Закон о изменама и допунама Закона о превозу терета у друмском саобраћају Члан 1. У Закону о превозу терета у друмском саобраћају ( Службени гласник Р

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "Закон о изменама и допунама Закона о превозу терета у друмском саобраћају Члан 1. У Закону о превозу терета у друмском саобраћају ( Службени гласник Р"

Транскрипт

1 Закон о изменама и допунама Закона о превозу терета у друмском саобраћају Члан 1. У Закону о превозу терета у друмском саобраћају ( Службени гласник РС, број 68/15) у члану 1. став 3. тачка 2) мења се и гласи: 2) превоз терета који се обавља теретним возилом или скупом возила који чини теретно возило и прикључно возило, чија највећа дозвољена маса не прелази kg.. Члан 3. мења се и гласи: Члан 2. Члан 3. Превоз терета у друмском саобраћају може бити јавни превоз терета или превоз терета за сопствене потребе. При обављању јавног превоза терета, релација, цена превоза и други услови превоза одређују се уговором закљученим између превозника и корисника превоза. При обављању превоза терета за сопствене потребе морају бити испуњени следећи услови: 1) да превоз терета није претежна делатност лица које га обавља; 2) да се превоз терета обавља без накнаде; 3) терет који се превози мора бити у власништву, продат, купљен, узет или предат у закуп, произведен, дорађен или поправљен од стране истог домаћег привредног друштва, другог правног лица, предузетника, пољопривредника, односно страног правног лица, предузетника или физичког лица који обавља превоз за сопствене потребе; 4) сврха превоза мора бити превоз терета до или од истог домаћег привредног друштва, другог правног лица, предузетника, пољопривредника, односно страног правног лица, предузетника или физичког лица који обавља превоз за сопствене потребе или њено премештање било унутар било изван седишта истог домаћег привредног друштва, другог правног лица, предузетника, пољопривредника, односно страног правног лица, предузетника или физичког лица који обавља превоз за сопствене потребе; 5) возач теретног возила или скупа возила које се користи за такав превоз, мора бити радно ангажован код истог домаћег привредног друштва, другог правног лица или предузетника, у складу са прописима којима се уређују радни односи и подношење јединствене пријаве на обавезно социјално осигурање као и пољопривредник, односно лице радно ангажовано код

2 истог страног правног лица, предузетника или физичког лица који обавља превоз за сопствене потребе; 6) теретно возило или скуп возила мора бити регистровано у складу са прописима којима се уређује безбедност саобраћаја на путевима и у власништву истог домаћег привредног друштва, другог правног лица, предузетника или пољопривредника који обавља превоз за сопствене потребе или се користи на основу уговора о финансијском лизингу или се користи на основу уговора о закупу који је закључен са привредним друштвом, другим правним лицем, предузетником или физичким лицем коме се седиште, односно пребивалиште налази на територији Републике Србије. Изузетно од става 3. тачка 1) овог члана домаће привредно друштво, друго правно лице, односно предузетник коме је јавни превоз терета претежна делатност може да обавља превоз терета за сопствене потребе када се тај превоз обавља у складу са ставом 3. тач. 2) до 6) овог члана. Под превозом терета за сопствене потребе подразумева се и управљање теретним возилом приликом оспособљавања кандидата за возаче које врше правна лица, односно средње стручне школе и приликом полагања практичног испита кандидата за возача. Теретно возило којим се обавља превоз терета за сопствене потребе у друмском саобраћају, осим теретног возила из ст. 4. и 5. овог члана, мора имати на бочним вратима, односно на бочним странама кабине теретног возила, пословно име и натпис Превоз за сопствене потребе, исписано словима висине најмање три центиметра и бојом или налепницом која се битно разликује од основне боје возила, а може имати и његов знак који ужива заштиту у складу са законом којим се уређују жигови. На бочним вратима или бочним странама кабине теретног возила не могу се стављати други натписи, осим натписа из става 6. овог члана. У теретном возилу којим се обавља превоз за сопствене потребе мора се налазити доказ о радном ангажовању возача у складу са прописима којима се уређују радни односи и подношење јединствене пријаве на обавезно социјално осигурање, осим ако је возач пољопривредник. Теретно возило или скуп возила из става 3. овог члана које припада домаћем привредном друштву, другом правном лицу, предузетнику или пољопривреднику којим се обавља превоз терета за сопствене потребе у међународном друмском саобраћају, поред услова дефинисаних прописима о безбедности саобраћаја на путевима, ако је то предвиђено међународним уговорима или другим међународноправним актима који се закључују ради извршавања међународних уговора, мора испуњавати и техничке услове у погледу буке и емисије загађивача и техничко-експлоатационе услове у погледу безбедности саобраћаја, прописане актом из члана 13. став 11. овог закона, о чему се министарству надлежном за послове саобраћаја (у даљем

3 тексту: Министарство), као доказ, доставља потврда из члана 13. став 9. овог закона. О испуњености услова из става 9. овог члана Министарство издаје потврду из члана 13. став 10. овог закона. Вођење евиденције о теретном возилу, као и евиденције домаћег привредног друштва, другог правног лица, предузетника, односно пољопривредника које обавља превоз терета за сопствене потребе у домаћем друмском саобраћају, осим теретних возила чија највећа дозвољена маса не прелази kg, теретних возила школа за возаче из става 5. овог члана, поверава се општинској, односно градској управи, односно управи града Београда на чијој територији се налази седиште домаћег привредног друштва, другог правног лица или предузетника, односно пребивалиште пољопривредника. Евиденцију теретног возила, као и евиденцију домаћег привредног друштва, другог правног лица, предузетника, односно пољопривредника који обавља превоз терета за сопствене потребе у међународном друмском саобраћају води Министарство. Домаће привредно друштво, друго правно лице, предузетник, односно пољопривредник подноси захтев за упис у евиденцију из ст. 11. и 12. овог члана. Упис у евиденцију из ст. 11. и 12. овог члана врши се на основу захтева из става 13. овог члана који садржи изјаву о регистарским ознакама теретних возила којима ће обављати превоз за сопствене потребе и ако су испуњени услови из става 3. тач. 1) и 6) овог члана. Ако је једна од уговорних страна физичко лице, уговор из става 3. тачка 6) овог члана мора бити оверен код органа надлежног за оверу. Орган општинске, односно градске управе, односно управе града Београда одлучује о захтеву, доноси решење, врши упис у евиденцију и издаје одговарајућу потврду за свако пријављено теретно возило коме се дозвољава обављање превоза терета за сопствене потребе у домаћем друмском саобраћају и доставља Министарству податке о упису у евиденцију. Министарство одлучује о захтеву, доноси решење, врши упис у евиденцију и издаје одговарајућу потврду за свако пријављено теретно возило коме се домаћем привредном друштву, другом правном лицу, предузетнику, односно пољопривреднику дозвољава обављање превоза терета за сопствене потребе у међународном друмском саобраћају. Домаће привредно друштво, друго правно лице, предузетник, односно пољопривредник дужан је да о промени података о условима на основу којих је извршен упис у евиденцију у року од 15 дана од дана настале промене обавести орган из ст. 16. и 17. овог члана.

4 Орган из ст. 16. и 17. овог члана доноси решење о упису промене података у евиденције из ст. 11. и 12. овог члана. Привредно друштво, друго правно лице или предузетник дужан је да органу из ст. 16. и 17. овог члана врати одговарајућу потврду из ст. 16. и 17. овог члана ако је престао да користи теретно возило за које је издата потврда или ако промењени подаци мењају садржину издате потврде. Теретним возилом из става 17. овог члана може се обављати превоз терета за сопствене потребе у домаћем друмском саобраћају. Документација којом се доказујe испуњеност услова из става 3. тач. 2) 6) овог члана и потврда из ст. 16. и 17. овог члана мора се налазити у теретном возилу и показати на захтев органа који врши надзор у складу са овим законом. Министар прописује начин вођења евиденције из ст. 11. и 12. овог члана, образац потврде из ст. 16. и 17. овог члана, као и начин достављања података из става 16. овог члана. Евиденције из ст. 11. и 12. овог члана садрже податак о регистрацији домаћег привредног друштва, другог правног лица, предузетника, односно пољопривредника и податке о издатим потврдама из ст. 16. и 17. овог члана. Податак који се односи на пољопривредника садржи име, презиме, место и датум рођења лица као податке о личности, у складу са законом који уређује заштиту података о личности. Решење из става 17. овог члана, решење о упису промене података у евиденцију из става 12. овог члана које доноси Министарство, као и решење по жалби на првостепено решење органа општинске, односно градске управе, односно управе града Београда које доноси Министарство је коначно. У члану 6. став 1. мења се и гласи: Члан 3. Јавни превоз терета може обављати домаће привредно друштво, друго правно лице или предузетник теретним возилом или скупом возила регистрованим у складу са прописима којима се уређује безбедност саобраћаја на путевима, на основу лиценце за превоз, и то за: 1) јавни превоз терета у домаћем друмском саобраћају и 2) јавни превоз терета у домаћем и међународном друмском саобраћају.. У ставу 5. тачка 5) мења се и гласи: 5) превоз терета у друмском саобраћају теретним возилом или скупом возила чија највећа дозвољена маса не прелази kg..

5 Тачка 6. брише се. Члан 4. У члану 8. став 1. тачка 1. подтачка 4) мења се и гласи: 4) није, у последње две године, било три или више пута, правноснажном пресудом привредног суда, кажњено за тежи привредни преступ у областима јавног превоза у друмском саобраћају и безбедности саобраћаја на путевима за који је прописана новчана казна у износу од најмање динара;. У тачки 2. подтачка 1) мења се и гласи: 1) нема правноснажно изречену заштитну меру забране правном лицу да се бави одређеном привредном делатношћу (забране вршења делатности јавног превоза у друмском саобраћају), прописану законом којим се уређују привредни преступи;. У тачки 3. подтач. 1) и 2) мењају се и гласе: 1) није правноснажно изречена заштитна мера забране вршења одређених делатности (забране вршења делатности јавног превоза у друмском саобраћају), прописана законом којим се уређују прекршаји; 2) није, у последње две године, било три или више пута правноснажном пресудом прекршајног суда кажњено за тежи прекршај у области јавног превоза у друмском саобраћају и безбедности саобраћаја на путевима за који је прописана новчана казна од најмање динара.. Члан 5. У члану 11. ст. 3. и 4. мењају се и гласе: Комисија из става 2. овог члана састоји се од најмање три члана. Комисију из става 2. овог члана чине лица која имају стечено високо образовање на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије, специјалистичке струковне студије и специјалистичке академске студије), односно на основним студијама у трајању од најмање четири године на саобраћајном, машинском, правном или економском факултету и најмање пет година радног искуства.. У ставу 6. речи: Комисија из става 2. овог члана замењују се речју: Министарство. У ставу 12. речи: утврђује висину трошкова полагања испита о професионалној оспособљености уз сагласност министра надлежног за послове финансија и запета бришу се. У члану 14. став 2. мења се и гласи: Члан 6.

6 Возач из става 1. овог члана мора поседовати лиценцу возача и не може бити лице коме нису престале правне последице осуде за кривична дела против безбедности јавног саобраћаја.. У члану 16. став 7. брише се. У члану 18. став 1. мења се и гласи: Члан 7. Члан 8. Домаћи превозник дужан је да обавести Министарство о промени података у вези са условима за издавање лиценце за превоз из члана 7. став 1. тач. 2) 5), најкасније у року од 15 дана од дана настале промене, како би се донело решење из члана 15. став 2. овог закона.. Члан 9. У члану 23. ст. 1, 2. и 3. мењају се и гласе: Потврда за возача је исправа која се издаје домаћем превознику за возача који није држављанин Републике Србије и који је, за управљање теретним возилом за које домаћи превозник поседује извод лиценце за превоз, радно ангажован у складу са прописима Републике Србије којима се уређују услови за запошљавање странаца, прописима у области рада и прописима у области превоза терета у друмском саобраћају. На захтев домаћег превозника за издавање потврде за возача Министарство решењем одбија захтев или доноси решење о издавању потврде за возача. Потврда се издаје са роком важења који је исти као и рок важења уговора на основу кога је возач радно ангажован, а најдуже до пет година. Решење из става 2. овог члана коначно је у управном поступку и против њега се може покренути спор пред Управним судом.. Члан 35. мења се и гласи: Члан 10. Члан 35. Домаћи превозник дужан је да додељене дозволе из члана 34. став 1. овог закона врати Министарству. Министарство води евиденцију о додељеним и враћеним појединачним, временским и мултилатералним дозволама, листовима из дневника путовања временских и мултилатералних дозвола, односно обављеним превозима евидентираним у листовима из дневника путовања временских и мултилатералних дозвола, као и о возним картама на основу којих је обављен комбиновани превоз.. Члан 11.

7 У члану 37. став 1. речи: или скупу возила бришу се. Ставови 2. и 3. мењају се и гласе: Теретним возилом или скупом возила којим домаћи превозник обавља јавни превоз терета може управљати само возач који је радно ангажован код тог домаћег превозника у складу са прописима којима се уређују радни односи и подношење јединствене пријаве на обавезно социјално осигурање. При обављању превоза терета у друмском саобраћају у теретном возилу мора да се налази доказ да је возач радно ангажован у складу са прописима којима се уређују радни односи и подношење јединствене пријаве на обавезно социјално осигурање, односно оригинал потврде за возача који није држављанин Републике Србије из члана 23. овог закона.. У ст. 4, 5. и 6. речи: или скупу возила бришу се. У ставу 7. речи: или скупу возила бришу се, а речи: из члана 3. став 10. замењују се речима: из члана 3. став 22.. После става 7. додаје се став 8. који гласи: При обављању превоза терета у друмском саобраћају теретно возилo мора бити прописно обележено у складу са чланом 3. ст. 6. и 7, односно чланом 13. ст. 5, 6. и 7. овог закона.. Члан 12. У члану 43. став 2. речи: објекат инспекцијског надзора замењују се речима: надзирани субјекат. После става 3. додаје се став 4. који гласи: На питања инспекцијског надзора над применом овог закона и прописа донетих на основу овог закона, која нису посебно уређена овим законом и потврђеним међународним уговорима и другим међународноправним актима који се закључују ради извршавања међународних уговора, примењује се закон којим се уређује инспекцијски надзор.. Члан 13. У члану 46. став 1. тачка 1) речи: недостатке и неправилности замењују се речима: незаконитости. У подтачки (1) речи: члану 3. ст. 4, 5. и 6. замењују се речима: члану 3. ст. 6, 7. и 8.. Тачка 3) мења се и гласи: 3) искључи теретно возило или скуп возила, којим се обавља јавни превоз терета у друмском саобраћају, ако се у теретном возилу не налази извод лиценце за превоз, односно којим превоз у друмском саобраћају обавља противно одредбама овог закона или међународним уговорима и другим

8 међународноправним актима, одреди место паркирања и одузме саобраћајну дозволу и регистарске таблице у трајању од пет дана, а у случају поновног искључивања теретног или скупа возила истог превозника, у трајању од десет дана;. После тачке 3) додаје се тачка 3а) која гласи: 3а) искључи теретно возило домаћег привредног друштва, другог правног лица, предузетника или пољопривредника, односно теретно возило страног правног лица, предузетника или физичког лица којим се превоз терета за сопствене потребе обавља противно одредбама овог закона, односно противно међународним уговорима и другим међународноправним актима, одреди место паркирања и одузме саобраћајну дозволу и регистарске таблице у трајању од пет дана, а у случају поновног искључивања теретног или скупа возила истог превозника, у трајању од десет дана;. У тачки 6) тачка на крају замењује се тачком запетом. После тачке 6) додаје се тачка 7) која гласи: 7) донесе привремено решење о одузимању дозволе додељене домаћем превознику ако дозвола не одговара евиденцији из члана 35. овог закона и поднесе захтев Министарству за доношење решења о одузимању дозволе.. У ставу 2. речи: лиценце за превоз и извода лиценце за превоз из става 1. тачка 4) и дозвола из става 1. тачка 5) овог члана замењују се речима: лиценце за превоз и извода лиценце за превоз из става 1. тачка 4) и дозволе из става 1. тач. 5) и 7) овог члана. Став 4. мења се и гласи: Инспектор је дужан да без одлагања о предузетој мери из става 1. тач. 3) и 3а) овог члана обавести министарство надлежно за унутрашње послове.. Члан 14. У члану 47. став 1. речи: која садржи инспекцијска овлашћења бришу се. У ставу 2. речи: образац службене легитимације, односно бришу се. После става 2. додаје се нови став 3. који гласи: Службена легитимација инспектора из става 1. овог члана уређује се законом којим се уређује инспекцијски надзор.. Досадашњи ст. 3. и 4. постају ст. 4. и 5. Члан 15. Назив члана и члан 49. мењају се и гласе: Обавезе надзираног субјекта Члан 49.

9 Надзирани субјекат дужан је да инспектору омогући неометано вршење инспекцијског надзора и да без одлагања омогући увид у захтевану документацију и податке, као и несметан приступ објектима или особљу који су у вези са обављањем делатности превоза терета у друмском саобраћају. Надзирани субјекат дужан је да поступи по налогу за инспекцијски надзор и изврши наложене инспекцијске мере. Лице одговорно за превоз у надзираном субјекту дужно је да, у року од 24 часа од часа када је протекао рок за отклањање незаконитости, писмено обавести инспектора да ли су незаконитости отклоњене.. Члан 16. У члану 53. ст. 1. и 2. реч: осам замењује се бројем: 15. У ставу 3. речи: не одлаже извршење решења замењују се речима: одлаже извршење решења, осим када се ради о предузимању хитних мера.. Члан 55. мења се и гласи: Члан 17. Члан 55. Ако орган надлежан за послове саобраћаја државе на чијој територији је домаћи превозник обављао превоз терета у међународном друмском саобраћају у супротности са међународним уговором који је закључила Република Србија у области превоза терета у међународном друмском саобраћају, обавести Министарство о учињеним повредама, Министарство може предузети следеће административне мере: 1) опомена; 2) опомена да ће бити обустављена додела одређене врсте појединачних дозвола из контингента појединачних дозвола за државу на чијој територији је учињена повреда у периоду од једног до три месеца или да ће бити одузета временска дозвола за државу на чијој територији је учињена повреда на период од једног до три месеца; 3) обустављање доделе одређене врсте појединачних дозвола из контингента појединачних дозвола за државу на чијој територији је учињена повреда у периоду од једног до три месеца; 4) одузимање временске дозволе за државу на чијој територији је учињена повреда на период од једног до три месеца. Министарство доноси решење о административним мерама из става 1. овог члана. Против решења из става 2. овог члана може се изјавити жалба Влади.

10 Министарство, у циљу примене прописа којима се уређује превоз терета у међународном друмском саобраћају, размењује, на принципу узајамности, податке о лиценцама за превоз, сертификатима о професионалној оспособљености, потврдама за возаче, обавештења о извршеним прекршајима и предузетим административним мерама, са органима надлежним за послове саобраћаја других држава.. Члан 18. У члану 60. став 1. тачка 1) речи: члана 3. став 3. тачка 4) замењују се речима: члана 3. став 3. тачка 5). У тачки 4) после речи: радно ангажован додају се речи: код тог домаћег превозника у складу са прописима којима се уређују радни односи и подношење јединствене пријаве на обавезно социјално осигурање. Члан 62. мења се и гласи: Члан 19. Члан 62. Новчаном казном у фиксном износу од динара казниће се за прекршај привредно друштво или друго правно лице ако: 1) не води дневник путовања у складу са чланом 27. став 2. и чланом 28. став 3. овог закона; 2) приликом обављања јавног превоза терета у теретном возилу домаћег превозника се не налази оригинал извода лиценце за превоз (члан 37. став 1); 3) у теретном возилу домаћег превозника, при обављању превоза терета у друмском саобраћају, се не налази лиценца возача (члан 37. став 1); 4) при обављању превоза терета у друмском саобраћају код возача се не налази доказ о радном ангажовању возача у складу са прописима којима се уређују радни односи и подношење јединствене пријаве на обавезно социјално осигурање односно оригинал потврде за возача који није држављанин Републике Србије (члан 37. став 3); 5) обавља превоз терета у друмском саобраћају теретним возилом које није прописно обележено у складу са одредбом члана 3. ст. 6. и 7. овог закона (члан 37. став 8); 6) обавља превоз терета у друмском саобраћају теретним возилом које није прописно обележено у складу са одредбом члана 13. ст. 5, 6. и 7. овог закона (члан 37. став 8); 7) у теретном возилу или скупу возила страног превозника, при обављању превоза терета у међународном друмском саобраћају, се не налази лиценца за превоз, односно извод лиценце за превоз када је њихово поседовање

11 предвиђено међународним уговором и другим међународноправним актима који се закључују ради извршавања међународних уговора (члан 39. став 1. тачка 1); 8) у теретном возилу или скупу возила страног превозника, при обављању превоза терета у међународном друмском саобраћају, се не налази лиценца возача када је њено поседовање предвиђено међународним уговором и другим међународноправним актима (члан 39. став 1. тачка 2); 9) при обављању превоза терета у међународном друмском саобраћају код возача се не налази оригинал уговора о радном ангажовању возача, односно оверена фотокопија уговора о радном ангажовању (члан 39. став 1. тачка 3); 10) у теретном возилу или скупу возила страног превозника, при обављању превоза терета у међународном друмском саобраћају, се не налази потврда за возача када је њено поседовање предвиђено међународним уговором и другим међународноправним актима (члан 39. став 1. тачка 4). За прекршај из става 1. овог члана казниће се новчаном казном у фиксном износу од динара лице одговорно за превоз у привредном друштву, односно другом правном лицу. Новчаном казном у фиксном износу од динара казниће се предузетник за прекршај из става 1. овог члана. Новчаном казном у фиксном износу од динара казниће се физичко лице за прекршај из става 1. овог члана. У члану 63. став 1. мења се и гласи: Члан 20. Новчаном казном у фиксном износу од динара казниће се за прекршај привредно друштво или друго правно лице ако: 1) се на бочним вратима, односно бочним странама кабине теретног возила налази пословно име и натпис Превоз за сопствене потребе исписано словима висине мање од три центиметра и бојом или налепницом која се битно не разликује од основне боје возила, супротно члану 3. став 6. овог закона; 2) су на бочним вратима или бочним странама кабине теретног возила стављени други натписи, супротно члану 3. став 7. овог закона; 3) су на бочним вратима или бочним странама кабине теретног возила или скупа возила стављени натписи, супротно члану 13. ст. 5. и 6. овог закона; 4) се на бочним вратима, односно на бочним странама кабине теретног возила, налази исписано пословно име словима висине мање од пет центиметра и бојом или налепницом која се битно не разликује од основне боје возила, супротно члану 13. став 7. овог закона;

12 5) лице одговорно за превоз у надзираном субјекту не обавести инспектора о отклањању незаконитости у складу са одредбом члана 49. став 3. овог закона.. Члан 21. Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном гласнику Републике Србије.

Microsoft Word - Document2

Microsoft Word - Document2 ZAKON O PREVOZU TERETA U DRUMSKOM SAOBRAĆAJU ("Sl. glasnik RS", br. 68/2015 i 41/2018) I UVODNE ODREDBE Predmet Član 1 Ovim zakonom uređuju se uslovi i način obavljanja javnog prevoza tereta i prevoza

Више

ШИФРА:IV-34 РЕПУБЛИКА СРБИЈА АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА ГРАД НОВИ САД ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ ЗАХТЕВ ЗА OДОБРЕЊЕ ЗА ОБАВЉАЊЕ ТАКСИ ПРЕ

ШИФРА:IV-34 РЕПУБЛИКА СРБИЈА АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА ГРАД НОВИ САД ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ ЗАХТЕВ ЗА OДОБРЕЊЕ ЗА ОБАВЉАЊЕ ТАКСИ ПРЕ ШИФРА:IV-34 РЕПУБЛИКА СРБИЈА АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА ГРАД НОВИ САД ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ ЗАХТЕВ ЗА OДОБРЕЊЕ ЗА ОБАВЉАЊЕ ТАКСИ ПРЕВОЗА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НОВОГ САДА, ДОДЕЛУ БРОЈА КРОВНЕ

Више

BUDITE NA PRAVNOJ STRANI Preuzeto iz elektronske pravne baze Paragraf Lex Ukoliko ovaj propis niste preuzeli sa Par

BUDITE NA PRAVNOJ STRANI   Preuzeto iz elektronske pravne baze Paragraf Lex Ukoliko ovaj propis niste preuzeli sa Par BUDITE NA PRAVNOJ STRANI online@paragraf.rs www.paragraf.rs Preuzeto iz elektronske pravne baze Paragraf Lex Ukoliko ovaj propis niste preuzeli sa Paragrafovog sajta ili niste sigurni da li je u pitanju

Више

0BZAKON 1BO ZAŠTITI GRAĐANA SAVEZNE REPUBLIKE JUGOSLAVIJE NA RADU U INOSTRANSTVU ("Sl. list SRJ", br. 24/98 i "Sl. glasnik RS", br. 101/ dr. zak

0BZAKON 1BO ZAŠTITI GRAĐANA SAVEZNE REPUBLIKE JUGOSLAVIJE NA RADU U INOSTRANSTVU (Sl. list SRJ, br. 24/98 i Sl. glasnik RS, br. 101/ dr. zak 0BZAKON 1BO ZAŠTITI GRAĐANA SAVEZNE REPUBLIKE JUGOSLAVIJE NA RADU U INOSTRANSTVU ("Sl. list SRJ", br. 24/98 i "Sl. glasnik RS", br. 101/2005 - dr. zakon i 36/2009 - dr. zakon) Član 1 Ovim zakonom uređuju

Више

З А К О Н ПРЕДЛОГ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О МЕЂУНАРОДНОМ ПРЕВОЗУ У ДРУМСКОМ САОБРАЋАЈУ Члан 1. У Закону о међународном превозу у друмском саобраћ

З А К О Н ПРЕДЛОГ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О МЕЂУНАРОДНОМ ПРЕВОЗУ У ДРУМСКОМ САОБРАЋАЈУ Члан 1. У Закону о међународном превозу у друмском саобраћ З А К О Н ПРЕДЛОГ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О МЕЂУНАРОДНОМ ПРЕВОЗУ У ДРУМСКОМ САОБРАЋАЈУ Члан 1. У Закону о међународном превозу у друмском саобраћају ( Службени лист СРЈ, бр. 60/98, 5/99, 44/99, 74/99

Више

ODLUKA O RASKOPAVANJU POVRŠINA JAVNE NAMENE ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 12/2011, 56/2012, 13/2014, 69/2014 i 74/2016) I OPŠTE ODREDBE Član 1 Ovo

ODLUKA O RASKOPAVANJU POVRŠINA JAVNE NAMENE (Sl. list Grada Novog Sada, br. 12/2011, 56/2012, 13/2014, 69/2014 i 74/2016) I OPŠTE ODREDBE Član 1 Ovo ODLUKA O RASKOPAVANJU POVRŠINA JAVNE NAMENE ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 12/2011, 56/2012, 13/2014, 69/2014 i 74/2016) I OPŠTE ODREDBE Član 1 Ovom odlukom uređuju se uslovi i način organizovanja poslova

Више

Zakon o transportu opasnog tereta

Zakon o transportu opasnog tereta AKTIVA sistem doo, Novi Sad Osnivanje preduzeća i radnji Računovodstvena agencija Poresko savetovanje Propisi besplatno www.aktivasistem.com Obrasci besplatno ZAKON O TRANSPORTU OPASNOG TERETA - prečišćeni

Више

Z A K O N O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ODUZIMANJU IMOVINE PROISTEKLE IZ KRIVIČNOG DELA Član 1. U Zakonu o oduzimanju imovine proistekle iz krivičnog

Z A K O N O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ODUZIMANJU IMOVINE PROISTEKLE IZ KRIVIČNOG DELA Član 1. U Zakonu o oduzimanju imovine proistekle iz krivičnog Z A K O N O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ODUZIMANJU IMOVINE PROISTEKLE IZ KRIVIČNOG DELA Član 1. U Zakonu o oduzimanju imovine proistekle iz krivičnog dela ( Službeni glasnik RS, broj 32/13), u članu 2.

Више

Faktura

Faktura EDUKATIVNI CENTAR DISCIPULUS 22441 Deč, Braće Savić 30, Tel/fax: 022/436-288 Mob: 069/102-37-03 PIB: 104660174, Mat.br.: 60400075, Tekući računi: 330-52000652-32 OBAVEŠTENJE U Službenom glasniku RS br.

Више

Katalog propisa Registar i precisceni tekstovi propisa Crne Gore

Katalog propisa Registar i precisceni tekstovi propisa Crne Gore Prečišćeni tekst Zakona o zaštiti građana Crne Gore na radu u inostranstvu obuhvata sljedeće propise: 1. Zakon o zaštiti građana Crne Gore na radu u inostranstvu ("Službeni list Republike Crne Gore", br.

Више

Zakon o radio amaterizmu u RS

Zakon o radio amaterizmu u RS ZAKON O RADIO-AMATERIZMU U REPUBLICI SRPSKOJ 1 ( Službeni glasnik RS, br. 36/19) Član 1. Ovim zakonom uređuje se: status radio-amaterizma u Republici Srpskoj, obaveze, dužnosti i ovlašćenja Saveza radio-amatera

Више

З А К О Н О ИЗМЕНAMA И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ПРЕВОЗУ ПУТНИКА У ДРУМСКОМ САОБРАЋАЈУ Члан 1. П Р Е Д Л О Г У Закону о превозу путника у друмском саобраћају

З А К О Н О ИЗМЕНAMA И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ПРЕВОЗУ ПУТНИКА У ДРУМСКОМ САОБРАЋАЈУ Члан 1. П Р Е Д Л О Г У Закону о превозу путника у друмском саобраћају З А К О Н О ИЗМЕНAMA И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ПРЕВОЗУ ПУТНИКА У ДРУМСКОМ САОБРАЋАЈУ Члан 1. П Р Е Д Л О Г У Закону о превозу путника у друмском саобраћају ( Службени гласник РС, бр. 68/15, 41/18, 44/18-др.

Више

ODLUKA O POSTAVLJANJU SISTEMA JAVNIH BICIKALA NA TERITORIJI GRADA BEOGRADA ("Sl. list grada Beograda", br. 103/2018 i 118/2018) I OSNOVNE ODREDBE Član

ODLUKA O POSTAVLJANJU SISTEMA JAVNIH BICIKALA NA TERITORIJI GRADA BEOGRADA (Sl. list grada Beograda, br. 103/2018 i 118/2018) I OSNOVNE ODREDBE Član ODLUKA O POSTAVLJANJU SISTEMA JAVNIH BICIKALA NA TERITORIJI GRADA BEOGRADA ("Sl. list grada Beograda", br. 103/2018 i 118/2018) I OSNOVNE ODREDBE Član 1 Ovom odlukom propisuju se uslovi i način postavljanja

Више

Microsoft Word

Microsoft Word На основу члана 23. став 7. Закона о добробити животиња ( Службени гласник РС, број 41/09), Министар пољопривреде, шумарства и водопривреде, доноси П Р А В И Л Н И К О ПРОГРАМУ ОБУКЕ О ДОБРОБИТИ ЖИВОТИЊА

Више

Document10

Document10 Na osnovu člana 112. stav 1. tačka 2. Ustava Republike Srbije, donosim UKAZ O PROGLAŠENJU ZAKONA O ZAŠTITI OD NEJONIZUJUĆIH ZRAČENJA Proglašava se Zakon o zaštiti od nejonizujućih zračenja, koji je donela

Више

Закон о изменама и допунама Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање Члан 1. У Закону о доприносима за обавезно социјално осигурање ( Служ

Закон о изменама и допунама Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање Члан 1. У Закону о доприносима за обавезно социјално осигурање ( Служ Закон о изменама и допунама Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање Члан 1. У Закону о доприносима за обавезно социјално осигурање ( Службени гласник РС, бр. 84/04, 61/05, 62/06, 5/09, 52/11,

Више

ПРАВИЛНИК О ПОСТУПКУ УНУТРАШЊЕГ УЗБУЊИВАЊА

ПРАВИЛНИК О ПОСТУПКУ УНУТРАШЊЕГ УЗБУЊИВАЊА На основу члана 16 Закона о заштити узбуњивача ( Сл. Гласник РС, бр. 128/2014) (даље: Закон) и Правилника о начину унутрашњег узбуњивања, начину одређивања овлашћеног лица код послодавца, као и другим

Више

На основу члана 37. Статута Јавног комуналног предузећа за јавне гараже и паркиралишта Паркинг сервис Београд, члана 11б. и 11в. Одлукe о јавним парки

На основу члана 37. Статута Јавног комуналног предузећа за јавне гараже и паркиралишта Паркинг сервис Београд, члана 11б. и 11в. Одлукe о јавним парки На основу члана 37. Статута Јавног комуналног предузећа за јавне гараже и паркиралишта Паркинг сервис Београд, члана 11б. и 11в. Одлукe о јавним паркиралиштима ( Службени лист Града Београда бр. 12/2010

Више

OBAVEŠTENJE ZAKON O PRIVATNOM OBEZBEĐENJU objavljen je u Službenom glasniku RS br. 104 od godine i stupio na snagu godine.. ZA

OBAVEŠTENJE ZAKON O PRIVATNOM OBEZBEĐENJU objavljen je u Službenom glasniku RS br. 104 od godine i stupio na snagu godine.. ZA OBAVEŠTENJE ZAKON O PRIVATNOM OBEZBEĐENJU objavljen je u Službenom glasniku RS br. 104 od 27.11.2013. godine i stupio na snagu 05.12.2014. godine.. ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PRIVATNOM OBEZBEĐENJU

Више

Pravilnik o dozvolama za rad

Pravilnik o dozvolama za rad AKTIVA sistem doo Osnivanje preduzeća i radnji Računovodstvena agencija Poresko savetovanje Propisi besplatno www.aktivasistem.com Obrasci besplatno PRAVILNIK o dozvolama za rad ( Službeni glasnik RS,

Више

Microsoft Word - FL-nadzor doc

Microsoft Word - FL-nadzor doc Службени гласник РС, бр. 85/2011 На основу члана 13ж. став 8. Закона о финансијском лизингу ( Службени гласник РС, бр. 55/2003, 61/2005 и 31/2011) и члана 15. став 1. Закона о Народној банци Србије ( Службени

Више

Preuzeto iz elektronske pravne baze Paragraf Lex izvor: ZAKON O USLOVIMA ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA SA STRANIM DRŽAVLJANIMA ("Sl. lis

Preuzeto iz elektronske pravne baze Paragraf Lex izvor:   ZAKON O USLOVIMA ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA SA STRANIM DRŽAVLJANIMA (Sl. lis Preuzeto iz elektronske pravne baze Paragraf Lex izvor: www.paragraf.rs ZAKON O USLOVIMA ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA SA STRANIM DRŽAVLJANIMA ("Sl. list SFRJ", br. 11/78 i 64/89, "Sl. list SRJ", br. 42/92,

Више

Microsoft Word - 04 Pravilnik o postupku i uslovima izricanja mera i oduzimanju dozvole emiterima.doc

Microsoft Word - 04 Pravilnik o postupku i uslovima izricanja mera i oduzimanju dozvole emiterima.doc Савет Републичке радиодифузне агенције на основу члана 8 став 1 тачка 9, члана 18 став 8, члана 62 став 2 Закона о радиодифузији ( Службени гласник Републике Србије бр. 42/02, 97/04, 76/05, 79/05, 62/06

Више

Microsoft Word - izmene i dopune.doc

Microsoft Word - izmene i dopune.doc На основу члана 63. став 1. Закона о ЈН (''Службени гласник РС'', бр. 124/12, 14/2015 и 68/15) КОМИСИЈА за јн мв образована Решењем бр. 404-119-5/18-IV сачинила је: 1. ОПШТИ ПОДАЦИ Наручилац Адреса - Израда

Више

Microsoft Word - Zakon o drzavnom premeru i katastru.doc

Microsoft Word - Zakon o drzavnom premeru i katastru.doc Z A K O N O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DRŽAVNOM PREMERU I KATASTRU Član 1. U Zakonu o državnom premeru i katastru ( Službeni glasnik RS, br. 72/09 i 18/10), posle člana 10. dodaju se čl. 10a, 10b i 10v,

Више

Број: 07

Број: 07 РЕПУБЛИКА СРПСКА МИНИСТАРСТВО ПРОСВЈЕТЕ И КУЛТУРЕ ЗАВОД ЗА ОБРАЗОВАЊЕ ОДРАСЛИХ Вука Караџића бр. 1, Бањалука, тел: 051/228-282, факс: 051/227-863, www.mpoo.org, е-mail: mpoo@mpoo.vladars.net Број: 07/5.4.2/248-5-43/19

Више

На основу члана 36 став 1 тачка Закона о превозу у друмском саобраћају ("Сл. гласник РС", бр.46/95, 66/01, 61/05, 91/05, 62/06 и 31/11), члана 20 став

На основу члана 36 став 1 тачка Закона о превозу у друмском саобраћају (Сл. гласник РС, бр.46/95, 66/01, 61/05, 91/05, 62/06 и 31/11), члана 20 став На основу члана 36 став 1 тачка Закона о превозу у друмском саобраћају ("Сл. гласник РС", бр.46/95, 66/01, 61/05, 91/05, 62/06 и 31/11), члана 20 став 1 тачка 13 Закона о локалној самоуправи ("Сл. гласник

Више

ЗАКОН

ЗАКОН ЗАКОН О ДРЖАВНИМ СТАНОВИМА НА КОЈИМА НЕ ПОСТОЈИ СТАНАРСКО ПРАВО I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ Члан 1. (1) Овим законом утвђују се услови и поступак враћања станова у државној својини на којима не постоји станарско

Више

ZAKON O ZAŠTITI OD NEJONIZUJUĆIH ZRAČENJA ("Sl. glasnik RS", br. 36/2009) I OSNOVNE ODREDBE Član 1 Ovim zakonom ureċuju se uslovi i mere zaštite zdrav

ZAKON O ZAŠTITI OD NEJONIZUJUĆIH ZRAČENJA (Sl. glasnik RS, br. 36/2009) I OSNOVNE ODREDBE Član 1 Ovim zakonom ureċuju se uslovi i mere zaštite zdrav ZAKON O ZAŠTITI OD NEJONIZUJUĆIH ZRAČENJA ("Sl. glasnik RS", br. 36/2009) I OSNOVNE ODREDBE Član 1 Ovim zakonom ureċuju se uslovi i mere zaštite zdravlja ljudi i zaštite ţivotne sredine od štetnog dejstva

Више

Microsoft Word - Pravilnik o blizim uslovima za izdavanje i oduzimanje licence.doc

Microsoft Word - Pravilnik o blizim uslovima za izdavanje i oduzimanje licence.doc ПРАВИЛНИК О БЛИЖИМ УСЛОВИМА ЗА ИЗДАВАЊЕ, ОБНАВЉАЊЕ ИЛИ ОДУЗИМАЊЕ ЛИЦЕНЦЕ ЧЛАНОВИМА КОМОРА ЗДРАВСТВЕНИХ РАДНИКА ("Сл. гласник РС", бр. 119/2007 и 23/2009) I УВОДНА ОДРЕДБА Члан 1 Овим правилником утврђују

Више

Microsoft Word - ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ПРЕДДИГИТАЛИЗАЦИЈА

Microsoft Word - ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ПРЕДДИГИТАЛИЗАЦИЈА КУЛТУРНИ ЦЕНТАР БРАНА ЦРНЧЕВИЋ Вељка Дугошевића 102 22400 Рума Број: 0165/19 Датум: 25.02.2019. На основу члана 63. став 1. Закона о ЈН (''Службени гласник РС'', бр. 124/12, 14/2015 и 68/15) КОМИСИЈА за

Више

Microsoft Word - Pravilnik o postupku unutrašnjeg uzbunjivanja Srednjoškolskog doma.doc

Microsoft Word - Pravilnik o postupku unutrašnjeg  uzbunjivanja Srednjoškolskog doma.doc Средњошколски дом у Новом Саду Дел.бр: 01-896 Датум: 03.12.2015. ПРАВИЛНИК О ПОСТУПКУ УНУТРАШЊЕГ УЗБУЊИВАЊА У СРЕДЊОШКОЛСКОМ ДОМУ Нови Сад, децембар 2015. 1 На основу члана 16. став 1. Закона о заштити

Више

ЗАКОН о запошљавању странаца "Службени гласник РС", број 128 од 26. новембра I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ Предмет Члан 1. Овим законом уређују се услови и

ЗАКОН о запошљавању странаца Службени гласник РС, број 128 од 26. новембра I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ Предмет Члан 1. Овим законом уређују се услови и ЗАКОН о запошљавању странаца "Службени гласник РС", број 128 од 26. новембра 2014. I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ Предмет Члан 1. Овим законом уређују се услови и поступак за запошљавање странaца у Републици Србији

Више

zakon-o-sluzbenoj-upotrebi-jezika-i-pisama

zakon-o-sluzbenoj-upotrebi-jezika-i-pisama ZAKON O SLUŽBENOJ UPOTREBI JEZIKA I PISAMA ("Sl. glasnik RS", br. 45/91, 53/93, 67/93, 48/94, 101/2005 - dr. zakon, 30/2010, 47/2018 i 48/2018 - ispr.) I OSNOVNE ODREDBE Član 1 U Republici Srbiji u službenoj

Више

BUDITE NA PRAVNOJ STRANI Preuzeto iz elektronske pravne baze Paragraf Lex Ukoliko ovaj propis niste preuzeli sa Par

BUDITE NA PRAVNOJ STRANI   Preuzeto iz elektronske pravne baze Paragraf Lex Ukoliko ovaj propis niste preuzeli sa Par BUDITE NA PRAVNOJ STRANI online@paragraf.rs www.paragraf.rs Preuzeto iz elektronske pravne baze Paragraf Lex Ukoliko ovaj propis niste preuzeli sa Paragrafovog sajta ili niste sigurni da li je u pitanju

Више

Na osnovu člana 34. stav 3. Zakona o energetici ( "Službeni glasnik RS", broj 145/14), Ministar rudarstva i energetike donosi Pravilnik o energetskoj

Na osnovu člana 34. stav 3. Zakona o energetici ( Službeni glasnik RS, broj 145/14), Ministar rudarstva i energetike donosi Pravilnik o energetskoj Na osnovu člana 34. stav 3. Zakona o energetici ( "Službeni glasnik RS", broj 145/14), Ministar rudarstva i energetike donosi Pravilnik o energetskoj dozvoli Pravilnik je objavljen u "Službenom glasniku

Више

NACRT ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O INSPEKCIJSKOM NADZORU Član 1 U Zakonu o inspekcijskom nadzoru ( Službeni list RCG, broj 39/03 i Službeni l

NACRT ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O INSPEKCIJSKOM NADZORU Član 1 U Zakonu o inspekcijskom nadzoru ( Službeni list RCG, broj 39/03 i Službeni l NACRT ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O INSPEKCIJSKOM NADZORU Član 1 U Zakonu o inspekcijskom nadzoru ( Službeni list RCG, broj 39/03 i Službeni list CG, br. 76/09, 57/11, 18/14, 11/15 i 52/16), u

Више

VOZAČKA DOZVOLA

VOZAČKA  DOZVOLA VOZAČKA DOZVOLA 1. ŠTA JE VOZAČKA DOZVOLA? Motornim vozilom u saobraćaju na putu može samostalno da upravlja samo lice koje ima važeću vozačku dozvolu, stranu vozačku dozvolu ili međunarodnu vozačku dozvolu.

Више

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЗРЕЊАНИН Зрењанин, Др Емила Гаврила бр. 15 П Р А В И Л Н И К О ПОСТУПКУ УНУТРАШЊЕГ УЗБУЊИВАЊА КОД ЗАВОДА ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЗРЕЊА

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЗРЕЊАНИН Зрењанин, Др Емила Гаврила бр. 15 П Р А В И Л Н И К О ПОСТУПКУ УНУТРАШЊЕГ УЗБУЊИВАЊА КОД ЗАВОДА ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЗРЕЊА ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЗРЕЊАНИН Зрењанин, Др Емила Гаврила бр. 15 П Р А В И Л Н И К О ПОСТУПКУ УНУТРАШЊЕГ УЗБУЊИВАЊА КОД ЗАВОДА ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЗРЕЊАНИН децембар 2015. На основу члана 16. став 1. Закона

Више

Microsoft Word - Posebne mere i ovlascenja

Microsoft Word - Posebne mere i ovlascenja 1. а) се креће возилом брзином која је од 51 km/h до 70 km/h већа од дозвољене на путу у насељу, б) управља возилом под дејством алкохола, в) управља возилом за које је при контроли саобраћаја утврђено

Више

"Службени гласник РС", бр. 21/96 ПРАВИЛНИК О УСЛОВИМА, НАЧИНУ И ПРОГРАМУ ПОЛАГАЊА СТРУЧНОГ ИСПИТА ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА ИЗРАДЕ ПРОЈЕКАТА И ЕЛАБОРАТА И И

Службени гласник РС, бр. 21/96 ПРАВИЛНИК О УСЛОВИМА, НАЧИНУ И ПРОГРАМУ ПОЛАГАЊА СТРУЧНОГ ИСПИТА ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА ИЗРАДЕ ПРОЈЕКАТА И ЕЛАБОРАТА И И "Службени гласник РС", бр. 21/96 ПРАВИЛНИК О УСЛОВИМА, НАЧИНУ И ПРОГРАМУ ПОЛАГАЊА СТРУЧНОГ ИСПИТА ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА ИЗРАДЕ ПРОЈЕКАТА И ЕЛАБОРАТА И ИЗВОЂЕЊА ГЕОЛОШКИХ ИСТРАЖИВАЊА Члан 1. Овим правилником

Више

osfsdfjksdjf

osfsdfjksdjf СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ГОДИНА X - БРОЈ 2 П ЕТР ОВ АЦ Н А М Л АВ И 20. ма р т 2015. године Б е с п л а т а н п р и м е р а к 1. На основу члана 20. став 1. тачка 3. а у вези члана 32. Закона о локалној

Више

На основу члана 4. ст. 2. и члана 12. Закона о комуналним дјелатностима ( "Сл. лист РЦГ", број 12/95) и члана 36. став 1. тачка 3. Статута Општине Хер

На основу члана 4. ст. 2. и члана 12. Закона о комуналним дјелатностима ( Сл. лист РЦГ, број 12/95) и члана 36. став 1. тачка 3. Статута Општине Хер На основу члана 4. ст. 2. и члана 12. Закона о комуналним дјелатностима ( "Сл. лист РЦГ", број 12/95) и члана 36. став 1. тачка 3. Статута Општине Херцег Нови ("Сл. лист РЦГ - општински прописи" број 15/04),

Више

На основу члана 7. став 2. тачка 7, члана 9. став 1. тачка 2. Закона о друштвима за осигурање ("Службени гласник Републике Српске", број: 17/05, 01/06

На основу члана 7. став 2. тачка 7, члана 9. став 1. тачка 2. Закона о друштвима за осигурање (Службени гласник Републике Српске, број: 17/05, 01/06 На основу члана 7. став 2. тачка 7, члана 9. став 1. тачка 2. Закона о друштвима за осигурање ("Службени гласник Републике Српске", број: 17/05, 01/06, 64/06, 74/10 и 47/17), члана 5. став 5, члана 8.

Више

Microsoft Word - ZAKON o akcijskom fondu.doc

Microsoft Word - ZAKON o akcijskom fondu.doc ZAKON O AKCIJSKOM FONDU ("Sl. glasnik RS", br. 38/2001 i 45/2005) Osnivanje Član 1 Osniva se Akcijski fond Republike Srbije (u daljem tekstu: Akcijski fond). Druga pravna lica ne mogu koristiti naziv akcijski

Више

Pravilnik o bližim uslovima za izdavanje dozvole za obavljanje veterinarske djelatnosti (licenca) Na osnovu člana 74 stav 3 Zakona o veterinarstvu (Sl

Pravilnik o bližim uslovima za izdavanje dozvole za obavljanje veterinarske djelatnosti (licenca) Na osnovu člana 74 stav 3 Zakona o veterinarstvu (Sl Pravilnik o bližim uslovima za izdavanje dozvole za obavljanje veterinarske djelatnosti (licenca) Na osnovu člana 74 stav 3 Zakona o veterinarstvu (Službeni list RCG br. 11/04 i 27/07), Ministarstvo poljoprivrede,

Више

BUDITE NA PRAVNOJ STRANI Preuzeto iz elektronske pravne baze Paragraf Lex Ukoliko ovaj propis niste preuzeli sa Par

BUDITE NA PRAVNOJ STRANI   Preuzeto iz elektronske pravne baze Paragraf Lex Ukoliko ovaj propis niste preuzeli sa Par BUDITE NA PRAVNOJ STRANI online@paragraf.rs www.paragraf.rs Preuzeto iz elektronske pravne baze Paragraf Lex Ukoliko ovaj propis niste preuzeli sa Paragrafovog sajta ili niste sigurni da li je u pitanju

Више

Microsoft Word - Vozaci

Microsoft Word - Vozaci ВОЗАЧИ - питања за Б категорију 1... Моторним возилом, односно скупом возила, може самостално да управља возач који: а) испуњава прописане услове и има уверење о положеном возачком испиту оне категорије

Више



 Prečišćeni tekst Zakona o volonterskom radu obuhvata sljedeće propise: 1. Zakon o volonterskom radu ("Službeni list Crne Gore", br. 026/10 od 07.05.2010), 2. Ispravka Zakona o volonterskom radu ("Službeni

Више

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ На основу члана 43 став 1 тачка 4 Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености ( Сл. гласник РС, бр. 36/09, 88/10, 38/1 и 113/17), члана 30 Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању

Више

Microsoft Word - 10 Odluka o nadzoru - bez korekcija.docx

Microsoft Word - 10 Odluka o nadzoru - bez korekcija.docx Службени гласник РС, бр. 60/2011 На основу члана 15. став 1. и члана 64. став 2. Закона о Народној банци Србије ( Службени гласник РС, бр. 72/2003, 55/2004 и 44/2010), члана 69. став 3. и члана 70а. став

Више

ZAKON O DUALNOM OBRAZOVANJU ("Sl. glasnik RS", br. 101/2017) I OSNOVNE ODREDBE Predmet zakona Član 1 Ovim zakonom uređuju se sadržaj i način ostvariva

ZAKON O DUALNOM OBRAZOVANJU (Sl. glasnik RS, br. 101/2017) I OSNOVNE ODREDBE Predmet zakona Član 1 Ovim zakonom uređuju se sadržaj i način ostvariva ZAKON O DUALNOM OBRAZOVANJU ("Sl. glasnik RS", br. 101/2017) I OSNOVNE ODREDBE Predmet zakona Član 1 Ovim zakonom uređuju se sadržaj i način ostvarivanja dualnog obrazovanja, uzajamna prava i obaveze učenika,

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУЛА Службени лист општине Кула излази по потреби, на три језика: српском, мађарском и русинском. Тираж овог броја је 50 примера

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУЛА Службени лист општине Кула излази по потреби, на три језика: српском, мађарском и русинском. Тираж овог броја је 50 примера СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУЛА Службени лист општине Кула излази по потреби, на три језика: српском, мађарском и русинском. Тираж овог броја је 50 примерака. 21. март 2019. године Број 9 Година 54 Издаје Служба

Више

Правилник о начину и програму стручног оспособљавања и начину полагања стручног испита за службеника за јавне набавке Правилник је објављен у "Службен

Правилник о начину и програму стручног оспособљавања и начину полагања стручног испита за службеника за јавне набавке Правилник је објављен у Службен Правилник о начину и програму стручног оспособљавања и начину полагања стручног испита за службеника за јавне набавке Правилник је објављен у "Службеном гласнику РС", бр. 77/2014 и 83/2015. Опште одредбе

Више

Na osnovu člana 16 stav 1 Statuta Ljekarske komore Crne Gore, Skupština Ljekarske komore Crne Gore, na sjednici održanoj 30. aprila godine, doni

Na osnovu člana 16 stav 1 Statuta Ljekarske komore Crne Gore, Skupština Ljekarske komore Crne Gore, na sjednici održanoj 30. aprila godine, doni Na osnovu člana 16 stav 1 Statuta Ljekarske komore Crne Gore, Skupština Ljekarske komore Crne Gore, na sjednici održanoj 30. aprila 2018. godine, donijela je PRAVILNIK O UPISU U LJEKARSKU KOMORU CRNE GORE

Више

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ РЕПУБЛИКА СРБИЈА НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ ГРАД СУБОТИЦА На основу члана 43 став 1 тачка 4 Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености ( Сл. гласник РС, бр. 36/09, 88/10, 38/1 и 113/17),

Више

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ На основу члана 43 став 1 тачка 4 Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености ( Сл. гласник РС, бр. 36/09, 88/10, 38/1 и 113/17), члана 30 Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању

Више

Верзија за штампу

Верзија за штампу Na osnovu člana 112. stav 1. tačka 2. Ustava Republike Srbije, donosim Ukaz o proglašenju Zakona o volontiranju Proglašava se Zakon o volontiranju, koji je donela Narodna skupština Republike Srbije na

Више

??????????????????

?????????????????? На основу члана 112. став 1. тачка 2. Устава Републике Србиjе, доносим Указ о проглашењу Закона о дуалном образовању Проглашава се Закон о дуалном образовању, коjи jе донела Народна скупштина Републике

Више

З А К О Н О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ДЕВИЗНОМ ПОСЛОВАЊУ Члан 1. У Закону о девизном пословању ( Службени гласник РС, бр. 62/06, 31/11, 119/12 и 13

З А К О Н О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ДЕВИЗНОМ ПОСЛОВАЊУ Члан 1. У Закону о девизном пословању ( Службени гласник РС, бр. 62/06, 31/11, 119/12 и 13 З А К О Н О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ДЕВИЗНОМ ПОСЛОВАЊУ Члан 1. У Закону о девизном пословању ( Службени гласник РС, бр. 62/06, 31/11, 119/12 и 139/14), у члану 7. став 2. мења се и гласи: Пoслoви

Више

Na osnovu člana 19. stav (1) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/0

Na osnovu člana 19. stav (1) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine (Službene novine Federacije BiH, br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/0 Na osnovu člana 19. stav (1) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06) i člana 20a. stav (3) Zakona o radu ("Službene novine

Више

N A C R T ZAKON O KRITIČNOJ INFRASTRUKTURI I. OSNOVNE ODREDBE Predmet zakona Član 1 Ovim zakonom uređuje se identifikacija, određivanje i zaštita krit

N A C R T ZAKON O KRITIČNOJ INFRASTRUKTURI I. OSNOVNE ODREDBE Predmet zakona Član 1 Ovim zakonom uređuje se identifikacija, određivanje i zaštita krit N A C R T ZAKON O KRITIČNOJ INFRASTRUKTURI I. OSNOVNE ODREDBE Predmet zakona Član 1 Ovim zakonom uređuje se identifikacija, određivanje i zaštita kritične infrastrukture Crne Gore (u daljem tekstu: kritična

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ општине Књажевац ГОДИНА XI БРОЈ 3 26.МАРТ 2018 БЕСПЛАТАН ПРИМЕРАК 1 На основу члана 94 Закона о превозу путника у друмском саобраћају (

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ општине Књажевац ГОДИНА XI БРОЈ 3 26.МАРТ 2018 БЕСПЛАТАН ПРИМЕРАК 1 На основу члана 94 Закона о превозу путника у друмском саобраћају ( СЛУЖБЕНИ ЛИСТ општине Књажевац ГОДИНА XI БРОЈ 3 26.МАРТ 2018 БЕСПЛАТАН ПРИМЕРАК 1 На основу члана 94 Закона о превозу путника у друмском саобраћају ( Сл.гласник РС бр. 68/2015), ), члана 32 ст. 1. тачка

Више

("Сл. гласник РС", бр. 99/2011 и 83/2014) ЗАКОН о поступку регистрације у Агенцији за привредне регистре I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ Предмет закона Члан 1. Овим

(Сл. гласник РС, бр. 99/2011 и 83/2014) ЗАКОН о поступку регистрације у Агенцији за привредне регистре I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ Предмет закона Члан 1. Овим ("Сл. гласник РС", бр. 99/2011 и 83/2014) ЗАКОН о поступку регистрације у Агенцији за привредне регистре I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ Предмет закона Члан 1. Овим законом уређује се поступак регистрације, евидентирања

Више

Vodic za pristup informacijama god_

Vodic za pristup informacijama god_ CRNA GORA OPŠTINA BIJELO POLJE Sekretarijat za inspekcijske poslove VODIČ ZA PRISTUP INFORMACIJAMA U POSJEDU SEKRETARIJATA ZA INSPEKCIJSKE POSLOVE Bijelo Polje, avgust 2019. godina 2 Na osnovu čl.11 Zakona

Више

Na osnovu Člana 34. Statuta Fudbalskog saveza Crne Gore, Izvršni odbor Fudbalskog saveza Crne Gore, na sjednici održanoj godine, donio je P

Na osnovu Člana 34. Statuta Fudbalskog saveza Crne Gore, Izvršni odbor Fudbalskog saveza Crne Gore, na sjednici održanoj godine, donio je P Na osnovu Člana 34. Statuta Fudbalskog saveza Crne Gore, Izvršni odbor Fudbalskog saveza Crne Gore, na sjednici održanoj 11.06.2015.godine, donio je P R A V I L N I K O DOZVOLAMA ZA RAD FUDBALSKIH TRENERA

Више

Година LV Број 15/ LIST О П Ш Т И Н Е Б А Ч К А П А Л А Н К А На основу члана 57. Закона о превозу путника у друмском саобраћају ("Сл

Година LV Број 15/ LIST О П Ш Т И Н Е Б А Ч К А П А Л А Н К А На основу члана 57. Закона о превозу путника у друмском саобраћају (Сл Година LV Број 15/2019 101 SLU@BENI LIST О П Ш Т И Н Е Б А Ч К А П А Л А Н К А На основу члана 57. Закона о превозу путника у друмском саобраћају ("Службени гласник Републике Србије", број 68/2015, 41/2018,

Више

Scanned Image

Scanned Image На основу члана 38. став 2. Закона о јавним предузећима ( Службени гласник РС, број 15/16), Скупштина Града Новог Сада, на ХХХШ седници од 9. марта 2018. године, доноси О Д Л У К У О СПРОВО'БЕЊУ ЈАВНОГ

Више

CRNA GORA Komisija za tržište kapitala Komisija za tržište kapitala (u daljem tekstu: Komisija) na osnovu člana 30 stav 1, a u vezi sa članom 26 stav

CRNA GORA Komisija za tržište kapitala Komisija za tržište kapitala (u daljem tekstu: Komisija) na osnovu člana 30 stav 1, a u vezi sa članom 26 stav CRNA GORA Komisija za tržište kapitala Komisija za tržište kapitala (u daljem tekstu: Komisija) na osnovu člana 30 stav 1, a u vezi sa članom 26 stav 1 tačka 5) Zakona o tržištu kapitala ("Sl. list CG",

Више

Закон о заштити пословне тајне ("Службеном гласнику РС", бр. 72/2011)

Закон о заштити пословне тајне (Службеном гласнику РС, бр. 72/2011) На основу члана 112. став 1. тачка 2. Устава Републике Србије, доносим Указ о проглашењу Закона о заштити пословне тајне Проглашава се Закон о заштити пословне тајне, који је донела Народна скупштина Републике

Више

ZAKON O POLITIČKIM STRANKAMA (2009) ZAKON O POLITIČKIM STRANKAMA "Službeni glasnik RS", br. 36/2009 od 15.maja godine I. OSNOVNE ODREDBE Predmet

ZAKON O POLITIČKIM STRANKAMA (2009) ZAKON O POLITIČKIM STRANKAMA Službeni glasnik RS, br. 36/2009 od 15.maja godine I. OSNOVNE ODREDBE Predmet ZAKON O POLITIČKIM STRANKAMA "Službeni glasnik RS", br. 36/2009 od 15.maja 2009. godine I. OSNOVNE ODREDBE Predmet zakona Član 1. Ovim zakonom uređuje se osnivanje i pravni položaj političkih stranaka,

Више

451. Na osnovu člana 95 tačka 3 Ustava Crne Gore donosim UKAZ O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SREDSTVIMA ZA ZAŠTITU BILJA Proglaš

451. Na osnovu člana 95 tačka 3 Ustava Crne Gore donosim UKAZ O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SREDSTVIMA ZA ZAŠTITU BILJA Proglaš 451. Na osnovu člana 95 tačka 3 Ustava Crne Gore donosim UKAZ O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SREDSTVIMA ZA ZAŠTITU BILJA Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sredstvima

Више

Z A K O N O SUDSKIM VEŠTACIMA I. UVODNE ODREDBE lan 1. Ovim zakonom ure uju se uslovi za obavljanje vešta enja, postupak imenovanja i razrešenja sudsk

Z A K O N O SUDSKIM VEŠTACIMA I. UVODNE ODREDBE lan 1. Ovim zakonom ure uju se uslovi za obavljanje vešta enja, postupak imenovanja i razrešenja sudsk Z A K O N O SUDSKIM VEŠTACIMA I. UVODNE ODREDBE lan 1. Ovim zakonom ure uju se uslovi za obavljanje vešta enja, postupak imenovanja i razrešenja sudskih veštaka (u daljem tekstu: veštak), postupak upisa

Више

Zakon o zvanjima koja se stiču završetkom visokog obrazovanja

Zakon o zvanjima koja se stiču završetkom visokog obrazovanja ЗАКОН О ЗВАЊИМА KOJA СЕ СТИЧУ ЗАВРШЕТКОМ ВИСОКОГ ОБРАЗОВАЊА Члан 1. Овим законом уређују се звања која се стичу завршетком студија на лиценцираним студијским програмима који се изводе на лиценцираним високошколским

Више

Завод за хитну медицинску помоћ Крагујевац Број: 01/ Дана: год. Крагујевац На основу члaна 136. Закона о здравственој заштити (Служ

Завод за хитну медицинску помоћ Крагујевац Број: 01/ Дана: год. Крагујевац На основу члaна 136. Закона о здравственој заштити (Служ Завод за хитну медицинску помоћ Крагујевац Број: 01/2452-15 Дана: 01.12.2015. год. Крагујевац На основу члaна 136. Закона о здравственој заштити (Службени гласник РС бр. 107/05, 72 /09, 88/10, 99/10, 57/11,

Више

На основу члана 7. Закона о превозу у друмском саобраћају ( Сл. гласник Р. Србије, број 46/95, 66/01, 61/05, 91/05, 62/06 и 31/11), члана 27. Став 4.

На основу члана 7. Закона о превозу у друмском саобраћају ( Сл. гласник Р. Србије, број 46/95, 66/01, 61/05, 91/05, 62/06 и 31/11), члана 27. Став 4. На основу члана 7. Закона о превозу у друмском саобраћају ( Сл. гласник Р. Србије, број 46/95, 66/01, 61/05, 91/05, 62/06 и 31/11), члана 27. Став 4. Правилника о регистрацији моторних и прикључних возила

Више

На основу члана 201. став 7. тач. 20), 21), 28) и 32) Закона о планирању и изградњи ( Службени гласник РС, бр. 72/09, 81/09 исправка, 64/10 УС, 24/11,

На основу члана 201. став 7. тач. 20), 21), 28) и 32) Закона о планирању и изградњи ( Службени гласник РС, бр. 72/09, 81/09 исправка, 64/10 УС, 24/11, На основу члана 201. став 7. тач. 20), 21), 28) и 32) Закона о планирању и изградњи ( Службени гласник РС, бр. 72/09, 81/09 исправка, 64/10 УС, 24/11, 121/12, 42/13 УС, 50/13 УС, 98/13 УС, 132/14, 145/14,

Више

ODLUKA O ODREĐIVANJU AKUSTIČKIH ZONA NA TERITORIJI GRADA NOVOG SADA ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 54/2015 i 32/2017) I OPŠTE ODREDBE Član 1 Ovom o

ODLUKA O ODREĐIVANJU AKUSTIČKIH ZONA NA TERITORIJI GRADA NOVOG SADA (Sl. list Grada Novog Sada, br. 54/2015 i 32/2017) I OPŠTE ODREDBE Član 1 Ovom o ODLUKA O ODREĐIVANJU AKUSTIČKIH ZONA NA TERITORIJI GRADA NOVOG SADA ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 54/2015 i 32/2017) I OPŠTE ODREDBE Član 1 Ovom odlukom određuju se akustičke zone za područja na delu

Више

Zakon o evidencijama u oblasti rada

Zakon o evidencijama u oblasti rada Zakon o evidencijama u oblasti rada Zakon je objavljen u "Službenom listu SRJ", br. 46/96. Vidi: čl. 64. Ustavne povelje - SL SCG, 1/2003-1. Vidi: čl. 81. Zakona - RS, 101/2005-28. Vidi: čl. 110. Zakona

Више

Правила о лиценцама за обављање енергетских дјелатности Правила су објављена у "Службеном листу ЦГ", бр. 50/2016, 30/2018 и 75/2018. I. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Правила о лиценцама за обављање енергетских дјелатности Правила су објављена у Службеном листу ЦГ, бр. 50/2016, 30/2018 и 75/2018. I. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ Правила о лиценцама за обављање енергетских дјелатности Правила су објављена у "Службеном листу ЦГ", бр. 50/2016, 30/2018 и 75/2018. I. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ Члан 1 Овим правилима утврђује се садржај образаца

Више

930. Na osnovu člana 95 tačka 3 Ustava Crne Gore donosim UKAZ O PROGLAŠENJU ZAKONA O ZARADAMA DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA ("Sl. list Crne Gore"

930. Na osnovu člana 95 tačka 3 Ustava Crne Gore donosim UKAZ O PROGLAŠENJU ZAKONA O ZARADAMA DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA (Sl. list Crne Gore 930. Na osnovu člana 95 tačka 3 Ustava Crne Gore donosim UKAZ O PROGLAŠENJU ZAKONA O ZARADAMA DRŽAVNIH SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA ("Sl. list Crne Gore", br. 86/09 od 25.12.2009, 39/11 od 04.08.2011, 59/11

Више

На основу члана 13. став 7. и члана 14. став 3. Закона о сточарству ( Службени гласник РС, број 41/09), Министар пољопривреде, шумарства и водопривред

На основу члана 13. став 7. и члана 14. став 3. Закона о сточарству ( Службени гласник РС, број 41/09), Министар пољопривреде, шумарства и водопривред На основу члана 13. став 7. и члана 14. став 3. Закона о сточарству ( Службени гласник РС, број 41/09), Министар пољопривреде, шумарства и водопривреде, доноси П Р А В И Л Н И К О САДРЖИНИ И ОБРАСЦУ ЗАХТЕВА

Више

CEKOS IN Ekspert

CEKOS IN Ekspert Cekos In Ekspert NAPOMENA EKSPERT-a: Odredbe Zakona o izmenama i dopuni Zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama ("Sl. glasnik RS", br. 68/15), primenjuju se na ugovore

Више

РЕПУБЛИКА СРПСКА

РЕПУБЛИКА СРПСКА РЕПУБЛИКА СРПСКА МИНИСТАРСТВО ЗА ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ, ГРАЂЕВИНАРСТВО И ЕКОЛОГИЈУ ПРАВИЛНИК О УПИСУ У РЕГИСТАР ЗАЈЕДНИЦА ЗГРАДА СА ОБРАСЦИМА АКАТА ЗА ЈЕДИНСТВЕНУ ПРИМЈЕНУ ЗАКОНА О ОДРЖАВАЊУ ЗГРАДА Бања Лука,

Више

На основу чл

На основу чл На основу члана 7. став 2. алинеја 7, члана 9. став 1. алинеја 2, члана 19. став 1, алинеје 2. и 3. Закона о друштвима за осигурање ( Службени гласник Републике Српске, број: 17/05, 01/06, 64/06, 74/10

Више

Microsoft Word - Zakon o LEGALIZACIJI_2013.doc

Microsoft Word - Zakon o LEGALIZACIJI_2013.doc ZAKON O LEGALIZACIJI OBJEKATA ("Sl. glasnik RS", br. 95/2013) оd 31.10.2013. I UVODNE ODREDBE Član 1 Ovim zakonom uređuju se uslovi, postupak i način legalizacije objekata, odnosno delova objekta izgrađenih

Више

Na osnovu Zakona o sportu Republike Srbije (Službeni glasnik RS, br. 10/16), Pravilnika o nomenklaturi sportskih zanimanja i zvanja, Pravilnika o dozv

Na osnovu Zakona o sportu Republike Srbije (Službeni glasnik RS, br. 10/16), Pravilnika o nomenklaturi sportskih zanimanja i zvanja, Pravilnika o dozv Na osnovu Zakona o sportu Republike Srbije (Službeni glasnik RS, br. 10/16), Pravilnika o nomenklaturi sportskih zanimanja i zvanja, Pravilnika o dozvoli za rad sportskih stručnjaka, Pravilnika o stručnom

Више

ПРЕДЛОГ

ПРЕДЛОГ З А К О Н О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ПРЕДШКОЛСКОМ ВАСПИТАЊУ И ОБРАЗОВАЊУ Члан 1. У Закону о предшколском васпитању и образовању ( Службени гласник РС, број 18/10), члан 5. мења се и гласи: Члан 5.

Више

Број: /19-ГВ Градско веће града Београда, на седници одржаној 24. априла године, на основу члана 58. Закона о запосленима у аутономним по

Број: /19-ГВ Градско веће града Београда, на седници одржаној 24. априла године, на основу члана 58. Закона о запосленима у аутономним по Број: 110-406/19-ГВ Градско веће града Београда, на седници одржаној 24. априла 2019. године, на основу члана 58. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе ( Службени

Више

749. Na osnovu člana 88 tačke 2 Ustava Republike Crne Gore donosim UKAZ O PROGLAŠENJU ZAKONA O PROCJENI UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU Proglašavam Zakon o

749. Na osnovu člana 88 tačke 2 Ustava Republike Crne Gore donosim UKAZ O PROGLAŠENJU ZAKONA O PROCJENI UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU Proglašavam Zakon o 749. Na osnovu člana 88 tačke 2 Ustava Republike Crne Gore donosim UKAZ O PROGLAŠENJU ZAKONA O PROCJENI UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU Proglašavam Zakon o procjeni uticaja na životnu sredinu, koji je donijela

Више

Microsoft Word _Lat.DOC

Microsoft Word _Lat.DOC Z A K O N O INTEGRISANOM SPREČAVANJU I KONTROLI ZAGAĐIVANJA ŽIVOTNE SREDINE I. OSNOVNE ODREDBE Predmet Član 1. Ovim zakonom uređuju se uslovi i postupak izdavanja integrisane dozvole za postrojenja i aktivnosti

Више

Р Е П У Б Л И К А С Р П С К А

Р Е П У Б Л И К А   С Р П С К А ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ADVOKATURI REPUBLIKE SRPSKE 1 Član 1. U Zakonu o advokaturi Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 30/07) u članu 13. u stavu 1. u tački 5. i

Више

ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА ПРИСТУП ИНФОРМАЦИЈАМА ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА Остваривање права на слободан приступ информацијама од јавног значаја регулисано је Закон

ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА ПРИСТУП ИНФОРМАЦИЈАМА ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА Остваривање права на слободан приступ информацијама од јавног значаја регулисано је Закон ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА ПРИСТУП ИНФОРМАЦИЈАМА ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА Остваривање права на слободан приступ информацијама од јавног значаја регулисано је Законом о слободном приступу информацијама од јавног значаја

Више

Службени гласник РС, број 59/2019, објављен године Преузето са На основу члана 73. став 2. и члан

Службени гласник РС, број 59/2019, објављен године Преузето са На основу члана 73. став 2. и члан Службени гласник РС, број 59/2019, објављен 23. 08. 2019. године Преузето са www.pravno-informacioni-sistem.rs 3281 На основу члана 73. став 2. и члана 74. став 2. Закона о ветеринарству ( Службени гласник

Више

cti^' "x. ^ CRNA GORA PREDSJEDNIK Na osnovu clana 95 tacka 3 Ustava Crne Gore donosim UKAZ O PROGLASENJU ZAKONA O IZMJENAMA IDOPUNAMA ZAKONA O PREKRSA

cti^' x. ^ CRNA GORA PREDSJEDNIK Na osnovu clana 95 tacka 3 Ustava Crne Gore donosim UKAZ O PROGLASENJU ZAKONA O IZMJENAMA IDOPUNAMA ZAKONA O PREKRSA cti^' "x. ^ CRNA GORA PREDSJEDNIK Na osnovu clana 95 tacka 3 Ustava Crne Gore donosim UKAZ O PROGLASENJU ZAKONA O IZMJENAMA IDOPUNAMA ZAKONA O PREKRSAJIMA Proglasavam Zakon o iznijenama i dopiinama Zakona

Више

Na temelju članka 82. stavka 7. Zakona o zaštiti na radu (»Narodne novine«, broj 71/2014) ministar nadležan za rad donosi PRAVILNIK O OVLAŠTENJIMA ZA

Na temelju članka 82. stavka 7. Zakona o zaštiti na radu (»Narodne novine«, broj 71/2014) ministar nadležan za rad donosi PRAVILNIK O OVLAŠTENJIMA ZA Na temelju članka 82. stavka 7. Zakona o zaštiti na radu (»Narodne novine«, broj 71/2014) ministar nadležan za rad donosi PRAVILNIK O OVLAŠTENJIMA ZA POSLOVE ZAŠTITE NA RADU (NN 112/14 i 84/15) I. OPĆE

Више

PRILOG 3 CRNA GORA Obrazac 3 Ministarstvo finansija Član 63 Zakona o javnim nabavkama Uprava za javne nabavke Naručilac: Agencija za zaštitu konkurenc

PRILOG 3 CRNA GORA Obrazac 3 Ministarstvo finansija Član 63 Zakona o javnim nabavkama Uprava za javne nabavke Naručilac: Agencija za zaštitu konkurenc PRILOG 3 CRNA GORA Obrazac 3 Ministarstvo finansija Član 63 Zakona o javnim nabavkama Uprava za javne nabavke Naručilac: Agencija za zaštitu konkurencije Broj 01-85/1 Mjesto i datum 30.05.2013.godine Na

Више

Z A K O N O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O VISOKOM OBRAZOVANJU Član 1. U Zakonu o visokom obrazovanju ( Službeni glasnik RS, br. 76/05, 100/07 autentičn

Z A K O N O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O VISOKOM OBRAZOVANJU Član 1. U Zakonu o visokom obrazovanju ( Službeni glasnik RS, br. 76/05, 100/07 autentičn Z A K O N O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O VISOKOM OBRAZOVANJU Član 1. U Zakonu o visokom obrazovanju ( Službeni glasnik RS, br. 76/05, 100/07 autentično tumačenje, 97/08, 44/10, 93/12 i 89/13 u daljem tekstu:

Више