ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ ДРУГА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2017/2018 КЛИНИЧКА БИОМЕХАНИКА

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ ДРУГА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2017/2018 КЛИНИЧКА БИОМЕХАНИКА"

Транскрипт

1 ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ ДРУГА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2017/2018 КЛИНИЧКА БИОМЕХАНИКА

2

3 Предмет: КЛИНИЧКА БИОМЕХАНИКА Предмет се вреднује са 9 ЕСПБ. Недељно има 6 часова активне наставе (4 часа предавања и 2 часа рада у малим групама).

4 НАСТАВНИЦИ И САРАДНИЦИ: РБ Име и презиме адреса Звање 1. Душица Ђорђевић Доцент СТРУКТУРА ПРЕДМЕТА: Mодул Назив модула Недеља Основе клиничке биомеханике Кинезиолошка анализа положаја и кретања Кинезиолошка анализа покрета телесних сегмената Преда вања Рад у малој групи Наставник-руководилац модула Σ 60+30=90

5 ОЦЕЊИВАЊЕ: Оцена је еквивалентна броју стечених поена (види табеле). Поени се стичу на следећи начин: АКТИВНОСТ У ТОКУ НАСТАВЕ: На овај начин студент може освојити до 20 поена, тако што током теоретске и практичне наставе одговара на питања која вреде 0-1 поен. МОДУЛСКИ ТЕСТОВИ: На овај начин студент може освојити до 15 поена, тако што на сваком од 3 модулска теста може освојити 0-5 поена. ПРАКТИЧНИ ИСПИТ: На овај начин студент може освојити до 20 поена, тако што се добијена оцена множи са 2 поена. УСМЕНИ ИСПИТ: На овај начин студент може освојити до 45 поена, тако што на свако од 3 питања може добити 0-15 поена. МОДУЛ 1 Основе клиничке биомеханике Активност у току наставе МАКСИМАЛНО ПОЕНА Модулски тест 5 Практични испит Усмени испит 15 2 Кинезиолошка анализа положаја и кретања Кинезиолошка анализа покрета телесних сегмената 5 15 Σ Завршна оцена се формира на следећи начин: Да би студент положио предмет мора да стекне минимум 55 поена, да положи практични и усмени испит. број освојених поена оцена

6 ЛИТЕРАТУРА: НАЗИВ УЏБЕНИКА АУТОРИ ИЗДАВАЧ БИБЛИОТЕКА Биомеханика локомоторног система Милорад Р. Јевтић Медицински факултет, Крагујевац, Има Приручник за практичну наставу из клиничке Душица Ђорђевић, Катарина Факултет медицинских наука, биомеханике Парезановић Илић, Предраг Богојевић Крагујевац, Има Сва предавања и материјал за рад у малој групи налазе се на сајту Факултета медицинских наука:

7 ТЕСТОВИ ПО МОДУЛИМА МОДУЛ 1. ЗАВРШНИ ТЕСТ 0-5 ПОЕНА ОЦЕЊИВАЊЕ ЗАВРШНОГ ТЕСТА Тест има 10 питања. Студент мора решити 50% + 1 питање да би освојио поене: бодовање почиње са преко 5 тачних одговора, и то тако што сваки наредни тачан одговор носи 1 поен. МОДУЛ 2. ЗАВРШНИ ТЕСТ 0-5 ПОЕНА ОЦЕЊИВАЊЕ ЗАВРШНОГ ТЕСТА Тест има 10 питања. Студент мора решити 50% + 1 питање да би освојио поене: бодовање почиње са преко 5 тачних одговора, и то тако што сваки наредни тачан одговор носи 1 поен. МОДУЛ 3. ЗАВРШНИ ТЕСТ 0-5 ПОЕНА ОЦЕЊИВАЊЕ ЗАВРШНОГ ТЕСТА Тест има 10 питања. Студент мора решити 50% + 1 питање да би освојио поене: бодовање почиње са преко 5 тачних одговора, и то тако што сваки наредни тачан одговор носи 1 поен.

8 ПРОГРАМ ПРВИ МОДУЛ: ОСНОВЕ КЛИНИЧКЕ БИОМЕХАНИКЕ НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА 1 (ПРВА НЕДЕЉА): Предавања: Дефиниција биомеханике. Кинематички и кинетички концепт анализе кретања човека. Рад у малој групи: Врсте кретања. Односи и покрети телесних сегмената. Методе мерења у биомеханици. КИНЕМАТИЧКИ И КИНЕТИЧКИ КОНЦЕПТ АНАЛИЗЕ КРЕТАЊА ЧОВЕКА Дефиниција биомеханике. Кинематика. Кинетика. Врсте кретања. Телесне равни и осе. Односи телесних сегмената. Остеокинематика. Брзина. Убрзање. Инерција. Маса. Сила. Тежина. Притисак. Обртни момент силе. Импулс силе. Методе мерења у биомеханици. Препознавање врста кретања. Анализа односа и покрета телесних сегмената. Мерење кинематичких и кинетичких величина. НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА 2 (ДРУГА НЕДЕЉА): Предавања: Кинезиолошке основе скелетног и зглобног система. Рад у малој групи: Мерење обима покрета у зглобовима. КИНЕЗИОЛОШКЕ ОСНОВЕ СКЕЛЕТНОГ И ЗГЛОБНОГ СИСТЕМА Функција кости. Осовински и придружени скелет. Подела кости по облику. Структура кости. Оптерећење кости. Кости као полуге. Честе скелетне патологије. Врсте зглобова. Подела зглобова по покретљивости, облику, сложености. Артрокинематика. Механичке особине зглобова. Честе зглобне патологије. Мерење обима покрета у зглобовима уз помоћ угломера са крацима, гравитационог угломера и центиметарске пантљике. НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА 3 (ТРЕЋА НЕДЕЉА): Предавања: Кинезиолошке основе мишићног система. Рад у малој групи: Мануелни мишићни тест. КИНЕЗИОЛОШКЕ ОСНОВЕ МИШИЋНОГ СИСТЕМА Грађа мишића. Механичке особине мишића. Мишићна контракција. Типови мишићних влакана. Енергетски метаболизам. Врсте мишићних контракција. Ефикасност мишићне контракције. Mишићна сила и снага. Фактори мишићне силе. Отворени и затворени кинетички ланац. Честе мишићне патологије. Мануелни мишићни тест.

9 НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА 4 (ЧЕТВРТА НЕДЕЉА): Предавања: Кинезиолошке основе нервног система. Рад у малој групи: Мишићни тонус. КИНЕЗИОЛОШКЕ ОСНОВЕ НЕРВНОГ СИСТЕМА Неурони. Централни нервни систем. Периферни нервни систем. Систем соматског сензибилитета. Улога нервног система у сензомоторичким активностима. Рефлексна, аутоматска и вољна контрола покрета. Мишићни тонус. Честе патологије централног и периферног нервног система. Испитивање мишићног тонуса. Методе регулације мишићног тонуса. НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА 5 (ПЕТА НЕДЕЉА): Предавања: Антропометрија и антропоскопија. Рад у малој групи: Мере обима и дужине екстремитета. АНТРОПОМЕТРИЈА И АНТРОПОСКОПИЈА Антропоскопија. Антропометрија: лонгитудиналне димензионалности, трансверзалне димензионалности, маса и волуминозност тела, поткожно масно ткиво. Пропорције телесних сегмената. Оцена антропометријских мера. Прогноза раста.телесни састав. Одређивање тежишта човековог тела. Мере обима и дужине екстремитета. Одређивање тежишта тела методом слагања паралелних сила. НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА 6 (ШЕСТА НЕДЕЉА): Предавања: Моторичке способности човека. Тренинг. Утицај тренинга на органске системе човека. Рад у малој групи: Методе за развој основних моторичких способности човека. МОТОРИЧКЕ СПОСОБНОСТИ ЧОВЕКА, ТРЕНИНГ, ЗАМОР Моторичке способности човека: сила/снага, брзина, издржљивост, покретљивост, координација. Основни принципи тренажног процеса. Елементи оптерећења у тренажном процесу. Методе развоја физичких способности човека. Замор. Утицај тренинга на поједине органске системе. Ефекти инактивитета на органске системе. Средства и методе за развој основних моторичких способности човека. Дозирање. Методологија праћења резултата.

10 ДРУГИ МОДУЛ: КИНЕЗИОЛОШКА АНАЛИЗА ПОЛОЖАЈА И КРЕТАЊА НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА 7 (СЕДМА НЕДЕЉА): Предавања: Равнотежа. Положаји и ставови. Промена положаја. Рад у малој групи: Кинезиолошка анализа основних и изведених почетних положаја за вежбање. РАВНОТЕЖА, ПОЛОЖАЈИ И СТАВОВИ ЧОВЕКА предавања 4 часа Врсте равнотеже. Услови равнотеже. Кинезиолошка анализа положаја и ставова човека. Кинезиолошка анализа промене положаја/става тела. Кинезиолошка анализа основних и изведених почетних положаја за вежбање. Фактори стабилности положаја. НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА 8 (ОСМА НЕДЕЉА): Предавања: Постурални став. Рад у малој групи: Анализа постуралног става. ПОСТУРАЛНИ СТАВ предавање 2 часа Постурални став. Антигравитациони мишићи. Честе постуралне девијације. Разлози лошег држања тела. Превенција и терапија постуралних деформитета. Анализа постуралног става у све три телесне равни. Превенција и терапија кифоза, лордоза, сколиоза. НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА 9 (ДЕВЕТА НЕДЕЉА): Предавања: Анализа хода. Рад у малој групи: Терапеутска анализа хода. предавање 4 часа АНАЛИЗА ХОДА Фазе хода. Кинезиолошка анализа хода. Терапеутска анализа хода. Абнормални обрасци хода. Терапеутска анализа хода.

11 ТРЕЋИ МОДУЛ: КИНЕЗИОЛОШКА АНАЛИЗА ПОКРЕТА ТЕЛЕСНИХ СЕГМЕНАТА НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА 10 (ДЕСЕТА НЕДЕЉА): Предавања: Кинезиолошка анализа покрета раменог појаса и надлакта. Рад у малој групи: Физиотерапеутски преглед раменог појаса и зглоба рамена. КИНЕЗИОЛОШКА АНАЛИЗА РАМЕНОГ ПОЈАСА И ЗГЛОБА РАМЕНА Функционална анатомија раменог појаса. Кинезиолошка анализа покрета раменог појаса. Функционална анатомија зглоба рамена. Кинезиолошка анализа покрета у зглобу рамена. Физиотерапеутски преглед регије раменог појаса и зглоба рамена. Физиотерапеутски преглед регије раменог појаса и зглоба рамена: антропометрија, мере обима покрета, мере мишићне снаге, специјални тестови. НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА 11 (ЈЕДАНАЕСТА НЕДЕЉА): Предавања: Кинезиолошка анализа покрета подлакта, шаке и прстију. Рад у малој групи: Физиотерапеутски преглед зглоба лакта, ручја и шаке. КИНЕЗИОЛОШКА АНАЛИЗА ЗГЛОБА ЛАКТА, РУЧНОГ ЗГЛОБА И ЗГЛОБОВА ШАКЕ Функционална анатомија зглоба лакта. Кинезиолошка анализа покрета у зглобу лакта. Функционална анатомија ручног зглоба. Кинезиолошка анализа покрета у зглобу корена шаке. Функционална анатомија зглобова шаке. Кинезилошка анализа покрета у зглобовима шаке. Физиотерапеутски преглед регије злоба лакта, ручног зглоба и зглобова шаке. Физиотерапеутски преглед регије злоба лакта, ручног зглоба и зглобова шаке: антропометрија, мере обима покрета, мере мишићне снаге, специјални тестови. НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА 12 (ДВАНАЕСТА НЕДЕЉА): Предавања: Кинезиолошка анализа покрета трупа и главе. Рад у малој групи: Физиотерапеутски преглед трупа и врата. КИНЕЗИОЛОШКА АНАЛИЗА КИЧМЕНОГ СТУБА Функционална анатомија кичменог стуба. Кинезиолошка анализа покрета кичменог стуба: вратни, грудни и слабински део кичменог стуба. Физиотерапеутски преглед регије кичменог стуба. Физиотерапеутски преглед трупа и врата: антропометрија, мере обима покрета, мере мишићне снаге, специјални тестови.

12 НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА 13 (ТРИНАЕСТА НЕДЕЉА): Предавања: Кинезиолошка анализа покрета карлице и натколенице. Рад у малој групи: Физиотерапеутски преглед карличног појаса и кука. КИНЕЗИОЛОШКА АНАЛИЗА КАРЛИЧНОГ ПОЈАСА И КУКА Функционална анатомија карличног појаса. Кинезиолошка анализа покрета карлице. Функционална анатомија зглоба кука. Кинезиолошка анализа покрета у зглобу кука. Физиотерапеутски преглед карличног појаса и зглоба кука. рад у малој групи 2 часa Физиотерапеутски преглед карличног појаса и кука: антропометрија, мере обима покрета, мере мишићне снаге, специјални тестови. НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА 14 (ЧЕТРНАЕСТА НЕДЕЉА): Предавања: Кинезиолошка анализа покрета потколенице и стопала. Рад у малој групи: Физиотерапеутски преглед колена, скочног зглоба и зглобова стопала. КИНЕЗИОЛОШКА АНАЛИЗА КОЛЕНА, СКОЧНОГ ЗГЛОБА И СТОПАЛА Функционална анатомија колена. Кинезиолошка анализа покрета у колену. Функционална анатомија скочног зглоба. Кинезиолошка анализа покрета у скочном зглобу. Сводови стопала. Физиотерапеутски преглед колена, скочног зглоба и стопала. Физиотерапеутски преглед колена, скочног зглоба и зглобова стопала: антропометрија, мере обима покрета, мере мишићне снаге, специјални тестови. НАСТАВНА ЈЕДИНИЦА 15 (ПЕТНАЕСТА НЕДЕЉА): Предавања: Кинезиолошка анализа покрета грудног коша и виличног зглоба. Рад у малој групи: Физиотерапеутски преглед грудног коша и виличног зглоба. КИНЕЗИОЛОШКА АНАЛИЗА ГРУДНОГ КОША И ВИЛИЧНОГ ЗГЛОБА Функционална анатомија грудног коша. Кинезиолошка анализа покрета грудног коша. Функционална анатомија виличног зглоба. Кинезиолошка анализа покрета у виличном зглобу. Физиотерапеутски преглед грудног коша и виличног зглоба. Физиотерапеутски преглед регије грудног коша и виличног зглоба: антропометрија, мере обима покрета, мере мишићне снаге, специјални тестови.

13 РАСПОРЕД ПРЕДАВАЊА АНАТОМСКА САЛА (C2) СРЕДА РАСПОРЕД ВЕЖБИ КПР СРЕДА I група II група III група IV група

14 РАСПОРЕД НАСТАВЕ ЗА ПРЕДМЕТ КЛИНИЧКА БИОМЕХАНИКА модул недеља датум време место тип назив методске јединице наставник :00-10:55 C2 П :30-18:30 КПР В Дефиниција биомеханике. Кинематички и кинетички концепт анализе кретања човека. Врсте кретања. Односи и покрети телесних сегмената. Методе мерења у биомеханици :00-10:55 C2 П Кинезиолошке основе скелетног и зглобног система :30-18:30 КПР В Мерење обима покрета у зглобовима :00-10:55 C2 П Кинезиолошке основе мишићног система :30-18:30 КПР В Мануелни мишићни тест :00-10:55 C2 П Кинезиолошке основе нервног система :30-18:30 КПР В Мишићни тонус :00-10:55 C2 П Антропометрија и антропоскопија :30-18:30 КПР В Мере обима и дужине екстремитета. Одређивање тежишта тела :00-10:55 C2 П Моторичке способности човека. Тренинг. Утицај тренинга на органске системе човека :30-18:30 КПР В Методе за развој основних моторичких способности човека :00-10:55 C2 П Равнотежа. Положаји и ставови. Промена положаја :30-18:30 КПР В Кинезиолошка анализа основних и изведених почетних положаја за вежбање :00-10:55 C2 П Постурални став :30-18:30 КПР В Анализа постуралног става :00-10:55 C2 П Анализа хода.

15 РАСПОРЕД НАСТАВЕ ЗА ПРЕДМЕТ КЛИНИЧКА БИОМЕХАНИКА модул недеља датум време место тип назив методске јединице наставник :30-18:30 КПР В Терапеутска анализа хода :00-10:55 C2 П Кинезиолошка анализа раменог појаса и зглоба рамена :30-18:30 КПР В Физиотерапеутски преглед раменог појаса и зглоба рамена :00-10:55 C2 П Кинезиолошка анализа злоба лакта, ручног зглоба и зглобова и шаке :30-18:30 КПР В Физиотерапеутски преглед зглоба лакта, ручја и шаке :00-10:55 C2 П Кинезиолошка анализа кичменог стуба :30-18:30 КПР В Физиотерапеутски преглед трупа и врата :00-10:55 C2 П Кинезиолошка анализа карличног појаса и кука :30-18:30 КПР В Физиотерапеутски преглед карличног појаса и кука :00-10:55 C2 П Кинезиолошка анализа колена, скочног зглоба и стопала :30-18:30 КПР В Физиотерапеутски преглед колена, скочног зглоба и зглобова стопала :00-10:55 C2 П Кинезиолошка анализа грудног коша и виличног зглоба :30-18:30 КПР В Физиотерапеутски преглед грудног коша и виличног зглоба.

ОПШТА КИНЕЗИТЕРАПИЈА ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ СТРУКОВНИ ФИЗИОТЕРАПЕУТ ДРУГА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2017/2018.

ОПШТА КИНЕЗИТЕРАПИЈА ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ СТРУКОВНИ ФИЗИОТЕРАПЕУТ ДРУГА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2017/2018. ОПШТА КИНЕЗИТЕРАПИЈА ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ СТРУКОВНИ ФИЗИОТЕРАПЕУТ ДРУГА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2017/2018. Предмет: ОПШТА КИНЕЗИТЕРАПИЈА Предмет се вреднује са 6 ЕСПБ. Недељно има 4 часова активне

Више

ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ ГЕНЕТИКА И МОРФОЛОГИЈА 1 ПРВА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2014/2015.

ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ ГЕНЕТИКА И МОРФОЛОГИЈА 1 ПРВА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2014/2015. ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ ГЕНЕТИКА И МОРФОЛОГИЈА 1 ПРВА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2014/2015. Предмет: ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ Предмет носи 5 ЕСПБ бодова.укупно има 45 часова активне наставе. НАСТАВНИЦИ И САРАДНИЦИ: РБ

Више

ОПШТА И НЕОРГАНСКА ХЕМИЈА ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ ФАРМАЦИЈЕ ПРВА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2015/2016.

ОПШТА И НЕОРГАНСКА ХЕМИЈА ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ ФАРМАЦИЈЕ ПРВА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2015/2016. ОПШТА И НЕОРГАНСКА ХЕМИЈА ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ ФАРМАЦИЈЕ ПРВА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2015/2016. Предмет: ОПШТА И НЕОРГАНСКА ХЕМИЈА Предмет се вреднује са 9 ЕСПБ. Недељно има 6 часова активне

Више

ИСТРАЖИВАЊЕ У ФАРМАЦИЈИ 2 ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈE ФАРМАЦИЈЕ ЧЕТВРТА ГОДИНА СТУДИЈА Школска 2017/2018.

ИСТРАЖИВАЊЕ У ФАРМАЦИЈИ 2 ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈE ФАРМАЦИЈЕ ЧЕТВРТА ГОДИНА СТУДИЈА Школска 2017/2018. ИСТРАЖИВАЊЕ У ФАРМАЦИЈИ 2 ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈE ФАРМАЦИЈЕ ЧЕТВРТА ГОДИНА СТУДИЈА Школска 2017/2018. Предмет: ИСТРАЖИВАЊЕ У ФАРМАЦИЈИ 2 Предмет носи 9 ЕСПБ. Недељно има 6 часова активне наставе

Више

РАДИОЛОГИЈА РАДИОЛОГИЈА ТРЕЋА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2018/2019.

РАДИОЛОГИЈА РАДИОЛОГИЈА ТРЕЋА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2018/2019. РАДИОЛОГИЈА РАДИОЛОГИЈА ТРЕЋА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2018/2019. Предмет: РАДИОЛОГИЈА Предмет се вреднује са 6 ЕСПБ. Недељно има 5 часова активне наставе (3 часа предавања и 2 часа за рад у малој групи)..

Више

AНЕСТЕЗИОЛОГИЈА ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈE СТОМАТОЛОГИЈЕ ТРЕЋА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2017/2018. године

AНЕСТЕЗИОЛОГИЈА ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈE СТОМАТОЛОГИЈЕ ТРЕЋА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2017/2018. године AНЕСТЕЗИОЛОГИЈА ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈE СТОМАТОЛОГИЈЕ ТРЕЋА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2017/2018. године Предмет: АНЕСТЕЗИОЛОГИЈА Предмет се вреднује са 6 ЕСПБ. Недељно има 4 часа активне наставе (2

Више

СОЦИЈАЛНА МЕДИЦИНА МЕДИЦИНА И ДРУШТВО ШЕСТА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2017/2018.

СОЦИЈАЛНА МЕДИЦИНА МЕДИЦИНА И ДРУШТВО ШЕСТА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2017/2018. СОЦИЈАЛНА МЕДИЦИНА МЕДИЦИНА И ДРУШТО ШЕСТА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2017/2018. Предмет: СОЦИЈАЛНА МЕДИЦИНА Предмет се вреднује са 4 ЕСПБ. Недељно има 3 часа активне наставе (2 часа предавања и 1час рада

Више

ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО СА НЕГОМ ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ СТРУКОВНА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА ДРУГА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2016/2017.

ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО СА НЕГОМ ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ СТРУКОВНА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА ДРУГА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2016/2017. ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО СА НЕГОМ ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ СТРУКОВНА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА ДРУГА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2016/2017. Предмет: ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО СА НЕГОМ Предмет носи 6 ЕСПБ бодова.

Више

МЕНАЏМЕНТ ЉУДСКИМ РЕСУРСИМА И ВЕШТИНЕ КОМУНИЦИРАЊА МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ Мастер менаџмент у систему здравствене заштите ДРУГИ СЕМЕСТАР школска 2018

МЕНАЏМЕНТ ЉУДСКИМ РЕСУРСИМА И ВЕШТИНЕ КОМУНИЦИРАЊА МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ Мастер менаџмент у систему здравствене заштите ДРУГИ СЕМЕСТАР школска 2018 МЕНАЏМЕНТ ЉУДСКИМ РЕСУРСИМА И ВЕШТИНЕ КОМУНИЦИРАЊА МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ Мастер менаџмент у систему здравствене заштите ДРУГИ СЕМЕСТАР школска 2018/2019. Предмет: ЕКОНОМИЈА У ЗДРАВСТВУ Предмет се вреднује

Више

В04

В04 В04. ПРОЦЕНА ФУНКЦИОНАЛНЕ И МОТОРИЧКЕ СПОСОБНОСТИ У РЕХАБИЛИТАЦИЈИ Предмет се налази у шестом семестру. Недељно има 3 часа предавања и 1 час вежби. Предмет носи 6 ЕСПБ бодова. Образовни циљеви наставе:

Више

КЛИНИЧКА ФАРМАЦИЈА 2 ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈE ФАРМАЦИЈЕ ЧЕТВРТА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2018/2019.

КЛИНИЧКА ФАРМАЦИЈА 2 ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈE ФАРМАЦИЈЕ ЧЕТВРТА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2018/2019. КЛИНИЧКА ФАРМАЦИЈА 2 ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈE ФАРМАЦИЈЕ ЧЕТРТА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2018/2019. Предмет: КЛИНИЧКА ФАРМАЦИЈА 2 Предмет се вреднује са 6 ЕСПБ. Недељно има 5 часа активне наставе (2

Више

ЗДРАВСТВЕНИ МЕНАЏМЕНТ ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ ДРУГА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2018/2019.

ЗДРАВСТВЕНИ МЕНАЏМЕНТ ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ ДРУГА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2018/2019. ЗДРАВСТВЕНИ МЕНАЏМЕНТ ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ ДРУГА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2018/2019. Предмет: ЗДРАВСТВЕНИ МЕНАЏМЕНТ Предмет се вреднује са 6 ЕСПБ. Недељно има 3 часа активне наставе (предавања) НАСТАВНИЦИ

Више

Б06

Б06 Б06. КЛИНИЧКА БИОМЕХАНИКА Предмет се налази у трећем семестру. Недељно има 4 часа предавања и 2 часa вежби. Предмет носи 9 ЕСПБ бодова. Циљ предмета: По завршетку наставе из Клиничке биомеханике од студента

Више

РАДИОЛОГИЈА ФАКУЛТЕТ МЕДИЦИНСКИХ НАУКА КРАГУЈЕВАЦ ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ СТОМАТОЛОГИЈЕ ТРЕЋА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2014/2015.

РАДИОЛОГИЈА ФАКУЛТЕТ МЕДИЦИНСКИХ НАУКА КРАГУЈЕВАЦ ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ СТОМАТОЛОГИЈЕ ТРЕЋА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2014/2015. РАДИОЛОГИЈА ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ СТОМАТОЛОГИЈЕ ТРЕЋА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2014/2015. Предмет: РАДИОЛОГИЈА Предмет се вреднује са 5 ЕСПБ. Недељно има 5 часова активне наставе (3 часа предавања

Више

ОРOФАЦИЈАЛНИ ОРОФАЦИЈАЛНИ БОЛ ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈE СТОМАТОЛОГИЈЕ ТРЕЋА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2017/2018.

ОРOФАЦИЈАЛНИ ОРОФАЦИЈАЛНИ БОЛ ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈE СТОМАТОЛОГИЈЕ ТРЕЋА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2017/2018. ОРOФАЦИЈАЛНИ ОРОФАЦИЈАЛНИ БОЛ ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈE СТОМАТОЛОГИЈЕ ТРЕЋА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2017/2018. Предмет: ОРОФАЦИЈАЛНИ БОЛ Предмет се вреднује са 5 ЕСПБ. Недељно има 4 часа активне наставе

Више

РЕСТАУРАТИВНА ОДОНТОЛОГИЈА 1 ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈE СТОМАТОЛОГИЈЕ ТРЕЋА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2013/2014.

РЕСТАУРАТИВНА ОДОНТОЛОГИЈА 1 ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈE СТОМАТОЛОГИЈЕ ТРЕЋА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2013/2014. РЕСТАУРАТИНА ОДОНТОЛОГИЈА 1 ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈE СТОМАТОЛОГИЈЕ ТРЕЋА ГОДИНА СТУДИЈА школска 013/014. Предмет: РЕСТАУРАТИНА ОДОНТОЛОГИЈА I Предмет се вреднује са 6 ЕСПБ. Недељно има 4 часа активне

Више

ОРOФАЦИЈАЛНИ ОРОФАЦИЈАЛНИ БОЛ ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈE СТОМАТОЛОГИЈЕ ТРЕЋА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2014/2015.

ОРOФАЦИЈАЛНИ ОРОФАЦИЈАЛНИ БОЛ ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈE СТОМАТОЛОГИЈЕ ТРЕЋА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2014/2015. ОРOФАЦИЈАЛНИ ОРОФАЦИЈАЛНИ БОЛ ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈE СТОМАТОЛОГИЈЕ ТРЕЋА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2014/2015. Предмет: ОРОФАЦИЈАЛНИ БОЛ Предмет се вреднује са 5 ЕСПБ. Недељно има 4 часа активне наставе

Више

ФАРМАЦЕУТСКА ТЕХНОЛОГИЈА 2 ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈE ФАРМАЦИЈЕ ТРЕЋА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2018/2019.

ФАРМАЦЕУТСКА ТЕХНОЛОГИЈА 2 ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈE ФАРМАЦИЈЕ ТРЕЋА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2018/2019. ФАРМАЦЕУТСКА ТЕХНОЛОГИЈА 2 ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈE ФАРМАЦИЈЕ ТРЕЋА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2018/2019. Предмет: ФАРМАЦЕУТСКА ТЕХНОЛОГИЈА 2 Предмет се вреднује са 5 ЕСПБ. Недељно има 4 часа активне

Више

КЛИНИЧКА МЕДИЦИНА 1 ЧЕТВРТА ГОДИНА СТУДИЈА РАДИОЛОГИЈА школска 2013/2014.

КЛИНИЧКА МЕДИЦИНА 1 ЧЕТВРТА ГОДИНА СТУДИЈА РАДИОЛОГИЈА школска 2013/2014. КЛИНИЧКА МЕДИЦИНА 1 ЧЕТРТА ГОДИНА СТУДИЈА РАДИОЛОГИЈА школска 2013/2014. Предмет: РАДИОЛОГИЈА Предмет носи 3 ЕСПБ бода. Недељно има 2 часа предавања и 2 часа вежби. ПРЕДААЧИ: 1. Милан Мијаиловић milankckragujevac@gmail.com

Више

ЗАВРШНИ РАД ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈE МЕДИЦИНЕ ШЕСТА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2017/2018.

ЗАВРШНИ РАД ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈE МЕДИЦИНЕ ШЕСТА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2017/2018. ЗАВРШНИ РАД ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈE МЕДИЦИНЕ ШЕСТА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2017/2018. Предмет: ЗАВРШНИ РАД Предмет се вреднује са 6 ЕСПБ. НАСТАВНИЦИ И САРАДНИЦИ: РБ Име и презиме Email адреса звање

Више

БИОХЕМИЈА МЕТАБОЛИЗАМ И ФУНКЦИЈА ДРУГА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2018/2019.

БИОХЕМИЈА МЕТАБОЛИЗАМ И ФУНКЦИЈА ДРУГА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2018/2019. БИОХЕМИЈА МЕТАБОЛИЗАМ И ФУНКЦИЈА ДРУГА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2018/2019. Предмет: БИОХЕМИЈА Предмет се вреднује са 15 ЕСПБ. Укупно има 10 часова активне наставе (5 часова предавања и 5 часова вежби недељно).

Више

РЕСТАУРАТИВНА ОДОНТОЛОГИЈА I ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈE СТОМАТОЛОГИЈЕ ТРЕЋА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2018/2019.

РЕСТАУРАТИВНА ОДОНТОЛОГИЈА I ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈE СТОМАТОЛОГИЈЕ ТРЕЋА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2018/2019. РЕСТАУРАТИВНА ОДОНТОЛОГИЈА I ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈE СТОМАТОЛОГИЈЕ ТРЕЋА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2018/2019. Предмет: РЕСТАУРАТИВНА ОДОНТОЛОГИЈА I Предмет се вреднује са 6 ЕСПБ. Недељно има 4 часа

Више

ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ ОСНОВЕ ФИЗИЧКОГ И ЗДРАВСТВЕНОГ ВАСПИТАЊА Доц. др Александар Игњатовић 2016

ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ ОСНОВЕ ФИЗИЧКОГ И ЗДРАВСТВЕНОГ ВАСПИТАЊА Доц. др Александар Игњатовић 2016 ФАКУЛТЕТ ПЕДАГОШКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ ОСНОВЕ ФИЗИЧКОГ И ЗДРАВСТВЕНОГ ВАСПИТАЊА Доц. др Александар Игњатовић 2016 Садржај: ОСНОВНИ ПОЈМОВИ У ФИЗИЧКОЈ КУЛТУРИ... 11 1.1 Физичка култура... 11

Више

ГНАТОЛОГИЈА ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈE СТОМАТОЛОГИЈЕ ТРЕЋА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2018/2019.

ГНАТОЛОГИЈА ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈE СТОМАТОЛОГИЈЕ ТРЕЋА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2018/2019. ГНАТОЛОГИЈА ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈE СТОМАТОЛОГИЈЕ ТРЕЋА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2018/2019. Предмет: ГНАТОЛОГИЈА Предмет се вреднује са 6 ЕСПБ. Недељно има 4 часа активне наставе (2 часa предавања

Више

ЕПИДЕМИОЛОГИЈА МЕДИЦИНА И ДРУШТВО ШЕСТА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2017/2018.

ЕПИДЕМИОЛОГИЈА МЕДИЦИНА И ДРУШТВО ШЕСТА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2017/2018. ЕПИДЕМИОЛОГИЈА МЕДИЦИНА И ДРУШТО ШЕСТА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2017/2018. Предмет: ЕПИДЕМИОЛОГИЈА Предмет се вреднује са 4 ЕСПБ. Недељно има 3 часа активне наставе (2 часа предавања и 1 час рада у малој

Више

РЕХАБИЛИТАЦИЈА У СПОРТУ ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ ТРЕЋА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2016/2017.

РЕХАБИЛИТАЦИЈА У СПОРТУ ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ ТРЕЋА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2016/2017. РЕХАБИЛИТАЦИЈА У СОРТУ ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ ТРЕЋА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2016/2017. редмет: РЕХАБИЛИТАЦИЈА У СОРТУ редмет се вреднује са 6 ЕСБ. Недељно има 3 часа активне наставе (1 час предавања

Више

ИСТОРИЈА СТОМАТОЛОГИЈЕ ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ СТОМАТОЛОГИЈЕ ПРВА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2017/2018.

ИСТОРИЈА СТОМАТОЛОГИЈЕ ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ СТОМАТОЛОГИЈЕ ПРВА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2017/2018. ИСТОРИЈА СТОМАТОЛОГИЈЕ ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ СТОМАТОЛОГИЈЕ ПРВА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2017/2018. Предмет: ИСТОРИЈА СТОМАТОЛОГИЈЕ Предмет се вреднује са 3 ЕСПБ. Недељно има 2 часa активне наставе

Више

БИОНЕОРГАНСКА ХЕМИЈА ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ ФАРМАЦИЈЕ ТРЕЋА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2018/2019.

БИОНЕОРГАНСКА ХЕМИЈА ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ ФАРМАЦИЈЕ ТРЕЋА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2018/2019. БИОНЕОРГАНСКА ХЕМИЈА ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ ФАРМАЦИЈЕ ТРЕЋА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2018/2019. Предмет: БИОНЕОРГАНСКА ХЕМИЈА Предмет се вреднује са 7 ЕСПБ. Недељно има 5 часова активне наставе (2

Више

БИОФИЗИКА ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈE СТОМАТОЛОГИЈЕ ПРВА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2018/2019.

БИОФИЗИКА ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈE СТОМАТОЛОГИЈЕ ПРВА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2018/2019. БИОФИЗИКА ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈE СТОМАТОЛОГИЈЕ ПРВА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2018/2019. Предмет: БИОФИЗИКА Предмет се вреднује са 3 ЕСПБ. Недељно има 2 часа активне наставе (1 час предавања и 1 час

Више

ХИРУРГИЈА СТРУЧНА ПРАКСА КЛИНИЧКА МЕДИЦИНА 4 ПЕТА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2017/2018.

ХИРУРГИЈА СТРУЧНА ПРАКСА КЛИНИЧКА МЕДИЦИНА 4 ПЕТА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2017/2018. ХИРУРГИЈА СТРУЧНА ПРАКСА КЛИНИЧКА МЕДИЦИНА 4 ПЕТА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2017/2018. Предмет: ХИРУРГИЈА- СТРУЧНА ПРАКСА Предмет се вреднује са 14 ЕСПБ. НАСТАВНИЦИ И САРАДНИЦИ: РБ Име и презиме Email адреса

Више

ИСПИТНА ПИТАЊА ЗА ПРВИ КОЛОКВИЈУМ 1. Шта проучава биофизика и навести бар 3 области биофизике 2. Основне физичке величине и њихове јединице 3. Појам м

ИСПИТНА ПИТАЊА ЗА ПРВИ КОЛОКВИЈУМ 1. Шта проучава биофизика и навести бар 3 области биофизике 2. Основне физичке величине и њихове јединице 3. Појам м ИСПИТНА ПИТАЊА ЗА ПРВИ КОЛОКВИЈУМ 1. Шта проучава биофизика и навести бар 3 области биофизике 2. Основне физичке величине и њихове јединице 3. Појам материјалне тачке 4. Појам механичког система 5. Појам

Више

НУТРИТИВНИ СУПЛЕМЕНТИ ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ ФАРМАЦИЈЕ ДРУГА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2018/2019.

НУТРИТИВНИ СУПЛЕМЕНТИ ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ ФАРМАЦИЈЕ ДРУГА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2018/2019. НУТРИТИНИ СУПЛЕМЕНТИ ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ ФАРМАЦИЈЕ ДРУГА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2018/2019. Предмет: НУТРИТИНИ СУПЛЕМЕНТИ Предмет се вреднује са 7 ЕСПБ. Недељно има 5 часа активне наставе (2

Више

БОЛЕСТИ ЗУБА - ПРЕТКЛИНИКА ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈE СТОМАТОЛОГИЈЕ ТРЕЋА ГОДИНА СТУДИЈА 2017/2018.

БОЛЕСТИ ЗУБА - ПРЕТКЛИНИКА ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈE СТОМАТОЛОГИЈЕ ТРЕЋА ГОДИНА СТУДИЈА 2017/2018. БОЛЕСТИ ЗУБА - ПРЕТКЛИНИКА ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈE СТОМАТОЛОГИЈЕ ТРЕЋА ГОДИНА СТУДИЈА 2017/2018. Предмет: БОЛЕСТИ ЗУБА-ПРЕТКЛИНИКА Предмет се вреднује са 7 ЕСПБ. Недељно има 3 часа активне наставе

Више

KOD NOSITELJ PREDMETA doc.dr.sc. Mario Tomljanovid doc.dr.sc. Mario Tomljanovid doc.dr.sc. Mario Tomljanovid Izv.prof.dr.sc. Jelena Pauš

KOD NOSITELJ PREDMETA doc.dr.sc. Mario Tomljanovid doc.dr.sc. Mario Tomljanovid doc.dr.sc. Mario Tomljanovid Izv.prof.dr.sc. Jelena Pauš KOD 134291 134295 NOSITELJ PREDMETA doc.dr.sc. Mario Tomljanovid doc.dr.sc. Mario Tomljanovid doc.dr.sc. Mario Tomljanovid Izv.prof.dr.sc. Jelena Paušid POPIS PREDMETA SEMESTAR: 5.semestar PREDMET SATI

Више

КОЖНЕ И ВЕНЕРИЧНЕ БОЛЕСТИ СА НЕГОМ ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ ДРУГА ГОДИНА СТУДИЈА СТРУКОВНА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА школска 2018/2019.

КОЖНЕ И ВЕНЕРИЧНЕ БОЛЕСТИ СА НЕГОМ ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ ДРУГА ГОДИНА СТУДИЈА СТРУКОВНА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА школска 2018/2019. КОЖНЕ И ВЕНЕРИЧНЕ БОЛЕСТИ СА НЕГОМ ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ ДРУГА ГОДИНА СТУДИЈА СТРУКОВНА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА школска 2018/2019. Предмет: КОЖНЕ И ВЕНЕРИЧНЕ БОЛЕСТИ СА НЕГОМ Предмет се вреднује са 3 ЕСПБ.

Више

( )

(  ) Заштита животне средине Основе механике (кратак преглед предмета) др Ратко Маретић др Дамир Мађаревић Департман за Техничку механику, Факултет техничких наука Нови Сад Садржаj 1. Информациjе о предмету

Више

УРГЕНТНА СТАЊА У СТОМАТОЛОГИЈИ ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈE СТОМАТОЛОГИЈЕ ПЕТА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2017./2018.

УРГЕНТНА СТАЊА У СТОМАТОЛОГИЈИ ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈE СТОМАТОЛОГИЈЕ ПЕТА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2017./2018. УРГЕНТНА СТАЊА У СТОМАТОЛОГИЈИ ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈE СТОМАТОЛОГИЈЕ ПЕТА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2017./2018. Предмет: УРГЕНТНА СТАЊА У СТОМАТОЛОГИЈИ Предмет се вреднује са 3 ЕСПБ. Недељно има 4

Више

1

1 ТЕСТ: ТЕОРИЈА И ПРАКСА ПЕРСОНАЛНОГ ФИТНЕСА 1. Наведи разлике између термина рекреација и фитнес: 2. Наведи бар два начина за дозирање интензитета на тренингу издржљивости: 3. Наведи шест параметара који

Више

Анестезиологија са реаниматологијом OСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ ТРЕЋА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2015/2016.

Анестезиологија са реаниматологијом OСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ ТРЕЋА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2015/2016. Анестезиологија са реаниматологијом OСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ ТРЕЋА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2015/2016. редмет: Анестезиологија са реаниматологијом редмет се вреднује са 5 ЕСБ. Укупно има 60 часова активне

Више

ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА МЕДИЦИНА И ДРУШТВО ШЕСТА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2018/2019.

ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА МЕДИЦИНА И ДРУШТВО ШЕСТА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2018/2019. ПРИМАРНА ЗДРАСТЕНА ЗАШТИТА МЕДИЦИНА И ДРУШТО ШЕСТА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2018/2019. Предмет: ПРИМАРНА ЗДРАСТЕНА ЗАШТИТА Предмет се вреднује са 4 ЕСПБ. Недељно има 3 часа активне наставе (2 часa предавања

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ

УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ ФАКУЛТЕТ СПОРТА И ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ ДОКТОРСКИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА, СПОРТСКЕ НАУКЕ 2015/2016 Садржај: НАЗИВ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА 3 ВРСТА СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА 3 СВРХА

Више

УРГЕНТНА СТАЊА У СТОМАТОЛОГИЈИ ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈE СТОМАТОЛОГИЈЕ ПЕТА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2018/2019.

УРГЕНТНА СТАЊА У СТОМАТОЛОГИЈИ ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈE СТОМАТОЛОГИЈЕ ПЕТА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2018/2019. УРГЕНТНА СТАЊА У СТОМАТОЛОГИЈИ ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈE СТОМАТОЛОГИЈЕ ПЕТА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2018/2019. Предмет: УРГЕНТНА СТАЊА У СТОМАТОЛОГИЈИ Предмет се вреднује са 3 ЕСПБ. Недељно има 4 часа

Више

А01. АНАТОМИЈА Предмет се налази у првом семестру. Недељно има 3 часа предавања и 1 час вежби. Предмет носи 6 ЕСПБ бодова. Образовни циљеви наставе: О

А01. АНАТОМИЈА Предмет се налази у првом семестру. Недељно има 3 часа предавања и 1 час вежби. Предмет носи 6 ЕСПБ бодова. Образовни циљеви наставе: О А01. АНАТОМИЈА Предмет се налази у првом семестру. Недељно има 3 часа предавања и 1 час вежби. Предмет носи 6 ЕСПБ бодова. Образовни циљеви наставе: Омогућити студентима да науче основе грађе и функције

Више

UNIVERZITET CRNE GORE MEDICINSKI FAKULTET MEDICINSKA BIOHEMIJA INFORMATOR ZA STUDENTE MEDICINE Medicinska biohemija i hemija 2017/18 I UVOD Cilj izuča

UNIVERZITET CRNE GORE MEDICINSKI FAKULTET MEDICINSKA BIOHEMIJA INFORMATOR ZA STUDENTE MEDICINE Medicinska biohemija i hemija 2017/18 I UVOD Cilj izuča UNIVERZITET CRNE GORE MEDICINSKI FAKULTET MEDICINSKA BIOHEMIJA INFORMATOR ZA STUDENTE MEDICINE Medicinska biohemija i hemija 2017/18 I UVOD Cilj izučavanja Medicinske biohemije je da studenti upoznaju

Више

Година XLV, број 136, 11. октобар На основу члана 89. Закона о високом образовању ( Службени Гласник РС, број 76/05), чл. 95. и 96. Статута

Година XLV, број 136, 11. октобар На основу члана 89. Закона о високом образовању ( Службени Гласник РС, број 76/05), чл. 95. и 96. Статута Година XLV, број 136, 11. октобар 2007. 279 На основу члана 89. Закона о високом образовању ( Службени Гласник РС, број 76/05), чл. 95. и 96. Статута Универзитета у Београду ( Гласник Универзитета у Београду,

Више

ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ МЕДИЦИНЕ

ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ МЕДИЦИНЕ РАСПОРЕД НАСТАВЕ ЗА СТУДИЈСКИ БЛОК 1 ШКОЛСКЕ 2018/2019. ПРВА ГОДИНА СТУДИЈА ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК + ПБЛ 10:30-13:45 (С5) АНАТОМИЈА 08:00-09:30 (С4) ВЕЖБЕ * 11:30-17:45 (С7, С8) ХИСТОЛОГИЈА ВЕЖБЕ * (почев од 17.09.)

Више

94-Jozic.indd

94-Jozic.indd Marijan Jozić Miroslav Hrženjak Prethodno znanstveno priopćenje UTJECAJ PROGRAMIRANOG TAEKWONDO TRENINGA NA ANTROPOLOŠKI STATUS UČENIKA PETOG I ŠESTOG RAZREDA OSNOVNE ŠKOLE 1. UVOD Kao i svaki drugi trenažni

Више

Upravni stručni studij (redovni i izvanredni studenti) Syllabus predmeta Tjelesne i zdravstvene kulture I Akademska godina: 2018./2019. Izradio/la: To

Upravni stručni studij (redovni i izvanredni studenti) Syllabus predmeta Tjelesne i zdravstvene kulture I Akademska godina: 2018./2019. Izradio/la: To Upravni stručni studij (redovni i izvanredni studenti) Syllabus predmeta Tjelesne i zdravstvene kulture I Akademska godina: 2018./2019. Izradio/la: Tomislav Lopac, v.pred. Nositelj predmeta: Tomislav Lopac,

Више

Б03

Б03 Б03. СОЦИЈАЛНА МЕДИЦИНА И ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ Предмет се налази у трећем семестру. Недељно има 2 часа предавања. Предмет носи 3 ЕСПБ бодова. Циљ предмета: Проучавање међусобног утицаја човека, његовог

Више

МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ

МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ Распоред наставе по методским јединицама са именима наставника и сарадника за зимски семестар 2013/2014. школске године за наставни предмет Клиничка физикална терапија 2 1 Недеља и датум наставе Врста

Више

МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ И СПОРТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ТЕСТ ИЗ БИОЛОГИЈЕ ЗА VIII РАЗРЕД Општинско такмичење, 25. март године 1. Повежите органеле са њи

МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ И СПОРТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ТЕСТ ИЗ БИОЛОГИЈЕ ЗА VIII РАЗРЕД Општинско такмичење, 25. март године 1. Повежите органеле са њи МИНИСТАРСТВО ПРОСВЕТЕ И СПОРТА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ТЕСТ ИЗ БИОЛОГИЈЕ ЗА VIII РАЗРЕД Општинско такмичење, 25. март 2006. године Повежите органеле са њиховим функцијама: митохондрије а) секреторне активности

Више

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation МОБИЛНЕ МАШИНЕ предавање 1.1 садржај предмета, дефинисање машина Студијски програм: Врста и ниво студија: Машинско инжењерство Основне академске студије Назив предмета: MOБИЛНЕ МАШИНЕ 1 Наставник: Асистент:

Више

Начин вредновања научно-стручног рада кандидата Избор у наставничка звања Наставници универзитета Члан 3. У вредновању научно-стручног рада кандидата

Начин вредновања научно-стручног рада кандидата Избор у наставничка звања Наставници универзитета Члан 3. У вредновању научно-стручног рада кандидата Начин вредновања научно-стручног рада кандидата Избор у наставничка звања Наставници универзитета Члан 3. У вредновању научно-стручног рада кандидата за избор наставника у звање доцента, ванредног и редовног

Више

UNIVERZITET U NIŠU

UNIVERZITET U NIŠU Orginalni naučni rad SPORT I ZDRAVLJE VIII (2013) 2: 58-64 ORGINALNI NAUČNI RAD Orginalni naučni rad Slađan Karaleić, Ivana Andjelković, Vesko Milenković Fakultet za sport i fizičko vaspitanje Leposavić,

Више

Разред: I Наставна јединица Тип часа Циљ часа Задаци часа Наставне методе Наставна средства ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ Суножно скакање Обрада Оспособљавање уче

Разред: I Наставна јединица Тип часа Циљ часа Задаци часа Наставне методе Наставна средства ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ Суножно скакање Обрада Оспособљавање уче Разред: I Наставна јединица Тип часа Циљ часа Задаци часа Наставне методе Наставна средства ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ Суножно скакање Обрада Оспособљавање ученика за правилно извођење суножних скокова одговарајућом

Више

I

I ВИСОКА ПОЉОПРИВРЕДНО - ПРЕХРАМБЕНА ШКОЛА ВИСОКА ПОЉОПРИВРЕДНО-ПРЕХРАМБЕНА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА Ћирила и Методија 1, 18400 Прокупље, www.vpps.edu.rs БРОЈ: 561/2 ДАТУМ: 26.02.2018. ГОД. ПРОКУПЉЕ На основу

Више

Slide 1

Slide 1 http://ctm.fon.bg.ac.rs/ Menadžment tehnologije i razvoja Školska 2018/2019. godina Nastavnici i saradnici Profesor dr Maja Levi Jakšić, redovni profesor četvrtak 16-18h, kabinet 301C majal@fon.bg.ac.rs

Више

ПАТОЛОШКА ФИЗИОЛОГИЈА OСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ ПРВА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2018/2019.

ПАТОЛОШКА ФИЗИОЛОГИЈА OСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ ПРВА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2018/2019. ПАТОЛОШКА ФИЗИОЛОГИЈА OСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ ПРВА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2018/2019. Предмет: ПАТОЛОШКА ФИЗИОЛОГИЈА Предмет се вреднује са 5 ЕСПБ. Недељно има 4 часа активне наставе (3 часа предавања,

Више

Табела 5

Табела 5 Основи финансија инфолист 2018/19 академске и струковне студије Назив предмета: Основи финансија Година студија: друга Семестар: четврти Фонд часова: 45 предавања + 26 вежби Статус предмета: обавезни Условљеност:

Више

EKONOMSKI FAKULTET BEOGRAD

EKONOMSKI FAKULTET BEOGRAD EKONOMSKI FAKULTET BEOGRAD PREDMET: STRATEGIJSKI MENADŽMENT II GODINA, OBAVEZAN ZA SVE SMEROVE Naziv kursa: Strategijski menadžment Obim kursa : 60h predavanja + 60h vežbi Nastavnici: 1. dr Dragan Đuričin,

Више

UNIVERZITET UKSHIN HOTI PRIZREN FAKULTET RAČUNARSKIH NAUKA PROGRAM: TIT - BOS NASTAVNI PLAN-PROGRAM SYLLABUS Nivo studija Bachelor Program TIT-Bos Aka

UNIVERZITET UKSHIN HOTI PRIZREN FAKULTET RAČUNARSKIH NAUKA PROGRAM: TIT - BOS NASTAVNI PLAN-PROGRAM SYLLABUS Nivo studija Bachelor Program TIT-Bos Aka UNIVERZITET UKSHIN HOTI PRIZREN FAKULTET RAČUNARSKIH NAUKA PROGRAM: TIT - BOS NASTAVNI PLAN-PROGRAM SYLLABUS Nivo studija Bachelor Program TIT-Bos Akademska godina 018/019 PREDMET Godina studija I Status

Више

Microsoft PowerPoint - NAD IR OS pravila 2017.pptx

Microsoft PowerPoint - NAD IR OS pravila 2017.pptx Нумеричка анализа и дискретна математика 2017/2018 ИР, ОС ванр. проф. др Бранко Малешевић, доц. др Ивана Јововић ванр. проф. др Синиша Јешић, доц. др Наташа Ћировић Настава Курс Нумеричка анализа и дискретна

Више

Microsoft Word - Uputstvo za proveru znanja studenata.doc

Microsoft Word - Uputstvo za proveru znanja  studenata.doc Упутство за проверу знања студената Садржај: 1. ПРЕДМЕТ И ПОДРУЧЈЕ ПРИМЕНЕ 2. ВЕЗЕ СА ДРУГИМ ДОКУМЕНТИМА 3. ТЕРМИНИ И ДЕФИНИЦИЈЕ 4. ПОСТУПАК РАДА 5. ОДГОВОРНОСТ И ОВЛАШЋЕЊА 6. ПРИЛОЗИ Верзија: 1 Ознака:

Више

UNIVERZITET PRIVREDNA AKADEMIJA, NOVI SAD STOMATOLOŠKI FAKULTET ИСПИТНА ПИТАЊА ГНАТОЛОГИЈA 1. ПОЈАМ, ПРЕДМЕТ ИЗУЧАВАЊА И ЗНАЧАЈ ГНАТОЛОГИЈЕ 2. ИЗНАЛАЖ

UNIVERZITET PRIVREDNA AKADEMIJA, NOVI SAD STOMATOLOŠKI FAKULTET ИСПИТНА ПИТАЊА ГНАТОЛОГИЈA 1. ПОЈАМ, ПРЕДМЕТ ИЗУЧАВАЊА И ЗНАЧАЈ ГНАТОЛОГИЈЕ 2. ИЗНАЛАЖ UNIVERZITET PRIVREDNA AKADEMIJA, NOVI SAD STOMATOLOŠKI FAKULTET ИСПИТНА ПИТАЊА ГНАТОЛОГИЈA 1. ПОЈАМ, ПРЕДМЕТ ИЗУЧАВАЊА И ЗНАЧАЈ ГНАТОЛОГИЈЕ 2. ИЗНАЛАЖЕЊЕ ПРОЈЕКЦИЈА ТЕРМИНАЛНЕ (ШАРНИРСКЕ) ОСОВИНЕ (ЦЕНТАР

Више

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation МОБИЛНЕ МАШИНЕ 2 предавање 1.1 садржај предмета, дефинисање машина Назив предмета: МОБИЛНЕ МАШИНЕ 2 Наставник: Сарадник: Предраг Милић Шифра предмета: Година: I Семестар: 2 Статус предмета: Број ЕСПБ:

Више

Разред: I Наставна јединица Тип часа Циљ часа Задаци часа Наставне методе Наставна средства ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ конбинације скокова у разним кретним зад

Разред: I Наставна јединица Тип часа Циљ часа Задаци часа Наставне методе Наставна средства ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ конбинације скокова у разним кретним зад Разред: I Наставна јединица Тип часа Циљ часа Задаци часа Наставне методе Наставна средства ФИЗИЧКО ВАСПИТАЊЕ конбинације скокова у разним кретним задацима oбрада оспособити ученике да правилно изводе

Више

ОБРАЗАЦ СИЛАБУСА – С2

ОБРАЗАЦ СИЛАБУСА – С2 ОБРАЗАЦ СИЛАБУСА С2 ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ: Назив предмета: Буџетско право Статус предмета: Изборни предмет, Правно-економски модул Профил предмета: Број бодова(еспб): 7 Трајање наставе: 15 недеља, недељни

Више

48-Blazevic.indd

48-Blazevic.indd znanstveni radovi izvan teme Iva Blažević Damir Božić Jelena Dragičević Originalni znanstveni rad RELACIJE IZMEĐU ANTROPOLOŠKIH OBILJEŽJA I AKTIVNOSTI PREDŠKOLSKOG DJETETA U SLOBODNO VRIJEME 1. UVOD Tjelesno

Више

ПАРОДОНТОЛОГИЈА ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈE СТОМАТОЛОГИЈЕ ЧЕТВРТА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2016/2017.

ПАРОДОНТОЛОГИЈА ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈE СТОМАТОЛОГИЈЕ ЧЕТВРТА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2016/2017. ПАРОДОНТОЛОГИЈА ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈE СТОМАТОЛОГИЈЕ ЧЕТРТА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2016/2017. Предмет: Пародонтологија Предмет се вреднује са 8 ЕСПБ. Недељно има 6 часова активне наставе (2 часа

Више

Пословник о квалитету

Пословник о квалитету Висока школа струковних студија за информационе и комуникационе технологије Здравка Челара 16 Београд Ознака Верзија 1 Укупно страна 15 Датум 22.12.2014. ПРОЦЕДУРА КОЈОМ СЕ ОБЕЗБЕЂУЈЕ ПОШТОВАЊЕ ПЛАНА И

Више

Извештај о резултатима завршног испита на крају основног образовања и васпитања у школској 2013/2014. години

Извештај о резултатима завршног испита на крају основног образовања и васпитања у школској 2013/2014. години Извештај о резултатима завршног испита на крају основног образовања и васпитања у школској 2013/2014. години Садржај Општи подаци... 3 1. Анализа 1... 4 2. Анализа 2... 4 3. Анализа 3... 5 4. Анализа 4...

Више

UNIVERZITET U SARAJEVU POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENI FAKULTET Broj: /18 Sarajevo, godine Na osnovu čl. 63. stav (7) i člana 64. st

UNIVERZITET U SARAJEVU POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENI FAKULTET Broj: /18 Sarajevo, godine Na osnovu čl. 63. stav (7) i člana 64. st UNIVERZITET U SARAJEVU POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENI FAKULTET Broj: 01-1-1860/18 Sarajevo, 01.. 2018. godine Na osnovu čl. 63. stav (7) i člana 64. stav (4) Zakona o visokom obrazovanju (Službene novine Kantona

Више

Slide 1

Slide 1 Dodatak Sustavni cjeloviti pregled unesrećenog prema ITLS-u tzv. Brzi trauma-pregled Medicinska komisija HGSS-a predstavlja ga u okviru svog tečaja prve pomoći Brzi trauma-pregled po ITLS-u 1 Pristup:

Више

ХИГИЈЕНА И ЕКОЛОГИЈА ФАKУЛТЕТ МЕДИЦИНСКИХ НАУКА КРАГУЈЕВАЦ МЕДИЦИНА И ДРУШТВО ШЕСТА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2014/2015.

ХИГИЈЕНА И ЕКОЛОГИЈА ФАKУЛТЕТ МЕДИЦИНСКИХ НАУКА КРАГУЈЕВАЦ МЕДИЦИНА И ДРУШТВО ШЕСТА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2014/2015. ХИГИЈЕНА И ЕКОЛОГИЈА МЕДИЦИНА И ДРУШТВО ШЕСТА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2014/2015. Предмет: ХИГИЈЕНА И ЕКОЛОГИЈА Предмет се вреднује са 6 ЕСПБ. Недељно има 6 часова активне наставе (4 часoва предавања и

Више

Динамика крутог тела

Динамика крутог тела Динамика крутог тела. Задаци за вежбу 1. Штап масе m и дужине L се крајем А наслања на храпаву хоризонталну раван, док на другом крају дејствује сила F константног интензитета и правца нормалног на штап.

Више

РЕПУБЛИКА СРПСКА

РЕПУБЛИКА СРПСКА Р А С П О Р Е Д И С П И Т А (јануарско - фебруарски испитни рок ак. 2016/17.год.) РЕДОВНИ СТУДЕНТИ ПРЕДМЕТ ТЕРМИН ДАТУМ - Социјална медицина - Анатомија ЗЊ, Ф, РТ парцијални I (писмени испит - кости) -

Више

Poslovnik o radu Nastavnog veca

Poslovnik o radu Nastavnog veca ТЕХНИКУМ ТАУРУНУМ ВИСОКА ИНЖЕЊЕРСКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА Наде Димић 4, Београд-Земун Број: 01-732 Датум: 23.05.2019. године П Р А В И Л Н И К О УСЛОВИМА УПИСА НА СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ ИНЖЕЊЕРСТВО ЗАШТИТЕ

Више

Microsoft PowerPoint - fizika 9-oscilacije

Microsoft PowerPoint - fizika 9-oscilacije Предиспитне обавезе Шема прикупљања поена - измене Активност у току предавања = 5 поена (са више од 3 одсуствовања са предавања се не могу добити) Лабораторијске вежбе = 10 поена обавезни сви поени односно

Више

ФУНКЦИОНАЛНА БИОЛОГИЈА

ФУНКЦИОНАЛНА БИОЛОГИЈА Универзитет у Крагујевцу ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ Радоја Домановића 12, 34000 Крагујевац, Србија University оf Kragujevac FACULTY OF SCIENCE Radoja Domanovića 12, 34000 Kragujevac, Serbia ИНСТИТУТ

Више

Универзитет у Крагујевцу Агрономски факултет у Чачку Чачак, Цара Душана 34 Тел: 032/ ; Факс: 032/ ;

Универзитет у Крагујевцу Агрономски факултет у Чачку Чачак, Цара Душана 34 Тел: 032/ ; Факс: 032/ ; Универзитет у Крагујевцу Агрономски факултет у Чачку 32.000 Чачак, Цара Душана 34 Тел: 032/30 34 00 30 34 10; Факс: 032/30 34 01; E-mail: afdekanat@kg.ac.rs; www.afc.kg.ac.rs РАСПОРЕД НАСТАВЕ НА СТУДИЈСКОМ

Више

SEN - nastava iz predmeta

SEN - nastava iz predmeta SVEUČILIŠTE U ZAGREBU MEDICINSKI FAKULTET Izvedbeni nastavni plan predmeta Prva pomoć Akademska godina 2019/2020 Neda Pjevač I. OPĆE NAPOMENE O PREDMETU I ORGANIZACIJI NASTAVE Broj sati predavanja: 4 Broj

Више

Microsoft Word - Pravilnik o izboru u zvanje nastavnika i saradnika mart 2018.doc

Microsoft Word - Pravilnik o izboru u zvanje nastavnika i saradnika mart 2018.doc На основу члана 73.-88. Закона о високом образовању ( Сл. гласник РС број 88/17) члана 121. Статута Високе пословно-техничке школе струковних студија у Ужицу, Наставно веће Школе на седници одржаној дана

Више

На основу члана 115 став 1 Закона о високом образовању («Службени гласник Републике Српске» бр

На основу члана 115 став 1 Закона о високом образовању («Службени гласник Републике Српске» бр РЕПУБЛИКА СРПСКА МИНИСТАРСТВО ПРОСВЈЕТЕ И КУЛТУРЕ ПРАВИЛНИК О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНИ ПРАВИЛНИКА О САДРЖАЈУ ЈАВНИХ ИСПРАВА КОЈЕ ИЗДАЈУ ВИСОКОШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ Бања Лука, мај 2014. године На основу члана 131.

Више

ИНФЕКТИВНЕ БОЛЕСТИ СА НЕГОМ ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ ДРУГА ГОДИНА СТУДИЈА СТРУКОВНА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА школска 2016/2017.

ИНФЕКТИВНЕ БОЛЕСТИ СА НЕГОМ ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ ДРУГА ГОДИНА СТУДИЈА СТРУКОВНА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА школска 2016/2017. ИНФЕКТИНЕ БОЛЕСТИ СА НЕГОМ ОСНОНЕ СТРУКОНЕ СТУДИЈЕ ДРУГА ГОДИНА СТУДИЈА СТРУКОНА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА школска 2016/2017. Предмет: ИНФЕКТИНЕ БОЛЕСТИ СА НЕГОМ Предмет се вреднује са 3 ЕСПБ. Недељно има 2 часа

Више

Microsoft Word - Ispitni_rok_2016_avg_sept_okt

Microsoft Word - Ispitni_rok_2016_avg_sept_okt TEHNOLOŠKI FAKULTET NOVI SAD 10.06.2016. RASPORED POLAGANJA ISPITA za AVGUSTOVSKI ISPITNI ROK školske 2015/2016. godine D a t u m Vreme S a l a Matematika I - popravni kolokvijumi 23.08.2016 8 Amf Matematika

Више

UNIVERZITET U SARAJEVU POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENI FAKULTET Broj: /18 Sarajevo, godine Na osnovu čl. 63. stav (7) i člana 64. st

UNIVERZITET U SARAJEVU POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENI FAKULTET Broj: /18 Sarajevo, godine Na osnovu čl. 63. stav (7) i člana 64. st UNIVERZITET U SARAJEVU POLJOPRIVREDNO-PREHRAMBENI FAKULTET Broj: 01-1-1860/18 Sarajevo, 01. 10. 2018. godine Na osnovu čl. 63. stav (7) i člana 64. stav (4) Zakona o visokom obrazovanju (Službene novine

Више

Универзитет у Београду Медицински факултет у Београду Записник о полагању испита Предмет: Клиничка и примењена анатомија главе и централног нервног си

Универзитет у Београду Медицински факултет у Београду Записник о полагању испита Предмет: Клиничка и примењена анатомија главе и централног нервног си Предмет: Клиничка и примењена анатомија главе и централног нервног система Група: Институт за анатомију ''Нико Миљанић'' Шифра предмета: 4СА-КА- Име и презиме наставника: др Бранислав Филиповић. 208/207

Више

ТАБЕЛЕ У ДОКУМЕНТАЦИЈИ ЗА АКРЕДИТАЦИЈУ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА ПРВОГ И ДРУГОГ НИВОА ВИСОКОГ ОБРАЗОВАЊА

ТАБЕЛЕ У ДОКУМЕНТАЦИЈИ ЗА АКРЕДИТАЦИЈУ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА ПРВОГ И ДРУГОГ НИВОА ВИСОКОГ ОБРАЗОВАЊА Принципи рада на новој (ре)акредитацији програма на ОАС, МАС и ДАС Ф о р м а т и н а ч и н р а д а (1) Препоручује се одсецима да формирају радне групе за припрему документације за акредитацију (најбоље

Више

73-Dumanic.indd

73-Dumanic.indd ZNANSTVENI RADOVI IZVAN TEME Duje Dumanić Karla Šitić Originalni znanstveni rad USPOREDBA JAČINE BOLI U TJELESNIM REGIJAMA KOD PLIVAČA I VESLAČA KADETSKOG UZRASTA 1. UVOD Sudjelovanje mladih u sportu danas

Више

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Универзитет у Нишу Електронски факултет у Нишу Катедра за теоријску електротехнику ЛАБОРАТОРИЈСКИ ПРАКТИКУМ ОСНОВИ ЕЛЕКТРОТЕХНИКЕ Увод Циљ и задаци предмета Припрема студената за практичан рад у Лабораторији

Више

Microsoft Word - TABELE UZ PRAVILNIK za doc

Microsoft Word - TABELE UZ PRAVILNIK za doc I САДРЖАЈ И ОБИМ ПРЕВЕНТИВНИХ МЕРА * У ОБЛАСТИ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ ПОПУЛАЦИОНA ГРУПA Новорођенче (први месец) Одојче (од другог месеца до краја прве године) ВРСТА САДРЖАЈ ОБИМ туберкулозе и против хепатитиса

Више

Microsoft Word - Multidisciplinarne obuke _ Satnica

Microsoft Word - Multidisciplinarne obuke _ Satnica MAŠINSKI FAKULTET BANJA LUKA Multidisciplinarna obuka za nastavnike srednjih škola PRVA GRUPA Mehatronika Pneumatsko upravljanje Rеd. Nаziv Prеdаvаnjе Vјеžbе Čаsоvа Vriјеmе Čаsоvа Vriјеmе dаn, 20.04.2016.,

Више

На основу Правилника о сталном стручном усавршавању и стицању звања наставника, васпитача и стручних сарадника („Службени гласњник РС“, број 13/2012 и

На основу Правилника о сталном стручном усавршавању и стицању звања наставника, васпитача и стручних сарадника („Службени гласњник РС“, број 13/2012 и На основу Правилника о сталном стручном усавршавању и стицању звања наставника, васпитача и стручних сарадника ( Службени гласник РС, број 81/18)и Правилника о изменама и допунама Правилника о сталном

Више

Microsoft Word - osnovne_strukovne_studije_ekologija.doc

Microsoft Word - osnovne_strukovne_studije_ekologija.doc Универзитет у Крагујевцу ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ Радоја Домановића 12, 34000 Крагујевац, Србија University оf Kragujevac FACULTY OF SCIENCE Radoja Domanovića 12, 34000 Kragujevac, Serbia Студијски

Више

АНЕСТЕЗИОЛОГИЈА СА РЕАНИМАТОЛОГИЈОМ ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ СТРУКОВНА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА ТРЕЋА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2017/2018.

АНЕСТЕЗИОЛОГИЈА СА РЕАНИМАТОЛОГИЈОМ ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ СТРУКОВНА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА ТРЕЋА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2017/2018. АНЕСТЕЗИОЛОГИЈА СА РЕАНИМАТОЛОГИЈОМ ОСНОНЕ СТРУКОНЕ СТУДИЈЕ СТРУКОНА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА ТРЕЋА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2017/2018. Предмет: АНЕСТЕЗИОЛОГИЈА СА РЕАНИМАТОЛОГИЈОМ Предмет се вреднује са 6 ЕСПБ.

Више

RAZVOJ SNAGE U SPORTU I DEO Dr Mihajlo Kostić, Niš

RAZVOJ SNAGE U SPORTU I DEO Dr Mihajlo Kostić, Niš RAZVOJ SNAGE U SPORTU I DEO Dr Mihajlo Kostić, Niš 2012. www.kondicionitrening.com DEFINICIJE Snaga je čovekova sposobnost da pomoću mišićnih naprezanja savlada spoljašnji otpor ili da mu se suprotstavi.

Више

HSV-1-11.cdr

HSV-1-11.cdr Hrvat. Športskomed. Vjesn. 2011; 26: 33-38 PROMJENE ODNOSA ANTROPOMETRIJSKIH I MOTORIČKIH KARAKTERISTIKA UNUTAR 6-MJESEČNOG PERIODA KOD PLIVAČA ADOLESCENATA CHANGES IN RELATIONSHIP BETWEEN ANTHROPOMETRIC

Више

План рада на наставном предмету

План рада на наставном предмету План рада на наставном предмету Назив предмета Развитак модерног права Шифра предмета Статус предмета Семестар Број кредита Фонд часова РМП Обавезни I 10 105 Циљеви предмета Исход изучавања Садржај и структура

Више

Медицински факултет, Универзитет у Београду Институт за патолошку физиологију Љубодраг Буба Михаиловић Др Суботића 9, Бeоград ОБАВЕШТЕЊЕ О МЕСТУ И ТЕР

Медицински факултет, Универзитет у Београду Институт за патолошку физиологију Љубодраг Буба Михаиловић Др Суботића 9, Бeоград ОБАВЕШТЕЊЕ О МЕСТУ И ТЕР Медицински факултет, Универзитет у Београду Институт за патолошку физиологију Љубодраг Буба Михаиловић Др Суботића 9, Бeоград ОБАВЕШТЕЊЕ О МЕСТУ И ТЕРМИНИМА ОДРЖАВАЊА ТЕОРИЈСКЕ И ПРАКТИЧНЕ НАСТАВЕ ИЗ ПАТОЛОШКЕ

Више

oss_40_ docx

oss_40_ docx Шифра и назив предмета: 0132.11 Аутоматизација производних процеса Обим наставе у бодовима: 6 ЕСПБ Семестар: VI Фонд часова за предавање, вежбе и ДОН: - недељно : 2 + 2 + 1 - укупно : 30 + 30 + 15 = 75

Више