Број: 15/ Датум: "гас - Феромонт" а.д., Стара Пазова Бранка Радичевића Стара Пазова Поштовани, у прилогу Вам достављамо

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "Број: 15/ Датум: "гас - Феромонт" а.д., Стара Пазова Бранка Радичевића Стара Пазова Поштовани, у прилогу Вам достављамо"

Транскрипт

1 Број: 15/ Датум: "гас - Феромонт" а.д., Стара Пазова Бранка Радичевића Стара Пазова Поштовани, у прилогу Вам достављамо Мишљење на предлог Одлуке о утврђивању цена за приступ и коришћење система за дистрибуцију природног гаса који сте нам доставили дописом (заведено у Агенцији под бројем 387/ од ) Молимо Вас да Одлуку о ценама упутите Министарству за инфраструктуру и енергетику како би Влада Републике Србије дала сагласност. С поштовањем, ПРЕДСЕДНИК САВЕТА

2 На основу члана 36. став 3. Закона о енергетици ("Службени гласник РС", број 84/2004) и члана 12. тачка 8. Статута Агенције за енергетику Републике Србије ("Службени гласник РС", број 52/2005), Савет Агенције за енергетику Републике Србије, на 151.седници од године, разматрао је Предлог одлуке о утврђивању цене за приступ и коришћење система за дистрибуцију природног гаса "Гас - Феромонт", а.д., Стара Пазова и даје следеће: МИШЉЕЊЕ 1. "Гас - Феромонт", а.д., Стара Пазова - оператор дистрибутивног система за природни гас, доставило је својим дописом од године (допис заведен у Агенцији под бројем 387/2010-Д-02 од О.) на мишљење предлог Одлуке о утврђивању цена за приступ и коришћење система за дистрибуцију природног гаса које износе Тарифни став Тарифни став Категорије Групе.енергенг" "капацитет" корисника корисника (дин/mз) (дин/mз/дан/година) Категорија 1 Домаћинства 5, р < 6 Ьаг Остали корисници 3, З~2iГi Неравномерна потрошња 2,45 112,32, Категорија 2 Равномерна потрошња 2,45 26,96 : 6:::;;Р < 16 Ьаг СИстеми даљинског грејања 2,45 77,50 I 2. У поступку оцене оправданости трошкова пословања, као и висине планиране стопе повраћаја на регулисана средства који се, сагласно Закону о енергетици и Методологији за одређивање тарифних елемената за израчунавање цена приступа и коришћења система за дистрибуцију природног гаса ("Службени гласник РС", 68/2006 и ) признају енергетским субјектима при образовању цена, Агенција је на основу приложене документације и података достављених уз Предлог одлуке, утврдила да је "Гас - Феромонт", а.д., Стара Пазова при образовању цене за приступ и коришћење система за дистрибуцију природног гаса: обрачунао максимално одобрени приход за енергетску делатност дистрибуције природног гаса и максимално одобрени приход за енергетску делатност управљања дистрибутивним системом за природни гас и извршио алокацију максимално одобрених прихода на тарифне елементе применом критеријума и мерила утврђених Методологијом за одређивање тарифних елемената за израчунавање цена приступа и коришћења система за дистрибуцију природног гаса ("Службени гласник РС", 68/2006 и ); исказао цене за приступ и коришћење система за дистрибуцију природног гаса по тарифним ставовима на начин утврђен Тарифним системом за приступ и коришћење система за дистрибуцију природног гаса ("Службени гласник РС", 1/2007); стопу повраћаја на регулисана средства обрачунало у висини од 7,50% за енергетску делатност дистрибуције природног гаса и за енергетску делатност управљања дистрибутивним системом за природни гас, и то применом реалне цене сопственог капитала пре опорезивања од 10,00%, пондерисане просечне цене позајмљеног капитала од 5,10%, учешћа сопственог капитала у финансирању регулисаних

3 средстава од 40,00%, учешћа позајмљеног капитала у финансирању регулисаних средстава од 60,00% и стопе пореза на добит од 10,00%. 3. Полазећи од наведених констатација и свеобухватне анализе приложене документације и података, Агенција је закључила: да су сви елементи релевантни за утврђивање оправданих трошкова пословања и максимално одобреног прихода за енергетску делатност дистрибуције природног гаса и за енергетску делатност управљања дистрибутивним системом за природни гас, реално исказани и стога је мишљења да се могу сматрати оправданим; да су предложене стопе повраћаја на нивоу уобичајених стопа у земљама са сличним условима и ризицима пословања за енергетске делатности дистрибуције природног гаса и управљања дистрибутивним системом за природни гас. 4. Ставови Агенције изнети у овом мишљењу, детаљније су образложени у анализи енергетско - техничких карактеристика система за дистрибуцију природног гаса и система за управљање дистрибутивним системом за природни гас, као и економско - финансијских показатеља и као аналитичка основа су прилог овог мишљења. Број: 67/ /16 Београд, године 2

4 АГЕНЦИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ АНАЛИТИЧКА ОСНОВА за оцену и давање мишљења о ценама за приступ и коришћење дистрибуцију природног гаса система за Уводне напомене У складу са чланом 36. став 3. Закона о енергетици ("Службени гласник РС", 84/2004), "Гас- Феромонт", а. Д., Стара Пазова као оператор дистрибутивног система за природни гас, доставио је Агенцији за енергетику Републике Србије (Агенција) на давање мишљења предлог акта о ценама за приступ и коришћење система за дистрибуцију природног гаса (допис заведен у Агенцији под бројем 387/2010-Д-02 од године). У прилогу наведеног дописа достављен је Предлог цена за приступ и коришћење система за дистрибуцију природног гаса, попуњене табеле по захтеву Агенције и пратећа документација. "Гас - Феромонт", а. Д., Стара Пазова је, у претходном поступку, пре достављања поменутог предлога, извршио више корекција обрачуна и доставио Агенцији сва тражена образложења, документацију и додатне податке. Полазне основе Све енергетско - техничке и економско - финансијске табеле приложене уз Предлог одлуке на захтев Агенције, за енергетску делатност дистрибуције природног гаса и за енергетску делатност управљања дистрибутивним системом за природни гас предметни подносилац предлога је формално - технички правилно попунио. Економско - финансијска анализа предложеног акта о ценама односи се на анализу сваког појединачног елемента формуле за израчунавање максимално одобреног прихода, као и на формално - техничку исправност алокације предметних максимално одобрених прихода на тарифне елементе (односно израчунавање цена по тарифним ставовима). у поступку економско - финансијске анализе предложеног акта о ценама Агенција је имала у виду и следеће: Подносилац захтева има правну форму затвореног акционарског друштва. Подносилац захтева је ималац лиценци за обављање три енергетске делатности издатих од стране Агенције. Подносилац захтева је у складу са чланом 43. Закона извршио интерно раздвајање књиговодствених рачуна по делатностима и саставио је и Агенцији доставио билансе стања и билансе успеха и извештаје независног ревизора по делатностима за претходна два регулаторна периода (2008. и година). Интерно раздвајање књиговодствених рачуна по делатностима извршено је на начин који Агенција оцењује као коректан и прихватљив. С тим у вези, сви подаци који су у економско - финансијским табелама наведени за претходна два регулаторна периода, усклађени су са подацима из биланса стања и биланса успеха за предметне енергетске делатности. Такође, алокација заједничких позиција биланса стања и биланса успеха, а које имају утицаја на формирање максимално одобрених прихода за предметне енергетске делатности, извршена је 1

5 коректно, односно подносилац захтева је коректно дефинисао кључеве за расподелу заједничких билансних позиција у регулаторном периоду и доставио Агенцији прихватљива образложења (рачунице) одабраних кључева. Опис дистрибутивног система Према подацима који се односе на почетак године, ЈП "гас -феромонт" а.д. обавља делатност дистрибуције природног гаса и управљања дистрибутивним системом, на гасоводима средњег (6:5р<16 Ьаг) и ниског притиска (р < 6 Ьаг), укупне дужине т и на 12 мерно регулационих станица (МРС) широке потрошње. Дужина челичног гасовода притиска 6:5р<16 Ьаг је т, а дужина полиетиленског гасовода, притиска р < 6 Ьаг је т. Такође, према подацима који се односе на почетак године, на гасоводу притиска 6:5р<16 Ьаг постоје 32 активна прикључка, а на гасоводу ниског притиска (р < 6 Ьаг) је активних прикључака, од којих је за домаћинства, а 421 за остале кориснике. Количине природног гаса планиране за дистрибуцију у 2010.Г. Трошкови који улазе у обрачун максимално одобреног прихода се утврђују на основу података о планираним количинама природног гаса које ће се испоручити са дистрибутивног система. Тарифни елемент.енергенг" т 3 је укупна планирана количина природног гаса за испоруку тарифним купцима у години. Тарифни елемент енергент је правилно израчунат и износи по групама: у Категорији т 3 за домаћинства и т 3 за остале кориснике и у Категорији т 3 за неравномерну поmрошњу, т 3 за равномерну поmрошњу и т 3 за системе даљинског грејања. Планиране количине за испоруку тарифним у год. ( т 3 ) за 3,42%. купцима за годину су веће од реализован их Тарифни елемент "капацитет" т 3 /дан!год. је за годину утврђен на основу података о испорученим месечним количинама из године тарифним купцима. Тарифни елемент "капацитет" је правилно израчунат и износи по групама: у Категорији 1 за домаћинства т 3 /дан/год., за остале кориснике т 3 /дан/год. и у Категорији 2, за неравномерну потрошњу т 3 /дан/год., за равномерну потрошњу т 3 /дан!год., за системе даљинског грејања т 3 /дан!год. 3а годину је прихваћена предложена стопа губитака у износу од 2% због начина на који је дистрибутер вршио свођење на стандардне услове пре ступања на снагу Уредбе о изменама и допунама Уредбе о условима за испоруку природног гаса (Службени. Гласник Републике Србије бр. З од год.), а због кога настају значајне разлике при обрачуну испоручених количина, у односу на начин прописан Уредбом. Одобрена стопа губитака за годину је 1,65%. Након завршетка године, испоставило се да је постојала разлика између преузетих и испоручених количина у износу од т 3, од чега је за губитке прихваћено т 3 (нефактурисано истицање), што представља 1,65% од укупно преузетих количина природног 2

6 гаса у год. ( т 3 ). Преостала разлика од т 3 природног гаса, настала као последица фактурисаног истицања насталог због физичког оштећења гасовода, не улази у количине које су одобрене за губитке. Стопа губитака за год. је износила 1,89%. Оперативни трошкови за енергетску делатност дистрибуцију природног гаса Економско - финансијска анализа оперативних трошкова уважила је пројектовану стопу инфлације за годину од 6,0%, као и да је планирана дистрибуирана количина природног гаса у регулаторном периоду већа у односу на остварење у претходној години за 3,4%, а што све има утицаја на планиране оперативне трошкове у регулаторном периоду. Укупни оперативни трошкови планирани су у регулаторном периоду за енергетску делатност дистрибуције природног гаса у износу од динара (за 5,8% више у односу на остварење у претходној години). За енергетску делатност управљања дистрибутивним системом за природни гас нису планирани оперативни трошкови у регулаторном периоду Структура оперативних трошкова је приказана у следећој табели: ОПЕРАТИВНИ ТРОШКОВИ ДИСТРИБУЦИЈЕ Р/б Позиција Оправдани Планирано Биланс успеха трошкови за за за годину годину годину Индекс (5/4) 1. Трошкови мате~ала ,5% 1.1. Тр-ошкови мате~ала за изр-аду 1.2. Трошкови осталог материјала (р-ежијског) ,7% 1.3. Трошкови гоеива и енер-гије ,1% 2. Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи ,0% 2.1. Трошкови зарада и накнада зарада j~~ol ,0% ,0% и накнаде зар-ада на терет послодавца Тр-ошкови накнада по уговору о делу Трошкови пореза и доприноса на зараде Трошкови накнада по ауторским _уговорима Трошкови накнада по уговору о 2.5. м. привременим и повременим пословима 2.6. Трошкови накнада физички м лицима по основу осталих уговора ,0% 2.7. Трошкови накнада члановима управног и надзорног одбора 2.8. Остали лични расходи и накнаде ,0% 3. Трошкови производних услуга ,0% 3.1. Трошкови ~гa на изради у-чинака 3.2. ТеОШКОВИтранспортних услу-га ,0% 3.3. Трошкови ~гa одржавања ,0% 3.4. Тр-ошкови заку-пнина ,0%! 3.5. Г-:Грошкови сајмова 3.6. Трошкови рекламе и l]jопаганде 3.7. Трошкови истраживања 3.8. Трошкови развоја који се не капитализу.ју -.. 3

7 3.9. Т рошкови осталих услуга ,0% 4. Немате~ални теошкови ,3% 4.1. ТеОШКОВИ непеоизводних услуга ,0% 4.2. ТеОШКОВИ репрезентације ,0% 4.3. ТеОШКОВИ пеемија ОСИl1рања ,0% 4.4. ТеОШКОВИ платног промета ,0% 4.5. ТеОШКОВИчланаеина ,9% 4.6. ТеОШКОВИпо еез а ,9% Т еошкови допеиноса 4.8. Остали нематееијални теошкови ,0% Део резервисања за накнаде и друге I 5. бенефицијезапослених а који се исплаћују у регулаторном периоду 6. Укупно ( ) ,8% Као полазна основа за оцену оправданости оперативних трошкова у регулаторном периоду коришћени су остварени оперативни трошкови у претходној години а чију оправданост је ценила Агенција. У односу на остварене оперативне трошкове који су исказани у Билансу успеха за годину за делатност дистрибуције природног гаса кориговани су следећи оперативни трошкови који нису У директној функцији обављања предметне енергетске делатности или чији се износ не може оценити као оправдан: «Трошкови репрезентације» су умањени за износ од динара а који не може бити признат као оправдан оперативни трошак. Економско - финансијска анализа појединачних оперативних трошкова у регулаторном периоду за енергетску делатност дистрибуције природног гаса нарочито је фокусирана на трошкове код којих је предвиђена значајнија промена у односу на остварење у претходној години и који су планирани у значајнијем апсолутном износу, а то су:.трошкови закупнина" планирани су у регулаторном периоду у износу од динара (за 6,0% више у односу на остварење у претходној години). Предметни трошак се односи на надокнаду за коришћење гасоводне мреже у Батајници у висини обрачунате амортизације (по годишњој стопи амортизације од 2,50%) а у складу са уговором закљученим са.феромонт", доо, Стара Пазова (акционар подносиоца захтева)..трошкови репрезентације" планирани су у регулаторном периоду у износу од динара (за 10,0% мање у односу на остварење у претходној години). Подносилац захтева је предметни трошак планирао у регулаторном периоду у складу са инструкцијама које су му дате од стране Агенције (инструкција је дата на основу упоредне анализе / benchmaгkinga са енергетским субјектима који обављају исту енергетску делатност у земљи)..троџкови добровољног додатног пензијског и инвалидског осигурања" и.трошкови услуга за хуманитарне, научне, спортске и културне циљеве" нису планирани у регулаторном периоду (у претходној години ови трошкови нису исказани). Све остале позиције оперативних трошкова планиране су у регулаторном периоду у просеку за 6% више у односу на остварење у претходној години. На основу свега напред наведеног, предложени оперативни трошкови у регулаторном периоду се могу сматрати оправданим и прихватљивим. 4

8 Трошкови амортизације Трошкови амортизације планирани су у регулаторном периоду за енергетску делатност дистрибуције природног гаса у износу од динара. За енергетску делатност управљања дистрибутивним системом за природни гас нису планирани трошкови амортизације у регулаторном периоду. Трошкови амортизације постојећих средстава планирани су у регулаторном периоду у износу од динара (за 20,8% више у односу на остварене трошкове амортизације у претходној години). Трошкови амортизације који су исказани у Билансу успеха за годину за делатност дистрибуције природног гаса у износу од динара умањени су за износ од динара а који се не може оценити као оправдан јер се односи на трошак амортизације грађевинског објекта у улици Н. Момчиловића бб, Стара Пазова (предметни објекат није у директној функцији обављања предметне енергетске делатности). Такође, планирани трошкови амортизације постојећих средстава у регулаторном периоду нису укључили трошак амортизације предметног грађевинског објекта. Трошкови амортизације средстава која ће бити активирана у регулаторном периоду планирани су у износу од динара и правилно су обрачунати у складу са планираним активирањем средстава у регулаторном периоду и дефинисаним процењеним корисним веком средстава која ће бити активирана у регулаторном периоду. Према општем акту о рачуноводству и рачуноводственим политикама подносиоца захтева, трошкови амортизације се обрачунавају пропорционалном методом у процењеном корисном веку трајања средстава а што је у складу са Методологијом. На основу свега напред наведеног, предложени трошкови амортизације у регулаторном периоду се могу сматрати оправданим и прихватљивим. Стопа повраћаја на регулисана средства Стопа повраћаја на регулисана средства у регулаторном периоду је обрачуната и за енергетску делатност дистрибуције природног гаса у висини од 7,50%, и то применом реалне цене сопственог капитала после опорезивања од 10,00% а коју Агенција оцењује као прихватљиву, пондерисане просечне реалне цене позајмљеног капитала од 5,10% а која се креће у границама обазриво и рационално позајмљених средстава, прописаног учешћа сопственог капитала у финансирању регулисаних средстава од 40,00%, прописаног учешћа позајмљеног капитала у финансирању регулисаних средстава од 60,00% и стопе пореза на добит од 10,00%. По основу повраћаја на регулисана средства у максимално одобрени приход у регулаторном периоду за енергетску делатност дистрибуције природног гаса укључен је износ од динара. На основу свега напред наведеног, предложена стопа повраћаја на регулисана средства од 7,50% се може сматрати оправданом и прихватљивом, нарочито имајући у виду неопходност даљег развоја система за дистрибуцију природног гаса у земљи. 5

9 Регулисана средства Регулисана средства у регулаторном периоду планирана су за енергетску делатност дистрибуције природног гаса у износу од динара. За енергетску делатност управљања дистрибутивним системом за природни гас нису планирана регулисана средства у регулаторном периоду. Приликом економско - финансијске анализе регулисаних средстава у регулаторном периоду треба имати у виду следеће: Вредност регулисаних средстава на почетку регулаторног периода износи динара. Износ нето вредности средстава на почетку регулаторног периода а која је основ за утврђивање вредности регулисаних средстава на почетку регулаторног периода одговара износу исказаном у Билансу стања подносиоца захтева на дан године за предметну енергетску делатност, уз напомену да је из нето вредности средстава на почетку регулаторног периода искључен износ од динара а који се односи на нето вредност грађевинског објекта у улици Н. Момчиловића бб, Стара Пазова (предметни објекат није у директној функцији обављања предметне енергетске делатности). Према информацији подносиоца захтева, последња процена фер вредности нематеријалних улагања, некретнина, постројења и опреме извршена је са стањем на дан године од стране "ИТЦ", Нови Сад и ефекти процене су унети у пословне књиге. Нето вредност средстава прибављених без накнаде на почетку регулаторног периода износи динара (78,0% нето вредности система за дистрибуцију природног гаса који је активиран). Подносилац захтева је доставио адекватно образложење предметног износа а које се може сматрати прихватљивим. Вредност регулисаних средстава на крају регулаторног периода износи динара и правилно је израчуната у складу са Методологијом. На основу свега напред наведеног, предложена вредност регулисаних средстава у регулаторном периоду се може сматрати оправданом и прихватљивом. План улагања "Гас -феромонт" а.д, има усвојен Петогодишњи план развоја за период од год. Планирано проширење дистрибутивне мреже није исказано за све позиције у физичким величинама, а с обзиром да се односи на наведени период, није могуће проценити планиране инвестиције за период од год. Укупна улагања у регулаторном периоду планирана су за енергетску делатност дистрибуције природног гаса у износу од динара. За енергетску делатност управљања дистрибутивним системом за природни гас нису планирана улагања у регулаторном периоду. У претходној години у енергетској делатности дистрибуције природног гаса уложено је динара (45,8% или динара из сопствених средстава, 21,7% или динара из кредита од домаћих пословних банака и 32,6% или динара из средстава потрошача), док у енергетској делатности управљања дистрибутивним системом за природни гас нису реализована улагања. 6

10 у изворима финансирања планираних улагања у регулаторном периоду за енергетску делатност дистрибуције природног гаса сопствена средства учествују са динара (или 38,7%), кредити од домаћих пословних банака са динара (или 23,5%) и средства потрошача у износу од динара (или 37,8%). За планиране кредите од домаћих пословних банака подносилац захтева је као доказ о реалности овог извора финансирања приложио уговоре о кредитима закључене са домаћим пословним банкама. Планирана улагања у регулаторном периоду су исправно унета у обрачун регулисаних средстава у регулаторном периоду и планирано је њихово активирање у целокупном износу у регулаторном периоду. На основу свега напред наведеног, извори финансирања планираних улагања у регулаторном периоду се могу сматрати оправданим и прихватљивим. Трошкови за надокнаду губитака Трошкови за надокнаду губитака у регулаторном периоду планирани су за енергетску делатност управљања дистрибутивним системом за природни гас у износу од динара. Пондерисана просечна набавна цена природног гаса за покриће губитака у регулаторном периоду (укључујући и све зависне трошкове набавке природног гаса) исказана је у износу од 29,1053 дин/m 3, а што је заправо пондерисана просечна продајна цена природног гаса трговца природним гасом ради снабдевања тарифних купаца увећана за трошкове коришћења туђег система за дистрибуцију природног гаса. На основу свега напред наведеног, предложени трошкови за надокнаду губитака у регулаторном периоду за енергетску делатност управљања дистрибутивним системом за природни гас се могу сматрати оправданим и прихватљивим. Остали приходи Остали приходи у регулаторном периоду планирани су за енергетску делатност дистрибуције природног гаса у износу од динара (за 3,0% више у односу на остварење у претходној години) и примарно се односе на приходе од издавања прописаних техничких услова и сагласности, приходи по основу обнављања испоруке природног гаса купцима којима је претходно била обустављена испорука и сл., при чему се техничка контрола унутрашњих гасних инсталација у објектима купаца не обрачунава. За енергетску делатност управљања дистрибутивним системом за природни гас нису планирани остали приходи у регулаторном периоду. На основу свега напред наведеног, предложени остали приходи у регулаторном могу сматрати оправданим и прихватљивим. периоду се Корекциони елемент Корекциони елемент за енергетску делатност дистрибуције природног гаса правилно је обрачунат у складу са Методологијом у износу од динара (39,7% од оствареног максимално одобреног прихода у претходној години). Корекциони елемент је обрачунат за део првог регулаторног периода у коме су се регулисане цене примењивале (од до године). Корекциони елемент је примарно последица мањег остварења дистрибуираних количина природног гаса у претходном регулаторном периоду у односу на 7

11 количине природног гаса које су као тарифни елемент коришћене у израчунавању регулисаних цена за први регулаторни период. Корекциони елемент за енергетску делатност управљања дистрибутивним системом за природни гас правилно је обрачунат у складу са Методологијом у износу од динара. Корекциони елемент је обрачунат за део првог регулаторног периода у коме су се регулисане цене примењивале (од до године). Корекциони елемент је примарно последица већег остварења оправданих количина природног гаса потребних за надокнаду губитака у систему за дистрибуцију природног гаса у претходном регулаторном периоду у односу на количине природног гаса потребних за надокнаду губитака које су коришћене у израчунавању регулисаних цена за први регулаторни период. На основу свега напред наведеног, корекциони елементи за претходни регулаторни период за предметне енергетске делатности обрачунати су у складу са Методологијом и могу се сматрати оправданим и прихватљивим. Предложени максимално одобрени приход Максимално одобрени приход у регулаторном периоду обрачунат је у складу са достављеним техничким податком о степену искоришћености дистрибутивног система (СИДСт), и према предлогу подносиоца захтева за енергетску делатност дистрибуције природног гаса и за енергетску делатност управљања дистрибутивним системом за природни гас приказан је у следећој табели: (у 000 динара) - Редни Дистрибуција Управљање дистрибутивним Позиција Скраћенице број природноггаса системом за природни гас 1. Оперативни трошкови ОТТ Трошкови амортизације Ат Стопа повраћаја на 3. ППЦК 7,50% регулисана средства 4. Регулисана средства РСТ Трошкови за надокнаду 5. губитака у систему за Гт дистрибуциlуприродноггаса 6. Остали приходи ОПТ Корекциони елемент КЕт Максимално одобрен и моп, приход: ЦЕНЕ ЗА ПРИСТУП И КОРИШЋЕЊЕ СИСТЕМА ЗА ДИСТРИБУЦИЈУ ПРИРОДНОГ ГАСА Алокација предложених максимално одобрених прихода предметних енергетских делатности на тарифне елементе (односно израчунавање цена по тарифним ставовима) извршена је у складу са Тарифним системом. Ради целовитог сагледавања економско - финансијских ефеката који су последица обрачуна цена за приступ и коришћење система за дистрибуцију природног гаса подносиоца захтева 8

12 као оператора дистрибутивног система за природни гас, у наставку је приказан упоредни преглед постојећих и предложених цена за приступ и коришћење система за дистрибуцију природног гаса: Тарифни став.енергент" Тарифни став "капацитет" Категорије Групе (дин/mз) (дин/mз/дан/година) корисника корисника Постојеће Предложене Постојеће Предложене цене цене цене J,ieHe Категорија 1 Домаћинства 1,51 5,27 Р < 6 Ьаг Остали коеисници 1,05 3,65 55,38 163,26 Нееавномерна потрошња 0,70 2,45 21,66 112,32 Категорија 2 Равномерна потеошња 0,70 2,45 38,01 26,96 6:;; Р < 16 Ьаг Системи даљинског грејања 0,70 2,45 38,01 77,50 I Категорије Групе Просечне постојеће Просечне предложене Индекс корисника корисника цене у дин/mз цене у дин/mз Категорија 1 Домаћинства 1,51 5,27 348,9 Р < 6 Ьаг Остали коеисници 1,56 5,39 344,9 Нееавномеена потрошња 0,83 3,24 390,7 Категорија 2 Равномеена потеошња 0,83 2,61 313,4 6:;; Р < 16 Ьаг Системи даљинског грејања 0,94 3,14 332,8 Просечна цена у дин/mз 1,43 5,00 350,0 Напомена: Просечна цена прерачуната у дин/mз која је приказана у табели има искључиво информативни карактер (ради упоредивости података). 9

Број: ЗЗЗ/2011-Д-02 Датум: ,-". ЈП "Елгас", Сента Шпире Мећаша Сента Поштовани, у прилогу Вам достављамо Мишљење на Предлог одлуке

Број: ЗЗЗ/2011-Д-02 Датум: ,-. ЈП Елгас, Сента Шпире Мећаша Сента Поштовани, у прилогу Вам достављамо Мишљење на Предлог одлуке Број: ЗЗЗ/2011-Д-02 Датум: 13.09.2011.,-". ЈП "Елгас", Сента Шпире Мећаша 37 24400 Сента Поштовани, у прилогу Вам достављамо Мишљење на Предлог одлуке о утврђивању цена за приступ и коришћење система за

Више

Број: 351!2011-Д-02 Датум: ДЈКП "Полет",Лландиште Обилићева Пландиште Поштовани, у прилогу Вам достављамо Мишљење на Предлог одлу

Број: 351!2011-Д-02 Датум: ДЈКП Полет,Лландиште Обилићева Пландиште Поштовани, у прилогу Вам достављамо Мишљење на Предлог одлу Број: 351!2011-Д-02 Датум: 13.09.2011. ДЈКП "Полет",Лландиште Обилићева 15 26360 Пландиште Поштовани, у прилогу Вам достављамо Мишљење на Предлог одлуке о утврђивању цена за приступ и коришћење система

Више

Број: 301/2011-Д-02l1 Датум: "YUGOROSGAZ" а.д., Београд Господин Владимир В. КОЛДИН, извршни директор Змај Јовина 8-1О Београд факс:

Број: 301/2011-Д-02l1 Датум: YUGOROSGAZ а.д., Београд Господин Владимир В. КОЛДИН, извршни директор Змај Јовина 8-1О Београд факс: Број: 301/2011-Д-02l1 Датум: 13.09.2011. "YUGOROSGAZ" а.д., Београд Господин Владимир В. КОЛДИН, извршни директор Змај Јовина 8-1О 11000 Београд факс: 011/321 6688 Поштовани, у прилогу Вам достављамо Мишљење

Више

Број: З Д-02 Датум: ЈП "Гас - Рума", Рума ЈНА Рума Поштовани, у прилогу Вам достављамо Мишљење на Предлог одлуке о утврђи

Број: З Д-02 Датум: ЈП Гас - Рума, Рума ЈНА Рума Поштовани, у прилогу Вам достављамо Мишљење на Предлог одлуке о утврђи Број: З2212011-Д-02 Датум: 13.09.2011. ЈП "Гас - Рума", Рума ЈНА 136 22400 Рума Поштовани, у прилогу Вам достављамо Мишљење на Предлог одлуке о утврђивању цена за приступ и коришћење система за дистрибуцију

Више

Број: 749/ /з Датум: RS АГЕНЦИЈА за ЕНЕРГЕТИКУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ "Гас - Феромонт" а. Д., Стара Пазова Бранка Радичевића Ст

Број: 749/ /з Датум: RS АГЕНЦИЈА за ЕНЕРГЕТИКУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ Гас - Феромонт а. Д., Стара Пазова Бранка Радичевића Ст Број: 749/2008-0-02/з Датум: 04.02.2009. RS АГЕНЦИЈА за ЕНЕРГЕТИКУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ "Гас - Феромонт" а. Д., Стара Пазова Бранка Радичевића 67 22300 Стара Пазова Поштовани, у прилогу Вам достављамо Мишљење

Више

Број: З44/2011-Д-02 Датум: Роцгас" а.д., Бачка Топола Маршала Тита број 1 Бачка Топола Поштовани, у прилогу Вам достављамо Мишљење на Пред

Број: З44/2011-Д-02 Датум: Роцгас а.д., Бачка Топола Маршала Тита број 1 Бачка Топола Поштовани, у прилогу Вам достављамо Мишљење на Пред Број: З44/2011-Д-02 Датум: 13.09.2011..Роцгас" а.д., Бачка Топола Маршала Тита број 1 Бачка Топола Поштовани, у прилогу Вам достављамо Мишљење на Предлог одлуке о утврђивању цена за обрачун природног гаса

Више

Број: З46!2011-Д-02 Датум: Друштво за изградњу и оцржавэње гасовода и дистрибуцију гаса.беогас" д.о.о. Београд Ратка Мигревића 165а

Број: З46!2011-Д-02 Датум: Друштво за изградњу и оцржавэње гасовода и дистрибуцију гаса.беогас д.о.о. Београд Ратка Мигревића 165а Број: З46!2011-Д-02 Датум: 13.09.2011. Друштво за изградњу и оцржавэње гасовода и дистрибуцију гаса.беогас" д.о.о. Београд Ратка Мигревића 165а 11000 Београд Поштовани, у прилогу Вам достављамо Мишљење

Више

~RS Број: 771/ /2.. Датум: АГЕНЦИЈА за ЕНЕРГЕТИКУ ; РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЈКП "Стандард", Ада 8. октобра Ада Поштовани, у прило

~RS Број: 771/ /2.. Датум: АГЕНЦИЈА за ЕНЕРГЕТИКУ ; РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЈКП Стандард, Ада 8. октобра Ада Поштовани, у прило ~RS Број: 771/2008-0-02/2.. Датум: 29.01.2009. АГЕНЦИЈА за ЕНЕРГЕТИКУ ; РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЈКП "Стандард", Ада 8. октобра 1 24430 Ада Поштовани, у прилогу Вам достављамо Мишљење на Предлог одлуке о утврђивању

Више

Број: 18/2009-D-02ILt Датум: АГЕНЦИЈА РЕПУБЛИКЕ ~RS зо ЕНЕРГЕТИКУ СРБИЈЕ ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ IIСРБИЈАГ АС" НОВИ САД Душан Бајатовић, генерални

Број: 18/2009-D-02ILt Датум: АГЕНЦИЈА РЕПУБЛИКЕ ~RS зо ЕНЕРГЕТИКУ СРБИЈЕ ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ IIСРБИЈАГ АС НОВИ САД Душан Бајатовић, генерални Број: 18/2009-D-02ILt Датум: 29.01.2009. АГЕНЦИЈА РЕПУБЛИКЕ ~RS зо ЕНЕРГЕТИКУ СРБИЈЕ ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ IIСРБИЈАГ АС" НОВИ САД Душан Бајатовић, генерални директор Народног Фронта 12 21000 Нови Сад факс: 021/481

Више

Број: 764/2008-О-02/2.. Датум: АГЕНЦИЈА РЕПУБЛИКЕ RS за ЕНЕРГЕТИКУ СРБИЈЕ ДП "Грејање" 3рењанин Панчевачка бб рењанин Поштовани,. у

Број: 764/2008-О-02/2.. Датум: АГЕНЦИЈА РЕПУБЛИКЕ RS за ЕНЕРГЕТИКУ СРБИЈЕ ДП Грејање 3рењанин Панчевачка бб рењанин Поштовани,. у Број: 764/2008-О-02/2.. Датум: 29.01.2009. АГЕНЦИЈА РЕПУБЛИКЕ RS за ЕНЕРГЕТИКУ СРБИЈЕ ДП "Грејање" 3рењанин Панчевачка бб 23000 3рењанин Поштовани,. у прилогу Вам достављамо Мишљење на Предлог одлуке о

Више

_MetodologijaGASDistribucijaIzmena

_MetodologijaGASDistribucijaIzmena На основу члана 15, а у вези са чланом 36. Закона о енергетици ( Службени гласник РС, број 84/04) и члана 12. Статута Агенције за енергетику Републике Србије ( Службени гласник РС, број 52/05), Савет Агенције

Више

IzmenaMetNafta

IzmenaMetNafta На основу члана 15, а у вези са чланом 36. Закона о енергетици ( Службени гласник РС, број 84/04) и члана 12. Статута Агенције за енергетику Републике Србије ( Службени гласник РС, број 52/05), Савет Агенције

Више

На основу члана 46. став 1. тачка 7) и члана 67. став 1, а у вези са чланом 37. став 1. и чланом 64. став 2. тачка 1) Закона о енергетици ("Службени г

На основу члана 46. став 1. тачка 7) и члана 67. став 1, а у вези са чланом 37. став 1. и чланом 64. став 2. тачка 1) Закона о енергетици (Службени г На основу члана 46. став 1. тачка 7) и члана 67. став 1, а у вези са чланом 37. став 1. и чланом 64. став 2. тачка 1) Закона о енергетици ("Службени гласник РС", бр. 57/11, 80/11 - исправка, 93/12 и 124/12),

Више

Metodologija javno snabdevanje GAS SG 93-12

Metodologija javno snabdevanje GAS SG 93-12 На основу члана 46. став 1. тачка 1) подтачка (2) и став 2. тачка 3) истог члана, члана 67. став 2, a у вези са чланом 37. став 1. Закона о енергетици ( Службени гласник РС, бр. 57/11 и 80/11 - исправка),

Више

Број: 463/201 О-Д-02 Датум: J~((I'( of::). 42_ 1.0/1-0 J~~JD6(/,fj. ПРИВРЕДНО ДРУШТВО "ЈУГОИСТОК", НИШ Драгољуб Здравковић, директор Булев

Број: 463/201 О-Д-02 Датум: J~((I'( of::). 42_ 1.0/1-0 J~~JD6(/,fj. ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЈУГОИСТОК, НИШ Драгољуб Здравковић, директор Булев Број: 463/201 О-Д-02 Датум: 27.12.2010. J~((I'( of::). 42_ 1.0/1-0 J~~JD6(/,fj. ПРИВРЕДНО ДРУШТВО "ЈУГОИСТОК", НИШ Драгољуб Здравковић, директор Булевар др Зорана Ђинђића 46а 18000 Ниш Поштовани, У прилогу

Више

Број: 552!2009-Д-02 Датум: Привредно друштво за дистрибуцију електричне енергије "ЕЛЕКТРОСРБИЈА " Д.О.о. Краљево Слободан Михајловић, дире

Број: 552!2009-Д-02 Датум: Привредно друштво за дистрибуцију електричне енергије ЕЛЕКТРОСРБИЈА  Д.О.о. Краљево Слободан Михајловић, дире Број: 552!2009-Д-02 Датум: 14.12.2009. Привредно друштво за дистрибуцију електричне енергије "ЕЛЕКТРОСРБИЈА " Д.О.о. Краљево Слободан Михајловић, директор Димитрија Туцовића бр. 5 36000 Краљево Поштовани,

Више

На основу члана 46. став 1. тачка 7) и члана 67. став 1, а у вези са члана м 37. став 1. и чланом 64. став 2. тачка 1) Закона о енергетици ("Службени

На основу члана 46. став 1. тачка 7) и члана 67. став 1, а у вези са члана м 37. став 1. и чланом 64. став 2. тачка 1) Закона о енергетици (Службени На основу члана 46. став 1. тачка 7) и члана 67. став 1, а у вези са члана м 37. став 1. и чланом 64. став 2. тачка 1) Закона о енергетици ("Службени гласник РС", бр. 57/11,80/11 - исправка, 93/12 и 124/12),

Више

Број: 290/2016-Д-02 Датум: АГЕНЦИЈА РЕПVБГI иkt RS за ЕНЕРГЕТИКУ СРБИЈЕ "УЖИЦЕ-Г АС" Љубе Стојановића Ужице ПРЕДМЕТ: Одлука о дава

Број: 290/2016-Д-02 Датум: АГЕНЦИЈА РЕПVБГI иkt RS за ЕНЕРГЕТИКУ СРБИЈЕ УЖИЦЕ-Г АС Љубе Стојановића Ужице ПРЕДМЕТ: Одлука о дава Број: 290/2016-Д-02 Датум: 27.05.2016. АГЕНЦИЈА РЕПVБГI иkt RS за ЕНЕРГЕТИКУ СРБИЈЕ "УЖИЦЕ-Г АС" Љубе Стојановића 4 31000 Ужице ПРЕДМЕТ: Одлука о давању сагласности снабдевање на Одлуку о цени природног

Више

На основу члана 39. став 1. и члана 92. став 1, енергетици ("Службени гласник РС", број 145/14), у вези са чланом 88. став 3. тачка 1) Закона о Савет

На основу члана 39. став 1. и члана 92. став 1, енергетици (Службени гласник РС, број 145/14), у вези са чланом 88. став 3. тачка 1) Закона о Савет На основу члана 39. став 1. и члана 92. став 1, енергетици ("Службени гласник РС", број 145/14), у вези са чланом 88. став 3. тачка 1) Закона о Савет Агенције за енергетику Републике Србије, на 379. седници

Више

Број: 428/201 О-О-02 Датум: ЈП "ТРАНСНАФТА" ПАНЧЕВО #III MT~' ~.. "\ ПАНЧЕВО.. Змај Јовина 1 В. ~l. 1D~:J I,-с!, ',;"1 Ј lfpиjw Ј ~--~}- t

Број: 428/201 О-О-02 Датум: ЈП ТРАНСНАФТА ПАНЧЕВО #III MT~' ~.. \ ПАНЧЕВО.. Змај Јовина 1 В. ~l. 1D~:J I,-с!, ',;1 Ј lfpиjw Ј ~--~}- t Број: 428/201 О-О-02 Датум: 13.12.2010. ЈП "ТРАНСНАФТА" ПАНЧЕВО #III MT~' ~.. "\ ПАНЧЕВО.. Змај Јовина 1 В. ~l. 1D~:J I,-с!, ',;"1 Ј lfpиjw Ј ~--~}- t. - - оз'1 Поштовани, у прилогу Вам достављамо Мишљење

Више

Број: 671/2015-Д-О2/1 672/2015-Д-О2/1 Датум: RS АГЕНЦИЈА за ЕНЕРГЕТИКУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЈП ЈАС" Темерин Новосадска Темерин ПРЕДМ

Број: 671/2015-Д-О2/1 672/2015-Д-О2/1 Датум: RS АГЕНЦИЈА за ЕНЕРГЕТИКУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЈП ЈАС Темерин Новосадска Темерин ПРЕДМ Број: 671/2015-Д-О2/1 672/2015-Д-О2/1 Датум: 09.10.2015. RS АГЕНЦИЈА за ЕНЕРГЕТИКУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЈП ЈАС" Темерин Новосадска 421 21235 Темерин ПРЕДМЕТ: Одлука о давању сагласности на Одлуку о цени природног

Више

Број: No5 /2016-Д-02/1 Датум: АГЕНЦИЈА РЕПУБЛИКЕ RS за ЕНЕРГЕТИКУ СРБИЈЕ ЈАВНИМ СНАБДЕВАЧИМА ПРИРОДНОГ ГАСА ПРЕДМЕТ: Одлука о давању сагла

Број: No5 /2016-Д-02/1 Датум: АГЕНЦИЈА РЕПУБЛИКЕ RS за ЕНЕРГЕТИКУ СРБИЈЕ ЈАВНИМ СНАБДЕВАЧИМА ПРИРОДНОГ ГАСА ПРЕДМЕТ: Одлука о давању сагла Број: No5 /2016-Д-02/1 Датум: 25.03.2016. АГЕНЦИЈА РЕПУБЛИКЕ RS за ЕНЕРГЕТИКУ СРБИЈЕ ЈАВНИМ СНАБДЕВАЧИМА ПРИРОДНОГ ГАСА ПРЕДМЕТ: Одлука о давању сагласности на Одлуку о цени природног гаса за јавно снабдевање

Више

Број: О-02 Датум: уц-tlcl4с1 : Д;I~ ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ IIТРАНСНАФТА", Панчево Генерални директор Срђан Михајловић ул. Змај Јовина 1

Број: О-02 Датум: уц-tlcl4с1 : Д;I~ ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ IIТРАНСНАФТА, Панчево Генерални директор Срђан Михајловић ул. Змај Јовина 1 Број: 29212011-О-02 Датум: 06.09.2011. уц-tlcl4с1 : Д;I~ ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ IIТРАНСНАФТА", Панчево Генерални директор Срђан Михајловић ул. Змај Јовина 1 26000 Панчево тел/фах: 013/ 335-864 Поштовани, у прилогу

Више

Na osnovu člana 43 stav 4 tačka 2 Zakona o energetici (''Službeni list CG'', broj 5/16 i 51/17) i člana 12 stav 1 tačka 1 Statuta Regulatorne agencije

Na osnovu člana 43 stav 4 tačka 2 Zakona o energetici (''Službeni list CG'', broj 5/16 i 51/17) i člana 12 stav 1 tačka 1 Statuta Regulatorne agencije Na osnovu člana 43 stav 4 tačka 2 Zakona o energetici (''Službeni list CG'', broj 5/16 i 51/17) i člana 12 stav 1 tačka 1 Statuta Regulatorne agencije za energetiku (''Službeni list CG'', broj 36/17),

Више

Microsoft Word - 1 Pravilnik

Microsoft Word - 1 Pravilnik РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКУ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ ТРЕБИЊЕ REGULATORNA KOMISIJA ZA ENERGETIKU REPUBLIKE SRPSKE TREBINJE ПРАВИЛНИК О ТАРИФНОЈ МЕТОДОЛОГИЈИ И ТАРИФНОМ СИСТЕМУ ЗА ТРАНСПОРТ И СКЛАДИШТЕЊЕ

Више

РЕГИСТАР ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА Број: ФИН 50286/2016 Датум: ПОТВРДА О ЈАВНОМ ОБЈАВЉИВАЊУ РЕДОВНОГ ГОДИШЊЕГ ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА И ДОКУМЕ

РЕГИСТАР ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА Број: ФИН 50286/2016 Датум: ПОТВРДА О ЈАВНОМ ОБЈАВЉИВАЊУ РЕДОВНОГ ГОДИШЊЕГ ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА И ДОКУМЕ РЕГИСТАР ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА Број: ФИН 50286/2016 Датум: 20.04.2016. ПОТВРДА О ЈАВНОМ ОБЈАВЉИВАЊУ РЕДОВНОГ ГОДИШЊЕГ ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА И ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2015. ДО 31.12.2015. за

Више

МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ОБРАЧУНАВАЊЕ ТРОШКОВА ПРИКЉУЧЕЊА НА МРЕЖУ

МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ОБРАЧУНАВАЊЕ ТРОШКОВА ПРИКЉУЧЕЊА НА МРЕЖУ РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКУ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ ТРЕБИЊЕ REGULATORNA KOMISIJA ZA ENERGETIKU REPUBLIKE SRPSKE TREBINJE ПРАВИЛНИК O МЕТОДОЛОГИЈИ ЗА ОБРАЧУНАВАЊЕ ТРОШКОВА ПРИКЉУЧЕЊА НА ДИСТРИБУТИВНИ ИЛИ

Више

ЈП СРБИЈАГАС НОВИ САД ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА Финансијски извештаји 31. децембар године Београд, године

ЈП СРБИЈАГАС НОВИ САД ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА Финансијски извештаји 31. децембар године Београд, године ЈП СРБИЈАГАС НОВИ САД ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА Финансијски извештаји 31. децембар 2015. године Београд, 2016. године САДРЖАЈ ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА-------------------------------------------------------1-4

Више

ЈКП Паркинг сервис Чачак Измене и допуне Програма пословања за 2017.годину УВОДНА РАЗМАТРАЊА ЗА ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП ПАРКИНГ СЕРВИС

ЈКП Паркинг сервис Чачак Измене и допуне Програма пословања за 2017.годину УВОДНА РАЗМАТРАЊА ЗА ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП ПАРКИНГ СЕРВИС УВОДНА РАЗМАТРАЊА ЗА ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП ПАРКИНГ СЕРВИС ЧАЧАК ЗА 2017. ГОДИНУ Основни разлог за Измене и допуне Програма пословања за 2017. годину је АНЕКС I КОЛЕКТИВНОГ УГОВОРА ЗА ЈАВНА

Више

LISTA POTREBNIH PODATAKA

LISTA POTREBNIH PODATAKA ЈП СРБИЈАГАС НОВИ САД ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА Консолидовани финансијски извештаји 31. децембар 2013. године Београд, 2014. године САДРЖАЈ ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА -------------------------------------------------------

Више

ПРИЛОГ 5 СЛОЖЕН ПОСЛОВНИ ПЛАН ЗА МЕРУ 3 1

ПРИЛОГ 5 СЛОЖЕН ПОСЛОВНИ ПЛАН ЗА МЕРУ 3 1 ПРИЛОГ 5 СЛОЖЕН ПОСЛОВНИ ПЛАН ЗА МЕРУ 3 1 САДРЖАЈ ПОСЛОВНОГ ПЛАНА А. ОПШТЕ СМЕРНИЦЕ... 4 1. РЕЗИМЕ ПОСЛОВНОГ ПЛАНА... 5 2. ОПШТИ ПОДАЦИ... 5 2.1. Информације о подносиоцу захтева... 5 2.2. Информације

Више

Образац 12 ЈП САВА ЦЕНТАР ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА За период од до 31.12

Образац 12 ЈП САВА ЦЕНТАР ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА За период од до 31.12 Образац 12 ЈП САВА ЦЕНТАР ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА За период од 01.01.2018. до 31.12.2018. године Београд,24.01.2019.године I ОСНОВНИ СТАТУСНИ

Више

Obrazac BB-PO-L-AD/08 Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa izdavanjem i trgo

Obrazac BB-PO-L-AD/08 Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa izdavanjem i trgo Obrazac BB-PO-L-AD/08 Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa izdavanjem i trgovinom izdatih hartija od vrednosti, u skladu sa Zakonom,

Више

Pravilnik o sadržaju poreskog bilansa i drugim pitanjima od značaja za način utvrđivanja poreza na dohodak građana na prihode od samostalne delatnosti

Pravilnik o sadržaju poreskog bilansa i drugim pitanjima od značaja za način utvrđivanja poreza na dohodak građana na prihode od samostalne delatnosti Pravilnik o sadržaju poreskog bilansa i drugim pitanjima od značaja za način utvrđivanja poreza na dohodak građana na prihode od samostalne delatnosti Pravilnik je objavljen u "Službenom glasniku RS",

Више

Microsoft Word Trifni sistem doc

Microsoft Word Trifni sistem doc На основу члана 178. став 1. Закона о енергетици ( Службени гласник РС, бр. 57/11, 80/11-исправка и 93/12), члана 20. Закона о локалној самоуправи ( Сл. гласник Републике Србије, број 129/07), и члана

Више

BOSNA I HERCEGOVINA Brčko distrikt BiH SKUPŠTINA BRČKO DISTRIKTA BiH БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА Брчко дистрикт БиХ СКУПШТИНА БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ Mladena Magl

BOSNA I HERCEGOVINA Brčko distrikt BiH SKUPŠTINA BRČKO DISTRIKTA BiH БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА Брчко дистрикт БиХ СКУПШТИНА БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ Mladena Magl BOSNA I HERCEGOVINA Brčko distrikt BiH SKUPŠTINA BRČKO DISTRIKTA BiH БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА Брчко дистрикт БиХ СКУПШТИНА БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ Mladena Maglova 2, 76100 Brčko distrikt BiH, telefon i faks: 049/215-516

Више

ИНВЕСТИЦИЈА

ИНВЕСТИЦИЈА РЕПУБЛИКА СРБИЈА НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ ОПШТИНА БЕЧЕЈ ФИЛИЈАЛА Број: Датум: ПОСЛОДАВАЦ Број: Датум: ЗАХТЕВ СА БИЗНИС ПЛАНОМ ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИJЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ НЕЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА ИЗ КАТЕГОРИЈЕ

Више

BOSNA I HERCEGOVINA БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА Brčko distrikt BiH Брчко дистрикт БиХ SKUPŠTINA СКУПШТИНА BRČKO DISTRIKTA BiH БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ Mladena Magl

BOSNA I HERCEGOVINA БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА Brčko distrikt BiH Брчко дистрикт БиХ SKUPŠTINA СКУПШТИНА BRČKO DISTRIKTA BiH БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ Mladena Magl BOSNA I HERCEGOVINA БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА Brčko distrikt BiH Брчко дистрикт БиХ SKUPŠTINA СКУПШТИНА BRČKO DISTRIKTA BiH БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ Mladena Maglova 2, 76100 Brčko distrikt BiH, telefon i faks: 049/215-516

Више

Metodologija distribucija EE SG pdf

Metodologija distribucija EE SG pdf На основу члана 46. став 1. тачка 1) подтачка (4) и став 2. тачка 3) истог члана, члана 67. став 2, а у вези са чланом 37. став 1. Закона о енергетици ( Службени гласник РС, бр. 57/11, 80/11 исправка и

Више

ГЛAВНА СЛУЖБА ЗА РЕВИЗИЈУ ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ Бања Лука, Вука Караџића 4 Република Српска, БиХ Тел: +387(0)51/ Факс:+387(0)51

ГЛAВНА СЛУЖБА ЗА РЕВИЗИЈУ ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ Бања Лука, Вука Караџића 4 Република Српска, БиХ Тел: +387(0)51/ Факс:+387(0)51 ГЛAВНА СЛУЖБА ЗА РЕВИЗИЈУ ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 78000 Бања Лука, Вука Караџића 4 Република Српска, БиХ Тел: +387(0)51/247-408 Факс:+387(0)51/247-497 e-mail: revizija@gsr-rs.org Извјештај о статусу

Више

(Фирма пословно име пореског обвезника) (Седиште) (ПИБ) Образац ПБ 1 Облик пореског обвезника (заокружити) 1. Акционарско друштво 2. Друштво са ограни

(Фирма пословно име пореског обвезника) (Седиште) (ПИБ) Образац ПБ 1 Облик пореског обвезника (заокружити) 1. Акционарско друштво 2. Друштво са ограни (Фирма пословно име пореског обвезника) (Седиште) (ПИБ) Образац ПБ 1 Облик пореског обвезника (заокружити) 1. Акционарско друштво 2. Друштво са ограниченом одг. 3. Ортачко друштво 4. Командитно друштво

Више

Finansijski izvestaj za godinu

Finansijski izvestaj za godinu КЛИНИКА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ «Др.Мирослав Зотовић» Београд, Сокобањска 13 И З В Е Ш Т А Ј O ЕКОНОМСКО ФИНАНСИЈСКОМ ПОСЛОВАЊУ У ПЕРИОДУ ОД 01.01 ДO 31.12.2018 ГОДИНE Б Е О Г Р А Д, ФЕБРУАР 2019. ГOДИНE ИЗВЕШТАЈ

Више

Obrazac

Obrazac racun P O Z I C I J A Napomena broj Tekuca godina - u hiljadama dinara I z n o s Prethodna godina 1 2 3 4 5 6 5. Porez na dodatu vrednost i aktivna vremenska 27 i 28 osim 288 razgranicenja 020 4364 5115

Више

ЗАДАТАК ЗА ШКОЛСКО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ КЊИГОВОДСТВА 1. Активом предузеће се сматрају: a) залихе б) ревалоризационе резерве в) основна средства г) основни кап

ЗАДАТАК ЗА ШКОЛСКО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ КЊИГОВОДСТВА 1. Активом предузеће се сматрају: a) залихе б) ревалоризационе резерве в) основна средства г) основни кап ЗАДАТАК ЗА ШКОЛСКО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ КЊИГОВОДСТВА 1. Активом предузеће се сматрају: a) залихе б) ревалоризационе резерве в) основна средства г) основни капитал д) добитак 2. Контни оквир представља: a) списак

Више

З А К О Н О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ПОРЕЗУ НА ДОБИТ ПРАВНИХ ЛИЦА Члан 1. У Закону о порезу на добит правних лица ( Службени гласник РС, бр. 25/01

З А К О Н О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ПОРЕЗУ НА ДОБИТ ПРАВНИХ ЛИЦА Члан 1. У Закону о порезу на добит правних лица ( Службени гласник РС, бр. 25/01 З А К О Н О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ПОРЕЗУ НА ДОБИТ ПРАВНИХ ЛИЦА Члан 1. У Закону о порезу на добит правних лица ( Службени гласник РС, бр. 25/01, 80/02, 80/02-др. закон, 43/03, 84/04, 18/10, 101/11,

Више

Untitled-1

Untitled-1 Попуњава правно лице - предузетник Матични број 07096364 Шифра делатности 2540 ПИБ 101493890 Назив HOLDING KORPORACIJA ZA METALOPRERADU, OSNIVANJE, FINANSIRANJE I UPRAVLJANJE KRUŠIK AD VALJEVO Седиште

Више

Microsoft Word - Pravilnik-fin. izvestaji za DUDPF-2007.doc

Microsoft Word - Pravilnik-fin. izvestaji za DUDPF-2007.doc "Службени гласник РС", бр. 15/2007 На основу члана 26. став 2. Закона о рачуноводству и ревизији ("Службени гласник РС", бр. 46/2006) и члана 27. став 2. тачка 2. Закона о добровољним пензијским фондовима

Више

Obrazac BB-PO-L-AD/08 Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa izdavanjem i trgo

Obrazac BB-PO-L-AD/08 Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa izdavanjem i trgo Obrazac BB-PO-L-AD/08 Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa izdavanjem i trgovinom izdatih hartija od vrednosti, u skladu sa Zakonom,

Више

Образац 12

Образац 12 Образац 12 Јавно комунално стамбено предузеће Топола ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА За период од 01.01.2019. до 31.03.2019. Топола, април 2019.

Више

Број: 778/2015-Д-02/2 779/2015- Д-02/2 Датум: RS АГЕНЦИЈА 30 ЕНЕРГЕТИКУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ "РОДГ АС" а.д Бачка Топола Маршала Тита 61

Број: 778/2015-Д-02/2 779/2015- Д-02/2 Датум: RS АГЕНЦИЈА 30 ЕНЕРГЕТИКУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ РОДГ АС а.д Бачка Топола Маршала Тита 61 Број: 778/2015-Д-02/2 779/2015- Д-02/2 Датум: 11.12.2015. RS АГЕНЦИЈА 30 ЕНЕРГЕТИКУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ "РОДГ АС" а.д. 24300 Бачка Топола Маршала Тита 61 ПРЕДМЕТ: Одлука о давању сагласности на Одлуку о цени

Више

(Фирма пословно име пореског обвезника) (Седиште) (ПИБ) Образац ПБ 1 Облик пореског обвезника (заокружити) 1. Акционарско друштво 2. Друштво са ограни

(Фирма пословно име пореског обвезника) (Седиште) (ПИБ) Образац ПБ 1 Облик пореског обвезника (заокружити) 1. Акционарско друштво 2. Друштво са ограни (Фирма пословно име пореског обвезника) (Седиште) (ПИБ) Образац ПБ 1 Облик пореског обвезника (заокружити) 1. Акционарско друштво 2. Друштво са ограниченом одг. 3. Ортачко друштво 4. Командитно друштво

Више

novi logo mg

novi logo mg REPUBLIKA SRPSKA Banja Luka Bana Milosavljevića 8/II e-mail: kabinet@azors.rs.ba; www.azors.rs.ba tel/faks: +387 51 228-910, 228-920 REPUBLIC OF SRPSKA The Insurance Agency of Republic of Srpska Banja

Више

ЛЕПЕНСКИ ВИР А.Д. ПЕЋИНЦИ ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА Финансијски извештаји 31. децембар године Београд, године

ЛЕПЕНСКИ ВИР А.Д. ПЕЋИНЦИ ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА Финансијски извештаји 31. децембар године Београд, године ЛЕПЕНСКИ ВИР А.Д. ПЕЋИНЦИ ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА Финансијски извештаји 31. децембар 2014. године Београд, 2017. године САДРЖАЈ ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА -------------------------------------------------------

Више

Dokument u pravilnom formatu

Dokument u pravilnom formatu Dispozitiv Odluke objavljen u Službenom glasniku BiH broj 104/11, od 28.12.2011. Na osnovu čl. 4.2 i 4.8, Zakona o prijenosu, regulatoru i operatoru sistema električne energije u Bosni i Hercegovini (

Више

finansijski izvestaj

finansijski izvestaj КЛИНИКА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ «Др.Мирослав Зотовић» Београд, Сокобањска 13 И З В Е Ш Т А Ј O ЕКОНОМСКО ФИНАНСИЈСКОМ ПОСЛОВАЊУ У ПЕРИОДУ ОД 01.01 ДO 31.12.2017 ГОДИНE Б Е О Г Р А Д, ФЕБРУАР 2018.ГOДИНE ИЗВЕШТАЈ

Више

4 по основу накнада за заштиту животне средине у износу од 218,2 мил. дин. и по основу прихода од укидања резервисања за накнаде и друге бенефиције за

4 по основу накнада за заштиту животне средине у износу од 218,2 мил. дин. и по основу прихода од укидања резервисања за накнаде и друге бенефиције за 4 по основу накнада за заштиту животне средине у износу од 218,2 мил. дин. и по основу прихода од укидања резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених отпремнине и јубиларне награде у износу од

Више

ГЛAВНА СЛУЖБА ЗА РЕВИЗИЈУ ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ Бања Лука, Вука Караџића 4 Република Српска, БиХ Тел: +387(0)51/ Факс:+387(0)51

ГЛAВНА СЛУЖБА ЗА РЕВИЗИЈУ ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ Бања Лука, Вука Караџића 4 Република Српска, БиХ Тел: +387(0)51/ Факс:+387(0)51 ГЛAВНА СЛУЖБА ЗА РЕВИЗИЈУ ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 78000 Бања Лука, Вука Караџића 4 Република Српска, БиХ Тел: +387(0)51/247-408 Факс:+387(0)51/247-497 e-mail: revizija@gsr-rs.org Извјештај о статусу

Више

МИНИСТАРСТВО РУДАРСТВА И ЕНЕРГЕТИКЕ

МИНИСТАРСТВО РУДАРСТВА И ЕНЕРГЕТИКЕ На основу члана 123. тачка 3. Устава Републике Србије, а у вези са Законoм о енергетици ( Службени гласник РС, број 84/04), Влада доноси УРЕДБУ О МЕРАМА ПОДСТИЦАЈА ЗА ПРОИЗВОДЊУ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ КОРИШЋЕЊЕМ

Више

RVNC_INFORMATOR

RVNC_INFORMATOR Obrazac BB-PO-L-AD/08 Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa izdavanjem i trgovinom izdatih hartija od vrednosti, u skladu sa Zakonom,

Више

OБРАЗАЦ ПРИЈАВЕ ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВАРТНИХ СРЕДСТАВА ЗА КУПОВИНУ ОПРЕМЕ У ГОДИНИ БРОЈ КОНКУРСА: / НАЗИВ ПРИВРЕДНОГ ДРУШТВА 1

OБРАЗАЦ ПРИЈАВЕ ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВАРТНИХ СРЕДСТАВА ЗА КУПОВИНУ ОПРЕМЕ У ГОДИНИ БРОЈ КОНКУРСА: / НАЗИВ ПРИВРЕДНОГ ДРУШТВА 1 OБРАЗАЦ ПРИЈАВЕ ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВАРТНИХ СРЕДСТАВА ЗА КУПОВИНУ ОПРЕМЕ У 2019. ГОДИНИ БРОЈ КОНКУРСА: 141-401-1157/2019-01 НАЗИВ ПРИВРЕДНОГ ДРУШТВА 1 РЕЗИМЕ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПРОЈЕКТА: (укратко описати планирани

Више

Medcinski fakultet u Kragujevcu,kao indirektni korisnik budzeta ,vodi racunovodstvo,sastavlja I podnosi finansijske izvestaje u skladu sa Zakonom o bu

Medcinski fakultet u Kragujevcu,kao indirektni korisnik budzeta ,vodi racunovodstvo,sastavlja I podnosi finansijske izvestaje u skladu sa Zakonom o bu УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ КРАГУЈЕВАЦ Дана: 25.02.2011 ИЗВЕШТАЈ О ФИНАНСИЈСКОМ ПОСЛОВАЊУ МЕДИЦИНСКОГ ФАКУЛТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ ЗА 2010. ГОДИНУ Медицински факултет у Крагујевцу, као индиректни

Више

novi logo mg

novi logo mg РЕПУБЛИКА СРПСКА Агенција за осигурање Републике Српске Бања Лука Бана Милосављевића 8/II e-mail:kabinet@azors.rs.ba; www.azors.rs.ba тел/факс: +387 51 228-910, 228-920 REPUBLIC OF SRPSKA The Insurance

Више

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ БИОКТОШ У Ж И Ц Е ПРВА ИЗМЕНА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА ЗА 2018.ГОДИНУ НАЗИВ: ЈКП "БИОКТОШ" АДРЕСА: УЖИЦЕ, ХЕРОЈА ЛУНА БР

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ БИОКТОШ У Ж И Ц Е ПРВА ИЗМЕНА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА ЗА 2018.ГОДИНУ НАЗИВ: ЈКП БИОКТОШ АДРЕСА: УЖИЦЕ, ХЕРОЈА ЛУНА БР ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ БИОКТОШ У Ж И Ц Е ПРВА ИЗМЕНА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА ЗА 2018.ГОДИНУ НАЗИВ: ЈКП "БИОКТОШ" АДРЕСА: УЖИЦЕ, ХЕРОЈА ЛУНА БР.2 КОНТАКТ ТЕЛЕФОН: 031/520-173 Е mail: jkpbioktos@gmail.com

Више

РАЈКО ПОЛЕДИЦА Digitally signed by РАЈКО ПОЛЕДИЦА DN: cn=рајко ПОЛЕДИЦА

РАЈКО ПОЛЕДИЦА Digitally signed by РАЈКО ПОЛЕДИЦА DN: cn=рајко ПОЛЕДИЦА РАЈКО ПОЛЕДИЦА 09039508100 33-09039508 10033 Digitally signed by РАЈКО ПОЛЕДИЦА 0903950810033-09039508 10033 DN: cn=рајко ПОЛЕДИЦА 0903950810033-09039508 10033, c=rs Date: 2019.05.13 12:12:20 +02'00' Obrazac

Више

ГЛAВНА СЛУЖБА ЗА РЕВИЗИЈУ ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ Бања Лука, Вука Караџића 4 Република Српска, БиХ Тел: +387(0)51/ Факс:+387(0)51

ГЛAВНА СЛУЖБА ЗА РЕВИЗИЈУ ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ Бања Лука, Вука Караџића 4 Република Српска, БиХ Тел: +387(0)51/ Факс:+387(0)51 ГЛAВНА СЛУЖБА ЗА РЕВИЗИЈУ ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 78000 Бања Лука, Вука Караџића 4 Република Српска, БиХ Тел: +387(0)51/247-408 Факс:+387(0)51/247-497 e-mail: revizija@gsr-rs.org Извјештај о статусу

Више

ГЛAВНА СЛУЖБА ЗА РЕВИЗИЈУ ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ Бања Лука, Вука Караџића 4 Република Српска, БиХ Тел: +387(0)51/ Факс:+387(0)51

ГЛAВНА СЛУЖБА ЗА РЕВИЗИЈУ ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ Бања Лука, Вука Караџића 4 Република Српска, БиХ Тел: +387(0)51/ Факс:+387(0)51 ГЛAВНА СЛУЖБА ЗА РЕВИЗИЈУ ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 78000 Бања Лука, Вука Караџића 4 Република Српска, БиХ Тел: +387(0)51/247-408 Факс:+387(0)51/247-497 e-mail: revizija@gsr-rs.org Извјештај о статусу

Више

Microsoft Word - Predmet 7 - Finansijsko izvjestavanje 2 maj 2019 RJESENJE

Microsoft Word - Predmet 7 - Finansijsko izvjestavanje 2 maj 2019 RJESENJE КОМИСИЈА ЗА РАЧУНОВОДСТВО И РЕВИЗИЈУ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ ИСПИТ ЗА СТИЦАЊЕ ПРОФЕСИОНАЛНОГ ЗВАЊА СЕРТИФИКОВАНИ РАЧУНОВОЂА (ИСПИТНИ ТЕРМИН: МАЈ 2019. ГОДИНЕ) ПРЕДМЕТ 7: ФИНАНСИЈСКО ИЗВЈЕШТАВАЊЕ 2 I - ТЕСТ

Више

Obrazac BB-PO-L-AD/08 Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa izdavanjem i trgo

Obrazac BB-PO-L-AD/08 Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa izdavanjem i trgo Obrazac BB-PO-L-AD/08 Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa izdavanjem i trgovinom izdatih hartija od vrednosti, u skladu sa Zakonom,

Више

Obrazac BB-PO-L-AD/08 Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa izdavanjem i trgo

Obrazac BB-PO-L-AD/08 Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa izdavanjem i trgo Obrazac BB-PO-L-AD/08 Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa izdavanjem i trgovinom izdatih hartija od vrednosti, u skladu sa Zakonom,

Више

- л о г о -

-  л   о   г   о  - На основу члана 12. став 1. тачка 2. Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању радне организације Новосадска топлана у Новом Саду као јавног предузећа ( Службени лист Града Новог Сада, број 47/16) и члана

Више

Katalog propisa 2018

Katalog propisa 2018 Prečišćeni tekst Uredbe o tarifnom sistemu za utvrđivanje podsticajne cijene električne energije iz obnovljivih izvora energije i visokoefikasne kogeneracije obuhvata sljedeće propise: 1. Uredba o tarifnom

Више

Број: 438/201 злоз Датум: АГЕНЦИЈА РЕПУБЛИКЕ RS за ЕНЕРГЕТИКУ СРБИЈЕ ПРИВРЕДНО ДРУШТВО "ЈУГОИСТОК", НИШ Игор Новаковић, директор Булевар д

Број: 438/201 злоз Датум: АГЕНЦИЈА РЕПУБЛИКЕ RS за ЕНЕРГЕТИКУ СРБИЈЕ ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЈУГОИСТОК, НИШ Игор Новаковић, директор Булевар д Број: 438/201 злоз Датум: 16.07.2013. АГЕНЦИЈА РЕПУБЛИКЕ RS за ЕНЕРГЕТИКУ СРБИЈЕ ПРИВРЕДНО ДРУШТВО "ЈУГОИСТОК", НИШ Игор Новаковић, директор Булевар др Зорана Ђинђића 46а 18000 Ниш Поштовани, У прилогу

Више

Dispozitiv Odluke objavljen u Službenom glasniku BiH broj 103/14, od Na osnovu čl. 4.2 i 4.8, Zakona o prijenosu, regulatoru i operatoru s

Dispozitiv Odluke objavljen u Službenom glasniku BiH broj 103/14, od Na osnovu čl. 4.2 i 4.8, Zakona o prijenosu, regulatoru i operatoru s Dispozitiv Odluke objavljen u Službenom glasniku BiH broj 103/14, od 30.12.2014. Na osnovu čl. 4.2 i 4.8, Zakona o prijenosu, regulatoru i operatoru sistema električne energije u Bosni i Hercegovini (

Више

1 I Основни стутусни подаци Пословно име јавног предузећа је: Јавно предузеће Електропривреда Србије", Београд. Скраћено пословно име је: ЈП ЕПС, Беог

1 I Основни стутусни подаци Пословно име јавног предузећа је: Јавно предузеће Електропривреда Србије, Београд. Скраћено пословно име је: ЈП ЕПС, Беог 1 I Основни стутусни подаци Пословно име јавног предузећа је: Јавно предузеће Електропривреда Србије", Београд. Скраћено пословно име је: ЈП ЕПС, Београд. Седиште је у Београду, Улица Царице Милице број

Више

Staticki kriterijumi new-1.pptx

Staticki kriterijumi new-1.pptx ЗАДАТАК 1. Применом критеријума рока враћања одредити рок враћања пројеката А, B и C, узимајући у обзир уштеде остварене по годинама експлоатације након инвестирања. Приликом доношења инвестиционе одлуке

Више

ISKAZ O UKUPNOM REZULTATU /BILANS USPJEHA/ u periodu od do godine Popunjava lice Matični broj: Popunjava: Slavica Ojdan

ISKAZ O UKUPNOM REZULTATU /BILANS USPJEHA/ u periodu od do godine Popunjava lice Matični broj: Popunjava: Slavica Ojdan ISKAZ O UKUPNOM REZULTATU /BILANS USPJEHA/ u periodu od 0.0.0 do..0 godine Popunjava lice Matični : 0889 Popunjava: Slavica Ojdanić Šifra djelatnosti: 999 BROJ ISKAZA: 0/0 Naziv: NEVLADINO UDRUŽENJE "DIGITALIZUJ

Више

novi logo mg

novi logo mg РЕПУБЛИКА СРПСКА Агенција за осигурање Републике Српске Бања Лука Бана Милосављевића 8/II e-mail: kabinet@azors.rs.ba; www.azors.rs.ba тел/факс: +387 51 228-910, 228-920 REPUBLIC OF SRPSKA The Insurance

Више

Microsoft Word - ZAHTJEV ZA SME KREDIT - NOVI

Microsoft Word - ZAHTJEV ZA SME KREDIT - NOVI ZAHTJEV ZA SME KREDIT PODACI O KREDITNOM ZAHTJEVU Vrsta kredita Iznos kredita u Rok otplate u godinama Grace period u mjesecima Namjena kredita/opis: Ukoliko se zahtjev odnosi na dugoročne kredite potrebno

Више

Microsoft Word - uputstvo_ulaganje_

Microsoft Word - uputstvo_ulaganje_ На основу члана 10. став 6. Закона о друштвима за осигурање ( Службени гласник Републике Српске број: 17/05, 01/06 и 64/06), члана. Статута Агенције за осигурање Републике Српске ( Службени гласник Републике

Више

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ПОСЛЕРЕВИЗИОНИ ИЗВЕШТАЈ О МЕРАМА ИСПРАВЉАЊА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ НАША РАДОСТ СУРДУЛИЦА Број: /

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ПОСЛЕРЕВИЗИОНИ ИЗВЕШТАЈ О МЕРАМА ИСПРАВЉАЊА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ НАША РАДОСТ СУРДУЛИЦА Број: / РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ПОСЛЕРЕВИЗИОНИ ИЗВЕШТАЈ О МЕРАМА ИСПРАВЉАЊА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ НАША РАДОСТ СУРДУЛИЦА Број: 400-1451/2018-04 Београд, 19.3.2019. године САДРЖАЈ: 1. УВОД...

Више

А

А Република Србија Аутономна Покрајина Војводина ГРАД КИКИНДА Комисија за јавну набавку Број: V-404-1/2016-56 Дана: 01.09.2016. године К и к и н д а На основу члана 63. Закона о јавним набавкама («Сл. гласник

Више

Obrazac BB-PO-L-AD/08 Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa izdavanjem i trgo

Obrazac BB-PO-L-AD/08 Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa izdavanjem i trgo Obrazac BB-PO-L-AD/08 Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa izdavanjem i trgovinom izdatih hartija od vrednosti, u skladu sa Zakonom,

Више

На основу члана 6. Правилника о условима и критеријумима за доделу средстава дотација из буџета Града Новог Сада за реализацију програма манифестација

На основу члана 6. Правилника о условима и критеријумима за доделу средстава дотација из буџета Града Новог Сада за реализацију програма манифестација На основу члана 6. Правилника о условима и критеријумима за доделу средстава дотација из буџета Града Новог Сада за реализацију програма манифестација и догађаја из области привреде од значаја за Град

Више

Годишњи извештај године Годишњи извештај о пословању за 2018.годину март, годинe

Годишњи извештај године Годишњи извештај о пословању за 2018.годину март, годинe Годишњи извештај о пословању за 2018.годину март, 2019. годинe Уводне напомене Годишњи извештај о пословању Дома здравља обухвата финансијске показатеље из пословних књига, а све у складу са Законом о

Више

JAVNO PREDUZEĆE ZA PREVOZ PUTNIKA U GRADSKOM I PRIGRADSKOM SAOBRAĆAJU SUBOTICA-TRANS - S U B O T I C A IZMENE PROGRAMA POSLOVANJA JAVNOG PREDUZEĆA SUB

JAVNO PREDUZEĆE ZA PREVOZ PUTNIKA U GRADSKOM I PRIGRADSKOM SAOBRAĆAJU SUBOTICA-TRANS - S U B O T I C A IZMENE PROGRAMA POSLOVANJA JAVNOG PREDUZEĆA SUB JAVNO PREDUZEĆE ZA PREVOZ PUTNIKA U GRADSKOM I PRIGRADSKOM SAOBRAĆAJU SUBOTICA-TRANS - S U B O T I C A IZMENE PROGRAMA POSLOVANJA JAVNOG PREDUZEĆA SUBOTICA-TRANS ZA 2014.GODINU ОSNIVAČ: SKUPŠTINA GRADA

Више

Попуњава друго правно лице Матични број Шифра делатности 9319 ПИБ Назив Savez za sinhrono plivanje Srbije Седиште Београд (Чукарица

Попуњава друго правно лице Матични број Шифра делатности 9319 ПИБ Назив Savez za sinhrono plivanje Srbije Седиште Београд (Чукарица Попуњава друго правно лице Матични број 06022413 Шифра делатности 9319 ПИБ 100284421 Назив Savez za sinhrono plivanje Srbije Седиште Београд (Чукарица), Благоја Паровића 150 БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2017.

Више

Bosna i Hercegovina Бocна и Χерцеговина DRŽAVNA REGULATORNA KOMISIJA ДРЖАВНА РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ZA ELEKTRIČNU ENERGIJU ЗА ЕЛЕКТРИЧНУ ЕНЕРГИЈУ LICENC

Bosna i Hercegovina Бocна и Χерцеговина DRŽAVNA REGULATORNA KOMISIJA ДРЖАВНА РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ZA ELEKTRIČNU ENERGIJU ЗА ЕЛЕКТРИЧНУ ЕНЕРГИЈУ LICENC Bosna i Hercegovina Бocна и Χерцеговина DRŽAVNA REGULATORNA KOMISIJA ДРЖАВНА РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ZA ELEKTRIČNU ENERGIJU ЗА ЕЛЕКТРИЧНУ ЕНЕРГИЈУ LICENCA ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI DISTRIBUCIJE ELEKTRIČNE

Више

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЛИСЈЕ НОВИ САД БРОЈ: /16-12 ДАНА: 24. маjа године НОВИ САД На основу члана 12. став 1. тачка 4. а у вези са чла

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЛИСЈЕ НОВИ САД БРОЈ: /16-12 ДАНА: 24. маjа године НОВИ САД На основу члана 12. став 1. тачка 4. а у вези са чла ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЛИСЈЕ НОВИ САД БРОЈ: 01-3273/16-12 ДАНА: 24. маjа 2013. године НОВИ САД На основу члана 12. став 1. тачка 4. а у вези са чланом 33. став 1. Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању

Више

MergedFile

MergedFile ISKAZ O FINANSIJSKOJ POZICIJI /BILANS STANJA/ na dan godine Popunjava lice Matični : 97 Popunjava: Dubravka Ivanovic Šifra djelatnosti: 7 BROJ ISKAZA: 7/ Naziv: DRUŠTVENO PREDUZEĆE "STRELKOMERC" D.O.O.

Више

Microsoft Word - Document2

Microsoft Word - Document2 HRVATSKA ENERGETSKA REGULATORNA AGENCIJA Na temelju članka 11. stavka 1. podstavka 1. Zakona o regulaciji energetskih djelatnosti (»Narodne novine«, broj 177/04), Hrvatska energetska regulatorna agencija

Више

RADNA VERZIJA Na osnovu člana 15. i člana 16. stav 1. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona prečišćeni tekst ( Službene novine Zeničko-dobojskog ka

RADNA VERZIJA Na osnovu člana 15. i člana 16. stav 1. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona prečišćeni tekst ( Službene novine Zeničko-dobojskog ka RADNA VERZIJA Na osnovu člana 15. i člana 16. stav 1. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona prečišćeni tekst ( Službene novine Zeničko-dobojskog kantona, broj: 7/10) i člana 36. stav (3) alineja prva

Више

Uputstvo - COREP

Uputstvo - COREP НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ Сектор за контролу пословања банака МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ИЗРАДУ OБРАЗАЦА ПОКГ И ПНО Овом методологијом се детаљно објашњавају елементи и начин израде Извештаја о промени очекиваних кредитних

Више

Na osnovu člana 43 stav 1 tačka 1 alineja 1 Zakona o energetici (''Službeni list CG'', br. 5/16 i 51/17) i člana 12 stav 1 tačka 1 Statuta Regulatorne

Na osnovu člana 43 stav 1 tačka 1 alineja 1 Zakona o energetici (''Službeni list CG'', br. 5/16 i 51/17) i člana 12 stav 1 tačka 1 Statuta Regulatorne Na osnovu člana 43 stav 1 tačka 1 alineja 1 Zakona o energetici (''Službeni list CG'', br. 5/16 i 51/17) i člana 12 stav 1 tačka 1 Statuta Regulatorne agencije za energetiku (''Službeni list CG'', broj

Више

Slide 1

Slide 1 ПРАВНО-ЕКОНОМСКИ И ТЕХНИЧКИ АСПЕКТИ УГОВОРА О ПРОДАЈИ ТОПЛОТНЕ ЕНЕРГИЈЕ 1 КЉУЧНИ ЧИНИОЦИ тржишта топлотне енергије Законска регулатива и легислатива РЕПУБЛИЧКИ НИВО ЛОКАЛНА САМОУПРАВА ЈКП БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ

Више

Na osnovu člana 34. stav 3. Zakona o energetici ( "Službeni glasnik RS", broj 145/14), Ministar rudarstva i energetike donosi Pravilnik o energetskoj

Na osnovu člana 34. stav 3. Zakona o energetici ( Službeni glasnik RS, broj 145/14), Ministar rudarstva i energetike donosi Pravilnik o energetskoj Na osnovu člana 34. stav 3. Zakona o energetici ( "Službeni glasnik RS", broj 145/14), Ministar rudarstva i energetike donosi Pravilnik o energetskoj dozvoli Pravilnik je objavljen u "Službenom glasniku

Више

_Izmene i dopune Trzisnih Pravila komentari AERS SG

_Izmene i dopune Trzisnih Pravila komentari AERS SG ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРАВИЛA О РАДУ ТРЖИШТА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ септембар 2014. године На основу члана 72. став 1. тачка 3. и члана 87. Закона о енергетици ( Службени гласник РС бр.57/11, 80/11-исправка, 93/12

Више

ЦЕНЕ ПРИРОДНОГ ГАСА ЗА ЈАВНО СНАБДЕВАЊЕ (БЕЗ ПДВ) Енергетска делатност Категорија Групе купаца Тарифе Цена *) Мала потрошња Енергент (RSD/m 3 ) 32,28

ЦЕНЕ ПРИРОДНОГ ГАСА ЗА ЈАВНО СНАБДЕВАЊЕ (БЕЗ ПДВ) Енергетска делатност Категорија Групе купаца Тарифе Цена *) Мала потрошња Енергент (RSD/m 3 ) 32,28 ЦЕНЕ ПРИРОДНОГ ГАСА ЗА ЈАВНО СНАБДЕВАЊЕ (БЕЗ ПДВ) Енергетска делатност Категорија Групе купаца Тарифе Цена *) Мала потрошња Енергент (RSD/m 3 ) 32,28 ( Мала потрошњадомаћинства и 1.984,39 Мала потрошња-остали

Више

Microsoft Word - Zaglavlje ЕПС srpski cir

Microsoft Word - Zaglavlje ЕПС  srpski cir JАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ, БЕОГРАД ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈИ ЗА ГОДИНУ ЗАВРШЕНУ 31. ДЕЦЕМБРА 2015. И ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА Руководству Jавног предузећа Електропривреда

Више