ISSN LIST GRADA BEOGRADA Година LXIII Број јун године Цена 265 динара Скупштина Града Београда је на седници одржаној

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "ISSN LIST GRADA BEOGRADA Година LXIII Број јун године Цена 265 динара Скупштина Града Београда је на седници одржаној"

Транскрипт

1 ISSN LIST GRADA BEOGRADA Година LXIII Број јун године Цена 265 динара Скупштина Града Београда је на седници одржаној 25. јуна године, на основу члана 12. став 1. тачка 2. Закона о главном граду ( Службени гласник РС, бр. 129/07, 83/14, 101/16 др. закон и 37/19), чл Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 исправка, 108/13, 142/14, 68/15 др. закон, 103/15, 99/16, 113/17 и 95/18), члана 31. став 1. тачка 2. и члана 101. став 3. Статута Града Београда ( Службени лист Града Београда, бр. 39/08, 6/10, 23/13 и 17/16 одлука УС), донела је ОДЛУКУ О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ГРАДА БЕОГРАДА ЗА ГОДИНУ Члан 1. Остварени текући приходи и примања, као и извршени расходи и издаци у финансијским извештајима буџета Града Београда за годину, износе у хиљадама динара, и то: I. Средства из буџета 1. Остварени приходи и примања: Текући приходи (7) Примања од продаје нефинансијске имовине (8) Примања од задуживања и продаје финансијске имовине(9) Пренета неутрошена средства из ранијих година (3) Укупно остварени приходи, примања и пренета средства 1 ( ) Извршени расходи и издаци Текући расходи (4) Издаци за набавку нефинансијске имовине (5) Издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине (6) Укупно извршени расходи и издаци 2 (4+5+6) Разлика укупних прихода, примања и пренетих средства и укупних расхода и издатака (1-2) неутрошена средства из 2018.године пренета неутрошена средства из ранијих година II. Средства на наменским подрачунима директних корисника (Боловање) 1. Остварени приходи и примања из осталих извора (7+8+9) 2. Извршени расходи и издаци из осталих извора (4+5+6) III. Средства на подрачунима индиректних корисника из сопствених извора 1. Остварени приходи и примања из осталих извора (7+8+9) 2. Извршени расходи и издаци из осталих извора (4+5+6) 3. Разлика укупних прихода и примања и укупних расхода и издатака (1-2) Члан 2. У финансијским извештајима буџета града Београда за годину, у Билансу стања на дан 31. децембра године (Образац 1), утврђена је укупна актива у износу од хиљаде динара и ванбилансна актива у износу хиљада динара, укупна пасива у износу од хиљаде динара и ванбилансна пасива у износу од хиљада динара. Структура активе и пасиве исказана је према економској класификацији у хиљадама динара: АКТИВА Економ. клас. Опис Износ Укупно Некретнине и опрема Драгоцености Култивисана имовина Природна имовина Нефинансијска имовина у припреми и авансима 016 Нематеријална имовина Нефинансијска имовина у сталним средствима Залихе Залихе ситног инвентара и потрошног материјала 02 Нефинансијска имовина у залихама Нефинансијска имовина Дугорочна домаћа финансијска имовина Дугорочна финансијска имовина Новчана средства, племенити метали, хартије од вредности 122 Краткорочна потраживања Краткорочни пласмани Новчана средства, племенити метали, хартије од вредности, потраживања и краткорочни пласмани 131 Активна временска разграничења

2 Број 51 2 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА 25. јун Активна временска разграничења Финансијска имовина Укупна актива: ванбилансна актива ПАСИВА 211 Домаће дугорочне обавезе Стране дугорочне обавезе Дугорочне обавезе Краткорочне домаће обавезе Краткорочне обавезе Обавезе за плате и додатке Обавезе по основу накнада запосленима Обавезе за награде и остале посебне расходе 234 Обавезе по основу социјалних доприноса на терет послодавца 236 Обавезе по основу социјалне помоћи запосленима Службена путовања и услуге по уговору Обавезе по основу расхода за запослене Обавезе по основу субвенција Обавезе по основу донација, дотација и трансфера Обавезе за социјално осигурање Обавезе за остале расходе Обавезе по основу осталих расхода, изузев расхода за запослене Примљени аванси, депозити и кауције Обавезе према добављачима Остале обавезе Обавезе из пословања Пасивна временска разграничења Пасивна временска разграничења Обавезе Капитал Капитал Вишак прихода и примања суфицит Мањак прихода и примања дефицит Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година Дефицит из ранијих година Утврђивање финансијског резултата Негативне промене у вредности и обиму Извори капитала, утврђивање резултата пословања и ванбилансна евиденција Укупна пасива: ванбилансна пасива Билансом стања обухваћено је стање имовине и обавеза директних буџетских корисника града Београда и индиректних буџетских корисника који су у надлежности Града. Члан 3. У Билансу прихода и расхода у периоду од 1. јануара до 31. децембра године (Образац 2), укупни приходи и примања од продаје нефинансијске имовине утврђени су у износу од хиљада динара, а укупни расходи и издаци за нефинансијску имовину износе хиљадa динара. Резултат пословања изказан је у хиљадама динара: Опис Износ Укупно 1. Буџетски суфицит на подрачуну буџета Града суфицит Кориговање вишка,односно мањка прихода и примања на подрачуну буџета Града Опис Износ Укупно 3. Утрошена средстава текућих прихода за отплату главнице, по кредитима из претходних година и за набавку финансијске имовине на подрачуну буџета Града Вишак прихода суфицит (1+2) на подрачуну буџета Града Суфицит остварен на подрачуну извршења буџета у износу од хиљада динара, биће распоређен Одлуком о буџету града Београда за годину. Члан 4. Одлуком о буџету града Београда за годину ( Службени лист Града Београда, бр. 95/17, 64/18 и 92/18), планирани су укупни приходи и примања остварени по основу продаје нефинансијске имовине у износу хиљада динара и остварени су хиљада динара, а планирани укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине износе хиљада динара, а извршени су хиљада динара. (у 000 динара) А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И ИЗДАТАКА ПЛАНИРАНО ОСТВАРЕНО / ИЗВРШЕНО 1. Укупни приходи и примања остварени по основу продаје нефинансијске имовине 1.1. ТЕКУЋИ ПРИХОДИ у чему: текући приходи буџета укључујући и донације приходи од продаје добара и услуга установа индиректних буџетских корисника 1.2. ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 2. Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине 2.1. ТЕКУЋИ РАСХОДИ у чему: текући буџетски расходи укључујући и донације расходи из прихода од продаје добара и услуга индиректних буџетских корисника 2.2. ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ у чему: текући буџетски издаци са донацијама издаци из прихода од продаје добара и услуга установа директних буџетских корисника БУЏЕТСКИ ДЕФИЦИТ/СУФИЦИТ Издаци за набавку финансијске имовине Примања од продаје финансијске имовине УКУПАН ФИСКАЛНИ ДЕФИЦИТ/СУФИЦИТ Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА Примања од продаје финансијске имовине Примања од задуживања Суфицит (неутрошена средстава) из претходних година / Вишак прихода и примања Издаци за отплату дуга Издаци за набавку финансијске имовине НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ Буџетски суфицит, као разлика између укупно остварених текућих прихода и примања по основу продаје нефинансијске имовине и укупно извршених текућих расхода и издатака за набавку нефинансијске имовине, утврђен је у износу од хиљада динара, од чега се износ од хиљада динара односи на буџетски суфицит на подрачуну буџета Града Београда, а износ од хиљада динара односи на буџетски дефицит сопствених средстава индиректних буџетских корисника који су у надлежности града Београда. Буџетски суфицит у износу од хиљада динара, коригован је за примања по основу продаје финансијске имовине у износу од хиљада динара и фискални суфицит износи хиљаде динара.

3 25. јун СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА Број 51 3 Од остварених примања од задуживања ( хиљаде динара), после покрића издатака за отплату дуга ( хиљаде динара) и издатака за набавку финансијске имовине ( хиљада динара), мањак новчаних прилива од хиљаде динара, покривен је пренетим средствима од хиљада динара (мањак новчаних прилива код Града од хиљада динара и код сопствених средстава индиректних буџетских корисника у износу од хиљада динара). Члан 5. У Извештају о капиталним издацима и финансирању у периоду од 1. јануара до 31. децембра године (Образац 3.), утврђена су укупна примања у износу од хиљаду динара и укупни издаци у износу од хиљада динара. Економ. клас. Опис Износ Укупно I Примања 811 Примања од продаје непокретности Примања од продаје покретне имовине Примања од продаје основних средстава Примања од продаје залиха производње Примања од продаје робе за даљу продају Примања од продаје залиха Примања од продаје нефинансијске имовине Примања од иностраног задуживања Примања од задуживања Примања од продаје домаће финансијске имовине Примање од продаје финансијске имовине Примања од задуживања и продаје финансијске имовине I Примања (8+9) II Издаци 511 Зграде и грађевински објекти Машине и опрема Остале некретнине и опрема Нематеријална имовина Основна средства Залихе робе за даљу продају Залихе Земљиште Природна имовина Издаци за нефинансијску имовину Отплата главнице домаћим кредиторима Отплата главнице страним кредиторима Отплата главнице Набавка домаће финансијске имовине Набавка финансијске имовине Издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине II Издаци (5+6) Мањак примања (I-II) Члан 6. У Извештају о новчаним токовима у периоду од 1. јануара до 31. децембра године (Образац 4.), новчани приливи износе хиљада динара, кориговани износом од хиљада динара и салдом готовине на почетку године од хиљада динара, укупни приливи износе хиљаде динара. Новчани одливи у износу од хиљада динара, након корекције износом од хиљада динара износе хиљада динара. Салдо готовине на крају године износи хиљаде динара. Ек. клас. Опис Износ Укупно I Новчани прилив се састоји: 7 Текући приходи на подрачуну буџета града Београда Примања од продаје нефинансијске имовине на подрачуну буџета града Београда Примања од задуживања и продаје финансијске имовине на подрачуну буџета града Београда I Укупан новчани прилив (7+8+9) на подрачуну буџета града Београда II Новчани одлив се састоји: 4 Текући расходи на подрачуну буџета града Београда Издаци за нефинансијску имовину на подрачуну буџета града Београда Издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине на подрачуну буџета града Београда II Укупни новчани одливи (4+5+6) на подрачуну буџета града Београда III Мањак новчаних прилива (I-II) на подрачуну буџета града Београда IV Салдо готовине на почетку године на подрачуну буџета града Београда V Кориговани приливи за примљена средства у обрачуну на подрачуну буџета града Београда VI Кориговани одливи за исплаћена средства у обрачуну на подрачуну буџета Салдо готовине на крају године (IV+ V VI) на подрачуну буџета града Београда Салдо готовине на крају године на консолидованом рачуну града Београда у износу од хиљада динара чине средства: на подрачунима буџета града Београда и износе хиљада динара и на подрарачунима индиректних буџетских корисника града Београда и износе хиљада динара. Члан 7. У Извештају о извршењу буџета (консолидованог) у периоду од 1. јануара до 31. децембра године (Образац 5.), утврђен је мањак новчаног прилива у износу од хиљадe динара између укупних прихода и примања од хиљада динара и укупних расхода и издатака од хиљада динара. Ова разлика је приказана по нивоима финансирања у следећим табелама: Структура прихода и примања: (у 000 динара) Екон. клас. Приходи и примања Република АП Град ООСО Донације Остало Укупно 71 Порези Донације и трансфери Други приходи Меморандумске ставке за рефундацију расхода Текући приходи Примања од продаје основних средстава

4 Број 51 4 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА 25. јун Екон. клас. Приходи и примања Република АП Град ООСО Донације Остало Укупно 82 Примања од продаје залиха Примања од продаје нефинансијске имовине Примања од задуживања Примања од продаје финансијске имовине Примања од задуживања и продаје финансијске имовине Укупни приходи и примања Структура расхода и издатака: (у 000 динара) Екон. клас. Расходи и издаци Република АП Град ООСО Донације Остало Укупно 41 Расходи за запослене Коришћење услуга и роба Употреба основних средстава Отплата камата и пратећи трошкови задуживања Субвенције Донације, дотације и трансфери Социјално осигурање и социјална заштита Остали расходи Укупни текући расходи Основна средства Залихе Природна имовина Издаци за нефинансијску имовину Отплата главнице Отплата главнице страним кредиторима Издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине Укупни расходи и издаци Члан 8. Одлуком о буџету града Београда за годину ( Службени лист Града Београда, бр. 95/17, 64/18 и 92/18), укупно планирана средства износе хиљада динара, а њихово остварење износи хиљада динара, или 98,4% годишњег плана. Остварени приходи и примања на подрачуну извршења буџета Града Београда у години износе хиљаде динара, или 97,1% годишњег плана. (у 000 динара) Ред. бр. OПИС Економ. еласифи. Извор финан. План за годину по Одлуци о буџету са повећањем обима Структура плана Буџет 2018 остварење I Текући приходи и примања од продаје нефинансијске имовине (1+ 2) , ,3 100,0 1. Текући приходи , ,1 97, Уступљени приходи , ,9 49,7 % оства. Порез на доходак грађана , ,3 41,4 Порез на наслеђе и поклон , ,3 0,2 Порез на пренос апсолутна права 7134, , ,3 4,1 Уступљене накнаде: , ,1 1,1 -Годишња накнада за моторна возила , ,9 0,0 Накнада за промену намене и закуп пољопривредног земљишта , , ,3 0,1 Накнада за загађивање животне средине , ,5 0,8 Накнада по основу конверзије права коришћења у право својине , ,2 0,2 Накнада за коришћење шума и шумског земљишта , ,5 0,0 Сливна водна накнада ,0 0 0,0 Такса за озакоњење објеката , ,5 0,4 Ненаменски трансфер од Републике Србије прописан Законом , ,0 1,4 Текући трансфери од вишег нивоа власти , ,9 0,6 Капитални трансфери од вишег нивоа власти , ,0 0,1 Порез на фонд зарада , ,0 0,0 Приходи од новчаних казни за саобраћајне прекршаје , ,6 0, Изворни приходи , ,3 47,9 Структу. остваре.

5 25. јун СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА Број Порез на имовину , , ,3 15,6 Локалне комуналне таксе 714, 716, 741, , ,0 2,9 Локалне административне таксе , ,6 0,2 Боравишна такса , ,3 0,4 Изворне накнаде: , ,3 1,0 Накнада за заштиту животне средине , ,1 0,8 Накнада за коришћење грађевинског земљишта , ,0 0,1 Накнада за уређивање грађевинског земљишта , ,9 0,1 Концесиона накнада ,0 0 0,0 Допринос за уређивање грађевинског земљишта , ,1 7,0 Закуп пословног простора , , ,4 2,7 Закуп грађевинског земљишта , , ,8 0,3 Камате , ,3 0,0 Приходи које својим делатношћу остваре органи градске управе , ,7 0,2 Приходи за боравак деце у предшколским установама , ,4 2,5 Добровољни трансфери од физичких и правних лица , ,6 0,0 Новчане казне , ,2 0,4 Текуће донације и трансфери , ,3 0,0 Капиталне донације и трансфери , ,7 0,0 Приходи од закупнине за стан у државној средини , ,4 0,0 Део добити јавних предузећа , ,9 5,5 Остали приходи 742, 743, , ,3 9,1 Трансфери од других нивоа власти , ,0 0,0 Меморандумске ставке за рефундацију расхода , ,9 0,1 2. Примања од продаје нефинансијске имовине , ,2 2,4 II Примања од продаје финансијске имовине и задуживање 9 10,11, ,5 III ПРЕНЕТА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ 13, 14, ,0 IV СОПСТВЕНИ ПРИХОДИ ИНДИРЕКТНИХ КОРИСНИКА ,1 УКУПНА СРЕДСТВА БУЏЕТА ГРАДА ,4 Члан 9. Одлуком о буџету града Београда за годину ( Службени лист Града Београда, бр. 95/17, 64/18 и 92/18), од укупно планираних средстава у износу хиљадa динара, извршени расходи и издаци износе хиљада динара, или 90,1% годишњег плана. Извршени расходи и издаци на подрачуну извршења буџета града Београда износе хиљаде динара. (у 000 динара) Опис Екон. клас. Одлука о буџета Структура плана Извршење I-XII % изврш. Структ. изврш (6/4) 8 А Текући расходи , ,2 84,2 1 Расходи за запослене , ,2 11,3 Плате и додаци запослених , ,0 8,9 Социјални доприноси на терет послодавца , ,0 1,6 Накнаде у натури , ,7 0,4 Социјална давања запосленима , ,7 0,2 Накнаде трошкова за запослене , ,6 0,0 Награде запосленима и остали посебни расходи , ,9 0,2 2 Коришћење услуга и роба , ,8 38,5 Стални трошкови , ,8 3,4 Трошкови путовања , ,1 0,0 Услуге по уговору , ,7 18,5 Специјализоване услуге , ,6 7,6 Текуће поправке и одржавање , ,2 7,6 Материјал , ,4 1,4

6 Број 51 6 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА 25. јун (6/4) 8 3 Отплата камата и пратећи трошкови задуживања , ,0 1,1 Отплата домаћих камата , ,3 0,0 Отплата страних камата , ,7 1,0 Пратећи трошкови задуживања , ,9 0,0 4 Субвенције , ,1 13,0 Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама Текуће субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама , ,1 12, , ,4 10, , ,6 2,4 Субвенције приватним предузећима , ,5 0,1 Текуће субвенције приватним предузећима , ,2 0,1 Капиталне субвенције приватним предузећима , ,0 0,0 5 Донације, дотације и трансфери , ,5 9,8 Трансфери осталим нивоима власти , ,1 8,3 Текући трансфери осталим нивоима власти , ,7 6,2 Капитални трансфери осталим нивоима власти , ,6 2,1 Дотације организацијама обавезног социјалног осигурања , ,2 0,3 Текуће дотације организација обавезног социјалног осигурања , ,4 0,0 Капиталне дотације организацијама обавезног социјалног осигурања , ,3 0,3 Остале дотације и трансфери , ,4 1,2 Остале текуће дотације и трансфери , ,4 1,2 6 Социјално осигурање и социјална заштита , ,2 6,3 Накнаде за социјалну заштиту из буџета , ,2 6,3 7 Остали расходи , ,6 4,3 Дотације невладиним организацијама , ,5 1,4 Порези, обавезне таксе, казне, пенали и камате , ,9 0,7 Новчане казне и пенали по решењу судова , ,4 1,8 Накнада штете за повреде или штету нанету од државних органа , ,9 0,3 8 Административни трансфер ,0 0 0,0 0,0 Средства резерви ,0 0 0,0 0,0 Б Издаци за нефинансијску имовину ,0 9,4 1 Основна средства , ,9 8,2 Зграде и грађевински објекти , ,2 6,5 Машине и опрема , ,6 0,7 Остале некретнине и опрема , ,0 0,2 Нематеријална имовина , ,0 0,8 2 Залихе ,0 20 6,8 0,0 Залихе робе за даљу продају ,0 20 6,8 0,0 3 Природна имовина , ,3 1,2 Земљиште , ,3 1,2 В Издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине , ,9 5,2 1 Отплата главнице , ,3 3,6 Отплата главнице домаћим кредиторима , ,0 0,5 Отплата главнице страним кредиторима , ,1 3,0 2 Набавка финансијске имовине , ,0 1,6 Г Набавка домаће финансијске имовине , ,0 1,6 Укупни издаци (А+Б+В) , ,1 98,9 Индиректни корисници-извршење сопствених средстава (извор 04) , ,4 1,1 УКУПНИ ИЗДАЦИ (А+Б+В+Г) ,1 100,0 Члан 10. Укупно планирани и извршени текући расходи и издаци буџета Града Београда приказани су у складу са Одлуком о буџету града Београда за годину ( Службени лист Града Београда, бр. 95/17, 64/18 и 92/18), по програмској, организационој, функционалној, економској класификацији и класификацији према изворима финансирања за период 1. јануар 31. децембар године.

7 25. јун СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА Број 51 7

8 Број 51 8 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА 25. јун 2019.

9 25. јун СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА Број 51 9

10 Број СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА 25. јун 2019.

11 25. јун СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА Број 51 11

12 Број СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА 25. јун 2019.

13 25. јун СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА Број 51 13

14 Број СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА 25. јун 2019.

15 25. јун СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА Број 51 15

16 Број СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА 25. јун 2019.

17 25. јун СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА Број 51 17

18 Број СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА 25. јун 2019.

19 25. јун СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА Број 51 19

20 Број СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА 25. јун 2019.

21 25. јун СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА Број 51 21

22 Број СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА 25. јун 2019.

23 25. јун СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА Број 51 23

24 Број СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА 25. јун 2019.

25 25. јун СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА Број 51 25

26 Број СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА 25. јун 2019.

27 25. јун СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА Број 51 27

28 Број СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА 25. јун 2019.

29 25. јун СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА Број 51 29

30 Број СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА 25. јун 2019.

31 25. јун СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА Број 51 31

32 Број СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА 25. јун 2019.

33 25. јун СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА Број 51 33

34 Број СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА 25. јун 2019.

35 25. јун СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА Број 51 35

36 Број СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА 25. јун 2019.

37 25. јун СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА Број 51 37

38 Број СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА 25. јун 2019.

39 25. јун СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА Број 51 39

40 Број СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА 25. јун 2019.

41 25. јун СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА Број 51 41

42 Број СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА 25. јун 2019.

43 25. јун СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА Број 51 43

44 Број СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА 25. јун 2019.

45 25. јун СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА Број 51 45

46 Број СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА 25. јун 2019.

47 25. јун СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА Број 51 47

48 Број СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА 25. јун 2019.

49 25. јун СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА Број 51 49

50 Број СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА 25. јун 2019.

51 25. јун СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА Број 51 51

52 Број СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА 25. јун 2019.

53 25. јун СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА Број 51 53

54 Број СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА 25. јун 2019.

55 25. јун СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА Број 51 55

56 Број СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА 25. јун 2019.

57 25. јун СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА Број 51 57

58 Број СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА 25. јун 2019.

59 25. јун СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА Број 51 59

60 Број СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА 25. јун 2019.

61 25. јун СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА Број 51 61

62 Број СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА 25. јун 2019.

63 25. јун СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА Број 51 63

64 Број СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА 25. јун 2019.

65 25. јун СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА Број 51 65

66 Број СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА 25. јун 2019.

67 25. јун СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА Број ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ Члан 11. Завршни рачун буџета Града Београда садржи: 1) Биланс стања на дан 31. децембар године (Образац 1); 2) Биланс прихода и расхода у периоду од 1. јануара до 31. децембра године (Образац 2); 3) Извештај о капиталним расходима и финансирању у периоду од 1. јануара до 31. децембра године (Образац 3); 4) Извештај о новчаним токовима у периоду од 1. јануара до 31. децембра године (Образац 4); 5) Извештај о извршењу буџета у периоду од 1. јануара до 31. децембра године (Образац 5); 6) Објашњење већих одступања између одобрених средстава и извршења за период од 1. јануара до 31. децембра године; 7) Извештај о примљеним донацијама и кредитима, домаћим и иностраним и извршеним отплатама дугова у периоду од 1. јануара до 31. децембра године; 8) Извештај о коришћењу средстава из текуће и сталне буџетске резерве за период 1. јануара до 31. децембра године; 9) Извештај о учинку програма, програмских активности и пројеката предвиђених Одлуком о буџету Града Београда за годину; 10) Извештај Државне ревизорске институције о финансијским извештајима из ове одлуке. Члан 12. Државна ревизорска институција, на основу Закључка број / од 14. јануара 2019.године, спроводи ревизију консолидованих финансијских извештаја завршног рачуна буџета Града Београда за годину и доставља Извештај о ревизији. Члан 13. Консолидовани извeштај завршног рачуна града Београда и завршних рачуна градских општина Града Београда за годину, Секретаријат за финансије доставља Министарству финансија Управи за трезор Републике Србије. Члан 14. Ову одлуку објавити у Службеном листу Града Београда. Скупштина Града Београда Број 4-344/19-С, 25. јуна године Председник Никола Никодијевић, ср.

68 Број СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА 25. јун САДРЖАЈ Страна Одлука о завршном рачуну буџета Града Београда за годину 1 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА продаје се у згради Скупштине Града Београда, Трг Николе Пашића 6, приземље БИБЛИОТЕКА, , лок. 259 Претплата: телефон , факс: СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА БЕОГРАДА Издавач Град Београд Секретаријат за информисање, Београд, Краљице Марије бр. 1. Факс Текући рачун Одговорни уредник БИЉАНА БУЗАЏИЋ. Телефон: , лок Штампа ЈП Службени гласник, Штампарија Гласник, Београд, Лазаревачки друм 15

ОПШТИНА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

ОПШТИНА СРЕМСКА МИТРОВИЦА На основу члана 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи (Сл. гласник РС бр. 129/07, 83/14, 101/16 и 47/2018), члана 77. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС бр. 54/09, 73/10 101/10,

Више

На основу члана 32. став 1. тачка 2) Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС, бр. 129/07), члана 77. и 78. Закона о буџетском систему ( Слу

На основу члана 32. став 1. тачка 2) Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС, бр. 129/07), члана 77. и 78. Закона о буџетском систему ( Слу На основу члана 32. став 1. тачка 2) Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС, бр. 129/07), члана 77. и 78. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11

Више

ОПШТИНА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

ОПШТИНА СРЕМСКА МИТРОВИЦА На основу члана 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи (Сл. гласник РС бр. 129/07), члана 77. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС бр. 54/09, 73/10 101/10, 101/11, 93/12, 62/13,

Више

ПОПУЊАВА УПРАВА ЗА ТРЕЗОР - ФИЛИЈАЛА Образац

ПОПУЊАВА УПРАВА ЗА ТРЕЗОР - ФИЛИЈАЛА Образац ПУЊАВА УПРАВА ЗА ТРЕЗОР - ФИЛИЈАЛА 7 5 1 3 8 8 0 7 2 9 4 7 Образац 1 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 Врста посла Јединствени број КБС НАЗИВ

Више

Износ из претходне Износ текуће године Ознака Број Опис године ОП конта Исправка Нето (почетно стање) Бруто вредности (5 6) АКТИВА 1001

Износ из претходне Износ текуће године Ознака Број Опис године ОП конта Исправка Нето (почетно стање) Бруто вредности (5 6) АКТИВА 1001 Износ из претходне Износ текуће године Ознака Број Опис године ОП конта Исправка Нето (почетно стање) Бруто вредности (5 6) 1 2 3 4 5 6 7 АКТИВА 1001 000000 НEФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (1002 + 1020) 159,041

Више

Ознака ОП Број конта Опис Износ из претходне године АКТИВА НEФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА ( ) (почетно стање) Бруто Износ тек

Ознака ОП Број конта Опис Износ из претходне године АКТИВА НEФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА ( ) (почетно стање) Бруто Износ тек Ознака ОП Број конта Опис Износ из претходне године 1 2 3 4 5 6 11 АКТИВА НEФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (12 + 12) (почетно стање) Бруто Износ текуће годи Исправка вредности 12.235 39.3 16.52 12 1 НЕФИНАНСИЈСКА

Више

ISSN LIST GRADA BEOGRADA Година LXIII Број јул године Цена 265 динара Скупштина Града Београда на седници одржаној 25.

ISSN LIST GRADA BEOGRADA Година LXIII Број јул године Цена 265 динара Скупштина Града Београда на седници одржаној 25. ISSN 0350-4727 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Година LXIII Број 61 25. јул 2019. године Цена 265 динара Скупштина Града Београда на седници одржаној 25. јула 2019. године, на основу члана 6. став 2, члана

Више

На основу члана 49 и 50 Закона о јавним приходима и јавним расходима (''Сл

На основу члана 49 и 50 Закона о јавним приходима и јавним расходима (''Сл На основу члана 77. Закона о буџетском систему (''Службени гласник Републике Србије'', број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13.- исправка, 108/13, 142/14,103/15, 99/16 и 113/17), члана 32.

Више

На основу члана 77. Закона о буџетском систему (''Службени гласник Републике Србије'', број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13.-исправк

На основу члана 77. Закона о буџетском систему (''Службени гласник Републике Србије'', број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13.-исправк На основу члана 77. Закона о буџетском систему (''Службени гласник Републике Србије'', број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13.-исправка, 108/13, 142/14,103/15, 99/16, 113/17 и 95/18), члана

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ ГОДИНА XLVIII БРОЈ 21. XLVIII. ÉVFOLYAM 2

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ ГОДИНА XLVIII БРОЈ 21. XLVIII. ÉVFOLYAM 2 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ ГОДИНА XLVIII 29.07.2016. БРОЈ 21. XLVIII. ÉVFOLYAM 2016.07.29. 21. SZÁM GODINA XLVIII 29.07.2016. BROJ

Више

ГОДИНА: IX БРОЈ: јул ЦЕНА: ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА: 1389 На основу члана 77., 78. и 79. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', бро

ГОДИНА: IX БРОЈ: јул ЦЕНА: ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА: 1389 На основу члана 77., 78. и 79. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', бро ГОДИНА: IX БРОЈ: 24 5. јул 2016. ЦЕНА: ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА: 1389 На основу члана 77., 78. и 79. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13,108/13,104/14

Више

На основу члана 76. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, број 54/09, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/13, 142/

На основу члана 76. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, број 54/09, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/13, 142/ На основу члана 76. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, број 54/09, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/13, 142/14, 68/15 др.закон, 103/15, 99/16, 113/17,95/18 и 31/19),

Више

Copy of ZR 2018.xls

Copy of ZR 2018.xls ПУЊАВА УПРАВА ЗА ТРЕЗОР - ФИЛИЈАЛА 7 5 1 0 1 8 3 4 0 7 0 2 1 2 7 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 Врста посла Јединствени број КБС НАЗИВ

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ општине Књажевац ГОДИНА XI БРОЈ ЈУН 2018 БЕСПЛАТАН ПРИМЕРАК 1 На основу члана 32. став 1. тачка 2) Закона о локалној самоуправи («

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ општине Књажевац ГОДИНА XI БРОЈ ЈУН 2018 БЕСПЛАТАН ПРИМЕРАК 1 На основу члана 32. став 1. тачка 2) Закона о локалној самоуправи (« СЛУЖБЕНИ ЛИСТ општине Књажевац ГОДИНА XI БРОЈ 11 15.ЈУН 2018 БЕСПЛАТАН ПРИМЕРАК 1 На основу члана 32. став 1. тачка 2) Закона о локалној самоуправи («Службени гласник РС», број 129/2007 и 83/2014др. закон),

Више

(Microsoft Word - I deo-KONA\310NO.doc)

(Microsoft Word - I deo-KONA\310NO.doc) PREDLAGAČ: GRADSKO VEĆE P R E D L O G Na osnovu člana 79. Zakona o budžetskom sistemu ( Službeni glasnik RS br. 54/09) i člana 33. stav 1. tačka 2. Statuta Grada Subotice ( Službeni list Opštine Subotica,

Више

Износ из претходне Износ текуће године Ознака Број Опис године ОП конта Исправка Нето (почетно стање) Бруто вредности (5 6) АКТИВА 1001

Износ из претходне Износ текуће године Ознака Број Опис године ОП конта Исправка Нето (почетно стање) Бруто вредности (5 6) АКТИВА 1001 Износ из претходне Износ текуће године Ознака Број Опис године ОП конта Исправка Нето (почетно стање) Бруто вредности (5 6) 1 2 3 4 5 6 7 АКТИВА 11 НEФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (12 + 12) 45,321 68,728 2,944 47,784

Више

Microsoft Word - Rebalans budzeta 2013.doc

Microsoft Word - Rebalans budzeta 2013.doc Скупштина Градске општине Палилула, на 10. седници одржаној 24. децембра 2013. године, на основу члана 47. и 63. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12,

Више

С л у ж б е н и л и с т Општине Бачки Петровац Број: 5a Година: LIII Бачки Петровац 12. јуна године С А Д Р Ж А Ј I СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТР

С л у ж б е н и л и с т Општине Бачки Петровац Број: 5a Година: LIII Бачки Петровац 12. јуна године С А Д Р Ж А Ј I СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТР С л у ж б е н и л и с т Општине Бачки Петровац Број: 5a Година: LIII Бачки Петровац 12. јуна 2017. године С А Д Р Ж А Ј I СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 53. - Одлука о консолидованом завршном рачуну

Више

Sluzbeni-list-BGD-047.indd

Sluzbeni-list-BGD-047.indd ISSN 0350-4727 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Година LXIII Број 47 18. јун 2019. године Цена 265 динара АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА НОВИ БЕОГРАД Веће Градске општине Нови Београд на основу чл. 58. и 168. Закона

Више

На основу члана 32

На основу члана 32 На основу члана 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи ( Сл.гласник РС, број: 129/7, 83/14 и 11/16), и члана 77. Закона о буџетском систему ( Сл. Гласник РС, број: 54/9, 73/1, 11/1, 11/11, 93/12,

Више

Дванаестомесечни извештај здравствених установа 2018 Изаберите филијалу, здравствену установу, упишите датум попуњавања, попуните податке о здравствен

Дванаестомесечни извештај здравствених установа 2018 Изаберите филијалу, здравствену установу, упишите датум попуњавања, попуните податке о здравствен Дванаестомесечни извештај здравствених установа 2018 Изаберите филијалу, здравствену установу, упишите датум попуњавања, попуните податке о здравственој установи, попуните обрасцe и податке сачувајте кликом

Више

Дванаестомесечни извештај здравствених установа 2017 Изаберите филијалу, здравствену установу, упишите датум попуњавања, попуните податке о здравствен

Дванаестомесечни извештај здравствених установа 2017 Изаберите филијалу, здравствену установу, упишите датум попуњавања, попуните податке о здравствен Дванаестомесечни извештај здравствених установа 2017 Изаберите филијалу, здравствену установу, упишите датум попуњавања, попуните податке о здравственој установи, попуните обрасцe и податке сачувајте кликом

Више

На основу члана 77. и 78. Закона о буџетском систему ( «Службени гласник РС.«, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-исп

На основу члана 77. и 78. Закона о буџетском систему ( «Службени гласник РС.«, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-исп На основу члана 77. и 78. Закона о буџетском систему ( «Службени гласник РС.«, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-исправка, 108/2013 и 142/2014), члана 32. став 1. тачка

Више

ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ЗА 2005

ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ЗА 2005 На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", број 129/2007 ), члана 77 79. Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС", бр.54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012,

Више

03.Dom zdravlja Batocina-Finansijski plan za godinu

03.Dom zdravlja Batocina-Finansijski plan za godinu РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДОМ ЗДРАВЉА БАТОЧИНА БРОЈ:04-94-3/19-01 ДАТУМ: 21. 2. 2019.год. ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ДОМА ЗДРАВЉА БАТОЧИНА ЗА 2019. ГОДИНУ фебруар 2019. година ( у хиљ.дин.) Ек. ОП Класификација Опис Укупно

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ЧАЈЕТИНА Година: XI Цена овог броја је 300,00 динара. Годишња претплата је 3.000,00 динара. БРОЈ 4 Службени лист Општине Ч

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ЧАЈЕТИНА Година: XI Цена овог броја је 300,00 динара. Годишња претплата је 3.000,00 динара. БРОЈ 4 Службени лист Општине Ч СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ЧАЈЕТИНА - 1 - Година: XI Цена овог броја је 300,00 динара. Годишња претплата је 3.000,00 динара. БРОЈ 4 Службени лист Општине Чајетина, Број 4/2017 Чајетина, 25.маја 2017. године

Више

Zavrsni_01375_0.xls

Zavrsni_01375_0.xls Ознака ОП Конто Опис 2001 ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (2002 + 2106) 2002 700000 ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (2003 + 2047 + 2057 + 2069 + 2094 + 2099 + 2103) 2003 710000 ПОРЕЗИ (2004 +

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 8/ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА ГОДИНА IV ВРШАЦ, 28. ЈУН ГОДИНЕ БРОЈ 8/ На основу члана 77

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 8/ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА ГОДИНА IV ВРШАЦ, 28. ЈУН ГОДИНЕ БРОЈ 8/ На основу члана 77 28.06.2019. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 8/2019 435 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА ГОДИНА IV ВРШАЦ, 28. ЈУН 2019. ГОДИНЕ БРОЈ 8/2019 1. На основу члана 77. и 78. Закона о буџетском систему ( «Службени гласник

Више

Страна 1 Образац 2 Назив корисника буџетских средстава ДОМ ЗДРАВЉА СУБОТИЦА Седиште: СУБОТИЦА Матични број: ПИБ: Број подрачуна: 84

Страна 1 Образац 2 Назив корисника буџетских средстава ДОМ ЗДРАВЉА СУБОТИЦА Седиште: СУБОТИЦА Матични број: ПИБ: Број подрачуна: 84 Страна 1 Образац 2 Назив корисника буџетских средстава ДОМ ЗДРАВЉА СУБОТИЦА Седиште: СУБОТИЦА Матични број: 08881294 ПИБ: 105303985 подрачуна: 840-779661-09 Назив надлежног директног корисника буџетских

Више

ОПШТИНА УБ

ОПШТИНА УБ Број 6 страна 1 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ УБ 12. јун 2014. године СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ УБ www.opstinaub.org.rs Година XV Број 6 Уб, 12. јун 2014. године Бесплатан примерак 31. На основу члана 9. став

Више

Zavrsni_02283_0.xls

Zavrsni_02283_0.xls ПОПУЊАВА УПРАВА ЗА ТРЕЗОР - ФИЛИЈАЛА 7 5 2 2 2 8 3 0 7 1 7 4 6 9 1 4 2 5 1 3 7 0 4 2 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 Врста посла Јединствени

Више

Sluzbeni-list-BGD-034.indd

Sluzbeni-list-BGD-034.indd ISSN 0350-4727 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Година LXII Број 34 3. мај 2018. године Цена 265 динара АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА НОВИ БЕОГРАД Веће Градске општине Нови Београд на основу чл. 58. и 168. Закона

Више

На основу члана 30

На основу члана 30 Скупштина Градске општине Сурчин на седници одржаној 07.06.2018.године,на основу члана 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС', број 129/07,83/2014-др.закон и 101/2016-др.закон

Више

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи ( "Сл. гласник РС", број 129/07 и 83/2014), члана 76. Закона o буџетском систему ( "Сл. гласник РС",

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи ( Сл. гласник РС, број 129/07 и 83/2014), члана 76. Закона o буџетском систему ( Сл. гласник РС, На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи ( "Сл. гласник РС", број 129/07 и 83/2014), члана 76. Закона o буџетском систему ( "Сл. гласник РС", број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012,

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ Година XXX Житиште Број 22. Излази по потреби страна 1. На основу члана 20. тачка3. Закона о локалној самоупр

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ Година XXX Житиште Број 22. Излази по потреби страна 1. На основу члана 20. тачка3. Закона о локалној самоупр СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ Година XXX Житиште 15.7.2016. Број 22. Излази по потреби страна 1. На основу члана 20. тачка3. Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС, бр. 129/07) и чл. 77. и

Више

UnObr5 Ознака ОП Број конта Опис Износ планираних прихода и примања Укупно (од 6 до 11) Републик е Износ остварених прихода и примања Приходи и примањ

UnObr5 Ознака ОП Број конта Опис Износ планираних прихода и примања Укупно (од 6 до 11) Републик е Износ остварених прихода и примања Приходи и примањ Ознака ОП Број конта Опис Износ планираних прихода и примања Укупно (од 6 до 11) Републик е Износ остварених прихода и примања Приходи и примања из буџета Аутономне покрајине Општине / града ООСО Из донација

Више

дана године ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗДРАВСТВЕНE УСТАНОВE ЗА ГОДИНУ АПОТЕКА ВРШАЦ (У хиљадама динара) Износ остварених прихода и примања Број

дана године ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗДРАВСТВЕНE УСТАНОВE ЗА ГОДИНУ АПОТЕКА ВРШАЦ (У хиљадама динара) Износ остварених прихода и примања Број дана 26.12.2013 године ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗДРАВСТВЕНE УСТАНОВE ЗА 2014. ГОДИНУ АПОТЕКА ВРШАЦ (У хиљадама динара) Износ остварених прихода и примања Број конта Опис Укупно (од 6 до 11) Приходи из буџета Општине

Више

Страна 1 Образац 5 Meni Назив корисника буџетских средстава Дом здравља "Нови Београд" Седиште: Нови Београд, Гоце Делчева 30 ПИБ: Матични б

Страна 1 Образац 5 Meni Назив корисника буџетских средстава Дом здравља Нови Београд Седиште: Нови Београд, Гоце Делчева 30 ПИБ: Матични б Страна 1 Образац 5 Meni Назив корисника буџетских средстава Дом здравља "Нови Београд" Седиште: Нови Београд, Гоце Делчева 30 ПИБ: 101674909 Матични број: 07033397 Број подрачуна: 840-637661-82 Назив надлежног

Више

Sluzbeni-list-BGD-034.indd

Sluzbeni-list-BGD-034.indd ISSN 0350-4727 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Година LXIII Број 34 16. мај 2019. године Цена 265 динара АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА НОВИ БЕОГРАД Скупштина Градске општине Нови Београд на седници одржаној 16. маја

Више

bilans stanja rashoda i prihoda 2015.xlsm

bilans stanja rashoda i prihoda 2015.xlsm Образац 4 НАЗИВ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА СЕДИШТЕ НОВИ САД Матични број ПИБ 100449534 Број подрачуна НАЗИВ НАДЛЕЖНОГ ДИРЕКТНОГ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА МУЗЕЈ САВРЕМЕНЕ УМЕТНОСТИ ВОЈВОДИНЕ ПОКРАЈИНСКИ

Више

Ознака ОП Конто Опис Претходна година Износ Текућа година Штампа 4001 Н О В Ч А Н И П Р И Л И В И ( ) ТЕКУЋ

Ознака ОП Конто Опис Претходна година Износ Текућа година Штампа 4001 Н О В Ч А Н И П Р И Л И В И ( ) ТЕКУЋ Ознака ОП Конто Опис Претходна година Износ Текућа година Штампа 4001 Н О В Ч А Н И П Р И Л И В И (4002 + 4106 + 4131) 64.594 63.130 4002 700000 ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (4003 + 4047 + 4057 + 4069 + 4094 + 4099

Више

Sluzbeni glasnik indd

Sluzbeni glasnik indd СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА Година XLV Број 9 ПОЖАРЕВАЦ 15.07.2013. 1 ГРАДСКА ОПШТИНА КОСТОЛАЦ На основу члана 43. став 1. и члана 47. став 3. Закона о буџетском систему (,,Службени гласник Републике

Више

ZR_Dvanaestomesecni_

ZR_Dvanaestomesecni_ Страна 1 Образац 5 Meni Назив корисника буџетских средстава ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПИРОТ Седиште: КЕЈ Б.Б. ПИБ: 100187831 Матични број: 07414285 Број подрачуна: 840-106661-51 Назив надлежног директног

Више

Sheet1 Предузеће: Дирекција за планирање и изградњу Краљево Матични број: ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ Ознака ОП Конто Опис План за

Sheet1 Предузеће: Дирекција за планирање и изградњу Краљево Матични број: ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ Ознака ОП Конто Опис План за Предузеће: Дирекција за планирање и изградњу Краљево Матични број: 17001841 ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ Ознака ОП Конто Опис План за 01.01.- 31.12.2015. План за 01.01.- 31.03.2015. План за 01.04.- План

Више

MergedFile

MergedFile ГОДИНА XXVI ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНА ОСЕЧИНА 22.12.2017. БРОЈ 13 На основу члана 63. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', бр.54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013,

Више

Sheet1 Предузеће: Дирекција за планирање и изградњу Краљево Матични број: ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ Ознака ОП Конто Опис План за

Sheet1 Предузеће: Дирекција за планирање и изградњу Краљево Матични број: ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ Ознака ОП Конто Опис План за Предузеће: Дирекција за планирање и изградњу Краљево Матични број: 17001841 ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ Ознака ОП Конто Опис План за 01.01.- 31.12.2014. Процена за 01.01.- 31.12.2014. Индекс 7/5 1 2 3

Више

Бољевац, 18. Јун 2012.године Година V број 12 С А Д Р Ж А Ј СКУПШТИНА 1 Одлука о усвајању извештаја верификационог одбора Од

Бољевац, 18. Јун 2012.године  Година V број 12 С А Д Р Ж А Ј СКУПШТИНА 1 Одлука о усвајању извештаја верификационог одбора Од Бољевац, 18. Јун 2012.године www.boljevac.org.rs Година V број 12 С А Д Р Ж А Ј СКУПШТИНА 1 Одлука о усвајању извештаја верификационог одбора...2 2 Одлука о потврђивању мандата одборника скупштине општине

Више

Страна 2 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава Дом здравља Нови Београд Седиште: Булевар маршала Толбухина 30 Матични број: ПИБ: 1016

Страна 2 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава Дом здравља Нови Београд Седиште: Булевар маршала Толбухина 30 Матични број: ПИБ: 1016 Страна 2 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава Дом здравља Нови Београд Седиште: Булевар маршала Толбухина 30 Матични број: 07033397 ПИБ: 101674909 подрачуна: 840-637661-82 Назив надлежног директног

Више

Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава Гинеколошко-акушерска клиника Народни Фронт Седиште: Београд ПИБ: Матични број: 07035

Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава Гинеколошко-акушерска клиника Народни Фронт Седиште: Београд ПИБ: Матични број: 07035 Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава Гинеколошко-акушерска клиника Народни Фронт Седиште: Београд ПИБ: 100219891 Матични број: 07035888 подрачуна: 840-198661-16 Назив надлежног директног

Више

РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ - БЕОГРАД Јована Мариновића 2 ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА ГОДИНУ ФИЛИЈАЛА: 23 ЛЕСКОВАЦ ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА: 00

РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ - БЕОГРАД Јована Мариновића 2 ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА ГОДИНУ ФИЛИЈАЛА: 23 ЛЕСКОВАЦ ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА: 00 РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ - БЕОГРАД Јована Мариновића 2 ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2017. ГОДИНУ ФИЛИЈАЛА: 23 ЛЕСКОВАЦ ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА: 00223006 РХ СИЈЕРИНСКА БАЊА I. УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА

Више

Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава Дом здравља "Краљево" Краљево Седиште: Југ Богданова бр.110, Краљево ПИБ: Матични бро

Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава Дом здравља Краљево Краљево Седиште: Југ Богданова бр.110, Краљево ПИБ: Матични бро Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава Дом здравља "Краљево" Краљево Седиште: Југ Богданова бр.110, Краљево ПИБ: 108589396 Матични број: 17870041 подрачуна: 840-868661-50 Назив надлежног

Више

Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава СБПБ "КОВИН" Седиште: КОВИН ПИБ: Матични број: Број подрачуна:

Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава СБПБ КОВИН Седиште: КОВИН ПИБ: Матични број: Број подрачуна: Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава СБПБ "КОВИН" Седиште: КОВИН ПИБ: 101406360 Матични број: 08012270 подрачуна: 840-238661-05 Назив надлежног директног корисника буџетских средстава

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ТИТЕЛ ГОДИНА L ТИТЕЛ, 16. ЈУН ГОДИНЕ БРОЈ 4. 1 На основу члана 32. став 1. тачка 2) Закона о локалној самоуправи («Службен

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ТИТЕЛ ГОДИНА L ТИТЕЛ, 16. ЈУН ГОДИНЕ БРОЈ 4. 1 На основу члана 32. став 1. тачка 2) Закона о локалној самоуправи («Службен СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ТИТЕЛ ГОДИНА L ТИТЕЛ, 16. ЈУН 2015. ГОДИНЕ БРОЈ 4. 1 На основу члана 32. став 1. тачка 2) Закона о локалној самоуправи («Службени гласник РС»,бр. 129/2007), члана 77. Закона о буџетском

Више

УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ

УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ На основу члана 76. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', број 54/09, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 и 108/13 ), члана 56. Статута Града Ниша (''Службени лист Града

Више

Финансијски план здравствених установа за годину Изаберите филијалу, здравствену установу, упишите датум попуњавања, кликните на одговарајући об

Финансијски план здравствених установа за годину Изаберите филијалу, здравствену установу, упишите датум попуњавања, кликните на одговарајући об Финансијски план здравствених установа за 2016. годину Изаберите филијалу, здравствену установу, упишите датум попуњавања, кликните на одговарајући образац, попуните податке у одговарајући образац и сачувајте

Више

Страна 1 РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ - БЕОГРАД Јована Мариновића 2 ФИЛИЈАЛА: 20 НИШ ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА: СП Б СОКО БАЊА ОБРАЗАЦ

Страна 1 РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ - БЕОГРАД Јована Мариновића 2 ФИЛИЈАЛА: 20 НИШ ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА: СП Б СОКО БАЊА ОБРАЗАЦ Страна 1 РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ - БЕОГРАД Јована Мариновића 2 ФИЛИЈАЛА: 20 НИШ ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА: 00220010 СП Б СОКО БАЊА ОБРАЗАЦ ЗА ПАРТИЦИПАЦИЈУ И РЕФУНДАЦИЈЕ у периоду од 01.01.2013.

Више

Matični broj: PIB: Naziv korisnika sredstava: Завод за јавно здравље Зрењанин Sedište: Зрењанин ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА ГОДИНУ -

Matični broj: PIB: Naziv korisnika sredstava: Завод за јавно здравље Зрењанин Sedište: Зрењанин ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА ГОДИНУ - Matični broj: PIB: Naziv korisnika sredstava: 08169454 100655222 Завод за јавно здравље Зрењанин Sedište: Зрењанин ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2018. ГОДИНУ - 2. ИЗМЕНА I. УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА (У хиљадама динара)

Више

Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава Специјална болница за плућне болести " Др Васа Савић" Седиште: Зрењанин ПИБ: Матични

Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава Специјална болница за плућне болести Др Васа Савић Седиште: Зрењанин ПИБ: Матични Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава Специјална болница за плућне болести " Др Васа Савић" Седиште: Зрењанин ПИБ: 101161066 Матични број: 08671923 подрачуна: 840-471661-84 Назив надлежног

Више

Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ БАЊА КАЊИЖА Седиште: КАЊИЖА Матични број: ПИБ: 10

Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ БАЊА КАЊИЖА Седиште: КАЊИЖА Матични број: ПИБ: 10 Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ БАЊА КАЊИЖА Седиште: КАЊИЖА Матични број: 08026084 ПИБ: 100788050 подрачуна: 840-385661-64 Назив надлежног директног

Више

Sluzbeni-list-BGD-050.indd

Sluzbeni-list-BGD-050.indd ISSN 0350-4727 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Година LXIII Број 50 24. јун 2019. године Цена 265 динара АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА ВОЖДОВАЦ Скупштина Градске општине Вождовац на седници одржаној 21. јуна 2019.

Више

Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава СПЕЦ.БОЛНИЦА ЗА РЕХАБ.БАЊА КАЊИЖА КАЊ. Седиште: КАЊИЖА Матични број: ПИБ: Бр

Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава СПЕЦ.БОЛНИЦА ЗА РЕХАБ.БАЊА КАЊИЖА КАЊ. Седиште: КАЊИЖА Матични број: ПИБ: Бр Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава СПЕЦ.БОЛНИЦА ЗА РЕХАБ.БАЊА КАЊИЖА КАЊ. Седиште: КАЊИЖА Матични број: 08026084 ПИБ: 100788050 подрачуна: 840-385661-64 Назив надлежног директног корисника

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ЧАЈЕТИНА Година: XIII Цена овог броја је 300,00 динара. Годишња претплата је 3.000,00 динара. БРОЈ 8 Службени лист Општине

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ЧАЈЕТИНА Година: XIII Цена овог броја је 300,00 динара. Годишња претплата је 3.000,00 динара. БРОЈ 8 Службени лист Општине СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ЧАЈЕТИНА - 1 - Година: XIII Цена овог броја је 300,00 динара. Годишња претплата је 3.000,00 динара. БРОЈ 8 Службени лист Општине Чајетина, Број 8/2019 Чајетина, 20.јуна 2019. године

Више

(Microsoft Word - Odluka o zavrsnom racunu budzeta op\232tine Negotin za godinu)

(Microsoft Word - Odluka o zavrsnom racunu budzeta op\232tine Negotin za godinu) На основу члана 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник РС», број 129/07 и 83/14- др. закон и 101/16- др. закон), члана 42. став 1. тачка 2. Статута Општине Неготин («Службени

Више

На основу члана 221

На основу члана 221 На основу члана 221. став 1. тачка 3. Закона о здравственом осигурању ( Службени гласник РС, бр. 107/05, 109/05 исправка и 57/11), Управни одбор Републичког фонда за здравствено осигурање, на седници одржаној

Више

Sluzbeni-list-BGD-041.indd

Sluzbeni-list-BGD-041.indd ISSN 0350-4727 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Година LXIII Број 41 4. јун 2019. године Цена 265 динара АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА ЗЕМУН Скупштина Градске општине Земун на седници одржаној 30. маја 2019. године

Више

ISSN LIST GRADA BEOGRADA Година LXIII Број јун године Цена 265 динара АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА СТАРИ ГРАД Скупштина Градск

ISSN LIST GRADA BEOGRADA Година LXIII Број јун године Цена 265 динара АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА СТАРИ ГРАД Скупштина Градск ISSN 0350-4727 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Година LXIII Број 43 7. јун 2019. године Цена 265 динара АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА СТАРИ ГРАД Скупштина Градске oпштинe Стaри грaд у Бeoгрaду на седници одржаној

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ЧАЈЕТИНА Година: XII Цена овог броја је 300,00 динара. Годишња претплата је 3.000,00 динара. БРОЈ 4 Службени лист Општине

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ЧАЈЕТИНА Година: XII Цена овог броја је 300,00 динара. Годишња претплата је 3.000,00 динара. БРОЈ 4 Службени лист Општине СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ЧАЈЕТИНА - 1 - Година: XII Цена овог броја је 300,00 динара. Годишња претплата је 3.000,00 динара. БРОЈ 4 Службени лист Општине Чајетина, Број 4/2018 Чајетина, 14. јуна 2018. године

Више

На основу члана 241. став 1. тачка 4. Закона о здравственом осигурању ( Службени гласник PC, бр. 25/19), члана 78. став 1. тачка 1) подтачка 3) и члан

На основу члана 241. став 1. тачка 4. Закона о здравственом осигурању ( Службени гласник PC, бр. 25/19), члана 78. став 1. тачка 1) подтачка 3) и члан На основу члана 241. став 1. тачка 4. Закона о здравственом осигурању ( Службени гласник PC, бр. 25/19), члана 78. став 1. тачка 1) подтачка 3) и члана 79. Закона о буџетском систему ( Службени гласник

Више

Microsoft PowerPoint - aleksa za sajt

Microsoft PowerPoint - aleksa za sajt IZVEŠTAJ O FINANSIJSKOM POSLOVANJU STOMATOLOŠKOG FAKULTETA UNIVERZITETA U BEOGRADU PO ZAVRŠNOM RAČUNU ZA 2013. GODINU Finansijski izveštaj za 2013. godinu u 000 RSD tabela 1. Redni broj 1 1 2 3 4 5 6 7

Више

Година 2018 Број 6 Прибој, године Излази по потреби Рок за рекламацију 10 дана I АКТА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУК

Година 2018 Број 6 Прибој, године Излази по потреби Рок за рекламацију 10 дана I АКТА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУК Година 2018 Број 6 Прибој, 24.09.2018. године Излази по потреби Рок за рекламацију 10 дана I АКТА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ПРИБОЈ ЗА 2018. ГОДИНУ I ОПШТИ ДЕО

Више

Образац 12 Јавно предузеће за уређивање грађевинског земљишта "Краљево" ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРА

Образац 12 Јавно предузеће за уређивање грађевинског земљишта Краљево ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРА Образац 12 Јавно предузеће за уређивање грађевинског земљишта "Краљево" ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА За период од 01.01.2016. до 31.12.2016.

Више

IZVEŠTAJ O BUDŽETU

IZVEŠTAJ O BUDŽETU 29 Datum štampe: 21.12.28 13:49:55 Oпштински службени ГЛАСНИК СЈЕНИЦА Оpćinski službeni GLASNIK SJENICA www.sjenica.rs Сјеница, 4. јануар 29. Sjenica, 4. januar 29. Година XX Број 1 Godina XX Broj 1 Излази

Више

На основу члана 25

На основу члана 25 НАЦРТ О Д Л У К A О Б У Џ Е Т У Г Р А Д А Б Е О Г Р А Д А З А 2 0 1 4. Г О Д И Н У Обрађивач: Секретаријат за финансије За тачност података садржаних у материјалу, поступање у складу са законом и другим

Више

ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ДЕЛОВА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА КРУШЕВАЦ ЗА ГОДИНУ Број: / /2 Београд, 6. јун године

ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ДЕЛОВА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА КРУШЕВАЦ ЗА ГОДИНУ Број: / /2 Београд, 6. јун године ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ДЕЛОВА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА КРУШЕВАЦ ЗА 2018. ГОДИНУ Број: 400-254-2/2019-04/2 Београд, 6. јун 2019. године Извештај о ревизији делова финансијских извештаја С А

Више

Medcinski fakultet u Kragujevcu,kao indirektni korisnik budzeta ,vodi racunovodstvo,sastavlja I podnosi finansijske izvestaje u skladu sa Zakonom o bu

Medcinski fakultet u Kragujevcu,kao indirektni korisnik budzeta ,vodi racunovodstvo,sastavlja I podnosi finansijske izvestaje u skladu sa Zakonom o bu УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ КРАГУЈЕВАЦ Дана: 25.02.2011 ИЗВЕШТАЈ О ФИНАНСИЈСКОМ ПОСЛОВАЊУ МЕДИЦИНСКОГ ФАКУЛТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ ЗА 2010. ГОДИНУ Медицински факултет у Крагујевцу, као индиректни

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 11.06.2013. Службени лист општине Жабаљ број 11 страна 1 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ЖАБАЉ Број: 11 Жабаљ, 11.06.2013. Година 42 Цена овог броја 60,00 динара Годишња претплата 1.200,00 динара СКУПШТИНА ОПШТИНЕ

Више

Жагубица, 11. јун године

Жагубица, 11. јун године Жагубица, 11. јун 29. године www.zagubica.org.rs С А Д Р Ж А Ј Скупштина општине Жагубица Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Жагубица за 29. годину.... 3. Одлука о јавном задуживању општине

Више

Страна 1 РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ - БЕОГРАД Јована Мариновића 2 Матични број: ПИБ: Назив корисника средстава: Дом з

Страна 1 РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ - БЕОГРАД Јована Мариновића 2 Матични број: ПИБ: Назив корисника средстава: Дом з Страна 1 РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ - БЕОГРАД Јована Мариновића 2 Матични број: ПИБ: Назив корисника средстава: 07003609 100150542 Дом здравља Сопот Седиште: пот, Јелице Миловановић ФИНАНСИЈСКИ

Више

Microsoft Word - ODLUKA - Normativni deo KOJI SE MENJA ??? doc

Microsoft Word - ODLUKA - Normativni deo KOJI SE MENJA ??? doc ОДРЕДБЕ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДА НОВОГ САДА ЗА 0. ГОДИНУ КОЈЕ СЕ МЕЊАЈУ Члан. Буџет се утврђује у износу од.4..45,0 динара, који потиче из следећих извора финансирања: - прихода из буџета у износу од.5.5.,00

Више

На основу члана тачке Закона о локалној самоуправи ( ''Сл

На основу члана  тачке   Закона о локалној самоуправи ( ''Сл На основу члана 47. Закона о буџетском систему (''Службени гласник Републике Србије'', број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка, 108/13, 142/14, 68/15-др.закон,103/15 и 99/16, 113/17

Више

Sluzbeni-list-BGD-046.indd

Sluzbeni-list-BGD-046.indd ISSN 0350-4727 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Година LXIII Број 46 17. јун 2019. године Цена 265 динара АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА ЗВЕЗДАРА Скупштина Градске општине Звездара на седници одржаној 17. јуна 2019.

Више

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ И БУЏЕТ

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ И БУЏЕТ И З В Е Ш Т А Ј О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ НИШКА БАЊА за период ЈАНУАР - ДЕЦЕМБАР 2016. године Нишка Бања, јануар 2017. године I УВОДНЕ НАПОМЕНЕ Одлука о буџету Градске општине Нишка Бања

Више

Година LXI Број јун године Цена 265 динара Градоначелник града Београда 1. јуна године, на основу члана 69. Закона о јавним предузећ

Година LXI Број јун године Цена 265 динара Градоначелник града Београда 1. јуна године, на основу члана 69. Закона о јавним предузећ Година LXI Број 31 1. јун 2017. године Цена 265 динара Градоначелник града Београда 1. јуна 2017. године, на основу члана 69. Закона о јавним предузећима ( Службени гласник РС, број 15/16), члана 28. Закона

Више

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ И БУЏЕТ

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ И БУЏЕТ Н а ц р т И З В Е Ш Т А Ј О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ НИШКА БАЊА за период ЈАНУАР - ДЕЦЕМБАР 2017. године Нишка Бања, јануар 2018. године I УВОДНЕ НАПОМЕНЕ Одлука о буџету Градске општине

Више

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ И БУЏЕТ

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ И БУЏЕТ Н а ц р т И З В Е Ш Т А Ј О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ НИШКА БАЊА за период ЈАНУАР - ЈУН 2019. године Нишка Бања, јул 2019. године I УВОДНЕ НАПОМЕНЕ Одлука о буџету Градске општине Нишка

Више

Sluzbeni-list-BGD-027.indd

Sluzbeni-list-BGD-027.indd ISSN 0350-4727 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Година LVIII Број 27 31. март 2014. године Цена 220 динара Привремени орган града Београда на седници одржаној 31. марта 2014. године, на основу чл. 44. и 45.

Више

И З В Е Ш Т А Ј О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ИРИГ ЗА ПЕРИОД г г.

И З В Е Ш Т А Ј О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ИРИГ ЗА ПЕРИОД г г. И З В Е Ш Т А Ј О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ИРИГ ЗА ПЕРИОД 01.01.2016.г.-30.06.2016.г. Приходи и примања, расходи и издаци буџета утврђени су у следећим износима : ОПИС Шифра економске класификације

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУЛА Службени лист општине Кула излази по потреби, на три језика: српском, мађарском и русинском. Тираж овог броја је 50 примера

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУЛА Службени лист општине Кула излази по потреби, на три језика: српском, мађарском и русинском. Тираж овог броја је 50 примера СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУЛА Службени лист општине Кула излази по потреби, на три језика: српском, мађарском и русинском. Тираж овог броја је 50 примерака. К у л а 24. октобар 2014. године Број 14 Година

Више

Број Службени лист општине Нова Црња Страна 131 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ НОВА ЦРЊА Година XXVIII Нова Црња године Број: 8 РЕПУБЛ

Број Службени лист општине Нова Црња Страна 131 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ НОВА ЦРЊА Година XXVIII Нова Црња године Број: 8 РЕПУБЛ Број 8 25.06.2019 Службени лист општине Нова Црња Страна 131 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ НОВА ЦРЊА Година XXVIII Нова Црња 25.06.2019. године Број: 8 РЕПУБЛИКА СРБИЈА АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА ОПШТИНА НОВА

Више

ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ОПОВО БРОЈ 4 1. ЈУЛ 2019 ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ОПОВО БРОЈ 4 1. ЈУЛ

ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ОПОВО БРОЈ 4 1. ЈУЛ 2019 ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ОПОВО БРОЈ 4 1. ЈУЛ ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ОПОВО БРОЈ 4 1. ЈУЛ 2019 1 2 125 На основу чл. 78. и 79. Закона о буџетском систему ( Сл.гласник РС број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-исправка,

Више

На основу члана 221. став 1. тачка 3) Закона о здравственом осигурању ("Службени гласник РС", бр. 107/05, 109/05 - испр., 57/11, 110/12 - одлука УС, 1

На основу члана 221. став 1. тачка 3) Закона о здравственом осигурању (Службени гласник РС, бр. 107/05, 109/05 - испр., 57/11, 110/12 - одлука УС, 1 На основу члана 221. став 1. тачка 3) Закона о здравственом осигурању ("Службени гласник РС", бр. 107/05, 109/05 - испр., 57/11, 110/12 - одлука УС, 119/12, 99/14, 123/14, 126/14 - одлука УС, 106/15 и

Више

С л у ж б е н и л и с т

С л у ж б е н и  л и с т S l u ž b e n i l i s t Opštine Bački Petrovac Broj: 15 Bački Petrovac Godišnja pretplata Godina: XLIV 24. decembra 2008. god. 4.400,00 dinara S A D R Ž A J I SKUPŠTINA OPŠTINE BAČKI PETROVAC 168. - Odluka

Више

finansijski izvestaj

finansijski izvestaj КЛИНИКА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ «Др.Мирослав Зотовић» Београд, Сокобањска 13 И З В Е Ш Т А Ј O ЕКОНОМСКО ФИНАНСИЈСКОМ ПОСЛОВАЊУ У ПЕРИОДУ ОД 01.01 ДO 31.12.2017 ГОДИНE Б Е О Г Р А Д, ФЕБРУАР 2018.ГOДИНE ИЗВЕШТАЈ

Више

Finansijski izvestaj za godinu

Finansijski izvestaj za godinu КЛИНИКА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ «Др.Мирослав Зотовић» Београд, Сокобањска 13 И З В Е Ш Т А Ј O ЕКОНОМСКО ФИНАНСИЈСКОМ ПОСЛОВАЊУ У ПЕРИОДУ ОД 01.01 ДO 31.12.2018 ГОДИНE Б Е О Г Р А Д, ФЕБРУАР 2019. ГOДИНE ИЗВЕШТАЈ

Више

Скупштина општине Барајево , на седници одржаној ¬¬____ decembra 2007

Скупштина општине Барајево , на седници одржаној ¬¬____ decembra 2007 Скупштина Градске општине Барајево, на седници одржаној 30. децембра 2016. године, на основу члана 43. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', бр. 54/2009, 73/2010,101/2010, 101/2011,93/2012,

Више

Microsoft Word - sluzbeni list 35 iz 18.docx

Microsoft Word - sluzbeni list 35 iz 18.docx СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА УЖИЦА XLXIX 4. септембар 2018. године Број 35/18 134. На основу члана 7. и 76. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', број 54/09,73/10, 101/10, 93/12, 62/2013, 63/2013

Више

На основу члана тачке Закона о локалној самоуправи ( ''Сл

На основу члана  тачке   Закона о локалној самоуправи ( ''Сл НАЦРТ На основу члана 43. Закона о буџетском систему (''Службени гласник Републике Србије'', број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013 и 142/2014), члана 32. Закона

Више

ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН ЗА ГОДИНУ у периоду јануар јун године Правни основ за састављање Извештаја о извршењу

ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН ЗА ГОДИНУ у периоду јануар јун године Правни основ за састављање Извештаја о извршењу ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН ЗА 2019. ГОДИНУ у периоду јануар јун 2019. године Правни основ за састављање Извештаја о извршењу Одлуке о буџету Општине Темерин у периоду јануар јун

Више

На основу члана 63. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС,број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 108/2

На основу члана 63. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС,број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 108/2 На основу члана 63. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС,број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015-др. закон и 103/2015) и члана

Више