Извјештај о квалитету за Статистику производње и потрошње угља, Републички завод за статистику, Бања Лука, 2019.

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "Извјештај о квалитету за Статистику производње и потрошње угља, Републички завод за статистику, Бања Лука, 2019."

Транскрипт

1 Извјештај о квалитету за Статистику производње и потрошње угља, Републички завод за статистику, Бања Лука, 2019.

2 2 Извјештај о квалитету за Статистику производње и потрошње угља, Извјештај припремили: Рада Липовчић Датум објављивања: Вељка Млађеновића 12д, Бања Лука, телефон: , факс:

3 Извјештај о квалитету за Статистику производње и потрошње угља, С А Д Р Ж А Ј 1 УВОД У СТАТИСТИЧКИ ПРОЦЕС И ПРОИЗВОД Намјена истраживања Правни основ и одговорност статистичких институција Коришћене класификације Извјештајна јединица Статистичка јединица посматрања Покривеност и обухват Статистички концепти и дефиниције РЕЛЕВАНТНОСТ, ПРОЦЈЕНА ПОТРЕБА И ПЕРЦЕПЦИЈА КОРИСНИКА Корисници података статистичког истраживања Кључни корисници података из статистичког истраживања Процјена корисничких потреба Мјерење перцепције и задовољства корисника Комплетност података Индикатор квалитета и учинка - Стопа комплетности података (R1) ТАЧНОСТ И ПОУЗДАНОСТ Узорачка грешка Индикатор квалитета и учинка Узорачка грешка (A1) Активности за смањење узорачких грешака Неузорачке грешке Неузорачке грешке - Грешке обухвата Индикатор квалитета и учинка - Стопа прекомјерног обухвата (A2) Индикатор квалитета и учинка Удио заједничких јединица (A3) Грешка недовољног обухвата Мјере за смањење грешака обухвата Неузорачке грешке - Грешке мјерења Разлози за настанак грешака мјерења Мјере за смањење броја грешака мјерења Неузорачке грешке - Грешке неодговора Индикатор квалитета и учинка - Стопа неодговора јединица (A4) Индикатор квалитета и учинка - Стопа неодговора варијабле (A5) Поступци у случају неодговора Поступци за смањење стопе неодговора Ревизије Индикатор квалитета и учинка - Просјечна величина ревизије података (A6) Импутација Индикатор квалитета и учинка - Стопа импутираних података (A7) ПРАВОВРЕМЕНОСТ И ТАЧНОСТ ОБЈАВЉИВАЊА Правовременост објављивања Индикатор квалитета и учинка - Правовременост првих резултата (ТP1) Индикатор квалитета и учинка - Правовременост коначних резултата (ТP2) Тачност објављивања Индикатор квалитета и учинка Тачност објављивања (ТP3) Разлози за већа кашњења и мјере за побољшање правовремености и тачности УСКЛАЂЕНОСТ И УПОРЕДИВОСТ Усклађеност Индикатор квалитета и учинка - Усклађеност између различитих извора података (CH1) Разлози за већа одступања Упоредивост Индикатор квалитета и учинка Неподударност упоредивих статистика (CC1) Индикатор квалитета и учинка - Дужина упоредивих временских серија (CC2) Прекиди у временским серијама... 10

4 4 Извјештај о квалитету за Статистику производње и потрошње угља, Географска упоредивост Упоредивост с осталим чланицама Европског статистичког система ДОСТУПНОСТ И РАЗУМЉИВОСТ, ФОРМАТ ДИСЕМИНАЦИЈЕ Саопштења у којима се објављују подаци Публикације у којима се објављују подаци Онлајн база података Приступ микроподацима Доступност методолошке документације Mјере за побољшање разумљивости дисеминираних резултата Индикатор квалитета и учинка Kоришћење (консултовање) сетова података (AC1) Индикатор квалитета и учинка Kоришћење (консултовање) метаподатака (AC2) Индикатор квалитета и учинка - Стопа комплетности метаподатака (AC3) ТРОШКОВИ ИСТРАЖИВАЊА И ОПТЕРЕЋЕНОСТ ДАВАЛАЦА ПОДАТАКА Трошкови провођења статистичког истраживања Oптерећеност давалаца података Mјере за смањивање трошкова и оптерећености ПОВЈЕРЉИВОСТ Повјерљивост - политика Повјерљивост поступање са подацима СТАТИСТИЧКА ОБРАДА Извор података Учесталост прикупљања података Прикупљање података Валидација података Kомпилација података Прилагођавања Сезонско прилагођавање... 13

5 Извјештај о квалитету за Статистику производње и потрошње угља, УВОД У СТАТИСТИЧКИ ПРОЦЕС И ПРОИЗВОД 1.1 Намјена истраживања Статистичким истраживањем Годишњи извјештај о производњи и потрошњи угља (ЕН-У1-Г) прикупљају се податаци о укупној производњи угља, залихама, увозу, извозу, утрошку за производњу енергије, продаји крајњим корисницима као и подаци о калоричној вриједности угља. Републички завод за статистику ово истраживање проводи од године за као годину посматрања. Активност се проводи сваке године. 1.2 Правни основ и одговорност статистичких институција Статистичко истраживање о производњи и потрошњи угља проводи се на основу Закона о статистици Републике Српске ( Службени гласник Републике Српске, број 85/03), Статистичког програма Републике Српске за период године и важећег годишњег Плана рада Републичког завода за статистику. 1.3 Коришћене класификације Статистички подаци о производњи и потрошњи угља прикупљају се, обрађују и публикују према Класификацији дјелатности КД БиХ 2010, која садржајно и структурно у потпуности одговара ЕУ Статистичкој класификацији дјелатности NACE Rev Извјештајна јединица Извјештајне јединице за израду биланса угља су сви пословни субјекти који се баве производњом и прерадом угља. 1.5 Статистичка јединица посматрања Јединице посматрања су сви пословни субјекти који се баве производњом и прерадом угља. 1.6 Покривеност и обухват Прикупљање података путем статистичког обрасца ЕН-У1-Г заснива се на пуном обухвату јединица посматрања. 1.7 Статистички концепти и дефиниције Неке од важнијих дефиниција су: Лигнит/Мрки угаљ је неагломерисани угаљ чија је бруто калорична вриједност мања од kj/kg. Салдо залиха је разлика између почетних и крајњих залиха посматране године. Утрошак за производњу енергије обухвата количину угља употријебљену за конверзију енергије (нпр. угаљ у електричну енергију) или искориштену за трансформацију у енергетске производе. Финална потрошња обухвата количину угља на располагању крајњим корисницима.

6 6 Извјештај о квалитету за Статистику производње и потрошње угља, РЕЛЕВАНТНОСТ, ПРОЦЈЕНА ПОТРЕБА И ПЕРЦЕПЦИЈА КОРИСНИКА 2.1 Корисници података статистичког истраживања Кључни корисници података из статистичког истраживања Подаци о производњи и потрошњи угља за ниво Републике Српске достављају се Агенцији за статистику Босне и Херцеговине, која је надлежна за агрегирање достављених података за ниво БиХ и извјештавање Статистичке канцеларије Европске уније, Еуростат-а и других међународних институција. Осим за потребе међународног извјештавања, подаци се користе и за потребе Владе Републике Српске и њених институција за израду развојних програма и пројеката, за потребе индивидуалних истраживача, студената итд Процјена корисничких потреба Истраживањем о производњи и потрошњи угља обезбјеђују се годишњи подаци о производњи угља, салду залиха, утрошку угља за производњу енергије и финалној потрошњи угља у различитим секторима потрошње. Објављени подаци углавном задовољавају потребе корисника који их користе за израду енергетских планских биланса, развојних програма и пројеката, за израчунавање емисије гасова са ефектом стаклене баште, израду студија и анализа и слично Мјерење перцепције и задовољства корисника Републички завод за статистику је године провео Анкету о задовољству корисника и резултати су доступни на званичној интернет страници Завода. Не обавља се посебно мјерење задовољства корисника истраживањем о производњи и потрошњи угља. 2.2 Комплетност података Индикатор квалитета и учинка - Стопа комплетности података (R1) Стопа расположивих статистика је однос између расположивих статистика и статистика захтјеваних (прописаних) уредбама и регулативама (овдје се прије свега мисли на уредбе и регулативе Европске Комисије и осталих релевантних међународних организација). Статистика енергетике заснована је на методологији дефинисаној Регулативом Европске Комисије број 1099/2008 и Приручником за енергетску статистику (Energy Statistics Manual). У складу са наведеним документима обезбјеђују се све захтјеване статистике, тј. стопа расположивих статистика је 100%. 3 ТАЧНОСТ И ПОУЗДАНОСТ 3.1 Узорачка грешка Индикатор квалитета и учинка Узорачка грешка (A1) Будући да се истраживање о производњи и потрошњи угља не проводи на узорку, израчунавање узорачке грешке није примјењиво.

7 Извјештај о квалитету за Статистику производње и потрошње угља, Активности за смањење узорачких грешака Није примјењиво. 3.2 Неузорачке грешке Неузорачке грешке - Грешке обухвата Статистичка активност којом се прикупљају подаци о производњи и потрошњи угља заснива се на пуном обухвату јединица посматрања Индикатор квалитета и учинка - Стопа прекомјерног обухвата (A2) Није било ових случајева Индикатор квалитета и учинка Удио заједничких јединица (A3) У истраживању о производњи и потрошњи угља не користе се јединице из два или више извора. Сви подаци се прикупљају директно, путем статистичког обрасца Грешка недовољног обухвата Не располаже се информацијама које упућују да постоје грешке недовољног обухвата Мјере за смањење грешака обухвата Није било грешака обухвата Неузорачке грешке - Грешке мјерења Разлози за настанак грешака мјерења Најчешћи разлози за настанак грешака мјерења су: недостатак евиденције код извјештајних јединица лице које попуњава образац није довољно стручно оспособљено или заинтересовано неразумијевање методологије од стране извјештајне јединице случајне грешке приликом уписивања података у образац образац не попуњава увијек исто лице Мјере за смањење броја грешака мјерења У случају појаве грешке мјерења, у зависности од врсте грешке, она се коригује од стране методолога на основу осталих података у извјештају, података из претходног периода посматрања или путем контакта са извјештајном јединицом. Од великог значаја јесте контактирање извјештајних јединица од стране методолога у циљу тумачења методолошких објашњења директно и указивања на најчешће грешке настале приликом попуњавања обрасца.

8 8 Извјештај о квалитету за Статистику производње и потрошње угља, Неузорачке грешке - Грешке неодговора Индикатор квалитета и учинка - Стопа неодговора јединица (A4) Није било грешака неодговора Индикатор квалитета и учинка - Стопа неодговора варијабле (A5) Не располаже се информацијама које омогућавају израчунавање стопе неодговора варијабле Поступци у случају неодговора У случају да недостају поједини подаци или се ради о неконзистентним подацима, успоставља се контакт са извјештајном јединицом са циљем да се извјештај попуни на начин како то методологија захтјева Поступци за смањење стопе неодговора Да би се смањила стопа неодговора најчешће се користе сљедећи поступци: вишеструко контактирање извјештајне јединице (у случају спријечености) флексибилност рокова достављања извјештаја (могућност помјерања рокова достављања података) комбиновање више различитих начина прикупљања података (телефон, електронска пошта, факс) ревидирање обрасца и упутства за попуњавање обрасца у циљу поједностављења и лакшег попуњавања Ревизије Индикатор квалитета и учинка - Просјечна величина ревизије података (A6) Није планирана и није спроведена ревизија Импутација Индикатор квалитета и учинка - Стопа импутираних података (A7) Не врши се импутација података. 4 ПРАВОВРЕМЕНОСТ И ТАЧНОСТ ОБЈАВЉИВАЊА 4.1 Правовременост објављивања Индикатор квалитета и учинка - Правовременост првих резултата (ТP1) Годишњи подаци о производњи и потрошњи угља објављују се само као коначни резултати истраживања, те се индикатор ТР1 не рачуна.

9 Извјештај о квалитету за Статистику производње и потрошње угља, Индикатор квалитета и учинка - Правовременост коначних резултата (ТP2) Правовременост коначних резултата износи Т+9. Табела 3. Правовременост објављивања коначних резултата, година Датум објављивања Период посматрања Временски размак (број мјесеци) коначних резултата ЕН-У1-Г Т Тачност објављивања Индикатор квалитета и учинка Тачност објављивања (ТP3) Индикатор се израчунава и приказује на два начина са аспекта примјене за произвођаче и за кориснике статистика. Индикатор за произвођаче статитика Тачност објављивања износи Т+0. Табела 4. Тачност објављивања података о производњи и потрошњи угља Период посматрања Најављени датум објављивања (према Календару публиковања) Стварни датум објављивања Временски размак (број мјесеци) ЕН-У1-Г Т+0 Индикатор за кориснике статистика: Стопа тачности објављивања података о производњи и потрошњи угља износи 100%. 4.3 Разлози за већа кашњења и мјере за побољшање правовремености и тачности Резултати су објављени правовремено. Није било кашњења, односно, подаци су објављени у предвиђеном року. Стварни датум објављивања података о производњи и потрошњи угља није одступао од планираног датума објављивања у Календару публиковања. 5 УСКЛАЂЕНОСТ И УПОРЕДИВОСТ 5.1 Усклађеност Индикатор квалитета и учинка - Усклађеност између различитих извора података (CH1) Годишњи извјештаји о производњи и потрошњи угља су једини извор података и нема референтног истраживања са којим би се вршило усклађивање.

10 10 Извјештај о квалитету за Статистику производње и потрошње угља, Разлози за већа одступања Није примјењиво. 5.2 Упоредивост Индикатор квалитета и учинка Неподударност упоредивих статистика (CC1) Рачунање индикатора СС1 није примјењиво код статистике о производњи и потрошњи угља Индикатор квалитета и учинка - Дужина упоредивих временских серија (CC2) Годишњи подаци о производњи и потрошњи угља доступни су од године. Подаци за период година пркупљени су према Класификацији дјелатности БиХ, која је била усклађена са ЕУ статистичком класификацијом дјелатности NACE Rev.1. Од посматране године подаци се прикупљају и публикују према КД БиХ 2010, која структурно и садржајно одговара Европској класификацији дјелатности NACE Rev.2. Не располаже се подацима о финалној потрошњи угља по одређеним индустријским групама, формираним према Регулативи Европске Комисије број 1099/2008, за и годину. Од године је обезбијеђена временски упоредива серија података Прекиди у временским серијама Примјена нове Класификације дјелатности КД БиХ 2010 од посматране године у мањој мјери је утицала на упоредивост података по подручјима и областима дјелатности. 5.3 Географска упоредивост Упоредивост с осталим чланицама Европског статистичког система Расположиви подаци о производњи и потрошњи угља су у потпуности упоредиви са подацима чланица Европског статистичког система. Ова статистичка активност се реализује у складу са стандардима и прописима Европске уније. 6 ДОСТУПНОСТ И РАЗУМЉИВОСТ, ФОРМАТ ДИСЕМИНАЦИЈЕ 6.1 Саопштења у којима се објављују подаци Подаци о производњи и потрошњи угља публикују се у годишњем саопштењу Биланс угља, које се може наћи на интернет страници Завода за статистику, У билансу су приказани подаци о производњи, увозу, извозу, салду залиха, утрошку за производњу енергије и финалној потрошњи угља. 6.2 Публикације у којима се објављују подаци Подаци о производњи и потрошњи угља објављују се у сљедећим публикацијама: Билтен Енергетски биланси Објављени сетови података: производња, увоз, извоз, салдо залиха, утрошак за производњу енергије и финална потрошња угља. Подаци се приказују у природној (физичкој) јединици мјере (t) и у тераџулима (TJ). Ово је Република Српска Објављени сетови података: нето производња и финална потрошња угља.

11 Извјештај о квалитету за Статистику производње и потрошње угља, Онлајн база података Онлајн база података о призводњи и потрошњи угља није доступна корисницима. 6.4 Приступ микроподацима Микроподаци нису доступни. 6.5 Доступност методолошке документације Методолошка документација доступна је на званичној интернет страници Завода за статистику у дијелу који је означен као Методолошки документи, Појмови и дефиниције по областима и у оквиру статистичке области Енергетика - Методологија. Поред тога, у краћем облику, метаподаци су доступни и у оквиру штампаних и електронских публикација: Билтен Енергетски биланси и саопштење Биланс угља. 6.6 Mјере за побољшање разумљивости дисеминираних резултата Подаци су јасно приказани. 6.7 Индикатор квалитета и учинка Kоришћење (консултовање) сетова података (AC1) Није ријешена процедура за евиденцију броја прегледа сетова података о производњи и потрошњи угља. 6.8 Индикатор квалитета и учинка Kоришћење (консултовање) метаподатака (AC2) Није ријешена процедура за евиденцију броја прегледа сетова метаподатака о производњи и потрошњи угља. 6.9 Индикатор квалитета и учинка - Стопа комплетности метаподатака (AC3) Стопа комплетности метаподатака за Годишње истраживање о производњи и потрошњи угља у години износи 90,0%. 7 ТРОШКОВИ ИСТРАЖИВАЊА И ОПТЕРЕЋЕНОСТ ДАВАЛАЦА ПОДАТАКА 7.1 Трошкови провођења статистичког истраживања Нису расположиви подаци о трошковима Завода за статистику за реализацију статистичког истраживања о производњи и потрошњи угља. 7.2 Oптерећеност давалаца података Нису расположиви подаци о оптерећењу и трошковима извјештајних јединица.

12 12 Извјештај о квалитету за Статистику производње и потрошње угља, Mјере за смањивање трошкова и оптерећености Мјере које треба предузети у циљу смањења трошкова и оптерећености извјештајних јединица су: Коришћење административних извора података; Промовисање коришћења упитника у електронској форми. 8 ПОВЈЕРЉИВОСТ 8.1 Повјерљивост - политика Подаци који се прикупљају за потребе истраживања о производњи и потрошњи угља подлијежу законским оквирима повјерљивости и искључиво се користе у статистичке сврхе. Повјерљивост података и заштита личних података загарантована је члановима 25. и 27. Закона о статистици Републике Српске ( Службени гласник Републике Српске, број 85/03) и Правилником о заштити повјерљивих података Републичког завода за статистику. Повјерљивост статистичких података осигурава се и Законом о заштити личних података ( Службени гласник БиХ бр.49/06). 8.2 Повјерљивост поступање са подацима Повјерљивост података и заштита личних података загарантована је члановима 25. до 29. Закона о статистици Републике Српске ( Службени гласник Републике Српске, број 85/03). Завод информише све извјештајне јединице о томе да ће се прикупљени подаци користити само у статистичке сврхе. Подаци који су прикупљени, обрађени и похрањени сматрају се повјерљивим ако је путем тих података могуће, непосредно или посредно, идентификовати извјештајне јединице, чиме се откривају појединачни подаци. Статистички подаци се не смију достављати корисницима уколико садрже или откривају повјерљиве податке. Повјерљивим подацима се сматрају подаци за извјештајну јединицу или групу која се састоји од најмање три извјештајне јединице, гдје удио једне јединице у групи прелази 85%. Приликом прикупљања, обраде и доставе података, Завод и овлаштени органи и организације предузимају све мјере организационе, регулаторне, административне и техничке природе које су потребне да се заштите повјерљивост података и онемогући недозвољени приступ, објављивање и кориштење података. Лица која приликом обављања својих послова могу имати приступ повјерљивим подацима, морају се придржавати одредби овог Закона и након што престану обављати своје функције. 9 СТАТИСТИЧКА ОБРАДА 9.1 Извор података Извор податак о производњи и потрошњи угља су пословни субјекти који се баве производњом угља. Биланс угља обухвата и податке из статистичких истраживања из области статистике енергетике, спољне трговине, грађевинарства, индустрије, саобраћаја, пољопривреде и шумарства. 9.2 Учесталост прикупљања података Подаци о производњи и потрошњи угља прикупљају се у годишњој периодици.

13 Извјештај о квалитету за Статистику производње и потрошње угља, Прикупљање података Годишњи подаци о производњи и потрошњи угља прикупљају се путем папирног обрасца ЕН-У1-Г од пословних субјекта који се налазе на територији Републике Српске а баве се производњом угља. Извјештајне јединице достављају попуњене извјештаје у централу Завода до 24. априла текуће године за претходну годину. Извјештајне јединице, иначе, имају могућност да образац за попуњавање преузму и са званичне интернет странице Завода за статистику. 9.4 Валидација података Евидентирање примљених извјештаја, унос и обрада података о производњи и потрошњи угља организована је у централи Републичког завода за статистику, у Одјељењу производних статистика. Приликом обраде и уноса, подаци о производњи и потрошњи угља на нивоу јединице посматрања пореде се са вриједностима из претходне године. Свако неочекивано велико одступање, као и појава недостајућих података, контролише се и верификује телефонским контактом са извјештајном јединицом. 9.5 Kомпилација података У случају да недостаје комплетан извјештај или само поједини подаци, успоставља се контакт са извјештајном јединицом и уз њену помоћ се попуњава комплетан извјештај или недостајући подаци. 9.6 Прилагођавања Сезонско прилагођавање Подаци о производњи и потрошњи угља нису предмет сезонског прилагођавања.

Структура инкубаторских станица Референтни метаподаци према Euro SDMX структури метаподатака (ESMS) Републички завод за статистику Републике Српске 1.

Структура инкубаторских станица Референтни метаподаци према Euro SDMX структури метаподатака (ESMS) Републички завод за статистику Републике Српске 1. Структура инкубаторских станица Референтни метаподаци према Euro SDMX структури метаподатака (ESMS) Републички завод за статистику Републике Српске 1. Контакт 2. Ажурирање метаподатака 3. Презентација

Више

Активности инкубаторских станица Референтни метаподаци према Euro SDMX структури метаподатака (ESMS) Републички завод за статистику Републике Српске 1

Активности инкубаторских станица Референтни метаподаци према Euro SDMX структури метаподатака (ESMS) Републички завод за статистику Републике Српске 1 Активности инкубаторских станица Референтни метаподаци према Euro SDMX структури метаподатака (ESMS) Републички завод за статистику Републике Српске 1. Контакт 2. Ажурирање метаподатака 3. Презентација

Више

Извјештај о квалитету за статистичко истраживање Рођени и умрли у Републици Српској, Републички завод за статистику, Бања Лука, 2018.

Извјештај о квалитету за статистичко истраживање Рођени и умрли у Републици Српској, Републички завод за статистику, Бања Лука, 2018. Извјештај о квалитету за статистичко истраживање Рођени и умрли у Републици Српској, 2017. Републички завод за статистику, Бања Лука, 2018. 2 Извјештај о квалитету за статистичко истраивање Рођени и умрли

Више

Извјештај о квалитету за СТАТИСТИКУ ЈАВНЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ, Републички завод за статистику, Бања Лука,

Извјештај о квалитету за СТАТИСТИКУ ЈАВНЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ, Републички завод за статистику, Бања Лука, СТАТИСТИКУ ЈАВНЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ, 2013. Републички завод за статистику, Бања Лука, 2015. 1 Републички завод за статистику, Вељка Млађеновића 12д, 78000 Бања Лука Република Српска, Босна и Херцеговина телефон:

Више

Коришћење и заштита вода од загађивања у индустрији Референтни метаподаци према Euro SDMX структури метаподатака (ESMS) Републички завод за статистику

Коришћење и заштита вода од загађивања у индустрији Референтни метаподаци према Euro SDMX структури метаподатака (ESMS) Републички завод за статистику Коришћење и заштита вода од загађивања у индустрији Референтни метаподаци према Euro SDMX структури метаподатака (ESMS) Републички завод за статистику Републике Српске 1. Контакт 2. Ажурирање метаподатака

Више

Извјештај о квалитету за Статистику плата запослених, Извјештај о квалитету за Статистику плата запослених, Републички завод за статисти

Извјештај о квалитету за Статистику плата запослених, Извјештај о квалитету за Статистику плата запослених, Републички завод за статисти Извјештај о квалитету за Статистику плата запослених, 2014. 1 Извјештај о квалитету за Статистику плата запослених, 2014. Републички завод за статистику, Бања Лука, 2015. 2 Извјештај о квалитету за Статистику

Више

Годишњи извјештај о инвестицијама Референтни метаподаци према Euro SDMX структури метаподатака (ESMS) Републички завод за статистику Републике Српске

Годишњи извјештај о инвестицијама Референтни метаподаци према Euro SDMX структури метаподатака (ESMS) Републички завод за статистику Републике Српске Годишњи извјештај о инвестицијама Референтни метаподаци према Euro SDMX структури метаподатака (ESMS) Републички завод за статистику Републике Српске 1. Контакт 2. Ажурирање метаподатака 3. Презентација

Више

Индекси извозних и увозних цијена Референтни метаподаци према Euro SDMX структури метаподатака (ESMS) Републички завод за статистику Републике Српске

Индекси извозних и увозних цијена Референтни метаподаци према Euro SDMX структури метаподатака (ESMS) Републички завод за статистику Републике Српске Индекси извозних и увозних цијена Референтни метаподаци према Euro SDMX структури метаподатака (ESMS) Републички завод за статистику Републике Српске 1. Контакт 2. Ажурирање метаподатака 3. Презентација

Више

Уписани на магистарске, мастер и специјалистичке студије Магистри наука, мастери и специјалисти Референтни метаподаци према Euro SDMX структури метапо

Уписани на магистарске, мастер и специјалистичке студије Магистри наука, мастери и специјалисти Референтни метаподаци према Euro SDMX структури метапо Уписани на магистарске, мастер и специјалистичке студије Магистри наука, мастери и специјалисти Референтни метаподаци према Euro SDMX структури метаподатака (ESMS) Републички завод за статистику Републике

Више

IZVJEŠTAJ O KVALITETU – Statistika rođenih, 2016

IZVJEŠTAJ O KVALITETU – Statistika rođenih, 2016 IZVJEŠTAJ O KVALITETU Statistika rođenih, 2016 Sarajevo, 2017. godina 2 IZVJEŠTAJ O KVALITETU Statistika rođenih, 2016 Sadržaj 1. STATISTIČKI PROCES I NJEGOVI REZULTATI... 5 1.1. Namjena istraživanja...

Више

Извјештај о квалитету за статистику ИНОВАТИВНЕ АКТИВНОСТИ ПРЕДУЗЕЋА, Републички завод за статистику, Бања Лука, 2014.

Извјештај о квалитету за статистику ИНОВАТИВНЕ АКТИВНОСТИ ПРЕДУЗЕЋА, Републички завод за статистику, Бања Лука, 2014. Извјештај о квалитету за статистику ИНОВАТИВНЕ АКТИВНОСТИ ПРЕДУЗЕЋА, 2012. Републички завод за статистику, Бања Лука, 2014. Републички завод за статистику, Вељка Млађеновића 12д, 78000 Бања Лука Република

Више

~ Методологија ~ ИНДЕКС ПРОМЕТА ИНДУСТРИЈЕ ПРАВНИ ОСНОВ Статистичка активност се спроводи у складу са Законом о статистици Републике Српске ( Службени

~ Методологија ~ ИНДЕКС ПРОМЕТА ИНДУСТРИЈЕ ПРАВНИ ОСНОВ Статистичка активност се спроводи у складу са Законом о статистици Републике Српске ( Службени ~ Методологија ~ ИНДЕКС ПРОМЕТА ИНДУСТРИЈЕ ПРАВНИ ОСНОВ Статистичка активност се спроводи у складу са Законом о статистици Републике Српске ( Службени гласник Републике Српске, број 85/03) и Статистичким

Више

Сaрajeвo, MД 01 Meтoдoлoшки дoкумeнт ISSN

Сaрajeвo, MД 01 Meтoдoлoшки дoкумeнт ISSN Сaрajeвo, 2017. MД 01 Meтoдoлoшки дoкумeнт ISSN 1840-1090 Издaвaч: Одгoвaрa: Припрeмили: Лeктурa: Teхничкa припрeмa: Aгeнциja зa стaтистику Бoснe и Хeрцeгoвинe Зeлeних бeрeтки 26, 71000 Сaрajeвo Бoснa

Више

Poslovanje preduzeća u Crnoj Gori u godini

Poslovanje preduzeća u Crnoj Gori u godini Poslovanje preduzeća u Crnoj Gori u 2013.godini Zavod za statistiku Crne Gore - MONSTAT Podgorica, 2014.godina UVOD Zavod za statistiku Crne Gore MONSTAT je u cilju harmonizacije sa međunarodnim standardima

Више

Strukturalna biznis statistika

Strukturalna biznis statistika CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU METODOLOŠKO UPUTSTVO STATISTIKA STRANIH FILIJALA 50 METODOLOŠKO UPUTSTVO 50 Podgorica, 2014. Sadržaj I. Pravni osnov...2 II. Metodološka uputstva...3 a) Cilj i predmet istraživanja...3

Више

CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU METODOLOŠKO UPUTSTVO STATISTIKA SKLOPLJENIH BRAKOVA METODOLOŠKO UPUTSTVO

CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU METODOLOŠKO UPUTSTVO STATISTIKA SKLOPLJENIH BRAKOVA METODOLOŠKO UPUTSTVO CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU METODOLOŠKO UPUTSTVO STATISTIKA SKLOPLJENIH BRAKOVA METODOLOŠKO UPUTSTVO Sadržaj STATISTIKA SKLOPLJENIH BRAKOVA... 2 Pravni osnov... 2 Metodološke osnove... 2 Izvor podataka...

Више

ZADNJI DATUM AŽURIRANJA:

ZADNJI DATUM AŽURIRANJA: IZVJEŠTAJ O KVALITETI ZA STATISTIČKO ISTRAŽIVANJE Godišnje istraživanje o utrošku sirovina, materijala i energenata u industriji (IND-21/PRODCOM/G) za 2015. Organizacijska jedinica: Odjel godišnjih poslovnih

Више

ZADNJI DATUM AŽURIRANJA:

ZADNJI DATUM AŽURIRANJA: IZVJEŠTAJ O KVALITETI ZA STATISTIČKO ISTRAŽIVANJE Statističko istraživanje o cestovnom prijevozu robe (PA/T-11) 2014., 4. tromjesečje Organizacijska jedinica: Služba statistike transporta i komunikacija

Више

Годишња статистика шумарства Референтни метаподаци према Euro SDMX структури метаподатака (ESMS) Републички завод за статистику Републике Српске 1. Ко

Годишња статистика шумарства Референтни метаподаци према Euro SDMX структури метаподатака (ESMS) Републички завод за статистику Републике Српске 1. Ко Годишња статистика шумарства Референтни метаподаци према Euro SDMX структури метаподатака (ESMS) Републички завод за статистику Републике Српске 1. Контакт 2. Ажурирање метаподатака 3. Презентација статистике

Више

CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU IV Proleterske 2, Podgorica Tel: +382 (0) Fax: +382 (0) IZVJEŠTA

CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU IV Proleterske 2, Podgorica Tel: +382 (0) Fax: +382 (0) IZVJEŠTA CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU IV Proleterske 2, 81000 Podgorica Tel: +382 (0) 20 230 811 Fax: +382 (0) 20 230 814 E-mail: contact@monstat.org IZVJEŠTAJ O KVALITETU ZA 2016. GODINU Odgovorno lice: Jelena

Више

ZADNJI DATUM AŽURIRANJA:

ZADNJI DATUM AŽURIRANJA: IZVJEŠTAJ O KVALITETI ZA STATISTIČKO ISTRAŽIVANJE Mjesečno istraživanje o industrijskoj proizvodnji i zaposlenim osobama (IND-1/KPS/M) za 2016. Organizacijska jedinica: Odjel kratkoročnih poslovnih statistika

Више

~ Методологија ~ ТРОМЈЕСЕЧНИ ИЗВЈЕШТАЈ О ЦИЈЕНАМА ПРОДАТИХ НОВИХ СТАНОВА (ГРАЂ-41) ПРАВНИ ОСНОВ Истраживање се спроводи на основу Закона о статистици

~ Методологија ~ ТРОМЈЕСЕЧНИ ИЗВЈЕШТАЈ О ЦИЈЕНАМА ПРОДАТИХ НОВИХ СТАНОВА (ГРАЂ-41) ПРАВНИ ОСНОВ Истраживање се спроводи на основу Закона о статистици ~ Методологија ~ ТРОМЈЕСЕЧНИ ИЗВЈЕШТАЈ О ЦИЈЕНАМА ПРОДАТИХ НОВИХ СТАНОВА (ГРАЂ-41) ПРАВНИ ОСНОВ Истраживање се спроводи на основу Закона о статистици Републике Српске ( Службени гласник Републике Српске,

Више

CRNA GORA UPRAVA ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 46 Podgorica 22. mart godine Prilikom korišćenja ovih podataka navesti izvor Kvartalni b

CRNA GORA UPRAVA ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 46 Podgorica 22. mart godine Prilikom korišćenja ovih podataka navesti izvor Kvartalni b CRNA GORA UPRAVA ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 46 Podgorica 22. mart 2019. godine Prilikom korišćenja ovih podataka navesti izvor Kvartalni bruto domaći proizvod Crne Gore za IV kvartal 2018,

Више

Poštovani, U saopštenju Istraživanje i razvoj, godina broj 24, od 1. februara godine, uočena je greška, nastala iz pogrešno popunjenog upi

Poštovani, U saopštenju Istraživanje i razvoj, godina broj 24, od 1. februara godine, uočena je greška, nastala iz pogrešno popunjenog upi Poštovani, U saopštenju Istraživanje i razvoj, 2011. godina broj 24, od 1. februara 2013. godine, uočena je greška, nastala iz pogrešno popunjenog upitnika izvještajne jedinice - Kliničko bolnički centar

Више

Microsoft Word - sbs metodologija

Microsoft Word - sbs metodologija S-trukturalna B-iznis S-tatistika Monstat 1 Sadržaj: Pravni okvir Cilj I predmet istraživanja Pokrivenost Upitnik Trenutno stanje I plan proizvodnje podataka Korisnici podataka dobijenih SBS istraživanjem

Више

ZADNJI DATUM AŽURIRANJA:

ZADNJI DATUM AŽURIRANJA: IZVJEŠTAJ O KVALITETI ZA STATISTIČKO ISTRAŽIVANJE Mjesečni izvještaj o izdanim odobrenjima za građenje (GRAĐ-44a) za 2013. Organizacijska jedinica: Služba statistike građevinarstva Priredila: Blanka Pađen

Више

Извјештај о квалитету за статистичко истраживање СТАТИСТИКА ОТПАДА, Републички завод за статистику, Бања Лука, 2014.

Извјештај о квалитету за статистичко истраживање СТАТИСТИКА ОТПАДА, Републички завод за статистику, Бања Лука, 2014. Извјештај о квалитету за статистичко истраживање Републички завод за статистику, Бања Лука, 2014. 3 Садржај ДИО I: Опис података... 4 1. Контакт информације... 4 2. Институције укључене у прикупљање података

Више

GODINA: I SARAJEVO, BROJ: 1 POSLOVNE STATISTIKE INDEKS PROMETA OSTALIH USLUGA U BIH, I KVARTAL Ukupan desezonirani promet ostalih us

GODINA: I SARAJEVO, BROJ: 1 POSLOVNE STATISTIKE INDEKS PROMETA OSTALIH USLUGA U BIH, I KVARTAL Ukupan desezonirani promet ostalih us GODINA: I SARAJEVO, 07.06.2017. BROJ: 1 POSLOVNE STATISTIKE INDEKS PROMETA OSTALIH USLUGA U BIH, I KVARTAL 2017. Ukupan desezonirani promet ostalih usluga u prvom kvartalu 2017. godine ostvario je rast

Више

ZADNJI DATUM AŽURIRANJA:

ZADNJI DATUM AŽURIRANJA: IZVJEŠTAJ O KVALITETI ZA STATISTIČKO ISTRAŽIVANJE Mjesečni izvještaj o izdanim građevinskim dozvolama (GRAĐ-44a) za 2017. Organizacijska jedinica: Služba statistike građevinarstva Priredila: Blanka Pađen

Више

Federal

Federal Statistika u oblasti kulture u Federaciji Bosne i Hercegovine Sarajevo 1 Dosadašnje statističke aktivnosti FZS Prema Planu statističkih istraživanja za 2011 i Programu statističkih istraživanja od interesa

Више

CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 22 Podgorica,13. februar godine Prilikom korišćenja ovih podataka navesti izvor ISTRAŽIVA

CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 22 Podgorica,13. februar godine Prilikom korišćenja ovih podataka navesti izvor ISTRAŽIVA CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 22 Podgorica,13. februar 2015. godine Prilikom korišćenja ovih podataka navesti izvor ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ, 2013. GODINA Podaci prezentovani u ovom

Више

MD 40 Metodoloki dokument ISSN KLANJE STOKE I PERADI U KLAONICAMA Bosna i Hercegovina Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine Federalni z

MD 40 Metodoloki dokument ISSN KLANJE STOKE I PERADI U KLAONICAMA Bosna i Hercegovina Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine Federalni z MD 40 Metodoloki dokument ISSN 1840-1074 KLANJE STOKE I PERADI U KLAONICAMA Bosna i Hercegovina Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine Federalni zavod za statistiku Federacije Bosne i Hercegovine Republika

Више

Анкета о задовољству корисника Бања Лука, новембар 2017.

Анкета о задовољству корисника Бања Лука, новембар 2017. Анкета о задовољству корисника 2017. Бања Лука, новембар 2017. САДРЖАЈ 1. Увод... 4 2. Метод и инструменти... 4 3. Главни резултати... 5 4. Демографске карактеристике анкетираних корисника... 6 5. Корисничке

Више

Имплементација Кодекса праксе европске статистике у Републичком заводу за статистику - самооцјена и будуће активности

Имплементација Кодекса праксе европске статистике у Републичком заводу за статистику - самооцјена и будуће активности Извјештај о квалитету за статистичко истраживање АНКЕТА О ПОТРOШЊИ ДОМАЋИНСТАВА, 2011. Републички завод за статистику, Бања Лука, 2015. Републички завод за статистику, Вељка Млађеновића 12д, 78000 Бања

Више

Јун 2017

Јун 2017 Јун 2017 СТАТИСТИЧКИ БИЛТЕН Јун 2017 НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ Београд, Краља Петра 12 Тел. 011/3027-100 Београд, Немањина 17 Тел. 011/333-8000 www.nbs.rs ISSN 1451-6349 Садржај Преглед текућих кретања..................................................

Више

Фебруар 2018

Фебруар 2018 Фебруар 2018 СТАТИСТИЧКИ БИЛТЕН Фебруар 2018 НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ Београд, Краља Петра 12 Тел. 011/3027-100 Београд, Немањина 17 Тел. 011/333-8000 www.nbs.rs ISSN 1451-6349 Садржај Преглед текућих кретања..................................................

Више

Април 2019

Април 2019 Април 2019 СТАТИСТИЧКИ БИЛТЕН Април 2019 НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ Београд, Краља Петра 12 Тел. 011/3027-100 Београд, Немањина 17 Тел. 011/333-8000 www.nbs.rs ISSN 1451-6349 Садржај Преглед текућих кретања..................................................

Више

IPI – Osnovne informacije i kratka metodologija

IPI – Osnovne informacije i kratka metodologija BOSNA I HERCEGOVINA AGENCIЈА ZА SТАТISТIKU BOSNЕ HERCEGOVINЕ MD 51. Metodološki dokument ISSN - 1840-1074 KRATKOROČNE POSLOVNE STATISTIKE INDEKS OBUJMA INDUSTRIJSKE PROIZVODNJE 2013. Osnovne informacije

Више

CRNA GORA / MONTENEGRO

CRNA GORA / MONTENEGRO CRNA GORA UPRAVA ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E 55 Broj Podgorica, 01. april 2019. godine Prilikom korišćenja ovih podataka navesti izvor Anketa o radnoj snazi 2018. godina U ovom saopštenju objavljuju

Више

Službeni Akt Sekretrijata IK BiH

Službeni Akt Sekretrijata IK BiH SLUŽBА ZА RЕVIZIЈU FINАNSIRАNJА PОLIТIČKIH SТRАNАKА Nа оsnоvu člаnа 10. stаv (1) Zаkоnа о finаnsirаnju pоlitičkih strаnаkа («Službеni glаsnik BiH» br. 95/12 i 41/16), člаnа 25. Prаvilnikа о gоdišnjim finаnsiјskim

Више

Uredba (EZ) br. 1006/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. rujna o izmjeni Uredbe (EZ) br. 808/2004 o statistici Zajednice o informacijskom

Uredba (EZ) br. 1006/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. rujna o izmjeni Uredbe (EZ) br. 808/2004 o statistici Zajednice o informacijskom 16/Sv. 2 Službeni list Europske unije 147 32009R1006 31.10.2009. SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE L 286/31 UREDBA (EZ) br. 1006/2009 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 16. rujna 2009. o izmjeni Uredbe (EZ) br.

Више

ijene stanova u novogradnji

ijene stanova u novogradnji CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU METODOLOGIJA CIJENE STANOVA U NOVOGRADNJI 48 METODOLOŠKO UPUTSTVO 48 Podgorica, maj 2016. godine Sadržaj Pravni osnov... 3 METODOLOŠKE OSNOVE... 3 Cilj istraživanja... 3 Izvještajne

Више

УПУТСТВО о начину попуњавања извјештаја који се достављају Агенцији за банкарство Републике Српске за потребе израде и ажурирања плана реструктурирања

УПУТСТВО о начину попуњавања извјештаја који се достављају Агенцији за банкарство Републике Српске за потребе израде и ажурирања плана реструктурирања УПУТСТВО о начину попуњавања извјештаја који се достављају Агенцији за банкарство Републике Српске за потребе израде и ажурирања плана реструктурирања банке и банкарске групе ( Службени гласник Републике

Више

Naslovna_0:Naslovna _0.qxd.qxd

Naslovna_0:Naslovna _0.qxd.qxd Децембар СТАТИСТИЧКИ БИЛТЕН Децембар 2011 УРЕДНИШТВО БРАНКО ХИНИЋ, главни уредник Чланови ЈЕЛЕНА МАРАВИЋ МАРИНА МЛАДЕНОВИЋ-КОМАТИНА ВЕСЕЛИН ПЈЕШЧИЋ БИЉАНА САВИЋ ДР МИЛАН ШОЈИЋ Статистички билтен Издаје

Више

Službeni Akt Sekretrijata IK BiH

Službeni Akt Sekretrijata IK BiH СЛУЖБА ЗА РЕВИЗИЈУ ФИНАНСИРАЊА ПОЛИТИЧКИХ СТРАНАКА На основу члана 10. став (1) Закона о финансирању политичких странака ( Службени гласник БиХ, број: 95/12 и 41/16), члана 25. Правилника о годишњим финансијским

Више

Reviconov registar propisa Finansijski propisi i vrijednosni papiri Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o deviznom poslovanju ( Službene novine Federac

Reviconov registar propisa Finansijski propisi i vrijednosni papiri Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o deviznom poslovanju ( Službene novine Federac Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o deviznom poslovanju ( Službene novine Federacije BiH, broj 47/10), federalni ministar finansija - federalni ministar financija donosi PRAVILNIK O NAČINU, ROKOVIMA I

Више

ГОДИШЊИ НАЦИОНАЛНИ РАЧУНИ БРУТО ДОМАЋИ ПРОИЗВОД УВОД Бруто домаћи производ (БДП) је најважнији макроекономски агрегат у систему националних рачуна и м

ГОДИШЊИ НАЦИОНАЛНИ РАЧУНИ БРУТО ДОМАЋИ ПРОИЗВОД УВОД Бруто домаћи производ (БДП) је најважнији макроекономски агрегат у систему националних рачуна и м ГОДИШЊИ НАЦИОНАЛНИ РАЧУНИ БРУТО ДОМАЋИ ПРОИЗВОД УВОД Бруто домаћи производ (БДП) је најважнији макроекономски агрегат у систему националних рачуна и мјера развоја укупне економије. Обрачун бруто домаћег

Више



 NESLUŽBENI PREČIŠĆENI TEKST ODLUKA O VOĐENJU POSEBNE EVIDENCIJE O TEKUĆIM I KAPITALNIM POSLOVIMA SA INOSTRANSTVOM I DOSTAVLJANJU PODATAKA O TIM POSLOVIMA ("Službeni list Crne Gore", br. 8/17 od 03.02.2017,

Више

Новембар 2013

Новембар 2013 Новембар 2013 СТАТИСТИЧКИ БИЛТЕН Новембар 2013 У Р Е Д Н И Ш Т В О БРАНКО ХИНИЋ, главни уредник Чланови ЈЕЛЕНА МАРАВИЋ МАРИНА МЛАДЕНОВИЋ-КОМАТИНА ВЕСЕЛИН ПЈЕШЧИЋ БИЉАНА САВИЋ ДР МИЛАН ШОЈИЋ Статистички

Више

Bosna i Hercegovina AGENCIJA ZA STATISTIKU BOSNE I HERCEGOVINE Босна и Херцеговина АГЕНЦИЈА ЗА СTATИСTИKУ БОСНE И ХЕРЦЕГОВИНE Bosnia and Herzegovina A

Bosna i Hercegovina AGENCIJA ZA STATISTIKU BOSNE I HERCEGOVINE Босна и Херцеговина АГЕНЦИЈА ЗА СTATИСTИKУ БОСНE И ХЕРЦЕГОВИНE Bosnia and Herzegovina A Bosna i Hercegovina AGENCIJA ZA STATISTIKU BOSNE I HERCEGOVINE Босна и Херцеговина АГЕНЦИЈА ЗА СTATИСTИKУ БОСНE И ХЕРЦЕГОВИНE Bosnia and Herzegovina AGENCY FOR STATISTICS OF BOSNIA AND HERZEGOVINA Na osnovu

Више

untitled

untitled Фебруар СТАТИСТИЧКИ БИЛТЕН Фебруар 2010 УРЕДНИШТВО БРАНКО ХИНИЋ, главни уредник Чланови ЈЕЛЕНА МАРАВИЋ МАРИНА МЛАДЕНОВИЋ-КОМАТИНА ВЕСЕЛИН ПЈЕШЧИЋ БИЉАНА САВИЋ ДР МИЛАН ШОЈИЋ Статистички билтен Издаје

Више

ZADNJI DATUM AŽURIRANJA:

ZADNJI DATUM AŽURIRANJA: IZVJEŠTAJ O KVALITETI ZA STATISTIČKO ISTRAŽIVANJE Godišnji izvještaj o završenim zgradama i stanovima (GRAĐ-10) za 2017. Organizacijska jedinica: Služba statistike građevinarstva Priredila: Pađen Blanka

Више

Microsoft Word - PRAVILNIK o vrednovanju kvaliteta rada ustanova

Microsoft Word - PRAVILNIK o vrednovanju kvaliteta rada ustanova PRAVILNIK O VREDNOVANJU KVALITETA RADA USTANOVA ("Sl. glasnik RS", br. 9/2012) Sadržina Pravilnika Član 1 Ovim pravilnikom uređuju se organi i tela ustanove, postupci praćenja ostvarivanja programa obrazovanja

Више

RADNI MATERIJAL ZA SAVJETOVANJE SISTEM INTERNIH FINANSIJSKIH KONTROLA U JAVNOM SEKTORU REPUBLIKE SRPSKE POSLOVNI PROCES - PLAN BUDŽETA Banjaluka, maj

RADNI MATERIJAL ZA SAVJETOVANJE SISTEM INTERNIH FINANSIJSKIH KONTROLA U JAVNOM SEKTORU REPUBLIKE SRPSKE POSLOVNI PROCES - PLAN BUDŽETA Banjaluka, maj RADNI MATERIJAL ZA SAVJETOVANJE SISTEM INTERNIH FINANSIJSKIH KONTROLA U JAVNOM SEKTORU REPUBLIKE SRPSKE POSLOVNI PROCES - PLAN BUDŽETA Banjaluka, maj 2019. priredila: doc. dr Vesna Novaković Pravna i ekonomska

Више

Službeni Akt Sekretrijata IK BiH

Službeni Akt Sekretrijata IK BiH СЛУЖБА ЗА РЕВИЗИЈУ ФИНАНСИРАЊА ПОЛИТИЧКИХ СТРАНАКА На основу члана 10. став (1) Закона о финансирању политичких странака («Службени гласник БиХ» број 95/12 и 41/16), члана 25. Правилника о годишњим финансијским

Више

Microsoft Word - RI doc

Microsoft Word - RI doc ГЛAВНА СЛУЖБА ЗА РЕВИЗИЈУ ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 78000 Бања Лука, Бранка Загорца 2 Република Српска, БиХ Тел: +387 (0 ) 51 / 211 286 Факс:+387 (0)51 / 211 312 e-mail: revizija@gsr-rs.org Извјештај

Више

На основу члана 15. и члана 59. став 2. Закона о Агенцији за борбу против корупције ( Службени гласник РС, бр. 97/08, 53/10, 66/11 - одлука УС, 67/13

На основу члана 15. и члана 59. став 2. Закона о Агенцији за борбу против корупције ( Службени гласник РС, бр. 97/08, 53/10, 66/11 - одлука УС, 67/13 На основу члана 15. и члана 59. став 2. Закона о Агенцији за борбу против корупције ( Службени гласник РС, бр. 97/08, 53/10, 66/11 - одлука УС, 67/13 - одлука УС, 112/13 - аутентично тумачење и 8/15 -

Више

Microsoft Word - PRAVILNIK O SISTEM ZADNJA VERZIJA -UPRAVE ZA STATISTIKU - bez imena - Copy

Microsoft Word - PRAVILNIK O SISTEM ZADNJA VERZIJA -UPRAVE ZA STATISTIKU - bez imena - Copy Crna Gora Vlada Crne Gore Uprava za statistiku Crne Gore IV Proleterske 2 8000 Podgorica Tel: +382 (0) 20 230 8 Fax: +382 (0) 20 230 84 E-mail: contact@monstat.org R A V I L N I K O UNUTRAŠNJOJ ORGANIZACIJI

Више

Студија квантитативног утицаја

Студија квантитативног утицаја РЕЗУЛТАТИ СТУДИЈЕ КВАНТИТАТИВНОГ УТИЦАЈА који се односи на велике изложености Бања Лука, јуни 2017. године С А Д Р Ж А Ј УВОД... 1 АНАЛИЗА ВЕЛИКИХ ИЗЛОЖЕНОСТИ... 3 ЗАКЉУЧАК... 5 Бања Лука, јуни 2017. године

Више

CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 199 Podgorica, 30. oktobar god. Prilikom korišćenja ovih podataka navesti izvor Upotreba

CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 199 Podgorica, 30. oktobar god. Prilikom korišćenja ovih podataka navesti izvor Upotreba CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 199 Podgorica, 30. oktobar. god. Prilikom korišćenja ovih podataka navesti izvor Upotreba informaciono-komunikacionih tehnologija u preduzećima u

Више

ZADNJI DATUM AŽURIRANJA:

ZADNJI DATUM AŽURIRANJA: IZVJEŠTAJ O KVALITETI ZA STATISTIČKO ISTRAŽIVANJE Anketa o dohotku stanovništva (ADS) za 2017. Anketa o dohotku stanovništva (ADS) za 2017. Organizacijska jedinica: Služba statistike potrošnje i dohotka

Више

CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E 255 Broj Podgorica, 30. septembar godine Prilikom korišćenja ovih podataka navesti izvor Procje

CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E 255 Broj Podgorica, 30. septembar godine Prilikom korišćenja ovih podataka navesti izvor Procje CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E 255 Broj, 30. septembar 2014. godine Prilikom korišćenja ovih podataka navesti izvor Procjene stanovništva i demografski indikatori, 2013. godina Sredinom

Више

CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 130 Podgorica, 17. jun godine Prilikom koriš

CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 130 Podgorica, 17. jun godine Prilikom koriš 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 130 Podgorica, 17. jun 2015. godine Prilikom korišćenja ovih podataka navesti izvor Godišnji indeksi

Више

Službeni Akt Sekretrijata IK BiH

Službeni Akt Sekretrijata IK BiH СЛУЖБА ЗА РЕВИЗИЈУ ФИНАНСИРАЊА ПОЛИТИЧКИХ СТРАНАКА На основу члана 10. став (1) Закона о финансирању политичких странака («Службени гласник БиХ» број 95/12), члана 25. Правилника о годишњим финансијским

Више

CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 229 Podgorica, 30. oktobar god. Prilikom korišćenja ovih podataka navesti izvor Upotreba

CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 229 Podgorica, 30. oktobar god. Prilikom korišćenja ovih podataka navesti izvor Upotreba CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 229 Podgorica, 30. oktobar 2015. god. Prilikom korišćenja ovih podataka navesti izvor Upotreba informaciono-komunikacionih tehnologija u preduzećima

Више

TB 12 Tematski bilten ISSN X Indeksi cijena industrijskih proizvođača u Bosni i Hercegovini 2017 Bosna i Hercegovina BHAS Agencija za statisti

TB 12 Tematski bilten ISSN X Indeksi cijena industrijskih proizvođača u Bosni i Hercegovini 2017 Bosna i Hercegovina BHAS Agencija za statisti TB 12 Tematski bilten ISSN 1840-104X Indeksi cijena industrijskih proizvođača u Bosni i Hercegovini 2017 Bosna i Hercegovina BHAS Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine Sarajevo, 2018. TB 12 Tematski

Више

Službeni Akt Sekretrijata IK BiH

Službeni Akt Sekretrijata IK BiH Служба за ревизију финансијског пословања На основу члана 14. став 1. Закона о финансирању политичких странака («Службени гласник БиХ» број 22/00) и члана 24. Правилника о годишњим финансијским извјештајима

Више

Službeni Akt Sekretrijata IK BiH

Službeni Akt Sekretrijata IK BiH SLUŽBА ZА RЕVIZIЈU FINАNSIRАNJА PОLIТIČKIH SТRАNАKА Nа оsnоvu člаnа 10. stаv (1) Zаkоnа о finаnsirаnju pоlitičkih strаnаkа («Službеni glаsnik BiH» brој 95/12), člаnа 25. Prаvilnikа о gоdišnjim finаnsiјskim

Више

GODINA XVII BROJ : 10 NACIONALNI RAČUNI BRUTO DODANA VRIJEDNOST I BRUTO DOMAĆI PROIZVOD ZA BRČKO DISTRIKT BOSNE I HERCEGOVINE ZA GODINU Bosna i

GODINA XVII BROJ : 10 NACIONALNI RAČUNI BRUTO DODANA VRIJEDNOST I BRUTO DOMAĆI PROIZVOD ZA BRČKO DISTRIKT BOSNE I HERCEGOVINE ZA GODINU Bosna i GODINA XVII BROJ : 10 NACIONALNI RAČUNI BRUTO DODANA VRIJEDNOST I BRUTO DOMAĆI PROIZVOD ZA BRČKO DISTRIKT BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2017. GODINU Bosna i Hercegovina Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine

Више

Microsoft Word - RI doc

Microsoft Word - RI doc ГЛAВНА СЛУЖБА ЗА РЕВИЗИЈУ ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 78000 Бања Лука, Бана Милосављевића 8 Република Српска, БиХ Тел: +387 (0 ) 51 / 211 286 Факс:+387 (0)51 / 211 312 e-mail: revizija@gsr-rs.org Извјештај

Више

Službeni Akt Sekretrijata IK BiH

Službeni Akt Sekretrijata IK BiH СЛУЖБА ЗА РЕВИЗИЈУ ФИНАНСИРАЊА ПОЛИТИЧКИХ СТРАНАКА На основу члана 10. став (1) Закона о финансирању политичких странака («Службени гласник БиХ» број 95/12 и 41/16), члана 25. Правилника о годишњим финансијским

Више

Zakon o evidencijama u oblasti rada

Zakon o evidencijama u oblasti rada Zakon o evidencijama u oblasti rada Zakon je objavljen u "Službenom listu SRJ", br. 46/96. Vidi: čl. 64. Ustavne povelje - SL SCG, 1/2003-1. Vidi: čl. 81. Zakona - RS, 101/2005-28. Vidi: čl. 110. Zakona

Више

Službeni Akt Sekretrijata IK BiH

Službeni Akt Sekretrijata IK BiH СЛУЖБА ЗА РЕВИЗИЈУ ФИНАНСИРАЊА ПОЛИТИЧКИХ СТРАНАКА На основу члана 10. став (1) Закона о финансирању политичких странака («Службени гласник БиХ» број 95/12), члана 25. Правилника о годишњим финансијским

Више

Katalog propisa 2018

Katalog propisa 2018 Prečišćeni tekst Uredbe o tarifnom sistemu za utvrđivanje podsticajne cijene električne energije iz obnovljivih izvora energije i visokoefikasne kogeneracije obuhvata sljedeće propise: 1. Uredba o tarifnom

Више

Sadržaj Carinski instruktor 19 maj CARINSKO POSLOVANJE CARINSKI POSTUPCI KOMENTAR IZMENA I DOPUNA UREDBE O USLOVIMA I NAČINU PRIMENE MERA ZA ZAŠ

Sadržaj Carinski instruktor 19 maj CARINSKO POSLOVANJE CARINSKI POSTUPCI KOMENTAR IZMENA I DOPUNA UREDBE O USLOVIMA I NAČINU PRIMENE MERA ZA ZAŠ Sadržaj Carinski instruktor 19 maj 2012. CARINSKO POSLOVANJE CARINSKI POSTUPCI KOMENTAR IZMENA I DOPUNA UREDBE O USLOVIMA I NAČINU PRIMENE MERA ZA ZAŠTITU PRAVA INTELEKTUALNE SVOJINE NA GRANICI "Sl. glasnik

Више

Vlada Crne Gore Zavod za statistiku Upotreba informaciono-komunikacionih tehnologija u preduzećima u Crnoj Gori godine Istraživanje o upotrebi i

Vlada Crne Gore Zavod za statistiku Upotreba informaciono-komunikacionih tehnologija u preduzećima u Crnoj Gori godine Istraživanje o upotrebi i Vlada Crne Gore Zavod za statistiku Upotreba informaciono-komunikacionih tehnologija u preduzećima u Crnoj Gori 2016. godine Istraživanje o upotrebi informaciono-komunikacionih tehnologija u preduzećima

Више

Prezentacija / Ostoja Travar

Prezentacija / Ostoja Travar Систем интерних финансијских контрола у јавном сектору Законски основ Поглавље 32 Финансијска контрола и члан 90. Споразума о стабилизацији и придруживању (СПП) Босну и Херцеговину обавезује на сарадњу

Више

CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 191 Podgorica, 31. oktobar godine Prilikom korišćenja ovih podataka navesti izvor Upotreb

CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 191 Podgorica, 31. oktobar godine Prilikom korišćenja ovih podataka navesti izvor Upotreb CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 191 Podgorica, 31. oktobar 2017. godine Prilikom korišćenja ovih podataka navesti izvor Upotreba informaciono-komunikacionih tehnologija u preduzećima

Више

Sluzbeni akt Izborne komisije BiH Novi

Sluzbeni akt Izborne komisije BiH Novi PRAVILNIK o administrativnim procedurama pregleda, kontrole i revizije finansijskih izvještaja političkih stranaka Sarajevo, novembar 2008. godine Na osnovu člana 15.2 stav (1) Izbornog zakona Bosne i

Више

Microsoft Word - Obrazac Izvestaj IR 2012 Apoteka Beograd.doc

Microsoft Word - Obrazac Izvestaj IR 2012 Apoteka Beograd.doc Апотека Београд, Бојанска 16/4, Београд (заглавље корисника јавних средстава) ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О ОБАВЉЕНИМ РЕВИЗИЈАМА И АКТИВНОСТИМА ИНТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ ОПШТИ ДЕО за 2012. годину 1 1. ОПШТИ ПОДАЦИ О КОРИСНИКУ

Више

Službeni Akt Sekretrijata IK BiH

Službeni Akt Sekretrijata IK BiH Служба за ревизију финансијског пословања На основу члана 14. став 1. Закона о финансирању политичких странака («Службени гласник БиХ» број 22/00) и члана 24. Правилника о годишњим финансијским извјештајима

Више

Službeni Akt Sekretrijata IK BiH

Službeni Akt Sekretrijata IK BiH СЛУЖБА ЗА РЕВИЗИЈУ ФИНАНСИРАЊА ПОЛИТИЧКИХ СТРАНАКА На основу члана 10. став (1) Закона о финансирању политичких странака («Службени гласник БиХ» број 95/12 и 41/16), члана 25. Правилника о годишњим финансијским

Више

Microsoft Word - Predmet 6-Primjena upravljackog racunovodstva maj 2019 RJESENJE

Microsoft Word - Predmet 6-Primjena upravljackog racunovodstva maj 2019 RJESENJE I ТЕСТ ПIТАЊА КОМИСИЈА ЗА РАЧУНОВОДСТВО И РЕВИЗИЈУ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ ИСПИТ ЗА СТИЦАЊЕ ПРОФЕСИОНАЛНОГ ЗВАЊА СЕРТИФИКОВАНИ РАЧУНОВОЂА (ИСПИТНИ ТЕРМИН: МАЈ 2019. ГОДИНЕ) ПРЕДМЕТ 6: ПРИМЈЕНА УПРАВЉАЧКОГ

Више

Untitled-1

Untitled-1 TB 04 Tematski bilten ISSN 1840-104X Nacionalni računi Investicije 2012 Bosna i Hercegovina BHAS Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine Sarajevo, decembar 2013. Izdaje: Agencija za statistiku Bosne

Више

EUROPSKA KOMISIJA Bruxelles, C(2017) 7667 final ANNEXES 1 to 2 PRILOZI PROVEDBENOJ UREDBI KOMISIJE (EU) /... o obliku i načinu dostavljanj

EUROPSKA KOMISIJA Bruxelles, C(2017) 7667 final ANNEXES 1 to 2 PRILOZI PROVEDBENOJ UREDBI KOMISIJE (EU) /... o obliku i načinu dostavljanj EUROPSKA KOMISIJA Bruxelles, 21.11.2017. C(2017) 7667 final ANNEXES 1 to 2 PRILOZI PROVEDBENOJ UREDBI KOMISIJE (EU) /... o obliku i načinu dostavljanja europske statistike o cijenama prirodnog plina i

Више

Microsoft Word - Strateski plan Drzavnog zavoda za statistiku za razdoblje docx

Microsoft Word - Strateski plan Drzavnog zavoda za statistiku za razdoblje docx STRATEŠKI PLAN DRŽAVNOG ZAVODA ZA STATISTIKU ZA RAZDOBLJE 2016. 2018. Zagreb, 31. ožujka 2015. STRATEŠKI PLAN DRŽAVNOG ZAVODA ZA STATISTIKU za razdoblje 2016. 2018. Državni zavod za statistiku (u nastavku

Више

Uredba Vijeća (EZ) br. 530/1999 od 9. ožujka o strukturnoj statistici o dohotku i troškovima rada

Uredba Vijeća (EZ) br. 530/1999 od 9. ožujka o strukturnoj statistici o dohotku i troškovima rada 218 Službeni list Europske unije 05/Sv. 4 31999R0530 L 63/6 SLUŽBENI LIST EUROPSKIH ZAJEDNICA 12.3.1999. UREDBA VIJEĆA (EZ) br. 530/1999 od 9. ožujka 1999. o strukturnoj statistici o dohotku i troškovima

Више

Službeni Akt Sekretrijata IK BiH

Službeni Akt Sekretrijata IK BiH СЛУЖБА ЗА РЕВИЗИЈУ ФИНАНСИРАЊА ПОЛИТИЧКИХ СТРАНАКА На основу члана 10. став (1) Закона о финансирању политичких странака («Службени гласник БиХ» број 95/12 и 41/16), члана 25. Правилника о годишњим финансијским

Више

untitled

untitled Predgovor Razvoj strukturnih poslovnih statistika je otpočeo kroz projekte pomoći statističkom sustavu Bosne i Hercegovine u cilju osposobljavanja osoblja za provođenje Pilot istraživanja u 2010. godini

Више

Microsoft PowerPoint - Presentation_Todor Janic_Polj biomasa_ Read-Only

Microsoft PowerPoint - Presentation_Todor Janic_Polj biomasa_ Read-Only BILANS POLJOPRIVREDNE BIOMASE Opis metodologije i uputstva za korišćenje Еxcel aplikacije, uključujući prikaz rezultata bilansa biomase na opštinskom nivou za 2017. godinu Dr Todor Janić, red.prof. Univerzitet

Више

Microsoft Word - finansijski administrator_zasnovanost kvalifikacije.doc

Microsoft Word - finansijski administrator_zasnovanost kvalifikacije.doc ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ ФИНАНСИЈСКИ АДМИНИСТРАТОР СТАНДАРД КВАЛИФИКАЦИЈЕ, ЦИЉЕВИ И ИСХОДИ СТРУЧНОГ ОБРАЗОВАЊА 1. Назив квалификације: Финансијски администратор 2. Подручје рада: Економија, право и администрација

Више

Praćenje kvaliteta zdravstvene zaštite u Republici Srbiji Nada Kosić Bibić 1, Snežana Pinter 1 1 Zavod za javno zdravlje Subotica Sažetak: Opredeljenj

Praćenje kvaliteta zdravstvene zaštite u Republici Srbiji Nada Kosić Bibić 1, Snežana Pinter 1 1 Zavod za javno zdravlje Subotica Sažetak: Opredeljenj Praćenje kvaliteta zdravstvene zaštite u Republici Srbiji Nada Kosić Bibić 1, Snežana Pinter 1 1 Zavod za javno zdravlje Subotica Sažetak: Opredeljenje za organizovani, sistemski pristup stalnom unapređenju

Више

Službeni Akt Sekretrijata IK BiH

Službeni Akt Sekretrijata IK BiH СЛУЖБА ЗА РЕВИЗИЈУ ФИНАНСИРАЊА ПОЛИТИЧКИХ СТРАНАКА На основу члана 10. став (1) Закона о финансирању политичких странака («Службени гласник БиХ» број 95/12 и 41/16), члана 25. Правилника о годишњим финансијским

Више

untitled

untitled BOSNA I HERCEGOVINA AGENCIJA ZA STATISTIKU BOSNE I HERCEGOVINE PODRUŽNICA/EKSPOZITURA BRČKO БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА АГЕНЦИЈА ЗА СТАТИСТИКУ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ ЕКСПОЗИТУРА БРЧКО INDEKS POTROŠAČKIH CIJENA U

Више

ГЛAВНА СЛУЖБА ЗА РЕВИЗИЈУ ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ Бања Лука, Вука Караџића 4 Република Српска, БиХ Тел: +387(0)51/ Факс:+387(0)51

ГЛAВНА СЛУЖБА ЗА РЕВИЗИЈУ ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ Бања Лука, Вука Караџића 4 Република Српска, БиХ Тел: +387(0)51/ Факс:+387(0)51 ГЛAВНА СЛУЖБА ЗА РЕВИЗИЈУ ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 78000 Бања Лука, Вука Караџића 4 Република Српска, БиХ Тел: +387(0)51/247-408 Факс:+387(0)51/247-497 e-mail: revizija@gsr-rs.org Извјештај о статусу

Више

Metodologija javno snabdevanje GAS SG 93-12

Metodologija javno snabdevanje GAS SG 93-12 На основу члана 46. став 1. тачка 1) подтачка (2) и став 2. тачка 3) истог члана, члана 67. став 2, a у вези са чланом 37. став 1. Закона о енергетици ( Службени гласник РС, бр. 57/11 и 80/11 - исправка),

Више