ГОДИНА: IX БРОЈ: јул ЦЕНА: ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА: 1389 На основу члана 77., 78. и 79. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', бро

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "ГОДИНА: IX БРОЈ: јул ЦЕНА: ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА: 1389 На основу члана 77., 78. и 79. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', бро"

Транскрипт

1 ГОДИНА: IX БРОЈ: јул ЦЕНА: ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА: 1389 На основу члана 77., 78. и 79. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13,108/13,104/14 и 68/15), члана 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'', број 129/07 и 83/14), члана 39. Статута Општине Мајданпек ( Службени лист општина, број 7/08), Скупштина општине Мајданпек на седници одржаној дана године, донела је О Д Л У К У о завршном рачуну буџета општине Мајданпек за годину ОПШТИ ДЕО Члан 1. Остварени текући приходи и примања, као и извршени текући расходи и издаци који су обухваћени Одлуком о буџету за 2015.годину у завршном рачуну буџета општине Мајданпек у години износе у динарима: I Укупно остварени текући приходи, примања и пренета средства II Укупно извршени текући расходи и издаци III Разлика укупних примања и укупних издатака (I-II) ,92 динара ,00 динара ,92 динара Члан 2. У консолидованом Билансу стања на дан 31. децембра године (Образац 1) утврђена је укупна актива у износу од (износ у 000) динара и укупна пасива у износу од (износ у 000) динара. Структура активе и пасиве: АКТИВА У 000 дин. ПАСИВА У 000 дин. КОНТО ОПИС ИЗНОС КОНТО ОПИС ИЗНОС ОСНОВНА СРЕДСТВА ДОМАЋЕ ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ ПРИРОДНА ИМОВИНА KРАТКОРОЧНЕ ДОМАЋЕ ОБАВЕЗЕ НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА У ПРИПРЕМИ И АВАНСИ ОБАВЕЗЕ ЗА ПЛАТЕ И ДОДАТКЕ ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ НАКНАДА ЗАПОСЛЕНИМА НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СОЦИЈАЛНИХ ДОПРИНОСА НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА ЗАЛИХЕ ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СОЦИЈАЛНЕ ПОМОЋИ ЗАПОСЛЕНИМА

2 2 БРОЈ 24 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК 5. јул ЗАЛИХЕ СИТНОГ ИНВЕНТАРА И ПОТРОШНОГ МАТЕРИЈАЛА ДУГОРОЧНА ДОМАЋА ФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА СЛУЖБЕНА ПУТОВАЊА И УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ДОНАЦИЈА, ДОТАЦИЈА И ТРАНСФЕРА НОВЧАНА СРЕДСТВА ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ РАСХОДЕ КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА ОБАВЕЗЕ ПРЕМА ДОБАВЉАЧИМА КРАТКОРОЧНИ ПЛАСМАНИ ОСТАЛЕ ОБАВЕЗЕ АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА ИЗВОРИ КАПИТАЛА ВИШАК ПРИХОДА-СУФИЦИТ НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА УКУПНА АКТИВА УКУПНА ПАСИВА Члан 3. У консолидованом Билансу прихода и расхода у периоду од 1. јануара до 31. децембра године (Образац 2) утврђени су: 1.Укупно остварени текући приходи и примања остварена по основу продаје нефинансијеке имовине у 000 дин 2.Укупно извршени текући расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине у 000 дин Вишак прихода-буџетски суфицит (ред.бр.1-ред.бр.2) у 000 дин Кориговање вишка, односно мањка прихода и примања Покриће извршених издатака из текућих прихода и примања Вишак прихода и примања-буџетски суфицит у 000 дин(ред.бр.4- ред.бр.3-ред.бр.5) у 000 дин Структура текућих прихода и издатака и утврђивање резултата пословања : КОНТО Врста прихода ПОРЕЗИ НА ДОХОДАК,ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ Износ у 000 дин. КОНТО Намена расхода Износ у 000 дин ПЛАТЕ И ДОДАЦИ(ЗАРАДЕ) ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ НАКНАДЕ У НАТУРИ ДРУГИ ПОРЕЗИ СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂУНАРОДНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 1.093

3 3 БРОЈ 24 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК 5. јул ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ ПОСЛАНИЧКИ ДОДАТАК ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ИЗ ПРЕТХ.ГОДИНЕ ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ СТАЛНИ ТРОШКОВИ ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ МАТЕРИЈАЛ ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВ.НЕФИН.ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ПОРЕЗИ,ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ И КАЗНЕ НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА НАКНАДЕ ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД ЕЛЕМЕНТАРНИХ НЕПОГОДА ИЛИ ДРУГИХ ПРИРОДНИХ УЗРОКА НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ ОД СТРАНЕ ДРЖАВНИХ ОРГАНА ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ МАШИНЕ И ОПРЕМА ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА ЗАЛИХЕ РОБЕ ЗА ДАЉУ ПРОДАЈУ 229

4 4 БРОЈ 24 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК 5. јул ЗЕМЉИШТЕ УКУПНО: УКУПНО: ВИШАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА-БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ КОРИГОВАЊЕ ВИШКА ПРИХОДА И ПРИМАЊА ПОКРИЋЕ ИЗВРШЕНИХ ИЗДАТАКА ИЗ ТЕКУЋИХ ПРИХОДА И ПРИМАЊА ВИШАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА-СУФИЦИТ Члан 4. Буџетски суфицит (дефицит), и укупни фискални резултат буџета утврђени су: Опис Шифра економске класификације Укупно остварено/изврше но у (000) дин I УКУПНА ПРИМАЊА (7+8) Порески приходи Непорески приходи, од чега: наплаћене камате Примања од продаје нефинансијске имовине Донације Трансфери Меморандумске ставке за рефундацију расхода (4+5) II УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ 1. Текући расходи Расходи за запослене Коришћење роба и услуга Отплата камата Субвенције Социјална заштита из буџета Остали расходи Трансфери Капитални издаци III БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ(БУЏЕТСКИ ДЕФИЦИТ) (7+8)-(4+5) IV ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 62 - V ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ Отплата дуга домаћим кредиторима Отплата дуга страним кредиторима Б.УКУПНИ ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ (III-IV-V) В.РАЧУН ФИНАНСИРАЊА VI. ПРИМАЊА ПО ОСНОВУ ОТПЛАТЕ КРЕДИТА И ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ 92 VII. ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА Задуживање код домаћих кредитора Задуживање код страних кредитора 912 НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ (IV+V) НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА И НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА УМАЊЕНО ЗА УТРОШЕНА СРЕДСТВА ТЕКУЋИХ ПРИХОДА И ПРИМАЊА ВИШАК ПРИХОДА И ПРИМАЊА-СУФИЦИТ

5 5 БРОЈ 24 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК 5. јул Члан 5. Остварени консолидовани вишак прихода - буџетски суфицит из члана 3. ове Одлуке, у износу од (износ у 000) динара преноси се у наредну годину и састоји се из: -нераспоређеног вишка прихода-буџетског суфицита у износу од (износ у 000) динара; Нераспоређени вишак прихода-суфицит у износу од (износ у 000) динара, биће распоређен Одлуком о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Мајданпек за 2016.годину. Члан 6. У консолидованом Извештају о капиталним издацима и финансирању у периоду од 1. јануара до 31. децембра године (Образац 3), утврђена су укупна примања у износу од (износ у 000) динара и укупни издаци у износу од (износ у 000) динара. Структура примања и издатака: КОНТО НАЗИВ ПРИМАЊА ИЗНОС у 000 дин ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА КОНТО НАЗИВ ИЗДАТАКА ИЗНОС у 000 дин ОСНОВНА СРЕДСТВА ЗАЛИХЕ ПРИРОДНА ИМОВИНА ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ УКУПНА ПРИМАЊА УКУПНИ ИЗДАЦИ Члан 7. У консолидованом Извештају о новчаним токовима у периоду од 1. јануара до 31. децембра године (Образац 4), утврђени су укупни новчани приливи у износу од (износ у 000) динара, укупни новчани одливи у износу од (износ у 000) динара и салдо готовине на крају године у износу од (износ у 000) динара. Структура новчаних прилива и одлива: НОВЧАНИ ПРИЛИВИ у 000 дин НОВЧАНИ ОДЛИВИ у 000 дин КОНТО ВРСТА ПРИЛИВА ИЗНОС КОНТО ВРСТА ОДЛИВА ИЗНОС ПОРЕЗИ РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ КОРИШЋЕЊЕ РОБА И УСЛУГА ДРУГИ ПРИХОДИ ОТПЛАТА КАМАТА МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА СУБВЕНЦИЈЕ ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА ПРАВА ИЗ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА ОСТАЛИ РАСХОДИ ОСНОВНА СРЕДСТВА ЗАЛИХЕ ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ Укупни новчани приливи Укупни новчани одливи Мањак новчаних прилива Кориговани приливи за примљена средства у обрачуну Кориговани одливи за исплаћена средства у обрачуну Салдо готовине на почетку 2015.године Салдо готовине на крају године(салдо готовине на почетку године + кориговани приливи за примљена средства у обрачуну кориговани одливи за исплаћена средства у обрачуну)

6 6 БРОЈ 24 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК 5. јул Члан 8. У консолидованом Извештају о извршењу буџета у периоду од 1. јануара до 31. децембра године (Образац 5), утврђена је укупна разлика у износу од (износ у 000) динара, између укупних прихода и примања у износу од (износ у 000) динара и укупних расхода и издатака у износу од (износ у 000) динара по нивоима финансирања из: Републике, Аутономне Покрајине, града - општине, донација и осталих извора. Структура прихода и примања, расхода и издатака и остварена разлика између примљених и утрошених средстава: ПРИХОДИ И ПРИМАЊА у 000 дин. РАСХОДИ И ИЗДАЦИ у 000 дин. КОНТО Врста прихода и примања износ КОНТО Врста расхода и издатака износ ПОРЕЗИ РАСХОДИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ КОРИШЋЕЊЕ РОБА И УСЛУГА ДРУГИ ПРИХОДИ ОТПЛАТА КАМАТА МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА СУБВЕНЦИЈЕ ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ЗАЛИХА ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ ПРАВА ИЗ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА ПРАВА ИЗ СОЦИЈАЛНОГ ОСИГУРАЊА ОСНОВНА СРЕДСТВА ЗАЛИХЕ ПРИРОДНА ИМОВИНА ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ Укупни консолидовани приходи и примања МАЊАК НОВЧАНИХ ПРИЛИВА Укупни консолидовани расходи и издаци ПОСЕБАН ДЕО Члан 9. Укупно планирани и остварени текући приходи и примања према економској класификацији износе у динарима: Класа/Катег орија/група Конто ВРСТЕ ПРИХОДА И ПРИМАЊА План за Остварење Проценат остварења % РАЗЛИКА Пренета средства из претходне године 36,692,000 32,298, % -4,393, ТЕКУЋИ ПРИХОДИ 627,901, ,106, % -67,795, ПОРЕЗИ 307,606, ,996, % -4,610, ПОРЕЗ НА ДОХОДАК, ДОБИТ И КАПИТАЛНЕ ДОБИТКЕ 207,532, ,163, % 631, Порез на зараде Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу, по решењу Пореске управе 190,000,000 1, ,051, % 1,051, , % -55,442.12

7 7 БРОЈ 24 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК 5. јул Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према паушално утврђеном приходу, по решењу Пореске управе Порез на приходе од самосталних делатности који се плаћа према стварно оствареном приходу самоопорезивањем 4,620,000 4,300,000 4,646, % 26, ,113, % -186, Порез на приходе од непокретности ,000 Порез на давање у закуп покретних ствари 100,000 Порез на приходе од пољопривреде и шумарства - -30, % -31, , % -63, Порез на земљиште Самодоприноси Порез на друге приходе ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ - 110,000 8,400,000 37,513, , , , % -8, ,697, % 297, ,374, % -1,138, Порез на имовину (осим на земљиште, акције и уделе) од физичких лица 19,093,323 Порез на имовину (осим на земљиште, акције и уделе) од правних лица 14,000,000 Порез на наслеђе и поклон по решењу Пореске управе 300,000 18,759, % -333, ,105, % -894, , % -56, Порез на пренос апсолутних права на непокретности, по решењу Пореске управе Порез на пренос апсолутних права на моторним возилима, пловилима, по решењу Пореске управе Порез на пренос апсолутних права у осталим случајевима, по решењу Пореске управе 2,020,000 2,100,000-2,273, % 253, ,993, % -106, ПОРЕЗ НА ДОБРА И УСЛУГЕ Комунална такса за коришћење рекламних паноа, укључујући и истицање и исписивање фирме ван пословног простора на објектима и просторима који припадају јединици локалне самоуправе(коловози, тротоари, зелене површине, бандере и сл.) Комунална такса за држање моторних друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила и машина 31,411,000-4,425,000 29,928, % -1,482, ,381, % -43, Накнада за промену намене обрадивог пољопривредног земљишта 5,000 12, % 7, Накнада за загађивање средине Боравишна такса 1,000 2,580, % ,461, % -118, Посебна накнада за заштиту и унапређење животне средине 24,200,000 Концесиона накнада за обављање комуналних делатности и приходи од других комуналних послова које општина закључи, у складу са законом - 22,873, % -1,326,

8 8 БРОЈ 24 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК 5. јул Комунална такса за држање средстава за игру ( забавне игре ) - Комунална такса за коришћење витрина ради излагања 200, , % ДРУГИ ПОРЕЗИ 31,150,000 28,529, % -2,620, Комунална такса за истицање фирме на пословном простору 31,000,000 Комунална такса за истицање фирме ван пословног простора 150,000 28,398, % -2,601, , % -19, ДОНАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ 274,600, ,143, % -32,456, ДОНАЦИЈЕ ОД МЕЂ. ОРГАНИЗАЦИЈА 54,600,000 22,909, % -31,690, Донације од међународних организација у корист нивоа општина 54,600,000 22,909, % -31,690, ТРАНСФЕРИ ОД ДРУГИХ НИВОА ВЛАСТИ 220,000, ,233, % -766, Текући ненаменски трансфери од других нивоа власти у корист нивоа општине 220,000, ,233, % -766, ДРУГИ ПРИХОДИ 44,945,627 14,264, % -30,680, ПРИХОДИ ОД ИМОВИНЕ 2,834,500 4,340, % 1,506, Приходи буџета општине од камата на средства консолидованог рачуна трезора укључена у депозит банака 50,000 Накнада за коришћење минералних сировина - Накнада за коришћење шума и шумског земљишта 2,012,000 Комунална такса за коришћење простора на јавним површинама или испред пословног простора у пословне сврхе, осим ради продаје штампе, 6,500 књига и других публикација, производа старих и уметничких заната и домаће радиности Комунална такса за коришћење слободних површина за кампове, постављање шатора или друге облике - привременог коришћења Накнада за коришћење грађевинског земљишта - Допринос за уређење грађевинског земљишта 700,000 45, % -4, ,408, % 1,396, , % , , , % 107, Сливна водна накнада од правних лица ,000 ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ДОБАРА И УСЛУГА 38,856,127 Приходи од продаје добара и услуга или закупа од стране тржишних - организација у корист нивоа општина 141, % 75, ,633, % -33,222,

9 9 БРОЈ 24 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК 5. јул Приходи од давања у закуп, односно на коришћење непокретности у државној својини које користи општина и индиректни корисници њеног буџета Приходи од закупнине за грађевинско земљиште у корист нивоа општине 1,200,000 2,439, % 1,239, Општинске административне таксе 300, , % -16, Накнада за уређивање грађевинског земљишта 700,000 Приходи које својом делатношћу остваре органи и организације општине 2,500,000 Приходи индиректних корисника буџета општине- сопствени 34,156, , % -142, ,353, % -146, % -34,156, НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ОДУЗЕТА ИМОВИНСКА КОРИСТ 1,055,000 1,165, % 110, Приходи од новчаних казни за прекршаје, предвиђене прописима о безбедности саобраћаја на путевима Приходи од новчаних казни за прекршаје прописане актом СО, као и одузета имовинска корист у том поступку 1,035,000 20,000 1,147, % 112, , % -2, ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА - 410, , ТЕКУЋИ ДОБРОВОЉНИ ТРАНСФЕРИ ОД ФИЗИЧКИХ И ПРАВНИХ ЛИЦА - 410, , МЕШОВИТИ И НЕОДРЕЂЕНИ ПРИХОДИ 2,200,000 2,714, % 514, Мешовити и неодређени приходи у корист општине 2,200,000 2,714, % 514, МЕМОРАНДУМСКЕ СТАВКЕ ЗА РЕФУНДАЦИЈУ РАСХОДА 750, , % -47, Меморандумске ставке за рефундацију расхода 750, , % -47, ПРИМАЊА ОД ДОМАЋИХ ЗАДУЖИВАЊА 16,000,000 16,000, % Примања од задуживања од пословних банака у земљи 16,000,000 16,000, % УКУПНО ПРЕНЕТА СРЕДСТВА, ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА 680,593, ,404, % -72,189,417.08

10 10 БРОЈ 24 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК 5. јул Члан 10. Укупно планирани и извршени текући расходи и издаци према економској класификацији износе у динарима: ПЛАН И ИЗВРШЕЊЕ РАСХОДА За период: ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА СО МАЈДАНПЕК Остатак за извршење Проценат извршења Извршено средства из трансфера Извршено средства из сопствених извора Извршено средства из буџета конто опис План за ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) 97,773, ,159, ,614, ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) 97,773, ,159, ,614, СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА 17,636, ,962, , СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА 17,636, ,962, , НАКНАДЕ У НАТУРИ 1,641, ,614, , НАКНАДЕ У НАТУРИ 1,641, ,614, , СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА 1,698, , , ,118, СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА 1,698, , , ,118, НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 1,185, ,059, , НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ 1,185, ,059, , НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОД 2,824, ,749, , НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОС. РАСХОДИ 2,824, ,749, , ПОСЛАНИЦКИ ДОДАТАК 2,600, ,546, , ПОСЛАНИЦКИ ДОДАТАК 2,600, ,546, , СТАЛНИ ТРОШКОВИ 37,361, ,864, , ,307, СТАЛНИ ТРОШКОВИ 37,361, ,864, , ,307, ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА 2,000, ,700, , , ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА 2,000, ,700, , , УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 42,114, ,465, ,219, ,429, УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 42,114, ,465, ,219, ,429, СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 34,146, ,937, ,208, СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 34,146, ,937, ,208, ТЕКУЦЕ ПОПРАВКЕ И ОДР`АВАЊЕ 22,651, ,759, ,891, ТЕКУЦЕ ПОПРАВКЕ И ОДР`АВАЊЕ 22,651, ,759, ,891, МАТЕРИЈАЛ 16,223, ,871, , ,068, МАТЕРИЈАЛ 16,223, ,871, , ,068, ОТПЛАТА ДОМАЦИХ КАМАТА 1,700, ,397, , ОТПЛАТА ДОМАЦИХ КАМАТА 1,700, ,397, , ПРАТЕЦИ ТРОШКОВИ ЗАДУ`ИВАЊА 20, , ПРАТЕЦИ ТРОШКОВИ ЗАДУ`ИВАЊА 20, , СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВН.НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЦИМА99, 110, ,042, , СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВН.НЕФИН.ПРЕДУЗЕЦИМА И О 99,110, ,042, ,721.76

11 11 БРОЈ 24 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК 5. јул ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ 58,258, ,070, ,188, ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ 58,258, ,070, ,188, ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ 14,226, ,975, ,251, ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ 14,226, ,975, ,251, НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУД`ЕТА 19,054, ,372, ,681, НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУД`ЕТА 19,054, ,372, ,681, ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА 31,959, ,398, , ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА 31,959, ,398, , ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ 336, , , , ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ И ПЕНАЛИ 336, , , , НОВЦАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА 5,781, ,696, , НОВЦАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА 5,781, ,696, , НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ У 6,193, ,579, , НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ 6,193, ,579, , НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ НАНЕТУ О 20, , НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ ИЛИ ШТЕТУ 20, , СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ 318, , СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ 318, , ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ 72,650, ,049, , ,156, , ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ 72,650, ,049, , ,156, , МА{ИНЕ И ОПРЕМА 17,895, ,094, ,518, ,282, МА{ИНЕ И ОПРЕМА 17,895, ,094, ,518, ,282, НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА 1,363, , ,114, НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА 1,363, , ,114, ЗЕМЉИШТЕ 1,900, ,083, , ЗЕМЉИШТЕ 1,900, ,083, , ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА 36,692, ,140, ,551, ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА 36,692, ,140, ,551,543.79

12 12 БРОЈ 24 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК 5. јул Члан 11. Укупно планирани и извршени текући расходи и издаци који су обухваћени Одлуком о буџету за 2015.годину у завршном рачуну према корисницима износе у динарима: ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК ПЛАН И ИЗВРШЕЊЕ РАСХОДА За период: ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА СО МАЈДАНПЕК Функционална класификација Остатак за извршење Проценат извршења Извршено Средства из трансфера Извршено Средства из сопствених извора Извршено Средства из буџета Структура у % Опис расхода ПЛAН Аналитика Економска класифи кација Број позиције Раздео 1 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ Глава 1 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ Функц.кл / ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ 2,472, ,389, , ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) / СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА 447, , , ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА / НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА 15, , , ЗАПОСЛЕНЕ / НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И 240, , , ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ / ПОСЛАНИЦКИ ДОДАТАК 2,600, ,546, , / СТАЛНИ ТРОШКОВИ / ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА 350, , , / УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 1,600, ,599, / СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 1,200, ,106, , / МАТЕРИЈАЛ 465, , / ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНС. 2,400, ,360, , / ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ 5,600, ,597, , ОРГАНИЗАЦИЈАМА / НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ 5,585, ,579, , ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД Е / НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И 135, , ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ / УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 800, , , / МАТЕРИЈАЛ 30, , ,000.00

13 13 БРОЈ 24 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК 5. јул / СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 3,700, ,617, , / УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 1,000, , , Укупно за функц.кл ,639, ,896, , Укупно за главу 1 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 28,639, ,896, , Укупно за раздео 1 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 28,639, ,896, , Раздео 2 ОПШТИНСКО ВЕЋЕ Глава 1 ОПШТИНСКО ВЕЋЕ Функц.кл / ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) / СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА / НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И 1,210, ,204, , ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ / ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА 10, , , / УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ / МАТЕРИЈАЛ / ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ / НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ 400, , , ЗАШТИТУ ИЗ БУДЏЕТА / Остале накнаде штете 20, , / СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ 300, , Укупно за функц.кл ,940, ,551, , Укупно за главу 1 ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 1,940, ,551, , Глава 2 ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ Функц.кл / ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ 2,906, ,895, , ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) / СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА 400, , , ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА / СТАЛНИ ТРОШКОВИ 60, , , / ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА 600, , , / УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 2,890, ,886, , / СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 783, , / МАТЕРИЈАЛ 1,400, ,376, , / ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ 315, , , / ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ 100, , , ОРГАНИЗАЦИЈАМА / НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА / СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ 18, , Укупно за функц.кл ,472, ,305, ,539.14

14 14 БРОЈ 24 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК 5. јул Укупно за главу 2 ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 9,472, ,305, , Глава 3 ИЗБОРНА КОМИСИЈА Функц.кл / Награде запосленима и остали посебни расходи / МАТЕРИЈАЛ Укупно за функц.кл Укупно за главу 3 ИЗБОРНА КОМИСИЈА Укупно за раздео 2 ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 11,412, ,856, , Раздео 3 ОПШТИНСКА УПРАВА Глава 1 ОПШТИНСКА УПРАВА Функц.кл / ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ 39,000, ,234, , ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) / СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА 7,125, ,728, , ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА / НАКНАДЕ У НАТУРИ 750, , , / СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА 1,436, , , ,051, ЗАПОСЛЕНИМА / НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА 910, , , ЗАПОСЛЕНЕ / НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И 280, , , ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ / СТАЛНИ ТРОШКОВИ 8,882, ,881, , , / ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА 700, , , / УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 2,000, ,939, , / СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 1,200, ,183, , / ТЕКУЦЕ ПОПРАВКЕ И 1,587, ,586, ОДРЏАВАЊЕ / МАТЕРИЈАЛ 4,275, ,844, , / ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАН. 3,700, ,468, , / ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, 200, , , КАЗНЕ И ПЕНАЛИ / НОВЦАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО 5,697, ,696, РЕШЕЊУ СУДОВА / МАШИНЕ И ОПРЕМА 700, , , / НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА 200, , , / ОТПЛАТА ДОМАЦИХ КАМАТА 1,700, ,397, , / ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМ. 36,692, ,140, ,551, КРЕДИТОРИМА / ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЦИМ КРЕДИТОРИМА

15 15 БРОЈ 24 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК 5. јул Укупно за функц.кл ,034, ,508, , ,257, Укупно за главу 1 ОПШТИНСКА УПРАВА 117,034, ,508, , ,257, Укупно за раздео 3 ОПШТИНСКА УПРАВА 117,034, ,508, , ,257, Раздео 4 ЈП ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ПУТЕВЕ Глава 1 ПУТНА ИНФАСТРУКТУРА Функц.кл / ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ 15,590, ,105, , ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) / СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА 2,983, ,811, , ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА / НАКНАДЕ У НАТУРИ 507, , / СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА / НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА 200, , , ЗАПОСЛЕНЕ / НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И 590, , ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ / СТАЛНИ ТРОШКОВИ 1,100, ,099, / ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА 68, , / УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 1,310, , , / СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 4,756, , ,474, / ТЕКУЦЕ ПОПРАВКЕ И 17,073, ,789, ,283, ОДРЏАВАЊЕ / МАТЕРИЈАЛ 5,969, ,893, , / ПРАТЕЦИ ТРОШКОВИ 20, , ЗАДУЖИВАЊА / ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ 642, , , / НАКНАДА ШТЕТЕ ЗА ПОВРЕДЕ 608, , ИЛИ ШТЕТУ НАСТАЛУ УСЛЕД Е / ЗГРАДЕ И ГРАРЕВИНСКИ 561, , ОБЈЕКТИ / МАШИНЕ И ОПРЕМА 5,810, ,807, , Укупно за функц.кл ,787, ,069, ,717, Укупно за главу 1 ПУТНА ИНФАСТРУКТУРА 57,787, ,069, ,717, Глава 2 КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ Функц.кл / СТАЛНИ ТРОШКОВИ 10,000, ,263, ,736, / ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ

16 16 БРОЈ 24 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК 5. јул Укупно за функц.кл ,000, ,263, ,736, Укупно за главу 2 КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ 10,000, ,263, ,736, Глава 3 УРЕЂЕЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ ЗЕЛЕНИЛА Функц.кл / МАТЕРИЈАЛ / ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ 4,800, ,799, ОБЈЕКТИ Укупно за функц.кл ,800, ,799, Укупно за главу 3 УРЕЂЕЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ ЗЕЛЕНИЛА 4,800, ,799, Укупно за раздео 4 ЈП ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉ. 72,587, ,132, ,454, Раздео 5 Глава 1 Унапређење привредног амбијента(флер) Функц.кл / ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ 3,890, ,386, , ОРГАНИЗАЦИЈАМА Укупно за функц.кл ,890, ,386, , Укупно за главу 1 Унапређење прив.амбијента(фле 3,890, ,386, , Глава 2 Подстиц. за раз. предуз.(бизнис инкубатор) Функц.кл / ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ 3,530, ,527, , ОРГАНИЗАЦИЈАМА Укупно за функц.кл ,530, ,527, , Укупно за главу 2 Подстиц. за раз. предуз.(б. инкубато 3,530, ,527, , Глава 3.1 ВИШЕНАМЕНСКИ РАЗВОЈНИ ПРОЈЕКТИ МИ. НА. Функц.кл / СТАЛНИ ТРОШКОВИ 3, , / СТАЛНИ ТРОШКОВИ 184, , , , / ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА 75, , / УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 2,016, ,015, / МАТЕРИЈАЛ 281, , / РЕГИСТРАЦИЈА ВОЗИЛА 16, , / ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ 1, , ОБЈЕКТИ / МАШИНЕ И ОПРЕМА 4,519, ,518, Укупно за функц.кл ,095, , ,086, ,516.32

17 17 БРОЈ 24 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК 5. јул Укупно за главу 3.1 ВИШЕНАМЕНСКИ РАЗВОЈНИ ПРОЈЕК. 7,095, , ,086, , Глава 3.2 ВИШЕН.РАЗВОЈ.ПРОЈ-АРХЕОЛОГ. ИН МПЕК И ДИМ Функц.кл / СТАЛНИ ТРОШКОВИ 1, , / ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА 1, , , , / УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 205, , / МАТЕРИЈАЛ 1, , / ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ 47,113, ,813, ,298, , ОБЈЕКТИ Укупно за функц.кл ,321, ,813, ,518, , Укупно за главу 3.2 ВИШЕН.РАЗВОЈ.ПРОЈ-АРХЕОЛОГ ИН 47,321, ,813, ,518, , Укупно за раздео 5 61,836, ,729, ,605, , Раздео 6 ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА Глава 1 ФУНК.УСТ.ПРИМ.ЗДРАВ.ЗАШТИТЕ Функц.кл / ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА 16,410, ,409, ВЛАСТИ Укупно за функц.кл ,410, ,409, Укупно за главу 1 ФУНК.УСТ.ПРИМ.ЗДРАВ.ЗАШТИТЕ 16,410, ,409, Укупно за раздео 6 ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА 16,410, ,409, Раздео 7 РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ Глава 1 РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ Функц.кл / ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ 16,517, ,516, ОРГАНИЗАЦИЈАМА / ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА Укупно за функц.кл ,517, ,516, Укупно за главу 1 РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ 16,517, ,516, Глава 2 ОДРЖАВАЊЕ СПОРТСКЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ Функц.кл / МАШИНЕ И ОПРЕМА 1,900, ,890, , Укупно за функц.кл ,900, ,890, ,000.00

18 18 БРОЈ 24 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК 5. јул Укупно за главу ОДРЖАВАЊЕ СПОРТСКЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ 1,900, ,890, , Укупно за раздео 7 РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ 18,417, ,406, , Раздео 8 ЛОКАЛНА САМОУПРАВА Глава 1 ИНФОРМИСАЊЕ Функц.кл / УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ Укупно за функц.кл Укупно за главу 1 ИНФОРМИСАЊЕ Укупно за раздео 8 ЛОКАЛНА САМОУПРАВА Раздео 9 МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ Глава 1 МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ Функц.кл / СТАЛНИ ТРОСКОВИ 6,976, ,975, / УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 383, , / СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 500, , , / ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И 2,440, ,157, , ОДРЖАВАЊЕ / МАТЕРИЈАЛ 200, , , / ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, 20, , КАЗНЕ И ПЕНАЛИ / ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ 11,806, ,650, , , ОБЈЕКТИ / МАШИНЕ И ОПРЕМА 231, , Укупно за функц.кл ,556, ,735, , , Укупно за главу 1 МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 22,556, ,735, , , Глава 2 КАНЦЕЛАРИЈА ЗА МЛАДЕ Функц.кл / ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА / УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 300, , / МАТЕРИЈАЛ 10, , / ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА Укупно за функц.кл , , ,000.00

19 19 БРОЈ 24 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК 5. јул Укупно за главу 2 КАНЦЕЛАРИЈА ЗА МЛАДЕ 310, , , Укупно за раздео 9 МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 22,866, ,035, , , Раздео 10 РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ Глава 1 РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ Функц.кл / ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ 3,000, ,370, ,629, / СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 750, , , / ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ 1,920, ,916, , ОБЈЕКТИ Укупно за функц.кл ,670, ,034, ,635, Укупно за главу 1 РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ 5,670, ,034, ,635, Укупно за раздео 10 РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ 5,670, ,034, ,635, Раздео 11 ЛОКАЛНИ РАЗВОЈ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ Глава 1 УРЕЂИВАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА Функц.кл / УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 500, , / СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 500, , / ЗЕМЉИШТЕ 1,900, ,083, , Укупно за функц.кл ,900, ,083, ,816, Укупно за главу 1 УРЕЂИВАЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉ. 2,900, ,083, ,816, Укупно за раздео 11 ЛОКАЛНИ РАЗВОЈ И ПРОСТОРНО ПЛ 2,900, ,083, ,816, Раздео 12 ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ Глава 1 ФОНД ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ Функц.кл / СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 17,200, ,520, ,679, / ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ / ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ 4,000, ,345, ,654, ОБЈЕКТИ / МАШИНЕ И ОПРЕМА 3,000, ,940, ,059, / СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 1,200, , , Укупно за функц.кл ,400, ,706, ,693, Укупно за главу 1 ФОНД ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕД. 25,400, ,706, ,693,273.76

20 20 БРОЈ 24 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК 5. јул Функц.кл / ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ 2,659, ,656, , ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) / СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА 490, , , ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА / СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА / НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И 54, , ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ / СТАЛНИ ТРОШКОВИ 935, , , / ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА 61, , / УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 2,817, ,816, / СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 180, , / ТЕКУЦЕ ПОПРАВКЕ И 224, , , ОДРЏАВАЊЕ / МАТЕРИЈАЛ 207, , / ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРА. 501, , , / ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, 40, , , КАЗНЕ И ПЕНАЛИ / ЗГРАДЕ И ГРАРЕВИНСКИ 949, ,068, , ОБЈЕКТИ / МАШИНЕ И ОПРЕМА 150, , / УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ / СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ / ЗГРАДЕ И ГРАРЕВИНСКИ 500, , , ОБЈЕКТИ / НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА 150, , / ЗГРАДЕ И ГРАРЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ / УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ Укупно за функц.кл ,919, ,652, , Укупно за главу 1 ТУРИСТ. ОРГ. ОПШТИНЕ 9,919, ,652, , Укупно за раздео 13 ТУРИСТ. ОРГ. ОПШТИН 9,919, ,652, , Раздео 14 КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ Глава 1 ВОДОСНАБДЕВАЊЕ Функц.кл / СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ 18,210, ,201, , НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЦИМА И ОРГ Укупно за функц.кл ,210, ,201, , Укупно за главу 1 ВОДОСНАБДЕВАЊЕ 18,210, ,201, , Глава 2 ДАЉИНСКО ГРЕЈАЊЕ

21 21 БРОЈ 24 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК 5. јул Функц.кл / СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ 80,200, ,149, , НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГ Укупно за функц.кл ,200, ,149, , Укупно за главу 2 ДАЉИНСКО ГРЕЈАЊЕ 80,200, ,149, , Глава 3 СТАМБЕНИ РАЗВОЈ Функц.кл / Текуће субвенције јавним 700, , , нефинансијским предузећим Укупно за функц.кл , , , Укупно за главу 3 СТАМБЕНИ РАЗВОЈ 700, , , Укупно за раздео 14 КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ 99,110, ,042, , Раздео 15 РАЗВОЈ КУЛТУРЕ Глава 1 НАРОДНА БИБЛИОТЕКА МАЈДАНПЕК Функц.кл / ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ 4,850, ,803, , ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) / СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА 900, , , ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА / НАКНАДЕ У НАТУРИ 300, , , / СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА 200, , , ЗАПОСЛЕНИМА / НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ / СТАЛНИ ТРОШКОВИ 619, , , / ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА 20, , , / УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 38, , / ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И 46, , ОДРЖАВАЊЕ / МАТЕРИЈАЛ 70, , , / ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНС. 523, , / НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО 50, , РЕШЕЊУ СУДОВА / МАШИНЕ И ОПРЕМА 100, , , / НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА 200, , , Укупно за функц.кл ,916, ,411, ,349.50

22 22 БРОЈ 24 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК 5. јул Укупно за главу 1 НАРОДНА БИБЛИОТЕКА МАЈДАНПЕК 7,916, ,411, , Глава 2 ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ МАЈДАНПЕК Функц.кл / ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ 4,101, ,091, , ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) / СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА 723, , , ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА / СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА / НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И 30, , , ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ / СТАЛНИ ТРОШКОВИ 1,241, ,142, , / УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 310, , , / СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ 1,160, ,100, , / ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И 616, , ОДРЖАВАЊЕ / МАТЕРИЈАЛ 335, , , / ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНС. 315, , , / ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА / ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, 10, , КАЗНЕ И ПЕНАЛИ / НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО 34, , РЕШЕЊУ СУДОВА / МАШИНЕ И ОПРЕМА 85, , Укупно за функц.кл ,961, ,573, , Укупно за главу 2 ЦЕНТАР ЗА КУЛТУРУ МАЈДАНПЕК 8,961, ,573, , Глава 3 МУЗЕЈ У МАЈДАНПЕКУ Функц.кл / ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ 2,370, ,156, , ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) / СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА 432, , , ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА / НАКНАДЕ У НАТУРИ 84, , , / СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА / СТАЛНИ ТРОШКОВИ 319, , , / ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА 5, , / УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ 302, , ,200.00

ОПШТИНА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

ОПШТИНА СРЕМСКА МИТРОВИЦА На основу члана 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи (Сл. гласник РС бр. 129/07, 83/14, 101/16 и 47/2018), члана 77. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС бр. 54/09, 73/10 101/10,

Више

На основу члана 32. став 1. тачка 2) Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС, бр. 129/07), члана 77. и 78. Закона о буџетском систему ( Слу

На основу члана 32. став 1. тачка 2) Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС, бр. 129/07), члана 77. и 78. Закона о буџетском систему ( Слу На основу члана 32. став 1. тачка 2) Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС, бр. 129/07), члана 77. и 78. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11

Више

ISSN LIST GRADA BEOGRADA Година LXIII Број јун године Цена 265 динара Скупштина Града Београда је на седници одржаној

ISSN LIST GRADA BEOGRADA Година LXIII Број јун године Цена 265 динара Скупштина Града Београда је на седници одржаној ISSN 0350-4727 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Година LXIII Број 51 25. јун 2019. године Цена 265 динара Скупштина Града Београда је на седници одржаној 25. јуна 2019. године, на основу члана 12. став 1.

Више

ОПШТИНА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

ОПШТИНА СРЕМСКА МИТРОВИЦА На основу члана 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи (Сл. гласник РС бр. 129/07), члана 77. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС бр. 54/09, 73/10 101/10, 101/11, 93/12, 62/13,

Више

С л у ж б е н и л и с т Општине Бачки Петровац Број: 5a Година: LIII Бачки Петровац 12. јуна године С А Д Р Ж А Ј I СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТР

С л у ж б е н и л и с т Општине Бачки Петровац Број: 5a Година: LIII Бачки Петровац 12. јуна године С А Д Р Ж А Ј I СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТР С л у ж б е н и л и с т Општине Бачки Петровац Број: 5a Година: LIII Бачки Петровац 12. јуна 2017. године С А Д Р Ж А Ј I СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 53. - Одлука о консолидованом завршном рачуну

Више

Microsoft Word - Rebalans budzeta 2013.doc

Microsoft Word - Rebalans budzeta 2013.doc Скупштина Градске општине Палилула, на 10. седници одржаној 24. децембра 2013. године, на основу члана 47. и 63. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12,

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ Година XXX Житиште Број 22. Излази по потреби страна 1. На основу члана 20. тачка3. Закона о локалној самоупр

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ Година XXX Житиште Број 22. Излази по потреби страна 1. На основу члана 20. тачка3. Закона о локалној самоупр СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ Година XXX Житиште 15.7.2016. Број 22. Излази по потреби страна 1. На основу члана 20. тачка3. Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС, бр. 129/07) и чл. 77. и

Више

Износ из претходне Износ текуће године Ознака Број Опис године ОП конта Исправка Нето (почетно стање) Бруто вредности (5 6) АКТИВА 1001

Износ из претходне Износ текуће године Ознака Број Опис године ОП конта Исправка Нето (почетно стање) Бруто вредности (5 6) АКТИВА 1001 Износ из претходне Износ текуће године Ознака Број Опис године ОП конта Исправка Нето (почетно стање) Бруто вредности (5 6) 1 2 3 4 5 6 7 АКТИВА 1001 000000 НEФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (1002 + 1020) 159,041

Више

На основу члана 76. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, број 54/09, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/13, 142/

На основу члана 76. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, број 54/09, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/13, 142/ На основу члана 76. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, број 54/09, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/13, 142/14, 68/15 др.закон, 103/15, 99/16, 113/17,95/18 и 31/19),

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ ГОДИНА XLVIII БРОЈ 21. XLVIII. ÉVFOLYAM 2

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ ГОДИНА XLVIII БРОЈ 21. XLVIII. ÉVFOLYAM 2 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ KISHEGYES KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA SLUŽBENI LIST OPŠTINE MALI IĐOŠ ГОДИНА XLVIII 29.07.2016. БРОЈ 21. XLVIII. ÉVFOLYAM 2016.07.29. 21. SZÁM GODINA XLVIII 29.07.2016. BROJ

Више

Ознака ОП Број конта Опис Износ из претходне године АКТИВА НEФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА ( ) (почетно стање) Бруто Износ тек

Ознака ОП Број конта Опис Износ из претходне године АКТИВА НEФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА ( ) (почетно стање) Бруто Износ тек Ознака ОП Број конта Опис Износ из претходне године 1 2 3 4 5 6 11 АКТИВА НEФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (12 + 12) (почетно стање) Бруто Износ текуће годи Исправка вредности 12.235 39.3 16.52 12 1 НЕФИНАНСИЈСКА

Више

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи ( "Сл. гласник РС", број 129/07 и 83/2014), члана 76. Закона o буџетском систему ( "Сл. гласник РС",

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи ( Сл. гласник РС, број 129/07 и 83/2014), члана 76. Закона o буџетском систему ( Сл. гласник РС, На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи ( "Сл. гласник РС", број 129/07 и 83/2014), члана 76. Закона o буџетском систему ( "Сл. гласник РС", број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012,

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ЧАЈЕТИНА Година: XI Цена овог броја је 300,00 динара. Годишња претплата је 3.000,00 динара. БРОЈ 4 Службени лист Општине Ч

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ЧАЈЕТИНА Година: XI Цена овог броја је 300,00 динара. Годишња претплата је 3.000,00 динара. БРОЈ 4 Службени лист Општине Ч СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ЧАЈЕТИНА - 1 - Година: XI Цена овог броја је 300,00 динара. Годишња претплата је 3.000,00 динара. БРОЈ 4 Службени лист Општине Чајетина, Број 4/2017 Чајетина, 25.маја 2017. године

Више

ПОПУЊАВА УПРАВА ЗА ТРЕЗОР - ФИЛИЈАЛА Образац

ПОПУЊАВА УПРАВА ЗА ТРЕЗОР - ФИЛИЈАЛА Образац ПУЊАВА УПРАВА ЗА ТРЕЗОР - ФИЛИЈАЛА 7 5 1 3 8 8 0 7 2 9 4 7 Образац 1 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 Врста посла Јединствени број КБС НАЗИВ

Више

На основу члана 77. и 78. Закона о буџетском систему ( «Службени гласник РС.«, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-исп

На основу члана 77. и 78. Закона о буџетском систему ( «Службени гласник РС.«, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-исп На основу члана 77. и 78. Закона о буџетском систему ( «Службени гласник РС.«, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-исправка, 108/2013 и 142/2014), члана 32. став 1. тачка

Више

(Microsoft Word - I deo-KONA\310NO.doc)

(Microsoft Word - I deo-KONA\310NO.doc) PREDLAGAČ: GRADSKO VEĆE P R E D L O G Na osnovu člana 79. Zakona o budžetskom sistemu ( Službeni glasnik RS br. 54/09) i člana 33. stav 1. tačka 2. Statuta Grada Subotice ( Službeni list Opštine Subotica,

Више

Sluzbeni glasnik indd

Sluzbeni glasnik indd СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА Година XLV Број 9 ПОЖАРЕВАЦ 15.07.2013. 1 ГРАДСКА ОПШТИНА КОСТОЛАЦ На основу члана 43. став 1. и члана 47. став 3. Закона о буџетском систему (,,Службени гласник Републике

Више

MergedFile

MergedFile ГОДИНА XXVI ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНА ОСЕЧИНА 22.12.2017. БРОЈ 13 На основу члана 63. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', бр.54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013,

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ општине Књажевац ГОДИНА XI БРОЈ ЈУН 2018 БЕСПЛАТАН ПРИМЕРАК 1 На основу члана 32. став 1. тачка 2) Закона о локалној самоуправи («

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ општине Књажевац ГОДИНА XI БРОЈ ЈУН 2018 БЕСПЛАТАН ПРИМЕРАК 1 На основу члана 32. став 1. тачка 2) Закона о локалној самоуправи (« СЛУЖБЕНИ ЛИСТ општине Књажевац ГОДИНА XI БРОЈ 11 15.ЈУН 2018 БЕСПЛАТАН ПРИМЕРАК 1 На основу члана 32. став 1. тачка 2) Закона о локалној самоуправи («Службени гласник РС», број 129/2007 и 83/2014др. закон),

Више

На основу члана 30

На основу члана 30 Скупштина Градске општине Сурчин на седници одржаној 07.06.2018.године,на основу члана 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС', број 129/07,83/2014-др.закон и 101/2016-др.закон

Више

03.Dom zdravlja Batocina-Finansijski plan za godinu

03.Dom zdravlja Batocina-Finansijski plan za godinu РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДОМ ЗДРАВЉА БАТОЧИНА БРОЈ:04-94-3/19-01 ДАТУМ: 21. 2. 2019.год. ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ДОМА ЗДРАВЉА БАТОЧИНА ЗА 2019. ГОДИНУ фебруар 2019. година ( у хиљ.дин.) Ек. ОП Класификација Опис Укупно

Више

На основу члана 49 и 50 Закона о јавним приходима и јавним расходима (''Сл

На основу члана 49 и 50 Закона о јавним приходима и јавним расходима (''Сл На основу члана 77. Закона о буџетском систему (''Службени гласник Републике Србије'', број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13.- исправка, 108/13, 142/14,103/15, 99/16 и 113/17), члана 32.

Више

Износ из претходне Износ текуће године Ознака Број Опис године ОП конта Исправка Нето (почетно стање) Бруто вредности (5 6) АКТИВА 1001

Износ из претходне Износ текуће године Ознака Број Опис године ОП конта Исправка Нето (почетно стање) Бруто вредности (5 6) АКТИВА 1001 Износ из претходне Износ текуће године Ознака Број Опис године ОП конта Исправка Нето (почетно стање) Бруто вредности (5 6) 1 2 3 4 5 6 7 АКТИВА 11 НEФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА (12 + 12) 45,321 68,728 2,944 47,784

Више

Sluzbeni-list-BGD-034.indd

Sluzbeni-list-BGD-034.indd ISSN 0350-4727 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Година LXIII Број 34 16. мај 2019. године Цена 265 динара АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА НОВИ БЕОГРАД Скупштина Градске општине Нови Београд на седници одржаној 16. маја

Више

Година 2018 Број 6 Прибој, године Излази по потреби Рок за рекламацију 10 дана I АКТА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУК

Година 2018 Број 6 Прибој, године Излази по потреби Рок за рекламацију 10 дана I АКТА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУК Година 2018 Број 6 Прибој, 24.09.2018. године Излази по потреби Рок за рекламацију 10 дана I АКТА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ПРИБОЈ ЗА 2018. ГОДИНУ I ОПШТИ ДЕО

Више

ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ЗА 2005

ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ЗАВРШНОМ РАЧУНУ БУЏЕТА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ЗА 2005 На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", број 129/2007 ), члана 77 79. Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС", бр.54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012,

Више

Zavrsni_01375_0.xls

Zavrsni_01375_0.xls Ознака ОП Конто Опис 2001 ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (2002 + 2106) 2002 700000 ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (2003 + 2047 + 2057 + 2069 + 2094 + 2099 + 2103) 2003 710000 ПОРЕЗИ (2004 +

Више

На основу члана 32

На основу члана 32 На основу члана 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи ( Сл.гласник РС, број: 129/7, 83/14 и 11/16), и члана 77. Закона о буџетском систему ( Сл. Гласник РС, број: 54/9, 73/1, 11/1, 11/11, 93/12,

Више

Жагубица, 11. јун године

Жагубица, 11. јун године Жагубица, 11. јун 29. године www.zagubica.org.rs С А Д Р Ж А Ј Скупштина општине Жагубица Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Жагубица за 29. годину.... 3. Одлука о јавном задуживању општине

Више

На основу члана 77. Закона о буџетском систему (''Службени гласник Републике Србије'', број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13.-исправк

На основу члана 77. Закона о буџетском систему (''Службени гласник Републике Србије'', број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13.-исправк На основу члана 77. Закона о буџетском систему (''Службени гласник Републике Србије'', број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13.-исправка, 108/13, 142/14,103/15, 99/16, 113/17 и 95/18), члана

Више

Скупштина општине Барајево , на седници одржаној ¬¬____ decembra 2007

Скупштина општине Барајево , на седници одржаној ¬¬____ decembra 2007 Скупштина Градске општине Барајево, на седници одржаној 30. децембра 2016. године, на основу члана 43. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', бр. 54/2009, 73/2010,101/2010, 101/2011,93/2012,

Више

IZVEŠTAJ O BUDŽETU

IZVEŠTAJ O BUDŽETU 29 Datum štampe: 21.12.28 13:49:55 Oпштински службени ГЛАСНИК СЈЕНИЦА Оpćinski službeni GLASNIK SJENICA www.sjenica.rs Сјеница, 4. јануар 29. Sjenica, 4. januar 29. Година XX Број 1 Godina XX Broj 1 Излази

Више

С л у ж б е н и л и с т

С л у ж б е н и  л и с т S l u ž b e n i l i s t Opštine Bački Petrovac Broj: 15 Bački Petrovac Godišnja pretplata Godina: XLIV 24. decembra 2008. god. 4.400,00 dinara S A D R Ž A J I SKUPŠTINA OPŠTINE BAČKI PETROVAC 168. - Odluka

Више

На основу члана тачке Закона о локалној самоуправи ( ''Сл

На основу члана  тачке   Закона о локалној самоуправи ( ''Сл НАЦРТ На основу члана 43. Закона о буџетском систему (''Службени гласник Републике Србије'', број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013 и 142/2014), члана 32. Закона

Више

UnObr5 Ознака ОП Број конта Опис Износ планираних прихода и примања Укупно (од 6 до 11) Републик е Износ остварених прихода и примања Приходи и примањ

UnObr5 Ознака ОП Број конта Опис Износ планираних прихода и примања Укупно (од 6 до 11) Републик е Износ остварених прихода и примања Приходи и примањ Ознака ОП Број конта Опис Износ планираних прихода и примања Укупно (од 6 до 11) Републик е Износ остварених прихода и примања Приходи и примања из буџета Аутономне покрајине Општине / града ООСО Из донација

Више

Zavrsni_02283_0.xls

Zavrsni_02283_0.xls ПОПУЊАВА УПРАВА ЗА ТРЕЗОР - ФИЛИЈАЛА 7 5 2 2 2 8 3 0 7 1 7 4 6 9 1 4 2 5 1 3 7 0 4 2 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 Врста посла Јединствени

Више

Copy of ZR 2018.xls

Copy of ZR 2018.xls ПУЊАВА УПРАВА ЗА ТРЕЗОР - ФИЛИЈАЛА 7 5 1 0 1 8 3 4 0 7 0 2 1 2 7 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 Врста посла Јединствени број КБС НАЗИВ

Више

Sluzbeni-list-BGD-047.indd

Sluzbeni-list-BGD-047.indd ISSN 0350-4727 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Година LXIII Број 47 18. јун 2019. године Цена 265 динара АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА НОВИ БЕОГРАД Веће Градске општине Нови Београд на основу чл. 58. и 168. Закона

Више

Страна 1 Образац 2 Назив корисника буџетских средстава ДОМ ЗДРАВЉА СУБОТИЦА Седиште: СУБОТИЦА Матични број: ПИБ: Број подрачуна: 84

Страна 1 Образац 2 Назив корисника буџетских средстава ДОМ ЗДРАВЉА СУБОТИЦА Седиште: СУБОТИЦА Матични број: ПИБ: Број подрачуна: 84 Страна 1 Образац 2 Назив корисника буџетских средстава ДОМ ЗДРАВЉА СУБОТИЦА Седиште: СУБОТИЦА Матични број: 08881294 ПИБ: 105303985 подрачуна: 840-779661-09 Назив надлежног директног корисника буџетских

Више

Ознака ОП Конто Опис Претходна година Износ Текућа година Штампа 4001 Н О В Ч А Н И П Р И Л И В И ( ) ТЕКУЋ

Ознака ОП Конто Опис Претходна година Износ Текућа година Штампа 4001 Н О В Ч А Н И П Р И Л И В И ( ) ТЕКУЋ Ознака ОП Конто Опис Претходна година Износ Текућа година Штампа 4001 Н О В Ч А Н И П Р И Л И В И (4002 + 4106 + 4131) 64.594 63.130 4002 700000 ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (4003 + 4047 + 4057 + 4069 + 4094 + 4099

Више

И З В Е Ш Т А Ј О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ИРИГ ЗА ПЕРИОД г г.

И З В Е Ш Т А Ј О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ИРИГ ЗА ПЕРИОД г г. И З В Е Ш Т А Ј О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ИРИГ ЗА ПЕРИОД 01.01.2016.г.-30.06.2016.г. Приходи и примања, расходи и издаци буџета утврђени су у следећим износима : ОПИС Шифра економске класификације

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 8/ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА ГОДИНА IV ВРШАЦ, 28. ЈУН ГОДИНЕ БРОЈ 8/ На основу члана 77

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 8/ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА ГОДИНА IV ВРШАЦ, 28. ЈУН ГОДИНЕ БРОЈ 8/ На основу члана 77 28.06.2019. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 8/2019 435 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА ГОДИНА IV ВРШАЦ, 28. ЈУН 2019. ГОДИНЕ БРОЈ 8/2019 1. На основу члана 77. и 78. Закона о буџетском систему ( «Службени гласник

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 11.06.2013. Службени лист општине Жабаљ број 11 страна 1 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ЖАБАЉ Број: 11 Жабаљ, 11.06.2013. Година 42 Цена овог броја 60,00 динара Годишња претплата 1.200,00 динара СКУПШТИНА ОПШТИНЕ

Више

дана године ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗДРАВСТВЕНE УСТАНОВE ЗА ГОДИНУ АПОТЕКА ВРШАЦ (У хиљадама динара) Износ остварених прихода и примања Број

дана године ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗДРАВСТВЕНE УСТАНОВE ЗА ГОДИНУ АПОТЕКА ВРШАЦ (У хиљадама динара) Износ остварених прихода и примања Број дана 26.12.2013 године ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗДРАВСТВЕНE УСТАНОВE ЗА 2014. ГОДИНУ АПОТЕКА ВРШАЦ (У хиљадама динара) Износ остварених прихода и примања Број конта Опис Укупно (од 6 до 11) Приходи из буџета Општине

Више

Дванаестомесечни извештај здравствених установа 2018 Изаберите филијалу, здравствену установу, упишите датум попуњавања, попуните податке о здравствен

Дванаестомесечни извештај здравствених установа 2018 Изаберите филијалу, здравствену установу, упишите датум попуњавања, попуните податке о здравствен Дванаестомесечни извештај здравствених установа 2018 Изаберите филијалу, здравствену установу, упишите датум попуњавања, попуните податке о здравственој установи, попуните обрасцe и податке сачувајте кликом

Више

УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ

УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ На основу члана 76. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', број 54/09, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 и 108/13 ), члана 56. Статута Града Ниша (''Службени лист Града

Више

Sheet1 Предузеће: Дирекција за планирање и изградњу Краљево Матични број: ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ Ознака ОП Конто Опис План за

Sheet1 Предузеће: Дирекција за планирање и изградњу Краљево Матични број: ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ Ознака ОП Конто Опис План за Предузеће: Дирекција за планирање и изградњу Краљево Матични број: 17001841 ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ Ознака ОП Конто Опис План за 01.01.- 31.12.2015. План за 01.01.- 31.03.2015. План за 01.04.- План

Више

Sluzbeni-list-BGD-050.indd

Sluzbeni-list-BGD-050.indd ISSN 0350-4727 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Година LXIII Број 50 24. јун 2019. године Цена 265 динара АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА ВОЖДОВАЦ Скупштина Градске општине Вождовац на седници одржаној 21. јуна 2019.

Више

Sheet1 Предузеће: Дирекција за планирање и изградњу Краљево Матични број: ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ Ознака ОП Конто Опис План за

Sheet1 Предузеће: Дирекција за планирање и изградњу Краљево Матични број: ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ Ознака ОП Конто Опис План за Предузеће: Дирекција за планирање и изградњу Краљево Матични број: 17001841 ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ Ознака ОП Конто Опис План за 01.01.- 31.12.2014. Процена за 01.01.- 31.12.2014. Индекс 7/5 1 2 3

Више

Дванаестомесечни извештај здравствених установа 2017 Изаберите филијалу, здравствену установу, упишите датум попуњавања, попуните податке о здравствен

Дванаестомесечни извештај здравствених установа 2017 Изаберите филијалу, здравствену установу, упишите датум попуњавања, попуните податке о здравствен Дванаестомесечни извештај здравствених установа 2017 Изаберите филијалу, здравствену установу, упишите датум попуњавања, попуните податке о здравственој установи, попуните обрасцe и податке сачувајте кликом

Више

ОПШТИНА УБ

ОПШТИНА УБ Број 6 страна 1 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ УБ 12. јун 2014. године СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ УБ www.opstinaub.org.rs Година XV Број 6 Уб, 12. јун 2014. године Бесплатан примерак 31. На основу члана 9. став

Више

bilans stanja rashoda i prihoda 2015.xlsm

bilans stanja rashoda i prihoda 2015.xlsm Образац 4 НАЗИВ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА СЕДИШТЕ НОВИ САД Матични број ПИБ 100449534 Број подрачуна НАЗИВ НАДЛЕЖНОГ ДИРЕКТНОГ КОРИСНИКА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА МУЗЕЈ САВРЕМЕНЕ УМЕТНОСТИ ВОЈВОДИНЕ ПОКРАЈИНСКИ

Више

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи (,,Службени гласник РС,, број 129/2007 и 83/2014-др. закон), члана 43. Закона о буџетском систему (,,

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи (,,Службени гласник РС,, број 129/2007 и 83/2014-др. закон), члана 43. Закона о буџетском систему (,, На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи (,,Службени гласник РС,, број 129/2007 и 83/2014-др. закон), члана 43. Закона о буџетском систему (,,Службени гласник РС,, број 54/2009,73/2010,101/2010,101/2011,93/2012,62/2013,108/2013,142/2014

Више

РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ - БЕОГРАД Јована Мариновића 2 ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА ГОДИНУ ФИЛИЈАЛА: 23 ЛЕСКОВАЦ ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА: 00

РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ - БЕОГРАД Јована Мариновића 2 ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА ГОДИНУ ФИЛИЈАЛА: 23 ЛЕСКОВАЦ ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА: 00 РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ - БЕОГРАД Јована Мариновића 2 ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2017. ГОДИНУ ФИЛИЈАЛА: 23 ЛЕСКОВАЦ ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА: 00223006 РХ СИЈЕРИНСКА БАЊА I. УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА

Више

Страна 1 Образац 5 Meni Назив корисника буџетских средстава Дом здравља "Нови Београд" Седиште: Нови Београд, Гоце Делчева 30 ПИБ: Матични б

Страна 1 Образац 5 Meni Назив корисника буџетских средстава Дом здравља Нови Београд Седиште: Нови Београд, Гоце Делчева 30 ПИБ: Матични б Страна 1 Образац 5 Meni Назив корисника буџетских средстава Дом здравља "Нови Београд" Седиште: Нови Београд, Гоце Делчева 30 ПИБ: 101674909 Матични број: 07033397 Број подрачуна: 840-637661-82 Назив надлежног

Више

ZR_Dvanaestomesecni_

ZR_Dvanaestomesecni_ Страна 1 Образац 5 Meni Назив корисника буџетских средстава ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ПИРОТ Седиште: КЕЈ Б.Б. ПИБ: 100187831 Матични број: 07414285 Број подрачуна: 840-106661-51 Назив надлежног директног

Више

Општински службени ГЛАСНИК СЈЕНИЦАOpćinski službeni GLASNIK SJENICA

Општински службени ГЛАСНИК СЈЕНИЦАOpćinski službeni GLASNIK SJENICA Oпштински службени ГЛАСНИК СЈЕНИЦА Оpćinski službeni GLASNIK SJENICA www.sjenica.rs Сјеница, 3. септембар 2018. Sjenica, 3. septembar 2018. Година XIX Број 14 Godina XIX Broj 14 Излази по потреби Izlazi

Више

Бољевац, 18. Јун 2012.године Година V број 12 С А Д Р Ж А Ј СКУПШТИНА 1 Одлука о усвајању извештаја верификационог одбора Од

Бољевац, 18. Јун 2012.године  Година V број 12 С А Д Р Ж А Ј СКУПШТИНА 1 Одлука о усвајању извештаја верификационог одбора Од Бољевац, 18. Јун 2012.године www.boljevac.org.rs Година V број 12 С А Д Р Ж А Ј СКУПШТИНА 1 Одлука о усвајању извештаја верификационог одбора...2 2 Одлука о потврђивању мандата одборника скупштине општине

Више

Matični broj: PIB: Naziv korisnika sredstava: Завод за јавно здравље Зрењанин Sedište: Зрењанин ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА ГОДИНУ -

Matični broj: PIB: Naziv korisnika sredstava: Завод за јавно здравље Зрењанин Sedište: Зрењанин ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА ГОДИНУ - Matični broj: PIB: Naziv korisnika sredstava: 08169454 100655222 Завод за јавно здравље Зрењанин Sedište: Зрењанин ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2018. ГОДИНУ - 2. ИЗМЕНА I. УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА (У хиљадама динара)

Више

Финансијски план здравствених установа за годину Изаберите филијалу, здравствену установу, упишите датум попуњавања, кликните на одговарајући об

Финансијски план здравствених установа за годину Изаберите филијалу, здравствену установу, упишите датум попуњавања, кликните на одговарајући об Финансијски план здравствених установа за 2016. годину Изаберите филијалу, здравствену установу, упишите датум попуњавања, кликните на одговарајући образац, попуните податке у одговарајући образац и сачувајте

Више

Страна 1 РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ - БЕОГРАД Јована Мариновића 2 ФИЛИЈАЛА: 20 НИШ ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА: СП Б СОКО БАЊА ОБРАЗАЦ

Страна 1 РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ - БЕОГРАД Јована Мариновића 2 ФИЛИЈАЛА: 20 НИШ ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА: СП Б СОКО БАЊА ОБРАЗАЦ Страна 1 РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ - БЕОГРАД Јована Мариновића 2 ФИЛИЈАЛА: 20 НИШ ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА: 00220010 СП Б СОКО БАЊА ОБРАЗАЦ ЗА ПАРТИЦИПАЦИЈУ И РЕФУНДАЦИЈЕ у периоду од 01.01.2013.

Више

Sluzbeni-list-BGD-034.indd

Sluzbeni-list-BGD-034.indd ISSN 0350-4727 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Година LXII Број 34 3. мај 2018. године Цена 265 динара АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА НОВИ БЕОГРАД Веће Градске општине Нови Београд на основу чл. 58. и 168. Закона

Више

Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава Дом здравља "Краљево" Краљево Седиште: Југ Богданова бр.110, Краљево ПИБ: Матични бро

Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава Дом здравља Краљево Краљево Седиште: Југ Богданова бр.110, Краљево ПИБ: Матични бро Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава Дом здравља "Краљево" Краљево Седиште: Југ Богданова бр.110, Краљево ПИБ: 108589396 Матични број: 17870041 подрачуна: 840-868661-50 Назив надлежног

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ТИТЕЛ ГОДИНА L ТИТЕЛ, 16. ЈУН ГОДИНЕ БРОЈ 4. 1 На основу члана 32. став 1. тачка 2) Закона о локалној самоуправи («Службен

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ТИТЕЛ ГОДИНА L ТИТЕЛ, 16. ЈУН ГОДИНЕ БРОЈ 4. 1 На основу члана 32. став 1. тачка 2) Закона о локалној самоуправи («Службен СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ТИТЕЛ ГОДИНА L ТИТЕЛ, 16. ЈУН 2015. ГОДИНЕ БРОЈ 4. 1 На основу члана 32. став 1. тачка 2) Закона о локалној самоуправи («Службени гласник РС»,бр. 129/2007), члана 77. Закона о буџетском

Више

Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава СБПБ "КОВИН" Седиште: КОВИН ПИБ: Матични број: Број подрачуна:

Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава СБПБ КОВИН Седиште: КОВИН ПИБ: Матични број: Број подрачуна: Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава СБПБ "КОВИН" Седиште: КОВИН ПИБ: 101406360 Матични број: 08012270 подрачуна: 840-238661-05 Назив надлежног директног корисника буџетских средстава

Више

Страна 2 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава Дом здравља Нови Београд Седиште: Булевар маршала Толбухина 30 Матични број: ПИБ: 1016

Страна 2 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава Дом здравља Нови Београд Седиште: Булевар маршала Толбухина 30 Матични број: ПИБ: 1016 Страна 2 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава Дом здравља Нови Београд Седиште: Булевар маршала Толбухина 30 Матични број: 07033397 ПИБ: 101674909 подрачуна: 840-637661-82 Назив надлежног директног

Више

На основу члана 63. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС,број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 108/2

На основу члана 63. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС,број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 108/2 На основу члана 63. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС,број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015-др. закон и 103/2015) и члана

Више

Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава Гинеколошко-акушерска клиника Народни Фронт Седиште: Београд ПИБ: Матични број: 07035

Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава Гинеколошко-акушерска клиника Народни Фронт Седиште: Београд ПИБ: Матични број: 07035 Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава Гинеколошко-акушерска клиника Народни Фронт Седиште: Београд ПИБ: 100219891 Матични број: 07035888 подрачуна: 840-198661-16 Назив надлежног директног

Више

Скупштина општине Барајево , на седници одржаној ¬¬____ decembra 2007

Скупштина општине Барајево , на седници одржаној ¬¬____ decembra 2007 Скупштина Градске општине Барајево, на седници одржаној 22. марта 2019. године, на основу члана 6.став 2. и члана 43. став 1. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', бр. 54/09, 73/10,101/10,

Више

Број Службени лист општине Нова Црња Страна 131 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ НОВА ЦРЊА Година XXVIII Нова Црња године Број: 8 РЕПУБЛ

Број Службени лист општине Нова Црња Страна 131 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ НОВА ЦРЊА Година XXVIII Нова Црња године Број: 8 РЕПУБЛ Број 8 25.06.2019 Службени лист општине Нова Црња Страна 131 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ НОВА ЦРЊА Година XXVIII Нова Црња 25.06.2019. године Број: 8 РЕПУБЛИКА СРБИЈА АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА ОПШТИНА НОВА

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ЧАЈЕТИНА Година: XIII Цена овог броја је 300,00 динара. Годишња претплата је 3.000,00 динара. БРОЈ 8 Службени лист Општине

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ЧАЈЕТИНА Година: XIII Цена овог броја је 300,00 динара. Годишња претплата је 3.000,00 динара. БРОЈ 8 Службени лист Општине СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ЧАЈЕТИНА - 1 - Година: XIII Цена овог броја је 300,00 динара. Годишња претплата је 3.000,00 динара. БРОЈ 8 Службени лист Општине Чајетина, Број 8/2019 Чајетина, 20.јуна 2019. године

Више

Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава Специјална болница за плућне болести " Др Васа Савић" Седиште: Зрењанин ПИБ: Матични

Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава Специјална болница за плућне болести Др Васа Савић Седиште: Зрењанин ПИБ: Матични Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава Специјална болница за плућне болести " Др Васа Савић" Седиште: Зрењанин ПИБ: 101161066 Матични број: 08671923 подрачуна: 840-471661-84 Назив надлежног

Више

Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ БАЊА КАЊИЖА Седиште: КАЊИЖА Матични број: ПИБ: 10

Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ БАЊА КАЊИЖА Седиште: КАЊИЖА Матични број: ПИБ: 10 Страна 1 Образац 5 Назив корисника буџетских средстава СПЕЦИЈАЛНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ БАЊА КАЊИЖА Седиште: КАЊИЖА Матични број: 08026084 ПИБ: 100788050 подрачуна: 840-385661-64 Назив надлежног директног

Више

На основу члана 221

На основу члана 221 На основу члана 221. став 1. тачка 3. Закона о здравственом осигурању ( Службени гласник РС, бр. 107/05, 109/05 исправка и 57/11), Управни одбор Републичког фонда за здравствено осигурање, на седници одржаној

Више

(Microsoft Word - Odluka o zavrsnom racunu budzeta op\232tine Negotin za godinu)

(Microsoft Word - Odluka o zavrsnom racunu budzeta op\232tine Negotin za godinu) На основу члана 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник РС», број 129/07 и 83/14- др. закон и 101/16- др. закон), члана 42. став 1. тачка 2. Статута Општине Неготин («Службени

Више

Раздео Глава Функција Позиција Економска класификација О П И С Средства буџета за годину Издаци из додатних прихода органа Укупна средства 1. 2.

Раздео Глава Функција Позиција Економска класификација О П И С Средства буџета за годину Издаци из додатних прихода органа Укупна средства 1. 2. Раздео Глава Функција Позиција Економска класификација О П И С Средства буџета за 21. годину Издаци из додатних прихода органа Укупна средства 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 1 ПРЕДСЕДНИК,ОПШТИНСКО ВЕЋЕ И СКУПШТИНА

Више

На основу члана 43. Закона о буџетском систему ( Сл.гласник РС бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013, 142/2014

На основу члана 43. Закона о буџетском систему ( Сл.гласник РС бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013, 142/2014 На основу члана 43. Закона о буџетском систему ( Сл.гласник РС бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013, 142/2014, 68/2015, 103/2015, 99/2016 и 113/2017) и члана 32.

Више

Microsoft Word - ODLUKA - Normativni deo KOJI SE MENJA ??? doc

Microsoft Word - ODLUKA - Normativni deo KOJI SE MENJA ??? doc ОДРЕДБЕ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДА НОВОГ САДА ЗА 0. ГОДИНУ КОЈЕ СЕ МЕЊАЈУ Члан. Буџет се утврђује у износу од.4..45,0 динара, који потиче из следећих извора финансирања: - прихода из буџета у износу од.5.5.,00

Више

Обрађивач: Одељење за финансије и привреду

Обрађивач: Одељење за финансије и привреду Скупштина Градске општине Палилула, на 20. седници одржаној 24. јуна 2019. године, на основу члана 47. и 63. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13,

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУЛА Службени лист општине Кула излази по потреби, на три језика: српском, мађарском и русинском. Тираж овог броја је 50 примера

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУЛА Службени лист општине Кула излази по потреби, на три језика: српском, мађарском и русинском. Тираж овог броја је 50 примера СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУЛА Службени лист општине Кула излази по потреби, на три језика: српском, мађарском и русинском. Тираж овог броја је 50 примерака. К у л а 24. октобар 2014. године Број 14 Година

Више

На основу члана 63. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС,број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 108/2

На основу члана 63. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС,број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 108/2 На основу члана 63. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС,број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015-др. закон и 103/2015) и члана

Више

Na osnovu člana 25

Na osnovu člana 25 Na osnovu člana 25. stav 1. Zakona o budžetskom sistemu («Službeni glasnik RS» br. 9/2002, 87/2002, 61/2005, 66/2005, 101/2005, 62/2006 i 85/2006), člana 30. stav 1. tačka 2. Zakona o lokalnoj samoupravi

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ЧАЈЕТИНА Година: XII Цена овог броја је 300,00 динара. Годишња претплата је 3.000,00 динара. БРОЈ 4 Службени лист Општине

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ЧАЈЕТИНА Година: XII Цена овог броја је 300,00 динара. Годишња претплата је 3.000,00 динара. БРОЈ 4 Службени лист Општине СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ЧАЈЕТИНА - 1 - Година: XII Цена овог броја је 300,00 динара. Годишња претплата је 3.000,00 динара. БРОЈ 4 Службени лист Општине Чајетина, Број 4/2018 Чајетина, 14. јуна 2018. године

Више

Sluzbeni-list-BGD-041.indd

Sluzbeni-list-BGD-041.indd ISSN 0350-4727 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Година LXIII Број 41 4. јун 2019. године Цена 265 динара АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА ЗЕМУН Скупштина Градске општине Земун на седници одржаној 30. маја 2019. године

Више

Microsoft PowerPoint - aleksa za sajt

Microsoft PowerPoint - aleksa za sajt IZVEŠTAJ O FINANSIJSKOM POSLOVANJU STOMATOLOŠKOG FAKULTETA UNIVERZITETA U BEOGRADU PO ZAVRŠNOM RAČUNU ZA 2013. GODINU Finansijski izveštaj za 2013. godinu u 000 RSD tabela 1. Redni broj 1 1 2 3 4 5 6 7

Више

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БРОЈ XXII ОПШТИНЕ БАТОЧИНА ГОДИНА СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ БАТОЧИНА БАТОЧИНА године ГОДИНА БРОЈ 22 На основу

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БРОЈ XXII ОПШТИНЕ БАТОЧИНА ГОДИНА СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ БАТОЧИНА БАТОЧИНА године ГОДИНА БРОЈ 22 На основу ОПШТИНЕ БАТОЧИНА БАТОЧИНА 23.11.2016. године ГОДИНА 2016. БРОЈ 22 На основу члана 47. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2011, 93/2012, 62/13, 63/13-испр., 108/13,

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БОР ГОДИНА: IX БРОЈ: ЈУЛ ГОДИНЕ ЦЕНА : 80 ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА: ДИНАРА 146 На основу члана 43. Закона о буџетско

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БОР ГОДИНА: IX БРОЈ: ЈУЛ ГОДИНЕ ЦЕНА : 80 ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА: ДИНАРА 146 На основу члана 43. Закона о буџетско СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БОР ГОДИНА: IX БРОЈ: 10. ЈУЛ 2015. ГОДИНЕ ЦЕНА : 80 ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА: 4.000 ДИНАРА 146 На основу члана 43. Закона о буџетском систему («Службени гласник РС», број 54/09, 73/10, 101/10,

Више

Microsoft Word - sluzbeni list 35 iz 18.docx

Microsoft Word - sluzbeni list 35 iz 18.docx СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА УЖИЦА XLXIX 4. септембар 2018. године Број 35/18 134. На основу члана 7. и 76. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', број 54/09,73/10, 101/10, 93/12, 62/2013, 63/2013

Више

GODINA LII Apatin, 06. septembar godine BROJ На основу члана 32. став 1. тачка 1. Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС бр

GODINA LII Apatin, 06. septembar godine BROJ На основу члана 32. став 1. тачка 1. Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС бр GODINA LII Apatin, 06. septembar 2016. godine BROJ 12 202. На основу члана 32. став 1. тачка 1. Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС бр 129/2007 и 83/2014 др закон), члана 76. став 4. и члана

Више

Скупштина општине Барајево , на седници одржаној ¬¬____ decembra 2007

Скупштина општине Барајево , на седници одржаној ¬¬____ decembra 2007 Скупштина Градске општине Барајево, на седници одржаној 23. марта 2017. године, на основу члана 43. став 1. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', бр. 54/09, 73/10,101/10, 101/11,93/12, 62/13,

Више

На основу члана 43. став 1.Закона о буџетском систему ("Службени гласник Републике Србије", број 54/2009, 73/2010, 101/2010 и 93/2012), члана 32 став

На основу члана 43. став 1.Закона о буџетском систему (Службени гласник Републике Србије, број 54/2009, 73/2010, 101/2010 и 93/2012), члана 32 став На основу члана 43. став 1.Закона о буџетском систему ("Службени гласник Републике Србије", број 54/2009, 73/2010, 101/2010 и 93/2012), члана 32 став 1. тачка 2.Закона о локалној самоуправи ("Службени

Више

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ И БУЏЕТ

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ И БУЏЕТ И З В Е Ш Т А Ј О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ НИШКА БАЊА за период ЈАНУАР - ДЕЦЕМБАР 2016. године Нишка Бања, јануар 2017. године I УВОДНЕ НАПОМЕНЕ Одлука о буџету Градске општине Нишка Бања

Више

Страна 1 РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ - БЕОГРАД Јована Мариновића 2 Матични број: ПИБ: Назив корисника средстава: Дом з

Страна 1 РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ - БЕОГРАД Јована Мариновића 2 Матични број: ПИБ: Назив корисника средстава: Дом з Страна 1 РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ - БЕОГРАД Јована Мариновића 2 Матични број: ПИБ: Назив корисника средстава: 07003609 100150542 Дом здравља Сопот Седиште: пот, Јелице Миловановић ФИНАНСИЈСКИ

Више

С л у ж б е н и л и с т Општине Бачки Петровац Број: 18a Година: LII Бачки Петровац 18. новембра године С А Д Р Ж А Ј I СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧКИ

С л у ж б е н и л и с т Општине Бачки Петровац Број: 18a Година: LII Бачки Петровац 18. новембра године С А Д Р Ж А Ј I СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧКИ С л у ж б е н и л и с т Општине Бачки Петровац Број: 18a Година: LII Бачки Петровац 18. новембра 2016. године С А Д Р Ж А Ј I СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 226. - Одлука о другом ребалансу буџету Општине

Више

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА Број 5 - Страна 1 ГРАДА ПОЖАРЕВЦА Година XLIII Број 5 ПОЖАРЕВАЦ ГРАДСКА ОПШТИНА КОСТО

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА Број 5 - Страна 1 ГРАДА ПОЖАРЕВЦА Година XLIII Број 5 ПОЖАРЕВАЦ ГРАДСКА ОПШТИНА КОСТО СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА Број 5 - Страна 1 ГРАДА ПОЖАРЕВЦА Година XLIII Број 5 ПОЖАРЕВАЦ ГРАДСКА ОПШТИНА КОСТОЛАЦ 1 На основу члана 32. став 1. тачка 2) Закона о локал ној самоуправи (

Више

Microsoft Word - sl gl za stampu i sajt-1.doc

Microsoft Word - sl gl za stampu i sajt-1.doc СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ВАЉЕВА ГОДИНА XХХIV БРОЈ 9 28. октобар 2013. ИЗЛАЗИ ПО ПОТРЕБИ 173. На основу члана 47. Закона о буџетском систему ("Службени гласник Републике Србије " број 54/2009, 73/2010, 101/2010,101/2011,93/2012,62/2013

Више

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ И БУЏЕТ

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ И БУЏЕТ Н а ц р т И З В Е Ш Т А Ј О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ НИШКА БАЊА за период ЈАНУАР - ЈУН 2019. године Нишка Бања, јул 2019. године I УВОДНЕ НАПОМЕНЕ Одлука о буџету Градске општине Нишка

Више

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ И БУЏЕТ

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ И БУЏЕТ Н а ц р т И З В Е Ш Т А Ј О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ НИШКА БАЊА за период ЈАНУАР - ДЕЦЕМБАР 2017. године Нишка Бања, јануар 2018. године I УВОДНЕ НАПОМЕНЕ Одлука о буџету Градске општине

Више

На основу члана 47 и 63. Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС", бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/ испр

На основу члана 47 и 63. Закона о буџетском систему (Службени гласник РС, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/ испр На основу члана 47 и 63. Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС", бр. 54/2009, 73/20, 1/20, 1/21, 93/22, 62/23, 63/23 - исправка, 108/23, 142/24, 68/25, 103/25 и 99/26) и члана 32. Закона о локалној

Више