Специјална болница за рехабилитацију

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "Специјална болница за рехабилитацију"

Транскрипт

1 Специјална болница за рехабилитацију Ивањица С Т А Т У Т Специјалне болнице за рехабилитацију Ивањица Ивањица, jун 2006.године

2 На основу члана 136. став 1. тачка 1) Закона o здравственој заштити ( «Службени гласник РС», број 107/05). Управни одбор Специјалне болнице за рехабилитацију на седници одржаној 18.jуна године, донео је: 2 СТАТУТ Специјалне болнице за рехабилитацију Ивањица I УВОДНЕ ОДРЕДБЕ Члан 1. Oвим статутом утврђује се: делатност, унутрашња организација, управљање, пословање, услови за именовање и разрешење директора, као и друга питања од значаја за рад и пословање Специјалне болнице за рехабилитацију Ивањица (у даљем тексту: Специјална болница), у складу са законом. Члан 2. Специјална болница послује средствима у државној својини. Средства Специјалне болнице могу се претварати у друге облике својине у складу са законом. Члан 3. Права и дужности оснивача Специјалне болнице, у складу са Законом о здравственој заштити ( у даљем тексту: Закон ), врши Министарство здравља ( у даљем тексту: Оснивач). Члан 4. Статусне промене Специјалне болнице, као и промене проширења делатности врше се у складу са законом. Члан 5. Специјална болница је установа са својством правног лица.

3 3 II НАЗИВ, СЕДИШТЕ, ПЕЧАТ И ШТАМБИЉ Члан 6. Специјална болница послује под називом Специјалне болнице за рехабилитацију Ивањица. Седиште Специјалне болнице је у Ивањици, улица 13. септембар број 78. Члан 7. Специјална болница може променити назив и седиште. О променама назива и седишта одлучује Управни одбор Специјалне болнице уз сагласност оснивача. Члан 8. Специјална болница има печат и штамбиљ у складу са законом. Печат је округлог облика, у чијој средини је грб Републике Србије, пречника 32мм, са текстом: «Република Србија, Специјална болница за рехабилитацију, Ивањица». Ако Специјална болница има више печата они се обележавају бројевима. Члан 9. Штамбиљ има исти текст као и печат, са додатком простора за број деловодног протокола и датум, уз ознаку места и адресе седишта. Специјална болница има заштитни знак-лого који је : Округлог облика са словима «СБР». Текст печата, штамбиља и заштитног знака-лога исписује се на српском језику, ћириличним писмом. Члан 10. Директор Специјалне болнице уређује начин издавања, руковања, задуживања, чувања и евиденције броја примерака печата Специјалне болнице. Запослени који рукује печатом и штамбиљом задужује се уз потпис и лично је одговоран за њихову правилну употребу и чување. Печат и штамбиљ после употребе чувају се закључани.

4 III ПРАВНИ ПРОМЕТ И ЗАСТУПАЊЕ 4 Члан 11 У правном промету са трећим лицима, Специјална болница за своје обавезе одговара целокупном имовином. Специјална болница има подрачун код Управе за трезор, у складу са законом. Члан 12 Специјалну болницу заступа директор. Члан 13 Директор може пуномоћјем пренети одређена овлашћења за заступање Специјалне болнице на друга лица. Пуномоћје се издаје у писменом облику. Издато пуномоћје се увек може опозвати. IV ДЕЛАТНОСТ И УНУТРАШЊА ОРГАНИЗАЦИЈА Члан 14 Специјална болница обавља специјалистичко консултативну и стационарну здравствену делатност из области физикалне медицине и рехабилитације, лабораторијске и друге дијагностике у оквиру своје делатности, као и фармацеутску здравствену делатност преко болничке апотеке. Специјална болница у складу са делатношћу коју обавља мора обезбедити самостално или преко друге здравствене установе: -санитетски превоз за упућивање пацијената на терцијарни ниво: Специјална болница пружа и услуге из области туризма у складу са прописима који уређују област туризма. У оквиру своје делатности Специјална болница нарочито:

5 5 1) Прати и проучава здравствено стање становништва, здравствену културу и хигијенске прилике са апекта своје делатности и предлаже мере за њихово санирање,из области за које је регистрована; 2) Спроводи мере здравственог васпитања на формирању понашања које води унапређењу и очувању здравља; 3) Истражује и открива узроке и појаве ширења оболења и повреда као и начин и мере њиховог спречавања, сузбијања, раног откривања, ефикасног и квалитетног лечења, рехабилитације и спречавање инвалидности; 4) Прати и спроводи стручно и научно утврђене методе дијагностике, лечења и рехабилитације, а нарочито утврђене стручно методолошке и доктринарне критеријуме(протоколе); 5) Организује и спроводи стручно усавршавање здравствених радника, а по потреби сарадника и осталих радника; 6) Спроводи програм здравствене заштите; 7) Утврђује и спроводи мере у елементарним непогодама и другим ванредним стањима; 8) Спроводи мере ради спречавања нежељених компликација и последица при пружању здравствене заштите као и мере опште сигурности за време боравка пацијената у здравственој установи и обезбеђује сталну контролу спровођења ових мера; 9) Организује и спроводи унутрашњу проверу квалитета стручног рада; 10) Пружа здравствену заштиту и здравствене услуге и ван обавезног здравственог осигурања; 11) Обавља и друге послове у складу са законом. Специјална болница је дужна да се повезује и сарађује са установама на примарном нивоу подручја за које је основана, са циљем успостављања и одржавања сврсисходног упућивања пацијената на секундарни ниво здравствене заштите и размене стручних знања и искустава. Члан 15. У обављању здравствене делатности Специјална болница пружа превентивне, дијагностичке, терапијске и рехабилитационе здравствене услуге из: физикалне медицине и рехабилитације, интерне медицине, здравствене неге, фармацеутске делатности, лабараторијске и друге дијагностике. Здравствене услуге из других области, односно специјалности Специјална болница обезбеђује преко других здравствених установа.

6 6 Члан 16. У циљу ефикаснијег и рационалнијег обављања делатности у Специјалној болници се образују следеће организационе јединице: 1) Служба лечења и рехабилитације на амбулантном и стационарном нивоу. 2) Служба за правне, економско финансијске, техничке и друге сличне послове. У саставу организационих јединица из става 1.овог члана образују се уже организационе јединице које се утврђују актом о организацији и систематизацији послова који доноси директор. V ОРГАНИ СПЕЦИЈАЛНЕ БОЛНИЦЕ Члан 17. Органи Специјалне болнице су: 1. Директор; 2. Управни одбор; 3. Надзорни одбор. Органе Специјалне болнице из става 1 овог члана, у складу са законом именује и разрешава оснивач. 1) Директор Члан 18. Директор руководи Специјалном болницом. Члан 19. За директора Специјалне болнице може бити именовано лице које поред општих услова прописаних законом испуњава и следеће посебне услове: - да има завршен медицински факултет и положен специјалистички испит, најмање 3 године радног стажа на пословим руковођења у здравственој делатности или - да има завршен економски или правни факултет и специјализацију из здравственог права, најмање 5 година радног стажа на пословима руковођења у здравственој делатности.

7 Члан 20. Директор Специјалне болнице именује се на основу јавног конкурса који расписује Управни одбор. Јавни конкурс расписује се 60 дана пре истека мандата директора. Управни одбор, дужан је да у року од 30 дана од дана завршетка јавног конкурса изврши избор кандидата и предлог достави оснивачу. На основу предлога оснивача у року од 15 дана од дана достављања предлога именује директора. Члан 21. Директор специјалне болнице именује се на период од 4 године, највише два пута узастопно. Мандат директора рачуна се од дана ступања на дужност. Члан 22. Ако Управни одбор специјалне болнице не изврши избор кандидата за директора, односно, ако оснивач не именује директора у складу са одредбама Закона, оснивач може именовати вршиоца дужности Специјалне болнице. Члан 23. Директор Специјалне болнице: 1) Организује и руководи процесом рада Специјалне болнице; 2) Одговоран је за благовремено и квалитетно пружање здравствене заштите и спровођење унутрашње провере квалитета стручног рада здравствених радника и здравствених сарадника; 3) Стара се о законитодсти рада Специјалне болнице и одговара за законитост рада; 4) Одлучује о правима и обавезама запослених из радног односа, у складу са законом; 5) Одговоран је за извршење финансијског плана и програма рада Специјалне болнице у складу са законом; 6) Доноси акт о организацији и систематизацији послова у Специјалној болници; 7) Доноси одлуке о специјализацијама и ужим специјализацијама здравствених радника и здравствених сарадника; 8) Одговоран је за извршавање судских одлука, аката и налога инспекцијских и других законом овлашћених органа; 9) Утврђује начин организовања и спровођења здравствене заштите за време штрајка у складу са законом; 10) Присуствује седницама Управног и Надзорног одбора као и седницама Стручног савата, без права одлучивања. 7

8 Члан Дужност директора Специјалне болнице престаје истеком мандата и разрешењем. Оснивач ће разрешити директора Специјалне болнице пре истека мандата : 1) На лични захтев; 2) Ако обавља функцију супротно одредбама закона; 3) Ако нестручним, неправилним и несавесним радом проузрокује већи штету здравственој установи или тако занемарује и несавесно извршава своје обавезе да могу настати веће сметње у раду Специјалне болнице; 4) Ако му надлежна комора изрекне једну од дисциплинских мера прописаних законом; 5) Ако је налазом здравствене инспекције установљена повреда прописа и општих аката Специјалне болнице или неправилности рада директора; 6) Ако наступе околности из члана 130. став 6. Закона; 7) Ако је против њега покренут кривични поступак за дело које га чини недостојним за обављање функције директора здравствене установе; 8) Ако дозволи ненаменско коришћење средстава организације здравственог осигурања, односно ако користи средства у супротности са уговором закљученим са организацијом здравственог осигурања; 9) Ако Специјална болница стиче средства наплаћивањем здравствених услуга осигураним лицима супротно закону којим се уређује здравствено осигурање; 10) Из других разлога утврђених законом. 2) Управни одбор Члан 25. Управни одбор је орган управљања Специјалне болнице Ивањица. Управни одбор има седам чланова од којих су три члана из реда запослених у Специјалној болници а четири члана су представници оснивача. Најмање један члан Управног одбора из реда запослених мора бити здравствени радник са високом стручном спремом. Члан 26. Чланови Управног одбора из здравствене установе именују се на предлог стручног савета Специјалне болнице. Чланови Управног одбора именују се на период од четири године. Управни одбор одлучује ако је присутно више од половине чланова Управног одбора и доноси одлуке већином гласова од укупног броја гласова Управног одбора.

9 9 Члан 27. Управни одбор Специјалне болнице: 1) Доноси Статут Специјалне болнице уз сагласност оснивача. 2) Доноси друге опште акте Специјалне болнице у складу са законом; 3) Одлучује о пословању Специјалне болнице и утврђује пословну политику; 4) Доноси програм рада и развоја; 5) Доноси финансијски план и годишњи обрачун Специјалне болнице у складу са законом; 6) Усваја годишњи извештај о раду и пословању Специјалне болнице; 7) Одлучује о коришћењу средстава Специјалне болнице у складу са законом; 8) Утврђује цене здравствених услуга које пружа Специјална болница а које нису утврђене уговором са Заводом за здравствено осигурање, односно са Министарством за здравље; 9) Расписује јавни конкурс и спроводи поступак избора кандидата за обављање функције директора Специјалне болнице; 10) Доноси план набавке медицинске и друге опреме и одлучује о набавци и отуђењу основних средстава у складу са законом; 11) Одлучује о изградњи и адаптацији објеката као и обезбеђењу средстава за ове радове, у складу са законом; 12) Одлучује о отпису ненаплативих и застарелих потраживања; 13) Разматра извештај о извршеној провери квалитета стручног рада; 14) Именује повремене комисије и друга радна тела; 15) Доноси пословник о свом раду; 16) Врши и друге послове који су предвиђени законом и овим статутом. Члан 28. Председник Управног одбора сазива седницу Управног одбора према потреби. Председник Управног одбора дужан је да сазове седницу на предлог: 1) Директора Специјалне болнице; 2) Оснивача Специјалне болнице; 3) Најмање два члана Управног одбора Специјалне болнице; 4) Надзорног одбора Специјалне болнице.

10 10 3) Надзорни одбор Члан 29. Надзорни одбор Специјалне болнице обавља надзор над радом и пословањем Специјалне болнице. Надзорни одбор одлучује ако је присутно више од половине чланова Надзорног одбора и доноси одлуке већином гласова од укупног броја чланова Надзорног одбора. Члан 30. Надзорни одбор Специјалне болнице има пет чланова од којих су два члана из реда запослених у Специјалној болници а три члана су представници оснивача. Чланови Надзорног одбора именују се на период од четири године. Чланове Надзорног одбора из реда запослених у Специјалној болници оснивач именује на предлог Стручног савета Специјалне болнице. Члан 31. Надзорни одбор у оквиру свог делокруга : 1) Разматра годишњи и шестомесечни извештај о раду и пословању Специјалне болнице као и завршни рачун; 2) Доноси пословник о свом раду; 3) Врши увид у спровођење закона и других прописа у вези са финансијским пословањем Специјалне болнице; 4) Врши увид у спровођење одлука Управног одбора; 5) Обавља и друге послове утврђене законом и овим статутом. Члан 32. Директор, чланови Управног одбора и Надзорни одбор Специјалне болнице, као и њихови сродници у првој линији без обзира на степен сродства, побочни сродници закључно са другим степеном сродства, супружници и сродници по тазбини закључно са првим степеном сродства, не смеју, директно или преко трећег физичког или правног лица, имати учешћа као власници удела, акционари, у правном лицу(специјална болница), односно послове здравствене делатности не смеју обављати као предузетници, о чему потписују изјаву ради спречавања сукоба јавног и приватног интереса.

11 VI СТРУЧНИ ОРГАНИ СПЕЦИЈАЛНЕ БОЛНИЦЕ 11 Члан 33. Стручни органи Специјалне болнице су: 1) Стручни савет 2) Стручни колегијум 3) Етички одбор 4) Комисија за унапређење квалитета рада 1. Стручни савет Члан 34. Стручни савет је саветодавно тело директора и Управног одбора. Стручни савет има три члана. Чланови Стручног савета су здравствени радници са високом стручном спремом које именује директор Специјалне болнице. У раду Стручног савета учествује и главна сестра Специјалне болнице. Директор Специјалне болнице не може бити члан Стручног савета. Стручни савет се састаје најмање једном у тридесет дана. Члан 35. Задаци Стручног савета: 1) Разматра и одлучује о питањима стручног рада Специјалне болнице; 2) Предлаже програм стручног рада, као и стручног развоја Специјалне болнице; 3) Прадлаже план стручног усавршавања здравствених радника и здравствених сарадника; 4) Прати и организује спровођење унутрашње провере квалитета стручног рада у Специјалној болници; 5) Обавља и друге послове утврђене овим статутом. 2. Стручни колегијум Члан 36. Стручни колегијум Специјалне болнице је стручно тело које разматра и усваја стручне и доктринарне ставове. Ставови, мишљења и предлози колегијума достављају се директору у писменој форми. Чланове стручног колегијума специјалне болнице чине руководиоци и начелници свих служби организационих јединица здравствене струке. Стручни колегијум састаје се најмање једанпут месечно. Стручни колегијум бира прдседавајућег на период од годину дана. Стручни колегијум доноси пословник о свом раду.

12 12 3. Етички одбор Члан 37. Етички одбор Специјалне болнице је стручно тело које прати пружање и спровођење здравствене заштите на начелима професионалне етике. Директор Специјалне болнице именује Етички одбор на предлог стручног савета Специјалне болнице. Чланови Етичког одбора именују се из реда запослених здравствених радника и чланова са завршеним правним факултетом, који живе и раде на територији за коју је Специјална болница основана. Број чланова Етичког одбора је седам, од којих су пет из реда запослених у Специјалној болници, а два члана су представници грађана са територије за коју је Специјална болница основана. Члан 38. Задатци етичког одбора Специјалне болнице јесу : 1) Прати и анализира примену начела професионалне етике у обављању здравствене делатности Специјалне болнице; 2) Прати и анализира етичност односа између здравствених радника и пацијената, посебно у области давања сагласности пацијената за предложену медицинску меру; 3) Прати, анализира и даје мишљење о примени начела професионалне етике у превенцији, дијагностици, лечењу, рехабилитацији, истраживању, као и увођењу нових здравствених технологија; 4) Доприноси стварању навика за поштовање и примену начела професионалне етике у обављању здравствене делатности; 5) Врши сталну саветодавну функцију по свим питањима у обављању здравствене заштите; 6) Разматра и друга етичка питања у обављању делатности Специјалне болнице. 4. Комисија за унапређење квалитета рада Члан 39. Комисија за унапређење квалитета рада јесте стручно тело које се стара о сталном унапређењу квалитета здравствене заштите која се спроводи у Специјалној болници у складу са законом. Члан 40. Комисија за унапређење квалитета рада у свом саставу има три члана који се састају по потреби. Комисија за унапређење квалитета рада доноси годишњи програм провере квалитета стручног рада у Специјалној болници.

13 VII ИНТЕРНА КОНТРОЛА 13 Члан 41. У Специјалној болници успоставља се систем интерне контроле за све трансакције рачуна, прихода и расхода, рачуна финансијских средстава и обавеза и рачуна финансирања као и управљања државном имовином организовањем посебне службе интерне контроле. Служба интерне контроле обезбеђује примену закона, прописа, правила и процедуре, успешно пословање, економично, ефикасно и наменско коришћење средстава, чување средстава и улагање од губитака, укључујући и од преваре, неправилности или корупције, интегритет и поузданост информација, рачуна и података. Интерни контролори су директно одговорни директору Специјалне болнице, а извештај о обављеном пословању интерне контроле подноси се Управном одбору најмање два пута годишње. Службу интерних контрола чини три запослена са завршеном високом, вишом или средњом стручном спремом економске струке. Члан 42. На поступак и начин вршења интерне контроле у Специјалној болници примењују се одредбе закона којим се уређује буџетски систем, као и прописа донетих за спровођење тог закона. VIII СРЕДСТВА Члан 43. Специјална болница стиче средества за рад у складу са законом. Употреба средстава из става 1. овог члана ближе се уређује актом који доноси Управни одбор. IX ИМОВИНА СПЕЦИЈАЛНЕ БОЛНИЦЕ Члан 44. Имовину Специјалне болнице чини право коришћења, управљања и располагања имовином у државној својини која се односе на покретне и непокретне ствари, новчана средства и хартије од вредности, као и друга имовинска права. Специјална болница има у погледу коришћења, управљања и располагања имовином у државној својини, обавезе и одговорности утврђене законом.

14 Члан Специјална болница има право и обавезу да имовину у државној својини штити од оштећења и да их користи у складу са њиховом наменом. Специјална болница имовину у државној својини може осигурати у складу са законом. X ЈАВНОСТ РАДА Члан 46. О свом раду Специјална болница обавештава јавност. Информисање јавности о раду Специјалне болнице врши директор или лице које он овласти. XI СЛУЖБЕНА И ПОСЛОВНА ТАЈНА Члан 47. Здравствени радници и други запослени у Специјалној болници, у складу са законом, дужни су да чувају службену тајну Специјалне болнице из области личних података о пацијенту и медицинске документације. Службеном тајном сматрају се и подаци о људским супстанцама на основу којих се може утврдити идентитет лица од кога оне потичу. Дужности чувања службене тајне запослени у Специјалној болници могу бити ослобођени само на основу писменог или другог јасно и недвосмислено изреченог пристанка пацијента или одлуком суда. Ако је пацијент дао пристанак надлежни здравствени радник може саопштити податке о здравственом стању пацијента пунолетном члану породице пацијента. Надлежни здравствени радник податке о здравственом стању пацијента може саопштити пунолетном члану породице иако пацијент није дао сагласност ако је то неопходно ради избегавања задавственог ризика члана породице. Податци из медицинске документације пацијента, могу се доставити на увид, као и у облику записа или извода из медицинске документације, само на захтев судских органа, органа старатељства, организације здравственог осигурања, друге законом овлашћене здравствене установе, као и на захтев других органа и организација када је то прописано законом. Члан 48. У циљу обезбеђења и извршавања одређених послова у Специјалној болници, поред пословних тајни из домена здравства, поједини подаци и акти представљају пословну тајну и могу се саопштавати трећим лицима, само на начин прописан законом. То су:

15 1) План физичко-техничког обезбеђења Специјалне болнице; 2) Подаци који се односе на процену имовине Специјалне болнице ; 3) Подаци и документи чије би саопштавање неовлашћеном лицу могло да штети интересима и пословном угледу специјалне болнице. Члан 49. Специјална болница разматра стање и проблеме живота и здравља радника и заштите и унапређења животне средине. Ради остварења задатака и обавеза из става 1 овог члана Управни одбор Специјалне болнице на предлог директора, доноси одговарајуће одлуке и мере заштите на раду и одлучује о обезбеђивању средстава за те намене. 15 XII СТАТУТ И ДРУГИ ОПШТИ АКТИ Члан 50. Статут Специјалне болнице доноси Управни одбор уз сагласност оснивача, у складу са законом. Члан 51. У Специјалној болници поред статута, доносе се и следећи општи акти, којима се уређује: 1) Организација и систематизација послова у Специјалној болници ; 2) Начин и поступак остваривања здравствене заштите; 3) Кућни ред; 4) Сручно усавршавање и специјализације; 5) Стамбени односи; 6) Архивска грађа. У Специјалној болници доносе се и други општи акти у складу са законом. Члан 52. Иницијативу за доношење, измену и допуну статута, односно другог општег акта, могу покренути: 1. Директор 2. Управни одбор 3. Надзорни одбор 4. Оснивач Иницијатива из става 1 овог члана подноси се Управном одбору. О својој одлуци Управни одбор обавештава подносиоца иницијативе у року од 15 дана од дана њеног пријема.

16 Члан Измене и допуне статута, односно другог општег акта, врши се на начин и по поступку по коме је акт и донет. XIII ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ Члан 54. Општи акти утврђени овим статутом донеће се у року од шест месеци од дана ступања на снагу овог статута. До доношења општих аката из става 1. овог члана примењиваће се постојећа општа акта, ако нису у супротности са одредбама овог статута. Члан 55. Даном ступања на снагу овог статута престаје да важи Статут Завода за превенцију, лечење и рехабилитацију болести крви Ивањица од 06.марта 1998 године. Члан 56. Овај статут, по добијању сагласности оснивача, ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној табли Специјалне болнице Ивањица. ПРЕДСЕДНИК УПРАВНОГ ОДБОРА СПЕЦИЈАЛНЕ БОЛНИЦЕ Др Момчило Спасић На овај статут Министарство здравља број од године. дало је сагласност решењем Овај статут објављен је на огласној табли Специјалне болнице дана године. Д и р е к т о р Др. Радованка Предраговић-Стеванић

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ПАНЧЕВА Број 28 ГОДИНА II ПАНЧЕВО, 29. децембар ГОДИНЕ Аконтација претплате ,48 Цена овог примерка 70, На основ

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ПАНЧЕВА Број 28 ГОДИНА II ПАНЧЕВО, 29. децембар ГОДИНЕ Аконтација претплате ,48 Цена овог примерка 70, На основ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ПАНЧЕВА Број 28 ГОДИНА II ПАНЧЕВО, 29. децембар 2009. ГОДИНЕ Аконтација претплате 12.760,48 Цена овог примерка 70,00 424. На основу члана 141. Закона о здравственој заштити ( Службени

Више

Microsoft Word statut niski kulturni centar.doc

Microsoft Word statut niski kulturni centar.doc На основу члана 44 став 1 Закона о култури ( Службени гласник РС бр.72/09 ), и члана 15 Одлуке о оснивању Установе Нишки културни центар ( Службени лист Града Ниша бр.2/2011 Пречишћени текст), Управни

Више

Службени гласник РС : 086/2016 Датум : На основу члана 5. став 1, а у вези са чланом 79. став 1. Закона о јавним предузећима ( Службен

Службени гласник РС : 086/2016 Датум : На основу члана 5. став 1, а у вези са чланом 79. став 1. Закона о јавним предузећима ( Службен Службени гласник РС : 086/2016 Датум : 21.10.2016 3510 На основу члана 5. став 1, а у вези са чланом 79. став 1. Закона о јавним предузећима ( Службени гласник РС, број 15/16) и члана 43. став 1. Закона

Више

narrative report

narrative report Gundulićev venac 48, 11000 Beograd Tel: 011 3287 226; 011 3287 334 office@bezbednost.org www.bezbednost.org RESURSI www.bezbednost.org/resursi ZAKON O BEZBEDNOSNO- INFORMATIVNOJ AGENCIJI ( Sl. glasnik

Више

СЛУЖБЕНИ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ Број 08. ГОДИНА IX ЛИСТ ПАНЧЕВО, 19. Maj ГОДИНЕ ГРАДА ПАНЧЕВА ГРАДА ПАНЧЕВА Аконтација претплате 11,038,66 Број 18. ГОДИН

СЛУЖБЕНИ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ Број 08. ГОДИНА IX ЛИСТ ПАНЧЕВО, 19. Maj ГОДИНЕ ГРАДА ПАНЧЕВА ГРАДА ПАНЧЕВА Аконтација претплате 11,038,66 Број 18. ГОДИН СЛУЖБЕНИ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ Број 08. ГОДИНА IX ЛИСТ ПАНЧЕВО, 19. Maj 2017. ГОДИНЕ ГРАДА ПАНЧЕВА ГРАДА ПАНЧЕВА Аконтација претплате 11,038,66 Број 18. ГОДИНА IX ПАНЧЕВО, 30 Август 2017. ГОДИНЕ Аконтација претплате

Више

ЈАВНА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА БОЛНИЦА''СВЕТИ АПОСТОЛ ЛУКА''ДОБОЈ С Т А Т У Т Јавна здравствена установа Болница Свети апостол Лука Добој Добој, мај 2013.

ЈАВНА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА БОЛНИЦА''СВЕТИ АПОСТОЛ ЛУКА''ДОБОЈ С Т А Т У Т Јавна здравствена установа Болница Свети апостол Лука Добој Добој, мај 2013. ЈАВНА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА БОЛНИЦА''СВЕТИ АПОСТОЛ ЛУКА''ДОБОЈ С Т А Т У Т Јавна здравствена установа Болница Свети апостол Лука Добој Добој, мај 2013. године. На основу члана 74. Закона о здравственој

Више

Na osnovu člana 56 stav 1 tačka 2 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti ( Službeni list CG, br. 79/08, 70/09, 44/12 i 22/17), Savjet Agencije za zaštit

Na osnovu člana 56 stav 1 tačka 2 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti ( Službeni list CG, br. 79/08, 70/09, 44/12 i 22/17), Savjet Agencije za zaštit Na osnovu člana 56 stav 1 tačka 2 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti ( Službeni list CG, br. 79/08, 70/09, 44/12 i 22/17), Savjet Agencije za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama,

Више

УСТАНОВА КУЛТУРЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД „ПАРОБРОД“

УСТАНОВА КУЛТУРЕ ГРАДСКЕ  ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД „ПАРОБРОД“ УСТАНОВА КУЛТУРЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД ПАРОБРОД Београд, Капетан Мишина број 6а С Т А Т У Т УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ СТАРИ ГРАД ПАРОБРОД Београд, мај 2010. године С А Д Р Ж А Ј I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Више

Жалбена комисија Градске општине Земун, на седници одржаној дана године, на основу члана 177. став 2. Закона о запосленима у аутономним пок

Жалбена комисија Градске општине Земун, на седници одржаној дана године, на основу члана 177. став 2. Закона о запосленима у аутономним пок Жалбена комисија Градске општине Земун, на седници одржаној дана 28.9.2018. године, на основу члана 177. став 2. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе ( Службени

Више

На основу члана 56. Закона о високом образовању ("Сл. гласник РС" број 76/05) и Статута Школе, Студентски парламент Високе здравствено-санитарне школе

На основу члана 56. Закона о високом образовању (Сл. гласник РС број 76/05) и Статута Школе, Студентски парламент Високе здравствено-санитарне школе На основу члана 56. Закона о високом образовању ("Сл. гласник РС" број 76/05) и Статута Школе, Студентски парламент Високе здравствено-санитарне школе струковних студија Висан у Београду, на седници од

Више

Microsoft Word - Zakon_o_studentskom_standardu

Microsoft Word - Zakon_o_studentskom_standardu З А К О Н О СТУДЕНТСКОМ СТАНДАРДУ I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ Члан 1. Студентски стандард у смислу овог закона је дјелатност од општег интереса којом се стварају материјални и други услови за стицање високог образовања,

Више

Статут Фондације На основу члана 33. став 4. Закона о задужбинама и фондацијама ( Службени гласник РС, број 88/2010), а у вези са Актом о оснивању фон

Статут Фондације На основу члана 33. став 4. Закона о задужбинама и фондацијама ( Службени гласник РС, број 88/2010), а у вези са Актом о оснивању фон Статут Фондације На основу члана 33. став 4. Закона о задужбинама и фондацијама ( Службени гласник РС, број 88/2010), а у вези са Актом о оснивању фондације Доцент др Милена Далмација овереним пред Основним

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ П Р А В И Л Н И К О РАДУ ОДБОРА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНУ ЕТИКУ УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ Крагујевац, мај године

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ П Р А В И Л Н И К О РАДУ ОДБОРА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНУ ЕТИКУ УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ Крагујевац, мај године УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ П Р А В И Л Н И К О РАДУ ОДБОРА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНУ ЕТИКУ УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ Крагујевац, мај 2017. године Сенат Универзитета у Крагујевцу, на основу члана 55. Закона о високом

Више

ВИСОКА ПОЉОПРИВРЕДНО- ПРЕХРАМБЕНА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ПРОКУПЉЕ Дана, године ПОСЛОВНИК О РАДУ СТУДЕНТСКОГ ПАРЛАМЕНТА Високе пољопривре

ВИСОКА ПОЉОПРИВРЕДНО- ПРЕХРАМБЕНА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ПРОКУПЉЕ Дана, године ПОСЛОВНИК О РАДУ СТУДЕНТСКОГ ПАРЛАМЕНТА Високе пољопривре ВИСОКА ПОЉОПРИВРЕДНО- ПРЕХРАМБЕНА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ПРОКУПЉЕ Дана, 01.10.2015. године ПОСЛОВНИК О РАДУ СТУДЕНТСКОГ ПАРЛАМЕНТА Високе пољопривредно-прехрамбене школе у Прокупљу Члан 1 Овим Пословником

Више

Na osnovu člana 56. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti Crne Gore ("Službeni list CG", br. 79/08, 70/09 i 44/12) i člana 15. Statuta Agencije za zašt

Na osnovu člana 56. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti Crne Gore (Službeni list CG, br. 79/08, 70/09 i 44/12) i člana 15. Statuta Agencije za zašt Na osnovu člana 56. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti Crne Gore ("Službeni list CG", br. 79/08, 70/09 i 44/12) i člana 15. Statuta Agencije za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama,

Више

POKRAJINSKA SKUPŠTINSKA ODLUKA O OSNIVANJU FONDA "EVROPSKI POSLOVI" AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ("Sl. list AP Vojvodine", br. 13/2009 i 2/2010) I OP

POKRAJINSKA SKUPŠTINSKA ODLUKA O OSNIVANJU FONDA EVROPSKI POSLOVI AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE (Sl. list AP Vojvodine, br. 13/2009 i 2/2010) I OP POKRAJINSKA SKUPŠTINSKA ODLUKA O OSNIVANJU FONDA "EVROPSKI POSLOVI" AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ("Sl. list AP Vojvodine", br. 13/2009 i 2/2010) I OPŠTE ODREDBE Član 1 Radi praćenja, proučavanja i implementacije

Више

УДРУЖЕЊЕ РЕУМАТОЛОГА СРБИЈЕ Датум: године С Т А Т У Т УДРУЖЕЊА РЕУМАТОЛОГА СРБИЈЕ -пречишћен текст- Златибор, септембра године

УДРУЖЕЊЕ РЕУМАТОЛОГА СРБИЈЕ Датум: године С Т А Т У Т УДРУЖЕЊА РЕУМАТОЛОГА СРБИЈЕ -пречишћен текст- Златибор, септембра године УДРУЖЕЊЕ РЕУМАТОЛОГА СРБИЈЕ Датум:18.09.2015. године С Т А Т У Т УДРУЖЕЊА РЕУМАТОЛОГА СРБИЈЕ -пречишћен текст- Златибор, септембра 2015. године У складу са одредбама члана 78. и 12. Закона о удружењима

Више

ZAKON O AGENCIJI ZA OSIGURANJE DEPOZITA ("Sl. glasnik RS", br. 14/2015 i 51/2017) I UVODNE ODREDBE Član 1 Ovim zakonom uređuju se položaj, organizacij

ZAKON O AGENCIJI ZA OSIGURANJE DEPOZITA (Sl. glasnik RS, br. 14/2015 i 51/2017) I UVODNE ODREDBE Član 1 Ovim zakonom uređuju se položaj, organizacij ZAKON O AGENCIJI ZA OSIGURANJE DEPOZITA ("Sl. glasnik RS", br. 14/2015 i 51/2017) I UVODNE ODREDBE Član 1 Ovim zakonom uređuju se položaj, organizacija, ovlašćenja i funkcije Agencije za osiguranje depozita

Више

Odluka o izmenama i dopunama osnivackog akta ATS-a_Sl glasnik RS br

Odluka o izmenama i dopunama osnivackog akta ATS-a_Sl glasnik RS br Na osnovu člana 7. stav 2. Zakona o akreditaciji ("Službeni glasnik RS", broj 73/10) i člana 43. stav 1. Zakona o Vladi ("Službeni glasnik RS", br. 55/05, 71/05 - ispravka, 101/07 i 65/08), Vlada donosi

Више

Napomena: Statut može biti napisan i na ćirilici i na latinici, ali naziv udruženja mora biti na ćirilici

Napomena: Statut može biti napisan i na ćirilici i na latinici, ali naziv udruženja mora biti na ćirilici U skladu sa odredbama čl. 78. i 12. Zakona o udruženjima (»Službeni list RS«, br.51/09), na skupštini udruženja održanoj dana 6.04.2011. u prostorijama Agencije za saradnju sa nevladinim organizacijama

Више

ЗАЈЕДНИЦА ЗА УПРАВЉАЊЕ ЗГРАДОМ

ЗАЈЕДНИЦА ЗА УПРАВЉАЊЕ  ЗГРАДОМ ЗАЈЕДНИЦА ЕТАЖНИХ ВЛАСНИКА БАЊА ЛУКА Улица ------------------------- бр.---- Број:------------ Дана:----------- С П И С А К чланова заједнице етажних власника, -------------------------------бр..., Бања

Више

На основу члана 5. Пословника о изменама и допунама Пословника о раду Градског већа града Смедерева ( Службени лист града Смедерева, број 2/2012), Слу

На основу члана 5. Пословника о изменама и допунама Пословника о раду Градског већа града Смедерева ( Службени лист града Смедерева, број 2/2012), Слу На основу члана 5. Пословника о изменама и допунама Пословника о раду Градског већа града Смедерева ( Службени лист града Смедерева, број 2/2012), Служба за послове органа града утврдила је пречишћен текст

Више

Službene novine Kantona Sarajevo, broj 7/12 Na osnovu člana 13. stav (1) tačka b) i člana 18. stav (1) tačka b) Ustava Kantona Sarajevo ("Službene nov

Službene novine Kantona Sarajevo, broj 7/12 Na osnovu člana 13. stav (1) tačka b) i člana 18. stav (1) tačka b) Ustava Kantona Sarajevo (Službene nov Službene novine Kantona Sarajevo, broj 7/12 Na osnovu člana 13. stav (1) tačka b) i člana 18. stav (1) tačka b) Ustava Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 1/96, 2/96, 3/96, 16/97,

Више

Na osnovu i čl

Na osnovu i čl JAVNA USTANOVA NACIONALNA BIBLIOTEKA CRNE GORE "ĐURĐE CRNOJEVIĆ" S T A T U T NACIONALNE BIBLIOTEKE CRNE GORE "ĐURĐE CRNOJEVIĆ" Cetinje, april 2012. godine Na osnovu člana 19 stav 2 tačka 1 Zakona o kulturi

Више

Na osnovu člana 59 i 76 Opšteg zakona o obrazovanju i vaspitanju (Objavljen u "Sl. listu RCG", br. 64 od 28. novembra 2002, 31/05, 49/07, "Sl. listu C

Na osnovu člana 59 i 76 Opšteg zakona o obrazovanju i vaspitanju (Objavljen u Sl. listu RCG, br. 64 od 28. novembra 2002, 31/05, 49/07, Sl. listu C Na osnovu člana 59 i 76 Opšteg zakona o obrazovanju i vaspitanju (Objavljen u "Sl. listu RCG", br. 64 od 28. novembra 2002, 31/05, 49/07, "Sl. listu Crne Gore", br. 4 od 17. januara 2008, 21/09, 45/10,

Више

З А К О Н

З А К О Н Službeni glasnik: 96/05 Datum: 06/10/2005 Z A K O N O AGENCIJI ZA POSREDNIČKE, INFORMATIČKE I FINANSIJSKE USLUGE I OSNOVNE ODREDBE Član 1. Ovim zakonom reguliše se status, djelatnost, upravljanje, rukovoďenje,

Више

Microsoft Word - Pravilnik o blizim uslovima za izdavanje i oduzimanje licence.doc

Microsoft Word - Pravilnik o blizim uslovima za izdavanje i oduzimanje licence.doc ПРАВИЛНИК О БЛИЖИМ УСЛОВИМА ЗА ИЗДАВАЊЕ, ОБНАВЉАЊЕ ИЛИ ОДУЗИМАЊЕ ЛИЦЕНЦЕ ЧЛАНОВИМА КОМОРА ЗДРАВСТВЕНИХ РАДНИКА ("Сл. гласник РС", бр. 119/2007 и 23/2009) I УВОДНА ОДРЕДБА Члан 1 Овим правилником утврђују

Више

РЕПУБЛИЧКА АГЕНЦИЈА ЗА РАЗВОЈ

РЕПУБЛИЧКА АГЕНЦИЈА ЗА РАЗВОЈ РЕПУБЛИЧКА АГЕНЦИЈА ЗА РАЗВОЈ МАЛИХ И СРЕДЊИХ ПРЕДУЗЕЋА БАЊА ЛУКА С Т А Т У Т Бања Лука, јул 2013. године На основу члана 31. став 1. тачка а) Закона о развоју малих и средњих предузећа ( Службени гласник

Више

Microsoft Word - poslovnik savet.doc

Microsoft Word - poslovnik savet.doc СТОМАТОЛОШКОГ ФАКУЛТЕТА На основу члана. Статута Стоматолошког факултета Универзитета у Београду, Савет Стоматолошког факултета Универзитета у Београду, на седници од, донео је седећи П О С Л О В Н И К

Више

ZAKON O SOCIJALNO-EKONOMSKOM SAVETU ("Sl. glasnik RS", br. 125/2004) I UVODNE ODREDBE Član 1 Ovim zakonom se ureďuju osnivanje, registracija, delokrug

ZAKON O SOCIJALNO-EKONOMSKOM SAVETU (Sl. glasnik RS, br. 125/2004) I UVODNE ODREDBE Član 1 Ovim zakonom se ureďuju osnivanje, registracija, delokrug ZAKON O SOCIJALNO-EKONOMSKOM SAVETU ("Sl. glasnik RS", br. 125/2004) I UVODNE ODREDBE Član 1 Ovim zakonom se ureďuju osnivanje, registracija, delokrug i način rada, finansiranje i druga pitanja značajna

Више

I Konačna verzija

I   Konačna  verzija РЕПУБЛИКА СРБИЈА АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА ГРАД ПАНЧЕВО ГРАДСКА УПРАВА СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ ГРАДСКА СЛУЖБА ЗА БУЏЕТСКУ ИНСПЕКЦИЈУ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОРЕСКУ АДМИНИСТРАЦИЈУ БРОЈ :VIII-Сл./

Више

STATUT ANTIDOPING AGENCIJE ("Sl. glasnik RS", br. 139/2014) I OPŠTE ODREDBE Član 1 Antidoping agencija Republike Srbije (u daljem tekstu: Antidoping a

STATUT ANTIDOPING AGENCIJE (Sl. glasnik RS, br. 139/2014) I OPŠTE ODREDBE Član 1 Antidoping agencija Republike Srbije (u daljem tekstu: Antidoping a STATUT ANTIDOPING AGENCIJE ("Sl. glasnik RS", br. 139/2014) I OPŠTE ODREDBE Član 1 Antidoping agencija Republike Srbije (u daljem tekstu: Antidoping agencija) osnovana je 2005. godine Zakonom o sprečavanju

Више

poslovnik_o_radu_uo

poslovnik_o_radu_uo ИНСТИТУТ ЕКОНОМСКИХ НАУКА БЕОГРАД, Змај Јовина бр. 12 П О С Л О В Н И К О РАДУ УПРАВНОГ ОДБОРА Београд, децембар 2010. 2 На основу чл. 54. и 55. Закона о научноистраживачкој делатности, Управни одбор Института

Више

N A C R T S T A T U TA SAVEZA STUDENATA VISOKE TURISTIČKE ŠKOLE I OPŠTE ODREDBE Član 1. Savez studenata Visoke turističke škole strukovnih studija (u

N A C R T S T A T U TA SAVEZA STUDENATA VISOKE TURISTIČKE ŠKOLE I OPŠTE ODREDBE Član 1. Savez studenata Visoke turističke škole strukovnih studija (u N A C R T S T A T U TA SAVEZA STUDENATA VISOKE TURISTIČKE ŠKOLE I OPŠTE ODREDBE Član 1. Savez studenata Visoke turističke škole strukovnih studija (u daljem tekstu Savez) je organizovan kao dobrovoljna

Више

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ

ИНЖЕЊЕРСКА  КОМОРА  СРБИЈЕ Н А Ц Р Т ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ С Т А Т У Т ИНЖЕЊЕРСКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ Београд, 21.11.2018. године С Т А Т У Т ИНЖЕЊЕРСКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ I. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ Члан 1. Овим Статутом ближе се уређују послови,

Више

Microsoft Word - Pravilnik o sukobu interesa

Microsoft Word - Pravilnik o sukobu interesa Na osnovu člana 62. Zakona o preduzećima (Službeni glasnik Republike Srpske, broj: 24/98,62/02,66/02,38/03,97/04 i 34/06) i člana 18. Statuta Društva za upravljanje investicionim fondovima "Polara Invest"

Више

(Microsoft Word - POSLOVNIK O RADU STRU\310NOG SAVETA - 2.doc)

(Microsoft Word - POSLOVNIK O RADU STRU\310NOG SAVETA - 2.doc) ОПШТА БОЛНИЦА Др Лаза К. Лазаревић ШАБАЦ ПОСЛОВНИК О РАДУ СТРУЧНОГ САВЕТА Шабац,, септембар 2012. године Р Е П У Б Л И К А С Р Б И Ј А ОПШТА БОЛНИЦА Др Лаза К. Лазаревић ШАБАЦ БРОЈ: Ш А Б А Ц : На основу

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА ГОДИНА ХXIV ЗРЕЊАНИН 12.ОКТОБАР 2015. БРОЈ: 25 140 На основу члана 51 став 3 Пословника Скупштине града Зрењанина (''Службени лист града Зрењанина'', број 18/15 пречишћен

Више

POKRAJINSKA SKUPŠTINSKA ODLUKA O OSNIVANJU POKRAJINSKOG ZAVODA ZA ZAŠTITU PRIRODE ("Sl. list AP Vojvodine", br. 2/2010 i 23/2018) Član 1 Osniva se org

POKRAJINSKA SKUPŠTINSKA ODLUKA O OSNIVANJU POKRAJINSKOG ZAVODA ZA ZAŠTITU PRIRODE (Sl. list AP Vojvodine, br. 2/2010 i 23/2018) Član 1 Osniva se org POKRAJINSKA SKUPŠTINSKA ODLUKA O OSNIVANJU POKRAJINSKOG ZAVODA ZA ZAŠTITU PRIRODE ("Sl. list AP Vojvodine", br. 2/2010 i 23/2018) Član 1 Osniva se organizacija za zaštitu prirode i prirodnih dobara koja

Више

У складу са одредбама чл

У складу са одредбама чл У складу са одредбама чл. 11. и 12. Закона о удружењима (»Службени лист РС«, бр. 51/09), на оснивачкој скупштини одржаној дана 15.05.2018. у Новом Саду усвојен је: СТАТУТ Удружења «Национална асоцијација

Више

Na osnovu člana 26 stav 4 Statuta Crnogorske akademije nauka i umjetnosti, Predsjedništvo CANU, na sjednici održanoj 24. maja godine, donijelo j

Na osnovu člana 26 stav 4 Statuta Crnogorske akademije nauka i umjetnosti, Predsjedništvo CANU, na sjednici održanoj 24. maja godine, donijelo j Na osnovu člana 26 stav 4 Statuta Crnogorske akademije nauka i umjetnosti, Predsjedništvo CANU, na sjednici održanoj 24. maja 2018. godine, donijelo je PRAVILNIK o radu odbora Crnogorske akademije nauka

Више

(Microsoft Word - Pravilnik FUP-a g. Skup\232tina.doc)

(Microsoft Word - Pravilnik FUP-a g. Skup\232tina.doc) На основу члана 19. ст. 1 ал. 1 и члана 34. Закона о коморама здравствених радника (''Сл. гласник РС'' 107/2005) и члана 25. ст. 1., ал. 1. и члана 73. Статута Коморе медицинских сестара и здравствених

Више

U skladu sa odredbama čl

U skladu sa odredbama čl U skladu sa odredbama čl. 578. i 580. Zakona o privrednim društvima ( Sl. glasnik RS br. 36/2011, 99/2011 i 83/2014-dr. zakon) člana 10, 11. i 12. Zakona o udruženjima ( Sl. Glasnik RS br. 51/09), na osnivačkoj

Више

QF-E-007 JKП "МЕДИАНА" НИШ Број: 7976/1 Датум: год. На основу члана 25 Статута ЈКП ''Медиана'' Ниш Управни одбор ЈКП ''Медиана'' Ниш на свој

QF-E-007 JKП МЕДИАНА НИШ Број: 7976/1 Датум: год. На основу члана 25 Статута ЈКП ''Медиана'' Ниш Управни одбор ЈКП ''Медиана'' Ниш на свој QF-E-007 JKП "МЕДИАНА" НИШ Број: 7976/1 Датум:03.06.2013.год. На основу члана 25 Статута ЈКП ''Медиана'' Ниш Управни одбор ЈКП ''Медиана'' Ниш на својој 77. седници одржанoј дана 03.06.2013. године донeo

Више

ПРЕДНАЦРТ

ПРЕДНАЦРТ САДРЖАЈ I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 3 II ПОКРЕТАЊЕ ПОСТУПКА ЗА ИЗБОР НАСТАВНИКА 3 III УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ НАСТАВНИКА 4 IV ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ 5 V ПОСТУПАК ЗА ИЗБОР САРАДНИКА 6 VI ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Више

Informator o radu Gradskog zavoda za gerontologiju, kucno lečenje i negu Beograd

Informator o radu Gradskog zavoda za gerontologiju, kucno lečenje i negu Beograd ИНФОРМАТОР О РАДУ ГРАДСКОГ ЗАВОДА ЗА ГЕРОНТОЛОГИЈУ И ПАЛИЈАТИВНО ЗБРИЊАВАЊЕ, БЕОГРАД 1.Опис овлашћења, обавеза и организационе структуре Градски завод за геронтологију и палијативно збрињавање,београд

Више

На основу члана 72. Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС, бр. 129/2007), члана 9. и 15. ст. 1. Одлуке о месној самоуправи ( Службени лис

На основу члана 72. Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС, бр. 129/2007), члана 9. и 15. ст. 1. Одлуке о месној самоуправи ( Службени лис На основу члана 72. Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС, бр. 129/2007), члана 9. и 15. ст. 1. Одлуке о месној самоуправи ( Службени лист општине Ада, бр. 17/2007), Савет Прве месне заједнице

Више

ПОСЛОВНИК О РАДУ СТУДЕНТСКОГ ПАРЛАМЕНТА ХЕМИЈСКОГ ФАКУЛТЕТА Београд 2013

ПОСЛОВНИК О РАДУ СТУДЕНТСКОГ ПАРЛАМЕНТА ХЕМИЈСКОГ ФАКУЛТЕТА Београд 2013 ПОСЛОВНИК О РАДУ СТУДЕНТСКОГ ПАРЛАМЕНТА ХЕМИЈСКОГ ФАКУЛТЕТА Београд 2013 Основне одредбе Члан 1 Овим Пословником о раду се уређују: делатност, избор, рад, управљање и организација Студентског парламента

Више

Sluzbeni glasnik 2.indd

Sluzbeni glasnik 2.indd СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА Година XLI Број 2 ПОЖАРЕВАЦ 20.02.2009. 1 На основу члана 4. става 3. Одлуке о месним заједницама ( Службени гласник града Пожаревца, бр. 4/08) и на основу члана 27. става

Више

Пословник о раду Савета родитеља Основне школе Миливоје Боровић На основу члана 58. став 7. Закона о основама система образовања и васпитања ("Сл. гла

Пословник о раду Савета родитеља Основне школе Миливоје Боровић На основу члана 58. став 7. Закона о основама система образовања и васпитања (Сл. гла На основу члана 58. став 7. Закона о основама система образовања и васпитања ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009 - даље: Закон) и члана 13.став 5 Статута Основне школе"миливоје Боровић" у Мачкату, Савет родитеља

Више

PREDNACRT

PREDNACRT ЗАКОН О ПЛАТАМА ЗАПОСЛЕНИХ У ОРГАНИМА УПРАВЕ БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ На основу члана Статута Брчко дистрикта Босне и Херцеговине («Службени гласник Брчко дистрикта БиХ», бројеви 1/00, /00, 7/0, 0/0 и /0),

Више

На основу члана 15. и члана 59. став 2. Закона о Агенцији за борбу против корупције ( Службени гласник РС, бр. 97/08, 53/10, 66/11 - одлука УС, 67/13

На основу члана 15. и члана 59. став 2. Закона о Агенцији за борбу против корупције ( Службени гласник РС, бр. 97/08, 53/10, 66/11 - одлука УС, 67/13 На основу члана 15. и члана 59. став 2. Закона о Агенцији за борбу против корупције ( Службени гласник РС, бр. 97/08, 53/10, 66/11 - одлука УС, 67/13 - одлука УС, 112/13 - аутентично тумачење и 8/15 -

Више

НАЗИВ ЗАПИСА

НАЗИВ ЗАПИСА НАЗИВ ЗАПИСА ВРСТА : 0. Ознака: Интерни план за спречавање корупције у јавним набавкама МАТ.ДОК:: 9234 Датум: 02.11.2015. На основу члана 21. став 7. Закона о јавним набавкама ( Службени гласник РС, бр.

Више

1 БРОЈ 20 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК 14.јун ГОДИНА: XII БРОЈ: јун ЦЕНА: ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА: 1976 На основу члана 8. Закона о без

1 БРОЈ 20 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК 14.јун ГОДИНА: XII БРОЈ: јун ЦЕНА: ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА: 1976 На основу члана 8. Закона о без 1 БРОЈ 20 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК 14.јун 2019. ГОДИНА: XII БРОЈ: 20 14.јун 2019. ЦЕНА: ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА: 1976 На основу члана 8. Закона о безбедности саобраћаја на путевима (''Службени гласник

Више

Microsoft Word - Odluka o izmeni Statuta Opstine Vladicin Han

Microsoft Word - Odluka o izmeni Statuta Opstine Vladicin Han На основу члана 32. став 1. тачка 1. Закона о локалној самоуправи (Сл. Гласник РС, број 129/07) и члана 41. став 1. тачка 1. и члана 138. Статута Општине Владичин Хан (Сл. Гласник Пчиоњског округа, број

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВАРВАРИН ГОДИНА XXХV БРОЈ године В А Р В А Р И Н Лист излази према потреби Годишња претплата 300 дин. Цена овог бро

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВАРВАРИН ГОДИНА XXХV БРОЈ године В А Р В А Р И Н Лист излази према потреби Годишња претплата 300 дин. Цена овог бро СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВАРВАРИН ГОДИНА XXХV БРОЈ 2 16.01.2018.године В А Р В А Р И Н Лист излази према потреби Годишња претплата 300 дин. Цена овог броја 30 дин. Рок за рекламацију 10 дана 1. На основу

Више

Zakon o osnovama

Zakon o osnovama Z A K O N O OSNOVAMA UREĐENjA SLUŽBI BEZBEDNOSTI REPUBLIKE SRBIJE ( Službeni glasnik PC, broj 116/07, broj 72/12) I. OSNOVNE ODREDBE Sadrţina zakona Član 1. Ovim zakonom se ureďuju osnove bezbednosno-obaveštajnog

Више

(,,Службени гласник РС, број 29/13 од 29. марта године) На основу члана 18. став 1. Закона о Високом савету судства ("Службени гласник РС", бр.

(,,Службени гласник РС, број 29/13 од 29. марта године) На основу члана 18. став 1. Закона о Високом савету судства (Службени гласник РС, бр. (,,Службени гласник РС, број 29/13 од 29. марта 2013. године) На основу члана 18. став 1. Закона о Високом савету судства ("Службени гласник РС", бр. 116/08, 101/10 и 88/11), Високи савет судства на седници

Више

Microsoft Word - Statut UZR DZ Su 2017.

Microsoft Word - Statut UZR DZ Su 2017. У складу са одредбама чл. 10, 11. и 12. Закона о удружењима (»Службени лист РС«, бр.51/09), на оснивачкој скупштини одржаној 01.09.2009. године, а на редовној скупштини одржаној 10.11.2017. усвојен је

Више

Статут Историјског архива Ужице На основу члана 21. Закона о јавним службама (Службени гласник Републике Србије, број 42/91 и 71/94), члана 30. и 44.

Статут Историјског архива Ужице На основу члана 21. Закона о јавним службама (Службени гласник Републике Србије, број 42/91 и 71/94), члана 30. и 44. На основу члана 21. Закона о јавним службама (Службени гласник Републике Србије, број 42/91 и 71/94), члана 30. и 44. став 1. тачка 1. Закона о култури (Службени гласник Републике Србије, број 72/2009,

Више



 Prečišćeni tekst Zakona o mladima obuhvata sljedeće propise: 1. Zakon o mladima ("Službeni list Crne Gore", br. 042/16 od 11.07.2016), 2. Zakon o dopuni Zakona o mladima ("Službeni list Crne Gore", br.

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРБАС БРОЈ 19. ВРБАС 19. ОКТОБАР ГОДИНА LII 116. На основу члана 22. став 1. тачка 7. Закона о јавним предузећима ( Службе

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРБАС БРОЈ 19. ВРБАС 19. ОКТОБАР ГОДИНА LII 116. На основу члана 22. став 1. тачка 7. Закона о јавним предузећима ( Службе СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРБАС БРОЈ 19. ВРБАС 19. ОКТОБАР 2018. ГОДИНА LII 116. На основу члана 22. став 1. тачка 7. Закона о јавним предузећима ( Службени гласник РС, број 15/2016) и члана 45. став 1. тачка

Више

Број: 510/11 Бања Лука, године На основу члана 9. Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста Универзитета, Научн

Број: 510/11 Бања Лука, године На основу члана 9. Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста Универзитета, Научн Број: 510/11 Бања Лука, 26.04.2011. године На основу члана 9. Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста Универзитета, Научно-наставно вијеће Архитектонско-грађевинског факултета

Више

odluka_o_savjetu_za_saradnju_ls_sa_nvo

odluka_o_savjetu_za_saradnju_ls_sa_nvo Na osnovu člana 34. stav 1 tačka 2 i člana 125. stav 3 Statuta opštine Bijelo Polje Polje ( Sl.list RCG- opštinski propisi br. 25/04, 33/06 i Sl.list. CG -opštinski propisi br. 18/10), Skupština Opštine

Више

Na osnovu člana 16 stav 1 Statuta Ljekarske komore Crne Gore, Skupština Ljekarske komore Crne Gore, na sjednici održanoj 30. aprila godine, doni

Na osnovu člana 16 stav 1 Statuta Ljekarske komore Crne Gore, Skupština Ljekarske komore Crne Gore, na sjednici održanoj 30. aprila godine, doni Na osnovu člana 16 stav 1 Statuta Ljekarske komore Crne Gore, Skupština Ljekarske komore Crne Gore, na sjednici održanoj 30. aprila 2018. godine, donijela je PRAVILNIK O UPISU U LJEKARSKU KOMORU CRNE GORE

Више

Акт је ступио на снагу године и објављен је у Службеном гласнику РС број 29/18 од године. На основу члана 499. став 4. и члана

Акт је ступио на снагу године и објављен је у Службеном гласнику РС број 29/18 од године. На основу члана 499. став 4. и члана Акт је ступио на снагу 15.03.2018. године и објављен је у Службеном гласнику РС број 29/18 од 13.04.2018. године. На основу члана 499. став 4. и члана 518. став 3. тачка 1) Закона о извршењу и обезбеђењу

Више

Microsoft Word - akademija_statut[1].doc

Microsoft Word - akademija_statut[1].doc СТАТУТ ПРАВОСУДНЕ АКАДЕМИЈЕ Београд јул 2010. године На основу члана 9. Закона о Правосудној академији ("Службени глсник РС", број 104/2009) Управни одбор Правосудне академије, на седници одржаној дана

Више

Странa 30 Службени лист Града Сомбора Број ) уколико не примени предлоге Комисије за ревизију или не примени рачуноводствене стандарде

Странa 30 Службени лист Града Сомбора Број ) уколико не примени предлоге Комисије за ревизију или не примени рачуноводствене стандарде Странa 30 Службени лист Града Сомбора Број 3-27.03.2013. 6) уколико не примени предлоге Комисије за ревизију или не примени рачуноводствене стандарде у припреми финансијских извештаја; 7) у другим случајевима

Више

Zakon o radio amaterizmu u RS

Zakon o radio amaterizmu u RS ZAKON O RADIO-AMATERIZMU U REPUBLICI SRPSKOJ 1 ( Službeni glasnik RS, br. 36/19) Član 1. Ovim zakonom uređuje se: status radio-amaterizma u Republici Srpskoj, obaveze, dužnosti i ovlašćenja Saveza radio-amatera

Више

0BZAKON 1BO ZAŠTITI GRAĐANA SAVEZNE REPUBLIKE JUGOSLAVIJE NA RADU U INOSTRANSTVU ("Sl. list SRJ", br. 24/98 i "Sl. glasnik RS", br. 101/ dr. zak

0BZAKON 1BO ZAŠTITI GRAĐANA SAVEZNE REPUBLIKE JUGOSLAVIJE NA RADU U INOSTRANSTVU (Sl. list SRJ, br. 24/98 i Sl. glasnik RS, br. 101/ dr. zak 0BZAKON 1BO ZAŠTITI GRAĐANA SAVEZNE REPUBLIKE JUGOSLAVIJE NA RADU U INOSTRANSTVU ("Sl. list SRJ", br. 24/98 i "Sl. glasnik RS", br. 101/2005 - dr. zakon i 36/2009 - dr. zakon) Član 1 Ovim zakonom uređuju

Више

Na osnovu člana 7. stav 3, člana 101. i člana 107. Zakona o privrednim društvima ( Službeni glasnik Republike Srpske broj: 127/08, 58/09, 100/11 i 67/

Na osnovu člana 7. stav 3, člana 101. i člana 107. Zakona o privrednim društvima ( Službeni glasnik Republike Srpske broj: 127/08, 58/09, 100/11 i 67/ Na osnovu člana 7. stav 3, člana 101. i člana 107. Zakona o privrednim društvima ( Službeni glasnik Republike Srpske broj: 127/08, 58/09, 100/11 i 67/13), g-din, dana. godine, donosi: ODLUKU O OSNIVANJU

Више

Microsoft Word - POSLOVNIK O RADU NV NOVO-2010.doc

Microsoft Word - POSLOVNIK O RADU NV NOVO-2010.doc На основу члана 57. став 1. тачка 1) Закона о основама система образовања и васпитања ( Службени гласник РС, број 72/09) и члана 39. став 1. тачка 1) Статута, школски одбор Основне школе 1.300 каплара

Више

На основу члана 53. став 1. тачка 1. Закона о високом образовању ( Служени гласник Републике Србије број 76/2005, 100/2007 аутентично тумачење, 97/200

На основу члана 53. став 1. тачка 1. Закона о високом образовању ( Служени гласник Републике Србије број 76/2005, 100/2007 аутентично тумачење, 97/200 На основу члана 53. став 1. тачка 1. Закона о високом образовању ( Служени гласник Републике Србије број 76/2005, 100/2007 аутентично тумачење, 97/2008 и 44/2010, 93/2012, 89/2013 и 99/2014, 47/2015 аутентично

Више



 42. Na osnovu člana 95 tačke 3 Ustava Crne Gore donosim UKAZ O PROGLAŠENJU ZAKONA O OBJAVLJIVANJU PROPISA I DRUGIH AKATA ("Službeni list Crne Gore", br. 005/08 od 23.01.2008) Proglašavam Zakon o objavljivanju

Више

Faktura

Faktura EDUKATIVNI CENTAR DISCIPULUS 22441 Deč, Braće Savić 30, Tel/fax: 022/436-288 Mob: 069/102-37-03 PIB: 104660174, Mat.br.: 60400075, Tekući računi: 330-52000652-32 OBAVEŠTENJE U Službenom glasniku RS br.

Више

PRAVNIK U JAVNOM SEKTORU Časopis za budžetsko pravo TEMA BROJA NOVA ZAKONSKA REŠENJA U OBLASTI OBRAZOVANJA I VASPITANJA I VISOKOG OBRAZOVANJA TEMA NAR

PRAVNIK U JAVNOM SEKTORU Časopis za budžetsko pravo TEMA BROJA NOVA ZAKONSKA REŠENJA U OBLASTI OBRAZOVANJA I VASPITANJA I VISOKOG OBRAZOVANJA TEMA NAR PRAVNIK U JAVNOM SEKTORU Časopis za budžetsko pravo TEMA BROJA NOVA ZAKONSKA REŠENJA U OBLASTI I VISOKOG OBRAZOVANJA TEMA NAREDNOG BROJA SPECIFIČNOSTI JAVNIH NABAVKI U USTANOVAMA IZDVAJAMO KOMENTAR ZAKONA

Више

BOSNA I HERCEGOVINA БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА Brčko distrikt BiH Брчко дистрикт БиХ SKUPŠTINA СКУПШТИНА ZAKONODAVNO POVJERENSTVO ЗАКОНОДАВНА КОМИСИЈА ZAKONO

BOSNA I HERCEGOVINA БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА Brčko distrikt BiH Брчко дистрикт БиХ SKUPŠTINA СКУПШТИНА ZAKONODAVNO POVJERENSTVO ЗАКОНОДАВНА КОМИСИЈА ZAKONO BOSNA I HERCEGOVINA БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА Brčko distrikt BiH Брчко дистрикт БиХ SKUPŠTINA СКУПШТИНА ZAKONODAVNO POVJERENSTVO ЗАКОНОДАВНА КОМИСИЈА ZAKONODAVNA KOMISIJA Mladena Maglova 2, 76100 Brčko distrikt

Више

CEKOS IN Ekspert

CEKOS IN Ekspert Cekos In Ekspert NAPOMENA EKSPERT-a: Odredbe Zakona o izmenama i dopuni Zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama ("Sl. glasnik RS", br. 68/15), primenjuju se na ugovore

Више

Закон о здравственом осигурању („Сл.гласник РС“, бр. 25/19)

Закон о здравственом осигурању („Сл.гласник РС“, бр. 25/19) Закон о здравственом осигурању ( Сл.гласник РС, бр. 25/19) На снази од 11.априла 2019. године -шта се уређује овим законом; Основне одредбе -шта обухвата обавезно здравствено осигурање и на којим начелима

Више

Microsoft Word - Pravilnik_o_radu_stalnih_komisija_IO

Microsoft Word - Pravilnik_o_radu_stalnih_komisija_IO FUDBALSKI SAVEZ CRNE GORE P R A V I L N I K O RADU STALNIH KOMISIJA IZVRŠNOG ODBORA FSCG Na osnovu člana 34 Statuta Fudbalskog saveza Crne Gore, Izvršni odbor FSCG, na sjednici održanoj dana 24.12.2013.godine,

Више

Верзија за штампу

Верзија за штампу Na osnovu čl. 163-166., a u vezi sa samostalnim članom 18. stav 4. Zakona o planiranju i izgradnji ("Službeni glasnik RS", br. 72/09, 81/09 - ispravka, 64/10 - US, 24/11, 121/12, 42/13 - US, 50/13 - US,

Више

На основу члана 32. став 1. тачка 13. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", број 129/07), члана 87. Закона о заштити животне средине ("

На основу члана 32. став 1. тачка 13. Закона о локалној самоуправи (Службени гласник РС, број 129/07), члана 87. Закона о заштити животне средине ( На основу члана 32. став 1. тачка 13. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", број 129/07), члана 87. Закона о заштити животне средине ("Службени гласник РС", бр. 135/2004, 36/2009, 36/2009

Више

Пословник о раду Одсека за

Пословник о раду Одсека за УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ФИЛОЗOФСКИ ФАКУЛТЕТ Број: 02-685/1 Дана, 17.12.2018. године На основу члана 26 Статута Филозофског факултета, Савет Факултета je на седници одржаној дана 17.12.2018. године усвојио

Више

06.ЈУЛ 2016 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ општине Књажевац ГОДИНА X БРОЈ МАРТ 2017 БЕСПЛАТАН ПРИМЕРАК 1 На основу члана 81. Закона о буџетском систему ("Сл. гла

06.ЈУЛ 2016 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ општине Књажевац ГОДИНА X БРОЈ МАРТ 2017 БЕСПЛАТАН ПРИМЕРАК 1 На основу члана 81. Закона о буџетском систему (Сл. гла 06.ЈУЛ 2016 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ општине Књажевац ГОДИНА X БРОЈ 03 17.МАРТ 2017 БЕСПЛАТАН ПРИМЕРАК 1 На основу члана 81. Закона о буџетском систему ("Сл. гласник РС", бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011,

Више

На основу чл , а у вези са самосталним чланом 108. став 6. Закона о планирању и изградњи ( Службени гласник РС, бр. 72/09, 81/09 исправка, 64/

На основу чл , а у вези са самосталним чланом 108. став 6. Закона о планирању и изградњи ( Службени гласник РС, бр. 72/09, 81/09 исправка, 64/ На основу чл. 162 166, а у вези са самосталним чланом 108. став 6. Закона о планирању и изградњи ( Службени гласник РС, бр. 72/09, 81/09 исправка, 64/10 УС, 24/11, 121/12, 42/13 УС, 50/13 УС, 98/13 УС,

Више

На основу члана 120. став 8. Закона о сновама системa образовања и васпитања ( Сл. Гласник РС број 88/2017), Савет родитеља Гимназије Свети Сава Пожег

На основу члана 120. став 8. Закона о сновама системa образовања и васпитања ( Сл. Гласник РС број 88/2017), Савет родитеља Гимназије Свети Сава Пожег На основу члана 120. став 8. Закона о сновама системa образовања и васпитања ( Сл. Гласник РС број 88/2017), Савет родитеља Гимназије Свети Сава Пожега у Пожеги, на седници одржаној дана 28.02.2018.године,

Више

На основу члана 206. тачка 15. Статута Високе пословне школе струковних студија у Блацу и члана 18. став 3. и 4, Закона о рачуноводству и ревизији ( С

На основу члана 206. тачка 15. Статута Високе пословне школе струковних студија у Блацу и члана 18. став 3. и 4, Закона о рачуноводству и ревизији ( С На основу члана 206. тачка 15. Статута Високе пословне школе струковних студија у Блацу и члана 18. став 3. и 4, Закона о рачуноводству и ревизији ( Службени гласник РС,бр. 46/2006) Савет школе, на седници

Више

ZAKON O EVIDENCIJAMA U OBLASTI ZDRAVSTVENE ZASTITE

ZAKON O EVIDENCIJAMA U OBLASTI ZDRAVSTVENE ZASTITE ZAKON O EVIDENCIJAMA U OBLASTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ("Sl. glasnik SRS", br. 14/81, 24/85, 26/85, 6/89 i "Sl. glasnik RS", br. 44/91, 53/93, 67/93, 48/94 i 101/2005 - dr. zakon) I OPŠTE ODREDBE Član 1 Ovim

Више

КЛИНИКА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ

КЛИНИКА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ АТЛЕТСКИ САВЕЗ СРБИЈЕ Београд, Страхињића Бана 73а ПРАВИЛНИК О ОРГАНИЗАЦИЈИ РАДА И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ ПОСЛОВА Децембар, 2013. године 1 На основу члана 24 Закона о раду (Сл. гласник 24/2005, 61/2005, 54/2009

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ Број: /1 Дана, године На основу члана 16. Уредбе о буџетском рачуноводству ("Службени гла

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ Број: /1 Дана, године На основу члана 16. Уредбе о буџетском рачуноводству (Службени гла УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ Број: 04-254/1 Дана, 6.4.2016. године На основу члана 16. Уредбе о буџетском рачуноводству ("Службени гласник РС", број 125/03 и 12/06), а у вези са чланом

Више

Statut RTHN

Statut RTHN Na osnovu člana 21, stav 1 i člana 44 Odluke o organizovanju Javnog radio difuznog servisa Radio Televizija Herceg Novi d.o.o. ( Sl. List Crne Gore opštinski propisi, br. 22/11 od 21.07.2011), člana 1

Више

Microsoft Word - Glasnik 134 -ceo

Microsoft Word - Glasnik 134 -ceo Година XLV, број 134, 15. мај 2007. 81 На основу члана 42. став 5. Статута Универзитета у Београду ( Гласник Универзитета у Београду, број 131/06), Сенат Универзитета, на седници одржаној 28. новембра

Више

Microsoft Word - Sluzbeni glasnik broj docx

Microsoft Word - Sluzbeni glasnik broj docx Рача, 04.01.2013. године број 1 Цена 100,00 динара С А Д Р Ж А Ј П р а в и л н и ц и Правилник о изменама и допунама Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Општинској управи

Више

Microsoft Word - ZAKON o akcijskom fondu.doc

Microsoft Word - ZAKON o akcijskom fondu.doc ZAKON O AKCIJSKOM FONDU ("Sl. glasnik RS", br. 38/2001 i 45/2005) Osnivanje Član 1 Osniva se Akcijski fond Republike Srbije (u daljem tekstu: Akcijski fond). Druga pravna lica ne mogu koristiti naziv akcijski

Више

Microsoft Word - Osnivacki akt JP Direkcija

Microsoft Word - Osnivacki akt JP Direkcija На основу члана 20. Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС, број 129/07), члана 4, 5. и 65. став 1. Закона о јавним предузећима ( Службени гласник РС, број 119/12), члана 2. и 3. Закона о комуналним

Више

Microsoft Word statut srpske manjine.doc

Microsoft Word statut srpske manjine.doc Temeljem članka 27. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina ( Narodne novine br. 155/02.) Vijeće srpske nacionalne manjine Grada Osijeka na sjednici održanoj 23. prosinca 2003. godine, donijelo je

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРБАС БРОЈ 11. ВРБАС 17. ЈУЛ ГОДИНА LII 86. На основу члана 13. став 1.,члана 20. став 1. тачка 2. и члана 32. тачка 8. За

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРБАС БРОЈ 11. ВРБАС 17. ЈУЛ ГОДИНА LII 86. На основу члана 13. став 1.,члана 20. став 1. тачка 2. и члана 32. тачка 8. За СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРБАС БРОЈ 11. ВРБАС 17. ЈУЛ 2018. ГОДИНА LII 86. На основу члана 13. став 1.,члана 20. став 1. тачка 2. и члана 32. тачка 8. Закона о локалној самоуправи ( Сл. гласник РС,број 129/2007,

Више

Na osnovu člana 19. stav (1) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/0

Na osnovu člana 19. stav (1) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine (Službene novine Federacije BiH, br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/0 Na osnovu člana 19. stav (1) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06) i člana 20a. stav (3) Zakona o radu ("Službene novine

Више

MINISTARSTVO ZDRAVLJA INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVLJE SRBIJE Институт за јавно здравље Србије Др Милан Јовановић Батут Način i postupak sprovođenja provere

MINISTARSTVO ZDRAVLJA INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVLJE SRBIJE Институт за јавно здравље Србије Др Милан Јовановић Батут Način i postupak sprovođenja provere MINISTARSTVO ZDRAVLJA INSTITUT ZA JAVNO ZDRAVLJE SRBIJE Институт за јавно здравље Србије Др Милан Јовановић Батут Način i postupak sprovođenja provere kvaliteta stručnog rada u farmaceutskoj zdravstvenoj

Више