На основу члана 34

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "На основу члана 34"

Транскрипт

1 На основу члана 34. став 6. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју ( Службени гласник РС, број 10/13), Министар пољопривреде, шумарства и водопривреде, доноси П Р А В И Л Н И К О КОРИШЋЕЊУ ПОДСТИЦАЈА ЗА ОРГАНСКУ ПРОИЗВОДЊУ (Објављено у Службеном гласнику РС, број 38/13 од 26. априла године) Члан 1. Овим правилником ближе се прописују врсте подстицаја за органску производњу, услови, начин и обрасци захтева за остваривање права на те подстицаје и максимални износи подстицаја по кориснику и по врсти поједине мере. Члан 2. Подстицаји за органску производњу обухватају следеће врсте подстицаја у одговарајућим износима по врсти поједине мере, и то : 1) премију за млеко произведено методом органске производње (у даљем тексту: премија за млеко) у износу од 9,8 динара по литру; 2) основне подстицаје у органској биљној производњи (у даљем тексту: органска биљна производња) у износу од динара по хектару; 3) регрес за гориво за органску производњу (у даљем тексту: регрес за гориво) у износу од 70 динара по литру; 4) подстицаје у органској сточарској производњи, и то за: (1) квалитетне приплодне млечне у износу од динара по грлу, (2) квалитетне приплодне и у износу од динара по грлу, (3) квалитетне приплодне крмаче у износу од динара по грлу, (4) родитељске кокошке тешког типа у износу од 84 динара по грлу, (5) родитељске кокошке лаког типа у износу од 140 динара по грлу, (6) родитељске ћурке у износу од 420 динара по грлу, (7) квалитетне приплодне матице риба шарана у износу од 700 динара по грлу, (8) квалитетне приплодне матице риба пастрмке у износу од 420 динара по грлу, (9) тов јунади у износу од динара по грлу, (10) тов јагњади у износу од динара по грлу, (11) тов свиња у износу од динара по грлу. Члан 3. Право на подстицаје за органску производњу, у зависности од врсте подстицаја, има правнo лице, предузетник и физичко лице носилац комерцијалног породичног пољопривредног газдинства које, поред услова прописаних законом којим се уређују подстицаји у пољопривреди и руралном развоју, односно прописом којим се ближе уређују услови за остваривање права на премију за млеко и прописом којим се

2 2 ближе уређују услови за остваривање права на регрес за гориво, испуњава и следеће услове: 1) да је са овлашћеном контролном организацијом (у даљем тексту: овлашћена организација) закључило уговор о вршењу контроле и сертификације у органској производњи који важи за годину за коју се подноси захтев за коришћење подстицаја; 2) да у случају закупа пољопривредног земљишта на коме се обавља органска производња или у случају земљишта које је добијено на коришћење, најмање три године од дана подношења захтева за остваривање права на подстицаје за органску производњу има закључен уговор; 3) да у наредне три године од године за коју је остварило право на подстицаје за органску биљну производњу примењује методе органске производње, у складу са законом којим се уређује органска производња. Члан 4. Подстицаји за органску производњу, у зависности од врсте подстицаја, остварују се на начин утврђен посебним прописима којима се уређујe остваривање права на премију за млеко, основне подстицаје у биљној производњи, регрес за гориво, и подстицаје у сточарству за тов јунади, свиња и јагњади и за квалитетна приплодна грла (квалитетне приплодне млечне, квалитетне приплодне и, квалитетне приплодне крмаче, родитељске кокошке тешког типа, родитељске кокошке лаког типа, родитељске ћурке, квалитетне приплодне матице риба шарана и квалитетне приплодне матице риба пастрмке). Члан 5. Захтев за премију за млеко подноси се непосредно или преко правног лица или предузетника, у складу са законом којим се уређују подстицаји у пољопривреди и руралном развоју. Захтев из става 1. овог члана који се подноси непосредно подноси се на Обрасцу број 1. - Захтев за премију за млеко произведено методом органске производње за квартал у години (у даљем тексту: Образац 1), који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део. Уз Образац 1 подноси се: 1) обрачун премије за одговарајући квартал календарске године дат у Прилогу 1. - Обрачун премије за млеко за произведено методом органске производње за квартал у години, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део; 2) изјава правног лица, односно предузетника о количини примљеног млека дата у Прилогу 2. - Изјава правног лица, односно предузетника о количини примљеног млека произведеног методом органске производње, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део. Захтев из става 1. овог члана који се подноси преко правног лица или предузетника подноси се на Обрасцу број 2. - Захтев за премију за млеко произведено методом органске производње за квартал у години (у даљем тексту: Образац 2), који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део. Уз Образац 2 подноси се: 1) списак испоручилаца млека који су предали млеко правном лицу, односно предузетнику у одговарајућем кварталу календарске године дат у Прилогу 3. - Списак испоручилаца млека произведеног методом органске производње за

3 3 квартал у години, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део; 2) изјава правног лица, односно предузетника о количини примљеног млека произведеног методом органске производње дата у Прилогу 4. - Изјава правног лица, односно предузетника о количини примљеног млека произведеног методом органске производње, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део; 3) фотокопија картона депонованих потписа, уз први захтев за премију поднет у току календарске године за коју се подноси захтев. Захтев из ст. 2. и 4. овог члана подноси се Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде - Управи за аграрна плаћања, и то за први и други квартал (1. јануар јун календарске године) - од 1. јула до 15. јула текуће године, за трећи квартал (1. јул септембар календарске године) - од 1. октобра до 15. октобра текуће године, а за четврти квартал (1. октобар децембар календарске године) - од 1. јануара до 15. јануара наредне календарске године. Члан 6. Захтев за остваривање права на подстицаје за органску биљну производњу подноси се на Обрасцу број 3. - Захтев за органску биљну производњу у години, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део. Захтев из става 1. овог члана подноси се Министарству финансија и привреде - Управи за трезор од 1. маја до 30. јуна текуће године. Члан 7. Захтев за остваривање права на регрес за гориво за органску производњу подноси се Министарству финансија и привреде - Управи за трезор, и то за пролећне радове од 1. маја до 30. јуна текуће године, на Обрасцу број 4. - Захтев за регрес за гориво за органску производњу за пролећне радове у години, а за јесење радове најкасније до 15. децембра текуће године на Обрасцу број 5. - Захтев за регрес за гориво за органску производњу за јесење радове у години, који су одштампани уз овај правилник и чине његов саставни део. Уз захтев из става 1. овог члана подноси се оригинал фискалног исечка издат у складу са законом којим се уређују фискалне касе на чијој полеђини је овлашћени дистрибутер који га је издао уписао број пољопривредног газдинства и оверио га печатом и потписом. Ако се захтев из става 1. овог члана подноси за евро дизел, уз захтев се доставља фотокопија саобраћајне књижице (дозволе) на име подносиоца, односно фотокопија уговора о коришћењу машине и фотокопија саобраћајне књижице (дозволе) за ту машину. Ако се из саобраћајне књижице (дозволе) из става 3. овог члана не може утврдити да машина користи евро дизел као гориво, уз захтев из става 1. овог члана даје се изјава да машина користи то гориво. Члан 8. Захтев за подстицаје у органској сточарској производњи за квалитетне приплодне млечне, квалитетне приплодне и, квалитетне приплодне крмаче, родитељске кокошке тешког типа, родитељске кокошке лаког типа, родитељске ћурке, квалитетне приплодне матице риба шарана и квалитетне приплодне

4 4 матице риба пастрмке подноси се Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде - Управи за аграрна плаћања, и то: 1) од 20. маја до 15. јула текуће године - за грла укључена у производњу у периоду од 1. јануара до 30. јуна календарске године; 2) од 1. септембра текуће до 31. јануара наредне године - за грла укључена у производњу од 1. јула до 31. децембра календарске године. Захтев из става 1. овог члана подноси се посебно за сваку врсту квалитетних приплодних грла из става 1. овог члана, на Обрасцу 6. - Захтев за подстицаје за квалитетна приплодна грла у органској сточарској производњи за годину, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део. Уз захтев из става 1. овог члана подноси се извод из главне матичне евиденције за квалитетна приплодна грла за која се подноси захтев, оверен од стране одгајивачке организације. Члан 9. Захтев за остваривање права на подстицаје за тов јунади у органској сточарској производњи подноси се Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде - Управи за аграрна плаћања за сваку календарску годину до 31. јануара наредне календарске године, на Обрасцу број 7. - Захтев за подстицаје за тов јунади у органској сточарској производњи за годину, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део. Уз захтев из става 1. овог члана подноси се копија пасоша за говеда и извод из евиденције о регистрацији газдинстава и броју животиња на газдинству из Централне базе података о обележавању животиња, издати од стране овлашћене ветеринарске организације, у складу за законом којим се уређује ветеринарство. За грла предата кланици у року од 15 дана од дана предаје грла кланици, а најкасније у року од 18 месеци од дана подношења захтева из става 1. овог члана, доставља се копија пријемнице издате од кланице и копија уверења о здравственом стању животиња, оверене од стране надлежног ветеринарског инспектора. За извезена грла у року од 15 дана од дана извоза, а најкасније у року од 18 месеци од дана подношења захтева из става 1. овог члана доставља се копија међународне ветеринарске потврде (сертификата), издате у складу са законом којим се уређује ветеринарство и списак грла која су извезена са подацима о идентификационом броју грла, оверене од стране надлежног ветеринарског инспектора, као и копија Јединствене царинске исправе, издате у складу са законом којим се уређује царински поступак. Члан 10. Захтев за остваривање права на подстицаје за тов јагњади у органској сточарској производњи подноси се до 31. децембра текуће календарске године, на Обрасцу број 8. - Захтев за подстицаје за тов јагњади у органској сточарској производњи за годину, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део. Захтев за остваривање права на подстицаје за тов свиња у органској сточарској производњи подноси се до 31. децембра текуће календарске године, на Обрасцу број 9. - Захтев за подстицаје за тов свиња у органској сточарској производњи за годину, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део. Уз захтев из ст. 1. и 2. овог члана за грла предата кланици подноси се копија пријемнице издате од стране кланице и копија уверења о здравственом стању животиња, оверене од стране надлежног ветеринарског инспектора.

5 5 Уз захтев из ст. 1. и 2. овог члана за извезена грла подноси се копија међународне ветеринарске потврде (сертификата), издате у складу са законом којим се уређује ветеринарство и списак грла која су извезена са подацима о идентификационом броју грла, оверени од стране надлежног ветеринарског инспектора, као и копија Јединствене царинске исправе, издате у складу са законом којим се уређује царински поступак. Захтеви из ст. 1. и 2. овог члана подносе се Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде - Управи за аграрна плаћања. Члан 11. За остваривање права на подстицаје из члана 2. овог правилника, поред докумената који се достављају уз захтеве из чл овог правилника, доставља се и: 1) копија уговора закљученог са овлашћеном контролном организацијом са роком важења за годину за коју се подноси захтев за коришћење подстицаја; 2) за земљиште у закупу или за земљиште које је добијено на коришћење копија уговора о закупу, односно коришћењу, оверена у суду. Члан 12. За подстицаје из чл. 6. и 7. овог правилника Министарство финансија и привреде - Управа за трезор утврђује да ли су испуњени прописани услови за остваривање права на подстицаје, упоређује податке из захтева са подацима из Регистра пољопривредних газдинстава, одобрава исплату и даје налог за пренос средстава на наменски рачун пољопривредног газдинства код пословне банке, у складу са законом којим се уређује пољопривреда и рурални развој. За подстицаје из чл. 5, 8, 9. и 10. овог правилника Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде утврђује да ли су испуњени прописани услови за остваривање права на подстицаје, одобрава исплату и даје налог за пренос средстава на наменски рачун пољопривредног газдинства код пословне банке, у складу са законом којим се уређују подстицаји у пољопривреди и руралном развоју. Члан 13. За све врсте подстицаја из члана 2. овог правилника корисник подстицаја укупно може да оствари максимално динара. Члан 14. Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у Службеном гласнику Републике Србије. Број: / У Београду, 24. априла године МИНИСТАР Горан Кнежевић doc/1

6 Образац број 1. ЗАХТЕВ ЗА ПРЕМИЈУ ЗА МЛЕКО ПРОИЗВЕДЕНО МЕТОДОМ ОРГАНСКЕ ПРОИЗВОДЊЕ ЗА КВАРТАЛ У ГОДИНИ (када се подноси непосредно) *Образац попунити читко-штампаним словима I. ОСНОВНИ ПОДАЦИ Име и презиме носиоца пољопривредног газдинства / Пословно име правног лица / Пословно име предузетника ЈМБГ / Матични број Адреса (општина, место, улица и број) / Седиште правног лица/предузетника Број телефона Број пољопривредног газдинства (БПГ) Индентификациони број газдинства са животињама (HID) из Централне базе Број наменског рачуна Назив банке Назив овлашћене контролне организације са којом произвођач има закључен уговор о вршењу контроле и сертификације у органској производњи Број и датум уговора са овлашћеном контролном организацијом У прилогу захтева: - Обрачун премије за млеко произведено методом органске производње за квартал у години (Прилог 1.) - Изјава правног лица односно предузетника о количини примљеног млека (Прилог 2.) Датум и место М.П Физичко лице подносилац захтева _ Власник грла - Члан пољопривредног газдинства Назив правног лица - подносилац захтева Потпис одговорног лица

7 Правно лице, предузетни к којем је испоручено млеко Прилог 1. II. ОБРАЧУН ПРЕМИЈЕ ЗА МЛЕКО ПРОИЗВЕДЕНО МЕТОДОМ ОРГАНСКЕ ПРОИЗВОДЊЕ ЗА КВАРТАЛ У ГОДИНИ Млеко произведен о методом ОП Количина откупљеног млека произведено г методом ОП (у литрима) Износ премије по литру откупљеног млека произведено г методом ОП (у динарима) Износ обрачунато г подстицаја (3x4) Број музни х грла Потпис одговорног лица за правно лице, предузетник а којем је испоручено млеко Кравље Овчје Козје Кравље Овчје Козје Кравље Овчје Козје Кравље Овчје Козје Кравље Овчје Козје Укупно: Место печат а Изјављујем под кривичном и материјалном одговорношћу да је наведена количина млека произведена на сопственом газдинству од грла која су регистрована у сопственом запату и да је иста испоручена именованом правном лицу или предузетнику, те да за исту није у овом кварталу остваривано право на премију за млеко за годину. Датум и место Физичко лице подносилац захтева _ Власник грла - Члан пољопривредног газдинства Назив правног лица - подносилац захтева М.П Потпис одговорног лица

8 Прилог 2. ИЗЈАВА ПРАВНОГ ЛИЦА, ОДНОСНО ПРЕДУЗЕТНИКА О КОЛИЧИНИ ПРИМЉЕНОГ МЛЕКА ПРОИЗВЕДЕНОГ МЕТОДОМ ОРГАНСКЕ ПРОИЗВОДЊЕ Изјављујем под кривичном и материјалном одговорношћу да је наведена количина млека произведеног методом органске производње из захтева за премију за млеко за квартал у години, примљена у (назив правног лица односно предузетника) у количини од литара, од стране, од музних грла. (укупан број) (испоручиоца млека) Место и датум: Потпис одговорног лица М.П.

9 Образац број 2. ЗАХТЕВ ЗА ПРЕМИЈУ ЗА МЛЕКО ПРОИЗВЕДЕНО МЕТОДОМ ОРГАНСКЕ ПРОИЗВОДЊЕ ЗА КВАРТАЛ У ГОДИНИ (када се подноси преко правног лица односно предузетника) *Образац попунити читко-штампаним словима I. ОСНОВНИ ПОДАЦИ Назив подносиоца захтева/ Пословно име правног лица / Пословно име предузетника Адреса (општина, место, улица и број) / Седиште правног лица/предузетника Име, презиме и број телефона особе за контакт Е-маил адреса Матични број ПИБ Број наменског рачуна Назив банке Назив овлашћене контролне организације са којом произвођач има закључен уговор о вршењу контроле и сертификације у органској производњи Број и датум уговора са овлашћеном контролном организацијом У прилогу захтева: - Списак испоручилаца млека за квартал године (Прилог 3.) - Изјава правног лица односно предузетника о количини примљеног млека произведеног методом органске производње (Прилог 4.) На основу члана 5. Правилника о коришћењу подстицаја за органску производњу ( Службени гласник РС, број /13), подносим Захтев за премију за млеко произведено методом органске производње у износу од динара за произведено и испоручено млеко, у количини од литара, од стране испоручилаца млека од музних грла (укупан број) (укупан број) Место и датум: Потпис одговорног лица М.П.

10 СПИСАК ИСПОРУЧИЛАЦА МЛЕКА ПРОИЗВЕДЕНОГ МЕТОДОМ ОРГАНСКЕ ПРОИЗВОДЊЕ ЗА КВАРТАЛ У ГОДИНИ Прилог 3. Ред. бр. Назив правног лица, предузетника, име и презиме физичког лица Пребивалиште, општина, улица и број Број пољопривредног газдинства Број музних грла Предата количина премираног млека произведеног методама ОП Укупна вредност премије Потпис корисника премије У К У П Н О: НАПОМЕНА: Подаци у колонама од 2. до 7. не могу се уносити руком. После уноса последњег корисника премије завршити списак косом цртом. Написати укупан број произвођача. У ред УКУПНО унети збир вредности за колону 5, 6. и 7. појединачно за сваку страну. Податке у колони 2 сортирати по азбучном реду. Место и датум: М.П. Потпис подносиоца захтева

11 Прилог 4. ИЗЈАВА ПРАВНОГ ЛИЦА, ОДНОСНО ПРЕДУЗЕТНИКА О КОЛИЧИНИ ПРИМЉЕНОГ МЛЕКА ПРОИЗВЕДЕНОГ МЕТОДОМ ОРГАНСКЕ ПРОИЗВОДЊЕ Изјављујем под кривичном и материјалном одговорношћу да је наведена количина млека произведеног методом органске производње из захтева за премију за млеко за квартал у години, примљена у (назив правног лица односно предузетника) у количини од литара, од стране, од музних грла. (укупан број) (испоручиоца млека) Место и датум: Потпис одговорног лица М.П.

12 Образац број 3. РЕПУБЛИКА СРБИЈА МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА И ПРИВРЕДЕ Управа за трезор, филијала ЗАХТЕВ ЗА ОРГАНСКУ БИЉНУ ПРОИЗВОДЊУ У ГОДИНИ Назив и седиште (место, улица и број) правног лица или предузетника / име, презиме и пребивалиште (место, улица и број) носиоца породичног пољопривредног газдинства БПГ ЈМБГ/МБ Подносим захтев за исплату основних подстицаја у органској биљној производњи, и то за: Шифра културе из Регистра пољопривредних газдинстава Назив засејане/ засађене културе Површина под културом ha а m² Укупно за све културе: Назив овлашћене контролне организације са којом произвођач има закључен уговор о вршењу контроле и сертификације у органској производњи: Број и датум уговора са овлашћеном контролном организацијом: Под пуном прекршајном и кривичном одговорношћу изјављујем да су подаци наведени у овом захтеву тачни. УПРАВА ЗА ТРЕЗОР Захтев број: Подстицај исплаћен: Обрадио: Датум пријема: Контролисао: У, (место и датум) (Потпис подносиоца захтева и печат)

13 Образац број 4. РЕПУБЛИКА СРБИЈА МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА И ПРИВРЕДЕ Управа за трезор, филијала ЗАХТЕВ ЗА РЕГРЕС ЗА ГОРИВО ЗА ОРГАНСКУ ПРОИЗВОДЊУ ЗА ПРОЛЕЋНЕ РАДОВЕ У ГОДИНИ Подносим захтев за остваривање права на регрес за гориво за органску производњу за пролећне радове у. години, за купљене количине горива: евро дизел литара и дизел Д2 литара, што укупно износи: литара горива. Назив и седиште (место, улица и број) правног лица или предузетника / име, презиме и пребивалиште (место, улица и број) носиоца породичног пољопривредног газдинства Назив овлашћене контролне организације са којом произвођач има закључен уговор о вршењу контроле и сертификације у органској производњи Број и датум уговора са овлашћеном контролном организацијом: МБ (ЈМБГ) БПГ Прилог: фискални исечци комада. УПРАВА ЗА ТРЕЗОР У Захтев број: Датум пријема: (место и датум) Захтев примио: Време пријема: (Потпис подносиоца захтева, односно одговорног лица у правном лицу и печат)

14 Образац број 5. РЕПУБЛИКА СРБИЈА МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА И ПРИВРЕДЕ Управа за трезор, филијала ЗАХТЕВ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА РЕГРЕС ЗА ГОРИВО ЗА ОРГАНСКУ ПРОИЗВОДЊУ ЗА ЈЕСЕЊЕ РАДОВЕ У ГОДИНИ Подносим захтев за остваривање права на регрес за гориво за јесење радове за органску производњу у. години, за купљене количине горива: евро дизел литара и дизел гориво гасно уље 0,1 литара, што укупно износи: литара горива. Назив и седиште (место, улица и број) правног лица или предузетника / име, презиме и пребивалиште (место, улица и број) носиоца породичног пољопривредног газдинства Назив овлашћене контролне организације са којом произвођач има закључен уговор о вршењу контроле и сертификације у органској производњи Број и датум уговора са овлашћеном контролном организацијом: МБ (ЈМБГ) БПГ Прилог: фискални исечци комада. УПРАВА ЗА ТРЕЗОР У Захтев број: Датум пријема: (место и датум) Захтев примио: Време пријема: (Потпис подносиоца захтева, односно одговорног лица у правном лицу и печат)

15 Образац број 6. ЗАХТЕВ ЗА ПОДСТИЦАЈЕ ЗА КВАЛИТЕТНА ПРИПЛОДНА ГРЛА У ОРГАНСКОЈ СТОЧАРСКОЈ ПРОИЗВОДЊИ ЗА ГОДИНУ *Образац попунити читко-штампаним словима I. Основни подаци Име и презиме носиоца пољопривредног газдинства/ Пословно име правног лица / Пословно име предузетника ЈМБГ / Матични број Адреса (општина, место, улица и број) Број телефона Број пољопривредног газдинства (БПГ) Индентификациони број газдинства (HID) Број наменског рачуна Назив банке Назив овлашћене контролне организације са којом произвођач има закључен уговор о вршењу контроле и сертификације у органској производњи Број и датум уговора са овлашћеном контролном организацијом II. Врста квалитетних приплодних грла Врста животиња Број грла III. Изјава одговорног лица Изјављујем под кривичном и материјалном одговорношћу да су квалитетна приплодна грла за која се подноси захтев за коришћење подстицаја за квалитетна приплодна грла у органској сточарској производњи у мом власништву или у власништву члана мог пољопривредног газдинства, под контролом правних лица овлашћених за послове селекције - одгајивачке организације, у складу са законом којим се уређује сточарство и да се користе за производњу млека и меса или служе за даљу репродукцију на мом пољопривредном газдинству, те да за иста није у години остваривано право на подстицаје за квалитетна приплодна грла. Датум и место Физичко лице подносилац захтева _ Власник грла - Члан пољопривредног газдинства Назив правног лица - подносилац захтева Место и датум: Потпис одговорног лица М.П.

16 Образац број 7. ЗАХТЕВ ЗА ПОДСТИЦАЈЕ ЗА ТОВ ЈУНАДИ У ОРГАНСКОЈ СТОЧАРСКОЈ ПРОИЗВОДЊИ ЗА ГОДИНУ *Образац попунити читко-штампаним словима Име и презиме носиоца пољопривредног газдинства/ Пословно име правног лица / Пословно име предузетника ЈМБГ / Матични број Адреса (општина, место, улица и број) Број телефона Број пољопривредног газдинства (БПГ) Индентификациони број газдинства (HID) Број наменског рачуна Назив банке Назив овлашћене контролне организације са којом произвођач има закључен уговор о вршењу контроле и сертификације у органској производњи Број и датум уговора са овлашћеном контролном организацијом I. Основни подаци II. Изјава одговорног лица Изјављујем под кривичном и материјалном одговорношћу да су товна грла за која се подноси захтев за коришћење подстицаја за тов јунади у органској сточарској производњи за годину у мом власништву или у власништву члана мог пољопривредног газдинства, да су намењена за производњу меса, да ће по завршетку това бити предата у кланицу или извезена и да за иста није остваривано право на подстицаје за тов јунади. Датум и место Место и датум: Физичко лице подносилац захтева _ Власник грла - Члан пољопривредног газдинства Назив правног лица - подносилац захтева Потпис одговорног лица М.П.

17 2 III. Обрачун подстицајних средстава за тов јунади Ред. бр. Идентификациони број грла (ИД број животиње) Број пасоша за говеда Датум регистрације грла у власништву подносиоца захтева Подносилац захтева

18 ЗАХТЕВ ЗА ПОДСТИЦАЈЕ ЗА ТОВ ЈАГЊАДИ У ОРГАНСКОЈ СТОЧАРСКОЈ ПРОИЗВОДЊИ ЗА ГОДИНУ *Образац попунити читко-штампаним словима Име и презиме носиоца пољопривредног газдинства/ Пословно име правног лица / Пословно име предузетника ЈМБГ / Матични број Адреса (општина, место, улица и број) Број телефона Број пољопривредног газдинства (БПГ) Индентификациони број газдинства (HID) Број наменског рачуна Назив банке Назив овлашћене контролне организације са којом произвођач има закључен уговор о вршењу контроле и сертификације у органској производњи Број и датум уговора са овлашћеном контролном организацијом I. Основни подаци II. Изјава одговорног лица Образац број 8. Изјављујем под кривичном и материјалном одговорношћу да су товна грла за која се подноси захтев за коришћење подстицаја за тов јагњади у органској сточарској производњи за годину била у мом власништву или у власништву члана мог пољопривредног газдинства, да су намењена за производњу меса или извоз и да за иста није у години остваривано право на подстицаје за тов јагњади. Датум и место Физичко лице подносилац захтева _ Власник грла - Члан пољопривредног газдинства Назив правног лица - подносилац захтева Место и датум: Потпис одговорног лица М.П.

19 Образац број 9. ЗАХТЕВ ЗА ПОДСТИЦАЈЕ ЗА ТОВ СВИЊА У ОРГАНСКОЈ СТОЧАРСКОЈ ПРОИЗВОДЊИ ЗА ГОДИНУ *Образац попунити читко-штампаним словима I. Основни подаци Име и презиме носиоца пољопривредног газдинства/ Пословно име правног лица / Пословно име предузетника ЈМБГ / Матични број Адреса (општина, место, улица и број) Број телефона Број пољопривредног газдинства (БПГ) Индентификациони број газдинства (HID) Број наменског рачуна Назив банке Назив овлашћене контролне организације са којом произвођач има закључен уговор о вршењу контроле и сертификације у органској производњи Број и датум уговора са овлашћеном контролном организацијом II. Изјава одговорног лица Изјављујем под кривичном и материјалном одговорношћу да су товна грла за која се подноси захтев за коришћење подстицаја за тов свиња у органској сточарској производњи за годину била у мом власништву или у власништву члана мог пољопривредног газдинства, да су намењена за производњу меса или извоз и да за иста није у години остваривано право на подстицаје за тов свиња. Датум и место Физичко лице подносилац захтева _ Власник грла - Члан пољопривредног газдинства Назив правног лица - подносилац захтева Место и датум: Потпис одговорног лица М.П.

20

На основу члана 20. став 3. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју ( Службени гласник РС, број 10/13), Министар пољопривреде, шумарст

На основу члана 20. став 3. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју ( Службени гласник РС, број 10/13), Министар пољопривреде, шумарст На основу члана 20. став 3. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју ( Службени гласник РС, број 10/13), Министар пољопривреде, шумарства и водопривреде доноси П Р А В И Л Н И К О НАЧИНУ

Више

На основу члана 13

На основу члана 13 На основу члана 31. став 6. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју ( Службени гласник РС, број 10/13), Министар пољопривреде, шумарства и водопривреде, доноси П Р А В И Л Н И К O УСЛОВИМА,

Више

Microsoft Word

Microsoft Word На основу члана 13. Закона о пољопривреди и руралном развоју ( Службени гласник РС, број 41/09), члана 7. Закона о буџету Републике Србије за 2010. годину ( Службени гласник РС, број 107/09) и члана 42.

Више

ПРЕДЛОГ

ПРЕДЛОГ З А К О Н О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ПОДСТИЦАЈИМА У ПОЉОПРИВРЕДИ И РУРАЛНОМ РАЗВОЈУ (Објављено у Службеном гласнику РС, број 101/16 од 16. децембра 2016. године) Члан 1. У Закону о подстицајима у пољопривреди

Више

ПРАВИЛНИК О УСЛОВИМА, НАЧИНУ И ОБРАСЦУ ЗАХТЕВА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА ПРЕМИЈУ ЗА МЛЕКО ("Сл. гласник РС", бр. 28/2013 и 36/2014) Члан 1 Овим правилни

ПРАВИЛНИК О УСЛОВИМА, НАЧИНУ И ОБРАСЦУ ЗАХТЕВА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА ПРЕМИЈУ ЗА МЛЕКО (Сл. гласник РС, бр. 28/2013 и 36/2014) Члан 1 Овим правилни ПРАВИЛНИК О УСЛОВИМА, НАЧИНУ И ОБРАСЦУ ЗАХТЕВА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА ПРЕМИЈУ ЗА МЛЕКО ("Сл. гласник РС", бр. 28/2013 и 36/2014) Члан 1 Овим правилником ближ с прописују услови, начин и образац захтва

Више

На основу члана 34. став 7. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју (,,Службени гласник РС, бр. 10/13, 142/14, 103/15 и 101/16), Минис

На основу члана 34. став 7. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју (,,Службени гласник РС, бр. 10/13, 142/14, 103/15 и 101/16), Минис На основу члана 34. став 7. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју (,,Службени гласник РС, бр. 10/13, 142/14, 103/15 и 101/16), Министар пољопривреде, шумарства и водопривреде доноси П

Више

ПРЕДЛОГ

ПРЕДЛОГ Z A K O N O PODSTICAJIMA U POLJOPRIVREDI I RURALNOM RAZVOJU I. UVODNE ODREDBE Predmet uređenja Član 1. Ovim zakonom uređuje se vrste podsticaja, način korišćenja podsticaja, Registar podsticaja u poljoprivredi

Више

Образац 1 ЗАХТЕВ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА ПОДСТИЦАЈЕ ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ У ФИЗИЧКУ ИМОВИНУ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ГАЗДИНСТВА ЗА НАБАВКУ НОВИХ МАШИНА И ОПРЕМЕ ЗА УНА

Образац 1 ЗАХТЕВ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА ПОДСТИЦАЈЕ ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ У ФИЗИЧКУ ИМОВИНУ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ГАЗДИНСТВА ЗА НАБАВКУ НОВИХ МАШИНА И ОПРЕМЕ ЗА УНА Образац 1 ЗАХТЕВ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА ПОДСТИЦАЈЕ ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ У ФИЗИЧКУ ИМОВИНУ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ГАЗДИНСТВА ЗА НАБАВКУ НОВИХ МАШИНА И ОПРЕМЕ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ПРИМАРНЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПРОИЗВОДЊЕ БИЉНИХ КУЛТУРА

Више

На основу члана 13. став 7. и члана 14. став 3. Закона о сточарству ( Службени гласник РС, број 41/09), Министар пољопривреде, шумарства и водопривред

На основу члана 13. став 7. и члана 14. став 3. Закона о сточарству ( Службени гласник РС, број 41/09), Министар пољопривреде, шумарства и водопривред На основу члана 13. став 7. и члана 14. став 3. Закона о сточарству ( Службени гласник РС, број 41/09), Министар пољопривреде, шумарства и водопривреде, доноси П Р А В И Л Н И К О САДРЖИНИ И ОБРАСЦУ ЗАХТЕВА

Више

Zakon o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju SADRŽAJ 1. I. Uvodne odredbe 2. II. Vrste i korišćenje podsticaja 3. III. Direktna plaćanja 4.

Zakon o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju SADRŽAJ 1. I. Uvodne odredbe 2. II. Vrste i korišćenje podsticaja 3. III. Direktna plaćanja 4. Zakon o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju SADRŽAJ 1. I. Uvodne odredbe 2. II. Vrste i korišćenje podsticaja 3. III. Direktna plaćanja 4. IV. Podsticaji za mere ruralnog razvoja 5. V. Posebni

Више

ЗАХТЕВ ЗА ОДОБРАВАЊЕ ИСПЛАТЕ ИПАРД ПОДСТИЦАЈА ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ У ФИЗИЧКУ ИМОВИНУ ПОЉОПРИВРЕДНИХ ГАЗДИНСТАВА Образац 2 Попуњава Управа за аграрна плаћања

ЗАХТЕВ ЗА ОДОБРАВАЊЕ ИСПЛАТЕ ИПАРД ПОДСТИЦАЈА ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ У ФИЗИЧКУ ИМОВИНУ ПОЉОПРИВРЕДНИХ ГАЗДИНСТАВА Образац 2 Попуњава Управа за аграрна плаћања ЗАХТЕВ ЗА ОДОБРАВАЊЕ ИСПЛАТЕ ИПАРД ПОДСТИЦАЈА ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ У ФИЗИЧКУ ИМОВИНУ ПОЉОПРИВРЕДНИХ ГАЗДИНСТАВА Образац 2 Попуњава Управа за аграрна плаћања Број предмета: Датум и време подношења захтева: Попуњава

Више

Pravilnik o bližim uslovima za izdavanje dozvole za obavljanje veterinarske djelatnosti (licenca) Na osnovu člana 74 stav 3 Zakona o veterinarstvu (Sl

Pravilnik o bližim uslovima za izdavanje dozvole za obavljanje veterinarske djelatnosti (licenca) Na osnovu člana 74 stav 3 Zakona o veterinarstvu (Sl Pravilnik o bližim uslovima za izdavanje dozvole za obavljanje veterinarske djelatnosti (licenca) Na osnovu člana 74 stav 3 Zakona o veterinarstvu (Službeni list RCG br. 11/04 i 27/07), Ministarstvo poljoprivrede,

Више

ПРЕДЛОГ

ПРЕДЛОГ На основу члана 19. Закона о сточарству ( Службени гласник РС, 41/09, 93/12 и 14/16), члана 4. став 1. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју ( Службени гласник РС, 10/13, 142/14 и 103/15),

Више

Службени гласник РС, број 59/2019, објављен године Преузето са На основу члана 73. став 2. и члан

Службени гласник РС, број 59/2019, објављен године Преузето са На основу члана 73. став 2. и члан Службени гласник РС, број 59/2019, објављен 23. 08. 2019. године Преузето са www.pravno-informacioni-sistem.rs 3281 На основу члана 73. став 2. и члана 74. став 2. Закона о ветеринарству ( Службени гласник

Више

P O D S T I C A J I U P O L J O P R I V R E D I Sektor za strateške analize, analitiku, usluge, korisničke servise i publikacije Centar za podršku inv

P O D S T I C A J I U P O L J O P R I V R E D I Sektor za strateške analize, analitiku, usluge, korisničke servise i publikacije Centar za podršku inv P O D S T I C A J I U P O L J O P R I V R E D I Sektor za strateške analize, analitiku, usluge, korisničke servise i publikacije investicije@pks.rs Beograd, 15. april 2019. godine S A D R Ž A J I PRAVNI

Више

На основу члана 84. став 6. и члана 91а став 3. Закона о ветеринарству ( Службени гласник РС, бр. 91/05 и 30/10), Министар пољопривреде, шумарства и в

На основу члана 84. став 6. и члана 91а став 3. Закона о ветеринарству ( Службени гласник РС, бр. 91/05 и 30/10), Министар пољопривреде, шумарства и в На основу члана 84. став 6. и члана 91а став 3. Закона о ветеринарству ( Службени гласник РС, бр. 91/05 и 30/10), Министар пољопривреде, шумарства и водопривреде доноси П Р А В И Л Н И К О НАЧИНУ ОБЕЛЕЖАВАЊА

Више

Uredba o raspodeli podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju u godini

Uredba o raspodeli podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju u godini AKTIVA sistem doo Osnivanje preduzeća i radnji Računovodstvena agencija Poresko savetovanje Propisi besplatno www.aktivasistem.com Obrasci besplatno UREDBA o raspodeli podsticaja u poljoprivredi i ruralnom

Више

Microsoft Word - Obrazac_RPG_-_BOS_za_stamparije

Microsoft Word - Obrazac_RPG_-_BOS_za_stamparije ОBRАZАC 1- а. FEDERATION OF ZАHTЈЕV ZА UPIS U RPG i RK I PRIЈАVA PRОMЈЕNЕ PОDАTАKА SVЕ LISTОVЕ ОBRАSCА PОPUNITI VЕLIKIM ŠTАMPАNIM SLОVIMА 2. BK OPĆINA KANTON 1., 2. i * - pоpunjаvа službеnik nadležne općinske

Више

На основу члана 34. став 7. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју ( Службени гласник РС, бр. 10/13, 142/14, 103/15 и 101/16), Минист

На основу члана 34. став 7. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју ( Службени гласник РС, бр. 10/13, 142/14, 103/15 и 101/16), Минист На основу члана 34. став 7. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју ( Службени гласник РС, бр. 10/13, 142/14, 103/15 и 101/16), Министар пољопривреде, шумарства и водопривреде доноси ПРАВИЛНИК

Више

На основу чл. 11. и 22. став 4. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за годину ( Службени лист АПВ, брoj 60/18), у вези с Покрај

На основу чл. 11. и 22. став 4. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за годину ( Службени лист АПВ, брoj 60/18), у вези с Покрај На основу чл. 11. и 22. став 4. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2019. годину ( Службени лист АПВ, брoj 60/18), у вези с Покрајинском скупштинском одлуком о програму мера подршке

Више

НАБАВКА ПРИПЛОДНИХ ЈУНИЦА (16-36 МЕСЕЦИ) И КРАВА ДО 5 ГОДИНА СТАРОСТИ ПРАВО НА СУБВЕНЦИЈУ ИМА СВАКО КО: - има регистровано пољопривредно газдинство уп

НАБАВКА ПРИПЛОДНИХ ЈУНИЦА (16-36 МЕСЕЦИ) И КРАВА ДО 5 ГОДИНА СТАРОСТИ ПРАВО НА СУБВЕНЦИЈУ ИМА СВАКО КО: - има регистровано пољопривредно газдинство уп НАБАВКА ПРИПЛОДНИХ ЈУНИЦА (16-36 МЕСЕЦИ) И КРАВА ДО 5 ГОДИНА СТАРОСТИ - у регистру има пријављен одговарајући сточни фонд (податке о врсти животиња и броју газдинства (ХИД) на којима се држе или узгајају);

Више

Верзија за штампу

Верзија за штампу Pravilnik o postupku oslobađanja od plaćanja poreskih i carinskih obaveza za izvođenje radova na izgradnji a Bar-Boljare Pravilnik je objavljen u "Službenom listu CG", br. 3/2015, 13/2015, 31/2015 i 37/2016.

Више

1

1 На основу чл. 11 и 22. став 4. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2019. годину ( Службени лист АПВ, брoj 60/2018), у вези с Покрајинском скупштинском одлуком о програму

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУЛА Службени лист општине Кула излази по потреби, на три језика: српском, мађарском и русинском. Тираж овог броја је 50 примера

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУЛА Службени лист општине Кула излази по потреби, на три језика: српском, мађарском и русинском. Тираж овог броја је 50 примера СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУЛА Службени лист општине Кула излази по потреби, на три језика: српском, мађарском и русинском. Тираж овог броја је 50 примерака. К у л а Број 14 Година 52 Издаје Служба Скупштине

Више

ИНВЕСТИЦИЈА

ИНВЕСТИЦИЈА РЕПУБЛИКА СРБИЈА НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ ОПШТИНА БЕЧЕЈ ФИЛИЈАЛА Број: Датум: ПОСЛОДАВАЦ Број: Датум: ЗАХТЕВ СА БИЗНИС ПЛАНОМ ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИJЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ НЕЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА ИЗ КАТЕГОРИЈЕ

Више

76.1.1

76.1.1 4 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број 76 14.8.2017. V Задужује се Министарство за избјеглице и расељена лица Републике Српске да са корисницима ових станова закључи уговор о закупу у складу са Законом

Више

Pravilnik o poreskoj prijavi o obračunatim doprinosima za obavezno socijalno osiguranje za osnivače, odnosno članove privrednog društva (Sl.Glasnik 14

Pravilnik o poreskoj prijavi o obračunatim doprinosima za obavezno socijalno osiguranje za osnivače, odnosno članove privrednog društva (Sl.Glasnik 14 На основу члана 38. став 2. Закона о пореском поступку и пореској администрацији ("Службени гласник РС", бр. 80/02, 84/02 - исправка, 23/03 - исправка, 70/03, 55/04, 61/05, 85/05 - др. закон, 62/06 - др.

Више

Obrazac PPI-4

Obrazac PPI-4 РЕПУБЛИКА СРБИЈА МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА - ПОРЕСКА УПРАВА Организациона јединица Образац ППИ-4 ПОРЕСКА ПРИЈАВА ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ПРЕНОС АПСОЛУТНИХ ПРАВА 1 1. ПОДАЦИ О ОБВЕЗНИКУ ПОРЕЗА 2 1. Пословно

Више

Број Службени лист општине Нова Црња Страна 236 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ НОВА ЦРЊА Година XXVII Нова Црња године Број: 14 Р е п

Број Службени лист општине Нова Црња Страна 236 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ НОВА ЦРЊА Година XXVII Нова Црња године Број: 14 Р е п Број 14 26.07.2018 Службени лист општине Нова Црња Страна 236 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ НОВА ЦРЊА Година XXVII Нова Црња 26.07.2018. године Број: 14 Р е п у б л и к а С р б и ј а Општина Нова Црња Општинска

Више

654

654 На основу члана 21. став 5. Закона о пчеларству ( Службени гласник Републике Српске, број 52/10) и члана 82. став 2. Закона о републичкој управи ( Службени гласник Републике Српске, бр. 118/08, 11/09,

Више

Microsoft Word

Microsoft Word На основу члана 23. став 7. Закона о добробити животиња ( Службени гласник РС, број 41/09), Министар пољопривреде, шумарства и водопривреде, доноси П Р А В И Л Н И К О ПРОГРАМУ ОБУКЕ О ДОБРОБИТИ ЖИВОТИЊА

Више

ОБРАЗАЦ ПРИЈАВЕ ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЗА ОПРЕМАЊЕ СТОЧАРСКИХ ФАРМИ У АП ВОЈВОДИНИ У ГОДИНИ Име и презиме носиоца РПГ ЈМБГ Пословно им

ОБРАЗАЦ ПРИЈАВЕ ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЗА ОПРЕМАЊЕ СТОЧАРСКИХ ФАРМИ У АП ВОЈВОДИНИ У ГОДИНИ Име и презиме носиоца РПГ ЈМБГ Пословно им ОБРАЗАЦ ПРИЈАВЕ ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЗА ОПРЕМАЊЕ СТОЧАРСКИХ ФАРМИ У АП ВОЈВОДИНИ У 2019. ГОДИНИ Име и презиме носиоца РПГ ЈМБГ Пословно име правног лица Име и презиме овлашћеног лица Матични

Више

БРОЈ ПРИЈАВЕ (попуњава Министарство привреде) Образац бр. 1 - Пријава ПРОГРАМ ПОДРШКЕ МАЛИМ ПРЕДУЗЕЋИМА ЗА НАБАВКУ ОПРЕМЕ У ГОДИНИ ПРИЈАВНИ ФОРМ

БРОЈ ПРИЈАВЕ (попуњава Министарство привреде) Образац бр. 1 - Пријава ПРОГРАМ ПОДРШКЕ МАЛИМ ПРЕДУЗЕЋИМА ЗА НАБАВКУ ОПРЕМЕ У ГОДИНИ ПРИЈАВНИ ФОРМ БРОЈ ПРИЈАВЕ (попуњава Министарство привреде) ПРОГРАМ ПОДРШКЕ МАЛИМ ПРЕДУЗЕЋИМА ЗА НАБАВКУ ОПРЕМЕ У 2019. ГОДИНИ ПРИЈАВНИ ФОРМУЛАР НАЗИВ ПРИВРЕДНОГ СУБЈЕКТА Назив банкелизинг компаније 1 ПРИЈАВА НА ЈАВНИ

Више

На основу члана 7. став 2. тачка 7, члана 9. став 1. тачка 2. Закона о друштвима за осигурање ("Службени гласник Републике Српске", број: 17/05, 01/06

На основу члана 7. став 2. тачка 7, члана 9. став 1. тачка 2. Закона о друштвима за осигурање (Службени гласник Републике Српске, број: 17/05, 01/06 На основу члана 7. став 2. тачка 7, члана 9. став 1. тачка 2. Закона о друштвима за осигурање ("Службени гласник Републике Српске", број: 17/05, 01/06, 64/06, 74/10 и 47/17), члана 5. став 5, члана 8.

Више

На основу члана 37. Статута Јавног комуналног предузећа за јавне гараже и паркиралишта Паркинг сервис Београд, члана 11б. и 11в. Одлукe о јавним парки

На основу члана 37. Статута Јавног комуналног предузећа за јавне гараже и паркиралишта Паркинг сервис Београд, члана 11б. и 11в. Одлукe о јавним парки На основу члана 37. Статута Јавног комуналног предузећа за јавне гараже и паркиралишта Паркинг сервис Београд, члана 11б. и 11в. Одлукe о јавним паркиралиштима ( Службени лист Града Београда бр. 12/2010

Више

Pravilnik o pojedinačnoj poreskoj prijavi na teret primaoca prihoda

Pravilnik o pojedinačnoj poreskoj prijavi na teret primaoca prihoda AKTIVA sistem doo Osnivanje preduzeća i radnji Računovodstvena agencija Poresko savetovanje Propisi besplatno www.aktivasistem.com Obrasci besplatno PRAVILNIK o obrascu pojedinačne poreske prijave o obračunatom

Више

UREDBA O RASPODELI PODSTICAJA U POLjOPRIVREDI I RURALNOM RAZVOJU U GODINI Član 1. Ovom uredbom propisuje se za budžetsku godinu obim sreds

UREDBA O RASPODELI PODSTICAJA U POLjOPRIVREDI I RURALNOM RAZVOJU U GODINI Član 1. Ovom uredbom propisuje se za budžetsku godinu obim sreds UREDBA O RASPODELI PODSTICAJA U POLjOPRIVREDI I RURALNOM RAZVOJU U 2016. GODINI Član 1. Ovom uredbom propisuje se za budžetsku 2016. godinu obim sredstava, vrste i maksimalni iznosi po vrsti podsticaja

Више

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ На основу члана 43 став 1 тачка 4 Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености ( Сл. гласник РС, бр. 36/09, 88/10, 38/1 и 113/17), члана 30 Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању

Више

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ На основу члана 43 став 1 тачка 4 Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености ( Сл. гласник РС, бр. 36/09, 88/10, 38/1 и 113/17), члана 30 Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању

Више

Broj: 26 – 05 – 240/05

Broj: 26 – 05 – 240/05 Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine KANTON SARAJEVO Ministarstvo privrede Bosnia and Herzegovina Federation of Bosnia and Herzegovina CANTON SARAJEVO Ministry of Economy Broj:07-05-24-sl/17

Више

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ РЕПУБЛИКА СРБИЈА НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ ГРАД СУБОТИЦА На основу члана 43 став 1 тачка 4 Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености ( Сл. гласник РС, бр. 36/09, 88/10, 38/1 и 113/17),

Више

ЗАКОН О ПОЉОПРИВРЕДИ И РУРАЛНОМ РАЗВОЈУ ("Сл. гласник РС", бр. 41/09) I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ Садржина закона Члан 1. Овим законом уређују се: циљеви пољоп

ЗАКОН О ПОЉОПРИВРЕДИ И РУРАЛНОМ РАЗВОЈУ (Сл. гласник РС, бр. 41/09) I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ Садржина закона Члан 1. Овим законом уређују се: циљеви пољоп ЗАКОН О ПОЉОПРИВРЕДИ И РУРАЛНОМ РАЗВОЈУ ("Сл. гласник РС", бр. 41/09) I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ Садржина закона Члан 1. Овим законом уређују се: циљеви пољопривредне политике и начин њеног остваривања, врсте

Више

SLUŽBENI LIST OPŠTINE TUTIN broj 2/ godine GODINA BROJ 2/2016 TUTIN, godine IZLAZI PO POTREBI REPUBLIKA SBIJA OP

SLUŽBENI LIST OPŠTINE TUTIN broj 2/ godine GODINA BROJ 2/2016 TUTIN, godine IZLAZI PO POTREBI REPUBLIKA SBIJA OP GODINA 2016. BROJ 2/2016 TUTIN, 09. 03. 2016. godine IZLAZI PO POTREBI REPUBLIKA SBIJA OPŠTINA TUTIN Opštinska izborna komisija I Broj: 013-1/2016 Dana, 08.03.2016. godine T U T I N Na osnovu člana 15.

Више

PRAVILNIK O NAČINU UTVRĐIVANJA I EVIDENTIRANJA KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA I O USLOVIMA I NAČINU ZA OTVARANJE I UKIDANJE PODRAČUNA KONSOLIDOVANOG RAČUN

PRAVILNIK O NAČINU UTVRĐIVANJA I EVIDENTIRANJA KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA I O USLOVIMA I NAČINU ZA OTVARANJE I UKIDANJE PODRAČUNA KONSOLIDOVANOG RAČUN PRAVILNIK O NAČINU UTVRĐIVANJA I EVIDENTIRANJA KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA I O USLOVIMA I NAČINU ZA OTVARANJE I UKIDANJE PODRAČUNA KONSOLIDOVANOG RAČUNA TREZORA KOD UPRAVE ZA TREZOR ("Sl. glasnik RS", br.

Више

МОЛБА ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ

МОЛБА ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ Предмет: Захтев за достављање понуде Молимо вас да нам у складу са чланом 39 Закона о јавним набавкама (Сл. гласник РС бр. 124/12) до 20.03.2014. године закључно са 12 часова доставите понуду за спровођење

Више

Pravilnik o poreskoj prijavi za utvrđivanje poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje

Pravilnik o poreskoj prijavi za utvrđivanje poreza i doprinosa za obavezno socijalno osiguranje AKTIVA sistem doo, Novi Sad Osnivanje preduzeća i radnji Računovodstvena agencija Poresko savetovanje Propisi besplatno www.aktivasistem.com Obrasci besplatno P R A V I L N I K O PORESKOJ PRIJAVI ZA UTVRĐIVANJE

Више

Pravilnik o obrascu i sadržaju dozvole za lov i lovne karte, bližim uslovima i načinu njihovog izdavanja i oduzimanja, kao i visini naknade za izdavan

Pravilnik o obrascu i sadržaju dozvole za lov i lovne karte, bližim uslovima i načinu njihovog izdavanja i oduzimanja, kao i visini naknade za izdavan Na osnovu člana 61 stav 4 Zakona o divljači i lovstvu ("Službeni list CG", broj 52/08), Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, donijelo je Pravilnik o obrascu i sadržaju dozvole za lov i

Више

Microsoft Word - Obelezavanje konja

Microsoft Word - Obelezavanje konja На основу члана 84. ст. 3 и 4. Закона о ветеринарству ( Службени гласник РС, број 91/05), Министар пољопривреде, шумарства и водопривреде доноси П Р А В И Л Н И К О ОБЕЛЕЖАВАЊУ КОПИТАРА И ВОЂЕЊУ ЕВИДЕНЦИЈЕ

Више

Д О К У М Е Н Т А Ц И Ј А за продају кровног покривача са Дома здравља Др Симо Милошевић Умка и старе столарије са Дома здравља Др Симо Милошевић Срем

Д О К У М Е Н Т А Ц И Ј А за продају кровног покривача са Дома здравља Др Симо Милошевић Умка и старе столарије са Дома здравља Др Симо Милошевић Срем Д О К У М Е Н Т А Ц И Ј А за продају кровног покривача са Дома здравља Др Симо Милошевић Умка и старе столарије са Дома здравља Др Симо Милошевић Сремчица Документација садржи: - Упутство понуђачима о

Више

На основу чл. 11. и 22. став 4. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за годину (,,Службени лист АПВ, бр. 60/18) у вези с Покраји

На основу чл. 11. и 22. став 4. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за годину (,,Службени лист АПВ, бр. 60/18) у вези с Покраји На основу чл. 11. и 22. став 4. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2019. годину (,,Службени лист АПВ, бр. 60/18) у вези с Покрајинском скупштинском одлуком о програму заштите, уређења

Више

Microsoft Word - Predlog za izmene Plana raspodele, godine, grupa 5

Microsoft Word - Predlog za izmene Plana raspodele, godine, grupa 5 1 Na osnovu člana 167. Zakona o autorskom i srodnim pravima ( Službeni glasnik RS, broj 104/09) i člana 17. stav 3. tačka 7. Statuta Organizacije proizvođača fonograma Srbije OFPS, Skupština Organizacije,

Више

Na osnovu člana 34. stav 3. Zakona o energetici ( "Službeni glasnik RS", broj 145/14), Ministar rudarstva i energetike donosi Pravilnik o energetskoj

Na osnovu člana 34. stav 3. Zakona o energetici ( Službeni glasnik RS, broj 145/14), Ministar rudarstva i energetike donosi Pravilnik o energetskoj Na osnovu člana 34. stav 3. Zakona o energetici ( "Službeni glasnik RS", broj 145/14), Ministar rudarstva i energetike donosi Pravilnik o energetskoj dozvoli Pravilnik je objavljen u "Službenom glasniku

Више

Microsoft Word - izmene i dopune.doc

Microsoft Word - izmene i dopune.doc На основу члана 63. став 1. Закона о ЈН (''Службени гласник РС'', бр. 124/12, 14/2015 и 68/15) КОМИСИЈА за јн мв образована Решењем бр. 404-119-5/18-IV сачинила је: 1. ОПШТИ ПОДАЦИ Наручилац Адреса - Израда

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ општине Књажевац ГОДИНА XII БРОЈ ЈУН 2019 БЕСПЛАТАН ПРИМЕРАК - да деца претходног реда рођења нису 1 смештена у установу социјалн

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ општине Књажевац ГОДИНА XII БРОЈ ЈУН 2019 БЕСПЛАТАН ПРИМЕРАК - да деца претходног реда рођења нису 1 смештена у установу социјалн СЛУЖБЕНИ ЛИСТ општине Књажевац ГОДИНА XII БРОЈ 08 03. ЈУН 2019 БЕСПЛАТАН ПРИМЕРАК - да деца претходног реда рођења нису 1 смештена у установу социјалне заштите, На основу члана 11. став 4. а у вези члана

Више

На основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту ( Службени гласник РС, бр. 62/06, 65/08 др. закон, 41/09, 112/15, 80/17 и 95/18 др. закон

На основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту ( Службени гласник РС, бр. 62/06, 65/08 др. закон, 41/09, 112/15, 80/17 и 95/18 др. закон На основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту ( Службени гласник РС, бр. 62/06, 65/08 др. закон, 41/09, 112/15, 80/17 и 95/18 др. закон), Правилника о условима и поступку давања у закуп

Више

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ На основу члана 43. став 1. тачка 7. Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености ( Сл. гласник РС, бр. 36/09, 88/10 и 38/15), члана 11. став 1. тачка 3. Закона о професионалној рехабилитацији

Више

Na osnovu člana 19 sta1 tačka 2 Zakona o zaštiti depozita (»Službeni list CG«, br

Na osnovu  člana 19 sta1 tačka 2 Zakona o zaštiti depozita (»Službeni list CG«, br NESLUŽBENI PREČIŠĆENI TEKST Odluku o bližim uslovima, načinu i postupku isplate garantovanih depozita ("Službeni list Crne Gore", br. 76/17, 86/17 i 17/19) Član 1 Ovom odlukom se bliže uređuju uslovi,

Више

Microsoft Word - ?????????-konacno-opremanje farmi (2).doc

Microsoft Word - ?????????-konacno-opremanje farmi (2).doc На основу члана 22.став 1. и члана 46. став 4 Покрајинске скупштинске одлуке о покрајинској управи ( Службени лист АПВ, број: 40/2012 пречишћен текст) покрајински секретар за пољопривреду, водопривреду

Више

GLASNIK OP[TINE GORWI MILANOVAC ГОДИНА X XIII БРОЈ ЈУН ГОДИНЕ Цена овог броја је 50 динара Годишња претплата је динара АКТ

GLASNIK OP[TINE GORWI MILANOVAC ГОДИНА X XIII БРОЈ ЈУН ГОДИНЕ Цена овог броја је 50 динара Годишња претплата је динара АКТ SLU@BENI GLASNIK OP[TINE GORWI MILANOVAC ГОДИНА X XIII БРОЈ 0. ЈУН 0. ГОДИНЕ Цена овог броја је 0 динара Годишња претплата је.000 динара АКТА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА. Општинско веће општине Горњи Милановац, на

Више

Beocin Sluzbeni list cdr

Beocin Sluzbeni list cdr Година IX - Број 12 Беочин, 02. 11. 2018. примерак 300,00 динара Председник општине Беочин 113 На основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту («Сл.гласник РС», број 62/06, 69/08-др закон,

Више

РЕПУБЛИКА СРПСКА МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ НАЦРТ ПРАВИЛНИК О УСЛОВИМА И НАЧИНУ ОСТВАРИВАЊА НОВЧАНИХ ПОДСТИЦАЈА ЗА РАЗВОЈ ПОЉ

РЕПУБЛИКА СРПСКА МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ НАЦРТ ПРАВИЛНИК О УСЛОВИМА И НАЧИНУ ОСТВАРИВАЊА НОВЧАНИХ ПОДСТИЦАЈА ЗА РАЗВОЈ ПОЉ РЕПУБЛИКА СРПСКА МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ НАЦРТ ПРАВИЛНИК О УСЛОВИМА И НАЧИНУ ОСТВАРИВАЊА НОВЧАНИХ ПОДСТИЦАЈА ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ И СЕЛА Бања Лука, фебруар 2017. године Hа

Више

LIST О П Ш Т И Н Е Б А Ч К А П А Л А Н К А Година L Број 27/ На основу члана 59. став 2. Закона о локалној самоуправи ( Службени глас

LIST О П Ш Т И Н Е Б А Ч К А П А Л А Н К А Година L Број 27/ На основу члана 59. став 2. Закона о локалној самоуправи ( Службени глас SLU@BENI LIST О П Ш Т И Н Е Б А Ч К А П А Л А Н К А Година L Број 27/2015 281 На основу члана 59. став 2. Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник Републике Србије, број 129/2007 и 83/2014 - др.

Више

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ На основу члана 43 став 1 тачка 7 Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености ( Сл. гласник РС, бр. 36/09, 88/10 и 38/1), члана 11 став 1 тачка 3 Закона о професионалној рехабилитацији и

Више

Број Службени лист општине Нова Црња 340 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ НОВА ЦРЊА Година XXVI Нова Црња године Број: 13 РЕПУБЛИКА СРБ

Број Службени лист општине Нова Црња 340 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ НОВА ЦРЊА Година XXVI Нова Црња године Број: 13 РЕПУБЛИКА СРБ Број 13 04.07.2017 Службени лист општине Нова Црња 340 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ НОВА ЦРЊА Година XXVI Нова Црња 04.07.2017. године Број: 13 РЕПУБЛИКА СРБИЈА АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА ОПШТИНА НОВА ЦРЊА

Више

пречишћен текст На основу члана 38. став 2. Закона о пореском поступку и пореској администрацији ( Службени гласник РС, бр. 80/02, 84/02 исправка, 23/

пречишћен текст На основу члана 38. став 2. Закона о пореском поступку и пореској администрацији ( Службени гласник РС, бр. 80/02, 84/02 исправка, 23/ пречишћен текст На основу члана 38. став 2. Закона о пореском поступку и пореској администрацији ( Службени гласник РС, бр. 80/02, 84/02 исправка, 23/03 исправка, 70/03, 55/04, 61/05, 85/05 др. закон,

Више

Na osnovu člana 66 stav 2 Zakona o bezbjednosti hrane ("Službeni list CG", broj 14/07) i člana 18 stav 7 Zakona o zdravstvenoj zaštiti bilja ("Služben

Na osnovu člana 66 stav 2 Zakona o bezbjednosti hrane (Službeni list CG, broj 14/07) i člana 18 stav 7 Zakona o zdravstvenoj zaštiti bilja (Služben Na osnovu člana 66 stav 2 Zakona o bezbjednosti hrane ("Službeni list CG", broj 14/07) i člana 18 stav 7 Zakona o zdravstvenoj zaštiti bilja ("Službeni list RCG", broj 28/06), Ministarstvo poljoprivrede,

Више

Град Београд Градска управа Секретаријат за социјалну заштиту Сектор за социјалну и борачко-инвалидску заштиту Ул. 27.марта 43-45, Београд ОБРАЗ

Град Београд Градска управа Секретаријат за социјалну заштиту Сектор за социјалну и борачко-инвалидску заштиту Ул. 27.марта 43-45, Београд ОБРАЗ Град Београд Градска управа Секретаријат за социјалну заштиту Сектор за социјалну и борачко-инвалидску заштиту Ул. 27.марта 43-45, 11000 Београд ОБРАЗАЦ БР. 1 (за лица која право остварују први пут) Број

Више

Marka Marulića br. 1, 76100, Brčko distrikt BiH Марка Марулића бр. 1, 76100, Брчко дистрикт БиХ

Marka Marulića br. 1, 76100, Brčko distrikt BiH Марка Марулића бр. 1, 76100, Брчко дистрикт БиХ ПРИJAВA ЗA УЧEШЋE НA JAВНOM ПOЗИВУ пoслoдaвцимa зa зaпoшљaвaњe нeзaпoслeних лицa из кaтeгoриje тeжe зaпoшљивих (лицa стaриje живoтнe дoби, лицa сa инвaлидитeтoм, млaди дo 35 гoдинa стaрoсти) сa aктивнe

Више

CEKOS IN Ekspert

CEKOS IN Ekspert Cekos In Ekspert NAPOMENA EKSPERT-a: Odredbe Zakona o izmenama i dopuni Zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama ("Sl. glasnik RS", br. 68/15), primenjuju se na ugovore

Више

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o poreskoj prijavi za porez po odbitku (Sl.Glasnik 66/2014)

Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o poreskoj prijavi za porez po odbitku (Sl.Glasnik 66/2014) На основу члана 41. став 13. Закона о пореском поступку и пореској администрацији ( Службени гласник РС, бр. 80/02, 84/02-исправка, 23/03-исправка, 70/03, 55/04, 61/05, 85/05-др. закон, 62/06-др. закон,

Више

РЕПУБЛИКА СРБИЈА АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА ГРАДСКА УПРАВА ГРАД СОМБОР ОДЕЉЕЊЕ ЗА КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ, ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ И СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ ЗАХТЕВ

РЕПУБЛИКА СРБИЈА АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА ГРАДСКА УПРАВА ГРАД СОМБОР ОДЕЉЕЊЕ ЗА КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ, ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ И СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ ЗАХТЕВ РЕПУБЛИКА СРБИЈА АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА ГРАДСКА УПРАВА ГРАД СОМБОР ОДЕЉЕЊЕ ЗА КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ, ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ И СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ ЗАХТЕВ ЗА РЕГИСТРАЦИЈУ СТАМБЕНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ Молим да региструјете

Више

ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ОПОВО БРОЈ 1 7.ФЕБРУАР

ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ОПОВО БРОЈ 1 7.ФЕБРУАР ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ОПОВО БРОЈ 1 7.ФЕБРУАР 2019 1 2 99 На основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту ( Службени гласник РС, бр. 62/06, 65/08 др. закон, 41/09, 112/15, 80/17

Више

Microsoft Word - ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ПРЕДДИГИТАЛИЗАЦИЈА

Microsoft Word - ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ПРЕДДИГИТАЛИЗАЦИЈА КУЛТУРНИ ЦЕНТАР БРАНА ЦРНЧЕВИЋ Вељка Дугошевића 102 22400 Рума Број: 0165/19 Датум: 25.02.2019. На основу члана 63. став 1. Закона о ЈН (''Службени гласник РС'', бр. 124/12, 14/2015 и 68/15) КОМИСИЈА за

Више

ОСНОВНА ШКОЛА ''ВАСА СТАЈИЋ'' Војводе Книћанина бр.12б НОВИ САД Тел: 021/ , 021/ , 021/ ,

ОСНОВНА ШКОЛА ''ВАСА СТАЈИЋ'' Војводе Книћанина бр.12б НОВИ САД Тел: 021/ , 021/ , 021/ , ОСНОВНА ШКОЛА ''ВАСА СТАЈИЋ'' Војводе Книћанина бр.12б НОВИ САД 21000 Тел: 021/469-210, 021/474-03-00, 021/474-03-01, email : os.vasastajic@open.telekom.rs Понуде састављане по упутству се достављају на

Више

РЕПУБЛИКА СРБИЈА МИНИСТАРСТВО ТРГОВИНЕ, ТУРИЗМА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈА ЗА РАЗВОЈ ТРАДИЦИОНАЛНИХ ЗА

РЕПУБЛИКА СРБИЈА МИНИСТАРСТВО ТРГОВИНЕ, ТУРИЗМА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈА ЗА РАЗВОЈ ТРАДИЦИОНАЛНИХ ЗА РЕПУБЛИКА СРБИЈА МИНИСТАРСТВО ТРГОВИНЕ, ТУРИЗМА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈА ЗА РАЗВОЈ ТРАДИЦИОНАЛНИХ ЗАНАТА У 2016. ГОДИНИ У СКЛАДУ СА ЗАКЉУЧКОМ ВЛАДЕ РЕПУБЛИКЕ

Више

Zakon o mirovanju i otpisu duga po osnovu doprinosa za obavezno socijalno osiguranje

Zakon o mirovanju i otpisu duga po osnovu doprinosa za obavezno socijalno osiguranje AKTIVA sistem doo, Novi Sad Osnivanje preduzeća i radnji, Računovodstvena agencija, Poresko savetovanje Propisi besplatno www.aktivasistem.com Obrasci besplatno ZAKON O MIROVANJU I OTPISU DUGA PO OSNOVU

Више

Pravilnik o sadržaju poreskog bilansa i drugim pitanjima od značaja za način utvrđivanja poreza na dohodak građana na prihode od samostalne delatnosti

Pravilnik o sadržaju poreskog bilansa i drugim pitanjima od značaja za način utvrđivanja poreza na dohodak građana na prihode od samostalne delatnosti Pravilnik o sadržaju poreskog bilansa i drugim pitanjima od značaja za način utvrđivanja poreza na dohodak građana na prihode od samostalne delatnosti Pravilnik je objavljen u "Službenom glasniku RS",

Више

Microsoft Word - Pravilnik o obliku i sadržaju obrasca dozvola za sportsko-rekreativni ribolov.doc

Microsoft Word - Pravilnik o obliku i sadržaju obrasca dozvola za sportsko-rekreativni ribolov.doc Na osnovu člana 25. Zakona o slatkovodnom ribarstvu ("Službene novine Federacije BiH", broj 64/04), federalni ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva donosi PRAVILNIK O OBLIKU I SADRŽAJU OBRASCA

Више

На основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту ( Службени гласник РС, бр. 62/06, 65/08 др. закон, 41/09, 112/15, 80/17 и 95/18 др. закон

На основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту ( Службени гласник РС, бр. 62/06, 65/08 др. закон, 41/09, 112/15, 80/17 и 95/18 др. закон На основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту ( Службени гласник РС, бр. 62/06, 65/08 др. закон, 41/09, 112/15, 80/17 и 95/18 др. закон), Правилника о условима и поступку давања у закуп

Више

РЕПУБЛИКА СРПСКА

РЕПУБЛИКА СРПСКА РЕПУБЛИКА СРПСКА МИНИСТАРСТВО ЗА ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ, ГРАЂЕВИНАРСТВО И ЕКОЛОГИЈУ ПРАВИЛНИК О УПИСУ У РЕГИСТАР ЗАЈЕДНИЦА ЗГРАДА СА ОБРАСЦИМА АКАТА ЗА ЈЕДИНСТВЕНУ ПРИМЈЕНУ ЗАКОНА О ОДРЖАВАЊУ ЗГРАДА Бања Лука,

Више

Службени гласник РС, бр. 76/2018 и 21/2019 На основу члана 18. став 1. тачка 3) Закона о Народној банци Србије ( Службени гласник РС, бр. 72/2003, 55/

Службени гласник РС, бр. 76/2018 и 21/2019 На основу члана 18. став 1. тачка 3) Закона о Народној банци Србије ( Службени гласник РС, бр. 72/2003, 55/ Службени гласник РС, бр. 76/2018 и 21/2019 На основу члана 18. став 1. тачка 3) Закона о Народној банци Србије ( Службени гласник РС, бр. 72/2003, 55/2004, 85/2005 др. закон, 44/2010, 76/2012, 106/2012,

Више

OБРАЗАЦ ПРИЈАВЕ ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВАРТНИХ СРЕДСТАВА ЗА КУПОВИНУ ОПРЕМЕ У ГОДИНИ БРОЈ КОНКУРСА: / НАЗИВ ПРИВРЕДНОГ ДРУШТВА 1

OБРАЗАЦ ПРИЈАВЕ ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВАРТНИХ СРЕДСТАВА ЗА КУПОВИНУ ОПРЕМЕ У ГОДИНИ БРОЈ КОНКУРСА: / НАЗИВ ПРИВРЕДНОГ ДРУШТВА 1 OБРАЗАЦ ПРИЈАВЕ ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВАРТНИХ СРЕДСТАВА ЗА КУПОВИНУ ОПРЕМЕ У 2019. ГОДИНИ БРОЈ КОНКУРСА: 141-401-1157/2019-01 НАЗИВ ПРИВРЕДНОГ ДРУШТВА 1 РЕЗИМЕ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПРОЈЕКТА: (укратко описати планирани

Више

Рача, године број 20 Цена 100,00 динара С А Д Р Ж А Ј О д л у к е Одлука о усвајању извештаја о извршењу Олдуке о буџету општине Рача у пе

Рача, године број 20 Цена 100,00 динара С А Д Р Ж А Ј О д л у к е Одлука о усвајању извештаја о извршењу Олдуке о буџету општине Рача у пе Рача, 22.10.2018. године број 20 Цена 100,00 динара С А Д Р Ж А Ј О д л у к е Одлука о усвајању извештаја о извршењу Олдуке о буџету општине Рача у периоду јануар септембар 2018. године Одлука о давању

Више

На основу члана 9

На основу члана 9 На основу члана 11. став 6. Закона о изменама и допунама Закона о ученичком и студентском стандарду ( Службени гласник РС, бр. 18/10, 55/13, 27/18 и 10/19), члана 20. став 1. Правилника о ученичким и студентским

Више

РЕПУБЛИКА СРБИЈА МИНИСТАРСТВО ТРГОВИНЕ, ТУРИЗМА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈА ЗА ОЧУВАЊЕ И РАЗВОЈ ТРАДИЦИ

РЕПУБЛИКА СРБИЈА МИНИСТАРСТВО ТРГОВИНЕ, ТУРИЗМА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈА ЗА ОЧУВАЊЕ И РАЗВОЈ ТРАДИЦИ РЕПУБЛИКА СРБИЈА МИНИСТАРСТВО ТРГОВИНЕ, ТУРИЗМА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈА ЗА ОЧУВАЊЕ И РАЗВОЈ ТРАДИЦИОНАЛНИХ ЗАНАТА У 2017. ГОДИНИ У СКЛАДУ СА ЗАКЉУЧКОМ

Више

24 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број Hа основу члана 8. став 2. и члана 11. Закона о обезбјеђењу и усмјеравању средстава за подст

24 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број Hа основу члана 8. став 2. и члана 11. Закона о обезбјеђењу и усмјеравању средстава за подст 24 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број 24 2.04.2014. Hа основу члана 8. став 2. и члана 11. Закона о обезбјеђењу и усмјеравању средстава за подстицање развоја пољопривреде и села ( Службени гласник

Више

У П У Т С Т В О

У П У Т С Т В О У П У Т С Т В О О ПОПУЊАВАЊУ ПРИЈАВЕ ЗА УПИС У ФИСКАЛНИ РЕГИСТАР НЕПОКРЕТНОСТИ Образац ПФРН Пријаву за упис у фискални регистар непокретности (у даљем тексту ПФРН) подноси порески обвезник пореза на непокретности.

Више

На основу члана 64

На основу члана 64 На основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту («Сл.гласник РС», број 62/06, 69/08 и 41/09) и члана 1. Одлуке о одређивању надлежног органа за спровођење поступка давања у закуп пољопривредног

Више

На основу члана 9. став 4. Закона о ученичком и студентском стандарду ( Службени гласник РС, бр. 18/10 и 55/13), члана 6. став 1. Правилника о ученичк

На основу члана 9. став 4. Закона о ученичком и студентском стандарду ( Службени гласник РС, бр. 18/10 и 55/13), члана 6. став 1. Правилника о ученичк На основу члана 9. став 4. Закона о ученичком и студентском стандарду ( Службени гласник РС, бр. 18/10 и 55/13), члана 6. став 1. Правилника о ученичким и студентским кредитима и стипендијама ( Службени

Више

CEKOS IN Ekspert

CEKOS IN Ekspert Na osnovu člana 112. stav 1. tačka 2. Ustava Republike Srbije, donosim UKAZ O PROGLAŠENJU ZAKONA O ROKOVIMA IZMIRENJA NOVČANIH OBAVEZA U KOMERCIJALNIM TRANSAKCIJAMA Proglašava se Zakon o rokovima izmirenja

Више

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број На основу члана 43. став 6. Закона о Влади Републике Српске ( Службени гласник Републике С

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број На основу члана 43. став 6. Закона о Влади Републике Српске ( Службени гласник Републике С 6.3.2019. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број 18 3 300 На основу члана 43. став 6. Закона о Влади Републике Српске ( Службени гласник Републике Српске, број 118/08) и Одлуке Владе Републике Српске

Више

Faktura

Faktura EDUKATIVNI CENTAR DISCIPULUS 22441 Deč, Braće Savić 30, Tel/fax: 022/436-288 Mob: 069/102-37-03 PIB: 104660174, Mat.br.: 60400075, Tekući računi: 330-52000652-32 OBAVEŠTENJE U Službenom glasniku RS br.

Више

Pravilnik o dozvolama za rad

Pravilnik o dozvolama za rad AKTIVA sistem doo Osnivanje preduzeća i radnji Računovodstvena agencija Poresko savetovanje Propisi besplatno www.aktivasistem.com Obrasci besplatno PRAVILNIK o dozvolama za rad ( Službeni glasnik RS,

Више

Уредба о условима, начину и поступку ослобођења од царинских и других дажбина на увоз опреме У Сл. гласнику РС број: 95 од године, објављ

Уредба о условима, начину и поступку ослобођења од царинских и других дажбина на увоз опреме У Сл. гласнику РС број: 95 од године, објављ Уредба о условима, начину и поступку ослобођења од царинских и других дажбина на увоз опреме У Сл. гласнику РС број: 95 од 08.12. 2018. године, објављен је Закон о улагањима (у даљем тексту: Закон) који

Више

Zakon o poljoprivredi i ruralnom razvoju

Zakon o poljoprivredi i ruralnom razvoju AKTIVA sistem doo, Novi Sad Osnivanje preduzeća i radnji Računovodstvena agencija Poresko savetovanje Propisi besplatno www.aktivasistem.com Obrasci besplatno ZAKON O POLJOPRIVREDI I RURALNOM RAZVOJU -

Више

Pravilnik o evidenciji prometa (Sl.Glasnik 99/2015)

Pravilnik o evidenciji prometa (Sl.Glasnik 99/2015) На основу члана 37. став 5. Закона о трговини ( Службени гласник РС, бр. 53/10 и 10/13), Министар трговине, туризма и телекомуникација доноси ПРАВИЛНИК о евиденцији промета Члан 1. Овим правилником уређује

Више

Novi Kneževac I krug 2013 final (1)

Novi Kneževac I krug 2013 final (1) На основу члана 64. став. Закона о пољопривредном земљишту («Сл.гласник РС», број 62/6, 69/8 и 41/9) и члана 1. Одлуке о одређивању надлежног органа за спровођење поступка давања у закуп пољопривредног

Више

На основу члана 64

На основу члана 64 На основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту («Сл.гласник РС», број 62/06, 69/08 и 41/09) и члана 1. Одлуке о одређивању надлежног органа за спровођење поступка давања у закуп пољопривредног

Више

РЕПУБЛИКА СРПСКА МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ ПРАВИЛНИК О УСЛОВИМА И НАЧИНУ ОСТВАРИВАЊА НОВЧАНИХ ПОДСТИЦАЈА ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВР

РЕПУБЛИКА СРПСКА МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ ПРАВИЛНИК О УСЛОВИМА И НАЧИНУ ОСТВАРИВАЊА НОВЧАНИХ ПОДСТИЦАЈА ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВР РЕПУБЛИКА СРПСКА МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ ПРАВИЛНИК О УСЛОВИМА И НАЧИНУ ОСТВАРИВАЊА НОВЧАНИХ ПОДСТИЦАЈА ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ И СЕЛА Бања Лука, 2019. године Hа основу члана

Више