ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ЗА 2005

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ЗА 2005"

Транскрипт

1 На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", број 129/2007 ), члана Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС", бр.54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/ испр. и 108/2013) и члана 19.Статута Градске општине Барајево ('' Сл.лист Града Београда '', бр. 30/2010, 40/2013), а на предлог Већа општине Барајево, Скупштина Градске општине Барајево, на седници одржаној 29. априла године, донела је : ОДЛУКУ О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ БАРАЈЕВО ЗА ГОДИНУ I ОПШТИ ДЕО Члан 1. У завршном (консолидованом) рачуну буџета Градске општине Барајево за годину (у даљем тексту завршни рачун), у Билансу стања на дан 31. децембра године утврђена је укупна актива у износу од хиљада динара и укупна пасива у износу од хиљада динара. Структура активе и пасиве на нивоу категорије према економској класификацији : Актива Економска Класификација О п и с И з н о с У к у п н о у (000) у (000) 011 Основна средства Природна имовина Нефинансијаска имовина у припреми и аванси 016 Нематеријална имовина Нефинансијска имовина у сталним средствима Залихе ситног инвентара и потрошног материјала Нефинансијска имовина у залихама Нефинансијска имовина Новчана средства, племенити метали, хартије од вредности Краткорочна потраживања Краткорочни пласмани Новчана средства, племенити метали, хартије од вредности потраживања и краткорочни пласмани Активна временска разграничења

2 13 Активна временска разграничења Финансијска имовина Укупна актива : Пасива 211 Домаће дугорочне обавезе 212 Стране дугорочне обавезе 213 Дугорочне обавезе по основу гаранција 21 Дугорочне обавезе 231 Обавезе за плате 232 Обавезе по основу накнада запосленима 233 Обавезе за награде и остале посебне расходе 234 Обавезе по основу социј. доприноса на терет послодавца 237 Службена путовања и услуге по уговору 23 Обавезе по основу расхода за запослене 242 Обавезе по основу осталих расхода, изузев расхода за запослене Обавезе за социјално осигурање Обавезе по основу субвенција Обавезе према добављачима Остале обавезе Обавезе из пословања Пасивна временска разграничења Пасивна временска разграничења Обавезе Извори капитала Капитал Вишак прихода и примања - суфицит ( индиректних буџетских корисника ) Вишак прихода и примања - суфицит (на Извршења буџета) 3 Извори капитала и утврђивање резултата пословања Укупна пасива :

3 Билансом стања су обухваћена средства свих рачуна трезора општине Барајево. Члан 2. У Билансу прихода и расхода у периоду од 1. јануара до 31. децембра године утврђени су у хиљадама динара : 1. Укупно остварени текући приходи и примања по основу продаје нефинансијске имовине Укупно извршени текући расходи и издаци Вишак прихода и примања буџетски суфицит Кориговање вишка прихода - Део нераспоређеног вишка прихода и примања из ранијих година који је коришћен за покриће расхода и издатака текуће године Део пренетих неутрошених средстава из ранијих година коришћен за покриће расхода и издатака текуће године 5. Кориговани суфицит Члан 3. Буџетски суфицит, примарни суфицит и укупни фискални резултат буџета утврђени су: О п и с Економска класификација Укупна средства I Укупна примања , Текући приходи 7 371, Камате , Примања од продаје нефинансијске имовине 8 3. Примања од задуживања и продаје финансијске имовине Примања од продаје финансијске имовине 92 II Укупни идаци , Текући расходи 4 351, Отплате камата Издаци за нефинансијску имовину 5 14, Издаци за отплату главнице и набавку финансијске 6 имовине 6.1 Набавка финансијске имовине 62 III Буџетски суфицит (7+8)-(4+5) 5,092 IV Примарни суфицит (укупни приходи умањени за ( )-(4-44+5) 3,871 наплаћене камате минус укупни расходи умањени за плаћене камате) Укупан фискални резултат (III+( )) (7+8)-(4+5)+(92-62) 5,092 3

4 Буџетски суфицит као разлика између укупног износа текућих прихода и примања остварених по основу продаје нефинансијске имовине и укупног износа текућих расхода и издатака за набавку нефинансијске имовине, утврђен је у износу од хиљада динара. Примарни суфицит представља буџетски суфицит коригован за износ нето камате (разлика између укупног износа наплаћених камата и укупног износа плаћених камата), утврђен је у износу од хиљада динара. Укупан фискални резултат је буџетски суфицит коригован за нето разлику између примања по основу отплате датих кредита и продаје финансијске имовине и одлива по основу датих кредита и набавке финансијске имовине, утврђен је у износу од хиљада динара. Члан 4. Остварени вишак прихода - суфицит из члана 3. Одлуке у износу од хиљада динара коригује се за вишак прихода из ранијих година у износу од хиљада динара, тако да кориговани вишак прихода у години износи хиљада динара. Утврђени вишак прихода преноси се у наредну годину, a састоји се из : I Буџетског суфицита на рачуну извршења буџета у износу од хиљада динара II Буџетског суфицита на осталим подрачунима буџета у износу од хиљада динара. Буџетски суфицит на рачуну извршења буџета у износу од хиљада динара састоји се из : 1. Вишка прихода наменског карактера утврђеног у износу од хиљада динара, који се распоређује за следеће намене: - За стамбено збрињавање, доделом средстава за побољшање услова становања набавком грађевинског материјала, породицама интерно расељених лица на територији Градске општине Барајево у износу од хиљада динара, - За финансирање израде детаљног урбанистичког плана за градску општину Барајево, као и за побољшање услова становања распоређују се средства Дирекцији за развој и изградњу Градске општине Барајево у износу хиљада динара, - За покриће трошкова одржавања ГИС система и набавку неопходне опреме потребне за његово функционисање у износу од хиљада динара, - За покриће трошкова извршења Решења грађевинске инспекције у износу од 811 хиљада динара, - За набавку софтвера ''Сервис 48 h'' (веб сервис за пријаву комуналних проблема на територији Градске општине Барајево) и пратеће опреме потребне за рад овог софтвера у износу од 168 хиљада динара, - За покрића дела трошкова изласка службеног лица на терен ради закључења брака у износу од 1 хиљада динара. 2.Дела нераспоређеног вишка прихода из године утврђеног у износу од хиљада динара, који ће бити распоређен Одлуком о буџету за годину на предлог Већа Градске општине Барајево. Буџетски суфицит на осталим подрачунима буџета у износу од хиљада динара биће распоређен на предлог органа управљања корисника. Члан 5. У извештају о капиталним издацима и финансирању у периоду од 1. јануара до 31. децембра године, утврђени су укупни издаци у износу од хиљада динара. Структура издатака је ( у хиљадама динара): Издаци 4

5 511 Зграде и грађевински објекти Машине и опрема Нематеријална имовина Основна средства Земљиште Природна имовина Издаци за нефинансијску имовину Мањак примања Члан 6. У Извештају о новчаним токовима у периоду од 1. јануара до 31. децембра године, утврђени су укупни новчани приливи у износу од хиљада динара, укупни новчани одливи у износу од хиљада динара и салдо готовине на крају године у износу од хиљада динара. Структура новчаних токова је : I - Новчани прилив се састоји : 7 Текући приходи Новчани приливи II - Новчани одлив се састоји : 4 Текући расходи Издаци за нефинансијску имовину Укупни новчани одливи III - Вишак новчаних прилива ( I II ) IV - Салдо готовине на почетку године На рачуну буџета Остали подрачуни V - Корекција новчаних одлива за износ плаћених расхода средства који се не евидентирају преко класе (4,5 и 6) Салдо готовине на крају године На рачуну буџета Остали подрачуни Члан 7. У Извештају о извршењу буџета (консолидованог) у периоду од 1. јануара до 31. децембра године, утврђена је укупна разлика у износу од хиљада динара, између укупних прихода и примања у износу од хиљада динара и укупних расхода и издатака у износу од хиљада динара по нивоима финансирања из : Републике, Града општине и осталих извора. 5

6 Структура прихода и примања : у (000) Екон. Приходи Република Град - Остали У к у п н о клас. и примања Општина извори 71 Порези Донације и трансфери Други приходи Меморанд. ставке Текући приходи Укупни приходи и примања Структура расхода и издатака : у (000) Екон. Расходи Република Град - Остали У к у п н о клас. и издаци Општина извори 41 Расходи за запослене Коришћење услуга и роба Субвенције Донације,дотације трансфери Социјално осигурање и соц. заштита Остали расходи Укупни текући расходи Основна средства Природна имовина Издаци за нефинансијску имовину Укупни расходи и издаци

7 Члан 8. Завршни рачун садржи и : I Извештај о примљеним донацијама и задужењу на домаћем и страном тржишту новца и капитала и извршеним отплатама дугова По уплатном рачуну Текуће донације од међународних организација у корист нивоа општина од стране Европске комисије одобрена су средства у износу од хиљада динара за покриће трошкова одржавања ГИС система и набавку неопходне опреме потребне за његово функционисање. Средства су пренета на рачун Извршење буџета Градске општине Барајево бр априла године. За реализацију наведеног пројекта у години утрошена су средства у износу од 540 хиљада динара. у (000) Расходи Износ Датум Мреже Рачунарска опрема Мреже Рачунарска опрема Рачунарска опрема Штампачи Укупно 540 У периоду од године није се задуживала на домаћем и страном тржишту новац аи капитала. II Извештај о коришћењу средстава из текуће и сталне буџетске резерве Коришћење средстава сталне буџетске резерве утврђено је чланом 70. Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС", бр.54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/2013, 63/ испр. и 108/2013 ) и чланом 3. Одлуке о буџету општине Барајево за годину (''Сл. лист Града Београда'', бр. 72/2012, 22/2013, 40/2013, 50/13, 77/2013). Средства сталне буџетске резерве користе се за финансирање расхода на име учешћа у отклањању последица ванредних околности, као што су поплава, суша, земљотрес, пожар,клизишта, снежни наноси, град,еколошке катастрофе и друге елементарне непогоде, односно других ванредних догађаја, који могу да угрозе живот и здравље људи или проузрокују штету већих размера. Решење о употреби средстава сталне буџетске резерве такође доноси Председник општине. Коришћење средстава текуће буџетске резерве утврђено је чланом 69. Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС", бр.54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/2013, 63/ испр. и 108/2013 ) и чланом 4. Одлуке о буџету општине Барајево за годину (''Сл. лист Града Београда'', бр. 72/2012, 22/2013, 40/2013, 50/13, 77/2013). Средства текуће буџетске резерве користе се за непланиране сврхе за које нису извршене апропријације, или за сврхе за које се у току године покаже да апропријације нису биле довољне. Решења о употреби средстава текуће резерве доноси Председник општине. Овим Решењима утврђују се нове апропријације или увећавају постојеће, а затим се расход извршава као и сваки други. 7

8 Извештај о коришћењу средстава сталне буџетске резерве Извршење у Одлуци о буџету општине Барајево за годину у износу од 490 хиљада динара на позицији 7, Економска класификација Наканада штете за повреде или штету насталу услед елементарних непогода. Преглед извршења : - помоћи на име санације стамбеног објекта оштећеног услед елементарне непогоде (Хасановић Биљана 30 хиљада динара по Решењу бр / , Богојевић Добрина 70 хиљада динара по Решењу бр / , Маринковић Живорад 30 хиљада динара по Решењу бр / , Маринковић Срђан 30 хиљада динара по Решењу бр / , Павловић Зоран 30 хиљада динара по Решењу бр / , Дамњановић Сања 60 хиљада динара по Решењу бр / ) - помоћ на име отклањање последица пожара на стамбеном објекту (Пантелић Радован 60 хиљада динара по Решењу бр / ) - помоћи на име отклањања последица клизишта на стамбеном објекту ( Ђорђевић Дејан 40 хиљада динара по Решењу бр / , Шушак Вјера 100 хиљада динара по Решењу / ) - помоћ на име отклањања последица поплаве на стамбеном објекту (Матић Војимир 40 хиљада динара по Решењу бр / ) Извештај о распореду средстава текуће буџетске резерве Раздео 1 СО,ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ И ОПШТИНСКО ВЕЋЕ Износ (динара) Бр. решења (000 динара) Конто Ф-ја Опис Једнократна помоћ - Јован Лазић / Организација бораца рата ' / Национална служба за запошљавање / Друштву за пројектовање, грађевинарство и услуге ''Леп изглед'' / ЈКП ''10. Октобар'' / Фудбалски клуб ''Велики Борак'' / Фудбалски клуб ''Вранић'' / Црквена општина ''Бељина'' / Црквена општина ''Барајево'' / Црквена општина ''Бељина'' / Црквена општина ''Барајево'' / КУД ''Вранић'' / Раздео 2 ОПШТИНСКА УПРАВА ЈКП БВК / ЕДБ трошкови прикључка / Алта моторс / Раздео 2, Глава 2.2 МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ МЗ ''Шиљаковац'' / МЗ ''Шиљаковац'' /

9 Раздео 2, Глава 2.3 ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ ''БАРАЈЕВО'' Центар за културу ''Барајево'' / УКУПНО ПОСЕБАН ДЕО У посебном делу приказани су укупно планирани и остварени текући приходи и примања према економској класификацији, укупно планирани и извршени текући расходи и издаци према економској класификацији и укупно планирани и извршени текући издаци према корисницима на рачуну Извршења буџета Градске општине Барајево. Члан 9. Укупно планирани и остварени текући приходи и примања према економској класификацији износе: (у динарима) Економска П р и м а њ а План Извршење % класификација извршења А Вишак прихода из претходне године 37,387, ,387, Б Уступљени приходи 268,064, ,187, Порез на зараде 229,864, ,538, Порез на приходе од самосталних делатности 19,000, ,274, Порез на приходе од непокретности 6,000, ,677, Порез на приход од пољопривреде , Порез на фонд зарада Порез на наслеђе и поклон 1,200, , Порез на пренос апсолутних права 12,000, ,970, Годишња накнада за моторна возила, тракторе и прикључна возила В Изворни приходи 84,997, ,146, Порез на земљиште 1,133, ,191, Порез на имовину 53,500, ,989, Самодоприноси , ,716,741 Локалне комуналне таксе 11,456, ,410, Еко накнада 5,000, ,507, Текуће донације од међународних организација у корист нивоа општина 2,162, ,162, Текући трансфери од Републике у корист нивоа општина 50, , Текући трансфер из градoва у корист нивоа општина 581, , Капитални трансфери градова у корист нивоа општина 3,314, ,314, Приходи буџета од камата 700, ,221, Општинске административне таксе 1,200, , Накнада за коришћење грађевинског земљишта 1,000, , Приходи од давања у закуп пословног простора 1,000, , Приходи општинских органа 300, , Новчане и мандатне казне 100, , Мешовити и неодређени приходи 3,500, ,025, , 772 Г Меморандумске ставке за рефундацију расхода 3,611, ,728, УКУПНО А+Б+В+Г 394,060, ,450,

10 Члан 10. Укупно планирани и извршени текући расходи и издаци према економској класификацији износе: Економска Врста расхода Средства из буџета Средства из осталих извора Укупно (у динарима) класификација План Извршење План Извршење План Извршење ТЕКУЋИ РАСХОДИ 332,747, ,105, ,783, ,541, ,531, ,647, Расходи за запослене 146,996, ,886, ,611, ,538, ,607, ,425, Плате и додаци запослених 113,083, ,261, ,083, ,261, Социјалани доприноси на терет послодавца 20,265, ,071, ,265, ,071, Накнаде у натури 850, , , , Социјалана давања запосленима 1,586, ,171, ,611, ,538, ,198, ,709, Накнаде запосленима 3,567, ,406, ,567, ,406, Награде,бонуси и остали посебни расходи 1,343, ,329, ,343, ,329, Одборнички додатак 6,300, ,896, ,300, ,896, Коришћење услуга и роба 89,576, ,592, ,399, ,608, ,975, ,200, Стални трошкови 31,848, ,853, ,619, ,619, ,467, ,473, Трошкови путовања 260, , , , Услуге по уговору 21,532, ,065, , , ,443, ,526, Специјализоване услуге 25,469, ,083, ,256, ,916, ,726, ,000, Текуће поправке и одржавање 4,023, ,655, , , ,373, ,005, Материјал 6,443, ,928, , , ,704, ,188, Субвенције 52,500, ,393, ,314, ,314, ,814, ,707, Субвенције јавним нефинансијским предузећима 52,500, ,393, ,314, ,314, ,814, ,707, Трансфери 11,858, ,754, ,858, ,754, Трансфери осталим нивоима власти 11,858, ,754, ,858, ,754, Права из социјалног осигурања 15,247, ,142, ,459, ,080, ,706, ,223, Накнаде за социјалну заштиту из буџета 15,247, ,142, ,459, ,080, ,706, ,223, Остали расходи 16,356, ,335, ,356, ,335, Дотације невладиним организацијама 14,191, ,680, ,191, ,680, Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом 1,362, , ,362, , Новчана казна по решењу суда 313, , , , Накнада штетеза повреде или штету услед елементарних непогода 490, , , , Средства резерве 212, ,

11 499 Средства резерве 212, , ИЗДАЦИ ЗА НЕФИНАНСИЈСКУ ИМОВИНУ 14,205, ,568, ,324, , ,529, ,550, Основна средства 12,705, ,080, ,324, , ,029, ,062, Зграде и грађевински објекти 10,252, ,717, ,252, ,717, Машине и опрема 2,403, ,362, ,929, , ,332, ,949, Софтвер 50, , , , , ПРИРОДНА ИМОВИНА 1,500, ,487, ,500, ,487, Земљиште 1,500, ,487, ,500, ,487, УКУПНИ РАСХОДИ 346,953, ,673, ,107, ,524, ,060, ,197, Члан 11. Укупно планирани и извршени текући издаци према корисницима износе у динарима : Раздео Глава Функција Економска класификација ОПИС Средства из буџета Додатни приходи Укупно План Извршење % План Извршење % План Извршење СО, ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ, ОПШТИНСКО ВЕЋЕ % 110 Извршни и законодавни органи 411 Плате и додаци функционера 25,273, ,267, ,273, ,267, Социјални доприноси на терет послодавца 4,459, ,456, ,459, ,456, Накнаде одборницима, члановима већа и радних тела 6,300, ,896, ,300, ,896, Услуге по уговору 2,308, ,990, ,308, ,990, Дотације невладиним организацијама 1,614, ,380, ,614, ,380, Новчана казна по решењу суда 200, , , , Накнада штете за повреде или штету настале услед елементарних непогода 490, , , , Средства сталне резерве 210, , Средства текуће резерве 2, , Извори финансирања за функцију ,857, ,614, ,857, ,614, Укупно за функцију ,857, ,614, ,857, ,614,

12 Социјална заштита некласификована на другом месту 090 Социјална заштита некласификована на другом месту 423 Накнaда за превоз категоризоване деце и њихових пратиоца 500, , , , Специјализоване услуге (Локални акциони план за Роме) 50, , Једнократна помоћ материјално и здравствено угроженим грађанима 3,347, ,655, ,459, ,080, ,806, ,735, Извори финансирања за функцију Остали извори 13 Вишак прихода Укупно за функцију 090 3,897, ,140, ,897, ,140, , , , , ,409, ,030, ,409, ,030, ,897, ,140, ,459, ,080, ,356, ,221, Трансфери општег карактера између различитих нивоа власти 463 Текући трансфери осталим нивоима власти Извори финансирања за функцију 180 Укупно за функцију , , , , , , , , , , , , Општинско јавно правобранилаштво 411 Плате и додаци запослених 412 Социјални доприноси на терет послодавца 415 Накнаде за запослене( превоз) 422 Трошкови путовања 426 Материјал 512 Машине и опрема Извори финансирања за функцију 330 Укупно за функцију 330 4,272, ,269, ,272, ,269, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,134, ,062, ,134, ,062, ,134, ,062, ,134, ,062, Пољопривреда 424 Специјализоване услуге 481 Дотације невладиним организацијама Извори финансирања за функцију 421 Укупно за функцију , , , , ,517, ,481, ,517, ,481, ,000, ,963, ,000, ,963, ,000, ,963, ,000, ,963, Туризам 423 Услуге по уговору 200, ,

13 Извори финансирања за функцију 473 Укупно за функцију , , , , Развој заједнице 424 Специјализоване услуге 451 Субвенције ЈКП ''10.Октобар'' 541 Земљиште Извори финансирања за функцију 620 1,458, ,458, ,458, ,458, ,500, ,393, ,314, ,314, ,814, ,707, ,500, ,487, ,500, ,487, ,458, ,339, ,458, ,339, Остали извори 3,314, ,314, ,314, ,314, Вишак прихода 6,000, ,000, ,000, ,000, Укупно за функцију 620 9,314, ,458, ,339, ,314, ,772, ,654, Водоснабдевање 451 Капиталне субвенције ЈКП ''10.Октобар'' Извори финансирања за функцију ,000, ,999, ,000, ,000, ,000, ,999, ,000, ,999, ,000, ,999, Вишак прихода 1,000, ,000, ,000, ,000, Укупно за функцију 630 1,000, ,000, ,999, ,000, ,000, ,999, Рекреација, спорт, култура и вере 481 Дотације невладиним организацијама Извори финансирања за функцију 860 Укупно за функцију ,060, ,819, ,060, ,819, ,060, ,819, ,060, ,819, ,060, ,819, ,060, ,819, Образовање које није дефинисано нивоом 463 Трансфери школама 11,160, ,057, ,160, ,057, Накнаде из буџета за образовање 11,900, ,487, ,900, ,487, Извори финансирања за функцију ,060, ,544, ,060, ,544, Укупно за функцију ,060, ,544, ,060, ,544, ,773, Укупно за Раздео 1 142,365, ,183, ,394, ,138, ,578, ОПШТИНСКА УПРАВА 130 Опште услуге 411 Плате и додаци запослених 68,584, ,572, ,584, ,572,

14 412 Социјални доприноси на терет послодавца 413 Накнаде у натури 414 Социјална давања запосленима 415 Накнаде за запослене ( превоз) 416 Награде, бонуси и остали расходи 421 Стални трошкови 422 Трошкови путовања 423 Услуге по уговору 424 Специјализоване услуге 425 Текуће поправке и одржавање зграде и опреме 426 Материјал 482 Порези, обавезне таксе и казне 511 Зграде и грађевински објекти 512 Опрема 515 Софтвери Извори финансирања за функцију Социјални доприноси 07 Остали извори 13 Вишак прихода Укупно за функцију ,292, ,286, ,292, ,286, , , , , , , ,000, ,538, ,500, ,698, ,680, ,592, ,680, ,592, , , , , ,547, ,750, ,547, ,750, , , , , ,414, ,684, , , ,325, ,145, ,993, ,528, ,281, , ,274, ,998, ,044, ,964, ,044, ,964, ,291, ,966, , , ,552, ,226, ,090, , ,090, , ,252, ,717, ,252, ,717, ,662, ,637, ,929, , ,591, ,224, , , , , , ,118, ,086, ,118, ,086, ,000, ,538, ,000, ,538, ,744, ,120, ,744, ,120, ,033, ,054, ,033, ,054, ,118, ,086, ,778, ,713, ,896, ,800, ЈП ДИРЕКЦИЈА ЗА РАЗВОЈ И ИЗГРАДЊУ ОПШТИНЕ БАРАЈЕВО 620 Стамбени развој и развој заједнице 411 Плате и додаци запослених 412 Социјални доприноси на терет послодавца 413 Накнаде у натури 414 Социјална давања запосленима 415 Накнаде за запослене 416 Награде, бонуси и остали расходи 421 Стални трошкови 423 Услуге по уговору 424 Специјализоване услуге 425 Текуће поправке и одржавање 10,269, ,467, ,269, ,467, ,860, ,694, ,860, ,694, , , , , ,086, ,010, ,086, ,010, , , , , , , , , ,687, ,618, ,619, ,619, ,307, ,237, ,021, ,983, ,021, ,983, ,527, ,749, ,975, ,446, ,502, ,195, , , , , ,000, ,

15 426 Материјал 470, , , , Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом 241, , , , Новчане казне по решењу суда 100, , , , Машине и опрема 111, , , , Извори финансирања за Главу 2.1 функције 620: 13 Вишак прихода Укупно за Главу 2.1 функције ,220, ,819, ,220, ,819, ,945, ,415, ,945, ,415, ,220, ,819, ,945, ,415, ,165, ,235, МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 160 Опште јавне услуге некласификоване на другом месту 421 Стални трошкови 150, , , , Услуге по уговору 150, , Специјализоване услуге 100, , , , Текуће поправке и одржавање зграде 100, , Материјал 240, , , , Новчане казне и пенали по решењу суда 13, , , , Извори финансирања за главу 2.2 функције 160: Укупно за Главу 2.2 функције , , , , , , , , ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ ''БАРАЈЕВО'' 860 Рекреација,спорт,култура и вере 411 Плате и додаци запослених 4,685, ,685, ,685, ,685, Социјални доприноси на терет послодавца 887, , , , Социјална давања запослених 611, , Накнаде за запослене 357, , , , Стални трошкови 463, , , , Услуге по уговору 939, , , , Специјализоване услуге 2,857, ,855, ,857, ,855, Текуће поправке и одржавање 229, , , , Материјал 431, , , , Порези, обавезне таксе и казне наметнуте од једног нивоа власти другом 31, , , , Машине и опрема 614, , , , Извори финансирања за главу 2.3 функције 860: 11,496, ,446, ,496, ,446,

16 03 Социјални доприноси 611, , Укупно за Главу 2.3 функције ,496, ,446, , ,107, ,446, Укупно за Раздео 2 204,587, ,490, ,334, ,129, ,922, ,619, Укупно раздели Приходи из буџета 3 Социјални доприноси 7 Остали извори 13 Вишак прихода У К У П Н О 346,953, ,673, ,107, ,524, ,060, ,197, ,953, ,673, ,953, ,673, ,611, ,538, ,611, ,538, ,108, ,484, ,108, ,484, ,387, ,500, ,387, ,500, ,953, ,673, ,107, ,524, ,060, ,197,

17 ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ Члан 12. Завршни рачун буџета општине Барајево садржи: 1) Биланс стања на дан године; 2) Биланс прихода и расхода у периоду до године; 3) Извештај о капиталним расходима и примањима у периоду до године; 4) Извештај о новчаним токовима у периоду од до године; 5) Извештај о извршењу буџета у периоду од до године; 6) Извештај о примљеним донацијама и задужењу на домаћем и страном тржишту новца и капитала и извршеним отплатама дугова 7) Извештај о коришћењу средстава из текуће и сталне буџетске резерве за период до године; Завршни рачун буџета општине Барајево не садржи извештај екстерне ревизије о финансијским извештајима за период до године. Члан 13. Извештај о извршењу Одлуке о буџету општине Барајево за годину је саставни део ове Одлуке. Члан 14. Одлуку о завршном рачуну буџета општине за годину, заједно са Извештајем о извршењу Одлуке о буџету општине Барајево за период 01. јануар 31. децембар године доставити Секретаријату за финансије Скупштине Града Београда, најкасније до 15. јуна године. Члан 15. Ова одлука ће се објавити у ''Службеном листу Града Београда''. СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАРАЈЕВО Број: / од 29. априла године ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ Саша Костић 17

ОПШТИНА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

ОПШТИНА СРЕМСКА МИТРОВИЦА На основу члана 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи (Сл. гласник РС бр. 129/07, 83/14, 101/16 и 47/2018), члана 77. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС бр. 54/09, 73/10 101/10,

Више

ОПШТИНА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

ОПШТИНА СРЕМСКА МИТРОВИЦА На основу члана 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи (Сл. гласник РС бр. 129/07), члана 77. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС бр. 54/09, 73/10 101/10, 101/11, 93/12, 62/13,

Више

ISSN LIST GRADA BEOGRADA Година LXIII Број јун године Цена 265 динара Скупштина Града Београда је на седници одржаној

ISSN LIST GRADA BEOGRADA Година LXIII Број јун године Цена 265 динара Скупштина Града Београда је на седници одржаној ISSN 0350-4727 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Година LXIII Број 51 25. јун 2019. године Цена 265 динара Скупштина Града Београда је на седници одржаној 25. јуна 2019. године, на основу члана 12. став 1.

Више

На основу члана 32. став 1. тачка 2) Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС, бр. 129/07), члана 77. и 78. Закона о буџетском систему ( Слу

На основу члана 32. став 1. тачка 2) Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС, бр. 129/07), члана 77. и 78. Закона о буџетском систему ( Слу На основу члана 32. став 1. тачка 2) Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС, бр. 129/07), члана 77. и 78. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11

Више

Microsoft Word - Rebalans budzeta 2013.doc

Microsoft Word - Rebalans budzeta 2013.doc Скупштина Градске општине Палилула, на 10. седници одржаној 24. децембра 2013. године, на основу члана 47. и 63. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12,

Више

Sluzbeni-list-BGD-047.indd

Sluzbeni-list-BGD-047.indd ISSN 0350-4727 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Година LXIII Број 47 18. јун 2019. године Цена 265 динара АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА НОВИ БЕОГРАД Веће Градске општине Нови Београд на основу чл. 58. и 168. Закона

Више

(Microsoft Word - I deo-KONA\310NO.doc)

(Microsoft Word - I deo-KONA\310NO.doc) PREDLAGAČ: GRADSKO VEĆE P R E D L O G Na osnovu člana 79. Zakona o budžetskom sistemu ( Službeni glasnik RS br. 54/09) i člana 33. stav 1. tačka 2. Statuta Grada Subotice ( Službeni list Opštine Subotica,

Више

Скупштина општине Барајево , на седници одржаној ¬¬____ decembra 2007

Скупштина општине Барајево , на седници одржаној ¬¬____ decembra 2007 Скупштина Градске општине Барајево, на седници одржаној 30. децембра 2016. године, на основу члана 43. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', бр. 54/2009, 73/2010,101/2010, 101/2011,93/2012,

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ општине Књажевац ГОДИНА XI БРОЈ ЈУН 2018 БЕСПЛАТАН ПРИМЕРАК 1 На основу члана 32. став 1. тачка 2) Закона о локалној самоуправи («

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ општине Књажевац ГОДИНА XI БРОЈ ЈУН 2018 БЕСПЛАТАН ПРИМЕРАК 1 На основу члана 32. став 1. тачка 2) Закона о локалној самоуправи (« СЛУЖБЕНИ ЛИСТ општине Књажевац ГОДИНА XI БРОЈ 11 15.ЈУН 2018 БЕСПЛАТАН ПРИМЕРАК 1 На основу члана 32. став 1. тачка 2) Закона о локалној самоуправи («Службени гласник РС», број 129/2007 и 83/2014др. закон),

Више

ПОПУЊАВА УПРАВА ЗА ТРЕЗОР - ФИЛИЈАЛА Образац

ПОПУЊАВА УПРАВА ЗА ТРЕЗОР - ФИЛИЈАЛА Образац ПУЊАВА УПРАВА ЗА ТРЕЗОР - ФИЛИЈАЛА 7 5 1 3 8 8 0 7 2 9 4 7 Образац 1 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 Врста посла Јединствени број КБС НАЗИВ

Више

Износ из претходне Износ текуће године Ознака Број Опис године ОП конта Исправка Нето (почетно стање) Бруто вредности (5 6) АКТИВА 1001

Износ из претходне Износ текуће године Ознака Број Опис године ОП конта Исправка Нето (почетно стање) Бруто вредности (5 6) АКТИВА 1001 Износ из претходне Износ текуће године Ознака Број Опис године ОП конта Исправка Нето (почетно стање) Бруто вредности (5 6) 1 2 3 4 5 6 7 АКТИВА 1001 000000 НEФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (1002 + 1020) 159,041

Више

Ознака ОП Број конта Опис Износ из претходне године АКТИВА НEФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА ( ) (почетно стање) Бруто Износ тек

Ознака ОП Број конта Опис Износ из претходне године АКТИВА НEФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА ( ) (почетно стање) Бруто Износ тек Ознака ОП Број конта Опис Износ из претходне године 1 2 3 4 5 6 11 АКТИВА НEФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (12 + 12) (почетно стање) Бруто Износ текуће годи Исправка вредности 12.235 39.3 16.52 12 1 НЕФИНАНСИЈСКА

Више

На основу члана 30

На основу члана 30 Скупштина Градске општине Сурчин на седници одржаној 07.06.2018.године,на основу члана 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС', број 129/07,83/2014-др.закон и 101/2016-др.закон

Више

На основу члана 76. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, број 54/09, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/13, 142/

На основу члана 76. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, број 54/09, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/13, 142/ На основу члана 76. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, број 54/09, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/13, 142/14, 68/15 др.закон, 103/15, 99/16, 113/17,95/18 и 31/19),

Више

На основу члана 77. и 78. Закона о буџетском систему ( «Службени гласник РС.«, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-исп

На основу члана 77. и 78. Закона о буџетском систему ( «Службени гласник РС.«, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-исп На основу члана 77. и 78. Закона о буџетском систему ( «Службени гласник РС.«, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-исправка, 108/2013 и 142/2014), члана 32. став 1. тачка

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ ГОДИНА XLVIII БРОЈ 21. XLVIII. ÉVFOLYAM 2

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ ГОДИНА XLVIII БРОЈ 21. XLVIII. ÉVFOLYAM 2 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ ГОДИНА XLVIII 29.07.2016. БРОЈ 21. XLVIII. ÉVFOLYAM 2016.07.29. 21. SZÁM GODINA XLVIII 29.07.2016. BROJ

Више

С л у ж б е н и л и с т Општине Бачки Петровац Број: 5a Година: LIII Бачки Петровац 12. јуна године С А Д Р Ж А Ј I СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТР

С л у ж б е н и л и с т Општине Бачки Петровац Број: 5a Година: LIII Бачки Петровац 12. јуна године С А Д Р Ж А Ј I СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТР С л у ж б е н и л и с т Општине Бачки Петровац Број: 5a Година: LIII Бачки Петровац 12. јуна 2017. године С А Д Р Ж А Ј I СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 53. - Одлука о консолидованом завршном рачуну

Више

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи ( "Сл. гласник РС", број 129/07 и 83/2014), члана 76. Закона o буџетском систему ( "Сл. гласник РС",

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи ( Сл. гласник РС, број 129/07 и 83/2014), члана 76. Закона o буџетском систему ( Сл. гласник РС, На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи ( "Сл. гласник РС", број 129/07 и 83/2014), члана 76. Закона o буџетском систему ( "Сл. гласник РС", број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012,

Више

ГОДИНА: IX БРОЈ: јул ЦЕНА: ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА: 1389 На основу члана 77., 78. и 79. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', бро

ГОДИНА: IX БРОЈ: јул ЦЕНА: ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА: 1389 На основу члана 77., 78. и 79. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', бро ГОДИНА: IX БРОЈ: 24 5. јул 2016. ЦЕНА: ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА: 1389 На основу члана 77., 78. и 79. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13,108/13,104/14

Више

Скупштина општине Барајево , на седници одржаној ¬¬____ decembra 2007

Скупштина општине Барајево , на седници одржаној ¬¬____ decembra 2007 Скупштина Градске општине Барајево, на седници одржаној 22. марта 2019. године, на основу члана 6.став 2. и члана 43. став 1. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', бр. 54/09, 73/10,101/10,

Више

Скупштина општине Барајево , на седници одржаној ¬¬____ decembra 2007

Скупштина општине Барајево , на седници одржаној ¬¬____ decembra 2007 Скупштина Градске општине Барајево, на седници одржаној 23. марта 2017. године, на основу члана 43. став 1. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', бр. 54/09, 73/10,101/10, 101/11,93/12, 62/13,

Више

Sluzbeni-list-BGD-014.indd

Sluzbeni-list-BGD-014.indd ISSN 0350-4727 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Година LXII Број 14 6. фебруар 2018. године Цена 265 динара БАРАЈЕВО Скупштина Градске општине Барајево на седници одржаној 6. фебруара 2018. године, на основу

Више

Година 2018 Број 6 Прибој, године Излази по потреби Рок за рекламацију 10 дана I АКТА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУК

Година 2018 Број 6 Прибој, године Излази по потреби Рок за рекламацију 10 дана I АКТА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУК Година 2018 Број 6 Прибој, 24.09.2018. године Излази по потреби Рок за рекламацију 10 дана I АКТА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ПРИБОЈ ЗА 2018. ГОДИНУ I ОПШТИ ДЕО

Више

Sluzbeni-list-BGD-034.indd

Sluzbeni-list-BGD-034.indd ISSN 0350-4727 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Година LXII Број 34 3. мај 2018. године Цена 265 динара АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА НОВИ БЕОГРАД Веће Градске општине Нови Београд на основу чл. 58. и 168. Закона

Више

MergedFile

MergedFile ГОДИНА XXVI ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНА ОСЕЧИНА 22.12.2017. БРОЈ 13 На основу члана 63. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', бр.54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013,

Више

Sluzbeni glasnik indd

Sluzbeni glasnik indd СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА Година XLV Број 9 ПОЖАРЕВАЦ 15.07.2013. 1 ГРАДСКА ОПШТИНА КОСТОЛАЦ На основу члана 43. став 1. и члана 47. став 3. Закона о буџетском систему (,,Службени гласник Републике

Више

ПРЕДЛОГ

ПРЕДЛОГ ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ БАРАЈЕВО ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР СЕПТЕМБАР 2017.ГОДИНЕ ОБРАЂИВАЧ : ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ ПРЕДЛАЖЕ : УСВАЈА : ОПШТИНСКО ВЕЋЕ СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАРАЈЕВО Б а р а ј е в о

Више

На основу члана 32

На основу члана 32 На основу члана 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи ( Сл.гласник РС, број: 129/7, 83/14 и 11/16), и члана 77. Закона о буџетском систему ( Сл. Гласник РС, број: 54/9, 73/1, 11/1, 11/11, 93/12,

Више

На основу члана 49 и 50 Закона о јавним приходима и јавним расходима (''Сл

На основу члана 49 и 50 Закона о јавним приходима и јавним расходима (''Сл На основу члана 77. Закона о буџетском систему (''Службени гласник Републике Србије'', број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13.- исправка, 108/13, 142/14,103/15, 99/16 и 113/17), члана 32.

Више

ОПШТИНА УБ

ОПШТИНА УБ Број 6 страна 1 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ УБ 12. јун 2014. године СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ УБ www.opstinaub.org.rs Година XV Број 6 Уб, 12. јун 2014. године Бесплатан примерак 31. На основу члана 9. став

Више

Sluzbeni-list-BGD-050.indd

Sluzbeni-list-BGD-050.indd ISSN 0350-4727 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Година LXIII Број 50 24. јун 2019. године Цена 265 динара АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА ВОЖДОВАЦ Скупштина Градске општине Вождовац на седници одржаној 21. јуна 2019.

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 8/ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА ГОДИНА IV ВРШАЦ, 28. ЈУН ГОДИНЕ БРОЈ 8/ На основу члана 77

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 8/ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА ГОДИНА IV ВРШАЦ, 28. ЈУН ГОДИНЕ БРОЈ 8/ На основу члана 77 28.06.2019. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 8/2019 435 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА ГОДИНА IV ВРШАЦ, 28. ЈУН 2019. ГОДИНЕ БРОЈ 8/2019 1. На основу члана 77. и 78. Закона о буџетском систему ( «Службени гласник

Више

Жагубица, 11. јун године

Жагубица, 11. јун године Жагубица, 11. јун 29. године www.zagubica.org.rs С А Д Р Ж А Ј Скупштина општине Жагубица Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Жагубица за 29. годину.... 3. Одлука о јавном задуживању општине

Више

IZVEŠTAJ O BUDŽETU

IZVEŠTAJ O BUDŽETU 29 Datum štampe: 21.12.28 13:49:55 Oпштински службени ГЛАСНИК СЈЕНИЦА Оpćinski službeni GLASNIK SJENICA www.sjenica.rs Сјеница, 4. јануар 29. Sjenica, 4. januar 29. Година XX Број 1 Godina XX Broj 1 Излази

Више

Sluzbeni-list-BGD-034.indd

Sluzbeni-list-BGD-034.indd ISSN 0350-4727 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Година LXIII Број 34 16. мај 2019. године Цена 265 динара АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА НОВИ БЕОГРАД Скупштина Градске општине Нови Београд на седници одржаној 16. маја

Више

На основу члана 77. Закона о буџетском систему (''Службени гласник Републике Србије'', број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13.-исправк

На основу члана 77. Закона о буџетском систему (''Службени гласник Републике Србије'', број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13.-исправк На основу члана 77. Закона о буџетском систему (''Службени гласник Републике Србије'', број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13.-исправка, 108/13, 142/14,103/15, 99/16, 113/17 и 95/18), члана

Више

Copy of ZR 2018.xls

Copy of ZR 2018.xls ПУЊАВА УПРАВА ЗА ТРЕЗОР - ФИЛИЈАЛА 7 5 1 0 1 8 3 4 0 7 0 2 1 2 7 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 Врста посла Јединствени број КБС НАЗИВ

Више

03.Dom zdravlja Batocina-Finansijski plan za godinu

03.Dom zdravlja Batocina-Finansijski plan za godinu РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДОМ ЗДРАВЉА БАТОЧИНА БРОЈ:04-94-3/19-01 ДАТУМ: 21. 2. 2019.год. ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ДОМА ЗДРАВЉА БАТОЧИНА ЗА 2019. ГОДИНУ фебруар 2019. година ( у хиљ.дин.) Ек. ОП Класификација Опис Укупно

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ Година XXX Житиште Број 22. Излази по потреби страна 1. На основу члана 20. тачка3. Закона о локалној самоупр

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ Година XXX Житиште Број 22. Излази по потреби страна 1. На основу члана 20. тачка3. Закона о локалној самоупр СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ Година XXX Житиште 15.7.2016. Број 22. Излази по потреби страна 1. На основу члана 20. тачка3. Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС, бр. 129/07) и чл. 77. и

Више

Износ из претходне Износ текуће године Ознака Број Опис године ОП конта Исправка Нето (почетно стање) Бруто вредности (5 6) АКТИВА 1001

Износ из претходне Износ текуће године Ознака Број Опис године ОП конта Исправка Нето (почетно стање) Бруто вредности (5 6) АКТИВА 1001 Износ из претходне Износ текуће године Ознака Број Опис године ОП конта Исправка Нето (почетно стање) Бруто вредности (5 6) 1 2 3 4 5 6 7 АКТИВА 11 НEФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (12 + 12) 45,321 68,728 2,944 47,784

Више

Раздео Глава Функција Позиција Економска класификација О П И С Средства буџета за годину Издаци из додатних прихода органа Укупна средства 1. 2.

Раздео Глава Функција Позиција Економска класификација О П И С Средства буџета за годину Издаци из додатних прихода органа Укупна средства 1. 2. Раздео Глава Функција Позиција Економска класификација О П И С Средства буџета за 21. годину Издаци из додатних прихода органа Укупна средства 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 1 ПРЕДСЕДНИК,ОПШТИНСКО ВЕЋЕ И СКУПШТИНА

Више

ISSN LIST GRADA BEOGRADA Година LXIII Број јун године Цена 265 динара АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА СТАРИ ГРАД Скупштина Градск

ISSN LIST GRADA BEOGRADA Година LXIII Број јун године Цена 265 динара АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА СТАРИ ГРАД Скупштина Градск ISSN 0350-4727 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Година LXIII Број 43 7. јун 2019. године Цена 265 динара АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА СТАРИ ГРАД Скупштина Градске oпштинe Стaри грaд у Бeoгрaду на седници одржаној

Више

На основу члана 43. став 1.Закона о буџетском систему ("Службени гласник Републике Србије", број 54/2009, 73/2010, 101/2010 и 93/2012), члана 32 став

На основу члана 43. став 1.Закона о буџетском систему (Службени гласник Републике Србије, број 54/2009, 73/2010, 101/2010 и 93/2012), члана 32 став На основу члана 43. став 1.Закона о буџетском систему ("Службени гласник Републике Србије", број 54/2009, 73/2010, 101/2010 и 93/2012), члана 32 став 1. тачка 2.Закона о локалној самоуправи ("Службени

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 11.06.2013. Службени лист општине Жабаљ број 11 страна 1 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ЖАБАЉ Број: 11 Жабаљ, 11.06.2013. Година 42 Цена овог броја 60,00 динара Годишња претплата 1.200,00 динара СКУПШТИНА ОПШТИНЕ

Више

Бољевац, 18. Јун 2012.године Година V број 12 С А Д Р Ж А Ј СКУПШТИНА 1 Одлука о усвајању извештаја верификационог одбора Од

Бољевац, 18. Јун 2012.године  Година V број 12 С А Д Р Ж А Ј СКУПШТИНА 1 Одлука о усвајању извештаја верификационог одбора Од Бољевац, 18. Јун 2012.године www.boljevac.org.rs Година V број 12 С А Д Р Ж А Ј СКУПШТИНА 1 Одлука о усвајању извештаја верификационог одбора...2 2 Одлука о потврђивању мандата одборника скупштине општине

Више

Zavrsni_01375_0.xls

Zavrsni_01375_0.xls Ознака ОП Конто Опис 2001 ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (2002 + 2106) 2002 700000 ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (2003 + 2047 + 2057 + 2069 + 2094 + 2099 + 2103) 2003 710000 ПОРЕЗИ (2004 +

Више

(Microsoft Word - Odluka o zavrsnom racunu budzeta op\232tine Negotin za godinu)

(Microsoft Word - Odluka o zavrsnom racunu budzeta op\232tine Negotin za godinu) На основу члана 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник РС», број 129/07 и 83/14- др. закон и 101/16- др. закон), члана 42. став 1. тачка 2. Статута Општине Неготин («Службени

Више

С л у ж б е н и л и с т

С л у ж б е н и  л и с т S l u ž b e n i l i s t Opštine Bački Petrovac Broj: 15 Bački Petrovac Godišnja pretplata Godina: XLIV 24. decembra 2008. god. 4.400,00 dinara S A D R Ž A J I SKUPŠTINA OPŠTINE BAČKI PETROVAC 168. - Odluka

Више

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ И БУЏЕТ

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ И БУЏЕТ И З В Е Ш Т А Ј О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ НИШКА БАЊА за период ЈАНУАР - ДЕЦЕМБАР 2016. године Нишка Бања, јануар 2017. године I УВОДНЕ НАПОМЕНЕ Одлука о буџету Градске општине Нишка Бања

Више

Дванаестомесечни извештај здравствених установа 2018 Изаберите филијалу, здравствену установу, упишите датум попуњавања, попуните податке о здравствен

Дванаестомесечни извештај здравствених установа 2018 Изаберите филијалу, здравствену установу, упишите датум попуњавања, попуните податке о здравствен Дванаестомесечни извештај здравствених установа 2018 Изаберите филијалу, здравствену установу, упишите датум попуњавања, попуните податке о здравственој установи, попуните обрасцe и податке сачувајте кликом

Више

Zavrsni_02283_0.xls

Zavrsni_02283_0.xls ПОПУЊАВА УПРАВА ЗА ТРЕЗОР - ФИЛИЈАЛА 7 5 2 2 2 8 3 0 7 1 7 4 6 9 1 4 2 5 1 3 7 0 4 2 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 Врста посла Јединствени

Више

Sluzbeni-list-BGD-126.indd

Sluzbeni-list-BGD-126.indd ISSN 0350-4727 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Година LXII Број 126 25. децембар 2018. године Цена 265 динара АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА РАКОВИЦА Скупштина Градске општине Раковица на седници одржаној 25. децембра

Више

Sluzbeni-list-BGD-027.indd

Sluzbeni-list-BGD-027.indd ISSN 0350-4727 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Година LVIII Број 27 31. март 2014. године Цена 220 динара Привремени орган града Београда на седници одржаној 31. марта 2014. године, на основу чл. 44. и 45.

Више

Година LXI Број јун године Цена 265 динара Градоначелник града Београда 1. јуна године, на основу члана 69. Закона о јавним предузећ

Година LXI Број јун године Цена 265 динара Градоначелник града Београда 1. јуна године, на основу члана 69. Закона о јавним предузећ Година LXI Број 31 1. јун 2017. године Цена 265 динара Градоначелник града Београда 1. јуна 2017. године, на основу члана 69. Закона о јавним предузећима ( Службени гласник РС, број 15/16), члана 28. Закона

Више

Дванаестомесечни извештај здравствених установа 2017 Изаберите филијалу, здравствену установу, упишите датум попуњавања, попуните податке о здравствен

Дванаестомесечни извештај здравствених установа 2017 Изаберите филијалу, здравствену установу, упишите датум попуњавања, попуните податке о здравствен Дванаестомесечни извештај здравствених установа 2017 Изаберите филијалу, здравствену установу, упишите датум попуњавања, попуните податке о здравственој установи, попуните обрасцe и податке сачувајте кликом

Више

ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ОПОВО БРОЈ 4 1. ЈУЛ 2019 ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ОПОВО БРОЈ 4 1. ЈУЛ

ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ОПОВО БРОЈ 4 1. ЈУЛ 2019 ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ОПОВО БРОЈ 4 1. ЈУЛ ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ОПОВО БРОЈ 4 1. ЈУЛ 2019 1 2 125 На основу чл. 78. и 79. Закона о буџетском систему ( Сл.гласник РС број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-исправка,

Више

Sluzbeni-list-BGD-041.indd

Sluzbeni-list-BGD-041.indd ISSN 0350-4727 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Година LXIII Број 41 4. јун 2019. године Цена 265 динара АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА ЗЕМУН Скупштина Градске општине Земун на седници одржаној 30. маја 2019. године

Више

Страна 1 Образац 2 Назив корисника буџетских средстава ДОМ ЗДРАВЉА СУБОТИЦА Седиште: СУБОТИЦА Матични број: ПИБ: Број подрачуна: 84

Страна 1 Образац 2 Назив корисника буџетских средстава ДОМ ЗДРАВЉА СУБОТИЦА Седиште: СУБОТИЦА Матични број: ПИБ: Број подрачуна: 84 Страна 1 Образац 2 Назив корисника буџетских средстава ДОМ ЗДРАВЉА СУБОТИЦА Седиште: СУБОТИЦА Матични број: 08881294 ПИБ: 105303985 подрачуна: 840-779661-09 Назив надлежног директног корисника буџетских

Више

ПРЕДЛОГ

ПРЕДЛОГ ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ БАРАЈЕВО ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР СЕПТЕМБАР 2018.ГОДИНЕ УВОДНЕ НАПОМЕНЕ Одредбама члана 76. став 1. Закона о буџетском систему ("Сл. Гласник РС", бр. 54/2009, 73/2010,

Више

УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ

УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ На основу члана 76. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', број 54/09, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 и 108/13 ), члана 56. Статута Града Ниша (''Службени лист Града

Више

Обрађивач: Одељење за финансије и привреду

Обрађивач: Одељење за финансије и привреду Скупштина Градске општине Палилула, на 20. седници одржаној 24. јуна 2019. године, на основу члана 47. и 63. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13,

Више

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ И БУЏЕТ

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ И БУЏЕТ Н а ц р т И З В Е Ш Т А Ј О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ НИШКА БАЊА за период ЈАНУАР - ДЕЦЕМБАР 2017. године Нишка Бања, јануар 2018. године I УВОДНЕ НАПОМЕНЕ Одлука о буџету Градске општине

Више

На основу члана 43. Закона о буџетском систему ( Сл.гласник РС бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013, 142/2014

На основу члана 43. Закона о буџетском систему ( Сл.гласник РС бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013, 142/2014 На основу члана 43. Закона о буџетском систему ( Сл.гласник РС бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013, 142/2014, 68/2015, 103/2015, 99/2016 и 113/2017) и члана 32.

Више

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ И БУЏЕТ

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ И БУЏЕТ Н а ц р т И З В Е Ш Т А Ј О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ НИШКА БАЊА за период ЈАНУАР - ЈУН 2019. године Нишка Бања, јул 2019. године I УВОДНЕ НАПОМЕНЕ Одлука о буџету Градске општине Нишка

Више

Sheet1 Предузеће: Дирекција за планирање и изградњу Краљево Матични број: ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ Ознака ОП Конто Опис План за

Sheet1 Предузеће: Дирекција за планирање и изградњу Краљево Матични број: ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ Ознака ОП Конто Опис План за Предузеће: Дирекција за планирање и изградњу Краљево Матични број: 17001841 ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ Ознака ОП Конто Опис План за 01.01.- 31.12.2015. План за 01.01.- 31.03.2015. План за 01.04.- План

Више

Sheet1 Предузеће: Дирекција за планирање и изградњу Краљево Матични број: ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ Ознака ОП Конто Опис План за

Sheet1 Предузеће: Дирекција за планирање и изградњу Краљево Матични број: ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ Ознака ОП Конто Опис План за Предузеће: Дирекција за планирање и изградњу Краљево Матични број: 17001841 ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ Ознака ОП Конто Опис План за 01.01.- 31.12.2014. Процена за 01.01.- 31.12.2014. Индекс 7/5 1 2 3

Више

Ознака ОП Конто Опис Претходна година Износ Текућа година Штампа 4001 Н О В Ч А Н И П Р И Л И В И ( ) ТЕКУЋ

Ознака ОП Конто Опис Претходна година Износ Текућа година Штампа 4001 Н О В Ч А Н И П Р И Л И В И ( ) ТЕКУЋ Ознака ОП Конто Опис Претходна година Износ Текућа година Штампа 4001 Н О В Ч А Н И П Р И Л И В И (4002 + 4106 + 4131) 64.594 63.130 4002 700000 ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (4003 + 4047 + 4057 + 4069 + 4094 + 4099

Више

На основу члана 221

На основу члана 221 На основу члана 221. став 1. тачка 3. Закона о здравственом осигурању ( Службени гласник РС, бр. 107/05, 109/05 исправка и 57/11), Управни одбор Републичког фонда за здравствено осигурање, на седници одржаној

Више

Microsoft Word - sluzbeni list 35 iz 18.docx

Microsoft Word - sluzbeni list 35 iz 18.docx СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА УЖИЦА XLXIX 4. септембар 2018. године Број 35/18 134. На основу члана 7. и 76. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', број 54/09,73/10, 101/10, 93/12, 62/2013, 63/2013

Више

Na osnovu člana 25

Na osnovu člana 25 Na osnovu člana 25. stav 1. Zakona o budžetskom sistemu («Službeni glasnik RS» br. 9/2002, 87/2002, 61/2005, 66/2005, 101/2005, 62/2006 i 85/2006), člana 30. stav 1. tačka 2. Zakona o lokalnoj samoupravi

Више

На основу члана 25

На основу члана 25 НАЦРТ О Д Л У К A О Б У Џ Е Т У Г Р А Д А Б Е О Г Р А Д А З А 2 0 1 4. Г О Д И Н У Обрађивач: Секретаријат за финансије За тачност података садржаних у материјалу, поступање у складу са законом и другим

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ЧАЈЕТИНА Година: XI Цена овог броја је 300,00 динара. Годишња претплата је 3.000,00 динара. БРОЈ 4 Службени лист Општине Ч

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ЧАЈЕТИНА Година: XI Цена овог броја је 300,00 динара. Годишња претплата је 3.000,00 динара. БРОЈ 4 Службени лист Општине Ч СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ЧАЈЕТИНА - 1 - Година: XI Цена овог броја је 300,00 динара. Годишња претплата је 3.000,00 динара. БРОЈ 4 Службени лист Општине Чајетина, Број 4/2017 Чајетина, 25.маја 2017. године

Више

Страна 1 Образац 5 Meni Назив корисника буџетских средстава Дом здравља "Нови Београд" Седиште: Нови Београд, Гоце Делчева 30 ПИБ: Матични б

Страна 1 Образац 5 Meni Назив корисника буџетских средстава Дом здравља Нови Београд Седиште: Нови Београд, Гоце Делчева 30 ПИБ: Матични б Страна 1 Образац 5 Meni Назив корисника буџетских средстава Дом здравља "Нови Београд" Седиште: Нови Београд, Гоце Делчева 30 ПИБ: 101674909 Матични број: 07033397 Број подрачуна: 840-637661-82 Назив надлежног

Више

Страна 2 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава Дом здравља Нови Београд Седиште: Булевар маршала Толбухина 30 Матични број: ПИБ: 1016

Страна 2 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава Дом здравља Нови Београд Седиште: Булевар маршала Толбухина 30 Матични број: ПИБ: 1016 Страна 2 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава Дом здравља Нови Београд Седиште: Булевар маршала Толбухина 30 Матични број: 07033397 ПИБ: 101674909 подрачуна: 840-637661-82 Назив надлежног директног

Више

Microsoft Word - ODLUKA - Normativni deo KOJI SE MENJA ??? doc

Microsoft Word - ODLUKA - Normativni deo KOJI SE MENJA ??? doc ОДРЕДБЕ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДА НОВОГ САДА ЗА 0. ГОДИНУ КОЈЕ СЕ МЕЊАЈУ Члан. Буџет се утврђује у износу од.4..45,0 динара, који потиче из следећих извора финансирања: - прихода из буџета у износу од.5.5.,00

Више

Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава Гинеколошко-акушерска клиника Народни Фронт Седиште: Београд ПИБ: Матични број: 07035

Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава Гинеколошко-акушерска клиника Народни Фронт Седиште: Београд ПИБ: Матични број: 07035 Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава Гинеколошко-акушерска клиника Народни Фронт Седиште: Београд ПИБ: 100219891 Матични број: 07035888 подрачуна: 840-198661-16 Назив надлежног директног

Више

дана године ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗДРАВСТВЕНE УСТАНОВE ЗА ГОДИНУ АПОТЕКА ВРШАЦ (У хиљадама динара) Износ остварених прихода и примања Број

дана године ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗДРАВСТВЕНE УСТАНОВE ЗА ГОДИНУ АПОТЕКА ВРШАЦ (У хиљадама динара) Износ остварених прихода и примања Број дана 26.12.2013 године ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗДРАВСТВЕНE УСТАНОВE ЗА 2014. ГОДИНУ АПОТЕКА ВРШАЦ (У хиљадама динара) Износ остварених прихода и примања Број конта Опис Укупно (од 6 до 11) Приходи из буџета Општине

Више

bilans stanja rashoda i prihoda 2015.xlsm

bilans stanja rashoda i prihoda 2015.xlsm Образац 4 НАЗИВ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА СЕДИШТЕ НОВИ САД Матични број ПИБ 100449534 Број подрачуна НАЗИВ НАДЛЕЖНОГ ДИРЕКТНОГ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА МУЗЕЈ САВРЕМЕНЕ УМЕТНОСТИ ВОЈВОДИНЕ ПОКРАЈИНСКИ

Више

ZR_Dvanaestomesecni_

ZR_Dvanaestomesecni_ Страна 1 Образац 5 Meni Назив корисника буџетских средстава ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПИРОТ Седиште: КЕЈ Б.Б. ПИБ: 100187831 Матични број: 07414285 Број подрачуна: 840-106661-51 Назив надлежног директног

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУЛА Службени лист општине Кула излази по потреби, на три језика: српском, мађарском и русинском. Тираж овог броја је 50 примера

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУЛА Службени лист општине Кула излази по потреби, на три језика: српском, мађарском и русинском. Тираж овог броја је 50 примера СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУЛА Службени лист општине Кула излази по потреби, на три језика: српском, мађарском и русинском. Тираж овог броја је 50 примерака. К у л а 24. октобар 2014. године Број 14 Година

Више

Sl_list br_ 24 prvi deo

Sl_list br_ 24 prvi deo Број 24. Страна 223 «Службени лист општине Неготин» 12. 11. 2007. На основу одредби чланoва 25. и 29. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, број 9/2002, 87/2002, 61/2005 - др. закон, 66/2005,

Више

UnObr5 Ознака ОП Број конта Опис Износ планираних прихода и примања Укупно (од 6 до 11) Републик е Износ остварених прихода и примања Приходи и примањ

UnObr5 Ознака ОП Број конта Опис Износ планираних прихода и примања Укупно (од 6 до 11) Републик е Износ остварених прихода и примања Приходи и примањ Ознака ОП Број конта Опис Износ планираних прихода и примања Укупно (од 6 до 11) Републик е Износ остварених прихода и примања Приходи и примања из буџета Аутономне покрајине Општине / града ООСО Из донација

Више

На основу члана 77. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 1

На основу члана 77. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 1 На основу члана 77. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', број 54/29, 73/21, 11/21, 11/211, 93/212, 62/213, 63/213-испр., 18/213, 142/214, 68/215-др. Закон, 13/215, 99/216 и 113/217), члана

Више

GODINA LII Apatin, 06. septembar godine BROJ На основу члана 32. став 1. тачка 1. Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС бр

GODINA LII Apatin, 06. septembar godine BROJ На основу члана 32. став 1. тачка 1. Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС бр GODINA LII Apatin, 06. septembar 2016. godine BROJ 12 202. На основу члана 32. став 1. тачка 1. Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС бр 129/2007 и 83/2014 др закон), члана 76. став 4. и члана

Више

Sluzbeni-list-BGD-107.indd

Sluzbeni-list-BGD-107.indd ISSN 0350-4727 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Година LXII Број 107 23. новембар 2018. године Цена 265 динара АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА ВОЖДОВАЦ Скупштина Градске општине Вождовац на седници одржаној 23. новембра

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ТИТЕЛ ГОДИНА L ТИТЕЛ, 16. ЈУН ГОДИНЕ БРОЈ 4. 1 На основу члана 32. став 1. тачка 2) Закона о локалној самоуправи («Службен

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ТИТЕЛ ГОДИНА L ТИТЕЛ, 16. ЈУН ГОДИНЕ БРОЈ 4. 1 На основу члана 32. став 1. тачка 2) Закона о локалној самоуправи («Службен СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ТИТЕЛ ГОДИНА L ТИТЕЛ, 16. ЈУН 2015. ГОДИНЕ БРОЈ 4. 1 На основу члана 32. став 1. тачка 2) Закона о локалној самоуправи («Службени гласник РС»,бр. 129/2007), члана 77. Закона о буџетском

Више

На основу члана тачке Закона о локалној самоуправи ( ''Сл

На основу члана  тачке   Закона о локалној самоуправи ( ''Сл НАЦРТ На основу члана 43. Закона о буџетском систему (''Службени гласник Републике Србије'', број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013 и 142/2014), члана 32. Закона

Више

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи (,,Службени гласник РС,, број 129/2007 и 83/2014-др. закон), члана 43. Закона о буџетском систему (,,

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи (,,Службени гласник РС,, број 129/2007 и 83/2014-др. закон), члана 43. Закона о буџетском систему (,, На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи (,,Службени гласник РС,, број 129/2007 и 83/2014-др. закон), члана 43. Закона о буџетском систему (,,Службени гласник РС,, број 54/2009,73/2010,101/2010,101/2011,93/2012,62/2013,108/2013,142/2014

Више

Matični broj: PIB: Naziv korisnika sredstava: Завод за јавно здравље Зрењанин Sedište: Зрењанин ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА ГОДИНУ -

Matični broj: PIB: Naziv korisnika sredstava: Завод за јавно здравље Зрењанин Sedište: Зрењанин ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА ГОДИНУ - Matični broj: PIB: Naziv korisnika sredstava: 08169454 100655222 Завод за јавно здравље Зрењанин Sedište: Зрењанин ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2018. ГОДИНУ - 2. ИЗМЕНА I. УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА (У хиљадама динара)

Више

Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава Дом здравља "Краљево" Краљево Седиште: Југ Богданова бр.110, Краљево ПИБ: Матични бро

Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава Дом здравља Краљево Краљево Седиште: Југ Богданова бр.110, Краљево ПИБ: Матични бро Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава Дом здравља "Краљево" Краљево Седиште: Југ Богданова бр.110, Краљево ПИБ: 108589396 Матични број: 17870041 подрачуна: 840-868661-50 Назив надлежног

Више

Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава Специјална болница за плућне болести " Др Васа Савић" Седиште: Зрењанин ПИБ: Матични

Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава Специјална болница за плућне болести Др Васа Савић Седиште: Зрењанин ПИБ: Матични Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава Специјална болница за плућне болести " Др Васа Савић" Седиште: Зрењанин ПИБ: 101161066 Матични број: 08671923 подрачуна: 840-471661-84 Назив надлежног

Више

Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ БАЊА КАЊИЖА Седиште: КАЊИЖА Матични број: ПИБ: 10

Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ БАЊА КАЊИЖА Седиште: КАЊИЖА Матични број: ПИБ: 10 Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ БАЊА КАЊИЖА Седиште: КАЊИЖА Матични број: 08026084 ПИБ: 100788050 подрачуна: 840-385661-64 Назив надлежног директног

Више

Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава СБПБ "КОВИН" Седиште: КОВИН ПИБ: Матични број: Број подрачуна:

Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава СБПБ КОВИН Седиште: КОВИН ПИБ: Матични број: Број подрачуна: Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава СБПБ "КОВИН" Седиште: КОВИН ПИБ: 101406360 Матични број: 08012270 подрачуна: 840-238661-05 Назив надлежног директног корисника буџетских средстава

Више

РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ - БЕОГРАД Јована Мариновића 2 ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА ГОДИНУ ФИЛИЈАЛА: 23 ЛЕСКОВАЦ ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА: 00

РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ - БЕОГРАД Јована Мариновића 2 ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА ГОДИНУ ФИЛИЈАЛА: 23 ЛЕСКОВАЦ ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА: 00 РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ - БЕОГРАД Јована Мариновића 2 ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2017. ГОДИНУ ФИЛИЈАЛА: 23 ЛЕСКОВАЦ ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА: 00223006 РХ СИЈЕРИНСКА БАЊА I. УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА

Више

Sluzbeni-list-BGD-049.indd

Sluzbeni-list-BGD-049.indd ISSN 0350-4727 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Година LXIII Број 49 21. јун 2019. године Цена 265 динара АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА БАРАЈЕВО На основу члана 13. став 1. и члана 88. став 1 и члана 88а Закона о

Више

И З В Е Ш Т А Ј О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ИРИГ ЗА ПЕРИОД г г.

И З В Е Ш Т А Ј О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ИРИГ ЗА ПЕРИОД г г. И З В Е Ш Т А Ј О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ИРИГ ЗА ПЕРИОД 01.01.2016.г.-30.06.2016.г. Приходи и примања, расходи и издаци буџета утврђени су у следећим износима : ОПИС Шифра економске класификације

Више

На основу члана 47 и 63. Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС", бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/ испр

На основу члана 47 и 63. Закона о буџетском систему (Службени гласник РС, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/ испр На основу члана 47 и 63. Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС", бр. 54/2009, 73/20, 1/20, 1/21, 93/22, 62/23, 63/23 - исправка, 108/23, 142/24, 68/25, 103/25 и 99/26) и члана 32. Закона о локалној

Више

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА Број 5 - Страна 1 ГРАДА ПОЖАРЕВЦА Година XLIII Број 5 ПОЖАРЕВАЦ ГРАДСКА ОПШТИНА КОСТО

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА Број 5 - Страна 1 ГРАДА ПОЖАРЕВЦА Година XLIII Број 5 ПОЖАРЕВАЦ ГРАДСКА ОПШТИНА КОСТО СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА Број 5 - Страна 1 ГРАДА ПОЖАРЕВЦА Година XLIII Број 5 ПОЖАРЕВАЦ ГРАДСКА ОПШТИНА КОСТОЛАЦ 1 На основу члана 32. став 1. тачка 2) Закона о локал ној самоуправи (

Више

Страна 1 РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ - БЕОГРАД Јована Мариновића 2 ФИЛИЈАЛА: 20 НИШ ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА: СП Б СОКО БАЊА ОБРАЗАЦ

Страна 1 РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ - БЕОГРАД Јована Мариновића 2 ФИЛИЈАЛА: 20 НИШ ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА: СП Б СОКО БАЊА ОБРАЗАЦ Страна 1 РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ - БЕОГРАД Јована Мариновића 2 ФИЛИЈАЛА: 20 НИШ ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА: 00220010 СП Б СОКО БАЊА ОБРАЗАЦ ЗА ПАРТИЦИПАЦИЈУ И РЕФУНДАЦИЈЕ у периоду од 01.01.2013.

Више