ОПШТИНА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "ОПШТИНА СРЕМСКА МИТРОВИЦА"

Транскрипт

1 На основу члана 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи (Сл. гласник РС бр. 129/07), члана 77. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС бр. 54/09, 73/10 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13, 108/13, 142/14, 68/15, 103/2015 и 99/16), члана 22. став 2. и члана 35. тачка 2. Статута града Сремска Митровица ( Службени лист Града Сремска Митровица бр. 13/12), Скупштина града Сремска Митровица, на седници одржаној дана године, д о н е л а ј е О Д Л У К У О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ГРАДА СРЕМСКА МИТРОВИЦА ЗА ГОДИНУ ОПШТИ ДЕО Члан 1. Остварени текући приходи и примања, као и извршени текући расходи и издаци у консолидованом Завршном рачуну буџета Града Сремска Митровица у години, износе у динарима: I Укупно остварени текући приходи и примања II Укупно извршени текући расходи и издаци III Разлика укупних примања и укупних издатака (I-II) ,00 динара ,00 динара ,00 динара Члан 2. Утврђује се укупна актива, укупна пасива, ванбиланска актива и ванбилансна пасива, исказане у Обрасцу бр. 1 Биланс стања на дан 31. децембра године у следећим износима: укупна актива укупна пасива укупна ванбилансна актива укупна ванбилансна пасива ,00 динара ,00 динара ,00 динара ,00 динара Структура aктиве и пасиве: Kласа / Категорија Опис (у динарима ) Износ текуће године АКТИВА 0 НEФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА ,00 01 НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА У СТАЛНИМ СРЕДСТВИМА ,00 02 НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА У ЗАЛИХАМА ,00 1 ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА ,00 11 ДУГОРОЧНА ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА ,00 12 НОВЧАНА СРЕДСТВА, ПЛЕМЕНИТИ МЕТАЛИ, ХАРТИЈЕ ОД ВРЕДНОСТИ, ПОТРАЖИВАЊА И КРАТКОРОЧНИ ПЛАСМАНИ ,00 13 АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА ,00 УКУПНА АКТИВА , ВАНБИЛАНСНА АКТИВА ,00

2 - 2 - ПАСИВА 2 ОБАВЕЗЕ ,00 21 ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ ,00 22 КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ ,00 23 ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ РАСХОДА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ ,00 24 ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ОСТАЛИХ РАСХОДА, ИЗУЗЕВ РАСХОДА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ ,00 25 ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА ,00 29 ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (11209) ,00 3 КАПИТАЛ, УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА И ВАНБИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА ,00 31 КАПИТАЛ , Вишак прихода и примања суфицит , Нераспоређени вишак прихода и примања из ранијих година , Дефицит из ранијих година ,00 УКУПНА ПАСИВА , ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА ,00 Члан 3. Утврђују се приходи и примања од продаје нефинансијске имовине, расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине и финансијски резултат, исказани у Обрасцу бр. 2 Биланс прихода и расхода, у следећим износима: - приходи и примања од продаје нефинансијске имовине ,00 динара - расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине ,00 динара - мањак прихода и примања буџетски дефицит ,00 динара Структура текућих прихода и примања од продаје нефинансијске имовине: (у динарима) Економска класификација ОПИС ИЗНОС I 7 ТЕКУЋИ ПРИХОДИ ,00 71 ПОРЕЗИ , Порез на доходак, добит и капиталне добитке , Порез на фонд зарада 1.000, Порез на имовину , Порез на добра и услуге , Други порези ,00 73 ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ , Донације од изностраних држава , Донације и помоћи од међународних организација , Трансфери од других нивоа власти ,00 74 ДРУГИ ПРИХОДИ , Приходи од имовине , Приходи од продаје добара и услуга , Новчане казне и одузета имовинска корист , Добровољни трансфери од физичких и правних лица , Мешовити и неодређени приходи ,00

3 МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА , Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године ,00 II 8 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ ,00 81 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА , Примања од продаје непокретности , Примања од продаје осталих основних средстава ,00 82 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА , Примања од продаје робе за даљу продају ,00 УКУПНО ( I + II ) ,00 Структура текућих расхода и издатака за нефинансијску имовину: (у динарима) Економска класификациј а ОПИС ИЗНОС III 4 ТЕКУЋИ РАСХОДИ ,00 41 Расходи за запослене , Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) , Социјални доприноси на терет послодавца , Накнаде у натури , Социјална давања запосленима , Накнаде трошкова за запослене , Награде запосленима и остали посебни расходи , Посланички додатак ,00 42 КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА , Стални трошкови , Tрошкови путовања , Услуге по уговору , Специјализоване услуге , Текуће поправке и одржавање , Материјал ,00 44 ОТПЛАТА КАМАТА И ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА , Отплата домаћих камата , Пратећи трпшкови задуживања ,00 45 СУБВЕНЦИЈЕ , Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама , Субвенције приватним предузећима ,00 46 ДОНАЦИЈЕ, ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ , Трансфери осталим нивоима власти , Остале дотације и трансфери ,00 47 СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА , Накнаде за социјалну заштиту из буџета ,00 48 ОСТАЛИ РАСХОДИ , Дотације невладиним организацијама , Порези, обавезне таксе и казне , Новчане казне и пенали по решењу судова , Накнада штете настале услед елементарних непогода , Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа ,00 IV 5 ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ ,00 51 ОСНОВНА СРЕДСТВА , Зграде и грађевински објекти , Машине и опрема ,00

4 Култивисана имовина , Нематеријална имовина ,00 52 Залихе , Залихе робе за даљу продају ,00 54 ПРИРОДНА ИМОВИНА , Земљиште ,00 УКУПНО ( III + IV ) ,00 Члан 4. Утврђује се кориговање мањка прихода и примања из следећих извора: a) умањење за укључивање дела нераспоређеног вишка прихода и примања из ранијих година који је коришћен за покриће расхода и издатака текуће године (ОП2349) ,00 динара дела пренетих неутрошених средстава из ранијих година година коришћен за покриће расхода и издатака текуће године (ОП2351) износ расхода и издатака за нефинансијску имовину, финансираних из кредита (ОП 2352) б)увећање за укључивање утрошених средства текућих прихода од продаје нефинансијске имовине за отплату обавеза по кредитима (ОП 2355) утрошених средства текућих прихода и примања од продаје нефинансијске имовине за набавку финансијске имовине (ОП 2356) ,00 динара ,00 динара ,00 динара ,00 динара Члан 5. Утврђује се, након корекције буџетског дефицита из члана 3. средствима из члана 4., суфицит у износу од ,00 динара. Члан 6. Утврђују се примања, издаци и мањак примања, исказани у Обрасцу бр. 3 Извештај о капиталним издацима и финансирању у следећим износима: - примања ( класе 8 и 9 ) ,00 динара - издаци ( класе 5 и 6 ) ,00 динара - мањак примања ,00 динара Структура примања: (у динарима) Редни бр. Категорија ОПИС ИЗНОС Примања од продаје основних средстава , Примања од продаје залиха , Примања од задуживања ,00 I УКУПНИ ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА (1+2+3) ,00

5 - 5 - Структура издатака : (у динарима) Редни бр. Категорија ОПИС ИЗНОС Основна средства , Залихе , Природна имовина , Oтплата главнице , Набавка финансијске имовине ,00 II УКУПНО ( ) ,00 Члан 7. Утврђују се новчани приливи, новчани одливи, вишак новчаних прилива и салдо готовине на дан године исказани у Обрасцу бр. 4 Извештај о новчаним токовима, у следећим износима: новчани приливи новчани одлив вишак новчаних прилива салдо готовине на дан године ,00 динара ,00 динара ,00 динара ,00 динара Структура новчаних прилива, новчаних одлива и салдо готовине на дан године: ( у динарима) Р.бр. из Обрасца 4 Класа ОПИС ИЗНОС 4001 Новчани приливи , Текући приходи , Примања од продаје нефинансијске имовине , Примања од задуживања и продаје финансијске имовине , Новчани одливи , Текући расходи , Издаци за нефинансијску имовину , Издаци за отплатуз главнице и набавку финансијске имовине , Вишак новчаних прилива ,00 Салдо готовине на дан године износи ,00 динара. Члан 8. У Извештају о извршењу буџета у периоду од године (Образац 5.), утврђена је укупна разлика у износу од ,00 динара, између укупних прихода и примања и примања од задуживања и продаје финансијске имовине у износу од ,00 динара и укупних расхода и издатака у износу од ,00 динара и то: - текући приходи и примања од продаје нефинансијске имовине (класе 7 и 8) ,00 динара - текући расходи и издаци за нефинансијску имовину (класе 4 и 5) ,00 динара

6 мањак прихода - буџетски дефицит ,00 динара - примања од задуживања и продаје финансијске имовине (класа 9) ,00 динара - издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине (класа 6) ,00 динара - вишак новчаних прилива ,00 динара Члан 9. Остварени вишак прихода и примања суфицит (консолидовани) из члана 5. ове Одлуке у износу од ,00 динара, преноси се у наредну годину и састоји се из: - дела вишка прихода и примања - суфицита који је наменски опредељен у износу од - дела нераспоређеног вишка прихода и примања суфицита у износу од ,00 динара ,00 динара Члан 10. Наменски опредељена средства из члана 9. у укупном износу од ,00 динара, биће распоређена Одлуком о ребалансу буџета Града Сремска Митровица за годину и то: (у динарима) Ред. бр. Назив буџетског корисника Износ Буџет града Сремска Митровица ,00 2. Завод за заштиту споменика културе обнова спомен обележја Сремски фронт и Иришки венац ,00 3. Подрачун Средства за побољшање услова живота избеглих и интерно расељених лица ,00 4. Предшколска установа Пчелица унапређење процеса рада у објектима предшколске установе ,00 Укупно ,00 Нераспоређени део вишка прихода и примања из члана 9. биће делом распоређен Одлуком о ребалансу буџета града Сремска Митровица за годину, на основу одлука органа управљања индиректних буџетских корисника, и то: (у динарима) Ред. бр. Назив буџетског корисника Износ Буџет града Сремска Митровица ,00 2. Предшколска установа Пчелица ,00 3. Позориште "Добрица Милутиновић" ,00 4. Музеј Срема ,00 5. Библиотека Глигорије Возаревић ,00 6. Историјски архив "Срем" ,00 7. Галерија Лазар Возаревић 1.000,00 8. Центар за културу "Сирмијумарт" 5.000,00 9. Пословно спортски центар «Пинки» ,00 Укупно: ,00

7 - 7 - ПОСЕБАН ДЕО ОСТВАРЕЊЕ ПРИХОДА И РАСХОДА У ПЕРИОДУ I-XII ГОДИНЕ Члан 11. Укупно остварени приходи и примања по изворима, утврђују се у следећим износима: Економска класификација ИЗВОР ПРИХОДА И ПРИМАЊА Средства из буџета Средства из додатних прихода Укупна средства %4/3 %7/6 Планирано Остварено Планирано Остварено Планирано Остварено %10/ ПРЕНЕТИ ПРИХОДИ ИЗ ПРЕТХОДНЕ ГОДИНЕ , ,46 99, , ,00 100, , ,46 99,99 Пренета средства из предходне године , ,46 99, , ,00 100, , ,46 99, ТЕКУЋИ ПРИХОДИ , ,30 77, , ,00 90, , ,30 77, ПОРЕЗИ , ,90 88,10 0,00 0,00 0, , ,90 88, ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ , ,85 83,72 0,00 0,00 0, , ,85 83, Порез на зараде , ,00 80, , ,00 80, Порез на приходе од самосталних делатности , ,86 114, , ,86 114, Порез на приходе од имовине , ,34 196, , ,34 196, Порез на приходе од осигурања лица ,00 0, ,00 0,00 0, Самодопринос , ,72 61, , ,72 61, Порез на друге приходе , ,93 117, , ,93 117, ПОРЕЗ НА ФОНД ЗАРАДА 0,00 718,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 718,63 0, Порез на фонд зарада 718,63 0,00 0,00 718,63 0, ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ , ,15 105,10 0,00 0,00 0, , ,15 105, Порез на имовину , ,28 110, , ,28 110, Порез на наслеђе и поклон , ,95 53, , ,95 53, Порез на капиталне трансакције , ,92 95, , ,92 95, Порез на акције на име и уделе ,00 0, ,00 0,00 0,00

8 ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ , ,86 98,15 0,00 0,00 0, , ,86 98, Комунална такса за коришћење рекламних паноа , ,00 17, , ,00 17, Порези, таксе и накнаде на моторна возила , ,00 102, , ,00 102,90 Накнада за коришћење добара од општег интереса , ,06 95, , ,06 95, Концесионе накнаде и боравишне таксе , ,00 69, , ,00 69, Општинске и градске накнаде , ,00 69, , ,00 69, Накнада за коришћење општинских путева , ,80 116, , ,80 116, ДРУГИ ПОРЕЗИ , ,41 76,25 0,00 0,00 0, , ,41 76, Комунална такса на фирму , ,41 76,25 0, , ,41 76, ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ , ,75 79, , ,00 95, , ,75 82, ДОНАЦИЈЕ OД ИНОСТРАНИХ ДРЖАВА 0,00 0, , ,00 100, , ,00 100, Текуће донације од иностраних држава у корист нивоа градова ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА Текуће донације од међународних организација у корист нивоа градова Капиталне донације од међународних организација у корист нивоа градова , ,00 100, , ,00 100, , ,00 100, , ,00 100, , ,00 100, , , , , ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ , ,75 79, , ,00 95, , ,75 82, Ненаменски трансфери од Републике у корист нивоа градова Други текући трансфери од Републике у корист нивоа градова Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од Републике у корист нивоа градова Фунционални трансфери од АПВ у корист нивоа градова Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од АПВ у корист нивоа градова Ненаменски трансфери од АПВ у корист нивоа градова Капитални наменски трансфери од Републике у корист нивоа градова Капитални наменски трансфери од АПВ у корист нивоа градова , ,00 13, , ,00 13, , ,00 83, , ,00 83, , ,00 44, , ,00 100, , ,00 90,99 0,00 0,00 0, , ,63 99, , ,63 99, , ,00 100, , ,00 100, , ,00 100, , ,00 100, , ,12 118, , ,12 118,60

9 ДРУГИ ПРИХОДИ , ,65 46, , ,00 84, , ,65 51, ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ , ,53 83,64 0, ,00 0, , ,53 83, Камате на средства консолидованог рачуна трезора града ,00 0, ,00 0,00 0, Приходи од имовине који припадају имаоцима полиса осигурања ,00 0, , Накнада за коришћење природних добара , ,40 81, , ,40 81, Накнада за коришћење шумског и пољопривредног земљишта Накнада за коришћење простора и грађевинског земљишта , ,73 69, , ,73 69, , ,40 94, , ,40 94, ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА , ,36 23, , ,00 62, , ,36 26, Приходи од продаје добара и услуга у корист нивоа Републике ,80 0, , Приходи од продаје добара и услуга , ,20 39, , ,00 119, , ,20 46, Таксе у корист нивоа градова , ,67 75, , ,67 75, Накнада за уређивање грађевинског земљишта , ,19 11, , ,19 11, Приходи буџета града од споредне продаје добара и услуга Приходи индиректних корисника буџетских средстава који се остварују додатним активностима , ,50 0, , ,50 0, , ,00 33, , ,00 33, Инпутирана продаја добара и услуга ,00 0, , НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ Приходи од новчаних казни за саобраћајне прекршаје Приходи од новчаних казни за прекршаје у корист нивоа градова ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа градова Капитални добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа градова , ,75 78,59 0,00 0,00 0, , ,75 78, , ,75 83, , ,75 83, , ,00 25, , ,00 25, , ,00 100, , ,00 12, , ,00 38, , ,00 100, , ,00 170, , ,00 130, , ,00 100, , , ,00 25,19

10 МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ , ,01 67, , ,00 104, , ,01 84, Мешовити и неодређени приходи у корист нивоа градова МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА , ,01 67, , ,00 104, , ,01 84,44 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, , Меморандумске ставке за рефундацију расхода 0,00 0,00 0, Меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА Примања од продаје непокретности у корист нивоа градова Примања од продаје покретних ствари у корист нивоа градова Примања од продаје осталих основних средстава у корист нивоа градова ,00 0, , , ,45 52, , ,00 80, , ,45 65, , ,45 52,74 0, ,00 0, , ,45 52, , ,45 56, , ,45 56, ,00 0, ,00 0,00 0, , ,00 87, , , ,00 87, ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА 0,00 0,00 0, , ,00 80, , ,00 80, Примања од продаје робе за даљу продају у корист ниова градова ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ , ,00 80, , ,00 80, , ,83 99,02 0,00 0,00 0, , ,83 99, ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА , ,83 0,00 0,00 0,00 0, , ,83 99, Примања од задуживања од пословних банака у земљи у корист нивоа градова , ,83 99, , ,83 99, Примања од иностраног задуживања 0,00 0,00 0, ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИН. ИМОВИНЕ УКУПНО ПРЕНЕТА СРЕДСТВА, ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА , ,58 80, , ,00 90, , ,58 81, , ,04 80, , ,00 90, , ,04 81,47

11 Члан 12. Укупни расходи и издаци буџета по основним наменама у години, утврђују се у следећим износима: Економска класификација ВРСТЕ РАСХОДА И ИЗДАТАКА Средства из буџета Средства из додатних прихода Укупна средства Планирано Остварено %4/3 Планирано Остварено %7/6 Планирано Остварено %10/ ТЕКУЋИ РАСХОДИ , ,13 88, , ,00 56, , ,13 85, РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ , ,80 98, , ,00 89, , ,80 97, Плате и додаци запослених , ,10 99, , ,00 89, , ,10 98, Социјални доприноси на терет послодавца , ,05 99, , ,00 90, , ,05 98, Накнаде у натури (превоз) , ,22 42, , ,00 48, , ,22 43, Социјална давања запосленима , ,05 84, , ,00 95, , ,05 84, Накнаде за запослене , ,58 91, , ,00 91, , ,58 91, Награде,бонуси и остали посебни расходи , ,64 90, , ,00 16, , ,64 90, Посланички додатак , ,16 99,88 0,00 0,00 0, , ,16 99, КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА , ,18 81, , ,00 40, , ,18 76, Стални трошкови , ,63 79, , ,00 67, , ,63 79, Трошкови путовања , ,53 87, , ,00 36, , ,53 83, Услуге по уговору , ,67 85, , ,00 45, , ,67 82, Специјализоване услуге , ,63 82, , ,00 20, , ,63 65, Текуће поправке и одржавање , ,22 79, , ,00 86, , ,22 79, Материјал , ,50 80, , ,00 85, , ,50 81, ОТПЛАТА КАМАТА , ,63 79,15 0,00 0,00 0, , ,63 79, Отплата домаћих камата; , ,22 78,86 0,00 0,00 0, , ,22 78, Пратећи трошкови задуживања , ,41 86,40 0,00 0, , ,41 86, СУБВЕНЦИЈЕ , ,36 86,02 0,00 0,00 0, , ,36 86,02 Текуће субвенције јавним нефинансијским , ,96 76,34 0,00 0,00 0, , ,96 76,34 предузећима и организацијама 454 Субвенције приватним предузећима , ,40 98,25 0,00 0,00 0, , ,40 98, ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ , ,38 94, , ,00 56, , ,38 93, Текући трансфери осталим нивоима власти , ,18 94,88 0,00 0,00 0, , ,18 94, Капитални трансфери осталим нивоима власти , ,20 92,65 0,00 0,00 0, , ,20 92, Остале донације, дотације и трансфери , ,00 91, , ,00 56, , ,00 89,27

12 СОЦИЈАЛНА ПОМОЋ , ,71 64, , ,00 268, , ,71 66, Накнаде за социјалну заштиту из буџета , ,71 64, , ,00 268, , ,71 66, ОСТАЛИ РАСХОДИ , ,07 95, , ,00 64, , ,07 95, Дотације невладиним организацијама; , ,26 95, , ,00 81, , ,26 95, Порези, обавезне таксе, казне и пенали; , ,67 77, , ,00 60, , ,67 74, Новчане казне и пенали по решењу судова; , ,75 99, ,00 0,00 0, , ,75 83, Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или других природних узрока; Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа; , ,00 99,81 0,00 0,00 0, , ,00 99, , ,39 99, , ,00 0, , ,39 99,86 АДМИНИСТРАТИВНИ ТРАНСФЕРИ БУЏЕТА ,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,55 0,00 0, Стална резерве ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, Текућа резерве 225,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 225,55 0,00 0, КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ , ,72 62, , ,00 53, , ,72 62, ОСНОВНА СРЕДСТВА , ,32 61, , ,00 51, , ,32 61, Зграде и грађевински објекти; , ,49 73, , ,00 30, , ,49 72, Машине и опрема; , ,84 22, , ,00 75, , ,84 24, Култивисана имовина; , ,00 99,98 0,00 0,00 0, , ,00 99, Нематеријална имовина , ,99 97, , ,00 18, , ,99 59, ЗАЛИХЕ 0,00 0,00 0, , ,00 64, , ,00 64, Залихе робе за даљу продају 0,00 0,00 0, , ,00 64, , ,00 64,84 ПРИРОДНА ИМОВИНА , ,40 99,94 0,00 0,00 0, , ,40 99, Земљиште; , ,40 99,94 0,00 0,00 0, , ,40 99, ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ Отплата главнице на домаће хартије од вредности,изузев акција , ,89 99,86 0,00 0,00 0, , ,89 99, , ,89 99,86 0,00 0,00 0, , ,89 99, , ,89 99,86 0,00 0,00 0, , ,89 99, НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ , ,00 100,00 0,00 0,00 0, , ,00 100, Набавка домаће финансијске имовине , ,00 100,00 0,00 0,00 0, , ,00 100,00 УКУПНИ ЈАВНИ РАСХОДИ , ,74 80, , ,00 56, , ,74 78,87

13 Члан 13. Укупни расходи и издаци буџета укључујући и расходе и издатке из додатних прихода буџетских корисника, извршени су у следећим износима по организационој и економској класификацији: Раздео Глава Програмска класифиција Функција Позиција Економска класификација Опис Средства из буџета % 9/8 Средства из додатних прихода % 12/11 Укупна средства Планирано Остварено Планирано Остварено Планирано Остварено % 15/ I 1.1 СКУПШТИНА ГРАДА 0602 ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА Функционисање локалне самоуправе и градских општина Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови 1/1 411 Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) , ,66 99, , ,66 99,96 1/2 412 Социјални доприноси на терет послодавца , ,41 99, , ,41 99,93 1/3 415 Накнаде трошкова за запослене , ,09 99, , ,09 99, Награде запосленима и остали посебни расходи , ,46 52, , ,46 52, Посланички додатак , ,16 99, , ,16 99, Услуге по уговору , ,71 99, , ,71 99, Материјал , ,00 98, , ,00 98, Остале донације, дотације и трансфери , ,37 96, , ,37 96,43 5/1 621 Набавка домаће финансијске имовине , ,00 100, , ,00 100,00 Извори финансирања за функцију 110: 01 Приходи из буџета , ,86 99, , ,86 99,62 Функција 110: , ,86 99,62 0,00 0,00 0, , ,86 99,62 Извори финансирања за програмску активност : 01 Приходи из буџета , ,86 99, , ,86 99,62 Свега за програмску активност : , ,86 99,62 0,00 0,00 0, , ,86 99,62 Извори финансирања за Програм 15: 01 Приходи из буџета , ,86 99, , ,86 99,62 Свега за Програм 15: , ,86 99,62 0,00 0,00 0, , ,86 99,62

14 Извори финансирања за Главу 1: 01 Приходи из буџета , ,86 99, , ,86 99,62 Свега за Главу 1.1: , ,86 99,62 0,00 0,00 0, , ,86 99,62 Извори финансирања за Раздео I: 01 Приходи из буџета , ,86 99, , ,86 99,62 Свега за Раздео I: , ,86 99,62 0,00 0,00 0, , ,86 99,62 II 2.1 СТРУЧНА СЛУЖБА СКУПШТИНЕ ГРАДА 0602 ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА Функционисање локалне самоуправе и градских општина 110 Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) , ,94 99, , ,94 99, Социјални доприноси на терет послодавца , ,47 99, , ,47 99, Накнаде трошкова за запослене , ,62 99, , ,62 99, Услуге по уговору , ,40 94, , ,40 94, Остале донације, дотације и трансфери , ,75 99, , ,75 99,98 Извори финансирања за функцију 110: 01 Приходи из буџета , ,18 98, , ,18 98,75 Функција 110: , ,18 98,75 0,00 0,00 0, , ,18 98,75 Извори финансирања за програмску активност : 01 Приходи из буџета , ,18 98, , ,18 98,75 Свега за програмску активност : , ,18 98,75 0,00 0,00 0, , ,18 98,75 Извори финансирања за Програм 15: 01 Приходи из буџета , ,18 98, , ,18 98,75 Свега за Програм 15: , ,18 98,75 0,00 0,00 0, , ,18 98,75 Извори финансирања за Главу 2.1: 01 Приходи из буџета , ,18 98, , ,18 98,75 Свега за Главу 2.1: , ,18 98,75 0,00 0,00 0, , ,18 98,75 Извори финансирања за Раздео II: 01 Приходи из буџета , ,18 98, , ,18 98,75 Свега за Раздео II: , ,18 98,75 0,00 0,00 0, , ,18 98,75

15 III 3.1 ГРАДОНАЧЕЛНИК 0602 ПРОГРАМ 15 - ЛОКАЛНА САМОУПРАВА Функционисање локалне самоуправе и градских општина 110 Извршни и законодавни органи Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) , ,24 100, , ,24 100, Социјални доприноси на терет послодавца , ,39 99, , ,39 99, Накнаде трошкова за запослене , ,37 98, , ,37 98, Награде запосленима и остали посебни расходи , ,64 99, , ,64 99, Трошкови путовања , ,88 95, , ,88 95, Услуге по уговору , ,46 88, , ,46 88, Остале донације, дотације и трансфери , ,62 93, , ,62 93,54 17/1 485 Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа , ,64 100, , ,64 100,00 Извори финансирања за функцију 110: 01 Приходи из буџета , ,24 97, , ,24 97,24 Функција 110: , ,24 97,24 0,00 0,00 0, , ,24 97,24 Извори финансирања за програмску активност : 01 Приходи из буџета , ,24 97, , ,24 97,24 Свега за програмску активност : , ,24 97,24 0,00 0,00 0, , ,24 97,24 Извори финансирања за Програм 15: 01 Приходи из буџета , ,24 97, , ,24 97,24 Свега за Програм 15: , ,24 97,24 0,00 0,00 0, , ,24 97,24 Извори финансирања за Главу 3.1: 01 Приходи из буџета , ,24 97, , ,24 97,24 Свега за Главу 3.1: , ,24 97,24 0,00 0,00 0, , ,24 97,24 Извори финансирања за Раздео III: 01 Приходи из буџета , ,24 97, , ,24 97,24 Свега за Раздео III: , ,24 97,24 0,00 0,00 0, , ,24 97,24

16 IV 4.1 ГРАДСКО ВЕЋЕ 0602 ПРОГРАМ 15 - ЛОКАЛНА САМОУПРАВА Функционисање локалне самоуправе и градских општина 110 Извршни и законодавни органи Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) , ,78 99, , ,78 99, Социјални доприноси на терет послодавца , ,35 99, , ,35 99, Накнаде трошкова за запослене , ,44 75, , ,44 75, Награде запосленима и остали посебни расходи , ,81 91, , ,81 91, Трошкови путовања ,00 0, ,00 0,00 0, Услуге по уговору , ,81 88, , ,81 88, Остале донације, дотације и трансфери , ,71 99, , ,71 99,89 24/1 485 Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа , ,94 100, , ,94 100,00 Извори финансирања за функцију 110: 01 Приходи из буџета , ,84 94, , ,84 94,65 Функција 110: , ,84 94, , ,84 94,65 Извори финансирања за програмску активност : 01 Приходи из буџета , ,84 94, , ,84 94,65 Свега за програмску активност : , ,84 94, , ,84 94,65 Извори финансирања за Програм 15: 01 Приходи из буџета , ,84 94, , ,84 94,65 Свега за Програм 15: , ,84 94, , ,84 94,65 Извори финансирања за Главу 4.1: 01 Приходи из буџета , ,84 94, , ,84 94,65 Свега за Главу 4.1: , ,84 94, , ,84 94,65 Извори финансирања за Раздео IV: 01 Приходи из буџета , ,84 94, , ,84 94,65 Свега за Раздео IV: , ,84 94, , ,84 94,65

17 V 5.1 ГРАДСКО ПРАВОБРАНИЛАШТВО 0602 ПРОГРАМ 15 - ЛОКАЛНА САМОУПРАВА Општинско/градско правобранилаштво 330 Судови Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) , ,84 99, , ,84 99, Социјални доприноси на терет послодавца , ,32 99, , ,32 99, Социјална давања запосленима 0,00 0,00 0, Накнаде трошкова за запослене , ,93 93, , ,93 93, Стални трошкови , ,00 52, , ,00 52, Услуге по уговору , ,64 52, , ,64 52, Остале донације, дотације и трансфери , ,59 95, , ,59 95,16 Извори финансирања за функцију 330: 01 Приходи из буџета , ,32 94, , ,32 94,23 Функција 330: , ,32 94,23 0,00 0,00 0, , ,32 94,23 Извори финансирања за програмску активност : 01 Приходи из буџета , ,32 94, , ,32 94,23 Свега за програмску активност : , ,32 94,23 0,00 0,00 0, , ,32 94,23 Извори финансирања за Програм 15: 01 Приходи из буџета , ,32 94, , ,32 94,23 Свега за Програм 15: , ,32 94,23 0,00 0,00 0, , ,32 94,23 Извори финансирања за Главу 5.1: 01 Приходи из буџета , ,32 94, , ,32 94,23 Свега за Главу 4.1: , ,32 94,23 0,00 0,00 0, , ,32 94,23 Извори финансирања за Раздео V: 01 Приходи из буџета , ,32 94, , ,32 94,23 Свега за Раздео V: , ,32 94,23 0,00 0,00 0, , ,32 94,23 VI 6.1 ГРАДСКА УПРАВА ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ 0602 ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА Функционисање локалне самоуправе и градских општина 130 Опште јавне услуге Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) , ,44 100, , ,44 100, Социјални доприноси на терет послодавца , ,58 99, , ,58 99, Накнаде у натури 0,00 0,00 0,00 0, Социјална давања запосленима , ,89 99, , ,89 99, Накнаде трошкова за запослене , ,01 98, , ,01 98, Награде запосленима и остали посебни расходи 0,00 0,00 0,00 0,00

18 Стални трошкови , ,02 100, , ,02 100, Трошкови путовања , ,96 96, , ,96 96, Услуге по уговору , ,89 100, , ,89 100, Остале донације, дотације и трансфери , ,80 100, , ,80 100, Накнаде за социјалну заштиту из буџета , ,00 99, , ,00 99, Дотације невладиним организацијама-дотација политичким странкама за редован рад , ,67 100, , ,67 100,00 43/1 481 Дотације невладиним организацијама-дотација политичким странкама за изборну кампању , ,77 100, , ,77 100, Дотације невладиним организацијама , ,00 98, , ,00 98, Новчане казне и пенали по решењу судова 0,00 0,00 0,00 0, Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа , ,69 100, , ,69 100, Стална резерва 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Текућа резерва 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Машине и опрема , ,00 99, , ,00 99, Нематеријална имовина , ,00 100, , ,00 100,00 Извори финансирања за функцију 130: 01 Приходи из буџета , ,72 99, , ,72 99,95 10 Примања од домаћих задуживања , ,00 100, , ,00 100,00 13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година , ,00 99, , ,00 99,14 Функција 130: , ,72 99,97 0,00 0,00 0, , ,72 99,97 Извори финансирања за Програмску активност : 01 Приходи из буџета , ,72 99, , ,72 99,95 10 Примања од домаћих задуживања , ,00 100, , ,00 100,00 13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година , ,00 99, , ,00 99,14 Свега за Програмску активност : , ,72 99,97 0,00 0,00 0, , ,72 99, Управљање јавним дугом 170 Управљање јавним дугом Отплата домаћих камата , ,26 100, , ,26 100,00 51/2 444 Пратећи трошкови задуживања , ,15 100, , ,15 100,00 51/1 611 Отплата главнице домаћим ревизорима , ,47 99, , ,47 99,93 Извори финансирања за функцију 170: 01 Приходи из буџета , ,88 99, , ,88 99,94 Функција 170: , ,88 99,94 0,00 0,00 0, , ,88 99,94 Извори финансирања за Програмску активност : 01 Приходи из буџета , ,88 99, , ,88 99,94 Свега за Програмску активност : , ,88 99,94 0,00 0,00 0, , ,88 99,94

19 Извори финансирања за Програм 15: 01 Приходи из буџета , ,60 99, , ,60 99,95 10 Примања од домаћих задуживања , ,00 100, , ,00 100,00 13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година , ,00 99, , ,00 99,14 Свега за Програм 15: , ,60 99,96 0,00 0,00 0, , ,60 99,96 Извори финансирања за Главу 6.1: 01 Приходи из буџета , ,60 99, , ,60 99,95 10 Примања од домаћих задуживања , ,00 100, , ,00 100,00 13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година , ,00 99, , ,00 99,14 Свега за Главу 6.1: , ,60 99,96 0,00 0,00 0, , ,60 99, МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 0602 ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА Месне заједнице 160 Опште јавне услуге некласификоване на другом месту; Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) , ,45 99, , ,45 99, Социјални доприноси на терет послодавца , ,43 99, , ,43 99, Социјална давања запосленима , ,60 99, , ,60 99, Накнаде трошкова за запослене , ,00 98, , ,00 98, Награде запосленима и остали посебни расходи , ,00 98, , ,00 98, Стални трошкови , ,03 97, , ,03 97, Услуге по уговору , ,13 99, , ,13 99, Специјализоване услуге , ,26 99, , ,26 99, Текуће поправке и одржавање , ,85 99, , ,85 99, Материјал , ,08 100, , ,08 100, Остале донације, дотације и трансфери , ,67 100, , ,67 100, Накнаде за социјалну заштиту из буџета 0,00 0,00 0, Порези, обавезне таксе, казне и пенали 4.000, ,00 70, , ,00 70, Зграде и грађевински објекти , ,14 99, , ,14 99, Машине и опрема , ,10 99, , ,10 99, Нематеријална имовина , ,00 99, , ,00 99,17 Извори финансирања за функцију 160: 01 Приходи из буџета , ,74 99, , ,74 99,75 08 Добровољни трансфери од физичких и правних лица , ,00 100, , ,00 100,00 Функција 160: , ,74 99,75 0,00 0,00 0, , ,74 99,75 Извори финансирања за Програмску активност : 01 Приходи из буџета , ,74 99, , ,74 99,75 08 Добровољни трансфери од физичких и правних лица , ,00 100, , ,00 100,00 Свега за Програмску активност : , ,74 99,75 0,00 0,00 0, , ,74 99,75

20 Извори финансирања за Програм 15: 01 Приходи из буџета , ,74 99, , ,74 99,75 08 Добровољни трансфери од физичких и правних лица , ,00 100, , ,00 100,00 Свега за Програм 15: , ,74 99,75 0,00 0,00 0, , ,74 99, ПРОГРАМ 2 - КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ 0601-П1 ПРОЈЕКАТ: Meсна заједница Кузмин - Изградња капеле 660 Послови становања и заједнице некласификовани на другом месту Зграде и грађевински објекти 0,00 0,00 0,00 0,00 Извори финансирања за функцију 660: 01 Приходи из буџета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Функција 660: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Извори финансирања за Пројекат 0601-П1 01 Приходи из буџета 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Свега за Пројекат 0601-П1: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, П2 660 ПРОЈЕКАТ: Meсна заједница Јарак - Изградња капеле Послови становања и заједнице некласификовани на другом месту Зграде и грађевински објекти 0,00 0,00 0,00 Извори финансирања за функцију 660: 01 Приходи из буџета 0,00 0,00 0,00 0,00 Функција 660: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Извори финансирања за Пројекат 0601-П2 01 Приходи из буџета 0,00 0,00 0,00 0,00 Свега за Пројекат 0601-П2: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Извори финансирања за Програм 2: 01 Приходи из буџета 0,00 0,00 0,00 0,00 Свега за Програм 2: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Извори финансирања за Главу 6.2: 01 Приходи из буџета , ,74 99, , ,74 99,75 08 Добровољни трансфери од физичких и правних лица , ,00 100, , ,00 100,00 Свега за Главу 6.2: , ,74 99,75 0,00 0,00 0, , ,74 99,75

21 Извори финансирања за Раздео VI: 01 Приходи из буџета , ,34 99, , ,34 99,82 08 Добровољни трансфери од физичких и правних лица , ,00 100, , ,00 100,00 10 Примања од домаћих задуживања , ,00 100, , ,00 100,00 13 Нераспоређени вишак прихода из ранијих година , ,00 99, , ,00 99,14 Свега за Раздео VI: , ,34 99,85 0,00 0,00 0, , ,34 99,85 VII 7.1 ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОПШТЕ И ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ 0602 ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА Функционисање локалне самоуправе и градских општина 130 Опште јавне услуге Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) , ,02 100, , ,02 100, Социјални доприноси на терет послодавца , ,46 100, , ,46 100, Социјална давања запосленима , ,04 97, , ,04 97, Накнаде трошкова за запослене , ,81 99, , ,81 99, Награде запосленима и остали посебни расходи , ,00 76, , ,00 76, Стални трошкови , ,70 93, , ,70 93, Трошкови путовања , ,00 99, , ,00 99, Услуге по уговору , ,33 99, , ,33 99, Специјализоване услуге Текуће поправке и одржавање , ,37 59, , ,37 59, Материјал , ,77 93, , ,77 93, Остале донације, дотације и трансфери , ,77 99, , ,77 99, Порези, обавезне таксе, казне и пенали , ,60 44, , ,60 44,86 82/1 485 Накнада штете за повреде или штету нанету од стране државних органа , ,98 98, , ,98 98, Зграде и грађевински објекти , ,99 85, , ,99 85, Машине и опрема , ,00 77, , ,00 77,53 Извори финансирања за функцију 130: 01 Приходи из буџета , ,84 94, , ,84 94,94 07 Трансфери од других нивоа власти 0,00 0,00 0,00 Функција 130: , ,84 94,94 0,00 0,00 0, , ,84 94,94 Извори финансирања за Програмску активност : 01 Приходи из буџета , ,84 94,94 0, , ,84 94,94 Свега за Програмску активност : , ,84 94,94 0,00 0,00 0, , ,84 94,94

ОПШТИНА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

ОПШТИНА СРЕМСКА МИТРОВИЦА На основу члана 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи (Сл. гласник РС бр. 129/07, 83/14, 101/16 и 47/2018), члана 77. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС бр. 54/09, 73/10 101/10,

Више

На основу члана 32. став 1. тачка 2) Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС, бр. 129/07), члана 77. и 78. Закона о буџетском систему ( Слу

На основу члана 32. став 1. тачка 2) Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС, бр. 129/07), члана 77. и 78. Закона о буџетском систему ( Слу На основу члана 32. став 1. тачка 2) Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС, бр. 129/07), члана 77. и 78. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11

Више

ISSN LIST GRADA BEOGRADA Година LXIII Број јун године Цена 265 динара Скупштина Града Београда је на седници одржаној

ISSN LIST GRADA BEOGRADA Година LXIII Број јун године Цена 265 динара Скупштина Града Београда је на седници одржаној ISSN 0350-4727 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Година LXIII Број 51 25. јун 2019. године Цена 265 динара Скупштина Града Београда је на седници одржаној 25. јуна 2019. године, на основу члана 12. став 1.

Више

Microsoft Word - Rebalans budzeta 2013.doc

Microsoft Word - Rebalans budzeta 2013.doc Скупштина Градске општине Палилула, на 10. седници одржаној 24. децембра 2013. године, на основу члана 47. и 63. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12,

Више

На основу члана 77. и 78. Закона о буџетском систему ( «Службени гласник РС.«, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-исп

На основу члана 77. и 78. Закона о буџетском систему ( «Службени гласник РС.«, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-исп На основу члана 77. и 78. Закона о буџетском систему ( «Службени гласник РС.«, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-исправка, 108/2013 и 142/2014), члана 32. став 1. тачка

Више

С л у ж б е н и л и с т Општине Бачки Петровац Број: 5a Година: LIII Бачки Петровац 12. јуна године С А Д Р Ж А Ј I СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТР

С л у ж б е н и л и с т Општине Бачки Петровац Број: 5a Година: LIII Бачки Петровац 12. јуна године С А Д Р Ж А Ј I СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТР С л у ж б е н и л и с т Општине Бачки Петровац Број: 5a Година: LIII Бачки Петровац 12. јуна 2017. године С А Д Р Ж А Ј I СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 53. - Одлука о консолидованом завршном рачуну

Више

На основу члана 76. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, број 54/09, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/13, 142/

На основу члана 76. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, број 54/09, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/13, 142/ На основу члана 76. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, број 54/09, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/13, 142/14, 68/15 др.закон, 103/15, 99/16, 113/17,95/18 и 31/19),

Више

(Microsoft Word - I deo-KONA\310NO.doc)

(Microsoft Word - I deo-KONA\310NO.doc) PREDLAGAČ: GRADSKO VEĆE P R E D L O G Na osnovu člana 79. Zakona o budžetskom sistemu ( Službeni glasnik RS br. 54/09) i člana 33. stav 1. tačka 2. Statuta Grada Subotice ( Službeni list Opštine Subotica,

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ општине Књажевац ГОДИНА XI БРОЈ ЈУН 2018 БЕСПЛАТАН ПРИМЕРАК 1 На основу члана 32. став 1. тачка 2) Закона о локалној самоуправи («

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ општине Књажевац ГОДИНА XI БРОЈ ЈУН 2018 БЕСПЛАТАН ПРИМЕРАК 1 На основу члана 32. став 1. тачка 2) Закона о локалној самоуправи (« СЛУЖБЕНИ ЛИСТ општине Књажевац ГОДИНА XI БРОЈ 11 15.ЈУН 2018 БЕСПЛАТАН ПРИМЕРАК 1 На основу члана 32. став 1. тачка 2) Закона о локалној самоуправи («Службени гласник РС», број 129/2007 и 83/2014др. закон),

Више

ПОПУЊАВА УПРАВА ЗА ТРЕЗОР - ФИЛИЈАЛА Образац

ПОПУЊАВА УПРАВА ЗА ТРЕЗОР - ФИЛИЈАЛА Образац ПУЊАВА УПРАВА ЗА ТРЕЗОР - ФИЛИЈАЛА 7 5 1 3 8 8 0 7 2 9 4 7 Образац 1 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 Врста посла Јединствени број КБС НАЗИВ

Више

ГОДИНА: IX БРОЈ: јул ЦЕНА: ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА: 1389 На основу члана 77., 78. и 79. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', бро

ГОДИНА: IX БРОЈ: јул ЦЕНА: ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА: 1389 На основу члана 77., 78. и 79. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', бро ГОДИНА: IX БРОЈ: 24 5. јул 2016. ЦЕНА: ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА: 1389 На основу члана 77., 78. и 79. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13,108/13,104/14

Више

Износ из претходне Износ текуће године Ознака Број Опис године ОП конта Исправка Нето (почетно стање) Бруто вредности (5 6) АКТИВА 1001

Износ из претходне Износ текуће године Ознака Број Опис године ОП конта Исправка Нето (почетно стање) Бруто вредности (5 6) АКТИВА 1001 Износ из претходне Износ текуће године Ознака Број Опис године ОП конта Исправка Нето (почетно стање) Бруто вредности (5 6) 1 2 3 4 5 6 7 АКТИВА 1001 000000 НEФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (1002 + 1020) 159,041

Више

Zavrsni_01375_0.xls

Zavrsni_01375_0.xls Ознака ОП Конто Опис 2001 ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (2002 + 2106) 2002 700000 ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (2003 + 2047 + 2057 + 2069 + 2094 + 2099 + 2103) 2003 710000 ПОРЕЗИ (2004 +

Више

Ознака ОП Број конта Опис Износ из претходне године АКТИВА НEФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА ( ) (почетно стање) Бруто Износ тек

Ознака ОП Број конта Опис Износ из претходне године АКТИВА НEФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА ( ) (почетно стање) Бруто Износ тек Ознака ОП Број конта Опис Износ из претходне године 1 2 3 4 5 6 11 АКТИВА НEФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (12 + 12) (почетно стање) Бруто Износ текуће годи Исправка вредности 12.235 39.3 16.52 12 1 НЕФИНАНСИЈСКА

Више

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи ( "Сл. гласник РС", број 129/07 и 83/2014), члана 76. Закона o буџетском систему ( "Сл. гласник РС",

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи ( Сл. гласник РС, број 129/07 и 83/2014), члана 76. Закона o буџетском систему ( Сл. гласник РС, На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи ( "Сл. гласник РС", број 129/07 и 83/2014), члана 76. Закона o буџетском систему ( "Сл. гласник РС", број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012,

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ ГОДИНА XLVIII БРОЈ 21. XLVIII. ÉVFOLYAM 2

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ ГОДИНА XLVIII БРОЈ 21. XLVIII. ÉVFOLYAM 2 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ ГОДИНА XLVIII 29.07.2016. БРОЈ 21. XLVIII. ÉVFOLYAM 2016.07.29. 21. SZÁM GODINA XLVIII 29.07.2016. BROJ

Више

MergedFile

MergedFile ГОДИНА XXVI ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНА ОСЕЧИНА 22.12.2017. БРОЈ 13 На основу члана 63. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', бр.54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013,

Више

Износ из претходне Износ текуће године Ознака Број Опис године ОП конта Исправка Нето (почетно стање) Бруто вредности (5 6) АКТИВА 1001

Износ из претходне Износ текуће године Ознака Број Опис године ОП конта Исправка Нето (почетно стање) Бруто вредности (5 6) АКТИВА 1001 Износ из претходне Износ текуће године Ознака Број Опис године ОП конта Исправка Нето (почетно стање) Бруто вредности (5 6) 1 2 3 4 5 6 7 АКТИВА 11 НEФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (12 + 12) 45,321 68,728 2,944 47,784

Више

Zavrsni_02283_0.xls

Zavrsni_02283_0.xls ПОПУЊАВА УПРАВА ЗА ТРЕЗОР - ФИЛИЈАЛА 7 5 2 2 2 8 3 0 7 1 7 4 6 9 1 4 2 5 1 3 7 0 4 2 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 Врста посла Јединствени

Више

На основу члана 49 и 50 Закона о јавним приходима и јавним расходима (''Сл

На основу члана 49 и 50 Закона о јавним приходима и јавним расходима (''Сл На основу члана 77. Закона о буџетском систему (''Службени гласник Републике Србије'', број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13.- исправка, 108/13, 142/14,103/15, 99/16 и 113/17), члана 32.

Више

ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ЗА 2005

ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ЗА 2005 На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", број 129/2007 ), члана 77 79. Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС", бр.54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012,

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ Година XXX Житиште Број 22. Излази по потреби страна 1. На основу члана 20. тачка3. Закона о локалној самоупр

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ Година XXX Житиште Број 22. Излази по потреби страна 1. На основу члана 20. тачка3. Закона о локалној самоупр СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ Година XXX Житиште 15.7.2016. Број 22. Излази по потреби страна 1. На основу члана 20. тачка3. Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС, бр. 129/07) и чл. 77. и

Више

Страна 1 Образац 2 Назив корисника буџетских средстава ДОМ ЗДРАВЉА СУБОТИЦА Седиште: СУБОТИЦА Матични број: ПИБ: Број подрачуна: 84

Страна 1 Образац 2 Назив корисника буџетских средстава ДОМ ЗДРАВЉА СУБОТИЦА Седиште: СУБОТИЦА Матични број: ПИБ: Број подрачуна: 84 Страна 1 Образац 2 Назив корисника буџетских средстава ДОМ ЗДРАВЉА СУБОТИЦА Седиште: СУБОТИЦА Матични број: 08881294 ПИБ: 105303985 подрачуна: 840-779661-09 Назив надлежног директног корисника буџетских

Више

03.Dom zdravlja Batocina-Finansijski plan za godinu

03.Dom zdravlja Batocina-Finansijski plan za godinu РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДОМ ЗДРАВЉА БАТОЧИНА БРОЈ:04-94-3/19-01 ДАТУМ: 21. 2. 2019.год. ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ДОМА ЗДРАВЉА БАТОЧИНА ЗА 2019. ГОДИНУ фебруар 2019. година ( у хиљ.дин.) Ек. ОП Класификација Опис Укупно

Више

На основу члана 30

На основу члана 30 Скупштина Градске општине Сурчин на седници одржаној 07.06.2018.године,на основу члана 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС', број 129/07,83/2014-др.закон и 101/2016-др.закон

Више

На основу члана 77. Закона о буџетском систему (''Службени гласник Републике Србије'', број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13.-исправк

На основу члана 77. Закона о буџетском систему (''Службени гласник Републике Србије'', број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13.-исправк На основу члана 77. Закона о буџетском систему (''Службени гласник Републике Србије'', број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13.-исправка, 108/13, 142/14,103/15, 99/16, 113/17 и 95/18), члана

Више

(Microsoft Word - Odluka o zavrsnom racunu budzeta op\232tine Negotin za godinu)

(Microsoft Word - Odluka o zavrsnom racunu budzeta op\232tine Negotin za godinu) На основу члана 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник РС», број 129/07 и 83/14- др. закон и 101/16- др. закон), члана 42. став 1. тачка 2. Статута Општине Неготин («Службени

Више

На основу члана 32

На основу члана 32 На основу члана 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи ( Сл.гласник РС, број: 129/7, 83/14 и 11/16), и члана 77. Закона о буџетском систему ( Сл. Гласник РС, број: 54/9, 73/1, 11/1, 11/11, 93/12,

Више

Sluzbeni-list-BGD-047.indd

Sluzbeni-list-BGD-047.indd ISSN 0350-4727 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Година LXIII Број 47 18. јун 2019. године Цена 265 динара АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА НОВИ БЕОГРАД Веће Градске општине Нови Београд на основу чл. 58. и 168. Закона

Више

Copy of ZR 2018.xls

Copy of ZR 2018.xls ПУЊАВА УПРАВА ЗА ТРЕЗОР - ФИЛИЈАЛА 7 5 1 0 1 8 3 4 0 7 0 2 1 2 7 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 Врста посла Јединствени број КБС НАЗИВ

Више

Sluzbeni glasnik indd

Sluzbeni glasnik indd СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА Година XLV Број 9 ПОЖАРЕВАЦ 15.07.2013. 1 ГРАДСКА ОПШТИНА КОСТОЛАЦ На основу члана 43. став 1. и члана 47. став 3. Закона о буџетском систему (,,Службени гласник Републике

Више

UnObr5 Ознака ОП Број конта Опис Износ планираних прихода и примања Укупно (од 6 до 11) Републик е Износ остварених прихода и примања Приходи и примањ

UnObr5 Ознака ОП Број конта Опис Износ планираних прихода и примања Укупно (од 6 до 11) Републик е Износ остварених прихода и примања Приходи и примањ Ознака ОП Број конта Опис Износ планираних прихода и примања Укупно (од 6 до 11) Републик е Износ остварених прихода и примања Приходи и примања из буџета Аутономне покрајине Општине / града ООСО Из донација

Више

УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ

УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ На основу члана 76. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', број 54/09, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 и 108/13 ), члана 56. Статута Града Ниша (''Службени лист Града

Више

Дванаестомесечни извештај здравствених установа 2018 Изаберите филијалу, здравствену установу, упишите датум попуњавања, попуните податке о здравствен

Дванаестомесечни извештај здравствених установа 2018 Изаберите филијалу, здравствену установу, упишите датум попуњавања, попуните податке о здравствен Дванаестомесечни извештај здравствених установа 2018 Изаберите филијалу, здравствену установу, упишите датум попуњавања, попуните податке о здравственој установи, попуните обрасцe и податке сачувајте кликом

Више

дана године ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗДРАВСТВЕНE УСТАНОВE ЗА ГОДИНУ АПОТЕКА ВРШАЦ (У хиљадама динара) Износ остварених прихода и примања Број

дана године ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗДРАВСТВЕНE УСТАНОВE ЗА ГОДИНУ АПОТЕКА ВРШАЦ (У хиљадама динара) Износ остварених прихода и примања Број дана 26.12.2013 године ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗДРАВСТВЕНE УСТАНОВE ЗА 2014. ГОДИНУ АПОТЕКА ВРШАЦ (У хиљадама динара) Износ остварених прихода и примања Број конта Опис Укупно (од 6 до 11) Приходи из буџета Општине

Више

Страна 1 Образац 5 Meni Назив корисника буџетских средстава Дом здравља "Нови Београд" Седиште: Нови Београд, Гоце Делчева 30 ПИБ: Матични б

Страна 1 Образац 5 Meni Назив корисника буџетских средстава Дом здравља Нови Београд Седиште: Нови Београд, Гоце Делчева 30 ПИБ: Матични б Страна 1 Образац 5 Meni Назив корисника буџетских средстава Дом здравља "Нови Београд" Седиште: Нови Београд, Гоце Делчева 30 ПИБ: 101674909 Матични број: 07033397 Број подрачуна: 840-637661-82 Назив надлежног

Више

Ознака ОП Конто Опис Претходна година Износ Текућа година Штампа 4001 Н О В Ч А Н И П Р И Л И В И ( ) ТЕКУЋ

Ознака ОП Конто Опис Претходна година Износ Текућа година Штампа 4001 Н О В Ч А Н И П Р И Л И В И ( ) ТЕКУЋ Ознака ОП Конто Опис Претходна година Износ Текућа година Штампа 4001 Н О В Ч А Н И П Р И Л И В И (4002 + 4106 + 4131) 64.594 63.130 4002 700000 ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (4003 + 4047 + 4057 + 4069 + 4094 + 4099

Више

Година 2018 Број 6 Прибој, године Излази по потреби Рок за рекламацију 10 дана I АКТА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУК

Година 2018 Број 6 Прибој, године Излази по потреби Рок за рекламацију 10 дана I АКТА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУК Година 2018 Број 6 Прибој, 24.09.2018. године Излази по потреби Рок за рекламацију 10 дана I АКТА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ПРИБОЈ ЗА 2018. ГОДИНУ I ОПШТИ ДЕО

Више

Sluzbeni-list-BGD-050.indd

Sluzbeni-list-BGD-050.indd ISSN 0350-4727 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Година LXIII Број 50 24. јун 2019. године Цена 265 динара АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА ВОЖДОВАЦ Скупштина Градске општине Вождовац на седници одржаној 21. јуна 2019.

Више

Дванаестомесечни извештај здравствених установа 2017 Изаберите филијалу, здравствену установу, упишите датум попуњавања, попуните податке о здравствен

Дванаестомесечни извештај здравствених установа 2017 Изаберите филијалу, здравствену установу, упишите датум попуњавања, попуните податке о здравствен Дванаестомесечни извештај здравствених установа 2017 Изаберите филијалу, здравствену установу, упишите датум попуњавања, попуните податке о здравственој установи, попуните обрасцe и податке сачувајте кликом

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 8/ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА ГОДИНА IV ВРШАЦ, 28. ЈУН ГОДИНЕ БРОЈ 8/ На основу члана 77

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 8/ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА ГОДИНА IV ВРШАЦ, 28. ЈУН ГОДИНЕ БРОЈ 8/ На основу члана 77 28.06.2019. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 8/2019 435 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА ГОДИНА IV ВРШАЦ, 28. ЈУН 2019. ГОДИНЕ БРОЈ 8/2019 1. На основу члана 77. и 78. Закона о буџетском систему ( «Службени гласник

Више

РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ - БЕОГРАД Јована Мариновића 2 ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА ГОДИНУ ФИЛИЈАЛА: 23 ЛЕСКОВАЦ ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА: 00

РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ - БЕОГРАД Јована Мариновића 2 ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА ГОДИНУ ФИЛИЈАЛА: 23 ЛЕСКОВАЦ ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА: 00 РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ - БЕОГРАД Јована Мариновића 2 ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2017. ГОДИНУ ФИЛИЈАЛА: 23 ЛЕСКОВАЦ ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА: 00223006 РХ СИЈЕРИНСКА БАЊА I. УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА

Више

Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава Гинеколошко-акушерска клиника Народни Фронт Седиште: Београд ПИБ: Матични број: 07035

Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава Гинеколошко-акушерска клиника Народни Фронт Седиште: Београд ПИБ: Матични број: 07035 Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава Гинеколошко-акушерска клиника Народни Фронт Седиште: Београд ПИБ: 100219891 Матични број: 07035888 подрачуна: 840-198661-16 Назив надлежног директног

Више

Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава Дом здравља "Краљево" Краљево Седиште: Југ Богданова бр.110, Краљево ПИБ: Матични бро

Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава Дом здравља Краљево Краљево Седиште: Југ Богданова бр.110, Краљево ПИБ: Матични бро Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава Дом здравља "Краљево" Краљево Седиште: Југ Богданова бр.110, Краљево ПИБ: 108589396 Матични број: 17870041 подрачуна: 840-868661-50 Назив надлежног

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ЧАЈЕТИНА Година: XI Цена овог броја је 300,00 динара. Годишња претплата је 3.000,00 динара. БРОЈ 4 Службени лист Општине Ч

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ЧАЈЕТИНА Година: XI Цена овог броја је 300,00 динара. Годишња претплата је 3.000,00 динара. БРОЈ 4 Службени лист Општине Ч СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ЧАЈЕТИНА - 1 - Година: XI Цена овог броја је 300,00 динара. Годишња претплата је 3.000,00 динара. БРОЈ 4 Службени лист Општине Чајетина, Број 4/2017 Чајетина, 25.маја 2017. године

Више

Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава СБПБ "КОВИН" Седиште: КОВИН ПИБ: Матични број: Број подрачуна:

Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава СБПБ КОВИН Седиште: КОВИН ПИБ: Матични број: Број подрачуна: Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава СБПБ "КОВИН" Седиште: КОВИН ПИБ: 101406360 Матични број: 08012270 подрачуна: 840-238661-05 Назив надлежног директног корисника буџетских средстава

Више

ZR_Dvanaestomesecni_

ZR_Dvanaestomesecni_ Страна 1 Образац 5 Meni Назив корисника буџетских средстава ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПИРОТ Седиште: КЕЈ Б.Б. ПИБ: 100187831 Матични број: 07414285 Број подрачуна: 840-106661-51 Назив надлежног директног

Више

Страна 2 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава Дом здравља Нови Београд Седиште: Булевар маршала Толбухина 30 Матични број: ПИБ: 1016

Страна 2 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава Дом здравља Нови Београд Седиште: Булевар маршала Толбухина 30 Матични број: ПИБ: 1016 Страна 2 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава Дом здравља Нови Београд Седиште: Булевар маршала Толбухина 30 Матични број: 07033397 ПИБ: 101674909 подрачуна: 840-637661-82 Назив надлежног директног

Више

Matični broj: PIB: Naziv korisnika sredstava: Завод за јавно здравље Зрењанин Sedište: Зрењанин ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА ГОДИНУ -

Matični broj: PIB: Naziv korisnika sredstava: Завод за јавно здравље Зрењанин Sedište: Зрењанин ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА ГОДИНУ - Matični broj: PIB: Naziv korisnika sredstava: 08169454 100655222 Завод за јавно здравље Зрењанин Sedište: Зрењанин ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2018. ГОДИНУ - 2. ИЗМЕНА I. УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА (У хиљадама динара)

Више

Страна 1 РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ - БЕОГРАД Јована Мариновића 2 ФИЛИЈАЛА: 20 НИШ ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА: СП Б СОКО БАЊА ОБРАЗАЦ

Страна 1 РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ - БЕОГРАД Јована Мариновића 2 ФИЛИЈАЛА: 20 НИШ ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА: СП Б СОКО БАЊА ОБРАЗАЦ Страна 1 РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ - БЕОГРАД Јована Мариновића 2 ФИЛИЈАЛА: 20 НИШ ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА: 00220010 СП Б СОКО БАЊА ОБРАЗАЦ ЗА ПАРТИЦИПАЦИЈУ И РЕФУНДАЦИЈЕ у периоду од 01.01.2013.

Више

Финансијски план здравствених установа за годину Изаберите филијалу, здравствену установу, упишите датум попуњавања, кликните на одговарајући об

Финансијски план здравствених установа за годину Изаберите филијалу, здравствену установу, упишите датум попуњавања, кликните на одговарајући об Финансијски план здравствених установа за 2016. годину Изаберите филијалу, здравствену установу, упишите датум попуњавања, кликните на одговарајући образац, попуните податке у одговарајући образац и сачувајте

Више

IZVEŠTAJ O BUDŽETU

IZVEŠTAJ O BUDŽETU 29 Datum štampe: 21.12.28 13:49:55 Oпштински службени ГЛАСНИК СЈЕНИЦА Оpćinski službeni GLASNIK SJENICA www.sjenica.rs Сјеница, 4. јануар 29. Sjenica, 4. januar 29. Година XX Број 1 Godina XX Broj 1 Излази

Више

Sluzbeni-list-BGD-034.indd

Sluzbeni-list-BGD-034.indd ISSN 0350-4727 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Година LXIII Број 34 16. мај 2019. године Цена 265 динара АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА НОВИ БЕОГРАД Скупштина Градске општине Нови Београд на седници одржаној 16. маја

Више

Sheet1 Предузеће: Дирекција за планирање и изградњу Краљево Матични број: ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ Ознака ОП Конто Опис План за

Sheet1 Предузеће: Дирекција за планирање и изградњу Краљево Матични број: ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ Ознака ОП Конто Опис План за Предузеће: Дирекција за планирање и изградњу Краљево Матични број: 17001841 ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ Ознака ОП Конто Опис План за 01.01.- 31.12.2015. План за 01.01.- 31.03.2015. План за 01.04.- План

Више

Sheet1 Предузеће: Дирекција за планирање и изградњу Краљево Матични број: ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ Ознака ОП Конто Опис План за

Sheet1 Предузеће: Дирекција за планирање и изградњу Краљево Матични број: ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ Ознака ОП Конто Опис План за Предузеће: Дирекција за планирање и изградњу Краљево Матични број: 17001841 ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ Ознака ОП Конто Опис План за 01.01.- 31.12.2014. Процена за 01.01.- 31.12.2014. Индекс 7/5 1 2 3

Више

Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава Специјална болница за плућне болести " Др Васа Савић" Седиште: Зрењанин ПИБ: Матични

Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава Специјална болница за плућне болести Др Васа Савић Седиште: Зрењанин ПИБ: Матични Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава Специјална болница за плућне болести " Др Васа Савић" Седиште: Зрењанин ПИБ: 101161066 Матични број: 08671923 подрачуна: 840-471661-84 Назив надлежног

Више

Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ БАЊА КАЊИЖА Седиште: КАЊИЖА Матични број: ПИБ: 10

Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ БАЊА КАЊИЖА Седиште: КАЊИЖА Матични број: ПИБ: 10 Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ БАЊА КАЊИЖА Седиште: КАЊИЖА Матични број: 08026084 ПИБ: 100788050 подрачуна: 840-385661-64 Назив надлежног директног

Више

Microsoft PowerPoint - aleksa za sajt

Microsoft PowerPoint - aleksa za sajt IZVEŠTAJ O FINANSIJSKOM POSLOVANJU STOMATOLOŠKOG FAKULTETA UNIVERZITETA U BEOGRADU PO ZAVRŠNOM RAČUNU ZA 2013. GODINU Finansijski izveštaj za 2013. godinu u 000 RSD tabela 1. Redni broj 1 1 2 3 4 5 6 7

Више

bilans stanja rashoda i prihoda 2015.xlsm

bilans stanja rashoda i prihoda 2015.xlsm Образац 4 НАЗИВ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА СЕДИШТЕ НОВИ САД Матични број ПИБ 100449534 Број подрачуна НАЗИВ НАДЛЕЖНОГ ДИРЕКТНОГ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА МУЗЕЈ САВРЕМЕНЕ УМЕТНОСТИ ВОЈВОДИНЕ ПОКРАЈИНСКИ

Више

Жагубица, 11. јун године

Жагубица, 11. јун године Жагубица, 11. јун 29. године www.zagubica.org.rs С А Д Р Ж А Ј Скупштина општине Жагубица Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Жагубица за 29. годину.... 3. Одлука о јавном задуживању општине

Више

ОПШТИНА УБ

ОПШТИНА УБ Број 6 страна 1 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ УБ 12. јун 2014. године СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ УБ www.opstinaub.org.rs Година XV Број 6 Уб, 12. јун 2014. године Бесплатан примерак 31. На основу члана 9. став

Више

Microsoft Word - ODLUKA - Normativni deo KOJI SE MENJA ??? doc

Microsoft Word - ODLUKA - Normativni deo KOJI SE MENJA ??? doc ОДРЕДБЕ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДА НОВОГ САДА ЗА 0. ГОДИНУ КОЈЕ СЕ МЕЊАЈУ Члан. Буџет се утврђује у износу од.4..45,0 динара, који потиче из следећих извора финансирања: - прихода из буџета у износу од.5.5.,00

Више

Скупштина општине Барајево , на седници одржаној ¬¬____ decembra 2007

Скупштина општине Барајево , на седници одржаној ¬¬____ decembra 2007 Скупштина Градске општине Барајево, на седници одржаној 30. децембра 2016. године, на основу члана 43. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', бр. 54/2009, 73/2010,101/2010, 101/2011,93/2012,

Више

На основу члана тачке Закона о локалној самоуправи ( ''Сл

На основу члана  тачке   Закона о локалној самоуправи ( ''Сл НАЦРТ На основу члана 43. Закона о буџетском систему (''Службени гласник Републике Србије'', број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013 и 142/2014), члана 32. Закона

Више

С л у ж б е н и л и с т

С л у ж б е н и  л и с т S l u ž b e n i l i s t Opštine Bački Petrovac Broj: 15 Bački Petrovac Godišnja pretplata Godina: XLIV 24. decembra 2008. god. 4.400,00 dinara S A D R Ž A J I SKUPŠTINA OPŠTINE BAČKI PETROVAC 168. - Odluka

Више

Обрађивач: Одељење за финансије и привреду

Обрађивач: Одељење за финансије и привреду Скупштина Градске општине Палилула, на 20. седници одржаној 24. јуна 2019. године, на основу члана 47. и 63. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13,

Више

Sluzbeni-list-BGD-034.indd

Sluzbeni-list-BGD-034.indd ISSN 0350-4727 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Година LXII Број 34 3. мај 2018. године Цена 265 динара АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА НОВИ БЕОГРАД Веће Градске општине Нови Београд на основу чл. 58. и 168. Закона

Више

Скупштина општине Барајево , на седници одржаној ¬¬____ decembra 2007

Скупштина општине Барајево , на седници одржаној ¬¬____ decembra 2007 Скупштина Градске општине Барајево, на седници одржаној 22. марта 2019. године, на основу члана 6.став 2. и члана 43. став 1. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', бр. 54/09, 73/10,101/10,

Више

На основу члана 221

На основу члана 221 На основу члана 221. став 1. тачка 3. Закона о здравственом осигурању ( Службени гласник РС, бр. 107/05, 109/05 исправка и 57/11), Управни одбор Републичког фонда за здравствено осигурање, на седници одржаној

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 11.06.2013. Службени лист општине Жабаљ број 11 страна 1 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ЖАБАЉ Број: 11 Жабаљ, 11.06.2013. Година 42 Цена овог броја 60,00 динара Годишња претплата 1.200,00 динара СКУПШТИНА ОПШТИНЕ

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ТИТЕЛ ГОДИНА L ТИТЕЛ, 16. ЈУН ГОДИНЕ БРОЈ 4. 1 На основу члана 32. став 1. тачка 2) Закона о локалној самоуправи («Службен

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ТИТЕЛ ГОДИНА L ТИТЕЛ, 16. ЈУН ГОДИНЕ БРОЈ 4. 1 На основу члана 32. став 1. тачка 2) Закона о локалној самоуправи («Службен СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ТИТЕЛ ГОДИНА L ТИТЕЛ, 16. ЈУН 2015. ГОДИНЕ БРОЈ 4. 1 На основу члана 32. став 1. тачка 2) Закона о локалној самоуправи («Службени гласник РС»,бр. 129/2007), члана 77. Закона о буџетском

Више

На основу члана 77. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 1

На основу члана 77. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 1 На основу члана 77. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', број 54/29, 73/21, 11/21, 11/211, 93/212, 62/213, 63/213-испр., 18/213, 142/214, 68/215-др. Закон, 13/215, 99/216 и 113/217), члана

Више

Страна 1 РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ - БЕОГРАД Јована Мариновића 2 Матични број: ПИБ: Назив корисника средстава: Дом з

Страна 1 РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ - БЕОГРАД Јована Мариновића 2 Матични број: ПИБ: Назив корисника средстава: Дом з Страна 1 РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ - БЕОГРАД Јована Мариновића 2 Матични број: ПИБ: Назив корисника средстава: 07003609 100150542 Дом здравља Сопот Седиште: пот, Јелице Миловановић ФИНАНСИЈСКИ

Више

Sluzbeni-list-BGD-014.indd

Sluzbeni-list-BGD-014.indd ISSN 0350-4727 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Година LXII Број 14 6. фебруар 2018. године Цена 265 динара БАРАЈЕВО Скупштина Градске општине Барајево на седници одржаној 6. фебруара 2018. године, на основу

Више

ISSN LIST GRADA BEOGRADA Година LXIII Број јун године Цена 265 динара АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА СТАРИ ГРАД Скупштина Градск

ISSN LIST GRADA BEOGRADA Година LXIII Број јун године Цена 265 динара АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА СТАРИ ГРАД Скупштина Градск ISSN 0350-4727 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Година LXIII Број 43 7. јун 2019. године Цена 265 динара АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА СТАРИ ГРАД Скупштина Градске oпштинe Стaри грaд у Бeoгрaду на седници одржаној

Више

На основу члана 56. Статута Града Ниша (''Службени лист Града Ниша'', број 88/2008), члана 72. Пословника о раду Градског већа Града Ниша ( Службени л

На основу члана 56. Статута Града Ниша (''Службени лист Града Ниша'', број 88/2008), члана 72. Пословника о раду Градског већа Града Ниша ( Службени л На основу члана 56. Статута Града Ниша (''Службени лист Града Ниша'', број 88/2008), члана 72. Пословника о раду Градског већа Града Ниша ( Службени лист Града Ниша број 1/2013) и члана 12. Правилника

Више

Бољевац, 18. Јун 2012.године Година V број 12 С А Д Р Ж А Ј СКУПШТИНА 1 Одлука о усвајању извештаја верификационог одбора Од

Бољевац, 18. Јун 2012.године  Година V број 12 С А Д Р Ж А Ј СКУПШТИНА 1 Одлука о усвајању извештаја верификационог одбора Од Бољевац, 18. Јун 2012.године www.boljevac.org.rs Година V број 12 С А Д Р Ж А Ј СКУПШТИНА 1 Одлука о усвајању извештаја верификационог одбора...2 2 Одлука о потврђивању мандата одборника скупштине општине

Више

Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава СПЕЦ.БОЛНИЦА ЗА РЕХАБ.БАЊА КАЊИЖА КАЊ. Седиште: КАЊИЖА Матични број: ПИБ: Бр

Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава СПЕЦ.БОЛНИЦА ЗА РЕХАБ.БАЊА КАЊИЖА КАЊ. Седиште: КАЊИЖА Матични број: ПИБ: Бр Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава СПЕЦ.БОЛНИЦА ЗА РЕХАБ.БАЊА КАЊИЖА КАЊ. Седиште: КАЊИЖА Матични број: 08026084 ПИБ: 100788050 подрачуна: 840-385661-64 Назив надлежног директног корисника

Више

Раздео Глава Функција Позиција Економска класификација О П И С Средства буџета за годину Издаци из додатних прихода органа Укупна средства 1. 2.

Раздео Глава Функција Позиција Економска класификација О П И С Средства буџета за годину Издаци из додатних прихода органа Укупна средства 1. 2. Раздео Глава Функција Позиција Економска класификација О П И С Средства буџета за 21. годину Издаци из додатних прихода органа Укупна средства 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 1 ПРЕДСЕДНИК,ОПШТИНСКО ВЕЋЕ И СКУПШТИНА

Више

ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ОПОВО БРОЈ 4 1. ЈУЛ 2019 ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ОПОВО БРОЈ 4 1. ЈУЛ

ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ОПОВО БРОЈ 4 1. ЈУЛ 2019 ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ОПОВО БРОЈ 4 1. ЈУЛ ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ОПОВО БРОЈ 4 1. ЈУЛ 2019 1 2 125 На основу чл. 78. и 79. Закона о буџетском систему ( Сл.гласник РС број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-исправка,

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУЛА Службени лист општине Кула излази по потреби, на три језика: српском, мађарском и русинском. Тираж овог броја је 50 примера

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУЛА Службени лист општине Кула излази по потреби, на три језика: српском, мађарском и русинском. Тираж овог броја је 50 примера СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУЛА Службени лист општине Кула излази по потреби, на три језика: српском, мађарском и русинском. Тираж овог броја је 50 примерака. К у л а 24. октобар 2014. године Број 14 Година

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ЧАЈЕТИНА Година: XIII Цена овог броја је 300,00 динара. Годишња претплата је 3.000,00 динара. БРОЈ 8 Службени лист Општине

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ЧАЈЕТИНА Година: XIII Цена овог броја је 300,00 динара. Годишња претплата је 3.000,00 динара. БРОЈ 8 Службени лист Општине СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ЧАЈЕТИНА - 1 - Година: XIII Цена овог броја је 300,00 динара. Годишња претплата је 3.000,00 динара. БРОЈ 8 Службени лист Општине Чајетина, Број 8/2019 Чајетина, 20.јуна 2019. године

Више

И З В Е Ш Т А Ј О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ИРИГ ЗА ПЕРИОД г г.

И З В Е Ш Т А Ј О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ИРИГ ЗА ПЕРИОД г г. И З В Е Ш Т А Ј О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ИРИГ ЗА ПЕРИОД 01.01.2016.г.-30.06.2016.г. Приходи и примања, расходи и издаци буџета утврђени су у следећим износима : ОПИС Шифра економске класификације

Више

Број Службени лист општине Нова Црња Страна 131 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ НОВА ЦРЊА Година XXVIII Нова Црња године Број: 8 РЕПУБЛ

Број Службени лист општине Нова Црња Страна 131 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ НОВА ЦРЊА Година XXVIII Нова Црња године Број: 8 РЕПУБЛ Број 8 25.06.2019 Службени лист општине Нова Црња Страна 131 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ НОВА ЦРЊА Година XXVIII Нова Црња 25.06.2019. године Број: 8 РЕПУБЛИКА СРБИЈА АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА ОПШТИНА НОВА

Више

Sluzbeni-list-BGD-041.indd

Sluzbeni-list-BGD-041.indd ISSN 0350-4727 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Година LXIII Број 41 4. јун 2019. године Цена 265 динара АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА ЗЕМУН Скупштина Градске општине Земун на седници одржаној 30. маја 2019. године

Више

Sluzbeni-list-BGD-107.indd

Sluzbeni-list-BGD-107.indd ISSN 0350-4727 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Година LXII Број 107 23. новембар 2018. године Цена 265 динара АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА ВОЖДОВАЦ Скупштина Градске општине Вождовац на седници одржаној 23. новембра

Више

Година LXI Број јун године Цена 265 динара Градоначелник града Београда 1. јуна године, на основу члана 69. Закона о јавним предузећ

Година LXI Број јун године Цена 265 динара Градоначелник града Београда 1. јуна године, на основу члана 69. Закона о јавним предузећ Година LXI Број 31 1. јун 2017. године Цена 265 динара Градоначелник града Београда 1. јуна 2017. године, на основу члана 69. Закона о јавним предузећима ( Службени гласник РС, број 15/16), члана 28. Закона

Више

Скупштина општине Барајево , на седници одржаној ¬¬____ decembra 2007

Скупштина општине Барајево , на седници одржаној ¬¬____ decembra 2007 Скупштина Градске општине Барајево, на седници одржаној 23. марта 2017. године, на основу члана 43. став 1. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', бр. 54/09, 73/10,101/10, 101/11,93/12, 62/13,

Више

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА Број 5 - Страна 1 ГРАДА ПОЖАРЕВЦА Година XLIII Број 5 ПОЖАРЕВАЦ ГРАДСКА ОПШТИНА КОСТО

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА Број 5 - Страна 1 ГРАДА ПОЖАРЕВЦА Година XLIII Број 5 ПОЖАРЕВАЦ ГРАДСКА ОПШТИНА КОСТО СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА Број 5 - Страна 1 ГРАДА ПОЖАРЕВЦА Година XLIII Број 5 ПОЖАРЕВАЦ ГРАДСКА ОПШТИНА КОСТОЛАЦ 1 На основу члана 32. став 1. тачка 2) Закона о локал ној самоуправи (

Више

Microsoft Word - sl gl za stampu i sajt-1.doc

Microsoft Word - sl gl za stampu i sajt-1.doc СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ВАЉЕВА ГОДИНА XХХIV БРОЈ 9 28. октобар 2013. ИЗЛАЗИ ПО ПОТРЕБИ 173. На основу члана 47. Закона о буџетском систему ("Службени гласник Републике Србије " број 54/2009, 73/2010, 101/2010,101/2011,93/2012,62/2013

Више

На основу члана 241. став 1. тачка 4. Закона о здравственом осигурању ( Службени гласник PC, бр. 25/19), члана 78. став 1. тачка 1) подтачка 3) и члан

На основу члана 241. став 1. тачка 4. Закона о здравственом осигурању ( Службени гласник PC, бр. 25/19), члана 78. став 1. тачка 1) подтачка 3) и члан На основу члана 241. став 1. тачка 4. Закона о здравственом осигурању ( Службени гласник PC, бр. 25/19), члана 78. став 1. тачка 1) подтачка 3) и члана 79. Закона о буџетском систему ( Службени гласник

Више

На основу члана 43. Закона о буџетском систему ( Сл.гласник РС бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013, 142/2014

На основу члана 43. Закона о буџетском систему ( Сл.гласник РС бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013, 142/2014 На основу члана 43. Закона о буџетском систему ( Сл.гласник РС бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013, 142/2014, 68/2015, 103/2015, 99/2016 и 113/2017) и члана 32.

Више

Microsoft Word - sluzbeni list 35 iz 18.docx

Microsoft Word - sluzbeni list 35 iz 18.docx СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА УЖИЦА XLXIX 4. септембар 2018. године Број 35/18 134. На основу члана 7. и 76. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', број 54/09,73/10, 101/10, 93/12, 62/2013, 63/2013

Више

На основу члана 63. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС,број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 108/2

На основу члана 63. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС,број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 108/2 На основу члана 63. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС,број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015-др. закон и 103/2015) и члана

Више

Sluzbeni-list-BGD-126.indd

Sluzbeni-list-BGD-126.indd ISSN 0350-4727 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Година LXII Број 126 25. децембар 2018. године Цена 265 динара АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА РАКОВИЦА Скупштина Градске општине Раковица на седници одржаној 25. децембра

Више

На основу члана 43. став 1.Закона о буџетском систему ("Службени гласник Републике Србије", број 54/2009, 73/2010, 101/2010 и 93/2012), члана 32 став

На основу члана 43. став 1.Закона о буџетском систему (Службени гласник Републике Србије, број 54/2009, 73/2010, 101/2010 и 93/2012), члана 32 став На основу члана 43. став 1.Закона о буџетском систему ("Службени гласник Републике Србије", број 54/2009, 73/2010, 101/2010 и 93/2012), члана 32 став 1. тачка 2.Закона о локалној самоуправи ("Службени

Више

НАЦРТ На основу члана 63. Закона о буџетском систему (''Сл. гласник РС'', број 54/09, 73/10 и 101/11, 93/12, 62/13, 63/13,108/13, 142/14, 68/15 (др. з

НАЦРТ На основу члана 63. Закона о буџетском систему (''Сл. гласник РС'', број 54/09, 73/10 и 101/11, 93/12, 62/13, 63/13,108/13, 142/14, 68/15 (др. з НАЦРТ На основу члана 63. Закона о буџетском систему (''Сл. гласник РС'', број 54/09, 73/10 и 101/11, 93/12, 62/13, 63/13,108/13, 142/14, 68/15 (др. закон), 103/15, 99/16 и 113/17), члана 32. Закона о

Више

Општински службени ГЛАСНИК СЈЕНИЦАOpćinski službeni GLASNIK SJENICA

Општински службени ГЛАСНИК СЈЕНИЦАOpćinski službeni GLASNIK SJENICA Oпштински службени ГЛАСНИК СЈЕНИЦА Оpćinski službeni GLASNIK SJENICA www.sjenica.rs Сјеница, 3. септембар 2018. Sjenica, 3. septembar 2018. Година XIX Број 14 Godina XIX Broj 14 Излази по потреби Izlazi

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ЧАЈЕТИНА Година: XII Цена овог броја је 300,00 динара. Годишња претплата је 3.000,00 динара. БРОЈ 4 Службени лист Општине

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ЧАЈЕТИНА Година: XII Цена овог броја је 300,00 динара. Годишња претплата је 3.000,00 динара. БРОЈ 4 Службени лист Општине СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ЧАЈЕТИНА - 1 - Година: XII Цена овог броја је 300,00 динара. Годишња претплата је 3.000,00 динара. БРОЈ 4 Службени лист Општине Чајетина, Број 4/2018 Чајетина, 14. јуна 2018. године

Више