Лице које је правоснажном пресудом осуђено за неко кривично дело против полне слободе, фалсификовања јавне исправе коју издаје Факултет или примања ми

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "Лице које је правоснажном пресудом осуђено за неко кривично дело против полне слободе, фалсификовања јавне исправе коју издаје Факултет или примања ми"

Транскрипт

1

2 Лице које је правоснажном пресудом осуђено за неко кривично дело против полне слободе, фалсификовања јавне исправе коју издаје Факултет или примања мита у обављању послова Факултета не може стећи звање наставника, односно сарадника. У звање наставника не може бити бирано лице које је имало тежи прекршај норми етичког понашања и против кога су изречене санкције као последица спроведеног дисциплинског поступка на Факултету или Универзитету у Београду. Члан 4. Лице изабрано у звање доцента и ванредног професора стиче звање и заснива радни однос на период од пет година. Лице изабрано у звање редовног професора стиче звање и заснива радни однос на неодређено време. Наставник страног језика и наставник вештина се бира на четири године. Лице изабрано у звање сарадника у настави закључује уговор о раду на период од годину дана, уз могућност продужења уговора за још једну годину у току трајања студија, а најдуже до краја школске године у којој се студије завршавају. Лице изабрано у звање асистента закључује уговор о раду на период од три године, са могућношћу продужења за још три године. II КОМИСИЈА ЗА ИЗБОРЕ НАСТАВНИКА, САРАДНИКА И ИСТРАЖИВАЧА Члан 5. За спровођење избора у наставна и истраживачка звања формира се Комисија за изборе наставника, сарадника и истраживача (у даљем тексту Комисија за изборе). Комисија за изборе се састоји од представника Факултета чланова Већа научних области Универзитета и продекана за кадрове. Мандат Комисије за изборе је 3 године, односно до истека изборног периода декана. Кворум за рад Комисије за изборе је две трећине присутних чланова. Председник Комисије је Продекан за кадрове. Одлука се доноси јавним гласањем ако је за њу гласало најмање половина присутних чланова. Председник Комисије за изборе сазива седнице и њима председава. На седнице Комисије за изборе позивају се и председници Комисија за припрему извештаја о кандидатима и шефови катедара које су покренуле поступак за избор о звање. Члан 6. Наделжност Комисије за изборе: даје мишљење на предлог Комисија за припрему извештаја, има право да Изборном већу предложи допуну или измену комисије за припрему извештаја,

3 проверава исправност процедуре за изборе, проверава испуњеност услова за избор кандидата у одређено звање, даје мишљење за избор кандидата у одређено звање или ставља примедбе на испуњеност услова. III ПОКРЕТАЊЕ ПОСТУПКА ЗА ИЗБОР НАСТАВНИКА, САРАДНИКА И ИСТРАЖИВАЧА Члан 7. Најкасније осам месеци пре истека периода на који је наставник, односно сарадник биран, Служба за опште послове Факултета обавештава катедру о потреби покретања процедуре за избор. Веће Катедре у року од 30 дана доноси одлуку и образложење предлога за расписивање конкурса. Образложење треба да садржи предвиђено ангажовање кандидата у настави. Минимални критеријум при првом избору доцента је да је кандидат предвиђен да држи предавања на основним и/или дипломским академским студијама са најмање једним часом по семесетру годишње за групе од најмање 5 студената. Конкурс за наставника се по правилу расписује за два звања: звање у које је наставник већ биран и више звање, осим у случају првог избора у звање доцента. Конкурс се расписује за ужу научну област. Веће Катедре предлаже Комисију за припрему извештаја о кандидатима (у даљем тексту Комисија за извештај) која се састоји од 3 5 наставника и истраживача од којих су већина из уже научне области за коју се наставник односно истраживач бира. Ако се конкурс расписује за ужу научну област за коју Факултет није матичан, минимално два члана комисије за извештај морају бити са матичних факултета. За избор редовног професора Комисија за извештај по правилу има 5 чланова. Чланови Комисије за извештај су у истом или вишем звању од од звања за које се конкурс расписује. Најмање један члан Комисије за извештај није у сталном радном односу на Факултету. У случају избора у звање сарадника или истраживачко звање Комисију за извештај чине 3 члана из реда наставника Факултета. Веће Катедре доставља декану предлог и образложење за расписивање конкурса за избор наставника или сарадника са предлогом Комисије за извештај. За правовременост поступка на катедри одговоран је шеф катедре. Веће Катедре на иницијативу кандидата или 3 професора може упутити предлог о расписивању конкурса и пре истека изборног периода, уколико сматра да кандидат испуњава услове за избор у више звање. Предлог се може поднети после 2,5 године од избора кандидата у тренутно звање. Члан 8.

4 Комисија за изборе у року од 30 дана од пријема материјала даје сагласност на предлог катедре о расписивању конкурса и саставу Комисије за извештај, или даје предлог измене Комисије за извештај и упућује материјал Изборном већу. Изборно веће даје сагласност о расписивању конкурса и доноси одлуку о образовању Комисије за извештај и о председнику Комисије за извештај. Декан на предлог Већа катедре и на основу сагласности Изборног већа доноси одлуку за расписивање конкурса за избор наставника, односно сарадника. Конкурс се објављује у средствима јавног информисања и на интернет страници Факултета. Конкурс садржи: опште и посебне услове које кандидати треба да испуне; ужу научну област за коју се бирају; назнаку да ли се радни однос заснива са пуним или непуним радним временом; рок за пријаву и документа која кандидати прилажу као доказ да испуњавају услове (оригиналну или оверену фотокопију дипломе, биографију, списак објављених радова као и саме радове објављене и саопштене након последњег избора у звање). Рок за пријаву кандидата на конкурс, по правилу, је 15 дана од дана објављивања конкурса. Члан 9. Поступак за избор у научна и истраживачка звања, као и реизбор у звање, покреће се на начин утврђен законом којим се уређује научноистраживачка делатност. Члан 10. Наставник, сарадник или истраживач по правилу заснива радни однос на пуно радно време. Декан може закључити уговор о раду са наставником са радним временом краћим од пуног радног времена. Изузетно, Факултет, као акредитивана научноистраживачка организација, спроводи поступак избора у научно звање у складу са посебним прописима који регулишу ову област без заснивања радног односа. IV ПОСТУПАК ЗА ИЗБОР НАСТАВНИКА, САРАДНИКА И ИСТРАЖИВАЧА Члан 11. Комисија за извештај је дужна да у року од 60 дана од дана истека рока за пријаву на конкурс поднесе извештај о свим пријављеним кандидатима. Ако Комисија не поднесе извештај у року из става 1. овог члана, Комисија је дужна да достави писмено образложење. Уколико аргументи и чињенице наведене у образложењу нису објективни и прихватљиви, Изборно веће на предлог декана образује нову Комисију. Члан 12.

5 Извештај о пријављеним кандидатима сачињава Комисија за извештај и у њему износи своју оцену рада кандидата. Приликом оцењивања рада кандидата за избор у звања наставника и сарадника Комисија примењује Минималне критеријуме за избор наставника и сарадника Факултета. Минимални критеријуми за избор наставника и сарадника Факултета налазе се у прилогу овог Правилника и чине његов саставни део. Сатавни део је и прилог о индикатору научне, стручне и наставничке компетентности и успешности као и рада у академској и широј заједници Приликом оцењивања рада кандидата за избор у научна и истраживачка звања Комисија примењује критеријуме које прописује надлежно министарство. Извештај Комисије садржи: податке о конкурсу, комисији и кандидатима. За све пријављене кандидате наводе се биографски подаци; подаци о кретању у професионалном раду, чланству у стручним и научним асоцијацијама, подаци о наставном раду, преглед и мишљење о досадашњем научном, стручном и педагошком раду; мишљење студената о педагошком раду утврђено на основу резултата анкете чији су садржај и начин спровођења утврђени посебним правилником Универзитета; подаци о објављеним радовима, подаци о признањима, наградама и одликовањима за професионални рад, мишљење о испуњености других услова за рад утврђених законом и предлог за избор кандидата у одређено звање и други подаци сходно обрасцу који прописује Универзитет. Председник Комисије за извештај сазива седницу Комисије на којој се утврђује заједнички закључак извештаја. Члан Комисије за извештај може да издвоји своје мишљење и приложи свој закључак извештаја. Комисија за извештај доставља извештај са комплетном конкурсном документацијом Комисији за изборе. Члан 13. Комисија за изборе на седници на којој су присутни и председник Комисије за извештај и шеф катедре која је покренула поступак за избор у звање, разматра извештај и комплетну конкурсну документацију и даје сагласност или примедбе на извештај. У случају да Комисија за изборе има примедбе на извештај оне се достављају најпре Комисији за извештај на евентуалне корекције. Извештај Комисије за извештај и мишљење Комисије за изборе се достављају декану. Декан ставља извештај Комисије за извештај на увид јавности у Библиотеци Факултета на рок од 30 дана. Обавештење о томе истиче се на огласној табли Факултета. Уколико у року од 30 дана постоје примедбе на извештај, Комисија за извештај је дужна да одговори на њих. Примедбе и одговори се упућују лицима која су доставила приговоре и

6 Комисији за изборе. Комисија за изборе разматра примедбе и одговоре и даје своје мишљење. Утврђивање предлога за избор у звање наставника и сарадника Члан 14. Извештај Комисије за извештај, мишљење Комисије за изборе, примедбе на извештај уколико их има и одговор Комисије за извештај и мишљење Комисије за изборе, се достављају Изборном већу Факултета. Изборно веће Факултета доноси одлуку о утврђивању предлога кандидата за избор у звање наставника, односно сарадника на основу поднетог материјала. Декан контролише комплетну изборну процедуру и обавезан је да санкционише непридржавање прописаних рокова и кршење прописане процедуре. Члан 15. У поступку утврђивања предлога кандидата за избор у звање наставника за уже научне области за које Факултет није матичан мора се прибавити мишљење матичног факултета. Изборно веће може пуноважно да ради ако на седници присуствује најмање две трећине чланова који имају право да одлучују. Одлуку о утврђивању предлога за избор у звање наставника доносе чланови Изборног већа из реда наставника у истом или вишем звању, а одлуку у избор сарадника сви чланови Изборног већа истог или вишег звања. Одлука о утврђивању предлога за избор у звање доноси се већином гласова укупног броја чланова који имају право да одлучују. Ако Комисија за извештај не предложи ниједног од пријављених кандидата и Изборно веће усвоји такав извештај, или ако Изборно веће не донесе одлуку о утврђивању предлога за избор кандидата кога је предложила Комисија, факултет расписује нови конкурс. У року од 7 дана од дана достављања одлуке, кандидати из става 5. овог члана могу уложити приговор декану са образложењем и предлогом да Изборно веће Факултета преиспита своју одлуку. Изборно веће Факултета одлучује о приговору у року од 30 дана од дана подношења приговора. Одлука по приговору је коначна. Члан 16. Факултет доставља Универзитету захтев за избор у звање наставника на обрасцу који пропише Универзитет. Уз захтев из става 1. овог члана, прилаже се: - одлука Изборног већа факултета о утврђивању предлога за избор у звање наставника;

7 - извештај Комисије о пријављеним кандидатима и сажетак на прописаном обрасцу; - примедбе на извештај Комисије у току стављања извештаја на увид јавности, ако је било таквих примедби; - доказ о непостојању правоснажне пресуде о околностима из чл. 62. ст. 4. Закона, Ако се предлаже избор у звање наставника за ужу научну област за коју Факултет није матичан, поред прилога из става 2. овог члана, доставља се и мишљење матичног факултета. Акте из става 2. овог члана Факултет доставља и путем електронске поште. Члан 17. Обавештење о одлуци о избору у звања наставника, односно сарадника доставља се кандидатима пријављеним на конкурс путем надлежне службе Факултета. Члан 18. Са лицем изабраним у звање наставника, односно сарадника уговор о раду закључује декан Факултета у складу са Законом о високом образовању, прописима о раду, Статутом и другим општим актима Факултета и Универзитета. Утврђивање предлога за избор у научна звања Члан 19. Доношење одлуке о утврђивању предлога за избор у научна звања врши се у складу са законом и посебним актом о поступку и начину вредновања и квантитативном исказивању научноистраживачких резултата истраживача који доноси Национални савет за научни и технолошки развој. Избор у истраживачка звања Члан 20. Доношење одлуке о избору у истраживачка звања врши се у складу са законом и посебним актом о поступку и начину вредновања и квантитативном исказивању научноистраживачких резултата истраживача који доноси Национални савет за научни и технолошки развој. Члан 21. Обавештење о одлуци о избору у истраживачка звања доставља се кандидатима пријављеним на Конкурс путем службе општих послова Факултета. Члан 22. Приликом покретања посупка за избор у истраживачка и научна звања, лице, односно Веће катедре које покреће овај поступак, обавезно доставља и доказ о извршеној уплати трошкова спровођења поступка у складу са важећим ценовником факултета.

8 Санкционисање нетачних података у реферату Члан 23. У случају појаве да се наводи у реферату не слажу са чињеничним стањем, Комисија за изборе разматра озбиљност уочених недостатака и заузима став како по питању реферата (одбацује га, или га враћа Комисији за извештај на дораду) тако и по питању референата.у случају уоченог тежег нарушавања начина и поступка за писање реферата, а посебно неодговарајуће категоризације научних резултата, Комисија за изборе може предложити декану Факултета предузимање одговарајућих мера утврђених Законом о високом образовању, Законом о раду и Законом о научноистраживачкој делатности. V ПОСТУПАК ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ ГОСТУЈУЋЕГ ПРОФЕСОРА Члан 24. Поступак за избор у звање гостујућег професора врши се у складу са законом и општим актима Универзитета, односно Факултета. Члан 25. Поступак избора у звање гостујућег професора покреће декан Факултета на иницијативу катедре. Члан 26. Предлог за избор у звање гостујућег професора је у писаној форми и садржи податке сходно извештају Кoмисије за избор у звање наставника. Члан 27. Приликом оцењивања кандидата за избор у звање гостујућег професора примењују се Минимални критеријуми за избор наставника и сарадника Факултета. Члан 28. Одлуку о избору у звање гостујућег професора доноси Наставно-научно веће Факултета на предлог Катедре. Члан 29. Наставно-научно веће Факултета одлучује о избору у звање гостујућег професора ако је присутно најмање две трећине чланова, а одлуку доноси већином гласова укупног броја чланова Наставно-научног већа. Члан 30. Уколико лице изабрано у звање гостујућег професора није држављанин Републике Србије, приликом потписивања уговора о ангажовању мора обезбедити и доставити и важеће одобрење за привремени боравак и дозволу за рад. Члан 31. О извршеном избору у звање гостујућег професора, Факултет обавештава Универзитет.

9

10 МИНИМАЛНИ КРИТЕРИЈУМИ ЗА ИЗБОР НАСТАВНИКА И САРАДНИКА НА ТЕХНОЛОШКО-МЕТАЛУРШКОМ ФАКУЛТЕТУ УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ Услови за избор наставника и сарадника регулисани су сходно члановима 64.,65., 68., 70.; 71. и 72. Закона о високом образовању ( сл. Гласник РС број 76/05), члановима 119., 122. и 123. Статута Универзитета у Београду и члановима 89., 93. и 99. Статута Технолошкометалуршког факултета у Београду (Прилог A). Сенат Универзитета у Београду на седници одржаној дана 20. фебруара године утврдио је минималне критеријуме за стицање звања наставника Универзитета у Београду.. Наставно-научно веће Факултета на седници одржаној дана године усвојило је додатне минималне критеријуме за избор наставника који се примењују уз минималне критеријуме за стицање звања наставника које је усвојио Сенат Универзитета у Београду. Минимални критеријуми за избор у звање наставника и сарадника Мерила за вредновање наставничке, научне и стручне компетентности Члан 1. Избор у звање наставника и сарадника се заснива на вредновању резултата целокупног рада појединца у следећим областима (члан 90 Статута Факултета): - у наставном и педагошком раду; - у научноистраживачком и стручном раду; - у раду академске и друштвене заједнице. Члан 2. Елементи за вредновање наставног, научноистраживачког и стручног рада и рада у оквиру академске и друштвене заједнице су дати у табели у Прилогу. Вредновање и квантитативно исказивање научноистраживачких резултата треба да буду усклађени са важећим правилником Министарства науке Републике Србије. Мерила за вредновање научне компетентности при избору у наставна звања на Технолошко-металуршком факултету Универзитета у Београду дефинисана су чланом 34. Правилника о поступку и начину вредновања и квантитивном исказивању научноистраживачких резултата ( Сл. гласник РС, број 38/08). Дефиниција врсте научноистраживачких резултата (члан 35. Правилника о поступку и начину вредновања и квантитивном исказивању научноистраживачких резултата Сл. гласник РС, број 38/08) дата је у оквиру јединствене табеле у Прилогу. Наводе се сви остварени резултати, а посебно се издвајају диференцијални резултати (резултати остварени у последњих пет година). Извештај треба да садржи и податке о цитираности кандидата.

11 Услови за стицање звања сарадника Члан 3. У звање сарадника у настави на студијама првог степена може бити изабран студент дипломских академских студија који је основне академске студије, односно петогодишње студије по ранијим законима, завршио са укупном просечном оценом најмање осам (8). Од више пријављених кандидата предност имају кандидати са већом просечном оценом из свих и/или релевантних предмета за ужу област за коју се конкурише. Члан 4. У звање асистента може бити изабран студент докторских студија који је претходне нивое студија завршио са укупном просечном оценом најмање осам (8) и које показује смисао за наставни рад. Од више пријављених кандидата предност имају кандидати са већом просечном оценом из свих и/или релевантних предмета за ужу област за коју се конкурише. Посебно се вреднује претходни педагошки рад (ако постоји) и публиковани научни и стручни радови. Услови за стицање звања наставника Члан 5. За доцента може бити изабрано лице које има: 1. научни степен доктора наука из уже научне области за коју се бира; 2. позитивну оцену педагошког рада; 3. позитивну оцену приступног предавања (за кандидате који немају педагошког искуства); 4. научне, односно стручне радове објављене у часописима и зборницима са рецензијама; 5. учешће у научним и стручним семинарима, учешће на научним и стручним конференцијама, чланство у организационим одборима научних и стручних скупова. Приступно предавање се обавља пред студентским аудиторијумом и Комисијом коју именује Наставно-научно веће Факултета. Чланови Комисије су из уже научне области кандидата и у вишем звању од звања за које кандидат конкурише. Кумулативни збир коефицијената по активностима на основу табеле у Прилогу мора да задовољи следеће услове. Наставни и педагошки рад: П11 4 или позитивна оцена приступног предавања (за кандидате који немају педагошког искуства) Научноистраживачки и стручни рад: - укупно: М10 + М20 + М40 + М50 +М80 + М90 + М радови у научним часописима и стручни рад: М21 + М22 5

12 најмање 5 радова из категорије М21, М22, М23 и М24 или најмање 5 публикованих радова у часописима са рецензијом од чега најмање 1 из категорије М21 и М22 и најмање 1 рад из категорије М23 и М24, и М21 + М22 + М23 + М24 + М51 + М52 + М53 + М80 + М90 + М радови у часописима националног значаја: М учешће на научним скуповима: М30 + М60 1 Рад у академској и друштвеној заједници: З10 + З50 + З60 + З70 1 За поновни избор у звање доцента, за 5 година од претходног избора кандидат мора да оствари исте услове за педагошки рад и рад у академској и друштвеној заједници као при првом избору у звање, а за научноистраживачки и стручни рад следеће: - укупно: М10 + М20 + М40 + М50 +М80 + М90 + М радови у научним часописима: најмање 3 рада из категорије М21, М22, М23 и М24. - радови у часописима националног значаја: М учешће на научним скуповима: М30 + М60 1 Члан 6. За ванредног професора може бити изабрано лице које, поред услова који се траже за избор у звање доцента, има: 1. више научних радова од значаја за развој науке у ужој научној области објављених у међународним или водећим домаћим часописима са рецензијама; 2. оригинално стручно остварење (пројекат, студију, патент, оригинални метод, нова сорта и сл.), односно руковођење или учешће у научним пројектима,; 3. објављен уџбеник или монографију или практикум или збирку задатака за ужу научну област за коју се бира; 4. руковођење магистарским или дипломским радовима, односно учешће у комисијама за оцену и одбрану дипломских радова, магистарских теза и докторских дисертација; 5. чланство у уређивачким одборима домаћих часописа, чланство и функције у међународним и домаћим научним и струковним организацијама. При томе, кумулативни збир коефицијената по активностима на основу табеле у Прилогу мора да задовољи следеће услове. 1 уколико је то у сагласности са критеријумима одговарајућег Већа научне области Универзитета.

13 Наставни и педагошки рад: П уџбеници и монографије: М11 + М12 + М41 + М42 + П менторство: П40 3 Научноистраживачки и стручни рад: - укупно: М10 + М20 + М30 +М40 + М50 + М60 +М80 + М90 + М радови у научним часописима и стручни рад: најмање 15 радова из категорије М21, М22, М23 и М24 од којих је најмање 4 категорије М21 и М22 (укупно 53) или најмање 15 радова у часописима са рецензијом, од чега најмање 7 радова из категорије М21, М22, М23 и М24 од којих је најмање 3 категорије М21 и М22 и М21 + М22 + М23 + М24 + М51 + М52 + М53 + М80 + М90 + М радови у часописима националног значаја: М учешће на научним скуповима: М30 + М техничка и развојна решења, патенти, научна и сарадња са привредом: М80 + М90 + М100 4 Рад у академској и друштвеној заједници: З10 + З20 + З30 + З40 + З50 + З60 + З70 3 За поновни избор у звање ванредног професора за 5 година од претходног избора у звање збир коефицијената по активностима мора да задовољи следеће услове. Наставни и педагошки рад: П менторство: П40 3 Научноистраживачки и стручни рад: - укупно: М10 + М20 + М30 +М40 + М50 + М60 +М80 + М90 + М радови у научним часописима: најмање 3 рада из категорије М21, М22, М23 и М24 (укупно 9) или најмање 5 радова у часописима са рецензијом од чега бар 2 рада из категорије М21, М22, М23 и М24 (укупно 9) 3 2 уколико је то у сагласности са критеријумима одговарајућег Већа научне области Универзитета 3 уколико је то у сагласности са критеријумима одговарајућег Већа научне области Универзитета

14 - учешће на научним скуповима: М30 + М техничка и развојна решења, патенти, научна и сарадња са привредом: М80 + М90 + М100 4 Рад у академској и друштвеној заједници: З10 + З20 + З30 + З40 + З50 + З60 + З70 3 Члан 7. За редовног професора може бити изабрано лице које, поред услова који се траже за избор у звање ванредног професора, има: 1. већи број научних радова који утичу на развој научне мисли у ужој научној области објављених у међународним или водећим домаћим часописима са рецензијама; 2. већи број научних радова и саопштења изнетих на међународним или домаћим научним скуповима; 3. објављен уџбеник или монографију; 4. остварене резултате у развоју научно-наставног подмлатка на Факултету, а посебно кроз менторство на магистарским тезама или докторским дисертацијама, као и кроз учешће у комисијама за оцену или одбрану магистарских теза или докторских дисертација, 5. међународну препознатљивост у научном доприносу одговарајућој области (цитираност радова кандидата). При томе, кумулативни збир коефицијената по активностима на основу табеле у Прилогу мора да задовољи следеће услове. Наставни и педагошки рад: П уџбеници и монографије: М11 + М12 + М41 + М42 + П менторство: П40 10 П41 + П43 + П47 6 Научноистраживачки и стручни рад: - укупно: М10 + М20 + М30 +М40 + М50 + М60 +М80 + М90 + М радови у научним часописима и стручни рад: најмање 30 радова из категорије М21, М22, М23 и М24 од којих је најмање 9 категорије М21 и М22 (укупно 108), или најмање 25 радова у часописима са рецензијом од којих је најмање 15 радова из категорије М21, М22, М23 и М24 али не мање од 10 радова категорије М21 и М22 и М21 + М22 + М23 + М24 + М51 + М52 + М53 + М80 + М90 + М уколико је то у сагласности са критеријумима одговарајућег Већа научне области Универзитета

15 - радови у часописима националног значаја: М учешће на научним скуповима: М30 + М техничка и развојна решења, патенти, научна и сарадња са привредом: М80 + М90 + М руковођење пројектима: М101 + М102 + М103 4 Рад у академској и широј заједници: З10 + З20 + З30 + З40 + З50 + З60 + З70 7 Критеријуми за избор наставника за ужу научну област за коју Факултет није матичан При избору у звање наставника за ужу научну област за коју Факултет није матичан, примењују се критеријуми одговарајућег Већа научне области Универзитета, а извештај Комисије за извештај се упућује на разматрање на матични факултет који доставља мишљење о испуњености услова за избор. Критеријуми за избор наставника страног језика Члан 8. Наставу страних језика, односно вештина изводе доценти, ванредни професори и редовни професори као и наставник страног језика, односно вештина који има стечено високо образовање првог степена, односно завршен факултет у трајању од најмање четири године, по законима пре доношења Закона о високом образовању, објављене стручне радове у одговарајућој области и способност за наставни рад.

16 ПРИЛОГ Индикатор научне, стручне и наставничке компетентности и успешности као и рада у академској и широј заједници Назив групе Ознака Врста резулатата Ознака Вредност Монографије, монографске студије, тематски зборници, лескикографске и картографске публикације међународног значаја Радови објављени у часописима међународног значаја Зборници међународних научних скупова групе M10 М20 М30 Истакнута монографија међ. значаја М11 15 Монографија међ. значаја М12 10 Монографска студија/поглавље у М13 8 књизи М11 или рад у тематском зборнику водећег међународног значаја Монографска студија/поглавље у М14 4 књизи М12 или рад у тематском зборнику водећег међународног значаја Лексикографска јединица или карта M15 3 у научној публикацији водећег међународног значаја Лексикографска јединица или карта М16 2 у научној публикацији водећег међународног значаја Уређивање научне монографије или тематског зборника водећег међународног значаја М17 3 Уређивање научне монографије или М18 2 тематског зборника међународног значаја Рад у врхунском међународном М21 8 часопису Рад у истакнутом међународном М22 5 часопису Рад у међународном часопису М23 3 Рад у часопису међ. значаја М24 3 верификованог посебном одлуком Научна критика или полемика у М25 1,5 истакнутом међ. часопису Научна критика или полемика у М26 1 међ. часопису Уређивање истакнутог међ. научног М27 3 часописа на год. нивоу (гост уредник) Уређивање међ. научног часописа М28 2 Предавање по позиву са међ. скупа М31 3 штампано у целини Предавање по позиву са међ. скупа М32 1,5 штампано у изводу

17 Националне монографије, тематски зборници, лескикографске и картографске публикације националног значаја; научни преводи и критичка издања грађе, библиографске публикације Радови објављени у часописима националног значаја M40 М50 Саопштење са међ. скупа штампано М33 1 у целини Саопштење са међ. скупа штампано М34 0,5 у изводу Ауторизована дискусија са М35 0,3 међународног скупа Уређивање зборника саопштења М36 1 међународног научног скупа Истакнута монографија нац. значаја М41 7 Монографија нац. значаја, М42 5 монографско издање грађе; превод изворног текста у облику монографије (само за старе језике) Монографска библиографска М43 3 публикација Поглавље у књизи М41 или рад у М44 2 истакнутом тематском зборнику водећег нац. значаја, превод изворног текста у облику студије, поглавља или чланка, превод или стручна редакција превода научне монографске књиге (само за старе језике) Поглавље у књизи М42 или рад у М45 1,5 истакнутом тематском зборнику нац. значаја Лексикографска јединица у научној M46 1 публикацији водећег националног значаја, карта у научној публикацији националног значаја, издање грађе у научној публикацији Лексикографска јединица у научној M47 0,5 публикацији националног значаја Уређивање научне монографије или тематског зборника водећег нац. значаја М48 2 Уређивање научне монографије или М49 1 тематског зборника нац. значаја Рад у водећем часопису нац. значаја М51 2 Рад у часопису нац. значаја М52 1,5 Рад у научном часопису М53 1 Уређивање водећег научног М55 2 часописа нац. значаја (на год. нивоу) Уређивање научног часописа нац. М56 1 значаја (на год. нивоу)

18 Зборници скупова националног значаја Магистарске тезе и докторске дисертације Техничка и развојна решења М60 М70 М80 Предавање по позиву са скупа нац. М61 1,5 значаја штампано у целини Предавање по позиву са скупа нац. М62 1 значаја штампано у изводу Саопштење са скупа нац. значаја М63 0,5 штампано у целини Саопштење са скупа нац. значаја штампано у изводу М64 0,2 Уређивање зборника саопштења М66 1 скупа нац. значаја Одбрањена докторска дисертација М71 6 Одбрањен магистарски рад М72 3 Нови производ или технологија уведени у производњу, признат програмски систем, признате нове генетске пробе на међународном нивоу (уз доказ), ново прихваћено решење проблема у области макроекономског, социјалног и проблема одрживог просторног развоја рецензовано и прихваћено на међународном нивоу (уз доказ) Нова производна линија, нови материјал, индустријски прототип, ново прихваћено решење проблема у области макроекономског, социјалног и проблема одрживог просторног развоја уведени у производњу (уз доказ) Ново лабораторијско постројење, ново експериментално постројење, нови технолошки поступак (уз доказ) Битно побољшан постојећи производ или технологија (уз доказ) ново решење проблема у области микроекономског, социјалног и проблема одрживог просторног развоја рецензовано и прихваћено на националном нивоу (уз доказ) Прототип, нова метода, софтвер, стандардизован или атестиран инструмент, нова генска проба, микроорганизми (уз доказ) М81 8 M82 6 M83 4 M84 3 M85 2

19 Патенти, ауторске изложбе, тестови Научна сарадња и сарадња са привредом М90 М100 Педагошка активност Оцена наставне П10 активности Припрема и реализација наставе Уџбеници П20 П30 Критичка евалуација података, база M86 2 података, приказани детаљно као део мођународних пројеката, публиковани као интерне публикације или приказани на Интернету Реализован патент, сој, сорта или М91 10 раса, архитектонско, грађевинско или урбанистичко ауторксо дело на међ. нивоу Реализован патент, сој, сорта или раса, архитектонско, грађевинско или урбанистичко ауторксо дело М92 8 Ауторска изложба са каталогом уз М93 3 научну рецензију Руковођење међ. научним М пројектом Руковођење нац. научним М102 5 пројектом Руковођење пројектима, студијама, М103 3 елаборатима и сл. са привредом Учешће у међ. научном пројекту М104 2 Учешће у пројектима, студијама, М105 1 елаборатима и сл. са привредом; учешће у пројектима финансираним од стране надлежног Министарства Лиценца за пројектовање М106 8 Збирна оцена наставне активности добијена у студентској анкети Кандидат је у потпуности припремио наставни програм предмета Кандидат је модификовао постојећи наставни програм предмета П П21 5 П22 2 Објављен уџбеник П31 10 Објављен практикум или помоћни П32 5 уџбеник Поглавље у уџбенику или П33 2 техничком приручнику Рецензирана скрипта П34 7 Рецензирани додатак постојећој П35 3 литератури, ново допуњено издање уџбеника

20 Менторство П40 Ментор одбрањене докторске П41 6 дисертације Члан комисије за одбрану П42 2 докторске дисертације Ментор одбрањеног магистарског П43 3 рада Члан комисије за одбрану П44 1 магистарског рада Ментор одбрањеног П45 2 специјалистичког рада Члан комисије за одбрану П46 0,5 специјалистичког рада Ментор одбрањеног дипломског П47 1 (мастер) рада Члан комисије одбрањеног П48 0,5 дипломског (мастер) рада Ментор одбрањеног завршног рада П49 0,5 Члан комисије одбрањеног завршног рада П50 0,2 Рад у оквиру академске и друштвене заједнице Активност на З10 Руковођење организационим З11 5 Факултету и Универзитету јединицама Универзитета Руковођење организационим јединицама Факултета З12 3 Учешће у раду стручних тела и З13 1,5 организационих јединица Факултета и/или Универзитета Активност у З20 Експерт одређеног Министарства З21 3 ресорним Министарствима Републике Србије или земље у окружењу или међународних организација Председник неке Комисије одређеног Министарства Републике Србије З22 2 Члан неке Комисије одређеног З23 1 Председавање или чланство у управним телима професионалних организација З30 Министарства Републике Србије Председавање или чланство у управним телима међ. професионалних организација Председавање или чланство у управним телима региналних професионалних организација Председавање или чланство у управним телима нац. професионалних организација З31 3 З32 2 З33 1

21 Организација научних скупова Уређивање часописа и рецензије Активности у образовању друштвене заједнице Награде и признања З40 З50 З60 З70 Председник З41 2 научног/организационог одбора међ. научних скупова Председник З42 1 научног/организационог одбора нац. научних скупова Члан научног/организационог одбора међ. научних скупова З43 1 Члан научног/организационог З44 0,5 одбора нац. научних скупова Уредник часописа категорије М20 З51 9 Члан редакције часописа категорије З52 4 М20 Рецензија монографских издања З53 2 међународног карактера Уредник часописа категорије М50 З54 4 Члан редакције часописа категорије З55 2 М50 Рецензија монографских издања З56 1 нациналног карактера, уџбеника и помоћних уџбеника Рецензент у часопису категорије З57 0,5 М20 Рецензент у часопису категорије З58 0,2 М50 Уџбеник за основну или средњу З61 6 школу Практикум за средњу школу З62 3 Предавања за ученике основних, З63 0,2 средњих школа или одговарајућих грађанских организација Руководилац курса континуиране З64 1 едукације Предавач на курсу континуиране З65 0,5 едукације Међународне награде и признања за З71 5 научну и иновациону делатност Награде и признања за допринос З72 3 науци на националном и градском нивоу Награде и признања за иновације и З73 3 техничка решења на националном нивоу

ПРЕДНАЦРТ

ПРЕДНАЦРТ САДРЖАЈ I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 3 II ПОКРЕТАЊЕ ПОСТУПКА ЗА ИЗБОР НАСТАВНИКА 3 III УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ НАСТАВНИКА 4 IV ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ 5 V ПОСТУПАК ЗА ИЗБОР САРАДНИКА 6 VI ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Више

Образац 1 ФАКУЛТЕТ УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ Број захтева: Датум: (Назив већа научних области коме се захтев упућује) ПРЕДЛОГ ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ ДОЦЕНТА /

Образац 1 ФАКУЛТЕТ УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ Број захтева: Датум: (Назив већа научних области коме се захтев упућује) ПРЕДЛОГ ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ ДОЦЕНТА / Образац 1 ФАКУЛТЕТ УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ Број захтева: Датум: (Назив већа научних области коме се захтев упућује) ПРЕДЛОГ ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ ДОЦЕНТА / ВАНРЕДНОГ ПРОФЕСОРА (члан 75. Закона о високом образовању)

Више

На основу чланова 65. став 1. Закона о високом образовању ( Сл. гласник РС бр. 88/2017, 27/18 др. закон и 73/18) и члана 43. Статута Електронског факу

На основу чланова 65. став 1. Закона о високом образовању ( Сл. гласник РС бр. 88/2017, 27/18 др. закон и 73/18) и члана 43. Статута Електронског факу На основу чланова 65. став 1. Закона о високом образовању ( Сл. гласник РС бр. 88/2017, 27/18 др. закон и 73/18) и члана 43. Статута Електронског факултета у Нишу, Наставно-научно веће Електронског факултета

Више

Microsoft Word - Pravilnik o izboru u zvanje nastavnika i saradnika mart 2018.doc

Microsoft Word - Pravilnik o izboru u zvanje nastavnika i saradnika mart 2018.doc На основу члана 73.-88. Закона о високом образовању ( Сл. гласник РС број 88/17) члана 121. Статута Високе пословно-техничке школе струковних студија у Ужицу, Наставно веће Школе на седници одржаној дана

Више

Број: 768/2-3 Датум: На основу члана 64. став 11. и члана 65. став 7. Закона о високом образовању ( Сл. гл. РС бр. 76/05, 100/07, 97/08,

Број: 768/2-3 Датум: На основу члана 64. став 11. и члана 65. став 7. Закона о високом образовању ( Сл. гл. РС бр. 76/05, 100/07, 97/08, Број: 768/2-3 Датум: 22. 6. 2015. На основу члана 64. став 11. и члана 65. став 7. Закона о високом образовању ( Сл. гл. РС бр. 76/05, 100/07, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14 и 45/15 аутентично тумачење)

Више

ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈA

ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈA ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈA ЗА ИНФОРМАЦИОНЕ И КОМУНИКАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ Б Е О Г Р А Д П Р А В И Л Н И К О ИЗБОРУ У ЗВАЊА НАСТАВНИКА И САРАДНИКА Фебруар 2009. година ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА

Више

Начин вредновања научно-стручног рада кандидата Избор у наставничка звања Наставници универзитета Члан 3. У вредновању научно-стручног рада кандидата

Начин вредновања научно-стручног рада кандидата Избор у наставничка звања Наставници универзитета Члан 3. У вредновању научно-стручног рада кандидата Начин вредновања научно-стручног рада кандидата Избор у наставничка звања Наставници универзитета Члан 3. У вредновању научно-стручног рада кандидата за избор наставника у звање доцента, ванредног и редовног

Више

Pravilnik o uslovima, nacinu i postupku sticanja zvanja saradnika na AF

Pravilnik o uslovima, nacinu i postupku sticanja zvanja saradnika na AF Универзитет у Београду - Архитектонски факултет П Р А В И Л Н И К О УСЛОВИМА, НАЧИНУ И ПОСТУПКУ ЗА ИЗБОР И ЗАСНИВАЊЕ РАДНОГ ОДНОСА САРАДНИКА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ-АРХИТЕКТОНСКОГ ФАКУЛТЕТА Београд, март

Више

Образац 4 В В) ГРУПАЦИЈА ТЕХНИЧКО-ТЕХНОЛОШКИХ НАУКА С А Ж Е Т А К РЕФЕРАТА КОМИСИЈЕ O ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ I - О КОНКУРСУ Назив фа

Образац 4 В В) ГРУПАЦИЈА ТЕХНИЧКО-ТЕХНОЛОШКИХ НАУКА С А Ж Е Т А К РЕФЕРАТА КОМИСИЈЕ O ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ I - О КОНКУРСУ Назив фа Образац 4 В В) ГРУПАЦИЈА ТЕХНИЧКО-ТЕХНОЛОШКИХ НАУКА С А Ж Е Т А К РЕФЕРАТА КОМИСИЈЕ O ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ I - О КОНКУРСУ Назив факултета: Технолошко-металуршки факултет Универзитета

Више

ВИСОКА ЖЕЛЕЗНИЧКА ШКОЛА

ВИСОКА ЖЕЛЕЗНИЧКА ШКОЛА ВИСОКА ЖЕЛЕЗНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА Број: 2115/3-1 Дана, 03.12.2018. године Б е о г р а д На основу чланова 72.-78. Закона о високом образовању ("Службeни гласник РС", број 88/2017, 27/2018 и 73/2018)

Више

Pravilnik o nacinu i postupku sticanja zvanja nastavnika na AF

Pravilnik o nacinu i postupku sticanja zvanja nastavnika na AF Универзитет у Београду - Архитектонски факултет П Р А В И Л Н И К О НАЧИНУ И ПОСТУПКУ СТИЦАЊА ЗВАЊА И ЗАСНИВАЊА РАДНОГ ОДНОСА НАСТАВНИКА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ-АРХИТЕКТОНСКОГ ФАКУЛТЕТА Београд, март 2019.

Више

Универзитет у Београду Електротехнички факултет ТАБЕЛА ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕЊА УСЛОВА ЗА ПРВИ ИЗБОР У ЗВАЊЕВАНРЕДНОГ ПРОФЕСОРА Према Правилнику о избору у з

Универзитет у Београду Електротехнички факултет ТАБЕЛА ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕЊА УСЛОВА ЗА ПРВИ ИЗБОР У ЗВАЊЕВАНРЕДНОГ ПРОФЕСОРА Према Правилнику о избору у з ТАБЕЛА ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕЊА УСЛОВА ЗА ПРВИ ИЗБОР У ЗВАЊЕВАНРЕДНОГ ПРОФЕСОРА Према Правилнику о избору у звање наставника и сарадника Електротехничког факултета Универзитета у Београду, који је донет одлуком

Више

Tehnološko-metalurški fakultet,

Tehnološko-metalurški fakultet, Tehnološko-metalurški fakultet, Univerzitet u Beogradu Karnegijeva 4, Beograd REZIME IZVEŠTAJA O KANDIDATU O STICANJU NAUČNOG ZVANJA I. Opšti podaci o kandidatu Ime i prezime: Marijana (Miloš) Ponjavić

Више

На основу члана 75. став 7. Закона о високом образовању ( Службени гласник РС, бр. 88/17), члана 1. Правилника о начину и поступку стицања звања и зас

На основу члана 75. став 7. Закона о високом образовању ( Службени гласник РС, бр. 88/17), члана 1. Правилника о начину и поступку стицања звања и зас На основу члана 75. став 7. Закона о високом образовању ( Службени гласник РС, бр. 88/17), члана 1. Правилника о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Београду

Више

На основу члана 55.став 1. и чл. 64. Став 11. Закона о високом образовању ( Сл.гласник РС број 76/2005, 97/2008, 100/07-аутентично тумачење, 44/2010,

На основу члана 55.став 1. и чл. 64. Став 11. Закона о високом образовању ( Сл.гласник РС број 76/2005, 97/2008, 100/07-аутентично тумачење, 44/2010, На основу члана 55.став 1. и чл. 64. Став 11. Закона о високом образовању ( Сл.гласник РС број 76/2005, 97/2008, 100/07-аутентично тумачење, 44/2010, 93/12, 89/13, 99/14 и 45/15-аутентично тумачење и 68/2015),

Више

НАСТАВНО-НАУЧНОМ ВЕЋУ

НАСТАВНО-НАУЧНОМ ВЕЋУ Технолошко-металуршки факултет Универзитет у Београду Карнегијева 4, Београд РЕЗИМЕ ИЗВЕШТАЈА О КАНДИДАТУ ЗА СТИЦАЊЕ НАУЧНОГ ЗВАЊА I Општи подаци о кандидату Име и презиме: Тања Ј. Николић Година рођења:

Више

Pravilnik o izboru o zvanje nastavnika i saradnika

Pravilnik o izboru o zvanje nastavnika i saradnika ВИСОКА ШКОЛА ЗА ПРИМИЈЕЊЕНЕ И ПРАВНЕ НАУКЕ ПРОМЕТЕЈ БАЊА ЛУКА ПРАВИЛНИК О ИЗБОРУ У ЗВАЊА НАСТАВНИКА И САРАДНИКА ВИСОКЕ ШКОЛЕ Бања Лука, 2011. године На основу члана 64. Закона о високом образовању ( Службени

Више

Prilog 5 REZIME IZVEŠTAJA O KANDIDATU ZA STICANJE NAUČNOG ZVANJA I Opšti podaci o kandidatu: Ime i prezime: Katarina M. Banjanac Datum rođenja:

Prilog 5 REZIME IZVEŠTAJA O KANDIDATU ZA STICANJE NAUČNOG ZVANJA I Opšti podaci o kandidatu: Ime i prezime: Katarina M. Banjanac Datum rođenja: Prilog 5 REZIME IZVEŠTAJA O KANDIDATU ZA STICANJE NAUČNOG ZVANJA I Opšti podaci o kandidatu: Ime i prezime: Katarina M. Banjanac Datum rođenja: 10.12.1984. JMBG: 1012984775042 Naziv institucije u kojoj

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ФАКУЛТЕТ ЗА СПЕЦИЈАЛНУ ЕДУКАЦИЈУ И РЕХАБИЛИТАЦИЈУ Ha основу члана 100. Закона о високом образовању ( Сл. Гласник, бр. 88/17) и

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ФАКУЛТЕТ ЗА СПЕЦИЈАЛНУ ЕДУКАЦИЈУ И РЕХАБИЛИТАЦИЈУ Ha основу члана 100. Закона о високом образовању ( Сл. Гласник, бр. 88/17) и УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ФАКУЛТЕТ ЗА СПЕЦИЈАЛНУ ЕДУКАЦИЈУ И РЕХАБИЛИТАЦИЈУ Ha основу члана 100. Закона о високом образовању ( Сл. Гласник, бр. 88/17) и члана 69. став 2. Статута Универзитета у Београду -

Више

К О Н К У Р С

К О Н К У Р С ФАКУЛТЕТ ОРГАНИЗАЦИОНИХ НАУКА Јове Илића 154 Телефони: 011/3950 800 Факс: 011/2461-221 E-mail: ds@fon.rs Интернет адреса: www.fon.bg.ac.rs СТУДИЈСКИ ПРОГРАМИ ЗА КОЈЕ СЕ КОНКУРС РАСПИСУЈЕ: Информациони

Више

УПУТСТВО ЗА ПИСАЊЕ РЕФЕРАТА

УПУТСТВО ЗА ПИСАЊЕ РЕФЕРАТА С А Ж Е Т А К ИЗВЕШТАЈА КОМИСИЈЕ O ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ I - О КОНКУРСУ Назив факултета: Машински факултет Ужа научна, oдносно уметничка област: Термомеханика Број кандидата који се

Више

С А Ж Е Т А К

С А Ж Е Т А К С А Ж Е Т А К ИЗВЕШТАЈА КОМИСИЈЕ O ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ I - О КОНКУРСУ Назив факултета: Машински факултет у Београду Ужа научна, oдносно уметничка област: Механика флуида Број кандидата

Више

Microsoft Word - pravilnik o vrednovanju.doc

Microsoft Word - pravilnik o vrednovanju.doc На основу члана 15. став 3., члана 17. став 4. и члана 65. став 11. Закона о високом образовању («Сл. Гласник РС» бр. 76/05), и правилник о студентској евалуацији студија и педагошког рада наставника и

Више

На основу члана 47. Статута Техничког факултета у Бору и члана 1. став 2. Одлуке о извођењу приступног предавања на Универзитету у Београду (Гласник У

На основу члана 47. Статута Техничког факултета у Бору и члана 1. став 2. Одлуке о извођењу приступног предавања на Универзитету у Београду (Гласник У На основу члана 47. Статута Техничког факултета у Бору и члана 1. став 2. Одлуке о извођењу приступног предавања на Универзитету у Београду (Гласник Универзитета бр.195/16), Наставно-научно веће Факултета

Више

На основу члана 65. став 1. и 5. Закона о високом образовању ( Службени гласник РС, број 88/2017, 27/ др. закон и 73/2018) и члана 46. став 1. т

На основу члана 65. став 1. и 5. Закона о високом образовању ( Службени гласник РС, број 88/2017, 27/ др. закон и 73/2018) и члана 46. став 1. т На основу члана 65. став 1. и 5. Закона о високом образовању ( Службени гласник РС, број 88/2017, 27/2018 - др. закон и 73/2018) и члана 46. став 1. тачка 48. Статута Универзитета у Нишу ( Гласник Универзитета

Више

Пословник о раду Одсека за

Пословник о раду Одсека за УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ФИЛОЗOФСКИ ФАКУЛТЕТ Број: 02-685/1 Дана, 17.12.2018. године На основу члана 26 Статута Филозофског факултета, Савет Факултета je на седници одржаној дана 17.12.2018. године усвојио

Више

UNIVERZITET U ISTOČNOM SARAJEVU

UNIVERZITET U ISTOČNOM SARAJEVU UNIVERZITET U ISTOČNOM SARAJEVU MEDICINSKI FAKULTET FOČA Na osnovu člana 248. Statuta Medicinskog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu, a u vezi sa Zakonom o univerzitetu ( Sl. glasnik R.S broj:12/93,

Више

Прилог 5

Прилог 5 Прилог 5. Технолошко-металуршки факултет Универзитет у Београду Карнегијева 4, Београд РЕЗИМЕ ИЗВЕШТАЈА О КАНДИДАТУ ЗА СТИЦАЊЕ НАУЧНОГ ЗВАЊА I Општи подаци о кандидату Име и презиме: Марија М. Вукчевић

Више

С А Ж Е Т А К ИЗВЕШТАЈА КОМИСИЈЕ O ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ I - О КОНКУРСУ Назив факултета: Maшински факултет, Београд Ужа научна, oдн

С А Ж Е Т А К ИЗВЕШТАЈА КОМИСИЈЕ O ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ I - О КОНКУРСУ Назив факултета: Maшински факултет, Београд Ужа научна, oдн С А Ж Е Т А К ИЗВЕШТАЈА КОМИСИЈЕ O ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ I - О КОНКУРСУ Назив факултета: Maшински факултет, Београд Ужа научна, oдносно уметничка област: Мотори Број кандидата који се

Више

Правилник о упису студената на студијске програме на ФТН у Чачку САДРЖАЈ САДРЖАЈ ОПШТЕ ОДРЕДБЕ ПРВИ СТЕПЕН СТУДИЈА Упис... 3

Правилник о упису студената на студијске програме на ФТН у Чачку САДРЖАЈ САДРЖАЈ ОПШТЕ ОДРЕДБЕ ПРВИ СТЕПЕН СТУДИЈА Упис... 3 САДРЖАЈ САДРЖАЈ... 2 1. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ... 3 2. ПРВИ СТЕПЕН СТУДИЈА... 3 2.1. Упис... 3 2.2. Упис држављана Републике Србије који су средњу школу завршили у иностранству и страних студената... 3 2.3. Конкурс...

Више

Microsoft Word - KONACNI PRAVILNIK O NASTAVNOJ DELATNOSTI iz 2003 i sa izme–

Microsoft Word - KONACNI PRAVILNIK O NASTAVNOJ DELATNOSTI iz 2003 i sa izme– УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ МAШИНСКИ ФAКУЛТEТ П Р А В И Л Н И К О ДОКТОРСКИМ СТУДИЈАМА Н и ш, децембар 2007. гoдинe На основу Одредби Закона о високом образовању (Службени гласник РС број 76/2005), одредби Статута

Више

Microsoft Word - pravilnik minimalni uslovi FLU jelena SREDJEN

Microsoft Word - pravilnik minimalni uslovi FLU jelena SREDJEN На основу предлога Конференције универзитета Србије од 15. јуна 2015.године Национални савет за за високо образовање Републике Србије, на седници одржаној 26. новембра 2015. године утврдио је МИНИМАЛНЕ

Више

Прилог бр. 1. НАСТАВНО НАУЧНОМ /УМЈЕТНИЧКОМ ВИЈЕЋУ МАШИНСКОГ ФАКУЛТЕТА ИСТОЧНО САРАЈЕВО СЕНАТУ УНИВЕРЗИТЕТА У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ Предмет: Извјештај ком

Прилог бр. 1. НАСТАВНО НАУЧНОМ /УМЈЕТНИЧКОМ ВИЈЕЋУ МАШИНСКОГ ФАКУЛТЕТА ИСТОЧНО САРАЈЕВО СЕНАТУ УНИВЕРЗИТЕТА У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ Предмет: Извјештај ком Прилог бр. 1. НАСТАВНО НАУЧНОМ /УМЈЕТНИЧКОМ ВИЈЕЋУ МАШИНСКОГ ФАКУЛТЕТА ИСТОЧНО САРАЈЕВО СЕНАТУ УНИВЕРЗИТЕТА У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ Предмет: Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у академско

Више

два сарадника

два сарадника УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ОБРАЗАЦ 2 ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА ОБРАЗАЦ ЗА ПИСАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА НА КОНКУРС ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ САРАДНИКА УНИВЕРЗИТЕТА oбавезна садржина I ПОДАЦИ О КОНКУРСУ,

Више

I

I ВИСОКА ПОЉОПРИВРЕДНО - ПРЕХРАМБЕНА ШКОЛА ВИСОКА ПОЉОПРИВРЕДНО-ПРЕХРАМБЕНА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА Ћирила и Методија 1, 18400 Прокупље, www.vpps.edu.rs БРОЈ: 561/2 ДАТУМ: 26.02.2018. ГОД. ПРОКУПЉЕ На основу

Више

Број: 510/11 Бања Лука, године На основу члана 9. Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста Универзитета, Научн

Број: 510/11 Бања Лука, године На основу члана 9. Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста Универзитета, Научн Број: 510/11 Бања Лука, 26.04.2011. године На основу члана 9. Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста Универзитета, Научно-наставно вијеће Архитектонско-грађевинског факултета

Више

С А Ж Е Т А К

С А Ж Е Т А К С А Ж Е Т А К ИЗВЕШТАЈА КОМИСИЈЕ O ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ I - О КОНКУРСУ Назив факултета: Пољопривредни факултет Универзитет у Београду Ужа научна, oдносно уметничка област: Технолошка

Више

PRAVILNIK O NAUČNOISTRAŽIVAČKOJ DJELATNOSTI UNIVERZITETA U TRAVNIKU Juni 2011.

PRAVILNIK O NAUČNOISTRAŽIVAČKOJ DJELATNOSTI UNIVERZITETA U TRAVNIKU Juni 2011. PRAVILNIK O NAUČNOISTRAŽIVAČKOJ DJELATNOSTI UNIVERZITETA U TRAVNIKU Juni 2011. Na osnovu člana 35. Statuta Univerziteta u Travniku, Senat Univerziteta u Travniku na svojoj sjednici održanoj 10.06.2011.

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ОБРАЗАЦ - 2 НАЗИВ ФАКУЛТЕТА ОБРАЗАЦ ЗА ПИСАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА НА КОНКУРС ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ САРАДНИКА УНИВЕ

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ОБРАЗАЦ - 2 НАЗИВ ФАКУЛТЕТА ОБРАЗАЦ ЗА ПИСАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА НА КОНКУРС ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ САРАДНИКА УНИВЕ УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ОБРАЗАЦ - 2 НАЗИВ ФАКУЛТЕТА ОБРАЗАЦ ЗА ПИСАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА НА КОНКУРС ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ САРАДНИКА УНИВЕРЗИТЕТА -oбавезна садржина- I ПОДАЦИ О КОНКУРСУ, КОМИСИЈИ

Више

Microsoft Word - KONKURS ZA UPIS NA DOKTORSKE AKADEMSKE STUDIJE SKOLSKE

Microsoft Word - KONKURS ZA UPIS NA DOKTORSKE AKADEMSKE STUDIJE SKOLSKE На основу члана 83. став 1. Закона о високом образовању («Службени гласник РС» број 76/2005, 100/2007 аутентично тумачење, 97/2008, 44/2010, 93/2012,89/2013, 99/2014,45/2015 i 68/2015), члана 85. Статута

Више

3 Obrazac_Tekst_Konkursa_MasterSpecijalistickeDoktorske

3 Obrazac_Tekst_Konkursa_MasterSpecijalistickeDoktorske УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ Образац за слање текста конкурса за упис студената на мастер академске, специјалистичке струковне, специјалистичке академске и докторске академске студије у школској 2019/2020.

Више

На основу члана 48. став 7. Закона о библиотечко-информационој делатности ("Службени гласник РС", број 52/11), Министар културе и информисања доноси П

На основу члана 48. став 7. Закона о библиотечко-информационој делатности (Службени гласник РС, број 52/11), Министар културе и информисања доноси П На основу члана 48. став 7. Закона о библиотечко-информационој делатности ("Службени гласник РС", број 52/11), Министар културе и информисања доноси ПРАВИЛНИК О БЛИЖИМ УСЛОВИМА ЗА СТИЦАЊЕ ВИШИХ СТРУЧНИХ

Више

Pravilnik o uslovima i postupku dodjeljivanja zvanja i pravima profesora emeritusa

Pravilnik o uslovima i postupku dodjeljivanja zvanja i pravima profesora emeritusa УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ СЕНАТ УНИВЕРЗИТЕТА П Р А В И Л Н И К О УСЛОВИМА И ПОСТУПКУ ДОДЈЕЉИВАЊА ЗВАЊА И ПРАВИМА ПРОФЕСОРА ЕМЕРИТУСА Бања Лука, октобар 2017. године На основу члана 86. став (3) Закона о

Више

ФАКУЛТЕТ ВЕТЕРИНАРСКЕ МЕДИЦИНЕ

ФАКУЛТЕТ ВЕТЕРИНАРСКЕ МЕДИЦИНЕ УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ На основу члана 83. Закона о високом образовању ( Службени гласник РС, број 76/05, 100/07-аутентично тумачење, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14, 45/15-аутентично тумачење, 68/15,

Више

Microsoft Word - MATERIJAL ZA ROKIJA.doc

Microsoft Word - MATERIJAL ZA ROKIJA.doc Број: 03-270/2 Ниш, 09.06.2015. год. З А П И С Н И К са 8. седнице Изборног већа Факултета заштите на раду у Нишу одржане 09.06.2015. године, са почетком у 12 часова у Клубу радника Факултета заштите на

Више

Наставно-научном већу Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу (Свака рубрика мора бити попуњена) (Ако нема података, рубрика остаје праз

Наставно-научном већу Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу (Свака рубрика мора бити попуњена) (Ако нема података, рубрика остаје праз Наставно-научном већу Факултета медицинских наука (Свака рубрика мора бити попуњена) (Ако нема података, рубрика остаје празна али назначена) I ПОДАЦИ О КОНКУРСУ, КОМИСИЈИ И КАНДИДАТИМА 1. Одлука о расписивању

Више

Microsoft Word - DIlic-Sazetak_docent.doc

Microsoft Word - DIlic-Sazetak_docent.doc С А Ж Е Т А К ИЗВЕШТАЈА КОМИСИЈЕ O ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ I - О КОНКУРСУ Назив факултета: Универзитет у Београду Машински факултет Ужа научна, oдносно уметничка област: Хидрауличне машине

Више

LIČNI PODACI Ime i prezime: Nacionalnost: Datum i mjesto rođenja: Nastavničko zvanje: Dragomir Đorđević Srpska

LIČNI PODACI Ime i prezime:   Nacionalnost: Datum i mjesto rođenja: Nastavničko zvanje: Dragomir Đorđević Srpska LIČNI PODACI Ime i prezime: E-mail: Nacionalnost: Datum i mjesto rođenja: Nastavničko zvanje: Dragomir Đorđević djordjevicdragomirr9@gmail.com Srpska 13.01.1951. godine Istok, Metohija, Srbija Redovni

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ ФАКУЛТЕТ МЕДИЦИНСКИХ НАУКА Број: Дана: године К р а г у ј е в а ц На основу члана 65. став 1. Закона о в

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ ФАКУЛТЕТ МЕДИЦИНСКИХ НАУКА Број: Дана: године К р а г у ј е в а ц На основу члана 65. став 1. Закона о в УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ ФАКУЛТЕТ МЕДИЦИНСКИХ НАУКА Број: 01-9909 Дана: 21.09. 2016. године К р а г у ј е в а ц На основу члана 65. став 1. Закона о високом образовању ( Службени гласник РС бр. 76/2005,

Више

УПУТСТВО ЗА ПИСАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА НА

УПУТСТВО ЗА ПИСАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА НА УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ОБРАЗАЦ - 2 НАЗИВ ФАКУЛТЕТА ОБРАЗАЦ ЗА ПИСАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА НА КОНКУРС ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ САРАДНИКА УНИВЕРЗИТЕТА -oбавезна садржина- I ПОДАЦИ О КОНКУРСУ, КОМИСИЈИ

Више

Microsoft Word - 07 Standard.doc

Microsoft Word - 07 Standard.doc Станрд 7: Квалитет наставника и сарадника Квалитет наставника и сарадника обезбеђује се пажљивим планирањем и избором на основу јавног поступка, стварањем услова за перманентну едукацију и развој наставника

Више

Microsoft Word - Sazetak Mirko Pavisic 2015

Microsoft Word - Sazetak Mirko Pavisic 2015 С А Ж Е Т А К ИЗВЕШТАЈА КОМИСИЈЕ O ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ I - О КОНКУРСУ Назив факултета: Машински факултет Универзитета у Београду Ужа научна, oдносно уметничка област: Механика Број

Више

Република Србија

Република Србија Влада Републике Србије Министарство унутрашњих послова расписује КОНКУРС ЗА УПИС 600 ПОЛАЗНИКА У ЦЕНТАР ЗА ОСНОВНУ ПОЛИЦИЈСКУ ОБУКУ Министарство унутрашњих послова уписаће у Центар за основну полицијску

Више

ПОСЛОВНИК О РАДУ СТУДЕНТСКОГ ПАРЛАМЕНТА ХЕМИЈСКОГ ФАКУЛТЕТА Београд 2013

ПОСЛОВНИК О РАДУ СТУДЕНТСКОГ ПАРЛАМЕНТА ХЕМИЈСКОГ ФАКУЛТЕТА Београд 2013 ПОСЛОВНИК О РАДУ СТУДЕНТСКОГ ПАРЛАМЕНТА ХЕМИЈСКОГ ФАКУЛТЕТА Београд 2013 Основне одредбе Члан 1 Овим Пословником о раду се уређују: делатност, избор, рад, управљање и организација Студентског парламента

Више

На основу члана 55. Закона о високом образовању "Сл. гласник РС", бр. 76/2005, 100/ аутентично тумачење, 97/2008, 44/2010, 93/2012, 89/2013, 99/

На основу члана 55. Закона о високом образовању Сл. гласник РС, бр. 76/2005, 100/ аутентично тумачење, 97/2008, 44/2010, 93/2012, 89/2013, 99/ На основу члана 55. Закона о високом образовању "Сл. гласник РС", бр. 76/2005, 100/2007 - аутентично тумачење, 97/2008, 44/2010, 93/2012, 89/2013, 99/2014, 45/2015 и 68/2015) и члана 41. став 3. Статута

Више

1 Прилог 5. Назив факултета који подноси захтев: Факултет за физичку хемију Универзитет у Београду Студентски трг 12-16, Београд РЕЗИМЕ ИЗВЕШТАЈ

1 Прилог 5. Назив факултета који подноси захтев: Факултет за физичку хемију Универзитет у Београду Студентски трг 12-16, Београд РЕЗИМЕ ИЗВЕШТАЈ 1 Прилог 5. Назив факултета који подноси захтев: Факултет за физичку хемију Студентски трг 12-16, 11158 Београд РЕЗИМЕ ИЗВЕШТАЈА О КАНДИДАТУ ЗА СТИЦАЊЕ НАУЧНОГ ЗВАЊА I Општи подаци о кандидату Име и презиме:

Више

КОНКУРС ЗА УПИС У ПРВУ ГОДИНУ ДОКТОРСКИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА НА УНИВЕРЗИТЕТУ У БЕОГРАДУ - ГЕОГРАФСКОМ ФАКУЛТЕТУ за школску 2019/20. годину Студијски пр

КОНКУРС ЗА УПИС У ПРВУ ГОДИНУ ДОКТОРСКИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА НА УНИВЕРЗИТЕТУ У БЕОГРАДУ - ГЕОГРАФСКОМ ФАКУЛТЕТУ за школску 2019/20. годину Студијски пр КОНКУРС ЗА УПИС У ПРВУ ГОДИНУ ДОКТОРСКИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА НА УНИВЕРЗИТЕТУ У БЕОГРАДУ - ГЕОГРАФСКОМ ФАКУЛТЕТУ за школску 2019/20. годину Студијски програм Универзитет у Београду - Географски факултет,

Више

УДРУЖЕОЕ СТРУЧНИХ РАДНИКА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ПРАВИЛНИК о додели Републичких награда за доприносе у унапређењу социјалне заштите Републике Србије за орга

УДРУЖЕОЕ СТРУЧНИХ РАДНИКА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ПРАВИЛНИК о додели Републичких награда за доприносе у унапређењу социјалне заштите Републике Србије за орга УДРУЖЕОЕ СТРУЧНИХ РАДНИКА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ПРАВИЛНИК о додели Републичких награда за доприносе у унапређењу социјалне заштите Републике Србије за организације и појединце БЕПГРАД, НПВЕМБАР 2012.год. На

Више

ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ Адреса: Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 3. Телефон: 021/ Факс: 021/ Студентска служба, телефон: 02

ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ Адреса: Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 3. Телефон: 021/ Факс: 021/ Студентска служба, телефон: 02 ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ Адреса: 21000 Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 3. Телефон: 021/455-630 Факс: 021/455-662 Студентска служба, телефон: 021-485-2711; 485-2712; 455-643 Жиро рачун: 840-1711666-19

Више

Na osnovu člana 63. Zakona o visokom obrazovanju Hercegovačko- neretvanskog kantona (Službene novine HNK broj: 4/12), članova 201. i 202. Statuta Univ

Na osnovu člana 63. Zakona o visokom obrazovanju Hercegovačko- neretvanskog kantona (Službene novine HNK broj: 4/12), članova 201. i 202. Statuta Univ Na osnovu člana 63. Zakona o visokom obrazovanju Hercegovačko- neretvanskog kantona (Službene novine HNK broj: 4/12), članova 201. i 202. Statuta Univerziteta Džemal Bijedić u Mostaru, a u skladu sa članom

Више

Нa основу члaнa 8

Нa основу члaнa 8 Нa основу члaнa 3. Зaкoнa o рaчунoвoдству и рeвизиjи Босне и Херцеговине ( Службeни глaсник БиХ, брoj 42/04), Стaтутa Кoмисиje зa рaчунoвoдствo и рeвизиjу Босне и Херцеговине (усаглашени пречишћени текст

Више

На основу члана 34. став 4, члана 39. став 7. и члана 118. став 7. Закона о високом образовању (''Сл. гласник РС'' бр. 88/2017, 27/ др. закон и

На основу члана 34. став 4, члана 39. став 7. и члана 118. став 7. Закона о високом образовању (''Сл. гласник РС'' бр. 88/2017, 27/ др. закон и На основу члана 34. став 4, члана 39. став 7. и члана 118. став 7. Закона о високом образовању (''Сл. гласник РС'' бр. 88/2017, 27/2018 - др. закон и 73/2018), члана 41. став 1. тачка 25) и члана 91. став

Више

УПУТСТВО ЗА ПИСАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА НА

УПУТСТВО ЗА ПИСАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА НА УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ОБРАЗАЦ 2 ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА ОБРАЗАЦ ЗА ПИСАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА НА КОНКУРС ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ САРАДНИКА УНИВЕРЗИТЕТА I ПОДАЦИ О КОНКУРСУ, КОМИСИЈИ И КАНДИДАТИМА

Више

На основу члана 66.Закона о високом образовању и члана 61.Статута Правног факултета Универзитета у Нишу, Студентски парламент доноси: П Р А В И Л Н И

На основу члана 66.Закона о високом образовању и члана 61.Статута Правног факултета Универзитета у Нишу, Студентски парламент доноси: П Р А В И Л Н И На основу члана 66.Закона о високом образовању и члана 61.Статута Правног факултета Универзитета у Нишу, Студентски парламент доноси: П Р А В И Л Н И К о броју и начину избора чланова за Студентски парламент

Више

Универзитет у Београду Електротехнички факултет ТАБЕЛА ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕЊА УСЛОВА ЗА ПРВИ ИЗБОР У ЗВАЊЕ ВАНРЕДНОГ ПРОФЕСОРА Према Правилнику о избору у

Универзитет у Београду Електротехнички факултет ТАБЕЛА ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕЊА УСЛОВА ЗА ПРВИ ИЗБОР У ЗВАЊЕ ВАНРЕДНОГ ПРОФЕСОРА Према Правилнику о избору у ТАБЕЛА ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕЊА УСЛОВА ЗА ПРВИ ИЗБОР У ЗВАЊЕ ВАНРЕДНОГ ПРОФЕСОРА Према Правилнику о избору у звање наставника и сарадника Електротехничког факултета Универзитета у Београду, који је донет одлуком

Више

НАСТАВНО НАУЧНОМ ВИЈЕЋУ МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ СЕНАТУ УНИВЕРЗИТЕТА У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ Предмет: Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у а

НАСТАВНО НАУЧНОМ ВИЈЕЋУ МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ СЕНАТУ УНИВЕРЗИТЕТА У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ Предмет: Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у а НАСТАВНО НАУЧНОМ ВИЈЕЋУ МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ СЕНАТУ УНИВЕРЗИТЕТА У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ Предмет: Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у академско звање, ужа научна област Радиологија, нуклеарна

Више

Microsoft Word - STATUT KULTURA.doc

Microsoft Word - STATUT KULTURA.doc САДРЖАЈ 1. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 4 Делатност Факултета 4 Аутономија Факултета 5 Неповредивост академског простора 5 Чланови академске заједнице и академске слободе 6 Печат и штамбиљ 6 Право на високо образовање

Више

Predlog #6, 3. Jun, KRITERIJUMI ZA IZBORE U NASTAVNICKA I SARADNICKA ZVANJA NA ETF U BEOGRADU Ovaj predlog sacinjen je na osnovu, Dosadašnje pra

Predlog #6, 3. Jun, KRITERIJUMI ZA IZBORE U NASTAVNICKA I SARADNICKA ZVANJA NA ETF U BEOGRADU Ovaj predlog sacinjen je na osnovu, Dosadašnje pra KRITERIJUMI ZA IZBORE U NASTAVNICKA I SARADNICKA ZVANJA NA ETF U BEOGRADU Ovaj predlog sacinjen je na osnovu, Dosadašnje prakse prilikom izbora u nastavnicka i saradnicka zvanja na Elektrotehnickom fakultetu

Више

УПУТСТВО ЗА ПИСАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА НА

УПУТСТВО ЗА ПИСАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА НА УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ОБРАЗАЦ 2 ФАКУЛТЕТ ТЕХННИЧКИХ НАУКА ОБРАЗАЦ ЗА ПИСАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА НА КОНКУРС ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ САРАДНИКА УНИВЕРЗИТЕТА oбавезна садржина I ПОДАЦИ О КОНКУРСУ,

Више

Универзитет у нишу природно-математички факултет

Универзитет у нишу природно-математички факултет На основу члана 50. алинеје 15. и члана 246. Статута Природно-математичког факултета Универзитета у Нишу, Савет Факултета је, на утврђени предлог Наставнонаучног већа Факултета број 729/2-01 од 12.7. 2017.

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ На основу члана 98. Закона о високом образовању ( Службени гласник РС, број 88/17 и 73/18), члана 85. Статута Универзитета у Бе

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ На основу члана 98. Закона о високом образовању ( Службени гласник РС, број 88/17 и 73/18), члана 85. Статута Универзитета у Бе УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ На основу члана 98. Закона о високом образовању ( Службени гласник РС, број 88/17 и 73/18), члана 85. Статута Универзитета у Београду ( Гласник Универзитета у Београду, број 201/18

Више

Година XLV, број 136, 11. октобар На основу члана 89. Закона о високом образовању ( Службени Гласник РС, број 76/05), чл. 95. и 96. Статута

Година XLV, број 136, 11. октобар На основу члана 89. Закона о високом образовању ( Службени Гласник РС, број 76/05), чл. 95. и 96. Статута Година XLV, број 136, 11. октобар 2007. 279 На основу члана 89. Закона о високом образовању ( Службени Гласник РС, број 76/05), чл. 95. и 96. Статута Универзитета у Београду ( Гласник Универзитета у Београду,

Више

Microsoft Word - Konkurs_MAS DOKT_2016_17_UNS

Microsoft Word - Konkurs_MAS DOKT_2016_17_UNS УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ Конкурс за упис студената на мастер академске и докторске академске студије у школској 2016/2017. години ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ У СУБОТИЦИ Адреса: Сегедински пут 9-11, Суботица Телефон:

Више

КОНКУРС ЗА УПИС У ПРВУ ГОДИНУ МАСТЕР АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА НА УНИВЕРЗИТЕТУ У БЕОГРАДУ - ГЕОГРАФСКОМ ФАКУЛТЕТУ за школску 2019/20. годину Студијски програ

КОНКУРС ЗА УПИС У ПРВУ ГОДИНУ МАСТЕР АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА НА УНИВЕРЗИТЕТУ У БЕОГРАДУ - ГЕОГРАФСКОМ ФАКУЛТЕТУ за школску 2019/20. годину Студијски програ КОНКУРС ЗА УПИС У ПРВУ ГОДИНУ МАСТЕР АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА НА УНИВЕРЗИТЕТУ У БЕОГРАДУ - ГЕОГРАФСКОМ ФАКУЛТЕТУ за школску 2019/20. годину Студијски програми Универзитет у Београду - Географски факултет, на

Више

Dr. Senka Barudanović, doktor bioloških nauka, redovna profesorica Prirodnomatematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, uže naučne oblasti: Ekologi

Dr. Senka Barudanović, doktor bioloških nauka, redovna profesorica Prirodnomatematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, uže naučne oblasti: Ekologi Dr. Senka Barudanović, doktor bioloških nauka, redovna profesorica Prirodnomatematičkog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, uže naučne oblasti: Ekologija i Botanika, predsjednica Dr. Edina Muratović,doktor

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ ФАКУЛТЕТ МЕДИЦИНСКИХ НАУКА Ул. Светозара Марковића број 69. Крагујевац објављује О Б А В Е Ш Т Е Њ Е О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА УПИС

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ ФАКУЛТЕТ МЕДИЦИНСКИХ НАУКА Ул. Светозара Марковића број 69. Крагујевац објављује О Б А В Е Ш Т Е Њ Е О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА УПИС УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ ФАКУЛТЕТ МЕДИЦИНСКИХ НАУКА Ул. Светозара Марковића број 69. Крагујевац објављује О Б А В Е Ш Т Е Њ Е О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА УПИС НА ДОКТОРСКЕ СТУДИЈЕ ДОКТОРСКА ШКОЛА МЕДИЦИНСКЕ НАУКЕ

Више

Konačno rešenje /black varijanta

Konačno rešenje /black varijanta На основу чл. 64. ст. 2. тач. в) Закона о високом образовању ( Службени гласник Републике Српске број: 73/10, 104/11, 84/12, 108/13 и 44/15) и чл. 34. и 152. ст. 12. Статута Универзитета у Источном Сарајеву,

Више

На основу члана 53. став 1. тачка 1. Закона о високом образовању ( Служени гласник Републике Србије број 76/2005, 100/2007 аутентично тумачење, 97/200

На основу члана 53. став 1. тачка 1. Закона о високом образовању ( Служени гласник Републике Србије број 76/2005, 100/2007 аутентично тумачење, 97/200 На основу члана 53. став 1. тачка 1. Закона о високом образовању ( Служени гласник Републике Србије број 76/2005, 100/2007 аутентично тумачење, 97/2008 и 44/2010, 93/2012, 89/2013 и 99/2014, 47/2015 аутентично

Више

Microsoft Word - sazetak_GM

Microsoft Word - sazetak_GM С А Ж Е Т А К ИЗВЕШТАЈА КОМИСИЈЕ O ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ I - О КОНКУРСУ 1. Назив факултета: Универзитет у Београду, Машински факултет Ужа научна, oдносно уметничка област: Производно

Више

Ред

Ред 1.9. Пријава на ОАС 1.10. 1.11. Пријава после истека рока сви студенти Подношење затева за полагање пред комисијом + износ предвиђен под 1.9. 1.12. Полагање пред комисијом 1.13. Подношење затева за промену

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ П Р А В И Л Н И К О РАДУ ОДБОРА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНУ ЕТИКУ УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ Крагујевац, мај године

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ П Р А В И Л Н И К О РАДУ ОДБОРА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНУ ЕТИКУ УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ Крагујевац, мај године УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ П Р А В И Л Н И К О РАДУ ОДБОРА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНУ ЕТИКУ УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ Крагујевац, мај 2017. године Сенат Универзитета у Крагујевцу, на основу члана 55. Закона о високом

Више

Microsoft Word - ms D. Misic- NAUCNI KARTON.doc

Microsoft Word - ms D. Misic- NAUCNI KARTON.doc КАРТОН НАУЧНОГ РАДНИКА ОСНОВНИ ПОДАЦИ Име Презиме Данијела Мишић Матични број 2305973747072 Година рођења 1973. Место рођења Држава Звање Титула е-маил Директни телефони Телефони локали Организациона јединица

Више

Microsoft Word - Sažetak_Komisije.docx

Microsoft Word - Sažetak_Komisije.docx Образац 4 Г Г) ГРУПАЦИЈА ДРУШТВЕНО-ХУМАНИСТИЧКИХ НАУКА С А Ж Е Т А К РЕФЕРАТА КОМИСИЈЕ O ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ I - О КОНКУРСУ Назив факултета: Машински факултет Универзитета у Београду

Више

Microsoft Word - ?????? ??? ?????? ??????? 2019.

Microsoft Word - ?????? ??? ?????? ??????? 2019. УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ - ФАКУЛТЕТ ЗА ФИЗИЧКУ ХЕМИЈУ СТАТУТ Универзитетa у Београду Факултета за физичку хемију - интегрални текст - бр. 741/1 од 12.06.2018. год. одлука о измени бр. 154 од 18.02.2019.

Више

Microsoft Word - IMPRESUM-knjiga 1.doc

Microsoft Word - IMPRESUM-knjiga 1.doc [Правилник о саставу и раду комисија за оцену и одбрану докторске дисертације, од 31. јануара 1949. године] На основу чл. 17 ст. 1 Закона о стицању научног степена доктора наука ( Службени лист ФНРЈ бр.

Више

Sazetak Momcilo Dunjic Redovni.rtf

Sazetak Momcilo Dunjic Redovni.rtf С А Ж Е Т А К ИЗВЕШТАЈА КОМИСИЈЕ O ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ I - О КОНКУРСУ Назив факултета: Универзитет у Београду-Машински факултет Ужа научна, oдносно уметничка област: Отпорност конструкција

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ

УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ ФАКУЛТЕТ СПОРТА И ФИЗИЧКОГ ВАСПИТАЊА СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ ДОКТОРСКИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА, СПОРТСКЕ НАУКЕ 2015/2016 Садржај: НАЗИВ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА 3 ВРСТА СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА 3 СВРХА

Више

Microsoft Word - Konkurs MAS DAS_2019_20-FINAL-poslato na NN i UNS

Microsoft Word - Konkurs MAS DAS_2019_20-FINAL-poslato na NN i UNS УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ Конкурс за упис студената на мастер академске и докторске академске студије у школској 2019/2020. години ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ У СУБОТИЦИ Адреса: Сегедински пут 9-11, Суботица Телефон:

Више

Microsoft Word - Sazetak dr Milan Ivanovic fin.doc

Microsoft Word - Sazetak dr Milan Ivanovic fin.doc С А Ж Е Т А К ИЗВЕШТАЈА КОМИСИЈЕ O ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ I - О КОНКУРСУ Назив факултета: Пољопривредни факултет - Универзитет у Београду Ужа научна, oдносно уметничка област: Фитопатологија

Више

Na osnovu člana 26 stav 4 Statuta Crnogorske akademije nauka i umjetnosti, Predsjedništvo CANU, na sjednici održanoj 24. maja godine, donijelo j

Na osnovu člana 26 stav 4 Statuta Crnogorske akademije nauka i umjetnosti, Predsjedništvo CANU, na sjednici održanoj 24. maja godine, donijelo j Na osnovu člana 26 stav 4 Statuta Crnogorske akademije nauka i umjetnosti, Predsjedništvo CANU, na sjednici održanoj 24. maja 2018. godine, donijelo je PRAVILNIK o radu odbora Crnogorske akademije nauka

Више

Microsoft Word - Prav.Struc.us doc

Microsoft Word - Prav.Struc.us doc На основу члана 15, тачка 10. Статута Ветеринарске коморе Србије, Скупштина Ветеринарске коморе Србије на седници одржаној 12. aprila 2008. године донела je ПРАВИЛНИК О СТРУЧНОМ УСАВРШАВАЊУ ВЕТЕРИНАРА

Више

Декану Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу (Свака рубрика мора бити попуњена) (Ако нема података, рубрика остаје празна али назначен

Декану Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу (Свака рубрика мора бити попуњена) (Ако нема података, рубрика остаје празна али назначен Декану Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу (Свака рубрика мора бити попуњена) (Ако нема података, рубрика остаје празна али назначена) I ПОЦИ О КОНКУРСУ, КОМИСИЈИ И КАНДИТИМА 1. Одлука

Више

На основу члана 89. Статута Универзитета, а у вези са чланом Закона о високом образовању (Службени гласник РС број 76/2005, 100/2007 аутентично

На основу члана 89. Статута Универзитета, а у вези са чланом Закона о високом образовању (Службени гласник РС број 76/2005, 100/2007 аутентично На основу члана 89. Статута Универзитета, а у вези са чланом 24-30. Закона о високом образовању (Службени гласник РС број 76/2005, 100/2007 аутентично тумачење, 97/2008, 44/2010, 93/2012, 89/2013 и 99/2014,45/15,68/16

Више

Microsoft Word - Pravilnik DS docx

Microsoft Word - Pravilnik DS docx На основу члана 21. став 1. тачка 7, у вези са чланом 24. тач. 9. и 19, чланом 66. ст. 3-5. и чланом 86. став 6. Статута Правног факултета Универзитета у Београду, а у складу са чланом 86. ст. 2, 4 и 5,

Више

На основу члана 53. Закона о високом образовању (Сл. гласник РС 76/05, 97/08, 44/2010) и члана 18. Статута Технолошког факултета у Лесковцу, Савет Фак

На основу члана 53. Закона о високом образовању (Сл. гласник РС 76/05, 97/08, 44/2010) и члана 18. Статута Технолошког факултета у Лесковцу, Савет Фак На основу члана 53. Закона о високом образовању (Сл. гласник РС 76/05, 97/08, 44/2010) и члана 18. Статута Технолошког факултета у Лесковцу, Савет Факултета, на седницама одржаним 13.05.2013., 18.05.2015.

Више

REZIME VNS Pavelkic 2013

REZIME VNS Pavelkic 2013 Naziv instituta fakulteta kome se podnosi zahtev: FAKULTET ZA FIZIČKU HEMIJU UNIVERZITET U BEOGRADU REZIME IZVEŠTAJA O KANDIDATU ZA STICANJE NAUČNOG ZVANJA I Opšti podaci o kandidatu: Ime i prezime: Vesna

Више

На основу члана 56. Закона о високом образовању ("Сл. гласник РС" број 76/05) и Статута Школе, Студентски парламент Високе здравствено-санитарне школе

На основу члана 56. Закона о високом образовању (Сл. гласник РС број 76/05) и Статута Школе, Студентски парламент Високе здравствено-санитарне школе На основу члана 56. Закона о високом образовању ("Сл. гласник РС" број 76/05) и Статута Школе, Студентски парламент Високе здравствено-санитарне школе струковних студија Висан у Београду, на седници од

Више

Predlog Nacrta ZoSO

Predlog Nacrta ZoSO ПРЕДЛОГ ПРЕДНАЦРТА ЗАКОНА О СТУДЕНТСКОМ ОРГАНИЗОВАЊУ Београд, фебруар 2013. године I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ Члан 1. Овим законом се уређује институционални оквир за студентско организовање на самосталним високошколским

Више