Analiza stanja sustava civilne zaštite na području općine Ljubešćica za godinu

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "Analiza stanja sustava civilne zaštite na području općine Ljubešćica za godinu"

Транскрипт

1 Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite za razdoblje

2 UVOD Zakonom o sustavu civilne zaštite ( Narodne novine broj 82/2015.) određeno je da sustav civilne zaštite obuhvaća mjere i aktivnosti ( preventivne, planske, organizacijske, operativne, nadzorne i financijske) kojima se uređuju prava i obveze sudionika, ustroj i djelovanje svih sustava civilne zaštite i način povezivanja institucionalnih i funkcionalnih resursa sudionika koji se međusobno nadopunjuju u jedinstvenu cjelinu radi smanjenja rizika od katastrofa te zaštite i spašavanja građana, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša na teritoriju Republike Hrvatske od posljedica prirodnih, tehničko-tehnoloških velikih nesreća i katastrofa, otklanjanja posljedica terorizma i ratnih razaranja. Sustav civilne zaštite ustrojava se na lokalnoj, područnoj i državnoj razini te povezuje resurse i sposobnosti sudionika operativnih snaga i građana u jedinstvenu cjelinu radi smanjenja rizika od katastrofa, pružanja brzog odgovora na prijetnje i opasnosti nastanka, te ublažavanja posljedica velike nesreće ili katastrofe. Brzo i učinkovito djelovanje operativnih snaga civilne zaštite u velikim nesrećama i katastrofama može spasiti mnoge živote, smanjiti socijalno ekonomske, infrastrukturalne i sigurnosne poremećaje i spriječiti naknadne nesreće koje mogu izazvati veće posljedice od utjecaja ugroze koja je već nastupila. Smjernice se kratkoročno odnose na donošenje plana civilne zaštite, procjene rizika od velikih nesreća i plan djelovanja civilne zaštite kao temeljnih dokumenata za daljnje funkcioniranje samog sustava civilne zaštite, a dugoročno predstavlja kontinuirani proces provođenja aktivnosti kojima će se iz godine u godinu razvijati i usavršavati sustav civilne zaštite kao i sustav zaštite i spašavanja kako bi se postigao najviši standard potreban za provedbu zadaća svih operativnih snaga. SMJERNICE 1. OPERATIVNE SNAGE SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE Mjere i aktivnosti u sustavu civilne zaštite provode sljedeće operativne snage sustava civilne zaštite: 1) Stožer civilne zaštite Općine Ljubešćica 2) Postrojba civilne zaštite opće namjene Općine Ljubešćica 3) Povjerenici CZ 4) Zapovjedništvo i postrojba DVD-a Ljubešćica 5) Snage redovnih službi i pravnih osoba koje se zaštitom i spašavanjem bave u okviru redovne djelatnosti (općinske) 1

3 6) Specijalistička ordinacija obiteljske medicine Ljubešćica, dr. Davorka Kraljevski 7) Hrvatska gorska služba spašavanja, stanica Varaždin 8) Druge organizirane snage koje se mogu uključiti u zaštitu i spašavanje 9) Komunalni redar 10) Športsko-ribolovno društvo Diver Ljubešćica Temeljem članka 17. stavak 3. podstavak 6. Zakona o civilnoj zaštiti načelnik je odgovoran za osnivanje operativnih snaga civilne zaštite sukladno usvojenim smjernicama i planu razvoja sustava civilne zaštite te sukladno članku 17. stavak 3. podstavak 2. Navedenog Zakona donosi plan odnosno vrstu i način provođenja vježbi operativnih snaga sustava civilne zaštite. Općina Ljubešćica će sukladno članku 20. stavak 2. Zakona o sustavu civilne zaštite zajedno s operativnim snagama civilne zaštite voditi i ažurirati bazu podataka o pripadnicima i resursima operativnih snaga, te o promjenama dostavljati podatke Državnoj upravi za zaštitu i spašavanje putem Područnog ureda Varaždin STOŽER CIVILNE ZAŠTITE Članovi stožera civilne zaštite obvezni su završiti osposobljavanje koje provodi Državna uprava za zaštitu i spašavanje prema Programu osposobljavanja članova stožera civilne zaštite OPERATIVNE SNAGE VATROGASTVA Operativne snage vatrogastva temeljna su operativna snaga sustava civilne zaštite koje djeluju u sustavu civilne zaštite u skladu s odredbama posebnih propisa kojima se uređuje područje vatrogastva (temeljni zakoni Zakon o zaštiti od požara (NN 92/10) i Zakon o vatrogastvu (NN 139/04, 174/04, 38/09, 80/10). Planom zaštite od požara Općine Ljubešćica prikazan je stvarni broj, veličina, smještaj i ustroj vatrogasnih postrojbi odnosno dobrovoljnih vatrogasnih društava te njihova područja djelovanja i odgovornosti sukladno Pravilniku o planu ZOP (NN 51/12). Pravilnikom o minimumu tehničkih sredstava i opreme propisan je minimum tehničke opreme i sredstava potreban da bi vatrogasne postrojbe mogle obavljati vatrogasnu djelatnost sukladno odredbama Zakona o vatrogastvu. Procjenom ugroženosti od požara utvrđuju se razine ugroženosti od požara i/ili tehnološke eksplozije i zaštitnih mjera, a kojim se između ostalog daje stručno mišljenje o postojećem stanju, ustroju službe za zaštitu od požara te profesionalnih i dobrovoljnih vatrogasnih postrojba, radi numerička analiza požarne ugroženosti te predlažu mjere dakle procjenom se 2

4 određuje potreban broj vatrogasaca za pojedino ugroženo područje, a onda se prema tome po prije navedenom pravilniku oprema postrojba i određuje vrsta i veličina postrojbi. U razdoblju od do godine potrebno je provoditi različite oblike osposobljavanja vatrogasaca, kako profesionalnih tako i dobrovoljnih sve prema Pravilniku o programu osposobljavanja i usavršavanja vatrogasnih kadrova (NN 61/94), prema Pravilniku o programu osposobljavanja i usavršavanja vatrogasnih kadrova (NN 61/94) kao i prema članku 28., st. 2 Zakona o vatrogastvu (NN 139/04, 174/04, 38/09, 80/10). Vatrogasnom djelatnošću razumijeva se i osposobljavanje vatrogasaca te njihovo sudjelovanje u vježbama, natjecanjima i sl. kao i redovito obavljanje liječničkih pregleda sukladno posebnim propisima. Posebnu pažnju treba posvetiti radu s vatrogasnom mladeži kao mogućim budućim vatrogascima, ali se ne smije zanemariti ni edukacija građana posebno poljoprivrednika u vezi spaljivanja biljnog otpada zbog mogućnosti izbijanja požara na otvorenim prostorima, ali i štetnosti na okoliš. Potrebno je osvijestiti, upoznati javnost i provoditi preventivne aktivnosti u svrhu povećanja sigurnosti i smanjiti opasnost (ili rizike) od nastanka požara. Sukladno Zakonu o zaštiti od požara ( Narodne novine broj 92/10.) u razmatranom periodu potrebno je: Donijeti godišnji provedbeni plan unapređenja zaštite od požara izraditi izvješće o stanju zaštite od požara na svom području i stanju provedbe godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara Plan zaštite od požara jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave usklađivati najmanje jednom godišnje s novonastalim uvjetima OPERATIVNE SNAGE CRVENOG KRIŽA Operativna snaga Hrvatskog Crvenog križa je Gradsko društvo Crvenog križa Novi Marof koje je temeljna operativna snaga sustava civilne zaštite u velikim nesrećama i katastrofama u izvršavanju obveza sustava civilne zaštite sukladno Zakonu o Hrvatskom Crvenom križu, Statutu Hrvatskog Crvenog križa i drugim važećim propisima. Osim navedenog Gradsko društvo Crvenog križa traži, prima i raspoređuje humanitarnu pomoć za potrebe na području svog djelovanja, obučava i oprema ekipe za izvršavanje zadaća u slučaju velikih prirodnih, ekoloških i drugih nesreća s posljedicama masovnih stradanja i epidemija. Općina Ljubešćica nastavit će s financiranjem Gradskog društva crvenog križa Novi Marof sukladno važećim propisima. 3

5 1.4. UDRUGE Na području Općine Ljubešćica djeluju udruge koje različitim aktivnostima njeguju specifična znanja i vještine koje mogu unaprijediti učinkovitu provedbu mjera zaštite i spašavanja u sustavu civilne zaštite. Udruge od značaja za sustav civilne zaštite potrebno je dodatno financirati kako bi svojim aktivnostima što kvalitetnije osposobljavali svoje članove i nabavljali opremu koja će se koristiti za njihovu redovnu aktivnost ali će biti važna i u slučaju izvanrednih situacija. Udruge koje su od interesa za sustav civilne zaštite (LD Vepar Ljubešćica, ŠRD Diver Ljubešćica), pričuvni su dio operativnih snaga sustava civilne zaštite i svojim sposobnostima nadopunjuju sposobnost temeljnih operativnih snaga POSTROJBE I POVJERENICI CIVILNE ZAŠTITE Postrojbe civilne zaštite Općina Ljubešćica će po donošenju procjene rizika osnovati postrojbe civilne zaštite i to postrojbu opće namjene i specijalističke postrojbe civilne zaštite, propisati materijalni i osobni ustroj postrojbi civilne zaštite te popuniti postrojbe civilne zaštite sukladno članku 33. Zakona o sustavu civilne zaštite. Do donošenja navedenog dokumenta ostaju na snazi Odluka o osnivanju Tima civilne zaštite opće namjene Općine Ljubešćica (KLASA: /11-01/1, URBROJ: 2186/ od 08. lipnja 2011.) Povjerenik civilne zaštite Povjerenika civilne zaštite i njegovog zamjenika imenuje Načelnik za pojedine mjesne odbore sukladno članku 33. stavak 3. podstavak 2. Zakona o sustavu civilne zaštite. Povjerenici i zamjenici - Sudjeluju u pripremanju građana za osobnu i uzajamnu zaštitu te usklađuju provođenje mjera osobne i uzajamne zaštite, - Daju obavijesti građanima o pravodobnom poduzimanju mjera civilne zaštite te javne mobilizacije radi sudjelovanju u sustavu civilne zaštite - Sudjeluju u organiziranju i provođenju evakuacije, sklanjanja, zbrinjavanja i drugih mjera civilne zaštite - Organiziraju zaštitu i spašavanje pripadnika ranjivih skupina - Provjeravaju postavljanje obavijesti o znakovima za uzbunjivanje u stambenim zgradama na području svoje nadležnosti i o propustima obavještavaju inspekciju civilne zaštite. 4

6 1.6. KOORDINATOR NA LOKACIJI Koordinator na lokaciji procjenjuje situaciju i njezine posljedice na terenu te u suradnji s mjerodavnim stožerom civilne zaštite usklađuje djelovanje operativnih snaga sustava civilne zaštite. Koordinatora na lokaciji, sukladno specifičnostima izvanrednog događaja, određuje odlukom načelnik stožera civilne zaštite iz redova operativnih snaga sustava civilne zaštite po osnivanju operativnih snaga civilne zaštite PRAVNE OSOBE U SUSTAVU CIVILNE ZAŠTITE Pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite određene su Odlukom o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite na području općine Ljubešćica KLASA: /16-01/1, URBROJ: 2186/ , od dana 27. srpnja godine (Službeni vjesnik Varaždinske županije broj 35/16). Pravnim osobama od interesa za sustav civilne zaštite na području Općine Ljubešćica dostavljeni su izvodi kojima im se utvrđuju određene zadaće u provođenju pojedinih mjera zaštite i spašavanja. 2. PROCJENA RIZIKA I PLAN DJELOVANJA CIVILNE ZAŠTITE Općina Ljubešćica će, ako se utvrdi potreba, donijeti procjenu rizika od velikih nesreća i plan djelovanja civilne zaštite temeljem članka 97. stavak 1. Zakona o sustavu civilne zaštite u roku od dvije godine od dana stupanja na snagu pravilnika o smjernicama za izradu procjene rizika od katastrofa, pravilnika o mjerama civilne zaštite u prostornom planiranju i pravilnika o uvjetima koje moraju ispunjavati ovlaštene pravne osobe za obavljanje stručnih poslova u području planiranja civilne zaštite. Procjene ugroženosti i planovi zaštite i spašavanja doneseni temeljem Zakona o zaštiti i spašavanju ostaju na snazi do donošenja procjena rizika. PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA Dragutin Gotić 5

Microsoft Word - AnalizastanjasustavaZiS-2014 i smjernice

Microsoft Word - AnalizastanjasustavaZiS-2014 i smjernice Temeljem članka 28. stavak 1. Zakona o zaštiti i spašavanju (N.N. br.,. 174/04., 79/07 38/09 i 127/10), te, članka 32. Statuta Općine Runovići (Službeni glasnik Općine Runovići br. 1/03), a na prijedlog

Више

Na osnovi članka 28

Na osnovi članka 28 1 ANALIZA STANJA SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA NA PODRUČJU OPĆINE MOŠĆENIČKA DRAGA U 2013. GODINI UVOD Sustav zaštite i spašavanja predstavlja skup mjera i aktivnosti usmjerenih na smanjenje rizika i ublažavanje

Више

12/17 SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE VOJNIĆ ISSN SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE VOJNIĆ Godina III/2017. broj:12 Vojnić, 28. srpanj

12/17 SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE VOJNIĆ ISSN SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE VOJNIĆ Godina III/2017. broj:12 Vojnić, 28. srpanj ISSN 1849-6806 SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE VOJNIĆ Godina III/2017. broj:12 Vojnić, 28. srpanj 2017. 1 S A D R Ž A J I. OPĆINSKI NAČELNIK 1. Odluka o provođenju vježbe civilne zaštite u 2017.g...3 2. Odluka

Више

SLUŽBENE NOVINE

SLUŽBENE NOVINE SLUŽBENE NOVINE OPĆINE PIĆAN GOD. XVII BROJ 6 PIĆAN, 16. PROSINCA 2015. LIST IZLAZI POVREMENO S A D R Ž A J AKTI VIJEĆA Stranica 1. Odluka o donošenju Dopuna Prostornog plana uređenja Općine Pićan. 2 AKTI

Више

Službeni glasnik Općine Šodolovci Godina XIX Šodolovci, 05. srpnja Broj 3 SADRŽAJ AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA: 1. Zaključak o usvajanju zapisnika sa 1

Službeni glasnik Općine Šodolovci Godina XIX Šodolovci, 05. srpnja Broj 3 SADRŽAJ AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA: 1. Zaključak o usvajanju zapisnika sa 1 Službeni glasnik Općine Šodolovci Godina XIX Šodolovci, 05. srpnja 2016. Broj 3 SADRŽAJ AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA: 1. Zaključak o usvajanju zapisnika sa 17. sjednice općinskog vijeća općine Šodolovci, 2. I.

Више

JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA ZAGREBA ZAGREB, Savska cesta broj 1 Sukladno članku 10. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine 25/12

JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA ZAGREBA ZAGREB, Savska cesta broj 1 Sukladno članku 10. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine 25/12 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA GRADA ZAGREBA ZAGREB, Savska cesta broj 1 Sukladno članku 10. Zakona o pravu na pristup informacijama (Narodne novine 25/12.) Javna vatrogasna postrojba Grada Zagreba (u nastavku

Више

9.1. Analiza ZiS za 2014

9.1. Analiza ZiS za 2014 O B R A Z L O Ž E NJ E PRIJEDLOGA ZAKLJUČKA O USVAJANJU ANALIZE STANJA ZAŠTITE I SPAŠAVANJE NA PODRUČJU GRADA OPATIJE U 2014 GODINI I DONOŠENJE SMJERNICA ZA ORGANIZACIJU I RAZVOJ SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA

Више

Službeni vjesnik Godina XXI I OPĆINA ŠPIŠIĆ BUKOVICA Špišić Bukovica, 22. siječnja godine Broj 1/16 AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA 1. Odluka o dodjeli ne

Službeni vjesnik Godina XXI I OPĆINA ŠPIŠIĆ BUKOVICA Špišić Bukovica, 22. siječnja godine Broj 1/16 AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA 1. Odluka o dodjeli ne Službeni vjesnik Godina XXI I OPĆINA ŠPIŠIĆ BUKOVICA Špišić Bukovica, 22. siječnja 2016. godine Broj 1/16 AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA 1. Odluka o dodjeli nefinancijske podrške - prostora na području Općine Špišić

Више

На основу члана 15. Закона о ванредним ситуацијама ( Службени гласник РС, број 111/09), члана 20. Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС,

На основу члана 15. Закона о ванредним ситуацијама ( Службени гласник РС, број 111/09), члана 20. Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС, На основу члана 15. Закона о ванредним ситуацијама ( Службени гласник РС, број 111/09), члана 20. Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС, број 129/07) и члана 18. став 1. тачка 20. Статута

Више

Presentation og Police directorate

Presentation og Police directorate REPUBLIKA SRBIJA MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA DIREKCIJA POLICIJE Planiranje, priprema, koordinacija i sprovođenje evakuacije u vanrednim situacijama - iskustva i prakse Beograd, 17.04.2019. godine

Више

Питања за електронски тест: Ванредне ситуације у Републици Србији законска регулатива и институционални оквири 1.Шта је ванредна ситуација? а) стање к

Питања за електронски тест: Ванредне ситуације у Републици Србији законска регулатива и институционални оквири 1.Шта је ванредна ситуација? а) стање к Питања за електронски тест: Ванредне ситуације у Републици Србији законска регулатива и институционални оквири 1.Шта је ванредна ситуација? а) стање када су ризици и претње или последица од опасности по

Више

REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU Područni ured Varaždin IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ PROVJERI PROVEDBE DANIH PREPORUKA ZA REVIZIJU UČINKOVITOSTI R

REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU Područni ured Varaždin IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ PROVJERI PROVEDBE DANIH PREPORUKA ZA REVIZIJU UČINKOVITOSTI R REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU Područni ured Varaždin IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ PROVJERI PROVEDBE DANIH PREPORUKA ZA REVIZIJU UČINKOVITOSTI RADA NADZORNIH ODBORA TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U VLASNIŠTVU/SUVLASNIŠTVU

Више

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ( N.N br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08,36/09, 150/11, 144/12 i 19

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ( N.N br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08,36/09, 150/11, 144/12 i 19 Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ( N.N br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08,36/09, 150/11, 144/12 i 19/13) i članka 32. Statuta općine Oprisavci ( Službeni

Више

Microsoft Word - 3. KODEKS SAVJETOVANJA SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU U POSTUPCIMA DONOŠENJA ZAKONA, DRUGIH PROPISA I AKATA

Microsoft Word - 3. KODEKS SAVJETOVANJA SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU U POSTUPCIMA DONOŠENJA ZAKONA, DRUGIH PROPISA I AKATA VLADA REPUBLIKE HRVATSKE 3402 Na temelju članka 30. stavka 3. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 101/98, 15/2000, 117/2001, 199/2003, 30/2004 i 77/2009), Vlada Republike Hrvatske

Више

Broj 6/

Broj 6/ Broj 6/2018 06.08.2018. SLUŽBENE NOVINE OPĆINE MEDULIN 1 Strana SADRŽAJ 1. Odluka o sufinanciranju djelatnosti dadilja...2 2. Odluka o usvajanju godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite na području

Више

Na temelju članaka 3

Na temelju članaka 3 Na temelju članaka 3.,4., 11. i 15. Zakona o komunalnom gospodarstvu ( Narodne novine br. 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11,

Више

Microsoft Word - PRIJEDLOG Zakona

Microsoft Word - PRIJEDLOG Zakona PRIJEDLOG Na osnovu člana 24. stav 1. tačka c) Ustava Tuzlanskog kantona ( Službene novine Tuzlansko podrinjskog kantona, br. 7/97 i 3/99 i Službene novine Tuzlanskog kantona, br. 13/99, 10/00, 14/02,

Више

R E P U B L I K A H R V A T S K A PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA GRAD RIJEKA Odjel za gradsku samoupravu i upravu KLASA: /17-02/5 URBROJ: 2170/01-0

R E P U B L I K A H R V A T S K A PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA GRAD RIJEKA Odjel za gradsku samoupravu i upravu KLASA: /17-02/5 URBROJ: 2170/01-0 R E P U B L I K A H R V A T S K A PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA GRAD RIJEKA Odjel za gradsku samoupravu i upravu KLASA: 112-01/17-02/5 URBROJ: 2170/01-09-00-17-1 Rijeka, 7. veljače 2017. GRADONAČELNIKU GRADA

Више

Microsoft Word - Zakon o Agenciji za odgoj i obrazovanje

Microsoft Word - Zakon o Agenciji za odgoj i obrazovanje HRVATSKI SABOR 2020 Na temelju članka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim ODLUKU O PROGLAŠENJU ZAKONA O AGENCIJI ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE Proglašavam Zakon o Agenciji za odgoj i obrazovanje, kojega je

Више

ISSN SLUŽBENO GLASILO VARAŽDINSKE ŽUPANIJE I GRADOVA: IVANEC, LEPOGLAVA, LUDBREG, NOVI MAROF I VARAŽDINSKE TOPLICE, TE OPĆINA: BEDNJA, BERET

ISSN SLUŽBENO GLASILO VARAŽDINSKE ŽUPANIJE I GRADOVA: IVANEC, LEPOGLAVA, LUDBREG, NOVI MAROF I VARAŽDINSKE TOPLICE, TE OPĆINA: BEDNJA, BERET ISSN 1334-3785 SLUŽBENO GLASILO VARAŽDINSKE ŽUPANIJE I GRADOVA: IVANEC, LEPOGLAVA, LUDBREG, NOVI MAROF I VARAŽDINSKE TOPLICE, TE OPĆINA: BEDNJA, BERETINEC, BREZNICA, BREZNIČKI HUM, CESTICA, DONJA VOĆA,

Више

Microsoft Word - ZAHTJEVI- FINALE ZA SUGLASNOST

Microsoft Word - ZAHTJEVI- FINALE ZA SUGLASNOST Korčula, lipanj 2010. ZAHTJEVI ZAŠTITE I SPAŠAVANJA U DOKUMENTIMA PROSTORNOG UREĐENJA GRADA KORČULA Sagledavajući i analizirajući Nacrt Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara

Више

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA S L U Ž B E N I G L A S N I K SLUŽBENO GLASILO OPĆINE GRADAC GODINA XXVI Gradac, 24. travnja 2019. BROJ: 08/19 S A D R Ž A J 1. Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti

Више

Na temelju članka 63. Statuta Grada Varaždina ( Službeni vjesnik Grada Varaždina, broj 5/09, 1/12, 2/13 i 4/14 pročišćeni tekst), Odluke o financiranj

Na temelju članka 63. Statuta Grada Varaždina ( Službeni vjesnik Grada Varaždina, broj 5/09, 1/12, 2/13 i 4/14 pročišćeni tekst), Odluke o financiranj Na temelju članka 63. Statuta Grada Varaždina ( Službeni vjesnik Grada Varaždina, broj 5/09, 1/12, 2/13 i 4/14 pročišćeni tekst), Odluke o financiranju javnih potreba Grada Varaždina ( Službeni vjesnik

Више

Na osnovi odredbe članka 17

Na osnovi odredbe članka 17 Na osnovi odredbe članka 17., stavak 1., podstavaka 1. Zakona o sustavu civilne zaštite (»Narodne novine«broj 82/15), članka 35. Statuta Općine Fužine (»Službene novine Primorsko-goranske županije«broj

Више

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Obrazovanje inženjera sigurnosti i zaštite Lidija Brcković, mag.ing.cheming. Ozljede na radu godina 2012 2013 2014 2015 2016 Broj ozljeda na radu 15 718 13 988 13 785 16 013 16 235 - Broj zaposlenih cca

Више

REPUBLIKA HRVATSKA VUK.-SRIJEMSKA ŽUPANIJA OPĆINA GRADIŠTE OPĆINSKO VIJEĆE KLASA: /13-01/08 URBROJ: 2212/ U Gradištu, Na t

REPUBLIKA HRVATSKA VUK.-SRIJEMSKA ŽUPANIJA OPĆINA GRADIŠTE OPĆINSKO VIJEĆE KLASA: /13-01/08 URBROJ: 2212/ U Gradištu, Na t VUK.SRIJEMSKA ŽUPANIJA OPĆINSKO VIJEĆE KLASA: 01303/1301/08 URBROJ: 2212/0602131 Na temelju članka 37. Statuta Općine Gradište («Službeni vjesnik» Vukovarskosrijemske županije br. 12/09 i 03/13), te članka

Више

Zagreb, 3. veljače 2017.

Zagreb, 3. veljače 2017. Zagreb, 3. veljače 2017. Na temelju članka 118. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08., 86/09., 92/10., 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 94/13. i 152/14.) i članka 76. Statuta

Више

PROGRAM RADA I FINANCIRANJA DRUŠTVA CRVENOG KRIŽA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE ZA 2016.GODINU Koprivnica, 15. prosinca godine

PROGRAM RADA I FINANCIRANJA DRUŠTVA CRVENOG KRIŽA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE ZA 2016.GODINU Koprivnica, 15. prosinca godine PROGRAM RADA I FINANCIRANJA DRUŠTVA CRVENOG KRIŽA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE ZA GODINU Koprivnica, 15. prosinca 2015. godine NAZIV UDRUGE: HRVATSKI CRVENI KRIŽ DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE

Више

Na temelju članka 118. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, 87/08., 86/09., 92/10.,105/10,90/11., 5/12, 16,12,86

Na temelju članka 118. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, 87/08., 86/09., 92/10.,105/10,90/11., 5/12, 16,12,86 Na temelju članka 118. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine, 87/08., 86/09., 92/10.,105/10,90/11., 5/12, 16,12,86/12, 94/13) i 152/14) i članaka 58. Statuta Osnovne

Више

REPUBLIKA HRVATSKA SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA GRAD OMIŠ GRADSKO VIJEĆE N A C R T KLASA: /19-01/01 URBROJ: 2155/ Omiš, *************

REPUBLIKA HRVATSKA SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA GRAD OMIŠ GRADSKO VIJEĆE N A C R T KLASA: /19-01/01 URBROJ: 2155/ Omiš, ************* REPUBLIKA HRVATSKA SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA GRAD OMIŠ GRADSKO VIJEĆE N A C R T KLASA: 214-04/19-01/01 URBROJ: 2155/01-01-19-2 Omiš, ******************2019. g. Na temelju odredbi čl. 30. Statuta Grada

Више

(Microsoft Word - 7\) IZVJE\212\306E O STANJU ZA\212TITE OD PO\216ARA GODINA.doc)

(Microsoft Word - 7\) IZVJE\212\306E O STANJU ZA\212TITE OD PO\216ARA GODINA.doc) REPUBLIKA HRVATSKA MEĐIMURSKA ŽUPANIJA IZVJEŠĆE O STANJU ZAŠTITE OD POŽARA I PROVEDBE GODIŠNJEG PROVEDBENOG PLANA UNAPREĐENJA ZAŠTITE OD POŽARA NA PODRUČJU MEĐIMURSKE ŽUPANIJE U 2017. GODINI Čakovec, rujan

Више

Microsoft Word - program-rada.docx

Microsoft Word - program-rada.docx PROGRAM RADA I FINANCIJSKI PLAN GLAS-A ZA 2018. GODINU PROGRAM RADA GLAS-A ZA 2018. GODINU ORGANIZACIJSKI USTROJ Uz kontinuiranu koordinaciju i suradnju Središnjih tijela GLAS-a, cilj Stranke je osnivanje

Више

Microsoft Word - 06-Program rada i Financijski plan Vatrogasne zajednice OBŽ za 2014.doc

Microsoft Word - 06-Program rada i Financijski plan Vatrogasne zajednice OBŽ za 2014.doc REPUBLIKA HRVATSKA OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA SKUPŠTINA Materijal za sjednicu PROGRAM RADA I FINANCIJSKI PLAN VATROGASNE ZAJEDNICE OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE ZA 2014. GODINU Predlagatelj Vatrogasna zajednica

Више

Microsoft Word - Program rada i Financijski plan Vatrogasne zajednice OBŽ za doc

Microsoft Word - Program rada i Financijski plan Vatrogasne zajednice OBŽ za doc REPUBLIKA HRVATSKA OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA SKUPŠTINA Materijal za sjednicu PROGRAM RADA I FINANCIJSKI PLAN VATROGASNE ZAJEDNICE OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE ZA 2012. GODINU Predlagatelj Vatrogasna zajednica

Више

I-D PPUO Podstrana

I-D PPUO Podstrana SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE PODSTRANA Godina XXV Podstrana, 1. ožujka 2019. Broj 4/2019. OPĆINSKI NAČELNIK Na temelju članka 4. stavak 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj)

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ Година и број: 34/ мај године Сремски Карловци Примерак: 40,00 дин. На основу члана 29. став 1. т

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ Година и број: 34/ мај године Сремски Карловци Примерак: 40,00 дин. На основу члана 29. став 1. т СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ Година и број: 34/2019 28. мај 2019. године Сремски Карловци Примерак: 40,00 дин. На основу члана 29. став 1. тачка 1. Зaкона о смањењу ризика од катастрофа и управљању

Више

RED. BR. CILJ ROKOVI INDIKATOR POSTIZANJA CILJA ODGOVORNA OSOBA 1. Osigurati pristup pravima iz sustava socijalne skrbi svim građanima radi osiguravan

RED. BR. CILJ ROKOVI INDIKATOR POSTIZANJA CILJA ODGOVORNA OSOBA 1. Osigurati pristup pravima iz sustava socijalne skrbi svim građanima radi osiguravan RED. BR. CILJ ROKOVI INDIKATOR POSTIZANJA CILJA ODGOVORNA OSOBA 1. Osigurati pristup pravima iz sustava socijalne skrbi svim građanima radi osiguravanja osnovnih životnih potreba, u skladu s načelima socijalne

Више

REPUBLIKA HRVATSKA SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA G R A D S I S A K GRADONAČELNICA KLASA: /19-01/1 URBROJ: 2176/ Sisak, 29. svibnja 2019.

REPUBLIKA HRVATSKA SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA G R A D S I S A K GRADONAČELNICA KLASA: /19-01/1 URBROJ: 2176/ Sisak, 29. svibnja 2019. REPUBLIKA HRVATSKA SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA G R A D S I S A K GRADONAČELNICA KLASA: 602-12/19-01/1 URBROJ: 2176/05-02-19-1 Sisak, 29. svibnja 2019. GRADSKO VIJEĆE GRADA SISKA Predmet: Materijal za sjednicu

Више

SLN 07/09

SLN 07/09 Broj: 7 Umag, 4. kolovoza 2009. Godina: XVI. Cijena: 25,00 kn S A D R Ž A J GRADSKO VIJEĆE 34 RJEŠENJE o izboru predsjednika i članova Odbora za statut, poslovnik i pravne poslove..264 35 RJEŠENJE o osnivanju

Више

Microsoft Word - DIO_0a NASLOVNA osnovni dio VI IZMJ.doc

Microsoft Word - DIO_0a NASLOVNA osnovni dio VI IZMJ.doc Nositelj izrade: Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Zagrebačke županije Stručni izrađivač Plana: Zavod za prostorno uređenje Zagrebačke županije II. OBVEZNI PRILOZI II.1. OBRAZLOŽENJE

Више

R E P U B L I K A H R V A T S K A PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA GRAD RIJEKA Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljišt

R E P U B L I K A H R V A T S K A PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA GRAD RIJEKA Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljišt R E P U B L I K A H R V A T S K A PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA GRAD RIJEKA Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem KLASA: 350-01/17-03/35 URBROJ: 2170/01-01-00-17-1

Више

ISSN SLUŽBENI GLASNIK GRADA OPUZENA GODINA II OPUZEN, 22. lipnja BROJ 2 br. akta SADRŽAJ... stranica 4. Odluka o raspodjeli sredstava

ISSN SLUŽBENI GLASNIK GRADA OPUZENA GODINA II OPUZEN, 22. lipnja BROJ 2 br. akta SADRŽAJ... stranica 4. Odluka o raspodjeli sredstava ISSN 1847-5159 SLUŽBENI GLASNIK GRADA OPUZENA GODINA II OPUZEN, 22. lipnja 2011. BROJ 2 br. akta SADRŽAJ... stranica 4. Odluka o raspodjeli sredstava za naknadu troškova izborne promidžbe za izbor članova

Више

Na temelju članka 82. stavka 7. Zakona o zaštiti na radu (»Narodne novine«, broj 71/2014) ministar nadležan za rad donosi PRAVILNIK O OVLAŠTENJIMA ZA

Na temelju članka 82. stavka 7. Zakona o zaštiti na radu (»Narodne novine«, broj 71/2014) ministar nadležan za rad donosi PRAVILNIK O OVLAŠTENJIMA ZA Na temelju članka 82. stavka 7. Zakona o zaštiti na radu (»Narodne novine«, broj 71/2014) ministar nadležan za rad donosi PRAVILNIK O OVLAŠTENJIMA ZA POSLOVE ZAŠTITE NA RADU (NN 112/14 i 84/15) I. OPĆE

Више

GL_1_2016_WEB.pdf

GL_1_2016_WEB.pdf @UPAN 1. Odluka o odabiru ponude... 2 2. Odluka o imenovanju ~lanova [kolskog odbora Osnovne {kole Mljet... 2 3. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o imenovanju zapovjednika, zamjenika zapovjednika, ~lanova

Више

( Dr\236avni plan mjera za slu\350aj izvanrednih i iznenadnih one\350i\232\346enja voda)

( Dr\236avni plan mjera za slu\350aj izvanrednih i iznenadnih one\350i\232\346enja voda) VLADA REPUBLIKE HRVATSKE Na temelju članka 70. stavka 2. Zakona o vodama (»Narodne novine«, broj 153/2009), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 7. siječnja 2011. godine donijela DRŽAVNI PLAN

Више

Microsoft Word - Dopuna_elaborat-posebne dopusnice za rad psihologa u palijativnoj skrbi

Microsoft Word - Dopuna_elaborat-posebne dopusnice  za rad psihologa u palijativnoj skrbi HRVATSKA PSIHOLOŠKA KOMORA KLASA: 011-02/16-03/04 URBROJ: 251-375/01-01-16-2 Zagreb, 17. prosinca 2016. Na temelju članka 12. Statuta Hrvatske psihološke komore Skupština Hrvatske psihološke komore je

Више

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Zakon o poljoprivrednom zemljištu MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE travanj 2019. godine Poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države raspolaže se prema odredbama Zakona o poljoprivrednom zemljištu (NN 20/18

Више

Temeljem odredbe članka 19. Zakona o zaštiti na radu (Narodne novine, 71/14.) i članka 68. Statuta Dječjeg vrtića Sopot Zagreb, Viktora Kovačića 18c,

Temeljem odredbe članka 19. Zakona o zaštiti na radu (Narodne novine, 71/14.) i članka 68. Statuta Dječjeg vrtića Sopot Zagreb, Viktora Kovačića 18c, Temeljem odredbe članka 19. Zakona o zaštiti na radu (Narodne novine, 71/14.) i članka 68. Statuta Dječjeg vrtića Sopot Zagreb, Viktora Kovačića 18c, po prethodnom savjetovanju s sindikalnim povjerenikom,

Више

Na osnovu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, Statuta i Pravilnika o studijima i studiranju, Pročišćeni tekst Pravilnika o nastavn

Na osnovu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, Statuta i Pravilnika o studijima i studiranju, Pročišćeni tekst Pravilnika o nastavn Na osnovu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, Statuta i Pravilnika o studijima i studiranju, Pročišćeni tekst Pravilnika o nastavnim bazama Hrvatskog katoličkog sveučilišta u Zagrebu

Више

Upravljanje rizicima od katastrofa

Upravljanje rizicima od katastrofa Državna uprava za zaštitu i spašavanje Sektor za civilnu zaštitu Upravljanje rizicima od katastrofa Preduvjet održivog razvoja Strategija prilagodbe klimatskim promjenama - Upravljanje rizicima 22. veljače

Више

(Microsoft Word - IZVJE\212\306E S JAVNE RASPRAVE)

(Microsoft Word - IZVJE\212\306E S JAVNE RASPRAVE) IZVJEŠĆE S JAVNE RASPRAVE IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE ŠTITAR Na temelju članka 95. Zakona o prostornom uređenju (''NN'', br. 153/13, 65/17, 114/18 I 39/19), članka 46. Statuta općine

Више

(Microsoft Word - Operativni i strate\232ki ciljevi)

(Microsoft Word - Operativni i strate\232ki ciljevi) OPERATIVNI I STRATEŠKI CILJEVI Za definirane prioritetne skupine: Obitelj Mladi Djeca Stari i nemoćni Palijativna skrb 1 FOKUS GRUPA OBITELJ Uočeni problemi: 1. Nedostatak savjetovališta za obitelj i škole

Више

EAC EN-TRA-00 (FR)

EAC EN-TRA-00 (FR) Izvršna agencija za obrazovanje, audiovizualnu politiku i kulturu POZIV NA PODNOŠENJE PRIJEDLOGA EACEA/13/2019 Inicijativa Volonteri za humanitarnu pomoć EU-a Tehnička pomoć za organizacije pošiljateljice

Више

FINAL-Pravilnik o sustavu osiguravanja kvalitete - SENAT lektorirano

FINAL-Pravilnik o sustavu osiguravanja kvalitete - SENAT lektorirano Na temelju članka 21. Statuta Sveučilišta u Zagrebu, a u skladu s člankom 18. stavcima 5. i 6. Zakona o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju (NN 45/09) Senat Sveučilišta u Zagrebu na

Више

SLUŽBENO GLASILO VARAŽDINSKE ŽUPANIJE I GRADOVA: IVANEC, LEPOGLAVA, LUDBREG, NOVI MAROF I VARAŽDINSKE TOPLICE, TE OPĆINA: BEDNJA, BERETINEC, BREZNICA,

SLUŽBENO GLASILO VARAŽDINSKE ŽUPANIJE I GRADOVA: IVANEC, LEPOGLAVA, LUDBREG, NOVI MAROF I VARAŽDINSKE TOPLICE, TE OPĆINA: BEDNJA, BERETINEC, BREZNICA, SLUŽBENO GLASILO VARAŽDINSKE ŽUPANIJE I GRADOVA: IVANEC, LEPOGLAVA, LUDBREG, NOVI MAROF I VARAŽDINSKE TOPLICE, TE OPĆINA: BEDNJA, BERETINEC, BREZNICA, BREZNIČKI HUM, CESTICA, DONJA VOĆA, JALŽABET, KLENOVNIK,

Више

Plan djelovanja civilne zaštite Općine Petrijanec Petrijanec, studeni godine

Plan djelovanja civilne zaštite Općine Petrijanec Petrijanec, studeni godine Plan djelovanja civilne zaštite Općine Petrijanec Petrijanec, studeni 2018. godine SADRŽAJ: 1. UVOD ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Више

SLUŽBEN GLASNIK

SLUŽBEN  GLASNIK SLUŽBENI GLASNIK SLUŽBENO GLASILO OPĆINE DUGI RAT BROJ: 1/2005 DUGI RAT, 18. srpnja 2005. S A D R Ž A J Str. 1. Odluka... 2 2.Rješenje o izboru Mandatnog povjerenstva. 2 3. Rješenje o izboru Odbora za

Више

Microsoft Word - Pravilnik o zaštiti na radu

Microsoft Word - Pravilnik o zaštiti na radu NACIONALNI CENTAR ZA VANJSKO VREDNOVANJE OBRAZOVANJA PRAVILNIK O ZAŠTITI NA RADU Pravilnik o zaštiti na radu stranica 2 Pravilnik o zaštiti na radu SADRŽAJ I. UVODNE ODREDBE 3 II. ORGANIZACIJA UREĐIVANJA

Више

Službene novine Grada Buja Gazzetta ufficiale della Città di Buie br. 07/ SLUŽBENE NOVINE GRADA BUJA GAZZETTA UFFICIALE DELLA CITTÀ DI B

Službene novine Grada Buja Gazzetta ufficiale della Città di Buie br. 07/ SLUŽBENE NOVINE GRADA BUJA GAZZETTA UFFICIALE DELLA CITTÀ DI B SLUŽBENE NOVINE GRADA BUJA GAZZETTA UFFICIALE DELLA CITTÀ DI BUIE ----------------------------------------------------------------------------------- Broj: 7 Buje, 21.05.2018. Godina: XXI Cijena:15,00

Више

PRIJEDLOG!!! Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08,

PRIJEDLOG!!! Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, PRIJEDLOG!!! Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 proč. tekst i 137/15 ispr.),

Више

GLASNIK Broj: ISSN Godina: XVII Sveta Nedelja 5. ožujka GRADA SVETE NEDELJE slu`beno glasilo AKTI GRADO

GLASNIK Broj: ISSN Godina: XVII Sveta Nedelja 5. ožujka GRADA SVETE NEDELJE slu`beno glasilo AKTI GRADO ZAGREBA^KA @UPANIJA GLASNIK Broj: ISSN 1847-6953 2 Godina: XVII Sveta Nedelja 5. ožujka 2019. GRADA SVETE NEDELJE slu`beno glasilo SADR@AJ: AKTI GRADONAČELNIKA 1. Odluka o imenovanju lokalnog koordinatora

Више

PROGRAM RADA

PROGRAM RADA Broj: 01-2014-62 Donji Miholjac, 15. travnja 2014. Temeljem utvrđenih CILJEVA MIHOLJAČKOG PODUZETNIČKOG CENTRA Lokalne razvojne agencije u 2014. g. 1. Kao relevantna agencija za pružanja konzultantskih

Више

Naručitelj:

Naručitelj: OPĆINA MUĆ IZMJENE I DOPUNE PROSTORNOG PLANA UREĐENJA OPĆINE MUĆ Knjiga 1. A. TEKSTUALNI DIO B. GRAFIČKI DIO C. OBVEZNI PRILOZI Ovaj elaborat je sastavni dio Odluke o donošenju Izmjena i dopuna prostornog

Више

ISSN Službeno glasilo Grada Knina broj siječnja GODINA 1/ siječnja BROJ 1 S A D R Ž A J O D L U K A o određivanju sl

ISSN Službeno glasilo Grada Knina broj siječnja GODINA 1/ siječnja BROJ 1 S A D R Ž A J O D L U K A o određivanju sl ISSN 1849-4005 GODINA 1/16 25. siječnja 2016. BROJ 1 S A D R Ž A J O D L U K A o određivanju službenika za informiranje...2 GRADONAČELNIK KLASA: 119-01/16-01/1 URBROJ: 2182/10-02-16-1 Knin, 15. siječnja

Више

(Poglavarstvo - smjernice i izvjeıæe vziž)

(Poglavarstvo - smjernice i izvjeıæe vziž) REPUBLIKA HRVATSKA ISTARSKA ŽUPANIJA Upravni odjel za održivi razvoj Pula, Flanatička 29, p.p. 198 tel.052/372-182, fax: 052/372-191 Klasa: 810-03/07-01/01 Urbroj: 2163/1-08/1-07-1 Pula, 15. studeni 2007.

Више

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE SREDNJOBOSANSKI KANTON KANTON SREDIŠNJA BOSNA OPĆINA DONJI VAKUF OPĆINSKO VIJEĆE BOSNA I HERCEGOVIN

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE SREDNJOBOSANSKI KANTON KANTON SREDIŠNJA BOSNA OPĆINA DONJI VAKUF OPĆINSKO VIJEĆE BOSNA I HERCEGOVIN BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE SREDNJOBOSANSKI KANTON KANTON SREDIŠNJA BOSNA OPĆINA DONJI VAKUF OPĆINSKO VIJEĆE BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE SREDWOBOSANSKI KANTON

Више

REPUBLIKA HRVATSKA ZADARSKA ŽUPANIJA G R A D Z A D A R Gradonačelnik KLASA: /19-01/83 URBROJ: 2198/ Zadar, 23.srpnja GRADSKOM V

REPUBLIKA HRVATSKA ZADARSKA ŽUPANIJA G R A D Z A D A R Gradonačelnik KLASA: /19-01/83 URBROJ: 2198/ Zadar, 23.srpnja GRADSKOM V REPUBLIKA HRVATSKA ZADARSKA ŽUPANIJA G R A D Z A D A R Gradonačelnik KLASA: 350-01/19-01/83 URBROJ: 2198/01-2-19-4 Zadar, 23.srpnja 2019. - GRADSKOM VIJEĆU GRADA ZADRA - PREDMET: NADLEŽNOST ZA DONOŠENJE:

Више

Microsoft Word - Pravilnik o registraciji

Microsoft Word - Pravilnik o registraciji Na temelju odredbi članka 30. Statuta Hrvatskog saveza za sportski ribolov na moru, Izvršni odbor Hrvatskog saveza za sportski ribolov na moru (u nastavku teksta: HSSRM) dana 17. svibnja 2018. godine odluka

Више

REPUBLIKA HRVATSKA SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA GRAD TROGIR GRADONAČELNIK Temeljem članaka 2. i 48. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narod

REPUBLIKA HRVATSKA SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA GRAD TROGIR GRADONAČELNIK Temeljem članaka 2. i 48. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narod REPUBLIKA HRVATSKA SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA GRAD TROGIR GRADONAČELNIK Temeljem članaka 2. i 48. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine br. 10/97, 107/07 i 94/13), članaka 1. i

Више

REPUBLIKA HRVATSKA

REPUBLIKA HRVATSKA KLASA: 400-05/17-01/01 Temeljem članka 110. Zakona o proračunu (NN RH, br. 87/08, 136/12 i 15/15), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN RH, br. 19/13 pročišćeni tekst),

Више

SAMPLE CONTRACT FOR CONSULTING SERVICES

SAMPLE CONTRACT FOR CONSULTING SERVICES OPIS OBVEZA ZA PRUŽANJE USLUGA POJEDINAČNOG SAVJETNIKA ZA PODRŠKU PROVEDBI HOMOGENIZACIJE KATASTARSKIH PLANOVA (DGU SLUŽBA ZA ODRŽAVANJE KATASTARSKIH OPERATA I ZIS) OPIS OBVEZA ZA PRUŽANJE USLUGA POJEDINAČNOG

Више

HRVATSKI SABOR Na temelju članka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim ODLUKU O PROGLAŠENJU ZAKONA O TURISTIČKIM ZAJEDNICAMA I PROMICANJU HRVATSKOG T

HRVATSKI SABOR Na temelju članka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim ODLUKU O PROGLAŠENJU ZAKONA O TURISTIČKIM ZAJEDNICAMA I PROMICANJU HRVATSKOG T HRVATSKI SABOR Na temelju članka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim ODLUKU O PROGLAŠENJU ZAKONA O TURISTIČKIM ZAJEDNICAMA I PROMICANJU HRVATSKOG TURIZMA 4142 Proglašavam Zakon o turističkim zajednicama

Више

REPUBLIKA HRVATSKA

REPUBLIKA HRVATSKA REPUBLIKA HRVATSKA ISTARSKA ŽUPANIJA 52 100 Pula, Sv. Teodora 2 tel: 222 359 fax: 222 564 Klasa: 023-01/06-01/22 Urbroj: 2163/1-04/11-06-01 Pula, 08. studeni 2006. godine Predsjedniku Poglavarstva Istarske

Више

Microsoft PowerPoint - Skupstina_Program rada za 2013.ppt

Microsoft PowerPoint - Skupstina_Program rada za 2013.ppt UDRUGA POSLODAVACA U ZDRAVSTVU GODIŠNJA SKUPŠTINA Virovitica, srpanj 2013. PROGRAM RADA UDRUGE POSLODAVACA U ZDRAVSTVU za 2013. godinu Pripremila: Marijana Mihaljević,, mag.iur. 2 STATUT UDRUGE PROGRAMSKE

Више

Na temelju članka 4. stavka 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 86/08, 61

Na temelju članka 4. stavka 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08, 61 Na temelju članka 4. stavka 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 86/08, 61/11 i 4/18) Gradonačelnik Grada Rijeke, na prijedlog

Више

Na temelju čl. 13. Odluke o kriterijima, mjerilima i postupku dodjele na uporabu poslovnih prostora Grada Pule (Službene novine Grada Pule br. 07/16 i

Na temelju čl. 13. Odluke o kriterijima, mjerilima i postupku dodjele na uporabu poslovnih prostora Grada Pule (Službene novine Grada Pule br. 07/16 i Na temelju čl. 13. Odluke o kriterijima, mjerilima i postupku dodjele na uporabu poslovnih prostora Grada Pule (Službene novine Grada Pule br. 07/16 i 01/17), a u svezi s čl. 48. Zakona o lokalnoj i područnoj

Више

Na temelju čl. 6. st. 2. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (Narodne novine br. 125/11, 64/15 i 112/18) i čl. 6. Odluke o davanju u zaku

Na temelju čl. 6. st. 2. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (Narodne novine br. 125/11, 64/15 i 112/18) i čl. 6. Odluke o davanju u zaku Na temelju čl. 6. st. 2. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (Narodne novine br. 125/11, 64/15 i 112/18) i čl. 6. Odluke o davanju u zakup poslovnog prostora (Službene novine Grada Pule br.

Више

Zapisnik 5. sjednica vijeća

Zapisnik 5. sjednica vijeća Z A P I S N I K sa 5. sjednice Općinskog vijeća Općine Brod Moravice održane dana 20. prosinca 2017. godine (srijeda) u 18,00 sati u prostoriji Općine Brod Moravice (čitaonica) NAZOČNI: Branimir Svetličić,

Више

REPUBLIKA HRVATSKA MEĐIMURSKA ŽUPANIJA OPĆINA DEKANOVEC OPĆINSKO VIJEĆE Na temelju članka 33. i 34. Zakona o Proračunu (NN br. 87/08. i 136/12.) i čla

REPUBLIKA HRVATSKA MEĐIMURSKA ŽUPANIJA OPĆINA DEKANOVEC OPĆINSKO VIJEĆE Na temelju članka 33. i 34. Zakona o Proračunu (NN br. 87/08. i 136/12.) i čla REPUBLIKA HRVATSKA MEĐIMURSKA ŽUPANIJA OPĆINA DEKANOVEC OPĆINSKO VIJEĆE Na temelju članka 33. i 34. Zakona o Proračunu (NN br. 87/08. i 136/12.) i članka 31. Statuta Općine Dekanovec (Službeni glasnik

Више

Zakon o poljoprivrednoj savjetodavnoj službi HRVATSKI SABOR 1224 Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

Zakon o poljoprivrednoj savjetodavnoj službi HRVATSKI SABOR 1224 Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim HRVATSKI SABOR 1224 Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim ODLUKU O PROGLAŠENJU ZAKONA O POLJOPRIVREDNOJ SAVJETODAVNOJ SLUŽBI Proglašavam Zakon o poljoprivrednoj savjetodavnoj službi,

Више

SLUŽBENE NOVINE

SLUŽBENE NOVINE Stranica - 1 Broj 1 OPĆINE RAŠA 14.siječnja 2016. AKTI OPĆINSKE NAČELNICE I Na temelju članka 11. stavka 1. Odluke o davanju stanova u najam ( Službene novine Općine Raša, broj 9/10) Općine Raša, na prijedlog

Више

Microsoft Word

Microsoft Word Na temelju članka 48. stavka 4. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (»Narodne novine«broj 10/97, 107/07 i 94/13) i članka 19. Statuta Općine Gradište (»Službeni vjesnik» Vukovarsko-srijemske županije,

Више

Na temelju članka 9

Na temelju članka 9 OPĆINA SVETVINČENAT SLUŽBENE NOVINE OPĆINE SVETVINČENAT BROJ 3/2013 GODINA 2013. DATUM UMNOŽAVANJA : NAKLADA : 07.kolovoz 2013.GODINE 15 primjeraka 07. kolovoz 2013.SLUŽBENE NOVINE OPĆINE SVETVINČENAT

Више

REPUBLIKA HRVATSKA MEĐIMURSKA ŽUPANIJA GRAD PRELOG POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA NA DAN GODINE I. OPĆI DIO Konto Naziv A. R

REPUBLIKA HRVATSKA MEĐIMURSKA ŽUPANIJA GRAD PRELOG POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA NA DAN GODINE I. OPĆI DIO Konto Naziv A. R REPUBLIKA HRVATSKA MEĐIMURSKA ŽUPANIJA GRAD PRELOG POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA NA DAN 30.06.2017. GODINE I. OPĆI DIO Konto Naziv A. RAČUN PRIHODA I RASHODA Izvršenje za izvještajno razdoblje

Више

Microsoft Word - Sn05.docx

Microsoft Word - Sn05.docx ISSN 1849-2398 Bakar, 11. siječnja 2016. Broj: 01/2016 Godina: 2016. SLUŽBENE NOVINE GRADA BAKRA Izdavač: Grad Bakar Uredništvo: Primorje 39, 51222 Bakar Glavni i odgovorni urednik: Tomislav Klarić Izlazi:

Више

REPUBLIKA HRVATSKA BRODSKO POSAVSKA ŽUPANIJA OPĆINA GUNDINCI Općinsko vijeće Klasa: /15-01/8 Urbroj: 2178/05-02/15-2 Gundinci, 19. lipnja

REPUBLIKA HRVATSKA BRODSKO POSAVSKA ŽUPANIJA OPĆINA GUNDINCI Općinsko vijeće Klasa: /15-01/8 Urbroj: 2178/05-02/15-2 Gundinci, 19. lipnja REPUBLIKA HRVATSKA BRODSKO POSAVSKA ŽUPANIJA OPĆINA GUNDINCI Općinsko vijeće Klasa: 400-08/5-0/8 Urbroj: 78/05-0/5- Gundinci, 9. lipnja 05. godine Na temelju odredbe članka 0. Zakona o komunalnom gospodarstvu

Више

Na temelju članka 95., a u svezi s člankom 130. Zakona o komunalnom gospodarstvu ( Narodne novine, br. 68/18 ) te članka 31. Statuta Općine Perušić (

Na temelju članka 95., a u svezi s člankom 130. Zakona o komunalnom gospodarstvu ( Narodne novine, br. 68/18 ) te članka 31. Statuta Općine Perušić ( Na temelju članka 95., a u svezi s člankom 130. Zakona o komunalnom gospodarstvu ( Narodne novine, br. 68/18 ) te članka 31. Statuta Općine Perušić ( Županijski glasnik Ličko-senjske županije, br. 7/13,

Више

REPUBLIKA HRVATSKA OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA SKUPŠTINA Materijal za sjednicu PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O PROVEDBI PROJEKTA OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE "ŠKOL

REPUBLIKA HRVATSKA OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA SKUPŠTINA Materijal za sjednicu PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O PROVEDBI PROJEKTA OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE ŠKOL REPUBLIKA HRVATSKA OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA SKUPŠTINA Materijal za sjednicu PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O PROVEDBI PROJEKTA OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE "ŠKOLSKI OBROK ZA SVE" Materijal pripremljen u Upravnom

Више

Slide 1

Slide 1 Ovaj projekt financira EUROPSKA UNIJA IPA Komponenta IV - Razvoj ljudskih potencijala - Program Europske Unije za Hrvatsku Partner u projektu Samovrednovanje u srednjim strukovnim školama u Republici Hrvatskoj

Више

6-10

6-10 SLUŽBENI GLASNIK SLUŽBENO GLASILO OPĆINE PODGORAČ Godina: XVI Podgorač, 28. rujna 2010. Broj 6. S A D R Ž A J Stranica AKTI OPĆINSKOG NAČELNIKA 34. Operativni plan zimske službe za 2010. / 2011. godinu

Више

PROJEKTI I PROGRAMI SAVEZA GLUHIH I NAGLUHIH GRADA ZAGREBA i PROJEKTI KOJI SU ODOBRENI I PROVEDENI U 2014: 1. PROGRAM: Institucionalna pod

PROJEKTI I PROGRAMI SAVEZA GLUHIH I NAGLUHIH GRADA ZAGREBA i PROJEKTI KOJI SU ODOBRENI I PROVEDENI U 2014: 1. PROGRAM: Institucionalna pod PROJEKTI I PROGRAMI SAVEZA GLUHIH I NAGLUHIH GRADA ZAGREBA 2014. i 2015. PROJEKTI KOJI SU ODOBRENI I PROVEDENI U 2014: 1. PROGRAM: Institucionalna podrška udrugama osoba s invaliditetom, Nacionalna zaklada

Више

1.pdf

1.pdf Temeljem čl. 35. i čl. 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima ( Narodne novine broj: 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14, 81/15-pročišćeni

Више

ThoriumSoftware d.o.o. Izvrsni inženjeri koriste izvrstan alat! Mobile: +385 (0) Kontakt: Dario Ilija Rendulić

ThoriumSoftware d.o.o. Izvrsni inženjeri koriste izvrstan alat! Mobile: +385 (0) Kontakt: Dario Ilija Rendulić PRAVILNIK O KONTROLI ENERGETSKOG CERTIFIKATA ZGRADE I IZVJEŠĆA O REDOVITOM PREGLEDU SUSTAVA GRIJANJA I SUSTAVA HLAĐENJA ILI KLIMATIZACIJE U ZGRADI (NN 73/15, 09.07.2015) 1/13 I. OPĆE ODREDBE... 4 Članak

Више

Službeni vjesnik Godina XXI OPĆINA ŠPIŠIĆ BUKOVICA Špišić Bukovica, 18. lipnja godine Broj 4/16 redni broj AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA SADRŽAJ broj st

Službeni vjesnik Godina XXI OPĆINA ŠPIŠIĆ BUKOVICA Špišić Bukovica, 18. lipnja godine Broj 4/16 redni broj AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA SADRŽAJ broj st Službeni vjesnik Godina XXI OPĆINA ŠPIŠIĆ BUKOVICA Špišić Bukovica, 18. lipnja 2016. godine redni broj AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA SADRŽAJ broj stranice redni broj broj stranice 58. Odluka o dodjeli javnih priznanja

Више

12-Bankarske usluge - Prijedlog Odluke o odabiru

12-Bankarske usluge - Prijedlog Odluke o odabiru REPUBLICA DI CROAZIA REGIONE ISTRIANA Upravni odjel za proračun i financije KLASA: 406-01/14-01/09 URBROJ: 2163/1-07/1-14-14 Pula, 28. studeni 2014. putem STRUČNE SLUŽBE SKUPŠTINE Pazin Dršćevka 3 PREDMET:

Више

Microsoft Word - HKS Poslovnik o radu Skupštine HKS-a.doc

Microsoft Word - HKS Poslovnik o radu Skupštine HKS-a.doc Poslovnik o radu Skupštine Hrvatskog konjičkog saveza Temeljem Članka 27, Stavak 14, Statuta Hrvatskog konjičkog saveza, usvojenog na Skupštini Hrvatskog konjičkog saveza održanoj 17.11.2007., na svojoj

Више

PRIJEDLOG Na temelju članka 141. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ("Narodne novine" broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17 i 68/18)

Више