АКЦИОНИ ПЛАН ЗА СПРОВОЂЕЊЕ СТРАТЕГИЈЕ БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉА НА РАДУ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ ЗА ПЕРИОД ОД ДО ГОДИНЕ 1. УВОД Стратегијом безбедно

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "АКЦИОНИ ПЛАН ЗА СПРОВОЂЕЊЕ СТРАТЕГИЈЕ БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉА НА РАДУ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ ЗА ПЕРИОД ОД ДО ГОДИНЕ 1. УВОД Стратегијом безбедно"

Транскрипт

1 АКЦИОНИ ПЛАН ЗА СПРОВОЂЕЊЕ СТРАТЕГИЈЕ БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉА НА РАДУ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ ЗА ПЕРИОД ОД ДО ГОДИНЕ 1. УВОД Стратегијом у Републици Србији за период од до године ( Службени гласник РС, број 32/09), предвиђено је да се у Акционом плану за спровођење Стратегије у Републици Србији за период од до године (у даљем тексту: Акциони план) детаљније пропишу и уреде поједине мере и активности са роковима, задацима, органима и учесницима надлежним за спровођење ове стратегије. Акционим планом одређени су надлежни органи државне управе, социјалних партнера и других чиниоца у систему са конкретним појединачним циљевима и активностима којима се разрађују циљеви и мере из Стратегије у Републици Србији за период од до године (у даљем тексту: Стратегија), као најважнијег стратешког документа у области. Општи циљ Стратегије јесте унапређење и очување здравља радно активног становништва, односно унапређење услова рада ради спречавања повреда на раду и професионалних болести и болести у вези са радом и њиховог свођења на најмању могућу меру, односно отклањања професионалних ризика. Акциони план представља скуп конкретних мера и активности којима је основни циљ унапређење здравља радно активног становништва у циљу смањења повреда на раду и професионалних болести. 2. ФИНАНСИЈСКИ ЕФЕКТИ За активности чија је реализација планирана у години, односно које представљају наставак активности на непосредном спровођењу Стратегије у току године потребна средства у износу од динара обухваћена су финансијским планом Министарства рада и социјалне политике, а евентуална додатна средства ће се обезбеђивати из фондова Европске уније (ТАIEX, IPA и др.), као и из донаторских средства. Средства неопходна за спровођење активности које ће се извршавати у и години биће обухваћена финансијским планом Министарства рада и социјалне политике у висини од динара годишње. У складу са могућношћу коришћења прве компоненте IPA, планираће се обезбеђивање средстава за пројекте којима ће се покренути иницијативе за оснивање референтне лабораторије и центара за едукацију, односно за реализацију ових активности неће се користити средства из буџета. У години циљеви: покретање иницијативе за оснивање референтне лабораторије и покретање иницијативе за оснивање Центра за едукацију, обухватају активности које ће се спроводити кроз образовање радних тимова за израду анализа и процену могућности и доступности извора финансирања за покретање иницијатива, а не за само оснивање референтне лабораторије и центра за едукацију. У оквиру IPA пројеката спровешће се део активности утврђених Акционим планом за спровођење Националне стратегије одрживог развоја за период од до године ( Службени гласник РС, број 22/09). 1

2 3. ЗНАЧЕЊЕ СКРАЋЕНИЦА МРСП Министарство рада и социјалне политике МЗ Министарство здравља ЗЗЗР Завод за здравствену заштиту радника УБЗР Управа за безбедност и здравље на раду ИР Инспекторат за рад Репрезентативни синдикати Савез самосталних синдиката Србије и УГС Независност послодаваца Унија послодаваца Србије СЕС Социјално-економски савет Републике Србије МТИД Министарство за телекомуникације и информационо друштво РЗЗИ Републички завод за информатику и интернет УЗЗПРО Управа за заједничке послове републичких органа МЕРР Министарство економије и регионалног развоја БЗР Безбедност и здравље на раду МОР Међународна организација рада СЗО Светска здравствена организација TAIEX Биро за техничку помоћ и размену информација IPA Инструмент за предприступну помоћ IALI Међународна асоцијација инспекције рада SLIC Комитет виших инспектора рада RALI Регионални савез инспекција рада Југоисточне Европе, Азербејџана и Украјине. 2

3 4. ОПШТИ И ПОЈЕДИНАЧНИ ЦИЉЕВИ, НОСИОЦИ АКТИВНОСТИ И РОКОВИ Општи циљ: унапређење и очување здравља радно активног становништва, односно унапређење услова рада ради спречавања повреда на раду и професионалних болести и болести у вези са радом и њиховог свођења на најмању могућу меру, односно отклањање професионалних ризика Формирање радне групе за израду анализе примене закона и подзаконских аката Чланови радне групе Формирана радна група за израду анализе примене закона и подзаконских аката МРСП, УБЗР, ИР, СЕС, послодаваца, САВЕТ ЗА БЗР, удружења, МЗ, Институт за медицину рада у сарадњи са службом медицине 1. Успостављање, одржавање, прогресивно развијање и периодично ревидирање система здравља на раду у консултацији са репрезентативним организацијама послодаваца и запослених 1.2. Припрема плана анализе примене закона и подзаконских аката 1.3. Анализа односно утврђивање примене Закона о здрављу на раду и подзаконских аката који обезбеђују функционисање Закона Анализа примене Закона и подзаконских аката Стање примене Закона о здрављу на раду и подзаконских прописа Сачињен план анализе примене закона и подзаконских аката Сачињен извештај са предлогом измена и допуна Закона о здрављу на раду и подзаконских прописа рада и друга министарства МРСП, УБЗР, ИР, СЕС, послодаваца, САВЕТ ЗА БЗР, удружења, МЗ, Институт за медицину рада и друга министарства Чланови радне групе Март Јун Крај

4 2.1. Припрема и усаглашавање са правним тековинама ЕУ и иновирање прописа у области здравља на раду Степен усаглашености Закона о здрављу на раду и подзаконских прописа са Усаглашен Закон о здрављу на раду и усаглашени подзаконски прописи са упутствима ЕУ МРСП, УБЗР, ИР, СЕС, Репрезентативни синдикати и послодаваца МЗ и друга министарства 2. Доношење закона, подзаконских прописа, колективних уговора, општих и других аката о здрављу на раду 3. Усвајање механизама и процедура за спровођење прописа о здрављу на раду (интегрисана инспекција рада) 2.2. Учествовање у преговорима за закључивање посебних колективних уговора за јавне службе и јавна предузећа, као и колективних уговора код послодаваца за јавне службе и јавна предузећа 3.1. Формирање радне групe за израду методологије интегрисаног инспекцијског надзора у области радних односа и упутствима ЕУ Развијање социјалног дијалога у области Чланови радне групе Број закључених колективних уговора Формирана радна група за израду методологије интегрисаног инспекцијског надзора у области радних односа и МРСП и друга надлежна министарства, СЕС, послодавци, Савет за БЗР у сарадњи са репрезентативним синдикатима МРСП, ИР Крај ано 4

5 3.2. Израда методологија за интегрисани Усвојена методологија интегрисаног Припремљена методологија за интегрисани МРСП, ИР инспекцијски надзор у области радних односа и инспекцијског надзора коју примењују инспектори рада инспекцијски надзор у области радних односа и 4. Увођење посебног осигурања од повреда на раду и професионалних болести 3.3. Реализација обуке свих инспектора рада за интегрисани инспекцијски надзор 3.4. Информисање социјалних партнера о интегрисаном инспекцијском надзору 4.1. Организовање ради упознавања са искуствима земаља чланица ЕУ у области осигурања од повреда на раду Број инспектора рада који је похађао и савладао обуку за интегрисани инспекцијски надзор Број одржаних округлих столова и за социјалне партнере са искуствима земаља чланица ЕУ у области осигурања од повреда на раду Обука свих инспектора рада за интегрисани инспекцијски надзор у области радних односа и безбедности и Организовани округли столови и семинари за социјалне партнере на тему интегрисаног инспекцијског надзора Организовани семинари МРСП, ИР МРСП, ИР, Репрезентативни синдикати и Репрезентативна удружења послодаваца МРСП, УБЗР, ИР, СЕС, послодаваца, САВЕТ ЗА БЗР, МЗ, Институт за медицину рада у сарадњи са службом, друга министарства и удружења 5

6 4.2. Предложити образовање радне групе за израду Нацрта закона о осигурању од повреда на раду и професионалних болести ради накнаде штете Предложени чланови радне групе Образована радна група МРСП, УБЗР, ИР, СЕС, послодаваца, САВЕТ ЗА БЗР, МЗ, Институт за медицину рада у сарадњи са службом, друга министарства и удружења 5. Увођење информационог система у области здравља на раду (регистар повреда на раду и професионалних болести и др.) 6. Образовање одговарајућих трипартитних тела које чине представници државних органа, послодаваца и запослених одговорних за безбедност и здравље на раду 4.3. Припремити законски оквир којим се уређује осигурање од повреда на раду и професионалних болести ради накнаде штете 5.1. Анализа постојећег информационог система 6.1. Образовање сталних радних тела код локалних социјално-економских савета Расправа о Закону о осигурању од повреда на раду и професионалних болести ради накнаде штете Стање функционисања постојећег информационог система Развијање социјалног дијалога у области Израђен текст Закона о осигурању од повреда на раду и професионалних болести ради накнаде штете Предлог пројекта за увођење регистра повреда на раду и професионалних болести Образована стална радна тела за БЗР у оквиру локалних СЕС-а следећих градова: Нови Сад, Београд, Крагујевац, Ниш и општине Суботица 6 Радна група МРСП, УБЗР, ИР, МЗ, МТИД, РЗЗИ, УЗЗПРО и друга министарства, Републички завод здравственог осигурања, Републички фонд ПИО, Институт за медицину рада у сарадњи са службом, ЗЗЗР МРСП, УБЗР, ИР, СЕС, послодаваца и извршни органи јединице локалне самоуправе Крај

7 7.1. Мала и средња предузећа 7. Утврђивање приоритета у решавању проблематике везане за безбедност и здравље на раду Организовање послодаваца малих предузећа Организовање послодаваца средњих предузећа. Репрезентативно удружење учесници: УБЗР, ИР, Репрезентативни синдикати и Репрезентативно удружење послодаваца, удружења, Институт у сарадњи са службом Репрезентативно удружење учесници: УБЗР, ИР, Репрезентативни синдикати и Репрезентативно удружење послодаваца, удружења, Институт у сарадњи са службом 7.2. Високоризични сектори (грађевинарство, дрвопрерађивачки, саобраћај, хемијска индустрија, пољопривреда и сл.) Организовање послодаваца у правима, делатности грађевинарства учесници: УБЗР, ИР, послодаваца, удружења, Институт

8 Организовање послодаваца у дрвопрерађивачком сектору правима, учесници: УБЗР, ИР, послодаваца, удружења, Институт Организовање послодаваца у делатности саобраћаја Организовање послодаваца у хемијској индустрији правима, правима, учесници: УБЗР, ИР, послодаваца, удружења, Институт учесници: УБЗР, ИР, послодаваца, удружења, Институт

9 Организовање послодаваца у пољопривреди Организовање послодаваца у сектору енергетике правима, правима, 7.3. Групе осетљивих запослених (труднице, млади, старији запослени, особе са инвалидитетом, инвалиди рада и др.) Организовање едукација за едукација упознавање осетљивих група запослених са правима у правима осетљивих запослених у 7.4. Дискриминација и злостављање 9 учесници: УБЗР, ИР, послодаваца, удружења, Институт учесници: УБЗР, ИР, послодаваца, удружења, Институт МРСП, УБЗР, Управа за родну равноправност, Сектор за рад, ИР, МЕРР, Службе, Завод за унапређивање васпитања и образовања, удружења, Институт

10 Информисање социјалних партнера о препознавању појава дискриминације и злостављања на раду, њиховом спречавању и поступку заштите Број одржаних, округлих столова, радионица и др. Организовани округли столови и семинари за запослене и социјалне партнере МРСП, УБЗР, Сектор за рад, Управа за родну равноправност, Сектор за рад, ИР, Репрезентативни синдикати и послодаваца, Службе, Завод за унапређивање васпитања и образовања, удружења, Институт 7.5. Родна равноправност Информисање социјалних партнера о родној равноправности Број одржаних, округлих столова, радионица и др. Организовани округли столови и семинари за запослене и социјалне партнере МРСП, УБЗР, Управа за родну равноправност, Репрезентативни синдикати и Репрезентативна удружења послодаваца, Сектор за рад, ИР, Службе, Завод за унапређивање васпитања и образовања, удружења, Институт 7.6. Безбедност производа, која се односи на опрему, машине и друга средства за рад и заштиту на раду Обезбедити информације о значају поштовања стандарда и акредитације у светлу друштвено одговорног пословања Повећана знања о добробити од увођења стандарда, акредитације у друштвено одговорном Повећан број привредних субјеката који поштују стандарде МЕРР, Агенција за акредитацију, Институт за стандардизацију пословању 7.7. Безбедност услуга, а нарочито услуга одржавања и поправке опреме, машина и других средстава за рад

11 Обезбедити информације о значају поштовања стандарда и акредитације у светлу друштвено одговорног пословања Повећана знања о добробити од увођења стандарда и акредитације у друштвено одговорном Повећан број привредних субјеката који поштују стандарде МЕРР, Агенција за акредитацију, Институт за стандардизацију Промовисање културе превенције и добре праксе у области здравља на раду 8.1. Спровођење кампања које ће за циљ имати промоцију културе превенције 8.2. Програм едукације ученика и студената у сарадњи са образовним институцијама и послодавцима 8.3. Покретање иницијативе код Министарства просвете за информисање и едукацију ученика средњих стручних школа о здрављу на раду пословању Организовање кампања Организовање кампања Одређени образовни профили и области код којих ће се спровести информисање и едукација Постигнут виши ниво културе у БЗР Постигнут виши ниво знања из У средњим стручним школама организовано информисање и едукација ученика средњих стручних школа МРСП, УБЗР, ИР, СЕС, послодаваца, образовне институције, фондови за пензијско и инвалидско осигурање, невладине организације и друга министарства МРСП, УБЗР, ИР, СЕС, послодаваца, образовне институције, фондови за пензијско и инвалидско осигурање, невладине организације и друга министарства МРСП, УБЗР, Министарство просвете, друга министарства и невладине организације

12 8.4. Обележавање дана БЗР Републике Србије и увођење награде за добру праксу МРСП, УБЗР, ИР, Репрезентативни синдикати и Репрезентативна удружења послодаваца, невладине организације и друга министарства Давање иницијатива за увођење законских претпоставки у смислу дефинисања финансијских и буџетских ресурса у области 10. Покретање иницијативе за оснивање референтне лабораторије 9.1. Анализа трошкова за спровођење мера БЗР код послодаваца 9.2. Анализа исплаћених надокнада у време одсуствовања са посла због повреда на раду или професионалних болести, за надокнаде штете код суда и сл Сагледавање економског аспекта примене транспонованих прописа ЕУ код послодавца Покретање иницијативе за израду пројекта: Оснивање Референтне лабораторије и образовање радног тима за израду пројекта Утврђен дан БРЗ у Републици Србији и установљени критеријуми за награђивање добре праксе Сачињен упитник и прикупљени одговори 300 послодаваца Сачињен упитник и прикупљени одговори 300 послодаваца Сачињен упитник и прикупљени одговори 300 послодаваца Образован радни тим за израду пројекта Повећан број учесника у обележавању дана БЗР и повећан број привредних друштава са добром праксом Утврђен проценат издвајања финансијских средстава за примену мера БЗР Утврђен проценат издвајања финансијских средстава за исплаћене надокнаде Утврђен проценат издвајања финансијских средстава за примену нових прописа Израђен пројекат: Оснивање Референтне лабораторије 12 МРСП, УБЗР, друга министарства, ИР, СЕС, Репрезентативни синдикати и послодаваца МРСП, УБЗР, друга министарства, ИР, СЕС, Репрезентативни синдикати и послодаваца МРСП, УБЗР, друга министарства, ИР, СЕС, Репрезентативни синдикати и послодаваца МРСП, УБЗР, ИР, СЕС, послодаваца, МЗ, Институт за медицину рада, друга министарства и удружења Крај Крај Крај 2012.

13 11. Покретање иницијативе за оснивање Центра за едукацију Израда анализе о Образована радна Израђена анализа о МРСП, УБЗР, ИР, СЕС, могућностима група за израду могућностима оснивања Центра или анализе оснивања Центра центара за едукацију или центара за послодаваца, МЗ, Институт за едукацију медицину рада у сарадњи са службом друга министарства и 12. Сарадња у области здравља на раду (даља сарадња на међународном нивоу и на националном нивоу побољшана и унапређена међуресорска сарадња) Развијање сарадње са МОР-ом, Европском агенцијом за БЗР, СЗО, IALI, SLIC, RALI и др Побољшати сарадњу са земљама у региону по питању послова БЗР Побољшати међусекторску и међуресорску сарадњу у делу процеса придруживања у ЕУ Формирање тимова за рад по појединим питањима Формирање тимова за рад по појединим питањима Формирање тимова за заједнички рад по појединим питањима Развијена сарадња са МОР-ом, Европском агенцијом за БЗР, СЗО, IALI, SLIC, RALI Побољшана сарадња са земљама у региону Побољшана међуресорска и међусекторска сарадња удружења МРСП, УБЗР, ИР, МЗ,, ЗЗЗР, СЕС, послодаваца, друга министарства и удружења МРСП, УБЗР, ИР, СЕС, МЗ, послодаваца, друга министарства и удружења МРСП, УБЗР, ИР, СЕС, МЗ, послодаваца и друга министарства и удружења Јуни ано ано ано 13

(Microsoft Word - ZAKLJUCAK O USVAJANJU AKCIONOG PLANA ZA SPROVO\320ENJE STRATEGIJE ZA STALNO UNAPRE\320ENJE KVALITETA ZDRAVSTVENE ZA\212)

(Microsoft Word - ZAKLJUCAK O USVAJANJU AKCIONOG PLANA ZA SPROVO\320ENJE STRATEGIJE ZA STALNO UNAPRE\320ENJE KVALITETA ZDRAVSTVENE ZA\212) ZAKLJUČAK O USVAJANJU AKCIONOG PLANA ZA SPROVOĐENJE STRATEGIJE ZA STALNO UNAPREĐENJE KVALITETA ZDRAVSTVENE ZAŠTITE I BEZBEDNOSTI PACIJENATA ZA PERIOD GODINE ("Sl. glasnik RS", br. 40/2010) 1. Usvaja se

Више

AKCIONI PLAN ZA SPROVOĐENjE STRATEGIJE ZA BORBU PRTOIV VISOKOTEHNOTLOŠKOG KRIMINALA ZA PERIOD GODINE OPŠTI CILj 1. CILj 1.1. Mer

AKCIONI PLAN ZA SPROVOĐENjE STRATEGIJE ZA BORBU PRTOIV VISOKOTEHNOTLOŠKOG KRIMINALA ZA PERIOD GODINE OPŠTI CILj 1. CILj 1.1. Mer AKCIONI PLAN 2019-2020. ZA SPROVOĐENjE STRATEGIJE ZA BORBU PRTOIV VISOKOTEHNOTLOŠKOG KRIMINALA ZA PERIOD 2019-2023. GODINE OPŠTI CILj 1. CILj 1.1. Mera Republika Srbija poseduje efikasan i održiv sistem

Више

PREDLOG ZAKON O IZMENAMA ZAKONA O FINANSIRANJU LOKALNE SAMOUPRAVE Član 1. U Zakonu o finansiranju lokalne samouprave ( Službeni glasnik RS, br. 62/06,

PREDLOG ZAKON O IZMENAMA ZAKONA O FINANSIRANJU LOKALNE SAMOUPRAVE Član 1. U Zakonu o finansiranju lokalne samouprave ( Službeni glasnik RS, br. 62/06, PREDLOG ZAKON O IZMENAMA ZAKONA O FINANSIRANJU LOKALNE SAMOUPRAVE Član 1. U Zakonu o finansiranju lokalne samouprave ( Službeni glasnik RS, br. 6206, 4711, 9312, 9913, 12514 i 9515), u članu 35. stav 1.

Више

ЗАКОН О ИЗМЕНАМА ЗАКОНА О ИНФОРМАЦИОНОЈ БЕЗБЕДНОСТИ Члан 1. П Р Е Д Л О Г У Закону о информационој безбедности ( Службени гласник РС, број 6/16), у чл

ЗАКОН О ИЗМЕНАМА ЗАКОНА О ИНФОРМАЦИОНОЈ БЕЗБЕДНОСТИ Члан 1. П Р Е Д Л О Г У Закону о информационој безбедности ( Службени гласник РС, број 6/16), у чл ЗАКОН О ИЗМЕНАМА ЗАКОНА О ИНФОРМАЦИОНОЈ БЕЗБЕДНОСТИ Члан 1. П Р Е Д Л О Г У Закону о информационој безбедности ( Службени гласник РС, број 616), у члану 5. став 1. речи: Управе за заједничке послове републичких

Више



 Prečišćeni tekst Zakona o mladima obuhvata sljedeće propise: 1. Zakon o mladima ("Službeni list Crne Gore", br. 042/16 od 11.07.2016), 2. Zakon o dopuni Zakona o mladima ("Službeni list Crne Gore", br.

Више

АКЦИОНИ ПЛАН ЗА СПРОВОЂЕЊЕ СТРАТЕГИЈЕ ЗА БОРБУ ПРОТИВ КОРУПЦИЈЕ У БРЧКО ДИСТРИКТУ БиХ

АКЦИОНИ ПЛАН ЗА СПРОВОЂЕЊЕ СТРАТЕГИЈЕ ЗА БОРБУ ПРОТИВ КОРУПЦИЈЕ У БРЧКО ДИСТРИКТУ БиХ АКЦИОНИ ПЛАН ЗА СПРОВОЂЕЊЕ СТРАТЕГИЈЕ ЗА БОРБУ ПРОТИВ КОРУПЦИЈЕ У БРЧКО ДИСТРИКТУ БиХ 2018 2019. 9.1. ПРЕВЕНЦИЈА КОРУПЦИЈЕ 9. СТРАТЕШКИ ЦИЉЕВИ И ПРОГРАМИ 9.1.1. Заједничке активности Р. бр. АКТИВНОСТ РОК

Више

САМОСТАЛНИ СИНДИКАТ ШУМАРСТВА И ПРЕРАДЕ ДРВЕТА СРБИЈЕ ОРИЈЕНТАЦИОНИ ПЛАН РАДА ПРЕДСЕДНИШТВА И РЕПУБЛИЧКОГ ОДБОРА ЗА ГОДИНУ Београд, март

САМОСТАЛНИ СИНДИКАТ ШУМАРСТВА И ПРЕРАДЕ ДРВЕТА СРБИЈЕ ОРИЈЕНТАЦИОНИ ПЛАН РАДА ПРЕДСЕДНИШТВА И РЕПУБЛИЧКОГ ОДБОРА ЗА ГОДИНУ Београд, март САМОСТАЛНИ СИНДИКАТ ШУМАРСТВА И ПРЕРАДЕ ДРВЕТА СРБИЈЕ ОРИЈЕНТАЦИОНИ ПЛАН РАДА ПРЕДСЕДНИШТВА И РЕПУБЛИЧКОГ ОДБОРА ЗА 2019 ГОДИНУ Београд, март 2019 1 Увод Оријентациони план рада заснован је на статутарним,

Више

Cekos In Ekspert Na osnovu člana 25. stav 1. Uredbe o načelima za unutrašnje uređenje i sistematizaciju radnih mesta u ministarstvima, posebnim organi

Cekos In Ekspert Na osnovu člana 25. stav 1. Uredbe o načelima za unutrašnje uređenje i sistematizaciju radnih mesta u ministarstvima, posebnim organi Cekos In Ekspert Na osnovu člana 25. stav 1. Uredbe o načelima za unutrašnje uređenje i sistematizaciju radnih mesta u ministarstvima, posebnim organizacijama i službama Vlade ("Službeni glasnik RS", br.

Више

Microsoft PowerPoint _EE-REALIZOVANI PROJEKTI I BUDUCI RAZVOJ.ppt

Microsoft PowerPoint _EE-REALIZOVANI PROJEKTI I BUDUCI RAZVOJ.ppt Crna Gora Ministarstvo ekonomije REALIZOVANI PROJEKTI I BUDUĆI RAZVOJ Borko Raičević, dipl.el.ing Jedinica za energetsku efikasnost SADRŽAJ PREZENTACIJE POJAM ENERGETSKE EFIKASNOSTI PROJEKAT GODINA ENERGETSKE

Више

236. Na osnovu člana 32d stav 2, člana 32đ stav 5, člana 32i stav 2 i člana 32j stav 4 Zakona o nevladinim organizacijama ( Službeni list CG, br. 39/1

236. Na osnovu člana 32d stav 2, člana 32đ stav 5, člana 32i stav 2 i člana 32j stav 4 Zakona o nevladinim organizacijama ( Službeni list CG, br. 39/1 236. Na osnovu člana 32d stav 2, člana 32đ stav 5, člana 32i stav 2 i člana 32j stav 4 Zakona o nevladinim organizacijama ( Službeni list CG, br. 39/11 i 37/17), Vlada Crne Gore, na sjednici od 1. februara

Више

Housing policy priorities Приоритети стамбене политике

Housing policy priorities Приоритети стамбене политике СПРОВОЂЕЊЕ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗА ОДРЖИВО СТАНОВАЊЕ IMPLEMENTATION OF THE ACTION PLAN FOR SUSTAINABLE HOUSING СЕМИНАР ЈАЧАЊЕ НАЦИОНАЛНИХ КАПАЦИТЕТА ЗА ОДРЖИВО СТАНОВАЊЕ 9-10 новембар 2015 МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА,

Више

POKRAJINSKA SKUPŠTINSKA ODLUKA O OSNIVANJU FONDA "EVROPSKI POSLOVI" AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ("Sl. list AP Vojvodine", br. 13/2009 i 2/2010) I OP

POKRAJINSKA SKUPŠTINSKA ODLUKA O OSNIVANJU FONDA EVROPSKI POSLOVI AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE (Sl. list AP Vojvodine, br. 13/2009 i 2/2010) I OP POKRAJINSKA SKUPŠTINSKA ODLUKA O OSNIVANJU FONDA "EVROPSKI POSLOVI" AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ("Sl. list AP Vojvodine", br. 13/2009 i 2/2010) I OPŠTE ODREDBE Član 1 Radi praćenja, proučavanja i implementacije

Више

HORIZONTAL FACILITY ZA ZAPADNI BALKAN I TURSKU Suzbijanje korupcije, privrednog i organizovanog kriminala Sprovođenje pravde Sprječavanje diskriminaci

HORIZONTAL FACILITY ZA ZAPADNI BALKAN I TURSKU Suzbijanje korupcije, privrednog i organizovanog kriminala Sprovođenje pravde Sprječavanje diskriminaci HORIZONTAL FACILITY ZA ZAPADNI BALKAN I TURSKU Suzbijanje korupcije, privrednog i organizovanog kriminala Sprovođenje pravde Sprječavanje diskriminacije i zaštita prava osjetljivih grupa Mehanizam za koordinaciju

Више

Анекс 5 Униформни програми и програмске активности јединица локалне самоуправе ПРОГРАМ 1 Назив СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ Шифра 1101 С

Анекс 5 Униформни програми и програмске активности јединица локалне самоуправе ПРОГРАМ 1 Назив СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ Шифра 1101 С Анекс 5 Униформни програми и програмске активности јединица локалне самоуправе ПРОГРАМ 1 СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ 1101 Урбанизам и просторно планирање Планирање, уређење и коришћење простора

Више

Стандард X: Назив стандарда

Стандард X: Назив стандарда ПРИЛОГ 1.3. АКЦИОНИ ПЛАН Задатак 1 Задатак Активности Индикатори исхода (мерљиви циљеви у погледу контроле ) Унапређење студијских програма Израда периодичног извештаја Комисије за праћење и унапређење

Више

______________________ sudu u ___________________

______________________ sudu u ___________________ На основу члана 14. став 1. Закона о безбедности и здрављу на раду (даље: Закон), Школски одбор наседници одржаној дана 30.03.2018. години доноси ПРАВИЛНИК О БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉУ НА РАДУ ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ

Више

ПРЕДЛОГ

ПРЕДЛОГ Z A K O N O SOCIJALNOM STANOVANJU Član 1. Ovim zakonom uređuju se uslovi za održivi razvoj socijalnog stanovanja i način obezbeđivanja i korišćenja sredstava za razvoj socijalnog stanovanja, kao i druga

Више

На основу члана 15. и члана 59. став 2. Закона о Агенцији за борбу против корупције ( Службени гласник РС, бр. 97/08, 53/10, 66/11 - одлука УС, 67/13

На основу члана 15. и члана 59. став 2. Закона о Агенцији за борбу против корупције ( Службени гласник РС, бр. 97/08, 53/10, 66/11 - одлука УС, 67/13 На основу члана 15. и члана 59. став 2. Закона о Агенцији за борбу против корупције ( Службени гласник РС, бр. 97/08, 53/10, 66/11 - одлука УС, 67/13 - одлука УС, 112/13 - аутентично тумачење и 8/15 -

Више

uvodno predavanje bzr

uvodno predavanje bzr БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЉЕ НА РАДУ др Аница Милошевић 1 Овај предмет је намењен студентима основних струковних студија техничке струке и представља подршку активностима које Висока техничка школа струковних

Више

ZA SVE ZAINTERESOVANE STRANE POZIV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA ANGAŽOVANJE DOMAĆEG KONSULTANTA ZA IZRADU STUDIJE Prema ugovoru o dodjeli nepovratnih sre

ZA SVE ZAINTERESOVANE STRANE POZIV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA ANGAŽOVANJE DOMAĆEG KONSULTANTA ZA IZRADU STUDIJE Prema ugovoru o dodjeli nepovratnih sre ZA SVE ZAINTERESOVANE STRANE POZIV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA ANGAŽOVANJE DOMAĆEG KONSULTANTA ZA IZRADU STUDIJE Prema ugovoru o dodjeli nepovratnih sredstava 2015/370-380 Budžetska linija 5.2.1 Poštovani,

Више

ZAKON O SOCIJALNO-EKONOMSKOM SAVETU ("Sl. glasnik RS", br. 125/2004) I UVODNE ODREDBE Član 1 Ovim zakonom se ureďuju osnivanje, registracija, delokrug

ZAKON O SOCIJALNO-EKONOMSKOM SAVETU (Sl. glasnik RS, br. 125/2004) I UVODNE ODREDBE Član 1 Ovim zakonom se ureďuju osnivanje, registracija, delokrug ZAKON O SOCIJALNO-EKONOMSKOM SAVETU ("Sl. glasnik RS", br. 125/2004) I UVODNE ODREDBE Član 1 Ovim zakonom se ureďuju osnivanje, registracija, delokrug i način rada, finansiranje i druga pitanja značajna

Више

ИЗВЈЕШТАЈ О ПРОВЕДЕНИМ РАДИОНИЦАМА ЗА ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ Министарство управе и локалне самоуправе Републике Српске и Агенција за безбједност

ИЗВЈЕШТАЈ О ПРОВЕДЕНИМ РАДИОНИЦАМА ЗА ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ Министарство управе и локалне самоуправе Републике Српске и Агенција за безбједност ИЗВЈЕШТАЈ О ПРОВЕДЕНИМ РАДИОНИЦАМА ЗА ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ Министарство управе и локалне самоуправе Републике Српске и Агенција за безбједност саобраћаја Републике Српске уз подршку UNDP-a, а на

Више

KONACNA-ODLUKA za tekucu i stalnu rezervu

KONACNA-ODLUKA za tekucu i stalnu rezervu Na osnovu člana 43 stav 1 Zakona o budžetu i fiskalnoj odgovornosti ("Službeni list Crne Gore", br. 20/14 i 56/14), člana 53 stav 2 i 3 i člana 54 stav 5 Zakona o finansiranju lokalne samouprave ("Službeni

Више

GODISNJI IZVESTAJ SEKO 2015

GODISNJI IZVESTAJ SEKO 2015 ГОДИШЊИ СЕКО ИЗВЕШТАЈ за Канцеларију за европске интеграције Извештај припремио СЕКО за Живтона средина и климатске промене Водећи партнер у СЕКО Млади истраживачи Србије Остали партнери у СЕКО: УНЕЦООП

Више

Na osnovu člana 34., 45. i 119. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske ( Službeni glasnik Republike Srpske broj 31/11 i 34/17), Kolegijum Narod

Na osnovu člana 34., 45. i 119. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske ( Službeni glasnik Republike Srpske broj 31/11 i 34/17), Kolegijum Narod Na osnovu člana 34., 45. i 119. Poslovnika Narodne skupštine ( Službeni glasnik broj 31/11 i 34/17), Kolegijum Narodne skupštine Republike Srpske, na sjednici održanoj 21.12.2018. godine, donio je sljedeću

Више

Контрола ризика на радном месту – успостављањем система менаџмента у складу са захтевима спецификације ИСО 18001/2007

Контрола ризика на радном месту – успостављањем система менаџмента у складу са захтевима спецификације ИСО 18001/2007 Profesor: dr Biljana Gemović Rizik je termin usko povezan sa svim poslovnim i proizvodnim aktivnostima i njegovo postojanje kao takvo mora biti prepoznato i prihvaćeno. Standard OHSAS 18001:2007 rizik

Више

ПРЕДЛОГ

ПРЕДЛОГ Z A K O N O IZMENI ZAKONA O JAVNIM MEDIJSKIM SERVISIMA Član 1. PREDLOG U Zakonu o javnim medijskim servisima ( Službeni glasnik PC, br. 8314 i 10315), u članu 62. stav 1. reči: 31. decembra 2016. godine

Више

СЛУЖБЕНИ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ Број 08. ГОДИНА IX ЛИСТ ПАНЧЕВО, 19. Maj ГОДИНЕ ГРАДА ПАНЧЕВА ГРАДА ПАНЧЕВА Аконтација претплате 11,038,66 Број 18. ГОДИН

СЛУЖБЕНИ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ Број 08. ГОДИНА IX ЛИСТ ПАНЧЕВО, 19. Maj ГОДИНЕ ГРАДА ПАНЧЕВА ГРАДА ПАНЧЕВА Аконтација претплате 11,038,66 Број 18. ГОДИН СЛУЖБЕНИ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ Број 08. ГОДИНА IX ЛИСТ ПАНЧЕВО, 19. Maj 2017. ГОДИНЕ ГРАДА ПАНЧЕВА ГРАДА ПАНЧЕВА Аконтација претплате 11,038,66 Број 18. ГОДИНА IX ПАНЧЕВО, 30 Август 2017. ГОДИНЕ Аконтација претплате

Више

Година 2018 Број 6 Прибој, године Излази по потреби Рок за рекламацију 10 дана I АКТА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУК

Година 2018 Број 6 Прибој, године Излази по потреби Рок за рекламацију 10 дана I АКТА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУК Година 2018 Број 6 Прибој, 24.09.2018. године Излази по потреби Рок за рекламацију 10 дана I АКТА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ПРИБОЈ ЗА 2018. ГОДИНУ I ОПШТИ ДЕО

Више

РЕПУБЛИКА СРБИЈА Дана: 18. јула године Државно правобранилаштво Министарство правде Број: ДП 590/2018 Број: / Високи савет судс

РЕПУБЛИКА СРБИЈА Дана: 18. јула године Државно правобранилаштво Министарство правде Број: ДП 590/2018 Број: / Високи савет судс РЕПУБЛИКА СРБИЈА Дана: 18. јула 2018. године Државно правобранилаштво Министарство правде Број: ДП 590/2018 Број: 7-00-00233/2018-01 Високи савет судства Врховни касациони суд Број: 021-05-065/2018-01

Више

ZAKON O INOVATIVNOJ DJELATNOSTI I. OSNOVNE ODREDBE Predmet ( Službeni list CG, broj 42/16) Član 1 Ovim zakonom uređuje se organizacija, uslovi i način

ZAKON O INOVATIVNOJ DJELATNOSTI I. OSNOVNE ODREDBE Predmet ( Službeni list CG, broj 42/16) Član 1 Ovim zakonom uređuje se organizacija, uslovi i način ZAKON O INOVATIVNOJ DJELATNOSTI I. OSNOVNE ODREDBE Predmet ( Službeni list CG, broj 42/16) Član 1 Ovim zakonom uređuje se organizacija, uslovi i način finansiranja inovativne djelatnosti, kao i druga pitanja

Више

Година LIV Број 20/ LIST О П Ш Т И Н Е Б А Ч К А П А Л А Н К А На основу члана 172. члана 173. и члана 178. став 5. Закона о запослен

Година LIV Број 20/ LIST О П Ш Т И Н Е Б А Ч К А П А Л А Н К А На основу члана 172. члана 173. и члана 178. став 5. Закона о запослен Година LIV Број 20/2018 176 SLU@BENI LIST О П Ш Т И Н Е Б А Ч К А П А Л А Н К А На основу члана 172. члана 173. и члана 178. став 5. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе

Више

Microsoft PowerPoint - Gda Dragana Kalinovic, direktor Republickog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje.pptx

Microsoft PowerPoint - Gda Dragana Kalinovic, direktor Republickog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje.pptx PANEL 4: REFORMA JAVNOG SEKTORA PENZIJSKI SISTEM KONTINUIRANI PROCES PROMENA Dragana Kalinović, direktor Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Način funkcionisanja RF PIO Fond je organizacija

Више

ProraĊunski kalendar Općine Goražde za 2009

ProraĊunski kalendar Općine Goražde za 2009 Budžetski kalendar Općine Goražde za 2011. godinu Budžetski kalendar je vremenski raspored i potrebnih za pripremu, planiranje, usvajanje, izvršenje i monitoring proračuna. Kalendar utvrďuje raspored i

Више

Slide 1

Slide 1 Република Србија Министарство рударства и енергетике Систем енергетског менаџмента у Републици Србији - Закон о ефикасном коришћењу енергије - Проф. Др. Милош Бањац, помоћник министра Семинар Успостављање

Више

BOSNA I HERCEGOVINA

BOSNA I HERCEGOVINA BOSNA I HERCEGOVINA JAVNA USTANOVA FEDERACIJA BIH OSNOVNA ŠKOLA KANTON SARAJEVO VRHBOSNA OPĆINA STARI GRAD BARUTHANA br.60 Telefon/faks ++387 33 24 01 00 e mail: osvrhbosna@osvrhbosna.edu.ba 1. Uvod Plan

Више

I Konačna verzija

I   Konačna  verzija РЕПУБЛИКА СРБИЈА АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА ГРАД ПАНЧЕВО ГРАДСКА УПРАВА СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ ГРАДСКА СЛУЖБА ЗА БУЏЕТСКУ ИНСПЕКЦИЈУ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОРЕСКУ АДМИНИСТРАЦИЈУ БРОЈ :VIII-Сл./

Више

Prezentacija / Ostoja Travar

Prezentacija / Ostoja Travar Систем интерних финансијских контрола у јавном сектору Законски основ Поглавље 32 Финансијска контрола и члан 90. Споразума о стабилизацији и придруживању (СПП) Босну и Херцеговину обавезује на сарадњу

Више

Energetski akcioni plan Varvarin

Energetski akcioni plan Varvarin NACRT PLAN ENERGETSKOG RAZVOJA OPŠTINE VARVARIN OD 2015. DO 2025. GODINE Prioritet 1. Unapredjenje upravljanje energetskim sektorom Strateški cilj1: Uspostavljanje sistema energetskog menadžmenta u javnom

Више

Prezentacija-Program-razvoja-sporta-za-sve-u-Vojvodini

Prezentacija-Program-razvoja-sporta-za-sve-u-Vojvodini PROGRAM RAZVOJA SPORTA ZA SVE U AP VOJVODINI 2017-2020 Generalni sekretar Olivera Jovanović član Stručnog odbora Aleksandar Božić Kopaonik, 21-25. mart 2018. godine DOBRODOŠLI! Budi aktivan, budi zdrav!

Више

Izborni panel, u sastavu: Refik Bojadžić, član (Zajednica opština Crne Gore) i članice Svetlana Vuković, (Uprava za kadrove), Ana Novaković, (Centar z

Izborni panel, u sastavu: Refik Bojadžić, član (Zajednica opština Crne Gore) i članice Svetlana Vuković, (Uprava za kadrove), Ana Novaković, (Centar z Izborni panel, u sastavu: Refik Bojadžić, član (Zajednica opština Crne Gore) i članice Svetlana Vuković, (Uprava za kadrove), Ana Novaković, (Centar za razvoj nevladinih organizacija), Olivera Grbović,

Више

Бања Лука, 31.октобар и 01.новембар године КОМПАРАТИВНИ ПРИСТУП МОДЕЛИМА НАЦИОНАЛНИХ АГЕНЦИЈА ЗА БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА

Бања Лука, 31.октобар и 01.новембар године   КОМПАРАТИВНИ ПРИСТУП МОДЕЛИМА  НАЦИОНАЛНИХ АГЕНЦИЈА ЗА БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА Бања Лука, 31.октобар и 01.новембар 2013. године КОМПАРАТИВНИ ПРИСТУП МОДЕЛИМА НАЦИОНАЛНИХ АГЕНЦИЈА ЗА БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА М-р Цветанка Ристић (докторант) Проф. др. Кристи Бомбол Технички факултет Универзитета

Више

9. Partnertstvo, uloga i zadaci RAPP [Compatibility Mode]

9. Partnertstvo, uloga i zadaci RAPP [Compatibility Mode] Пројекат DONAUREGIONEN+ Партнерство, улога и задаци РАПП Мр Тијана Живановић координатор Пројекта за РАПП Обухват програма South East Europe (SEE) Предложени буџет пројекта DONAUREGIONEN+ Предложени буџет

Више

Slide 1

Slide 1 Crna Gora Ministarstvo ekonomije PREGLED OBAVEZA SUBJEKATA JAVNOG SEKTORA U OBLASTI ENERGETSKE EFIKASNOSTI Autor: Božidar Pavlović Radionica: Upravljanje energijom u javnom sektoru - Podgorica - 10.12.2018.

Више

ZAKON O PLATAMA ZAPOSLENIH U JAVNIM SLUŽBAMA REPUBLIKE SRPSKE Član 1. Ovim zakonom uređuje se način utvrđivanja plata zaposlenih u javnim službama (u

ZAKON O PLATAMA ZAPOSLENIH U JAVNIM SLUŽBAMA REPUBLIKE SRPSKE Član 1. Ovim zakonom uređuje se način utvrđivanja plata zaposlenih u javnim službama (u ZAKON O PLATAMA ZAPOSLENIH U JAVNIM SLUŽBAMA REPUBLIKE SRPSKE Član 1. Ovim zakonom uređuje se način utvrđivanja plata zaposlenih u javnim službama (u daljem tekstu: zaposleni) koje vrše javna ovlašćenja

Више

На основу члана 35

На основу члана 35 РЕПУБЛИКА СРПСКА МИНИСТАРСТВО ПРОСВЈЕТЕ И КУЛТУРЕ УПУТСТВО О НАЧИНУ ОРГАНИЗОВАЊА И РАДА АКТИВА ДИРЕКТОРА СРЕДЊИХ ШКОЛА Бања Лука, март 2019. године На основу члана 142. став 9. Закона о средњем образовању

Више

Република Српска Град Бања Лука Градоначелник Трг српских владара 1, Бања Лука ОКВИРНИ СТРАТЕШКИ ПЛАН ЈЕДИНИЦЕ ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ ГРАДА БАЊА ЛУКА за

Република Српска Град Бања Лука Градоначелник Трг српских владара 1, Бања Лука ОКВИРНИ СТРАТЕШКИ ПЛАН ЈЕДИНИЦЕ ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ ГРАДА БАЊА ЛУКА за Република Српска Град Бања Лука Градоначелник Трг српских владара 1, Бања Лука ОКВИРНИ СТРАТЕШКИ ПЛАН ЈЕДИНИЦЕ ЗА ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ ГРАДА БАЊА ЛУКА за период 2018 2020. године Бања Лука, децембар 2017.

Више

odluka_o_savjetu_za_saradnju_ls_sa_nvo

odluka_o_savjetu_za_saradnju_ls_sa_nvo Na osnovu člana 34. stav 1 tačka 2 i člana 125. stav 3 Statuta opštine Bijelo Polje Polje ( Sl.list RCG- opštinski propisi br. 25/04, 33/06 i Sl.list. CG -opštinski propisi br. 18/10), Skupština Opštine

Више

Република Србија ГРАД ПОЖАРЕВАЦ ГРАДСКА УПРАВА На основу чл. 10 Закона о инспекцијском надзору ( Службени гласник РС, број 35/2015), Одељење за инспек

Република Србија ГРАД ПОЖАРЕВАЦ ГРАДСКА УПРАВА На основу чл. 10 Закона о инспекцијском надзору ( Службени гласник РС, број 35/2015), Одељење за инспек Република Србија ГРАД ПОЖАРЕВАЦ ГРАДСКА УПРАВА На основу чл. 10 Закона о инспекцијском надзору ( Службени гласник РС, број 35/2015), Одељење за инспекцијске послове Градске управе Града Пожаревца грађевинска

Више

Microsoft Word - PRAVILNIK o vrednovanju kvaliteta rada ustanova

Microsoft Word - PRAVILNIK o vrednovanju kvaliteta rada ustanova PRAVILNIK O VREDNOVANJU KVALITETA RADA USTANOVA ("Sl. glasnik RS", br. 9/2012) Sadržina Pravilnika Član 1 Ovim pravilnikom uređuju se organi i tela ustanove, postupci praćenja ostvarivanja programa obrazovanja

Више

ZAKON O DUALNOM OBRAZOVANJU ("Sl. glasnik RS", br. 101/2017) I OSNOVNE ODREDBE Predmet zakona Član 1 Ovim zakonom uređuju se sadržaj i način ostvariva

ZAKON O DUALNOM OBRAZOVANJU (Sl. glasnik RS, br. 101/2017) I OSNOVNE ODREDBE Predmet zakona Član 1 Ovim zakonom uređuju se sadržaj i način ostvariva ZAKON O DUALNOM OBRAZOVANJU ("Sl. glasnik RS", br. 101/2017) I OSNOVNE ODREDBE Predmet zakona Član 1 Ovim zakonom uređuju se sadržaj i način ostvarivanja dualnog obrazovanja, uzajamna prava i obaveze učenika,

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВАРВАРИН ГОДИНА XXХV БРОЈ године В А Р В А Р И Н Лист излази према потреби Годишња претплата 300 дин. Цена овог бро

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВАРВАРИН ГОДИНА XXХV БРОЈ године В А Р В А Р И Н Лист излази према потреби Годишња претплата 300 дин. Цена овог бро СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВАРВАРИН ГОДИНА XXХV БРОЈ 2 16.01.2018.године В А Р В А Р И Н Лист излази према потреби Годишња претплата 300 дин. Цена овог броја 30 дин. Рок за рекламацију 10 дана 1. На основу

Више

PRIJEDLOG PROGRAM RADA NARODNE SKUPŠTINE REPUBLIKE SRPSKE ZA GODINU Banja Luka, februar godine

PRIJEDLOG PROGRAM RADA NARODNE SKUPŠTINE REPUBLIKE SRPSKE ZA GODINU Banja Luka, februar godine PRIJEDLOG PROGRAM RADA NARODNE SKUPŠTINE REPUBLIKE SRPSKE ZA 2019. GODINU Banja Luka, februar 2019. godine I KVARTAL ZAKONODAVNI DIO 1. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o registru zaposlenih kod korisnika

Више

Proračunski kalendar Općine Goražde za 2009

Proračunski kalendar Općine Goražde za 2009 NACRT Budžetski kalendar Općine Goražde za 2016. godinu Budžetski kalendar je vremenski raspored aktivnosti potrebnih za pripremu, planiranje, usvajanje, izvršenje i monitoring budžeta. Kalendar utvrđuje

Више

Република Србија АП Војводина ХЕМИЈСКО-ПРЕХРАМБЕНА СРЕДЊА ШКОЛА Ч о к а Ул. Моша Пијаде бр. 28. Тел./факс: 0230/ е-mail:

Република Србија АП Војводина ХЕМИЈСКО-ПРЕХРАМБЕНА СРЕДЊА ШКОЛА Ч о к а Ул. Моша Пијаде бр. 28. Тел./факс: 0230/ е-mail: Република Србија АП Војводина ХЕМИЈСКО-ПРЕХРАМБЕНА СРЕДЊА ШКОЛА 23320 Ч о к а Ул. Моша Пијаде бр. 28. Тел./факс: 0230/71-056 е-mail: info@hpscoka.edu.rs Деловодни број:114/2018 Датум: 23.03.2018. www.hpscoka.edu.rs

Више

Sluzbeni List

Sluzbeni List TИСКОВИНА ПОШТАРИНА ПЛАЋЕНА КОД ПОШТЕ 24000 СУБОТИЦА СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА СУБОТИЦЕ БРОЈ: 28 ГОДИНА: LV ДАНА:12.децембар 2018. ЦЕНА: 87,00 ДИН. Број: -022-226/2018 Дана: 05.12.2018. године 15/16), члана

Више

-

- СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НИША ГОДИНА XXVII - БРОЈ 5 НИШ, 29. јануар 2019. Цена овог броја 40 динара Годишња претплата 5000 динара ГРАД НИШ ГРАДСКО ВЕЋЕ 1. На основу члана 19 став 2 Закона о безбедности саобраћаја

Више

JAVNO PRIVATNO PARTNERSTVO/KONCESIJA ODELJENJE ZA STRATEŠKO PLANIRANJE, RAZVOJ I ANALIZE

JAVNO PRIVATNO PARTNERSTVO/KONCESIJA ODELJENJE ZA STRATEŠKO PLANIRANJE, RAZVOJ I ANALIZE JAVNO PRIVATNO PARTNERSTVO/KONCESIJA ODELJENJE ZA STRATEŠKO PLANIRANJE, RAZVOJ I ANALIZE investicije@pks.rs 2 MAPA KORAKA JPP/KONCESIJA 3 1. POJAM JAVNO-PRIVATNO PARTNERSTVO (JPP) Javno-privatno partnerstvo

Више

PROJEKTI IZGRADNJE KAPACITETA U VISOKOM OBRAZOVANJU Nacionalni Erazmus+ informativni dan za Srbiju Beograd, godine Education and Culture D

PROJEKTI IZGRADNJE KAPACITETA U VISOKOM OBRAZOVANJU Nacionalni Erazmus+ informativni dan za Srbiju Beograd, godine Education and Culture D PROJEKTI IZGRADNJE KAPACITETA U VISOKOM OBRAZOVANJU Nacionalni Erazmus+ informativni dan za Srbiju Beograd, 20.10.2015. godine Education and Culture Date: in 12 pts Sadržaj prezentacije Osnovne informacije

Више

??????????????????

?????????????????? На основу члана 112. став 1. тачка 2. Устава Републике Србиjе, доносим Указ о проглашењу Закона о дуалном образовању Проглашава се Закон о дуалном образовању, коjи jе донела Народна скупштина Републике

Више

Microsoft PowerPoint - UNSA HRS4R i Akcioni plan seminar.pptx

Microsoft PowerPoint - UNSA HRS4R i Akcioni plan seminar.pptx UNSA HRS4R i Akcioni plan Seminar za istraživače na UNSA Mr. Zenan Šabanac Sarajevo 28.11.2016. 40 principa Povelje i Procedura Etički i profesionalni aspekti karijere Zapošljavanje Radni uslovi i socijalna

Више

СТАТИСТИЧКИ ИЗВЕШТАЈ О ЕФИКАСНОСТИ СПРОВОЂЕЊА АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗА ПОГЛАВЉЕ 23 ЗАКЉУЧНО СА III КВАРТАЛОМ ГОДИНЕ Београд, октобар године

СТАТИСТИЧКИ ИЗВЕШТАЈ О ЕФИКАСНОСТИ СПРОВОЂЕЊА АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗА ПОГЛАВЉЕ 23 ЗАКЉУЧНО СА III КВАРТАЛОМ ГОДИНЕ Београд, октобар године СТАТИСТИЧКИ ИЗВЕШТАЈ О ЕФИКАСНОСТИ СПРОВОЂЕЊА АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗА ПОГЛАВЉЕ 23 ЗАКЉУЧНО СА III КВАРТАЛОМ 2016. ГОДИНЕ Београд, октобар 2016. године ~ САДРЖАЈ ~ ~ Легенда ~ Статистички приказ ефикасности спровођења

Више

На основу члана 32. став 1. тачка 13. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", број 129/07), члана 87. Закона о заштити животне средине ("

На основу члана 32. став 1. тачка 13. Закона о локалној самоуправи (Службени гласник РС, број 129/07), члана 87. Закона о заштити животне средине ( На основу члана 32. став 1. тачка 13. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", број 129/07), члана 87. Закона о заштити животне средине ("Службени гласник РС", бр. 135/2004, 36/2009, 36/2009

Више

ZAKON

ZAKON ZAKON O STANDARDIZACIJI ("Sl. glasnik RS", br. 36/2009 i 46/2015) I OSNOVNE ODREDBE Član 1 Ovim zakonom uređuju se načela i ciljevi standardizacije u Republici Srbiji, organizovanje i delatnost nacionalnog

Више

IZVEŠTAJ O BUDŽETU

IZVEŠTAJ O BUDŽETU 29 Datum štampe: 21.12.28 13:49:55 Oпштински службени ГЛАСНИК СЈЕНИЦА Оpćinski službeni GLASNIK SJENICA www.sjenica.rs Сјеница, 4. јануар 29. Sjenica, 4. januar 29. Година XX Број 1 Godina XX Broj 1 Излази

Више

СТРАТЕГИЈА НБС НА ПОЉУ ФИНАНСИЈСКЕ ЕДУКАЦИЈЕ

СТРАТЕГИЈА НБС НА ПОЉУ ФИНАНСИЈСКЕ ЕДУКАЦИЈЕ СТРАТЕГИЈА НБС НА ПОЉУ ФИНАНСИЈСКЕ ЕДУКАЦИЈЕ 2012-2015. године Јелена Поповић, Одељење за едукацију корисника финансијских услуга април 2013. године Стратегија усвојена марта 2012. године структура Србија

Више

Microsoft PowerPoint - Deveti cas - Lokalni odrzivi razvoj

Microsoft PowerPoint - Deveti cas - Lokalni odrzivi razvoj Lokalni održivi razvoj Lokalna održivost Programi i politike lokalnog održivog razvoja u Srbiji Analize slučaja Grupni rad: Kad bih ja bio gradonačelnik Film: Lokalni održivi razvoj OSLO, Norveška ОДРЖИВИ

Више

ZAKON O NAČINU ODREĐIVANJA MAKSIMALNOG BROJA ZAPOSLENIH U JAVNOM SEKTORU I. OSNOVNE ODREDBE Predmet zakona Član 1. Ovim zakonom utvrđuje se način odre

ZAKON O NAČINU ODREĐIVANJA MAKSIMALNOG BROJA ZAPOSLENIH U JAVNOM SEKTORU I. OSNOVNE ODREDBE Predmet zakona Član 1. Ovim zakonom utvrđuje se način odre ZAKON O NAČINU ODREĐIVANJA MAKSIMALNOG BROJA ZAPOSLENIH U JAVNOM SEKTORU I. OSNOVNE ODREDBE Predmet zakona Član 1. Ovim zakonom utvrđuje se način određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru,

Више

letakHorizon.cdr

letakHorizon.cdr LNOG RAZV JA OJ EZ AV CI ZA PODRŠ KU OMSKOG IS ON K O E A S SAVEZ NEVLADINIH ORGANIZACIJA SAVEZ ZA PODRŠKU EKONOMSKOG I SOCIJALNOG RAZVOJA HORIZONT 2024 Ferhadija 11 71 000 Sarajevo Tel.: +387 33 217 391

Више

ПРЕДЛОГ

ПРЕДЛОГ PREDLOG Z A K O N O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU REPUBLIKE SRBIJE I REPUBLIKE ARGENTINE O TRGOVINI I EKONOMSKOJ SARADNJI Član 1. Potvrđuje se Sporazum između Republike Srbije i Republike Argentine o trgovini

Више

Microsoft PowerPoint - 22 Rakonjac Antic, Lisov, Rajic.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - 22 Rakonjac Antic, Lisov, Rajic.ppt [Compatibility Mode] PROBLEMI ODRŽIVOSTI JAVNOG SISTEMA PENZIJSKOG I INVALIDSKOG OSIGURANJA U SRBIJI Rakonjac-Antić Tatjana Lisov Milimir Rajić Vesna X MEĐUNARODNI SIMPOZIJUM Tržište osiguranja u poslednjoj dekadi i perspektive

Више

Microsoft Word - REGIONALNA EKONOMIJA EVROPSKE UNIJE_Ispit.doc

Microsoft Word - REGIONALNA EKONOMIJA EVROPSKE UNIJE_Ispit.doc UNIVERZITET U NOVOM SADU EKONOMSKI FAKULTET U SUBOTICI SOFIJA ADŽIĆ REGIONALNA EKONOMIJA EVROPSKE UNIJE ISPITNA PITANJA Školska 2012/2013 godina Verzija 2.0 Subotica, septembar 2012. REGIONALNA EKONOMIJA

Више

Zbornik radova BSLZ BL 2014.pdf

Zbornik radova BSLZ BL 2014.pdf ИЗГРАДЊА СИСТЕМА УПРАВЉАЊА БЕЗБЈЕДНОШЋУ САОБРАЋАЈА У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ TRAFFIC SAFETY MANAGEMENT SYSTEM BUILDING IN THE REPUBLIC OF SRPSKA Милија Радовић 1, Миленко Џевер 2, Милан Тешић 3 и Милка Дубравац

Више

Microsoft Word - pravilnik o vrednovanju.doc

Microsoft Word - pravilnik o vrednovanju.doc На основу члана 15. став 3., члана 17. став 4. и члана 65. став 11. Закона о високом образовању («Сл. Гласник РС» бр. 76/05), и правилник о студентској евалуацији студија и педагошког рада наставника и

Више

На основу чл

На основу чл Дел.број. 628/4 од 13.11.2013.године. На основу чл. 41, 42. и 57. став 1. тачка 1) Закона о основама система образовања и васпитања ( Службени гласник РС, број 72/09,52/11 и 55/13) и члана 113 Статута

Више

УПУТСТВО У вези плаћања такси и накнада за подношење захтева, издавање решења и објављивање података и докумената кроз посебан информациони систем Цен

УПУТСТВО У вези плаћања такси и накнада за подношење захтева, издавање решења и објављивање података и докумената кроз посебан информациони систем Цен УПУТСТВО У вези плаћања такси и накнада за подношење захтева, издавање решења и објављивање података и докумената кроз посебан информациони систем Централне евиденције обједињене процедуре у Министарству

Више

Saradnja kao osnov za razvoj socijalnog/društvenog preduzetništva Međuljudski odnosi zasnovani na solidarnosti uvijek otvaraju mogućnosti za dostizanj

Saradnja kao osnov za razvoj socijalnog/društvenog preduzetništva Međuljudski odnosi zasnovani na solidarnosti uvijek otvaraju mogućnosti za dostizanj Saradnja kao osnov za razvoj socijalnog/društvenog preduzetništva Međuljudski odnosi zasnovani na solidarnosti uvijek otvaraju mogućnosti za dostizanje određenih razvojnih ciljeva. Samo one zajednice,

Више

Дејан Тобџић – Извештај са инжењерске праксе

Дејан Тобџић – Извештај са инжењерске праксе ВИСОКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА У НОВОМ САДУ ИЗВЕШТАЈ СА ИНЖЕЊЕРСКЕ ПРАКСЕ Студент: Ментор: Коментор: Дејан Тобџић ЗП 38/13 Саша Спаић Ивица Јевтимијевић Нови Сад, Бечеј, Мај 2016. 1 Садржај 1.

Више

Nacrt sektorske analize za oblast zaštite i zdravlja na radu

Nacrt sektorske analize za oblast zaštite i zdravlja na radu PRILOG 1 Pomoćni obrazac sektorske analize Broj:,. godine CRNA GORA Ministarstvo S E K T O R S K A A N A L I Z A za utvrđivanje predloga prioritetnih oblasti od javnog interesa i potrebnih sredstava za

Више

Microsoft Word - Odluka o odrzavanju izbora u SSS Srbije 2

Microsoft Word - Odluka o odrzavanju izbora u SSS Srbije 2 ВЕЋЕ САВЕЗА САМОСТАЛНИХ СИНДИКАТА СРБИЈЕ Број: 01-362/1 Београд,29.јун 2009. године На основу члана 49. Статута Савеза самосталних синдиката Србије, Веће Савеза самосталних синдиката Србије, на седници

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ Источно Сарајево, Вука Караџића 30 Ознака: Предложен од: Усвојен од: Страна/ 01-C-111-VIII/12 укупно страна: КОМ

УНИВЕРЗИТЕТ У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ Источно Сарајево, Вука Караџића 30 Ознака: Предложен од: Усвојен од: Страна/ 01-C-111-VIII/12 укупно страна: КОМ Ознака: Предложен од: Усвојен од: Страна/ 01-C-111-VIII/12 укупно страна: КОМИТЕТА ЗА ОСИГУРАЊЕ КВАЛИТЕТА Датум усвајања: СЕНАТА УНИВЕРЗИТЕТА 1/7 18.04.2012. године Назив документа: СТУДИЈСКИХ ПРОГРАМА

Више

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation ОПШТИ ПРЕГЛЕД ДРУГОГ ПОЗИВА 1 Садржај Програма Интеррег-ИПА II Програм прекограничне сарадње Бугарска-Србија направљен је у оквиру Eвропске стратегије за паметан, одржив и инклузивни раст и релевантних

Више

Republika e Kosovës Republika Kosova-Republic of Kosovo Qeveria Vlada-Government Ministria e Integrimit Europian Ministarstvo za Evropske Integracije/

Republika e Kosovës Republika Kosova-Republic of Kosovo Qeveria Vlada-Government Ministria e Integrimit Europian Ministarstvo za Evropske Integracije/ Republika e Kosovës Republika Kosova-Republic of Kosovo Qeveria Vlada-Government Ministria e Integrimit Europian Ministarstvo za Evropske Integracije/ Ministry of European Integration Ministarstvo za Evropske

Више

LIST ГРАДА ЛОЗНИЦЕ 1 На основу члана 82. Закона о буџетском систему («Службени гласник РС», број 54/09, 73/2010, 101/2010, 101/2011), Правилн

LIST ГРАДА ЛОЗНИЦЕ 1 На основу члана 82. Закона о буџетском систему («Службени гласник РС», број 54/09, 73/2010, 101/2010, 101/2011), Правилн SLU@BENI LIST ГРАДА ЛОЗНИЦЕ 1 На основу члана 82. Закона о буџетском систему («Службени гласник РС», број 54/09, 73/2010, 101/2010, 101/2011), Правилника о заједничким критеријумима за организовање и стандардима

Више

Microsoft Word - rezolucija 70.doc

Microsoft Word - rezolucija 70.doc REZOLUCIJA 70 (Gvadalahara 2010) Integrisanje roda u rad Međunarodne unije za telekomunikacije (ITU) i promovisanje rodne ravnopravnosti i osnaživanje žena kroz korišćenje informaciono-komunikacionih tehnologija

Више

На основу члана 56. Статута Града Ниша ( Службени лист Града Ниша, број 88/2008 и 143/2016), члана 72. Пословника о раду Градског већа Града Ниша ( Сл

На основу члана 56. Статута Града Ниша ( Службени лист Града Ниша, број 88/2008 и 143/2016), члана 72. Пословника о раду Градског већа Града Ниша ( Сл На основу члана 56. Статута Града Ниша ( Службени лист Града Ниша, број 88/2008 и 143/2016), члана 72. Пословника о раду Градског већа Града Ниша ( Службени лист Града Ниша број 1/2013, 95/2016, 98/2016,

Више

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЛИСЈЕ НОВИ САД БРОЈ: /16-12 ДАНА: 24. маjа године НОВИ САД На основу члана 12. став 1. тачка 4. а у вези са чла

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЛИСЈЕ НОВИ САД БРОЈ: /16-12 ДАНА: 24. маjа године НОВИ САД На основу члана 12. став 1. тачка 4. а у вези са чла ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЛИСЈЕ НОВИ САД БРОЈ: 01-3273/16-12 ДАНА: 24. маjа 2013. године НОВИ САД На основу члана 12. став 1. тачка 4. а у вези са чланом 33. став 1. Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању

Више

RADNI MATERIJAL ZA SAVJETOVANJE SISTEM INTERNIH FINANSIJSKIH KONTROLA U JAVNOM SEKTORU REPUBLIKE SRPSKE POSLOVNI PROCES - PLAN BUDŽETA Banjaluka, maj

RADNI MATERIJAL ZA SAVJETOVANJE SISTEM INTERNIH FINANSIJSKIH KONTROLA U JAVNOM SEKTORU REPUBLIKE SRPSKE POSLOVNI PROCES - PLAN BUDŽETA Banjaluka, maj RADNI MATERIJAL ZA SAVJETOVANJE SISTEM INTERNIH FINANSIJSKIH KONTROLA U JAVNOM SEKTORU REPUBLIKE SRPSKE POSLOVNI PROCES - PLAN BUDŽETA Banjaluka, maj 2019. priredila: doc. dr Vesna Novaković Pravna i ekonomska

Више

Microsoft Word - Plan i program rada SHLS za 2014 godinu

Microsoft Word - Plan i program rada SHLS za 2014 godinu PLAN I PROGRAM RADA SAVEZA HOKEJA NA LEDU SRBIJE za 2014. godinu U skladu sa članovima 9, 10 i 33 Statuta Saveza hokeja na ledu Srbije, Strategijom razvoja sporta u Republici Srbiji za period 2014 2018.

Више

Секретаријат за заштиту животне средине града Београда – Прилагођавање климатским променама, Програма заштите животне средине и могућу утицај на урбан

Секретаријат за заштиту животне средине града Београда – Прилагођавање климатским променама, Програма заштите животне средине и могућу утицај на урбан Град Београд Прилагођавање климатским променама - Програм заштите животне средине и могућу утицај на урбани развој Београда Др Сњежана Глумац Секретаријат за заштиту животне средине Београд 09.11.2015.

Више

Microsoft PowerPoint - benefits_of_standards PREVOD (2)

Microsoft PowerPoint - benefits_of_standards PREVOD (2) KORISTI OD STANDARDA IVELIN BUROV EKSPERT U PROJEKTU TEHNIČKA POMOĆ INSTITUCIJAMA INFRASTRUKRURE KVALITETA U REPUBLICI SRBIJI PROJEKAT FINANSIRAN OD STRANE EVROPSKE UNIJE 30.6.2010 г. 1 Jednostavan primer

Више

CEKOS IN Ekspert

CEKOS IN Ekspert Cekos In Ekspert NAPOMENA EKSPERT-a: Odredbe Zakona o izmenama i dopuni Zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama ("Sl. glasnik RS", br. 68/15), primenjuju se na ugovore

Више

prilog uz dopis FIN VB

prilog uz dopis FIN VB УПУТСТВО ЈЕДИНИЦАМА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ О ПРИПРЕМИ И ФИНАНСИРАЊУ ИНФРАСТРУКТУРНИХ ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 1. ИДЕНТИФИКАЦИЈА И ФОРМИРАЊЕ ЛИСТЕ ИНФРАСТРУКТУРНИХ ПРОЈЕКАТА Одељење за управљање

Више

На основу члана 34. став 4, члана 39. став 7. и члана 118. став 7. Закона о високом образовању (''Сл. гласник РС'' бр. 88/2017, 27/ др. закон и

На основу члана 34. став 4, члана 39. став 7. и члана 118. став 7. Закона о високом образовању (''Сл. гласник РС'' бр. 88/2017, 27/ др. закон и На основу члана 34. став 4, члана 39. став 7. и члана 118. став 7. Закона о високом образовању (''Сл. гласник РС'' бр. 88/2017, 27/2018 - др. закон и 73/2018), члана 41. став 1. тачка 25) и члана 91. став

Више

Microsoft Word - MUS ispitna pitanja 2015.doc

Microsoft Word - MUS ispitna pitanja 2015.doc Univerzitet u Novom Sadu Ekonomski fakultet u Subotici Dr. Agneš Slavić, docent Nemanja Berber, asistent Školska 2014/15 godina MENADŽMENT URBANOM SREDINOM Prvi deo: ispitna pitanja 1. PREDMET IZUČAVANJA

Више

pravilnik o uslovima za upis djece u pr. ustanovu

pravilnik o uslovima za upis djece u pr. ustanovu РЕПУБЛИКА СРПСКА МИНИСТАРСТВО ПРОСВЈЕТЕ И КУЛТУРЕ ПРАВИЛНИК О УСЛОВИМА И НАЧИНУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА ЗА ДЈЕЦУ У ГОДИНИ ПРЕД ПОЛАЗАК У ШКОЛУ Бања Лука, јун 2019. године На основу члана 36. став 4. Закона

Више

На основу члана 7

На основу члана 7 На основу члана 7. Одлуке о начину финансирања пројеката невладиних организација на територији Градске општине Барајево (''Службени лист града Београд'' број 26/2014) Председник Градске општине Барајево,

Више

odluka o opstinskoj upravi

odluka o opstinskoj upravi На основу члана 57. став 1. Закона о локалној самоуправи (''Сл.гласник РС'', број 9/2002, 33/2004 и 135/2004) и члана 18. Статута општине Чајетина (''Општински службени гласник'', број 10/02 и 18/03) на

Више

На основу члана 61. став 4. Закона о ученичком и студентском стандарду ( Службени гласник РС, бр. 18/10 и 55/13), министар просвете, науке и технолошк

На основу члана 61. став 4. Закона о ученичком и студентском стандарду ( Службени гласник РС, бр. 18/10 и 55/13), министар просвете, науке и технолошк На основу члана 61. став 4. Закона о ученичком и студентском стандарду ( Службени гласник РС, бр. 18/10 и 55/13), министар просвете, науке и технолошког развоја доноси П Р А В И Л Н И К О ПРОГРАМУ РАДА

Више

Na osnovu člana 31

Na osnovu člana 31 Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine KANTON SARAJEVO - OPĆINA HADŽIĆI - Općinsko vijeće - =================================================================== PROGRAM RADA OPĆINSKOG VIJEĆA

Више