С л у ж б е н и л и с т Општине Бачки Петровац Број: 5a Година: LIII Бачки Петровац 12. јуна године С А Д Р Ж А Ј I СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТР

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "С л у ж б е н и л и с т Општине Бачки Петровац Број: 5a Година: LIII Бачки Петровац 12. јуна године С А Д Р Ж А Ј I СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТР"

Транскрипт

1 С л у ж б е н и л и с т Општине Бачки Петровац Број: 5a Година: LIII Бачки Петровац 12. јуна године С А Д Р Ж А Ј I СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ Одлука о консолидованом завршном рачуну буџета Општине Бачки Петровац за годину.

2 53. На основу члана 32. став 1. тачка 2) Закона о локалној самоуправи («Службени гласник РС»,бр. 129/2007), члана 77. и 78. Закона о буџетском систему («Службени гласник РС», бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/ испр., 108/2013, 142/14, 68/ др. закон и 103/2015) и члана 34. став 1. тачка 2) Статута Општине Бачки Петровац («Службени лист Општине Бачки Петровац», бр. 1/2014) а на предлог Општинског већа, СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ на XIII седници одржаној године, д о н е л а ј е О Д Л У К У О КОНСОЛИДОВАНОМ ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ ЗА ГОДИНУ I. ОПШТИ ДЕО Члан 1. Укупно остварени текући приходи и примања и извршени текући расходи и издаци у консолидованом завршном рачуну буџета Општине Бачки Петровац за 2016.годину утврђени су у следећим износима (у хиљадама динара): I Укупно остварени текући приходи, примања и коришћена пренета средства II Укупно извршени текући расходи и издаци III Разлика укупних прихода и примања и укупних расхода и издатака (I-II) Члан 2. У консолидованом завршном рачуну, у Билансу стања на дан 31. децембра године (Образац 1) утврђена је укупна актива у износу од хиљада динара и укупна пасива у износу од хиљада динара, као и ванбилансна актива у укупном износу од хиљада динара и ванбилансна пасива у укупном износу од хиљада динара. Структура активе и пасиве на нивоу категорије према економској класификацији у хиљадама динара: АКТИВА Економска Опис Износ класификација Нефинансијска имовина у сталним средствима Нефинансијска имовина у залихама Дугорочна финансијска имовина Новчана средства, племенити метали, хартије од вредности, потраживања и краткорочни пласмани Активна временска разграничења УКУПНА АКТИВА ВАНБИЛАНСНА АКТИВА ПАСИВА Економска класификација Опис Износ Дугорочне обавезе Краткорочне обавезе Обавезе по основу расхода за запослене Обавезе по основу осталих расхода, изузев расхода за запослене

3 Обавезе из пословања Пасивна временска разграничења Капитал Утврђивање резултата пословања УКУПНА ПАСИВА ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА Члан 3. У консолидованом завршном рачуну, у Билансу прихода и расхода у периоду од 1. јануара до 31. децембра године (Образац 2) утврђени су: Структура ПРИХОДА на нивоу категорије према економској класиф. у хиљадама динара: Економска класификација Опис Износ Порези Социјални доприноси Донације и трансфери Други приходи Меморандумске ставке за рефундацију расхода ТЕКУЋИ ПРИХОДИ: Примања од продаје основних средстава Примања од продаје залиха Примања од продаје драгоцености Примања од продаје природне имовине ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ: ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ Структура РАСХОДА на нивоу категорије према економској класиф. у хиљадама динара: Економска класификација Опис Износ Расходи за запослене Коришћење услуга и роба Амортизација и употреба средстава за рад Отплата камата и пратећи трошкови задуживања Субвенције Донације, дотације и трансфери Социјално осигурање и социјална заштита Остали расходи ТЕКУЋИ РАСХОДИ: Основна средства Залихе Драгоцености Природна имовина ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ: ТЕКУЋИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ Мањак прихода и примања- буџетски дефицит

4 У Билансу прихода и расхода у периоду од 1. јануара до 31. децембра године утврђени су буџетски суфицит и кориговани вишак прихода суфицит на нивоу свих извора финансирања у хиљадама динара: 1. Укупно остварени приходи и примања по основу нефинансијске имовине Укупно извршени расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине Вишак прихода и примања - буџетски суфицит (ред.бр. 1 ред.бр.2) Корекција буџетског суфицита: а) увећан за укључивање -дела нераспоређеног вишка прихода и примања из који је коришћен за покриће расхода и издатака текуће године -дела пренетих неутрошених средстава из коришћен за покриће расхода и издатака текуће године -износа расхода и издатака за нефинансијску имовину финансираних из кредита -износа приватизационих примања коришћен за покриће расхода и издатака текуће године б) умањен за укључивање издатака - утрошених средстава текућих прихода за отплату обавеза по кредитима Кориговани вишак прихода суфицит Утврђени кориговани консолидовани суфицит у износу од хиљада динара који се преноси у наредну годину и састоји се од: - дела вишка прихода и примања буџетског суфицита који је наменски опредељен за наредну годину у износу од хиљада динара и - дела нераспоређеног вишка прихода и примања за пренос у наредну годину у износу од хиљада динара. Осварени вишак прихода и примања биће распоређен Одлуком о првом ребалансу буџета општине Бачки Петровац за годину. Остварени вишак прихода и примања индиректни корисници ће користити у складу са Одлуком својих органа управљања. Члан 4. Утврђује се Рачун прихода и примања од продаје нефинансијске имовине и расхода и издатака за набавку нефинансијске имовине и рачун финансирања за период јануар - децембар године у следећим износима (у хиљадама динара): А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА Укупни приходи и примања остварени по основу продаје нефинансијске имовине Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине Економска класификација Ребаланс ИИ Остварење јануардецембар Буџетски суфицит/дефицит (7+8) - (4+5) Издаци за набавку финансијске имовине (у циљу спровођења јавних политика) категорија Примања од продаје финансијске имовине (категорија 92 осим 9211, , 9219, 9227, 9228) 6. Укупан фискални суфицит/дефицит (7+8) - (4+5)+(92-62) % 3

5 Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА 1. Примања од задуживања Примања од продаје финансијске имовине (конта 9211, 9221, 9219, 9227, 9228) Неутрошена средства из претходних година Издаци за набавку финансијске имовине која није у циљу спровођења јавних политика (део 62) Издаци за отплату главнице дуга Б. Нето финансирање ( ) - ( ) Буџетски суфицит као разлика између укупног износа текућих прихода, примања остварених по основу продаје нефинансијске имовине и укупног износа текућих расхода и издатака за набавку нефинансијске имовине, утврђен је у износу од хиљада динара и служиће за покривање расхода у следећој години. Члан 5. У консолидованом Извештају о капиталним издацима и примањима у периоду од 1. јануара до 31. децембра године (Образац 3), утврђена су укупна примања у износу од хиљада динара и укупни издаци у износу од хиљада динара. Структура примања и издатака на нивоу категорије према економској класификацији у хиљадама динара је следећа: ПРИМАЊА Економска класификација Опис Износ Примања од продаје основних средстава Примања од продаје залиха Примања од продаје драгоцености Примања од продаје природне имовине ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ Примања од задуживања Примања од продаје финансијске имовине 498 ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНС. ИМОВИНЕ 498 УКУПНА ПРИМАЊА ИЗДАЦИ Економска Опис Износ класификација Основна средства Залихе Драгоцености Природна имовина ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ Отплата главнице Набавка финансијске имовине ИЗДАЦИ ЗА ОТПЛАТУ ГЛАВНИЦЕ И НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ УКУПНИ ИЗДАЦИ Мањак примања

6 Члан 6. У консолидованом Извештају о новчаним токовима у периоду од 1. јануара до 31. децембра године (Образац 4), утврђени су укупни новчани приливи у износу од хиљада динара, укупни новчани одливи у износу од хиљада динара и салдо готовине на крају године у износу од хиљада динара. Структура новчаних прилива, новчаних одлива и салдо готовине на крају године на нивоу категорије према економској класификацији у хиљадама динара је следећа: НОВЧАНИ ПРИЛИВИ Економска Опис Износ класификација Порези Социјални доприноси Донације и трансфери Други приходи Меморандумске ставке за рефундацију расхода Примања од продаје основних средстава Примања од продаје залиха Примања од продаје драгоцености Примања од продаје природне имовине Примања од задуживања Примања од продаје финансијске имовине УКУПНИ НОВЧАНИ ПРИЛИВИ НОВЧАНИ ОДЛИВИ Економска класификација Опис Износ Расходи за запослене Коришћење услуга и роба Амортизација и употреба средстава за рад Отплата камата и пратећи трошкови задуживања Субвенције Донације, дотације и трансфери Социјално осигурање и социјална заштита Остали расходи Основна средства Залихе Драгоцености Природна имовина Отплата главнице Набавка финансијске имовине УКУПНИ НОВЧАНИ ОДЛИВИ Утврђен је мањак новчаних прилива хиљада динара који са салдом готовине на почетку године у износу од хиљада динара чини укупан салдо готовине на крају године у износу од хиљада динара. Структуру салда готовине на крају године чине: Жиро рачуни Салдо готовине на крају године у хиљадама динара Извршење буџета општине Бачки Петровац Жиро рачуни индиректних корисника Издвојени наменски рачуни и рачуни донација и пројеката

7 Члан 7. У консолидованом Извештају о извршењу буџета у периоду од 1. јануара до 31. децембра године (Образац 5), утврђена је укупна разлика у износу од хиљада динара, између укупних прихода и примања у износу хиљада динара и укупних расхода и издатака у износу од хиљада динара по свим изворима финансирања. у 000 дин. Износ остварених прихода и примања Број Приходи из буџета Из Опис Укупно Из конта Аутономне Општине осталих (од 4 до 9) Републике ООСО донација покрајине града извора Текући приходи и примања од продаје нефинанс. имовине Текући приходи Порези Социјални доприноси Донације и трансфери Други приходи Меморандумске ставке за рефундацију расхода Трансфери између буџетских корисника на истом нивоу Приходи из буџета Примања од продаје нефинансијске имовине Примања од продаје основних средстава Примања од продаје залиха Примања од продаје драгоцености Примања од продаје природне имовине Примања од задуживања и продаје финансијске имовине Примања од задуживања Примања од продаје финансијске имовине Укупни приходи и примања Износ извршених расхода и издатака Број Расходи и издаци на терет буџета Из Опис Укупно Из конта Аутономне Општине осталих (од 4 до 9) Републике ООСО донација покрајине града извора Текући расходи и издаци за нефинансијске имовине Текући расходи

8 Расходи за запослене Коришћење услуга и роба Амортизација и употреба средстава за рад Отплата камата и пратећи трошкови задуживања Субвенције Донације, дотације и трансфери Социјално осигурање и социјална заштита Остали расходи Издаци за нефинансијску имовину Основна средства Залихе Драгоцености Природна имовина Нефинансијска имовина која се финансира из средстава за реализацију националног инвестиц. плана Издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине Отплата главнице , Набавка финансијске имовине Укупни расходи и издаци Остварени приходи и примања и расходи и издаци Број Из буџета Из Опис Укупно Из конта Аутономне Општине осталих (од 4 до 9) Републике ООСО донација покрајине града извора Текући приходи и примања од продаје нефинансијске имовине Текући расходи и издаци за нефинансијску имовину Вишак прихода и примања буџетски суфицит Мањак прихода и примања буџетски дефицит Примања од задуживања и продаје финансијске имовине Издаци за отплату главнице и набавку финансијске имовине Вишак примања Мањак примања Вишак новчаних прилива Мањак новчаних прилива

9 Члан 8. Планирани и осварени приходи, примања и пренета неутрошена средства општине Бачки Петровац у години према економској класификацији и изворима финансирања износе у динарима: Класа/ Катего рија/гр упа Класа/ Катего рија/гр упа Конто ВРСТЕ ПРИХОДА И ПРИМАЊА Средства из буџета Ребаланс II Пренета средства из претходне године 36,231,000 ТЕКУЋИ ПРИХОДИ 462,101, ПОРЕЗИ 277,135,000 ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ 158,985, Порез на зараде Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу, по решењу Пореске управе Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према паушално утврђеном приходу, по решењу Пореске управе Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу самоопорезивањем Порез на приходе од непокретности 122,945,000 6,000,000 7,000, ,000 Средтва из буџета Остварено јануар - децембар 2016 II 20,067, ,648, ,886, ,115, ,751,000 84,000 3,899,000 6,767,000-14,000 Средства из осталих извора финансира ња Ребаланс II Средства из осталих извора финансира ња Остварен јануар - децембар 2016 УКУПНO Ребаланс II Укупно остварено јануар - децембар ,995,000 2,803,000 39,226,000 22,870, ,562, ,932,000 1,019,663, ,580, ,135, ,886, ,985, ,115, % 122,945, ,751, ,000 6,000,000 3,899, ,000,000 6,767, ,000-14,000 _ - 5 8

10 Порез на приходе од давања у закуп покретних ствари - по основу самоопорезивања и по решењу Пореске управе Порез на земљиште 400, , Самодоприноси 10, Самодопринос из прихода од пољопривреде и шумарства 10, Самодопринос из прихода лица која се баве самосталном делатношћу 10, Порез на остале приходе 22,000,000 Порез на приходе спортиста и спортских стручњака 10, ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ 100,050, Порез на имовину обвезника који не воде пословне књиге 50,000, Порез на имовину обвезника који воде пословне књиге 30,000, Порез на наслеђе и поклон по решењу Пореске управе 2,000,000 Порез на пренос апсолутних права на непокретности, по решењу Пореске управе 15,000,000 Порез на пренос апсолутних права на моторним возилима, пловилима и ваздухопловима, по решењу Пореске 3,000,000 управе Порез на акције на име и уделе ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ Комунална такса за коришћење рекламних паноа, укључујући и истицање и исписивање фирме ван пословног простора на објектима и просторима који припадају јединици локалне самоуправе(коловози, тротоари, зелене површине, бандере 50,000 11,100,000 1,000, ,000 2, ,000 9,000 82,000 12,402,000 5,000 83,109,000 43,178,000 23,915, ,000 13,454,000 2,024,000 21,000 11,217, , , , ,000 2, , ,000 1,340 10,000 9, ,000 82, ,000,000 12,402, ,000 5, ,050,000 83,109, ,000,000 43,178, ,000,000 23,915, ,000, , ,000,000 13,454, ,000,000 2,024, ,000 21, ,100,000 11,217, ,000, ,

11 и сл.) Комунална такса за држање моторних друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила и машина Накнада за промену намене обрадивог пољопривредног земљишта Накнада од емисије SO2, NO2, прашкастих материја и одложеног отпада 5,000,000 5,165,000 5,000,000 5,165, , , , Боравишна такса 100, Посебна накнада за заштиту и унапређење животне средине 4,000, Комунална такса за држање средстава за игру ( забавне игре ) 100, ДРУГИ ПОРЕЗИ 7,000,000 Комунална такса за истицање фирме на пословном простору 7,000, ,000 95,000 4,792,000 25,000 7,445,000 7,445, , , ,000 95, ,000,000 4,792, ,000 25, ,000,000 7,445, ,000,000 7,445, ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ 116,766, ,766, ,158, ,906, ,924, ,672, ДОНАЦИЈЕ ОД ИНОСТРАНИХ ДРЖАВА - 16,311,000 1,165,000 16,311,000 1,165, Текуће донације од иностраних држава у корист нивоа општина 5,911, ,000 5,911, , Капиталне донације од иностраних држава у корист нивоа општина 10,400, ,000 10,400, ,000 3 ДОНАЦИЈЕ И ПОМОЋИ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА 3,071, ,613,000 3,071,000 0 Текуће донације од међународних организација у корист нивоа општина 3,071,000 3,071, ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ 116,766,000 НИВОА ВЛАСТИ 116,766, ,847, ,670, ,613, ,436, Ненаменски трансфери од АПВ у 116,766, корист нивоа општина 116,766, ,766, ,766,

12 ДРУГИ ПРИХОДИ Ненаменски трансфери од Републике у корист нивоа општина 3,800,000 3,800, Текући наменски трансфери од Републике у корист нивоа општина 4,076,000-4,076,000 Текући наменски трансфери, у ужем смислу, од АПВ у корист нивоа општина 16,964,000 5,969,000 16,964,000 5,969, Капитални наменски трансфери, у ужем смислу, од АПВ у корист нивоа општина 494,083, ,625, ,083, ,625, ,200, ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ 48,800,000 Приходи буџета општине од камата на средства консолидованог рачуна трезора Приход од имовине који припада имаоцима полисе осигурања општина Средства остварена од давања у закуп пољопривредног земљишта 35,000,000 Комунална такса за коришћење простора на јавним површинама или испред пословног простора у пословне сврхе, осим ради продаје штампе, књига и других 800,000 публикација, производа старих и уметничких заната и домаће радиности Накнада за коришћење грађевинског земљишта 1,500, Допринос за уређење грађевинског земљишта 10,000, ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА 8,250,000 Приходи од продаје добара и услуга од стране тржишних организација у корист нивоа општина Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у државној својини које користе 1,000,000 општине и индиректни корисници 48,996,000 39,710,000 19,380,000 13,270,000 87,580,000 62,266, ,000 48,800,000 39,717, ,500,000 1,500, ,741,000 1,041,000 1,588, ,000 3,297, ,000 7,000-7,000 #DIV/ 0! 35,000,000 36,741, ,000 1,041, ,500,000 1,588, ,000, , ,468, ,000 10,718,000 4,014, ,918, ,000 1,918, , ,000 1,200, ,

13 њиховог буџета Приходи од закупнине за грађевинско земљиште у корист нивоа општина 250, , , , Општинске административне таксе 2,000,000 1,323,000 2,000,000 1,323, Накнада за обавезни здравствени #DIV/ преглед биља - - 0! Накнада за уређивање грађевинског 69,000 земљишта 5,000,000 5,000,000 69, Такса за озакоњење објеката у корист #DIV/ 840,000 нивоа општина - 840,000 0! Приходи које својом делатношћу остваре органи и организације 136,000 општине 350,000 53, , , НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА 2,813,000 ИМОВИНСКА КОРИСТ 2,650, ,650,000 2,813, Приходи од новчаних казни за 2,694,000 саобраћајне прекршаје 2,250,000 2,250,000 2,694, Приходи од новчаних казни изречених у прекшајном поступку за 93,000 прекршаје прописане актом 200, ,000 93, скупштине општине Приходи од увећања целокупног пореског дуга који је предмет принудне наплате за 5% на дан 26,000 почетка поступка принудне наплате, 200, ,000 26, који је правна последица принудне наплате изворних прихода ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА - 6,247,000 1,625,000 6,247,000 1,625, Текући добровољни трансфери од физичких и правних лица у корист нивоа општина 6,247,000 1,625,000 6,247,000 1,625, МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ 3,176,000 ПРИХОДИ 8,500,000 10,665,000 10,921,000 19,165,000 14,097, Остали приходи у корист нивоа 1,439,000 општина 8,000,000 10,665,000 10,921,000 18,665,000 12,360,

14 Део добити јавног предузећа према одлуци управног одбора јавног 815, ,000 предузећа у корист нивоа општина 500, , Закупнина за стан у општинској својини у корист нивоа општина 922,000 МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА - 7,024,000 1,756,000 7,024,000 1,756, Меморандумске ставке за рефундацију расхода 7,024,000 1,756,000 7,024,000 1,756, ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ - 8,000,000 7,868,000 8,000,000 7,868, ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ОСНОВНИХ СРЕДСТАВА - 8,000,000 7,868,000 8,000,000 7,868, Примања од продаје непокретности 8,000,000 7,868,000 8,000,000 7,868, ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ - 999, , , , ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА Примања од задуживања од пословних банака у земљи у корист нивоа општина - 500, , , , Примања од иностраног задуживања - - ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИН. ИМОВИНЕ - 499, , , , Примања од продаје домаћих акција и осталог капитала у корист нивоа општина 499, , , , ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА И ПРОДАЈЕ ФИН. ИМОВИНЕ УКУПНО ПРЕНЕТА СРЕДСТВА, ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА 462,101, ,332, ,648, ,417, ,561, ,298,000 1,028,662, ,946, ,556, ,101,000 1,067,888, ,816,

15 Члан 9. Планирани и извршени расходи и издаци буџета општине Бачки Петровац у години према економској класификацији и изворима финансирања износе у динарима: Екон. клас. ВРСТЕ РАСХОДА И ИЗДАТАКА Средства из буџета Ребаланс II Средства из буџета Извршено јануар - децембар 2016 Средства из осталих извора Ребаланс II Средства из осталих извора Извршено јануар - децембар 2016 Укупна Ребаланс II УКУПНО извршено јануар - децембар ТЕКУЋИ РАСХОДИ 430,707, ,882, РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 411 Плате и додаци запослених 412 Социјални доприноси на терет послодавца 413 Накнаде у натури (превоз) 414 Социјална давања запосленима 415 Накнаде за запослене 416 Награде,бонуси и остали посебни расходи 417 Посланички додатак; 420 КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА 421 Стални трошкови 422 Трошкови путовања 423 Услуге по уговору 424 Специјализоване услуге Текуће поправке и одржавање (услуге и 425 мат) 426 Материјал 440 ОТПЛАТА КАМАТА 110,903, ,265,000 79,400,000 72,861,000 14,375,000 13,041, , ,000 3,290,000 3,347,000 2,113,000 1,777,000 9,495,000 8,067,000 2,030,000 1,975, ,471, ,846,000 38,187,000 32,070,000 2,257,000 1,653,000 28,972,000 25,202,000 79,417,000 64,855,000 12,954,000 10,894,000 14,684,000 12,172,000 5,647,000 4,962,000 76,313,000 7,923, , , ,000 6,910,000 70,000 20,000-54,130,000 1,277,000 1,729,000 5,169,000 31,160,000 5,118,000 9,677,000-32,117, ,020, ,999, ,196, ,826, ,461, ,000 80,043,000 73,394, ,000 14,495,000 13,138, , , , ,402,000 10,200,000 4,749, ,000 2,183,000 1,783, ,515,000 8,067, ,030,000 1,975, ,221, ,601, ,067, ,000 39,464,000 32,796, ,000 3,986,000 2,092, ,846,000 34,141,000 28,048, ,208, ,577,000 71,063, ,054,000 18,072,000 12,948, ,948,000 24,361,000 18,120, ,647,000 4,962, % 14

16 441 Отплата домаћих камата; 444 Пратећи трошкови задуживања 450 СУБВЕНЦИЈЕ Текуће субвенције јавним нефинансијским 4511 предузећима и организацијама Капиталне субвенције јавним нефинансијским предузећима и 4512 организацијама 460 ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ 4631 Текући трансфери осталим нивоима власти 4632 Капитални трансфери осталим нивоима власти 2,324,000 2,009,000 3,323,000 2,953,000 1,900,000 1,151,000 1,600, , , ,000 59,373,000 52,090,000 44,592,000 40,109,000 4,811,000 4,300, Остале донације, дотације и трансфери 9,970,000 7,681, СОЦИЈАЛНА ПОМОЋ 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета 480 ОСТАЛИ РАСХОДИ 481 Дотације невладиним организацијама; 482 Порези, обавезне таксе, казне и пенали; 483 Новчане казне и пенали по решењу судова; Накнада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или 484 других природних узрока; Накнада штете за повреде или штету 485 нанету од стране државних органа; АДМИНИСТРАТИВНИ ТРАНСФЕРИ 490 БУЏЕТА Стална резерва Текућа резерва 500 КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ 510 ОСНОВНА СРЕДСТВА 511 Зграде и грађевински објекти; 19,641,000 16,149,000 19,641,000 16,149,000 51,012,000 48,419,000 15,141,000 13,813, , , , , ,000 35,018,000 34,232,000 5,760, ,000 4,910,000 55,124,000 41,682,000 55,124,000 41,682,000 46,996,000 35,449, ,517,000 1,440,000-77,000 2,815,000 2,815,000 9,928,000 1,408,000 20, ,500, ,243, ,243, ,461,000 2,324,000 2,009, ,323,000 2,953, ,900,000 1,151, ,600, , , , ,000 60,890,000 52,157, ,032,000 40,109, ,811,000 4,300, ,000 10,047,000 7,748, ,874,000 22,456,000 19,023, ,874,000 22,456,000 19,023, ,759,000 60,940,000 57,178, ,000 16,549,000 14,701, , , , , , , ,868,000 43,518,000 42,100, ,760, , ,910, ,911, ,367, ,593, ,911, ,367, ,593, ,186, ,457, ,635,

17 512 Машине и опрема; 7,828,000 5,936,000 10,302,000 10,512,000 18,130,000 16,448, Нематеријална имовина 300, , , , , , ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ 12,501,000 12,000,000-12,501,000 12,000, Отплата главнице домаћим кредиторима 12,501,000 12,000,000-12,501,000 12,000, УКУПНИ ЈАВНИ РАСХОДИ 498,332, ,564, ,556, ,028,000 1,067,888, ,592, II. ПОСЕБАН ДЕО Члан 10. Расходи и издаци у завршном рачуну за годину утврђени су по корисницима у динарима: Раздео Глава Програм-ска Класиф. Функција Позиција Економ. Класиф. Опис Средства из буџета Ребаланс II Средтва из буџета Извршено јануар - децембар 2016 Средства из осталих извора Ребаланс II Средства из осталих извора Извршено јануар - децембар 2016 УКУПНО Ребаланс II УКУПНО Извршено јануар - децембар 2016 % СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 0602 ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА Функционисање локалне самоуправе и градских општина 110 Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 1,140,000 1,120,000 1,140,000 1,120,

18 2 412 Социјални доприноси на терет 205, , , , послодавца Награде запосленима и остали 850, , , , посебни расходи Посланички додатак 2,030,000 1,975,000 1,850,000 1,975, Трошкови путовања 200, , , , Услуге по уговору 2,020,000 1,736,000 2,020,000 1,736, Материјал 100,000 24, ,000 24, Остале донације, дотације и 155, , , , трансфери Накнаде за социјалну заштиту из 150,000 23, ,000 23, буџета Дотације невладиним 506, , , , организацијама 110: 01 Приходи из буџета 7,356,000 6,353,000 7,356,000 6,353, Функција 110: 7,356,000 6,353, ,356,000 6,353, програмску активност : 01 Приходи из буџета 7,356,000 6,353,000 7,356,000 6,353, Свега за програмску активност : 7,356,000 6,353, ,356,000 6,353, Програм 15: 01 Приходи из буџета 7,356,000 6,353,000 7,176,000 6,353, Свега за Програм 15: 7,356,000 6,353, ,176,000 6,353, Главу 1: 01 Приходи из буџета 7,356,000 6,353,000 7,176,000 6,353, Свега за Главу 1: 7,356,000 6,353, ,176,000 6,353,

19 1 2 ИЗБОРНА КОМИСИЈА 0602 ПРОГРАМ 15: ЛОКАЛНА САМОУПРАВА Функционисање локалне самоуправе и градских општина 160 Опште јавне услуге некласификоване на другом месту; Награде запосленима и остали 1,150,000 1,150,000 1,150,000 1,150, посебни расходи Стални трошкови Услуге по уговору 100, , , , Материјал 60,000 59,000 60,000 59, : 01 Приходи из буџета 1,310,000 1,309,000 1,310,000 1,309, Функција 160: 1,310,000 1,309, ,310,000 1,309, програмску активност : 01 Приходи из буџета 1,310,000 1,309,000 1,310,000 1,309, Свега за програмску активност : 1,310,000 1,309, ,310,000 1,309, Програм 15: 01 Приходи из буџета 1,310,000 1,309,000 1,310,000 1,309, Свега за Програм 15: 1,310,000 1,309, ,310,000 1,309, Главу 2: 01 Приходи из буџета 1,310,000 1,309,000 1,310,000 1,309, Свега за Главу 2: 1,310,000 1,309, ,310,000 1,309, Раздео 1: 18

20 01 Приходи из буџета 8,666,000 7,662,000 8,666,000 7,662, Свега за Раздео 1: 8,666,000 7,662, ,666,000 7,662, ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ И ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 0602 ПРОГРАМ 15 - ЛОКАЛНА САМОУПРАВА Функционисање локалне самоуправе и градских општина 110 Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови Плате, додаци и накнаде запослених (зараде) 3,070,000 3,033,000 3,070,000 3,033, Социјални доприноси на терет 555, , , , послодавца Награде запосленима и остали 800, , , , посебни расходи Стални трошкови 160, , , , Трошкови путовања 700, , , , Услуге по уговору 5,530,000 5,523,000 5,430,000 5,523, Специјализоване услуге 100,000 69, ,000 69, Текуће поправке и одржавање 50,000 11,000 50,000 11, Материјал 300, , , , Остале донације, дотације и 365, , , , трансфери Порези, обавезне таксе, казне и 50, , пенали 110: 01 Приходи из буџета 11,680,000 10,951,000 11,680,000 10,951, Функција 110: 11,680,000 10,951, ,680,000 10,951, програмску активност : 01 Приходи из буџета 11,680,000 10,951,000 11,680,000 10,951,

21 Свега за програмску активност : 11,680,000 10,951, ,680,000 10,951, Резерве (Штаб за ванредне ситуације) 360 Јавни ред и безбедност, некласификован на другом мету Специјализоване услуге 3,200,000 3,127,000 3,200,000 3,127, Текуће поправке и одржавање 100, , Материјал 50, , : 01 Приходи из буџета 3,350,000 3,127,000 3,350,000 3,127, Функција 360: 3,350,000 3,127, ,350,000 3,127, програмску активност : 01 Приходи из буџета 3,350,000 3,127,000 3,350,000 3,127, Свега за програмску активност : 3,350,000 3,127, ,350,000 3,127, Програм 15: 01 Приходи из буџета 15,030,000 3,127,000 14,930,000 3,127, Свега за Програм 15: 15,030,000 3,127, ,930,000 3,127, Главу 1: 01 Приходи из буџета 15,030,000 14,078,000 14,930,000 14,078, Свега за Главу 1: 15,030,000 14,078, ,930,000 14,078, Раздео 2: 01 Приходи из буџета 15,030,000 14,078,000 14,930,000 14,078, Свега за Раздео 2: 15,030,000 14,078, ,930,000 14,078,

22 3 1 ПРАВОБРАНИЛАШТВО ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 0602 ПРОГРАМ 15 - ЛОКАЛНА САМОУПРАВА Општинско јавно правобранилаштво 111 Извршни и законодавни органи Плате, додаци и накнаде запослених 1,200,000 1,074,000 1,200,000 1,074, (зараде) Социјални доприноси на терет 215, , , , послодавца Трошкови путовања 50,000 43,000 50,000 43, Материјал 20,000 1,000 20,000 1, Остале донације, дотације и 162, , , , трансфери 111: 01 Приходи из буџета 1,647,000 1,453,000 1,647,000 1,453, Функција 111: 1,647,000 1,453, ,647,000 1,453, програмску активност : 01 Приходи из буџета 1,647,000 1,453,000 1,647,000 1,453, Свега за програмску активност : 1,647,000 1,453, ,647,000 1,453, Програм 15: 01 Приходи из буџета 1,647,000 1,453,000 1,647,000 1,453, Свега за Програм 15: 1,647,000 1,453, ,647,000 1,453, Главу 1: 01 Приходи из буџета 1,647,000 1,453,000 1,647,000 1,453,

23 Свега за Главу 1: 1,647,000 1,453, ,647,000 1,453, Раздео 3: 01 Приходи из буџета 1,647,000 1,453,000 1,647,000 1,453, Свега за Раздео 3: 1,647,000 1,453, ,647,000 1,453, ОПШТИНСКА УПРАВА 1101 ПРОГРАМ 1: ЛОКАЛНИ РАЗВОЈ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ Стратешко, просторно и урбанистичко планирање 620 Развој заједнице Специјализоване услуге 1,108,000 97,000 1,108,000 97, : 01 Приходи из буџета 1,000,000 97,000 1,000,000 97, , , Функција 620: 1,108,000 97, ,108,000 97, програмску активност : 01 Приходи из буџета 1,000,000 97,000 1,000,000 97, Свега за програмску активност : Уређивање грађевинског земљишта 620 Развој заједнице 108, , ,108,000 97, ,108,000 97, ,1 421 Стални трошкови 112,000 5, ,000 5, ,2 423 Услуге по уговору 50, , ,3 424 Специјализоване услуге 10, ,

24 33,4 425 Текуће поправке и одржавање 50, , ,5 426 Материјал 50,000 2,000 50,000 2, , Текуће субвенције јавним 400, , нефинансијским предузећима и организацијама 33,7 482 Порези, обавезне таксе, казне и 10, , пенали 33,8 511 Зграде и грађевински објекти 740, , : 01 Приходи из буџета 1,422,000 7,000 1,422,000 7, Функција 620: 1,422,000 7, ,422,000 7, програмску активност : 01 Приходи из буџета 1,422,000 7,000 1,422,000 7, Свега за програмску активност : 1,422,000 7, ,422,000 7, Програм 1: 01 Приходи из буџета 2,422, ,000 2,422, , , , Свега за Програм 1: 2,530, , ,530, , ПРОГРАМ 2 - КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ Јавна хигијена 530 Смањење загађености 34,1 421 Стални трошкови 200,000 43, ,000 43, : 01 Приходи из буџета 200,000 43, ,000 43,

25 Функција 530: 200,000 43, ,000 43, програмску активност : 01 Приходи из буџета 200,000 43, ,000 43, Свега за програмску активност : 200,000 43, ,000 43, Уређење и одржавање зеленила 540 Заштита биљног и животињског света 34,2 424 Специјализоване услуге 300, , , , ,3 425 Текуће поправке и одржавање 50, , : 01 Приходи из буџета 350, , , , Функција 540: 350, , , , програмску активност : 01 Приходи из буџета 350, , , , Свега за програмску активност : 350, , , , Јавно осветљење 640 Улична расвета 34,4 421 Стални трошкови 1,000, ,000 1,000, , ,5 424 Специјализоване услуге 810, , , , ,6 426 Материјал 450, , : 01 Приходи из буџета 2,260,000 1,277,000 2,260,000 1,277, Функција 640: 2,260,000 1,277, ,260,000 1,277,

26 програмску активност : 01 Приходи из буџета 2,260,000 1,277,000 2,260,000 1,277, Свега за програмску активност : 2,260,000 1,277, ,260,000 1,277, Остале комуналне услуге 560 Заштита животне средине некласификоване на другом месту 34,7 421 Стални трошкови 50, , : 01 Приходи из буџета 50, , Функција 560: 50, , програмску активност : 01 Приходи из буџета 50, , Свега за програмску активност : 50, , Програм 2: 01 Приходи из буџета 2,860,000 1,500,000 2,860,000 1,500, Свега за Програм 2: 2,860,000 1,500, ,860,000 1,500, П1 Изградња вакум станице бр.2 у Бачком Петровцу 520 Управљање отпадним водама Зграде и грађевински објекти 1,000, ,000 1,000, , : 01 Приходи из буџета 1,000, ,000 1,000, , Функција 520: 1,000, , ,000, ,

27 пројекат 0601-П1: 01 Приходи из буџета 1,000, ,000 1,000, , Свега за пројекат 0601-П1: 1,000, , ,000, , П2 Изградња секундарне канализационе мреже у Бачком Петровцу 520 Управљање отпадним водама Зграде и грађевински објекти 100,000, ,000, : 07 Донације од осталих нивоа власти 100,000, ,000, Функција 520: 0 100,000, ,000, пројекат 0601-П2: 07 Донације од осталих нивоа власти 100,000, ,000, Свега за пројекат 0601-П2: 0 100,000, ,000, П3 Израда пројекта реконструкције и доградње уређаја за пречишћавање отпадних вода у Бачком Петровцу 520 Управљање отпадним водама Зграде и грађевински објекти 0 20,000,000 20,000, : 01 Приходи из буџета Донације од осталих нивоа власти 20,000,000 20,000, Функција 520: 0 20,000,000 20,000, пројекат 0601-П3: 01 Приходи из буџета

28 07 Донације од осталих нивоа власти 20,000,000 20,000, Свега за пројекат 0601-П3: 0 20,000,000 20,000, П4 Изградња бунара Б-6 за потребе система водовода у Бачком Петровцу 630 Водоснабдевање Зграде и грађевински објекти 2,140,000 2,131,000 10,300,000 10,296,000 12,440,000 12,427, : 01 Приходи из буџета 2,140,000 2,131,000 2,140,000 2,131, Донације од осталих нивоа власти 10,300,000 10,296,000 10,300,000 10,296, Функција 630: 2,140,000 2,131,000 10,300,000 10,296,000 12,440,000 12,427, пројекат 0601-П4: 01 Приходи из буџета 2,140,000 2,131,000 2,140,000 2,131, Донације од осталих нивоа власти 10,300,000 10,296,000 10,300,000 10,296, Свега за пројекат 0601-П4: 2,140,000 2,131,000 10,300,000 10,296,000 12,440,000 12,427, Управљање отпадним водама (Прогрес) 630 Водоснабдевање Капиталне субвенције јавним 300, , , , нефинансијским предузећима и организацијама 411: 01 Приходи из буџета 300, , , , Функција 630: 300, , , , програмску активност : 01 Приходи из буџета 300, , , ,

29 Свега за Програмску активност : 300, , , , П5 Изградња канализације у Кулпину-потисни вод 520 Управљање отпадним водама Зграде и грађевински објекти 40,000,000 40,000, : 07 Донације од осталих нивоа власти 40,000,000 40,000, Функција 520: 0 40,000,000 40,000, пројекат 0601-П5: 07 Донације од осталих нивоа власти 40,000,000 40,000, Свега за пројекат 0601-П5: 0 40,000,000 40,000, П6 Изградња резервоара и трафо станице водовода у Бачком Петровцу 630 Водоснабдевање Зграде и грађевински објекти 7,000,000 7,000, : 07 Донације од осталих нивоа власти 7,000,000 7,000, Функција 630: 0 7,000,000 7,000, пројекат 0601-П6: 07 Донације од осталих нивоа власти 7,000,000 7,000, Свега за пројекат 0601-П6: 0 7,000,000 7,000, П7 Израда пројекта санације депонија и санација депонија по свим насељеним местима 28

30 510 Управљање отпадом Зграде и грађевински објекти 30,000,000 30,000, : 07 Донације од осталих нивоа власти 30,000,000 30,000, Функција 510: 0 30,000,000 30,000, пројекат 0601-П7: 07 Донације од осталих нивоа власти 30,000,000 30,000, Свега за пројекат 0601-П7: 0 30,000,000 30,000, П8 Изградња ограде на гробљу у Кулпину 620 Развој заједнице Зграде и грађевински објекти 1,300,000 1,295,000 1,300,000 1,295, : 01 Приходи из буџета 1,300,000 1,295,000 1,300,000 1,295, Функција 620: 1,300,000 1,295, ,300,000 1,295, пројекат 0601-П8: 01 Приходи из буџета 1,300,000 1,295,000 1,300,000 1,295, Свега за пројекат 0601-П8: 1,300,000 1,295, ,300,000 1,295, П9 Реконструкција јавне расвете по свим насељеним местима 640 Улична расвета Зграде и грађевински објекти 20,000,000 20,000, : 01 Приходи из буџета

31 07 Донације од осталих нивоа власти 20,000,000 20,000, Функција 640: 0 20,000,000 20,000, пројекат 0601-П9: 01 Приходи из буџета Донације од осталих нивоа власти 20,000,000 20,000, Свега за пројекат 0601-П9: 0 20,000,000 20,000, П10 Замена осветљења по свим школама 620 Развој заједнице Зграде и грађевински објекти 2,000,000 1,995,000 10,000,000 12,000,000 1,995, : 01 Приходи из буџета 2,000,000 1,995,000 2,000,000 1,995, Донације од осталих нивоа власти 10,000,000 10,000, Функција 620: 2,000,000 1,995,000 10,000,000 12,000,000 1,995, пројекат 0601-П10: 01 Приходи из буџета 2,000,000 1,995,000 2,000,000 1,995, Донације од осталих нивоа власти 10,000,000 10,000, Свега за пројекат 0601-П10: 2,000,000 1,995,000 10,000,000 12,000,000 1,995, Програм 2: 01 Приходи из буџета 9,600,000 8,213,000 9,600,000 8,213, Донације од осталих нивоа власти 237,300,000 10,296, ,300,000 10,296, Свега за Програм 2: 9,600,000 8,213, ,300,000 10,296, ,900,000 18,509, ПРОГРАМ 3: ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ 30

32 Унапређење привредног амбијента (КЛЕР) 474 Вишенаменски развојни пројекти Специјализоване услуге 2,500,000 2,008,000 2,500,000 2,008, : 2,500,000 2,008,000 2,500,000 2,008, Функција 474: 2,500,000 2,008, ,500,000 2,008, програмску активност : Свега за програмску активност : 2,500,000 2,008,000 2,500,000 2,008, ,500,000 2,008, ,500,000 2,008, Одржавање економске инфраструктуре (Пословни и иновациони центар) 411 Општи економски и комерцијални послови Текуће субвенције јавним 600, , , , нефинансијским предузећима и организацијама 411: 01 Приходи из буџета 600, , , , Функција 411: 600, , , , програмску активност : 01 Приходи из буџета 600, , , , Свега за Програмску активност : 600, , , , Активна политика запошљавања 31

33 П1 (јавни радови и стручна пракса) 411 Општи економски и комерцијални послови Услуге по уговору Дотације невладиним 1,500,000 1,497,000 1,500,000 1,497, организацијама 411: 1,500,000 1,497,000 1,500,000 1,497, Функција 411: 1,500,000 1,497, ,500,000 1,497, Пројекат 1501-П1 1,500,000 1,497,000 1,500,000 1,497, Свега за Пројекат 1501-П1: 1,500,000 1,497, ,500,000 1,497, Програм 3: 01 Приходи из буџета 600, , , , ,000,000 3,505,000 4,000,000 3,505, Свега за Програм 3: 4,600,000 3,761, ,600,000 3,761, ПРОГРАМ 4- РАЗВОЈ ТУРИЗМА Туризам Зграде и грађевински објекти 185, , , , : 01 Приходи из буџета 185, , , , Функција 473: 185, , , , Програмску активност : 32

34 01 Приходи из буџета 185, , , , Свега за Програмску активност 185, , , , : Програм 4: 01 Приходи из буџета 185, , , , Свега за Програм 4: 185, , , , ПРОГРАМ 7 - ПУТНА ИНФРАСТРУКТУРА Одржавање путева 451 Друмски саобраћај Специјализоване услуге 1,000, ,000, Материјал 200, , : 01 Приходи из буџета 1,200, ,200, Функција 451: 1,200, ,200, програмску активност : 01 Приходи из буџета 1,200, ,200, Свега за програмску активност : 1,200, ,200, П1 Изградња бициклистичке стазе и тротоара у Бачком Петровцу 451 Друмски саобраћај Зграде и грађевински објекти 1,750,000 1,539,000 2,000,000 2,000,000 3,750,000 3,539, : 01 Приходи из буџета 1,750,000 1,539,000 1,750,000 1,539, Донације од осталих нивоа власти 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,

35 Функција 451: 1,750,000 1,539,000 2,000,000 2,000,000 3,750,000 3,539, пројекат 0701-П1: 01 Приходи из буџета 1,750,000 1,539,000 1,750,000 1,539, Донације од осталих нивоа власти 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000, Свега за пројекат 0701-П1: 1,750,000 1,539,000 2,000,000 2,000,000 3,750,000 3,539, П2 Изградња путева у индустријској зони Б.Петровца 451 Друмски саобраћај Зграде и грађевински објекти 16,050,000 16,050, : 07 Донације од осталих нивоа власти 16,050,000 16,050, Функција 451: 16,050,000 16,050, пројекат 0701-П2: 07 Донације од осталих нивоа власти 16,050,000 16,050, Свега за пројекат 0701-П2: 0 16,050,000 16,050, П8 Асфалтирање улица у Општини Бачки Петровац 451 Друмски саобраћај Зграде и грађевински објекти 200, ,000 27,700,000 5,760,000 27,900,000 5,862, : 01 Приходи из буџета 200, , , , Донације од осталих нивоа власти 27,700,000 5,760,000 27,700,000 5,760, Функција 451: 200, ,000 27,700,000 5,760,000 27,900,000 5,862, пројекат 0701-П8: 01 Приходи из буџета 200, , , ,

36 07 Донације од осталих нивоа власти 27,700,000 5,760,000 27,700,000 5,760, Свега за пројекат 0701-П8: 200, ,000 27,700,000 5,760,000 27,900,000 5,862, П9 Изградња пута на ширину Бачки Петровац 451 Друмски саобраћај Зграде и грађевински објекти 25,000,000 25,000, : 07 Донације од осталих нивоа власти 25,000,000 25,000, Функција 451: 0 25,000,000 25,000, пројекат 0701-П9: 07 Донације од осталих нивоа власти 25,000,000 25,000, Свега за пројекат 0701-П9: 0 25,000,000 25,000, П10 Израда пројекта за изградњу бициклистичких стаза и пројекта за реконструкцију улица у Бачком Петровцу 451 Друмски саобраћај Зграде и грађевински објекти 500, , , , : 01 Приходи из буџета 500, , , , Функција 451: 500, , , , пројекат 0701-П10: 01 Приходи из буџета 500, , , , Свега за пројекат 0701-П10: 500, , , ,

37 0701- П11 Израда пројектно- техничке документације за изградњу бициклистичке стазе која повезује насењена места Гложан и Бачки Петровац 451 Друмски саобраћај Зграде и грађевински објекти 2,500,000 2,500, : 07 Донације од осталих нивоа власти 2,500,000 2,500, Функција 451: 0 2,500,000 2,500, пројекат 0701-П11: 07 Донације од осталих нивоа власти 2,500,000 2,500, Свега за пројекат 0701-П11: 0 2,500,000 2,500, П12 Изградња тротоара у Кулпину 451 Друмски саобраћај Зграде и грађевински објекти 1,300,000 1,296,000 1,300,000 1,296, : пројекат 0701-П12: 01 Приходи из буџета 1,300,000 1,296,000 1,300,000 1,296, Свега за пројекат 0701-П12: 1,300,000 1,296, ,300,000 1,296, Програм 7: 01 Приходи из буџета 4,950,000 3,435,000 4,950,000 3,435, Донације од осталих нивоа власти 73,250,000 7,760,000 73,250,000 7,760, Свега за Програм 7: 4,950,000 3,435,000 73,250,000 7,760,000 78,200,000 11,195,

ОПШТИНА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

ОПШТИНА СРЕМСКА МИТРОВИЦА На основу члана 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи (Сл. гласник РС бр. 129/07, 83/14, 101/16 и 47/2018), члана 77. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС бр. 54/09, 73/10 101/10,

Више

ОПШТИНА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

ОПШТИНА СРЕМСКА МИТРОВИЦА На основу члана 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи (Сл. гласник РС бр. 129/07), члана 77. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС бр. 54/09, 73/10 101/10, 101/11, 93/12, 62/13,

Више

На основу члана 32. став 1. тачка 2) Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС, бр. 129/07), члана 77. и 78. Закона о буџетском систему ( Слу

На основу члана 32. став 1. тачка 2) Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС, бр. 129/07), члана 77. и 78. Закона о буџетском систему ( Слу На основу члана 32. став 1. тачка 2) Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС, бр. 129/07), члана 77. и 78. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11

Више

ISSN LIST GRADA BEOGRADA Година LXIII Број јун године Цена 265 динара Скупштина Града Београда је на седници одржаној

ISSN LIST GRADA BEOGRADA Година LXIII Број јун године Цена 265 динара Скупштина Града Београда је на седници одржаној ISSN 0350-4727 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Година LXIII Број 51 25. јун 2019. године Цена 265 динара Скупштина Града Београда је на седници одржаној 25. јуна 2019. године, на основу члана 12. став 1.

Више

С л у ж б е н и л и с т Општине Бачки Петровац Број: 18a Година: LII Бачки Петровац 18. новембра године С А Д Р Ж А Ј I СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧКИ

С л у ж б е н и л и с т Општине Бачки Петровац Број: 18a Година: LII Бачки Петровац 18. новембра године С А Д Р Ж А Ј I СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧКИ С л у ж б е н и л и с т Општине Бачки Петровац Број: 18a Година: LII Бачки Петровац 18. новембра 2016. године С А Д Р Ж А Ј I СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 226. - Одлука о другом ребалансу буџету Општине

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ општине Књажевац ГОДИНА XI БРОЈ ЈУН 2018 БЕСПЛАТАН ПРИМЕРАК 1 На основу члана 32. став 1. тачка 2) Закона о локалној самоуправи («

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ општине Књажевац ГОДИНА XI БРОЈ ЈУН 2018 БЕСПЛАТАН ПРИМЕРАК 1 На основу члана 32. став 1. тачка 2) Закона о локалној самоуправи (« СЛУЖБЕНИ ЛИСТ општине Књажевац ГОДИНА XI БРОЈ 11 15.ЈУН 2018 БЕСПЛАТАН ПРИМЕРАК 1 На основу члана 32. став 1. тачка 2) Закона о локалној самоуправи («Службени гласник РС», број 129/2007 и 83/2014др. закон),

Више

ГОДИНА: IX БРОЈ: јул ЦЕНА: ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА: 1389 На основу члана 77., 78. и 79. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', бро

ГОДИНА: IX БРОЈ: јул ЦЕНА: ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА: 1389 На основу члана 77., 78. и 79. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', бро ГОДИНА: IX БРОЈ: 24 5. јул 2016. ЦЕНА: ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА: 1389 На основу члана 77., 78. и 79. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13,108/13,104/14

Више

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи ( "Сл. гласник РС", број 129/07 и 83/2014), члана 76. Закона o буџетском систему ( "Сл. гласник РС",

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи ( Сл. гласник РС, број 129/07 и 83/2014), члана 76. Закона o буџетском систему ( Сл. гласник РС, На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи ( "Сл. гласник РС", број 129/07 и 83/2014), члана 76. Закона o буџетском систему ( "Сл. гласник РС", број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012,

Више

Microsoft Word - Rebalans budzeta 2013.doc

Microsoft Word - Rebalans budzeta 2013.doc Скупштина Градске општине Палилула, на 10. седници одржаној 24. децембра 2013. године, на основу члана 47. и 63. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12,

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ Година XXX Житиште Број 22. Излази по потреби страна 1. На основу члана 20. тачка3. Закона о локалној самоупр

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ Година XXX Житиште Број 22. Излази по потреби страна 1. На основу члана 20. тачка3. Закона о локалној самоупр СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ Година XXX Житиште 15.7.2016. Број 22. Излази по потреби страна 1. На основу члана 20. тачка3. Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС, бр. 129/07) и чл. 77. и

Више

На основу члана 76. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, број 54/09, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/13, 142/

На основу члана 76. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, број 54/09, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/13, 142/ На основу члана 76. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, број 54/09, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/13, 142/14, 68/15 др.закон, 103/15, 99/16, 113/17,95/18 и 31/19),

Више

MergedFile

MergedFile ГОДИНА XXVI ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНА ОСЕЧИНА 22.12.2017. БРОЈ 13 На основу члана 63. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', бр.54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013,

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ЧАЈЕТИНА Година: XI Цена овог броја је 300,00 динара. Годишња претплата је 3.000,00 динара. БРОЈ 4 Службени лист Општине Ч

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ЧАЈЕТИНА Година: XI Цена овог броја је 300,00 динара. Годишња претплата је 3.000,00 динара. БРОЈ 4 Службени лист Општине Ч СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ЧАЈЕТИНА - 1 - Година: XI Цена овог броја је 300,00 динара. Годишња претплата је 3.000,00 динара. БРОЈ 4 Службени лист Општине Чајетина, Број 4/2017 Чајетина, 25.маја 2017. године

Више

На основу члана 30

На основу члана 30 Скупштина Градске општине Сурчин на седници одржаној 07.06.2018.године,на основу члана 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС', број 129/07,83/2014-др.закон и 101/2016-др.закон

Више

(Microsoft Word - I deo-KONA\310NO.doc)

(Microsoft Word - I deo-KONA\310NO.doc) PREDLAGAČ: GRADSKO VEĆE P R E D L O G Na osnovu člana 79. Zakona o budžetskom sistemu ( Službeni glasnik RS br. 54/09) i člana 33. stav 1. tačka 2. Statuta Grada Subotice ( Službeni list Opštine Subotica,

Више

Sluzbeni glasnik indd

Sluzbeni glasnik indd СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА Година XLV Број 9 ПОЖАРЕВАЦ 15.07.2013. 1 ГРАДСКА ОПШТИНА КОСТОЛАЦ На основу члана 43. став 1. и члана 47. став 3. Закона о буџетском систему (,,Службени гласник Републике

Више

На основу члана 77. и 78. Закона о буџетском систему ( «Службени гласник РС.«, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-исп

На основу члана 77. и 78. Закона о буџетском систему ( «Службени гласник РС.«, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-исп На основу члана 77. и 78. Закона о буџетском систему ( «Службени гласник РС.«, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-исправка, 108/2013 и 142/2014), члана 32. став 1. тачка

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ ГОДИНА XLVIII БРОЈ 21. XLVIII. ÉVFOLYAM 2

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ ГОДИНА XLVIII БРОЈ 21. XLVIII. ÉVFOLYAM 2 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ ГОДИНА XLVIII 29.07.2016. БРОЈ 21. XLVIII. ÉVFOLYAM 2016.07.29. 21. SZÁM GODINA XLVIII 29.07.2016. BROJ

Више

Година 2018 Број 6 Прибој, године Излази по потреби Рок за рекламацију 10 дана I АКТА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУК

Година 2018 Број 6 Прибој, године Излази по потреби Рок за рекламацију 10 дана I АКТА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУК Година 2018 Број 6 Прибој, 24.09.2018. године Излази по потреби Рок за рекламацију 10 дана I АКТА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ПРИБОЈ ЗА 2018. ГОДИНУ I ОПШТИ ДЕО

Више

IZVEŠTAJ O BUDŽETU

IZVEŠTAJ O BUDŽETU 29 Datum štampe: 21.12.28 13:49:55 Oпштински службени ГЛАСНИК СЈЕНИЦА Оpćinski službeni GLASNIK SJENICA www.sjenica.rs Сјеница, 4. јануар 29. Sjenica, 4. januar 29. Година XX Број 1 Godina XX Broj 1 Излази

Више

На основу члана тачке Закона о локалној самоуправи ( ''Сл

На основу члана  тачке   Закона о локалној самоуправи ( ''Сл НАЦРТ На основу члана 43. Закона о буџетском систему (''Службени гласник Републике Србије'', број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013 и 142/2014), члана 32. Закона

Више

Износ из претходне Износ текуће године Ознака Број Опис године ОП конта Исправка Нето (почетно стање) Бруто вредности (5 6) АКТИВА 1001

Износ из претходне Износ текуће године Ознака Број Опис године ОП конта Исправка Нето (почетно стање) Бруто вредности (5 6) АКТИВА 1001 Износ из претходне Износ текуће године Ознака Број Опис године ОП конта Исправка Нето (почетно стање) Бруто вредности (5 6) 1 2 3 4 5 6 7 АКТИВА 1001 000000 НEФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (1002 + 1020) 159,041

Више

С л у ж б е н и л и с т Општине Бачки Петровац Број: 5a Година: LIV Бачки Петровац 24. јула године С А Д Р Ж А Ј I СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРО

С л у ж б е н и л и с т Општине Бачки Петровац Број: 5a Година: LIV Бачки Петровац 24. јула године С А Д Р Ж А Ј I СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРО С л у ж б е н и л и с т Општине Бачки Петровац Број: 5a Година: LIV Бачки Петровац 24. јула 2018. године С А Д Р Ж А Ј I СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 62. - Одлука о ребалансу буџета Општине Бачки Петровац

Више

Жагубица, 11. јун године

Жагубица, 11. јун године Жагубица, 11. јун 29. године www.zagubica.org.rs С А Д Р Ж А Ј Скупштина општине Жагубица Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Жагубица за 29. годину.... 3. Одлука о јавном задуживању општине

Више

ПОПУЊАВА УПРАВА ЗА ТРЕЗОР - ФИЛИЈАЛА Образац

ПОПУЊАВА УПРАВА ЗА ТРЕЗОР - ФИЛИЈАЛА Образац ПУЊАВА УПРАВА ЗА ТРЕЗОР - ФИЛИЈАЛА 7 5 1 3 8 8 0 7 2 9 4 7 Образац 1 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 Врста посла Јединствени број КБС НАЗИВ

Више

Ознака ОП Број конта Опис Износ из претходне године АКТИВА НEФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА ( ) (почетно стање) Бруто Износ тек

Ознака ОП Број конта Опис Износ из претходне године АКТИВА НEФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА ( ) (почетно стање) Бруто Износ тек Ознака ОП Број конта Опис Износ из претходне године 1 2 3 4 5 6 11 АКТИВА НEФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (12 + 12) (почетно стање) Бруто Износ текуће годи Исправка вредности 12.235 39.3 16.52 12 1 НЕФИНАНСИЈСКА

Више

Zavrsni_01375_0.xls

Zavrsni_01375_0.xls Ознака ОП Конто Опис 2001 ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (2002 + 2106) 2002 700000 ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (2003 + 2047 + 2057 + 2069 + 2094 + 2099 + 2103) 2003 710000 ПОРЕЗИ (2004 +

Више

На основу члана 49 и 50 Закона о јавним приходима и јавним расходима (''Сл

На основу члана 49 и 50 Закона о јавним приходима и јавним расходима (''Сл На основу члана 77. Закона о буџетском систему (''Службени гласник Републике Србије'', број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13.- исправка, 108/13, 142/14,103/15, 99/16 и 113/17), члана 32.

Више

03.Dom zdravlja Batocina-Finansijski plan za godinu

03.Dom zdravlja Batocina-Finansijski plan za godinu РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДОМ ЗДРАВЉА БАТОЧИНА БРОЈ:04-94-3/19-01 ДАТУМ: 21. 2. 2019.год. ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ДОМА ЗДРАВЉА БАТОЧИНА ЗА 2019. ГОДИНУ фебруар 2019. година ( у хиљ.дин.) Ек. ОП Класификација Опис Укупно

Више

На основу члана 63. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС,број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 108/2

На основу члана 63. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС,број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 108/2 На основу члана 63. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС,број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015-др. закон и 103/2015) и члана

Више

Sluzbeni-list-BGD-050.indd

Sluzbeni-list-BGD-050.indd ISSN 0350-4727 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Година LXIII Број 50 24. јун 2019. године Цена 265 динара АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА ВОЖДОВАЦ Скупштина Градске општине Вождовац на седници одржаној 21. јуна 2019.

Више

Износ из претходне Износ текуће године Ознака Број Опис године ОП конта Исправка Нето (почетно стање) Бруто вредности (5 6) АКТИВА 1001

Износ из претходне Износ текуће године Ознака Број Опис године ОП конта Исправка Нето (почетно стање) Бруто вредности (5 6) АКТИВА 1001 Износ из претходне Износ текуће године Ознака Број Опис године ОП конта Исправка Нето (почетно стање) Бруто вредности (5 6) 1 2 3 4 5 6 7 АКТИВА 11 НEФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (12 + 12) 45,321 68,728 2,944 47,784

Више

Sluzbeni-list-BGD-047.indd

Sluzbeni-list-BGD-047.indd ISSN 0350-4727 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Година LXIII Број 47 18. јун 2019. године Цена 265 динара АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА НОВИ БЕОГРАД Веће Градске општине Нови Београд на основу чл. 58. и 168. Закона

Више

ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ЗА 2005

ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ЗА 2005 На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", број 129/2007 ), члана 77 79. Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС", бр.54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012,

Више

Sluzbeni-list-BGD-034.indd

Sluzbeni-list-BGD-034.indd ISSN 0350-4727 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Година LXIII Број 34 16. мај 2019. године Цена 265 динара АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА НОВИ БЕОГРАД Скупштина Градске општине Нови Београд на седници одржаној 16. маја

Више

Скупштина општине Барајево , на седници одржаној ¬¬____ decembra 2007

Скупштина општине Барајево , на седници одржаној ¬¬____ decembra 2007 Скупштина Градске општине Барајево, на седници одржаној 30. децембра 2016. године, на основу члана 43. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', бр. 54/2009, 73/2010,101/2010, 101/2011,93/2012,

Више

Zavrsni_02283_0.xls

Zavrsni_02283_0.xls ПОПУЊАВА УПРАВА ЗА ТРЕЗОР - ФИЛИЈАЛА 7 5 2 2 2 8 3 0 7 1 7 4 6 9 1 4 2 5 1 3 7 0 4 2 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 Врста посла Јединствени

Више

Скупштина општине Барајево , на седници одржаној ¬¬____ decembra 2007

Скупштина општине Барајево , на седници одржаној ¬¬____ decembra 2007 Скупштина Градске општине Барајево, на седници одржаној 22. марта 2019. године, на основу члана 6.став 2. и члана 43. став 1. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', бр. 54/09, 73/10,101/10,

Више

На основу члана 43. Закона о буџетском систему ( Сл.гласник РС бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013, 142/2014

На основу члана 43. Закона о буџетском систему ( Сл.гласник РС бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013, 142/2014 На основу члана 43. Закона о буџетском систему ( Сл.гласник РС бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013, 142/2014, 68/2015, 103/2015, 99/2016 и 113/2017) и члана 32.

Више

Страна 1 Образац 2 Назив корисника буџетских средстава ДОМ ЗДРАВЉА СУБОТИЦА Седиште: СУБОТИЦА Матични број: ПИБ: Број подрачуна: 84

Страна 1 Образац 2 Назив корисника буџетских средстава ДОМ ЗДРАВЉА СУБОТИЦА Седиште: СУБОТИЦА Матични број: ПИБ: Број подрачуна: 84 Страна 1 Образац 2 Назив корисника буџетских средстава ДОМ ЗДРАВЉА СУБОТИЦА Седиште: СУБОТИЦА Матични број: 08881294 ПИБ: 105303985 подрачуна: 840-779661-09 Назив надлежног директног корисника буџетских

Више

UnObr5 Ознака ОП Број конта Опис Износ планираних прихода и примања Укупно (од 6 до 11) Републик е Износ остварених прихода и примања Приходи и примањ

UnObr5 Ознака ОП Број конта Опис Износ планираних прихода и примања Укупно (од 6 до 11) Републик е Износ остварених прихода и примања Приходи и примањ Ознака ОП Број конта Опис Износ планираних прихода и примања Укупно (од 6 до 11) Републик е Износ остварених прихода и примања Приходи и примања из буџета Аутономне покрајине Општине / града ООСО Из донација

Више

На основу члана 77. Закона о буџетском систему (''Службени гласник Републике Србије'', број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13.-исправк

На основу члана 77. Закона о буџетском систему (''Службени гласник Републике Србије'', број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13.-исправк На основу члана 77. Закона о буџетском систему (''Службени гласник Републике Србије'', број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13.-исправка, 108/13, 142/14,103/15, 99/16, 113/17 и 95/18), члана

Више

На основу члана 32

На основу члана 32 На основу члана 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи ( Сл.гласник РС, број: 129/7, 83/14 и 11/16), и члана 77. Закона о буџетском систему ( Сл. Гласник РС, број: 54/9, 73/1, 11/1, 11/11, 93/12,

Више

На основу члана 63. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС,број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 108/2

На основу члана 63. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС,број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 108/2 На основу члана 63. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС,број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015-др. закон и 103/2015) и члана

Више

И З В Е Ш Т А Ј О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ИРИГ ЗА ПЕРИОД г г.

И З В Е Ш Т А Ј О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ИРИГ ЗА ПЕРИОД г г. И З В Е Ш Т А Ј О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ИРИГ ЗА ПЕРИОД 01.01.2016.г.-30.06.2016.г. Приходи и примања, расходи и издаци буџета утврђени су у следећим износима : ОПИС Шифра економске класификације

Више

Copy of ZR 2018.xls

Copy of ZR 2018.xls ПУЊАВА УПРАВА ЗА ТРЕЗОР - ФИЛИЈАЛА 7 5 1 0 1 8 3 4 0 7 0 2 1 2 7 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 Врста посла Јединствени број КБС НАЗИВ

Више

дана године ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗДРАВСТВЕНE УСТАНОВE ЗА ГОДИНУ АПОТЕКА ВРШАЦ (У хиљадама динара) Износ остварених прихода и примања Број

дана године ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗДРАВСТВЕНE УСТАНОВE ЗА ГОДИНУ АПОТЕКА ВРШАЦ (У хиљадама динара) Износ остварених прихода и примања Број дана 26.12.2013 године ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗДРАВСТВЕНE УСТАНОВE ЗА 2014. ГОДИНУ АПОТЕКА ВРШАЦ (У хиљадама динара) Износ остварених прихода и примања Број конта Опис Укупно (од 6 до 11) Приходи из буџета Општине

Више

(Microsoft Word - Odluka o zavrsnom racunu budzeta op\232tine Negotin za godinu)

(Microsoft Word - Odluka o zavrsnom racunu budzeta op\232tine Negotin za godinu) На основу члана 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник РС», број 129/07 и 83/14- др. закон и 101/16- др. закон), члана 42. став 1. тачка 2. Статута Општине Неготин («Службени

Више

РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ - БЕОГРАД Јована Мариновића 2 ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА ГОДИНУ ФИЛИЈАЛА: 23 ЛЕСКОВАЦ ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА: 00

РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ - БЕОГРАД Јована Мариновића 2 ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА ГОДИНУ ФИЛИЈАЛА: 23 ЛЕСКОВАЦ ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА: 00 РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ - БЕОГРАД Јована Мариновића 2 ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2017. ГОДИНУ ФИЛИЈАЛА: 23 ЛЕСКОВАЦ ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА: 00223006 РХ СИЈЕРИНСКА БАЊА I. УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА

Више

Ознака ОП Конто Опис Претходна година Износ Текућа година Штампа 4001 Н О В Ч А Н И П Р И Л И В И ( ) ТЕКУЋ

Ознака ОП Конто Опис Претходна година Износ Текућа година Штампа 4001 Н О В Ч А Н И П Р И Л И В И ( ) ТЕКУЋ Ознака ОП Конто Опис Претходна година Износ Текућа година Штампа 4001 Н О В Ч А Н И П Р И Л И В И (4002 + 4106 + 4131) 64.594 63.130 4002 700000 ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (4003 + 4047 + 4057 + 4069 + 4094 + 4099

Више

ZR_Dvanaestomesecni_

ZR_Dvanaestomesecni_ Страна 1 Образац 5 Meni Назив корисника буџетских средстава ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПИРОТ Седиште: КЕЈ Б.Б. ПИБ: 100187831 Матични број: 07414285 Број подрачуна: 840-106661-51 Назив надлежног директног

Више

Дванаестомесечни извештај здравствених установа 2018 Изаберите филијалу, здравствену установу, упишите датум попуњавања, попуните податке о здравствен

Дванаестомесечни извештај здравствених установа 2018 Изаберите филијалу, здравствену установу, упишите датум попуњавања, попуните податке о здравствен Дванаестомесечни извештај здравствених установа 2018 Изаберите филијалу, здравствену установу, упишите датум попуњавања, попуните податке о здравственој установи, попуните обрасцe и податке сачувајте кликом

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ЧАЈЕТИНА Година: XIII Цена овог броја је 300,00 динара. Годишња претплата је 3.000,00 динара. БРОЈ 8 Службени лист Општине

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ЧАЈЕТИНА Година: XIII Цена овог броја је 300,00 динара. Годишња претплата је 3.000,00 динара. БРОЈ 8 Службени лист Општине СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ЧАЈЕТИНА - 1 - Година: XIII Цена овог броја је 300,00 динара. Годишња претплата је 3.000,00 динара. БРОЈ 8 Службени лист Општине Чајетина, Број 8/2019 Чајетина, 20.јуна 2019. године

Више

С л у ж б е н и л и с т

С л у ж б е н и  л и с т S l u ž b e n i l i s t Opštine Bački Petrovac Broj: 15 Bački Petrovac Godišnja pretplata Godina: XLIV 24. decembra 2008. god. 4.400,00 dinara S A D R Ž A J I SKUPŠTINA OPŠTINE BAČKI PETROVAC 168. - Odluka

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ТИТЕЛ ГОДИНА L ТИТЕЛ, 16. ЈУН ГОДИНЕ БРОЈ 4. 1 На основу члана 32. став 1. тачка 2) Закона о локалној самоуправи («Службен

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ТИТЕЛ ГОДИНА L ТИТЕЛ, 16. ЈУН ГОДИНЕ БРОЈ 4. 1 На основу члана 32. став 1. тачка 2) Закона о локалној самоуправи («Службен СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ТИТЕЛ ГОДИНА L ТИТЕЛ, 16. ЈУН 2015. ГОДИНЕ БРОЈ 4. 1 На основу члана 32. став 1. тачка 2) Закона о локалној самоуправи («Службени гласник РС»,бр. 129/2007), члана 77. Закона о буџетском

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 8/ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА ГОДИНА IV ВРШАЦ, 28. ЈУН ГОДИНЕ БРОЈ 8/ На основу члана 77

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 8/ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА ГОДИНА IV ВРШАЦ, 28. ЈУН ГОДИНЕ БРОЈ 8/ На основу члана 77 28.06.2019. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 8/2019 435 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА ГОДИНА IV ВРШАЦ, 28. ЈУН 2019. ГОДИНЕ БРОЈ 8/2019 1. На основу члана 77. и 78. Закона о буџетском систему ( «Службени гласник

Више

Страна 1 Образац 5 Meni Назив корисника буџетских средстава Дом здравља "Нови Београд" Седиште: Нови Београд, Гоце Делчева 30 ПИБ: Матични б

Страна 1 Образац 5 Meni Назив корисника буџетских средстава Дом здравља Нови Београд Седиште: Нови Београд, Гоце Делчева 30 ПИБ: Матични б Страна 1 Образац 5 Meni Назив корисника буџетских средстава Дом здравља "Нови Београд" Седиште: Нови Београд, Гоце Делчева 30 ПИБ: 101674909 Матични број: 07033397 Број подрачуна: 840-637661-82 Назив надлежног

Више

УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ

УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ На основу члана 76. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', број 54/09, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 и 108/13 ), члана 56. Статута Града Ниша (''Службени лист Града

Више

Број Службени лист општине Нова Црња Страна 131 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ НОВА ЦРЊА Година XXVIII Нова Црња године Број: 8 РЕПУБЛ

Број Службени лист општине Нова Црња Страна 131 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ НОВА ЦРЊА Година XXVIII Нова Црња године Број: 8 РЕПУБЛ Број 8 25.06.2019 Службени лист општине Нова Црња Страна 131 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ НОВА ЦРЊА Година XXVIII Нова Црња 25.06.2019. године Број: 8 РЕПУБЛИКА СРБИЈА АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА ОПШТИНА НОВА

Више

Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава Дом здравља "Краљево" Краљево Седиште: Југ Богданова бр.110, Краљево ПИБ: Матични бро

Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава Дом здравља Краљево Краљево Седиште: Југ Богданова бр.110, Краљево ПИБ: Матични бро Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава Дом здравља "Краљево" Краљево Седиште: Југ Богданова бр.110, Краљево ПИБ: 108589396 Матични број: 17870041 подрачуна: 840-868661-50 Назив надлежног

Више

Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава СБПБ "КОВИН" Седиште: КОВИН ПИБ: Матични број: Број подрачуна:

Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава СБПБ КОВИН Седиште: КОВИН ПИБ: Матични број: Број подрачуна: Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава СБПБ "КОВИН" Седиште: КОВИН ПИБ: 101406360 Матични број: 08012270 подрачуна: 840-238661-05 Назив надлежног директног корисника буџетских средстава

Више

Дванаестомесечни извештај здравствених установа 2017 Изаберите филијалу, здравствену установу, упишите датум попуњавања, попуните податке о здравствен

Дванаестомесечни извештај здравствених установа 2017 Изаберите филијалу, здравствену установу, упишите датум попуњавања, попуните податке о здравствен Дванаестомесечни извештај здравствених установа 2017 Изаберите филијалу, здравствену установу, упишите датум попуњавања, попуните податке о здравственој установи, попуните обрасцe и податке сачувајте кликом

Више

Sheet1 Предузеће: Дирекција за планирање и изградњу Краљево Матични број: ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ Ознака ОП Конто Опис План за

Sheet1 Предузеће: Дирекција за планирање и изградњу Краљево Матични број: ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ Ознака ОП Конто Опис План за Предузеће: Дирекција за планирање и изградњу Краљево Матични број: 17001841 ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ Ознака ОП Конто Опис План за 01.01.- 31.12.2015. План за 01.01.- 31.03.2015. План за 01.04.- План

Више

Sheet1 Предузеће: Дирекција за планирање и изградњу Краљево Матични број: ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ Ознака ОП Конто Опис План за

Sheet1 Предузеће: Дирекција за планирање и изградњу Краљево Матични број: ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ Ознака ОП Конто Опис План за Предузеће: Дирекција за планирање и изградњу Краљево Матични број: 17001841 ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ Ознака ОП Конто Опис План за 01.01.- 31.12.2014. Процена за 01.01.- 31.12.2014. Индекс 7/5 1 2 3

Више

Страна 2 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава Дом здравља Нови Београд Седиште: Булевар маршала Толбухина 30 Матични број: ПИБ: 1016

Страна 2 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава Дом здравља Нови Београд Седиште: Булевар маршала Толбухина 30 Матични број: ПИБ: 1016 Страна 2 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава Дом здравља Нови Београд Седиште: Булевар маршала Толбухина 30 Матични број: 07033397 ПИБ: 101674909 подрачуна: 840-637661-82 Назив надлежног директног

Више

На основу члана 43. Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС", број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/ испр., 93/2012, 62/2013, 63/

На основу члана 43. Закона о буџетском систему (Службени гласник РС, број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/ испр., 93/2012, 62/2013, 63/ На основу члана 43. Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС", број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011 - испр., 93/2012, 62/2013, 63/2013 - испр., 108/2013,142/2014, 68/2015-др., 103/2015 и 99/2016),

Више

Финансијски план здравствених установа за годину Изаберите филијалу, здравствену установу, упишите датум попуњавања, кликните на одговарајући об

Финансијски план здравствених установа за годину Изаберите филијалу, здравствену установу, упишите датум попуњавања, кликните на одговарајући об Финансијски план здравствених установа за 2016. годину Изаберите филијалу, здравствену установу, упишите датум попуњавања, кликните на одговарајући образац, попуните податке у одговарајући образац и сачувајте

Више

Страна 1 РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ - БЕОГРАД Јована Мариновића 2 ФИЛИЈАЛА: 20 НИШ ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА: СП Б СОКО БАЊА ОБРАЗАЦ

Страна 1 РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ - БЕОГРАД Јована Мариновића 2 ФИЛИЈАЛА: 20 НИШ ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА: СП Б СОКО БАЊА ОБРАЗАЦ Страна 1 РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ - БЕОГРАД Јована Мариновића 2 ФИЛИЈАЛА: 20 НИШ ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА: 00220010 СП Б СОКО БАЊА ОБРАЗАЦ ЗА ПАРТИЦИПАЦИЈУ И РЕФУНДАЦИЈЕ у периоду од 01.01.2013.

Више

Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава Гинеколошко-акушерска клиника Народни Фронт Седиште: Београд ПИБ: Матични број: 07035

Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава Гинеколошко-акушерска клиника Народни Фронт Седиште: Београд ПИБ: Матични број: 07035 Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава Гинеколошко-акушерска клиника Народни Фронт Седиште: Београд ПИБ: 100219891 Матични број: 07035888 подрачуна: 840-198661-16 Назив надлежног директног

Више

Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ БАЊА КАЊИЖА Седиште: КАЊИЖА Матични број: ПИБ: 10

Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ БАЊА КАЊИЖА Седиште: КАЊИЖА Матични број: ПИБ: 10 Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ БАЊА КАЊИЖА Седиште: КАЊИЖА Матични број: 08026084 ПИБ: 100788050 подрачуна: 840-385661-64 Назив надлежног директног

Више

Matični broj: PIB: Naziv korisnika sredstava: Завод за јавно здравље Зрењанин Sedište: Зрењанин ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА ГОДИНУ -

Matični broj: PIB: Naziv korisnika sredstava: Завод за јавно здравље Зрењанин Sedište: Зрењанин ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА ГОДИНУ - Matični broj: PIB: Naziv korisnika sredstava: 08169454 100655222 Завод за јавно здравље Зрењанин Sedište: Зрењанин ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2018. ГОДИНУ - 2. ИЗМЕНА I. УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА (У хиљадама динара)

Више

Скупштина општине Барајево , на седници одржаној ¬¬____ decembra 2007

Скупштина општине Барајево , на седници одржаној ¬¬____ decembra 2007 Скупштина Градске општине Барајево, на седници одржаној 23. марта 2017. године, на основу члана 43. став 1. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', бр. 54/09, 73/10,101/10, 101/11,93/12, 62/13,

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА ГОДИНА ХXVIII ЗРЕЊАНИН 17. МАЈ БРОЈ: На основу члана 43. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС''

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА ГОДИНА ХXVIII ЗРЕЊАНИН 17. МАЈ БРОЈ: На основу члана 43. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'' СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА ГОДИНА ХXVIII ЗРЕЊАНИН 17. МАЈ 2019. БРОЈ: 13 36 На основу члана 43. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13,

Више

bilans stanja rashoda i prihoda 2015.xlsm

bilans stanja rashoda i prihoda 2015.xlsm Образац 4 НАЗИВ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА СЕДИШТЕ НОВИ САД Матични број ПИБ 100449534 Број подрачуна НАЗИВ НАДЛЕЖНОГ ДИРЕКТНОГ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА МУЗЕЈ САВРЕМЕНЕ УМЕТНОСТИ ВОЈВОДИНЕ ПОКРАЈИНСКИ

Више

Обрађивач: Одељење за финансије и привреду

Обрађивач: Одељење за финансије и привреду Скупштина Градске општине Палилула, на 20. седници одржаној 24. јуна 2019. године, на основу члана 47. и 63. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13,

Више

Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава Специјална болница за плућне болести " Др Васа Савић" Седиште: Зрењанин ПИБ: Матични

Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава Специјална болница за плућне болести Др Васа Савић Седиште: Зрењанин ПИБ: Матични Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава Специјална болница за плућне болести " Др Васа Савић" Седиште: Зрењанин ПИБ: 101161066 Матични број: 08671923 подрачуна: 840-471661-84 Назив надлежног

Више

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ И БУЏЕТ

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ И БУЏЕТ И З В Е Ш Т А Ј О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ НИШКА БАЊА за период ЈАНУАР - ДЕЦЕМБАР 2016. године Нишка Бања, јануар 2017. године I УВОДНЕ НАПОМЕНЕ Одлука о буџету Градске општине Нишка Бања

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ЧАЈЕТИНА Година: XII Цена овог броја је 300,00 динара. Годишња претплата је 3.000,00 динара. БРОЈ 4 Службени лист Општине

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ЧАЈЕТИНА Година: XII Цена овог броја је 300,00 динара. Годишња претплата је 3.000,00 динара. БРОЈ 4 Службени лист Општине СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ЧАЈЕТИНА - 1 - Година: XII Цена овог броја је 300,00 динара. Годишња претплата је 3.000,00 динара. БРОЈ 4 Службени лист Општине Чајетина, Број 4/2018 Чајетина, 14. јуна 2018. године

Више

Општински службени ГЛАСНИК СЈЕНИЦАOpćinski službeni GLASNIK SJENICA

Општински службени ГЛАСНИК СЈЕНИЦАOpćinski službeni GLASNIK SJENICA Oпштински службени ГЛАСНИК СЈЕНИЦА Оpćinski službeni GLASNIK SJENICA www.sjenica.rs Сјеница, 3. септембар 2018. Sjenica, 3. septembar 2018. Година XIX Број 14 Godina XIX Broj 14 Излази по потреби Izlazi

Више

Sluzbeni-list-BGD-034.indd

Sluzbeni-list-BGD-034.indd ISSN 0350-4727 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Година LXII Број 34 3. мај 2018. године Цена 265 динара АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА НОВИ БЕОГРАД Веће Градске општине Нови Београд на основу чл. 58. и 168. Закона

Више

На основу члана 47 и 63. Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС", бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/ испр

На основу члана 47 и 63. Закона о буџетском систему (Службени гласник РС, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/ испр На основу члана 47 и 63. Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС", бр. 54/2009, 73/20, 1/20, 1/21, 93/22, 62/23, 63/23 - исправка, 108/23, 142/24, 68/25, 103/25 и 99/26) и члана 32. Закона о локалној

Више

Страна 1 РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ - БЕОГРАД Јована Мариновића 2 Матични број: ПИБ: Назив корисника средстава: Дом з

Страна 1 РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ - БЕОГРАД Јована Мариновића 2 Матични број: ПИБ: Назив корисника средстава: Дом з Страна 1 РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ - БЕОГРАД Јована Мариновића 2 Матични број: ПИБ: Назив корисника средстава: 07003609 100150542 Дом здравља Сопот Седиште: пот, Јелице Миловановић ФИНАНСИЈСКИ

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 11.06.2013. Службени лист општине Жабаљ број 11 страна 1 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ЖАБАЉ Број: 11 Жабаљ, 11.06.2013. Година 42 Цена овог броја 60,00 динара Годишња претплата 1.200,00 динара СКУПШТИНА ОПШТИНЕ

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУЛА Службени лист општине Кула излази по потреби, на три језика: српском, мађарском и русинском. Тираж овог броја је 50 примера

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУЛА Службени лист општине Кула излази по потреби, на три језика: српском, мађарском и русинском. Тираж овог броја је 50 примера СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУЛА Службени лист општине Кула излази по потреби, на три језика: српском, мађарском и русинском. Тираж овог броја је 50 примерака. К у л а 31. децембар 2018. године Број 42 Година

Више

Microsoft Word - ODLUKA - Normativni deo KOJI SE MENJA ??? doc

Microsoft Word - ODLUKA - Normativni deo KOJI SE MENJA ??? doc ОДРЕДБЕ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДА НОВОГ САДА ЗА 0. ГОДИНУ КОЈЕ СЕ МЕЊАЈУ Члан. Буџет се утврђује у износу од.4..45,0 динара, који потиче из следећих извора финансирања: - прихода из буџета у износу од.5.5.,00

Више

Sluzbeni-list-BGD-014.indd

Sluzbeni-list-BGD-014.indd ISSN 0350-4727 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Година LXII Број 14 6. фебруар 2018. године Цена 265 динара БАРАЈЕВО Скупштина Градске општине Барајево на седници одржаној 6. фебруара 2018. године, на основу

Више

Microsoft PowerPoint - aleksa za sajt

Microsoft PowerPoint - aleksa za sajt IZVEŠTAJ O FINANSIJSKOM POSLOVANJU STOMATOLOŠKOG FAKULTETA UNIVERZITETA U BEOGRADU PO ZAVRŠNOM RAČUNU ZA 2013. GODINU Finansijski izveštaj za 2013. godinu u 000 RSD tabela 1. Redni broj 1 1 2 3 4 5 6 7

Више

С К У П Ш Т И Н А Г Р А Д А В А Љ Е В А Н А Ц Р Т О Д Л У К Е О Б У Џ Е Т У Г Р А Д А В А Љ Е В А З А Г О Д И Н У В а љ е в о, д е ц е м б а

С К У П Ш Т И Н А Г Р А Д А В А Љ Е В А Н А Ц Р Т О Д Л У К Е О Б У Џ Е Т У Г Р А Д А В А Љ Е В А З А Г О Д И Н У В а љ е в о, д е ц е м б а С К У П Ш Т И Н А Г Р А Д А В А Љ Е В А Н А Ц Р Т О Д Л У К Е О Б У Џ Е Т У Г Р А Д А В А Љ Е В А З А 2 0 1 9. Г О Д И Н У В а љ е в о, д е ц е м б а р 2 0 1 8. г о д и н е На основу члана 43. Закона о

Више

Рача, године број 14 Цена 100,00 динара С А Д Р Ж А Ј О д л у к е Одлука о трећем ребалансу буџета општине Рача за годину 2 Одлука о

Рача, године број 14 Цена 100,00 динара С А Д Р Ж А Ј О д л у к е Одлука о трећем ребалансу буџета општине Рача за годину 2 Одлука о Рача, 27.07.2018. године број 14 Цена 100,00 динара С А Д Р Ж А Ј О д л у к е Одлука о трећем ребалансу буџета општине Рача за 2018. годину 2 Одлука о проглашењу к.п. бр. 2035/3 КО Вишевац као некатегорисани

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БОР ГОДИНА: IX БРОЈ: ЈУЛ ГОДИНЕ ЦЕНА : 80 ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА: ДИНАРА 146 На основу члана 43. Закона о буџетско

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БОР ГОДИНА: IX БРОЈ: ЈУЛ ГОДИНЕ ЦЕНА : 80 ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА: ДИНАРА 146 На основу члана 43. Закона о буџетско СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БОР ГОДИНА: IX БРОЈ: 10. ЈУЛ 2015. ГОДИНЕ ЦЕНА : 80 ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА: 4.000 ДИНАРА 146 На основу члана 43. Закона о буџетском систему («Службени гласник РС», број 54/09, 73/10, 101/10,

Више

ОПШТИНА УБ

ОПШТИНА УБ Број 6 страна 1 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ УБ 12. јун 2014. године СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ УБ www.opstinaub.org.rs Година XV Број 6 Уб, 12. јун 2014. године Бесплатан примерак 31. На основу члана 9. став

Више

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БРОЈ XXII ОПШТИНЕ БАТОЧИНА ГОДИНА СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ БАТОЧИНА БАТОЧИНА године ГОДИНА БРОЈ 22 На основу

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БРОЈ XXII ОПШТИНЕ БАТОЧИНА ГОДИНА СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ БАТОЧИНА БАТОЧИНА године ГОДИНА БРОЈ 22 На основу ОПШТИНЕ БАТОЧИНА БАТОЧИНА 23.11.2016. године ГОДИНА 2016. БРОЈ 22 На основу члана 47. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2011, 93/2012, 62/13, 63/13-испр., 108/13,

Више

Бољевац, 18. Јун 2012.године Година V број 12 С А Д Р Ж А Ј СКУПШТИНА 1 Одлука о усвајању извештаја верификационог одбора Од

Бољевац, 18. Јун 2012.године  Година V број 12 С А Д Р Ж А Ј СКУПШТИНА 1 Одлука о усвајању извештаја верификационог одбора Од Бољевац, 18. Јун 2012.године www.boljevac.org.rs Година V број 12 С А Д Р Ж А Ј СКУПШТИНА 1 Одлука о усвајању извештаја верификационог одбора...2 2 Одлука о потврђивању мандата одборника скупштине општине

Више

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ И БУЏЕТ

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ И БУЏЕТ Н а ц р т И З В Е Ш Т А Ј О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ НИШКА БАЊА за период ЈАНУАР - ДЕЦЕМБАР 2017. године Нишка Бања, јануар 2018. године I УВОДНЕ НАПОМЕНЕ Одлука о буџету Градске општине

Више

НАЦРТ На основу члана 63. Закона о буџетском систему (''Сл. гласник РС'', број 54/09, 73/10 и 101/11, 93/12, 62/13, 63/13,108/13, 142/14, 68/15 (др. з

НАЦРТ На основу члана 63. Закона о буџетском систему (''Сл. гласник РС'', број 54/09, 73/10 и 101/11, 93/12, 62/13, 63/13,108/13, 142/14, 68/15 (др. з НАЦРТ На основу члана 63. Закона о буџетском систему (''Сл. гласник РС'', број 54/09, 73/10 и 101/11, 93/12, 62/13, 63/13,108/13, 142/14, 68/15 (др. закон), 103/15, 99/16 и 113/17), члана 32. Закона о

Више

Среда,29.мај.2019.године. "СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ВРАЊА" Број -13- Страна-1135 ГОДИНА XXVI БРОЈ 13 В Р А Њ Е Среда,29.мај.2019.године. Излази по потре

Среда,29.мај.2019.године. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ВРАЊА Број -13- Страна-1135 ГОДИНА XXVI БРОЈ 13 В Р А Њ Е Среда,29.мај.2019.године. Излази по потре Среда,29.мај.2019.године. "СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ВРАЊА" Број -13- Страна-1135 ГОДИНА XXVI БРОЈ 13 В Р А Њ Е Среда,29.мај.2019.године. Излази по потреби. Годишња претплата (аконтација) 20.000,00дин. Цена

Више

На основу члана 43. став 1.Закона о буџетском систему ("Службени гласник Републике Србије", број 54/2009, 73/2010, 101/2010 и 93/2012), члана 32 став

На основу члана 43. став 1.Закона о буџетском систему (Службени гласник Републике Србије, број 54/2009, 73/2010, 101/2010 и 93/2012), члана 32 став На основу члана 43. став 1.Закона о буџетском систему ("Службени гласник Републике Србије", број 54/2009, 73/2010, 101/2010 и 93/2012), члана 32 став 1. тачка 2.Закона о локалној самоуправи ("Службени

Више

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ И БУЏЕТ

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ И БУЏЕТ Н а ц р т И З В Е Ш Т А Ј О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ НИШКА БАЊА за период ЈАНУАР - ЈУН 2019. године Нишка Бања, јул 2019. године I УВОДНЕ НАПОМЕНЕ Одлука о буџету Градске општине Нишка

Више

Sluzbeni-list-BGD-107.indd

Sluzbeni-list-BGD-107.indd ISSN 0350-4727 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Година LXII Број 107 23. новембар 2018. године Цена 265 динара АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА ВОЖДОВАЦ Скупштина Градске општине Вождовац на седници одржаној 23. новембра

Више