СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ ГОДИНА XLVIII БРОЈ 21. XLVIII. ÉVFOLYAM 2

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ ГОДИНА XLVIII БРОЈ 21. XLVIII. ÉVFOLYAM 2"

Транскрипт

1 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ ГОДИНА XLVIII БРОЈ 21. XLVIII. ÉVFOLYAM SZÁM GODINA XLVIII BROJ 21.

2 Страна 2. Година Службени лист општине Мали Иђош Број На основу члана 43. став 5. Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник Републике Србије бр. 129/2007 и 83/2014), члана 46. став 1. тачка 5. Закона о локалним изборима ( Службени гласник Републике Србије бр.129/2007, 34/2010 и 54/2011), Скупштина општине Мали Иђош на седници одржаној дана године, донела је О Д Л У К У О ПРЕСТАНКУ ОДБОРНИЧКOГ МАНДАТА У СКУПШТИНИ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ Члан 1. Одборнику Скупштине општине Мали Иђош престаје мандат одборника, и то: 1. Радовану Дакићу из Фекетића -Александар Вучић-Србија побеђује- због преузимања функције помоћника Председника општине која је неспојива са функцијом одборника Члан 2. Ову Одлуку објавити у Службеном листу општине Мали Иђош. СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ Број: / Дана: године М а л и И ђ о ш Председник Скупштине општине Сиђи Иштван, с.р., с.р На основу члана 56. става 2. Закона о локалним изборима ( Сл.гласник РС бр.129/07, 34/2010 и 54/2011) Скупштина општине Мали Иђош дана године је донела следећу О Д Л У К У О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ 1. Члан 1. ПОТВРЂУЈУ СЕ мандат одборника Скупштине општине Мали Иђош: Ева Станковић Њиради из Малог Иђоша Александар Вучић Србија побеђује Члан 2. Ову Одлуку објавити у Службеном листу општине Мали Иђош.

3 Број 21. Службени лист општине Мали Иђош Година 2016 Страна 3. О б р а з л о ж е њ е У складу са чланом 56. Закона о локалним изборима, јавним гласањем су потврђени мандати одборника Скупштине општине Мали Иђош који су изабрани на изборима дана 24. априла године. ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против ове одлуке може се изјавити жалба Управном суду у Београду у року од 48 часова од дана доношења ове одлуке. СКУПШТИНА ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ Број: / Дана: године М а л и И ђ о ш Председник Скупштине општине Сиђи Иштван, с.р., с.р На основу члана 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС бр. 129/2007), и члана 77.,78. и 79. Закона о буџетском систему («Сл.гласникРС», број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013, и 142/2014), члана 32. став1. тачка 2.Закона о локалној самоуправи («Сл. ГласникРС», број 129/07) и члана 12. став 1. тачка 3. Статута општине МалиИђош («Службени лист општине МалиИђош», број 13/2008), а на предлог Општинског већа Скупштина општине МалиИђош, на седници одржаној године, донела је О Д Л У К У О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ ЗА ГОДИНУ ОПШТИ ДЕО Члан 1. Остварени текући приходи, примања и пренета средства из претходне године, као и извршени текући расходи и издаци буџета општине Мали Иђош за 2015.годину износе: Опис у 000 динара Укупни остварени приходи и примања, са пренетим средствима (буџет са 1 наменским подрачунима) 411,020 Укупно извршени текући расходи и издаци за набавку нефинансијске 2 имовине (буџет са наменским подрачунима) 377,734 Разлика између укупних прихода и примања и укупно извршених расхода и 3 издатака (1-2) 33,286 Неутрошена средства остварена од Примања од задуживања од пословних банака у замљи Вишак прихода и примања - суфицит за пренос у наредну годину 33,286

4 Страна 4. Година Службени лист општине Мали Иђош Број 21. Члан 2. У завршном рачуну буџета општине Мали Иђош за годину ( у даљњем тесксту:завршни рачун), у консолидованом Билансу стања на дан 31. децембар 2015.године (Образац 1) утврђена је укупно актива у износу од хиљада динара и укупно пасива у износу од хиљада динара. Ознака ОП Образац 1 Број конта Опис Износ из претходне године (почетно стање) Износ текуће године Бруто Исправка вредности АКТИВА Нето (5-6) НEФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА ( ) 506, ,514 68, ,388 НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА У СТАЛНИМ СРЕДСТВИМА 506, ,514 68, ,388 ( ) НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА (од 1004 до 1006) 405, ,456 59, , Зграде и грађевински објекти 380, ,716 26, , Опрема 21,648 54,175 29,540 24, Остале некретнине и опрема 3,555 7,565 3,360 4,205 ПРИРОДНА ИМОВИНА (од 1012 до 1014) 76,035 78,159 7,753 70, Земљиште 76,035 78,159 7,753 70, НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА У ПРИПРЕМИ И АВАНСИ ( ) 23, Нефинансијска имовина у припреми 23, НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (1019) 856 8,581 1,310 7, Нематеријална имовина 856 8,581 1,310 7,271 ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА ( ) 20,721 87, , ДУГОРОЧНА ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА ( ) ДУГОРОЧНА ДОМАЋА ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (од 1031 до 1039) Кредити физичким лицима и домаћинствима у земљи Домаће акције и остали капитал НОВЧАНА СРЕДСТВА, ПЛЕМЕНИТИ МЕТАЛИ, ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ, ПОТРАЖИВАЊА И 8,923 54, ,996 КРАТКОРОЧНИ ПЛАСМАНИ ( ) НОВЧАНА СРЕДСТВА, ПЛЕМЕНИТИ МЕТАЛИ, ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ (од 1051 до 1059) 8,314 36, , Жиро и текући рачуни 8,314 33, , Остала новчана средства 0 2, , КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (1061) , , Потраживања по основу продаје и друга потраживања , , КРАТКОРОЧНИ ПЛАСМАНИ (од 1063 до 1066) Дати аванси, депозити и кауције АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (1068) 11,798 32, , АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (од 1069 до 1071) 11,798 32, , Разграничени расходи до једне године Обрачунати неплаћени расходи и издаци 11,166 32, , Остала активна временска разграничења УКУПНА АКТИВА ( ) 526, ,325 68, , ВАНБИЛАНСНА АКТИВА 284,438 92, ,634 ПАСИВА ОБАВЕЗЕ ( ) 12,407 53, ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ

5 Број 21. Службени лист општине Мали Иђош Година 2016 Страна 5. ( ) ДОМАЋЕ ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (од 1077 до 1085) Дугорочне обавезе за финансијске лизинге ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ РАСХОДА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ ( ,314 8, ) ОБАВЕЗЕ ЗА ПЛАТЕ И ДОДАТКЕ (од 1120 до 1124) 1,106 5, Обавезе за нето плате и додатке 795 4, Обавезе по основу пореза на плате и додатке Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање на плате и додатке Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање на плате и додатке Обавезе по основу доприноса за незапосленост на плате и додатке ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ НАКНАДА ЗАПОСЛЕНИМА (од 1126 до 1130) Обавезе по основу нето накнада запосленима Обавезе по основу пореза на плате за накнаде запосленима ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СОЦИЈАЛНИХ ДОПРИНОСА НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА 198 1,085 (од 1138 до 1140) Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање на терет послодавца Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање на терет послодавца Обавезе по основу доприноса за случај незапослености на терет послодавца ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СОЦИЈАЛНЕ ПОМОЋИ ЗАПОСЛЕНИМА (од 1148 до 1152) Обавезе по основу нето исплата социјалне помоћи запосленима Обавезе по основу пореза на социјалну помоћ запосленима 0 3 Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за социјалну помоћ запосленима Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за социјалну помоћ запосленима 0 4 Обавезе по основу доприноса за случај незапослености за социјалну помоћ запосленима СЛУЖБЕНА ПУТОВАЊА И УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 1154 до 1160) 10 1, Обавезе по основу нето исплата за службена путовања Обавезе по основу нето исплата за услуге по уговору 6 1,002 Обавезе по основу пореза на исплате за услуге по уговору Обавезе по основу доприноса за пензијско и инвалидско осигурање за услуге по уговору Обавезе по основу доприноса за здравствено осигурање за услуге по уговору Обавезе по основу доприноса за случај незапослености за услуге по уговору ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ОСТАЛИХ РАСХОДА, ИЗУЗЕВ РАСХОДА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 30 1,574 ( ) ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ОТПЛАТЕ КАМАТА И ПРАТЕЋИХ ТРОШКОВА ЗАДУЖИВАЊА 30 2 (од 1175 до 1178) Обавезе по основу отплате домаћих камата 30 2 ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ДОНАЦИЈА, ДОТАЦИЈА И ТРАНСФЕРА (од 1185 до 1188) Обавезе по основу трансфера осталим нивоима власти ОБАВЕЗЕ ЗА СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ ( ) Обавезе по основу социјалне помоћи из буџета ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ РАСХОДЕ (од 1193 до 1197) 0 1, Обавезе за остале порезе, обавезне таксе и казне 0 1,080 ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА ( ) 9,822 19, ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ (од 1200 до 1202) 0 2,960

6 Страна 6. Година Службени лист општине Мали Иђош Број Примљени депозити 0 2, ОБАВЕЗЕ ПРЕМА ДОБАВЉАЧИМА ( ) 9,674 16, Добављачи у земљи 9,674 16, ОСТАЛЕ ОБАВЕЗЕ (1209 до 1211) Обавезе из односа буџета и буџетских корисника Остале обавезе из пословања ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (1213) ,411 ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (од 1214 до 1217) , Разграничени плаћени расходи и издаци Обрачунати ненаплаћени приходи и примања , Остала пасивна временска разграничења 0 5, КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА 514, ,895 ( ) КАПИТАЛ (1220) 506, ,609 КАПИТАЛ ( ) 506, , Нефинансијска имовина у сталним средствима 482, , Финансијска имовина Извори новчаних средстава 23, Вишак прихода и примања суфицит 8,314 33, УКУПНА ПАСИВА ( ) 526, , ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА 284,438 92,634 Члан 3. У консолидованом Билансу прихода и расхода (Образац 2) у периоду од 01.јануара до 31.децембра 2015.године утврђени су: 000 динара У Ознака ОП Број конта Опис Претходна година Износ Текућа година ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ 2001 ИМОВИНЕ ( ) 398, ,706 ТЕКУЋИ ПРИХОДИ ( ) 398, , ПОРЕЗИ ( ) 169, , ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ (од 2005 до 2007) 116, , Порези на доходак и капиталне добитке које плаћају физичка лица 116, , Порези на добит и капиталне добитке које плаћају предузећа и друга правна лица ПОРЕЗ НА ФОНД ЗАРАДА (2009) Порез на фонд зарада ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ (од 2011 до 2016) 48,555 54, Периодични порези на непокретности 35,840 42, Порези на заоставштину, наслеђе и поклон 988 1, Порези на финансијске и капиталне трансакције 11,727 10, ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ (од 2018 до 2022) 3,854 4,127 Порези, таксе и накнаде на употребу добара, на дозволу да се добра употребљавају или делатности обављају 3,854 4, ДРУГИ ПОРЕЗИ ( ) 938 1, Други порези које искључиво плаћају предузећа, односно предузетници 938 1, ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ ( ) 151, , ДОНАЦИЈЕ ОД ИНОСТРАНИХ ДРЖАВА ( ) Текуће донације од иностраних држава

7 Број 21. Службени лист општине Мали Иђош Година 2016 Страна ДОНАЦИЈЕ И ПОМОЋИ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА (од 2062 до 2065) 6, Текуће донације од међународних организација 6, ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ ( ) 145, , Текући трансфери од других нивоа власти 110, , Капитални трансфери од других нивоа власти 34,195 51, ДРУГИ ПРИХОДИ ( ) 76,183 53, ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ (од 2071 до 2076) 49,299 40, Камате Закуп непроизведене имовине 48,610 39, ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА (од 2078 до 2081) 25,287 12,171 Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација 6,498 5, Таксе и накнаде 2,720 2, Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице 16,069 3, НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ (од 2083 до 2088) Приходи од новчаних казни за прекршаје ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА ( ) Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ (2093) 1, Мешовити и неодређени приходи 1, МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ( ) 946 1, МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (2096) 841 1, Меморандумске ставке за рефундацију расхода 841 1,266 МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (2098) Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (2104) ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (2105) Приходи из буџета ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ ( ) 395, , ТЕКУЋИ РАСХОДИ ( ) 378, , РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ ( ) 130,555 99, ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (2135) 96,823 75, Плате, додаци и накнаде запослених 96,823 75,878 СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 2137 до 2139) 17,255 13, Допринос за пензијско и инвалидско осигурање 11,002 9, Допринос за здравствено осигурање 5,540 3, Допринос за незапосленост НАКНАДЕ У НАТУРИ (2141) Накнаде у натури СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 2143 до 2146) 5,393 2, Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова 849 1, Расходи за образовање деце запослених 2,872 1, Отпремнине и помоћи 1, Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (2148) 6,145 2, Накнаде трошкова за запослене 6,145 2,127 НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (2150) 4,778 4, Награде запосленима и остали посебни расходи 4,778 4, ПОСЛАНИЧКИ ДОДАТАК (2152) Посланички додатак КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА ( ) 192, , СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 2157 до 2163) 54,234 38, Трошкови платног промета и банкарских услуга 1, Енергетске услуге 31,330 22,959

8 Страна 8. Година Службени лист општине Мали Иђош Број Комуналне услуге 14,308 8, Услуге комуникација 5,288 4, Трошкови осигурања 1,902 1, Закуп имовине и опреме Остали трошкови ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 2165 до 2169) 2,513 2, Трошкови службених путовања у земљи 1, Трошкови службених путовања у иностранство Трошкови путовања у оквиру редовног рада 1,064 1, Трошкови путовања ученика Остали трошкови транспорта УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 2171 до 2178) 29,957 79, Административне услуге Компјутерске услуге 1,477 1, Услуге образовања и усавршавања запослених Услуге информисања 3,416 2, Стручне услуге 18,030 65, Услуге за домаћинство и угоститељство Репрезентација 3,101 2, Остале опште услуге 2,321 7, СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 2180 до 2186) 72,211 4, Пољопривредне услуге Услуге образовања, културе и спорта Медицинске услуге Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге 8,071 2, Остале специјализоване услуге 63,515 1,612 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (УСЛУГЕ И МАТЕРИЈАЛИ) ( ) 16,652 6, Текуће поправке и одржавање зграда и објеката 11,624 4, Текуће поправке и одржавање опреме 5,028 2, МАТЕРИЈАЛ (од 2191 до 2199) 16,963 13, Административни материјал 2,214 1, Материјали за образовање и усавршавање запослених 1,309 1, Материјали за саобраћај 5,913 5, Материјали за очување животне средине и науку Материјали за образовање, културу и спорт 1, Медицински и лабораторијски материјали Материјали за одржавање хигијене и угоститељство 4,557 2, Материјали за посебне намене 1,514 2, ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА ( ) ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА (од 2217 до 2225) Отплата камата домаћим јавним финансијским институцијама Отплата камата домаћим пословним банкама Финансијске промене на финансијским лизинзима ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (од 2236 до 2238) Казне за кашњење СУБВЕНЦИЈЕ ( ) 5,494 1,743 СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА ( ) 0 1, Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ФИНАНСИЈСКИМ ИНСТИТУЦИЈАМА ( ) Текуће субвенције приватним финансијским институцијама СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА ( ) 4, Текуће субвенције приватним предузећима 4, ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ ( ) , ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ ( ) 0 30, Текући трансфери осталим нивоима власти 0 30,163

9 Број 21. Службени лист општине Мали Иђош Година 2016 Страна Капитални трансфери осталим нивоима власти ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА ( ) 0 2, Текуће дотације организацијама обавезног социјалног осигурања 0 2, Капиталне дотације организацијама обавезног социјалног осигурања ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ ( ) , Остале текуће дотације и трансфери , СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА ( ) 19,622 19, НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА (од 2274 до 2282) 19,622 19, Накнаде из буџета у случају болести и инвалидности 890 1, Накнаде из буџета за породиљско одсуство 1, Накнаде из буџета за децу и породицу 0 1, Накнаде из буџета за случај незапослености Накнаде из буџета у случају смрти Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт 15,331 15, Накнаде из буџета за становање и живот Остале накнаде из буџета 856 1,240 ОСТАЛИ РАСХОДИ ( ) 29,208 26, ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ( ) 19,261 21,003 Дотације непрофитним организацијама које пружају помоћ домаћинствима Дотације осталим непрофитним институцијама 18,891 20, ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ (од 2288 до 2290) 9,127 3, Остали порези 1,275 1, Обавезне таксе Новчане казне и пенали 7,054 1, НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА (2292) 633 1, Новчане казне и пенали по решењу судова 633 1, НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА ИЛИ ДРУГИХ ПРИРОДНИХ УЗРОКА ( ) Накнада штете за повреде или штету услед елементарних непогода ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ ( ) 16,920 28, ОСНОВНА СРЕДСТВА ( ) 16,920 28, ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 2303 до 2306) 12,331 18, Изградња зграда и објеката 3,550 5, Капитално одржавање зграда и објеката , Пројектно планирање 7,829 2, МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 2308 до 2316) 4,248 8, Опрема за саобраћај 1, Административна опрема 1,134 5, Опрема за заштиту животне средине Медицинска и лабораторијска опрема Опрема за образовање, науку, културу и спорт 31 2, Опрема за јавну безбедност 1, Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА (2318) Остале некретнине и опрема НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (2322) Нематеријална имовина УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА 0 0 Вишак прихода и примања - буџетски суфицит 2346 ( ) > 0 2,344 24, Мањак прихода и примања - буџетски дефицит ( ) > КОРИГОВАЊЕ ВИШКА, ОДНОСНО МАЊКА ПРИХОДА И ПРИМАЊА (од до 2353) 5,970 8, Део нераспоређеног вишка прихода и примања из ранијих година који је коришћен за покриће расхода и издатака текуће године 5,970 8,314 ПОКРИЋЕ ИЗВРШЕНИХ ИЗДАТАКА ИЗ 2354 ТЕКУЋИХ ПРИХОДА И ПРИМАЊА ( ) 0 0

10 Страна 10. Година Службени лист општине Мали Иђош Број 21. ВИШАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА СУФИЦИТ ,314 33,286 ( ) > 0 или ( ) > 0 Члан 4. Остварени вишак прихода суфицит из члана 1. ове Одлуке, у износу од хиљада динара преноси се у наредну годину и састоји се из: - дела нераспоређеног вишка прихода суфицита у износу од хиљада динара за релизацију развојних програма општине. - дела за опште намене 25,059 хиљада динара. Члан 5. У консолидованом Извештају о капиталним издацима и финансирању у периоду од 1 јануара до 31. децембра године (Образац 3), нису утврђени извори финансирања, а укупни издаци су утвђени у износу од хиљада динара. Ознака ОП Број конта Опис Претходна година Износ Текућа година ПРИМАЊА ( ) 12,000 12, ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ ( ) 12,000 12, ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА ( ) 12,000 12, ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА (од 3030 до 3038) 12,000 12, Примања од задуживања од пословних банака у земљи 12,000 12, ИЗДАЦИ ( ) 28,920 40, ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ ( ) 16,920 28, ОСНОВНА СРЕДСТВА ( ) 16,920 28, ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 3071 до 3074) 12,331 18, Изградња зграда и објеката 3,550 5, Капитално одржавање зграда и објеката , Пројектно планирање 7,829 2, МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 3076 до 3084) 4,248 8, Опрема за саобраћај 1, Административна опрема 1,134 5, Опрема за заштиту животне средине Медицинска и лабораторијска опрема Опрема за образовање, културу и спорт 31 2, Опрема за војску Опрема за јавну безбедност 1, Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА (3086) Остале некретнине и опрема НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (3090) Нематеријална имовина ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ ( ) 12,000 12, ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ( ) 12,000 12, ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА (од 3117 до 3125) 12,000 12, Отплата главнице домаћим пословним банкама 12, Отплата главнице осталим домаћим кредиторима 0 12,000

11 Број 21. Службени лист општине Мали Иђош Година 2016 Страна ВИШАК ПРИМАЊА ( ) МАЊАК ПРИМАЊА ( ) 16,920 28,101 Члан 6. У консолидованом Извештају о новчаним токовима у периоду од 01.јануара до 31.децембра године (Образац 4), утврђени су укупни новчани приливи у износу од 402,706 хиљада динара, укупни новчани одливи у износу од 377,734 хиљада динара, вишак новчаних прилива је 24,972 хиљада динара, готовине на крају године у износу од 33,286 хиљада динара. У 000.дин. Ознака ОП Број конта Опис Претходна година Износ Текућа година Н О В Ч А Н И П Р И Л И В И ( ) 410, ,706 ТЕКУЋИ ПРИХОДИ ( ) 398, , ПОРЕЗИ ( ) 169, ,803 ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ (од 4005 до 4007) 116, , Порези на доходак и капиталне добитке које плаћају физичка лица 116, ,909 Порези на добит и капиталне добитке које плаћају предузећа и друга правна лица ПОРЕЗ НА ФОНД ЗАРАДА (4009) Порез на фонд зарада ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ (од 4011 до 4016) 48,555 54, Периодични порези на непокретности 35,840 42, Порези на заоставштину, наслеђе и поклон 988 1, Порези на финансијске и капиталне трансакције 11,727 10, ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ (од 4018 до 4022) 3,854 4,127 Порези, таксе и накнаде на употребу добара, на дозволу да се добра употребљавају или делатности обављају 3,854 4, ДРУГИ ПОРЕЗИ ( ) 938 1, Други порези које искључиво плаћају предузећа, односно предузетници 938 1, ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ ( ) 151, , ДОНАЦИЈЕ ОД ИНОСТРАНИХ ДРЖАВА (од ) Текуће донације од иностраних држава ДОНАЦИЈЕ И ПОМОЋИ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА (од 4062 до 4065) 6, Текуће донације од међународних организација 6, ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ ( ) 145, , Текући трансфери од других нивоа власти 110, , Капитални трансфери од других нивоа власти 34,195 51,510 ДРУГИ ПРИХОДИ ( ) 76,183 53, ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ (од 4071 до 4076) 49,299 40, Камате Закуп непроизведене имовине 48,610 39, ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА (од 4078 до 4081) 25,287 12, Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација 6,498 5, Таксе и накнаде 2,720 2, Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице 16,069 3, НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ (од 4083 до 4088) Приходи од новчаних казни за прекршаје ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА ( ) Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ (4093) 1, Мешовити и неодређени приходи 1, МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ( ) 946 1,292

12 Страна 12. Година Службени лист општине Мали Иђош Број МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (4096) 841 1, Меморандумске ставке за рефундацију расхода 841 1,266 МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (4098) Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (4104) ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (4105) Приходи из буџета ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ ( ) 12,000 12, ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА ( ) 12,000 12,000 ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА (од 4134 до 4142) 12,000 12, Примања од задуживања од пословних банака у земљи 12,000 12, НОВЧАНИ ОДЛИВИ ( ) 407, , ТЕКУЋИ РАСХОДИ ( ) 378, ,633 РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ ( ) 130,555 99, ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) (4175) 96,823 75, Плате, додаци и накнаде запослених 96,823 75, СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА (од 4177 до 4179) 17,255 13, Допринос за пензијско и инвалидско осигурање 11,002 9, Допринос за здравствено осигурање 5,540 3, Допринос за незапосленост НАКНАДЕ У НАТУРИ (4181) Накнаде у натури СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА (од 4183 до 4186) 5,393 2, Исплата накнада за време одсуствовања с посла на терет фондова 849 1, Расходи за образовање деце запослених 2,872 1, Отпремнине и помоћи 1, Помоћ у медицинском лечењу запосленог или чланова уже породице и друге помоћи запосленом НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ (4188) 6,145 2, Накнаде трошкова за запослене 6,145 2, НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ (4190) 4,778 4, Награде запосленима и остали посебни расходи 4,778 4, ПОСЛАНИЧКИ ДОДАТАК (4192) Посланички додатак КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА ( ) 192, , СТАЛНИ ТРОШКОВИ (од 4197 до 4203) 54,234 38, Трошкови платног промета и банкарских услуга 1, Енергетске услуге 31,330 22, Комуналне услуге 14,308 8, Услуге комуникација 5,288 4, Трошкови осигурања 1,902 1, Закуп имовине и опреме Остали трошкови ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА (од 4205 до 4209) 2,513 2, Трошкови службених путовања у земљи 1, Трошкови службених путовања у иностранство Трошкови путовања у оквиру редовног рада 1,064 1, Трошкови путовања ученика Остали трошкови транспорта УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ (од 4211 до 4218) 29,957 79, Административне услуге Компјутерске услуге 1,477 1, Услуге образовања и усавршавања запослених Услуге информисања 3,416 2, Стручне услуге 18,030 65, Услуге за домаћинство и угоститељство Репрезентација 3,101 2, Остале опште услуге 2,321 7, СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ (од 4220 до 4226) 72,211 4, Пољопривредне услуге Услуге образовања, културе и спорта Медицинске услуге

13 Број 21. Службени лист општине Мали Иђош Година 2016 Страна Услуге очувања животне средине, науке и геодетске услуге 8,071 2, Остале специјализоване услуге 63,515 1,612 ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ (УСЛУГЕ И МАТЕРИЈАЛИ) ( ) 16,652 6, Текуће поправке и одражавање зграда и објеката 11,624 4, Текуће поправке и одржавање опреме 5,028 2, МАТЕРИЈАЛ (од 4231 до 4239) 16,963 13, Административни материјал 2,214 1, Материјали за образовање и усавршавање запослених 1,309 1, Материјали за саобраћај 5,913 5, Материјали за очување животне средине и науку Материјали за образовање, културу и спорт 1, Медицински и лабораторијски материјали Материјали за одржавање хигијене и угоститељство 4,557 2, Материјали за посебне намене 1,514 2,342 ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА ( ) ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА (од 4257 до 4265) Отплата камата домаћим јавним финансијским институцијама Отплата камата домаћим пословним банкама Финансијске промене на финансијским лизинзима ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА (од 4276 до 4278) Казне за кашњење СУБВЕНЦИЈЕ ( ) 5,494 1, СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА ( ) 0 1,360 Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ФИНАНСИЈСКИМ ИНСТИТУЦИЈАМА ( ) Текуће субвенције приватним финансијским институцијама СУБВЕНЦИЈЕ ПРИВАТНИМ ПРЕДУЗЕЋИМА ( ) 4, Текуће субвенције приватним предузећима 4, ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ ( ) , ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ ( ) 0 30, Текући трансфери осталим нивоима власти 0 30, Капитални трансфери осталим нивоима власти ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ОБАВЕЗНОГ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА ( ) 0 2, Текуће дотације организацијама обавезног социјалног осигурања 0 2, Капиталне дотације организацијама обавезног социјалног осигурања ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ ( ) , Остале текуће дотације и трансфери , СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА ( ) 19,622 19,950 НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА (од 4314 до 4322) 19,622 19, Накнаде из буџета у случају болести и инвалидности 890 1, Накнаде из буџета за породиљско одсуство 1, Накнаде из буџета за децу и породицу 0 1, Накнаде из буџета за случај незапослености Накнаде из буџета у случају смрти Накнаде из буџета за образовање, културу, науку и спорт 15,331 15, Накнаде из буџета за становање и живот Остале накнаде из буџета 856 1, ОСТАЛИ РАСХОДИ ( ) 29,208 26,205 ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ( ) 19,261 21,003 Дотације непрофитним организацијама које пружају помоћ домаћинствима Дотације осталим непрофитним институцијама 18,891 20, ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ (од 4328 до 4330) 9,127 3, Остали порези 1,275 1, Обавезне таксе Новчане казне и пенали 7,054 1, НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА (4332) 633 1, Новчане казне и пенали по решењу судова 633 1,525

14 Страна 14. Година Службени лист општине Мали Иђош Број НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА ИЛИ ДРУГИХ ПРИРОДНИХ УЗРОКА ( ) Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ ( ) 16,920 28, ОСНОВНА СРЕДСТВА ( ) 16,920 28,101 ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ (од 4343 до 4346) 12,331 18, Куповина зграда и објеката Изградња зграда и објеката 3,550 5, Капитално одржавање зграда и објеката , Пројектно планирање 7,829 2, МАШИНЕ И ОПРЕМА (од 4348 до 4356) 4,248 8, Опрема за саобраћај 1, Административна опрема 1,134 5, Опрема за заштиту животне средине Медицинска и лабораторијска опрема Опрема за образовање, науку, културу и спорт 31 2, Опрема за војску Опрема за јавну безбедност 1, Опрема за производњу, моторна, непокретна и немоторна опрема ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА (4358) Остале некретнине и опрема НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (4362) Нематеријална имовина ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ ( ) 12,000 12,000 ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ( ) 12,000 12, ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА (од 4389 до 4397) 12,000 12, Отплата главнице осталим домаћим кредиторима 12,000 12, ВИШАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА ( ) > 0 2,344 24, САЛДО ГОТОВИНЕ НА ПОЧЕТКУ ГОДИНЕ 5,970 8,314 КОРИГОВАНИ ПРИЛИВИ ЗА ПРИМЉЕНА СРЕДСТВА У ОБРАЧУНУ ( ) 410, , КОРИГОВАНИ ОДЛИВИ ЗА ИСПЛАЋЕНА СРЕДСТВА У ОБРАЧУНУ ( ) 401, , САЛДО ГОТОВИНЕ НА КРАЈУ ГОДИНЕ ( ) 8,314 33,286

15 Ознака ОП Број конта Опис Износ планираних прихода и примања Укупно (од 6 до 11) Републике Износ остварених прихода и примања Приходи и примања из буџета Општине Аутономне / ООСО покрајине града Број 21. Службени лист општине Мали Иђош Година 2016 Страна 15. Из донација и помоћи ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ , , , , ,312 НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ ( ) ТЕКУЋИ ПРИХОДИ ( ) Из осталих извора 590, , , , , ПОРЕЗИ ( ) 216, , , ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ (од 5005 до 5007) 158, , , Порези на доходак и капиталнe добиткe које плаћају физичка лица 158, , , Порези на добит и капиталне добитке које плаћају предузећа и друга правна лица ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ (од 5011 до 5016) 44,750 54, , Периодични порези на непокретности 28,500 42, , Порези на заоставштину, наслеђе и поклон 2,000 1, , Порези на финансијске и капиталне трансакције 14,200 10, , Други периодични порези на имовину ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ (од 5018 до 5022) 11,000 4, , Порези на појединачне услуге Порези, таксе и накнаде на употребу добара, на дозволу да се добра употребљавају или 10,950 4, , делатности обављају ДРУГИ ПОРЕЗИ ( ) 2,500 1, , Други порези које искључиво плаћају предузећа, односно предузетници 2,500 1, , ДОНАЦИЈЕ, ПОМОЋИ И ТРАНСФЕРИ ( ) 253, , , , ДОНАЦИЈЕ ОД ИНОСТРАНИХ ДРЖАВА ( ) Текуће донације од иностраних држава ДОНАЦИЈЕ И ПОМОЋИ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА (од 5062 до 5065) Текуће донације од међународних организација ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ ( ) 253, , , , Текући трансфери од других нивоа власти 157, , , , Капитални трансфери од других нивоа власти 95,726 51, , ДРУГИ ПРИХОДИ ( ) 120,130 53, , , ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ (од 5071 до 5076) 47,100 40, , Камате 2, Закуп непроизведене имовине 44,600 39, , ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА (од 5078 до 5081) 42,032 12, , , Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних организација 100 5, , , Таксе и накнаде 6,000 2, , Споредне продаје добара и услуга које врше државне нетржишне јединице 35,932 3, , НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ (од 5083 до 5088) 1, Приходи од новчаних казни за прекршаје 1, ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА ( ) Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ (5093) 29, Мешовити и неодређени приходи 29, МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ( ) 0 1, , МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА (5096) 0 1, , Меморандумске ставке за рефундацију расхода 0 1, , МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ (5098) Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (5104) ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (5105) Приходи из буџета ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 12,000 12, , ( ) ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА ( ) 12,000 12, , ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА (од 5134 до 5142) 12,000 12, , Примања од задуживања од пословних банака у земљи 12,000 12, , УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ( ) 602, , , , ,312 II. УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ Ознака ОП Број конта Опис Износ одобрених апропријација Укупно (од 6 до 11) Износ извршених расхода и издатака Расходи и издаци на терет буџета Општине Аутономне Републике / покрајине града ООСО Из донација и помоћи ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ ( ) 587, , , , , ТЕКУЋИ РАСХОДИ ( ) 475, , , , РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ ( ) 141,484 99, , ,387 ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ Из осталих извора

16 Страна 16. Година Службени лист општине Мали Иђош Број 21. Члан 7. У Извештају о извршењу буџета (консолидованог) у периоду од 01. јануара до 31. децембра 2015.године (Образац 5), утврђена је укупна разлика у износу од хиљада динара, између укупних прихода и примања у износу од хиљада динара и укупних расхода и издатака у износу од хиљада динара по нивоима финансирања из:републике, Аутономне Покрајине, општине, донација и осталих извора. У 000дин Члан 8. Завршни рачун садржи и: 1. Објашњење великих одступања између одобрених средстава и извршења; 2. Извештај о примљеним донацијама и кредитима, домаћим и иностраним и извршеним отплатама дугова; 3. Извештај о коришћењу средстава из текуће и сталне буџетске резерве. П О С Е Б А Н Д Е О Члан 9. Одлука о буџету општине Мали Иђош за годину, извршена је према следећем у динарима: 1. Укупно остварени текући приходи и примања ,30 динара 2. Укупно распоређени текући расходи и издаци ,31 динaра 3. Неискоришћена средства из ранијих година на рачуну буџета ,08 динара 4. Вишак прихода суфицит ,07 динара Члан 10. Укупно планирани и остварени текући приходи и примања у завршном рачуну према економској класификацији износе у динарима: Класа Конто ВРСТЕ ПРИХОДА И ПРИМАЊА Укупно планирана јавна средства Структура % Остварена јавна средства у периоду од г. 3 ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПЕТХОДНЕ ГОДИНЕ 7,509, % 5,163, % ТЕКУЋИ ПРИХОДИ 585,753, % 381,394, % ПОРЕЗИ 216,975, % 170,863, % ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ 158,725, % 110,425, % Порез на зараде 84,375, % 73,465, % Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно 4,000, % 0.0% оствареном приходу, по решењу Пореске управе Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према паушално 2,500, % 1,318, % утврђеном приходу, по решењу Пореске управе Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно 1,500, % 4,055, % оствареном приходу самоопорезивањем Порез на приходе од непокретности 3,500, % 51, % Порез на приходе од давања у закуп покретних ствари - по основу 200, % 74, % самоопорезивања и по решењу Пореске управе Порез на приход од пољопривреде и шумарства, по решењу Пореске управе 50, % 0.0% Порез на земљиште 20,000, % 57, % Порез на приходе од непокретности, по решењу Пореске управе 50, % 0.0% Порез на приходе од осигурања лица 50, % 0.0% Самодоприноси 34,000, % 23,787, % Порез на друге приходе 8,500, % 7,614, % Структура % Ост. / План %

17 Број 21. Службени лист општине Мали Иђош Година 2016 Страна Порез на фонд зарада осталих запослених % ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ 44,750, % 54,386, % Порез на имовину (осим на земљиште, акције и уделе) од физичких лица 8,500, % 16,459, % Порез на имовину (осим на земљиште, акције и уделе) од правних лица 20,000, % 25,639, % Порез на наслеђе и поклон по решењу Пореске управе 2,000, % 1,292, % Порез на пренос апсолутних права на непокретности, по решењу Пореске 10,000, % 9,582, % управе Порез на пренос апсолутних права на акцијама и другим хартијама од вредности, по решењу Пореске 1,200, % 0.0% управе Порез на пренос апсолутних права на моторним возилима, пловилима и 3,000, % 1,411, % ваздухопловима, по решењу Пореске управе Порез на акције на име и уделе 50, % 0.0% ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ 11,000, % 4,127, % Средства за противпожарну заштиту 50, % 0.0% Комунална такса за држање моторних друмских и прикључних возила, осим 5,500, % 3,477, % пољопривредних возила и машина Годишња накнада за моторна возила, тракторе и прикључна возила 2,500, % 0.0% Накнада за промену намене обрадивог пољопривредног земљишта 500, % 440, % Накнада за загађивање животне средине 1,500, % 0.0% Накнада од емисије SO2, NO2, прашкастих материја и одложеног отпада 600, % 0.0% Боравишна такса 300, % 209, % Посебна накнада за заштиту и унапређење животне средине 50, % 0.0% ДРУГИ ПОРЕЗИ 2,500, % 1,924, % Комунална такса за истицање фирме на пословном простору 2,500, % 1,924, % ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ 253,811, % 163,094, % ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂ. ОРГАНИЗАЦИЈА 550, % % Текуће донације од међународних организација у корист нивоа градова 550, % 0.0% ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ 253,261, % 163,094, % Текући трансфери од других нивоа власти у корист нивоа општина 8,337, ,320, % Остали трансфери од Републике у корист нивоа општина 10,000, % Текући наменски трансфери од Републике у корист општине 5,500, ,330, % Текући наменски трансфери у ужем смислу од АП Војводина у корист нивоа 34,070, ,290, % општина Текући трансфери градова у корист општина 50, , % Ненаменски трансфери од АП Војводина у корист нивоа општина 99,630, ,630, % Капитални наменски трансфери у ужем смислу од АП Војводине у корист 95,673, % 51,509, % нивоа општина ДРУГИ ПРИХОДИ 114,966, % 47,409, % ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ 47,100, % 40,358, % Приходи буџета града од камата на средства консолидованог рачуна трезора 2,500, % 644, % укључена у депозит банака Накнада за коришћење природних добара 100, % 0.0% Накнада за коришћење шумског и пољопривредног земљишта 42,000, % 37,167, % Накнада за коришћење грађевинског земљишта 2,500, % 2,496, % Допринос за уређивање грађевинског земљишта 500, % 50, % ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА 42,031, % 6,062, % Приход од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у општинској својини који користе општине и индиректни корисници 100, % 3,403, % буџетских средстава 3, Општинске административне таксе 4,000, % 2,529, % Накнада за уређивање грађевинског земљишта 2,000, % 114, % Приходи настали продајом услуга корисника средстава буџета јединице локлане самоуправе чије је пружање уговорено са физичким и правним 35,931, % 15, % лицима НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ 1,000, % 441, % Приходи од новчаних казни за прекршаје, предвиђене прописима о 700, % 410, % безбедности саобраћаја на путевима Приходи од новчаних казни изречених прекршајном поступку за прекршаје прописане актом скупштине општине, као и одузета имовинска корист у том 300, % 31, % поступку МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ 24,834, % 547, % Остали приходи у корист нивоа општина 24,734, % 547, % Закупнина за стан у државној својини у корист нивоа општина 100, % 0.0% МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА % 25, % Меморандумске ставке за рефундацију расхода % 25, % ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ 12,000, % 12,000, % ИМОВИНЕ ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА 12,000, % 12,000, % Примања од задуживања од пословних банака у земљи у корист нивоа 12,000, % 12,000, % општина ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИН. ИМОВИНЕ 597,753, % 393,394, % УКУПНО ПРЕНЕТА СРЕДСТВА, ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА 605,262, % 398,557, % Члан 11. Укупно планирани и извршени текући расходи и издаци у завршном рачуну према економској класификацији износе у динарима: Екон. клас. ВРСТЕ РАСХОДА И ИЗДАТАКА Укупна планирана јавна средства Структура % Укупна остварена јавна средства Структура % Оств/План % (5:3) 400 ТЕКУЋИ РАСХОДИ 480,883, % 326,730, % РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 141,323, % 96,746, % Плате и додаци запослених 103,610, % 75,196, % 72.58

На основу члана 32. став 1. тачка 2) Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС, бр. 129/07), члана 77. и 78. Закона о буџетском систему ( Слу

На основу члана 32. став 1. тачка 2) Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС, бр. 129/07), члана 77. и 78. Закона о буџетском систему ( Слу На основу члана 32. став 1. тачка 2) Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС, бр. 129/07), члана 77. и 78. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11

Више

ОПШТИНА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

ОПШТИНА СРЕМСКА МИТРОВИЦА На основу члана 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи (Сл. гласник РС бр. 129/07, 83/14, 101/16 и 47/2018), члана 77. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС бр. 54/09, 73/10 101/10,

Више

Zavrsni_01375_0.xls

Zavrsni_01375_0.xls Ознака ОП Конто Опис 2001 ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (2002 + 2106) 2002 700000 ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (2003 + 2047 + 2057 + 2069 + 2094 + 2099 + 2103) 2003 710000 ПОРЕЗИ (2004 +

Више

ISSN LIST GRADA BEOGRADA Година LXIII Број јун године Цена 265 динара Скупштина Града Београда је на седници одржаној

ISSN LIST GRADA BEOGRADA Година LXIII Број јун године Цена 265 динара Скупштина Града Београда је на седници одржаној ISSN 0350-4727 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Година LXIII Број 51 25. јун 2019. године Цена 265 динара Скупштина Града Београда је на седници одржаној 25. јуна 2019. године, на основу члана 12. став 1.

Више

Износ из претходне Износ текуће године Ознака Број Опис године ОП конта Исправка Нето (почетно стање) Бруто вредности (5 6) АКТИВА 1001

Износ из претходне Износ текуће године Ознака Број Опис године ОП конта Исправка Нето (почетно стање) Бруто вредности (5 6) АКТИВА 1001 Износ из претходне Износ текуће године Ознака Број Опис године ОП конта Исправка Нето (почетно стање) Бруто вредности (5 6) 1 2 3 4 5 6 7 АКТИВА 1001 000000 НEФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (1002 + 1020) 159,041

Више

Ознака ОП Број конта Опис Износ из претходне године АКТИВА НEФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА ( ) (почетно стање) Бруто Износ тек

Ознака ОП Број конта Опис Износ из претходне године АКТИВА НEФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА ( ) (почетно стање) Бруто Износ тек Ознака ОП Број конта Опис Износ из претходне године 1 2 3 4 5 6 11 АКТИВА НEФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (12 + 12) (почетно стање) Бруто Износ текуће годи Исправка вредности 12.235 39.3 16.52 12 1 НЕФИНАНСИЈСКА

Више

UnObr5 Ознака ОП Број конта Опис Износ планираних прихода и примања Укупно (од 6 до 11) Републик е Износ остварених прихода и примања Приходи и примањ

UnObr5 Ознака ОП Број конта Опис Износ планираних прихода и примања Укупно (од 6 до 11) Републик е Износ остварених прихода и примања Приходи и примањ Ознака ОП Број конта Опис Износ планираних прихода и примања Укупно (од 6 до 11) Републик е Износ остварених прихода и примања Приходи и примања из буџета Аутономне покрајине Општине / града ООСО Из донација

Више

Zavrsni_02283_0.xls

Zavrsni_02283_0.xls ПОПУЊАВА УПРАВА ЗА ТРЕЗОР - ФИЛИЈАЛА 7 5 2 2 2 8 3 0 7 1 7 4 6 9 1 4 2 5 1 3 7 0 4 2 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 Врста посла Јединствени

Више

ОПШТИНА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

ОПШТИНА СРЕМСКА МИТРОВИЦА На основу члана 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи (Сл. гласник РС бр. 129/07), члана 77. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС бр. 54/09, 73/10 101/10, 101/11, 93/12, 62/13,

Више

дана године ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗДРАВСТВЕНE УСТАНОВE ЗА ГОДИНУ АПОТЕКА ВРШАЦ (У хиљадама динара) Износ остварених прихода и примања Број

дана године ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗДРАВСТВЕНE УСТАНОВE ЗА ГОДИНУ АПОТЕКА ВРШАЦ (У хиљадама динара) Износ остварених прихода и примања Број дана 26.12.2013 године ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗДРАВСТВЕНE УСТАНОВE ЗА 2014. ГОДИНУ АПОТЕКА ВРШАЦ (У хиљадама динара) Износ остварених прихода и примања Број конта Опис Укупно (од 6 до 11) Приходи из буџета Општине

Више

ПОПУЊАВА УПРАВА ЗА ТРЕЗОР - ФИЛИЈАЛА Образац

ПОПУЊАВА УПРАВА ЗА ТРЕЗОР - ФИЛИЈАЛА Образац ПУЊАВА УПРАВА ЗА ТРЕЗОР - ФИЛИЈАЛА 7 5 1 3 8 8 0 7 2 9 4 7 Образац 1 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 Врста посла Јединствени број КБС НАЗИВ

Више

Ознака ОП Конто Опис Претходна година Износ Текућа година Штампа 4001 Н О В Ч А Н И П Р И Л И В И ( ) ТЕКУЋ

Ознака ОП Конто Опис Претходна година Износ Текућа година Штампа 4001 Н О В Ч А Н И П Р И Л И В И ( ) ТЕКУЋ Ознака ОП Конто Опис Претходна година Износ Текућа година Штампа 4001 Н О В Ч А Н И П Р И Л И В И (4002 + 4106 + 4131) 64.594 63.130 4002 700000 ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (4003 + 4047 + 4057 + 4069 + 4094 + 4099

Више

Страна 1 Образац 2 Назив корисника буџетских средстава ДОМ ЗДРАВЉА СУБОТИЦА Седиште: СУБОТИЦА Матични број: ПИБ: Број подрачуна: 84

Страна 1 Образац 2 Назив корисника буџетских средстава ДОМ ЗДРАВЉА СУБОТИЦА Седиште: СУБОТИЦА Матични број: ПИБ: Број подрачуна: 84 Страна 1 Образац 2 Назив корисника буџетских средстава ДОМ ЗДРАВЉА СУБОТИЦА Седиште: СУБОТИЦА Матични број: 08881294 ПИБ: 105303985 подрачуна: 840-779661-09 Назив надлежног директног корисника буџетских

Више

Страна 1 Образац 5 Meni Назив корисника буџетских средстава Дом здравља "Нови Београд" Седиште: Нови Београд, Гоце Делчева 30 ПИБ: Матични б

Страна 1 Образац 5 Meni Назив корисника буџетских средстава Дом здравља Нови Београд Седиште: Нови Београд, Гоце Делчева 30 ПИБ: Матични б Страна 1 Образац 5 Meni Назив корисника буџетских средстава Дом здравља "Нови Београд" Седиште: Нови Београд, Гоце Делчева 30 ПИБ: 101674909 Матични број: 07033397 Број подрачуна: 840-637661-82 Назив надлежног

Више

ZR_Dvanaestomesecni_

ZR_Dvanaestomesecni_ Страна 1 Образац 5 Meni Назив корисника буџетских средстава ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПИРОТ Седиште: КЕЈ Б.Б. ПИБ: 100187831 Матични број: 07414285 Број подрачуна: 840-106661-51 Назив надлежног директног

Више

РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ - БЕОГРАД Јована Мариновића 2 ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА ГОДИНУ ФИЛИЈАЛА: 23 ЛЕСКОВАЦ ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА: 00

РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ - БЕОГРАД Јована Мариновића 2 ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА ГОДИНУ ФИЛИЈАЛА: 23 ЛЕСКОВАЦ ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА: 00 РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ - БЕОГРАД Јована Мариновића 2 ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2017. ГОДИНУ ФИЛИЈАЛА: 23 ЛЕСКОВАЦ ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА: 00223006 РХ СИЈЕРИНСКА БАЊА I. УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА

Више

Matični broj: PIB: Naziv korisnika sredstava: Завод за јавно здравље Зрењанин Sedište: Зрењанин ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА ГОДИНУ -

Matični broj: PIB: Naziv korisnika sredstava: Завод за јавно здравље Зрењанин Sedište: Зрењанин ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА ГОДИНУ - Matični broj: PIB: Naziv korisnika sredstava: 08169454 100655222 Завод за јавно здравље Зрењанин Sedište: Зрењанин ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2018. ГОДИНУ - 2. ИЗМЕНА I. УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА (У хиљадама динара)

Више

Износ из претходне Износ текуће године Ознака Број Опис године ОП конта Исправка Нето (почетно стање) Бруто вредности (5 6) АКТИВА 1001

Износ из претходне Износ текуће године Ознака Број Опис године ОП конта Исправка Нето (почетно стање) Бруто вредности (5 6) АКТИВА 1001 Износ из претходне Износ текуће године Ознака Број Опис године ОП конта Исправка Нето (почетно стање) Бруто вредности (5 6) 1 2 3 4 5 6 7 АКТИВА 11 НEФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (12 + 12) 45,321 68,728 2,944 47,784

Више

Sheet1 Предузеће: Дирекција за планирање и изградњу Краљево Матични број: ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ Ознака ОП Конто Опис План за

Sheet1 Предузеће: Дирекција за планирање и изградњу Краљево Матични број: ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ Ознака ОП Конто Опис План за Предузеће: Дирекција за планирање и изградњу Краљево Матични број: 17001841 ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ Ознака ОП Конто Опис План за 01.01.- 31.12.2015. План за 01.01.- 31.03.2015. План за 01.04.- План

Више

Sheet1 Предузеће: Дирекција за планирање и изградњу Краљево Матични број: ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ Ознака ОП Конто Опис План за

Sheet1 Предузеће: Дирекција за планирање и изградњу Краљево Матични број: ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ Ознака ОП Конто Опис План за Предузеће: Дирекција за планирање и изградњу Краљево Матични број: 17001841 ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ Ознака ОП Конто Опис План за 01.01.- 31.12.2014. Процена за 01.01.- 31.12.2014. Индекс 7/5 1 2 3

Више

Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава СБПБ "КОВИН" Седиште: КОВИН ПИБ: Матични број: Број подрачуна:

Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава СБПБ КОВИН Седиште: КОВИН ПИБ: Матични број: Број подрачуна: Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава СБПБ "КОВИН" Седиште: КОВИН ПИБ: 101406360 Матични број: 08012270 подрачуна: 840-238661-05 Назив надлежног директног корисника буџетских средстава

Више

Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава Дом здравља "Краљево" Краљево Седиште: Југ Богданова бр.110, Краљево ПИБ: Матични бро

Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава Дом здравља Краљево Краљево Седиште: Југ Богданова бр.110, Краљево ПИБ: Матични бро Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава Дом здравља "Краљево" Краљево Седиште: Југ Богданова бр.110, Краљево ПИБ: 108589396 Матични број: 17870041 подрачуна: 840-868661-50 Назив надлежног

Више

На основу члана 49 и 50 Закона о јавним приходима и јавним расходима (''Сл

На основу члана 49 и 50 Закона о јавним приходима и јавним расходима (''Сл На основу члана 77. Закона о буџетском систему (''Службени гласник Републике Србије'', број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13.- исправка, 108/13, 142/14,103/15, 99/16 и 113/17), члана 32.

Више

Страна 2 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава Дом здравља Нови Београд Седиште: Булевар маршала Толбухина 30 Матични број: ПИБ: 1016

Страна 2 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава Дом здравља Нови Београд Седиште: Булевар маршала Толбухина 30 Матични број: ПИБ: 1016 Страна 2 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава Дом здравља Нови Београд Седиште: Булевар маршала Толбухина 30 Матични број: 07033397 ПИБ: 101674909 подрачуна: 840-637661-82 Назив надлежног директног

Више

Страна 1 РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ - БЕОГРАД Јована Мариновића 2 ФИЛИЈАЛА: 20 НИШ ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА: СП Б СОКО БАЊА ОБРАЗАЦ

Страна 1 РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ - БЕОГРАД Јована Мариновића 2 ФИЛИЈАЛА: 20 НИШ ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА: СП Б СОКО БАЊА ОБРАЗАЦ Страна 1 РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ - БЕОГРАД Јована Мариновића 2 ФИЛИЈАЛА: 20 НИШ ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА: 00220010 СП Б СОКО БАЊА ОБРАЗАЦ ЗА ПАРТИЦИПАЦИЈУ И РЕФУНДАЦИЈЕ у периоду од 01.01.2013.

Више

Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ БАЊА КАЊИЖА Седиште: КАЊИЖА Матични број: ПИБ: 10

Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ БАЊА КАЊИЖА Седиште: КАЊИЖА Матични број: ПИБ: 10 Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ БАЊА КАЊИЖА Седиште: КАЊИЖА Матични број: 08026084 ПИБ: 100788050 подрачуна: 840-385661-64 Назив надлежног директног

Више

bilans stanja rashoda i prihoda 2015.xlsm

bilans stanja rashoda i prihoda 2015.xlsm Образац 4 НАЗИВ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА СЕДИШТЕ НОВИ САД Матични број ПИБ 100449534 Број подрачуна НАЗИВ НАДЛЕЖНОГ ДИРЕКТНОГ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА МУЗЕЈ САВРЕМЕНЕ УМЕТНОСТИ ВОЈВОДИНЕ ПОКРАЈИНСКИ

Више

Copy of ZR 2018.xls

Copy of ZR 2018.xls ПУЊАВА УПРАВА ЗА ТРЕЗОР - ФИЛИЈАЛА 7 5 1 0 1 8 3 4 0 7 0 2 1 2 7 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 Врста посла Јединствени број КБС НАЗИВ

Више

Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава Специјална болница за плућне болести " Др Васа Савић" Седиште: Зрењанин ПИБ: Матични

Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава Специјална болница за плућне болести Др Васа Савић Седиште: Зрењанин ПИБ: Матични Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава Специјална болница за плућне болести " Др Васа Савић" Седиште: Зрењанин ПИБ: 101161066 Матични број: 08671923 подрачуна: 840-471661-84 Назив надлежног

Више

Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава Гинеколошко-акушерска клиника Народни Фронт Седиште: Београд ПИБ: Матични број: 07035

Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава Гинеколошко-акушерска клиника Народни Фронт Седиште: Београд ПИБ: Матични број: 07035 Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава Гинеколошко-акушерска клиника Народни Фронт Седиште: Београд ПИБ: 100219891 Матични број: 07035888 подрачуна: 840-198661-16 Назив надлежног директног

Више

На основу члана 32

На основу члана 32 На основу члана 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи ( Сл.гласник РС, број: 129/7, 83/14 и 11/16), и члана 77. Закона о буџетском систему ( Сл. Гласник РС, број: 54/9, 73/1, 11/1, 11/11, 93/12,

Више

На основу члана 77. Закона о буџетском систему (''Службени гласник Републике Србије'', број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13.-исправк

На основу члана 77. Закона о буџетском систему (''Службени гласник Републике Србије'', број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13.-исправк На основу члана 77. Закона о буџетском систему (''Службени гласник Републике Србије'', број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13.-исправка, 108/13, 142/14,103/15, 99/16, 113/17 и 95/18), члана

Више

Дванаестомесечни извештај здравствених установа 2018 Изаберите филијалу, здравствену установу, упишите датум попуњавања, попуните податке о здравствен

Дванаестомесечни извештај здравствених установа 2018 Изаберите филијалу, здравствену установу, упишите датум попуњавања, попуните податке о здравствен Дванаестомесечни извештај здравствених установа 2018 Изаберите филијалу, здравствену установу, упишите датум попуњавања, попуните податке о здравственој установи, попуните обрасцe и податке сачувајте кликом

Више

Финансијски план здравствених установа за годину Изаберите филијалу, здравствену установу, упишите датум попуњавања, кликните на одговарајући об

Финансијски план здравствених установа за годину Изаберите филијалу, здравствену установу, упишите датум попуњавања, кликните на одговарајући об Финансијски план здравствених установа за 2016. годину Изаберите филијалу, здравствену установу, упишите датум попуњавања, кликните на одговарајући образац, попуните податке у одговарајући образац и сачувајте

Више

Дванаестомесечни извештај здравствених установа 2017 Изаберите филијалу, здравствену установу, упишите датум попуњавања, попуните податке о здравствен

Дванаестомесечни извештај здравствених установа 2017 Изаберите филијалу, здравствену установу, упишите датум попуњавања, попуните податке о здравствен Дванаестомесечни извештај здравствених установа 2017 Изаберите филијалу, здравствену установу, упишите датум попуњавања, попуните податке о здравственој установи, попуните обрасцe и податке сачувајте кликом

Више

(Microsoft Word - I deo-KONA\310NO.doc)

(Microsoft Word - I deo-KONA\310NO.doc) PREDLAGAČ: GRADSKO VEĆE P R E D L O G Na osnovu člana 79. Zakona o budžetskom sistemu ( Službeni glasnik RS br. 54/09) i člana 33. stav 1. tačka 2. Statuta Grada Subotice ( Službeni list Opštine Subotica,

Више

Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава СПЕЦ.БОЛНИЦА ЗА РЕХАБ.БАЊА КАЊИЖА КАЊ. Седиште: КАЊИЖА Матични број: ПИБ: Бр

Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава СПЕЦ.БОЛНИЦА ЗА РЕХАБ.БАЊА КАЊИЖА КАЊ. Седиште: КАЊИЖА Матични број: ПИБ: Бр Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава СПЕЦ.БОЛНИЦА ЗА РЕХАБ.БАЊА КАЊИЖА КАЊ. Седиште: КАЊИЖА Матични број: 08026084 ПИБ: 100788050 подрачуна: 840-385661-64 Назив надлежног директног корисника

Више

Страна 1 РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ - БЕОГРАД Јована Мариновића 2 Матични број: ПИБ: Назив корисника средстава: Дом з

Страна 1 РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ - БЕОГРАД Јована Мариновића 2 Матични број: ПИБ: Назив корисника средстава: Дом з Страна 1 РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ - БЕОГРАД Јована Мариновића 2 Матични број: ПИБ: Назив корисника средстава: 07003609 100150542 Дом здравља Сопот Седиште: пот, Јелице Миловановић ФИНАНСИЈСКИ

Више

Microsoft Word - Rebalans budzeta 2013.doc

Microsoft Word - Rebalans budzeta 2013.doc Скупштина Градске општине Палилула, на 10. седници одржаној 24. децембра 2013. године, на основу члана 47. и 63. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12,

Више

ГОДИНА: IX БРОЈ: јул ЦЕНА: ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА: 1389 На основу члана 77., 78. и 79. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', бро

ГОДИНА: IX БРОЈ: јул ЦЕНА: ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА: 1389 На основу члана 77., 78. и 79. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', бро ГОДИНА: IX БРОЈ: 24 5. јул 2016. ЦЕНА: ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА: 1389 На основу члана 77., 78. и 79. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13,108/13,104/14

Више

С л у ж б е н и л и с т Општине Бачки Петровац Број: 5a Година: LIII Бачки Петровац 12. јуна године С А Д Р Ж А Ј I СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТР

С л у ж б е н и л и с т Општине Бачки Петровац Број: 5a Година: LIII Бачки Петровац 12. јуна године С А Д Р Ж А Ј I СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТР С л у ж б е н и л и с т Општине Бачки Петровац Број: 5a Година: LIII Бачки Петровац 12. јуна 2017. године С А Д Р Ж А Ј I СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 53. - Одлука о консолидованом завршном рачуну

Више

Microsoft PowerPoint - aleksa za sajt

Microsoft PowerPoint - aleksa za sajt IZVEŠTAJ O FINANSIJSKOM POSLOVANJU STOMATOLOŠKOG FAKULTETA UNIVERZITETA U BEOGRADU PO ZAVRŠNOM RAČUNU ZA 2013. GODINU Finansijski izveštaj za 2013. godinu u 000 RSD tabela 1. Redni broj 1 1 2 3 4 5 6 7

Више

На основу члана 76. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, број 54/09, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/13, 142/

На основу члана 76. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, број 54/09, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/13, 142/ На основу члана 76. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, број 54/09, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/13, 142/14, 68/15 др.закон, 103/15, 99/16, 113/17,95/18 и 31/19),

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ЧАЈЕТИНА Година: XI Цена овог броја је 300,00 динара. Годишња претплата је 3.000,00 динара. БРОЈ 4 Службени лист Општине Ч

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ЧАЈЕТИНА Година: XI Цена овог броја је 300,00 динара. Годишња претплата је 3.000,00 динара. БРОЈ 4 Службени лист Општине Ч СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ЧАЈЕТИНА - 1 - Година: XI Цена овог броја је 300,00 динара. Годишња претплата је 3.000,00 динара. БРОЈ 4 Службени лист Општине Чајетина, Број 4/2017 Чајетина, 25.маја 2017. године

Више

03.Dom zdravlja Batocina-Finansijski plan za godinu

03.Dom zdravlja Batocina-Finansijski plan za godinu РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДОМ ЗДРАВЉА БАТОЧИНА БРОЈ:04-94-3/19-01 ДАТУМ: 21. 2. 2019.год. ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ДОМА ЗДРАВЉА БАТОЧИНА ЗА 2019. ГОДИНУ фебруар 2019. година ( у хиљ.дин.) Ек. ОП Класификација Опис Укупно

Више

На основу члана 77. и 78. Закона о буџетском систему ( «Службени гласник РС.«, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-исп

На основу члана 77. и 78. Закона о буџетском систему ( «Службени гласник РС.«, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-исп На основу члана 77. и 78. Закона о буџетском систему ( «Службени гласник РС.«, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-исправка, 108/2013 и 142/2014), члана 32. став 1. тачка

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ општине Књажевац ГОДИНА XI БРОЈ ЈУН 2018 БЕСПЛАТАН ПРИМЕРАК 1 На основу члана 32. став 1. тачка 2) Закона о локалној самоуправи («

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ општине Књажевац ГОДИНА XI БРОЈ ЈУН 2018 БЕСПЛАТАН ПРИМЕРАК 1 На основу члана 32. став 1. тачка 2) Закона о локалној самоуправи (« СЛУЖБЕНИ ЛИСТ општине Књажевац ГОДИНА XI БРОЈ 11 15.ЈУН 2018 БЕСПЛАТАН ПРИМЕРАК 1 На основу члана 32. став 1. тачка 2) Закона о локалној самоуправи («Службени гласник РС», број 129/2007 и 83/2014др. закон),

Више

Sluzbeni glasnik indd

Sluzbeni glasnik indd СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА Година XLV Број 9 ПОЖАРЕВАЦ 15.07.2013. 1 ГРАДСКА ОПШТИНА КОСТОЛАЦ На основу члана 43. став 1. и члана 47. став 3. Закона о буџетском систему (,,Службени гласник Републике

Више

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи ( "Сл. гласник РС", број 129/07 и 83/2014), члана 76. Закона o буџетском систему ( "Сл. гласник РС",

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи ( Сл. гласник РС, број 129/07 и 83/2014), члана 76. Закона o буџетском систему ( Сл. гласник РС, На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи ( "Сл. гласник РС", број 129/07 и 83/2014), члана 76. Закона o буџетском систему ( "Сл. гласник РС", број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012,

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ Година XXX Житиште Број 22. Излази по потреби страна 1. На основу члана 20. тачка3. Закона о локалној самоупр

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ Година XXX Житиште Број 22. Излази по потреби страна 1. На основу члана 20. тачка3. Закона о локалној самоупр СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ Година XXX Житиште 15.7.2016. Број 22. Излази по потреби страна 1. На основу члана 20. тачка3. Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС, бр. 129/07) и чл. 77. и

Више

На основу члана 221

На основу члана 221 На основу члана 221. став 1. тачка 3. Закона о здравственом осигурању ( Службени гласник РС, бр. 107/05, 109/05 исправка и 57/11), Управни одбор Републичког фонда за здравствено осигурање, на седници одржаној

Више

ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ЗА 2005

ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ЗА 2005 На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", број 129/2007 ), члана 77 79. Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС", бр.54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012,

Више

MergedFile

MergedFile ГОДИНА XXVI ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНА ОСЕЧИНА 22.12.2017. БРОЈ 13 На основу члана 63. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', бр.54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013,

Више

На основу члана 30

На основу члана 30 Скупштина Градске општине Сурчин на седници одржаној 07.06.2018.године,на основу члана 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС', број 129/07,83/2014-др.закон и 101/2016-др.закон

Више

Medcinski fakultet u Kragujevcu,kao indirektni korisnik budzeta ,vodi racunovodstvo,sastavlja I podnosi finansijske izvestaje u skladu sa Zakonom o bu

Medcinski fakultet u Kragujevcu,kao indirektni korisnik budzeta ,vodi racunovodstvo,sastavlja I podnosi finansijske izvestaje u skladu sa Zakonom o bu УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ КРАГУЈЕВАЦ Дана: 25.02.2011 ИЗВЕШТАЈ О ФИНАНСИЈСКОМ ПОСЛОВАЊУ МЕДИЦИНСКОГ ФАКУЛТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ ЗА 2010. ГОДИНУ Медицински факултет у Крагујевцу, као индиректни

Више

С л у ж б е н и л и с т

С л у ж б е н и  л и с т S l u ž b e n i l i s t Opštine Bački Petrovac Broj: 15 Bački Petrovac Godišnja pretplata Godina: XLIV 24. decembra 2008. god. 4.400,00 dinara S A D R Ž A J I SKUPŠTINA OPŠTINE BAČKI PETROVAC 168. - Odluka

Више

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ПРИХОДА И РАСХОДА ЗА ГОДИНУ ИЗВОР 01 НАЗИВ УСТАНОВЕ: ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ ГРАДА БЕОГРАДА ПЛАНИРАНИ РАСХОДИ И ИЗДА

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ПРИХОДА И РАСХОДА ЗА ГОДИНУ ИЗВОР 01 НАЗИВ УСТАНОВЕ: ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ ГРАДА БЕОГРАДА ПЛАНИРАНИ РАСХОДИ И ИЗДА ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ПРИХОДА И РАСХОДА ЗА 2018. ГОДИНУ ИЗВОР 01 НАЗИВ УСТАНОВЕ: ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ ГРАДА БЕОГРАДА ПЛАНИРАНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ Извор 01 - Редовни Извор 01 - Програми Извор 01

Више

Sluzbeni-list-BGD-034.indd

Sluzbeni-list-BGD-034.indd ISSN 0350-4727 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Година LXIII Број 34 16. мај 2019. године Цена 265 динара АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА НОВИ БЕОГРАД Скупштина Градске општине Нови Београд на седници одржаној 16. маја

Више

ОПШТИНА УБ

ОПШТИНА УБ Број 6 страна 1 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ УБ 12. јун 2014. године СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ УБ www.opstinaub.org.rs Година XV Број 6 Уб, 12. јун 2014. године Бесплатан примерак 31. На основу члана 9. став

Више

Бољевац, 18. Јун 2012.године Година V број 12 С А Д Р Ж А Ј СКУПШТИНА 1 Одлука о усвајању извештаја верификационог одбора Од

Бољевац, 18. Јун 2012.године  Година V број 12 С А Д Р Ж А Ј СКУПШТИНА 1 Одлука о усвајању извештаја верификационог одбора Од Бољевац, 18. Јун 2012.године www.boljevac.org.rs Година V број 12 С А Д Р Ж А Ј СКУПШТИНА 1 Одлука о усвајању извештаја верификационог одбора...2 2 Одлука о потврђивању мандата одборника скупштине општине

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ЧАЈЕТИНА Година: XIII Цена овог броја је 300,00 динара. Годишња претплата је 3.000,00 динара. БРОЈ 8 Службени лист Општине

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ЧАЈЕТИНА Година: XIII Цена овог броја је 300,00 динара. Годишња претплата је 3.000,00 динара. БРОЈ 8 Службени лист Општине СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ЧАЈЕТИНА - 1 - Година: XIII Цена овог броја је 300,00 динара. Годишња претплата је 3.000,00 динара. БРОЈ 8 Службени лист Општине Чајетина, Број 8/2019 Чајетина, 20.јуна 2019. године

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 8/ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА ГОДИНА IV ВРШАЦ, 28. ЈУН ГОДИНЕ БРОЈ 8/ На основу члана 77

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 8/ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА ГОДИНА IV ВРШАЦ, 28. ЈУН ГОДИНЕ БРОЈ 8/ На основу члана 77 28.06.2019. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 8/2019 435 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА ГОДИНА IV ВРШАЦ, 28. ЈУН 2019. ГОДИНЕ БРОЈ 8/2019 1. На основу члана 77. и 78. Закона о буџетском систему ( «Службени гласник

Више

УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ

УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ На основу члана 76. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', број 54/09, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 и 108/13 ), члана 56. Статута Града Ниша (''Службени лист Града

Више

КОНТО КОНТО КОНТО КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР ВОЈВОДИНЕ 741 ОСНОВНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН КЦВ ЗА ГОДИНУ (Одлука Управног одбора 2 БРОЈ 00-3 од ) ПРВЕ

КОНТО КОНТО КОНТО КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР ВОЈВОДИНЕ 741 ОСНОВНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН КЦВ ЗА ГОДИНУ (Одлука Управног одбора 2 БРОЈ 00-3 од ) ПРВЕ КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР ВОЈВОДИНЕ 741 ОСНОВНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН КЦВ ЗА 2019. ГОДИНУ (Одлука Управног одбора 2 БРОЈ 00-3 од 25.01.2019.) ПРВЕ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КЦВ ЗА 2019. ГОДИНУ (Одлука Управног

Више

Sluzbeni-list-BGD-047.indd

Sluzbeni-list-BGD-047.indd ISSN 0350-4727 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Година LXIII Број 47 18. јун 2019. године Цена 265 динара АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА НОВИ БЕОГРАД Веће Градске општине Нови Београд на основу чл. 58. и 168. Закона

Више

И З В Е Ш Т А Ј О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ИРИГ ЗА ПЕРИОД г г.

И З В Е Ш Т А Ј О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ИРИГ ЗА ПЕРИОД г г. И З В Е Ш Т А Ј О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ИРИГ ЗА ПЕРИОД 01.01.2016.г.-30.06.2016.г. Приходи и примања, расходи и издаци буџета утврђени су у следећим износима : ОПИС Шифра економске класификације

Више

IZVEŠTAJ O BUDŽETU

IZVEŠTAJ O BUDŽETU 29 Datum štampe: 21.12.28 13:49:55 Oпштински службени ГЛАСНИК СЈЕНИЦА Оpćinski službeni GLASNIK SJENICA www.sjenica.rs Сјеница, 4. јануар 29. Sjenica, 4. januar 29. Година XX Број 1 Godina XX Broj 1 Излази

Више

Година 2018 Број 6 Прибој, године Излази по потреби Рок за рекламацију 10 дана I АКТА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУК

Година 2018 Број 6 Прибој, године Излази по потреби Рок за рекламацију 10 дана I АКТА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУК Година 2018 Број 6 Прибој, 24.09.2018. године Излази по потреби Рок за рекламацију 10 дана I АКТА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ПРИБОЈ ЗА 2018. ГОДИНУ I ОПШТИ ДЕО

Више

На основу члана тачке Закона о локалној самоуправи ( ''Сл

На основу члана  тачке   Закона о локалној самоуправи ( ''Сл НАЦРТ На основу члана 43. Закона о буџетском систему (''Службени гласник Републике Србије'', број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013 и 142/2014), члана 32. Закона

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ЧАЈЕТИНА Година: XII Цена овог броја је 300,00 динара. Годишња претплата је 3.000,00 динара. БРОЈ 4 Службени лист Општине

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ЧАЈЕТИНА Година: XII Цена овог броја је 300,00 динара. Годишња претплата је 3.000,00 динара. БРОЈ 4 Службени лист Општине СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ЧАЈЕТИНА - 1 - Година: XII Цена овог броја је 300,00 динара. Годишња претплата је 3.000,00 динара. БРОЈ 4 Службени лист Општине Чајетина, Број 4/2018 Чајетина, 14. јуна 2018. године

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 11.06.2013. Службени лист општине Жабаљ број 11 страна 1 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ЖАБАЉ Број: 11 Жабаљ, 11.06.2013. Година 42 Цена овог броја 60,00 динара Годишња претплата 1.200,00 динара СКУПШТИНА ОПШТИНЕ

Више

Скупштина општине Барајево , на седници одржаној ¬¬____ decembra 2007

Скупштина општине Барајево , на седници одржаној ¬¬____ decembra 2007 Скупштина Градске општине Барајево, на седници одржаној 30. децембра 2016. године, на основу члана 43. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', бр. 54/2009, 73/2010,101/2010, 101/2011,93/2012,

Више

Sluzbeni-list-BGD-050.indd

Sluzbeni-list-BGD-050.indd ISSN 0350-4727 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Година LXIII Број 50 24. јун 2019. године Цена 265 динара АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА ВОЖДОВАЦ Скупштина Градске општине Вождовац на седници одржаној 21. јуна 2019.

Више

Жагубица, 11. јун године

Жагубица, 11. јун године Жагубица, 11. јун 29. године www.zagubica.org.rs С А Д Р Ж А Ј Скупштина општине Жагубица Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Жагубица за 29. годину.... 3. Одлука о јавном задуживању општине

Више

(Microsoft Word - Odluka o zavrsnom racunu budzeta op\232tine Negotin za godinu)

(Microsoft Word - Odluka o zavrsnom racunu budzeta op\232tine Negotin za godinu) На основу члана 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник РС», број 129/07 и 83/14- др. закон и 101/16- др. закон), члана 42. став 1. тачка 2. Статута Општине Неготин («Службени

Више

Скупштина општине Барајево , на седници одржаној ¬¬____ decembra 2007

Скупштина општине Барајево , на седници одржаној ¬¬____ decembra 2007 Скупштина Градске општине Барајево, на седници одржаној 22. марта 2019. године, на основу члана 6.став 2. и члана 43. став 1. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', бр. 54/09, 73/10,101/10,

Више

Број Службени лист општине Нова Црња Страна 131 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ НОВА ЦРЊА Година XXVIII Нова Црња године Број: 8 РЕПУБЛ

Број Службени лист општине Нова Црња Страна 131 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ НОВА ЦРЊА Година XXVIII Нова Црња године Број: 8 РЕПУБЛ Број 8 25.06.2019 Службени лист општине Нова Црња Страна 131 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ НОВА ЦРЊА Година XXVIII Нова Црња 25.06.2019. године Број: 8 РЕПУБЛИКА СРБИЈА АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА ОПШТИНА НОВА

Више

Sluzbeni-list-BGD-034.indd

Sluzbeni-list-BGD-034.indd ISSN 0350-4727 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Година LXII Број 34 3. мај 2018. године Цена 265 динара АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА НОВИ БЕОГРАД Веће Градске општине Нови Београд на основу чл. 58. и 168. Закона

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ТИТЕЛ ГОДИНА L ТИТЕЛ, 16. ЈУН ГОДИНЕ БРОЈ 4. 1 На основу члана 32. став 1. тачка 2) Закона о локалној самоуправи («Службен

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ТИТЕЛ ГОДИНА L ТИТЕЛ, 16. ЈУН ГОДИНЕ БРОЈ 4. 1 На основу члана 32. став 1. тачка 2) Закона о локалној самоуправи («Службен СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ТИТЕЛ ГОДИНА L ТИТЕЛ, 16. ЈУН 2015. ГОДИНЕ БРОЈ 4. 1 На основу члана 32. став 1. тачка 2) Закона о локалној самоуправи («Службени гласник РС»,бр. 129/2007), члана 77. Закона о буџетском

Више

На основу члана 63. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС,број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 108/2

На основу члана 63. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС,број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 108/2 На основу члана 63. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС,број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015-др. закон и 103/2015) и члана

Више

ISSN LIST GRADA BEOGRADA Година LXIII Број јун године Цена 265 динара АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА СТАРИ ГРАД Скупштина Градск

ISSN LIST GRADA BEOGRADA Година LXIII Број јун године Цена 265 динара АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА СТАРИ ГРАД Скупштина Градск ISSN 0350-4727 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Година LXIII Број 43 7. јун 2019. године Цена 265 динара АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА СТАРИ ГРАД Скупштина Градске oпштинe Стaри грaд у Бeoгрaду на седници одржаној

Више

Na osnovu člana 25

Na osnovu člana 25 Na osnovu člana 25. stav 1. Zakona o budžetskom sistemu («Službeni glasnik RS» br. 9/2002, 87/2002, 61/2005, 66/2005, 101/2005, 62/2006 i 85/2006), člana 30. stav 1. tačka 2. Zakona o lokalnoj samoupravi

Више

Година LXI Број јун године Цена 265 динара Градоначелник града Београда 1. јуна године, на основу члана 69. Закона о јавним предузећ

Година LXI Број јун године Цена 265 динара Градоначелник града Београда 1. јуна године, на основу члана 69. Закона о јавним предузећ Година LXI Број 31 1. јун 2017. године Цена 265 динара Градоначелник града Београда 1. јуна 2017. године, на основу члана 69. Закона о јавним предузећима ( Службени гласник РС, број 15/16), члана 28. Закона

Више

Образац 12 Јавно предузеће за уређивање грађевинског земљишта "Краљево" ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРА

Образац 12 Јавно предузеће за уређивање грађевинског земљишта Краљево ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРА Образац 12 Јавно предузеће за уређивање грађевинског земљишта "Краљево" ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА За период од 01.01.2016. до 31.12.2016.

Више

ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ДЕЛОВА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА КРУШЕВАЦ ЗА ГОДИНУ Број: / /2 Београд, 6. јун године

ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ДЕЛОВА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА КРУШЕВАЦ ЗА ГОДИНУ Број: / /2 Београд, 6. јун године ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ДЕЛОВА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА КРУШЕВАЦ ЗА 2018. ГОДИНУ Број: 400-254-2/2019-04/2 Београд, 6. јун 2019. године Извештај о ревизији делова финансијских извештаја С А

Више

Sluzbeni-list-BGD-041.indd

Sluzbeni-list-BGD-041.indd ISSN 0350-4727 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Година LXIII Број 41 4. јун 2019. године Цена 265 динара АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА ЗЕМУН Скупштина Градске општине Земун на седници одржаној 30. маја 2019. године

Више

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ И БУЏЕТ

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ И БУЏЕТ И З В Е Ш Т А Ј О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ НИШКА БАЊА за период ЈАНУАР - ДЕЦЕМБАР 2016. године Нишка Бања, јануар 2017. године I УВОДНЕ НАПОМЕНЕ Одлука о буџету Градске општине Нишка Бања

Више

На основу члана 63. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС,број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 108/2

На основу члана 63. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС,број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 108/2 На основу члана 63. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС,број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015-др. закон и 103/2015) и члана

Више

Microsoft Word - ODLUKA - Normativni deo KOJI SE MENJA ??? doc

Microsoft Word - ODLUKA - Normativni deo KOJI SE MENJA ??? doc ОДРЕДБЕ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДА НОВОГ САДА ЗА 0. ГОДИНУ КОЈЕ СЕ МЕЊАЈУ Члан. Буџет се утврђује у износу од.4..45,0 динара, који потиче из следећих извора финансирања: - прихода из буџета у износу од.5.5.,00

Више

ISSN LIST GRADA BEOGRADA Година LXIII Број јул године Цена 265 динара Скупштина Града Београда на седници одржаној 25.

ISSN LIST GRADA BEOGRADA Година LXIII Број јул године Цена 265 динара Скупштина Града Београда на седници одржаној 25. ISSN 0350-4727 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Година LXIII Број 61 25. јул 2019. године Цена 265 динара Скупштина Града Београда на седници одржаној 25. јула 2019. године, на основу члана 6. став 2, члана

Више

На основу члана 221. став 1. тачка 3) Закона о здравственом осигурању ("Службени гласник РС", бр. 107/05, 109/05 - испр., 57/11, 110/12 - одлука УС, 1

На основу члана 221. став 1. тачка 3) Закона о здравственом осигурању (Службени гласник РС, бр. 107/05, 109/05 - испр., 57/11, 110/12 - одлука УС, 1 На основу члана 221. став 1. тачка 3) Закона о здравственом осигурању ("Службени гласник РС", бр. 107/05, 109/05 - испр., 57/11, 110/12 - одлука УС, 119/12, 99/14, 123/14, 126/14 - одлука УС, 106/15 и

Више

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА Број 5 - Страна 1 ГРАДА ПОЖАРЕВЦА Година XLIII Број 5 ПОЖАРЕВАЦ ГРАДСКА ОПШТИНА КОСТО

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА Број 5 - Страна 1 ГРАДА ПОЖАРЕВЦА Година XLIII Број 5 ПОЖАРЕВАЦ ГРАДСКА ОПШТИНА КОСТО СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА Број 5 - Страна 1 ГРАДА ПОЖАРЕВЦА Година XLIII Број 5 ПОЖАРЕВАЦ ГРАДСКА ОПШТИНА КОСТОЛАЦ 1 На основу члана 32. став 1. тачка 2) Закона о локал ној самоуправи (

Више

КОНТО КОНТО КОНТО КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР ВОЈВОДИНЕ 741 ОСНОВНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН (Одлука Управног одбора бр /8 од ) ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ФИНАНСИЈ

КОНТО КОНТО КОНТО КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР ВОЈВОДИНЕ 741 ОСНОВНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН (Одлука Управног одбора бр /8 од ) ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ФИНАНСИЈ КЛИНИЧКИ ЦЕНТАР ВОЈВИНЕ 741 ОСНОВНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН (Одлука Управног одбора бр. 00-247/8 од 23.02.2017.) ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА КЦВ (Одлука Управног одбора бр. 00-341/3 од 03.04.2017.) ДРУГЕ

Више

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи (,,Службени гласник РС,, број 129/2007 и 83/2014-др. закон), члана 43. Закона о буџетском систему (,,

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи (,,Службени гласник РС,, број 129/2007 и 83/2014-др. закон), члана 43. Закона о буџетском систему (,, На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи (,,Службени гласник РС,, број 129/2007 и 83/2014-др. закон), члана 43. Закона о буџетском систему (,,Службени гласник РС,, број 54/2009,73/2010,101/2010,101/2011,93/2012,62/2013,108/2013,142/2014

Више

На основу члана 241. став 1. тачка 4. Закона о здравственом осигурању ( Службени гласник PC, бр. 25/19), члана 78. став 1. тачка 1) подтачка 3) и члан

На основу члана 241. став 1. тачка 4. Закона о здравственом осигурању ( Службени гласник PC, бр. 25/19), члана 78. став 1. тачка 1) подтачка 3) и члан На основу члана 241. став 1. тачка 4. Закона о здравственом осигурању ( Службени гласник PC, бр. 25/19), члана 78. став 1. тачка 1) подтачка 3) и члана 79. Закона о буџетском систему ( Службени гласник

Више

ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ РАДНИКА МУП-А ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ I-IX 2016 ГОДИНЕ РАСХОДИ I-IX 2016 ГОДИНЕ Расходи економске категорије Опис Финансијск

ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ РАДНИКА МУП-А ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ I-IX 2016 ГОДИНЕ РАСХОДИ I-IX 2016 ГОДИНЕ Расходи економске категорије Опис Финансијск ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ РАДНИКА МУП-А ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ I-IX 2016 ГОДИНЕ РАСХОДИ I-IX 2016 ГОДИНЕ Расходи економске категорије Опис Финансијски план Финансијски извештај УКУПНО Проценат извршења

Више

ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ РАДНИКА МУП-А ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ I-XII 2015 ГОДИНЕ РАСХОДИ I-XII 2015 ГОДИНЕ Расходи економске категорије Опис Финансиј

ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ РАДНИКА МУП-А ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ I-XII 2015 ГОДИНЕ РАСХОДИ I-XII 2015 ГОДИНЕ Расходи економске категорије Опис Финансиј ЗАВОД ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ РАДНИКА МУП-А ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ I-XII 2015 ГОДИНЕ РАСХОДИ I-XII 2015 ГОДИНЕ Расходи економске категорије Опис Финансијски план Финансијски извештај УКУПНО Проценат извршења

Више

Обрађивач: Одељење за финансије и привреду

Обрађивач: Одељење за финансије и привреду Скупштина Градске општине Палилула, на 20. седници одржаној 24. јуна 2019. године, на основу члана 47. и 63. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13,

Више

Microsoft Word - sl gl za stampu i sajt-1.doc

Microsoft Word - sl gl za stampu i sajt-1.doc СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ВАЉЕВА ГОДИНА XХХIV БРОЈ 9 28. октобар 2013. ИЗЛАЗИ ПО ПОТРЕБИ 173. На основу члана 47. Закона о буџетском систему ("Службени гласник Републике Србије " број 54/2009, 73/2010, 101/2010,101/2011,93/2012,62/2013

Више