ЗАКОН О ИЗМЕНAMA ЗАКОНА О ЗАШТИТИ ПРАВА НА СУЂЕЊЕ У РАЗУМНОМ РОКУ Члан 1. П Р Е Д Л О Г У Закону о заштити права на суђење у разумном року ( Службени

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "ЗАКОН О ИЗМЕНAMA ЗАКОНА О ЗАШТИТИ ПРАВА НА СУЂЕЊЕ У РАЗУМНОМ РОКУ Члан 1. П Р Е Д Л О Г У Закону о заштити права на суђење у разумном року ( Службени"

Транскрипт

1 ЗАКОН О ИЗМЕНAMA ЗАКОНА О ЗАШТИТИ ПРАВА НА СУЂЕЊЕ У РАЗУМНОМ РОКУ Члан 1. П Р Е Д Л О Г У Закону о заштити права на суђење у разумном року ( Службени гласник РС, бр. 40/15), у члану 7. став 2. мења се и гласи: Поступак по приговору води председник суда који одлучује о приговору. Годишњим распоредом послова одредиће се један или више судија да воде поступак и одлучују о приговорима у предметима у којима је председник суда поступајући судија или у случају спречености председника суда. Став 4. мења се и гласи: Председник суда односно судија одређен годишњим респоредом послова дужан је да одлучи о приговору у року од два месеца од дана пријема приговора. Члан 2. У члану 8. став 1. мења се и гласи: Председник суда, односно судија одређен годишњим распоредом послова, решењем одбацује или одбија приговор без испитног поступка, или води испитни поступак. Члан 3. У члану 9. став 1. мења се и гласи: Испитни поступак почиње тиме што председник суда, односно судија одређен годишњим распоредом послова, захтева од судије, или председника већа (у даљем тексту: судија), или од јавног тужиоца, да му достави извештај у року од 15 дана или у краћем року, ако је реч о поступку у коме је посебним законом одређено хитно поступање. Став 3. мења се и гласи: Председник суда, односно судија одређен годишњим распоредом послова, може захтевати да му се доставе списи предмета ако, с обзиром на садржину приговора, сматра да их треба проучити. Члан 4. У члану 10. став 1. мења се и гласи: Председник суда, односно судија одређен годишњим распоредом послова, проучава извештај и списе предмета и примењује мерила за оцену трајања суђења у разумном року (члан 4). Члан 11. мења се и гласи: Члан 5. Члан 11. У решењу којим се приговор усваја и утврђује повреда права на суђење у разумном року председник суда, односно судија одређен годишњим распоредом послова, указује судији или јавном тужиоцу на разлоге због којих је

2 2 повређено право странке и налаже судији процесне радње које делотворно убрзавају поступак. Истим решењем председник суда, односно судија одређен годишњим распоредом послова, одређује и рок у коме је судија дужан да предузме наложене процесне радње, а који не може бити краћи од 15 дана, нити дужи од два месеца, и примерен рок у коме га судија извештава о предузетим радњама. У зависности од околности, а посебно ако је поступак хитан, председник суда, односно судија одређен годишњим распоредом послова, може одредити првенство у одлучивању, затим одузети предмет судији и доделити га другом, ако је право странке повређено због преоптерећености или дужег одсуства судије. Члан 12. мења се и гласи: Члан 6. Члан 12. Председник суда, односно судија одређен годишњим распоредом послова, доставља непосредно вишем јавном тужиоцу и странци извештај јавног тужиоца и решење којим је приговор усвојен и утврђено да је јавни тужилац повредио право на суђење у разумном року. Непосредно виши јавни тужилац дужан је да у року од осам дана од дана пријема решења донесе обавезно упутство којим јавном тужиоцу налаже процесне радње које делотворно убрзавају поступак. У обавезном упутству он одређује и рок у коме је јавни тужилац дужан да предузме наложене процесне радње, а који не може бити краћи од 15 дана, нити дужи од два месеца, и примерен рок у коме га јавни тужилац извештава о предузетим радњама. Обавезно упутство доставља се и председнику суда, односно судији одређеном годишњим распоредом послова, и странци. Члан 7. У члану 13. став 1. мења се и гласи: Странка чији је приговор одбијен, а која није поднела жалбу, може да поднесе нови приговор када истекну два месеца од дана пријема решења о одбијању приговора, странка чији је приговор одбијен, а која је поднела жалбу која је одбијена када истекну два месеца од дана пријема решења о одбијању жалбе, а странка чији је приговор усвојен, а која није поднела жалбу - када истекне пет месеци од дана пријема решења о усвајању приговора. Члан 8. У члану 14. ст. 1 и 2. мењају се и гласе: Странка има право на жалбу ако је њен приговор одбијен или ако председник суда, односно судија одређен годишњим распоредом послова, о њему не одлучи у року од два месеца од дана пријема приговора. Жалба може да се поднесе и ако је приговор усвојен, али непосредно виши јавни тужилац није донео обавезно упутство у року од осам дана од дана пријема решења председника суда, затим ако председник суда, односно судија одређен годишњим распоредом послова или непосредно виши јавни тужилац није наложио судији или јавном тужиоцу процесне радње које делотворно убрзавају поступак, или ако судија или јавни тужилац није предузео наложене процесне радње у року који му је одређен.

3 3 Члан 9. У члану 15. став 1. мења се и гласи: Ако председник суда, односно судија одређен годишњим распоредом послова, није одлучио о приговору, жалба се подноси у року од осам дана од дана када је истекао рок од два месеца од дана пријема приговора. У ставу 3. тачка 2) мења се и гласи: 2) од дана када је странка примила решење - ако се жалба подноси зато што председник суда, односно судија одређен годишњим распоредом послова, није судији наложио процесне радње које делотворно убрзавају поступак; Члан 10. У члану 16. став 1. мења се и гласи: Жалба се подноси председнику суда, односно судија одређен годишњим распоредом послова, који је одлучивао о приговору. Члан 11. Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у,,службеном гласнику Републике Србије.

4 4 О б р а з л о ж е њ е I. Уставни основ Уставни основ за доношење овог закона садржан је у члану 32. став 1. којим је прописано да свако има право да независан, непристрастан и законом већ установљен суд, правично и у разумном року, јавно расправи и одлучи о његовим правима и обавезама, основаности сумње која је била разлог за покретање поступка, као и о оптужбама против њега. II. Разлози за доношење закона Предложеним изменама Закона о заштити права на суђење у разумном року неопходно је избећи да председник суда одлучује у предметима поводом заштите права на суђење у разумном року кад је он судећи судија у основном предмету. Важећим законом није предвиђена обавеза да судије одређене годишњим распоредом послова увек воде поступак по приговору и одлучују о приговорима у том случају. Овим решењем странке се доводе у равноправан положај да о њиховом приговору поводом заштите права на суђење у разумном року одлучује судија који не поступа и не одлучује у основном предмету. Овим изменама је предвиђено и скраћење рока на приговор, јер сматрам да су два месеца потпуно довољна за поступање по приговору. III. Објашњење основних правних института и појединачних решења У члану 1. се врши измена ставова 2. и 4. којим у равноправнији положај доводе странке којима је предметни судија председник суда или у случајевима спречености поступајућег судије. У члану 2. усаглашавање са чланом 7. који је мењан у члану 1. У члану 3. усаглашавање са чланом 7. који је мењан у члану 1. У члану 4. усаглашавање са чланом 7. који је мењан у члану 1. У члану 5. усаглашавање са чланом 7. који је мењан у члану 1. и скрећење рока на приговор. У члану 6. усаглашавање са чланом 7. који је мењан у члану 1. и скрећење рока на приговор. У члану 7. скрећење рока на приговор. У члану 8. усаглашавање са чланом 7. који је мењан у члану 1. У члану 9. усаглашавање са чланом 7. који је мењан у члану 1. У члану 10. усаглашавање са чланом 7. који је мењан у члану 1. IV. Процена финансијских средстава потребних за спровођење закона За спровођење закона није потребно обезбедити додатна финансијска средства у буџету Републике Србије.

5 5 V.Анализа ефеката закона Усвајање и примена предложеног закона у великој мери ће допринети ефикаснијем суђењу у разумном року. VI. Разлози за доношење закона по хитном поступку Доношење овог закона по хитном поступку се предлаже из разлога што се овим законом уређује ефикасније суђење у разумном року.

6 6 ПРЕГЛЕД ОДРЕДАБА ЗАКОНА О ЗАШТИТИ ПРАВА НА СУЂЕЊЕ У РАЗУМНОМ РОКУ, КОЈЕ СЕ МЕЊАЈУ Члан 7. Странка подноси приговор суду који води поступак или суду пред којим се води поступак ако сматра да је јавни тужилац повредио њено право. Поступак по приговору води председник суда, који и одлучује о приговору. Годишњим распоредом послова он може одредити једног судију или више судија да поред њега воде поступак и одлучују о приговорима. ПОСТУПАК ПО ПРИГОВОРУ ВОДИ ПРЕДСЕДНИК СУДА КОЈИ ОДЛУЧУЈЕ О ПРИГОВОРУ. ГОДИШЊИМ РАСПОРЕДОМ ПОСЛОВА ОДРЕДИЋЕ СЕ ЈЕДАН ИЛИ ВИШЕ СУДИЈА ДА ВОДЕ ПОСТУПАК И ОДЛУЧУЈУ О ПРИГОВОРИМА У ПРЕДМЕТИМА У КОЈИМА ЈЕ ПРЕДСЕДНИК СУДА ПОСТУПАЈУЋИ СУДИЈА ИЛИ У СЛУЧАЈУ СПРЕЧЕНОСТИ ПРЕДСЕДНИКА СУДА. Усмена расправа се не одржава, а на остала питања сходно се примењује закон којим се уређује ванпарнични поступак. Председник суда дужан је да одлучи о приговору у року од два месеца од дана пријема приговора. ПРЕДСЕДНИК СУДА ОДНОСНО СУДИЈА ОДРЕЂЕН ГОДИШЊИМ РЕСПОРЕДОМ ПОСЛОВА ДУЖАН ЈЕ ДА ОДЛУЧИ О ПРИГОВОРУ У РОКУ ОД ДВА МЕСЕЦА ОД ДАНА ПРИЈЕМА ПРИГОВОРА. Члан 8. Председник суда решењем одбацује или одбија приговор без испитног поступка, или води испитни поступак. ПРЕДСЕДНИК СУДА, ОДНОСНО СУДИЈА ОДРЕЂЕН ГОДИШЊИМ РАСПОРЕДОМ ПОСЛОВА, РЕШЕЊЕМ ОДБАЦУЈЕ ИЛИ ОДБИЈА ПРИГОВОР БЕЗ ИСПИТНОГ ПОСТУПКА, ИЛИ ВОДИ ИСПИТНИ ПОСТУПАК. Приговор се одбацује ако одсуство неког обавезног елемента приговора онемогућава да се по њему поступа, затим ако је приговор поднело неовлашћено лице или ако је преурањен. Против решења о одбацивању приговора није дозвољена жалба. Приговор се одбија без испитног поступка ако је, с обзиром на трајање поступка које је наведено у приговору, очигледно неоснован. Члан 9. Испитни поступак почиње тиме што председник суда захтева од судије, или председника већа (у даљем тексту: судија), или од јавног тужиоца, да му достави извештај у року од 15 дана или у краћем року, ако је реч о поступку у коме је посебним законом одређено хитно поступање. ИСПИТНИ ПОСТУПАК ПОЧИЊЕ ТИМЕ ШТО ПРЕДСЕДНИК СУДА, ОДНОСНО СУДИЈА ОДРЕЂЕН ГОДИШЊИМ РАСПОРЕДОМ ПОСЛОВА, ЗАХТЕВА ОД СУДИЈЕ, ИЛИ ПРЕДСЕДНИКА ВЕЋА (У ДАЉЕМ ТЕКСТУ: СУДИЈА), ИЛИ ОД ЈАВНОГ ТУЖИОЦА, ДА МУ ДОСТАВИ ИЗВЕШТАЈ У РОКУ ОД 15 ДАНА ИЛИ У КРАЋЕМ РОКУ, АКО ЈЕ РЕЧ О ПОСТУПКУ У КОМЕ ЈЕ ПОСЕБНИМ ЗАКОНОМ ОДРЕЂЕНО ХИТНО ПОСТУПАЊЕ. Извештај садржи изјашњење о развоју поступка у времену и предлог рока у коме поступак може да се оконча. Председник суда може захтевати да му се доставе списи предмета ако, с обзиром на садржину приговора, сматра да их треба проучити. ПРЕДСЕДНИК СУДА, ОДНОСНО СУДИЈА ОДРЕЂЕН ГОДИШЊИМ РАСПОРЕДОМ ПОСЛОВА, МОЖЕ ЗАХТЕВАТИ ДА МУ СЕ ДОСТАВЕ СПИСИ

7 7 ПРЕДМЕТА АКО, С ОБЗИРОМ НА САДРЖИНУ ПРИГОВОРА, СМАТРА ДА ИХ ТРЕБА ПРОУЧИТИ. Члан 10. Председник суда проучава извештај и списе предмета и примењује мерила за оцену трајања суђења у разумном року (члан 4). ПРЕДСЕДНИК СУДА, ОДНОСНО СУДИЈА ОДРЕЂЕН ГОДИШЊИМ РАСПОРЕДОМ ПОСЛОВА, ПРОУЧАВА ИЗВЕШТАЈ И СПИСЕ ПРЕДМЕТА И ПРИМЕЊУЈЕ МЕРИЛА ЗА ОЦЕНУ ТРАЈАЊА СУЂЕЊА У РАЗУМНОМ РОКУ (ЧЛАН 4). После тога, решењем приговор одбија или га усваја и утврђује повреду права на суђење у разумном року. Судија и јавни тужилац немају право на жалбу против решења којим се приговор усваја. Члан 11. У решењу којим се приговор усваја и утврђује повреда права на суђење у разумном року председник суда указује судији или јавном тужиоцу на разлоге због којих је повређено право странке и налаже судији процесне радње које делотворно убрзавају поступак. Истим решењем председник суда одређује и рок у коме је судија дужан да предузме наложене процесне радње, а који не може бити краћи од 15 дана, нити дужи од четири месеца, и примерен рок у коме га судија извештава о предузетим радњама. У зависности од околности, а посебно ако је поступак хитан, председник суда може одредити првенство у одлучивању, затим одузети предмет судији и доделити га другом, ако је право странке повређено због преоптерећености или дужег одсуства судије. У РЕШЕЊУ КОЈИМ СЕ ПРИГОВОР УСВАЈА И УТВРЂУЈЕ ПОВРЕДА ПРАВА НА СУЂЕЊЕ У РАЗУМНОМ РОКУ ПРЕДСЕДНИК СУДА, ОДНОСНО СУДИЈА ОДРЕЂЕН ГОДИШЊИМ РАСПОРЕДОМ ПОСЛОВА, УКАЗУЈЕ СУДИЈИ ИЛИ ЈАВНОМ ТУЖИОЦУ НА РАЗЛОГЕ ЗБОГ КОЈИХ ЈЕ ПОВРЕЂЕНО ПРАВО СТРАНКЕ И НАЛАЖЕ СУДИЈИ ПРОЦЕСНЕ РАДЊЕ КОЈЕ ДЕЛОТВОРНО УБРЗАВАЈУ ПОСТУПАК. ИСТИМ РЕШЕЊЕМ ПРЕДСЕДНИК СУДА, ОДНОСНО СУДИЈА ОДРЕЂЕН ГОДИШЊИМ РАСПОРЕДОМ ПОСЛОВА, ОДРЕЂУЈЕ И РОК У КОМЕ ЈЕ СУДИЈА ДУЖАН ДА ПРЕДУЗМЕ НАЛОЖЕНЕ ПРОЦЕСНЕ РАДЊЕ, А КОЈИ НЕ МОЖЕ БИТИ КРАЋИ ОД 15 ДАНА, НИТИ ДУЖИ ОД ДВА МЕСЕЦА, И ПРИМЕРЕН РОК У КОМЕ ГА СУДИЈА ИЗВЕШТАВА О ПРЕДУЗЕТИМ РАДЊАМА. У ЗАВИСНОСТИ ОД ОКОЛНОСТИ, А ПОСЕБНО АКО ЈЕ ПОСТУПАК ХИТАН, ПРЕДСЕДНИК СУДА, ОДНОСНО СУДИЈА ОДРЕЂЕН ГОДИШЊИМ РАСПОРЕДОМ ПОСЛОВА, МОЖЕ ОДРЕДИТИ ПРВЕНСТВО У ОДЛУЧИВАЊУ, ЗАТИМ ОДУЗЕТИ ПРЕДМЕТ СУДИЈИ И ДОДЕЛИТИ ГА ДРУГОМ, АКО ЈЕ ПРАВО СТРАНКЕ ПОВРЕЂЕНО ЗБОГ ПРЕОПТЕРЕЋЕНОСТИ ИЛИ ДУЖЕГ ОДСУСТВА СУДИЈЕ. Члан 12. Председник суда доставља непосредно вишем јавном тужиоцу и странци извештај јавног тужиоца и решење којим је приговор усвојен и утврђено да је јавни тужилац повредио право на суђење у разумном року. Непосредно виши јавни тужилац дужан је да у року од осам дана од дана пријема решења донесе обавезно упутство којим јавном тужиоцу налаже процесне радње које делотворно убрзавају поступак. У обавезном упутству он

8 8 одређује и рок у коме је јавни тужилац дужан да предузме наложене процесне радње, а који не може бити краћи од 15 дана, нити дужи од четири месеца, и примерен рок у коме га јавни тужилац извештава о предузетим радњама. Обавезно упутство доставља се и председнику суда и странци. ПРЕДСЕДНИК СУДА, ОДНОСНО СУДИЈА ОДРЕЂЕН ГОДИШЊИМ РАСПОРЕДОМ ПОСЛОВА, ДОСТАВЉА НЕПОСРЕДНО ВИШЕМ ЈАВНОМ ТУЖИОЦУ И СТРАНЦИ ИЗВЕШТАЈ ЈАВНОГ ТУЖИОЦА И РЕШЕЊЕ КОЈИМ ЈЕ ПРИГОВОР УСВОЈЕН И УТВРЂЕНО ДА ЈЕ ЈАВНИ ТУЖИЛАЦ ПОВРЕДИО ПРАВО НА СУЂЕЊЕ У РАЗУМНОМ РОКУ. НЕПОСРЕДНО ВИШИ ЈАВНИ ТУЖИЛАЦ ДУЖАН ЈЕ ДА У РОКУ ОД ОСАМ ДАНА ОД ДАНА ПРИЈЕМА РЕШЕЊА ДОНЕСЕ ОБАВЕЗНО УПУТСТВО КОЈИМ ЈАВНОМ ТУЖИОЦУ НАЛАЖЕ ПРОЦЕСНЕ РАДЊЕ КОЈЕ ДЕЛОТВОРНО УБРЗАВАЈУ ПОСТУПАК. У ОБАВЕЗНОМ УПУТСТВУ ОН ОДРЕЂУЈЕ И РОК У КОМЕ ЈЕ ЈАВНИ ТУЖИЛАЦ ДУЖАН ДА ПРЕДУЗМЕ НАЛОЖЕНЕ ПРОЦЕСНЕ РАДЊЕ, А КОЈИ НЕ МОЖЕ БИТИ КРАЋИ ОД 15 ДАНА, НИТИ ДУЖИ ОД ДВА МЕСЕЦА, И ПРИМЕРЕН РОК У КОМЕ ГА ЈАВНИ ТУЖИЛАЦ ИЗВЕШТАВА О ПРЕДУЗЕТИМ РАДЊАМА. ОБАВЕЗНО УПУТСТВО ДОСТАВЉА СЕ И ПРЕДСЕДНИКУ СУДА, ОДНОСНО СУДИЈИ ОДРЕЂЕНОМ ГОДИШЊИМ РАСПОРЕДОМ ПОСЛОВА, И СТРАНЦИ. Члан 13. Странка чији је приговор одбијен, а која није поднела жалбу, може да поднесе нови приговор када истекну четири месеца од дана пријема решења о одбијању приговора, странка чији је приговор одбијен, а која је поднела жалбу која је одбијена када истекну четири месеца од дана пријема решења о одбијању жалбе, а странка чији је приговор усвојен, а која није поднела жалбу - када истекне пет месеци од дана пријема решења о усвајању приговора. СТРАНКА ЧИЈИ ЈЕ ПРИГОВОР ОДБИЈЕН, А КОЈА НИЈЕ ПОДНЕЛА ЖАЛБУ, МОЖЕ ДА ПОДНЕСЕ НОВИ ПРИГОВОР КАДА ИСТЕКНУ ДВА МЕСЕЦА ОД ДАНА ПРИЈЕМА РЕШЕЊА О ОДБИЈАЊУ ПРИГОВОРА, СТРАНКА ЧИЈИ ЈЕ ПРИГОВОР ОДБИЈЕН, А КОЈА ЈЕ ПОДНЕЛА ЖАЛБУ КОЈА ЈЕ ОДБИЈЕНА КАДА ИСТЕКНУ ДВА МЕСЕЦА ОД ДАНА ПРИЈЕМА РЕШЕЊА О ОДБИЈАЊУ ЖАЛБЕ, А СТРАНКА ЧИЈИ ЈЕ ПРИГОВОР УСВОЈЕН, А КОЈА НИЈЕ ПОДНЕЛА ЖАЛБУ - КАДА ИСТЕКНЕ ПЕТ МЕСЕЦИ ОД ДАНА ПРИЈЕМА РЕШЕЊА О УСВАЈАЊУ ПРИГОВОРА. Странка чија је жалба усвојена, и странка чији је приговор усвојен, а жалба одбијена, могу да поднесу нови приговор одмах после истека рока у коме је судија или јавни тужилац био дужан да предузме делотворне процесне радње. Ограничења права на подношење новог приговора не важе у поступку у коме су предложени или одређени притвор или привремена мера, у извршном поступку и у поступку против малолетника. Странка чији су приговор или жалба одбачени може одмах поднети нови приговор. Члан 14. Странка има право на жалбу ако је њен приговор одбијен или ако председник суда о њему не одлучи у року од два месеца од дана пријема приговора. СТРАНКА ИМА ПРАВО НА ЖАЛБУ АКО ЈЕ ЊЕН ПРИГОВОР ОДБИЈЕН ИЛИ АКО ПРЕДСЕДНИК СУДА, ОДНОСНО СУДИЈА ОДРЕЂЕН ГОДИШЊИМ РАСПОРЕДОМ ПОСЛОВА, О ЊЕМУ НЕ ОДЛУЧИ У РОКУ ОД ДВА МЕСЕЦА ОД ДАНА ПРИЈЕМА ПРИГОВОРА.

9 9 Жалба може да се поднесе и ако је приговор усвојен, али непосредно виши јавни тужилац није донео обавезно упутство у року од осам дана од дана пријема решења председника суда, затим ако председник суда или непосредно виши јавни тужилац није наложио судији или јавном тужиоцу процесне радње које делотворно убрзавају поступак, или ако судија или јавни тужилац није предузео наложене процесне радње у року који му је одређен. ЖАЛБА МОЖЕ ДА СЕ ПОДНЕСЕ И АКО ЈЕ ПРИГОВОР УСВОЈЕН, АЛИ НЕПОСРЕДНО ВИШИ ЈАВНИ ТУЖИЛАЦ НИЈЕ ДОНЕО ОБАВЕЗНО УПУТСТВО У РОКУ ОД ОСАМ ДАНА ОД ДАНА ПРИЈЕМА РЕШЕЊА ПРЕДСЕДНИКА СУДА, ЗАТИМ АКО ПРЕДСЕДНИК СУДА, ОДНОСНО СУДИЈА ОДРЕЂЕН ГОДИШЊИМ РАСПОРЕДОМ ПОСЛОВА ИЛИ НЕПОСРЕДНО ВИШИ ЈАВНИ ТУЖИЛАЦ НИЈЕ НАЛОЖИО СУДИЈИ ИЛИ ЈАВНОМ ТУЖИОЦУ ПРОЦЕСНЕ РАДЊЕ КОЈЕ ДЕЛОТВОРНО УБРЗАВАЈУ ПОСТУПАК, ИЛИ АКО СУДИЈА ИЛИ ЈАВНИ ТУЖИЛАЦ НИЈЕ ПРЕДУЗЕО НАЛОЖЕНЕ ПРОЦЕСНЕ РАДЊЕ У РОКУ КОЈИ МУ ЈЕ ОДРЕЂЕН. Поред осталог, жалба садржи исте обавезне елементе као приговор. Члан 15. Ако председник суда није одлучио о приговору, жалба се подноси у року од осам дана од дана када је истекао рок од два месеца од дана пријема приговора. АКО ПРЕДСЕДНИК СУДА, ОДНОСНО СУДИЈА ОДРЕЂЕН ГОДИШЊИМ РАСПОРЕДОМ ПОСЛОВА, НИЈЕ ОДЛУЧИО О ПРИГОВОРУ, ЖАЛБА СЕ ПОДНОСИ У РОКУ ОД ОСАМ ДАНА ОД ДАНА КАДА ЈЕ ИСТЕКАО РОК ОД ДВА МЕСЕЦА ОД ДАНА ПРИЈЕМА ПРИГОВОРА. Ако је приговор одбијен, жалба се подноси у року од осам дана од дана када је странка примила решење о одбијању приговора. Ако је приговор усвојен, а странка има право на жалбу (члан 14. став 2), жалба се подноси у року од осам дана: 1) од дана истека рока у коме је непосредно виши јавни тужилац био дужан да донесе обавезно упутство - ако се жалба подноси зато што непосредно виши јавни тужилац није донео обавезно упутство; 2) од дана када је странка примила решење - ако се жалба подноси зато што председник суда није судији наложио процесне радње које делотворно убрзавају поступак; 2) ОД ДАНА КАДА ЈЕ СТРАНКА ПРИМИЛА РЕШЕЊЕ - АКО СЕ ЖАЛБА ПОДНОСИ ЗАТО ШТО ПРЕДСЕДНИК СУДА, ОДНОСНО СУДИЈА ОДРЕЂЕН ГОДИШЊИМ РАСПОРЕДОМ ПОСЛОВА, НИЈЕ СУДИЈИ НАЛОЖИО ПРОЦЕСНЕ РАДЊЕ КОЈЕ ДЕЛОТВОРНО УБРЗАВАЈУ ПОСТУПАК; 3) од дана када је странка примила обавезно упутство - ако се жалба подноси зато што непосредно виши јавни тужилац није наложио јавном тужиоцу процесне радње које делотворно убрзавају поступак; 4) од дана истека рока у коме је судија или јавни тужилац био дужан да предузме наложене процесне радње - ако се жалба подноси зато што судија или јавни тужилац није предузео наложене процесне радње у року који му је одређен. Члан 16. Жалба се подноси председнику суда који је одлучивао о приговору. ЖАЛБ А СЕ ПОДНОСИ ПРЕДСЕДНИКУ СУДА, ОДНОСНО СУДИЈА ОДРЕЂЕН ГОДИШЊИМ РАСПОРЕДОМ ПОСЛОВА, КОЈИ ЈЕ ОДЛУЧИВАО О ПРИГОВОРУ.

10 10 Он одмах доставља председнику непосредно вишег суда жалбу и списе предмета. Председник непосредно вишег суда води поступак по жалби и одлучује о њој. Ако поступак у коме странка сматра да је повређено њено право на суђење у разумном року води Врховни касациони суд, поступак по жалби води и о жалби одлучује веће од три судије Врховног касационог суда. Председник непосредно вишег суда може годишњим распоредом послова одредити једног судију или више судија да поред њега воде поступак и одлучују о жалбама.

11 11 ИЗЈАВA О УСКЛАЂЕНОСТИ ПРОПИСА СА ПРОПИСИМА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ 1. Орган државне управе, односно други овлашћени предлагач прописа Народна посланица Наташа Вучковић 2. Назив прописа Предлог закона о изменама Закона о заштити права на суђење у разумном року The Law Proposal on amending the Law on the Protection of the Right to a Trial within a Reasonable Time 3. Усклађеност прописа с одредбама Споразума о стабилизацији и придруживању између Европских заједница и њихових држава чланица, са једне стране, и Републике Србије са друге стране ( Службени гласник РС, број 83/08) (у даљем тексту: Споразум), односно с одредбама Прелазног споразума о трговини и трговинским питањима између Европске заједнице, са једне стране, и Републике Србије, са друге стране ( Службени гласник РС, број 83/08) (у даљем тексту: Прелазни споразум): а) Одредба Споразума и Прелазног споразума која се односе на нормативну саржину прописа б) Прелазни рок за усклађивање законодавства према одредбама Споразума и Прелазног споразума в) Оцена испуњености обавезе које произлазе из наведене одредбе Споразума и Прелазног споразума г) Разлози за делимично испуњавање, односно неиспуњавање обавеза које произлазе из наведене одредбе Споразума и Прелазног споразума д) Веза са Националним програмом за интеграцију Републике Србије у Европску унију 4. Усклађеност прописа са прописима Европске уније а) Навођење одредби примарних извора права Еевропске уније и оцене усклађености са њима б) Навођење секундарних извора права Европске уније и оцене усклађености са њима в) Навођење осталих извора права Европске уније и усклађенст са њима г) Разлози за делимичну усклађеност, односно неусклађеност д) Рок у којем је предвиђено постизање потпуне усклађености прописа са прописима Европске уније 5. Уколико не постоје одговарајуће надлежности Европске уније у материји коју регулише пропис, и/или не постоје одговарајући секундарни извори права Европске уније са којима је потребно обезбедити усклађеност, потребно је образложити ту чињеницу. У овом случају, није потребно попуњавати Табелу усклађености прописа. Табелу усклађености није потребно попуњавати и уколико се домаћим прописом не врши пренос одредби секундарног извора права Европске уније већ се

12 12 искључиво врши примена или спровођење неког захтева који произилази из одредбе секундарног извора права. Не постоје одговарајући прописи Европске уније са којима је потребно обезбедити усклађеност Предлога закона о изменама Закона о заштити права на суђење у разумном року. 6. Да ли су претходно наведени извори права ЕУ преведени на српски језик? Не. 7. Да ли је пропис преведен на неки службени језик ЕУ? Не. 8. Учешће консултаната у изради прописа и њихово мишљење о усклађености Не. Потпис руководиоца oрганa органа државне управе, односно другог овлашћеног предлагача прописа, датум и печат Београд, 15. септембар године НАРОДНА ПОСЛАНИЦА Наташа Вучковић

ПРЕДЛОГ ЗАКОН О ДОПУНИ ЗАКОНА О УСТАВНОМ СУДУ Члан 1. У Закону о Уставном суду ( Службени гласник РС, бр. 109/07, 99/11, 18/13 - УС и 40/15 - др. зако

ПРЕДЛОГ ЗАКОН О ДОПУНИ ЗАКОНА О УСТАВНОМ СУДУ Члан 1. У Закону о Уставном суду ( Службени гласник РС, бр. 109/07, 99/11, 18/13 - УС и 40/15 - др. зако ПРЕДЛОГ ЗАКОН О ДОПУНИ ЗАКОНА О УСТАВНОМ СУДУ Члан 1. У Закону о Уставном суду ( Службени гласник РС, бр. 109/07, 99/11, 18/13 - УС и 40/15 - др. закон), у члану 89. став 3. после речи: постављен тачка

Више

PREDLOG ZAKON O IZMENI ZAKONA O JAVNOM REDU I MIRU Član 1. U Zakonu o javnom redu i miru ( Sl. Glasnik RS broj 6/16) naziv iznad člana i član 22. briš

PREDLOG ZAKON O IZMENI ZAKONA O JAVNOM REDU I MIRU Član 1. U Zakonu o javnom redu i miru ( Sl. Glasnik RS broj 6/16) naziv iznad člana i član 22. briš PREDLOG ZAKON O IZMENI ZAKONA O JAVNOM REDU I MIRU Član 1. U Zakonu o javnom redu i miru ( Sl. Glasnik RS broj 616) naziv iznad člana i član 22. brišu se. Član 2. Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od

Више

ПРЕДЛОГ З А К О Н О ИЗМЕНАМА И ДОПУНИ ЗАКОНА О ОДУЗИМАЊУ ИМОВИНЕ ПРОИСТЕКЛЕ ИЗ КРИВИЧНОГ ДЕЛА Члан 1. У Закону о одузимању имовине проистекле из криви

ПРЕДЛОГ З А К О Н О ИЗМЕНАМА И ДОПУНИ ЗАКОНА О ОДУЗИМАЊУ ИМОВИНЕ ПРОИСТЕКЛЕ ИЗ КРИВИЧНОГ ДЕЛА Члан 1. У Закону о одузимању имовине проистекле из криви ПРЕДЛОГ З А К О Н О ИЗМЕНАМА И ДОПУНИ ЗАКОНА О ОДУЗИМАЊУ ИМОВИНЕ ПРОИСТЕКЛЕ ИЗ КРИВИЧНОГ ДЕЛА Члан 1. У Закону о одузимању имовине проистекле из кривичног дела ( Службени гласник РС, бр. 32/13 и 94/16),

Више

ЗАКОН О ИЗМЕНАМА ЗАКОНА О ИНФОРМАЦИОНОЈ БЕЗБЕДНОСТИ Члан 1. П Р Е Д Л О Г У Закону о информационој безбедности ( Службени гласник РС, број 6/16), у чл

ЗАКОН О ИЗМЕНАМА ЗАКОНА О ИНФОРМАЦИОНОЈ БЕЗБЕДНОСТИ Члан 1. П Р Е Д Л О Г У Закону о информационој безбедности ( Службени гласник РС, број 6/16), у чл ЗАКОН О ИЗМЕНАМА ЗАКОНА О ИНФОРМАЦИОНОЈ БЕЗБЕДНОСТИ Члан 1. П Р Е Д Л О Г У Закону о информационој безбедности ( Службени гласник РС, број 616), у члану 5. став 1. речи: Управе за заједничке послове републичких

Више

PREDLOG Z A K O N O IZMENI ZAKONA O REPUBLIČKIM ADMINISTRATIVNIM TAKSAMA Član 1. U Zakonu o republičkim administrativnim taksama ( Službeni glasnik RS

PREDLOG Z A K O N O IZMENI ZAKONA O REPUBLIČKIM ADMINISTRATIVNIM TAKSAMA Član 1. U Zakonu o republičkim administrativnim taksama ( Službeni glasnik RS PREDLOG Z A K O N O IZMENI ZAKONA O REPUBLIČKIM ADMINISTRATIVNIM TAKSAMA Član 1. U Zakonu o republičkim administrativnim taksama ( Službeni glasnik RS, br. 43/03, 51/03-ispravka, 61/05, 101/05-dr. zakon,

Више

P R E D L O G Z A K O N O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O JAVNOM OKUPLJANJU Član 1. U Zakonu o javnom okupljanju ( Sl. Glasnik RS broj 6/16), u članu 3.

P R E D L O G Z A K O N O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O JAVNOM OKUPLJANJU Član 1. U Zakonu o javnom okupljanju ( Sl. Glasnik RS broj 6/16), u članu 3. P R E D L O G Z A K O N O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O JAVNOM OKUPLJANJU Član 1. U Zakonu o javnom okupljanju ( Sl. Glasnik RS broj 6/16), u članu 3. u stavu 1. reči: socijalnih i brišu se. U stavu 2.

Више

ПРЕДЛОГ

ПРЕДЛОГ Z A K O N O IZMENI ZAKONA O JAVNIM MEDIJSKIM SERVISIMA Član 1. PREDLOG U Zakonu o javnim medijskim servisima ( Službeni glasnik PC, br. 8314 i 10315), u članu 62. stav 1. reči: 31. decembra 2016. godine

Више

PREDLOG ZAKON O IZMENAMA ZAKONA O FINANSIRANJU LOKALNE SAMOUPRAVE Član 1. U Zakonu o finansiranju lokalne samouprave ( Službeni glasnik RS, br. 62/06,

PREDLOG ZAKON O IZMENAMA ZAKONA O FINANSIRANJU LOKALNE SAMOUPRAVE Član 1. U Zakonu o finansiranju lokalne samouprave ( Službeni glasnik RS, br. 62/06, PREDLOG ZAKON O IZMENAMA ZAKONA O FINANSIRANJU LOKALNE SAMOUPRAVE Član 1. U Zakonu o finansiranju lokalne samouprave ( Službeni glasnik RS, br. 6206, 4711, 9312, 9913, 12514 i 9515), u članu 35. stav 1.

Више

ПРЕДЛОГ

ПРЕДЛОГ Z A K O N PREDLOG O IZMENAMA ZAKONA O DAVANJU GARANCIJE REPUBLIKE SRBIJE U KORIST OTP BANKA SRBIJA A.D. NOVI SAD, BANCA INTESA A.D. BEOGRAD, NBG BANK MALTA LTD, "AIK BANKA" A.D. NIŠ I UNICREDIT BANK SRBIJA

Више

ПРЕДЛОГ

ПРЕДЛОГ Z A K O N O IZMENAMA ZAKONA O JAVNOM REDU I MIRU Član 1. PREDLOG U Zakonu o javnom redu i miru ( Službeni glasnik RS, broj 6/16), u članu 17. stav 1. broj: 10.000 zamenjuje se brojem: 50.000, a broj: 50.000

Више

З А К О Н О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНИКА О КРИВИЧНОМ ПОСТУПКУ Члан 1. П Р Е Д Л О Г У Законику о кривичном поступку ( Службени гласник РС, бр. 72/11,

З А К О Н О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНИКА О КРИВИЧНОМ ПОСТУПКУ Члан 1. П Р Е Д Л О Г У Законику о кривичном поступку ( Службени гласник РС, бр. 72/11, З А К О Н О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНИКА О КРИВИЧНОМ ПОСТУПКУ Члан 1. П Р Е Д Л О Г У Законику о кривичном поступку ( Службени гласник РС, бр. 72/11, 101/11, 121/12, 32/13, 45/13 и 55/14), у члану 21.

Више

Microsoft Word - 04 Pravilnik o postupku i uslovima izricanja mera i oduzimanju dozvole emiterima.doc

Microsoft Word - 04 Pravilnik o postupku i uslovima izricanja mera i oduzimanju dozvole emiterima.doc Савет Републичке радиодифузне агенције на основу члана 8 став 1 тачка 9, члана 18 став 8, члана 62 став 2 Закона о радиодифузији ( Службени гласник Републике Србије бр. 42/02, 97/04, 76/05, 79/05, 62/06

Више

П РА В И Л Н И К

П РА В И Л Н И К Београд, 08.06.2017. год. 02-10 Број: 06-2179/3-17 На основу члана 7. Правилника о раду етичких комисија и Одбора за професионалну етику Универзитета у Београду (''Гласник Универзитета у Београду'', број

Више

РЕПУБЛИКА СРБИЈА Дана: 18. јула године Државно правобранилаштво Министарство правде Број: ДП 590/2018 Број: / Високи савет судс

РЕПУБЛИКА СРБИЈА Дана: 18. јула године Државно правобранилаштво Министарство правде Број: ДП 590/2018 Број: / Високи савет судс РЕПУБЛИКА СРБИЈА Дана: 18. јула 2018. године Државно правобранилаштво Министарство правде Број: ДП 590/2018 Број: 7-00-00233/2018-01 Високи савет судства Врховни касациони суд Број: 021-05-065/2018-01

Више

Microsoft Word - Pravilnik o disc postupku.doc

Microsoft Word - Pravilnik o disc postupku.doc На основу члана 93. став 3. Закона о судијама (,,Службени гласник РС, бр. 116/08, 58/09 и 104/09) и члана 13. алинеја 10. Закона о Високом савету судства (,,Службени гласник РС, број 116/08), Високи савет

Више

P R E D L O G ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POREZIMA NA IMOVINU Član 1. U Zakonu o porezima na imovinu ( Sl. Glasnik RS broj 26/01, 45/02 US, S

P R E D L O G ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POREZIMA NA IMOVINU Član 1. U Zakonu o porezima na imovinu ( Sl. Glasnik RS broj 26/01, 45/02 US, S P R E D L O G ZAKON O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POREZIMA NA IMOVINU Član 1. U Zakonu o porezima na imovinu ( Sl. Glasnik RS broj 2601, 4502 US, Sl. list SRJ br. 4202 US, Sl. glasnik RS br. 8002 dr.

Више

Proba

Proba Kabinet Zaštitnika 020/241-642 Savjetnici 020/225-395 Centrala 020/225-395 Fax: 020/241-642 E-mail: ombudsman@t-com.me www.ombudsman.co.me Br. 97/18-3 Podgorica, 22. 2. 2018. godine Na osnovu člana 41

Више

ЗА ГРАЂАНЕ И ПРИВРЕДУ МОДЕЛ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА ИЗДАВАЊЕ ПОРЕСКОГ УВЕРЕЊА Област: Локална пореска администрација- изворна надлежност Ко покреће

ЗА ГРАЂАНЕ И ПРИВРЕДУ МОДЕЛ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА ИЗДАВАЊЕ ПОРЕСКОГ УВЕРЕЊА Област: Локална пореска администрација- изворна надлежност Ко покреће ЗА ГРАЂАНЕ И ПРИВРЕДУ МОДЕЛ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА ИЗДАВАЊЕ ПОРЕСКОГ УВЕРЕЊА Област: Локална пореска администрација- изворна надлежност Ко покреће поступак и начин покретања поступка Порески обвезник,

Више

ЗА ГРАЂАНЕ МОДЕЛ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА СТИЦАЊЕ СТАТУСА ЕНЕРГЕТСКИ УГРОЖЕНОГ КУПЦА ЗБОГ ЗДРАВСТВЕНОГ СТАЊА ОБЛАСТ : Друштвене делатности изворни по

ЗА ГРАЂАНЕ МОДЕЛ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА СТИЦАЊЕ СТАТУСА ЕНЕРГЕТСКИ УГРОЖЕНОГ КУПЦА ЗБОГ ЗДРАВСТВЕНОГ СТАЊА ОБЛАСТ : Друштвене делатности изворни по ЗА ГРАЂАНЕ МОДЕЛ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА СТИЦАЊЕ СТАТУСА ЕНЕРГЕТСКИ УГРОЖЕНОГ КУПЦА ЗБОГ ЗДРАВСТВЕНОГ СТАЊА ОБЛАСТ : Друштвене делатности изворни посао Ко покреће поступак и на који начин: Захтев за

Више

("Сл. гласник РС", бр. 99/2011 и 83/2014) ЗАКОН о поступку регистрације у Агенцији за привредне регистре I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ Предмет закона Члан 1. Овим

(Сл. гласник РС, бр. 99/2011 и 83/2014) ЗАКОН о поступку регистрације у Агенцији за привредне регистре I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ Предмет закона Члан 1. Овим ("Сл. гласник РС", бр. 99/2011 и 83/2014) ЗАКОН о поступку регистрације у Агенцији за привредне регистре I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ Предмет закона Члан 1. Овим законом уређује се поступак регистрације, евидентирања

Више

PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PROFESIONALNOJ REHABILITACIJI I ZAPOŠLJAVANJU OSOBA SA INVALIDITETOM Član 1. U Zakonu o profesionalnoj r

PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PROFESIONALNOJ REHABILITACIJI I ZAPOŠLJAVANJU OSOBA SA INVALIDITETOM Član 1. U Zakonu o profesionalnoj r PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O PROFESIONALNOJ REHABILITACIJI I ZAPOŠLJAVANJU OSOBA SA INVALIDITETOM Član 1. U Zakonu o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom

Више

Microsoft Word - Pravilnik o postupku unutrašnjeg uzbunjivanja Srednjoškolskog doma.doc

Microsoft Word - Pravilnik o postupku unutrašnjeg  uzbunjivanja Srednjoškolskog doma.doc Средњошколски дом у Новом Саду Дел.бр: 01-896 Датум: 03.12.2015. ПРАВИЛНИК О ПОСТУПКУ УНУТРАШЊЕГ УЗБУЊИВАЊА У СРЕДЊОШКОЛСКОМ ДОМУ Нови Сад, децембар 2015. 1 На основу члана 16. став 1. Закона о заштити

Више

Microsoft Word

Microsoft Word На основу члана 23. став 7. Закона о добробити животиња ( Службени гласник РС, број 41/09), Министар пољопривреде, шумарства и водопривреде, доноси П Р А В И Л Н И К О ПРОГРАМУ ОБУКЕ О ДОБРОБИТИ ЖИВОТИЊА

Више

ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА ПРИСТУП ИНФОРМАЦИЈАМА ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА Остваривање права на слободан приступ информацијама од јавног значаја регулисано је Закон

ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА ПРИСТУП ИНФОРМАЦИЈАМА ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА Остваривање права на слободан приступ информацијама од јавног значаја регулисано је Закон ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА ПРИСТУП ИНФОРМАЦИЈАМА ОД ЈАВНОГ ЗНАЧАЈА Остваривање права на слободан приступ информацијама од јавног значаја регулисано је Законом о слободном приступу информацијама од јавног значаја

Више

Република Србија ВИСОКИ САВЕТ СУДСТВА ДИСЦИПЛИНСКИ ТУЖИЛАЦ Датум: године Б е о г р а д ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ДИСЦИПЛИНСКОГ ТУЖИОЦА ВИСОКОГ САВЕТ

Република Србија ВИСОКИ САВЕТ СУДСТВА ДИСЦИПЛИНСКИ ТУЖИЛАЦ Датум: године Б е о г р а д ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ДИСЦИПЛИНСКОГ ТУЖИОЦА ВИСОКОГ САВЕТ Република Србија ВИСОКИ САВЕТ СУДСТВА ДИСЦИПЛИНСКИ ТУЖИЛАЦ Датум: 26.02.2015. године Б е о г р а д ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ДИСЦИПЛИНСКОГ ТУЖИОЦА ВИСОКОГ САВЕТА СУДСТВА за 2014. годину Дисциплинском тужиоцу Високог

Више

narrative report

narrative report Gundulićev venac 48, 11000 Beograd Tel: 011 3287 226; 011 3287 334 office@bezbednost.org www.bezbednost.org RESURSI www.bezbednost.org/resursi ZAKON O BEZBEDNOSNO- INFORMATIVNOJ AGENCIJI ( Sl. glasnik

Више

Завод за хитну медицинску помоћ Крагујевац Број: 01/ Дана: год. Крагујевац На основу члaна 136. Закона о здравственој заштити (Служ

Завод за хитну медицинску помоћ Крагујевац Број: 01/ Дана: год. Крагујевац На основу члaна 136. Закона о здравственој заштити (Служ Завод за хитну медицинску помоћ Крагујевац Број: 01/2452-15 Дана: 01.12.2015. год. Крагујевац На основу члaна 136. Закона о здравственој заштити (Службени гласник РС бр. 107/05, 72 /09, 88/10, 99/10, 57/11,

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ П Р А В И Л Н И К О РАДУ ОДБОРА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНУ ЕТИКУ УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ Крагујевац, мај године

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ П Р А В И Л Н И К О РАДУ ОДБОРА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНУ ЕТИКУ УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ Крагујевац, мај године УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ П Р А В И Л Н И К О РАДУ ОДБОРА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНУ ЕТИКУ УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ Крагујевац, мај 2017. године Сенат Универзитета у Крагујевцу, на основу члана 55. Закона о високом

Више

Z A K O N O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ODUZIMANJU IMOVINE PROISTEKLE IZ KRIVIČNOG DELA Član 1. U Zakonu o oduzimanju imovine proistekle iz krivičnog

Z A K O N O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ODUZIMANJU IMOVINE PROISTEKLE IZ KRIVIČNOG DELA Član 1. U Zakonu o oduzimanju imovine proistekle iz krivičnog Z A K O N O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ODUZIMANJU IMOVINE PROISTEKLE IZ KRIVIČNOG DELA Član 1. U Zakonu o oduzimanju imovine proistekle iz krivičnog dela ( Službeni glasnik RS, broj 32/13), u članu 2.

Више

ПОСЛОВНИК О РАДУ СТУДЕНТСКОГ ПАРЛАМЕНТА ХЕМИЈСКОГ ФАКУЛТЕТА Београд 2013

ПОСЛОВНИК О РАДУ СТУДЕНТСКОГ ПАРЛАМЕНТА ХЕМИЈСКОГ ФАКУЛТЕТА Београд 2013 ПОСЛОВНИК О РАДУ СТУДЕНТСКОГ ПАРЛАМЕНТА ХЕМИЈСКОГ ФАКУЛТЕТА Београд 2013 Основне одредбе Члан 1 Овим Пословником о раду се уређују: делатност, избор, рад, управљање и организација Студентског парламента

Више

На основу члана 55. став 7. Закона о високом образовању ( Службени гласник Републике Србије, бр. 76/2005, 100/2007, 97/2008, 44/2010, 93/2012, 89/2013

На основу члана 55. став 7. Закона о високом образовању ( Службени гласник Републике Србије, бр. 76/2005, 100/2007, 97/2008, 44/2010, 93/2012, 89/2013 На основу члана 55. став 7. Закона о високом образовању ( Службени гласник Републике Србије, бр. 76/2005, 100/2007, 97/2008, 44/2010, 93/2012, 89/2013, 90/2014, 45/15 и 68/2015 аутентично тумачење) и члана

Више

Z A K O N O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O BEZBEDNOSNO-INFORMATIVNOJ AGENCIJI Član 1. PREDLOG U Zakonu o Bezbednosno-informativnoj agenciji ( Službeni g

Z A K O N O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O BEZBEDNOSNO-INFORMATIVNOJ AGENCIJI Član 1. PREDLOG U Zakonu o Bezbednosno-informativnoj agenciji ( Službeni g Z A K O N O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O BEZBEDNOSNO-INFORMATIVNOJ AGENCIJI Član 1. PREDLOG U Zakonu o Bezbednosno-informativnoj agenciji ( Službeni glasnik RS, br. 42/02, 111/09, 65/14 US i 66/14), u

Више

II Поступак унутрашњег узбуњивања Члан 3. Поступак унутрашњег узбуњивања започиње достављањем информације Овлашћеном лицу у вези са узбуњивањем, писме

II Поступак унутрашњег узбуњивања Члан 3. Поступак унутрашњег узбуњивања започиње достављањем информације Овлашћеном лицу у вези са узбуњивањем, писме II Поступак унутрашњег узбуњивања Члан 3. Поступак унутрашњег узбуњивања започиње достављањем информације Овлашћеном лицу у вези са узбуњивањем, писмено или усмено. Члан 4. Писмено достављање информације

Више

Република Србија УПРАВНИ СУД 1 У.1288/ године Б е о г р а д У ИМЕ НАРОДА Управни суд, у већу састављеном од судија: др Јадранке Ињац, пр

Република Србија УПРАВНИ СУД 1 У.1288/ године Б е о г р а д У ИМЕ НАРОДА Управни суд, у већу састављеном од судија: др Јадранке Ињац, пр Република Србија УПРАВНИ СУД 29.05.2014. године Б е о г р а д У ИМЕ НАРОДА Управни суд, у већу састављеном од судија: др Јадранке Ињац, председника већа, Јасминке Вукашиновић и Весне Лазаревић, чланова

Више

Na osnovu člana 56. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti Crne Gore ("Službeni list CG", br. 79/08, 70/09 i 44/12) i člana 15. Statuta Agencije za zašt

Na osnovu člana 56. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti Crne Gore (Službeni list CG, br. 79/08, 70/09 i 44/12) i člana 15. Statuta Agencije za zašt Na osnovu člana 56. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti Crne Gore ("Službeni list CG", br. 79/08, 70/09 i 44/12) i člana 15. Statuta Agencije za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama,

Више

ЗА ПРИВРЕДУ МОДЕЛ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА УТВРЂИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ПРОСТОРА И ОПРЕМЕ, У ПОГЛЕДУ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗА ОБАВЉАЊЕ ПРИВРЕДНЕ

ЗА ПРИВРЕДУ МОДЕЛ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА УТВРЂИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ПРОСТОРА И ОПРЕМЕ, У ПОГЛЕДУ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗА ОБАВЉАЊЕ ПРИВРЕДНЕ ЗА ПРИВРЕДУ МОДЕЛ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА УТВРЂИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ПРОСТОРА И ОПРЕМЕ, У ПОГЛЕДУ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗА ОБАВЉАЊЕ ПРИВРЕДНЕ ДЕЛАТНОСТИ Област: Животна средина - поверени послови

Више

РЕПУБЛИКА СРБИЈА АПЕЛАЦИОНИ СУД У БЕОГРАДУ Су.бр.I-2 19/ године Председник Апелационог суда у Београду, судија Душко Миленковић, након р

РЕПУБЛИКА СРБИЈА АПЕЛАЦИОНИ СУД У БЕОГРАДУ Су.бр.I-2 19/ године Председник Апелационог суда у Београду, судија Душко Миленковић, након р РЕПУБЛИКА СРБИЈА АПЕЛАЦИОНИ СУД У БЕОГРАДУ Су.бр.I-2 19/17 30.01.2017. године Председник Апелационог суда у Београду, судија Душко Миленковић, након разматрања Годишњег извештаја о раду суда за 2017. годину

Више

Република Србија ВРХОВНИ КАСАЦИОНИ СУД Кзз 803/ године Б е о г р а д У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија:

Република Србија ВРХОВНИ КАСАЦИОНИ СУД Кзз 803/ године Б е о г р а д У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Република Србија ВРХОВНИ КАСАЦИОНИ СУД 23.09.2015. године Б е о г р а д У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Невенке Важић, председника већа, Веска Крстајића, Биљане Синановић,

Више

ПРАВИЛНИК О ПОСТУПКУ УНУТРАШЊЕГ УЗБУЊИВАЊА

ПРАВИЛНИК О ПОСТУПКУ УНУТРАШЊЕГ УЗБУЊИВАЊА На основу члана 16 Закона о заштити узбуњивача ( Сл. Гласник РС, бр. 128/2014) (даље: Закон) и Правилника о начину унутрашњег узбуњивања, начину одређивања овлашћеног лица код послодавца, као и другим

Више

Katalog propisa Registar i precisceni tekstovi propisa Crne Gore

Katalog propisa Registar i precisceni tekstovi propisa Crne Gore Prečišćeni tekst Zakona o upravnom sporu obuhvata sljedeće propise: 1. Zakon o upravnom sporu ("Službeni list Republike Crne Gore", br. 060/03 od 28.10.2003), 2. Zakon o izmjenama Zakona i drugih propisa

Више

Microsoft Word - PRAVILNIK o vrednovanju kvaliteta rada ustanova

Microsoft Word - PRAVILNIK o vrednovanju kvaliteta rada ustanova PRAVILNIK O VREDNOVANJU KVALITETA RADA USTANOVA ("Sl. glasnik RS", br. 9/2012) Sadržina Pravilnika Član 1 Ovim pravilnikom uređuju se organi i tela ustanove, postupci praćenja ostvarivanja programa obrazovanja

Више

Page 1 of 6 SEDMI DEO Prvi deo Prethodni deo IZMENE Odluka Ustavnog suda Republike Crne Gore kojom se utvrđuje da odredba člana 187 stav 4 Zakona o parničnom postupku ("Službeni list Republike Crne Gore",

Више

ЗА ГРАЂАНЕ МОДЕЛ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА БОРАЧКИ ДОДАТАК Област: Борачко-инвалидска заштита поверени послови Ко покреће поступка и на који начин: Бо

ЗА ГРАЂАНЕ МОДЕЛ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА БОРАЧКИ ДОДАТАК Област: Борачко-инвалидска заштита поверени послови Ко покреће поступка и на који начин: Бо ЗА ГРАЂАНЕ МОДЕЛ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА БОРАЧКИ ДОДАТАК Област: Борачко-инвалидска заштита поверени послови Ко покреће поступка и на који начин: Борачки додатак је право на додатак уз зараду остварену

Више

На основу члана 65. став 1. и 5. Закона о високом образовању ( Службени гласник РС, број 88/2017, 27/ др. закон и 73/2018) и члана 46. став 1. т

На основу члана 65. став 1. и 5. Закона о високом образовању ( Службени гласник РС, број 88/2017, 27/ др. закон и 73/2018) и члана 46. став 1. т На основу члана 65. став 1. и 5. Закона о високом образовању ( Службени гласник РС, број 88/2017, 27/2018 - др. закон и 73/2018) и члана 46. став 1. тачка 48. Статута Универзитета у Нишу ( Гласник Универзитета

Више

NACRT ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O STEČAJU I LIKVIDACIJI BANAKA Član 1 U Zakonu o stečaju i likvidaciji banaka ( Službeni list RCG, broj 47/0

NACRT ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O STEČAJU I LIKVIDACIJI BANAKA Član 1 U Zakonu o stečaju i likvidaciji banaka ( Službeni list RCG, broj 47/0 NACRT ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O STEČAJU I LIKVIDACIJI BANAKA Član 1 U Zakonu o stečaju i likvidaciji banaka ( Službeni list RCG, broj 47/01 i "Službeni list CG", br. 62/08 i 44/10) u članu

Више

Microsoft Word - PRAVILNIK povreda Kodeksa prof.etike-NOVI.doc

Microsoft Word - PRAVILNIK povreda Kodeksa prof.etike-NOVI.doc На основу члана 80 став 2 Статута Универзитета у Новом Саду (Савет Универзитета у Новом Саду, 28. децембар 2010. године), Сенат Универзитета у Новом Саду на својој 40. седници одржаној дана 15.03.2012.

Више

ODLUKA O RASKOPAVANJU POVRŠINA JAVNE NAMENE ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 12/2011, 56/2012, 13/2014, 69/2014 i 74/2016) I OPŠTE ODREDBE Član 1 Ovo

ODLUKA O RASKOPAVANJU POVRŠINA JAVNE NAMENE (Sl. list Grada Novog Sada, br. 12/2011, 56/2012, 13/2014, 69/2014 i 74/2016) I OPŠTE ODREDBE Član 1 Ovo ODLUKA O RASKOPAVANJU POVRŠINA JAVNE NAMENE ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 12/2011, 56/2012, 13/2014, 69/2014 i 74/2016) I OPŠTE ODREDBE Član 1 Ovom odlukom uređuju se uslovi i način organizovanja poslova

Више

Proba

Proba Kabinet Zaštitnika 020/241-642 Savjetnici 020/225-395 Centrala 020/225-395 Fax: 020/241-642 E-mail: ombudsman@t-com.me www.ombudsman.co.me Br. 12/16-4 Podgorica, 23.03. 2016. godine Na osnovu člana 41.

Више

(Microsoft Word - POSLOVNIK O RADU STRU\310NOG SAVETA - 2.doc)

(Microsoft Word - POSLOVNIK O RADU STRU\310NOG SAVETA - 2.doc) ОПШТА БОЛНИЦА Др Лаза К. Лазаревић ШАБАЦ ПОСЛОВНИК О РАДУ СТРУЧНОГ САВЕТА Шабац,, септембар 2012. године Р Е П У Б Л И К А С Р Б И Ј А ОПШТА БОЛНИЦА Др Лаза К. Лазаревић ШАБАЦ БРОЈ: Ш А Б А Ц : На основу

Више

Odluka o zastitiniku gradjana

Odluka o zastitiniku gradjana ( Службени лист града Београда, бр. 34/09 и 41/09-испр.) ОДЛУКА О ЗАШТИТНИКУ ГРАЂАНА И - ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ Предмет уређивања Члан 1 Овом одлуком уређују се надлежност и овлашћења, начин поступања, избор

Више

Microsoft Word - disciplinska_odgovornost_tuzilaca.doc

Microsoft Word - disciplinska_odgovornost_tuzilaca.doc Мр Јасмина Киурски Љиљана Николић Милан Петровић Биљана Силађи ДИСЦИПЛИНСКА ОДГОВОРНОСТ ТУЖИЛАЦА Удружење јавних тужилаца и заменика јавних тужилаца Србије ПРАВИЛНИК ДРЖАВНОГ ВЕЋА ТУЖИЛАЦА О ДИСЦИПЛИНСКОЈ

Више

Zakon o upravnim sporovima

Zakon o upravnim sporovima AKTIVA sistem doo, Novi Sad Osnivanje preduzeća i radnji, Računovodstvena agencija, Poresko savetovanje Propisi besplatno www.aktivasistem.com Obrasci besplatno ZAKON O UPRAVNIM SPOROVIMA ("Službeni glasnik

Више

ZAKON O SLOBODNOM PRISTUPU INFORMACIJAMA OD JAVNOG ZNAČAJA ("Sl. glasnik RS", br. 120/2004) I OSNOVNE ODREDBE Predmet zakona Član 1 Ovim zakonom uređu

ZAKON O SLOBODNOM PRISTUPU INFORMACIJAMA OD JAVNOG ZNAČAJA (Sl. glasnik RS, br. 120/2004) I OSNOVNE ODREDBE Predmet zakona Član 1 Ovim zakonom uređu ZAKON O SLOBODNOM PRISTUPU INFORMACIJAMA OD JAVNOG ZNAČAJA ("Sl. glasnik RS", br. 120/2004) I OSNOVNE ODREDBE Predmet zakona Član 1 Ovim zakonom uređuju se prava na pristup informacijama od javnog značaja

Више

Microsoft Word _Lat.DOC

Microsoft Word _Lat.DOC Z A K O N O SLOBODNOM PRISTUPU INFORMACIJAMA OD JAVNOG ZNAČAJA I. OSNOVNE ODREDBE Predmet zakona Član 1. Ovim zakonom uređuju se prava na pristup informacijama od javnog značaja kojima raspolažu organi

Више

Nacrt zakona o dopuni Zakona o pravosudnom ispitu u Republici Srpskoj

Nacrt zakona o dopuni Zakona o  pravosudnom ispitu u Republici Srpskoj REPUBLIKA SRPSKA VLADA NACRT ZAKON O DOPUNI ZAKONA O PRAVOSUDNOM ISPITU U REPUBLICI SRPSKOJ Banja Luka, maj 2019. godine Nacrt ZAKON O DOPUNI ZAKONA O PRAVOSUDNOM ISPITU U REPUBLICI SRPSKOJ Član 1. U Zakonu

Више

Република Србија ВРХОВНИ КАСАЦИОНИ СУД I Су-1 265/ године Б е о г р а д ПРАВИЛНИК О ПОСТУПКУ УНУТРАШЊЕГ УЗБУЊИВАЊА У ВРХОВНОМ КАСАЦИОН

Република Србија ВРХОВНИ КАСАЦИОНИ СУД I Су-1 265/ године Б е о г р а д ПРАВИЛНИК О ПОСТУПКУ УНУТРАШЊЕГ УЗБУЊИВАЊА У ВРХОВНОМ КАСАЦИОН Република Србија ВРХОВНИ КАСАЦИОНИ СУД I Су-1 265/15 01. 12. 2015. године Б е о г р а д ПРАВИЛНИК О ПОСТУПКУ УНУТРАШЊЕГ УЗБУЊИВАЊА У ВРХОВНОМ КАСАЦИОНОМ СУДУ Децембар 2015. године 2 На основу члана 52.

Више

П р е д л о г

П р е д л о г НАЦРТ О Д Л У К А О ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ЛОКАЛНИМ АДМИНИСТРАТИВНИМ ТАКСАМА Обрађивач: Секретаријат за финансије Градске управе града Београда За тачност података садржаних у материјалу, поступање у складу са

Више

Microsoft Word - Glasnik 134 -ceo

Microsoft Word - Glasnik 134 -ceo Година XLV, број 134, 15. мај 2007. 81 На основу члана 42. став 5. Статута Универзитета у Београду ( Гласник Универзитета у Београду, број 131/06), Сенат Универзитета, на седници одржаној 28. новембра

Више

ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ ПРАВИЛНИК О ИЗБОРИМА СТУДЕНТСКОГ ПАРЛАМЕНТА Ниш, Aприл године

ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ ПРАВИЛНИК О ИЗБОРИМА СТУДЕНТСКОГ ПАРЛАМЕНТА Ниш, Aприл године ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ ПРАВИЛНИК О ИЗБОРИМА СТУДЕНТСКОГ ПАРЛАМЕНТА Ниш, Aприл 2014. године На основу члана 178. Статута Природно-математичког факултета Универзитета у Нишу и члана

Више

ЗАКОН О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О РЕВИЗИЈИ ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ Члан 1. У Закону о ревизији јавног сектора Републике Српске ( Службени

ЗАКОН О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О РЕВИЗИЈИ ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ Члан 1. У Закону о ревизији јавног сектора Републике Српске ( Службени ЗАКОН О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О РЕВИЗИЈИ ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ Члан 1. У Закону о ревизији јавног сектора Републике Српске ( Службени гласник Републике Српске, број 98/05), у члану 1. послије

Више

На основу Статута Савеза организације подводних активности Србије, Управни одбор Савеза организацијe подводних активности Србије на седници одржаној 1

На основу Статута Савеза организације подводних активности Србије, Управни одбор Савеза организацијe подводних активности Србије на седници одржаној 1 На основу Статута Савеза организације подводних активности Србије, Управни одбор Савеза организацијe подводних активности Србије на седници одржаној 1.12.2016.године донео је ПОСЛОВНИК О РАДУ УПРАВНОГ

Више

Службени гласник РС, бр. 1/2017 ТРЕЋЕ ОДЕЉЕЊЕ ПРЕДМЕТ ЈОВАНОВИЋ против СРБИЈЕ (Представке бр /13 и 21907/13) ПРЕСУДА СТРАЗБУР 19. јул годи

Службени гласник РС, бр. 1/2017 ТРЕЋЕ ОДЕЉЕЊЕ ПРЕДМЕТ ЈОВАНОВИЋ против СРБИЈЕ (Представке бр /13 и 21907/13) ПРЕСУДА СТРАЗБУР 19. јул годи Службени гласник РС, бр. 1/2017 ТРЕЋЕ ОДЕЉЕЊЕ ПРЕДМЕТ ЈОВАНОВИЋ против СРБИЈЕ (Представке бр. 21497/13 и 21907/13) ПРЕСУДА СТРАЗБУР 19. јул 2016. године Ова пресуда је правоснажна, али може бити предмет

Више

ЗАКОН

ЗАКОН ЗАКОН О ДРЖАВНИМ СТАНОВИМА НА КОЈИМА НЕ ПОСТОЈИ СТАНАРСКО ПРАВО I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ Члан 1. (1) Овим законом утвђују се услови и поступак враћања станова у државној својини на којима не постоји станарско

Више

РЕПУБЛИКА СРПСКА

РЕПУБЛИКА СРПСКА РЕПУБЛИКА СРПСКА МИНИСТАРСТВО ЗА ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ, ГРАЂЕВИНАРСТВО И ЕКОЛОГИЈУ ПРАВИЛНИК О УПИСУ У РЕГИСТАР ЗАЈЕДНИЦА ЗГРАДА СА ОБРАСЦИМА АКАТА ЗА ЈЕДИНСТВЕНУ ПРИМЈЕНУ ЗАКОНА О ОДРЖАВАЊУ ЗГРАДА Бања Лука,

Више

Верзија за штампу

Верзија за штампу На основу члана 112. став 1. тачка 2. Устава Републике Србије, доносим Указ о проглашењу Закона о управним споровима Проглашава се Закон о управним споровима, који је донела Народна скупштина Републике

Више

Република Србија ВРХОВНИ КАСАЦИОНИ СУД Кзз 786/ године Б е о г р а д У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија:

Република Србија ВРХОВНИ КАСАЦИОНИ СУД Кзз 786/ године Б е о г р а д У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Република Србија ВРХОВНИ КАСАЦИОНИ СУД 26.01.2016. године Б е о г р а д У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Драгише Ђорђевића, председника већа, Зорана Таталовића, Радмиле

Више

0BZAKON 1BO ZAŠTITI GRAĐANA SAVEZNE REPUBLIKE JUGOSLAVIJE NA RADU U INOSTRANSTVU ("Sl. list SRJ", br. 24/98 i "Sl. glasnik RS", br. 101/ dr. zak

0BZAKON 1BO ZAŠTITI GRAĐANA SAVEZNE REPUBLIKE JUGOSLAVIJE NA RADU U INOSTRANSTVU (Sl. list SRJ, br. 24/98 i Sl. glasnik RS, br. 101/ dr. zak 0BZAKON 1BO ZAŠTITI GRAĐANA SAVEZNE REPUBLIKE JUGOSLAVIJE NA RADU U INOSTRANSTVU ("Sl. list SRJ", br. 24/98 i "Sl. glasnik RS", br. 101/2005 - dr. zakon i 36/2009 - dr. zakon) Član 1 Ovim zakonom uređuju

Више

"Службени гласник РС", бр. 21/96 ПРАВИЛНИК О УСЛОВИМА, НАЧИНУ И ПРОГРАМУ ПОЛАГАЊА СТРУЧНОГ ИСПИТА ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА ИЗРАДЕ ПРОЈЕКАТА И ЕЛАБОРАТА И И

Службени гласник РС, бр. 21/96 ПРАВИЛНИК О УСЛОВИМА, НАЧИНУ И ПРОГРАМУ ПОЛАГАЊА СТРУЧНОГ ИСПИТА ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА ИЗРАДЕ ПРОЈЕКАТА И ЕЛАБОРАТА И И "Службени гласник РС", бр. 21/96 ПРАВИЛНИК О УСЛОВИМА, НАЧИНУ И ПРОГРАМУ ПОЛАГАЊА СТРУЧНОГ ИСПИТА ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА ИЗРАДЕ ПРОЈЕКАТА И ЕЛАБОРАТА И ИЗВОЂЕЊА ГЕОЛОШКИХ ИСТРАЖИВАЊА Члан 1. Овим правилником

Више

Број: I-РП-1-58/14 Дана: Нови Сад Покрајински заштитник грађана - омбудсман у складу са чланом 42. став 2. Покрајинске скупштинске одлуке

Број: I-РП-1-58/14 Дана: Нови Сад Покрајински заштитник грађана - омбудсман у складу са чланом 42. став 2. Покрајинске скупштинске одлуке Број: I-РП-1-58/14 Дана: 21.02.2015. Нови Сад Покрајински заштитник грађана - омбудсман у складу са чланом 42. став 2. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинском заштитнику грађана - омбудсману ( Службени

Више

Република Србија УПРАВНИ СУД ОДEЉЕЊЕ У КРАГУЈЕВЦУ I-21 Уж 47/12 Дана године Београд У ИМЕ НАРОДА Управни суд, у већу састављеном од судија:

Република Србија УПРАВНИ СУД ОДEЉЕЊЕ У КРАГУЈЕВЦУ I-21 Уж 47/12 Дана године Београд У ИМЕ НАРОДА Управни суд, у већу састављеном од судија: Република Србија УПРАВНИ СУД ОДEЉЕЊЕ У КРАГУЈЕВЦУ Дана 29.03.2012.године Београд У ИМЕ НАРОДА Управни суд, у већу састављеном од судија: Љиљане Петровић, председника већа, Олге Петровић и Павела Јонаша,

Више

Република Србија ВИСОКИ САВЕТ СУДСТВА Број: / Дана: године Б е о г р а д Високи савет судства, у поступку преиспитивања

Република Србија ВИСОКИ САВЕТ СУДСТВА Број: / Дана: године Б е о г р а д Високи савет судства, у поступку преиспитивања Република Србија ВИСОКИ САВЕТ СУДСТВА Број: 010-01-00025/2011-01 Дана: 22.07.2011.године Б е о г р а д Високи савет судства, у поступку преиспитивања одлуке првог састава Високог савета судства о престанку

Више

ZAKON O SLOBODNOM PRISTUPU INFORMACIJAMA OD JAVNOG ZNACAJA

ZAKON O SLOBODNOM PRISTUPU INFORMACIJAMA OD JAVNOG ZNACAJA ZAKON O SLOBODNOM PRISTUPU INFORMACIJAMA OD JAVNOG ZNAČAJA ("Sl. glasnik RS", br. 120/2004, 54/2007, 104/2009 i 36/2010) I OSNOVNE ODREDBE Predmet zakona Član 1 Ovim zakonom uređuju se prava na pristup

Више

Napomena: Statut može biti napisan i na ćirilici i na latinici, ali naziv udruženja mora biti na ćirilici

Napomena: Statut može biti napisan i na ćirilici i na latinici, ali naziv udruženja mora biti na ćirilici U skladu sa odredbama čl. 78. i 12. Zakona o udruženjima (»Službeni list RS«, br.51/09), na skupštini udruženja održanoj dana 6.04.2011. u prostorijama Agencije za saradnju sa nevladinim organizacijama

Више

Пословник о раду Одсека за

Пословник о раду Одсека за УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ФИЛОЗOФСКИ ФАКУЛТЕТ Број: 02-685/1 Дана, 17.12.2018. године На основу члана 26 Статута Филозофског факултета, Савет Факултета je на седници одржаној дана 17.12.2018. године усвојио

Више

BOSNA I HERCEGOVINA

BOSNA I HERCEGOVINA Босна и Херцеговина РЕПУБЛИКА СРПСКА ВРХОВНИ СУД Број: 11 0 У 016659 16 Увп Бања Лука, 24.5.2018. године Врховни суд Републике Српске, у вијећу састављеном од судија Смиљане Мрше предсједника вијећа, те

Више

Preuzeto iz elektronske pravne baze Paragraf Lex Ukoliko ovaj propis niste preuzeli sa Paragrafovog sajta ili niste sigurni da li je u

Preuzeto iz elektronske pravne baze Paragraf Lex Ukoliko ovaj propis niste preuzeli sa Paragrafovog sajta ili niste sigurni da li je u www.paragraf.rs Preuzeto iz elektronske pravne baze Paragraf Lex Ukoliko ovaj propis niste preuzeli sa Paragrafovog sajta ili niste sigurni da li je u pitanju važeća verzija propisa, poslednju verziju

Више

Службени гласник РС бр. 27/2019 ТРЕЋЕ ОДЕЉЕЊЕ ПРЕДМЕТ НИКОЛИЋ против СРБИЈЕ (Представка број 41392/15) ПРЕСУДА СТРАЗБУР 19. март године Ова прес

Службени гласник РС бр. 27/2019 ТРЕЋЕ ОДЕЉЕЊЕ ПРЕДМЕТ НИКОЛИЋ против СРБИЈЕ (Представка број 41392/15) ПРЕСУДА СТРАЗБУР 19. март године Ова прес Службени гласник РС бр. 27/2019 ТРЕЋЕ ОДЕЉЕЊЕ ПРЕДМЕТ НИКОЛИЋ против СРБИЈЕ (Представка број 41392/15) ПРЕСУДА СТРАЗБУР 19. март 2019. године Ова пресуда је правоснажна, али може бити предмет редакцијске

Више

Република Србија ВРХОВНИ КАСАЦИОНИ СУД Узп 181/ године Б е о г р а д У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија:

Република Србија ВРХОВНИ КАСАЦИОНИ СУД Узп 181/ године Б е о г р а д У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Република Србија ВРХОВНИ КАСАЦИОНИ СУД 16.04.2015. године Б е о г р а д У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Oлге Ђуричић, председника већа, Драгана Скока и Миломира Николића,

Више

Microsoft Word - Pravilnik o postupku sprovodenja objedinjene procedure.docx

Microsoft Word - Pravilnik o postupku sprovodenja objedinjene procedure.docx PRAVILNIK O POSTUPKU SPROVOĐENJA OBJEDINJENE PROCEDURE ("Sl. glasnik RS", br. 22/2015 i 89/2015) 1. Uvodne odredbe Predmet uređivanja Član 1 Ovim pravilnikom bliže se propisuje predmet i postupak sprovođenja

Више

CRNA GORA Komisija za tržište kapitala Komisija za tržište kapitala (u daljem tekstu: Komisija) na osnovu člana 30 stav 1, a u vezi sa članom 26 stav

CRNA GORA Komisija za tržište kapitala Komisija za tržište kapitala (u daljem tekstu: Komisija) na osnovu člana 30 stav 1, a u vezi sa članom 26 stav CRNA GORA Komisija za tržište kapitala Komisija za tržište kapitala (u daljem tekstu: Komisija) na osnovu člana 30 stav 1, a u vezi sa članom 26 stav 1 tačka 5) Zakona o tržištu kapitala ("Sl. list CG",

Више

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА РЕПУБЛИКА СРПСКА ВРХОВНИ СУД РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ Број:15 0 У Увп Бањалука, године Врховни суд Републике Српске

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА РЕПУБЛИКА СРПСКА ВРХОВНИ СУД РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ Број:15 0 У Увп Бањалука, године Врховни суд Републике Српске БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА РЕПУБЛИКА СРПСКА ВРХОВНИ СУД РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ Број:15 0 У 002548 16 Увп Бањалука, 13.12.2018. године Врховни суд Републике Српске у вијећу састављеном од судија Смиљане Мрша, предсједника

Више

Република Србија ВРХОВНИ КАСАЦИОНИ СУД Кзз 1093/ године Б е о г р а д У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија

Република Србија ВРХОВНИ КАСАЦИОНИ СУД Кзз 1093/ године Б е о г р а д У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија Република Србија ВРХОВНИ КАСАЦИОНИ СУД 26.01.2016. године Б е о г р а д У ИМЕ НАРОДА Врховни касациони суд, у већу састављеном од судија: Драгише Ђорђевића, председника већа, Зорана Таталовића, Радмиле

Више

Акт је ступио на снагу године и објављен је у Службеном гласнику РС број 29/18 од године. На основу члана 499. став 4. и члана

Акт је ступио на снагу године и објављен је у Службеном гласнику РС број 29/18 од године. На основу члана 499. став 4. и члана Акт је ступио на снагу 15.03.2018. године и објављен је у Службеном гласнику РС број 29/18 од 13.04.2018. године. На основу члана 499. став 4. и члана 518. став 3. тачка 1) Закона о извршењу и обезбеђењу

Више

Microsoft Word - NOVE SMERNICE MAJ 2011 GORDANA

Microsoft Word - NOVE SMERNICE MAJ 2011 GORDANA На основу одредбе члана 21. став 1. тачка 5) Закона о заштити конкуренције ( Службени гласник Републике Србије бр. 51/2009) Савет Комисије за заштиту конкуренције на својој 30. седници одржаној 19.05.2011.

Више

Број: VIII /06

Број: VIII /06 Република Србија Г Р А Д Б Е О Г Р А Д ГРАДСКА ОПШТИНА НОВИ БЕОГРАД УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ Одељење за грађевинске и комуналне послове и инвестиционо пројектовање Oдсек за грађевинске послове Булевар Михаила

Више

I Konačna verzija

I   Konačna  verzija РЕПУБЛИКА СРБИЈА АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА ГРАД ПАНЧЕВО ГРАДСКА УПРАВА СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ ГРАДСКА СЛУЖБА ЗА БУЏЕТСКУ ИНСПЕКЦИЈУ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОРЕСКУ АДМИНИСТРАЦИЈУ БРОЈ :VIII-Сл./

Више

Microsoft Word - pravilnik o vrednovanju.doc

Microsoft Word - pravilnik o vrednovanju.doc На основу члана 15. став 3., члана 17. став 4. и члана 65. став 11. Закона о високом образовању («Сл. Гласник РС» бр. 76/05), и правилник о студентској евалуацији студија и педагошког рада наставника и

Више

poslovnik_o_radu_uo

poslovnik_o_radu_uo ИНСТИТУТ ЕКОНОМСКИХ НАУКА БЕОГРАД, Змај Јовина бр. 12 П О С Л О В Н И К О РАДУ УПРАВНОГ ОДБОРА Београд, децембар 2010. 2 На основу чл. 54. и 55. Закона о научноистраживачкој делатности, Управни одбор Института

Више

Proposal for the Decree on the conditions to be met by ports according to purpose and type of maritime transport

Proposal for the Decree on the conditions to be met by ports according to purpose and type of maritime transport OBRAZAC IZJAVE O USKLAĐENOSTI PROPISA CRNE GORE SA ODGOVARAJUĆIM PROPISIMA EVROPSKE UNIJE Identifikacioni broj Izjave MSPIUPA1107 1. Naziv nacrtapredloga propisa - na crnogorskom jeziku Predlog uredbe

Више

Жалбена комисија Градске општине Земун, на седници одржаној дана године, на основу члана 177. став 2. Закона о запосленима у аутономним пок

Жалбена комисија Градске општине Земун, на седници одржаној дана године, на основу члана 177. став 2. Закона о запосленима у аутономним пок Жалбена комисија Градске општине Земун, на седници одржаној дана 28.9.2018. године, на основу члана 177. став 2. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе ( Службени

Више

______________________ sudu u ___________________

______________________ sudu u ___________________ На основу члана 14. став 1. Закона о безбедности и здрављу на раду (даље: Закон), Школски одбор наседници одржаној дана 30.03.2018. години доноси ПРАВИЛНИК О БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉУ НА РАДУ ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ

Више

Република Србија УПРАВНИ СУД 9 У 11709/ године Б е о г р а д У ИМЕ НАРОДА Управни суд, у већу састављеном од судија: Душанке Марјановић,

Република Србија УПРАВНИ СУД 9 У 11709/ године Б е о г р а д У ИМЕ НАРОДА Управни суд, у већу састављеном од судија: Душанке Марјановић, Република Србија УПРАВНИ СУД 31.01.2014. године Б е о г р а д У ИМЕ НАРОДА Управни суд, у већу састављеном од судија: Душанке Марјановић, председника већа, Руже Урошевић и Зорице Китановић, чланова већа,

Више

На основу члана 241. Закона о банкама Републике Српске ( Службени гласник Републике Српске број 4/17), члана 5. став 1. тачка б, члана 20. став 2. тач

На основу члана 241. Закона о банкама Републике Српске ( Службени гласник Републике Српске број 4/17), члана 5. став 1. тачка б, члана 20. став 2. тач На основу члана 241. Закона о банкама Републике Српске ( Службени гласник Републике Српске број 4/17), члана 5. став 1. тачка б, члана 20. став 2. тачка б. и члана 37. Закона о Агенцији за банкарство Републике

Више

Приједор, новембар године О Д Л У К А критеријумима и поступку за одређивање и промјену имена улица и тргова на подручју града Приједор

Приједор, новембар године О Д Л У К А критеријумима и поступку за одређивање и промјену имена улица и тргова на подручју града Приједор Приједор, новембар 2017. године О Д Л У К А критеријумима и поступку за одређивање и промјену имена улица и тргова на подручју града Приједор На основу члана 39. став 2. тачка 2. Закона о локалној самоуправи

Више

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЗРЕЊАНИН Зрењанин, Др Емила Гаврила бр. 15 П Р А В И Л Н И К О ПОСТУПКУ УНУТРАШЊЕГ УЗБУЊИВАЊА КОД ЗАВОДА ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЗРЕЊА

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЗРЕЊАНИН Зрењанин, Др Емила Гаврила бр. 15 П Р А В И Л Н И К О ПОСТУПКУ УНУТРАШЊЕГ УЗБУЊИВАЊА КОД ЗАВОДА ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЗРЕЊА ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЗРЕЊАНИН Зрењанин, Др Емила Гаврила бр. 15 П Р А В И Л Н И К О ПОСТУПКУ УНУТРАШЊЕГ УЗБУЊИВАЊА КОД ЗАВОДА ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЗРЕЊАНИН децембар 2015. На основу члана 16. став 1. Закона

Више

NACRT ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O INSPEKCIJSKOM NADZORU Član 1 U Zakonu o inspekcijskom nadzoru ( Službeni list RCG, broj 39/03 i Službeni l

NACRT ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O INSPEKCIJSKOM NADZORU Član 1 U Zakonu o inspekcijskom nadzoru ( Službeni list RCG, broj 39/03 i Službeni l NACRT ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O INSPEKCIJSKOM NADZORU Član 1 U Zakonu o inspekcijskom nadzoru ( Službeni list RCG, broj 39/03 i Službeni list CG, br. 76/09, 57/11, 18/14, 11/15 i 52/16), u

Више

Универзитет у Нишу Правни факултет КРИВИЧНО ПРОЦЕСНО ПРАВО - испитна питања 1. Појам кривичног процесног права као гране законодавства (стр. 3-4) 2. И

Универзитет у Нишу Правни факултет КРИВИЧНО ПРОЦЕСНО ПРАВО - испитна питања 1. Појам кривичног процесног права као гране законодавства (стр. 3-4) 2. И Универзитет у Нишу Правни факултет КРИВИЧНО ПРОЦЕСНО ПРАВО - испитна питања 1. Појам кривичног процесног права као гране законодавства (стр. 3-4) 2. Извори кривичног процесног права (5-8) 3. Тумачење кривичног

Више

ZAKON O POLAGANJU PRAVOSUDNOG ISPITA U BOSNI I HERCEGOVINI (Neslužbeni prečišćeni tekst 1 ) Član 1. Ovim zakonom reguliše se polaganje pravosudnog isp

ZAKON O POLAGANJU PRAVOSUDNOG ISPITA U BOSNI I HERCEGOVINI (Neslužbeni prečišćeni tekst 1 ) Član 1. Ovim zakonom reguliše se polaganje pravosudnog isp ZAKON O POLAGANJU PRAVOSUDNOG ISPITA U BOSNI I HERCEGOVINI (Neslužbeni prečišćeni tekst 1 ) Član 1. Ovim zakonom reguliše se polaganje pravosudnog ispita u Bosni i Hercegovini. Pravosudni ispit (u daljem

Више

Na osnovu člana 19. stav (1) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/0

Na osnovu člana 19. stav (1) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine (Službene novine Federacije BiH, br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/0 Na osnovu člana 19. stav (1) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06) i člana 20a. stav (3) Zakona o radu ("Službene novine

Више