Vrjednovanje integriranih preddiplomskih i diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Kinezio

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "Vrjednovanje integriranih preddiplomskih i diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Kinezio"

Транскрипт

1 Vrjednovanje integriranih preddiplomskih i diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 0./06. završili studij Kineziološki fakultet Ured za upravljanje kvalitetom Sveučilište u Zagrebu Zagreb, 7. veljače 07.

2 . Uvod Za studije Sveučilišta u Zagrebu, organizirane prema načelu +0, završio je ciklus studija provedenog prema načelima Bolonjskog procesa. Ured za upravljanje kvalitetom organizirao je i proveo anketu s ciljem prikupljanja informacija o iskustvima vezanim uz izvedbu studija. U ovome izvještaju prikazani su rezultati procjena studenata prikupljenih tijekom akademske godine 0./06... Cilj i sadržaj ankete U sklopu vrjednovanja integriranih preddiplomskih i diplomskih studija pripremljena je anketa za studente koji su završili integrirani studij, a čiji je cilj vrjednovanje različitih vidika takvog studija u cjelini. Rezultate je moguće obraditi na razini Sveučilišta, anketirane jedinice te u slučaju dovoljnog broja upitnika na razini svake studijske grupe. Ova anketa omogućuje anketiranim jedinicama i voditeljima studijskih grupa analizu provedbe integriranog studija iz perspektive studenata, analizu dobrih i loših strana studija u cjelini iz studentske perspektive te u skladu s time planiranje mogućih mjera unaprjeđenja kvalitete. Anketni upitnik sastoji se od 7 cjelina, a svaka cjelina odnosi se na jedan vidik studija: A. Podaci o studentici/studentu i završenom studiju B. Rad službi i opći uvjeti studiranja na visokom učilištu C. Studijski program: (procjene se odnose na studij u cjelini) D. Izvedba nastave i vrjednovanje znanja (procjene se odnose na studij u cjelini) E. Odnos prema studentima i podrška u studiranju F. Opća procjena ishoda G. Prijedlozi i komentari Anketa sadrži ukupno 7 pitanja, predviđeno trajanje ankete je 0 do minuta. Autori anketnog upitnika su prof. dr. sc. Damir Ljubotina, prof. dr. sc. Vlasta Vizek Vidović i prof. dr. sc. Vesna Vlahović Štetić. Za koordinaciju istraživanja odgovoran je Ured za upravljanje kvalitetom, a za analizu podataka odgovorna je dr. sc. arija Špehar... Ciljna populacija i način primjene Ciljna populacija su studenti koji su tijekom akademske godine 0./06. završili neki od integriranih preddiplomskih i diplomskih studija na Sveučilištu u Zagrebu. Za svaku anketiranu jedinicu tiskan je potreban broj anketnih upitnika u skladu s brojem studenata koji su bili upisani u posljednju godinu svojeg studija, a svakom je studijskom programu dodijeljen zasebni kod. Studenti su anketu ispunili u studentskoj službi (referadi) pri obavljanju administrativnih poslova vezanih za završetak studija.

3 . Rezultati ankete.. Struktura uzorka prema anketiranim jedinicama i studijima Kineziološki fakultet (integrirani studij) obuhvaća 9 anketnih upitnika (broj studijskih programa je ). Kriterij za ispis izvješća je minimalno 0 ispunjenih anketnih upitnika. a taj način ispisano je 9 anketnih upitnika (broj ispisanih studijskih programa je ). U tablici. prikazan je broj anketnih upitnika po studijskom programu i spolu anketiranih studenata. U anketi je sudjelovalo 9 studenta (6 muških, ženskih i bez oznake spola). Prosječno je bilo po studijskom programu anketiranih 9 studenata. Tablica. Broj anketiranih studenata po studijskom programu Spol Kineziološki fakultet Ž Kineziologija Podaci o studentici/studentu i završenom studiju... Struktura uzorka U tablici. prikazana je distribucija prosječnih ocjena anketiranih studenata tijekom studija ukupno i po spolu. Od ukupno 9 anketnih upitnika, za 7 (.0) nedostaje odgovor. Iz grafikona. je vidljivo da je najmanji udio (.) anketiranih ispitanika imalo prosječnu ocjenu, a najveći udio (6.0) ocjenu. Tablica. A. Vaša prosječna ocjena tijekom studija Spol Odgovor nedostaje Ž 8

4 Spol Odgovor Ž U tablici. i na grafikonu. prikazana je distribucija odgovora na pitanje "A. Je li studij koji ste završili bio vaš prvi izbor?". Od ukupno 9 anketnih upitnika, za 8 (.8) nedostaje odgovor. ajveći broj anketiranih ispitanika odgovara potvrdno ( ili 8.7), a (.9) navodi da studij koji su završili nije bio njihov prvi izbor.

5 Tablica. A. Je li studij koji ste završili bio vaš prvi izbor? Spol Odgovor nedostaje da 8 Ž uglavnom da ne Pregled po skupinama pitanja Različiti aspekti studija procijenjeni su na ljestvici od (potpuno nezadovoljan) do (potpuno zadovoljan). Odgovori ispitanika koji nose oznaku 'ne mogu procjeniti' definirani su kao nepoznate vrijednosti (oznaka u tablici opisne statistike, '-' u tablici distribucije odgovora i 'nedostaje' na grafikonu) i nisu uključeni u statističku analizu.

6 Prikazana je opisna statistika ('n'=broj procjena, 'x '=aritmetička sredina i 'sd'=standardna devijacija) za svaki odgovor unutar skupine pitanja i za cijeli skup pitanja zajedno tablica A. adalje je prikazana distribucija procjena po pitanjima i zajedno za skup pitanja tablica B i na pripadajućem grafu prikaz distribucije procjena za cijeli skup. U tekstu opisan je graf i pripadajuće vrijednosti za skup pitanja koji obuhvaća samo ankete u kojima su ispunjena sva pitanja za određenu cjelinu.... Rad službi i opći uvjeti studiranja na visokom učilištu (B)... Rad administrativnih i stručnih službi (B) Skup pitanja vezanih uz rad administrativnih i stručnih službi po pitanjima (B._0) predstavljen je u tablicama a. (opisna statistika) i b. (distribucija procjena), a na grafikonu. prikazana je distribucija procjena za skup u cjelini. Broj anketa sa svim ispunjenim odgovorima je 6, prosjek procjena je.0 i standardna devijacija Od svih procjena 90 (00), 07 (.) odgovora bilo je pogrešno ispunjeno, neispunjeno ili se studenti nisu mogli opredijeliti, 8 (0.6) bilo je potpuno nezadovoljnih (), 6 (.6) djelomično nezadovoljnih (), 8 (.7) prosječno zadovoljnih (), (.) uglavnom zadovoljnih () i 89 (8.0) potpuno zadovoljnih (). Tablica a. Skup pitanja vezanih uz rad administrativnih i stručnih službi - prosječne vrijednosti procjena B. Rad studentske referade fakulteta / akademije SD D min max B. Rad informatičke službe za studente (dobivanje vlastite adrese i sl.) B. Korisnost informacijskog sustava visokih učilišta (ISVU) B. ogućnost pristupa sustavu ISVU za studente (broj studomata i sl.) B.6 Korisnost WEB stranica Vašeg studija B.7 Opremljenost i ponuda literature u knjižnici B.8 Organizacija rada knjižnice B.9 Rad uprave fakulteta / akademije iz studentske perspektive B.0 Rad vodstva Vašeg studija (odjela, zavoda i sl.) B. Rad administrativne službe (tajništva) Vašeg odjela/odsjeka/zavoda za skup pitanja Tablica b. Skup pitanja vezanih uz rad administrativnih i stručnih službi - distribucija odgovora

7 B B B B B B B B B B

8 ... Uvjeti za studiranje u ustanovi (B) Skup pitanja vezanih uz uvjete za studiranje u ustanovi po pitanjima (B._) predstavljen je u tablicama a. (opisna statistika) i b. (distribucija procjena), a na grafikonu. prikazana je distribucija procjena za skup u cjelini. Broj anketa sa svim ispunjenim odgovorima je 9, prosjek procjena je.0 i standardna devijacija 0.9. Od svih procjena 69 (00), (7.7) odgovora bilo je pogrešno ispunjeno, neispunjeno ili se studenti nisu mogli opredijeliti, 9 (.) bilo je potpuno nezadovoljnih (), 7 (.) djelomično nezadovoljnih (), 06 (.) prosječno zadovoljnih (), (0.9) uglavnom zadovoljnih () i (.) potpuno zadovoljnih (). Tablica a. Skup pitanja vezanih uz uvjete za studiranje u ustanovi - prosječne vrijednosti procjena SD D min max B. Opća kvaliteta i uređenost prostora (zgrade, pristup fakultetu i sl.) B. Opremljenost nastavnih dvorana B. Opremljenost prostora u kojima se izvode vježbe (laboratoriji, seminari i sl.) B. Primjerenost prostora s obzirom na broj studenata B. ogućnost pristupa računalima i Internetu u prostoru fakulteta za skup pitanja Tablica b. Skup pitanja vezanih uz uvjete za studiranje u ustanovi - distribucija odgovora

9 B B B B B

10 ... Studijski program: procjene se odnose na studij u cjelini (C) Skup pitanja vezanih uz studijski program po pitanjima (C.6_) predstavljen je u tablicama 6a. (opisna statistika) i 6b. (distribucija procjena), a na grafikonu 6. prikazana je distribucija procjena za skup u cjelini. Broj anketa sa svim ispunjenim odgovorima je 6, prosjek procjena je.67 i standardna devijacija.00. Od svih procjena (00), 07 (7.6) odgovora bilo je pogrešno ispunjeno, neispunjeno ili se studenti nisu mogli opredijeliti, 6 (.) bilo je potpuno nezadovoljnih (), 7 (6.7) djelomično nezadovoljnih (), (.9) prosječno zadovoljnih (), 8 (.6) uglavnom zadovoljnih () i 86 (6.7) potpuno zadovoljnih (). Tablica 6a. Skup pitanja vezanih uz studijski program - prosječne vrijednosti procjena SD D min max B.6 Sadržaj i kvaliteta obveznih predmeta B.7 Sadržaj i kvaliteta izbornih predmeta B.8 Ponuda izbornih predmeta B.9 ogućnost pohađanja predmeta koji nisu u sastavu Vašeg studija 86.. B.0 Prilagođenost zahtjeva i težine predmeta predznanjima studenata B. Stupanj u kojemu predmeti na prvoj godini olakšavaju prilagodbu studentima na studij B. Povezanost i slijed sadržaja na različitim predmetima i godinama studija B. Stupanj u kojemu je sadržaj studijskog programa zadovoljio Vaša očekivanja za skup pitanja Tablica 6b. Skup pitanja vezanih uz studijski program - distribucija odgovora B.6.8 B B.8.8 B B

11 B B B Izvedba nastave i vrjednovanje znanja: procjene se odnose na studij u cjelini (D)

12 Skup pitanja vezanih uz izvedbu nastave i vrjednovanje znanja po pitanjima (D._0) predstavljen je u tablicama 7a. (opisna statistika) i 7b. (distribucija procjena), a na grafikonu 7. prikazana je distribucija procjena za skup u cjelini. Broj anketa sa svim ispunjenim odgovorima je 0, prosjek procjena je.66 i standardna devijacija.0. Od svih procjena 6 (00), 76 (.) odgovora bilo je pogrešno ispunjeno, neispunjeno ili se studenti nisu mogli opredijeliti, 0 (.) bilo je potpuno nezadovoljnih (), 6 (6.6) djelomično nezadovoljnih (), 7 (8.9) prosječno zadovoljnih (), 6 (6.0) uglavnom zadovoljnih () i 79 (6.0) potpuno zadovoljnih (). Tablica 7a. Skup pitanja vezanih uz izvedbu nastave i vrjednovanje znanja - prosječne vrijednosti procjena SD D min max B. Korisnost predavanja za razumijevanje zadanih sadržaja B. Praktični rad na vježbama (seminarima) i mogućnost praktične provjere stečenih znanja i vještina B.6 Korisnost i kvaliteta izvora informacija za učenje (literatura, skripte, Internet i dr.) B.7 Raspored predmeta i obveza studenata tijekom tjedna B.8 Organizacija prakse izvan fakulteta te suradnja sa stručnjacima koji rade u praksi B.9 Sudjelovanje u terenskoj nastavi (uključujući ljetne škole) B.0 Uključenost studenata u znanstveno-istraživačke projekte nastavnog osoblja B. ogućnosti za međunarodnu suradnju B. Jasno definiranje ishoda predmeta, tj. koja znanja i vještine studenti trebaju usvojiti nakon pojedinog predmeta B. Jasno definirani kriteriji za vrjednovanje znanja (je li jasno što student treba naučiti za prolaz odnosno za pojedinu ocjenu) B. Ujednačenost kriterija na različitim predmetima pri vrjednovanju znanja B. Kontinuirano provjeravanje znanja na predmetima tijekom semestra B.6 Redovite i jasne povratne informacije o uspješnosti u učenju i na ispitima B.7 Raspored ispitnih rokova i drugih oblika provjere znanja (kolokviji i sl.) B.8 Broj ispitnih rokova B.9 ačin provjere znanja i vještina (izvedba ispita) B.0 Opće zadovoljstvo izvedbom studijskog programa

13 za skup pitanja SD D min max Tablica 7b. Skup pitanja vezanih uz izvedbu nastave i vrjednovanje znanja - distribucija odgovora B B B B B B B B B B B B B B B B B

14 ... Odnos prema studentima i podrška u studiranju (E)... Odnos prema studentima (E) Skup pitanja vezanih uz odnos prema studentima po pitanjima (E._) predstavljen je u tablicama 8a. (opisna statistika) i 8b. (distribucija procjena), a na grafikonu 8. prikazana je distribucija procjena za skup u cjelini. Broj anketa sa svim ispunjenim odgovorima je 90, prosjek procjena je. i standardna devijacija.00. Od svih procjena 69 (00), 0 (.6) odgovora bilo je pogrešno ispunjeno, neispunjeno ili se studenti nisu mogli opredijeliti, 6 (.) bilo je potpuno nezadovoljnih (), 6 (8.8) djelomično nezadovoljnih (), 76 (.) prosječno zadovoljnih (), 96 (8.) uglavnom zadovoljnih () i 96 (.8) potpuno zadovoljnih ().

15 Tablica 8a. Skup pitanja vezanih uz odnos prema studentima - prosječne vrijednosti procjena SD D min max B. Poticanje studenata na slobodno izražavanje vlastitog mišljenja tijekom nastave B. Pokazivanje razumijevanja za studentove probleme i obaveze izvan studija B. Pokazivanje povjerenja u studentove mogućnosti i poticanje studentovog samopouzdanja B. Pristupačnost i susretljivost nastavnog osoblja prema studentima B. epristranost i pravednost u odnosu prema studentima za skup pitanja Tablica 8b. Skup pitanja vezanih uz odnos prema studentima - distribucija odgovora B B B B B

16 ... Podrška u studiranju (E) Skup pitanja vezanih uz podršku u studiranju po pitanjima (E.6_) predstavljen je u tablicama 9a. (opisna statistika) i 9b. (distribucija procjena), a na grafikonu 9. prikazana je distribucija procjena za skup u cjelini. Broj anketa sa svim ispunjenim odgovorima je 7, prosjek procjena je. i standardna devijacija.07. Od svih procjena 97 (00), 8 (.) odgovora bilo je pogrešno ispunjeno, neispunjeno ili se studenti nisu mogli opredijeliti, 6 (.7) bilo je potpuno nezadovoljnih (), 96 (9.9) djelomično nezadovoljnih (), 7 (.) prosječno zadovoljnih (), 0 (.7) uglavnom zadovoljnih () i 6 (6.0) potpuno zadovoljnih (). Tablica 9a. Skup pitanja vezanih uz podršku u studiranju - prosječne vrijednosti procjena SD D min max B.6 Dostupnost osobnih mentora B.7 Konzultacije s nastavnim osobljem i pomoć izvan vremena nastave B.8 Točnost i pravovremenost obavijesti o promjenama u organizaciji predmeta/nastave B.9 Savjetovanje / poučavanje studenata o strategijama efikasnijeg učenja 0..0 B.0 Pokazivanje razumijevanja za studentske probleme vezane uz nastavu i studij

17 SD D min max B. Savjetovanje studenata pri izboru predmeta i mogućnostima nastavka studija B. Savjetovanje studenata o budućoj karijeri (zapošljavanju) za skup pitanja Tablica 9b. Skup pitanja vezanih uz podršku u studiranju - distribucija odgovora B B B B B B B

18 ... Ostali uvjeti studiranja (E) Skup pitanja vezanih uz ostale uvjete studiranja po pitanjima (E._7) predstavljen je u tablicama 0a. (opisna statistika) i 0b. (distribucija procjena), a na grafikonu 0. prikazana je distribucija procjena za skup u cjelini. Broj anketa sa svim ispunjenim odgovorima je 6, prosjek procjena je.8 i standardna devijacija.0. Od svih procjena 69 (00), 87 (6.9) odgovora bilo je pogrešno ispunjeno, neispunjeno ili se studenti nisu mogli opredijeliti, 6 (.) bilo je potpuno nezadovoljnih (), (6.) djelomično nezadovoljnih (), 6 (.0) prosječno zadovoljnih (), 9 (7.8) uglavnom zadovoljnih () i 09 (.7) potpuno zadovoljnih (). Tablica 0a. Skup pitanja vezanih uz ostale uvjete studiranja - prosječne vrijednosti procjena SD D min max B. Organizacija i kvaliteta studentske prehrane B. Usluge Studentskog centra i Student servisa (zapošljavanje studenata) B. ogućnosti organiziranja i djelovanja kroz studentske udruge B.6 Cijena studija u odnosu na dobitak od studija (ukoliko ste plaćali studij) 98.. B.7 ogućnosti sudjelovanja u aktivnostima koje razvijaju osjećaj pripadnosti Vašem fakultetu/akademiji za skup pitanja

19 Tablica 0b. Skup pitanja vezanih uz ostale uvjete studiranja - distribucija odgovora B B..7 B B B

20 ... Opća procjena ishoda (F) Skup pitanja vezanih uz opću procjenu ishoda integriranog studija po pitanjima (F.8_6) predstavljen je u tablicama a. (opisna statistika) i b. (distribucija procjena), a na grafikonu. prikazana je distribucija procjena za skup u cjelini. Broj anketa sa svim ispunjenim odgovorima je 6, prosjek procjena je.7 i standardna devijacija 0.9. Od svih procjena (00), 09 (7.8) odgovora bilo je pogrešno ispunjeno, neispunjeno ili se studenti nisu mogli opredijeliti, (.) bilo je potpuno nezadovoljnih (), 6 (.6) djelomično nezadovoljnih (), (0.9) prosječno zadovoljnih (), 8 (0.) uglavnom zadovoljnih () i 7 (.) potpuno zadovoljnih (). Tablica a. Skup pitanja vezanih uz opću procjenu ishoda integriranog studija - prosječne vrijednosti procjena SD D min max B.8 U kojoj mjeri je studij ispunio Vaša početna očekivanja? B.9 U kojoj mjeri Vas je studij osposobio za rad u struci? B.6 U kojoj mjeri su ECTS bodovi usklađeni sa stvarnim nastavnim opterećenjem na predmetima? B.6 U kojoj mjeri su informacije koje ste o studiju imali prije upisa bile točne i korisne? B.60 U kojoj mjeri Vas je studij pripremio za nastavak školovanja u struci? B.6 Koliko ste zadovoljni cjelokupnim iskustvom studiranja? B.6 Koliko ste zadovoljni mogućnostima zaposlenja nakon studija? B.6 Koliko je općenito bio težak i zahtjevan Vaš studij? za skup pitanja Tablica b. Skup pitanja vezanih uz opću procjenu ishoda integriranog studija - distribucija odgovora B B B

21 B B B B B

22 ..6. Opća procjena ishoda (F) - pojedinačna pitanja U tablici. i na grafikonu. prikazana je distribucija odgovora na pitanje "B.66 Da ponovno birate biste li ponovno upisali isti studij?". Od ukupnog broja anketiranih (9), za (6.7) nedostaje odgovor, 6 (6.8) odgovara da bi ponovno upisali isti integrirani studij, a (6.) bi izabralo neki drugi studij. Tablica. B.66 Da ponovno birate biste li ponovno upisali isti studij? Spol Odgovor Ž nedostaje da ne

23 U tablici. i na grafikonu. prikazana je distribucija odgovora na pitanje "B.67 S obzirom na Vaša iskustva, biste li drugima preporučili svoj studij?". Od ukupnog broja anketiranih (9), za 0 (6.0) nedostaje odgovor, 6 (.) odgovara da bi preporučili svoj integrirani studij, a 6 (8.7) to ne bi učinili. Tablica. B.67 S obzirom na Vaša iskustva, biste li drugima preporučili svoj studij? Spol Odgovor Ž nedostaje da ne

24 U tablici. i na grafikonu. prikazana je distribucija odgovora na pitanje "B.68 amjeravate li u budućnosti upisati poslijediplomski studij (spec., dr)?". Od ukupnog broja anketiranih (9), za 0 (6.0) nedostaje odgovor, (9.) studenata namjerava u budućnosti upisati poslijediplomski studij, a 8 (.) za sada nemaju takve namjere. Tablica. B.68 amjeravate li u budućnosti upisati poslijediplomski studij (spec., dr)? Spol Odgovor Ž nedostaje da ne

25 U tablici. i na grafikonu. prikazana je distribucija odgovora na pitanje "B.69 Čija je odgovornost da se osjećate nepripremljeno za rad u struci?". a ovo pitanje odgovarali su samo studenti koji se osjećaju nepripremljeno za rad u struci. Od ukupnog broja anketiranih studenata (9), 0 (7.) osjeća se spremno za rad u struci, (.6) pripisuje odgovornost za nespremnost studiju, 7 (9.) dijelom sebi, djelom studiju, a ostalih (.) preuzima odgovornost na sebe. Tablica. B.69 Čija je odgovornost da se osjećate nepripremljeno za rad u struci? Spol Odgovor osjećaju se pripremljeni za stručni rad uglavnom odgovornost studija dijelom moja, a dijelom studija 7 uglavnom moja odgovornost Ž

26 Od ukupnog broja sudionika (9), 0 (0) svoj integrirani studij ocjenjuje ocjenom (nedovoljan), (.6) daje ocjenu (dovoljan), 7 (9.) daje ocjenu (dobar), 9 (.) daje ocjenu (vrlo dobar), (0.8) daje ocjenu (izvrstan). Prosječna opća ocjena kojom studenti ocjenjuju svoj preddiplomski studij iznosi.79. a pitanje nije odgovorilo (.7) studenata. Prikaz je u tablici 6. i na grafikonu 6. Tablica 6. B.70 Koju biste opću ocjenu dali svom studiju? Spol Odgovor nedostaje - Ž 8. dovoljan () dobar () vrlo dobar () izvrstan ()

27

Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Fakultet organizacije i informatike O

Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Fakultet organizacije i informatike O Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Fakultet organizacije i informatike Organizacija poslovnih sustava Ured za upravljanje kvalitetom

Више

Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Hrvatski studiji Psihologija Ured za

Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Hrvatski studiji Psihologija Ured za Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Hrvatski studiji Psihologija Ured za upravljanje kvalitetom Sveučilište u Zagrebu Zagreb,

Више

Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Hrvatski studiji Kroatologija Ured za

Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Hrvatski studiji Kroatologija Ured za Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Hrvatski studiji Kroatologija Ured za upravljanje kvalitetom Sveučilište u Zagrebu Zagreb,

Више

Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Grafički fakultet Grafička tehnnologi

Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Grafički fakultet Grafička tehnnologi Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Grafički fakultet Grafička tehnnologija Ured za upravljanje kvalitetom Sveučilište u Zagrebu

Више

Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Fakultet organizacije i informatike I

Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Fakultet organizacije i informatike I Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Fakultet organizacije i informatike Informacijsko i programsko inženjerstvo Ured za upravljanje

Више

Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Fakultet kemijskog inženjerstva i teh

Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Fakultet kemijskog inženjerstva i teh Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Primijenjena kemija Ured za upravljanje kvalitetom

Више

Analiza studentskog zadovoljstva na Sveučilištu u Rijeci izvješće za akademsku godinu 2016./2017.

Analiza studentskog zadovoljstva na Sveučilištu u Rijeci izvješće za akademsku godinu 2016./2017. Analiza studentskog zadovoljstva na Sveučilištu u Rijeci - izvješće za akademsku godinu SVEUČILIŠTE U RIJECI CENTAR ZA OSIGURAVANJE I UNAPREĐIVANJE KVALITETE Sadržaj: 1. Uvod..... 2 2. Uzorak.....3 3.

Више

22C

22C VELEUČILIŠTE U POŽEGI PRAVILNIK O ANKETIRANJU U SVRHU VREDNOVANJA NASTAVNIKA I KOLEGIJA OD STRANE STUDENATA NA VELEUČILIŠTU U POŽEGI Požega, 2017. Na temelju čl. 101. Statuta Veleučilišta u Požegi, STRUČNO

Више

NAZIV PREDMETA ISTRAŽIVANJE TRŽIŠTA Kod Godina studija 2. Nositelj/i Danijela Perkušić Malkoč Bodovna vrijednost 6 predmeta (ECTS) Suradnici Status pr

NAZIV PREDMETA ISTRAŽIVANJE TRŽIŠTA Kod Godina studija 2. Nositelj/i Danijela Perkušić Malkoč Bodovna vrijednost 6 predmeta (ECTS) Suradnici Status pr NAZIV PREDMETA ISTRAŽIVANJE TRŽIŠTA Kod Godina studija 2. Nositelj/i Danijela Perkušić Malkoč Bodovna vrijednost 6 predmeta (ECTS) Suradnici Status predmeta Ciljevi predmeta Uvjeti za upis predmeta i ulazne

Више

VELEUČILIŠTE VELIKA GORICA REZULTATI STUDENTSKE ANKETE PROVEDENE NA VELEUČILIŠTU VELIKA GORICA ZA ZIMSKI SEMESTAR AKADEMSKE 2013/2014 GODINE 1. Uvod E

VELEUČILIŠTE VELIKA GORICA REZULTATI STUDENTSKE ANKETE PROVEDENE NA VELEUČILIŠTU VELIKA GORICA ZA ZIMSKI SEMESTAR AKADEMSKE 2013/2014 GODINE 1. Uvod E REZULTATI STUDENTSKE ANKETE PROVEDENE NA VELEUČILIŠTU VELIKA GORICA ZA ZIMSKI SEMESTAR AKADEMSKE 2013/2014 GODINE 1. Uvod Evaluacijska anketa nastavnika i nastavnih predmeta provedena je putem interneta.

Више

Osnove fizike 1

Osnove fizike 1 Sveučilište u Rijeci ODJEL ZA INFORMATIKU Ulica Radmile Matejčić 2, Rijeka Akademska 2018./2019. godina OSNOVE FIZIKE 1 Studij: Preddiplomski studij informatike Godina i semestar: 1. godina; 1. semestar

Више

Microsoft Word - 1.Prehrana i zdravlje ORT

Microsoft Word - 1.Prehrana i zdravlje ORT This image cannot currently be displayed. DETALJNI IZVEDBENI NASTAVNI PLAN PREDMETA OPĆE INFORMACIJE Naziv predmeta Prehrana i zdravlje Studijski program Diplomski sveučilišni studij Održivi razvoj turizma

Више

Informacijski sustav organizacije

Informacijski sustav organizacije Sveučilište u Rijeci ODJEL ZA INFORMATIKU R. Matejčić 2, Rijeka Akademska 2018./2019. godina INFORMACIJSKI SUSTAV ORGANIZACIJE Studij: Diplomski studij informatike (PI, IKS izborni kolegij) Godina i semestar:

Више

Microsoft Word - Godisnje izvjesce SOK-FER

Microsoft Word - Godisnje izvjesce SOK-FER Ured za upravljanje kvalitetom GODIŠNJE IZVJEŠĆE O OSIGURAVANJU KVALITETE NA SASTAVNICI za akademsku godinu: 2015./2016. Naziv sastavnice: Fakultet elektrotehnike i računarstva Naziv nadležnog povjerenstva

Више

Microsoft Word - Izvedbeni plan - Kvantitativne metode istrazivanja final 2

Microsoft Word - Izvedbeni plan - Kvantitativne metode istrazivanja final 2 Naziv studija Preddiplomski studij sociologije Naziv kolegija Kvantitativne metode istraživanja Status kolegija Obvezni Godina Druga Semestar Zimski ECTS bodovi 5 Nastavnik Izv. prof. dr. sc. Zvjezdan

Више

NAZIV PREDMETA OBLIKOVANJE WEB STRANICA Kod SIT132 Godina studija 3. Bodovna vrijednost Nositelj/i predmeta Haidi Božiković, predavač 6 (ECTS) Suradni

NAZIV PREDMETA OBLIKOVANJE WEB STRANICA Kod SIT132 Godina studija 3. Bodovna vrijednost Nositelj/i predmeta Haidi Božiković, predavač 6 (ECTS) Suradni NAZIV PREDMETA OBLIKOVANJE WEB STRANICA Kod SIT132 Godina studija 3. Bodovna vrijednost Nositelj/i predmeta Haidi Božiković, predavač 6 (ECTS) Suradnici Status predmeta Ciljevi predmeta Uvjeti za upis

Више

NAZIV PREDMETA UNUTARNJETRGOVINSKO POSLOVANJE I Kod Godina studija 2. Nositelj/i predmeta dr.sc. Ivana Plazibat, prof. Bodovna vrijednost 6 ECTS v.š.

NAZIV PREDMETA UNUTARNJETRGOVINSKO POSLOVANJE I Kod Godina studija 2. Nositelj/i predmeta dr.sc. Ivana Plazibat, prof. Bodovna vrijednost 6 ECTS v.š. NAZIV PREDMETA UNUTARNJETRGOVINSKO POSLOVANJE I Kod Godina studija 2. Nositelj/i predmeta dr.sc. Ivana Plazibat, prof. Bodovna vrijednost 6 ECTS v.š. (ECTS) Suradnici nema Način izvođenja nastave P S V

Више

(Microsoft Word - Upute o studiranju KONA\310NO)

(Microsoft Word - Upute o studiranju KONA\310NO) UPUTE O STUDIRANJU na poslijediplomskom specijalističkom studiju «Menadžment u turizmu i ugostiteljstvu» Trajanje studija (1) Poslijediplomski specijalistički studij Menadžment u turizmu i ugostiteljstvu

Више

Studij:

Studij: Tjedan Cjelina predmeta Studij: Godina Preddiplomski studij grčkog jezika i književnosti studija: Šifra predmeta: Naziv predmeta: ECTS Semestar Akademska godina: Status predmeta Preduvjet upisa: Nositelj:

Више

Microsoft Word - 2.FRANCUSKI A1 MOR

Microsoft Word - 2.FRANCUSKI A1 MOR DETALJNI IZVEDBENI NASTAVNI PLAN PREDMETA OPĆE INFORMACIJE Naziv predmeta Drugi strani jezik A1 - francuski Studijski program Preddiplomski sveučilišni studij Menadžment održivog razvoja Smjer - Godina

Више

QS3-KOVIU-DI-R3-SP Detaljni izvedbeni plan kolegija 1. OPĆE INFORMACIJE 1.1. Naziv kolegija Stručna praksa III 1.6. Semestar Nositelj k

QS3-KOVIU-DI-R3-SP Detaljni izvedbeni plan kolegija 1. OPĆE INFORMACIJE 1.1. Naziv kolegija Stručna praksa III 1.6. Semestar Nositelj k 1. OPĆE INFORMACIJE 1.1. Naziv kolegija Stručna praksa III 1.6. Semestar 5. 1.2. Nositelj kolegija dr.sc. Svjetlana Letinić, v. pred. dr. sc. Verica Budimir, prof. v. š. u trajnom zvanju dr. sc. Mario

Више

Objektno orjentirano programiranje 2P

Objektno orjentirano programiranje 2P Sveučilište u Rijeci ODJEL ZA INFORMATIKU Akademska 2016./2017. godina OBJEKTNO ORIJENTIRANO PROGRAMIRANJE Studij: Preddiplomski studij informatike (dvopredmetni) Godina i semestar: 2. godina, 3. semestar

Више

NAZIV PREDMETA UNUTARNJETRGOVINSKO POSLOVANJE II Kod Godina studija 2. Nositelj/i predmeta dr.sc. Ivana Plazibat, prof. Bodovna vrijednost 6 ECTS v.š.

NAZIV PREDMETA UNUTARNJETRGOVINSKO POSLOVANJE II Kod Godina studija 2. Nositelj/i predmeta dr.sc. Ivana Plazibat, prof. Bodovna vrijednost 6 ECTS v.š. NAZIV PREDMETA UNUTARNJETRGOVINSKO POSLOVANJE II Kod Godina studija 2. Nositelj/i predmeta dr.sc. Ivana Plazibat, prof. Bodovna vrijednost 6 ECTS v.š. (ECTS) Suradnici nema Način izvođenja nastave P S

Више

Na osnovu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, Statuta i Pravilnika o studijima i studiranju, Pročišćeni tekst Pravilnika o nastavn

Na osnovu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, Statuta i Pravilnika o studijima i studiranju, Pročišćeni tekst Pravilnika o nastavn Na osnovu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, Statuta i Pravilnika o studijima i studiranju, Pročišćeni tekst Pravilnika o nastavnim bazama Hrvatskog katoličkog sveučilišta u Zagrebu

Више

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Kompetencijski profil nastavnika u visokom obrazovanju Prof. dr. sc. Aleksandra Čižmešija Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet cizmesij@math.hr Educa T projekt Kompetencijski profil

Више

I

I DETALJNI IZVEDBENI NASTAVNI PLAN PREDMETA Naziv predmeta Studijski program Smjer Godina studija Status predmeta Mogućnost izvođenja nastave na engleskom jeziku Mrežna stranica predmeta Bodovna vrijednost

Више

Microsoft PowerPoint - unutarnja prosudba Lana

Microsoft PowerPoint - unutarnja prosudba Lana UNUTARNJA PROSUDBA U PODRUČJU OSIGURAVANJA KVALITETE NA METALURŠKOM FAKULTETU ZA AKADEMSKU 2011./2012. GODINU Sveučilište u Zagrebu Metalurški fakultet Lana Vanić Sisak, 4. lipnja 2013. što prosuđujemo?

Више

FINAL-Pravilnik o sustavu osiguravanja kvalitete - SENAT lektorirano

FINAL-Pravilnik o sustavu osiguravanja kvalitete - SENAT lektorirano Na temelju članka 21. Statuta Sveučilišta u Zagrebu, a u skladu s člankom 18. stavcima 5. i 6. Zakona o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju (NN 45/09) Senat Sveučilišta u Zagrebu na

Више

SVEUČILIŠTE U RIJECI FILOZOFSKI FAKULTET U RIJECI Međunarodni projekt: The Academic Profession in Europe: Responses to Societal Challenges provodi se

SVEUČILIŠTE U RIJECI FILOZOFSKI FAKULTET U RIJECI Međunarodni projekt: The Academic Profession in Europe: Responses to Societal Challenges provodi se SVEUČILIŠTE U RIJECI FILOZOFSKI FAKULTET U RIJECI Međunarodni projekt: The Academic Profession in Europe: Responses to Societal Challenges provodi se kroz EUROCORES/ EuroHESC program Europske znanstvene

Више

Na temelju članka 81. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju te članka 19. i članka 44. stavak 5. točke 4. Statuta Visoke poslovne ško

Na temelju članka 81. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju te članka 19. i članka 44. stavak 5. točke 4. Statuta Visoke poslovne ško Na temelju članka 81. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju te članka 19. i članka 44. stavak 5. točke 4. Statuta Visoke poslovne škole PAR, Upravno vijeće Visoke poslovne škole PAR na

Више

1. OPĆE INFORMACIJE 1.1. Studijski program (preddiplomski, diplomski, integrirani) 1.2. Godina studija 1.3. Naziv predmeta 1.4. Bodovna vrijednost (EC

1. OPĆE INFORMACIJE 1.1. Studijski program (preddiplomski, diplomski, integrirani) 1.2. Godina studija 1.3. Naziv predmeta 1.4. Bodovna vrijednost (EC 1. OPĆE INFORMACIJE 1.1. Studijski program (preddiplomski, diplomski, integrirani) 1.2. Godina studija 1.3. Naziv predmeta 1.4. Bodovna vrijednost (ECTS) Diplomski 1.5. Status predmeta Obavezni 1.6. Način

Више

ОБЕЗБЈЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА НАСТАВНОГ ПРОЦЕСА НА Banja Luka College - у - резултати анкете која је спроведена у љетњем семестру 2017/2018 академске године -

ОБЕЗБЈЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА НАСТАВНОГ ПРОЦЕСА НА Banja Luka College - у - резултати анкете која је спроведена у љетњем семестру 2017/2018 академске године - ОБЕЗБЈЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА НАСТАВНОГ ПРОЦЕСА НА Banja Luka College - у - резултати анкете која је спроведена у љетњем семестру 2017/2018 академске године - Висока школа Banja Luka College има сопствене начине

Више

Анкета о уписаним студентима 1. Коју сте средњу школу завршили? А)гимназију Б) средњу техничку школу Ц) неку другу 2. Просечна оцена из математике у т

Анкета о уписаним студентима 1. Коју сте средњу школу завршили? А)гимназију Б) средњу техничку школу Ц) неку другу 2. Просечна оцена из математике у т Анкета о уписаним студентима 1. Коју сте средњу школу завршили? А)гимназију Б) средњу техничку школу Ц) неку другу 2. Просечна оцена из математике у току средње школе била је А) 2-3 Б)3-4 Ц)4-5 Д) 5 3.

Више

Bilten br. 2 Bilten projekta Stand4INFO (Razvoj visokoobrazovnih standarda zanimanja, standarda kvalifikacija i studijskih programa na osnovama Hrvats

Bilten br. 2 Bilten projekta Stand4INFO (Razvoj visokoobrazovnih standarda zanimanja, standarda kvalifikacija i studijskih programa na osnovama Hrvats Poštovani čitatelji, predstavljamo vam drugi bilten ESF projekta Stand4INFO - Razvoj visokoobrazovnih standarda zanimanja, standarda kvalifikacija i studijskih programa na osnovama Hrvatskog kvalifikacijskog

Више

, , ~ f I HR Varaždin Pavlinska 2 tel: fax: ur

, , ~ f I HR Varaždin Pavlinska 2 tel: fax: ur ,--------------------------------.----------------------,---------~ HR - 42 000 Varaždin Pavlinska 2 tel: +385 42 390 800 fax: + 385 42 213 413 ured-dekana@foi.hr www.foi.hr SVEUC'LlSTE U ZAGREBU FAKULTET

Више

Sveučilište u Rijeci Građevinski fakultet Naziv studija: DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ Zimski semestar ak. god.: 2018./19. IZVEDBENI NASTAVNI PLAN ZA P

Sveučilište u Rijeci Građevinski fakultet Naziv studija: DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ Zimski semestar ak. god.: 2018./19. IZVEDBENI NASTAVNI PLAN ZA P Sveučilište u Rijeci Građevinski fakultet Naziv studija: DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ Zimski semestar ak. god.: 2018./19. IZVEDBENI NASTAVNI PLAN ZA PREDMET: Teorija i tehnologija betona Broj ECTS: 5,0

Више

evaluacija10112

evaluacija10112 SVEUČILIŠTE JURJA DOBRILE U PULI SREDIŠNJI URED ZA KVALITETU PROCJENA I SAMOPROCJENA KVALITETE NASTAVE I SEMINARA/VJEŽBI LJETNI SEMESTAR AKADEMSKE 200./20. GODINE Procjena i samoprocjena kvalitete nastave

Више

Obveze i vrednovanje obaveza studenata

Obveze i vrednovanje obaveza studenata Fakultet zdravstvenih studija Sveučilište u Rijeci Kolegij: Podvodna i hiperbaričan medicina Voditelj: Izv. prof. dr. sc. Vlatka Sotošek Tokmadžić, dr. med. Katedra: Katedra za kliničku medicinu II Studij:

Више

Ured za upravljanje kvalitetom GODIŠNJE IZVJEŠĆE O OSIGURAVANJU KVALITETE NA SASTAVNICI za akademsku godinu: 2016./2017. Naziv sastavnice: Pravni faku

Ured za upravljanje kvalitetom GODIŠNJE IZVJEŠĆE O OSIGURAVANJU KVALITETE NA SASTAVNICI za akademsku godinu: 2016./2017. Naziv sastavnice: Pravni faku Ured za upravljanje kvalitetom GODIŠNJE IZVJEŠĆE O OSIGURAVANJU KVALITETE NA SASTAVNICI za akademsku godinu: 2016./2017. Naziv sastavnice: Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu Naziv nadležnog povjerenstva

Више

Naziv studija Integrirani prediplomski i diplomski učiteljski studij Naziv kolegija Odabrana poglavlja iz kognitivne psihologije Status kolegija Redov

Naziv studija Integrirani prediplomski i diplomski učiteljski studij Naziv kolegija Odabrana poglavlja iz kognitivne psihologije Status kolegija Redov Naziv studija Integrirani prediplomski i diplomski učiteljski studij Naziv kolegija Odabrana poglavlja iz kognitivne psihologije Status kolegija Redoviti Godina III. Semestar VI. ECTS bodovi 4 Nastavnik

Више

Objektno orijentirano modeliranje

Objektno orijentirano modeliranje Sveučilište u Rijeci ODJEL ZA INFORMATIKU Akademska 2018./2019. godina OBJEKTNO ORIJENTIRANO MODELIRANJE Studij: Preddiplomski studij informatike (JP) Preddiplomski dvopredmetni studij informatike (DP)

Више

Split,

Split, S V E U Č I L I Š T E U S P L I T U U N I V E R S I T A S S T U D I O R U M S P A L A T E N S I S KLASA: 003-08/17-03/0001 URBROJ: 2181-190-00-3-17-0024 Split, 14. studenoga 2017. PLAN AKTIVNOSTI RADA

Више

Sveučilišna avenija Rijeka Hrvatska S V E U Č I L I Š T E U R I J E C I Filozofski fakultet u Rijeci tel. (051) (051) faks. (

Sveučilišna avenija Rijeka Hrvatska S V E U Č I L I Š T E U R I J E C I Filozofski fakultet u Rijeci tel. (051) (051) faks. ( Sveučilišna avenija 4 51 000 Rijeka Hrvatska S V E U Č I L I Š T E U R I J E C I Filozofski fakultet u Rijeci tel. (051) 265-600 (051) 265-602 faks. (051) 216-099 e-adresa: dekanat@ffri.hr mrežne stranice:

Више

OBRAZAC 1. Vrednovanje sveucilišnih studijskih programa preddiplomskih, diplomskih i integriranih preddiplomskih i diplomskih studija te strucnih stud

OBRAZAC 1. Vrednovanje sveucilišnih studijskih programa preddiplomskih, diplomskih i integriranih preddiplomskih i diplomskih studija te strucnih stud OBRAZAC 1. Vrednovanje sveucilišnih studijskih programa preddiplomskih, diplomskih i integriranih preddiplomskih i diplomskih studija te strucnih studija Tablica 2: Opis predmeta 1. OPĆE INFORMACIJE 1.1.

Више

QS3-KOVIU-DI-R1-GM Detaljni izvedbeni plan kolegija 1. OPĆE INFORMACIJE 1.1. Naziv kolegija Gospodarska matematika Semestar I Nosi

QS3-KOVIU-DI-R1-GM Detaljni izvedbeni plan kolegija 1. OPĆE INFORMACIJE 1.1. Naziv kolegija Gospodarska matematika Semestar I Nosi 1. OPĆE INFORMACIJE 1.1. Naziv kolegija Gospodarska matematika 1 1.6. Semestar I. 1.2. Nositelj kolegija v. pred. Bojan Radišić, mag.educ.math. et inf., pred. Marijana Špoljarić, mag.educ.math. et inf.

Више

UNIVERZITET U SARAJEVU GRAĐEVINSKI FAKULTET Odsjek za saobraćajnice n/r Prof.dr. Samir Dolarević, Dekan Predmet: Izvještaj o rezultatima provođenja po

UNIVERZITET U SARAJEVU GRAĐEVINSKI FAKULTET Odsjek za saobraćajnice n/r Prof.dr. Samir Dolarević, Dekan Predmet: Izvještaj o rezultatima provođenja po UNIVERZITET U SARAJEVU GRAĐEVINSKI FAKULTET Odsjek za saobraćajnice n/r Prof.dr. Samir Dolarević, Dekan Predmet: Izvještaj o rezultatima provođenja postupka evaluacije rada nastavnika i saradnika Poštovani,

Више

Microsoft Word - 1.Prvi strani jezik Engleski B1 MOR

Microsoft Word - 1.Prvi strani jezik Engleski B1 MOR DETALJNI IZEDBENI NASTANI PLAN PREDMETA OPĆE INFORMACIJE Naziv predmeta Prvi strani jezik B1 - Engleski Studijski program Preddiplomski sveučilišni studij Menadžment održivog razvoja Smjer - Godina studija

Више

evaluacija09-10

evaluacija09-10 SVEUČILIŠTE JURJA DOBRILE U PULI SREDIŠNJI URED ZA KVALITETU PROCJENA I SAMOPROCJENA KVALITETE NASTAVE I SEMINARA/VJEŽBI ZIMSKI SEMESTAR AKADEMSKE 2009./200. GODINE Procjena i samoprocjena kvalitete nastave

Више

NAZIV PREDMETA

NAZIV PREDMETA NAZIV PREDMETA RECEPCIJSKO POSLOVANJE Kod DTP056 Godina studija 5. Nositelj/i predmeta dr. sc. Goran Ćorluka Bodovna vrijednost 6 (ECTS) Suradnici - Način izvođenja P S V T (broj sati u semestru) 30 30

Више

Naziv studija Naziv kolegija Status kolegija Godina ECTS bodovi Nastavnik vrijeme konzultacija Mjesto izvođenja nastave Oblici izvođenja nastav

Naziv studija Naziv kolegija Status kolegija Godina ECTS bodovi Nastavnik  vrijeme konzultacija Mjesto izvođenja nastave Oblici izvođenja nastav Naziv studija Naziv kolegija Status kolegija Godina ECTS bodovi Nastavnik e-mail vrijeme konzultacija Mjesto izvođenja nastave Oblici izvođenja nastave Nastavno opterećenje P+S+V Način provjere znanja

Више

1. OPĆE INFORMACIJE 1.1. Naziv kolegija Strani jezik 2 - engleski 1.6. Semestar Nositelj kolegija Marija Miščančuk Bodovna vrijednost (E

1. OPĆE INFORMACIJE 1.1. Naziv kolegija Strani jezik 2 - engleski 1.6. Semestar Nositelj kolegija Marija Miščančuk Bodovna vrijednost (E 1. OPĆE INFORMACIJE 1.1. Naziv kolegija Strani jezik 2 - engleski 1.6. Semestar 2 1.2. Nositelj kolegija Marija Miščančuk 3 1.7. Bodovna vrijednost (ECTS) Martina Sobočan 1.3. Suradnici - 1.8. Način izvođenja

Више

(Microsoft Word - AKCIJSKI PLAN RRIF V\212.docx)

(Microsoft Word - AKCIJSKI PLAN RRIF V\212.docx) Martićeva 29, Zagreb AKCIJSKI PLAN UNAPRJEĐENJA KVALITETE RRiF VISOKE ŠKOLE ZA FINANCIJSKI MENADŽMENT Zagreb, lipanj 2014. 1. UVOD U akademskoj godini 2012/13. provedena je, sukladno godišnjem planu Agencije

Више

NAZIV PREDMETA INFORMATIZACIJA POSLOVANJA Kod SIT124 Godina studija 2. Nositelj/i predmeta mr.sc. Ivica Ružić, viši predavač Bodovna vrijednost (ECTS)

NAZIV PREDMETA INFORMATIZACIJA POSLOVANJA Kod SIT124 Godina studija 2. Nositelj/i predmeta mr.sc. Ivica Ružić, viši predavač Bodovna vrijednost (ECTS) NAZIV PREDMETA INFORMATIZACIJA POSLOVANJA Kod SIT14 Godina studija. Nositelj/i predmeta mr.sc. Ivica Ružić, viši predavač Bodovna vrijednost (ECTS) 6 Suradnici mr. sc. Tatjana Listeš, viši Način izvođenja

Више

1. OPĆE INFORMACIJE 1.1. Naziv kolegija Programiranje 1.6. Semestar Nositelj kolegija dr.sc. Bruno Trstenjak, v. pred Bodovna vrijednost

1. OPĆE INFORMACIJE 1.1. Naziv kolegija Programiranje 1.6. Semestar Nositelj kolegija dr.sc. Bruno Trstenjak, v. pred Bodovna vrijednost 1. OPĆE INFORMACIJE 1.1. Naziv kolegija Programiranje 1.6. Semestar. 1.. Nositelj kolegija dr.sc. Bruno Trstenjak, v. pred. 1.7. Bodovna vrijednost (ECTS) 7 1.3. Suradnici 1.8. Način izvođenja nastave

Више

Sveučilište u Rijeci

Sveučilište u Rijeci Sveučilište u Rijeci Građevinski fakultet Naziv studija: PREDDIPLOMSKI STRUČNI STUDIJ Semestar 3. ak. god.: 2018./19. IZVEDBENI NASTAVNI PLAN ZA PREDMET: Osnove betonskih i zidanih konstrukcija Broj ECTS:

Више

Primjena hipermedije u obrazovanju 1

Primjena hipermedije u obrazovanju 1 Sveučilište u Rijeci ODJEL ZA INFORMATIKU Ulica Radmile Matejčić 2, Rijeka Akademska 2018./2019. godina PRIMJENA HIPERMEDIJE U OBRAZOVANJU 1 Studij: Diplomski studij informatike - jednopredmetni Diplomski

Више

I

I DETALJNI IZVEDBENI NASTAVNI PLAN PREDMETA OPĆE INFORMACIJE Naziv predmeta Međunarodna ekonomija Studijski program Menadžment održivog razvoja Smjer Godina studija 4 Status predmeta Obvezni Mogućnost izvođenja

Више

Na temelju članka 88. Pravilnika o studiju i studiranju na Sveučilištu u Dubrovniku, a u skladu s člankom 59. stavkom 3. Zakona o znanstvenoj djelatno

Na temelju članka 88. Pravilnika o studiju i studiranju na Sveučilištu u Dubrovniku, a u skladu s člankom 59. stavkom 3. Zakona o znanstvenoj djelatno Na temelju članka 88. Pravilnika o studiju i studiranju na Sveučilištu u Dubrovniku, a u skladu s člankom 59. stavkom 3. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju ( Narodne novine, br.: 123/033.,

Више

Na osnovu člana 54 Zakona o visokom obrazovanju Hercegovačko-neretvanskog kantona i člana 45 Statuta Visoke škole Logos centar u Mostaru, Senat Visoke

Na osnovu člana 54 Zakona o visokom obrazovanju Hercegovačko-neretvanskog kantona i člana 45 Statuta Visoke škole Logos centar u Mostaru, Senat Visoke Na osnovu člana 54 Zakona o visokom obrazovanju Hercegovačko-neretvanskog kantona i člana 45 Statuta Visoke škole Logos centar u Mostaru, Senat Visoke škole Logos centar u Mostaru je, na sjednici održanoj

Више

Slide 1

Slide 1 Primjeri dobre prakse komuniciranja informacija o kvaliteti visokih učilišta sa zainteresiranom javnošću Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu Povijest Fakulteta 97. obljetnica

Више

1. OPĆE INFORMACIJE 1.1. Naziv kolegija Tehnološki softwer 1.6. Semestar Nositelj kolegija mr. sc. Vladimir Križaić, dig., prof Bodovna v

1. OPĆE INFORMACIJE 1.1. Naziv kolegija Tehnološki softwer 1.6. Semestar Nositelj kolegija mr. sc. Vladimir Križaić, dig., prof Bodovna v . OPĆE INFORMACIJE.. Naziv kolegija Tehnološki softwer.6. Semestar 5.. Nositelj kolegija mr. sc. Vladimir Križaić, dig., prof..7. Bodovna vrijednost (ECTS) 4.3. Suradnici Mario Božinović, dig.8. Način

Више

04-Plan_aktivnosti_ 1617_PBF

04-Plan_aktivnosti_ 1617_PBF Ured za upravljanje kvalitetom PLAN AKTIVNOSTI ZA OSIGURAVANJE KVALITETE SASTAVNICE za akademsku godinu: 2016./2017. Naziv sastavnice: Prehrambeno-biotehnološki fakultet Naziv nadležnog povjerenstva za

Више

U ovaj tekst Pravilnika o studiju uključen je tekst Pravilnika o studiju koji je Fakultetsko vijeće Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu donijelo n

U ovaj tekst Pravilnika o studiju uključen je tekst Pravilnika o studiju koji je Fakultetsko vijeće Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu donijelo n U ovaj tekst Pravilnika o studiju uključen je tekst Pravilnika o studiju koji je Fakultetsko vijeće Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu donijelo na svojoj sjednici održanoj 26. veljače 2014., tekst

Више

Slide 1

Slide 1 Strateški okvir za internacionalizaciju visokog obrazovanja i uloga regionalne suradnje 1 Erasmus je ključni financijski instrument za internacionalizaciju visokog obrazovanja. Važnost internacionalizacije

Више

Suradnja knjižničara i nastavnika u informacijskom opismenjavanju: primjer Knjižnice Filozofskog fakulteta u Osijeku Gordana Gašo, Knjižnica,

Suradnja knjižničara i nastavnika u informacijskom opismenjavanju: primjer Knjižnice Filozofskog fakulteta u Osijeku Gordana Gašo, Knjižnica, Suradnja knjižničara i nastavnika u informacijskom opismenjavanju: primjer Knjižnice Filozofskog fakulteta u Osijeku Gordana Gašo, Knjižnica, ggaso@ffos.hr Kornelija Petr Balog, Odsjek za informacijske

Више

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation RAČUNOVODSTVO ZA PODUZETNIKE I Predavanje 29. rujna 2014.g. PODUZETNIKE I pred. Mario Župan, dipl. oec. predavanja - četvrtkom 11:45 13,15 vježbe petkom 08,30 10,05 konzultacije zgrada Veleučilišta kabinet:

Више

SFZG_Godisnje izvjesce

SFZG_Godisnje izvjesce Ured za upravljanje kvalitetom GODIŠNJE IZVJEŠĆE O SUSTAVU OSIGURAVANJA KVALITETE SASTAVNICE Naziv sastavnice: Stomatološki fakultet Akademska godina: 2013./2014. Naziv nadležnog povjerenstva za osiguravanje

Више

Stručni studij Ekonomika poduzetništva (redovni i izvanredni studenti) Syllabus predmeta Osnove Marketinga I Akademska godina: 2018/2019. Izradio/la:

Stručni studij Ekonomika poduzetništva (redovni i izvanredni studenti) Syllabus predmeta Osnove Marketinga I Akademska godina: 2018/2019. Izradio/la: Stručni studij Ekonomika poduzetništva (redovni i izvanredni studenti) Syllabus predmeta Osnove Marketinga I Akademska godina: 2018/2019. Izradio/la: Beata Bobinac, struč.spec.oec, predavač Nositelj predmeta:

Више

Veleučilište Velika Gorica, kojeg zastupa dekan Mr

Veleučilište Velika Gorica, kojeg zastupa dekan Mr KLASA: 602-04/15-15/001 URBROJ:238/31-132-051-15-04 Velika Gorica, 15. siječnja 2015. PLAN AKTIVNOSTI OSIGURAVANJA I PROMICANJA KVALITETE NA VELEUČILIŠTU VELIKA GORICA ZA 2015. GOINU Velika Gorica, 2015.

Више

Microsoft Word - 3.Menadžment sporta u turizmu PETU

Microsoft Word - 3.Menadžment sporta u turizmu PETU This image cannot currently be displayed. DETALJNI IZVEDBENI NASTAVNI PLAN PREDMETA OPĆE INFORMACIJE Naziv predmeta Menadžment sporta u turizmu Studijski program Preddiplomski sveučilišni studij Poslovna

Више

SVEUČILIŠTE U SPLITU

SVEUČILIŠTE U SPLITU Sveučilište u Splitu Sveučilišni odjel za stručne studije ENGLESKI JEZIK STRUKE Izvedbeni nastavni program akademska godina 2014./2015. Split, srpanj 2014. OSNOVNI PODACI O PREDMETU Vrsta studija Specijalistički

Више

evaluacija12-13

evaluacija12-13 SVEUČILIŠTE JURJA DOBRILE U PULI URED ZA KVALITETU PROCJENA I SAMOPROCJENA KVALITETE NASTAVE I SEMINARA/VJEŽBI LJETNI SEMESTAR AKADEMSKE 2012./2013. GODINE 1. OPĆENITO: postupak je proveden u razdoblju

Више

I

I DETALJNI IZVEDBENI NASTAVNI PLAN PREDMETA Naziv predmeta Studijski program Smjer Godina studija Status predmeta Mogućnost izvođenja nastave na engleskom jeziku Mrežna stranica predmeta OPĆE INFORMACIJE

Више

Slajd 1

Slajd 1 (Nacionalni centar) (NISvPU) ured) (Središnji prijavni Završetak gimnazije Položiti obavezne ispite Hrvatski jezik Matematika Strani jezik Upis na fakultet Položiti određene izborne ispite, ako se traže

Више

NJEM DIPL I.

NJEM DIPL I. NAZIV PREDMETA NJEMAČKI JEZIK IV Šifra IKK413, IKM413, IKN413 ECTS 6 (3+3) Status Obvezni Akademska godina 2012./2013. Godina I. Semestar I. i II. Jezik izvođenja Preduvjeti upisa/polaganja Nositelj Suradnik

Више

Sveučilišni savjetovališni centar

Sveučilišni savjetovališni centar Dobrodošli! 10. godišnjica ODJELA ZA BIOTEHNOLOGIJU SVEUČILIŠTA U RIJECI Obrazovni programi 2008. akreditirani studijski programi pri Medicinskom fakultetu, a u suradnji sa sveučilišnim odjelima, Institutom

Више

Ово је проба

Ово је проба На основу члана 177. Статута Природно-математичког факултета у Нишу, Наставно-научно веће је на седници, одржаној 26.03.2014. године донело ПРАВИЛНИК О СПРОВОЂЕЊУ ЕЛЕКТРОНСКОГ АНКЕТИРАЊА НА ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКОМ

Више

RAČUNOVODSTVO

RAČUNOVODSTVO Kolegij RAČUNOVODSTVO Akademska godina 2018./2019. Uvodno predavanje Sveučilišni studij 1 Nositelj kolegija: doc.dr.sc. Blaženka Hadrović Zekić Asistent: Dina Liović, mag.oec. Demonstrator: Matija Grgurić

Више

TEHNIČKO VELEUČILIŠTE U ZAGREBU Zagreb, Vrbik 8;URL: Na temelju članka 77. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (N

TEHNIČKO VELEUČILIŠTE U ZAGREBU Zagreb, Vrbik 8;URL:   Na temelju članka 77. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (N TEHNIČKO VELEUČILIŠTE U ZAGREBU Zagreb, Vrbik 8;URL: http://www.tvz.hr Na temelju članka 77. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (N.N. br. 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 2/07 OUSRH,

Више

Na temelju članka 82

Na temelju članka 82 Ovaj pročišćeni tekst obuhvaća Pravilnik o studiranju na Akademiji primijenjenih umjetnosti Sveučilišta u Rijeci, kojeg je donijelo Vijeće Akademije na svojoj sjednici održanoj dana 30. svibnja 2017. godine,

Више

Microsoft Word - 2.Ekonomika ugostiteljskih poduzeca PETU

Microsoft Word - 2.Ekonomika ugostiteljskih poduzeca PETU DETALJNI IZVEDBENI NASTAVNI PLAN PREDMETA OPĆE INFORMACIJE Naziv predmeta Ekonomika ugostiteljskih poduzeća Studijski program Preddiplomski sveučilišni studij Poslovna ekonomija u turizmu i ugostiteljstvu

Више

I

I DETALJNI IZVEDBENI NATAVNI LAN REDMETA Naziv predmeta tudijski program mjer Godina studija tatus predmeta Mogućnost izvođenja nastave na engleskom jeziku Mrežna stranica predmeta Bodovna vrijednost i način

Више

Microsoft Word - pravilnik-o-studiranju_ doc

Microsoft Word - pravilnik-o-studiranju_ doc SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU PRAVILNIK O STUDIJIMA I STUDIRANJU NA SVEUČILIŠTU JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU (pročišćeni tekst) Osijek, srpanj 2013. godine SADRŽAJ I. OPĆE ODREDBE...

Више

I

I DETALJNI IZVEDBENI NASTAVNI PLAN PREDMETA Naziv predmeta Studijski program Godina 3 Status predmeta Web stranica predmeta/mudri Mogućnost izvođenja nastave na engleskom jeziku Bodovna vrijednost i način

Више

I

I DETALJNI IZVEDBENI NASTAVNI PLAN PREDMETA Naziv predmeta Studijski program Godina 2 Status predmeta Web stranica predmeta Mogućnost izvođenja nastave na engleskom jeziku Bodovna vrijednost i način izvođenja

Више

I

I DETALJNI IZVEDBENI NASTAVNI PLAN PREDMETA Naziv predmeta Studijski program Godina Status predmeta Web stranica predmeta/mudri Mogućnost izvođenja nastave na engleskom jeziku Bodovna vrijednost i način

Више

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Digitalno gospodarstvo diplomski studij smjera Management, 2. semestar izborni kolegij, 45h, 5 ECTS Nositelj: Prof.dr.sc. Marijana Zekić-Sušac Kontakt: marijana@efos.hr, Termini osobnih konzultacija objavljeni

Више

ELABORAT O STUDIJSKOM PROGRAMU OBRAZAC 1 Vrjednovanje sveučilišnih studijskih programa preddiplomskih, diplomskih i integriranih preddiplomskih i dipl

ELABORAT O STUDIJSKOM PROGRAMU OBRAZAC 1 Vrjednovanje sveučilišnih studijskih programa preddiplomskih, diplomskih i integriranih preddiplomskih i dipl Tablica 2. Opis predmeta *Dokument je potrebno kopirati za svaki predloženi predmet 1. OPĆE INFORMACIJE 1.1. Nositelj predmeta Doc. dr.sc. Daria Tot 1.6. Godina studija 1 1.2. Naziv predmeta Kultura (samo)vrednovanja

Више

Zorana Ivanković, dr

Zorana Ivanković, dr Medicinski fakultet Sveučilište u Mostaru Studij dentalne medicine Voditelj predmeta: Doc. dr. sc. Sanja Jurišić, dr. med. dent., spec.parodontologije i oralne medicine IZVEDBENI PLAN NASTAVE ZA PREDMET

Више

Diskretna matematika Sveučilište u Rijeci ODJEL ZA INFORMATIKU Radmile Matejčić 2, Rijeka Akademska 2017./2018.godina DISKRETNA MATEMATIKA Studij: Pre

Diskretna matematika Sveučilište u Rijeci ODJEL ZA INFORMATIKU Radmile Matejčić 2, Rijeka Akademska 2017./2018.godina DISKRETNA MATEMATIKA Studij: Pre Sveučilište u Rijeci ODJEL ZA INFORMATIKU Radmile Matejčić 2, Rijeka Akademska 2017./2018.godina DISKRETNA MATEMATIKA Studij: Preddiplomski studij informatike (jednopredmetni) Godina i semestar: 2. godina,

Више

Pravni fakultet u Zagrebu - Povjerenstvo za upravljanje kvalitetom Sveučilište u Zagrebu Pravni fakultet u Zagrebu Povjerenstvo za upravljanje kvalite

Pravni fakultet u Zagrebu - Povjerenstvo za upravljanje kvalitetom Sveučilište u Zagrebu Pravni fakultet u Zagrebu Povjerenstvo za upravljanje kvalite Sveučilište u Zagrebu Pravni fakultet u Zagrebu Povjerenstvo za upravljanje kvalitetom Izvješće o radu Povjerenstva za upravljanje kvalitetom za razdoblje siječanj rujan 2013. 1 Izvješće za razdoblje siječanj

Више

I

I DETALJNI IZVEDBENI NASTAVNI PLAN PREDMETA Naziv predmeta Studijski program Godina 3 Status predmeta Web stranica predmeta/mudri Mogućnost izvođenja nastave na engleskom jeziku Bodovna vrijednost i način

Више

T12 A

T12 A SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU CENTAR ZA UNAPRJEĐENJE I OSIGURANJE KVALITETE VISOKOG OBRAZOVANJA ODLUKA O USTROJSTVU RADNIH MJESTA CENTRA ZA UNAPRJEĐENJE I OSIGURANJE KVALITETE VISOKOG

Више

АНКЕТА ЗА НОВОУПИСАНЕ СТУДЕНТЕ ВИСОКЕ ШКОЛЕ BANJA LUKA COLLEGE - академскa 2017/2018 година - Високошколска установа Banja Luka College спроводи анкет

АНКЕТА ЗА НОВОУПИСАНЕ СТУДЕНТЕ ВИСОКЕ ШКОЛЕ BANJA LUKA COLLEGE - академскa 2017/2018 година - Високошколска установа Banja Luka College спроводи анкет АНКЕТА ЗА НОВОУПИСАНЕ СТУДЕНТЕ ВИСОКЕ ШКОЛЕ BANJA LUKA COLLEGE - академскa година - Високошколска установа Banja Luka College спроводи анкету међу новоуписаним студентима, са циљем да дође до информација

Више

АНКЕТА ЗА НОВОУПИСАНЕ СТУДЕНТЕ ВИСОКЕ ШКОЛЕ BANJA LUKA COLLEGE - академскa 2018/2019 година - Високошколска установа Banja Luka College спроводи анкет

АНКЕТА ЗА НОВОУПИСАНЕ СТУДЕНТЕ ВИСОКЕ ШКОЛЕ BANJA LUKA COLLEGE - академскa 2018/2019 година - Високошколска установа Banja Luka College спроводи анкет АНКЕТА ЗА НОВОУПИСАНЕ СТУДЕНТЕ ВИСОКЕ ШКОЛЕ BANJA LUKA COLLEGE - академскa година - Високошколска установа Banja Luka College спроводи анкету међу новоуписаним студентима, са циљем да дође до информација

Више

Naziv studija

Naziv studija Naziv studija Jednopredmetni preddiplomski sveučilišni studij primijenjene geografije Naziv kolegija Politička geografija I Status kolegija Obvezni Godina III. Semestar V. ECTS bodovi 3 Nastavnik Doc.

Више

(Microsoft Word - S1-MTS-Primjena ra\350unala u poslovnoj praksi -Breslauer N)

(Microsoft Word - S1-MTS-Primjena ra\350unala u poslovnoj praksi -Breslauer N) 1. OPĆE INFORMACIJE 1.1. Naziv kolegija Primjena računala u poslovnoj praksi 1.6. Semestar 1 1.. Nositelj kolegija Nenad Breslauer, v. pred. 1.7. Bodovna vrijednost (ECTS) 5 1.3. Suradnici 1.8. Način izvođenja

Више

I

I DETALJNI IZVEDBENI NASTAVNI PLAN PREDMETA Naziv predmeta Studijski program Godina 2 Status predmeta Web stranica predmeta Mogućnost izvođenja nastave na engleskom jeziku Bodovna vrijednost i način izvođenja

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ

УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ ФАКУЛТЕТ СПОРТА И ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ ДОКТОРСКИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА, СПОРТСКЕ НАУКЕ 2015/2016 Садржај: НАЗИВ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА 3 ВРСТА СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА 3 СВРХА

Више