Priručnik za osiguravanje i unaprjeđivanje kvalitete Split, veljača 2011.

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "Priručnik za osiguravanje i unaprjeđivanje kvalitete Split, veljača 2011."

Транскрипт

1 Priručnik za osiguravanje i unaprjeđivanje kvalitete Split, veljača 2011.

2 Priručnik za osiguravanje i unaprjeđivanje kvalitete izradili su članovi Odbora za kvalitetu Sveučilišnog studijskog centra za stručne studije

3 Sadržaj 1. UVODNE NAPOMENE O PRIRUČNIKU ZA OSIGURAVANJE I UNAPRJEĐIVANJE KVALITETE SVEUČILIŠNOG STUDIJSKOG CENTRA ZA STRUČNE STUDIJE SVEUČILIŠTA U SPLITU CILJ I PODRUČJA VRJEDNOVANJA PRIRUČNIKA DOKUMENTI KORIŠTENI PRI IZRADI PRIRUČNIKA 2 2. ORGANIZACIJA RADA NA CENTRU OSNIVANJE I PROMJENE U ORGANIZACIJI ZADANE SMJERNICE I AKTIVNOSTI U NJIHOVOJ REALIZACIJI DJELATNOST CENTRA USTROJ CENTRA ODSJECI ZAVODI URED PROČELNIKA TAJNIŠTVO SLUŽBA ZA TJELESNU I ZDRAVSTVENU KULTURU STRUČNI STUDIJI SPECIJALISTIČKI DIPLOMSKI STRUČNI STUDIJI 8 3. STUDIJSKI PROGRAMI ANALIZA PODATAKA O INTERESU ZA UPIS STUDIJSKIH PROGRAMA POSTUPAK REVIZIJE POSTOJEĆIH STUDIJSKIH PROGRAMA ANALIZA USPJEŠNOSTI STUDIRANJA ANALIZA PODATAKA O ZAPOŠLJAVANJU PO ZAVRŠETKU STUDIRANJA ANKETIRANJE ZAVRŠENIH STUDENATA ANKETIRANJE POSLODAVACA STUDENTI DEFINIRANJE KRITERIJA, PRAVILA I PROCEDURE ZA OCJENJIVANJE STUDENATA POSTUPAK PO ŽALBI STUDENTA STEGOVNI POSTUPAK PROTIV STUDENTA ANALIZA PODATAKA O BROJU UPISANIH STUDENATA U VIŠU GODINU STUDIJA 13 i

4 4.5. ANALIZA USPJEŠNOSTI POLAGANJA ISPITA OSIGURAVANJE KVALITETE NASTAVE I NASTAVNOG OSOBLJA ZADATCI I CILJEVI IZBORI U ZVANJA IZBORI U NASTAVNA ZVANJA IZBORI U SURADNIČKO ZVANJE VRJEDNOVANJE RADA NASTAVNIKA VRJEDNOVANJE RADA NASTAVNIKA OD STRANE STUDENATA SAMOVRJEDNOVANJE RADA NASTAVNIKA OSIGURAVANJE KVALITETE RESURSA ZA PODRŠKU STUDENTIMA OSIGURAVANJE MEHANIZAMA ZA PODRŠKU STUDENTIMA NASTAVNIK-MENTOR NAGRAĐIVANJE NAJBOLJIH STUDENATA JAVNO INFORMIRANJE EVALUACIJA RADA STRUČNO-ADMINISTRATIVNIH SLUŽBI OSIGURAVANJE I UNAPRJEĐIVANJE KVALITETE NA CENTRU ORGANIZACIJA SUSTAVA KVALITETE NA CENTRU IZRADA SWOT ANALIZE PROVEDBA UNUTARNJE PROSUDBE IZRADA SAMOANALIZE 21 ii

5 1. Uvodne napomene o Priručniku za osiguravanje i unaprjeđivanje kvalitete Sveučilišnog studijskog centra za stručne studije Sveučilišta u Splitu Cilj je ovog dokumenta definiranje pokazatelja kvalitete i trajno poboljšavanje i unaprjeđivanje kvalitete procesa studiranja s gledišta studenata, nastavnika, administrativnog osoblja i ostalih subjekata zainteresiranih za rad Sveučilišnog studijskog centra za stručne studije Sveučilišta u Splitu (dalje: Centra). Priručnik za osiguravanje i unaprjeđivanje kvalitete Centra (dalje: Priručnik) upućuje na izradu i uporabu dokumenata, postupaka i dobru praksu, koja će - sukladno opredjeljenju Centra - omogućiti trajno poboljšavanje, osigurati cjelovitost i djelotvornost upravljanja kvalitetom u svim segmentima djelovanja Centra. Navedeno je potrebno ostvariti kroz politiku kvalitete, studijske programe (stručnih studija i specijalističkih stručnih studija), učenje i međunarodnu razmjenu studenata, administrativne funkcije, evaluaciju nastavnika i suradnika. Ovim se Priručnikom promoviraju sljedeće aktivnosti: definiranje institucijskih pokazatelja kvalitete, kriteriji za programsko, nastavno, studensko i stručno-istraživačko djelovanje, promjene pravila, kriterija i preporuka kada to zahtijeva mehanizam osiguranja i poboljšanja kvalitete s obzirom na ustroj Centra, kriteriji i standardi napredovanja nastavnika, ocjenjivanje studenata i nastavnika, ocjenjivanje izvedbenih programa i sl. Priručnik služi za lakše provođenje unutarnje prosudbe i provođenje ostalih postupaka koji se primjenjuju u poboljšavaju procesa određenih ovim Priručnikom. Priručnik treba biti dokument kojeg svi studenti, nastavno i administrativno osoblje Centra osjećaju kao svoj Cilj i područja vrjednovanja Priručnika Ovim Priručnikom uspostavit će se standardi i kriteriji kvalitete u područjima koja doprinose studiranju na Centru: nastavi, stručnim i administrativnim djelatnostima te ostalim djelatnostima u okviru predmeta poslovanja Centra. Priručnik sadrži osnovna područja osiguranja kvalitete studiranja prepoznata u Europskim smjernicama i preporukama: 1

6 posebne ciljeve sustava osiguravanja kvalitete, područje unutarnje provjere, ulogu i odgovornosti svih sudionika u sustavu, mehanizme, procese i procedure unutarnje provjere, smjernice za provedbu unutarnje provjere, godišnji plan i raspored aktivnosti unutarnje provjere Dokumenti korišteni pri izradi Priručnika Zakon o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju ( Narodne novine, broj 45/09) Zakon o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju ( Narodne novine, broj 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 46/07 i 45/09) Zakon o priznavanju inozemnih obrazovnih kvalifikacija ( Narodne novine, broj 158/03, 198/03, 138/06) Zakon o potvrđivanju Konvencije o priznavanju visokoškolskih kvalifikacija u području Europe ( Narodne novine, 9/02, 15/02) Zakon o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju ( Narodne novine, broj 107/07) Pravilnik o sadržaju dopusnice, te uvjetima za izdavanje dopusnice za obavljanje djelatnosti visokog obrazovanja, izvođenje studijskih programa i reakreditaciju visokih učilišta ( Narodne novine, broj 24/10) Pravilnik o znanstvenim i umjetničkim područjima, poljima i granama ( Narodne novine, broj 118/09) Pravilnik o ustroju i načinu rada područnih vijeća i matičnih odbora ( Narodne novine, broj 76/05, 113/05-Odluka USRH, 118/05, 55/09) Statut Sveučilišta u Splitu Pravilnik o Studentskom zboru Sveučilišta u Splitu i drugim studentskim organizacijama koje djeluju na razini Sveučilišta u Splitu Etički kodeks Sveučilišta u Splitu Pravilnik o studijima i sustavu studiranja na Sveučilištu u Splitu Pravilnik o rektorovoj nagradi studentima Sveučilišta u Splitu Politika kvalitete Rektorata Sveučilišta u Splitu 2

7 Pravilnik o Centru i Odborima za unaprjeđenje kvalitete Sveučilišta u Splitu Pravilnik o postupku vrjednovanja kvalitete nastavnika i nastave od strane studenata Upute za postupanje pri donošenju studijskih programa na Sveučilištu u Splitu. Prijedlog uputa (hodogram) za postupanje u svezi programa stručnog usavršavanja pri Sveučilištu u Splitu Pravilnik Centra Pravilnik o studijima i studiranju na Centru Pravilnik o stegovnoj odgovornosti studenata Centra Etički kodeks Centra Pravilnik o izdavačkoj djelatnosti Centra Pravilnik o stručnoj praksi Centra Pravilnik o izradi i obrani završnog rada ENQA (2009.): Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area -3rd edition INQAAHE (2007): Guidelines of good practice in quality assurance UNESCO/OECD (2005) Guidelines for Quality Provision in Cross-border Higher Education Information and documentation-library performance indicator- Information and education Indicateurs de performance des bibliotheques, 2nd ed., 2008., International standard ISO

8 2. Organizacija rada na Centru Za provedbu organizacije sustava za osiguravanje i unaprjeđivanje kvalitete na Centru odgovorni su povjerenici imenovani za područja vezana za strateške ciljeve razvitka Centra, pomoćnik pročelnika Centra zadužen za kvalitetu i Odbor za kvalitetu Centra Osnivanje i promjene u organizaciji Centar je ustanova koja u različitim organizacijskim formama uspješno stvara neophodne stručne kadrove iz društvenih i tehničkih znanosti. Temeljem stečenog iskustva, Centar vrši stalnu transformaciju i prilagodbu edukacijskih procesa stvarnim potrebama tržišnog okruženja. Centar je podružnica Sveučilišta u Splitu od godine kada je pripojen Sveučilištu nakon donošenja «Uredbe Vlade Republike Hrvatske o pripajanju Veleučilišta u Splitu Sveučilištu u Splitu» (NN 168/2003 od 23. listopada godine) kao Odjel za stručne studije. Poslije je promijenio naziv u Sveučilišni studijski centar za stručne studije. Na Veleučilištu u Splitu djelovali su stručni studiji na odjelima Brodogradnje, Elektrotehnike sa smjerovima Elektrotehnika i Elektronika, Ekonomije sa smjerovima Računovodstvo i financije, Trgovinsko poslovanje i Turizam i ugostiteljstvo, Graditeljstvo, Kemijska tehnologija, Računarstvo, Strojarstvo, Upravno pravo i Zdravstvo sa smjerovima Sestrinstvo, Fizioterapija i Medicinska radiologija. Nakon ukidanja Veleučilišta u Splitu, Ministarstvo znanosti i tehnologije 16. prosinca godine izdalo je Dopusnicu na ustroj Odjela za stručne studije Sveučilišta u Splitu (Livanjska 5) za obavljanje Za studij Turizma i ugostiteljstva dobivena je 5. srpnja godine od Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa Privremena dopusnica kojom se iznimno omogućio nastavak i završetak studija studentima stručnog dodiplomskog studija Turizam i ugostiteljstvo. Nacionalno vijeće za visoku naobrazbu Republike Hrvatske 8. srpnja godine donijelo je Zaključak kojim je negativno ocijenilo nastavne programe stručnog studija Zdravstvo, smjerova Sestrinstvo i Fizioterapija (do tada je smjer Medicinska radiologija prestao s radom). Privremenim dopusnicama izdanim od Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa, od 19. travnja godine, studentima Odjela za stručne studije omogućen je nastavak i završetak studija smjera Sestrinstvo i Fizioterapija po programima stručnih studija koji su se izvodili na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Splitu te na Visokoj zdravstvenoj školi (Zdravstveno veleučilište) u Zagrebu, osim apsolvenata koji su studij završili po programu upisanom i odslušanom na bivšem Veleučilištu u Splitu. U lipnju a potom i godine Odjelu, odnosno Centru, izdate su dopusnice za izvođenje stručnog studija Informacijska tehnologija (150 pa 180 ECTS-a), stručnog studija Konstrukcijsko strojarstvo (150 pa 180 ECTS-a), stručnog studija Trgovinsko poslovanje (120 pa 180 4

9 ECTS-a), stručnog studija Računovodstvo i financije (120 pa 180 ECTS-a), stručnog studija Elektroenergetika (150 pa 180 ECTS-a) te stručnog studija Elektronika (150 ECTS-a pa 180 ECTS-a). U skladu s člankom, 20. stavak 10. Zakona o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju, Senat Sveučilišta u Splitu donio je odluke kojima je osnovao/prihvatio studijske programe specijalističkog diplomskog stručnog studija Trgovinsko poslovanje (započelo se nastavom u akademskoj 2010/2011.) specijalističkog diplomskog stručnog studija Računovodstvo i financije (započeto s nastavom u akademskoj 2010/2011.) i specijalističkog diplomskog stručnog studija Politehnika (započet će se s nastavom u akademskoj 2011/2012. god.) Zadane smjernice i aktivnosti u njihovoj realizaciji Kroz razvojna radna mjesta, mogućnost stručnog i znanstvenog napredovanja nastavnika i suradnika te dovršenjem zgrade u Kopilici, u cijelosti će se riješiti kadrovski i prostorni problemi, što će omogućiti izvođenje nastave na jednom mjestu, otvaranje restorana studentske prehrane, knjižnice i čitaonice. Kako je temeljna djelatnost Centra izobrazba stručnjaka usmjerenih prema konkretnoj praksi s ciljem samostalne primjene usvojenih znanja u području za koje su se školovali, unatoč opisanim poteškoćama u radu i promjenama u ustroju, upornost i stručnost djelatnika omogućila je kontinuirani razvitak Centra. Implementiran je Bolonjski proces, uvedeni su novi stručni studijski programi i specijalistički diplomski stručni studiji uz održavanje visoke razine kvalitete studija. Potrebu izrade strategije razvitka, koja bi bila temeljni dokument za daljnji razvoj i uspješno funkcioniranje Centra, potaknule su promjene u europskom i nacionalnom okruženju: proces približavanja Europskoj Uniji, potreba uključivanja u europski istraživački i visokoškolski prostor, primjena temeljnih odrednica Bolonjskog procesa, usklađivanje nacionalnog s europskim kvalifikacijskim okvirom, potreba razvoja programa mobilnosti i cjeloživotnog obrazovanja, ustrojavanje integriranog sustava osiguravanja kvalitete, smjernice nacionalne visokoobrazovne politike i orijentacija prema društvu znanja Djelatnost Centra Predmet poslovanja - djelatnosti Centra je: visoko obrazovanje - sudjelovanje i izvedba stručnih studija, 5

10 visoko obrazovanje - ustrojavanje i izvođenje stručnih studija u znanstvenim područjima društvenih i tehničkih znanosti, izvođenje programa stalnog usavršavanja u sklopu cjeloživotnog stručnog obrazovanja i usavršavanja u znanstvenim područjima društvenih i tehničkih znanosti, nakladnička i informatička djelatnost, izrada atesta i ekspertiza; nadzor nad projektiranjem i izvođenjem radova; pružanje stručnih i znanstvenih konzultacija; recenziranje i revizija projekata, stručnih i znanstvenih radova; laboratorijska ispitivanja u okviru temeljne djelatnosti, pružanje usluga drugim pravnim i fizičkim osobama kada to služi razvoju osnovne djelatnosti i racionalnijem korištenju opreme, uređaja i strojeva, obavljanje drugih djelatnosti koje unaprjeđuju osnovne djelatnosti ako se one u manjem opsegu ili uobičajeno obavljaju uz prethodno navedene djelatnosti Ustroj Centra Ustrojbene jedinice Centra su odsjeci, zavodi, Ured pročelnika i Tajništvo Odsjeci Odsjeci su ustrojbene jedinice koje organiziraju i izvode cjelovite studijske programe u odnosnom znanstvenom području, odnosno polju. Odsjeci Centra su: Odsjek za elektrotehniku u sklopu kojega su Zavod za elektroniku, Zavod za elektroenergetiku i Zavod za specijalistički diplomski stručni studij politehnike, Odsjek za informacijsku tehnologiju, Odsjek za konstrukcijsko strojarstvo, Odsjek za računovodstvo i financije u sklopu kojega su Zavod za računovodstvo, Zavod za financije i Zavod za Specijalistički diplomski stručni studij računovodstva i financija, Odsjek za trgovinsko poslovanje u sklopu kojega su Zavod za trgovinsko poslovanje, Zavod za poduzetništvo, Zavod za vanjsku trgovinu i međunarodna putovanja i Zavod za specijalistički diplomski stručni studij trgovinskog poslovanja, Odsjek nastavni centar Zagreb, Odsjek za stare studije. 6

11 Zavodi Zavodi su ustrojbene jedinice koje ustrojavaju i izvode nastavu iz predmeta zajedničkih kolegija. Zavodi Centra su: Zavod za informatiku, Zavod za matematiku i fiziku, Zavod za strane jezike Ured pročelnika Ured pročelnika čine: pročelnik Centra, zamjenik pročelnika, pomoćnik pročelnika za osiguravanje kvalitete, pomoćnik pročelnika za nastavu, pomoćnik pročelnika za investicije Tajništvo Tajništvo Centra čine: tajnik Centra, rukovoditelj stručnih službi: Pravna služba, Studentska služba, Služba za financijsko-računovodstvene polove, Služba za informacijske tehnologije, Služba za tehničke poslove i održavanje, Služba za pomoćne poslove Služba za tjelesnu i zdravstvenu kulturu Stručni studiji Na Centru su ustrojeni sljedeći stručni studiji: stručni studij Elektroenergetika, stručni studij Elektronika, 7

12 stručni studij Informacijska tehnologija, stručni studij Konstrukcijsko strojarstvo, stručni studij Računovodstvo i financije (Split i Zagreb), stručni studij Trgovinsko poslovanje Specijalistički diplomski stručni studiji Na Centru su ustrojeni sljedeći specijalistički diplomski stručni studiji: Računovodstvo i financije Trgovinsko poslovanje Politehnika 8

13 3. Studijski programi 3.1. Analiza podataka o interesu za upis studijskih programa Svrha je praćenja ovog pokazatelja kvalitete prikupljanje i obrada podataka s ciljem uvida u interes koji vlada kod studenata za pojedine studijske programe. Analizira se broj svih prijavljenih kandidata u odnosu na broj upisanih studenata na prvu godinu na svakom od studijskih programa s ciljem da se izradi statistika o srednjoškolskom uspjehu i obrazovanju te izvrši procjena kvalitete ulazne populacije. Odgovorne osobe za provođenje ove mjere su pročelnik Centra, pomoćnik pročelnika nastavu i voditelj Studenske službe. za Postupak u provođenju ove mjere svodi se na statističku obradu. Statističku obradu provode djelatnici Studenske službe i Službe informacijskih tehnologija. Pokazatelj kvalitete evidentira se tako da se za svaku godinu utvrdi broj kandidata koji se prijavio za upis na prvu godinu studija te broj kandidata koji su se upisali na određeni program. Broj kandidata koji su se upisali trebao bi se poklapati s upisnom kvotom Centra određenom za pojedini studijski program. Ovo je potrebno uraditi za svaki studijski program te iskazati podatke za svaki studijski program i cjelovite podatke na razini Centra. Utvrđuju se i sljedeći podatci: broj kandidata s obzirom na završenu srednju školu (npr. srednja tehnička škola, gimnazija ili druga srednja škola), prosječni opći uspjeh prijavljenih i upisanih kandidata tijekom srednjoškolskog obrazovanja. Obradu i prezentaciju podataka vrše pomoćnik pročelnika za osiguravanje kvalitete i voditelj Studenske službe. Rezultati su prethodno provedene analize dostupni svima, a postupak se provodi svake akademske godine s rokom provedbe do 15. listopada Postupak revizije postojećih studijskih programa Temeljem odgovora dobivenih anketiranjem nastavnika, studenata, završenih studenata i poslodavaca, određuju se eventualne mjere poboljšanja, odnosno utvrđuje se potreba za provođenjem postupka revizije postojećih studijskih programa s ciljem osiguravanja kvalitete u provođenju nastave te, prvenstveno, osiguravanja kvalitete završenih studenata Centra. Odgovorne osobe za provođenje ove mjere su pročelnik Centra, pomoćnik pročelnika za nastavu, pročelnici odsjeka i povjerenici imenovani za odnosna područja. 9

14 Postupak u provođenju ove mjere, sukladan odredbama ovog Priručnika, provodi se anketiranjem nastavnika, studenata, završenih studenata i poslodavaca. O prikupljenim podatcima sastavlja se izvještaj te se utvrđuje potreba za revizijom postojećih studijskih programa. Potom se osniva radna skupina za reviziju studijskih programa. Studijski programi se revidiraju prema Zaključku Nacionalnog vijeća za visoko obrazovanje od 28. rujna godine. Rezultati anketa, izvješća i revizije studijskih programa dostupni su svima, a postupak se provodi svake tri godine u skladu s anketiranjem nastavnika, studenata, završenih studenata i poslodavaca, odnosno sukladno gore navedenom dokumentu Analiza uspješnosti studiranja Svrha je analize ovih pokazatelja kvalitete prikupiti i obraditi tražene podatke te temeljem dobivenih rezultata, po potrebi, poduzeti mjere za smanjenje broja studenata koji su izgubili status studenta kao i mjere za smanjenje prosječne duljine studiranja. Odgovorne osobe za provođenje ove mjere su pročelnik Centra, pomoćnik pročelnika za osiguravanje kvalitete, pomoćnik pročelnika za nastavu, pročelnici odsjeka i predstojnici zavoda i voditelj Studenske službe. Postupak u provođenju ove mjere je sljedeći: statističku obradu provode djelatnici Studentske službe i Službe informacijskih tehnologija, a analizu vrši pomoćnik pročelnika za nastavu. Obrađuju se sljedeći podatci: broj završenih studenata u godini (broj obuhvaća završene studente po generacijama i ukupno završene studente), broj studenata koji nisu završili studiranje u propisanom roku za svaki studijski program, prosječna duljina studiranja za svaki studijski program, prosječna ocjena studiranja za svaki studijski program (srednja ocjena svih položenih ispita za svakog studenta). Analiza uspješnosti studiranja izrađuje se po završetku ispitnih rokova, a njezini rezultati dostupni su svima zainteresiranima Analiza podataka o zapošljavanju po završetku studiranja Svrha je praćenja ovog pokazatelja kvalitete prikupljanje i obrada podataka Zavoda za zapošljavanje o stanju nezaposlenih završenih studenata kako bi se ustanovila usklađenost broja studenata s potrebama tržišta rada. Odgovorna osoba za provođenje ove mjere je pomoćnik pročelnika za osiguravanje kvalitete. 10

15 Podatci o broju završenih studenata u jednoj akademskoj godini na Centru se evidentiraju i upisuju u posebne tablice. Radi se i o ukupnom broju završenih studenata i o broju završenih studenata po studijima. Nakon toga se evidentira ukupan broj studenata koji su se zaposlili (uz raščlambu u kojim privrednim granama - primjerice trgovini, školstvu, zdravstvu i sl.) te ukupan broj nezaposlenih studenata. Analiza podataka o zapošljavanju po završetku studiranja provodi se svakih pet godina Anketiranje završenih studenata Svrha anketiranja završenih studenata dobivanje je podataka o tome kako završeni studenti Centra ocjenjuju znanja i vještine koje su stekli tijekom studiranja na Centru te koliko su im ona realno korisna u njihovom radu. Temeljem dobivenih odgovora utvrđuju se eventualne mjere poboljšanja određenih dijelova studija s ciljem da se uklone ukazani nedostatci izneseni od studenata koji su završili studij. Odgovorna osoba za provođenje ove mjere je pomoćnik pročelnika za osiguravanje kvalitete. Postupak za provođenje ove mjere je anketiranje koje se provodi odabirom iz registra završenih studenata Centra koji su zaposleni u struci. Rezultati su dostupni svima zainteresiranima. Ovaj pokazatelj izrađuje se svakih pet godina Anketiranje poslodavaca Svrha je anketiranja dobivanje podataka o tome kako poslodavci ocjenjuju stečena znanja i vještine svojih djelatnika koji su završili studije na Centru. Temeljem dobivenih odgovora određuju se eventualne mjere poboljšanja određenih dijelova studijskih programa kako bi se uklonili nedostatci na koje ukazuju poslodavci. Postupak anketiranja se provodi dostavom obrazaca za anketiranje odabranim tvrtkama s uputama o načinu ispunjavanja i opisom svrhe istraživanja te obradom podataka i sastavljanjem izvješća koje sadrži i prijedloge mjera za poboljšanje. Odgovorna osoba za provođenje ove mjere je pomoćnik pročelnika za osiguravanje kvalitete Rezultati su dostupni svima zainteresiranima. Rok za provedbu ovog pokazatelja je svakih pet godina. 11

16 4. Studenti 4.1. Definiranje kriterija, pravila i procedure za ocjenjivanje studenata Svrha praćenja ovog pokazatelja kvalitete osiguravanje je transparentnosti kriterija, pravila i procedure za ocjenjivanje studenata. Svi su pokazatelji dostupni svima zainteresiranima. Odgovorna osoba za provođenje ove mjere je predmetni nastavnik, pročelnik odsjeka i predstojnik zavoda. Odgovorna osoba odgovorna je za definiranje, ažuriranje i objavu navedenih podataka. Pri izradi pravila potrebno je obuhvatiti: način polaganja ispita odnosno kolokvija, podatke o predmetnom nastavniku, asistentu ili demonstratoru, uvjet za formiranje ocjene, potrebnu literaturu, termine konzultacija, termine održavanja kolokvija, termine održavanja ispita, objavu rezultata ispita i kolokvija. Rezultati su dostupni svima zainteresiranima. Rok za provedbu je početak akademske godine Postupak po žalbi studenta Svrha je ovog postupka omogućiti pravo na žalbu studentu zbog ocjene na ispitu ili zbog nekog drugog oblika nezadovoljstva. Postupak žalbe primjenjuju svi nastavnici i asistenti koji provode bilo pismene ili usmene ispite. Odgovorna osoba za ovaj postupak je predmetni nastavnik odsjeka ili zavoda. Postupak po žalbi studenta provodi se prema Pravilniku o studiranju Centra. Rok je provedbe trajan. 12

17 4.3. Stegovni postupak protiv studenta Svrha ovog postupka osiguravanje je kvalitete studiranja i rada svim sudionicima u nastavnom procesu, a ogleda se u odgojno-represivnom postupanju Centra s ciljem da se izricanjem stegovnih mjera za počinjena stegovna djela od strane studenata spriječi takvo daljnje postupanje te da se zaštite ostali studenti, imovina Centra i kvaliteta nastave. Postupak protiv takvih studenata provodi se u skladu s odredbama Pravilnika o stegovnoj odgovornosti studenata Centra. Odgovorna su osobe pročelnik Centra, povjerenstvo za stegovni postupak, zaposlenici i studenti. Rok je provedbe trajan Analiza podataka o broju upisanih studenata u višu godinu studija Svrha je praćenja ovog pokazatelja kvalitete utvrditi prolaznost studenata po godinama studija te, sukladno rezultatima, utjecati na povećanje uspješnosti studiranja. Odgovorne osobe za provođenje ove mjere su pročelnik Centra, pomoćnik pročelnika za nastavu i voditelj Studenske službe. Statističku obradu provode djelatnici Studenske službe i Službe informacijskih tehnologija, a analizu vrši pomoćnik pročelnika za osiguravanje kvalitete. U ovoj analizi se obrađuju podatci o ukupnom broju upisanih studenata na svaku godinu studija, o broju prvoupisanih studenata i o broju onih studenata koji prenose određeni broj predmeta (kolegija) u narednu, višu, godinu studiranja te podatci o postotku prolaznosti studenata na godini/semestru s prosječnom ocjenom studiranja na toj godini/semestru. Analiza se provodi svake godine s rokom provedbe do 1. studenoga. Rezultati su dostupni svima zainteresiranima Analiza uspješnosti polaganja ispita Svrha je analize utvrđivanje pokazatelja te, u odnosu na njih, povećanje ocjena i prolaznosti na kolokvijima i ispitima i određivanje potrebnih mjera poboljšanja uspješnosti polaganja ispita. Odgovorne osobe za provođenje ove mjere su zamjenik pročelnika i pomoćnik pročelnika za nastavu, voditelj Studenske služba i Službe informacijskih tehnologija. Statističku obradu provodi Studenska služba, a analizu pomoćnik pročelnika za osiguravanje kvalitete. 13

18 Obrađuju se podatci o: Postotku prolaznosti na ispitu (broj studenata koji su položili ispit u odnosu na broj studenata koji je pristupio ispitu), Prosječna ocjena studenata koji su položili ispit (za svaki ispit po svakom ispitnom roku), Omjer broja studenata koji kolokvira bez obveze polaganja završnog ispita pojedinih predmeta u odnosu na ukupan broj studenata, Omjer broja studenata koji kolokvira s obavezom polaganja završnog ispita za pojedini predmet u odnosu na ukupan broj studenata. Rezultati su dostupni svima, analiza se provodi svake godine, s rokom provedbe do 1. studenoga, za podatke o postotku prolaznosti na ispitu i prosječnoj ocjeni studenata koji su položili ispit. Dva puta godišnje po završetku semestra daje se podatak o omjeru broja studenata koji kolokvira sa ili bez obaveze polaganja završnog ispita u odnosu na broj upisanih na kolegij. 14

19 5. Osiguravanje kvalitete nastave i nastavnog osoblja 5.1. Zadatci i ciljevi Centar mora biti siguran u kvalitetu i stručnost svojih nastavnika. Kvalitetnim izvođenjem nastave nastavnici motiviraju studente, potiču njihov samostalni rad i omogućuju ostvarivanje željenih ishoda učenja. U tu svrhu nastavnici trebaju dobivati povratne informacije o svojemu radu, a rad nastavnika potrebno je kontinuirano vrjednovati. Nastavnicima je potrebno pružiti podršku u unaprjeđivanju kompetencija za rad u nastavi Izbori u zvanja Izbori u nastavna zvanja Opći uvjeti za izbor u pojedina zvanja regulirani su Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju. Temeljem članka 97. (vezano uz članak 43. Zakona) i članka 98. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (dalje: Zakon) Centar, kao sastavnica Sveučilišta u Splitu, provodi izbore u nastavna zvanja (predavač, viši predavač i profesor visoke škole) i suradničko zvanje (asistent). Kako Centar za sada ne udovoljava uvjetima za provedbu postupka izbora u nastavna zvanja (ni u jednom znanstvenom području, odnosno polju ili grani), svi se izbori u nastavna zvanja - nakon donošenja odluke o raspisivanju izbora na Stručnom vijeću Centra te javnog oglašavanja - upućuju ovlaštenom visokom učilištu ili ovlaštenom veleučilištu na provedbu dijela postupka za davanje mišljenja o ispunjenosti uvjeta za izbor nastavnika. Temeljem odluke o davanju mišljenja ovlaštenog visokog učilišta ili ovlaštenog veleučilišta, Stručno vijeće Centra donosi odluku o izboru. Pristupnici koji se prvi put biraju u zvanje moraju imati pozitivno ocijenjeno nastupno predavanje pred stručnim povjerenstvom, nastavnicima i studentima sukladno Odluci Rektorskog zbora o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja. U procjeni nastupnog predavanja analizira se stručna kompetentnost predavača, jasnoća i razumljivost predavanja, primjerenost iznijetog gradiva i pristupa određenoj problematici uz umješnost korištenja nastavnih pomagala. Odgovorne osobe su Tajništvo Centra, pročelnici odsjeka i predstojnici zavoda Rok je provedbe definiran zakonom. 15

20 Izbori u suradničko zvanje Izbor u suradničko zvanje (na Centru se provodi postupak izbora u suradničko zvanje asistent) Centar provodi putem stručnog povjerenstva imenovanog od Stručnog vijeća Centra za odnosno polje, odnosno granu, sastavljenom od tri člana u istom znanstvenom području, istom polju te najmanje jednog člana u istoj grani. Svi članovi stručnog povjerenstva za davanje mišljenja moraju biti u jednom od nastavnih zvanja. Stručno povjerenstvo u pravilu poziva svakog pristupnika natječaju (koji udovoljava formalno-pravnim uvjetima natječaja) na usmeni razgovor. Stručno povjerenstvo upućuje Stručnom vijeću Centra izvješće s osnovnim osobnim podatcima, stručnoj, nastavnoj aktivnosti i radovima pristupnika te mišljenje o tome koliko pristupnik udovoljava uvjetima za izbor. Stručno vijeće Centra razmatra na svojoj sjednici to izvješće i u konačnosti donosi odluku o izboru u suradničko zvanje asistent. Odgovorne su osobe Tajništvo Centra, pročelnici odsjeka i predstojnici zavoda Rok je provedbe definiran zakonom Vrjednovanje rada nastavnika Vrjednovanje rada nastavnika moguće je na temelju različitih postupaka, odnosno njihovom kombinacijom: vrjednovanje rada nastavnika od strane studenata, samovrjednovanje nastavnika, razvoj i unaprjeđivanje nastavničkih kompetencija, institucijski koordinirana neposredna redovita komunikacija sa studentskim predstavnicima, vrjednovanje od strane kolega nastavnika Vrjednovanje rada nastavnika od strane studenata Ovo se vrjednovanje temelji na rezultatima studentske procjene nastavnog procesa. Provodi se na temelju standardnih upitnika na razini Sveučilišta. Unutarnje vrednovanje rada nastavnika provodi se redovito, minimalno svake tri godine! Odgovorne su osobe Odbor za kvalitetu Sveučilišta u Splitu, Odbor za unaprjeđivanje i osiguravanje kvalitete Sveučilišnog studijskog centra za stručne studije. Dostupnost podataka i rok provedbe regulirani su na razini Sveučilišta. 16

21 Samovrjednovanje rada nastavnika Nastavnici su obvezni tijekom nastave pratiti kvalitetu izvođenja nastave u skladu sa specifičnostima svojega kolegija. Osnove za samovrjednovanje mogu biti rezultati studentskih vrjednovanja, kvalitete studentskih uradaka, prolaznosti studenata. Provodit će se popunjavanjem interne ankete za nastavnike koja će u tu svrhu biti pripremljena. Odgovorne osobe za provođenje ove mjere su svi nastavnici. Rok je za provedbu trajan. 17

22 6. Osiguravanje kvalitete resursa za podršku studentima 6.1. Osiguravanje mehanizama za podršku studentima Osiguravanje mehanizama za podršku studentima ima za cilj podizanje kvalitete studiranja i postizanje boljih rezultata učenja studenata. Odgovorne osobe za provođenje ove mjere su pomoćnik pročelnika za nastavu, pročelnici odsjeka, predstojnici zavoda, mentori studenata i Stručno vijeće Centra Nastavnik-mentor Na svim odsjecima Centra imenuju se mentori za pojedine grupe studenata sa svrhom poboljšavanja komunikacije sa studentima i pružanja relevantnih informacija. Zadatci mentora su: kontinuirano praćenje ukupnih aktivnosti dodijeljenih skupina studenata, određivanje kolegija koje student upisuje u više godine studija, pružanje informacija i savjeta studentima, ažuriranje podataka u suradnji sa Studentskom službom i Službom za informacijske tehnologije, iznošenje prijedloga za poboljšavanje nastavnog procesa i uvjeta studiranja temeljem uočenih problema. Kako bi rad mentora bio transparentan, te studentima olakšana komunikacija, potrebno je na web stranicama Centra oglasiti popis mentora s pridruženim grupama studenata i termine primanja studenata. Nakon pojedinačnih izvješća mentora pročelnici odsjeka podnose semestralno izvješće na Stručnom vijeću Centra o funkcioniranju mentorskog sustava, preporukama za unaprjeđenje kvalitete, prilagodbama studijskih programa i problemima u odvijanju nastave. Odgovorne su osobe nastavnici-mentori Rok za provedbu je trajan Nagrađivanje najboljih studenata Na svakom studiju biraju se svake akademske godine najbolji studenti za Rektorovu nagradu i to jedan student ekonomskih studija i jedan student tehničkih studija. Nagrade najboljim studentima Centra svečano će se uručivati na svečanoj promociji završenih studenata. 18

23 Najbolje je studente potrebno uključivati u stručne i razvojne projekte, obavljanje demonstratura i za pripomoć ostalim studentima. Odgovorne su osobe Studentska služba Centra i stručni kolegij Centra Rok je za provedbu jednom godišnje 6.2. Javno informiranje Radi što boljeg upoznavanja javnosti s djelatnošću Centra i njegovim studijima potrebno je: izdavanje Vodiča za upis, redovito sudjelovanje na Smotri Sveučilišta, izdavanje letka/brošure za potrebe Smotre Sveučilišta, redovito ažuriranje internet stranica Centra, kontinuirano poticanje nastavnika na ažuriranje stranica svojih predmeta koje su interaktivno osigurane na službenim stranicama Centra. Dinamika je provedbe kontinuirano tijekom akademske godine. Odgovorne su osobe stručni kolegij Centra te svi zaposlenici u okviru svog djelokruga posla Evaluacija rada stručno-administrativnih službi Potrebno je prikupiti i obraditi dojmove, stavove, mišljenja i iskustva studenata o radu stručnoadministrativnih službi s ciljem da se na temelju dobivenih rezultata utvrdi stupanj kvalitete njihovog rada te da se ovaj korigira za slučaj nedovoljne kvalitete i podigne na odgovarajući nivo. Odgovorna je osoba pomoćnik pročelnika za kvalitetu. Ispitivanje studenata o radu navedenih službi provodi se putem ankete. Prikupljanje podataka organizira Odbor za kvalitetu u suradnji s predstavnicima studenata. Obradu prikupljenih podataka i analizu rezultata vrši Odbor za kvalitetu. Analiza kvalitete usluga uključuje praćenje sljedećih pokazatelja: zadovoljstvo studenata kvalitetom usluga stručno-administrativnih službi, broj djelatnika stručno-administrativnih službi u odnosu na broj studenata te na opseg i složenost poslova, prikladnost i veličina prostora. Rezultati ove analize daju se na uvid Odboru za kvalitetu. Ova se analiza provodi svake tri godine. 19

24 7. Osiguravanje i unaprjeđivanje kvalitete na Centru 7.1. Organizacija sustava kvalitete na Centru Za organizaciju sustava kvalitete na Centru, uz tijela i osobe navedena u poglavlju 2, zaduženi su i studenti, nastavnici, suradnici, administrativno, tehničko i pomoćno osoblje u radnom odnosu na Centru. Oni su i osobno odgovorni za osiguravanje kvalitete u području svog djelovanja i nadležnosti Izrada SWOT analize Utvrđivanjem trenutnog stanja, uz isticanje jakih i slabih strana Centra te prilika i prijetnji iz okruženja, omogućit će se provedba aktivnosti za unaprjeđivanje svih segmenata razvoja Centra. Odgovorne su osobe za provođenje ove mjere pomoćnik pročelnika za kvalitetu, pročelnici odsjeka, predstojnici zavoda. Za samo provođenje ovog postupka potrebno je da pročelnici odsjeka i predstojnici zavoda izrade svoje pojedinačne analize o radu na temelju kojih će se izraditi objedinjena SWOT analiza na razini Centra. Pojedinačne i konačna analiza nužno se sastoje od 4 dijela: snage (unutrašnje jake strane), slabosti (unutrašnji nedostatci), mogućnosti i prijetnje (iz okruženja). SWOT analiza na nivou Centra provodi se svake tri godine Provedba unutarnje prosudbe Kroz postupak unutarnje prosudbe utvrđuje se trenutno stanje sustava kvalitete na Centru i određuju mjere za njegovo poboljšanje. Tim za unutarnju prosudbu sastoji se od djelatnika koji je provode u suradnji s voditeljem Odbora za kvalitetu i koji su neovisni u svojem radu. Ocjenu aktivnosti, koje provodi voditelj Odbora, ocjenjuje uprava Centra. Plan prosudbe sadrži raspored zadataka, dijelove sustava kvalitete, način ocjenjivanja, vrijeme i mjesto provođenja prosudbe, potrebnu dokumentaciju. 20

25 Provedba prosudbe pregled prethodno prikupljene dokumentacije, uvodni sastanak, obilazak, ispitivanje i uspoređivanje dokumenata i stvarnog stanja, skupljanje dokaza i zapažanja, završni sastanak, analiza rezultata i određivanje mjera poboljšanja, sastavljanje izvješća o provedenoj prosudbi. Dinamika provedbe: Unutarnja prosudba provodi se jednom godišnje kao redovna prosudba Izrada Samoanalize Svrha: Definirati sadržaj i učestalost izrade samoanalize kao ključnog instrumenta za vrjednovanje Centra. Odgovorna osoba: Pomoćnik pročelnika za kvalitetu Postupak Postupak izrade samoanalize reguliran je Uputama za sastavljanje samoanalize visokih učilišta u sastavu sveučilišta i Uputama za sastavljanje tablica uz samoanalizu visokog učilišta u sastavu sveučilišta koje su dostupne i na internet stranici Dinamika provedbe: Samoanaliza se provodi svakih pet godina. Ur. br. : /11-13 Split, 29. ožujka Voditeljica Odbora Mr. sc. Karmen Rivier, viši predavač 21

FINAL-Pravilnik o sustavu osiguravanja kvalitete - SENAT lektorirano

FINAL-Pravilnik o sustavu osiguravanja kvalitete - SENAT lektorirano Na temelju članka 21. Statuta Sveučilišta u Zagrebu, a u skladu s člankom 18. stavcima 5. i 6. Zakona o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju (NN 45/09) Senat Sveučilišta u Zagrebu na

Више

Slide 1

Slide 1 Primjeri dobre prakse komuniciranja informacija o kvaliteti visokih učilišta sa zainteresiranom javnošću Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu Povijest Fakulteta 97. obljetnica

Више

22C

22C VELEUČILIŠTE U POŽEGI PRAVILNIK O ANKETIRANJU U SVRHU VREDNOVANJA NASTAVNIKA I KOLEGIJA OD STRANE STUDENATA NA VELEUČILIŠTU U POŽEGI Požega, 2017. Na temelju čl. 101. Statuta Veleučilišta u Požegi, STRUČNO

Више

NAZIV PREDMETA OBLIKOVANJE WEB STRANICA Kod SIT132 Godina studija 3. Bodovna vrijednost Nositelj/i predmeta Haidi Božiković, predavač 6 (ECTS) Suradni

NAZIV PREDMETA OBLIKOVANJE WEB STRANICA Kod SIT132 Godina studija 3. Bodovna vrijednost Nositelj/i predmeta Haidi Božiković, predavač 6 (ECTS) Suradni NAZIV PREDMETA OBLIKOVANJE WEB STRANICA Kod SIT132 Godina studija 3. Bodovna vrijednost Nositelj/i predmeta Haidi Božiković, predavač 6 (ECTS) Suradnici Status predmeta Ciljevi predmeta Uvjeti za upis

Више

Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Fakultet organizacije i informatike O

Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Fakultet organizacije i informatike O Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Fakultet organizacije i informatike Organizacija poslovnih sustava Ured za upravljanje kvalitetom

Више

Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Fakultet organizacije i informatike I

Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Fakultet organizacije i informatike I Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Fakultet organizacije i informatike Informacijsko i programsko inženjerstvo Ured za upravljanje

Више

Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Hrvatski studiji Psihologija Ured za

Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Hrvatski studiji Psihologija Ured za Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Hrvatski studiji Psihologija Ured za upravljanje kvalitetom Sveučilište u Zagrebu Zagreb,

Више

Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Hrvatski studiji Kroatologija Ured za

Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Hrvatski studiji Kroatologija Ured za Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Hrvatski studiji Kroatologija Ured za upravljanje kvalitetom Sveučilište u Zagrebu Zagreb,

Више

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU FAKULTET PROMETNIH ZNANOSTI PRAVILNIK O SUSTAVU OSIGURAVANJA KVALITETE FAKULTETA PROMETNIH ZNANOSTI SVEUČILIŠTA U ZAGREBU prosin

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU FAKULTET PROMETNIH ZNANOSTI PRAVILNIK O SUSTAVU OSIGURAVANJA KVALITETE FAKULTETA PROMETNIH ZNANOSTI SVEUČILIŠTA U ZAGREBU prosin SVEUČILIŠTE U ZAGREBU FAKULTET PROMETNIH ZNANOSTI PRAVILNIK O SUSTAVU OSIGURAVANJA KVALITETE FAKULTETA PROMETNIH ZNANOSTI SVEUČILIŠTA U ZAGREBU prosinac 2018. Na temelju članka 21. Statuta Sveučilišta

Више

Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Grafički fakultet Grafička tehnnologi

Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Grafički fakultet Grafička tehnnologi Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Grafički fakultet Grafička tehnnologija Ured za upravljanje kvalitetom Sveučilište u Zagrebu

Више

Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Fakultet kemijskog inženjerstva i teh

Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Fakultet kemijskog inženjerstva i teh Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Primijenjena kemija Ured za upravljanje kvalitetom

Више

NAZIV PREDMETA UNUTARNJETRGOVINSKO POSLOVANJE I Kod Godina studija 2. Nositelj/i predmeta dr.sc. Ivana Plazibat, prof. Bodovna vrijednost 6 ECTS v.š.

NAZIV PREDMETA UNUTARNJETRGOVINSKO POSLOVANJE I Kod Godina studija 2. Nositelj/i predmeta dr.sc. Ivana Plazibat, prof. Bodovna vrijednost 6 ECTS v.š. NAZIV PREDMETA UNUTARNJETRGOVINSKO POSLOVANJE I Kod Godina studija 2. Nositelj/i predmeta dr.sc. Ivana Plazibat, prof. Bodovna vrijednost 6 ECTS v.š. (ECTS) Suradnici nema Način izvođenja nastave P S V

Више

Na osnovu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, Statuta i Pravilnika o studijima i studiranju, Pročišćeni tekst Pravilnika o nastavn

Na osnovu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, Statuta i Pravilnika o studijima i studiranju, Pročišćeni tekst Pravilnika o nastavn Na osnovu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, Statuta i Pravilnika o studijima i studiranju, Pročišćeni tekst Pravilnika o nastavnim bazama Hrvatskog katoličkog sveučilišta u Zagrebu

Више

NAZIV PREDMETA ISTRAŽIVANJE TRŽIŠTA Kod Godina studija 2. Nositelj/i Danijela Perkušić Malkoč Bodovna vrijednost 6 predmeta (ECTS) Suradnici Status pr

NAZIV PREDMETA ISTRAŽIVANJE TRŽIŠTA Kod Godina studija 2. Nositelj/i Danijela Perkušić Malkoč Bodovna vrijednost 6 predmeta (ECTS) Suradnici Status pr NAZIV PREDMETA ISTRAŽIVANJE TRŽIŠTA Kod Godina studija 2. Nositelj/i Danijela Perkušić Malkoč Bodovna vrijednost 6 predmeta (ECTS) Suradnici Status predmeta Ciljevi predmeta Uvjeti za upis predmeta i ulazne

Више

Na temelju članka 81. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju te članka 19. i članka 44. stavak 5. točke 4. Statuta Visoke poslovne ško

Na temelju članka 81. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju te članka 19. i članka 44. stavak 5. točke 4. Statuta Visoke poslovne ško Na temelju članka 81. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju te članka 19. i članka 44. stavak 5. točke 4. Statuta Visoke poslovne škole PAR, Upravno vijeće Visoke poslovne škole PAR na

Више

Microsoft Word - Godisnje izvjesce SOK-FER

Microsoft Word - Godisnje izvjesce SOK-FER Ured za upravljanje kvalitetom GODIŠNJE IZVJEŠĆE O OSIGURAVANJU KVALITETE NA SASTAVNICI za akademsku godinu: 2015./2016. Naziv sastavnice: Fakultet elektrotehnike i računarstva Naziv nadležnog povjerenstva

Више

Veleučilište Velika Gorica, kojeg zastupa dekan Mr

Veleučilište Velika Gorica, kojeg zastupa dekan Mr KLASA: 602-04/15-15/001 URBROJ:238/31-132-051-15-04 Velika Gorica, 15. siječnja 2015. PLAN AKTIVNOSTI OSIGURAVANJA I PROMICANJA KVALITETE NA VELEUČILIŠTU VELIKA GORICA ZA 2015. GOINU Velika Gorica, 2015.

Више

NAZIV PREDMETA UNUTARNJETRGOVINSKO POSLOVANJE II Kod Godina studija 2. Nositelj/i predmeta dr.sc. Ivana Plazibat, prof. Bodovna vrijednost 6 ECTS v.š.

NAZIV PREDMETA UNUTARNJETRGOVINSKO POSLOVANJE II Kod Godina studija 2. Nositelj/i predmeta dr.sc. Ivana Plazibat, prof. Bodovna vrijednost 6 ECTS v.š. NAZIV PREDMETA UNUTARNJETRGOVINSKO POSLOVANJE II Kod Godina studija 2. Nositelj/i predmeta dr.sc. Ivana Plazibat, prof. Bodovna vrijednost 6 ECTS v.š. (ECTS) Suradnici nema Način izvođenja nastave P S

Више

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Kompetencijski profil nastavnika u visokom obrazovanju Prof. dr. sc. Aleksandra Čižmešija Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet cizmesij@math.hr Educa T projekt Kompetencijski profil

Више

Split,

Split, S V E U Č I L I Š T E U S P L I T U U N I V E R S I T A S S T U D I O R U M S P A L A T E N S I S KLASA: 003-08/17-03/0001 URBROJ: 2181-190-00-3-17-0024 Split, 14. studenoga 2017. PLAN AKTIVNOSTI RADA

Више

Na osnovu člana 54 Zakona o visokom obrazovanju Hercegovačko-neretvanskog kantona i člana 45 Statuta Visoke škole Logos centar u Mostaru, Senat Visoke

Na osnovu člana 54 Zakona o visokom obrazovanju Hercegovačko-neretvanskog kantona i člana 45 Statuta Visoke škole Logos centar u Mostaru, Senat Visoke Na osnovu člana 54 Zakona o visokom obrazovanju Hercegovačko-neretvanskog kantona i člana 45 Statuta Visoke škole Logos centar u Mostaru, Senat Visoke škole Logos centar u Mostaru je, na sjednici održanoj

Више

(Microsoft Word - Upute o studiranju KONA\310NO)

(Microsoft Word - Upute o studiranju KONA\310NO) UPUTE O STUDIRANJU na poslijediplomskom specijalističkom studiju «Menadžment u turizmu i ugostiteljstvu» Trajanje studija (1) Poslijediplomski specijalistički studij Menadžment u turizmu i ugostiteljstvu

Више

(Microsoft Word - AKCIJSKI PLAN RRIF V\212.docx)

(Microsoft Word - AKCIJSKI PLAN RRIF V\212.docx) Martićeva 29, Zagreb AKCIJSKI PLAN UNAPRJEĐENJA KVALITETE RRiF VISOKE ŠKOLE ZA FINANCIJSKI MENADŽMENT Zagreb, lipanj 2014. 1. UVOD U akademskoj godini 2012/13. provedena je, sukladno godišnjem planu Agencije

Више

Bilten br. 2 Bilten projekta Stand4INFO (Razvoj visokoobrazovnih standarda zanimanja, standarda kvalifikacija i studijskih programa na osnovama Hrvats

Bilten br. 2 Bilten projekta Stand4INFO (Razvoj visokoobrazovnih standarda zanimanja, standarda kvalifikacija i studijskih programa na osnovama Hrvats Poštovani čitatelji, predstavljamo vam drugi bilten ESF projekta Stand4INFO - Razvoj visokoobrazovnih standarda zanimanja, standarda kvalifikacija i studijskih programa na osnovama Hrvatskog kvalifikacijskog

Више

04-Plan_aktivnosti_ 1617_PBF

04-Plan_aktivnosti_ 1617_PBF Ured za upravljanje kvalitetom PLAN AKTIVNOSTI ZA OSIGURAVANJE KVALITETE SASTAVNICE za akademsku godinu: 2016./2017. Naziv sastavnice: Prehrambeno-biotehnološki fakultet Naziv nadležnog povjerenstva za

Више

Microsoft Word - Zakon o Agenciji za odgoj i obrazovanje

Microsoft Word - Zakon o Agenciji za odgoj i obrazovanje HRVATSKI SABOR 2020 Na temelju članka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim ODLUKU O PROGLAŠENJU ZAKONA O AGENCIJI ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE Proglašavam Zakon o Agenciji za odgoj i obrazovanje, kojega je

Више

Informacijski sustav organizacije

Informacijski sustav organizacije Sveučilište u Rijeci ODJEL ZA INFORMATIKU R. Matejčić 2, Rijeka Akademska 2018./2019. godina INFORMACIJSKI SUSTAV ORGANIZACIJE Studij: Diplomski studij informatike (PI, IKS izborni kolegij) Godina i semestar:

Више

Ured za upravljanje kvalitetom GODIŠNJE IZVJEŠĆE O OSIGURAVANJU KVALITETE NA SASTAVNICI za akademsku godinu: 2016./2017. Naziv sastavnice: Pravni faku

Ured za upravljanje kvalitetom GODIŠNJE IZVJEŠĆE O OSIGURAVANJU KVALITETE NA SASTAVNICI za akademsku godinu: 2016./2017. Naziv sastavnice: Pravni faku Ured za upravljanje kvalitetom GODIŠNJE IZVJEŠĆE O OSIGURAVANJU KVALITETE NA SASTAVNICI za akademsku godinu: 2016./2017. Naziv sastavnice: Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu Naziv nadležnog povjerenstva

Више

NAZIV PREDMETA

NAZIV PREDMETA NAZIV PREDMETA RECEPCIJSKO POSLOVANJE Kod DTP056 Godina studija 5. Nositelj/i predmeta dr. sc. Goran Ćorluka Bodovna vrijednost 6 (ECTS) Suradnici - Način izvođenja P S V T (broj sati u semestru) 30 30

Више

NAZIV PREDMETA INFORMATIZACIJA POSLOVANJA Kod SIT124 Godina studija 2. Nositelj/i predmeta mr.sc. Ivica Ružić, viši predavač Bodovna vrijednost (ECTS)

NAZIV PREDMETA INFORMATIZACIJA POSLOVANJA Kod SIT124 Godina studija 2. Nositelj/i predmeta mr.sc. Ivica Ružić, viši predavač Bodovna vrijednost (ECTS) NAZIV PREDMETA INFORMATIZACIJA POSLOVANJA Kod SIT14 Godina studija. Nositelj/i predmeta mr.sc. Ivica Ružić, viši predavač Bodovna vrijednost (ECTS) 6 Suradnici mr. sc. Tatjana Listeš, viši Način izvođenja

Више

Vrjednovanje integriranih preddiplomskih i diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Kinezio

Vrjednovanje integriranih preddiplomskih i diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Kinezio Vrjednovanje integriranih preddiplomskih i diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 0./06. završili studij Kineziološki fakultet Ured za upravljanje kvalitetom Sveučilište

Више

T12 A

T12 A SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU CENTAR ZA UNAPRJEĐENJE I OSIGURANJE KVALITETE VISOKOG OBRAZOVANJA ODLUKA O USTROJSTVU RADNIH MJESTA CENTRA ZA UNAPRJEĐENJE I OSIGURANJE KVALITETE VISOKOG

Више

Na temelju članka 82. stavka 7. Zakona o zaštiti na radu (»Narodne novine«, broj 71/2014) ministar nadležan za rad donosi PRAVILNIK O OVLAŠTENJIMA ZA

Na temelju članka 82. stavka 7. Zakona o zaštiti na radu (»Narodne novine«, broj 71/2014) ministar nadležan za rad donosi PRAVILNIK O OVLAŠTENJIMA ZA Na temelju članka 82. stavka 7. Zakona o zaštiti na radu (»Narodne novine«, broj 71/2014) ministar nadležan za rad donosi PRAVILNIK O OVLAŠTENJIMA ZA POSLOVE ZAŠTITE NA RADU (NN 112/14 i 84/15) I. OPĆE

Више

Osnove fizike 1

Osnove fizike 1 Sveučilište u Rijeci ODJEL ZA INFORMATIKU Ulica Radmile Matejčić 2, Rijeka Akademska 2018./2019. godina OSNOVE FIZIKE 1 Studij: Preddiplomski studij informatike Godina i semestar: 1. godina; 1. semestar

Више

Slide 1

Slide 1 Erasmus aktivnosti na Visokom gospodarskom učilištu u Križevcima ERASMUS SEMINAR Zagreb, 5. prosinca 2012. Renata Husinec Sadržaj Visoko gospodarsko učilište u Križevcima Međunarodna suradnja Provođenje

Више

Analiza studentskog zadovoljstva na Sveučilištu u Rijeci izvješće za akademsku godinu 2016./2017.

Analiza studentskog zadovoljstva na Sveučilištu u Rijeci izvješće za akademsku godinu 2016./2017. Analiza studentskog zadovoljstva na Sveučilištu u Rijeci - izvješće za akademsku godinu SVEUČILIŠTE U RIJECI CENTAR ZA OSIGURAVANJE I UNAPREĐIVANJE KVALITETE Sadržaj: 1. Uvod..... 2 2. Uzorak.....3 3.

Више

P R A V I L N I K

P R A V I L N I K SVEUČILIŠTE U ZAGREBU FAKULTET STROJARSTVA I BRODOGRADNJE Zagreb, Ivana Lučića 5 P R A V I L N I K O DODJELI MEDALJA, NAGRADA I PRIZNANJA Zagreb, srpanj 2006. S A D R Ž A J Stranica Opće odredbe... 3 Medalje...

Више

Izmjena natječajne dokumentacije br. 3 Ograničenog poziva na dostavu projektnih prijedloga Izgradnja kapaciteta za programsko financiranje visokih uči

Izmjena natječajne dokumentacije br. 3 Ograničenog poziva na dostavu projektnih prijedloga Izgradnja kapaciteta za programsko financiranje visokih uči Izmjena natječajne dokumentacije br. 3 Ograničenog poziva na dostavu projektnih prijedloga Izgradnja kapaciteta za programsko financiranje visokih učilišta BROJ POZIVA: HR.3.1.17 U Pozivu na dostavu projektnih

Више

Microsoft Word - 2.FRANCUSKI A1 MOR

Microsoft Word - 2.FRANCUSKI A1 MOR DETALJNI IZVEDBENI NASTAVNI PLAN PREDMETA OPĆE INFORMACIJE Naziv predmeta Drugi strani jezik A1 - francuski Studijski program Preddiplomski sveučilišni studij Menadžment održivog razvoja Smjer - Godina

Више

QS3-KOVIU-DI-R3-SP Detaljni izvedbeni plan kolegija 1. OPĆE INFORMACIJE 1.1. Naziv kolegija Stručna praksa III 1.6. Semestar Nositelj k

QS3-KOVIU-DI-R3-SP Detaljni izvedbeni plan kolegija 1. OPĆE INFORMACIJE 1.1. Naziv kolegija Stručna praksa III 1.6. Semestar Nositelj k 1. OPĆE INFORMACIJE 1.1. Naziv kolegija Stručna praksa III 1.6. Semestar 5. 1.2. Nositelj kolegija dr.sc. Svjetlana Letinić, v. pred. dr. sc. Verica Budimir, prof. v. š. u trajnom zvanju dr. sc. Mario

Више

Na temelju članka 54. stavak 1. Zakona o ustanovama ( Narodne novine broj 76/93., 27/97., 47/99. i 35/08.), članka 98. Zakona o odgoju i obrazovanju u

Na temelju članka 54. stavak 1. Zakona o ustanovama ( Narodne novine broj 76/93., 27/97., 47/99. i 35/08.), članka 98. Zakona o odgoju i obrazovanju u Na temelju članka 54. stavak 1. Zakona o ustanovama ( Narodne novine broj 76/93., 27/97., 47/99. i 35/08.), članka 98. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( Narodne novine broj 87/08.,

Више

SFZG_Godisnje izvjesce

SFZG_Godisnje izvjesce Ured za upravljanje kvalitetom GODIŠNJE IZVJEŠĆE O SUSTAVU OSIGURAVANJA KVALITETE SASTAVNICE Naziv sastavnice: Stomatološki fakultet Akademska godina: 2013./2014. Naziv nadležnog povjerenstva za osiguravanje

Више

SVEUČILIŠTE U ZADRU KLASA: /19-01/03 URBROJ: Zadar, 18. travnja Na temelju Odluke VII. Stručnog vijeća za biomedicinsko

SVEUČILIŠTE U ZADRU KLASA: /19-01/03 URBROJ: Zadar, 18. travnja Na temelju Odluke VII. Stručnog vijeća za biomedicinsko SVEUČILIŠTE U ZADRU KLASA: 112-01/19-01/03 URBROJ: 2198-1-79-10-19-04 Zadar, 18. travnja 2019. Na temelju Odluke VII. Stručnog vijeća za biomedicinsko i zdravstveno, biotehničko, prirodno, tehničko i interdisciplinarno

Више

Na temelju članka 88. Pravilnika o studiju i studiranju na Sveučilištu u Dubrovniku, a u skladu s člankom 59. stavkom 3. Zakona o znanstvenoj djelatno

Na temelju članka 88. Pravilnika o studiju i studiranju na Sveučilištu u Dubrovniku, a u skladu s člankom 59. stavkom 3. Zakona o znanstvenoj djelatno Na temelju članka 88. Pravilnika o studiju i studiranju na Sveučilištu u Dubrovniku, a u skladu s člankom 59. stavkom 3. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju ( Narodne novine, br.: 123/033.,

Више

HRVATSKA KOMORA

HRVATSKA KOMORA HRVATSKA KOMORA MEDICINSKIH SESTARA Na temelju članka 15. i 26. Zakona o sestrinstvu ("Narodne novine" br. 121/03., 117/08 i 57/11),i članka 19. Statuta Hrvatske komore medicinskih sestara Vijeće Komore

Више

NAJČEŠĆE POSTAVLJENA PITANJA O UPISU U SREDNJE ŠKOLE 1) U koliko škola mogu predati prijavu za upis u I. razred srednje škole za šk. god /2015.?

NAJČEŠĆE POSTAVLJENA PITANJA O UPISU U SREDNJE ŠKOLE 1) U koliko škola mogu predati prijavu za upis u I. razred srednje škole za šk. god /2015.? NAJČEŠĆE POSTAVLJENA PITANJA O UPISU U SREDNJE ŠKOLE 1) U koliko škola mogu predati prijavu za upis u I. razred srednje škole za šk. god. 2014./2015.? U svakome upisnom roku kandidat se može prijaviti

Више

Slide 1

Slide 1 Strateški okvir za internacionalizaciju visokog obrazovanja i uloga regionalne suradnje 1 Erasmus je ključni financijski instrument za internacionalizaciju visokog obrazovanja. Važnost internacionalizacije

Више

Microsoft Word - Akcijski plan znanstvenoga rada LZMK

Microsoft Word - Akcijski plan znanstvenoga rada LZMK LEKSIKOGRAFSKI ZAVOD MIROSLAV KRLEŽA Zagreb, Frankopanska 26 AKCIJSKI PLAN ZNANSTVENOGA RADA LEKSIKOGRAFSKOGA ZAVODA MIROSLAV KRLEŽA 2017 2020. Akcijskim planom znanstvenoga rada Leksikografskoga zavoda

Више

Izvješće o provedbi plana aktivnosti za god.

Izvješće o provedbi plana aktivnosti za god. 1 Izvješće o provedbi plana aktivnosti za god. Zdravstveno veleučilište IZVJEŠĆE O PROVEBI PLAN AKTIVNOSTI OSIGURAVANJA KVALITETE NA ZRAVSTVENOM VELEUČILIŠTU ZA GOINU Zagreb, veljača, 2016. 2 Izvješće

Више

Prirucnik osiguravanja kvalitete_2013.cdr

Prirucnik osiguravanja kvalitete_2013.cdr Priručnik osiguravanja kvalitete na Veleučilištu Velika Gorica Revizija 1.0 Velika Gorica, lipanj 2013. SADRŽAJ 1. Uvod...1 1.1. Osnovni pojmovi...1 1.2. Sustav osiguravanja kvalitete na veleučilištima

Више

Na temelju članka 45. i 118.stavak 3. Statuta Veleučilišta u Šibeniku, na prijedlog dekanice Stručno vijeće Veleučilišta u Šibeniku na 27. sjednici od

Na temelju članka 45. i 118.stavak 3. Statuta Veleučilišta u Šibeniku, na prijedlog dekanice Stručno vijeće Veleučilišta u Šibeniku na 27. sjednici od Na temelju članka 45. i 118.stavak 3. Statuta Veleučilišta u Šibeniku, na prijedlog dekanice Stručno vijeće Veleučilišta u Šibeniku na 27. sjednici održanoj 19.studenog 2014. godine donijelo je PRAVILNIK

Више

Microsoft Word - 1.Prehrana i zdravlje ORT

Microsoft Word - 1.Prehrana i zdravlje ORT This image cannot currently be displayed. DETALJNI IZVEDBENI NASTAVNI PLAN PREDMETA OPĆE INFORMACIJE Naziv predmeta Prehrana i zdravlje Studijski program Diplomski sveučilišni studij Održivi razvoj turizma

Више

REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU Područni ured Varaždin IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ PROVJERI PROVEDBE DANIH PREPORUKA ZA REVIZIJU UČINKOVITOSTI R

REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU Područni ured Varaždin IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ PROVJERI PROVEDBE DANIH PREPORUKA ZA REVIZIJU UČINKOVITOSTI R REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU Područni ured Varaždin IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ PROVJERI PROVEDBE DANIH PREPORUKA ZA REVIZIJU UČINKOVITOSTI RADA NADZORNIH ODBORA TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U VLASNIŠTVU/SUVLASNIŠTVU

Више

ВИСОКА ЖЕЛЕЗНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА Б е о г р а д Ул. Здравка Челара бр. 14 На основу члана 25. Закона о високом образовању ( Службени гласник

ВИСОКА ЖЕЛЕЗНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА Б е о г р а д Ул. Здравка Челара бр. 14 На основу члана 25. Закона о високом образовању ( Службени гласник ВИСОКА ЖЕЛЕЗНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА Б е о г р а д Ул. Здравка Челара бр. 14 На основу члана 25. Закона о високом образовању ( Службени гласник РС, број 88/2017, 27/2018 и 73/2018.), Правилника о

Више

U ovaj tekst Pravilnika o studiju uključen je tekst Pravilnika o studiju koji je Fakultetsko vijeće Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu donijelo n

U ovaj tekst Pravilnika o studiju uključen je tekst Pravilnika o studiju koji je Fakultetsko vijeće Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu donijelo n U ovaj tekst Pravilnika o studiju uključen je tekst Pravilnika o studiju koji je Fakultetsko vijeće Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu donijelo na svojoj sjednici održanoj 26. veljače 2014., tekst

Више

I

I DETALJNI IZVEDBENI NASTAVNI PLAN PREDMETA Naziv predmeta Studijski program Smjer Godina studija Status predmeta Mogućnost izvođenja nastave na engleskom jeziku Mrežna stranica predmeta Bodovna vrijednost

Више

Na temelju članka 82

Na temelju članka 82 Ovaj pročišćeni tekst obuhvaća Pravilnik o studiranju na Akademiji primijenjenih umjetnosti Sveučilišta u Rijeci, kojeg je donijelo Vijeće Akademije na svojoj sjednici održanoj dana 30. svibnja 2017. godine,

Више

IZVJEŠĆE O UNUTARNJOJ PROSUDBI SUSTAVA OSIGURANJA KVALITETE

IZVJEŠĆE O UNUTARNJOJ PROSUDBI SUSTAVA OSIGURANJA KVALITETE VELEUČILIŠTE U ŠIBENIKU Trg Andrije Hebranga 11 22000 Šibenik- HR URL: http://www.vus.hr UNUTARNJA PROSUDBA SUK-a VUŠ-a 2013. ANALIZA UČINKOVITOSTI SUSTAVA UPRAVLJANJA KVALITETOM NAKON IV. FAZE NAKNADNOG

Више

Godišnji plan i program rada OŠ Bogumila Tonija školska godina 2015./16. ŠKOLSKI RAZVOJNI PLAN ŠKOLSKA GODINA 2015./2016. PRIORITETNO PODRUČJE UNAPRJE

Godišnji plan i program rada OŠ Bogumila Tonija školska godina 2015./16. ŠKOLSKI RAZVOJNI PLAN ŠKOLSKA GODINA 2015./2016. PRIORITETNO PODRUČJE UNAPRJE ŠKOLSKI RAZVOJNI PLAN ŠKOLSKA GODINA 2015./2016. PRIORITETNO PODRUČJE UNAPRJEĐENJA CILJEVI METODE I AKTIVNOSTI ZA OSTVARIVANJE CILJEVA NUŽNI RESURSI DATUM DO KOJEGA ĆE SE CILJ OSTVARITI OSOBE ODGOVORNE

Више

novi pravilnik.txt - stari pravilnik

novi pravilnik.txt - stari pravilnik 1PRAVILNIK 2O OVLAŠTENJIMA ZA POSLOVE ZAŠTITE NA RADU 3I. OPĆE ODREDBE 4Članak 1. 5(1) Ovim se Pravilnikom propisuju uvjeti pod kojima poslodavac za svoje potrebe i fizička ili pravna osoba mogu biti ovlašteni

Више

Microsoft Word - pravilnik o vrednovanju.doc

Microsoft Word - pravilnik o vrednovanju.doc На основу члана 15. став 3., члана 17. став 4. и члана 65. став 11. Закона о високом образовању («Сл. Гласник РС» бр. 76/05), и правилник о студентској евалуацији студија и педагошког рада наставника и

Више

PROGRAM USAVRŠAVANJA NASTAVNIKA ZA PROVEDBU KURIKULUMA FAKULTATIVNE NASTAVE ICT Znanstveni laboratorij Osijek/Split, listopad lipanj 2016.

PROGRAM USAVRŠAVANJA NASTAVNIKA ZA PROVEDBU KURIKULUMA FAKULTATIVNE NASTAVE ICT Znanstveni laboratorij Osijek/Split, listopad lipanj 2016. PROGRAM USAVRŠAVANJA NASTAVNIKA ZA PROVEDBU KURIKULUMA FAKULTATIVNE NASTAVE ICT Znanstveni laboratorij Osijek/Split, listopad 2015. lipanj 2016. Fond: Europski socijalni fond Operativni program: Razvoj

Више

Microsoft Word - Izvedbeni plan - Kvantitativne metode istrazivanja final 2

Microsoft Word - Izvedbeni plan - Kvantitativne metode istrazivanja final 2 Naziv studija Preddiplomski studij sociologije Naziv kolegija Kvantitativne metode istraživanja Status kolegija Obvezni Godina Druga Semestar Zimski ECTS bodovi 5 Nastavnik Izv. prof. dr. sc. Zvjezdan

Више

Sveučilište u Rijeci Građevinski fakultet Naziv studija: DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ Zimski semestar ak. god.: 2018./19. IZVEDBENI NASTAVNI PLAN ZA P

Sveučilište u Rijeci Građevinski fakultet Naziv studija: DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ Zimski semestar ak. god.: 2018./19. IZVEDBENI NASTAVNI PLAN ZA P Sveučilište u Rijeci Građevinski fakultet Naziv studija: DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ Zimski semestar ak. god.: 2018./19. IZVEDBENI NASTAVNI PLAN ZA PREDMET: Teorija i tehnologija betona Broj ECTS: 5,0

Више

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation RAČUNOVODSTVO ZA PODUZETNIKE I Predavanje 29. rujna 2014.g. PODUZETNIKE I pred. Mario Župan, dipl. oec. predavanja - četvrtkom 11:45 13,15 vježbe petkom 08,30 10,05 konzultacije zgrada Veleučilišta kabinet:

Више

1. OPĆE INFORMACIJE 1.1. Naziv kolegija Strani jezik 2 - engleski 1.6. Semestar Nositelj kolegija Marija Miščančuk Bodovna vrijednost (E

1. OPĆE INFORMACIJE 1.1. Naziv kolegija Strani jezik 2 - engleski 1.6. Semestar Nositelj kolegija Marija Miščančuk Bodovna vrijednost (E 1. OPĆE INFORMACIJE 1.1. Naziv kolegija Strani jezik 2 - engleski 1.6. Semestar 2 1.2. Nositelj kolegija Marija Miščančuk 3 1.7. Bodovna vrijednost (ECTS) Martina Sobočan 1.3. Suradnici - 1.8. Način izvođenja

Више

TEHNIČKO VELEUČILIŠTE U ZAGREBU Zagreb, Vrbik 8;URL: Na temelju članka 77. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (N

TEHNIČKO VELEUČILIŠTE U ZAGREBU Zagreb, Vrbik 8;URL:   Na temelju članka 77. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (N TEHNIČKO VELEUČILIŠTE U ZAGREBU Zagreb, Vrbik 8;URL: http://www.tvz.hr Na temelju članka 77. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (N.N. br. 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 2/07 OUSRH,

Више

Program INA Razvoj skolstva u opcini KS

Program INA Razvoj skolstva u opcini KS PROJEKT UMIJEĆE KORIŠTENJA INFORMACIJA PROGRAM IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI «RAZVOJ ŠKOLSTVA U OPĆINI KLINČA SELA» Autorica programa: Maja Slamar Datum: 25. 8. 2018. Napomena: program je razvijen u sklopu

Више

Zagreb, 31. svibnja Klasa: /19/300 Ur.broj: I Predmet: Obavijest gospodarskim subjektima prije formalnog početka postupk

Zagreb, 31. svibnja Klasa: /19/300 Ur.broj: I Predmet: Obavijest gospodarskim subjektima prije formalnog početka postupk Zagreb, 31. svibnja 2019. Klasa: 100-930/19/300 Ur.broj: I52377-650-42-19-1 Predmet: Obavijest gospodarskim subjektima prije formalnog početka postupka javne nabave s ciljem prethodnog istraživanja tržišta

Више

REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU Područni ured Zadar IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ PROVJERI PROVEDBE DANIH PREPORUKA ZA REVIZIJU UČINKOVITOSTI JAVN

REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU Područni ured Zadar IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ PROVJERI PROVEDBE DANIH PREPORUKA ZA REVIZIJU UČINKOVITOSTI JAVN REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU Područni ured Zadar IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ PROVJERI PROVEDBE DANIH PREPORUKA ZA REVIZIJU UČINKOVITOSTI JAVNE NABAVE U DRUŠTVU ZRAČNA LUKA ZADAR D.O.O. Zadar,

Више

Microsoft Word - pravilnik-o-studiranju_ doc

Microsoft Word - pravilnik-o-studiranju_ doc SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU PRAVILNIK O STUDIJIMA I STUDIRANJU NA SVEUČILIŠTU JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU (pročišćeni tekst) Osijek, srpanj 2013. godine SADRŽAJ I. OPĆE ODREDBE...

Више

Microsoft Word - 3. KODEKS SAVJETOVANJA SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU U POSTUPCIMA DONOŠENJA ZAKONA, DRUGIH PROPISA I AKATA

Microsoft Word - 3. KODEKS SAVJETOVANJA SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU U POSTUPCIMA DONOŠENJA ZAKONA, DRUGIH PROPISA I AKATA VLADA REPUBLIKE HRVATSKE 3402 Na temelju članka 30. stavka 3. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 101/98, 15/2000, 117/2001, 199/2003, 30/2004 i 77/2009), Vlada Republike Hrvatske

Више

SVEUČILIŠTE U DUBROVNIKU Branitelja Dubrovnika 29 Dubrovnik IZVJEŠĆE O REALIZACIJI OPERATIVNOG PLANA MJERA I AKTIVNOSTI OSIGURAVANJA I UNAPREĐIVANJA K

SVEUČILIŠTE U DUBROVNIKU Branitelja Dubrovnika 29 Dubrovnik IZVJEŠĆE O REALIZACIJI OPERATIVNOG PLANA MJERA I AKTIVNOSTI OSIGURAVANJA I UNAPREĐIVANJA K SVEUČILIŠTE U DUBROVNIKU Branitelja Dubrovnika 29 Dubrovnik IZVJEŠĆE O REALIZACIJI OPERATIVNOG PLANA MJERA I AKTIVNOSTI OSIGURAVANJA I UNAPREĐIVANJA KVALITETE NA SVEUČILIŠTU U DUBROVNIKU ZA 2016. GODINU

Више

VELEUČILIŠTE VELIKA GORICA REZULTATI STUDENTSKE ANKETE PROVEDENE NA VELEUČILIŠTU VELIKA GORICA ZA ZIMSKI SEMESTAR AKADEMSKE 2013/2014 GODINE 1. Uvod E

VELEUČILIŠTE VELIKA GORICA REZULTATI STUDENTSKE ANKETE PROVEDENE NA VELEUČILIŠTU VELIKA GORICA ZA ZIMSKI SEMESTAR AKADEMSKE 2013/2014 GODINE 1. Uvod E REZULTATI STUDENTSKE ANKETE PROVEDENE NA VELEUČILIŠTU VELIKA GORICA ZA ZIMSKI SEMESTAR AKADEMSKE 2013/2014 GODINE 1. Uvod Evaluacijska anketa nastavnika i nastavnih predmeta provedena je putem interneta.

Више

Naziv studija Integrirani prediplomski i diplomski učiteljski studij Naziv kolegija Odabrana poglavlja iz kognitivne psihologije Status kolegija Redov

Naziv studija Integrirani prediplomski i diplomski učiteljski studij Naziv kolegija Odabrana poglavlja iz kognitivne psihologije Status kolegija Redov Naziv studija Integrirani prediplomski i diplomski učiteljski studij Naziv kolegija Odabrana poglavlja iz kognitivne psihologije Status kolegija Redoviti Godina III. Semestar VI. ECTS bodovi 4 Nastavnik

Више

GODINA LVII (XIX) SPLIT, 18. studenog BROJ 35 SADRŢAJ: GRAD SPLIT GRADONAČELNIK 1. Pravilnik o izmjeni Pravilnika o načinu i uvjetima dodjele po

GODINA LVII (XIX) SPLIT, 18. studenog BROJ 35 SADRŢAJ: GRAD SPLIT GRADONAČELNIK 1. Pravilnik o izmjeni Pravilnika o načinu i uvjetima dodjele po GODINA LVII (XIX) SPLIT, 18. studenog 2011. BROJ 35 SADRŢAJ: GRAD SPLIT 1. Pravilnik o izmjeni Pravilnika o načinu i uvjetima dodjele pomoći za školovanje učenicima srednjih škola i studentima iz socijalno

Више

Нa основу члaнa 8

Нa основу члaнa 8 Нa основу члaнa 3. Зaкoнa o рaчунoвoдству и рeвизиjи Босне и Херцеговине ( Службeни глaсник БиХ, брoj 42/04), Стaтутa Кoмисиje зa рaчунoвoдствo и рeвизиjу Босне и Херцеговине (усаглашени пречишћени текст

Више

I

I DETALJNI IZVEDBENI NASTAVNI PLAN PREDMETA OPĆE INFORMACIJE Naziv predmeta Međunarodna ekonomija Studijski program Menadžment održivog razvoja Smjer Godina studija 4 Status predmeta Obvezni Mogućnost izvođenja

Више

NAZIV PREDMETA Kod Nositelj/i predmeta Suradnici Status predmeta Ciljevi predmeta Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije potrebne za predmet Oč

NAZIV PREDMETA Kod Nositelj/i predmeta Suradnici Status predmeta Ciljevi predmeta Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije potrebne za predmet Oč NAZIV PREDMETA Kod Nositelj/i predmeta Suradnici Status predmeta Ciljevi predmeta Uvjeti za upis predmeta i ulazne kompetencije potrebne za predmet Očekivani ishodi učenja na razini predmeta (4-10 ishoda

Више

OBRAZAC 1. Vrednovanje sveucilišnih studijskih programa preddiplomskih, diplomskih i integriranih preddiplomskih i diplomskih studija te strucnih stud

OBRAZAC 1. Vrednovanje sveucilišnih studijskih programa preddiplomskih, diplomskih i integriranih preddiplomskih i diplomskih studija te strucnih stud OBRAZAC 1. Vrednovanje sveucilišnih studijskih programa preddiplomskih, diplomskih i integriranih preddiplomskih i diplomskih studija te strucnih studija Tablica 2: Opis predmeta 1. OPĆE INFORMACIJE 1.1.

Више

KLASA: /17-01/1 URBROJ: 521-GT Zagreb, 18. listopada Na temelju članka 61.a Zakona o državnim službenicima ( Narodne novine

KLASA: /17-01/1 URBROJ: 521-GT Zagreb, 18. listopada Na temelju članka 61.a Zakona o državnim službenicima ( Narodne novine KLASA: 112-06/17-01/1 URBROJ: 521-GT-01-02-01-17-10 Zagreb, 18. listopada 2017. Na temelju članka 61.a Zakona o državnim službenicima ( Narodne novine, broj: 92/05, 140/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08,

Више

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Zagrebačka 30, Pula, dana 09

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, Zagrebačka 30, Pula, dana 09 SVEUČILIŠTE JURJA DOBRILE U PULI Sveučilište Jurja Dobrile u Puli (u daljnjem tekstu: Sveučilište) jedno je od mlađih središta visokoškolske znanstvene i umjetničke izobrazbe te znanstvenoistraživačkoga

Више

Godišnji plan i program rada OŠ Bogumila Tonija školska godina 2014./15. ŠKOLSKI RAZVOJNI PLAN ŠKOLSKA GODINA 2014./2015. PRIORITETNO PODRUČJE UNAPRJE

Godišnji plan i program rada OŠ Bogumila Tonija školska godina 2014./15. ŠKOLSKI RAZVOJNI PLAN ŠKOLSKA GODINA 2014./2015. PRIORITETNO PODRUČJE UNAPRJE ŠKOLSKI RAZVOJNI PLAN ŠKOLSKA GODINA 2014./2015. PRIORITETNO PODRUČJE UNAPRJEĐENJA CILJEVI METODE I AKTIVNOSTI ZA OSTVARIVANJE CILJEVA NUŽNI RESURSI DATUM DO KOJEGA ĆE SE CILJ OSTVARITI OSOBE ODGOVORNE

Више

Tekst Natječaja za upis studenata u 1. godinu preddiplomskih i integriranih preddiplomskih i diplomskih studija u akademskoj godini 2019./2020. nalazi

Tekst Natječaja za upis studenata u 1. godinu preddiplomskih i integriranih preddiplomskih i diplomskih studija u akademskoj godini 2019./2020. nalazi Tekst Natječaja za upis studenata u 1. godinu preddiplomskih i integriranih preddiplomskih i diplomskih studija u akademskoj godini 2019./2020. nalazi se na poveznici: http://www.unizg.hr/studiji-i-studiranje/upisi-stipendije-priznavanja/upisne-kvote-i-natjecaji-zaupis/upisi-20192020/

Више

MOODLE KAO PODRŠKA CJELOVITOJ KURIKULARNOJ REFORMI Lidija Kralj, prof. Darija Dasović Rakijašić, dipl. inf.

MOODLE KAO PODRŠKA CJELOVITOJ KURIKULARNOJ REFORMI Lidija Kralj, prof. Darija Dasović Rakijašić, dipl. inf. MOODLE KAO PODRŠKA CJELOVITOJ KURIKULARNOJ REFORMI Lidija Kralj, prof. Darija Dasović Rakijašić, dipl. inf. Koncept virtualne učionice Okruženje za učenje, komunikaciju i suradnju Kontinuirani profesionalni

Више

Microsoft Word - Konkurs_MAS DOKT_2016_17_UNS

Microsoft Word - Konkurs_MAS DOKT_2016_17_UNS УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ Конкурс за упис студената на мастер академске и докторске академске студије у школској 2016/2017. години ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ У СУБОТИЦИ Адреса: Сегедински пут 9-11, Суботица Телефон:

Више

Objektno orjentirano programiranje 2P

Objektno orjentirano programiranje 2P Sveučilište u Rijeci ODJEL ZA INFORMATIKU Akademska 2016./2017. godina OBJEKTNO ORIJENTIRANO PROGRAMIRANJE Studij: Preddiplomski studij informatike (dvopredmetni) Godina i semestar: 2. godina, 3. semestar

Више

Na temelju članka 7

Na temelju članka 7 Na temelju članka 7.st.1.t.3. i članka 37. Statuta Srednje škole Gračac u Gračac i uz pribavljeno mišljenje Nastavničkog vijeća, Školski odbor Srednje škole Gračac je na sjednici održanoj 26. ožujka 2015.

Више

POJAŠNJENJE PRIMJENE ZAKONA O POREZNOM SAVJETNIŠTVU

POJAŠNJENJE PRIMJENE ZAKONA O POREZNOM SAVJETNIŠTVU POJAŠNJENJE PRIMJENE ZAKONA O POREZNOM SAVJETNIŠTVU Ovime se u nastavku pojašnjava primjena Zakona o poreznom savjetništvu ( Narodne novine, br.: 127/00, 76/13 i 115/16) kojeg su zadnje izmjene stupile

Више

evaluacija10112

evaluacija10112 SVEUČILIŠTE JURJA DOBRILE U PULI SREDIŠNJI URED ZA KVALITETU PROCJENA I SAMOPROCJENA KVALITETE NASTAVE I SEMINARA/VJEŽBI LJETNI SEMESTAR AKADEMSKE 200./20. GODINE Procjena i samoprocjena kvalitete nastave

Више

2 Sadržaj 1 Verzije dokumenta O nama Područje primjene sustava upravljanja kvalitetom Organizacijska shema Visoke škole Do

2 Sadržaj 1 Verzije dokumenta O nama Područje primjene sustava upravljanja kvalitetom Organizacijska shema Visoke škole Do 2 Sadržaj 1 Verzije dokumenta... 4 2 O nama... 5 3 Područje primjene sustava upravljanja kvalitetom... 7 4 Organizacijska shema Visoke škole... 8 5 Dokumenti sustava upravljanja kvalitetom... 9 5.1 Zakonski

Више

ELABORAT O STUDIJSKOM PROGRAMU OBRAZAC 1 Vrjednovanje sveučilišnih studijskih programa preddiplomskih, diplomskih i integriranih preddiplomskih i dipl

ELABORAT O STUDIJSKOM PROGRAMU OBRAZAC 1 Vrjednovanje sveučilišnih studijskih programa preddiplomskih, diplomskih i integriranih preddiplomskih i dipl Tablica 2. Opis predmeta *Dokument je potrebno kopirati za svaki predloženi predmet 1. OPĆE INFORMACIJE 1.1. Nositelj predmeta Doc. dr.sc. Daria Tot 1.6. Godina studija 1 1.2. Naziv predmeta Kultura (samo)vrednovanja

Више

VELEUČILIŠTE U ŠIBENIKU ŠIBENIK P R A V I L N I K o sadržaju i obliku svjedodžbi, diploma, potvrda i obliku dopunskih isprava o studiju ŠIBENIK, 2011.

VELEUČILIŠTE U ŠIBENIKU ŠIBENIK P R A V I L N I K o sadržaju i obliku svjedodžbi, diploma, potvrda i obliku dopunskih isprava o studiju ŠIBENIK, 2011. VELEUČILIŠTE U ŠIBENIKU ŠIBENIK P R A V I L N I K o sadržaju i obliku svjedodžbi, diploma, potvrda i obliku dopunskih isprava o studiju ŠIBENIK, 2011. Na temelju čl. 84. st. 8. Zakona o znanstvenoj djelatnosti

Више

Naziv studija

Naziv studija Naziv studija Jednopredmetni preddiplomski sveučilišni studij primijenjene geografije Naziv kolegija Politička geografija I Status kolegija Obvezni Godina III. Semestar V. ECTS bodovi 3 Nastavnik Doc.

Више

Obveze i vrednovanje obaveza studenata

Obveze i vrednovanje obaveza studenata Fakultet zdravstvenih studija Sveučilište u Rijeci Kolegij: Podvodna i hiperbaričan medicina Voditelj: Izv. prof. dr. sc. Vlatka Sotošek Tokmadžić, dr. med. Katedra: Katedra za kliničku medicinu II Studij:

Више

dfsdfsdfadfsvgf

dfsdfsdfadfsvgf Temeljem članka 53. stavka 3. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( Narodne novine, broj: 87/08. i 86/09.), članka 26. stavka 2. i članka 30. stavka 3. Zakona o strukovnom obrazovanju

Више

Slide 1

Slide 1 Ovaj projekt financira EUROPSKA UNIJA IPA Komponenta IV - Razvoj ljudskih potencijala - Program Europske Unije za Hrvatsku Partner u projektu Samovrednovanje u srednjim strukovnim školama u Republici Hrvatskoj

Више

RAČUNOVODSTVO

RAČUNOVODSTVO Kolegij RAČUNOVODSTVO Akademska godina 2018./2019. Uvodno predavanje Sveučilišni studij 1 Nositelj kolegija: doc.dr.sc. Blaženka Hadrović Zekić Asistent: Dina Liović, mag.oec. Demonstrator: Matija Grgurić

Више

SAMPLE CONTRACT FOR CONSULTING SERVICES

SAMPLE CONTRACT FOR CONSULTING SERVICES OPIS OBVEZA ZA PRUŽANJE USLUGA POJEDINAČNOG SAVJETNIKA ZA PODRŠKU PROVEDBI HOMOGENIZACIJE KATASTARSKIH PLANOVA (DGU SLUŽBA ZA ODRŽAVANJE KATASTARSKIH OPERATA I ZIS) OPIS OBVEZA ZA PRUŽANJE USLUGA POJEDINAČNOG

Више

Naziv studija Naziv kolegija Status kolegija Godina ECTS bodovi Nastavnik vrijeme konzultacija Mjesto izvođenja nastave Oblici izvođenja nastav

Naziv studija Naziv kolegija Status kolegija Godina ECTS bodovi Nastavnik  vrijeme konzultacija Mjesto izvođenja nastave Oblici izvođenja nastav Naziv studija Naziv kolegija Status kolegija Godina ECTS bodovi Nastavnik e-mail vrijeme konzultacija Mjesto izvođenja nastave Oblici izvođenja nastave Nastavno opterećenje P+S+V Način provjere znanja

Више