PORA Razvojna agencija Podravine i Prigorja za promicanje i provedbu razvojnih aktivnosti u Koprivničko-križevačkoj županiji

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "PORA Razvojna agencija Podravine i Prigorja za promicanje i provedbu razvojnih aktivnosti u Koprivničko-križevačkoj županiji"

Транскрипт

1 JAVNI POZIVI MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE MINISTARSTVO GRADITELJSTVA I PROSTORNOGA UREĐENJA Razvojna agencija PORA KKŽ Koprivnica, 25. veljače godine

2 PROGRAM ODRŽIVOG RAZVOJA LOKALNE ZAJEDNICE ZA GODINU MINISTARSTVA REGIONALNOGA RAZVOJA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE JAVNI POZIV ZA ISKAZ INTERESA

3 ISKORIŠTENOST SREDSTAVA GODINA ALOKACIJA ZA KKŽ ISKORIŠTENO , , , , , , , , , , , , ,00 UKUPNO: , ,00

4 CILJ I PREDMET JAVNOG POZIVA CILJ PROGRAMA JE PRIDONIJETI ODRŽIVOM RAZVOJU LOKALNE ZAJEDNICE U SMISLU POBOLJŠANJA DOSTUPNOSTI LOKALNE INFRASTRUKTURE, TE GOSPODARSKOJ, SOCIJALNOJ I DEMOGRAFSKOJ REVITALIZACIJI POTPOMOGNUTIH PODRUČJA RADI URAVNOTEŽENOG REGIONALNOG RAZVOJA SVIH KRAJEVA RH SUFINANCIRANJE INFRASTRUKTURNIH RADOVA NA OBJEKTIMA KOMUNALNE, SOCIJALNE, GOSPODARSKE, JAVNE I OKOLIŠNE INFRASTRUKTURE TE ZAŠTITE OKOLIŠA

5 UKUPNI FOND RASPOLOŽIVIH FINANCIJSKIH SREDSTAVA UKUPAN IZNOS PREDVIĐEN ZA SUFINANCIRANJE SVIH INFRASTRUKTURNIH PROJEKATA NA PODRUČJU RH: ,00 KUNA UNAPREĐENJE KOMUNALNE, SOCIJALNE I JAVNE INFRASTRUKTURE: ,00 KUNA PRIPREMA INFRASTRUKTURE KAO PREDUVJET ZA ULAGANJA I GOSPODARSKI OPORAVAK: ,00 KUNA IZNOS PREDVIĐEN ZA SUFINANCIRANJE SVIH INFRASTRUKTURNIH PROJEKATA NA PODRUČJU KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE IZNOSI (ZA 21 DEFINIRANI JLS): ,00 KUNA

6 PRIHVATLJIVI PODNOSITELJI ZAHTJEVA JEDINICE LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE KOJE SU U SKLADU S ODLUKOM O RAZVRSTAVANJU STEKLE STATUS POTPOMOGNUTOG PODRUČJA II. SKUPINA RAZVIJENOSTI: 8 OPĆINA U KKŽ III. SKUPINA RAZVIJENOSTI: 8 OPĆINA U KKŽ IV. SKUPINA RAZVIJENOSTI: 5 OPĆINA U KKŽ

7 LOKACIJA PROVEDBE PROJEKATA PRIHVATLJIVA PODRUČJA PROVEDBE SU PODRUČJA JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE RAZVRSTANA U I., II., III. I IV. SKUPINU PREMA INDEKSU RAZVIJENOSTI. II. SKUPINA RAZVIJENOSTI JLS: NOVO VIRJE, SOKOLOVAC, SVETI PETAR OREHOVEC, FERDINANDOVAC, KLOŠTAR PODRAVSKI, GORNJA RIJEKA, LEGRAD, GOLA III. SKUPINA RAZVIJENOSTI JLS: RASINJA, SVETI IVAN ŽABNO, HLEBINE, KALNIK, PODRAVSKE SESVETE, KOPRIVNIČKI BREGI, VIRJE, PETERANEC

8 LOKACIJA PROVEDBE PROJEKATA IV. SKUPINA RAZVIJENOSTI JLS: DRNJE, ĐELEKOVEC, MOLVE, NOVIGRAD PODRAVSKI, KOPRIVNIČKI IVANEC II. SKUPINA RAZVIJENOSTI PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE: KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA

9 KATEGORIZACIJA JLS U KKŽ PREMA INDEKSU RAZVIJENOSTI OPĆINA INDEKS RAZVIJENOSTI INDEKS RAZVIJENOSTI I SKUPINE RAZVOJNE SKUPINE Novo Virje 93,727% treća četvrtina ispodprosječno rangiranih II. Sokolovac 93,950% treća četvrtina ispodprosječno rangiranih II. Sveti Petar Orehovec 94,283% treća četvrtina ispodprosječno rangiranih II. Ferdinandovac 94,300% treća četvrtina ispodprosječno rangiranih II. Kloštar Podravski 94,378% treća četvrtina ispodprosječno rangiranih II. Gornja Rijeka 94,517% treća četvrtina ispodprosječno rangiranih II. Legrad 95,362% treća četvrtina ispodprosječno rangiranih II. Gola 95,445% treća četvrtina ispodprosječno rangiranih II. Rasinja 95,837% druga četvrtina ispodprosječno rangiranih III. Sveti Ivan Žabno 95,864% druga četvrtina ispodprosječno rangiranih III. Hlebine 95,966% druga četvrtina ispodprosječno rangiranih III. Kalnik 96,317% druga četvrtina ispodprosječno rangiranih III. Podravske Sesvete 96,977% druga četvrtina ispodprosječno rangiranih III. Koprivnički Bregi 97,333% druga četvrtina ispodprosječno rangiranih III. Virje 97,493% druga četvrtina ispodprosječno rangiranih III. Peteranec 97,793% druga četvrtina ispodprosječno rangiranih III. Drnje 98,002% prva četvrtina ispodprosječno rangiranih IV. Đelekovec 98,071% prva četvrtina ispodprosječno rangiranih IV. Molve 98,251% prva četvrtina ispodprosječno rangiranih IV. Novigrad Podravski 98,346% prva četvrtina ispodprosječno rangiranih IV. Koprivnički Ivanec 98,881% prva četvrtina ispodprosječno rangiranih IV. Kalinovac 101,041% zadnja četvrtina iznadprosječno rangiranih V. Đurđevac 102,002% zadnja četvrtina iznadprosječno rangiranih V. Križevci 102,822% treća četvrtina iznadprosječno rangiranih VI. Koprivnica Izvor:web stanica MRRFEU;NN 132/ ,851% prva četvrtina iznadprosječno rangiranih VIII. Izvor:MRRFEU, NN 132/2017

10 IZNOS SUFINANCIRANJA PROJEKTI SE MOGU KRETATI OD MINIMALNO ,00 KN S PDV-om DO MAKSIMALNO ,00 KN S PDV-om POSTOTAK SUFINANCIRANJA PROJEKATA OVISI O INDEXU RAZVIJENOSTI: JLS I. SKUPINE RAZVIJENOSTI SUFINANCIRANJE 90% JLS II. SKUPINE RAZVIJENOSTI SUFINANCIRANJE 85% JLS III. SKUPINE RAZVIJENOSTI SUFINANCIRANJE 80% JLS IV. SKUPINE RAZVIJENOSTI SUFINANCIRANJE 75% JEDINICE PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE IZ I. SKUPINE RAZVIJENOSTI SUFINANCIRANJE 90% JEDINICE PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE IZ II. SKUPINE RAZVIJENOSTI SUFINANCIRANJE 80%

11 PRIHVATLJIVE AKTIVNOSTI INFRASTRUKTURNI RADOVI NA OBJEKTIMA KOMUNALNE, GOSPODARSKE, SOCIJALNE I JAVNE INFRASTRUKTURE: IZGRADNJA NADOGRADNJA REKONSTRUKCIJA OBNOVA ADAPTACIJA

12 PRIHVATLJIVI OBJEKTI SOCIJALNA/DRUŠTVENA INFRASTRUKTURA PREDŠKOLSKI OBJEKTI (JASLICE, DJEČJI VRTIĆ, MALE ŠKOLE) ŠKOLSKI OBJEKTI (OSNOVNE ŠKOLE, SREDNJE ŠKOLE, SPECIJALNE ŠKOLE, ŠKOLSKO-SPORTSKE DVORANE I IGRALIŠTA) DOMOVI ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE OBJEKTI PRIMARNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE I SOCIJALNE ZAŠTITE

13 PRIHVATLJIVI OBJEKTI JAVNA INFRASTRUKTURA OBJEKTI ZA ZADOVOLJENJE DRUŠTVENIH I KULTURNIH POTREBA (DOMOVI KULTURE, DRUŠTVENI DOMOVI, KNJIŽNICE, MUZEJI I SLIČNI OBJEKTI DRUŠTVENE NAMJENE) DJEČJA IGRALIŠTA I IGRAONICE PARKOVI I TRGOVI U NASELJIMA DRUGI OBJEKTI JAVNE NAMJENE (OBJEKTI JAVNE UPRAVE, SPORTSKI OBJEKTI, MRTVAČNICE)

14 PRIHVATLJIVI OBJEKTI KOMUNALNA INFRASTRUKTURA SEKUNDARNE (LOKALNE) VODOVODNE MREŽE ZA OPSKRBU PITKOM VODOM UZ UVJET DA JE MREŽA SPOJENA NA VODOOPSKRBNI SUSTAV U FUNKCIJI SUSTAVI OBORINSKE I FEKALNE ODVODNJE MALOG PROMJERA UZ UVJET DA JE SUSTAV SPOJEN NA GLAVNU KANALIZACIJSKU MREŽU NERAZVRSTANE CESTE I ULICE U NASELJIMA (UKLJUČUJUĆI MALE MOSTOVE, ODVODNJU PROMETNICA, POTPORNE I ZAŠTITNE ZIDOVE, KRUŽNE TOKOVE) PARKIRALIŠTA, UGIBALIŠTA I STAJALIŠTA JAVNOG PRIJEVOZA NOGOSTUPI I BICIKLISTIČKE STAZE U/IZMEĐU NASELJA PLINSKE MREŽE I NISKONAPONSKE MREŽE

15 PRIHVATLJIVI OBJEKTI ZAŠTITA OKOLIŠA, ENERGETSKA UČINKOVITOST I OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE SANACIJA KLIZIŠTA I SPRJEČAVANJE EROZIJE JAVNA RASVJETA (PROŠIRENJE MREŽE, ZAMJENA POSTOJEĆE RASVJETE EKOLOŠKI PRIHVATLJIVOM) POVEĆANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI OBJEKATA (POBOLJŠANJE FIZIKALNIH SVOJSTAVA ZGRADE; VANJSKA OVOJNICA, ZAMJENA OTVORA I KROVIŠTA; POBOLJŠANJE SUSTAVA GRIJANJA I HLAĐENJA; UREĐENJE KOTLOVNICA) PUNIONICE ELEKTRIČNIH VOZILA

16 PRIHVATLJIVI OBJEKTI GOSPODARSKA INFRASTRUKTURA PRISTUPNE CESTE DO POSTOJEĆIH POSLOVNIH ZONA KOMUNALNA INFRASTRUKTURA (VODOVOD, ODVODNJA, ENERGETSKE I KOMUNIKACIJSKE MREŽE) DO POSTOJEĆE POSLOVNE ZONE PRENAMJENA OBJEKATA U VLASNIŠTVU PODNOSITELJA ZA OBAVLJANJE GOSPODARSKIH AKTIVNOSTI OBJEKTI NAMIJENJENI PROMOCIJI I PLASMANU LOKALNOG PODRUČJA (TRŽNICE, ETNO I TEMATSKE KUĆE) INFRASTRUKTURNI OBJEKTI U SVRHU JAČANJA TURISTIČKE PONUDE (ŠETNICE, POUČNE STAZE, VIDIKOVCI, ŽIČARE, BICIKLISTIČKE STAZE IZVAN NASELJA, TEMATSKI PARKOVI, MALA PRIOBALNA INFRASTRUKTURA)

17 PRIHVATLJIVI PARTNERI PODNOSITELJ ZAHTJEVA MOŽE DJELOVATI SAMOSTALNO ILI UZ PARTNERE PARTNERI MOGU BITI PRAVNI SUBJEKTI ČIJI SU OSNIVAČI PODNOSITELJ ZAHTJEVA I U NJEGOVOM SU VEĆINSKOM VLASNIŠTVU I DRUGA TIJELA JAVNE VLASTI ČIJA AKTIVNOST NA RELIZACIJI PROJEKTA DOPRINOSI CILJU PROGRAMA TROŠKOVI PARTNERA SU PRIHVATLJIVI

18 OSNOVNI PREDUVJETI ZA PRIJAVU I PRIHVATLJIVOST PROJEKATA ULAGANJE VLASTITIH SREDSTAVA (% OVISNO O INDEXU RAZVIJENOSTI) PRIPREMLJENA PROSTORNO-PLANSKA DOKUMENTACIJA PRIPREMLJENA SVA PROJEKTNO-TEHNIČKA DOKUMENTACIJA IZDANE POTREBNE DOZVOLE I SUGLASNOSTI REALIZACIJA PROJEKATA ĆE PRIDONIJETI POVEĆANJU STANDARDA KOMUNALNIH I SOCIJALNIH USLUGA SVAKI PODNOSITELJ MOŽE PRIJAVITI NAJVIŠE 2 PROJEKTA, DOK UKUPNO MOŽE OSTVARITI POTPORU OD STRANE MRRFEU DO MAKSIMALNO ,00 KN

19 TRAJANJE PROJEKTA ROKOVI: DO 15. STUDENOGA GODINE DOSTAVA ZAHTJEVA ZA PLAĆANJE/NADOKNADU SREDSTAVA, ZA UDIO FINANCIRANJA MINISTARSTVA ZAVRŠETAK SVIH AKTIVNOSTI KORISNIKA NA PROJEKTU DO KRAJA TEKUĆE GODINE DOSTAVA ZAVRŠNOG IZVJEŠĆA DO 31. OŽUJKA 2020.

20 KRITERIJI ZA BODOVANJE RELEVANTNOST I OBUHVAT PROJEKTA KRITERIJ/OPIS BODOVI NAJVEĆI BROJ BODOVA Područje provedbe 20 projekt se provodi na području JLS-a razvrstane u I. skupinu 15 projekt se provodi na području JLS-a razvrstane u II. skupinu 10 projekt se provodi na području JLS-a razvrstane u III. skupinu 5 projekt se provodi na području JLS-a razvrstane u IV. skupinu 20

21 KRITERIJI ZA BODOVANJE OPRAVDANOST KRITERIJ BODOVI NAJVEĆI BROJ BODOVA Ciljana područja 25 predškolski objekti, školski objekti, objekti primarne zdravstvene i socijalne zaštite 20 domovi za starije i nemoćne, sekundarne vodovodne mreže, sustavi oborinske i fekalne odvodnje, nerazvrstane ceste i ulice u naseljima, pristupne ceste i komunalna infrastruktura do postojećih poslovnih zona, objekti namijenjeni promociji i plasmanu lokalnog područja 15 objekti za zadovoljenje društvenih i kulturnih potreba, nogostupi i biciklističke staze u/između naselja, sanacija klizišta i sprečavanje erozije, javna rasvjeta, povećanje energetske učinkovitosti objekata, prenamjena objekata u vlasništvu podnositelja za obavljanje gospodarskih aktivnosti, infrastrukturni objekti u svrhu jačanja turističke ponude 10 dječja igrališta i igraonice, parkovi i trgovi u naseljima, parkirališta, ugibališta i stajališta javnog prijevoza, plinske mreže i niskonaponske mreže 5 drugi objekti javne namjene, punionice električnih vozila 25 Utjecaj na lokalnu zajednicu 10 projektni prijedlog ima izravan utjecaj na više od 50% lokalnog stanovništva 5 projektni prijedlog ima izravan utjecaj na više od 30% do 50% lokalnog stanovništva 3 projektni prijedlog ima izravan utjecaj na više od 10% do 30% lokalnog stanovništva 10

22 KRITERIJI ZA BODOVANJE FINANCIJSKA I OPERATIVNA SPOSOBNOST KRITERIJ BODOVI NAJVEĆI BROJ BODOVA Financijska sposobnost podnositelja zahtjeva 15 podnositelj zahtjeva osigurava više od 40% 10 podnositelj zahtjeva osigurava više od 25% do 40% 5 podnositelj zahtjeva osigurava više od minimalnog udjela sufinanciranja do 25%, izuzev JLS IV. skupine 15 Iskustvo podnositelja u provedbi projekata 5 podnositelj je u zadnje tri godine proveo 5 ili više sličnih projekata 5

23 KRITERIJI ZA BODOVANJE FINANCIJSKA I INSTITUCIONALNA ODRŽIVOST KRITERIJ BODOVI NAJVEĆI BROJ BODOVA Zrelost projekta 15 radovi na projektu su u tijeku 10 proveden postupak nabave i sklopljen ugovor sa izvoditeljem radova 5 postupak nabave u pripremi (pripremljena tehnička dokumentacija i dokumentacija za provedbu postupaka nabave) 2 projektno-tehnička dokumentacija u pripremi 15 Održivost očekivanih rezultata projekta 5 projekt će po završetku projektnih aktivnosti biti u funkciji 5 Proračun projekta 5 proračun projekta (Dodatak C) ima točno kvantificirane troškove prema specifikaciji (ne samo ukupni iznosi) i uključuje troškove jasno vezane uz aktivnosti koje se provode 5

24 POTREBNA DOKUMENTACIJA DODATAK A U PISANOM OBLIKU DODATAK B U PISANOM I ELEKTRONSKOM OBLIKU (NA CD-u) DODATAK C U PISANOM I ELEKTRONSKOM OBLIKU (NA CD-u) PRESLIKA PRORAČUNA SA STAVKOM VLASTITOG UDJELA SUFINANCIRANJA (OZNAČENA MARKEROM) ILI POTPISANA I PEČATOM OVJERENA IZJAVA DA PODNOSITELJ OSIGURATI SREDSTVA UKOLIKO PROJEKTNI PRIJEDLOG BUDE ODABRAN FOTODOKUMENTACIJA POSTOJEĆEG STANJA OBJEKTA (NAJVIŠE TRI KARAKTERISTIČNE FOTOGRAFIJE)

25 PRIJAVA I PODNOŠENJE ZAHTJEVA ROK ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA: 11. OŽUJKA GODINE DO 16:00 SATI PREPORUČENO POŠTOM S POVRATNICOM NA ADRESU: MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA I FONDOVA EUROPSKE UNIJE UPRAVA ZA POTPOMOGNUTA PODRUČJA MIRAMARSKA CESTA ZAGREB

26 POTICANJE RAZVOJA KOMUNALNOG GOSPODARSTVA I UJEDNAČAVANJE KOMUNALNOG STANDARDA U GODINI MINISTARSTVA GRADITELJSTVA I PROSTORNOGA UREĐENJA JAVNI POZIV

27 CILJ JAVNOG POZIVA CILJ JAVNOG POZIVA JE POTICANJE ILI DOPRINOS BOLJEM OBAVLJANJU KOMUNALNIH DJELATNOSTI I PRUŽANJU KOMUNALNIH USLUGA TE PODIZANJE RAZINE JAVNIH USLUGA I VEĆA KVALITETA ŽIVOTA STANOVNIKA NA PODRUČJU POJEDINOG JLS-a

28 PRIHVATLJIVI PODNOSITELJI ZAHTJEVA JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE OD I. DO VI. SKUPINE II. SKUPINA RAZVIJENOSTI JLS: NOVO VIRJE, SOKOLOVAC, SVETI PETAR OREHOVEC, FERDINANDOVAC, KLOŠTAR PODRAVSKI, GORNJA RIJEKA, LEGRAD, GOLA III. SKUPINA RAZVIJENOSTI JLS: RASINJA, SVETI IVAN ŽABNO, HLEBINE, KALNIK, PODRAVSKE SESVETE, KOPRIVNIČKI BREGI, VIRJE, PETERANEC

29 PRIHVATLJIVI PODNOSITELJI ZAHTJEVA IV. SKUPINA RAZVIJENOSTI JLS: DRNJE, ĐELEKOVEC, MOLVE, NOVIGRAD PODRAVSKI, KOPRIVNIČKI IVANEC V. SKUPINA RAZVIJENOSTI JLS: ĐURĐEVAC, KALINOVAC VI. SKUPINA RAZVIJENOSTI JLS: KRIŽEVCI

30 IZNOS SUFINANCIRANJA NAJVIŠI IZNOS SUFINANCIRANJA KUMULATIVNO ,00 KUNA S PDV-om PO KORISNIKU POSTOTAK SUFINANCIRANJA PROJEKATA OVISI O INDEXU RAZVIJENOSTI: JLS I. SKUPINE RAZVIJENOSTI SUFINANCIRANJE 80% JLS II. SKUPINE RAZVIJENOSTI SUFINANCIRANJE 70% JLS III. SKUPINE RAZVIJENOSTI SUFINANCIRANJE 60% JLS IV. SKUPINE RAZVIJENOSTI SUFINANCIRANJE 50% JLS V. SKUPINE RAZVIJENOSTI SUFINANCIRANJE 40% JLS VI. SKUPINE RAZVIJENOSTI SUFINANCIRANJE 30%

31 PRIHVATLJIVE AKTIVNOSTI IZRADA PROJEKTNE I DRUGE TEHNIČKE DOKUMENTACIJE ZA IZVOĐENJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE I IZVOĐENJE VEĆIH ZAHVATA NA INVESTICIJSKOM ODRŽAVANJU KOMUNALNE INFRASTRUKTURE IZVOĐENJE RADOVA I UGRADNJA UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE, IZVOĐENJE RADOVA NA INVESTICIJSKOM ODRŽAVANJU KOMUNALNE INFRASTRUKTURE TE UREĐENJE JAVNIH POVRŠINA, NERAZVRSTANIH CESTA, JAVNE RASVJETE I DRUGIH JAVNIH PROSTORA I OBJEKATA

32 PRIHVATLJIVE AKTIVNOSTI STRUČNI NADZOR NAD IZVOĐENJEM RADOVA NABAVA OPREME I STROJEVA KOJOM ĆE SE ZNATNO POBOLJŠATI KVALITETA ISPORUKE KOMUNALNE USLUGE TE NABAVA DRUGE KOMUNALNE OPREME ZA JAVNE POVRŠINE NASELJA PRIHVATLJIVO RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKATA: 1. SIJEČNJA DO 31. PROSINCA 2019.

33 POTREBNA DOKUMENTACIJA OBRAZAC PRIJAVE - CJELOVITO POPUNJEN TE POTPISAN I OVJEREN PEČATOM OBRAZAC PRIJAVE U ELEKTRONIČKOM OBLIKU (EXCEL) PRESLIKA DIJELA PRORAČUNA SA OZNAČENOM STAVKOM VLASTITOG UDJELA SUFINANCIRANJA ILI IZJAVA O OSIGURANJU VLASTITIH SREDSTAVA POTPISANA OD STRANE ODGOVORNE OSOBE I OVJERENA PEČATOM IZJAVA O NEPOSTOJANJU DVOSTRUKOG FINANCIRANJA - POTPISANA OD STRANE ODGOVORNE OSOBE I OVJERENA PEČATOM PODNOSITELJ MOŽE PODNIJETI NAJVIŠE 2 ZAHTJEVA ZA SUFINANCIRANJE

34 PRIJAVA I PODNOŠENJE ZAHTJEVA ROK ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA: 30 DANA OD DANA OBJAVE POZIVA ODNOSNO 22. OŽUJKA GODINE NA ADRESU E-POŠTE:

35 VAŽNE INFORMACIJE JAVNI POZIVI ZA ISKAZ INTERESA DOSTUPNI SU NA WEB STRANICIMA MINISTARSTVA: KAO I NA WEB STRANICI RAZVOJNE AGENCIJE PORE KKŽ:

36 OSOBE ZA KONTAKT: Melita Birčić, tel: 048/ Tihana Kraljić, tel: 048/

37 INFO: RAZVOJNA AGENCIJA PORA KKŽ Florijanski trg Koprivnica Tel: 048/ Fax: 048/ Web:

REPUBLIKA HRVATSKA VARAŽDINSKA ŽUPANIJA OPĆINA LJUBEŠĆICA OPĆINSKO VIJEĆE KLASA: /16-01/14 URBROJ: 2186/ Ljubešćica, 20. prosinca 201

REPUBLIKA HRVATSKA VARAŽDINSKA ŽUPANIJA OPĆINA LJUBEŠĆICA OPĆINSKO VIJEĆE KLASA: /16-01/14 URBROJ: 2186/ Ljubešćica, 20. prosinca 201 REPUBLIKA HRVATSKA VARAŽDINSKA ŽUPANIJA OPĆINA LJUBEŠĆICA OPĆINSKO VIJEĆE KLASA: 363-01/16-01/14 URBROJ: 2186/025-01-16-3, 20. prosinca 2016. Na temelju članka 30. stavka 3. Zakona o komunalnom gospodarstvu

Више

P1 PCM2

P1 PCM2 Europska unija Zajedno do fondova EU Stručno znanstveni skup PERSPEKTIVE RAZVOJA ŽUPANJSKE (HR) I ORAŠKE (BIH) POSAVINE Financijska sredstva Ministarstva i EU fondova raspoloživa Slavoniji i ovom kraju

Више

Redni broj

Redni broj Na temelju članka 20. Zakona o javnoj nabavi («Narodne novine» broj 90/11,83/13, 143/13 i 13/14) i članka 42. Statuta Općine Podravske Sesvete («Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije» broj 5/13),

Више

Redni broj

Redni broj Na temelju članka 20. Zakona o javnoj nabavi («Narodne novine» broj 90/11,83/13, 143/13 i 13/14) i članka 42. Statuta Općine Podravske Sesvete («Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije» broj 5/13),

Више

Redni broj

Redni broj Na temelju članka 28. Zakona o javnoj nabavi («Narodne novine» broj 120/16) i članka 42. Statuta Općine Podravske Sesvete («Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije» broj 5/13), općinski načelnik

Више

R E P U B L I K A H R V A T S K A KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA OPĆINA ĐURMANEC OPĆINSKI NAČELNIK KLASA:363-01/17-01/17 URBROJ:2140/ Đurmanec,

R E P U B L I K A H R V A T S K A KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA OPĆINA ĐURMANEC OPĆINSKI NAČELNIK KLASA:363-01/17-01/17 URBROJ:2140/ Đurmanec, R E P U B L I K A H R V A T S K A KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA OPĆINA ĐURMANEC OPĆINSKI NAČELNIK KLASA:363-01/17-01/17 URBROJ:2140/02-02-17-1 Đurmanec, 3. ožujka 2017. - OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE ĐURMANEC

Више

Na temelju članka 31. stavka 2. Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama ( Narodne novine broj 86/12; 143/13; 65/17) i članka 27. Statuta

Na temelju članka 31. stavka 2. Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama ( Narodne novine broj 86/12; 143/13; 65/17) i članka 27. Statuta Na temelju članka 31. stavka 2. Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama ( Narodne novine broj 86/12; 143/13; 65/17) i članka 27. Statuta Grada Zlatara ( Službeni glasnik Krapinsko-zagorske

Више

Temeljem članka 30

Temeljem članka 30 P R I J E D L O G ODLUKE O II. IZMJENAMA I DOPUNAMA PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA GODINU PREDLAGATELJ: gradonačelnik PREDSTAVNICI PREDLAGATELJA ZADUŽENI ZA DAVANJE OBRAZLOŽENJA:

Више

Plan razv programa2016.RTF

Plan razv programa2016.RTF PRILOG BR Str. IZVRŠENJE PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA GRADA KRKA ZA RAZDOBLJE..-.6.6. III. RAZVOJNI PROGRAMI Izvorni plan 6-6.6 Tekući plan 6 UKUPNO RASHODI I IZDACI 8.89.7..76,..Razvoj zelenog gospodarstva..

Више

Microsoft Word - UPUTE ZA PRIJAVITELJE_lag

Microsoft Word - UPUTE ZA PRIJAVITELJE_lag POZIV ZA PRIKUPLJANJE PROJEKATA LAG ZAGORJE-SUTLA Upute za prijavitelje Datum objave Poziva: 16. prosinca 201. godine Rok za dostavu prijava: 20. siječnja 2016. godine RAD LAG-a I IZRADA LOKALNE RAZVOJNE

Више

plan razvojnih programa

plan razvojnih programa PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA ZA RAZDOBLJE OD 2019. DO 2021. GODINE CILJ CILJ 1. RAZVOJ ZELENOG GOSPODARSTVA Mjera 1.1. Razvoj poljoprivrede 1.2. Poticanje energetske učinkovitosti 1.3. Razvoj turizma 1.4. Razvoj

Више

Obrazac

Obrazac REPUBLIKA HRVATSKA VARAŽDINSKA ŽUPANIJA OPĆINA MARUŠEVEC OPĆINSKI NAČELNIK KLASA: 406-01/19-01/01 URBROJ: 2186-017/19-01 Maruševec, 18. siječnja 2019. Na temelju članka 28. Zakona o javnoj nabavi ( Narodne

Више

REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO GOSPODARSTVA Temeljem Nacionalnog programa energetske učinkovitosti Republike Hrvatske za razdoblje i Odlu

REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO GOSPODARSTVA Temeljem Nacionalnog programa energetske učinkovitosti Republike Hrvatske za razdoblje i Odlu REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO GOSPODARSTVA Temeljem Nacionalnog programa energetske učinkovitosti Republike Hrvatske za razdoblje 2008.-2016. i Odluke ministra gospodarstva (KLASA: 402-01/14-01/828,

Више

Microsoft PowerPoint - Inoviraj_Dan prozora_2016.ppt [Način kompatibilnosti]

Microsoft PowerPoint - Inoviraj_Dan prozora_2016.ppt [Način kompatibilnosti] Projekti i sredstva iz EU fondova (unaprjeđenje proizvodnje i energetski učinkoviti i održivi proizvodi) Zagreb, Hotel Antunović,23.03.2016. Međunarodna konferencija DAN PROZORA 2016 Strateški i programski

Више

Temeljem odredbi Ċlanka 16. Zakona o proraĊunu (“Narodne novine RH” broj: 92/94 i Ċlana ka 16 i Statuta Grada Omiša ( “Službeni glasnik Grada Omiša”

Temeljem odredbi Ċlanka 16. Zakona o proraĊunu (“Narodne novine RH” broj: 92/94 i Ċlana ka 16 i  Statuta Grada Omiša ( “Službeni glasnik Grada Omiša” Temeljem odredbi čl. 14. Zakona o proračunu (NN RH 87/08 i 136/12) i temeljem odredbi članka 30. Statuta Grada Omiša (Službeni glasnik Grada Omiša 4/09, 9/10, 2/13 i 10/13), Gradsko vijeće Grada Omiša

Више

Microsoft Word - plan nabave 2013

Microsoft Word - plan nabave 2013 1 REPUBLIKA HRVATSKA DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA OPĆINA ŽUPA DUBROVAČKA O p ć i n s k i N a č e l n i k KLASA: 400-01/12-01/03 URBROJ: 2117/08-01-13-1 Srebreno, 04. veljače 2013. Na temelju članka

Више

OPĆINA LIPOVLJANI,OIB: Trg hrvatskih branitelja 3,44322 Lipovljani Broj RKP-a: Matični broj: OIB: Razina: 22 Šif

OPĆINA LIPOVLJANI,OIB: Trg hrvatskih branitelja 3,44322 Lipovljani Broj RKP-a: Matični broj: OIB: Razina: 22 Šif OPĆINA LIPOVLJANI,OIB:32047047076 Trg hrvatskih branitelja 3,44322 Lipovljani Broj RKP-a: 28975 Matični broj: 02575051 OIB: 32047047076 Razina: 22 Šifra djelatnosti: Šifra grada/opć.: 8411 232 I. Izmjene

Више

REPUBLIKA HRVATSKA KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA GRAD ZLATAR JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL Odsjek za gospodarstvo, komunalne poslove i društvene djelatnosti

REPUBLIKA HRVATSKA KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA GRAD ZLATAR JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL Odsjek za gospodarstvo, komunalne poslove i društvene djelatnosti REPUBLIKA HRVATSKA KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA GRAD ZLATAR JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL Odsjek za gospodarstvo, komunalne poslove i društvene djelatnosti KLASA: 612-01/17-01/05 620-01/17-01/01 321-01/17-01/01

Више

09-Pravilnik EU projekti

09-Pravilnik EU projekti REPUBLIKA HRVATSKA ISTARSKA ŽUPANIJA Upravni odjel za međunarodnu suradnju i europske poslove Pula - Pola, Flanatička 29 tel. 052/352-177, fax. 052/352-178 Klasa: 023-01/15-01/10 Urbroj: 2163/1-23/1-15-1

Више

KONCEPCIJA UPRAVNO-POLITIČKOG DJELOVANJA

KONCEPCIJA UPRAVNO-POLITIČKOG DJELOVANJA REPUBLIKA HRVATSKA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA OPĆINA PODRAVSKE SESVETE, 31. prosinca 2017. EVIDENCIJA SVIH SKLOPLJENIH U RAZDOBLJU OD 01.01. DO GODINE 1. NABAVA ROBE, RADOVA I USLUGA Red. broj PREDMET

Више

Microsoft Word - DODATAK 1_IZVOD mjera IZ PGO RH, objedinjeno realizirano po JLS_2018

Microsoft Word - DODATAK 1_IZVOD mjera IZ PGO RH,  objedinjeno realizirano po JLS_2018 DODATAK I. Izvod mjera/ aktivnosti predviđenih Planom gospodarenja otpadom RH - ukratko realizacija za 2018 godinu na području Koprivničko-križevačke županije Izvod iz PGO RH 2017-2022 (Narodne novine

Више

Temeljem članka 16, 33. i 34. Zakona o proračunu (N.N. 87/08 i 136/12), te članka 28. Statuta Općine Brckovljani (Sl. glasnik Općine Brckovljani broj

Temeljem članka 16, 33. i 34. Zakona o proračunu (N.N. 87/08 i 136/12), te članka 28. Statuta Općine Brckovljani (Sl. glasnik Općine Brckovljani broj Temeljem članka 16, 33. i 34. Zakona o proračunu (N.N. 87/08 i 136/12), te članka 28. Statuta Općine Brckovljani (Sl. glasnik Općine Brckovljani broj 06/13, Općinsko vijeće Općine Brckovljani na 33. sjednici

Више

Na temelju članka 28. Zakona o javnoj nabavi ( Narodne novine 120/16) i članka 46. Statuta Općine Vrsi ( Službeni glasnik Općine Vrsi broj 02/13, 03/1

Na temelju članka 28. Zakona o javnoj nabavi ( Narodne novine 120/16) i članka 46. Statuta Općine Vrsi ( Službeni glasnik Općine Vrsi broj 02/13, 03/1 Na temelju članka 28. Zakona o javnoj nabavi ( Narodne novine 120/16) i članka 46. Statuta Općine Vrsi ( Službeni glasnik Općine Vrsi broj 02/13, 03/18 ), načelnik Općine Vrsi dana 28. prosinca 2018. godine,

Више

Microsoft Word _ Plan nabave za godinu

Microsoft Word _ Plan nabave za godinu REPUBLIKA HRVATSKA VUKOVARSKO SRIJEMSKA ŽUPANIJA OPĆINA ANDRIJAŠEVCI Općinski načelnik KLASA: 406 01/15 01/10 UR: 2188/02 01 15 1 Rokovci, 11. prosinca 2015. godine Temeljem članka 20. stavak 1. Zakona

Више

Microsoft Word - SG 03-15

Microsoft Word - SG 03-15 Službeni Glasnik Općine Poličnik broj 03/15 14. siječnja 2015. Godina XI AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA STRANICA 1. Plan nabave... 2-1 - Općina Poličnik Ulica Dr. Franje Tuđmana 62, Poličnik OIB: 87120007882

Више

REPUBLIKA HRVATSKA ISTARSKA ŽUPANIJA OPĆINA SVETI LOVREČ PRIJEDLOG KLASA: URBROJ: Sv. Lovreč, Temeljem članka 37., članka 39. i članka 43. Zakona o pr

REPUBLIKA HRVATSKA ISTARSKA ŽUPANIJA OPĆINA SVETI LOVREČ PRIJEDLOG KLASA: URBROJ: Sv. Lovreč, Temeljem članka 37., članka 39. i članka 43. Zakona o pr REPUBLIKA HRVATSKA ISTARSKA ŽUPANIJA OPĆINA SVETI LOVREČ PRIJEDLOG KLASA: URBROJ: Sv. Lovreč, Temeljem članka 37., članka 39. i članka 43. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08, 136/12, 15/15),

Више

Microsoft Word - plan nabave 2014.docx

Microsoft Word - plan nabave 2014.docx 1 REPUBLIKA HRVATSKA DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA OPĆINA ŽUPA DUBROVAČKA O p ć i n s k i N a č e l n i k KLASA: 400-01/14-01/01 URBROJ: 2117/08-01-14-1 Srebreno, 04. veljače 2014. Na temelju članka

Више

REPUBLIKA HRVATSKA Dubrovačko-neretvanska županija GRAD PLOČE Gradonačelnik Klasa: /15-01/05 Urbroj: Ploče, 22. prosinca godi

REPUBLIKA HRVATSKA Dubrovačko-neretvanska županija GRAD PLOČE Gradonačelnik Klasa: /15-01/05 Urbroj: Ploče, 22. prosinca godi REPUBLIKA HRVATSKA Dubrovačko-neretvanska županija GRAD PLOČE Gradonačelnik Klasa: 300-01/15-01/05 Urbroj: 2165-02-15-2 Ploče, 22. prosinca 2015. godine Na temelju članka 20. Zakona o javnoj nabavi (Narodne

Више

REPUBLIKA HRVATSKA BRODSKO POSAVSKA ŽUPANIJA OPĆINA GUNDINCI Općinsko vijeće Klasa: /15-01/8 Urbroj: 2178/05-02/15-2 Gundinci, 19. lipnja

REPUBLIKA HRVATSKA BRODSKO POSAVSKA ŽUPANIJA OPĆINA GUNDINCI Općinsko vijeće Klasa: /15-01/8 Urbroj: 2178/05-02/15-2 Gundinci, 19. lipnja REPUBLIKA HRVATSKA BRODSKO POSAVSKA ŽUPANIJA OPĆINA GUNDINCI Općinsko vijeće Klasa: 400-08/5-0/8 Urbroj: 78/05-0/5- Gundinci, 9. lipnja 05. godine Na temelju odredbe članka 0. Zakona o komunalnom gospodarstvu

Више

Na temelju članka 63. Statuta Grada Varaždina ( Službeni vjesnik Grada Varaždina, broj 5/09, 1/12, 2/13 i 4/14 pročišćeni tekst), Odluke o financiranj

Na temelju članka 63. Statuta Grada Varaždina ( Službeni vjesnik Grada Varaždina, broj 5/09, 1/12, 2/13 i 4/14 pročišćeni tekst), Odluke o financiranj Na temelju članka 63. Statuta Grada Varaždina ( Službeni vjesnik Grada Varaždina, broj 5/09, 1/12, 2/13 i 4/14 pročišćeni tekst), Odluke o financiranju javnih potreba Grada Varaždina ( Službeni vjesnik

Више

REPUBLIKA HRVATSKA ISTARSKA ŽUPANIJA GRAD POREČ - PARENZO CITTÀ DI POREČ - PARENZO Gradonačelnik KLASA: /17-01/03 URBROJ: 2167/01-09/ Por

REPUBLIKA HRVATSKA ISTARSKA ŽUPANIJA GRAD POREČ - PARENZO CITTÀ DI POREČ - PARENZO Gradonačelnik KLASA: /17-01/03 URBROJ: 2167/01-09/ Por REPUBLIKA HRVATSKA ISTARSKA ŽUPANIJA GRAD POREČ - PARENZO CITTÀ DI POREČ - PARENZO Gradonačelnik KLASA: 406-01/17-01/03 URBROJ: 2167/01-09/01-17-2 Poreč-Parenzo, 02. veljače 2017. Na temelju članka 28.

Више

- VELIKA TRNOVITICA - Strategija razvoja

- VELIKA TRNOVITICA - Strategija razvoja Strategija razvoja Općine Velika Trnovitica za razdoblje 2019. 2027. Akcijski plan za provođenje projekata Strategije razvoja Općine Velika Trnovitica u 2019. godini FINAL DRAFT ver 1.0 Velika Trnovitica,

Више

IID Plan nabave

IID Plan nabave Na temelju članka 28. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine" Republike Hrvatske, broj: 120/16) i članka 45. Statuta Općine Donja Motičina ("Službeni glasnik Općine Donja Motičina", broj: 1/18), Općinski

Више

II. Izmjene i dopune plana nabave za godinu

II. Izmjene i dopune plana nabave  za godinu REPUBLIKA HRVATSKA OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA OPĆINA ŠODOLOVCI Ive Andrića 3, Šodolovci Na temelju članka 20. stavka 1. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine" broj 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14) i članka

Више

općina viškovo republika hrvatska primorsko-goranska županija I. IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE VIŠKOVO veljača, 2012. godine urbanistički studio rijeka d.o.o. prostorno i urbanističko

Више

LIGA MLADIH Slijedom dogovorenih zaključaka sa nedavno održanog sastanka regionalnih instruktora HNSa, utvrđena je potreba ustanovljavanja Nac

LIGA MLADIH Slijedom dogovorenih zaključaka sa nedavno održanog sastanka regionalnih instruktora HNSa, utvrđena je potreba ustanovljavanja Nac LIGA MLADIH 01-2015 Slijedom dogovorenih zaključaka sa nedavno održanog sastanka regionalnih instruktora HNSa, utvrđena je potreba ustanovljavanja Nacionalnih razvojnih kampova za godišta 2003. i 2002.,

Више

ISSN SLUŽBENO GLASILO VARAŽDINSKE ŽUPANIJE I GRADOVA: IVANEC, LEPOGLAVA, LUDBREG, NOVI MAROF I VARAŽDINSKE TOPLICE, TE OPĆINA: BEDNJA, BERET

ISSN SLUŽBENO GLASILO VARAŽDINSKE ŽUPANIJE I GRADOVA: IVANEC, LEPOGLAVA, LUDBREG, NOVI MAROF I VARAŽDINSKE TOPLICE, TE OPĆINA: BEDNJA, BERET ISSN 1334-3785 SLUŽBENO GLASILO VARAŽDINSKE ŽUPANIJE I GRADOVA: IVANEC, LEPOGLAVA, LUDBREG, NOVI MAROF I VARAŽDINSKE TOPLICE, TE OPĆINA: BEDNJA, BERETINEC, BREZNICA, BREZNIČKI HUM, CESTICA, DONJA VOĆA,

Више

Broj3

Broj3 SLUŽBENI GLASNIK KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE 2013. BROJ: 3 - Godina XXI. Koprivnica, 23. travnja 2013. ISSN 1333-6398 KOPRIVNIČKO- KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA AKTI ŽUPANA 15. Na temelju članka 14. Zakona o

Више

55C

55C Prijedlog 18. siječnja 2019. Na temelju članka 26., članka 44. stavka 2. i članka 48. stavka 2. Zakona o komunalnom gospodarstvu ( Narodne novine broj 68/18. i 110/18. Odluka Ustavnog suda) i članka 22.

Више

Na temelju članka 95., a u svezi s člankom 130. Zakona o komunalnom gospodarstvu ( Narodne novine, br. 68/18 ) te članka 31. Statuta Općine Perušić (

Na temelju članka 95., a u svezi s člankom 130. Zakona o komunalnom gospodarstvu ( Narodne novine, br. 68/18 ) te članka 31. Statuta Općine Perušić ( Na temelju članka 95., a u svezi s člankom 130. Zakona o komunalnom gospodarstvu ( Narodne novine, br. 68/18 ) te članka 31. Statuta Općine Perušić ( Županijski glasnik Ličko-senjske županije, br. 7/13,

Више

Slide 1

Slide 1 REPUBLIKA HRVATSKA FOND ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGETSKU UČINKOVITOST Javni pozivi Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za sufinanciranje projekata energetski učinkovite i ekološke javne rasvjete

Више

REPUBLIKA HRVATSKA

REPUBLIKA HRVATSKA KLASA: 400-05/17-01/01 Temeljem članka 110. Zakona o proračunu (NN RH, br. 87/08, 136/12 i 15/15), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN RH, br. 19/13 pročišćeni tekst),

Више

Vukovarska 72, Zagreb

Vukovarska 72, Zagreb REPUBLIKA HRVATSKA ZAGREBAČKA ŽUPANIJA Upravni odjel za gospodarstvo Na temelju Odluke o raspisivanju natječaja za dodjelu potpora za poticanje razvoja poduzetništva za 2017. godinu (KLASA: 022-01/17-01/25,

Више

No Slide Title

No Slide Title RIJEČKI PROGRAM LOKALNOG PARTNERSTVA ZAJEDNO! ZAJEDNO! ZAJEDNO! ZAJEDNO! ZAJEDNO! DA NE BUDE OVAKO ...VEĆ OVAKO! ŠTO JE RIJEČKI PROGRAM LOKALNOG PARTNERSTVA? Program koji omogućava da se neposrednim sudjelovanjem

Више

KLASA: / /0001 URBROJ: / Na temelju članka 20. stavka 1. Pravilnika o provedbi Podmjere 6.1.»Potpora za pokretanje po

KLASA: / /0001 URBROJ: / Na temelju članka 20. stavka 1. Pravilnika o provedbi Podmjere 6.1.»Potpora za pokretanje po KLASA: 440-12/14-01-01-01/0001 URBROJ: 343-0100/01-17-087 Na temelju članka 20. stavka 1. Pravilnika o provedbi Podmjere 6.1.»Potpora za pokretanje poslovanja mladim poljoprivrednicima«, Podmjere 6.2»Potpora

Више

PRIJEDLOG Na temelju članka 67. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" broj 68/18, 110/18) i članka 29. Statuta Općine Baška ("Službene no

PRIJEDLOG Na temelju članka 67. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine broj 68/18, 110/18) i članka 29. Statuta Općine Baška (Službene no PRIJEDLOG Na temelju članka 67. Zakona o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" broj 68/18, 110/18) i članka 29. Statuta Općine Baška ("Službene novine" Primorsko - goranske županije broj 12/13, 31/15,

Више

tDon't miss it. Visit it now!

tDon't miss it. Visit it now! Lokalna akcijska grupa Sjeverna Bilogora Braće Radić kbr. 28, 43226 Veliko Trojstvo Žiro račun: 2402006 1100547660 OIB: 36736744335 MB: 02493799 OBRAZAC ZA PRIJAVU PROJEKTNIH IDEJA Poštovani, Molimo Vas

Више

Na temelju članka 11. Zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva (Narodne novine 29/2, 63/07, 53/12, 56/13 i 121/169) i članka 37. Statuta Grada De

Na temelju članka 11. Zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva (Narodne novine 29/2, 63/07, 53/12, 56/13 i 121/169) i članka 37. Statuta Grada De Na temelju članka 11. Zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva (Narodne novine 29/2, 63/07, 53/12, 56/13 i 121/169) i članka 37. Statuta Grada Delnica (Službene novine Primorsko goranske županije

Више

P R I J E D L O G IZVJEŠTAJ O PROVEDBI PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA ZA GODINU Članak 3. Plan razvojnih programa Općine Plitvička Jezera za god

P R I J E D L O G IZVJEŠTAJ O PROVEDBI PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA ZA GODINU Članak 3. Plan razvojnih programa Općine Plitvička Jezera za god P R I J E D L O G IZVJEŠTAJ O PROVEDBI PLANA RAZVOJNIH PROGRAMA ZA 2018. GODINU Članak 3. Plan razvojnih programa Općine Plitvička Jezera za 2018. godinu sa projekcijama za 2019. i 2020. godinu donesen

Више

Na temelju članka 11. Zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva (Narodne novine 29/2, 63/07, 53/12, 56/13 i 121/169) i članka 37. Statuta Grada De

Na temelju članka 11. Zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva (Narodne novine 29/2, 63/07, 53/12, 56/13 i 121/169) i članka 37. Statuta Grada De Na temelju članka 11. Zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva (Narodne novine 29/2, 63/07, 53/12, 56/13 i 121/169) i članka 37. Statuta Grada Delnica (SN PGŽ 28/09, 41/09, 11/13, 20/13-pročišćeni

Више

Microsoft Word - Sn05.docx

Microsoft Word - Sn05.docx ISSN 1849-2398 Bakar, 11. siječnja 2016. Broj: 01/2016 Godina: 2016. SLUŽBENE NOVINE GRADA BAKRA Izdavač: Grad Bakar Uredništvo: Primorje 39, 51222 Bakar Glavni i odgovorni urednik: Tomislav Klarić Izlazi:

Више

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA I. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA GRADA DARUVARA ZA GODINU Gradsko vijeće Grada Daruvara donijelo je 15. prosinca godi

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA I. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA GRADA DARUVARA ZA GODINU Gradsko vijeće Grada Daruvara donijelo je 15. prosinca godi OBRAZLOŽENJE A I. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA GRADA DARUVARA ZA GODINU Gradsko vijeće Grada Daruvara donijelo je 15. prosinca 2015. godine Proračun Grada Daruvara za koji ukupno iznosi 36.100.353 kn prihodi

Више

OPĆINA MARIJA GORICA 1. II. izmjene i dopune Plana nabave roba, radova i usluga za proračunsku godinu Odluka o imenovanju stručnog povjer

OPĆINA MARIJA GORICA 1. II. izmjene i dopune Plana nabave roba, radova i usluga za proračunsku godinu Odluka o imenovanju stručnog povjer OPĆINA MARIJA GORICA 1. II. izmjene i dopune Plana nabave roba, radova i usluga za proračunsku godinu 2017....2 2. Odluka o imenovanju stručnog povjerenstva za javnu nabavu i provedbu postupka nabave male

Више

Na temelju članka 20. Zakona o javnoj nabavi ( "Narodne novine" broj 90/11,83/13,143/13,13/14) i članka 47. Statuta Općine Nova Kapela ("Službeni vjes

Na temelju članka 20. Zakona o javnoj nabavi ( Narodne novine broj 90/11,83/13,143/13,13/14) i članka 47. Statuta Općine Nova Kapela (Službeni vjes Na temelju članka 20. Zakona o javnoj nabavi ( "Narodne novine" broj 90/11,83/13,143/13,13/14) i članka 47. Statuta Općine Nova Kapela ("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije" broj 4/2014), Općinski

Више

REPUBLIKA HRVATSKA MEĐIMURSKA ŽUPANIJA OPĆINA SVETI JURAJ NA BREGU I. OPĆI DIO A. RAČUN PRIHODA I RASHODA Konto Naziv Plan Projekcija za P

REPUBLIKA HRVATSKA MEĐIMURSKA ŽUPANIJA OPĆINA SVETI JURAJ NA BREGU I. OPĆI DIO A. RAČUN PRIHODA I RASHODA Konto Naziv Plan Projekcija za P REPUBLIKA HRVATSKA MEĐIMURSKA ŽUPANIJA OPĆINA SVETI JURAJ NA BREGU I. OPĆI DIO A. RAČUN PRIHODA I RASHODA Konto Naziv Plan 2016. Projekcija za 2017. Projekcija za 2018. 6 Prihodi poslovanja 12.299.300,00

Више

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Dan prozora 2018 Mogućnosti sufinanciranja poduzetničkih projekata sredstvima EU Igor Bobek Sektor za međunarodne poslove i EU Hrvatska gospodarska komora Zagreb, 13.03.2018. Sadržaj prezentacije Alokacije

Више

MergedFile

MergedFile Klasa: REPUBLIKA HRVATSKA OPĆINA ŽUPA DUBROVAČKA 20207 Mlini žiro: 2407000-86000 MB: 02554470 Šifra djelatnosti: 84 Ur.broj: Srebreno,, 0.05.208 Strana: IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆI DIO ZA 208/ U 208/

Више

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Hrvoje Dokoza, zamjenik ministra zaštite okoliša i prirode 25. studenog 2013. Cilj: dostizanje EU standarda u zaštiti okoliša kroz razvoj infrastrukture u području gospodarenja otpadom, poboljšanje sustava

Више

Pojašnjenje kriterija odabira projekata

Pojašnjenje kriterija odabira projekata TIP OPERACIJE 1.1.3. POTPORA RAZVOJU MALIH POLJOPRIVREDNIH GOSPODARSTAVA POJAŠNJENJE KRITERIJA ODABIRA PROJEKATA KRITERIJI ODABIRA PROJEKTA TO 1.1.3. Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava

Више

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation ZagEE Zagreb energetski Efikasan grad EU PROGRAMI TEHNIČKE POMOĆI Veličina projekta 3-30 mil. 30-50 mil. +50 mil. IEE MLEI EEE-F ELENA KfW ELENA EIB JASPERS ELENA CEB ELENA EBRD IEE MLEI - PDA Mobiliziranje

Више

REPUBLIKA HRVATSKA SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA GRAD TROGIR GRADONAČELNIK Temeljem članaka 2. i 48. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narod

REPUBLIKA HRVATSKA SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA GRAD TROGIR GRADONAČELNIK Temeljem članaka 2. i 48. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narod REPUBLIKA HRVATSKA SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA GRAD TROGIR GRADONAČELNIK Temeljem članaka 2. i 48. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine br. 10/97, 107/07 i 94/13), članaka 1. i

Више

Istarska razvojna agencija

Istarska razvojna agencija ISTARSKA RAZVOJNA AGENCIJA (IDA) d.o.o. Regionalna razvojna agencija kao podrška malim i srednjim poduzećima Labin, 3. veljače 2014. Istarska razvojna agencija (IDA) OPĆE INFORMACIJE Osnovana 14.12.1999.;

Више

SLUŽBENE NOVINE OPĆINE VRSAR-ORSERA Vrsar, Broj: 11/17 Godina: XI IZDAVAČ: Općina Vrsar - Orsera UREDNIŠTVO: Trg Degrassi 1, Vrsar ODGOVOR

SLUŽBENE NOVINE OPĆINE VRSAR-ORSERA Vrsar, Broj: 11/17 Godina: XI IZDAVAČ: Općina Vrsar - Orsera UREDNIŠTVO: Trg Degrassi 1, Vrsar ODGOVOR SLUŽBENE NOVINE OPĆINE VRSAR-ORSERA Vrsar, 27.10.2017. Broj: 11/17 Godina: XI IZDAVAČ: Općina Vrsar - Orsera UREDNIŠTVO: Trg Degrassi 1, Vrsar ODGOVORNI UREDNIK: Sandi Čuka TEHNIČKI UREDNIK: Zdravko Šverko

Више

PRIJEDLOG Na temelju članka 141. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ("Narodne novine" broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17 i 68/18)

Више

PLAN NABAVE ZA GODINU.xls

PLAN NABAVE ZA GODINU.xls REPUBLIKA HRVATSKA MEĐIMURSKA ŽUPANIJA OPĆINA DOMAŠINEC OPĆINSKI NAČELNIK Na temelju članka 20. stavka 1. Zakona o javnoj nabavi (" Narodne novine " ; 90/11, 83/13, 143/13, 13/14), članka 43. Statuta Općine

Више

Razvoj poljoprivrede, razvoj turizma PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA GRAD KOMIŽA Odgovornost za Naziv Polazne Ciljana Ciljana Ciljana provedbu mjere

Razvoj poljoprivrede, razvoj turizma PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA GRAD KOMIŽA Odgovornost za Naziv Polazne Ciljana Ciljana Ciljana provedbu mjere Razvoj poljoprivrede, razvoj turizma PLAN RAZVOJNIH PROGRAMA 2016-2018 GRAD KOMIŽA prioritet programa/ cilja a i 2016 2017 2018 Pokazatelj rezultata 2016 2017 2018 P1008 dokumentacija UPU Podhumlje sjeverjug

Више

Javni poziv za prikupljanje zahtjeva za sufinanciranje projekata zaštite okoliša ŽZH (2019)

Javni poziv za prikupljanje zahtjeva za  sufinanciranje projekata zaštite okoliša ŽZH (2019) J A V N I P O Z I V za prikupljanje zahtjeva za sufinanciranje projekata zaštite okoliša 1. Predmet poziva Predmet ovog poziva je javno prikupljanje zahtjeva za neposredno sudjelovanje Ministarstva u sufinanciranju

Више

PowerPoint prezentacija

PowerPoint prezentacija Provedba aktualnih programa energetske učinkovitosti bespovratnim sredstvima iz fondova EU ENERGETSKA OBNOVA JAVNIH I STAMBENIH ZGRADA Zagreb, 10.05.2017. OPERATIVNI PROGRAM KONKURENTNOST I KOHEZIJA 2014.-2020.

Више

REPUBLIKA HRVATSKA MEĐIMURSKA ŽUPANIJA OPĆINA DEKANOVEC OPĆINSKO VIJEĆE Na temelju članka 33. i 34. Zakona o Proračunu (NN br. 87/08. i 136/12.) i čla

REPUBLIKA HRVATSKA MEĐIMURSKA ŽUPANIJA OPĆINA DEKANOVEC OPĆINSKO VIJEĆE Na temelju članka 33. i 34. Zakona o Proračunu (NN br. 87/08. i 136/12.) i čla REPUBLIKA HRVATSKA MEĐIMURSKA ŽUPANIJA OPĆINA DEKANOVEC OPĆINSKO VIJEĆE Na temelju članka 33. i 34. Zakona o Proračunu (NN br. 87/08. i 136/12.) i članka 31. Statuta Općine Dekanovec (Službeni glasnik

Више

SAŽETAK POZIVA Poziv na dostavu projektnih prijedloga Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u uslužnom sektoru (

SAŽETAK POZIVA Poziv na dostavu projektnih prijedloga Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u uslužnom sektoru ( SAŽETAK POZIVA Poziv na dostavu projektnih prijedloga Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u uslužnom sektoru (turizam, trgovina) (referentni broj: KK.04.1.2.01)

Више

REPUBLIKA HRVATSKA OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA OPĆINA PODGORAČ OPĆINSKI NAČELNIK Na temelju članka 28. stavak 1. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novin

REPUBLIKA HRVATSKA OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA OPĆINA PODGORAČ OPĆINSKI NAČELNIK Na temelju članka 28. stavak 1. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novin REPUBLIKA HRVATSKA OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA OPĆINA PODGORAČ OPĆINSKI NAČELNIK Na temelju članka 28. stavak 1. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine", broj 120/16.) i članka 50. Statuta Općine Podgorač

Више

Microsoft PowerPoint - Prezentacija - V.Uran - EBRD_CMS_GMX - 4.konferencija

Microsoft PowerPoint - Prezentacija - V.Uran - EBRD_CMS_GMX - 4.konferencija PROGRAM TEHNIČKE POMOĆI EBRD-a PRIPREMA NATJEČAJA ZA ESCO PROJEKTE dr. sc. Vedran Uran, voditelj tima Regional Energy Efficiency Programme (REEP) for the Western Balkans 4. konferencija o energetski učinkovitoj

Више

WESTIN_Integrirani pristup teritorijalnom razvoju_ copy.pptx

WESTIN_Integrirani pristup teritorijalnom razvoju_ copy.pptx Integrirani pristup teritorijalnom razvoju! dr. sc. Jakša Puljiz, zamjenik ministra" Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova EU" Teritorijalni instrumenti u novoj financijskoj perspektivi! Lisabonski

Више

Strateški razvojni program općine Podstrana

Strateški razvojni program općine Podstrana OBRAZAC ZA PRIJAVU PROJEKTNIH IDEJA/RAZVOJNIH PROJEKATA 1. OSNOVNI PODACI O PREDLAGATELJU 1.1. Ime i prezime/naziv predlagatelja 1.2. Formalno pravni oblik predlagatelja (tvrtka/obrt/opg/udruga i sl.)

Више

TOČKA 19. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za zaduženje KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. kod Erste&Steiermarkische bank d.d.

TOČKA 19. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za zaduženje KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. kod Erste&Steiermarkische bank d.d. TOČKA 19. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za zaduženje KD VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. kod Erste&Steiermarkische bank d.d. R E P U B L I K A H R V A T S K A PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA GRAD RIJEKA

Више

REPUBLIKA HRVATSKA

REPUBLIKA HRVATSKA REPUBLIKA HRVATSKA VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA OPĆINA ČAĐAVICA PREGLED SKLOPLJENIH UGOVORA U GODINI RBR. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. TUM SKLAPANJA IZNOS BEZ PDV-A VRSTA UGOVORA služnosti 12.01. 16.000,00

Више

SLUŽBENE NOVINE

SLUŽBENE NOVINE SLUŽBENE NOVINE OPĆINE PIĆAN GOD. XVII BROJ 6 PIĆAN, 16. PROSINCA 2015. LIST IZLAZI POVREMENO S A D R Ž A J AKTI VIJEĆA Stranica 1. Odluka o donošenju Dopuna Prostornog plana uređenja Općine Pićan. 2 AKTI

Више

ISSN SLUŽBENE NOVINE OPĆINE SKRAD Skrad, 26. ožujka Broj 02/2015 Godina: 2015 IZDAVAČ: Općina Skrad UREDNIŠTVO: Skrad, Josipa Bl

ISSN SLUŽBENE NOVINE OPĆINE SKRAD Skrad, 26. ožujka Broj 02/2015 Godina: 2015 IZDAVAČ: Općina Skrad UREDNIŠTVO: Skrad, Josipa Bl ISSN 1849-3815 SLUŽBENE NOVINE OPĆINE SKRAD Skrad, 26. ožujka 2015. Broj 02/2015 Godina: 2015 IZDAVAČ: Općina Skrad UREDNIŠTVO: 51311 Skrad, Josipa Blaževića Blaža 8, Tel./Fax.: 051/810-680 WEB: www.skrad.hr

Више

REPUBLIKA HRVATSKA KOPRIVNIČKO - KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA GRAD ĐURĐEVAC Gradonačelnik KLASA: /16-01/01 URBROJ: 2137/ / U Đurđevcu, 23.0

REPUBLIKA HRVATSKA KOPRIVNIČKO - KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA GRAD ĐURĐEVAC Gradonačelnik KLASA: /16-01/01 URBROJ: 2137/ / U Đurđevcu, 23.0 REPUBLIKA HRVATSKA KOPRIVNIČKO - KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA GRAD ĐURĐEVAC Gradonačelnik KLASA: 310-01/16-01/01 URBROJ: 2137/03-03-01/16-16-1 U Đurđevcu, 23.02.2016. Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj

Више

glasnik lige piceka

glasnik lige piceka U-9/U-11/U-13 LIGA PILIC A, PICEKA I PIJETLOVA U-7 TURNIRI PILIC A KOPRIVNICKO-KRIZ EVACKE Z UPANIJE GLASNIK br. 13/2019 Koprivnica, 28.8.2019. REZULTATI U-9/U-13 Liga pilića i pijetlova U-9 Križevci NK

Више

OPĆA BOLNICA PULA-suglasnost za zaduživanje-zaključak

OPĆA BOLNICA PULA-suglasnost za zaduživanje-zaključak ŽUPAN KLASA: 510-01/18-01/05 URBROJ: 2163/1-01/8-18-02 Pula, 12. ožujka 2018. SKUPŠTINA ISTARSKE ŽUPANIJE n/p predsjednika Valtera Drandića Dršćevka 3, 52 000 Pazin PREDMET: Zaključak o davanju suglasnosti

Више

Microsoft PowerPoint - UGD_2019_Medak.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - UGD_2019_Medak.ppt [Compatibility Mode] EU fondovi prilika za geodetsko gospodarstvo i obrazovanje prof. dr. sc. Damir Medak Sveučilište u Zagrebu Geodetski fakultet Udruga geodeta Dalmacije Split, 22. veljače 2019. Sadržaj Uvod Kohezijska politika

Више

socijalni plan Kc-kz županije

socijalni plan Kc-kz županije KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA Upravni odjel za zdravstveno-socijalne djelatnosti Savjet za socijalnu skrb SOCIJALNI PLAN KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE ZA RAZDOBLJE 2016.-2021. KLASA: 550-01/16-01/14

Више

SLUŽBENE NOVINE OPĆINE VRSAR Vrsar, Broj: 02/17 Godina: XI IZDAVAČ: Općina Vrsar UREDNIŠTVO: Trg Degrassi 1, Vrsar ODGOVORNI UREDNIK: Sand

SLUŽBENE NOVINE OPĆINE VRSAR Vrsar, Broj: 02/17 Godina: XI IZDAVAČ: Općina Vrsar UREDNIŠTVO: Trg Degrassi 1, Vrsar ODGOVORNI UREDNIK: Sand SLUŽBENE NOVINE OPĆINE VRSAR Vrsar, 16.02.2017. Broj: 02/17 Godina: XI IZDAVAČ: Općina Vrsar UREDNIŠTVO: Trg Degrassi 1, Vrsar ODGOVORNI UREDNIK: Sandi Čuka TEHNIČKI UREDNIK: Zdravko Šverko Izlazi po potrebi

Више

Grad Prelog Proračun Grada Preloga za godinu VODIČ ZA GRAĐANE Prelog, prosinac godine

Grad Prelog Proračun Grada Preloga za godinu VODIČ ZA GRAĐANE Prelog, prosinac godine Grad Prelog Proračun Grada Preloga za 2018. godinu VODIČ ZA GRAĐANE Prelog, prosinac 2017. godine Poštovane građanke i građani Grada Preloga, Pred Vama se nalazi Vodič za građane Proračuna Grada Preloga

Више

PRILOG I DOKUMENTACIJA ZA PODNOŠENJE PRIJAVE PROJEKTA ZA TIP OPERACIJE [ Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava ] OBAVEZNA DOKUMENT

PRILOG I DOKUMENTACIJA ZA PODNOŠENJE PRIJAVE PROJEKTA ZA TIP OPERACIJE [ Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava ] OBAVEZNA DOKUMENT PRILOG I DOKUMENTACIJA ZA PODNOŠENJE PRIJAVE PROJEKTA ZA TIP OPERACIJE [2.1.2. Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava ] OBAVEZNA DOKUMENTACIJA ZA SVE NOSITELJE PROJEKATA Napomena: Svi dokumenti

Више

PLAN NABAVE Naziv naručitelja: GRAD PETRINJA Godina: 2018 Rbr Evidencijski broj Predmet nabave Brojčana oznaka Procijenjena nabave premeta nabave vrij

PLAN NABAVE Naziv naručitelja: GRAD PETRINJA Godina: 2018 Rbr Evidencijski broj Predmet nabave Brojčana oznaka Procijenjena nabave premeta nabave vrij PLAN NABAVE Naziv naručitelja: GRAD PETRINJA Godina: 2018 Rbr Evidencijski broj Predmet Brojčana oznaka Procijenjena premeta vrijednost iz CPV-a (u kunama) 1 1 Uredski materijal za 2018. godinu 2 2 Roba

Више

Microsoft PowerPoint - KZŽ_gospodarstvo_2018_2019

Microsoft PowerPoint - KZŽ_gospodarstvo_2018_2019 Gospodarstvo, poljoprivreda, promet i komunalna infrastruktura - realizirano u 2018. godini - 18. siječnja 2019. Izdvajanja po područjima: Gospodarstvo 31.301.430,00 kn Poljoprivreda 4.751.000,00 kn Promet

Више

plan_razv_programa3g

plan_razv_programa3g .1.15 Str. 1 PLAN RAZVOJNIH ZA DO 18 GOD. III. RAZVOJNI PROGRAMI UKUPNO RASHODI I IZDACI PLAN ZA GODINU: 19.861.5 18.567.5 8.91.5 razdjel glava 1. UNAPREĐENJE KVALITETE ŽIVOTA 1.1 POBOLJŠANJE KVALITETE

Више

Naziv projekta: Akronim: Broj projekta: Glavni korisnik: Širenje prekogranične cikloturističke mreže kroz izgradnju kapilarnih biciklističkih staza u

Naziv projekta: Akronim: Broj projekta: Glavni korisnik: Širenje prekogranične cikloturističke mreže kroz izgradnju kapilarnih biciklističkih staza u Naziv projekta: Akronim: Broj projekta: Glavni korisnik: Širenje prekogranične cikloturističke mreže kroz izgradnju kapilarnih biciklističkih staza u Križevcima i Zalakarosu Cyclo-Net HUHR/1601/2.1.1/0011

Више

REPUBLIKA HRVATSKA ZAGREBAČKA ŽUPANIJA NAČELNIK Brdovec, Trg dr. Franje Tuđmana 1 Tel/fax , KLASA: /11-80/06 URBROJ:238/034-02/

REPUBLIKA HRVATSKA ZAGREBAČKA ŽUPANIJA NAČELNIK Brdovec, Trg dr. Franje Tuđmana 1 Tel/fax , KLASA: /11-80/06 URBROJ:238/034-02/ REPUBLIKA HRVATSKA ZAGREBAČKA ŽUPANIJA NAČELNIK Brdovec, Trg dr. Franje Tuđmana 1 Tel/fax 3310-350, 3310-322 KLASA: 400-08/11-80/06 URBROJ:238/034-02/05-11/23 Brdovec: 30.12.2011. Na temelju članka 20.

Више

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA POTPORU PODMJERA 7.2 ULAGANJA U IZRADU, POBOLJŠANJE ILI PROŠIRENJE SVIH VRSTA MALE INFRASTRUKTURE, UKLJUČUJUĆI ULAGANJA U OBNOVLJIVE IZVORE ENERGIJE I UŠTEDU ENERGIJE OPERACIJA 7.2.1

Више

OPERATIVNI PROGRAM Konkurentnost i kohezija ii Ulaganje u sektor upravljanja vodama kako bi se ispunili zahtjevi pravne stečevine Unije

OPERATIVNI PROGRAM Konkurentnost i kohezija ii Ulaganje u sektor upravljanja vodama kako bi se ispunili zahtjevi pravne stečevine Unije OPERATIVNI PROGRAM Konkurentnost i kohezija 2014. - 2020. 6ii Ulaganje u sektor upravljanja vodama kako bi se ispunili zahtjevi pravne stečevine Unije u području okoliša i zadovoljile potrebe koje su utvrdile

Више

HBOR plavi

HBOR plavi Financiranje privatnih iznajmljivača u suradnji s Ministarstvom turizma Labin, 08.05.2019. godine 1 UVOD Posebna financijska institucija Osnovana 1992. godine U vlasništvu RH Cilj: poticanje razvoja hrvatskog

Више

REPUBLIKA HRVATSKA

REPUBLIKA HRVATSKA Na temelju članka 28. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu ( Narodne novine broj 36/95, 109/95 Uredba, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03 pročišćeni tekst, 82/04, 110/04 Uredba, 178/04, 38/09,

Више

Tablica broj 1

Tablica broj 1 REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU Područni ured Koprivnica IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ REVIZIJI OPĆINA NOVO VIRJE Koprivnica, srpanj 2015. S A D R Ž A J stranica I. PODACI O OPĆINI 2 Djelokrug i unutarnje

Више

SLUŽBENE NOVINE

SLUŽBENE NOVINE Stranica - 1 Broj 1 OPĆINE RAŠA 14.siječnja 2016. AKTI OPĆINSKE NAČELNICE I Na temelju članka 11. stavka 1. Odluke o davanju stanova u najam ( Službene novine Općine Raša, broj 9/10) Općine Raša, na prijedlog

Више

Ulaganje u budućnost Europska unija Sažetak Poziva na dostavu projektnih prijava POVEĆANJE GOSPODARSKE AKTIVNOSTI I KONKURENTNOSTI MALOG I SREDNJEG PO

Ulaganje u budućnost Europska unija Sažetak Poziva na dostavu projektnih prijava POVEĆANJE GOSPODARSKE AKTIVNOSTI I KONKURENTNOSTI MALOG I SREDNJEG PO Ulaganje u budućnost Europska unija Sažetak Poziva na dostavu projektnih prijava POVEĆANJE GOSPODARSKE AKTIVNOSTI I KONKURENTNOSTI MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA 1. Cilj Poziva Povećanje gospodarske aktivnosti

Више