Na temelju odredbi članka 18. stavak 5. Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( Narodne novine, broj 150/2011, 119/2014, 93/2016 i 116/2018), članka 2. st

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "Na temelju odredbi članka 18. stavak 5. Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( Narodne novine, broj 150/2011, 119/2014, 93/2016 i 116/2018), članka 2. st"

Транскрипт

1 Na temelju odredbi članka 18. stavak 5. Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( Narodne novine, broj 150/2011, 119/2014, 93/2016 i 116/2018), članka 2. stavak 1. Uredbe o uredu Vlade Republike Hrvatske za unutarnju reviziju ( Narodne novine, broj 39/2012), članka 4. i članka 22. stavak 1. Pravilnika o unutarnjoj reviziji u javnom sektoru ( Narodne novine, broj 42/2016), predstojnik Ureda predsjednika Vlade Republike Hrvatske, donosi INTERNI PRAVILNIK O UNUTARNJOJ REVIZIJI UREDA I SLUŽBI VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I. UVODNE ODREDBE Članak 1. Internim Pravilnikom o unutarnjoj reviziji ureda i službi Vlade (dalje u tekstu: Pravilnik) uređuju se pitanja od značaja za rad unutarnje revizije Ureda Vlade Republike Hrvatske za unutarnju reviziju (dalje u tekstu: Ured) kao zajedničke jedinice za unutarnju reviziju nadležne za obavljanja poslova unutarnje revizije u svim uredima i drugim stručnim službama Vlade Republike Hrvatske (dalje u tekstu: uredi i službe) sukladno čl. 4. Pravilnika o unutarnjoj reviziji u javnom sektoru, a temeljeno na propisima koji uređuju unutarnju reviziju u javnom sektoru Republike Hrvatske. Članak 2. Pojmovi koji se koriste u ovom Pravilniku imaju značenje utvrđeno Zakonom o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru 1 (u daljnjem tekstu: Zakon). Članak 3. Propisana temeljna načela za profesionalno obavljanje unutarnje revizije su: - integritet - stručnost i dužna pažnja - objektivnost i neovisnost - usklađenost sa strategijom, ciljevima i rizicima ureda i službi - odgovarajuća pozicioniranost i posjedovanje primjerenih resursa - kvaliteta i kontinuirano poboljšanje - učinkovita komunicija - pružanje na riziku utemeljenog mišljenja - proaktivan pristup usmjeren na budućnost - promoviranje unaprjeđenja u uredima i službama. 1 Narodne novine, br. 78/2015 1

2 Svrha unutarnje revizije Članak 4. (1) Svrha unutarnje revizije je neovisna i objektivna procjena sustava unutarnjih kontrola te davanje mišljenja i savjeta za poboljšanje djelotvornosti procesa upravljanja rizicima, kontrola i sustavnog upravljanja. (2) Poslovi unutarnje revizije obuhvaćaju planiranje i obavljanje revizija te pružanje savjetodavnih usluga. (3) Poslovi planiranja i obavljanja unutarnje revizije obuhvaćaju: a) izradu strateških i godišnjih planova te planova pojedinačnih revizija b) obavljanje revizija i drugih aktivnosti u skladu s planom c) izvješćivanje o provedbi unutarnje revizije d) praćenje provedbe danih preporuka. (4) Savjetodavne aktivnosti se provode u skladu s postojećim resursima na način da se vrsta i obuhvat istih određuju u dogovoru s čelnikom ureda i službe koji traži savjet u cilju poboljšanja djelotvornosti procesa upravljanja rizicima, kontrola i sustavnog upravljanja. (5) Unutarnji revizori mogu sudjelovati u radu radnih skupina isključivo u cilju davanja savjetodavnih usluga. (6) Kod pružanja savjetodavnih usluga unutarnji revizori ne preuzimaju odgovornost čelnika ureda i službi. (7) U obavljanju poslova unutarnje revizije unutarnji revizor je dužan pridržavati se načela i pravila ponašanja utvrđenih Kodeksom strukovne etike unutarnjih revizora u javnom sektoru 2. II. ORGANIZACIJSKO USTROJSTVO I DJELOKRUG RADA Članak 5. (1) Ured je nadležan za obavljanje poslova unutarnje revizije u uredima i službama kako je definirano Uredbom o Uredu Vlade Republike Hrvatske za unutarnju reviziju 3 te Pravilnikom o unutarnjoj reviziji u javnom sektoru. (2) Ured obavlja poslove unutarnje revizije i za institucije s kojima je sklopljen sporazum o obavljanju poslova unutarnje revizije, odnosno proračunske korisnike koji nisu ustrojili vlastitu unutarnju reviziju i obveznici su podnošenja Izjave o fiskalnoj odgovornosti. (3) Unutarnja revizija može pružati savjetodavnu uslugu uredima i službama te na taj način podupirati ostvarivanje ciljeva ureda i službi. 2 Narodne novine, br. 42/ Narodne novine, br. 39/2012 2

3 III. NEOVISNOST JEDINICE ZA UNUTARNJU REVIZIJU Članak 6. (1) Ured je ustrojstveno i funkcionalno izravno odgovoran Uredu predsjednika Vlade Republike Hrvatske. (2) Ured kao zajednička jedinica za unutarnju reviziju ureda i službi, neovisan je u planiranju rada, obavljanju poslova unutarnje revizije i izvještavanju. (3) Unutarnji revizor ne može biti uključen u obavljanje izvršnih funkcija ureda i službi, odnosno ne može biti operativno uključen u donošenje odluka i obavljanje poslova u programu, projektu, aktivnosti ili poslovnom procesu koji je ili može biti predmet revizije. IV. OBJEKTIVNOST UNUTARNJIH REVIZORA Članak 7. (1) Unutarnji revizor prilikom procjene sustava unutarnjih kontrola te davanja mišljenja i savjeta za poboljšanje djelotvornosti procesa upravljanja rizicima, kontrola i sustavnog upravljanja ne smije biti pod utjecajem osobnih interesa ili interesa drugih strana. (2) Ako unutarnji revizor smatra da postoje ograničenja u smislu neispunjavanja uvjeta iz stavka 1. ovoga članka o tome će izvijestiti ravnatelja Ureda 4. (3) Unutarnji revizor se mora izuzeti od obavljanja unutarnje revizije područja poslovanja za koje je prethodno bio odgovoran. Smatra se da je objektivnost narušena kada unutarnji revizor obavlja unutarnju reviziju programa, projekata, aktivnosti ili poslovnih procesa za koje je bio odgovoran tijekom prethodne godine. V. ODGOVORNOSTI I OBVEZE Članak 8. (1) Ravnatelj Ureda 5 ima sljedeće odgovornosti i obveze: a) izraditi prijedlog strateškog i godišnjeg plana unutarnje revizije, na temelju procjene rizika od strane unutarnje revizije, a u suradnji s rukovoditeljima ureda i službi b) prijedlog strateškog i godišnjeg plana iz točke a) ovoga stavka, prema procjeni ravnatelja Ureda sadrži i prijedlog za obavljanje revizija horizontalnih i vertikalnih procesa temeljem suradnje s uredima i službama Vlade RH c) najkasnije do 21. prosinca podnosi prijedlog strateškog a potom godišnjeg plana unutarnje revizije predstojniku Ureda predsjednika Vlade Republike Hrvatske, koji će 4 Imenica muškoga roda kojom se označuje vršitelj radnje obuhvaća osobe ženskoga i muškoga spola, pa je u tom smislu gramatički muški rod opći rod 5 Temeljem Zakona, ravnatelj Ureda ima ulogu rukovoditelja unutarnje revizije 3

4 najkasnije do 31. prosinca tekuće godine donijeti strateški i godišnji plan za sljedeće razdoblje i dostaviti uredima i službama d) osigurati provedbu strateškog i godišnjeg plana te obavljanje poslova unutarnje revizije u skladu s Međunarodnim okvirom profesionalnog djelovanja te propisima kojima se uređuje unutarnja revizija u javnom sektoru Republike Hrvatske, uključujući sudjelovanje u njihovom obavljanju e) nadzirati obavljanje svih pojedinačnih revizija kako bi se osigurala usklađenost s metodologijom rada unutarnje revizije, ciljem i opsegom revizije f) osigurati praćenje provedbe preporuka sukladno planu djelovanja g) izvještavati čelnike ureda i službi o statusu provedbe preporuka radi poduzimanja potrebnih mjera h) izrađivati pojedinačna, periodična i godišnja izvješća o radu unutarnje revizije i) izraditi interne radne postupke utemeljene na metodologiji rada unutarnje revizije, a prilagođene posebnostima poslovanja Ureda j) unaprjeđivati kvalitetu aktivnosti unutarnje revizije i o poduzetim aktivnostima izvještavati Ured predsjednika Vlade Republike Hrvatske k) učinkovito koristiti resurse koje ima na raspolaganju u cilju postizanja djelotvornosti i efikasnosti u obavljanju poslova unutarnje revizije l) izraditi Mišljenje unutarnje revizije o sustavu unutarnjih kontrola za područja koja su bila revidirana u prethodnoj godini u skladu s propisima koji uređuju podnošenje Izjave o fiskalnoj odgovornosti m) obavljati druge poslove iz djelokruga rada unutarnje revizije. (1) Unutarnji revizori imaju sljedeće odgovornosti i obveze: a) sudjelovati u izradi strateškog i godišnjeg plana unutarnje revizije b) obavljati poslove unutarnje revizije u svojstvu voditelja tima, člana tima ili pojedinačno, ovisno o odluci ravnatelja Ureda, u skladu s Međunarodnim okvirom profesionalnog djelovanja te propisima kojima se uređuje unutarnja revizija u javnom sektoru Republike Hrvatske c) izvještavati ravnatelja Ureda/voditelja revizijskog tima u slučaju da tijekom obavljanja revizije dođe do kršenja etičkih načela i pravila d) pružiti stručnu podršku vezano uz poboljšanje djelotvornosti i učinkovitosti rada unutarnje revizije e) sudjelovati u provedbi programa osiguranja i unaprjeđenja kvalitete unutarnje revizije f) sudjelovati u izradi izvješća o radu unutarnje revizije g) sudjelovati u izradi Mišljenja unutarnje revizije o sustavu unutarnjih kontrola za područja koja su bila revidirana u prethodnoj godini h) obavljati i druge poslove iz nadležnosti unutarnje revizije, po nalogu ravnatelja Ureda ili neposrednog rukovoditelja. (3) Za obavljanje revizija posebnih područja ravnatelj Ureda može angažirati stručnjake sa specijalističkim znanjima radi pružanja stručne pomoći u obavljanju revizija, ukoliko su proračunom Ureda osigurana financijska sredstva. 4

5 VI. PRISTUP DOKUMENTACIJI, INFORMACIJAMA, OSOBLJU I MATERIJALNOJ IMOVINI Članak 9. (1) Unutarnji revizor pri obavljanju poslova unutarnje revizije u uredima i službama ima sljedeće ovlasti: a) potpuno, slobodno i neograničeno pravo pristupa cjelokupnoj dokumentaciji, računovodstvenim i financijskim podacima te ostalim podacima i informacijama za potrebe obavljanja poslova unutarnje revizije bez obzira na pojavni oblik i nositelje podataka na kojima se nalaze b) pravo pristupa ovlaštenim osobama, zaposlenicima jedinice koja se revidira te ostalim osobama povezanim s revidiranim područjem/procesom da s istima provodi intervjue, odnosno da od istih zatraži i dobije usmenu ili pismenu izjavu c) potpuno, slobodno i neograničeno pravo pristupa materijalnoj imovini d) da pregledava, procjenjuje i kopira dokumente, podatke i informacije ili da privremeno izuzme izvornike, ostavljajući kopiju primjerka s potvrdom o izuzimanju e) da zahtijeva druge informacije, vezano uz obavljanje poslova unutarnje revizije. (2) Za potrebe analize i praćenja određenih financijskih pokazatelja unutarnji revizor ima pravo uvida u računovodstvene sustave subjekata revizije. (3) Unutarnji revizor ima pravo pristupa izvješćima ureda i službi kao i informacijama o stanju sustava unutarnjih kontrola i upravljanju financijskim sredstvima sadržanim u izvješćima vanjske revizije 6 obavljene u uredima i službama. (4) Ako unutarnji revizor tijekom obavljanja poslova unutarnje revizije treba koristiti dokumentaciju, podatke i informacije koje su klasificirane odgovarajućim stupnjem tajnosti, mora uzeti u obzir propise o tajnosti podataka. VII. IZVJEŠTAVANJE O OBAVLJANJU POSLOVA UNUTARNJE REVIZIJE Članak 10. (1) Ravnatelj Ureda konačno revizijsko izvješće dostavlja odgovornoj osobi ureda i službe, predstojniku Ureda predsjednika Vlade Republike Hrvatske te drugim odgovornim osobama. (2) Ravnatelj Ureda, temeljem podataka o statusu provedbe preporuka prikupljenih od odgovorne osobe revidirane jedinice, osigurava praćenje provedbe preporuka sukladno planu djelovanja. (3) Ravnatelj ureda uspostavlja bazu podatka o preporukama unutarnje revizije te je ažurira temeljem podataka o statusu provedbe preporuka. (4) Za preporuke koje se ne provode u roku predviđenom planom djelovanja unutarnje revizije, ravnatelj Ureda u obvezi je u roku od 8 dana od primitka izvješća iz članka 11. stavka 6 Državni ured za reviziju, Agencija za reviziju sustava provedbe programa Europske unije (ARPA), komercijalna revizija, Ministarstvo financija 5

6 2. točke d) ovoga Pravilnika obavijestiti odgovornu osobu ureda ili službe o neprovođenju i razlozima neprovođenja preporuke kako bi se poduzele mjere sukladno Zakonu. (5) Ravnatelj Ureda priprema Mišljenje unutarnje revizije o sustavu unutarnjih kontrola za područja koja su bila revidirana u prethodnoj godini temeljem obavljenih revizija u prethodnoj godini i praćenja provedbe preporuka unutarnje revizije, uključujući i preporuke unutarnje revizije iz ranijeg razdoblje, a koje su provedene u prethodnoj godini. (6) Ravnatelj Ureda izrađuje godišnje izvješće o radu Ureda koje dostavlja Uredu predsjednika Vlade Republike Hrvatske. VIII. SURADNJA Suradnja s rukovodstvom ureda i službi Vlade Republike Hrvatske Članak 11. (1) Ravnatelj Ureda surađuje s ustrojstvenom jedinicom nadležnom za financijsko poslovanje ureda i službi kako bi osigurali dodatne informacije o sustavu unutarnjih kontrola u ključnim procesima za financijsko upravljanje, odnosno procesima vezanim uz planiranje, programiranje, izradu i izvršavanje proračuna, nabave i ugovaranja, računovodstva i izvještavanja. (2) Rukovoditelji koji su odgovorni za sustav unutarnjih kontrola u uredima i službama u obvezi su surađivati s ravnateljem Ureda na način da dostavljaju: a) podatke za procjenu rizika koji utječu na poslovanje, do kraja listopada tekuće godine kako bi se strateškim i godišnjim planovima unutarnje revizije obuhvatila područja s potencijalno značajnim rizikom b) informacije za potrebe obavljanja pojedinačne revizije (kao revidirana jedinica ili ukoliko su na određeni način povezani s revidiranim područjem/procesom) c) očitovanje na nacrt revizijskog izvješća u roku od četiri dana od dana zaprimanja nacrta izvješća d) izvješće/informacije o statusu provedbe revizijskih preporuka za koje su nadležni najkasnije pet dana od isteka roka provedbe, a u slučaju da preporuke nisu provedene u roku, obvezni su dostaviti i pisano obrazloženje. (3) Čelnici ureda i službi dužni su radi praćenja učinka provedbe preporuka dostaviti unutarnjoj reviziji informacije o provedenim aktivnostima i, gdje je to moguće, iskazati učinke koje su postignuti provedbom preporuka i jačanjem sustava unutarnjih kontrola, kao što su primjerice, postignute uštede, bolja naplata prihoda, trendovi u poslovanju proizašli nakon provedene preporuke i sl. Suradnja s jedinicama za unutarnju reviziju Članak 12. (1) Ravnatelj Ureda za potrebe procjene rizika i utvrđivanja potencijalnih revizija horizontalnih i vertikalnih procesa može održati sastanke s rukovoditeljima unutarnje revizije 6

7 drugih institucija s kojima je institucija povezana u provođenju istovrsnih procesa ili zajedničkih programa, projekata i aktivnosti. Suradnja s vanjskim institucijama 7 Članak 13. (1) Ravnatelj Ureda, uz suglasnost predstojnika Ureda predsjednika Vlade Republike Hrvatske i čelnika ureda i službi, surađuje s vanjskom revizijom na način da: a) dostavi tražene podatke vezane uz aktivnosti unutarnje revizije na uvid b) sudjeluje na sastancima za potrebe razmjene informacija o rizičnim procesima c) po potrebi, detaljnije raspravi pristup koji unutarnja revizija može primijeniti u području u kojem su utvrđene slabosti od strane vanjske revizije. (2) Ravnatelj Ureda može po nalogu predstojnika Ureda predsjednika Vlade i čelnika ureda i službi biti zadužen za praćenje provedbe naloga i preporuka vanjske revizije. (3) Rukovoditelji ureda i službi Vlade RH zaduženi za provedbu naloga i preporuka vanjske revizije dužni su ravnatelju Ureda dostaviti podatke za potrebe praćenja provedbe naloga i preporuka vanjske revizije iz stavka 2. ovoga članka. Članak 14. (1) Ravnatelj Ureda dostavlja Ministarstvu financija, ustrojstvenoj jedinici nadležnoj za harmonizaciju aktivnosti razvoja sustava unutarnjih kontrola, do 31. siječnja elektroničkom poštom: a) Strateški plan unutarnje revizije b) Godišnji plan unutarnje revizije. (2) Ured surađuje s Ministarstvom financija i dostavlja ostale podatke, sukladno propisima koji uređuju unutarnju reviziju u javnom sektoru. IX. OSIGURANJE KVALITETE RADA UNUTARNJE REVIZIJE Članak 15. (1) Ravnatelj Ureda mora održavati program osiguranja kvalitete i unaprjeđenja unutarnje revizije koji uključuje unutarnju i vanjsku procjenu. (2) Unutarnja procjena kvalitete se obavlja kao kontinuirana procjena koju provodi ravnatelj Ureda te periodična procjena koju mogu obavljati i druge osobe unutar Ureda koje imaju dostatna znanja o praksama unutarnje revizije. (3) Vanjsku procjenu kvalitete provodi vanjski, kvalificirani, neovisni ocjenjivač ili ocjenjivački tim najmanje jednom u pet godina. 7 Državni ured za reviziju, Agencija za reviziju sustava provedbe programa Europske unije (ARPA), komercijalna revizija, Ministarstvo financija 7

8 (4) Ravnatelj Ureda o rezultatima programa osiguranja kvalitete i unaprjeđenja unutarnje revizije izvještava predstojnika Ureda predsjednika Vlade Republike Hrvatske u sklopu godišnjeg izvješća o radu Ureda. X. PRISTUP PODACIMA UNUTARNJE REVIZIJE I ARHIVIRANJE REVIZIJSKE DOKUMENTACIJE Članak 16. (1) Ravnatelj Ureda obvezan je ažurirati popis akata koji nastaju u okviru Ureda za unutarnju reviziju kao i rokove čuvanja 8. (2) Ravnatelj Ureda može, uz odobrenje predstojnika Ureda predsjednika Vlade Republike Hrvatske i odgovorne osobe ureda i službe, dostaviti konačno revizijsko izvješće institucijama koje sukladno nadležnostima imaju pravo uvida u konačna revizijska izvješća, odnosno rezultate rada unutarnje revizije. (4) U slučaju traženja informacija o radu unutarnje revizije od strane ostalih zainteresiranih strana, ravnatelj Ureda postupa u skladu s propisima koji uređuju pravo na pristup informacijama te internim Pravilnikom o zaštiti i obradi arhivskoga i registraturnog gradiva, internom procedurom Arhivsko poslovanje Ureda za opće poslove Hrvatskoga sabora i vlade Republike Hrvatske i Posebnim popisom gradiva s rokovima čuvanja koji je odobren od Hrvatskog državnog arhiva 9. XI. PODUZIMANJE RADNJI U SLUČAJU UOČENIH NEPRAVILNOSTI TIJEKOM OBAVLJANJA REVIZIJE Članak 17. (1) Ako unutarnji revizor tijekom obavljanja revizije utvrdi nepravilnost za koju nisu propisane prekršajne odredbe ili koja ima obilježje prekršaja obvezan je o nalazima o nepravilnostima obavijestiti ravnatelja Ureda, koji će o istome obavijestiti odgovornu osobu ureda ili službe, Ured predsjednika Vlade Republike Hrvatske te osobu zaduženu za nepravilnosti sukladno propisima kojima se uređuje postupanje u slučaju uočenih nepravilnosti. (2) Ako unutarnji revizor tijekom obavljanja revizije posumnja na kazneno djelo obvezan je o tome obavijestiti ravnatelja Ureda, koji je obvezan prekinuti izvođenje revizije i podnijeti pisano izvješće odgovornoj osobi ureda ili službe, Uredu predsjednika Vlade Republike Hrvatske i osobi zaduženoj za nepravilnosti sukladno propisima kojima se uređuje postupanje u slučaju sumnji na kazneno djelo. 8 Poseban popis gradiva s rokovima čuvanja Ureda odobren od HDA rješenjem (KLASA: UP/I /15-03/33, URBROJ: , od 17. rujna 2015.) 9 Rješenje HDA, (KLASA: UP / /15-03/33, URBROJ: /5-15-2, od 17. rujna 2015.) 8

9

P/ Na temelju članka 23. Statuta Hrvatske energetske regulatome agencije, klasa: /13-01/05, urbroj: /13-14, od 16. listopada i

P/ Na temelju članka 23. Statuta Hrvatske energetske regulatome agencije, klasa: /13-01/05, urbroj: /13-14, od 16. listopada i P/115144 Na temelju članka 23. Statuta Hrvatske energetske regulatome agencije, klasa: 011-01/13-01/05, urbroj: 371-01/13-14, od 16. listopada 2013. i članka 22. stavka 1. Pravilnika o unutarnjoj reviziji

Више

REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU Područni ured Varaždin IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ PROVJERI PROVEDBE DANIH PREPORUKA ZA REVIZIJU UČINKOVITOSTI R

REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU Područni ured Varaždin IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ PROVJERI PROVEDBE DANIH PREPORUKA ZA REVIZIJU UČINKOVITOSTI R REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU Područni ured Varaždin IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ PROVJERI PROVEDBE DANIH PREPORUKA ZA REVIZIJU UČINKOVITOSTI RADA NADZORNIH ODBORA TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U VLASNIŠTVU/SUVLASNIŠTVU

Више

Microsoft Word - HR Zakon o pravobranitelju za djecu_Ombudsman for children Act

Microsoft Word - HR Zakon o pravobranitelju za djecu_Ombudsman for children Act EU-projekt: Podrška Pravosudnoj akademiji: Razvoj sustava obuke za buduće suce i državne odvjetnike EU-project: Support to the Judicial Academy: Developing a training system for future judges and prosecutors

Више

Microsoft Word - 3. KODEKS SAVJETOVANJA SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU U POSTUPCIMA DONOŠENJA ZAKONA, DRUGIH PROPISA I AKATA

Microsoft Word - 3. KODEKS SAVJETOVANJA SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU U POSTUPCIMA DONOŠENJA ZAKONA, DRUGIH PROPISA I AKATA VLADA REPUBLIKE HRVATSKE 3402 Na temelju članka 30. stavka 3. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 101/98, 15/2000, 117/2001, 199/2003, 30/2004 i 77/2009), Vlada Republike Hrvatske

Више

dozvola_operator_oieiek_hr

dozvola_operator_oieiek_hr REGULATORNA KOMISIJA ZA ENERGIJU U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE - F E R K РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГИЈУ У ФЕДЕРАЦИЈИ БОСНЕ И XЕРЦЕГОВИНЕ Ф Е Р К DOZVOLA ZA RAD OPERATORU ZA OIEiEK NAZIV IMATELJA DOZVOLE:

Више

Microsoft Word - Maran_transparency_2012

Microsoft Word - Maran_transparency_2012 Revizorska tvrtka MARAN d.o.o. Josipa Jovića 51 21000 Split Tel/fax:021/374-294 OIB:67202619578 IZVJEŠĆE O TRANSPARENTNOSTI ZA 2012. GODINU Split, ožujak 2013. godine SADRŽAJ Uvod 1 Pravno ustrojstvo,

Више

FINAL-Pravilnik o sustavu osiguravanja kvalitete - SENAT lektorirano

FINAL-Pravilnik o sustavu osiguravanja kvalitete - SENAT lektorirano Na temelju članka 21. Statuta Sveučilišta u Zagrebu, a u skladu s člankom 18. stavcima 5. i 6. Zakona o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju (NN 45/09) Senat Sveučilišta u Zagrebu na

Више

SB TOURS

SB TOURS IZVJEŠĆE O TRANSPARENTNOSTI ZA 2013. GODINU Split, ožujak 2014. SJEDIŠTE SPLIT: Mediteranskih igara 1 (Barake PIS-a), tel./fax. (021) 384-448 Ispostava Makarska: Kralja Petra Krešimira IV. 12. Tel. (021)

Више

HRVATSKA KOMORA INŽENJERA STROJARSTVA POSLOVNIK O RADU NADZORNOG ODBORA HRVATSKE KOMORE INŽENJERA STROJARSTVA 1

HRVATSKA KOMORA INŽENJERA STROJARSTVA POSLOVNIK O RADU NADZORNOG ODBORA HRVATSKE KOMORE INŽENJERA STROJARSTVA 1 HRVATSKA KOMORA INŽENJERA STROJARSTVA POSLOVNIK O RADU NADZORNOG ODBORA HRVATSKE KOMORE INŽENJERA STROJARSTVA 1 Na temelju članka 12. stavka 1. podstavka 15. Statuta Hrvatske komore inženjera strojarstva

Више

Izvješće o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Izvršne agencije za inovacije i mreže za financijsku godinu s odgovorom Agencije

Izvješće o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Izvršne agencije za inovacije i mreže za financijsku godinu s odgovorom Agencije 1.12.2016. HR Službeni list Europske unije C 449/219 IZVJEŠĆE o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Izvršne agencije za inovacije i mreže za financijsku godinu 2015. s odgovorom Agencije (2016/C 449/41)

Више

REmira' d.o.o. za reviziju ZAGREB, Mrazovićeva 9, Tel/Fax: 01/ IZVJEŠĆE O TRANSPARENTNOSTI za godinu Zagreb, 28

REmira' d.o.o. za reviziju ZAGREB, Mrazovićeva 9, Tel/Fax: 01/ IZVJEŠĆE O TRANSPARENTNOSTI za godinu Zagreb, 28 REmira' d.o.o. za reviziju ZAGREB, Mrazovićeva 9, Tel/Fax: 0/48-6-856 Email: remira@remira.hr IZVJEŠĆE O TRANSPARENTNOSTI za 206. godinu Zagreb, 28. ožujka 207.g. SADRŽAJ Stranica. Pravno-ustrojbeni oblik

Више

REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU Područni ured Osijek IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ PROVJERI PROVEDBE DANIH PREPORUKA ZA REVIZIJU UČINKOVITOSTI JAV

REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU Područni ured Osijek IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ PROVJERI PROVEDBE DANIH PREPORUKA ZA REVIZIJU UČINKOVITOSTI JAV REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU Područni ured Osijek IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ PROVJERI PROVEDBE DANIH PREPORUKA ZA REVIZIJU UČINKOVITOSTI JAVNE NABAVE U DRUŠTVU HEP-PLIN D.O.O., OSIJEK Osijek,

Више

REmira' d.o.o. za reviziju ZAGREB, Mrazovićeva 9, Tel/Fax: 01/ IZVJEŠĆE O TRANSPARENTNOSTI za godinu Zagreb, 28. ožujka 2014.g.

REmira' d.o.o. za reviziju ZAGREB, Mrazovićeva 9, Tel/Fax: 01/ IZVJEŠĆE O TRANSPARENTNOSTI za godinu Zagreb, 28. ožujka 2014.g. REmira' d.o.o. za reviziju ZAGREB, Mrazovićeva 9, Tel/Fax: 01/48-16-856 IZVJEŠĆE O TRANSPARENTNOSTI za 201. godinu Zagreb, 28. ožujka 2014.g. SADRŽAJ Stranica 1. Pravno-ustrojbeni oblik i struktura vlasništva

Више

(Microsoft Word OBITELJSKI CENTAR BJELOVARSKO-BILOGORSKE \216UPANIJE.DOC)

(Microsoft Word OBITELJSKI CENTAR BJELOVARSKO-BILOGORSKE \216UPANIJE.DOC) REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU Područni ured Bjelovar IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ REVIZIJI OBITELJSKI CENTAR BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE, BJELOVAR Bjelovar, veljača 2011. S A D R Ž A J stranica

Више

ThoriumSoftware d.o.o. Izvrsni inženjeri koriste izvrstan alat! Mobile: +385 (0) Kontakt: Dario Ilija Rendulić

ThoriumSoftware d.o.o. Izvrsni inženjeri koriste izvrstan alat! Mobile: +385 (0) Kontakt: Dario Ilija Rendulić PRAVILNIK O KONTROLI ENERGETSKOG CERTIFIKATA ZGRADE I IZVJEŠĆA O REDOVITOM PREGLEDU SUSTAVA GRIJANJA I SUSTAVA HLAĐENJA ILI KLIMATIZACIJE U ZGRADI (NN 73/15, 09.07.2015) 1/13 I. OPĆE ODREDBE... 4 Članak

Више

ИНTEРНA РEВИЗИJA

ИНTEРНA РEВИЗИJA ИНTEРНA РEВИЗИJA Интeрнa рeвизиja пружa пoдршку корисницима јавних средстава у пoстизaњу њихoвих циљeвa. Интeрнa рeвизиja прeдстaвљa нeзaвисну aктивнoст кoja имa зa циљ дa прoцeни систeм финансијског управљања

Више

Godišnje izvješće

Godišnje izvješće Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2018. godinu OPĆI PODACI U TIJELU JAVNE VLASTI Hrvatska poljoprivredna agencija Poljana Križevačka 185, 48260 Križevci Broj telefona: (+385

Више

Godišnje izvješće

Godišnje izvješće Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 216. godinu OPĆI PODACI U TIJELU JAVNE VLASTI Turistička zajednica Općine Brela Trg Alojzija Stepinca b.b., 21322 Brela Broj telefona: (+385

Више

Microsoft Word - Zakon o Agenciji za odgoj i obrazovanje

Microsoft Word - Zakon o Agenciji za odgoj i obrazovanje HRVATSKI SABOR 2020 Na temelju članka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim ODLUKU O PROGLAŠENJU ZAKONA O AGENCIJI ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE Proglašavam Zakon o Agenciji za odgoj i obrazovanje, kojega je

Више

Microsoft Word - katalog informacija.doc

Microsoft Word - katalog informacija.doc DJEČJI DOM LIPIK LIPIK, Trg dr. Franje Tuđmana 1 KATALOG INFORMACIJA 1. UVODNE ODREDBE Katalog informacija sadrži pregled informacija koje Dječji dom Lipik (u daljem tekstu: Dom), obzirom na svoj djelokrug,

Више

DRŽAVNI ARHIV U BJELOVARU

DRŽAVNI ARHIV U BJELOVARU DRŽAVNI ARHIV U BJELOVARU PRAVILNIK O POSTUPAJIU U PREDMETIMA BAGATELNE NABAVE Bjelovar, 15. listopad 2014. Na temelju članka 18. stavka 3. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine br.90/11, 83/13, 143/13)

Више

Godišnje izvješće

Godišnje izvješće Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 217. godinu OPĆI PODACI U TIJELU JAVNE VLASTI Institut za jadranske kulture i melioraciju krša Put Duilova 11 (p.p. 288), 21 Split Broj telefona:

Више

I. MIŠLJENJE JAVNA USTANOVA NACIONALNI PARK PAKLENICA 1. U skladu s odredbama Zakona o državnoj reviziji, obavljena je revizija financijskih izvještaj

I. MIŠLJENJE JAVNA USTANOVA NACIONALNI PARK PAKLENICA 1. U skladu s odredbama Zakona o državnoj reviziji, obavljena je revizija financijskih izvještaj I. MIŠLJENJE JAVNA USTANOVA NACIONALNI PARK PAKLENICA 1. U skladu s odredbama Zakona o državnoj reviziji, obavljena je revizija financijskih izvještaja i poslovanja Javne ustanove Nacionalni park Paklenica

Више

Godišnje izvješće

Godišnje izvješće Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2015. godinu OPĆI PODACI U TIJELU JAVNE VLASTI Gradska knjižnica i čitaonica Petrinja Matije Gupca 2, 44250 Petrinja Broj telefona: (+385

Више

PRILOG 2.a Obveznik POVJERENSTVO ZA ODLUČIVANJE O SUKOBI INTERESA UPITNIK O FISKALNOJ ODGOVORNOSTI ZA OBVEZNIKE UTVRĐENE U REGISTRU PRORAČUNSKIH I IZV

PRILOG 2.a Obveznik POVJERENSTVO ZA ODLUČIVANJE O SUKOBI INTERESA UPITNIK O FISKALNOJ ODGOVORNOSTI ZA OBVEZNIKE UTVRĐENE U REGISTRU PRORAČUNSKIH I IZV PRILOG 2.a Obveznik POVJERENSTVO ZA ODLUČIVANJE O SUKOBI INTERESA UPITNIK O FISKALNOJ ODGOVORNOSTI ZA OBVEZNIKE UTVRĐENE U REGISTRU PRORAČUNSKIH I IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA ZA PRORAČUNSKU GODINU 2018.

Више

COM(2019)199/F1 - HR (annex)

COM(2019)199/F1 - HR (annex) EUROPSKA KOMISIJA Bruxelles, 29.4.2019. COM(2019) 199 final ANNEXES 1 to 2 PRILOZI Prijedlogu odluke Vijeća o stajalištu koje treba zauzeti u ime Europske unije u Zajedničkom odboru osnovanom Okvirnim

Више

PRAVILNIK O ZAŠTITI OSOBNIH PODATAKA

PRAVILNIK O ZAŠTITI OSOBNIH PODATAKA Temeljem čl. 3. i čl. 7. Zakona o zaštiti osobnih podataka (NN 103/03, 118/06, 41/08, 130/11, 106/12), čl. 4. i čl. 5. Zakona o radu (NN 93/14, 127/17) i čl. 18. Statuta Narodne knjižnice i čitaonice Murter,

Више

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije (MRRFEU)

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije (MRRFEU) EUROPSKA UNIJA Fond europske pomoći za najpotrebitije (FEAD) Ministarstvo socijalne politike i mladih Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Fonda europske pomoći za

Више

Microsoft Word - Sn05.docx

Microsoft Word - Sn05.docx ISSN 1849-2398 Bakar, 11. siječnja 2016. Broj: 01/2016 Godina: 2016. SLUŽBENE NOVINE GRADA BAKRA Izdavač: Grad Bakar Uredništvo: Primorje 39, 51222 Bakar Glavni i odgovorni urednik: Tomislav Klarić Izlazi:

Више

BOSNA I HERCEGOVINA БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА Brčko distrikt BiH Брчко дистрикт БиХ SKUPŠTINA СКУПШТИНА ZAKONODAVNO POVJERENSTVO ЗАКОНОДАВНА КОМИСИЈА ZAKONO

BOSNA I HERCEGOVINA БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА Brčko distrikt BiH Брчко дистрикт БиХ SKUPŠTINA СКУПШТИНА ZAKONODAVNO POVJERENSTVO ЗАКОНОДАВНА КОМИСИЈА ZAKONO BOSNA I HERCEGOVINA БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА Brčko distrikt BiH Брчко дистрикт БиХ SKUPŠTINA СКУПШТИНА ZAKONODAVNO POVJERENSTVO ЗАКОНОДАВНА КОМИСИЈА ZAKONODAVNA KOMISIJA Mladena Maglova 2, 76100 Brčko distrikt

Више

REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU Područni ured Slavonski Brod IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ REVIZIJI ZAJEDNICA ŠPORTSKIH UDRUGA GRADA SLAVONSKOG BR

REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU Područni ured Slavonski Brod IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ REVIZIJI ZAJEDNICA ŠPORTSKIH UDRUGA GRADA SLAVONSKOG BR REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU Područni ured Slavonski Brod IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ REVIZIJI ZAJEDNICA ŠPORTSKIH UDRUGA GRADA SLAVONSKOG BRODA Slavonski Brod, studeni 2011. S A D R Ž A J stranica

Више

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation PEM-PAL 2 radionica zajednice praksi unutarnjih revizora Kišnjev, Moldavija, 20.-22.6.2007. Izobrazba za stručno ovlaštenje unutarnjih revizora (CPIA) u Republici Hrvatskoj Sadržaj Strategija PIFC-a i

Више

KATALOG INFORMACIJA Ustanove za zdravstvenu njegu Ćorluka Mesnička 32, Zagreb T F E

KATALOG INFORMACIJA Ustanove za zdravstvenu njegu Ćorluka Mesnička 32, Zagreb T F E KATALOG INFORMACIJA Ustanove za zdravstvenu njegu Ćorluka 31012015 1 UVOD Pravo na pristup informacijama koje posjeduje, raspolaže ili nadzire Ustanova za zdravstvenu njegu Ćorluka, Mesnička 32, 10000

Више

Dom za djecu i mlađe punoljetne osobe „Pula“

Dom za djecu i mlađe punoljetne osobe „Pula“ Dom za djecu i mlađe punoljetne osobe P u l a ul. Pino Budicin 17, 52100 Pula, HR, OIB: 27209159252 telefoni (052) Ravnatelj: 222-106, Kancelarija odgajatelja: 211-192, Stručni tim: tel/fax 382-928, Računovodstvo:

Више

09-Pravilnik EU projekti

09-Pravilnik EU projekti REPUBLIKA HRVATSKA ISTARSKA ŽUPANIJA Upravni odjel za međunarodnu suradnju i europske poslove Pula - Pola, Flanatička 29 tel. 052/352-177, fax. 052/352-178 Klasa: 023-01/15-01/10 Urbroj: 2163/1-23/1-15-1

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВАРВАРИН ГОДИНА XXХV БРОЈ године В А Р В А Р И Н Лист излази према потреби Годишња претплата 300 дин. Цена овог бро

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВАРВАРИН ГОДИНА XXХV БРОЈ године В А Р В А Р И Н Лист излази према потреби Годишња претплата 300 дин. Цена овог бро СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВАРВАРИН ГОДИНА XXХV БРОЈ 2 16.01.2018.године В А Р В А Р И Н Лист излази према потреби Годишња претплата 300 дин. Цена овог броја 30 дин. Рок за рекламацију 10 дана 1. На основу

Више

REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU Područni ured Vukovar IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ PROVJERI PROVEDBE DANIH PREPORUKA ZA REVIZIJU UČINKOVITOSTI JA

REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU Područni ured Vukovar IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ PROVJERI PROVEDBE DANIH PREPORUKA ZA REVIZIJU UČINKOVITOSTI JA REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU Područni ured Vukovar IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ PROVJERI PROVEDBE DANIH PREPORUKA ZA REVIZIJU UČINKOVITOSTI JAVNE NABAVE U DRUŠTVU LUKA-VUKOVAR D.O.O. Vinkovci,

Више

SAMPLE CONTRACT FOR CONSULTING SERVICES

SAMPLE CONTRACT FOR CONSULTING SERVICES OPIS OBVEZA ZA PRUŽANJE USLUGA POJEDINAČNOG SAVJETNIKA ZA PODRŠKU PROVEDBI HOMOGENIZACIJE KATASTARSKIH PLANOVA (DGU SLUŽBA ZA ODRŽAVANJE KATASTARSKIH OPERATA I ZIS) OPIS OBVEZA ZA PRUŽANJE USLUGA POJEDINAČNOG

Више

Godišnje izvješće

Godišnje izvješće Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 216. godinu OPĆI PODACI U TIJELU JAVNE VLASTI Klinički bolnički centar Split Spinčićeva 1, 21 Split Broj telefona: (+385 21) 556 111 Broj

Више

POJAŠNJENJE PRIMJENE ZAKONA O POREZNOM SAVJETNIŠTVU

POJAŠNJENJE PRIMJENE ZAKONA O POREZNOM SAVJETNIŠTVU POJAŠNJENJE PRIMJENE ZAKONA O POREZNOM SAVJETNIŠTVU Ovime se u nastavku pojašnjava primjena Zakona o poreznom savjetništvu ( Narodne novine, br.: 127/00, 76/13 i 115/16) kojeg su zadnje izmjene stupile

Више

Pravilnik o uvjetima i načinu povrata plaćene trošarine na dizelsko gorivo za pogon strojeva za pripremu površina u razminiranju NN 1/20

Pravilnik o uvjetima i načinu povrata plaćene trošarine na dizelsko gorivo za pogon strojeva za pripremu površina u razminiranju NN 1/20 NN 1/2019 (2.1.2019.), Pravilnik o uvjetima i načinu povrata plaćene trošarine na dizelsko gorivo za pogon strojeva za pripremu površina u razminiranju MINISTARSTVO FINANCIJA Na temelju članka 106. stavka

Више

Izmjena natječajne dokumentacije br. 3 Ograničenog poziva na dostavu projektnih prijedloga Izgradnja kapaciteta za programsko financiranje visokih uči

Izmjena natječajne dokumentacije br. 3 Ograničenog poziva na dostavu projektnih prijedloga Izgradnja kapaciteta za programsko financiranje visokih uči Izmjena natječajne dokumentacije br. 3 Ograničenog poziva na dostavu projektnih prijedloga Izgradnja kapaciteta za programsko financiranje visokih učilišta BROJ POZIVA: HR.3.1.17 U Pozivu na dostavu projektnih

Више

STOA RULES

STOA RULES 5.1.2. PRAVILNIK O STOA-i ODLUKA PREDSJEDNIŠTVA OD 15. TRAVNJA 2019. PREDSJEDNIŠTVO EUROPSKOG PARLAMENTA, uzimajući u obzir članak 25. stavak 2. Poslovnika 1, uzimajući u obzir svoju odluku od 1. rujna

Више

REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU Područni ured Zadar IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ PROVJERI PROVEDBE DANIH PREPORUKA ZA REVIZIJU UČINKOVITOSTI JAVN

REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU Područni ured Zadar IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ PROVJERI PROVEDBE DANIH PREPORUKA ZA REVIZIJU UČINKOVITOSTI JAVN REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU Područni ured Zadar IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ PROVJERI PROVEDBE DANIH PREPORUKA ZA REVIZIJU UČINKOVITOSTI JAVNE NABAVE U DRUŠTVU ZRAČNA LUKA ZADAR D.O.O. Zadar,

Више

REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU KLASA: /18-01/38 URBROJ: Zagreb, 21. siječnja IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ FINANCIJSKO

REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU KLASA: /18-01/38 URBROJ: Zagreb, 21. siječnja IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ FINANCIJSKO REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU KLASA: 041-01/18-01/38 URBROJ: 613-02-01-18-6 Zagreb, 21. siječnja 2019. IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ FINANCIJSKOJ REVIZIJI SREDIŠNJEG REGISTRA OSIGURANIKA ZA 2017.

Више

Microsoft Word - PZ_459

Microsoft Word - PZ_459 KLUB ZASTUPNIKA IDS-a PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O IZBORIMA ZASTUPNIKA U HRVATSKI SABOR Zagreb, listopad 2009. 1 PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O IZBORIMA ZASTUPNIKA

Више

Godišnje izvješće

Godišnje izvješće Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 218. godinu OPĆI PODACI U TIJELU JAVNE VLASTI Umjetnička plesna škola Silvije Hercigonje Zagorska 16, 1 Zagreb Broj telefona: (+385 1) 3643

Више

Godišnje izvješće

Godišnje izvješće Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 217. godinu OPĆI PODACI U TIJELU JAVNE VLASTI HŽ Infrastruktura d.o.o. Antuna Mihanovića 12, 1 Zagreb Broj telefona: (+385 1) 3783 33 Broj

Више

ISSN SLUŽBENE NOVINE GRADA BUZETA Buzet, 13. ožujka Broj: 2 Godina: XXII Izdavač: GRAD BUZET Uredništvo: Buzet, II. istarske bri

ISSN SLUŽBENE NOVINE GRADA BUZETA Buzet, 13. ožujka Broj: 2 Godina: XXII Izdavač: GRAD BUZET Uredništvo: Buzet, II. istarske bri ISSN 1848-6835 SLUŽBENE NOVINE GRADA BUZETA Buzet, 13. ožujka 2014. Broj: 2 Godina: XXII Izdavač: GRAD BUZET Uredništvo: 52420 Buzet, II. istarske brigade 11 Primatelj: Tel: 662-854; Fax: 662-676 Web:

Више

Na temelju članka 4. stavka 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 86/08, 61

Na temelju članka 4. stavka 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08, 61 Na temelju članka 4. stavka 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 86/08, 61/11 i 4/18) Gradonačelnik Grada Rijeke, na prijedlog

Више

Osnovna škola Matije Gupca Davorina Bazjanca 2 Zagreb, Hrvatska Tel: (01) Fax : (01) MB: OIB: E-M

Osnovna škola Matije Gupca Davorina Bazjanca 2 Zagreb, Hrvatska   Tel: (01) Fax : (01) MB: OIB: E-M Osnovna škola Matije Gupca Davorina Bazjanca 2 Zagreb, Hrvatska www.os-mgubec.hr Tel: (01) 3836 571 Fax : (01) 3649134 MB: 3273946 OIB:92120285716 E-MAIL: os-zagreb-066@skole.t-com.hr Klasa:602-02/12-01/01

Више

I-D PPUO Podstrana

I-D PPUO Podstrana SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE PODSTRANA Godina XXV Podstrana, 1. ožujka 2019. Broj 4/2019. OPĆINSKI NAČELNIK Na temelju članka 4. stavak 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj)

Више

Sluzbeni akt Izborne komisije BiH Novi

Sluzbeni akt Izborne komisije BiH Novi PRAVILNIK o administrativnim procedurama pregleda, kontrole i revizije finansijskih izvještaja političkih stranaka Sarajevo, novembar 2008. godine Na osnovu člana 15.2 stav (1) Izbornog zakona Bosne i

Више

Microsoft Word - Document1

Microsoft Word - Document1 HRVATSKI SABOR Na temelju članka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim 2491 ODLUKU O PROGLAŠENJU ZAKONA O PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJAMA Proglašavam Zakon o pravu na pristup informacijama, koji je donio

Више

Godišnje izvješće

Godišnje izvješće Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 218. godinu OPĆI PODACI U TIJELU JAVNE VLASTI RIT Croatia Don Frana Bulića 6, 2 Dubrovnik Broj telefona: (+385 2) 433 Broj telefaxa: (+385

Више

Godišnje izvješće

Godišnje izvješće Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 218. godinu OPĆI PODACI U TIJELU JAVNE VLASTI Hrvatski zavod za javno zdravstvo - HZJZ Rockefellerova 7, 1 Zagreb Broj telefona: (+385 1)

Више

Zakon o pravu na pristup informacijama HRVATSKI SABOR 403 Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim ODLUKU O

Zakon o pravu na pristup informacijama HRVATSKI SABOR 403 Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim ODLUKU O HRVATSKI SABOR 403 Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim ODLUKU O PROGLAŠENJU ZAKONA O PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJAMA Proglašavam Zakon o pravu na pristup informacijama, koji je Hrvatski

Више

ThoriumSoftware d.o.o. Izvrsni inženjeri koriste izvrstan alat! Mobile: +385 (0) Kontakt: Dario Ilija Rendulić

ThoriumSoftware d.o.o. Izvrsni inženjeri koriste izvrstan alat! Mobile: +385 (0) Kontakt: Dario Ilija Rendulić Pravilnik o tehničkom pregledu građevine (NN 46/18, 26.05.2018.) 1 8 MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA, PROSTORNOG UREĐENJA I GRADITELJSTVA... Error! Bookmark not defined. I. OPĆE ODREDBE... 3 Članak 1....

Више

REPUBLIKA HRVATSKA

REPUBLIKA HRVATSKA REPUBLIKA HRVATSKA OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA GRAD OSIJEK GRADONAČELNIK PRIJEDLOG RJEŠENJA o sklapanju ugovora o pružanju platnih usluga OTP Banka d.d. Osijek, prosinac 2015. Materijal pripremio: Upravni

Више

Microsoft Word - Poslovnik o radu VijeÄ⁄a roditelja (3)

Microsoft Word - Poslovnik o radu VijeÄ⁄a roditelja (3) Na temelju članaka 29. i 174. Statuta Osnovne škole Vjenceslava Novaka, Školski odbor Osnovne škole Vjenceslava Novaka na sjednici održanoj 16. ožujka 2017. donio je POSLOVNIK O RADU Vijeća roditelja I.

Више

Vaba d

Vaba d POLITIKA UPRAVLJANJA PRITUŽBAMA/PRIGOVORIMA KLIJENATA BANKE Rujan 2018. 1 Područje primjene Politika upravljanja pritužbama/prigovorima klijenata Banke (dalje: Politika), definira opća pravila i načela

Више

HRVATSKI SABOR Klasa: /09-01/03 Urbroj: Zagreb, 24. kolovoza ZASTUPNICAMA I ZASTUPNICIMA HRVATSKOGA SABORA PREDSJEDNICAMA I PREDS

HRVATSKI SABOR Klasa: /09-01/03 Urbroj: Zagreb, 24. kolovoza ZASTUPNICAMA I ZASTUPNICIMA HRVATSKOGA SABORA PREDSJEDNICAMA I PREDS HRVATSKI SABOR Klasa: 022-03/09-01/03 Urbroj: 65-08-02 Zagreb, 24. kolovoza 2009. ZASTUPNICAMA I ZASTUPNICIMA HRVATSKOGA SABORA PREDSJEDNICAMA I PREDSJEDNICIMA RADNIH TIJELA Na temelju članaka 137. i 153.

Више

OPIS POSLOVA I PODACI O PLAĆI MINISTARSTVO FINANCIJA, POREZNA UPRAVA, PODRUČNI URED ZAGREB - Poreznik III za utvrđivanje poreza i doprinosa na dobit O

OPIS POSLOVA I PODACI O PLAĆI MINISTARSTVO FINANCIJA, POREZNA UPRAVA, PODRUČNI URED ZAGREB - Poreznik III za utvrđivanje poreza i doprinosa na dobit O OPIS POSLOVA I MINISTARSTVO FINANCIJA, POREZNA UPRAVA, PODRUČNI URED ZAGREB - Poreznik III za utvrđivanje poreza i doprinosa na dobit Obavlja jednostavne upravne i druge stručne poslove za fizičke i pravne

Више

Na temelju članka 63. Statuta Grada Varaždina ( Službeni vjesnik Grada Varaždina, broj 5/09, 1/12, 2/13 i 4/14 pročišćeni tekst), Odluke o financiranj

Na temelju članka 63. Statuta Grada Varaždina ( Službeni vjesnik Grada Varaždina, broj 5/09, 1/12, 2/13 i 4/14 pročišćeni tekst), Odluke o financiranj Na temelju članka 63. Statuta Grada Varaždina ( Službeni vjesnik Grada Varaždina, broj 5/09, 1/12, 2/13 i 4/14 pročišćeni tekst), Odluke o financiranju javnih potreba Grada Varaždina ( Službeni vjesnik

Више

ISSN Službeno glasilo Grada Knina broj siječnja GODINA 1/ siječnja BROJ 1 S A D R Ž A J O D L U K A o određivanju sl

ISSN Službeno glasilo Grada Knina broj siječnja GODINA 1/ siječnja BROJ 1 S A D R Ž A J O D L U K A o određivanju sl ISSN 1849-4005 GODINA 1/16 25. siječnja 2016. BROJ 1 S A D R Ž A J O D L U K A o određivanju službenika za informiranje...2 GRADONAČELNIK KLASA: 119-01/16-01/1 URBROJ: 2182/10-02-16-1 Knin, 15. siječnja

Више

22C

22C VELEUČILIŠTE U POŽEGI PRAVILNIK O ANKETIRANJU U SVRHU VREDNOVANJA NASTAVNIKA I KOLEGIJA OD STRANE STUDENATA NA VELEUČILIŠTU U POŽEGI Požega, 2017. Na temelju čl. 101. Statuta Veleučilišta u Požegi, STRUČNO

Више

Na temelju članka 82. stavka 7. Zakona o zaštiti na radu (»Narodne novine«, broj 71/2014) ministar nadležan za rad donosi PRAVILNIK O OVLAŠTENJIMA ZA

Na temelju članka 82. stavka 7. Zakona o zaštiti na radu (»Narodne novine«, broj 71/2014) ministar nadležan za rad donosi PRAVILNIK O OVLAŠTENJIMA ZA Na temelju članka 82. stavka 7. Zakona o zaštiti na radu (»Narodne novine«, broj 71/2014) ministar nadležan za rad donosi PRAVILNIK O OVLAŠTENJIMA ZA POSLOVE ZAŠTITE NA RADU (NN 112/14 i 84/15) I. OPĆE

Више

Na temelju članka 54. stavak 1. Zakona o ustanovama ( Narodne novine broj 76/93., 27/97., 47/99. i 35/08.), članka 98. Zakona o odgoju i obrazovanju u

Na temelju članka 54. stavak 1. Zakona o ustanovama ( Narodne novine broj 76/93., 27/97., 47/99. i 35/08.), članka 98. Zakona o odgoju i obrazovanju u Na temelju članka 54. stavak 1. Zakona o ustanovama ( Narodne novine broj 76/93., 27/97., 47/99. i 35/08.), članka 98. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( Narodne novine broj 87/08.,

Више

Annex III GA Mono 2016

Annex III GA Mono 2016 PRILOG III. FINANCIJSKA I UGOVORNA PRAVILA I. PRAVILA KOJA SE PRIMJENJUJU NA PRORAČUNSKE KATEGORIJE NA TEMELJU JEDINIČNIH DOPRINOSA I.1. Uvjeti prihvatljivosti jediničnih doprinosa Ako se bespovratna sredstva

Више

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pravu na pristup informacijama

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o pravu na pristup informacijama HRVATSKI SABOR 1631 Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim ODLUKU O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJAMA Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama

Више

Creative Dept

Creative Dept STATUT STUDENTSKOG ZBORA EDWARD BERNAYS VISOKE ŠKOLE ZA KOMUNIKACIJSKI MENADŽMENT Zagreb, 26. studenoga 2015. Na temelju odredbe čl. 7. Zakona o studentskom zboru i drugim studentskim organizacijama (NN

Више

ZAKON O PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJAMA I. OPĆE ODREDBE SADRŽAJ Članak 1. (1) Ovim se Zakonom uređuje pravo na pristup informacijama koje posjeduju, ko

ZAKON O PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJAMA I. OPĆE ODREDBE SADRŽAJ Članak 1. (1) Ovim se Zakonom uređuje pravo na pristup informacijama koje posjeduju, ko ZAKON O PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJAMA I. OPĆE ODREDBE SADRŽAJ Članak 1. (1) Ovim se Zakonom uređuje pravo na pristup informacijama koje posjeduju, kojima raspolažu ili koje nadziru tijela javne vlasti,

Више

Opći uvjeti korištenja servisa e-Račun za državu povezivanjem_obveznici javne nabave_052019_konačna verzija

Opći uvjeti korištenja servisa e-Račun za državu povezivanjem_obveznici javne nabave_052019_konačna verzija Opći uvjeti korištenja servisa e-račun za državu povezivanjem web servisom za obveznike javne nabave 1. Uvod i značenje pojmova 1.1. Ovim Općim uvjetima korištenja servisa e-račun za državu (u daljnjem

Више

REPUBLIKA HRVATSKA LIĈKO-SENJSKA ŢUPANIJA DOM ZDRAVLJA NOVALJA KLASA: /19-01/01 UR.BROJ : 2125/ Novalja, 02. siječnja godine Na

REPUBLIKA HRVATSKA LIĈKO-SENJSKA ŢUPANIJA DOM ZDRAVLJA NOVALJA KLASA: /19-01/01 UR.BROJ : 2125/ Novalja, 02. siječnja godine Na REPUBLIKA HRVATSKA LIĈKO-SENJSKA ŢUPANIJA DOM ZDRAVLJA NOVALJA KLASA: 035-01/19-01/01 UR.BROJ : 2125/72-01-19-1 Novalja, 02. siječnja 2019. godine Na temelju članka 2. i članka 18. stavka 3. Uredbe o uredskom

Више

Na osnovu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, Statuta i Pravilnika o studijima i studiranju, Pročišćeni tekst Pravilnika o nastavn

Na osnovu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, Statuta i Pravilnika o studijima i studiranju, Pročišćeni tekst Pravilnika o nastavn Na osnovu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, Statuta i Pravilnika o studijima i studiranju, Pročišćeni tekst Pravilnika o nastavnim bazama Hrvatskog katoličkog sveučilišta u Zagrebu

Више

На основу члана 15. и члана 59. став 2. Закона о Агенцији за борбу против корупције ( Службени гласник РС, бр. 97/08, 53/10, 66/11 - одлука УС, 67/13

На основу члана 15. и члана 59. став 2. Закона о Агенцији за борбу против корупције ( Службени гласник РС, бр. 97/08, 53/10, 66/11 - одлука УС, 67/13 На основу члана 15. и члана 59. став 2. Закона о Агенцији за борбу против корупције ( Службени гласник РС, бр. 97/08, 53/10, 66/11 - одлука УС, 67/13 - одлука УС, 112/13 - аутентично тумачење и 8/15 -

Више

NN indd

NN indd Članak 23. Tijela javnog sektoru dužna su kontinuirano unositi podatke o javnim registrima, a naročito prije uspostave novog registra te promjene registra. Unos podataka u Metaregistar Članak 24. (1) Tijela

Више

JAMSTVENI PROGRAM PLUS Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (u daljnjem tekstu: HAMAG-BICRO) u okviru ovog Jamstvenog progr

JAMSTVENI PROGRAM PLUS Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (u daljnjem tekstu: HAMAG-BICRO) u okviru ovog Jamstvenog progr JAMSTVENI PROGRAM PLUS Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (u daljnjem tekstu: HAMAG-BICRO) u okviru ovog Jamstvenog programa PLUS (u daljnjem tekstu: Program) izdaje za pokriće

Више

PROPISNIK O KALENDARU NATJECANJA

PROPISNIK O KALENDARU NATJECANJA PRAVILNIK O KALENDARU NATJECANJA HRVATSKOG SPORTSKOG PLESNOG SAVEZA U Zagrebu 18.01.2018 godine. SADRŽAJ I. OPĆE ODREDBE... 2 II. UPIS SPORTSKIH PLESNIH NATJECANJA U KALENDAR NATJECANJA... 3 III. PRIJAVE

Више

GRADSKA KNJIŽNICA BELI MANASTIR SREDIŠNJA KNJIŽNICA MAĐARA U RH KRALJA TOMISLAVA BELI MANASTIR Tel: 031/ Faks.: 031/ g

GRADSKA KNJIŽNICA BELI MANASTIR SREDIŠNJA KNJIŽNICA MAĐARA U RH KRALJA TOMISLAVA BELI MANASTIR Tel: 031/ Faks.: 031/ g GRADSKA KNJIŽNICA BELI MANASTIR SREDIŠNJA KNJIŽNICA MAĐARA U RH KRALJA TOMISLAVA 2 31300 BELI MANASTIR Tel: 031/ 710-250 Faks.: 031/ 710-259 E-mail: gradskabm@vodatel.net U Belom Manastiru, 05. travnja

Више

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli Fakultet ekonomije i turizma «Dr. Mijo Mirković» MARINA JAKŠA JADREŠKO SUSTAV UNUTARNJIH KONTROLA U JAVNOM SEKTORU RE

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli Fakultet ekonomije i turizma «Dr. Mijo Mirković» MARINA JAKŠA JADREŠKO SUSTAV UNUTARNJIH KONTROLA U JAVNOM SEKTORU RE Sveučilište Jurja Dobrile u Puli Fakultet ekonomije i turizma «Dr. Mijo Mirković» MARINA JAKŠA JADREŠKO SUSTAV UNUTARNJIH KONTROLA U JAVNOM SEKTORU REPUBLIKE HRVATSKE Diplomski rad Pula, 2017. Sveučilište

Више

Službeni Akt Sekretrijata IK BiH

Službeni Akt Sekretrijata IK BiH СЛУЖБА ЗА РЕВИЗИЈУ ФИНАНСИРАЊА ПОЛИТИЧКИХ СТРАНАКА На основу члана 10. став (1) Закона о финансирању политичких странака ( Службени гласник БиХ, број: 95/12 и 41/16), члана 25. Правилника о годишњим финансијским

Више

Nacrt konačnog prijedloga zakona

Nacrt konačnog prijedloga zakona MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOGA SUSTAVA NACRT KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA O PRIKUPLJANJU, OBRADI, POVEZIVANJU, KORIŠTENJU I RAZMJENI PODATAKA O PRIMICIMA I JAVNIM DAVANJIMA PO OSIGURANICIMA Zagreb, studeni

Више

Zakon o poljoprivrednoj savjetodavnoj službi HRVATSKI SABOR 1224 Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

Zakon o poljoprivrednoj savjetodavnoj službi HRVATSKI SABOR 1224 Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim HRVATSKI SABOR 1224 Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim ODLUKU O PROGLAŠENJU ZAKONA O POLJOPRIVREDNOJ SAVJETODAVNOJ SLUŽBI Proglašavam Zakon o poljoprivrednoj savjetodavnoj službi,

Више

R E P U B L I K A H R V A T S K A

R E P U B L I K A   H R V A T S K A Na temelju članka 26. stavka 1. i članka 27. Zakona o koncesijama ( Narodne novine br. 143/12), članka 12. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu ( Narodne novine br. 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00,

Више

Microsoft Word statut srpske manjine.doc

Microsoft Word statut srpske manjine.doc Temeljem članka 27. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina ( Narodne novine br. 155/02.) Vijeće srpske nacionalne manjine Grada Osijeka na sjednici održanoj 23. prosinca 2003. godine, donijelo je

Више

Službeni Akt Sekretrijata IK BiH

Službeni Akt Sekretrijata IK BiH SLUŽBА ZА RЕVIZIЈU FINАNSIRАNJА PОLIТIČKIH SТRАNАKА Nа оsnоvu člаnа 10. stаv (1) Zаkоnа о finаnsirаnju pоlitičkih strаnаkа («Službеni glаsnik BiH» br. 95/12 i 41/16), člаnа 25. Prаvilnikа о gоdišnjim finаnsiјskim

Више

Godišnje izvješće

Godišnje izvješće Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 218. godinu OPĆI PODACI U TIJELU JAVNE VLASTI Ekonomska i trgovačka škola Ivana Domca Antuna Akšamovića 31, 321 Vinkovci Broj telefona: (+385

Више

HRVATSKI SABOR

HRVATSKI SABOR HRVATSKI SABOR 573 Na temelju ĉlanka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim ODLUKU O PROGLAŠENJU ZAKONA O AGENCIJI ZA STRUKOVNO OBRAZOVANJE I OBRAZOVANJE ODRASLIH Proglašavam Zakon o agenciji za strukovno

Више

KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA GODIŠNJI UPITNIK OSNOVNI PODACI O DRUŠTVU: KONČAR d.d. KONTAKT OSOBA I BROJ TELEFONA: Želljka Tkalčec DATUM ISPUNJAVA

KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA GODIŠNJI UPITNIK OSNOVNI PODACI O DRUŠTVU: KONČAR d.d. KONTAKT OSOBA I BROJ TELEFONA: Želljka Tkalčec DATUM ISPUNJAVA KODEKS KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA GODIŠNJI UPITNIK OSNOVNI POCI O DRUŠTVU: KONČAR d.d. KONTAKT OSOBA I BROJ TELEFONA: Želljka Tkalčec TUM ISPUNJAVANJA UPITNIKA: 4.3.2019. Sva sadržana u ovom upitniku odnose

Више