P/ Na temelju članka 23. Statuta Hrvatske energetske regulatome agencije, klasa: /13-01/05, urbroj: /13-14, od 16. listopada i

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "P/ Na temelju članka 23. Statuta Hrvatske energetske regulatome agencije, klasa: /13-01/05, urbroj: /13-14, od 16. listopada i"

Транскрипт

1 P/ Na temelju članka 23. Statuta Hrvatske energetske regulatome agencije, klasa: /13-01/05, urbroj: /13-14, od 16. listopada i članka 22. stavka 1. Pravilnika o unutarnjoj reviziji u javnom sektoru ( Narodne novine", broj 42/16), predsjednik Upravnog vijeća Hrvatske energetske regulatome agencije donosi INTERNI PRAVILNIK O UNUTARNJOJ REVIZIJI UVODNE ODREDBE Članak 1. Ovim Internim pravilnikom o unutarnjoj reviziji (u daljnjem tekstu: Pravilnik) uređuju se pitanja od značaja za rad unutarnje revizije u Hrvatskoj energetskoj regulatomoj agenciji (u daljnjem tekstu: Agencija), temeljeno na propisima koji uređuju unutarnju reviziju u javnom sektoru Republike Hrvatske. Članak 2. Pojedini pojmovi u smislu ovoga Pravilnika imaju sljedeća značenja: - odgovorna osoba - osoba odgovorna za ostvarenje pojedinih poslovnih ciljeva Agencije; - unutarnji revizor - osoba raspoređena na radno mjesto voditelja Samostalnog odjela za unutarnju reviziju te osoba raspoređena na radno mjesto unutarnjeg revizora. Članak 3. Pojmovi koji se koriste u ovom Pravilniku, a imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i ženski rod. Članak 4. Temeljna načela za profesionalno obavljanje unutarnje revizije su: - integritet, - stručnost, - objektivnost i neovisnost, - usklađenost sa strategijom, ciljevima i rizicima Agencije, - odgovarajuće pozicioniranje i posjedovanje primjerenih resursa, - kvaliteta i kontinuirano poboljšanje rada unutarnje revizije, - učinkovita komunikacija, - mišljenje utemeljeno na procjeni rizika, - proaktivan pristup usmjeren na budućnost, - promoviranje unaprjeđenja poslovnih procesa u Agenciji. 1/8

2 Svrha unutarnje revizije Članak 5. (1) Svrha unutarnje revizije je neovisna i objektivna procjena sustava unutarnjih kontrola te davanje mišljenja i savjeta za poboljšanjem djelotvornosti procesa upravljanja rizicima, kontrolama i upravljanja poslovanjem. (2) Poslovi unutarnje revizije obuhvaćaju planiranje i obavljanje unutarnjih revizija te pružanje savjetodavnih usluga. (3) Poslovi planiranja i obavljanja unutarnje revizije obuhvaćaju: a) izradu strateških i godišnjih planova te planova pojedinačnih unutarnjih revizija, b) obavljanje unutarnjih revizija i drugih aktivnosti u skladu s planovima, c) izvještavanje o provedbi unutarnjih revizija, d) praćenje provedbe preporuka proizašlih iz obavljanja unutarnjih revizija. (4) Savjetodavne usluge provode se u skladu s postojećim resursima, na način da se vrsta i obuhvat savjetodavnih usluga određuje u dogovoru s odgovornom osobom koja traži savjet, u cilju poboljšanja djelotvornosti procesa upravljanja rizicima, kontrolama i upravljanja poslovanjem. (5) Unutarnji revizor može sudjelovati u radu radnih skupina isključivo u cilju davanja savjetodavnih usluga. (6) Kod pružanja savjetodavnih usluga unutarnji revizor ne preuzima odgovornost za ostvarenje poslovnih ciljeva Agencije. (7) U obavljanju poslova unutarnje revizije unutarnji revizor dužan je pridržavati se načela i pravila ponašanja utvrđenih Kodeksom strukovne etike unutarnjih revizora u javnom sektoru ( Narodne novine11, broj 42/16) (u daljnjem tekstu: Kodeks). ORGANIZACIJSKO USTROJSTVO I DJELOKRUG RADA Članak 6. Organizacijska jedinica nadležna za obavljanje poslova unutarnje revizije u Agenciji je Samostalni odjel za unutarnju reviziju, kako je definirano Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Agencije. NEOVISNOST JEDINICE ZA UNUTARNJU REVIZIJU Članak 7. (1) Samostalni odjel za unutarnju reviziju ustrojstveno i funkcionalno izravno je odgovoran predsjedniku Upravnog vijeća. (2) Samostalni odjel za unutarnju reviziju je neovisan o drugim organizacijskim jedinicama Agencije u planiranju rada, obavljanju poslova unutarnje revizije i izvještavanju. (3) Unutarnji revizor ne može biti uključen u obavljanje izvršnih funkcija Agencije, odnosno ne može biti operativno uključen u donošenje odluka i obavljanje poslova u programu, projektu, aktivnosti ili poslovnom procesu koji je ili može biti predmet unutarnje revizije. 2/8

3 OBJEKTIVNOST UNUTARNJIH REVIZORA Članak 8. (1) Unutarnji revizor prilikom procjene sustava unutarnjih kontrola te davanja mišljenja i savjeta za poboljšanjem djelotvornosti procesa upravljanja rizicima, kontrolama i upravljanja poslovanjem mora biti objektivan. (2) Ako osoba raspoređena na radno mjesto unutarnjeg revizora smatra da postoje ograničenja, u smislu neispunjavanja uvjeta objektivnosti iz stavka 1. ovoga članka, o tome će izvijestiti voditelja Samostalnog odjela za unutarnju reviziju. (3) Ako osoba raspoređena na radno mjesto voditelja Samostalnog odjela za unutarnju reviziju smatra da postoje ograničenja, u smislu neispunjavanja uvjeta objektivnosti iz stavka 1. ovog članka, o tome će izvijestiti predsjednika Upravnog vijeća. (4) Unutarnji revizor mora se izuzeti od obavljanja unutarnje revizije područja poslovanja za koje je prethodno bio odgovoran, i to u roku od najmanje 12 mjeseci od dana prestanka odgovornosti, budući da se u protivnom smatra se daje objektivnost narušena. ODGOVORNOSTI I OBVEZE Članak 9. (1) Voditelj Samostalnog odjela za unutarnju reviziju ima sljedeće odgovornosti i obveze: a) izraditi prijedlog strateškog i godišnjeg plana unutarnje revizije, na temelju prethodno izrađene procjene rizika, a koju izrađuje u suradnji s odgovornim osobama; b) najkasnije do 15. prosinca tekuće godine podnijeti prijedlog strateškog i godišnjeg plana unutarnje revizije predsjedniku Upravnog vijeća, koji će donijeti planove najkasnije do 31. prosinca tekuće godine za sljedeće razdoblje; c) dostaviti usvojeni strateški i godišnji plan unutarnje revizije odgovornim osobama, odnosno osigurati da isti budu objavljeni na lokalnoj mreži Agencije; d) osigurati provedbu strateškog i godišnjeg plana unutarnje revizije te obavljanje poslova unutarnje revizije u skladu s Međunarodnim okvirom profesionalnog djelovanja te propisima kojima se uređuje unutarnja revizija u javnom sektoru Republike Hrvatske, uključujući sudjelovanje u njihovom obavljanju; e) osigurati obavljanje svih pojedinačnih unutarnjih revizija u skladu s metodologijom rada unutarnje revizije, ciljem i opsegom unutarnjih revizija, te nadzirati usklađenost obavljenih unutarnjih revizija; f) osigurati praćenje provedbe preporuka unutarnje revizije, odnosno nadzirati provode li se preporuke unutarnje revizije u skladu s akcijskim planovima; g) izvještavati predsjednika Upravnog vijeća o statusu provedbe preporuka unutarnje revizije najmanje jednom kvartalno, odnosno u skladu s rokovima propisanim člankom 11. stavkom 4. ovoga Pravilnika, ako je potrebno poduzimanje mjera propisanih Zakonom o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru ( Narodne novine", broj 78/15) (u daljnjem tekstu: Zakon); h) izrađivati pojedinačna, tromjesečna, polugodišnja, devetomjesečna i godišnja izvješća o radu unutarnje revizije; 3/8

4 i) izraditi interne procedure utemeljene na metodologiji rada unutarnje revizije, a prilagođene posebnostima poslovanja Agencije; j) izraditi Program osiguranja kvalitete i unaprjeđenja, unaprjeđivati kvalitetu rada unutarnje revizije te o poduzetim aktivnostima izvještavati predsjednika Upravnog vijeća (u sklopu izvješća iz točke h) ovoga stavka); k) učinkovito koristiti resurse koji su mu na raspolaganju, u cilju postizanja djelotvornosti i efikasnosti u obavljanju poslova unutarnje revizije; l) izraditi mišljenje unutarnje revizije o funkcioniranju sustava unutarnjih kontrola za područja koja su bila revidirana u prethodnoj godini, u skladu s propisima koji uređuju podnošenje Izjave o fiskalnoj odgovornosti; m) obavljati druge poslove iz djelokruga rada unutarnje revizije. (2) Radnik raspoređen na radno mjesto unutarnjeg revizora u Samostalnom odjelu za unutarnju reviziju ima sljedeće odgovornosti i obveze: a) sudjelovati u izradi strateškog i godišnjeg plana unutarnje revizije; b) obavljati poslove unutarnje revizije u svojstvu člana tima ili pojedinačno, ovisno o odluci voditelja Samostalnog odjela za unutarnju reviziju, u skladu s Međunarodnim okvirom profesionalnog djelovanja te propisima kojima se uređuje unutarnja revizija u javnom sektoru Republike Hrvatske; c) izvještavati voditelja Samostalnog odjela za unutarnju reviziju u slučaju ako tijekom obavljanja unutarnje revizije dođe do kršenja etičkih načela i pravila ponašanja propisanih Kodeksom; d) pružati stručnu podršku vezano uz poboljšanje djelotvornosti i učinkovitosti rada unutarnje revizije; e) sudjelovati u provedbi Programa osiguranja kvalitete i unaprjeđenja; f) sudjelovati u izradi izvješća o radu unutarnje revizije; g) sudjelovati u izradi mišljenja unutarnje revizije o funkcioniranju sustava unutarnjih kontrola za područja koja su bila revidirana u prethodnoj godini; h) obavljati i druge poslove iz nadležnosti unutarnje revizije, po nalogu voditelja Samostalnog odjela za unutarnju reviziju. (3) Za obavljanje unutarnjih revizija posebnih područja voditelj Samostalnog odjela za unutarnju reviziju može predložiti predsjedniku Upravnog vijeća da se angažira stručnjak sa specijalističkim znanjima radi pružanja stručne pomoći u obavljanju unutarnjih revizija. PRISTUP DOKUMENTACIJI, INFORMACIJAMA, OSOBLJU I MATERIJALNOJ IMOVINI Članak 10. (1) Unutarnji revizor pri obavljanju poslova unutarnje revizije ima sljedeće ovlasti: a) potpuno, slobodno i neograničeno pravo pristupa cjelokupnoj dokumentaciji, računovodstvenim i financijskim podacima te ostalim podacima i informacijama za potrebe 4/8

5 obavljanja poslova unutarnje revizije, bez obzira na pojavni oblik i nositelje podataka na kojima se nalaze; b) pravo da od svih osoba koje su relevantne za revidirano područje/proces zatraži i dobije usmenu ili pisanu izjavu; c) potpuno, slobodno i neograničeno pravo pristupa materijalnoj imovini Agencije; d) pregledavati, procjenjivati i kopirati dokumente, podatke i informacije ili privremeno izuzimati izvornike, ostavljajući kopiju primjerka s potvrdom o izuzimanju; e) zahtijevati druge informacije, vezano uz obavljanje poslova unutarnje revizije. (2) Za potrebe analize i praćenja određenih financijskih pokazatelja unutarnji revizor ima pravo uvida u računovodstvene sustave Agencije. (3) Unutarnji revizor ima pravo pristupa izvješćima vanjskih revizija obavljenih u Agenciji, odnosno informacijama o stanju sustava unutarnjih kontrola i upravljanju financijskim sredstvima, koje su sadržane u tim izvješćima. (4) Ako unutarnji revizor tijekom obavljanja poslova unutarnje revizije treba koristiti dokumentaciju, podatke i informacije koje su klasificirane odgovarajućim stupnjem tajnosti, mora uzeti u obzir propise o tajnosti podataka, odnosno s tim dokumentima postupati u skladu s općim aktima Agencije. IZVJEŠTAVANJE O OBAVLJANJU POSLOVA UNUTARNJE REVIZIJE Članak 11. (1) Voditelj Samostalnog odjela za unutarnju reviziju konačna revizijska izvješća dostavlja: a) predsjedniku Upravnog vijeća i zamjeniku predsjednika Upravnog vijeća; b) drugim osobama koje određuju predsjednik Upravnog vijeća i voditelj Samostalnog odjela za unutarnju reviziju, a koje obvezno uključuju odgovorne osobe kojima su prethodno bili dostavljeni nacrti revizijskih izvješća. (2) Voditelj Samostalnog odjela za unutarnju reviziju na temelju podataka o statusu provedbe preporuka unutarnje revizije, prikupljenih od odgovornih osoba, osigurava praćenje njihove provedbe, odnosno utvrđuje provode li se preporuke unutarnje revizije u skladu s akcijskim planovima. (3) Voditelj Samostalnog odjela za unutarnju reviziju uspostavlja bazu podataka o preporukama unutarnje revizije te je ažurira na temelju podataka o statusu njihove provedbe. (4) Za preporuke unutarnje revizije koje se ne provode u rokovima predviđenim akcijskim planovima voditelj Samostalnog odjela za unutarnju reviziju dužan je u roku od sedam dana od dana primitka izvješća iz članka 12. stavka 3. točke d) ovoga Pravilnika obavijestiti predsjednika Upravnog vijeća o neprovođenju i razlozima neprovođenja preporuka unutarnje revizije, kako bi se poduzele mjere u skladu sa Zakonom. (5) Voditelj Samostalnog odjela za unutarnju reviziju priprema mišljenje unutarnje revizije o funkcioniranju sustava unutarnjih kontrola za područja koja su bila revidirana u prethodnoj godini, na temelju obavljenih unutarnjih revizija u prethodnoj godini i praćenja provedbe preporuka unutarnje revizije, uključujući i preporuke unutarnje revizije iz ranijeg razdoblja, a koje su provedene u prethodnoj godini. 5/8

6 (6) Voditelj Samostalnog odjela za unutarnju reviziju izrađuje tromjesečno, polugodišnje, devetomjesečno i godišnje izvješće o izvršenju planova unutarnje revizije, odnosno o radu Samostalnog odjela za unutarnju reviziju. SURADNJA Suradnja s odgovornim osobama Članak 12. (1) Voditelj Samostalnog odjela za unutarnju reviziju može sudjelovati na tematskim sastancima predsjednika Upravnog vijeća i odgovornih osoba, u cilju prikupljanja informacija za potrebe planiranja i obavljanja poslova unutarnje revizije, kao i izvještavanja o rezultatima rada. (2) Voditelj Samostalnog odjela za unutarnju reviziju surađuje s organizacijskom jedinicom nadležnom za financijsko poslovanje Agencije, kako bi osigurao dodatne informacije o sustavu unutarnjih kontrola u ključnim procesima za financijsko upravljanje, odnosno procesima vezanim uz planiranje, programiranje, izradu i izvršavanje proračuna, nabavu i ugovaranje, računovodstvo i izvještavanje. (3) Odgovorne osobe dužne su surađivati s voditeljem Samostalnog odjela za unutarnju reviziju na način da mu dostavljaju: a) podatke za potrebe izrade procjene rizika, odnosno podatke o rizicima koji utječu na poslovanje, najkasnije do 1. studenoga, kako bi se strateškim i godišnjim planovima unutarnje revizije obuhvatila područja s potencijalno značajnim rizikom; b) informacije za potrebe obavljanja pojedinačne unutarnje revizije; c) očitovanje na nacrt revizijskog izvješća u roku od deset dana od dana zaprimanja nacrta revizijskog izvješća; d) izvješće/informacije o statusu provedbe preporuka unutarnje revizije za koje su nadležni, najkasnije u roku od sedam dana od isteka roka provedbe, odnosno pisano obrazloženje u slučaju da preporuke unutarnje revizije nisu provedene u roku. (4) Odgovorne osobe dužne su, u skladu s Uputom za obavljanje pojedinačne unutarnje revizije koju propisuje ministar financija, dostaviti Samostalnom odjelu za unutarnju reviziju informacije o provedenim aktivnostima i, gdje je to moguće, iskazati učinke koji su postignuti njihovom provedbom i jačanjem sustava unutarnjih kontrola, kao što su primjerice, postignute uštede, bolja naplata prihoda, trendovi u poslovanju proizašli nakon provedene preporuke unutarnje revizije i si., kako bi Samostalni odjel za unutarnju reviziju mogao pratiti učinke provedbe preporuka unutarnje revizije. Suradnja s vanjskim revizijama Članak 13. (1) Voditelj Samostalnog odjela za unutarnju reviziju, uz suglasnost predsjednika Upravnog vijeća, surađuje s vanjskom revizijom na način da: a) dostavlja tražene podatke vezane uz aktivnosti unutarnje revizije na uvid; b) sudjeluje na sastancima za potrebe razmjene informacija o rizičnim procesima; c) po potrebi, detaljnije raspravlja o pristupu kojeg Samostalni odjel za unutarnju reviziju može primijeniti u području u kojem su utvrđene slabosti od strane vanjske revizije. 6/8

7 (2) Voditelj Samostalnog odjela za unutarnju reviziju može po nalogu predsjednika Upravnog vijeća biti zadužen za praćenje provedbe naloga i preporuka vanjske revizije. (3) Odgovorne osobe zadužene za provedbu naloga i preporuka vanjske revizije dužne su voditelju Samostalnog odjela za unutarnju reviziju dostaviti podatke za potrebe praćenja provedbe naloga i preporuka vanjske revizije iz stavka 2. ovoga članka. Suradnja s Ministarstvom financija Članak 14. Voditelj Samostalnog odjela za unutarnju reviziju surađuje s Ministarstvom financija i dostavlja mu podatke, u skladu s propisima koji uređuju unutarnju reviziju u javnom sektoru. OSIGURANJE KVALITETE RADA UNUTARNJE REVIZIJE Članak 15. (1) Voditelj Samostalnog odjela za unutarnju reviziju mora izraditi i održavati Program osiguranja kvalitete i unaprjeđenja, koji uključuje unutarnju i vanjsku procjenu. (2) Unutarnja procjena kvalitete se obavlja kao kontinuirana procjena koju provodi voditelj Samostalnog odjela za unutarnju reviziju te periodična procjena, koju mogu obavljati i druge osobe unutar Agencije koje imaju dostatna znanja o praksama unutarnje revizije. (3) Vanjsku procjenu kvalitete provodi vanjski, kvalificirani, neovisni ocjenjivač ili ocjenjivački tim najmanje jednom u pet godina. (4) Voditelj Samostalnog odjela za unutarnju reviziju o rezultatima Programa osiguranja kvalitete i unaprjeđenja izvještava predsjednika Upravnog vijeća. PRISTUP PODACIMA UNUTARNJE REVIZIJE Članak 16. (1) Voditelj Samostalnog odjela za unutarnju reviziju može, uz odobrenje predsjednika Upravnog vijeća, dostaviti konačno revizijsko izvješće institucijama koje u skladu s nadležnostima imaju pravo uvida u konačna revizijska izvješća, odnosno rezultate rada unutarnje revizije. (2) U slučaju traženja informacija o radu Samostalnog odjela za unutarnju reviziju od strane ostalih zainteresiranih strana, voditelj Samostalnog odjela za unutarnju reviziju postupa u skladu s propisima koji uređuju pravo na pristup informacijama, odnosno općim aktima Agencije. PODUZIMANJE RADNJI U SLUČAJU UOČENIH NEPRAVILNOSTI TIJEKOM OBAVLJANJA UNUTARNJIH REVIZIJA Članak 17. (1) Ako osoba raspoređena na radno mjesto unutarnjeg revizora tijekom obavljanja unutarnje revizije utvrdi nepravilnost, za koju nisu propisane prekršajne odredbe ili koja ima obilježje prekršaja, obvezna je o nalazima o nepravilnostima obavijestiti voditelja Samostalnog odjela za unutarnju reviziju, koji će o tome obavijestiti predsjednika Upravnog vijeća, a koji osigurava daljnje postupanje u skladu s propisima kojima se uređuje postupanje u slučaju uočenih nepravilnosti. 7/8

8 (2) Ako osoba raspoređena na radno mjesto voditelja Samostalnog odjela za unutarnju reviziju tijekom obavljanja unutarnje revizije utvrdi nepravilnost, za koju nisu propisane prekršajne odredbe ili koja ima obilježje prekršaja, obvezna je o nalazima o nepravilnosti obavijestiti predsjednika Upravnog vijeća, a koji osigurava daljnje postupanje u skladu s propisima kojima se uređuje postupanje u slučaju uočenih nepravilnosti. (3) Ako osoba raspoređena na radno mjesto unutarnjeg revizora tijekom obavljanja unutarnje revizije posumnja na kazneno djelo, obvezna je o tome obavijestiti voditelja Samostalnog odjela za unutarnju reviziju, koji je obvezan prekinuti izvođenje unutarnje revizije i podnijeti pisano izvješće predsjedniku Upravnog vijeća, a koji osigurava daljnje postupanje u skladu s propisima kojima se uređuje postupanje u slučaju sumnji na kazneno djelo. (4) Ako osoba raspoređena na radno mjesto voditelja Samostalnog odjela za unutarnju reviziju tijekom obavljanja unutarnje revizije posumnja na kazneno djelo, obvezna je prekinuti izvođenje unutarnje revizije i podnijeti pisano izvješće predsjedniku Upravnog vijeća, a koji osigurava daljnje postupanje u skladu s propisima kojima se uređuje postupanje u slučaju sumnji na kazneno djelo. (5) Unutarnji revizor mora posjedovati dovoljan stupanj znanja kako bi procijenio rizik nepravilnosti, odnosno sumnje na kazneno djelo i način na koji institucija njima upravlja, ali nije osoba čija je odgovornost obavljanje istražnih radnji. IZMJENE I DOPUNE PRAVILNIKA Članak 18. Izmjene i dopune ovoga Pravilnika donose se na isti način kao i ovaj Pravilnik. ZAVRŠNE ODREDBE Članak 19. Ovaj Pravilnik objavit će se na intemetskoj stranici Agencije. Članak 20. Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave na oglasnoj ploči Agencije. KLASA: /18-06/1 URBROJ: Zagreb, 30. studenoga & m ravno Ijeća ović, dipl. ing. Ovaj Pravilnik objavljenje na oglasnoj ploči Agencije dana ^0 IH 3-01$. Potpis odgovorne osobe: 8/8

Na temelju odredbi članka 18. stavak 5. Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( Narodne novine, broj 150/2011, 119/2014, 93/2016 i 116/2018), članka 2. st

Na temelju odredbi članka 18. stavak 5. Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( Narodne novine, broj 150/2011, 119/2014, 93/2016 i 116/2018), članka 2. st Na temelju odredbi članka 18. stavak 5. Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( Narodne novine, broj 150/2011, 119/2014, 93/2016 i 116/2018), članka 2. stavak 1. Uredbe o uredu Vlade Republike Hrvatske za

Више

REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU Područni ured Varaždin IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ PROVJERI PROVEDBE DANIH PREPORUKA ZA REVIZIJU UČINKOVITOSTI R

REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU Područni ured Varaždin IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ PROVJERI PROVEDBE DANIH PREPORUKA ZA REVIZIJU UČINKOVITOSTI R REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU Područni ured Varaždin IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ PROVJERI PROVEDBE DANIH PREPORUKA ZA REVIZIJU UČINKOVITOSTI RADA NADZORNIH ODBORA TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U VLASNIŠTVU/SUVLASNIŠTVU

Више

Microsoft Word - HR Zakon o pravobranitelju za djecu_Ombudsman for children Act

Microsoft Word - HR Zakon o pravobranitelju za djecu_Ombudsman for children Act EU-projekt: Podrška Pravosudnoj akademiji: Razvoj sustava obuke za buduće suce i državne odvjetnike EU-project: Support to the Judicial Academy: Developing a training system for future judges and prosecutors

Више

FINAL-Pravilnik o sustavu osiguravanja kvalitete - SENAT lektorirano

FINAL-Pravilnik o sustavu osiguravanja kvalitete - SENAT lektorirano Na temelju članka 21. Statuta Sveučilišta u Zagrebu, a u skladu s člankom 18. stavcima 5. i 6. Zakona o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju (NN 45/09) Senat Sveučilišta u Zagrebu na

Више

REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU Područni ured Osijek IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ PROVJERI PROVEDBE DANIH PREPORUKA ZA REVIZIJU UČINKOVITOSTI JAV

REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU Područni ured Osijek IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ PROVJERI PROVEDBE DANIH PREPORUKA ZA REVIZIJU UČINKOVITOSTI JAV REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU Područni ured Osijek IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ PROVJERI PROVEDBE DANIH PREPORUKA ZA REVIZIJU UČINKOVITOSTI JAVNE NABAVE U DRUŠTVU HEP-PLIN D.O.O., OSIJEK Osijek,

Више

HRVATSKA KOMORA INŽENJERA STROJARSTVA POSLOVNIK O RADU NADZORNOG ODBORA HRVATSKE KOMORE INŽENJERA STROJARSTVA 1

HRVATSKA KOMORA INŽENJERA STROJARSTVA POSLOVNIK O RADU NADZORNOG ODBORA HRVATSKE KOMORE INŽENJERA STROJARSTVA 1 HRVATSKA KOMORA INŽENJERA STROJARSTVA POSLOVNIK O RADU NADZORNOG ODBORA HRVATSKE KOMORE INŽENJERA STROJARSTVA 1 Na temelju članka 12. stavka 1. podstavka 15. Statuta Hrvatske komore inženjera strojarstva

Више

ИНTEРНA РEВИЗИJA

ИНTEРНA РEВИЗИJA ИНTEРНA РEВИЗИJA Интeрнa рeвизиja пружa пoдршку корисницима јавних средстава у пoстизaњу њихoвих циљeвa. Интeрнa рeвизиja прeдстaвљa нeзaвисну aктивнoст кoja имa зa циљ дa прoцeни систeм финансијског управљања

Више

Microsoft Word - Zakon o Agenciji za odgoj i obrazovanje

Microsoft Word - Zakon o Agenciji za odgoj i obrazovanje HRVATSKI SABOR 2020 Na temelju članka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim ODLUKU O PROGLAŠENJU ZAKONA O AGENCIJI ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE Proglašavam Zakon o Agenciji za odgoj i obrazovanje, kojega je

Више

I-D PPUO Podstrana

I-D PPUO Podstrana SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE PODSTRANA Godina XXV Podstrana, 1. ožujka 2019. Broj 4/2019. OPĆINSKI NAČELNIK Na temelju članka 4. stavak 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj)

Више

Microsoft Word - 3. KODEKS SAVJETOVANJA SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU U POSTUPCIMA DONOŠENJA ZAKONA, DRUGIH PROPISA I AKATA

Microsoft Word - 3. KODEKS SAVJETOVANJA SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU U POSTUPCIMA DONOŠENJA ZAKONA, DRUGIH PROPISA I AKATA VLADA REPUBLIKE HRVATSKE 3402 Na temelju članka 30. stavka 3. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 101/98, 15/2000, 117/2001, 199/2003, 30/2004 i 77/2009), Vlada Republike Hrvatske

Више

Microsoft Word - Maran_transparency_2012

Microsoft Word - Maran_transparency_2012 Revizorska tvrtka MARAN d.o.o. Josipa Jovića 51 21000 Split Tel/fax:021/374-294 OIB:67202619578 IZVJEŠĆE O TRANSPARENTNOSTI ZA 2012. GODINU Split, ožujak 2013. godine SADRŽAJ Uvod 1 Pravno ustrojstvo,

Више

ThoriumSoftware d.o.o. Izvrsni inženjeri koriste izvrstan alat! Mobile: +385 (0) Kontakt: Dario Ilija Rendulić

ThoriumSoftware d.o.o. Izvrsni inženjeri koriste izvrstan alat! Mobile: +385 (0) Kontakt: Dario Ilija Rendulić PRAVILNIK O KONTROLI ENERGETSKOG CERTIFIKATA ZGRADE I IZVJEŠĆA O REDOVITOM PREGLEDU SUSTAVA GRIJANJA I SUSTAVA HLAĐENJA ILI KLIMATIZACIJE U ZGRADI (NN 73/15, 09.07.2015) 1/13 I. OPĆE ODREDBE... 4 Članak

Више

Sluzbeni akt Izborne komisije BiH Novi

Sluzbeni akt Izborne komisije BiH Novi PRAVILNIK o administrativnim procedurama pregleda, kontrole i revizije finansijskih izvještaja političkih stranaka Sarajevo, novembar 2008. godine Na osnovu člana 15.2 stav (1) Izbornog zakona Bosne i

Више

Microsoft Word - Poslovnik o radu VijeÄ⁄a roditelja (3)

Microsoft Word - Poslovnik o radu VijeÄ⁄a roditelja (3) Na temelju članaka 29. i 174. Statuta Osnovne škole Vjenceslava Novaka, Školski odbor Osnovne škole Vjenceslava Novaka na sjednici održanoj 16. ožujka 2017. donio je POSLOVNIK O RADU Vijeća roditelja I.

Више

dozvola_operator_oieiek_hr

dozvola_operator_oieiek_hr REGULATORNA KOMISIJA ZA ENERGIJU U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE - F E R K РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГИЈУ У ФЕДЕРАЦИЈИ БОСНЕ И XЕРЦЕГОВИНЕ Ф Е Р К DOZVOLA ZA RAD OPERATORU ZA OIEiEK NAZIV IMATELJA DOZVOLE:

Више

22C

22C VELEUČILIŠTE U POŽEGI PRAVILNIK O ANKETIRANJU U SVRHU VREDNOVANJA NASTAVNIKA I KOLEGIJA OD STRANE STUDENATA NA VELEUČILIŠTU U POŽEGI Požega, 2017. Na temelju čl. 101. Statuta Veleučilišta u Požegi, STRUČNO

Више

ThoriumSoftware d.o.o. Izvrsni inženjeri koriste izvrstan alat! Mobile: +385 (0) Kontakt: Dario Ilija Rendulić

ThoriumSoftware d.o.o. Izvrsni inženjeri koriste izvrstan alat! Mobile: +385 (0) Kontakt: Dario Ilija Rendulić Pravilnik o tehničkom pregledu građevine (NN 46/18, 26.05.2018.) 1 8 MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA, PROSTORNOG UREĐENJA I GRADITELJSTVA... Error! Bookmark not defined. I. OPĆE ODREDBE... 3 Članak 1....

Више

REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU Područni ured Slavonski Brod IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ REVIZIJI ZAJEDNICA ŠPORTSKIH UDRUGA GRADA SLAVONSKOG BR

REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU Područni ured Slavonski Brod IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ REVIZIJI ZAJEDNICA ŠPORTSKIH UDRUGA GRADA SLAVONSKOG BR REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU Područni ured Slavonski Brod IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ REVIZIJI ZAJEDNICA ŠPORTSKIH UDRUGA GRADA SLAVONSKOG BRODA Slavonski Brod, studeni 2011. S A D R Ž A J stranica

Више

CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE VELIKA GORICA VELIKA GORICA, ZAGREBAČKA 90 Tel.: 01/ ; fax: 01/ OIB: IBAN: HR

CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE VELIKA GORICA VELIKA GORICA, ZAGREBAČKA 90 Tel.: 01/ ; fax: 01/ OIB: IBAN: HR CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE VELIKA GORICA VELIKA GORICA, ZAGREBAČKA 90 Tel.: 01/62 21 433; fax: 01/6252-515 OIB: 28129388615 IBAN: HR4923900011100025937 e-mail: czoo.vg@gmail.com web: www.centar-odgojiobrazovanje-velikagorica.skole.hr

Више

Na temelju članka 4. stavka 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 86/08, 61

Na temelju članka 4. stavka 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08, 61 Na temelju članka 4. stavka 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 86/08, 61/11 i 4/18) Gradonačelnik Grada Rijeke, na prijedlog

Више

(Microsoft Word OBITELJSKI CENTAR BJELOVARSKO-BILOGORSKE \216UPANIJE.DOC)

(Microsoft Word OBITELJSKI CENTAR BJELOVARSKO-BILOGORSKE \216UPANIJE.DOC) REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU Područni ured Bjelovar IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ REVIZIJI OBITELJSKI CENTAR BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE, BJELOVAR Bjelovar, veljača 2011. S A D R Ž A J stranica

Више

REmira' d.o.o. za reviziju ZAGREB, Mrazovićeva 9, Tel/Fax: 01/ IZVJEŠĆE O TRANSPARENTNOSTI za godinu Zagreb, 28

REmira' d.o.o. za reviziju ZAGREB, Mrazovićeva 9, Tel/Fax: 01/ IZVJEŠĆE O TRANSPARENTNOSTI za godinu Zagreb, 28 REmira' d.o.o. za reviziju ZAGREB, Mrazovićeva 9, Tel/Fax: 0/48-6-856 Email: remira@remira.hr IZVJEŠĆE O TRANSPARENTNOSTI za 206. godinu Zagreb, 28. ožujka 207.g. SADRŽAJ Stranica. Pravno-ustrojbeni oblik

Више

Creative Dept

Creative Dept STATUT STUDENTSKOG ZBORA EDWARD BERNAYS VISOKE ŠKOLE ZA KOMUNIKACIJSKI MENADŽMENT Zagreb, 26. studenoga 2015. Na temelju odredbe čl. 7. Zakona o studentskom zboru i drugim studentskim organizacijama (NN

Више

DRŽAVNI ARHIV U BJELOVARU

DRŽAVNI ARHIV U BJELOVARU DRŽAVNI ARHIV U BJELOVARU PRAVILNIK O POSTUPAJIU U PREDMETIMA BAGATELNE NABAVE Bjelovar, 15. listopad 2014. Na temelju članka 18. stavka 3. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine br.90/11, 83/13, 143/13)

Више

SB TOURS

SB TOURS IZVJEŠĆE O TRANSPARENTNOSTI ZA 2013. GODINU Split, ožujak 2014. SJEDIŠTE SPLIT: Mediteranskih igara 1 (Barake PIS-a), tel./fax. (021) 384-448 Ispostava Makarska: Kralja Petra Krešimira IV. 12. Tel. (021)

Више

KATALOG INFORMACIJA Ustanove za zdravstvenu njegu Ćorluka Mesnička 32, Zagreb T F E

KATALOG INFORMACIJA Ustanove za zdravstvenu njegu Ćorluka Mesnička 32, Zagreb T F E KATALOG INFORMACIJA Ustanove za zdravstvenu njegu Ćorluka 31012015 1 UVOD Pravo na pristup informacijama koje posjeduje, raspolaže ili nadzire Ustanova za zdravstvenu njegu Ćorluka, Mesnička 32, 10000

Више

REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU Područni ured Vukovar IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ PROVJERI PROVEDBE DANIH PREPORUKA ZA REVIZIJU UČINKOVITOSTI JA

REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU Područni ured Vukovar IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ PROVJERI PROVEDBE DANIH PREPORUKA ZA REVIZIJU UČINKOVITOSTI JA REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU Područni ured Vukovar IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ PROVJERI PROVEDBE DANIH PREPORUKA ZA REVIZIJU UČINKOVITOSTI JAVNE NABAVE U DRUŠTVU LUKA-VUKOVAR D.O.O. Vinkovci,

Више

Na temelju članka 82. stavka 7. Zakona o zaštiti na radu (»Narodne novine«, broj 71/2014) ministar nadležan za rad donosi PRAVILNIK O OVLAŠTENJIMA ZA

Na temelju članka 82. stavka 7. Zakona o zaštiti na radu (»Narodne novine«, broj 71/2014) ministar nadležan za rad donosi PRAVILNIK O OVLAŠTENJIMA ZA Na temelju članka 82. stavka 7. Zakona o zaštiti na radu (»Narodne novine«, broj 71/2014) ministar nadležan za rad donosi PRAVILNIK O OVLAŠTENJIMA ZA POSLOVE ZAŠTITE NA RADU (NN 112/14 i 84/15) I. OPĆE

Више

REPUBLIKA HRVATSKA

REPUBLIKA HRVATSKA REPUBLIKA HRVATSKA ISTARSKA ŽUPANIJA 52 100 Pula, Sv. Teodora 2 tel: 222 359 fax: 222 564 Klasa: 023-01/06-01/22 Urbroj: 2163/1-04/11-06-01 Pula, 08. studeni 2006. godine Predsjedniku Poglavarstva Istarske

Више

ЗАКОН О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О РЕВИЗИЈИ ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ Члан 1. У Закону о ревизији јавног сектора Републике Српске ( Службени

ЗАКОН О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О РЕВИЗИЈИ ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ Члан 1. У Закону о ревизији јавног сектора Републике Српске ( Службени ЗАКОН О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О РЕВИЗИЈИ ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ Члан 1. У Закону о ревизији јавног сектора Републике Српске ( Службени гласник Републике Српске, број 98/05), у члану 1. послије

Више

Osnovna škola Matije Gupca Davorina Bazjanca 2 Zagreb, Hrvatska Tel: (01) Fax : (01) MB: OIB: E-M

Osnovna škola Matije Gupca Davorina Bazjanca 2 Zagreb, Hrvatska   Tel: (01) Fax : (01) MB: OIB: E-M Osnovna škola Matije Gupca Davorina Bazjanca 2 Zagreb, Hrvatska www.os-mgubec.hr Tel: (01) 3836 571 Fax : (01) 3649134 MB: 3273946 OIB:92120285716 E-MAIL: os-zagreb-066@skole.t-com.hr Klasa:602-02/12-01/01

Више

Godišnje izvješće

Godišnje izvješće Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 216. godinu OPĆI PODACI U TIJELU JAVNE VLASTI Turistička zajednica Općine Brela Trg Alojzija Stepinca b.b., 21322 Brela Broj telefona: (+385

Више

REmira' d.o.o. za reviziju ZAGREB, Mrazovićeva 9, Tel/Fax: 01/ IZVJEŠĆE O TRANSPARENTNOSTI za godinu Zagreb, 28. ožujka 2014.g.

REmira' d.o.o. za reviziju ZAGREB, Mrazovićeva 9, Tel/Fax: 01/ IZVJEŠĆE O TRANSPARENTNOSTI za godinu Zagreb, 28. ožujka 2014.g. REmira' d.o.o. za reviziju ZAGREB, Mrazovićeva 9, Tel/Fax: 01/48-16-856 IZVJEŠĆE O TRANSPARENTNOSTI za 201. godinu Zagreb, 28. ožujka 2014.g. SADRŽAJ Stranica 1. Pravno-ustrojbeni oblik i struktura vlasništva

Више

Microsoft Word - katalog informacija.doc

Microsoft Word - katalog informacija.doc DJEČJI DOM LIPIK LIPIK, Trg dr. Franje Tuđmana 1 KATALOG INFORMACIJA 1. UVODNE ODREDBE Katalog informacija sadrži pregled informacija koje Dječji dom Lipik (u daljem tekstu: Dom), obzirom na svoj djelokrug,

Више

Izvješće o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Izvršne agencije za inovacije i mreže za financijsku godinu s odgovorom Agencije

Izvješće o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Izvršne agencije za inovacije i mreže za financijsku godinu s odgovorom Agencije 1.12.2016. HR Službeni list Europske unije C 449/219 IZVJEŠĆE o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Izvršne agencije za inovacije i mreže za financijsku godinu 2015. s odgovorom Agencije (2016/C 449/41)

Више

I. MIŠLJENJE JAVNA USTANOVA NACIONALNI PARK PAKLENICA 1. U skladu s odredbama Zakona o državnoj reviziji, obavljena je revizija financijskih izvještaj

I. MIŠLJENJE JAVNA USTANOVA NACIONALNI PARK PAKLENICA 1. U skladu s odredbama Zakona o državnoj reviziji, obavljena je revizija financijskih izvještaj I. MIŠLJENJE JAVNA USTANOVA NACIONALNI PARK PAKLENICA 1. U skladu s odredbama Zakona o državnoj reviziji, obavljena je revizija financijskih izvještaja i poslovanja Javne ustanove Nacionalni park Paklenica

Више

KODEKS SAVJETOVANJA SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU U POSTUPCIMA DONOŠENJA I PROVEDBE OPĆIH I DRUGIH AKATA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE 1

KODEKS SAVJETOVANJA SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU U POSTUPCIMA DONOŠENJA I PROVEDBE OPĆIH I DRUGIH AKATA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE 1 KODEKS SAVJETOVANJA SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU U POSTUPCIMA DONOŠENJA I PROVEDBE OPĆIH I DRUGIH AKATA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE 1 Na temelju članka 11. stavka 4. Zakona o pravu na pristup informacijama,

Више

PRAVILNIK O ZAŠTITI OSOBNIH PODATAKA

PRAVILNIK O ZAŠTITI OSOBNIH PODATAKA Temeljem čl. 3. i čl. 7. Zakona o zaštiti osobnih podataka (NN 103/03, 118/06, 41/08, 130/11, 106/12), čl. 4. i čl. 5. Zakona o radu (NN 93/14, 127/17) i čl. 18. Statuta Narodne knjižnice i čitaonice Murter,

Више

Izmjena natječajne dokumentacije br. 3 Ograničenog poziva na dostavu projektnih prijedloga Izgradnja kapaciteta za programsko financiranje visokih uči

Izmjena natječajne dokumentacije br. 3 Ograničenog poziva na dostavu projektnih prijedloga Izgradnja kapaciteta za programsko financiranje visokih uči Izmjena natječajne dokumentacije br. 3 Ograničenog poziva na dostavu projektnih prijedloga Izgradnja kapaciteta za programsko financiranje visokih učilišta BROJ POZIVA: HR.3.1.17 U Pozivu na dostavu projektnih

Више

REPUBLIKA HRVATSKA LIĈKO-SENJSKA ŢUPANIJA DOM ZDRAVLJA NOVALJA KLASA: /19-01/01 UR.BROJ : 2125/ Novalja, 02. siječnja godine Na

REPUBLIKA HRVATSKA LIĈKO-SENJSKA ŢUPANIJA DOM ZDRAVLJA NOVALJA KLASA: /19-01/01 UR.BROJ : 2125/ Novalja, 02. siječnja godine Na REPUBLIKA HRVATSKA LIĈKO-SENJSKA ŢUPANIJA DOM ZDRAVLJA NOVALJA KLASA: 035-01/19-01/01 UR.BROJ : 2125/72-01-19-1 Novalja, 02. siječnja 2019. godine Na temelju članka 2. i članka 18. stavka 3. Uredbe o uredskom

Више

Godišnje izvješće

Godišnje izvješće Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2018. godinu OPĆI PODACI U TIJELU JAVNE VLASTI Hrvatska poljoprivredna agencija Poljana Križevačka 185, 48260 Križevci Broj telefona: (+385

Више

ISSN SLUŽBENE NOVINE GRADA BUZETA Buzet, 13. ožujka Broj: 2 Godina: XXII Izdavač: GRAD BUZET Uredništvo: Buzet, II. istarske bri

ISSN SLUŽBENE NOVINE GRADA BUZETA Buzet, 13. ožujka Broj: 2 Godina: XXII Izdavač: GRAD BUZET Uredništvo: Buzet, II. istarske bri ISSN 1848-6835 SLUŽBENE NOVINE GRADA BUZETA Buzet, 13. ožujka 2014. Broj: 2 Godina: XXII Izdavač: GRAD BUZET Uredništvo: 52420 Buzet, II. istarske brigade 11 Primatelj: Tel: 662-854; Fax: 662-676 Web:

Више

REPUBLIKA HRVATSKA

REPUBLIKA HRVATSKA REPUBLIKA HRVATSKA OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA GRAD OSIJEK GRADONAČELNIK PRIJEDLOG RJEŠENJA o sklapanju ugovora o pružanju platnih usluga OTP Banka d.d. Osijek, prosinac 2015. Materijal pripremio: Upravni

Више

REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU Područni ured Zadar IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ PROVJERI PROVEDBE DANIH PREPORUKA ZA REVIZIJU UČINKOVITOSTI JAVN

REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU Područni ured Zadar IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ PROVJERI PROVEDBE DANIH PREPORUKA ZA REVIZIJU UČINKOVITOSTI JAVN REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU Područni ured Zadar IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ PROVJERI PROVEDBE DANIH PREPORUKA ZA REVIZIJU UČINKOVITOSTI JAVNE NABAVE U DRUŠTVU ZRAČNA LUKA ZADAR D.O.O. Zadar,

Више

BOSNA I HERCEGOVINA БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА Brčko distrikt BiH Брчко дистрикт БиХ SKUPŠTINA СКУПШТИНА ZAKONODAVNO POVJERENSTVO ЗАКОНОДАВНА КОМИСИЈА ZAKONO

BOSNA I HERCEGOVINA БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА Brčko distrikt BiH Брчко дистрикт БиХ SKUPŠTINA СКУПШТИНА ZAKONODAVNO POVJERENSTVO ЗАКОНОДАВНА КОМИСИЈА ZAKONO BOSNA I HERCEGOVINA БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА Brčko distrikt BiH Брчко дистрикт БиХ SKUPŠTINA СКУПШТИНА ZAKONODAVNO POVJERENSTVO ЗАКОНОДАВНА КОМИСИЈА ZAKONODAVNA KOMISIJA Mladena Maglova 2, 76100 Brčko distrikt

Више

Godišnje izvješće

Godišnje izvješće Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 217. godinu OPĆI PODACI U TIJELU JAVNE VLASTI Institut za jadranske kulture i melioraciju krša Put Duilova 11 (p.p. 288), 21 Split Broj telefona:

Више

Microsoft Word - PZ_459

Microsoft Word - PZ_459 KLUB ZASTUPNIKA IDS-a PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O IZBORIMA ZASTUPNIKA U HRVATSKI SABOR Zagreb, listopad 2009. 1 PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O IZBORIMA ZASTUPNIKA

Више

Zakon o poljoprivrednoj savjetodavnoj službi HRVATSKI SABOR 1224 Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

Zakon o poljoprivrednoj savjetodavnoj službi HRVATSKI SABOR 1224 Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim HRVATSKI SABOR 1224 Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim ODLUKU O PROGLAŠENJU ZAKONA O POLJOPRIVREDNOJ SAVJETODAVNOJ SLUŽBI Proglašavam Zakon o poljoprivrednoj savjetodavnoj službi,

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВАРВАРИН ГОДИНА XXХV БРОЈ године В А Р В А Р И Н Лист излази према потреби Годишња претплата 300 дин. Цена овог бро

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВАРВАРИН ГОДИНА XXХV БРОЈ године В А Р В А Р И Н Лист излази према потреби Годишња претплата 300 дин. Цена овог бро СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВАРВАРИН ГОДИНА XXХV БРОЈ 2 16.01.2018.године В А Р В А Р И Н Лист излази према потреби Годишња претплата 300 дин. Цена овог броја 30 дин. Рок за рекламацију 10 дана 1. На основу

Више

SAMPLE CONTRACT FOR CONSULTING SERVICES

SAMPLE CONTRACT FOR CONSULTING SERVICES OPIS OBVEZA ZA PRUŽANJE USLUGA POJEDINAČNOG SAVJETNIKA ZA PODRŠKU PROVEDBI HOMOGENIZACIJE KATASTARSKIH PLANOVA (DGU SLUŽBA ZA ODRŽAVANJE KATASTARSKIH OPERATA I ZIS) OPIS OBVEZA ZA PRUŽANJE USLUGA POJEDINAČNOG

Више

На основу члана 15. и члана 59. став 2. Закона о Агенцији за борбу против корупције ( Службени гласник РС, бр. 97/08, 53/10, 66/11 - одлука УС, 67/13

На основу члана 15. и члана 59. став 2. Закона о Агенцији за борбу против корупције ( Службени гласник РС, бр. 97/08, 53/10, 66/11 - одлука УС, 67/13 На основу члана 15. и члана 59. став 2. Закона о Агенцији за борбу против корупције ( Службени гласник РС, бр. 97/08, 53/10, 66/11 - одлука УС, 67/13 - одлука УС, 112/13 - аутентично тумачење и 8/15 -

Више

ZAKON O PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJAMA I. OPĆE ODREDBE SADRŽAJ Članak 1. (1) Ovim se Zakonom uređuje pravo na pristup informacijama koje posjeduju, ko

ZAKON O PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJAMA I. OPĆE ODREDBE SADRŽAJ Članak 1. (1) Ovim se Zakonom uređuje pravo na pristup informacijama koje posjeduju, ko ZAKON O PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJAMA I. OPĆE ODREDBE SADRŽAJ Članak 1. (1) Ovim se Zakonom uređuje pravo na pristup informacijama koje posjeduju, kojima raspolažu ili koje nadziru tijela javne vlasti,

Више

ISSN Službeno glasilo Grada Knina broj siječnja GODINA 1/ siječnja BROJ 1 S A D R Ž A J O D L U K A o određivanju sl

ISSN Službeno glasilo Grada Knina broj siječnja GODINA 1/ siječnja BROJ 1 S A D R Ž A J O D L U K A o određivanju sl ISSN 1849-4005 GODINA 1/16 25. siječnja 2016. BROJ 1 S A D R Ž A J O D L U K A o određivanju službenika za informiranje...2 GRADONAČELNIK KLASA: 119-01/16-01/1 URBROJ: 2182/10-02-16-1 Knin, 15. siječnja

Више

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation PEM-PAL 2 radionica zajednice praksi unutarnjih revizora Kišnjev, Moldavija, 20.-22.6.2007. Izobrazba za stručno ovlaštenje unutarnjih revizora (CPIA) u Republici Hrvatskoj Sadržaj Strategija PIFC-a i

Више

Godišnje izvješće

Godišnje izvješće Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2015. godinu OPĆI PODACI U TIJELU JAVNE VLASTI Gradska knjižnica i čitaonica Petrinja Matije Gupca 2, 44250 Petrinja Broj telefona: (+385

Више

09-Pravilnik EU projekti

09-Pravilnik EU projekti REPUBLIKA HRVATSKA ISTARSKA ŽUPANIJA Upravni odjel za međunarodnu suradnju i europske poslove Pula - Pola, Flanatička 29 tel. 052/352-177, fax. 052/352-178 Klasa: 023-01/15-01/10 Urbroj: 2163/1-23/1-15-1

Више

PRILOG 2.a Obveznik POVJERENSTVO ZA ODLUČIVANJE O SUKOBI INTERESA UPITNIK O FISKALNOJ ODGOVORNOSTI ZA OBVEZNIKE UTVRĐENE U REGISTRU PRORAČUNSKIH I IZV

PRILOG 2.a Obveznik POVJERENSTVO ZA ODLUČIVANJE O SUKOBI INTERESA UPITNIK O FISKALNOJ ODGOVORNOSTI ZA OBVEZNIKE UTVRĐENE U REGISTRU PRORAČUNSKIH I IZV PRILOG 2.a Obveznik POVJERENSTVO ZA ODLUČIVANJE O SUKOBI INTERESA UPITNIK O FISKALNOJ ODGOVORNOSTI ZA OBVEZNIKE UTVRĐENE U REGISTRU PRORAČUNSKIH I IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA ZA PRORAČUNSKU GODINU 2018.

Више

Pravilnik o uvjetima i načinu povrata plaćene trošarine na dizelsko gorivo za pogon strojeva za pripremu površina u razminiranju NN 1/20

Pravilnik o uvjetima i načinu povrata plaćene trošarine na dizelsko gorivo za pogon strojeva za pripremu površina u razminiranju NN 1/20 NN 1/2019 (2.1.2019.), Pravilnik o uvjetima i načinu povrata plaćene trošarine na dizelsko gorivo za pogon strojeva za pripremu površina u razminiranju MINISTARSTVO FINANCIJA Na temelju članka 106. stavka

Више

KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA GODIŠNJI UPITNIK OSNOVNI PODACI O DRUŠTVU: KONČAR d.d. KONTAKT OSOBA I BROJ TELEFONA: Želljka Tkalčec DATUM ISPUNJAVA

KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA GODIŠNJI UPITNIK OSNOVNI PODACI O DRUŠTVU: KONČAR d.d. KONTAKT OSOBA I BROJ TELEFONA: Želljka Tkalčec DATUM ISPUNJAVA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA GODIŠNJI UPITNIK OSNOVNI POCI O DRUŠTVU: KONČAR d.d. KONTAKT OSOBA I BROJ TELEFONA: Želljka Tkalčec TUM ISPUNJAVANJA UPITNIKA: 4.3.2019. Sva sadržana u ovom upitniku odnose

Више

Microsoft Word - ZAKON O INTERNOJ REVIZIJI U JAVNOM SEKTORU RS.rtf

Microsoft Word - ZAKON O INTERNOJ REVIZIJI U JAVNOM SEKTORU RS.rtf I OSNOVNE ODREDBE ZAKON O INTERNOJ REVIZIJI U JAVNOM SEKTORU REPUBLIKE SRPSKE Službeni glasnik RS, broj 17/08 ( 26.02. 2008.) Član 1. (1) Ovim zakonom uređuje se uspostavljanje sistema efikasne interne

Више

KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA GODIŠNJI UPITNIK OSNOVNI PODACI O DRUŠTVU: Tankerska Next Generation d.d. KONTAKT OSOBA I BROJ TELEFONA: Mario Devoši

KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA GODIŠNJI UPITNIK OSNOVNI PODACI O DRUŠTVU: Tankerska Next Generation d.d. KONTAKT OSOBA I BROJ TELEFONA: Mario Devoši KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA GODIŠNJI UPITNIK OSNOVNI POCI O DRUŠTVU: Tankerska Next Generation d.d. KONTAKT OSOBA I BROJ TELEFONA: Mario Devošić +385 23 202 137 TUM ISPUNJAVANJA UPITNIKA: 14.04.2016.

Више

novi pravilnik.txt - stari pravilnik

novi pravilnik.txt - stari pravilnik 1PRAVILNIK 2O OVLAŠTENJIMA ZA POSLOVE ZAŠTITE NA RADU 3I. OPĆE ODREDBE 4Članak 1. 5(1) Ovim se Pravilnikom propisuju uvjeti pod kojima poslodavac za svoje potrebe i fizička ili pravna osoba mogu biti ovlašteni

Више

Narodne novine, broj 70/10. i 93/14.) Napomena: Primjenjuje se u dijelu u kojem nije u suprotnosti sa Zakonom o radu (NN 93/14.) PRAVILNIK O POSLOVIMA

Narodne novine, broj 70/10. i 93/14.) Napomena: Primjenjuje se u dijelu u kojem nije u suprotnosti sa Zakonom o radu (NN 93/14.) PRAVILNIK O POSLOVIMA Narodne novine, broj 70/10. i 93/14.) Napomena: Primjenjuje se u dijelu u kojem nije u suprotnosti sa Zakonom o radu (NN 93/14.) PRAVILNIK O POSLOVIMA NA KOJIMA RADNIK MOŽE RADITI SAMO NAKON PRETHODNOG

Више

Etički kodeks ETIČKI KODEKS REGIONALNE RAZVOJNE AGENCIJE MEĐIMURJE REDEA d.o.o. I. OPĆE ODREDBE Članak 1. Etičkim načelima sadržanima u ovome Etičkom

Etički kodeks ETIČKI KODEKS REGIONALNE RAZVOJNE AGENCIJE MEĐIMURJE REDEA d.o.o. I. OPĆE ODREDBE Članak 1. Etičkim načelima sadržanima u ovome Etičkom ETIČKI KODEKS REGIONALNE RAZVOJNE AGENCIJE MEĐIMURJE REDEA d.o.o. I. OPĆE ODREDBE Članak 1. Etičkim načelima sadržanima u ovome Etičkom kodeksu uređuju se pravila dobrog ponašanja zaposlenika Regionalne

Више

31-Plan prijema u službu u upravna tijela Istarske županije u godini

31-Plan prijema u službu u upravna tijela Istarske županije u godini REPUBLIKA HRVATSKA ISTARSKA ŽUPANIJA Stručna služba Skupštine Pazin, Dršćevka 3, p.p. 40 tel. 052 351-661, fax 351-686 Klasa: 100-01/17-01/01 Ur: 2163/1-01/02-17-11 Pazin, 20. siječnja 2017. ŽUPANU ISTARSKE

Више

POJAŠNJENJE PRIMJENE ZAKONA O POREZNOM SAVJETNIŠTVU

POJAŠNJENJE PRIMJENE ZAKONA O POREZNOM SAVJETNIŠTVU POJAŠNJENJE PRIMJENE ZAKONA O POREZNOM SAVJETNIŠTVU Ovime se u nastavku pojašnjava primjena Zakona o poreznom savjetništvu ( Narodne novine, br.: 127/00, 76/13 i 115/16) kojeg su zadnje izmjene stupile

Више

Microsoft Word - Obrazac Izvestaj IR 2012 Apoteka Beograd.doc

Microsoft Word - Obrazac Izvestaj IR 2012 Apoteka Beograd.doc Апотека Београд, Бојанска 16/4, Београд (заглавље корисника јавних средстава) ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О ОБАВЉЕНИМ РЕВИЗИЈАМА И АКТИВНОСТИМА ИНТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ ОПШТИ ДЕО за 2012. годину 1 1. ОПШТИ ПОДАЦИ О КОРИСНИКУ

Више

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE REPUBLIKE SRBIJE O SURADNJI NA PODRUČJU OBR

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE REPUBLIKE SRBIJE O SURADNJI NA PODRUČJU OBR VLADA REPUBLIKE HRVATSKE PRIJEDLOG ZAKONA O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I VLADE REPUBLIKE SRBIJE O SURADNJI NA PODRUČJU OBRANE, S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA Zagreb, rujan 2010.

Више

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije (MRRFEU)

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije (MRRFEU) EUROPSKA UNIJA Fond europske pomoći za najpotrebitije (FEAD) Ministarstvo socijalne politike i mladih Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Fonda europske pomoći za

Више

REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU KLASA: /18-01/38 URBROJ: Zagreb, 21. siječnja IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ FINANCIJSKO

REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU KLASA: /18-01/38 URBROJ: Zagreb, 21. siječnja IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ FINANCIJSKO REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU KLASA: 041-01/18-01/38 URBROJ: 613-02-01-18-6 Zagreb, 21. siječnja 2019. IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ FINANCIJSKOJ REVIZIJI SREDIŠNJEG REGISTRA OSIGURANIKA ZA 2017.

Више

Microsoft Word - Sn05.docx

Microsoft Word - Sn05.docx ISSN 1849-2398 Bakar, 11. siječnja 2016. Broj: 01/2016 Godina: 2016. SLUŽBENE NOVINE GRADA BAKRA Izdavač: Grad Bakar Uredništvo: Primorje 39, 51222 Bakar Glavni i odgovorni urednik: Tomislav Klarić Izlazi:

Више

STOA RULES

STOA RULES 5.1.2. PRAVILNIK O STOA-i ODLUKA PREDSJEDNIŠTVA OD 15. TRAVNJA 2019. PREDSJEDNIŠTVO EUROPSKOG PARLAMENTA, uzimajući u obzir članak 25. stavak 2. Poslovnika 1, uzimajući u obzir svoju odluku od 1. rujna

Више

Na temelju članka 54. stavak 1. Zakona o ustanovama ( Narodne novine broj 76/93., 27/97., 47/99. i 35/08.), članka 98. Zakona o odgoju i obrazovanju u

Na temelju članka 54. stavak 1. Zakona o ustanovama ( Narodne novine broj 76/93., 27/97., 47/99. i 35/08.), članka 98. Zakona o odgoju i obrazovanju u Na temelju članka 54. stavak 1. Zakona o ustanovama ( Narodne novine broj 76/93., 27/97., 47/99. i 35/08.), članka 98. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( Narodne novine broj 87/08.,

Више

Pravilnik o načinu i uvjetima sprječavanja i suzbijanja zlouporaba i prijevara u pružanju usluga elektroničke pošte

Pravilnik o načinu i uvjetima sprječavanja i suzbijanja zlouporaba i prijevara u pružanju usluga elektroničke pošte HRVATSKA AGENCIJA ZA POŠTU I ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJE Temeljem članka 12. stavka 1. i članka 107. stavka 12. Zakona o elektroničkim komunikacijama (»Narodne novine«br. 73/08), Vijeće Hrvatske agencije

Више

Na temelju clanka 15. stavak 2. Zakona o javnoj nabavi (NN broj 120/2016) i clanka 11. Statuta (procisceni tekst) Podi Sibenik d.o.o., Uprava drustva

Na temelju clanka 15. stavak 2. Zakona o javnoj nabavi (NN broj 120/2016) i clanka 11. Statuta (procisceni tekst) Podi Sibenik d.o.o., Uprava drustva Na temelju clanka 15. stavak 2. Zakona o javnoj nabavi (NN broj 120/2016) i clanka 11. Statuta (procisceni tekst) Podi Sibenik d.o.o., Uprava drustva Podi Sibenik d.o.o. dana 29. lipnja 2017. godine donosi

Више

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pravu na pristup informacijama

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pravu na pristup informacijama HRVATSKI SABOR 1631 Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim ODLUKU O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJAMA Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama

Више

Dom za djecu i mlađe punoljetne osobe „Pula“

Dom za djecu i mlađe punoljetne osobe „Pula“ Dom za djecu i mlađe punoljetne osobe P u l a ul. Pino Budicin 17, 52100 Pula, HR, OIB: 27209159252 telefoni (052) Ravnatelj: 222-106, Kancelarija odgajatelja: 211-192, Stručni tim: tel/fax 382-928, Računovodstvo:

Више

OPIS POSLOVA I PODACI O PLAĆI MINISTARSTVO FINANCIJA, POREZNA UPRAVA, PODRUČNI URED ZAGREB - Poreznik III za utvrđivanje poreza i doprinosa na dobit O

OPIS POSLOVA I PODACI O PLAĆI MINISTARSTVO FINANCIJA, POREZNA UPRAVA, PODRUČNI URED ZAGREB - Poreznik III za utvrđivanje poreza i doprinosa na dobit O OPIS POSLOVA I MINISTARSTVO FINANCIJA, POREZNA UPRAVA, PODRUČNI URED ZAGREB - Poreznik III za utvrđivanje poreza i doprinosa na dobit Obavlja jednostavne upravne i druge stručne poslove za fizičke i pravne

Више

Na osnovu člana 19. stav (1) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/0

Na osnovu člana 19. stav (1) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine (Službene novine Federacije BiH, br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/0 Na osnovu člana 19. stav (1) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06) i člana 20a. stav (3) Zakona o radu ("Službene novine

Више

Pravilnik o održavanju programa u utvrdi FB.pdf

Pravilnik o održavanju programa u utvrdi FB.pdf Na temelju članka 61. Statuta Grada Pula-Pola ( Službene novine Grada Pule br. 7/09, 16/09 i 12/11), i točke VI, stavak 2 Odluke o davanju na korištenje utvrde Fort Bourguignon Arheološkom muzeju Istre

Више

Radio - televizija Federacije Bosne i Hercegovine Pravilnik o unutrašnjoj organizacionoj strukturi Radio - televizije Federacije Bosne i Hercegovine U

Radio - televizija Federacije Bosne i Hercegovine Pravilnik o unutrašnjoj organizacionoj strukturi Radio - televizije Federacije Bosne i Hercegovine U Radio - televizija Federacije Bosne i Hercegovine Pravilnik o unutrašnjoj organizacionoj strukturi Radio - televizije Federacije Bosne i Hercegovine U Sarajevu, mart/ožujak 2013.godine Na osnovu članova

Више

GRAD POREČ

GRAD POREČ REPUBLIKA HRVATSKA ISTARSKA ŽUPANIJA GRAD POREČ - PORENZO CITTÀ DI POREČ - PARENZO Gradonačelnik KLASA: 363-05/18-01/40 URBROJ: 2167/01-09/01-18-6 Poreč - Parenzo, 22. studenog 2018. Na temelju članka

Више

1.pdf

1.pdf Klasa: 021-05/15-01/59 Urbroj:2168/01-01-02-00-0009-15-4 Pula, 29.5.2015 GRADSKO VIJEĆE GRADA PULE - n/p vijećnicima, svima PREDMET: Interpelacija o potrebi rasprave u vezi donošenja Zaključka o dodjeli

Више

Godišnje izvješće

Godišnje izvješće Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 216. godinu OPĆI PODACI U TIJELU JAVNE VLASTI Klinički bolnički centar Split Spinčićeva 1, 21 Split Broj telefona: (+385 21) 556 111 Broj

Више

П РА В И Л Н И К

П РА В И Л Н И К Београд, 08.06.2017. год. 02-10 Број: 06-2179/3-17 На основу члана 7. Правилника о раду етичких комисија и Одбора за професионалну етику Универзитета у Београду (''Гласник Универзитета у Београду'', број

Више

MUZEJ GRADA RIJEKE

MUZEJ GRADA RIJEKE Na temelju članka 54. Zakona o ustanovama ("Narodne novine" broj 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08), članka 25. Zakona o muzejima ("Narodne novine" broj 110/15) i članka 43. Statuta Muzeja moderne i suvremene

Више

12-Bankarske usluge - Prijedlog Odluke o odabiru

12-Bankarske usluge - Prijedlog Odluke o odabiru REPUBLICA DI CROAZIA REGIONE ISTRIANA Upravni odjel za proračun i financije KLASA: 406-01/14-01/09 URBROJ: 2163/1-07/1-14-14 Pula, 28. studeni 2014. putem STRUČNE SLUŽBE SKUPŠTINE Pazin Dršćevka 3 PREDMET:

Више

Microsoft Word - 62B3EE35.doc

Microsoft Word - 62B3EE35.doc HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA Ravnateljstvo HRT-a Na temelju članka 21. Statuta HRT-a, Ravnateljstvo HRT-a na 195. sjednici održanoj a 23. listopada 2007. usvojilo je Cjenik tehničkih usluga HRT Hrvatskog radija

Више

COM(2019)199/F1 - HR (annex)

COM(2019)199/F1 - HR (annex) EUROPSKA KOMISIJA Bruxelles, 29.4.2019. COM(2019) 199 final ANNEXES 1 to 2 PRILOZI Prijedlogu odluke Vijeća o stajalištu koje treba zauzeti u ime Europske unije u Zajedničkom odboru osnovanom Okvirnim

Више

Microsoft Word - Document1

Microsoft Word - Document1 HRVATSKI SABOR Na temelju članka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim 2491 ODLUKU O PROGLAŠENJU ZAKONA O PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJAMA Proglašavam Zakon o pravu na pristup informacijama, koji je donio

Више

RED. BR. CILJ ROKOVI INDIKATOR POSTIZANJA CILJA ODGOVORNA OSOBA 1. Osigurati pristup pravima iz sustava socijalne skrbi svim građanima radi osiguravan

RED. BR. CILJ ROKOVI INDIKATOR POSTIZANJA CILJA ODGOVORNA OSOBA 1. Osigurati pristup pravima iz sustava socijalne skrbi svim građanima radi osiguravan RED. BR. CILJ ROKOVI INDIKATOR POSTIZANJA CILJA ODGOVORNA OSOBA 1. Osigurati pristup pravima iz sustava socijalne skrbi svim građanima radi osiguravanja osnovnih životnih potreba, u skladu s načelima socijalne

Више

Godišnje izvješće

Godišnje izvješće Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 217. godinu OPĆI PODACI U TIJELU JAVNE VLASTI HŽ Infrastruktura d.o.o. Antuna Mihanovića 12, 1 Zagreb Broj telefona: (+385 1) 3783 33 Broj

Више