УДРУЖЕЊЕ СУДИЈА ЗА ПРЕКРШАЈЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ И С Т Р А Ж И В А Њ Е ПРЕКРШАЈА СА ЕЛЕМЕНТОМ НАСИЉА У ПОРОДИЦИ ЗА ПОДРУЧЈЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ, ГОДИН

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "УДРУЖЕЊЕ СУДИЈА ЗА ПРЕКРШАЈЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ И С Т Р А Ж И В А Њ Е ПРЕКРШАЈА СА ЕЛЕМЕНТОМ НАСИЉА У ПОРОДИЦИ ЗА ПОДРУЧЈЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ, ГОДИН"

Транскрипт

1 УДРУЖЕЊЕ СУДИЈА ЗА ПРЕКРШАЈЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ И С Т Р А Ж И В А Њ Е ПРЕКРШАЈА СА ЕЛЕМЕНТОМ НАСИЉА У ПОРОДИЦИ ЗА ПОДРУЧЈЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ, 00. ГОДИНА ИЗВЕШТАЈ ИЗРАДИЛА СЛАВИЦА БРКИЋ, СУДИЈАГРАДСКОГ СУДИЈЕ ЗА ПРЕКРШАЈЕ БЕОГРАД

2 ПРЕКРШАЈИ СА ЕЛЕМЕНТОМ НАСИЉА У ПОРОДИЦИ -истраживање за подручје Републике Србије, 00. година- I Насиље у породици није ни нова нити појава везана искључиво за подбље Србије. Оно, као модел понашања, постоји свуда, а само се испољава више или мање отворено, у зависности од географског подручја, традиције, степена развоја друштва, културе, здравља појединаца и заједнице као цели итд. Колика је озбиљност наведеног проблема говоре нпр. подаци из истраживања мачког Савезног министарства за породицу, старије грађа/ке, же и омладину из 00. годи, спроведеног на око хиљада, по којем је насиље трпела свака четврта; у САД у приближно 000 убистава годишње убице су били њихови партри ; само током 00. годи у 6 склоништа за же у Аустрији примљено је 6 лица- и деце, а у истом периоду издато 6 наредби о исељењу из стана и забрани приласка жртви. У Србији је, од јануара до новембра месеца 00. годи, од стра партра, убијена, свака друга је доживљавала ки вид г насиља и свака трећа је трпела физички напад од члана породице. Вреди цитирати констатацију из Водича кроз систем породичноправ заштите од насиља у породици (проф. Др Невена Петрушић, проф. Др Слободанка Константиновић Вилић) да резултати истраживања показују да је, изузимајући војску за време рата, породица друштвена институција са највише насиља. Ако пред овим подацима само застамо јасно је да је реч о по друштво изразито гативној а по јединке често погубној појави. Истраживање прекршаја са елементом насиља у породици у правноснажно окончаним предметима из 00. годи представља наставак претходног истраживања под истим називом, за 00. годину. У уводном делу тог истраживања налази се низ објашњења датих ради правилнијег разумевања добијених резултата (о начину и ограничењима истраживања, тачности и потпуности или потпуности података, извршиоцима, жртвама, појмовима итд.), а која једнако важе и у истраживању за 00. годину, пошто су оба спроведена истом методологијом и у истој материји. Овде треба поновити само два: Аустријски модел интервенције у случајевима насиља у породици, Rosa Logar, WAVE Насиље над ма 000., извјештај истраживања, Сузана Ковачевић, Силва Межнарић Аустријски модел интервенције у случајевима насиља у породици, Rosa Logar, WAVE Извештај Аутономног женског центра, година -насиље у породици као засебно дефинисани и законом прецизирани прекршај постоји. Међутим, Закон о јавном реду и миру као прекршај било ког лица (то значи и члана породице) прописује вику, свађу, претње, вређање, изазивање туче, учешће у тучи, злоупотребу другога, дрско, безобзирно и пристојно понашање (чл. 6 ст., и, чл. ст. ), али само ако је овом радњом или радњама дошло до ремећења јавног реда и мира или ако је угро безбедност односно спокојство грађана. То значи да насиље у породици (термин није у директној вези са кривичним делом под истим називом али приближно одговара његовој садржини, уопштен је и њиме се у овом истраживању заправо покривају различита противправна поступања), да би уопште постојало као прекршај, мора да буде управљено на ког од чланова породице и да га у исти мах осети средина у којој се такво понашање одиграва; -како се истраживање односи на насиље у породици када је оно ушло у прекршајни поступак, показатељи су прилагођени искључиво оним подацима који се по закону траже и могу добити од окривљених и сведока. Другим речима, форма записника диктирала је (и ограничила) целокуп резултате пројекта. Истовремено, истраживањем су обухваћени само предмети у којима је ко лице или лица оглашено одговорним (кривим) због насиља над члановима своје породице, дакле и предмети где је поступак обустављен из ког од процесних или других разлога (а где је извесно да је ког облика насиља било). Првенствени циљ истраживања било је сагледавање размера насиља у породици када оно пролази кроз прекршајни поступак, за подручју целе Србије, статистичко поређење добијених резултата са онима из претход- 00. годи и сагледавање ове појаве кроз рад полиције и других надлежних институција. Циљ је било и издвајање проблема и мањкавости уочених током самог истраживања, нових или познатих од раније, те формулисање предлога за њихово отклањање. Најзад, требало је проценити и значај односно евентуални утицај претходног истраживања на релевант чиниоце у земљи и, посредно, само насиље у његовим појавним облицима. Прва три циља су постигнута делом или и у потпуности, четврти. []

3 . РЕГИОНИ-ВЕЋА ЗА ПРЕКРШАЈЕ Б е о г р а д II РЕЗУЛТАТИ ИСТРАЖИВАЊА Веће за прекршаје Бео покрива Бео (уже подручје) и 6 приских општина. У свакој је, као и у самом Беоу, регистровано насиље у породици. На назначеном подручју надлежна је Полицијска управа за Бео. Број предмета: 68. Број извршилаца: 8, лица мушког пола 58, лица женског пола 8, малолетника. По параметру однос према жртви извршилаца је 90 (број је већи од податка о извршиоцима јер се једно те исто лице могло појавити или и појавило у исти мах нпр. и као и као или и као и као итд.). Број жртава: 889, од тога а 69,, малолетника 8. В а љ е в о Покрива подручје Колубарског и Мачванског округа, са општина. Насиље мају две (Богатић и Осечина), док у Мионици истраживање није вршено. На истом подручју установљена је надлежност управа Ваљево и Шабац. Број предмета: 86. Број извршилаца: 895, од тога 80 лица мушког пола и 9 лица женског пола, малолетника. По показатељу однос према жртви извршилаца је 90. Доступни број жртава: 90, а, 59, малолетника. З а ј е ч а р Веће покрива Зајечарски и Борски округ-8 општина, а насиље је регистровано у свакој. Надлеж полицијске управе су: Зајечар и Бор. Број предмета: 59. Број извршилаца: 6, а 55,, малолетних учинилаца прекршаја ма. По параметру однос према жртви извршилаца је 88. Број жртава (доступно): 9, од чега 5 лица мушког пола, же, 9 малолетника. К р а г у ј е в а ц Покрива Шумадијски и Поморавски округ, односно општина. Са изузетком Параћина, где истраживање није вршено, насил ситуације забележе се у свакој. На овом подручју надлеж су полицијске управе Крагујевац и Јагодина. Број предмета: 55. Број извршилаца: 68, а 5, особа женског пола 6, малолетних. По параметру однос према жртви насиље су извршила 68 лица. Број жртава: 590, од тога 60 лица мушког пола, 0, малолетника 8. К р а љ е в о Веће за прекршаје покрива општину Сјеница (из Златиборског округа) и цели Рашки, Раски и Моравички округ, из којег је изузета Ивањица 5 општина. Од тог броја, (Краљево, Чачак, Александровац) мају регистровано насиље у породици, док на подручју Рашке истраживање није вршено. Надлеж полицијске управе су: Краљево, Крушевац, Нови Пазар и Чачак (ова последња Управа обухвата и Ивањицу), што значи 6 општина. Број предмета:. Број извршилаца: 5, а,. Малолетна лица као извршиоци нису регистрована. По показатељу однос према жртви извршилаца је 5. Доступни број жртава:, лица мушког пола, 8, без директних малолетних жртава. Л е с к о в а ц Покрива Јабланички и Пчињски округ са општина, од којих чак 8 ма регистровану појаву насиља (Трговиште, Босиле, Сурдулица, Владичин Хан, Црна Трава, Власотинце, Медвеђа, Леба). Ово је и једино подручје које, уз Зајечар, у односу на 00. годину, и гледано кроз физички број предмета, бележи пад насиља у породици кроз прекршајни поступак. Установљена надлежност полицијских управа: Лесковац и Врање. Укупно предмета:. Извршилаца је, и то 6 а и, док је малолетних учинилаца. По параметру однос према жртви регистровано је извршилаца (што значи да у ким предметима није ни било жртава-случајеви са више окривљених- а да је истовремено у ким предметима један извршилац имао више својих жртава). Број жртава:, а, 8, малолетних лица 9. Н и ш Веће у Нишу покрива Нишавски, Топлички и Пиротски округ, са 5 општина, од којих насиље није забележено у (Димитров и Куршумлија). Исту територију покривају полицијске управе Ниш, Пирот и Прокупље. Укупан број предмета: 60. Извршилаца: 68, лица мушког пола 6, лица женског пола 68, малолетника. Из параметра однос према жртви изводи се број о 68 учинилаца. Број жртава (доступно): 65, а 05, 0, директно насиље претрпело је 5 малолетника. Н о в и С а д Ово веће покрива 5 општина у Северно-бачком, Средње-банатском, Северно-банатском, Јужно-банатском, Западно-бачком, Јужно-бачком и Сремском округу. Насиље није регистровано у 6 локалних јединица, а у Жабљу истраживање није вршено. Надлеж полицијске управе су: Нови Сад, Сомбор, Суботица, Зрењанин, Кикинда, Панчево и Сремска Митровица (). Укупан број предмета: 8. Број извршилаца: 85, а од тога 66 лице мушког пола и 8. Малолетних насилника је. По показатељу однос према жртви извршилаца је 86. Укупни број жртава, према доступним подацима, је 889, од чега 6 и 68 лица женског пола, а директних малолетних жртава је 0. С м е д е р е в о Покрива Браничевски и Подунавски округ, односно општина.у свакој је кроз прекршајни поступак регситровано насиље у породици. За исто подручје надлеж су управе Смедерево и Пожаревац. Укупни број предмета: 56 Број извршилаца: 50, од чега 50 мушкарца и 68, као и малолетна лица-починиоца дела. По показатељу однос према жртви извршилаца је 5. Укупно доступни број жртава: 5, лица мушког пола 5, лица женског пола 9, посредних малолетних жртава 0. У ж и ц е Веће за прекршаје покрива Златиборски округ (осим Сјенице, која припада Већу у Краљеву), а придодата му је Ивањица (из Моравичког округа). У свих општина забележено је насиље у породици. Територијално постоји надлежност управа Ужице и Пријепоље. Број предмета: 6. Број извршилаца: 0, и то а 6, а 6. Малолетних лица је 6. По параметру однос према жртви је 6 кажњених. Број жртава: 06, лица мушког пола 6, лица женског пола 5, малолетника 6. [] []

4 . РЕПУБЛИКА СРБИЈА А. ОСНОВНИ СТАТИСТИЧКИ ПОДАЦИ Подручје Републике Србије подељено је на 9 округа, од којих се налази у Централној Србији и Војводини, а 5 на Косову и Метохији. Истраживањем је, из познатих разлога, обухваћена територија ван КиМ, издељена на 6 општину а покривена са исто толико првостепених судова за прекршаје, већа за прекршаје, полицијских управа и 5 центара за социјални рад. У 00. години је на тој територији живело.6.5 становника. Насиље у породици током 00. годи догађало се у свим општинама Србије. Кроз прекршајни поступак оно није регистровано у локал самоуправе (у -Параћин, Мионица, Рашка и Жабаљ-није вршено, те је податак познат), али је зато на тим истим подручјима евидентирано у кривичном поступку, те је изта констатација сумњива. Број предмета прекршаја са елементом насиља у породици је 080. У њима се појавило 5 извршилаца и, према доступним подацима, 9 жртве. То, у односу број становника, значи да је сваки 989. (пунолетни и малолетни) грађанин био насилник и свако 996. лице жртва. Ако од г броја становника међутим изузмемо малолетничку популацију и то исто учинимо у категорији извршилаца, дело насиља у породици извршио је приближно сваки 800. пунолетни грађанин. Према истом броју (080) насиље се двно догађало у приближно 9 случајева. У односу на број предмета јавног реда и мира, заступљеност на подручју већа је: , Бео 6, Ваљево 6,5 Зајечар,6 Крагујевац Краљево,6,55 Лесковац 6, Ниш 9,9 Нови Сад,95 Смедерево 0,6 Ужице Највећи проценат предмета насиља у породици, према броју предмета јавног реда и мира, има регион Ужица, и општи: Темерин (као и 00. годи)-5,5%, Житиште (6,6), Пријепоље (5,), Лапово (,8), Врбас (9,00), Алекац (8,89), Бач (8,), Сопот (,). Ако се изти проценти упореде са вредностима из 00. годи на истим регионима, добиће се привид пада насиља у породици на свим подручјима осим Беоа и Зајечара. Пад јесте евидентан али искључиво због повећања броја предмета јавног реда и мира. Напротив, по м броју предмета са елементом насиља у породици, у односу на 00.годину, на територији свих већа за прекршаје, осим лесковачког и зајечарског, бележи се пораст, док је у региону Ваљева однос промењен.. Невезано од било ког упоређујућег показатеља, само према броју предмета у 00. години, на првом месту по заступљености прекршаја са елементом насиља је Нови Сад, а следе Бео, Ваљево, Ниш, Ужице, Крагујевац, Смедерево, па Зајечар, Краљево и Лесковац. У оквиру појединих територијалних целина (већа) мањи број општина има пад пријава, а већина њихово повећање. Најзад, гледано у односу на број становника, на подручју нпр. Беоа насилник је био сваки 88. пунолетни и малолетни грађанин, Ваљева 55., Зајечара 65., на територији Већа за прекршаје Крагујевац 8., Краљева 565., Лесковца 99., Новог Сада 96., Ниша 860., у региону Смедерева 5 и Ужица 8. Овде треба заборавити да је реч о институционално-у прекршајном поступку-регистрованим делима а да је на лествици насиља (насилни догађај који се заиста одиграо-пријављени насилни догађај-догађај који уђе у поступак и у том поступку окончани догађај-) то и последњи степеник те да у броју свих становника око,5 милиона представљају малолетна лица, којих је као извршилаца врло мало, што изте цифре у најмању руку полови. Истовремено, у погледу стварног насиља и стварног броја извршилаца, па тиме и броја становника на којег са региона или општи отпада насилник, изти подаци губе на значају односно добијају на релативности ако се зна да се насиље пријављује истом учесталошћу нити се по њему поступа на једнак начин од стра полиције нити, најзад, у судском поступку број окончаних предмета одговара оном броју који у поступак уђе. Ради прегледности, у табели која следи дати су истовремено подаци о кретању броја предмета са насилним догађајима (прекршајни поступак) и броју извршилаца по општинама, док за жртве исте пропорције нису траже из објективних ограничавајућих разлога (поузданости добијених цифара). У сваком случају, реално је да је и жртва по броју најмање онај становник који представља извршиоца. Подручје број предмета тенден ција број извр., 00. год. изврши лац сваки Б е о г р а д Гр.Бео, уже пораст 8 8 Барајево 9 пад 6 Гроцка 98 пораст 600 Лазаревац 6 пораст 9 9 Младеновац 8 6 пораст 8 9 Обреновац 8 пораст 5 5 Сопот пораст пораст 8 прос.88 В а љ е в о Богатић 69 ма пад ма - Ваљево 6 пад 8 Владимирци 6 6 пад 6 98 Крупањ 6 пораст 6 58 Мионица није врш. позн. позн. - Осечина ма пад ма - Уб 6 5 пораст 5 0 Љиг ма пораст 55 Мали Зворник 6 0 пораст 0 6 Коцељева 9 пад 69 Лозница 5 0 пад 0 6 Шабац 5 0 пораст Љубовија 5 пораст 5 6 Лајковац 9 пад пром. 895 прос.55 З а ј е ч а р Зајечар 55 9 пад 0 60 Бор 5 пад 689 Бољевац пад 5 Кладово пораст 0 Књажевац 8 пораст 0 Мајданпек 8 6 пад 6 6 Сокобања ма пораст 5 Неготин пораст благ пад 6 прос. 65 К р а г у ј е в а ц Крагујевац 6 пораст Аранђеловац пораст 90 Баточина 5 пораст 5 80 Деспотовац 9 пад 99 Јагодина 5 9 пораст 58 Кнић 8 пораст 9 Лапово пораст 5 Рача 9 пораст 5 Рековац 9 пад 89 Свилајнац 6 пад Топола 9 пад 56 Ћуприја није рађ. 86 позн Параћин није вршено познато познато зн. пор. 68 прос. 8 К р а љ е в о Краљево ма ма исто ма - Крушевац 0 5 пораст 0 66 Александровац ма пад ма - Брус ма пораст 9 Варварин ма 5 пораст 5 9 Врњачка Бања 5 пораст 56 Г. Милановац пад 9 Гуча-Лучани 6 пад Нови Пазар 6 пад 66 Рашка није врш. позн. позн. - Сјеница није врш. позн Трстеник ма пораст 990 Тутин ма ма исто ма - Чачак ма ма исто ма - Ћићевац ма пораст 8 благ пор. 5 прос. 565 Л е с к о в а ц Лесковац пад 58 6 Врање исто 6 Бујановац пораст Прешево пораст 5 Владичин Хан ма ма исто ма - Сурдулица ма пад ма - [] []

5 Трговиште ма ма исто ма - Босиле ма ма исто ма - Медвеђа ма пад ма - Леба ма пад ма - Бојник 5 пораст 96 Црна Трава 5 ма пад ма - Власотинце ма пад ма - 66 пад пр. 99 Н и ш Ниш 6 98 пад Алекац 5 пораст 5 Пирот 6 пораст 0 6 Прокупље исто 999 Дољевац 5 пораст 59 Мерошина 0 пад 0 9 Житорађа 5 пораст 85 Блаце 5 пад 5 66 Сврљиг 6 пад 9 86 Ражањ 9 пораст 9 Димитров ма ма исто ма - Бабушница ма пораст 896 Бела Паланка ма пораст 69 Куршумлија ма ма исто ма - Гаџин Хан позн. 0 позн пораст 68 пр.860 Н о в и С а д Ада ма ма пром. ма - Алибунар ма ма пром. ма - Апатин 5 56 пораст 56 5 Бач 5 5 пад 5 Бачка Паланка 9 6 пад 6 89 Бачка Топола 5 ма пад ма - Мали Иђош ма ма пром. ма - Бачки Петровац пораст 655 Бечеј 6 пад 8 59 Бела Црква ма пораст 669 Беочин 9 пораст 9 0 Врбас 6 96 пораст 96 Вршац 5 пад 50 Жабаљ није вр. позн. позн. - Зрењанин пораст 8 6 Житиште пораст 68 Инђија 6 пораст 6 5 Ириг ма пад ма - Кањижа 9 пораст 9 95 Кикинда 9 0 пораст 986 Ковачица пад 59 Ковин 5 5 пораст 5 50 Кула 9 8 пораст 8 99 Нова Црња 8 пад Нови Бечеј 5 69 пораст 8 Нови Кжевац ма 8 пораст Нови Сад 0 пораст 0 5 Оџаци пораст Опово ма 5 пораст 580 Панчево 8 пад 0 68 Пећинци ма пораст 55 Пландиште ма ма пром. ма - Рума пораст 5 Сента пораст 6 5 Сечањ 6 0 пад 6 0 Сомбор 0 88 пад Србобран ма 6 пораст 6 98 Срем. Митров. 9 пад 9 8 Ст. Пазова 5 пад 5 Суботица 5 9 пад 9 50 Темерин 8 6 пад 69 Тител 9 9 пораст 9 58 Чока пораст 9 0 Шид 6 пад пораст 85 пр.96 С м е д е р е в о Велика Плана пораст Вел. Градиште пораст 8 Голубац пораст 9 Жабари 6 пораст 606 Жагубица 6 пораст 605 Кучево пораст 65 Мало Црниће пораст 800 Петр. На Млави 5 5 пад 6 50 Пожаревац 9 5 пораст 9 60 Смедерево 68 6 пад 6 06 См. Паланка 9 9 пад пораст 50 пр.5 У ж и ц е Ужице 5 пораст 560 Нова Варош 6 5 пораст 6 Ивањица 5 89 пораст 98 Пријепоље 5 8 пораст 8 50 Чајетина 0 0 пораст 5 Ариље 68 пад 80 Пожега 86 6 пад 6 50 Бајина Башта 6 пораст 0 Прибој пад 80 Косјерић пораст пораст 0 пр.8 УКУПНО пораст 5 пр.989 Несумњива је чињеница да од подручја већа за прекршаје у постоји повећање броја предмета са елементима насиља у породици. Значајнији пораст бележи се у региону Крагујевца. У оквиру већа, по наведеном редоследу, повећање имају највише: Бео и општи: Љиг, Сокобања, Кнић, Варварин, Прешево, Пирот, Србобран (али по м броју Житиште), Жабари и Косјерић. Истовремено, најчешћег просечног извршиоца, гледано у односу на број становника, има Веће за прекршаје у Ужицу (сваки 8.), а најређег Веће у Краљеву (извшилац је сваки 565. становник тог подручја). Гледано по општинама, у прекршајном поступку се као насилник појавио највише чак сваки 68. грађанин Житишта (па 8.Великог Градишта) и, најмање, 990. становник Трстеника. О заправо тачној слици стварног насиља у породици која се добија на овај начин биће речи касније. [] []

6 ЗАСТУПЉЕНОСТ ПРЕКРШАЈА СА ЕЛЕМЕНТОМ НАСИЉА У ПОРОДИЦИ, 00. ГОДИНA, ГРАД БЕОГРАД табела бр. подручје број у 00.год примљених предм. јавн.реда и мира број предмета са ел.насиља у породици, правноснажно окончани % заступљености предм.са елем. насиља у односу на предм. јавног реда и мира. Барајево,00.0. Бео уже 9,58,6.5. Гроцка.60. Младеновац Лазаревац Сопот 66.. Обреновац УКУПНО:,59,68. 0 ПОДАЦИ О УЧИНИОЦУ, ПОДРУЧЈЕ ВЕЋА БЕОГРАД, УЖЕ ПОЛ СТАРОСТ ПРЕМА ЖРТВИ 6 од 8 до 0 6 од 0 до 0 66 од 0 до а бив. 50 бив.а ПОДАЦИ О ЖРТВИ, ПОДРУЧЈЕ ВЕЋА БЕОГРАД, УЖЕ СТАЊЕ ЕТНИЧКА ПРИПАДНОСТ САНКЦИЈЕ ПОЛ СТАРОСТ ПРЕМА ИЗВРШИОЦУ под деј.алкох. 58 алкохол ЕТНИЧКА ПРИПАДНОСТ 5 5 ВРСТА НАСИЉА новчана к. 6 табела а к. затвора одуз.предм. табела б НАСИЉЕ ПОНОВЉЕНО лечење алк.б од 8 до 0 од 0 до 0 од 0 до 50 а бив. бив.а и једно и др. да ма подат [] []

7 ПОДАЦИ О УЧИНИОЦУ, ПОДРУЧЈЕ ВЕЋА БЕОГРАД ПОЛ СТАРОСТ ПРЕМА ЖРТВИ СТАЊЕ ЕТНИЧКА ПРИПАДНОСТ САНКЦИЈЕ од 8 до 0 од 0 до 0 од 0 до 50 а бив. бив.а под деј.алкох. алкохол. новчана к. табела а к. затвора одуз.предм. лечење алк.б. ПОДАЦИ О УЧИНИОЦУ, ПОДРУЧЈЕ ВЕЋА ВАЉЕВО ПОЛ СТАРОСТ ПРЕМА ЖРТВИ СТАЊЕ ЕТНИЧКА ПРИПАДНОСТ САНКЦИЈЕ табела а ПОДАЦИ О ЖРТВИ, ПОДРУЧЈЕ ВЕЋА БЕОГРАД ПОЛ СТАРОСТ ПРЕМА ИЗВРШИОЦУ ЕТНИЧКА ПРИПАДНОСТ ВРСТА НАСИЉА табела б НАСИЉЕ ПОНОВЉЕНО од 8 до 0 од 0 до 0 од 0 до 50 а бив. бив.а srodnik и једно и др. да ма подат од 8 до 0 од 0 до 0 од 0 до 50 а бив. бив.а под деј.алкох. алкохол. новчана к. к. затвора одуз.предм. лечење алк.б. ПОДАЦИ О ЖРТВИ, ПОДРУЧЈЕ ВЕЋА ВАЉЕВО табела б ПОЛ СТАРОСТ ПРЕМА ИЗВРШИОЦУ ЕТНИЧКА ПРИПАДНОСТ ВРСТА НАСИЉА НАСИЉЕ ПОНОВЉЕНО од 8 до 0 од 0 до 0 од 0 до 50 а бив. бив.а и једно и др. да ма подат. [] []

8 ПОДАЦИ О УЧИНИОЦУ, ПОДРУЧЈЕ ВЕЋА ЗАЈЕЧАР ПОЛ СТАРОСТ ПРЕМА ЖРТВИ СТАЊЕ ЕТНИЧКА ПРИПАДНОСТ САНКЦИЈЕ табела а ПОДАЦИ О УЧИНИОЦУ, ПОДРУЧЈЕ ВЕЋА КРАГУЈЕВАЦ ПОЛ СТАРОСТ ПРЕМА ЖРТВИ СТАЊЕ ЕТНИЧКА ПРИПАДНОСТ САНКЦИЈЕ табела а од 8 до 0 од 0 до 0 од 0 до 50 а бив. бив.а под деј.алкох. алкохол. новчана к. к. затвора одуз.предм. лечење алк.б. ПОДАЦИ О ЖРТВИ, ПОДРУЧЈЕ ВЕЋА ЗАЈЕЧАР ПОЛ СТАРОСТ ПРЕМА ИЗВРШИОЦУ ЕТНИЧКА ПРИПАДНОСТ ВРСТА НАСИЉА табела б НАСИЉЕ ПОНОВЉЕНО од 8 до 0 од 0 до 0 од 0 до 50 а бив. бив.а и једно и др. да ма подат од 8 до 0 од 0 до 0 од 0 до 50 а бив. бив.а под деј.алкох. алкохол. новчана к. к. затвора одуз.предм. лечење алк.б. ПОДАЦИ О ЖРТВИ, ПОДРУЧЈЕ ВЕЋА КРАГУЈЕВАЦ ПОЛ СТАРОСТ ПРЕМА ИЗВРШИОЦУ ЕТНИЧКА ПРИПАДНОСТ ВРСТА НАСИЉА табела б НАСИЉЕ ПОНОВЉЕНО од 8 до 0 од 0 до 0 од 0 до 50 а бив. бив.а и једно и др. да ма подат. [] [5]

9 ПОДАЦИ О УЧИНИОЦУ, ПОДРУЧЈЕ ВЕЋА КРАЉЕВО ПОЛ СТАРОСТ ПРЕМА ЖРТВИ СТАЊЕ ЕТНИЧКА ПРИПАДНОСТ САНКЦИЈЕ табела 5а ПОДАЦИ О УЧИНИОЦУ, ПОДРУЧЈЕ ВЕЋА ЛЕСКОВАЦ ПОЛ СТАРОСТ ПРЕМА ЖРТВИ СТАЊЕ ЕТНИЧКА ПРИПАДНОСТ САНКЦИЈЕ табела 6а од 8 до 0 од 0 до 0 од 0 до 50 а бив. бив.а под деј.алкох. алкохол. новчана к. к. затвора одуз.предм. лечење алк.б. ПОДАЦИ О ЖРТВИ, ПОДРУЧЈЕ ВЕЋА КРАЉЕВО ПОЛ СТАРОСТ ПРЕМА ИЗВРШИОЦУ ЕТНИЧКА ПРИПАДНОСТ ВРСТА НАСИЉА табела 5б НАСИЉЕ ПОНОВЉЕНО од 8 до 0 од 0 до 0 од 0 до 50 а бив. бив.а и једно и др. да ма подат од 8 до 0 од 0 до 0 од 0 до 50 а бив. бив.а под деј.алкох. алкохол. новчана к. к. затвора одуз.предм. лечење алк.б. ПОДАЦИ О ЖРТВИ, ПОДРУЧЈЕ ВЕЋА ЛЕСКОВАЦ ПОЛ СТАРОСТ ПРЕМА ИЗВРШИОЦУ ЕТНИЧКА ПРИПАДНОСТ ВРСТА НАСИЉА табела 6б НАСИЉЕ ПОНОВЉЕНО од 8 до 0 од 0 до 0 од 0 до 50 а бив. бив.а и једно и др. да ма подат. [6] []

10 ПОДАЦИ О УЧИНИОЦУ, ПОДРУЧЈЕ ВЕЋА НИШ ПОЛ СТАРОСТ ПРЕМА ЖРТВИ СТАЊЕ ЕТНИЧКА ПРИПАДНОСТ САНКЦИЈЕ табела а ПОДАЦИ О УЧИНИОЦУ, ПОДРУЧЈЕ ВЕЋА НОВИ САД ПОЛ СТАРОСТ ПРЕМА ЖРТВИ СТАЊЕ ЕТНИЧКА ПРИПАДНОСТ САНКЦИЈЕ табела 8а од 8 до 0 од 0 до 0 од 0 до 50 а бив. бив.а под деј.алкох. алкохол. новчана к. к. затвора одуз.предм. лечење алк.б. ПОДАЦИ О ЖРТВИ, ПОДРУЧЈЕ ВЕЋА НИШ ПОЛ СТАРОСТ ПРЕМА ИЗВРШИОЦУ ЕТНИЧКА ПРИПАДНОСТ ВРСТА НАСИЉА табела б НАСИЉЕ ПОНОВЉЕНО од 8 до 0 од 0 до 0 од 0 до 50 а бив. бив.а и једно и др. да ма подат од 8 до 0 од 0 до 0 од 0 до 50 а бив. бив.а под деј.алкох. алкохол. новчана к. к. затвора одуз.предм. лечење алк.б. ПОДАЦИ О ЖРТВИ, ПОДРУЧЈЕ ВЕЋА НОВИ САД ПОЛ СТАРОСТ ПРЕМА ИЗВРШИОЦУ ЕТНИЧКА ПРИПАДНОСТ ВРСТА НАСИЉА табела 8б НАСИЉЕ ПОНОВЉЕНО од 8 до 0 од 0 до 0 од 0 до 50 а бив. бив.а и једно и др. да ма подат. [8] [9]

11 ПОДАЦИ О УЧИНИОЦУ, ПОДРУЧЈЕ ВЕЋА СМЕДЕРЕВО ПОЛ СТАРОСТ ПРЕМА ЖРТВИ СТАЊЕ ЕТНИЧКА ПРИПАДНОСТ САНКЦИЈЕ табела 9а ПОДАЦИ О УЧИНИОЦУ, ПОДРУЧЈЕ ВЕЋА УЖИЦЕ ПОЛ СТАРОСТ ПРЕМА ЖРТВИ СТАЊЕ ЕТНИЧКА ПРИПАДНОСТ САНКЦИЈЕ табела а од 8 до 0 од 0 до 0 од 0 до 50 а бив. бив.а под деј.алкох. алкохол. новчана к. к. затвора одуз.предм. лечење алк.б. ПОДАЦИ О ЖРТВИ, ПОДРУЧЈЕ ВЕЋА СМЕДЕРЕВО ПОЛ СТАРОСТ ПРЕМА ИЗВРШИОЦУ ЕТНИЧКА ПРИПАДНОСТ ВРСТА НАСИЉА табела 9б НАСИЉЕ ПОНОВЉЕНО од 8 до 0 од 0 до 0 од 0 до 50 а бив. бив.а и једно и др. да ма подат од 8 до 0 од 0 до 0 од 0 до 50 а бив. бив.а под деј.алкох. алкохол. новчана к. к. затвора одуз.предм. лечење алк.б. ПОДАЦИ О ЖРТВИ, ПОДРУЧЈЕ ВЕЋА УЖИЦЕ ПОЛ СТАРОСТ ПРЕМА ИЗВРШИОЦУ ЕТНИЧКА ПРИПАДНОСТ ВРСТА НАСИЉА табела б НАСИЉЕ ПОНОВЉЕНО од 8 до 0 од 0 до 0 од 0 до 50 а бив. бив.а и једно и др. да ма подат. [0] []

12 Б. РЕЗУЛТАТИ ПО ПАРАМЕТРИМА-АНАЛИЗА. ПОЛ Ово је, уз број извршилаца, њихову старост и изрече санкције, једини потпуно поуздани показатељ у истраживању (сви остали подаци, посебно код жртава, одговарају онима који постоје у предметима али су очигледно потпуни). Укупно је 68 извршилаца мушког пола (приближно девет десетина) и 8 женског пола (знатно више од десети). Занимљиво је да међусобни однос мушког и женског насиља није уједначен ни између региона ни у локалним самоуправама у оквиру тих подручја. Тако се же извршиоци дела уопште појављују на подручју општина Инђија, Вршац, Сремска Митровица, Пећинци, Беочин, Србобран, Рума, Кула, Бујановац, Бојник, Бела Паланка, Коцељева, Љиг, Уб, Мали Зворник, Сокобања, Бољевац, Кладово, Сјеница, Ћићевац, Гуча, Трстеник, Брус и Крушевац, сразмерно м броју највише их је на подручју Већа за прекршаје Бео, а најмање на територији Већа Зајечар. Процентуално, насиље испољавају: Однос мушког и женског насиља и мушког и женског трпљeња је, по регионима: Извршилац, на примерку од Жртва, на примерку од 0 Регион 0 Мушкарац Жена Мушкарац Жена Бео 8 59 Ваљево Зајечар 9 68 Крагујевац 88 Краљево Лесковац Ниш Нови Сад 90 6 Смедерево Ужице СТАРОСТ Насиље највише трпе лица старости од 0 до 50 година (Нови Сад, Бео, Крагујевац, Ужице), у добу од 0-0 година знатнији је број код већа Ваљево и Краљево, а у случају Зајечара, Ниша и Смедерева највише трпи групација од 8-0 година. У Лесковцу је код старосних категорија од 8 до 0 и од 0 до 0 година однос уједначен. Лица старости година највише је, сразмерно м броју, на територији Ваљева, Крагујевца и Ниша, најмање у Краљеву. Малолетних жртава у релативно знатном броју има на подручју већа Зајечар (5,08%), а у случају Већа за прекршаје Краљево нису забележени. 6,,6,8,6,06,05 од 8 до 0 од 0 до 0 од 0 до 50 На партрско насиље отпада 5,8%, сродничко 6,%, насиље деце према родитељима,66%, родитеља према деци,8% и међусобно насиље деце 9,%. 5,8,66,8 9, 6, парт.однос деца ка родитељима родитељи ка деци деца међусобно сродници,8 89, У оквиру доступног броја жртава, а је 58 (знатно изнад трећи), а 9 (две трећи)., По старосној структури, у броју од 5 учинилаца прекршаја са елементом насиља у породици, најзаступљенија је категорија становништа у добу од 0-50 година (подручје Беоа, Зајечара, Крагујевца, Краљева, Ужица), а од правила одступају Ваљево и Смедерево (старосна групација од 50 до 60 година), Лесковац, Ниш и Нови Сад (највише извршилаца је у добу од 0-0 година). Занимљиво је и да релативно висок број насилника у старости година има веће Ваљево а да се уопште појављују на територији Лесковаца. Најмање регистрованих учинилаца је међу малолетницима али је ове популације, сразмерно броју извршилаца на појединим регионима, највише на подручју Лесковца, Новог Сада, Ниша, па Беоа, док уопште нису регистровани код већа Зајечар и Краљево. 0, 8,8,0,98,85 од 8 до 0 од 0 до 0 од 0 до 50. ИЗВРШИЛАЦ - ЖРТВА И ОБРНУТО По параметру однос према жртви добијени су подаци за 65 лица. Од тога су: 5,9 6, 6,0,0 8,, 9,59,6 0,6 сродници а 65,56 6,5 [] []

13 По регионима, насил ситуације се испољавају: СТУПАЊ ИСПОЉАВАЊА НАСИЉА ПО ПАРАМЕТРУ ПРЕМА ЖРТВИ, ПРОЦЕНАТ У У НА УКУПНО НАСИЉЕ Веће први (највише) други трећи четврти пети (најмање) Бео партн. однос 5.5 Ваљево партн. однос 5.5 деца ка родит. деца ка родит. Зајечар партн. однос.9 сродници.8 Крагујевац партн. однос 5. деца ка родит. Краљево партн. однос. сродници.0 Лесковац партн. однос 5. деца ка родит..5 сродници. родит. ка деци..8 родит.ка деци. сродници. родит. ка деци.8 8. сродници. 8.0 деца међусоб. деца међусоб. 0. деца ка родит. деца међусоб. родит. ка деци. деца међусоб. деца међусоб. деца међусоб родит. ка деци деца ка родит..6.5 сродници 9.9 родит. ка деци. Уочљиво је да је партрско насиље (однос, а, бивши, бивша а, ванбрачна заједница) најзаступљеније на подручју Већа за прекршаје Нови Сад па Лесковац, а да га је најмање на територији Краљева; насиља деце према родитељима највише је код Већа Ваљево, најмање на подручју Краљева; у обрнутом односу (насиље родитеља ка деци) највећу заступљеност има поново Ваљево (рекло би се да се сукоби на истом подручју, после партрских, одвијају првенствено у усходно-нисходној путањи), најмању Лесковац; сроднички насилни догађаји су изразити на територији Већа Краљево, у најнижем броју се појављују на подручју Лесковца. Најзад, у међусобном насиљу деце знатан проценат бележи Веће за прекршаје Краљево (дакле дисфункционалан однос на водоравној равни, која укључује и сродничку, а релативно добар између партра и у односима родитељи-деца). Најмање регистрованих случајева овог облика насиља има Веће у Зајечару. При даљем разлагању наведених показатеља долази се до тога да насиље врши највише најмање Супруг Нови Сад, Зајечар, Краљево Супруга Лесковац,Смедерево Ужице Син Ваљево, Ниш Краљево Ћерка Ниш, Лесковац Зајечар Отац Зајечар, Ваљево Лесковац Мајка Краљево Зајечар Брат Краљево Зајечар Сестра Лесковац Ниш Сродници Краљево Лесковац У насиљу деце ка родитељима: 9, 90,8 У насиљу родитеља ка деци:,6 88,5 Ниш партн. однос 9. Нови Сад партн. однос 5. деца ка родит. деца ка родит. Смедерево партн. однос.5 сродници 9. Ужице партн. однос. сродници.. сродници сродници.5 деца ка родит. деца ка родит родит. ка деци родит. ка деци родит. ка деци родит. ка деци деца међусоб. деца међусоб. деца међусоб. деца међусоб У оквиру означених групација, и када се изузму подаци из показатеља сродници, изразито је насиље које чи лица мушког пола, па тако: У партрском односу:,5 а У насиљу деце међусобно:,0 88,65 88,9 [] [5]

14 Kод жртви, где је исказани број 69, насиље трпе: 5. ЗАПОСЛЕНОСТ 6. ЖИВЉЕЊА 5,5, 8,6,06,5 9,5,8 6,0 0, сродници а Уколико сада из параметара однос према извршиоцу и однос према жртви издвојимо е и потом извршимо поређење добијених процената за извршиоце и жртве сумњиво је да: насиље врше, од највишег ка најнижем Супруг Син Отац Брат Супруга Ћерка Мајка Сестра насиље трпе, од највишег ка најнижем а 5,6,89 ниско,8 средње високо Што се тиче жртава, у оквиру високе струч спреме највећи број лица је на подручју Беоа и Крагујевца. Степен образовања жртава углавном је у сразмери са образовањем насилника-тамо где код извршилаца доминира нпр. средње образовање доминира и код особа које насиље трпе. Изузетак представљају Крагујевац, Нови Сад, Ниш и Ужице.,,06 ниско средње високо Већина извршилаца прекршаја и већина жртава, према показатељима, није а. Међутим, ови подаци највероватније одговарају стварном стању и реално је да је однос код обе категорије макар пола-пола пошто искуство говори да, вероватно у циљу блажег кажњавања, првенствено окривљени тачно износе ту околност а у поступку је или није могуће проверити или је прибављање информација у истом смислу отежано. Неост међутим готово да ни у једном предмету није означена као опредељујући разлог насиља. Код извршилаца, у броју од 56, однос је: 6,58 8, а у случају жртава, у оквиру доступног броја од 65, 8,99 и и и У односу на истраживање из 00. годи ово је једини нови показатељ из којег закључујемо да се насиље у приближном проценту одиграва у сеоским и у ским срединама, а што даље-с обзиром на број становника у тим истим срединама-заправо значи да је насилних ситуација мање у урбаном окружењу (податак је очекиван, баш као и чињеница да се насиље пријављује- и процесуира-више на подручјима која важе за развијена).овде се може поставити низ питања: да ли тежи услови живљења, традиционални односи итд. знатније доприносе насиљу или се насилни догађаји пријављују због њихове озбиљности (реално је да је у питању јача освешћеност ових жртава) или је у ским срединама одговор у лакшем раздвајању партрских заједница итд. Разлике по регионима, у мери у којој постоје, управо одговарају њиховом географском распростирању тј. покривености, па је тако већи број извршилаца из сеоских средина код већа за прекршаје Ваљево, Краљево, Лесковац, Нови Сад, Ниш, Смедерево и Ужице. Код кажњених, где је исказани број 500, однос је 50,5 9,5 Нема битније разлике у овим и подацима за 00. годину.. ОБРАЗОВАЊА Извршилац: У броју од 58 извршилаца, лица са високом стручном спремом је изразито мало и, према м броју насилника, највише на подручју Лесковца па Крагујевца и Беоа. Највише учинилаца ниског степена образовања је у регионима Ваљево, Краљево, Зајечар, Лесковац и Смедерево, а у свим осталим је доминантан средњи. 5,5 Извршилаца и жртава има дакле у свим друштвеним слојевима односно професијама и зависно од степена образовања, с тим што у оквиру високе струч спреме број случајева знатније од других остаје затамњен. Ови параметри су у односу на 00. годину углавном промењени.,0 и Гледано према 00. години однос је знатно промењен у корист их извршилаца и их жртава-у 00. години и једних и других је више. а код жртава, у доступном броју од 5, 5,05 8,95 [6] []

15 .СТАЊЕ Добијени податак потврђује резултате из 00. годи о томе да претежни број извршилаца у време чињења дела није био под дејством алкохола (или дрога). Исход треба узети са резервом у смислу прецизности јер окривљени (кажњени) пијанство као евентуални повод догађаја често гирају или своде на безначајну меру, а код судија ма посебног упуштања у утврђивање те околности пошто одговорност свеједно постоји и кад је насилник био под дејством алкохола. Ипак, стоји чињеница да извршилац углавном није у стању алкохолисаности односно омамљености другим средствима. (што је нпр. на подручју Већа за прекршаје Ниш знатније изражено) и чињеница да у алкохолизму треба тражити узрок насиља, већ само оквир тј. подстицајну околност. У оквиру доступног броја од 5 кажњених однос је, слично као и у 00. години:,5 5,65 8. ЕТНИЧКА ПРИПАДНОСТ под дејством алкохола није под дејством алкохола Резултати одговарају структури становништва према подручју Републике на којем то становништво живи. Тако АП Војводина као етнички изразито мешовита средина има релативно већи број кажњених лица сврстаних у катергорију (где су и лица са двојним или страним држављанством) и извршилаца мађарске националности, ужички регион (у односу на друге) што израженије бележи бошњачку популацију, а Бео, Ниш и Нови Сад ромску. Треба рећи да се насиље, у оквиру ове последње, одиграва у приближно % случајева, што указује и на велики број жртава међу Ромима. Структура жртава иначе је у релативној сразмери и прати структуру насилника, па се апсолутно може говорити о насиљу јед етничке групације над другом, ма која да је у питању. У броју од 6, извршиоци су:,9,96 9,,,5 а жртве, према доступном податку од 5 лица, 5,08,6,,,9 Срби Мађари Роми Бошњаци Остали Срби Мађари Роми Бошњаци Остали И код овог параметра ма битних одступања у односу на податке из 00. годи. 9. ВРСТА НАСИЉА Задати показатељ односио се искључиво на или или комбиновано и насиље, јер се остали облици (сексуално, економско) у прекршајном поступку или нису могли издвојено појавити или су остали прикривени, у склопу ког од истраживаних видова. Психичко насиље садржи све облике вербалног односно емоционалног насиља-вређање (називање погрдним именима, понижавање, омаловажавање, псовке), вику, свађу, претње, застрашивање, ограничавање кретања и комуницирања, праћење итд., док подразумева ударање, шамарање, гурање, шутирање, гребање, чупање косе, дављење, тучу и слично-примену физичке силе којом се посредно повређује односно угрожава телесни интегритет жртве.,56, и комбиновано и Уочава се да се, у односу на број свих насилних ситуација, насиље одиграло у приближно петини случајева или знатно изнад тога, док је све комбиновано и или чисто насиље. Гледано по регионима, однос различитих облика испољавања је, као и 00. годи, најдрастичнији на подручју Већа за прекршаје Лесковац, где је у предмета у чак 6 поступак вођен због г насиља или 99,% (што вероватно значи да се психичо или пријављује или затим од стра полиције бива прослеђено у поступак, већ остаје у области упозорења); на територији Ниша проценат г насиља у односу на друге облике је,9, Ужица,, Крагујевца 8,, Смедерева,6, Ваљева,8, Беоа,5, Зајечара 0,5, Краљева,. Новог Сада,%. Свака компарација у конкретном случају могла би дати заправо правилну слику о насилнику и представља доказ тога да је на једној територији Републике насиље теже или лакше од насиља у другом подручју. Евидентно је, са друге стра, да облици г и истовременог г и г насиља, гледано у односу на 00. годину, бележе пораст (у претходном периоду три четврти насилних ситуација су се манифестовале као физички сукоби).. ДА ЛИ ЈЕ НАСИЉЕ ПОНОВЉЕНО Код овог показатеља добијени су изразито поуздани бројеви, те се са сигурношћу може говорити само о одговору да, дакле о случају када се из предмета, на основу приложе евиденције или из самих изјава, могло установити да се насиље догађало и раније. Од г броја, одговор и није познато може се сврстати у исти проценат (8,0) управо зато што још увек значи и сумњиву гацију, Међутим, из праксе је познато да свако пријављивање насилног догађаја и његово процесуирање долазе тек након низа таквих случајева који су државним органима остали познати и да се насиље чешће понавља у партрским односима, уз пораст бруталности са порастом броја ситуација.. САНКЦИЈЕ 5, да,66 6,9 познато У 080 предмета изречено је 556 санкција, од којих 505 чи опоме, 66 новча каз и 05 каз затвора. Као пратеће су одређе 6 мера одузимања предмета прекршаја те 6 мера лечења алкохол болести. 89,8,0 6,68 новчана казна казна затвора Према броју предмета највише казни затвора изречено је на подручју Крагујевца (%)-сваки просечно., а у оквиру истог Већа убедљиво највише у Ћуприји (96,5%) и Крагујевцу (%). У Суду за прекршаје у Варварину проценат је 80, Новом Пазару 6, Прешеву 0%. Истовремено, знатан број прекршајних судова ову санкцију уопште није имао. Заштитна мера одузимања предмета прекршаја (ситуација када је при насиљу коришћен предмет) изречена је у 6 случајева, од чега највише на подручју Крагујевца (,% предмета). Најзад, мера лечења алкохол болести (или наркоманије) одређена је према 6 кажњеном, али је ма на подручју Ваљева, Зајечара, Краљева и Смедерева. Рекло би се да су са више посвећености у овим предметима поступале судије на подручју Крагујевца ( мера) и Ужица ( случаја), прецизније Крагујевца, Ћуприје, Пријепоља и Косјерића. [8] [9]

16 ЗАСТУПЉЕНОСТ ПРЕКРШАЈА СА ЕЛЕМЕНТОМ НАСИЉА У ПОРОДИЦИ,00.ГОДИНА, РЕПУБЛИКА СРБИЈА табела бр. подручје Већа број у 00.год примљених предмета број у 00.год примљених предм. јавн.реда и мира број предмета са ел.насиља у породици, правноснажно окончани % заступљености предм.са елем. насиља у односу на предм. јавног реда и мира. Бео (шире) 58,65,59,68.. Ваљево 9,550 5, ЗБИРНИ ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШИОЦИМА, ПОДРУЧЈЕ СРБИЈЕ РЕПУБЛИКА СРБИЈА ПОЛ СТАРОСТ ПРЕМА ЖРТВИ од 8 до 0 од 0 до 0 од 0 до 50 а бив. бив.а СТАЊЕ под деј.алкох. алкохол. ЕТНИЧКА ПРИПАДНОСТ новчана к. САНКЦИЈЕ к. затвора одуз.предм. лечење алк.б.. Зајечар,505, Крагујевац 9,00, Краљево,969, Лесковац,8, Ниш 96,0, Нови Сад 6,9, Приштина. Смедерево,85, Ужице 0,609, УКУПНО:,06,05 60,6,080 пр.,6 [0] []

17 III ЗБИРНИ ИЗВЕШТАЈ О ЖРТВАМА РЕПУБЛИКА СРБИЈА 58 ПОЛ СТАРОСТ ПРЕМА ИЗВРШИОЦУ 9 59 од 8 до 0 9 од 0 до 0 5 од 0 до а 8 бив. 86 бив.а ЕТНИЧКА ПРИПАДНОСТ ВРСТА НАСИЉА 65 и једно и др. 8 НАСИЉЕ ПОНОВЉЕНО да 98 ма подат. 60. РАД ПОЛИЦИЈЕ На подручју Републике Србије, без Косова и Метохије, како је и речено, постоји 6 општина коју покрива управа полиције. У интервалу од 0. јануара 00. годи до.јула 006. годи на истој територији догодило се 50 насилних ситуација (толико пута су припадници полиције интервенисали по дојавама да се насиље догађа). Упозорењем (упућивањем на други орган, саветом и сл.) окончано је или 6,9% ових случајева, прекршајним пријавама-захтевима за покретање поступка 589 односно,0%, а остатак од 69 догађаја (6,9%) чи кривич пријаве. За период од 0. јануара 00. годи до. октобра 006. годи тих (кривичних) пријава било је 60. У табели која следи дати су подаци о броју становника по општинама, броју интервенција полиције након информација да се насиље догодило, броју прекршајних пријава (ремећење јавног реда са елементима насиља у породици), броју подтих кривичних пријава, све упоредо за 00. и 005. годину, те лицу које се просечно, на подручју одређе локал заједнице, појавило као извршилац. Због бољег разумевања потребно је објаснити да би параметар број интервенција требало да у збиру обухвата остала три (упозорења, прекршај пријаве и кривич пријаве), али да код појединих управа или полицијских станица то није случај (број интервенција поистовећен је са бројем упозорења односно мањи или већи од збира остала три показатеља), у зависности од тога шта је третирано интервенцијом, да ли посредни излазак на лице места или дојава да се насилна ситуација одиграла (а она је могла бити и посредним обраћањем жртве у самој ПИ) и могућег преклапања кривичних са прекршајним пријавама (ситуација када су за исти догађај упоредо подноше обе). У истраживању је број интервенција изједначен са бројем пријава насилних догађаја, тачније са бројем обраћања жртви полицији. При израчунавању просечног извршиоца на подручју локал заједнице овај број је потом поистовећен управо са учиниоцем (једна дојава догађаја једнако је један насилник), иако је реално да је у истом пријављивању могло бити и често било више лица као извршилаца односно касније кажњених. То значи да добијени просечни број заправо треба што умањити да би био тачан. Најзад, при утврђивању међусобног односа упозорења, прекршајних пријава и кривичних пријава, размера је тра у односу на збир та три показатеља (а број интервенција), јер, како је наведено, ова два податка се код знатног дела управа разликују (у табели су подручја где постоји изра сагласност назначена четири параметра обеле са **). [] []

18 [] Полицијска управа Бео ОПШТИНА број 00. год 005. год бр. прекршај пријаве бр. прекр. пријаве крив. пријаве Барајево Чукарица Гроцка Лазаревац Младеновац Н. Бео Обреновац Палилула Раковица Сав. Венац Сопот Стари Вождовац Врачар Земун Звездара Крагујевац Аранђеловац Баточина Кнић Крагујевац Лапово Рача Топола Јагодина Деспотовац Јагодина Параћин Рековац Свилајнац Ћуприја Извр. просечно, (однос бр. интервен. и бр. стан. 00.) Ниш Алекац Дољевац Мерошина Ниш Ражањ 8-60 Сврљиг Пирот Бабушница Б. Паланка Димитровг Пирот Прокупље Блаце Житорађа Куршумлија Прокупље Лесковац Бојник Власотинце Леба Лесковац Црна Трава Медвеђа Врање Босиле Бујановац Прешево 5 85 Сурдулица Трговиште Влад. Хан Врање [5]

19 [6] Зајечар Бољевац Књажевац Сокобања Зајечар Бор Бор Кладово Мајданпек Неготин Смедерево См. Паланка Смедерево** Вел. Плана Пожаревац Голубац Кучево М. Црниће Петровац Пожаревац В. Градиште Жабари Жагубица Ваљево Лајковац Љиг Мионица Осечина Уб Ваљево** Шабац Богатић Коцељева Крупањ Љубовија Лозница М. Зворник Шабац Владимирци Краљево Краљево** Рашка Вр. Бања Крушевац Александр Брус Ћићевац Крушевац Трстеник Варварин Чачак Чачак** Г. Милановац Ивањица Лучани-Гуча Н. Пазар Нови Пазар Сјеница Тутин []

20 [8] Ужице Ариље Бајина Башта Чајетина Косјерић Пожега Ужице** Пријепоље Нова Варош Прибој Пријепоље Нови Сад Нови Сад Бач. Петр Беочин Жабаљ Темерин Тител Бач Србобран Ср. Карл Бач. Паланка Бечеј Врбас Пол. Управа Сомбор Сомбор Апатин Оџаци Кула Пол. Управа Суботица Суботица Бач. Топола М. Иђош Пол. Управа Зрењанин Зрењанин Житиште Нови Бечеј Нова Црња Сечањ Пол. Управа Кикинда Кикинда Ада Кањижа Сента Чока Н. Кжевац Пол. Управа Панчево Панчево Алибунар Опово Ковин Ковачица Б. Црква Пландиште Вршац Пол. Управа Ср. Митров. Ср. Митров Шид Ст. Пазова Пећинци Инђија Ириг 9 Рума Укупно [9]

21 У табели која следи дати су подаци о случајевима пријављеног насиља и поступању полиције након интервенције за првих 6 месеци 006. годи. полицијска управа бр.интервенц. полиције упозорење прекршај пријаве Бео Крагујевац Јагодина 95 9 Ниш 55 - Пирот 5 8 Прокупље 9 9 Лесковац Врање 90 5 Зајечар Бор 5 0 Смедерево 9 90 Пожаревац Ваљево 0 0 Шабац Краљево 6 Крушевац 6 0 Чачак Нови Пазар 6 Ужице Пријепоље Нови Сад Сомбор 69 Суботица 5 Зрењанин 0 8 Кикинда 5 0 Панчево Ср. Митров Укупно кривич пријаве Једноставна статистика, према раније датом критеријуму (број дојава у односу на број становника) односно добијеном просечном извршиоцу дела за подручје управе, говори о присутности и пријављивању насиља следећим редоследом, од највишег ка најнижем ступњу: Пирот, Сомбор, Крагујевац, Јагодина, Чачак, Ваљево, Нови Сад, Шабац, Пријепоље, Краљево, Пожаревац, Зајечар, Панчево, Прокупље, Смедерево, Ужице, Бор, Бео, Крушевац, Сремска Митровица, Зрењанин, Суботица, Лесковац, Кикинда, Врање, Нови Пазар и, најзад, Ниш. Али, податак о најчешћем пријављивању на подручју управе Пирот и најређем у управи Ниш апсолутно значи и потврду највећег или најмањег стварног насиља, а још мање сразмерног процесуирања, што се и види при компарацији броја предмета у прекршајном поступку са бројем обраћања полицији. Тако долазимо до гације тврдње да се нпр. у ужичком региону насиља одиграва најчешће, што се може закључити по броју предмета и у 00. и у 00. години (управо обрнуто, по дојавама насилних догађаја та територија је што испод просека Републике); или да нпр. Пирот, опет према подацима из прекршајног поступка, ове случајеве ма, који пример је заправо још драстичнији од претходног (објашњење је свакако и прво у начину реаговања полиције након догађаја). Првих десетак општина по истом показатељу су: Житорађа-извршилац је сваки 8. становник, Бачки Петровац-сваки 5., Пирот-5., Обреновац-., Ћуприја-8., Апатин-., Лајковац-., Велика Плана-56., Топола-6., Пожега-68., Ковин-., Врбас- 8., Сомбор-8., Крупањ-85., Велико Градиште-86. итд. Обрнуто, најмање пријава (тиме индиректно најмањи просечни број насилника) у односу на број становника имају: Бачка Топола-извршилац је сваки 6. становник, Босиле-5898., Дољевац-80., Деспотовац-5. Из података полиције закључује се да је, у односу 00. и 005. годи, пад интервенција имало шест управа и то Ниш, Прокупље, Шабац, Пријепоље, Нови Сад и Суботица, а чак управа пораст (што значи пораст догађаја); у поређењу исте две годи пад броја упозорења имају управе Бео, Прокупље, Лесковац, Поћаревац, Нови Пазар, Пријепоље, Шабац, Нови Сад, Зрењанин и Панчево, пораст све остале; у управи Ниш тај број је промењен. Пад прекршајних пријава регистрован је у управама Ниш, Прокупље, Смедерево, Шабац, Краљево, Крушевац, Нови Пазар, Пријепоље, Суботица, Сремска Митровица и Пирот, у 6 осталих управа сумњиво је повећање. Најзад, у 005. години кривичних пријава је мање го 00. годи у управама Бео, Врање, Смедерево, Краљево и Пријепоље ( пута), у управи Ужице број је промењен, а знатан пораст имају управе Суботица ( пута), Кикинда ( пута), Крушевац ( пута), Лесковац ( пута), Панчево ( пута) и, што мањи, све остале. Проме у броју упозорења, прекршајних и кривичних пријава првенствено су последица начина рада полиције тј. могућег друкчијег приступа проблему, и у позитивном и у гативном смислу, а секундарно су узрокова тежином-природом самих догађаја и низом других околности. Гледано по општинама, опет у односу 00. и 005. годи, највећи пораст насиља (пријављених случајева) региструје се: у Лазаревцу-управа Бео, Аранђеловцу-управа Крагујевац, Деспотовцу-управа Јагодина, Ражњу-управа Ниш, Димитрову-управа Пирот, Лесковцу-управа Лесковац. У управи Врање највећи пораст је у Прешеву, у управи Зајечар знатно повећање бележи Сокобања, а у управи Бор општина Бор. На подручју управе Смедерево пораст има сам Смедерево, у управи Пожаревац Петровац, у управи Ваљево Ваљево, у управи Шабац Богатић. Код управе Краљево пораст је уочљив у Краљеву, у управи Крушевац у Брусу, у управи Чачак у Ивањици, а у управама Нови Пазар и Ужице пораст насилних случајева имају истоимени ови. На подручју управе Пријепоље повећање бележи Нова Варош, управе Нови Сад Бачка Паланка, управе Сомбор Оџаци, управе Суботица Бачка Топола, Зрењанина Зрењанин, управе Кикинда Ада, управе Панчево Бела Црква и Сремске Митровице Стара Пазова. По истом редоследу управа, у компарацији 00. и 005. годи, највећи пораст броја кривичних пријава у оквиру тих управа уочава се у: општини Врачар-,6 пута, Лазаревцу-,6 пута, Рачи и Баточини исто- пута, Јагодини- пута, Дољевцу-6 пута, Димитрову-8 пута, Прокупљу и Куршумлији једнако- пута, Лесковцу-,5 пута, Прешеву- пута, Зајечару-, пута, Кладову-, пута, Великој Плани-,6 пута, Малом Црнићу-5 пута, Убу-,5 пута, Коцељеви- пута.на подручју Рашке повећање је знатно, у Трстенику 6 пута, Ивањици,5 пута, Новом Пазару, пута, Ариљу пута, Новој Вароши пута, Жабљу 5 пута, Оџацима пута, Суботици чак,5 пута, Новом Бечеју пута, Кикинда је у 00. години имала кривичну пријаву а 005. годи 9, Пландиште повећање од,5 пута и, на крају, Сремска Митровица 5 пута већи број од оног из претход годи. Полиција је потпуно различито поступала након пријаве (дојаве) да се насиље одиграло и та је околност реално определила колико ће се наведени проблем даље манифестовати у спољм свету. Број случајева упозорења је изразито висок на подручју управа Пирот, Прокупље, Лесковац, Врање, Зајечар, Краљево, Крушевац, Чачак и Суботица, а готово знатан у управама Ниш и Зрењанин (у општинама Сопот, Сврљиг, Гаџин Хан, Дољевац, Мерошина, Ражањ, Ариље, Зрењанин, Сечањ и Ада упозорење као начин евентуалног разрешења догађаја уопште није коришћено. Потпуно супротно, готово да није било улажења у поступак на нивоу локалних заједница: Црна Трава-свих 9 пријављених догађаја је на упозорењу, Владичин Хан-од насилних ситуација покретање поступка тражено је само у 6, у Александровцу је у 9 случајева кривична пријава подта у 5, а су упозорења, стање је слично и на подручју Краљева, Чачка итд.). Стиче се утисак да у јужном делу Централ Србије и делу Шумадије постоји уходани пут полиције да насил ситуације остају на упозорењу, чему можда доприносе лица која су насиље претрпела, али и уједначено тумачење норми од стра оних који су у обавези да их спроводе, што онда доводи до једнаке приме закона. У знатно мањем броју пријаве се на овом подручју прослеђују у кривични поступак (како је и речено, то зависи и од тежи тј. природе дела, али се и овај податак може релативизовати пошто нпр. чињеница највећег процента кривичних пријава на подручју Полицијске управе Нови Пазар и потом Ниш мора значити и знатан број тежих облика насиља на подручју тих управа). У сваком случају, приступ по аутоматизму и индивидуалном нахођењу, како код полиције тако и у прекршајним судовима, би смео да постоји. УПРАВА упозорење прекрш.пријава крив. пријава Бео 5,% 9,8% 9,% Крагујевац 60,% 5,%,% Јагодина,%,5%,% Ниш,8%,5% 5,% Пирот 9,%,%,5% Прокупље 8,0%,5% 5,5% Лесковац 9.% 8%.0% Врање 8,0% 9,%,% Зајечар 8,5% 9,9%,6% Бор 5,8% 6,%,0% Смедерево 6,0%,%,9% Пожаревац 5,% 8,8%,% Ваљево 59,%,% 6,8% Шабац 0,9% 56,5%,6% Краљево 89,% 5,0% 5,% Крушевац 88,% 8,5%,8% Чачак 8,%,0% 5,% Нови Пазар 8,%,%,% Ужице 8,9%,6% 9,5% Пријепоље,% 8,8% 9,0% Нови Сад 60,0%,%,% Сомбор 69,5% 9,%,% Суботица 96,%,9% 0,8% Зрењанин,% 9,8%,5% Кикинда,6%,%,% Панчево 6,% 5,6%,% Ср.Митровица,%,0%,8% [0] []

Република Србија Републички завод за статистику Статистика спољне трговине Спољнотрговински робни промет Републике Србије у хиљадама EUR, по окрузима

Република Србија Републички завод за статистику Статистика спољне трговине Спољнотрговински робни промет Републике Србије у хиљадама EUR, по окрузима 1) 12028410.3 16392856.6-4364446.3 Београдски регион 2745172.7 7161918.8-4416746.1 Регион Војводине 3860269.8 4602433.5-742163.7 Регион Шумадије и Западне Србије 3479553.3 2827678.8 651874.5 Регион Јужне

Више

UREDBA O UTVRĐIVANJU JEDINSTVENE LISTE RAZVIJENOSTI REGIONA I JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE ZA GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 62/2013) Član 1 Ovom

UREDBA O UTVRĐIVANJU JEDINSTVENE LISTE RAZVIJENOSTI REGIONA I JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE ZA GODINU (Sl. glasnik RS, br. 62/2013) Član 1 Ovom UREDBA O UTVRĐIVANJU JEDINSTVENE LISTE RAZVIJENOSTI REGIONA I JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE ZA 2013. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 62/2013) Član 1 Ovom uredbom utvrđuje se jedinstvena lista razvijenosti

Више

СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ИНСТИТУЦИЈЕ КОЈЕ СУ ИЗРАДИЛЕ ПЛАН ИНТЕГРИТЕТА 1. МИНИСТАРСТВО РЕГИОНАЛНОГ РАЗВОЈА И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 2. АДА 3. АЛЕКСАНДРОВ

СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ИНСТИТУЦИЈЕ КОЈЕ СУ ИЗРАДИЛЕ ПЛАН ИНТЕГРИТЕТА 1. МИНИСТАРСТВО РЕГИОНАЛНОГ РАЗВОЈА И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 2. АДА 3. АЛЕКСАНДРОВ ИНСТИТУЦИЈЕ КОЈЕ СУ ИЗРАДИЛЕ ПЛАН ИНТЕГРИТЕТА 1. МИНИСТАРСТВО РЕГИОНАЛНОГ РАЗВОЈА И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 2. АДА 3. АЛЕКСАНДРОВАЦ 4. АЛЕКСИНАЦ 5. АПАТИН 6. АРИЉЕ 7. БАБУШНИЦА 8. БАЈИНА БАШТА 9. БАТОЧИНА 10.

Више

Microsoft Word - odluka-FORMIRAJU SE IZBORNE JEDINICE.doc

Microsoft Word - odluka-FORMIRAJU SE IZBORNE JEDINICE.doc Скупштина Коморе медицинских сестара и здравствених техничара Србије, на основу члана 19. Закона о коморама здравствених радника (''Сл. гл. РС'' бр. 107/2005), члана 25 Статута КМСЗТС (''Сл. гл. РС'' бр.

Више

Prilog 3

Prilog 3 СПИСАК ОПШТИНА, ГРАДОВА, АУТОНОМНИХ ПОКРАЈИНА И РЕПУБЛИКЕ СА ШИФРАМА ТРЕЗОРА И НАДЛЕЖНИМ ОРГАНИЗАЦИОНИМ ЈЕДИНИЦАМА УПРАВЕ ЗА ТРЕЗОР Прилог 3 Организациона јединица Општина - ознака број Филијала Експозитура

Више

Microsoft Word _Lat.DOC

Microsoft Word _Lat.DOC Z A K O N O RASPODELI TRANSFERNIH SREDSTAVA IZ BUDŽETA REPUBLIKE SRBIJE I UČEŠĆU OPŠTINA, GRADOVA I GRADA BEOGRADA U POREZU NA ZARADE U 2005. GODINI Član 1. Ovim zakonom uređuje se raspodela transfernih

Више

ПРИЛОГ 1 Табела 1 Резултати ученика који су испит полагали на српском језику Назив школске управе Назив округа Назив општине Развијеност општине Број

ПРИЛОГ 1 Табела 1 Резултати ученика који су испит полагали на српском језику Назив школске управе Назив округа Назив општине Развијеност општине Број ПРИЛОГ 1 Табела 1 Резултати ученика који су испит полагали на српском језику БЕОГРАД ЧАЧАК ЈАГОДИНА МОРАВИЧКИ ПОМОРАВСКИ Барајево изнад РП 227 472 461 438 Чукарица изнад РП 1593 530 540 515 Гроцка изнад

Више

Z A K O N

Z A K O N Z A K O N O OBIMU SREDSTAVA I UČEŠĆU OPŠTINA I GRADOVA U POREZU NA ZARADE I POREZU NA PROMET U 2003. GODINI Član 1. Ovim zakonom utvrđuje se deo sredstava za vršenje poverenih i drugih zakonom određenih

Више

Правилник о измени Правилника о облику и садржини пријаве за евидентирање обвезника ПДВ, поступку евидентирања и брисања из евиденције и о облику и са

Правилник о измени Правилника о облику и садржини пријаве за евидентирање обвезника ПДВ, поступку евидентирања и брисања из евиденције и о облику и са Правилник о измени Правилника о облику и садржини пријаве за евидентирање обвезника ПДВ, поступку евидентирања и брисања из евиденције и о облику и садржини пореске пријаве ПДВ Члан 1. У Правилнику о облику

Више

УКУПНА НАКНАДА УМАЊЕНА ЗА ПАРТИЦИПАЦИЈУ Партиципација Лекови на рецепт и помагала преко апотека Исхрана болесника Накнада за дијализни материјал и лек

УКУПНА НАКНАДА УМАЊЕНА ЗА ПАРТИЦИПАЦИЈУ Партиципација Лекови на рецепт и помагала преко апотека Исхрана болесника Накнада за дијализни материјал и лек 1 Дом здравља Бачка Топола 185.542 5.735 40.958 7.189 9.921 10.667 472 1.901 258.583 2 Дом здравља Мали Иђош 57.713 1.831 11.816 2.415 3.219 748 76.246 3 Апотека Суботица 378.580 80.562 298.018 4 Дом здравља

Више

З А К О Н О СЕДИШТИМА И ПОДРУЧЈИМА СУДОВА И ЈАВНИХ ТУЖИЛАШТАВА ПРЕДЛОГ I. ПРЕДМЕТ ЗАКОНА Члан 1. Овим законом оснивају се прекршајни, основни, виши, п

З А К О Н О СЕДИШТИМА И ПОДРУЧЈИМА СУДОВА И ЈАВНИХ ТУЖИЛАШТАВА ПРЕДЛОГ I. ПРЕДМЕТ ЗАКОНА Члан 1. Овим законом оснивају се прекршајни, основни, виши, п З А К О Н О СЕДИШТИМА И ПОДРУЧЈИМА СУДОВА И ЈАВНИХ ТУЖИЛАШТАВА ПРЕДЛОГ I. ПРЕДМЕТ ЗАКОНА Члан 1. Овим законом оснивају се прекршајни, основни, виши, привредни и апелациони судови, одређују њихова седишта

Више

Број судија у судовима на дан године

Број судија у судовима на дан године Број судија у судовима на дан 30.06.2016. године 1 Високи савет судства Број судија у судовима на дан 30.06.2016. године Број судија по одлуци Број упражњених судијских Врховни касациони суд 38 37 1 Управни

Више

Број судија у судовима на дан године

Број судија у судовима на дан године Број судија у судовима на дан 30.03.2017. године Високи савет судства Број судија у судовима на дан 30.03.2017. године Број судија по одлуци Број упражњених судијских Врховни касациони суд 41 37 4 Управни

Више

Tarifa za ostvarivanje prava na naknadu za javno saopštavanje muzičkih dela, interpretacija i fonograma u prevoznim sredstvima, bioskopima, pozorištim

Tarifa za ostvarivanje prava na naknadu za javno saopštavanje muzičkih dela, interpretacija i fonograma u prevoznim sredstvima, bioskopima, pozorištim Na osnovu člana 12. stav 3. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o autorskom i srodnim pravima ( Službeni glasnik RS, broj 119/12) i člana 176. Zakona o autorskom i srodnim pravima ( Službeni glasnik RS,

Више

Књиговодствена вредност пословних зграда и других некретнина Републичког завода за зравствено осигурање на дан 31

Књиговодствена вредност пословних зграда и других некретнина Републичког завода за зравствено осигурање на дан 31 Књиговодствена вредност пословних зграда и других некретн Републичког фонда за здравствено осигурање на дан 31.12011.године А. Пословне зграде и пословни објекти 01. Филијала за Северно-бачки округ Суботица

Више

ИЗРАДА ПЛАНА ИНТЕГРИТЕТА-ДРУГИ ЦИКЛУС СИСТЕМ ЗДРАВСТВА Р. БР. ИНСТИТУЦИЈЕ КОЈЕ СУ ДОНЕЛЕ ПЛАН ИНТЕГРИТЕТА 1 АГЕНЦИЈА ЗА АКРЕДИТАЦИЈУ ЗДРАВСТВЕНИХ УСТА

ИЗРАДА ПЛАНА ИНТЕГРИТЕТА-ДРУГИ ЦИКЛУС СИСТЕМ ЗДРАВСТВА Р. БР. ИНСТИТУЦИЈЕ КОЈЕ СУ ДОНЕЛЕ ПЛАН ИНТЕГРИТЕТА 1 АГЕНЦИЈА ЗА АКРЕДИТАЦИЈУ ЗДРАВСТВЕНИХ УСТА СИСТЕМ ЗДРАВСТВА Р. БР. ИНСТИТУЦИЈЕ КОЈЕ СУ ДОНЕЛЕ ПЛАН ИНТЕГРИТЕТА 1 АГЕНЦИЈА ЗА АКРЕДИТАЦИЈУ ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА СРБИЈЕ 2 АГЕНЦИЈА ЗА ЛЕКОВЕ И МЕДИЦИНСКА СРЕДСТВА 3 АПОТЕКА БЕОГРАД 4 АПОТЕКА ВАЉЕВО

Више

На основу чл. 30. став 1. Закона о државној управи ( Службени гласник РС, бр. 79/05,101/07, 95/10 и 99/14), а у вези члана 61. Закона о дивљачи и ловс

На основу чл. 30. став 1. Закона о државној управи ( Службени гласник РС, бр. 79/05,101/07, 95/10 и 99/14), а у вези члана 61. Закона о дивљачи и ловс На основу чл. 30. став 1. Закона о државној управи ( Службени гласник РС, бр. 79/05,101/07, 95/10 и 99/14), а у вези члана 61. Закона о дивљачи и ловству ( Службени гласник РС, број 18/10), в.д. директора

Више

СПИСАК ПОШТА ЗА ПРОДАЈУ СУДСКИХ ТАКСЕНИХ МАРАКА ПОШТAНСКИ БРОЈ ПОШТА АДРЕСА ОПШТИНА Београд 6 Савска 2/Масарикова 2/Немањина 9 Савски венац 1101

СПИСАК ПОШТА ЗА ПРОДАЈУ СУДСКИХ ТАКСЕНИХ МАРАКА ПОШТAНСКИ БРОЈ ПОШТА АДРЕСА ОПШТИНА Београд 6 Савска 2/Масарикова 2/Немањина 9 Савски венац 1101 11000 Београд 6 Савска 2/Масарикова 2/Немањина 9 Савски венац 11010 Београд 48 Кумодрашка 153 Вождовац 11050 Београд 22 Устаничка 182/Устаничка 14 Звездара 11061 Београд 139 Таковска 2 Палилула 11101 Београд

Више

Oktobar2013UredbaOPlanuMreze

Oktobar2013UredbaOPlanuMreze На основу члана 47. Закона о здравственој заштити ("Службени гласник РС", бр. 107/05, 72/09 - др. закон, 88/10, 99/10 и 57/11) и члана 42. став 1. Закона о Влади ("Службени гласник РС", бр. 55/05, 71/05

Више

01konkurs2007

01konkurs2007 На основу члана 49 и 50 Закона о радиодифузији ( Службени гласник број 42/02, 97/04, 76/05, 79/05 - др. закон, 62/06 и 85/06), члана 76 Закона о телекомуникацијама ( Службени гласник број 44/03), Плана

Више

РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ПЕНЗИЈСКО И ИНВАЛИДСКО ОСИГУРАЊЕ СТАТИСТИЧКИ МЕСЕЧНИ БИЛТЕН III / 2019 БЕОГРАД, април године

РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ПЕНЗИЈСКО И ИНВАЛИДСКО ОСИГУРАЊЕ СТАТИСТИЧКИ МЕСЕЧНИ БИЛТЕН III / 2019 БЕОГРАД, април године РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ПЕНЗИЈСКО И ИНВАЛИДСКО ОСИГУРАЊЕ СТАТИСТИЧКИ МЕСЕЧНИ БИЛТЕН III / 2019 БЕОГРАД, април 2019. године ПРЕДГОВОР Ради што бољег информисања заинтересованих података из области пензијског

Више

А - Број кандидата Б - Просечна оцена кандидата В - Број кандидата са наградом Г - Број кандидата који је полагао математику Д - Просечан број освојен

А - Број кандидата Б - Просечна оцена кандидата В - Број кандидата са наградом Г - Број кандидата који је полагао математику Д - Просечан број освојен А - Број кандидата Б - Просечна оцена кандидата В - Број кандидата са наградом Г - Број кандидата који је полагао математику Д - Просечан број освојених поена из математике Ђ - Број кандидата који је полагао

Више

СПИСАК КОРИСНИКА ЈАВНИХ СРЕДСТАВА Група* Назив Место Орг. јед. Управе за трезор I КОРИСНИЦИ ЈАВНИХ СРЕДСТАВА КОЈИ СУ УКЉУЧЕНИ У СИСТЕМ

СПИСАК КОРИСНИКА ЈАВНИХ СРЕДСТАВА Група* Назив Место Орг. јед. Управе за трезор I КОРИСНИЦИ ЈАВНИХ СРЕДСТАВА КОЈИ СУ УКЉУЧЕНИ У СИСТЕМ СПИСАК КОРИСНИКА ЈАВНИХ СРЕДСТАВА Група* Назив Место Орг. јед. Управе за трезор I КОРИСНИЦИ ЈАВНИХ СРЕДСТАВА КОЈИ СУ УКЉУЧЕНИ У СИСТЕМ КОНСОЛИДОВАНОГ РАЧУНА ТРЕЗОРА 1 КОРИСНИЦИ БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА РЕПУБЛИКЕ

Више

Preuzeto iz elektronske pravne baze Paragraf Lex UREDBA O USLOVIMA ZA PODSTICAJ I RAZVOJ PREDUZEĆA I PREDUZETNIŠTVA U NERAZVIJENIM OPŠ

Preuzeto iz elektronske pravne baze Paragraf Lex UREDBA O USLOVIMA ZA PODSTICAJ I RAZVOJ PREDUZEĆA I PREDUZETNIŠTVA U NERAZVIJENIM OPŠ www.paragraf.rs Preuzeto iz elektronske pravne baze Paragraf Lex UREDBA O USLOVIMA ZA PODSTICAJ I RAZVOJ PREDUZEĆA I PREDUZETNIŠTVA U NERAZVIJENIM OPŠTINAMA U 2011. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 3/2011,

Више

03_Zavrsne tabele zimskih seniorskih liga KSS_01_2018_2019

03_Zavrsne tabele zimskih seniorskih liga KSS_01_2018_2019 ЗАВРШНЕ ТАБЕЛЕ ЗИМСКИХ СЕНИОРСКИХ ЛИГА КСС KOШАРКАШКИ САВЕЗ СРБИЈЕ ТАКМИЧАРСКА СЕЗОНА 2018/2019 ДРУГА МУШКА ЛИГА СРБИЈЕ - 2.МЛС 1. КОЛУБАРА ЛА 2003 ЛАЗАРЕВАЦ 04339 17461931 102740163 9827/2012 2. НАПРЕДАК

Више

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation EPIDEMIJA MALIH BOGINJA U REPUBLICI SRBIJI 2017/18 GODINE Prof.dr. Vladimir Petrović Univerzitet u Novom Sadu, Medicinski fakultet, Katedra za epidemiologiju Institut za javno zdravlje Vojvodine Uvod Nakon

Више

REŠENJE O USTANOVLJAVANJU RIBARSKIH PODRUČJA ("Sl. glasnik RS", br. 90/2015) 1. Na teritoriji Republike Srbije ustanovljavaju se sledeća ribarska podr

REŠENJE O USTANOVLJAVANJU RIBARSKIH PODRUČJA (Sl. glasnik RS, br. 90/2015) 1. Na teritoriji Republike Srbije ustanovljavaju se sledeća ribarska podr REŠENJE O USTANOVLJAVANJU RIBARSKIH PODRUČJA ("Sl. glasnik RS", br. 90/2015) 1. Na teritoriji Republike Srbije ustanovljavaju se sledeća ribarska područja: 1) Ribarsko područje "Južna Morava 1" Ribarsko

Више

Систем правосуђа Р. бр СИСТЕМ ПРАВОСУЂА УПРАВА ЗА ИЗВРШЕЊЕ КРИВИЧНИХ САНКЦИЈА ДИРЕКЦИЈА ЗА УПРАВЉАЊЕ ОДУЗЕТОМ ИМОВИН

Систем правосуђа Р. бр СИСТЕМ ПРАВОСУЂА УПРАВА ЗА ИЗВРШЕЊЕ КРИВИЧНИХ САНКЦИЈА ДИРЕКЦИЈА ЗА УПРАВЉАЊЕ ОДУЗЕТОМ ИМОВИН Р. бр. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 СИСТЕМ ПРАВОСУЂА УПРАВА ЗА ИЗВРШЕЊЕ КРИВИЧНИХ САНКЦИЈА ДИРЕКЦИЈА ЗА УПРАВЉАЊЕ ОДУЗЕТОМ ИМОВИНОМ ВРХОВНИ КАСАЦИОНИ СУД АПЕЛАЦИОНИ СУД У БЕОГРАДУ АПЕЛАЦИОНИ СУД У

Више

СПИСАК ЛИЦЕНЦИРАНИХ КЛУБОВА АТЛЕТСКОГ САВЕЗА СРБИЈЕ ЗА ГОДИНУ Р. Бр. Клуб/Савез Регион АТЛЕТСКИ САВЕЗ БЕОГРАДА 1. АК 21 МАЈ, Београд Београд 2.

СПИСАК ЛИЦЕНЦИРАНИХ КЛУБОВА АТЛЕТСКОГ САВЕЗА СРБИЈЕ ЗА ГОДИНУ Р. Бр. Клуб/Савез Регион АТЛЕТСКИ САВЕЗ БЕОГРАДА 1. АК 21 МАЈ, Београд Београд 2. СПИСАК ЛИЦЕНЦИРАНИХ КЛУБОВА АТЛЕТСКОГ САВЕЗА СРБИЈЕ ЗА 2019. ГОДИНУ Р. Бр. Клуб/Савез Регион АТЛЕТСКИ САВЕЗ БЕОГРАДА 1. АК 21 МАЈ, Београд Београд 2. АК БСК-БОРЧА, Београд Београд 3. АК ВЕТЕРАН, Београд

Више

Библиографске базе података и подаци о фонду

Библиографске базе података и подаци о фонду 1. Библиотека Матице српске, Нови Сад 03/1989 26.289 1.040 245 524 958 5 23.517 56 13.932 1.066 220 1.213.185 14.790 0 1.485.976 4.909 33.491 1.417.275 m 11.431 1.039 0 524 907 5 8.956 48 10.705 289 81

Више

02_Pocetne_tabele_zimskih_seniorskih_liga_KSS_03_2019_2020

02_Pocetne_tabele_zimskih_seniorskih_liga_KSS_03_2019_2020 ПОЧЕТНЕ ТАБЕЛЕ ЗИМСКИХ СЕНИОРСКИХ ЛИГА КСС KOШАРКАШКИ САВЕЗ СРБИЈЕ ТАКМИЧАРСКА СЕЗОНА 2019/2020 ПРВА МУШКА ЛИГА СРБИЈЕ - 1.МЛС 1. БОРАЦ ЧАЧАК 06012 07238886 101290857 501/2011 2. НОВИ ПАЗАР НОВИ ПАЗАР

Више

Р. бр СИСТЕМ ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА Систем јавних предузећа ЈП за грађевинско

Р. бр СИСТЕМ ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА Систем јавних предузећа ЈП за грађевинско Р. бр. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 СИСТЕМ ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА ЈП за грађевинско земљиште, путеве и изградњу објеката заједничке комуналне потрошње и урбанистичко

Више

Ред. бр. ПУНОПРАВНИ ЧЛАНОВИ СИСТЕМА COBISS.SR И ЊИХОВО УЧЕШЋЕ У СИСТЕМУ УЗАЈАМНЕ КАТАЛОГИЗАЦИЈЕ Библиографске базе података и подаци о фонду Број запи

Ред. бр. ПУНОПРАВНИ ЧЛАНОВИ СИСТЕМА COBISS.SR И ЊИХОВО УЧЕШЋЕ У СИСТЕМУ УЗАЈАМНЕ КАТАЛОГИЗАЦИЈЕ Библиографске базе података и подаци о фонду Број запи 1. Библиотека Матице српске, Нови Сад 03/1989 24.780 468 106 156 802 12 23.236 59 15.970 1.232 211 1.162.765 15.173 0 1.406.288 4.959 32.517 1.348.259 m 13.208 466 0 156 781 12 11.793 47 13.119 366 122

Више

04_Zavrsne tabele zimskih seniorskih liga KSS_02_2017_2018

04_Zavrsne tabele zimskih seniorskih liga KSS_02_2017_2018 ЗАВРШНЕ ТАБЕЛЕ СЕНИОРСКИХ ЛИГА КСС 2017/2018 ДРУГА МУШКА ЛИГА СРБИЈЕ - 2.МЛС 1. СЛОБОДА УЖИЦЕ 06492 17584499 103582377 13758/2012 2. НОВИ ПАЗАР НОВИ ПАЗАР 06430 06985882 100768909 18725/12 3. МЛАДОСТ СП

Више

Ред. бр. ПУНОПРАВНИ ЧЛАНОВИ СИСТЕМА COBISS.SR И ЊИХОВО УЧЕШЋЕ У СИСТЕМУ УЗАЈАМНЕ КАТАЛОГИЗАЦИЈЕ Библиографске базе података и подаци о фонду Број запи

Ред. бр. ПУНОПРАВНИ ЧЛАНОВИ СИСТЕМА COBISS.SR И ЊИХОВО УЧЕШЋЕ У СИСТЕМУ УЗАЈАМНЕ КАТАЛОГИЗАЦИЈЕ Библиографске базе података и подаци о фонду Број запи 1. Библиотека Матице српске, Нови Сад 03/1989 28.939 159 49 114 833 7 27.777 56 8.022 999 152 1.138.250 12.471 0 1.366.605 4.976 29.473 1.312.163 m 14.423 157 0 114 821 7 13.324 45 7.019 331 76 831.004

Више

Ред. бр. ПУНОПРАВНИ ЧЛАНОВИ СИСТЕМА COBISS.SR И ЊИХОВО УЧЕШЋЕ У СИСТЕМУ УЗАЈАМНЕ КАТАЛОГИЗАЦИЈЕ Библиографске базе података и подаци о фонду Број запи

Ред. бр. ПУНОПРАВНИ ЧЛАНОВИ СИСТЕМА COBISS.SR И ЊИХОВО УЧЕШЋЕ У СИСТЕМУ УЗАЈАМНЕ КАТАЛОГИЗАЦИЈЕ Библиографске базе података и подаци о фонду Број запи 1. Библиотека Матице српске, Нови Сад 03/1989 31.090 0 61 0 402 3 30.624 56 43 500 181 1.109.523 15.844 0 1.325.401 4.987 26.930 1.278.574 m 13.009 0 0 0 375 3 12.631 45 39 319 111 816.666 12.781 0 998.769

Више

РЕДНИ БР ИНВЕСТИЦИОНИ ОБЈЕКАТ ВРСТА УСЛУГЕ ГОДИНА ИНВЕСТИТОР СТАТУС ПРОЈЕКТА ДВ 110 kv РП Ђердап 1-ПРП ВЕ Никине Воде, Елаборат избора идеј

РЕДНИ БР ИНВЕСТИЦИОНИ ОБЈЕКАТ ВРСТА УСЛУГЕ ГОДИНА ИНВЕСТИТОР СТАТУС ПРОЈЕКТА ДВ 110 kv РП Ђердап 1-ПРП ВЕ Никине Воде, Елаборат избора идеј 1 2 3 4 5 ДВ 110 kv РП Ђердап 1-ПРП ВЕ Никине Воде, Елаборат избора идејне трасе ДВ 110 kv бр.1146 ТС Кикинда 1-ТС Кикинда 2, ДВ 110 kv бр.1161/1 ТС Крушевац 1-ТС Александровац, Пројекат изведеног ДВ 110

Више

РЕДНИ БР. ИНВЕСТИЦИОНИ ОБЈЕКАТ ВРСТА УСЛУГЕ ГОДИНА ИНВЕСТИТОР СТАТУС ПРОЈЕКТА 1 Адаптација ДВ 110kV бр.133/2 ТС Бачка Топола 2-ТС Бачка Топола 1, Прој

РЕДНИ БР. ИНВЕСТИЦИОНИ ОБЈЕКАТ ВРСТА УСЛУГЕ ГОДИНА ИНВЕСТИТОР СТАТУС ПРОЈЕКТА 1 Адаптација ДВ 110kV бр.133/2 ТС Бачка Топола 2-ТС Бачка Топола 1, Прој 1 Адаптација ДВ 110kV бр.133/2 ТС Бачка Топола 2-ТС Бачка Топола 1, 2 Адаптација ДВ 110kV бр.133/3 ТС Бачка Топола 1-ТС Суботица 3 3 ДВ 2x110kV бр.106аб ТС Ваљево-ХЕ Зворник на деоници Д од стуба бр.113(тс

Више

Bibliografske baze podataka i podaci o fondu

Bibliografske baze podataka i podaci o fondu 1. Biblioteka Matice srpske, Novi Sad 03/1989 24.584 268 274 152 610 37 23.243 57 14.966 985 208 1.187.126 14.575 0 1.445.162 4.918 31.911 1.383.337 2. Narodna biblioteka Srbije, Beograd 02/1989 64.704

Више

Bibliografske baze podataka i podaci o fondu

Bibliografske baze podataka i podaci o fondu 1. Biblioteka Matice srpske, Novi Sad 03/1989 26.289 1.040 245 524 958 5 23.517 56 13.932 1.066 220 1.213.185 14.790 0 1.485.976 4.909 33.491 1.417.275 2. Narodna biblioteka Srbije, Beograd 02/1989 60.592

Више

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation 5% Varijabilni deo 95% KPI + QI Stopa prvih ambulantnih pregleda Prosečna dužina bolničkog lečenja Stopa letaliteta nakon 48h Stopa DSG pruženih u okviru dnevne bolnice Stopa pacijenata tretiranih rezervnim

Више

DATUM MESTO ODRŽAVANJA TIP MANIFESTACIJE MEDVEĐA KD MEDVEĐA NACIONALNE UTAKMICE GONIČA- C.A.C.T JAGODINA KD JAGODINA NACIONALNE U

DATUM MESTO ODRŽAVANJA TIP MANIFESTACIJE MEDVEĐA KD MEDVEĐA NACIONALNE UTAKMICE GONIČA- C.A.C.T JAGODINA KD JAGODINA NACIONALNE U DATUM MESTO ODRŽAVANJA TIP MANIFESTACIJE 12.1.2019 MEDVEĐA KD MEDVEĐA NACIONALNE UTAKMICE GONIČA- C.A.C.T. 12.1.2019 JAGODINA KD JAGODINA NACIONALNE UTAKMICE GONIČA- C.A.C.T. 26.1.2019 BOGATIĆ KD MAČVA

Више

NAZIV benzinske stanice ADRESA MESTO B.S. GAZPROM PRELJINA 2 Preljina bb Preljina B.S. GAZPROM PLINARA Miloša Obrenovića 8 Pančevo B.S. GAZPROM Kraguj

NAZIV benzinske stanice ADRESA MESTO B.S. GAZPROM PRELJINA 2 Preljina bb Preljina B.S. GAZPROM PLINARA Miloša Obrenovića 8 Pančevo B.S. GAZPROM Kraguj NAZIV benzinske stanice ADRESA MESTO B.S. GAZPROM PRELJINA 2 Preljina bb Preljina B.S. GAZPROM PLINARA Miloša Obrenovića 8 Pančevo B.S. GAZPROM Kragujevac ELEKTRO-ŠUMADIJA Miodraga Vlajića Šuke b.b. Kragujevac

Више

NAZIV BENZINSKE STANICE ADRESA GRAD B.S. ADA Molski put bb Ada B.S. ADAŠEVCI Auto-put BG-ZG Adaševci B.S. APATIN-MARINA Dunavska obala bb Apatin B.S.

NAZIV BENZINSKE STANICE ADRESA GRAD B.S. ADA Molski put bb Ada B.S. ADAŠEVCI Auto-put BG-ZG Adaševci B.S. APATIN-MARINA Dunavska obala bb Apatin B.S. B.S. ADA Molski put bb Ada B.S. ADAŠEVCI Auto-put BG-ZG Adaševci B.S. APATIN-MARINA Dunavska obala bb Apatin B.S. ARANĐELOVAC 1 Zanatlijska br. 1 Aranđelovac B.S. ARILJE Stevana Čolovića 21 Arilje B.S.

Више

ПРИЛОГ 1 - СПИСАК ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА ЗА КОЈЕ СЕ СПРОВОДИ ЈАВНА НАБАВКА СА ПОДАЦИМА О ОКВИРНОЈ КОЛИЧИНИ ПРИРОДНОГ ГАСА Ред. Бр. НАЗИВ ПАРТИЈЕ НАЗИВ

ПРИЛОГ 1 - СПИСАК ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА ЗА КОЈЕ СЕ СПРОВОДИ ЈАВНА НАБАВКА СА ПОДАЦИМА О ОКВИРНОЈ КОЛИЧИНИ ПРИРОДНОГ ГАСА Ред. Бр. НАЗИВ ПАРТИЈЕ НАЗИВ ПРИЛОГ 1 - СПИСАК ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА ЗА КОЈЕ СЕ СПРОВОДИ ЈАВНА НАБАВКА СА ПОДАЦИМА О ОКВИРНОЈ КОЛИЧИНИ ПРИРОДНОГ ГАСА Ред. Бр. НАЗИВ ПАРТИЈЕ НАЗИВ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ АДРЕСА/СЕДИШТЕ ОКВИРНА КОЛИЧИНА

Више

Microsoft Word - Sporazum o tarifi, godine, jakta igre na srecu

Microsoft Word - Sporazum o tarifi, godine, jakta igre na srecu На основу овлашћења из члана 177, став 1. Закона о ауторском и сродним правима ( Сл. гласник РС бр. 104/09), закључује се између 1. Организације произвођача фонограма Србије, из Београда, улица Табановачка

Више

PRAVILNIK O ODREĐIVANJU CARINSKIH ORGANA ZA CARINJENJE ODREĐENIH VRSTA ROBE ILI SPROVOĐENJE ODREĐENIH POSTUPAKA ("Sl. glasnik RS", br. 42/2019) Član 1

PRAVILNIK O ODREĐIVANJU CARINSKIH ORGANA ZA CARINJENJE ODREĐENIH VRSTA ROBE ILI SPROVOĐENJE ODREĐENIH POSTUPAKA (Sl. glasnik RS, br. 42/2019) Član 1 PRAVILNIK O ODREĐIVANJU CARINSKIH ORGANA ZA CARINJENJE ODREĐENIH VRSTA ROBE ILI SPROVOĐENJE ODREĐENIH POSTUPAKA ("Sl. glasnik RS", br. 42/2019) Član 1 Ovim pravilnikom određuju se carinski organi za carinjenje

Више

РЕДНИ БР. ВРСТА НАЗИВ ОБЈЕКТА БР. ПРОЈЕКТА ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ГОДИНА ИНВЕСТИТОР СТАТУС ПРОЈЕКТА 1 Приводни оптички каблови за више објеката Пројекат за изв

РЕДНИ БР. ВРСТА НАЗИВ ОБЈЕКТА БР. ПРОЈЕКТА ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ГОДИНА ИНВЕСТИТОР СТАТУС ПРОЈЕКТА 1 Приводни оптички каблови за више објеката Пројекат за изв 1 Приводни оптички каблови за више објеката 2019 ЕМС АД Пројекат у раду 2 2883 Реконструкција ТС 220/110 kv Београд 3 - резервно напајање сопствене потрошње 2019 ЕМС АД вршен 3 3021 Адаптација ТС 220/110

Више

Referenc lista TS sektora xlsx

Referenc lista TS sektora xlsx Реконструкција и доградња ТС 220/110 kv у ТС 400/220/110 kv Краљево 1 2341 2017 ЕМС АД Пројекат у раду 3 извођење 2 Опремање 110 kv ДВ поља у ТС 220/110 kv Краљево 3 Идејни 2017 ЕМС АД Пројекат у раду

Више

Група*/ Раздео/ Глава 1 Назив Место Орг. јед. Управе за трезор Ознака трезора Матични број I КОРИСНИЦИ ЈАВНИХ СРЕДСТАВА КОЈИ СУ УКЉУЧЕ

Група*/ Раздео/ Глава 1 Назив Место Орг. јед. Управе за трезор Ознака трезора Матични број I КОРИСНИЦИ ЈАВНИХ СРЕДСТАВА КОЈИ СУ УКЉУЧЕ Група*/ Раздео/ Глава 1 Назив Место Орг. јед. Управе за трезор Ознака трезора Матични број I КОРИСНИЦИ ЈАВНИХ СРЕДСТАВА КОЈИ СУ УКЉУЧЕНИ У СИСТЕМ КОНСОЛИДОВАНОГ РАЧУНА ТРЕЗОРА КОРИСНИЦИ БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА

Више

4 СЛУЖБЕНИ БИЛТЕН број / мај 2019.

4 СЛУЖБЕНИ БИЛТЕН број / мај 2019. 4 СЛУЖБЕНИ БИЛТЕН број 34. 2018/2019. 13. мај 2019. РЕШЕЊЕ ТАКМИЧАРСКЕ КОМИСИЈЕ ОСС Због организационих пропуста на четвртој утакмици Финала Плеј оф-а Банка Поштанска штедионица Суперлига за сениорке 146

Више

САДРЖАЈ I УВОД... 1 II РЕШЕНИ ПРЕДМЕТИ... 4 III ПРЕДМЕТИ ПРИМЉЕНИ У ПРВОЈ ПОЛОВИНИ ГОДИНЕ... 6 IV НЕРЕШЕНИ ПРЕДМЕТИ НА ДАН ГОДИНЕ...

САДРЖАЈ I УВОД... 1 II РЕШЕНИ ПРЕДМЕТИ... 4 III ПРЕДМЕТИ ПРИМЉЕНИ У ПРВОЈ ПОЛОВИНИ ГОДИНЕ... 6 IV НЕРЕШЕНИ ПРЕДМЕТИ НА ДАН ГОДИНЕ... САДРЖАЈ I УВОД... 1 II РЕШЕНИ ПРЕДМЕТИ... 4 III ПРЕДМЕТИ ПРИМЉЕНИ У ПРВОЈ ПОЛОВИНИ 2018. ГОДИНЕ... 6 IV НЕРЕШЕНИ ПРЕДМЕТИ НА ДАН 30.06.2018. ГОДИНЕ... 10 V ОДНОС НЕРЕШЕНИХ ПРЕДМЕТА НА ПОЧЕТКУ ИЗВЕШТАЈНОГ

Више

Правилник о измени Правилника о условима, критеријумима и мерилима за закључивање уговора са даваоцима здравствених услуга и за утврђивање накнаде за

Правилник о измени Правилника о условима, критеријумима и мерилима за закључивање уговора са даваоцима здравствених услуга и за утврђивање накнаде за Правилник о измени Правилника о условима, критеријумима и мерилима кључивање уговора са даваоцима здравствених услуга и утврђивање накнаде њихов рад годину Правилник је објављен у "Службеном гласнику РС",

Више

ИНФОРМАТОР О РАДУ РЕПУБЛИЧКОГ ФОНДА ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ Информатор о раду РФЗО датум последње промене: 3. децембар године - 1 -

ИНФОРМАТОР О РАДУ РЕПУБЛИЧКОГ ФОНДА ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ Информатор о раду РФЗО датум последње промене: 3. децембар године - 1 - ИНФОРМАТОР О РАДУ РЕПУБЛИЧКОГ ФОНДА ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ - 1 - САДРЖАЈ: 1. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О РЕПУБЛИЧКОМ ФОНДУ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ... - 3-2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА... - 5-3. ОПИС ФУНКЦИЈА ОРГАНА

Више

ПОЛОЖАЈ И ЗНАЧАЈ ГРУПА ГРАЂАНА 1. УВОД - МЕТОДОЛОШКЕ НАПОМЕНЕ Извор података на основу којих је урађена анализа Анализа је урађена на основу група гра

ПОЛОЖАЈ И ЗНАЧАЈ ГРУПА ГРАЂАНА 1. УВОД - МЕТОДОЛОШКЕ НАПОМЕНЕ Извор података на основу којих је урађена анализа Анализа је урађена на основу група гра ПОЛОЖАЈ И ЗНАЧАЈ ГРУПА ГРАЂАНА 1. УВОД - МЕТОДОЛОШКЕ НАПОМЕНЕ Извор података на основу којих је урађена анализа Анализа је урађена на основу група грађана које су: 1) самостално или у коалицијама учествовале

Више

РЕПУБЛИКАСРБИиА Републички завод за статистику Попис становништва, домапинстава и станова у ПО/ЪОПРИВРЕДА ЧЛАНОВИ ГАЗДИНСТАВА,

РЕПУБЛИКАСРБИиА Републички завод за статистику Попис становништва, домапинстава и станова у ПО/ЪОПРИВРЕДА ЧЛАНОВИ ГАЗДИНСТАВА, РЕПУБЛИКАСРБИиА Републички завод за статистику 44 86-84433-32-7 Попис становништва, домапинстава и станова у 2002. ПО/ЪОПРИВРЕДА ЧЛАНОВИ ГАЗДИНСТАВА, ПРЕМА СТАРОСТИ, школскои СПРЕМИ ИСТАНОВИ Подаци по

Више

СЛУЖБЕНИ БИЛТЕН број 35 Суперлиге, Прве и Прве»Б«Лиге у такмичарској 2018/2019. години БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА СУПЕРЛИГА ЗА СЕНИОРКЕ КОНАЧАН ПЛАСМА

СЛУЖБЕНИ БИЛТЕН број 35 Суперлиге, Прве и Прве»Б«Лиге у такмичарској 2018/2019. години БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА СУПЕРЛИГА ЗА СЕНИОРКЕ КОНАЧАН ПЛАСМА СЛУЖБЕНИ БИЛТЕН број 35 Суперлиге, Прве и Прве»Б«Лиге у такмичарској 2018/2019. години БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА СУПЕРЛИГА ЗА СЕНИОРКЕ КОНАЧАН ПЛАСМАН 1. ЖЕЛЕЗНИЧАР (Лајковац) 2. ЈЕДИНСТВО (Стара Пазова)

Више

2015 Yearly Calendar - CalendarLabs.com

2015 Yearly Calendar - CalendarLabs.com 3Х3 ПРВЕНСТВО СРБИЈЕ КАЛЕНДАР 2019 БЕОГРАД, АПРИЛ 2019. АПРИЛ 2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16 17 18 19 20 HILL DAY'S 9 БЕОГРАД 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 МАЈ 2019 6 7 8 9 3X3 ШКОЛСKO 1 2 3

Више

Ред. број ПРЕГЛЕДНА ЛИСТА Представника друштава/клубова ПСС за учешће на 3. редовној Скупштини ПСС (04. март год. - Соко бања) Планинарско друшт

Ред. број ПРЕГЛЕДНА ЛИСТА Представника друштава/клубова ПСС за учешће на 3. редовној Скупштини ПСС (04. март год. - Соко бања) Планинарско друшт Ред. број ПРЕГЛЕДНА ЛИСТА Представника друштава/клубова ПСС за учешће на 3. редовној Скупштини ПСС (04. март 2017. год. - Соко бања) Планинарско друштво/клуб Место Број купљених маркица у 2016. год. Број

Више

(\212ifarnik srednjih skola.xls)

(\212ifarnik srednjih skola.xls) ШИФАРНИК СРЕДЊИХ ШКОЛА 000 Непозната школа 101011 Техничка школа Ада 322011 Средња школа "Свети Трифун" Александровац 217011 Алексиначка гимназија Алексинац 117011 Техничка школа "Прота Стеван Димитријевић"

Више

Na osnovu člana 42. stav 3. Zakona o vodama ("Službeni glasnik RS", br. 30/10 i 93/12) i člana 17. stav 1. i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi ("Službe

Na osnovu člana 42. stav 3. Zakona o vodama (Službeni glasnik RS, br. 30/10 i 93/12) i člana 17. stav 1. i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi (Službe Na osnovu člana 42. stav 3. Zakona o vodama ("Službeni glasnik RS", br. 30/10 i 93/12) i člana 17. stav 1. i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi ("Službeni glasnik RS", br. 55/05, 71/05 - ispravka, 101/07,

Више

Упутство за ангажовање интервентих екипа са нормираним стандардима путовања верзија: 1.0 датум: 2013-MАРТ-07 статус: OДОБРЕНО Функција Израдио Контрол

Упутство за ангажовање интервентих екипа са нормираним стандардима путовања верзија: 1.0 датум: 2013-MАРТ-07 статус: OДОБРЕНО Функција Израдио Контрол Упутство за ангажовање интервентих екипа са нормираним стандардима путовања верзија: 1.0 датум: 2013-MАРТ-07 статус: OДОБРЕНО Функција Израдио Контролисао Одобрио Име и презиме занимање Потпис Датум ОПШТИ

Више

РЕЗИМЕ РЕВИЗИОНОГ НАЛАЗА ИЗ ИЗВЕШТАЈА

РЕЗИМЕ РЕВИЗИОНОГ НАЛАЗА ИЗ ИЗВЕШТАЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА 26. децембар 2012. године РЕЗИМЕ ИЗ ИЗВЕШТАЈА Државне ревизорске институције о обављеним ревизијама током 2012. године УВОД Овај РЕЗИМЕ обухвата сажете ревизионе налазе 46

Више

Nasilje u porodici Pravni postupci zaštite sos telefon sos ženski centar novi sad

Nasilje u porodici Pravni postupci zaštite sos telefon sos ženski centar novi sad Nasilje u porodici Pravni postupci zaštite SOS ženski centar 021/422-740 0800101010 (besplatan broj za sve mreže) * Konsultacije putem telefona : svaki radni dan od 17h do 21h * Zakazivanje za psihološko

Више

Одељење за превенцију и контролу заразних болести

Одељење за превенцију и контролу заразних болести Одељење за епидемиолошки надзор Центар за превенцију и контролу болести Институт за јавно здравље Србије Др Милан Јовановић Батут НАДЗОР НАД ГРИПОМ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ У СЕЗОНИ 7/8. ГОДИНЕ Недељни извештај

Више

ВАНРЕДНИ БРОЈ 24 ISSN ГОДИНА XII БЕОГРАД, OДЛУКЕ ОДБОРА ЗА ХИТНА ПИТАЊА ФСС СА 25. СЕДНИЦЕ ОДРЖАНЕ ОДЛУКА О ИЗМЕН

ВАНРЕДНИ БРОЈ 24 ISSN ГОДИНА XII БЕОГРАД, OДЛУКЕ ОДБОРА ЗА ХИТНА ПИТАЊА ФСС СА 25. СЕДНИЦЕ ОДРЖАНЕ ОДЛУКА О ИЗМЕН ISSN 1451-5733 ГОДИНА XII БЕОГРАД, 30.10.2017. OДЛУКЕ ОДБОРА ЗА ХИТНА ПИТАЊА ФСС СА 25. СЕДНИЦЕ ОДРЖАНЕ 30.10.2017. 1. ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА ОДЛУКЕ О ЕТИЧКОМ КОДЕКСУ И СТАНДАРДИМА ПОНАШАЊА ЧЛАНОВА ФУДБАЛСКОГ

Више

Република Србија

Република Србија Влада Републике Србије Министарство унутрашњих послова расписује КОНКУРС ЗА УПИС 600 ПОЛАЗНИКА У ЦЕНТАР ЗА ОСНОВНУ ПОЛИЦИЈСКУ ОБУКУ Министарство унутрашњих послова уписаће у Центар за основну полицијску

Више

ПРИЈАВА О СУМЊИ НА ЗЛОСТАВЉАЊЕ ЖЕНА Здравствена организација: Место Лекар/ка (радно место): Сестра (радно место): Документовање насиља Формулар Датум

ПРИЈАВА О СУМЊИ НА ЗЛОСТАВЉАЊЕ ЖЕНА Здравствена организација: Место Лекар/ка (радно место): Сестра (радно место): Документовање насиља Формулар Датум ПРИЈАВА О СУМЊИ НА ЗЛОСТАВЉАЊЕ ЖЕНА Здравствена организација: Место Лекар/ка (радно место): Сестра (радно место): Документовање насиља Формулар Датум прегледа: Време прегледа: Основни подаци: Име и презиме:

Више

На основу члана 153

На основу члана 153 П Р Е Д Л О Г На основу члана 71. став 1. Закона о судијама ( Службени гласник РС, бр. 116/08, 58/09, 104/09, 101/10, 8/12, 121/12, 124/12, 101/13, 111/14, 117/14, 40/15, 63/15, 106/15, 63/16 и 47/17),)

Више

ЗАЈЕДНИЦА СУДИЈА И КОНТРОЛОРА РУКОМЕТНОГ САВЕЗА СРБИЈЕ 4. март год.

ЗАЈЕДНИЦА СУДИЈА И КОНТРОЛОРА РУКОМЕТНОГ САВЕЗА СРБИЈЕ 4. март год. ЗАЈЕДНИЦА СУДИЈА И КОНТРОЛОРА РУКОМЕТНОГ САВЕЗА СРБИЈЕ 4. март 2016. год. РЕДОВНИ ЧЛАНОВИ - СУДИЈЕ И КОНТРОЛОРИ Р.бр. Шифра РСС Презиме и име Датум рођења Место становања Статус Окружна / градска Заједница

Више

4 СЛУЖБЕНИ БИЛТЕН број / април 2019.

4 СЛУЖБЕНИ БИЛТЕН број / април 2019. 4 СЛУЖБЕНИ БИЛТЕН број 32. 2018/2019. 22. април 2019. НАЈАВА ТВ ПРЕНОСА 146 ЖЕЛЕЗНИЧАР (Л) ЈЕДИНСТВО (СП) Termin: 30.04. 18,00 Hala: Хала спортова I судија: II судија: Делегат 345 ЦРВЕНА ЗВЕЗДА ВОЈВОДИНА

Више

Правилник о измени Правилника о облику и садржини пријаве за евидентирање обвезника ПДВ, поступку евидентирања и брисања из евиденције и о облику и са

Правилник о измени Правилника о облику и садржини пријаве за евидентирање обвезника ПДВ, поступку евидентирања и брисања из евиденције и о облику и са Правлнк о змен Правлнка о облку садржн прјаве за евдентрање обвезнка ПДВ, поступку евдентрања брсања з евденцје о облку садржн пореске прјаве ПДВ Члан 1. У Правлнку о облку садржн прјаве за евдентрање

Више

Одељење за превенцију и контролу заразних болести

Одељење за превенцију и контролу заразних болести Одељење за епидемиолошки надзор Центар за превенцију и контролу болести Институт за јавно здравље Србије Др Милан Јовановић Батут НАДЗОР НАД ГРИПОМ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ У СЕЗОНИ 7/8. ГОДИНЕ Недељни извештај

Више

4 СЛУЖБЕНИ БИЛТЕН број / мај 2019.

4 СЛУЖБЕНИ БИЛТЕН број / мај 2019. 4 СЛУЖБЕНИ БИЛТЕН број 33. 2018/2019. 06. мај 2019. РЕГИСТРАЦИЈА УТАКМИЦА Четврте утакмице Полуфинала плеј оф-а и прве утакмице Финала плеј оф-а Банка Поштанска штедионица Суперлиге за сениорке и сениоре

Више

1

1 ЗАВОД ЗА ВРЕДНОВАЊЕ КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА Извештај о реализацији и резултатима завршног испита на крају основног образовања и васпитања у школској 2010/2011. години - главни налази - Београд,

Више

SPISAK NASELJA SA BROJEM GEOPOZICIONIRANIH ZGRADA, DOMAĆINSTAVA I PRAVNIH LICA OPŠTINA NASELJE BROJ ZGRADA BROJ DOMAĆINSTAVA BROJ PRAVNIH LICA ADA ADA

SPISAK NASELJA SA BROJEM GEOPOZICIONIRANIH ZGRADA, DOMAĆINSTAVA I PRAVNIH LICA OPŠTINA NASELJE BROJ ZGRADA BROJ DOMAĆINSTAVA BROJ PRAVNIH LICA ADA ADA ADA ADA 4246 4454 700 ADA MOL 2880 2842 199 ADA OBORNJAČA 173 145 2 ADA STERIJINO 109 82 2 ADA UTRINE 447 373 17 ALIBUNAR LOKVE 786 729 50 ALIBUNAR NIKOLINCI 442 377 26 ALIBUNAR NOVI KOZJAK 285 292 12

Више

СПИСАК НАСЕЉА СА БРОЈЕМ ГЕОПОЗИЦИОНИРАНИХ ЗГРАДА, ДОМАЋИНСТАВА И ПРАВНИХ ЛИЦА ОПШТИНА НАСЕЉЕ БРОЈ ЗГРАДА БРОЈ ДОМАЋИНСТАВА БРОЈ ПРАВНИХ ЛИЦА АДА АДА 4

СПИСАК НАСЕЉА СА БРОЈЕМ ГЕОПОЗИЦИОНИРАНИХ ЗГРАДА, ДОМАЋИНСТАВА И ПРАВНИХ ЛИЦА ОПШТИНА НАСЕЉЕ БРОЈ ЗГРАДА БРОЈ ДОМАЋИНСТАВА БРОЈ ПРАВНИХ ЛИЦА АДА АДА 4 АДА АДА 4246 4454 700 АДА МОЛ 2880 2842 199 АДА ОБОРЊАЧА 173 145 2 АДА СТЕРИЈИНО 109 82 2 АДА УТРИНЕ 447 373 17 АЛИБУНАР ЛОКВЕ 786 729 50 АЛИБУНАР НИКОЛИНЦИ 442 377 26 АЛИБУНАР НОВИ КОЗЈАК 285 292 12 АПАТИН

Више

Систем културе и спорта Р.бр СИСТЕМ КУЛТУРЕ И СПОРТА АДРЕСА Завод за спорт и медицину спорта Републике Србије Антидопинг

Систем културе и спорта Р.бр СИСТЕМ КУЛТУРЕ И СПОРТА АДРЕСА Завод за спорт и медицину спорта Републике Србије Антидопинг Р.бр СИСТЕМ КУЛТУРЕ И СПОРТА АДРЕСА 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Завод за спорт и медицину спорта Републике Србије Антидопинг агенција Републике Србије Установа у области физичке културе Горњи Милановац

Више

4 СЛУЖБЕНИ БИЛТЕН број / април 2019.

4 СЛУЖБЕНИ БИЛТЕН број / април 2019. 4 СЛУЖБЕНИ БИЛТЕН број 31. 2018/2019. 15. април 2019. КАЛЕНДАР ТАКМИЧЕЊА 2018/2019 ТЕРМИН 2 0 1 9 ЛИГА 06., 09., 12. (15., 18.) IV 07., 10., 13. (16., 19.) IV 21., 24., 27. (30., IV, 02. V) 22., 25., 29.

Више

Microsoft Word - Plan numeracije preciscen tekst

Microsoft Word - Plan numeracije preciscen tekst На основу члана 8. став 1. тачка 1), члана 23. став 1. и члана 72. ст. 2. и 3. Закона о електронским комуникацијама ( Службени гласник РС, број 44/10), члана 12. став 1. тачка 1) и члана 16. тачка 4. Статута

Више

Microsoft Word - Odluka o postupku preispitivanja odluka prvog sastava Državnog veca tužilaca - PRECIŠCEN TEKST

Microsoft Word - Odluka o postupku preispitivanja odluka prvog sastava Državnog veca tužilaca - PRECIŠCEN TEKST ( Службени гласник Републике Србије бр. 38/11 и 39/11) Сагласно члану 6. став 1. Закона о изменама и допунама Закона о јавном тужилаштву ( Службени гласник Републике Србије, број 101/10 и члана 10. ст.

Више

AKTIVA sistem doo, Novi Sad Osnivanje preduzeća i radnji Raĉunovodstvena agencija Poresko savetovanje Propisi besplatno Obrasci b

AKTIVA sistem doo, Novi Sad Osnivanje preduzeća i radnji Raĉunovodstvena agencija Poresko savetovanje Propisi besplatno   Obrasci b AKTIVA sistem doo, Novi Sad Osnivanje preduzeća i radnji Raĉunovodstvena agencija Poresko savetovanje Propisi besplatno www.aktivasistem.com Obrasci besplatno PRAVILNIK o obliku i sadržini prijave za evidentiranje

Више

На основу члана 46. став 1. тачка 7) и члана 67. став 1, а у вези са чланом 37. став 1. и чланом 64. став 2. тачка 1) Закона о енергетици ("Службени г

На основу члана 46. став 1. тачка 7) и члана 67. став 1, а у вези са чланом 37. став 1. и чланом 64. став 2. тачка 1) Закона о енергетици (Службени г На основу члана 46. став 1. тачка 7) и члана 67. став 1, а у вези са чланом 37. став 1. и чланом 64. став 2. тачка 1) Закона о енергетици ("Службени гласник РС", бр. 57/11, 80/11 - исправка, 93/12 и 124/12),

Више

На основу члана 46. став 1. тачка 7) и члана 67. став 1, а у вези са члана м 37. став 1. и чланом 64. став 2. тачка 1) Закона о енергетици ("Службени

На основу члана 46. став 1. тачка 7) и члана 67. став 1, а у вези са члана м 37. став 1. и чланом 64. став 2. тачка 1) Закона о енергетици (Службени На основу члана 46. став 1. тачка 7) и члана 67. став 1, а у вези са члана м 37. став 1. и чланом 64. став 2. тачка 1) Закона о енергетици ("Службени гласник РС", бр. 57/11,80/11 - исправка, 93/12 и 124/12),

Више

Saopstenje_20

Saopstenje_20 KOŠARKAŠKI SAVEZ SRBIJE REGIONALNI KOŠARKAŠKI SAVEZ ZAPADNA SRBIJA 32000 Čačak, Gospodar Jovanova br. 7 Telefon: 032 348 700, Fax: 032 345 448 Tekući račun: 155-13764-40 E-mail: office.rkszs@gmail.com

Више

Izveštaj o zdravstvenoj ispravnosti povrsinskih voda, LEKTORISANO

Izveštaj o zdravstvenoj ispravnosti povrsinskih voda, LEKTORISANO ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ СРБИЈЕ ДР МИЛАН ЈОВАНОВИЋ БАТУТ ИЗВЕШТАЈ О ЗДРАВСТВЕНОЈ ИСПРАВНОСТИ ПОВРШИНСКИХ ВОДА КОЈЕ СЕ ЗАХВАТАЈУ ЗА ВОДОСНАБДЕВАЊЕ И КОРИСТЕ ЗА РЕКРЕАЦИЈУ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ У 2018. ГОДИНИ

Више

Okrug:

Okrug: Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut" Centar za informatiku i biostatistiku Pregled specijalizacija i subspecijalizacija u zdravstvenim ustanovama u Republici Srbiji Stanje na dan

Више

ПАРКИНГ СЕРВИС Јавно комунално предузеће Паркинг сервис Нови Сад Nacionalna konferencija o parkiranju P Parking Konferencija PAR kon Veliko Gradište,

ПАРКИНГ СЕРВИС Јавно комунално предузеће Паркинг сервис Нови Сад Nacionalna konferencija o parkiranju P Parking Konferencija PAR kon Veliko Gradište, ПАРКИНГ СЕРВИС Јавно комунално предузеће Паркинг сервис Нови Сад Nacionalna konferencija o parkiranju P Parking Konferencija PAR kon Veliko Gradište, Srebrno Jezero 13-15. oktobar 2011. PROGRAM konferencije

Више

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ Ул. Стари шор 47, Сремска Митровица web: Тел:022/ Тел/Факс:

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ Ул. Стари шор 47, Сремска Митровица   web:   Тел:022/ Тел/Факс: ИСПИТИВАЊЕ ЗАДОВОЉСТВА КОРИСНИКА ЗДРАВСТВЕНОМ ЗАШТИТОМ У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА СРЕМСКОГ ОКРУГА 2011-2015. ГОДИНЕ У циљу унапређења квалитета рада здравствених установа спроводи се испитивање задовољства

Више

Број: 290/2016-Д-02 Датум: АГЕНЦИЈА РЕПVБГI иkt RS за ЕНЕРГЕТИКУ СРБИЈЕ "УЖИЦЕ-Г АС" Љубе Стојановића Ужице ПРЕДМЕТ: Одлука о дава

Број: 290/2016-Д-02 Датум: АГЕНЦИЈА РЕПVБГI иkt RS за ЕНЕРГЕТИКУ СРБИЈЕ УЖИЦЕ-Г АС Љубе Стојановића Ужице ПРЕДМЕТ: Одлука о дава Број: 290/2016-Д-02 Датум: 27.05.2016. АГЕНЦИЈА РЕПVБГI иkt RS за ЕНЕРГЕТИКУ СРБИЈЕ "УЖИЦЕ-Г АС" Љубе Стојановића 4 31000 Ужице ПРЕДМЕТ: Одлука о давању сагласности снабдевање на Одлуку о цени природног

Више

Република Србија ВИСОКИ САВЕТ СУДСТВА ДИСЦИПЛИНСКИ ТУЖИЛАЦ Датум: године Б е о г р а д ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ДИСЦИПЛИНСКОГ ТУЖИОЦА ВИСОКОГ САВЕТ

Република Србија ВИСОКИ САВЕТ СУДСТВА ДИСЦИПЛИНСКИ ТУЖИЛАЦ Датум: године Б е о г р а д ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ДИСЦИПЛИНСКОГ ТУЖИОЦА ВИСОКОГ САВЕТ Република Србија ВИСОКИ САВЕТ СУДСТВА ДИСЦИПЛИНСКИ ТУЖИЛАЦ Датум: 26.02.2015. године Б е о г р а д ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ДИСЦИПЛИНСКОГ ТУЖИОЦА ВИСОКОГ САВЕТА СУДСТВА за 2014. годину Дисциплинском тужиоцу Високог

Више

U ekspoziturama AMSS počeo proces sertifikacije profesionalnih vozača!

U ekspoziturama AMSS počeo proces sertifikacije profesionalnih vozača! .Od danas, 31. januara 2019. godine, započet je proces sertifikacije profesionalnih vozača u ovlašćenim ekspoziturama Auto-moto saveza Srbije (AMSS). Agencija za bezbednost saobraćaja Republike Srbije

Више

PODRŠKA RAZVOJU OPŠTINA KROZ UNAPREĐENJE DOBROG UPRAVLJANJA I SOCIJALNE UKLJUČENOSTI April PROCENA INSTITUCIONALNIH KAPACITETA JEDINICA LOKALNE

PODRŠKA RAZVOJU OPŠTINA KROZ UNAPREĐENJE DOBROG UPRAVLJANJA I SOCIJALNE UKLJUČENOSTI April PROCENA INSTITUCIONALNIH KAPACITETA JEDINICA LOKALNE PODRŠKA RAZVOJU OPŠTINA KROZ UNAPREĐENJE DOBROG UPRAVLJANJA I SOCIJALNE UKLJUČENOSTI April 2019. PROCENA INSTITUCIONALNIH KAPACITETA JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE U OBLASTI SOCIJALNE ZAŠTITE I OSTVARIVANJU

Више

РУКОМЕТНИ САВЕЗ СРБИЈЕ УПРАВНИ ОДБОР Број: Београд, 7. март На основу члана 3. став 2. и члана 66. ст. 2. Регистрационог правилника Рукоме

РУКОМЕТНИ САВЕЗ СРБИЈЕ УПРАВНИ ОДБОР Број: Београд, 7. март На основу члана 3. став 2. и члана 66. ст. 2. Регистрационог правилника Рукоме РУКОМЕТНИ САВЕЗ СРБИЈЕ УПРАВНИ ОДБОР Број: 160-6 Београд, 7. март 2014. На основу члана 3. став 2. и члана 66. ст. 2. Регистрационог правилника Рукометног савеза Србије, Управни одбор РСС, на 24. редовној

Више

Тарифа накнада коју од корисника наплаћује О.Ф.П.С. ПРЕТХОДНЕ ОДРЕДБЕ Члан 1. Овом тарифом накнада коју од корисника наплаћује О.Ф.П.С. (у даљем текст

Тарифа накнада коју од корисника наплаћује О.Ф.П.С. ПРЕТХОДНЕ ОДРЕДБЕ Члан 1. Овом тарифом накнада коју од корисника наплаћује О.Ф.П.С. (у даљем текст Тарифа накнада коју од корисника наплаћује О.Ф.П.С. ПРЕТХОДНЕ ОДРЕДБЕ Члан. Овом тарифом накнада коју од корисника наплаћује О.Ф.П.С. (у даљем тексту: Тарифа) утврђује се висина и начин обрачуна накнаде

Више

Microsoft Word - SKRACENI PROSPEKT ZA DISTRUBUCIJU HOV

Microsoft Word - SKRACENI PROSPEKT ZA DISTRUBUCIJU HOV KOMERCIJALNA BANKA AD BEOGRAD SKRAĆENI PROSPEKT ZA IZDAVANJE OBIČNIH AKCIJA XX EMISIJE Beograd, 24.10. 2007. godine SADRŽAJ SKRAĆENOG PROSPEKTA: 1. IZDAVALAC AKCIJA...3 2. AKCIJE KOJE SE IZDAJU...3 3.

Више

Naselje Zemun Polje, Mala pruga 8, Zemun, Srbija Prodaja: ; Usluge Orion telekom

Naselje Zemun Polje, Mala pruga 8, Zemun, Srbija Prodaja: ;     Usluge Orion telekom Usluge Orion telekoma možete kupiti i plaćati u našim Orion Shop-ovima, zvaničnim prodajnim mestima. BEOGRAD Prodajno mesto: Orion telekom NOVI BEOGRAD Adresa: Gandijeva 76A Radno vreme: Radnim danima:

Више

И з в е ш т а ј

И з в е ш т а ј ВИСОКИ САВЕТ СУДСТВА Шестомесечни извештај о раду судова у Републици Србији за период 1. јануар 30. јун 2010. године Анализом рада Високог савета судства обухваћени су сви судови у Републици Србији за

Више

(Ц! Република Србија ВИСОКИ САВЕТ СУДСТВА Број: / Датум: Б е о г р а д На основу члана 101. Закона о судијама ( Службени

(Ц! Република Србија ВИСОКИ САВЕТ СУДСТВА Број: / Датум: Б е о г р а д На основу члана 101. Закона о судијама ( Службени (Ц! Република Србија ВИСОКИ САВЕТ СУДСТВА Број: 06-00- 02 /2010-01 Датум: 13.01.2010. Б е о г р а д На основу члана 101. Закона о судијама ( Службени гласник РС број 116/2008) и члана 13. став 1 алинеја

Више