Упутство за ангажовање интервентих екипа са нормираним стандардима путовања верзија: 1.0 датум: 2013-MАРТ-07 статус: OДОБРЕНО Функција Израдио Контрол

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "Упутство за ангажовање интервентих екипа са нормираним стандардима путовања верзија: 1.0 датум: 2013-MАРТ-07 статус: OДОБРЕНО Функција Израдио Контрол"

Транскрипт

1 Упутство за ангажовање интервентих екипа са нормираним стандардима путовања верзија: 1.0 датум: 2013-MАРТ-07 статус: OДОБРЕНО Функција Израдио Контролисао Одобрио Име и презиме занимање Потпис Датум

2 ОПШТИ ПОДАЦИ О ДОКУМЕНТУ Верзија: 1.0 Укупан број страна: 31 Статус: Датум: 2013-МАРТ-07 Аутори: Небојша Петровић Благоје Гајић Живота Стаменковић Драган Карановић Александар Курћубић Бранислав Ђукић Драгослав Перић Марина Томовић Жељко Торлак Бранко Шумоња Милован Андрић Јавно предузеће Електромрежа Србије. Овај документ као и његови одломци и прилози не могу се објављивати, дистрибуирати нити мењати било којим техничким средствима нити користити за неку другу сврху ван ЈП ЕМС без претходног писменог одобрења Пословодства ЈП ЕМС. ИСТОРИЈА ИЗМЕНА ДОКУМЕНТА Верзија Датум измене Измену спровео Опис измене 2/31

3 САДРЖАЈ 1. ПРЕДМЕТ 4 2. ПОДРУЧЈЕ ПРИМЕНЕ 4 3. ДЕФИНИЦИЈЕ ДЕФИНИЦИЈЕ СКРАЋЕНИЦЕ 5 4. ОДГОВОРНОСТИ 6 5. ВЕЗЕ СА ДРУГИМ ДОКУМЕНТИМА 6 6. ПОСТУПАК ИДЕНТИФИКАЦИЈА ДОГАЂАЈА ИНФОРМИСАЊЕ ДОНОСИОЦА ОДЛУКЕ О ДОГАЂАЈУ ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ПОТРЕБИ, ВРЕМЕНУ И НАЧИНУ ОБАВЉАЊА ИНТЕРВЕНТНИХ ПОСЛОВА ОРГАНИЗАЦИЈА И ОБАВЉАЊЕ ИНТЕРВЕНТНИХ ПОСЛОВА ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ ЗАПИСИ ПРИЛОЗИ 16 3/31

4 1. ПРЕДМЕТ Упутство уређује права, обавезе, одговорности и поступке оперативног и другог особља ЈП ЕМС које учествује у припреми и извођењу интервентних послова на елементима преносног система ради отклањања последица догађаја у раду преносног система. Упутство одређује начин ангажовања интервентних екипа ван радног времена са стандардима путовања у ЈП ЕМС, према члану 11. и 39. Колективног уговора за Јавно предузеће Електромрежа Србије, (Службени гласник РС број 35/2012). 2. ПОДРУЧЈЕ ПРИМЕНЕ Упутство се примењује у ЈП ЕМС у Дирекцији за управљање преносним системом, Дирекцији за пренос електричне енергије и Дирекцији за тржиште електричне енергије. Упутство се односи на следеће послове: интервентни радови на високонапонској опреми на елементима ЕЕС 400 kv, 220 kv, 110 kv и x kv напонског нивоа, интервентни радови на уређајима и опреми сопствене потрошње у трансформаторским станицама (ТС) и разводним постројењима (РП), интервентни радови на уређајима заштите, разводу једносмерне струје (220 V, 110 V или 48 V), разводу наизменичне струје (0,4 kv 50 Hz) и сигурносном разводу са дизел генераторa, интервентни радови на уређајима за управљање и уређајима за телекомуникације у преносном систему, интервентно ангажовање руковалаца руковалаца специјалиста, када нису у смени, или руковалаца који обавља послове домаћина у TС које су у систему даљинског управљања, интервентни радови на информационом (рачунарском) систему ЈП ЕМС, интервентни радови на уређајима за обрачунско мерење електричне енергије. Упутство се не односи на следеће: на планиране послове, на извођење манипулација у ТС и РП ЈП ЕМС најављених најмање 72 сата унапред на захтев корисника преносног система, у складу са Упутством за планирање искључења и спровођење основних мера обезбеђивања места рада на елементима ЕЕС 400 kv, 220 kv и 110 kv Републике Србије, односно Правилима о раду преносног система. 3. ДЕФИНИЦИЈЕ 3.1. ДЕФИНИЦИЈЕ Интервентни послови послови када запослени долази на позив овлашћеног лица, ван редовног радног времена и ради на отклањању кварова на опреми и уређајима који су у функцији обављања основне делатности предузећа, од посебног значаја за одржавање погонске спремности преносног система. Догађај - догађај у преносном систему настао као последица спољашњих и/или унутрашњих утицаја на електроенергетски систем (хаварије, кварови, потенцијални кварови, догађаји у близини преносног објекта који утичу на његов рад пожар, елементарне непогоде, несреће, ванредне ситуације) и могу да доведу до потребе за обављањем интервентних послова. 4/31

5 Време за окупљањае и припреме екипе - време од тренутка доношења одлуке из тачке 6.3 до тренутка када се сви чланови екипе, сва потребна возила, опрема и ресурси нађу спремни на месту окупљања екипе. Место окупљања екипе - може да буде објекат на коме се изводе интервентни послови (када се по правилу издаје путни налог запосленом) или место рада по уговору о раду (седиште погона, седиште далеководне екипе и сл.) Време за путовање до места обављања интервентних послова - време од тренутка завршетка окупљања и припреме екипе до доласка на објекат на коме треба да се обаве интервентни послови; уколико је место окупљања екипе објекат на коме треба да се обаве интервентни послови, време путовања једнако је нули. Време за обављање интервентних послова - време од доласка на објекат на коме се обављају интервентни послови до тренутка када се са објекта креће натраг и у себи укључује: време за припреме и завршне радње на месту обављања интервентних послова, ефективно време обављања интервентних послова и време за одмор запослених у току обављања послова, у складу са законом. Време за повратак кући време од тренутка завршетка интервентних послова екипе до повратка кући, односно до доласка до места преноћишта (хотел и сл.) или дневног одмора по путном налогу. Време за путовање и припреме једнако је збиру времена окупљања и припреме екипе, времена путовања до места обављања интервентних послова и времена повратка кући нормиран је у Прилогу 3 Процедуре. Извештавање о временима путовања треба да садржи стварна, а не нормирана путовања, а ако су стварна времена путовања дужа за више од 15% од нормираних, извештај треба да садржи и одговарајуће образложење. Овлашћено лице КПС надлежно лице за управљање и експлоатацију електроенергетског објекта корисника преносног система. Треће лице лице које није обучено и овлашћено за управљање и експлоатацију електроенергетским објектима. Руководилац екипе лице које одговорно за организацију обављања интервентних послова. Доносилац одлуке о потреби за обављање интервентих послова лице које на основу идентификације и правовременог извештавања надлежног особља за рад одговарајућих система ЈП ЕМС доноси одлуку о потреби за обављање интервентних послова СКРАЋЕНИЦЕ ЕЕС eлектроенергетски систем ЈП ЕМС Јавно предузећe за пренос електричне енергије и управљање преносним системом Електромрежа Србије ДУП Дирекција за управљање преносним ситемом ДПР Дирекција за пренос електричне енергије ДТР Дирекција за послове тржишта електричне енергије НДЦ Национални диспечерски центар РДЦ Регионални диспечерски центар ТС трансформаторска станица РП разводно постројење ДУТС даљински управљана трансформаторска станица 5/31

6 ППП Погон подручја преносног система МС матична станица КПС корисник преносног система 4. ОДГОВОРНОСТИ Надлежно особље за рад одговарајућих система ЈП ЕМС одговорно је за идентификацију догађаја и за правовремено извештавање доносиоца одлуке о потреби за обављање интервентних послова. Дежурно оперативно особље центара управљања, руководиоци ДУП, ДПР и ДТР су одговорни за доношење одлуке о потреби за обављање интервентних послова. ДПР, ДУП и ДТР су одговорни за доношење одлуке о времену и начину обављања интервентних послова и за израду извештаја о елементима за обрачун плаћања интервентних послова ван радног времена који се признају као интервентни рад, Надлежни директор је дужан да Центру за људске потенцијале и опште послове Одељењу за радно правне послове/ Одељењу за правне, кадровске и опште послове Погона у року од 5 дана од завршетка интервенције достави извештај о елементима за обрачун плаћања хитних непланираних послова. Решење за плаћање интервентних послова ван радног времена доноси надлежни извршни директор. Остале одговорности објашњене су у даљем тексту. 5. ВЕЗЕ СА ДРУГИМ ДОКУМЕНТИМА Ангажовање запослених у ЈП ЕМС на интервентним пословима мора бити у сагласности са одредбама следећих докумената: Закон о раду, Службени гласник РС број 24/2005, 61/2005 и 54/2009. Закон о енергетици, Службени гласник РС број 57/2011 и број 80/2011. Закон о безбедности и здрављу на раду, Службени гласник РС број 101/2005. Закон о заштити од пожара, Службени гласник РС број 111/2009. Закон о безбедности саобраћајa на путевима, Службени гласник РС број 41/2009 и 53/2010. Уредба о условима испоруке електричне енергије, Службени гласник РС број 107/2005. Правила о раду преносног система, Службени гласник РС број 55/2008 и 03/2012. Правилник о општим мерама заштите на раду од опасног дејства електричне струје у објектима намењеним за рад, радним просторијама и на радилиштима, Службени гласник СРС број 21/1989. Колективни уговор за Јавно предузеће Електромрежа Србије, Службени гласник РС број 35/2012. Правилник о заштити од пожара ЈП ЕМС, број 4115 од године. Правилник о безбедности и здрављу на раду ЈП ЕМС, број 2054 од године. 6/31

7 Акт о процени ризика на радним местима и у радној околини, број 3473/1 од године и Одлука о примени Акта о процени ризика на радним местима и у радној околини, број 3473/2 од године. Упутство за планирање искључења и спровођење основних мера обезбеђивања места рада на елементима 400 kv, 220 kv и 110 kv ЕЕС Републике Србије, ЈП ЕМС, број 2313 од године. TУ-EKС-01 Техничко упутство за погон матичних станица и даљински управљаних трафостаница, ЈП ЕМС (ЈП Електроисток), године. TУ-EKС-03 Мере и поступци након деловања заштитних и аутоматских уређаја у преносном систему, ЈП ЕМС, број 2904 од године. TУ-EKС-04 Упутство за организацију извођења радова на електроенергетским објектима Електромреже Србије, ЈП ЕМС, број од године. УП.УЕС Упутство о информисању о погонским догађајима ЈП ЕМС од године, УП 01-А, В-2 Упутство о поступку за отклањање последица елементарних непогода, несрећа и хаварија ЈП ЕМС од године. Одлука о распореду радног времена у ЈП ЕМС, број 3013 од године. Одлука о измени Одлуке о распореду радног времена у ЈП ЕМС, број 2769 од године. Одлука о измени Одлуке о распореду радног времена у ЈП ЕМС, број од године. Одлука о облику, садржају и начину издавања пропусница и другох дозвола за улазак запослених и других лица у објекте ЈП Електромрежа Србије, број 5094 од године. 6. ПОСТУПАК 6.1. ИДЕНТИФИКАЦИЈА ДОГАЂАЈА Листа догађаја за које се могу ангажовати интервенте екипе дата је у Прилогу 1. Када оперативно особље центара управљања ЈП ЕМС идентификује, односно добије информацију о догађају из Прилога 1 (путем SCADA система, од оперативног особља ЈП ЕМС или корисника преносног система) поступа у складу са Правилима о раду преносног система. У случају када се информација добије од трећих лица, оперативно особље центара управљања ЈП ЕМС хитно контактира надлежно особље ППП или корисника преносног система како би се проверила веродостојност информације. Када запослени у ЈП ЕМС уочи повећан ризик за безбедност и здравље људи, повећан ризик од пожара или повећан ризик од угрожавања имовине, хитно контактира надлежно особље ППП које ће оценити степен ризика и препоручити неопходне мере доносиоцима одлука о потреби за обављање интервентих послова и одлука о времену и начину за обављање интервентних послова ИНФОРМИСАЊЕ ДОНОСИОЦА ОДЛУКЕ О ДОГАЂАЈУ Табела са дефинисаним доносиоцима одлуке о потреби за обављање интервентних послова у случају догађаја, налази се у Прилогу 2. 7/31

8 Када наступи догађај који би могао да захтева интервентне послове, известилац о догађају извештава доносиоца одлуке о потреби за обављање интервентних послова у складу са Прилогом ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКА О ПОТРЕБИ, ВРЕМЕНУ И НАЧИНУ ОБАВЉАЊА ИНТЕРВЕНТНИХ ПОСЛОВА Доношење одлуке о потреби за обављање интервентних послова У првом кораку, доносилац одлуке о потреби за обављање интервентних послова, на основу процене тежине и карактера догађаја, (Прилог 1: Листа догађаја), утврђује потребу за обављањем интервентних послова о чему телефоном одмах обавештава надлежног директора. Уколико надлежни директор није доступан, доносилац одлуке о потреби за обављање интервентних послова обавештава друга лица према списку, који уређује директор ДПР, ДУП и ДТР доставља надлежним службама (списак садржи податке за контакт одговорног лица, као и једног или два лица која га замењују за разматране послове). Доношење одлуке о времену и начину обављања интервентних послова У следећем кораку, одлуку о времену и начину обављања интервентних послова доноси надлежни директор или овлашћено лице из списка одговорних лица(прилог 3:Списак овлашћених лица доносилаца одлуке о потреби за обављање интервентних послова), утврђујући време и начин обављања послова, имајући у виду иницијалну одлуку о потреби за обављање интервентних послова и основ њеног доношења, као и изводивост послова ценећи околности као што су: временски услови (температура ваздуха, брзина ветра, атмосферски пренапона или могућност атмосферских пренапона, магла и други метеоролошки услови), доба дана, расположивост екипа (број људи неопходних за обављање посла, време потребно за окупљање екипе, временско ангажовање на претходним пословима током недеље и дотадашњим пословима током дана у складу са Законом о раду, могућност управљања моторним возилом), расположивост возила, удаљеност екипа од објекта (далековода или трансформаторских станица), опремљеност екипа алатима, инструментима, и уређајима (радар, рефлектори,... ), доступност резервних делова и опреме, могућност извођења интервентних послова за објекте ЈП ЕМС на територији других држава, ризике по безбедност и здравље запослених и становништва. Доносилац одлуке, директор ППП или овлашћено лице, се приликом доношења одлуке по потреби консултује директора Погона Техника, као и руководиоце сектора овог погона. Ради доношења одлуке, доносилац одлуке по потреби формира мању интервентну екипу која ће отићи до објекта на коме се десио изненадни догађај и предложити одговарајућу одлуку. Одлука о времену и начину обављања интервентних послова Образац 2 треба да садржи: време обавештавања руководиоца екипе, руководилац екипе, 8/31

9 задатак екипе, место окупљања екипа (на објекту на коме треба да се обаве интервентни послови или прво на неком другом објекту) и друге потребне елементе или разлоге због којих није донета одлука о извођењу интервентних послова. Доносилац одлуке о времену и начину за обављање интервентних послова обавештава телефоном доносиоца одлуке о потреби за обављање интервентних послова о донетој одлуци ОРГАНИЗАЦИЈА И ОБАВЉАЊЕ ИНТЕРВЕНТНИХ ПОСЛОВА Интервенти послови трају најдуже до 7 сати ујутру наредног радног дана. Даљи радови на отклањању последица догађаја обављају се у редовном радном времену, односно сматрају се планираним пословима сагласно Плану за обављање послова на отклањању последица догађаја, које сачињава надлежни директор. Запослени не може да ради прековремено дуже од осам часова недељно, нити дуже од четири часа дневно радним даном (члан 11, став 3 Колективног уговора). У случају прерасподеле радног времена радно време не може да траје дуже од 60 часова недељно, када запослени има право на одмор између два радна дана у трајању од најмање 10 часова непрекидно. У време потребно за отклањање последица догађаја не рачуна се време путовања по путном налогу. Лице које руководи екипом дужно је да сваком запосленом из екипе обезбеди одмор у току путовања, а лицу које вози одмор у периоду када не вози, тако да буде испуњен услов да дневни одмор између два узастопна радна дана мора да траје најмање 12 часова непрекидно, односно 10 часова када је то предвиђено прерасподелом радног времена. Лице које руководи екипом дужно је да у току времена обављања интервентних послова сваком запосленом из екипе обезбеди одмор у току обављања послова тако да буду задовољени следећи захтеви: ако интервенти послови трају дуже од 4 сата, а краће од 6 сати, одмор у трајању од најмање 15 минута, ако интервентни послови трају дуже од 6 сати, а краће од 8 сати, одмор у трајању од најмање 30 минута, одмори из предходне две тачке не могу се користити на почетку и на крај времена обављања интервентних послова. Признавање интервентног рада За плаћање, као интервентни рад запосленима признаје се збир времена обављања интервентних послова и времена путовања и припреме. Као интервентни рад не признаје се време проведено на месту преноћишта (хотел и сл.) или дневног одмора по путном налогу. Извештавање о интервентним пословима Информација везана за одлуку о потреби ангажовања запослених за обављање интервентних послова Образац 1 се доставља електронском поштом у што краћем року. Информација садржи наводе елемената и опреме на којој се обављају интервентни послови, као и наводе на основу којих је донета одлука, коме и када је дат налог. Информацију саставља доносилац одлуке из Прилога 2. Информације се достављају на следеће адресе: извршни директор за пренос електричне енергије, 9/31

10 извршни директор за управљање и тржиште, директор Дирекције за пренос електричне енергије, директор Дирекције за управљање преносним системом, директор Дирекције за тржиште електричне енергије, директор Погона подручја преносног система на чијем подручју је извршена интервенција, директор Погона за техничку подршку преносном систему Техника, главни диспечер, руководилац Сектора за оперативно управљање преносним системом, руководилац Сектора за регионално управљање преносним системом. Извештај руководиоца екипе о временима обављања интервентних послова Образац 3, треба да садрже сва наведена времена у тачки 3.1. појединачно за сваког члана екипе. Уколико је време путовања веће од нормираног за 15% неопходно је написати образложење. Извештај се доставља надлежном директору. Извештај надлежног директора о елементима за обрачун плаћања интервентних послова Образац 4 се доставља електронском поштом у што краћем року. Извештај се формира на основу извештаја руководиоца интервентних послова и садржи све елементе неопходне за обрачун плаћања интервентног рада, а доставља се на следеће адресе: Кабинет извршни директор за пренос електричне енергије, извршни директор за управљање и тржиште, директор Дирекције за пренос електричне енергије, директор Дирекције за управљање преносним системом, директор Дирекције за тржиште електричне енергије, директор Погона за техничку подршку преносном систему Техника, главни диспечер, руководилац Сектора за оперативно управљање преносним системом, руководилац Сектора за регионално управљање преносним системом, Обрасци број 3 и 4 су услов за издавање решења о плаћању интервентног рада. Директор Дирекције за пренос електричне енергије, директор Дирекције за управљање преносним системом и Директор за тржиште електричне енергије сачињавају квартални и годишњи извештај са анализом који у себи садржи и све податке из појединачних извештаја. Извештаји у обрасцима 3 и 4 морају да буду у складу са Нормираним стандардима путовања за обављање интервентних послова Прилог ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ Допуна недостајућих података из табела из Прилога 3 извршиће директор Дирекције за пренос електричне енергије, директор Дирекције за управљање преносним системом и Директор за тржиште електричне енергије у року од 3 месеца од дана ступања на снагу Упутства. 10/31

11

12 7. ЗАПИСИ ЗАПИСИ Р. Чување Назив записа бр. Рок (год.) Место 1. Снимљени телефонски разговори 2. ЕДД у штампаном формату Одговорно лице Образац 1 Одлука о потреби за обављање интервентних послова Образац 2 Одлука о времену и начину за обављање интервентних послова Образац 3 Извештај руководиоца екипе о временима обављања интервентног посла Образац 4 Извештај надлежног директора о елементима за обрачун и плаћање интервентних послова 12/31

13 ЈП ЕМС Образац 1 НДЦ / РДЦ ПОГОН ОДЛУКА О ПОТРЕБИ ЗА ОБАВЉАЊЕ ИНТЕРВЕНТНИХ ПОСЛОВА Број одлуке: Датум: Време [hh:mm] Разлог: Елемент ЕЕС / Опрема: Евентуално подаци из Прилога 1. Налог дат надлежном директору (овлашћеном лицу): Време издавања налога надлежном директору [hh:mm]: Доносилац одлуке о потреби обављања интервентих послова Информација достављена: директор Дирекције за пренос електричне енергије, директор Погона на чијем подручју је извршена интервенција, главни диспечер, руководилац Сектора за оперативно управљање преносним системом, руководилац Сектора за регионално управљање преносним системом, 13/31

14 ЈП ЕМС Образац 2 ПОГОН ОДЛУКА О ВРЕМЕНУ И НАЧИНУ ЗА ОБАВЉАЊЕ ИНТЕРВЕНТНИХ ПОСЛОВА Број одлуке: Датум: Време [hh:mm] : Консултовани: Време обавештавања руководиоца екипе [hh:mm] : Руководилац екипе: Место окупљања екипе: Задатак екипе: или Разлози због којих није донета одлука о извођењу интервентних послова: Доносилац одлуке о времену и начину обављања интервентних послова 14/31

15 ЈП ЕМС Образац 3 ПОГОН ИЗВЕШТАЈ РУКОВОДИОЦА ЕКИПЕ О ВРЕМЕНИМА ОБАВЉАЊА ИНТЕРВЕНТНИХ ПОСЛОВА Број одлуке: Датум: [hh:mm] Име и презиме, Матични број, Радно место Потпис Возило тренутак поласка од куће на извршење радног задатка тренутак спремности екипе тренутак почетка радова тренутак завршетка радова тренутак повратка кући t1 t2 t3 t4 t5 Број радног налога: Образложење у случају да је време путовања веће за 15% од нормираног. Извештај достављен: Руководилац екипе: надлежном директору Центру за људске потенцијале и опште послове/ Одељењу за правне, кадровске и опште послове Погона 15/31

16 ЈП ЕМС Образац 4 ПОГОН ИЗВЕШТАЈ НАДЛЕЖНОГ ДИРЕКТОРА О ЕЛЕМЕНТИМА ЗА ОБРАЧУН ПЛАЋАЊА ИНТЕРВЕНТНИХ ПОСЛОВА Број одлуке: Датум: [hh:mm] Име и презиме Време Време Време Време Време које се признаје Матични број Возило окупљања путовања интервентних повратка као интервентни Радно место и припреме до објекта радова кући рад 1 2 (t2-t1) (t3-t2) (t4-t3) (t5 t4) (t5-t1)* УКУПНО: *(t5-t1) само када је у складу са Број радног налога: Надлежни директор Извештај достављен електронском поштом: Кабинет Извршни директор за пренос електричне енергије, Извршни директор за управљање и тржиште, директор Дирекције за пренос електричне енергије, директор Дирекције за управљање преносним системом, директор Дирекције за тржиште електричне енергије, Директор Погона Техника главни диспечер, руководилац Сектора за оперативно управљање преносним системом, руководилац Сектора за регионално управљање преносним системом Центру за људске потенцијале и опште послове Одељењу за радно правне послове/ Одељењу за правне, кадровске и опште послове Погона У РОКУ ОД 5 ДАНА ОД ЗАВРШЕТКА ИНТЕРВЕНЦИЈЕ. 8. ПРИЛОЗИ 16/31

17 ПРИЛОГ 1: ЛИСТА ДОГАЂАЈА Последице догађаја за које се могу ангажовати интервенте екипе обухватају: Прекид испоруке електричне енергије; Угрожену сигурност рада преносног система, која може да се појави у ситуацијама као што су: напони у појединим чвориштима не налазе се унутар нормалних радних вредности, струје оптерећења појединих елемената преносне мреже веће су од трајно дозвољених вредности за те елементе, критеријум сигурности N-1 није задовољен; острвски рад делова електроенергетског система, интервентни радови на уређајима заштите Смањену поузданост рада преносног система, која може да се појави у ситуацијама као што су: потенцијални квар на елементима ЕЕС 400 kv, 220 kv, 110 kv и x kv напонског нивоа, прекид даљинског управљања или надзора ТС (прекид комуникације између сервера НДЦ, РДЦ или МС са ТС без обзира на узроке, као и кварови на SCADA/EMS систему у центрима управљања и трафостаницама), квар на телекомуникационом систему интервентни радови на уређајима и опреми сопствене потрошње у трафостаницама, разводу једносмерне струје (220 V, 110 V или 48 V), разводу наизменичне струје (0.4 kv 50 Hz) и сигурносном разводу са дизел генераторa, Повећан ризик за безбедност и здравље на раду за становништво и запослене у ЈП ЕМС; Повећан ризик од пожара; Повећан ризик од угрожавања имовине. Ангажовање руковалаца који нису у смени, или руковалаца-домаћина; Интервентни радови на информационом (рачунарском) систему ЈП ЕМС; Интервентни радови на систему SRAAMD; Интервентни радови на систему ESS; Интервентни радови на систему MMS; Интервентни радови на уређајима за обрачунско мерење електричне енергије. 17/31

18 ПРИЛОГ 2: Доношење одлуке о потреби за обављање ИНТЕРВЕНТНИХ послова Догађај на: Елементима ЕЕС прве групе Елементима ЕЕС друге групе Елементима ЕЕС треће групе Системима и уређајима за даљинско командовање и надзор рада (SCADA систем, локални систем управљања) Уређајима и опреми за сопствену потрошњу, на систему релејне заштите и локалног управљања Елементима ЕЕС или у њиховој близини тако да могу имати утицај на ЕЕС Повећан ризик за безбедност и здравље људи, повећан ризик од пожара; повећан ризик од угрожавања имовине Ангажовање руковалаца који нису у смени, или руковалаца-домаћина Известилац о догађају Диспечер НДЦ/РДЦ, запослени ЈП ЕМС, овлашћена лица КПС Диспечер НДЦ/РДЦ, запослени ЈП ЕМС, овлашћена лица КПС Диспечер НДЦ/РДЦ, запослени ЈП ЕМС, овлашћена лица КПС Диспечер НДЦ/РДЦ, запослени ЈП ЕМС запослени ЈП ЕМС запослени ЈП ЕМС запослени ЈП ЕМС Диспечер НДЦ/РДЦ, и/или Директор ППП (сходно утицају изненадног догађаја на Доносилац одлуке о потреби за обављање интервентних послова Руководилац НДЦ Руководилац Сектора РДЦ Руководилац Сектора РДЦ Руководилац НДЦ, односно Сектора РДЦ у складу са категоризацијом Руководилац НДЦ, односно Сектора РДЦ у складу са категоризацијом (сходно утицају изненадног догађаја на електроенергетски систем), и/или Директор ППП (сходно утицају изненадног догађаја на сам објекат) Руководилац НДЦ, односно Сектора РДЦ у складу са категоризацијом (сходно утицају изненадног догађаја на електроенергетски систем), и/или Директор ППП (сходно утицају изненадног догађаја на сам објекат) Директор ППП (сходно утицају изненадног догађаја на сам објекат) Руководилац НДЦ, односно Сектора РДЦ у складу са категоризацијом (сходно утицају изненадног догађаја на електроенергетски систем), и/или 18/31

19 сам објекат) Директор ППП (сходно утицају изненадног догађаја на сам објекат) Интервентни радови на информационом (рачунарском) систему ЈП ЕМС Интервентни радови на систему SRAAMD Администратор система Диспечер НДЦ Диспечер РДЦ Администратор система SRAAMD Руководилац ЦИТ Руководилац сектора за обрачун ел. ен. (ОЕЕ) Интервентни радови на систему ESS Интервентни радови на систему MMS Интервентни радови на уређајима за обрачунско мерење електричне енергије Диспечер НДЦ, оператор система ESS овлашћена лица КПС Диспечер НДЦ, оператор система MMS запослени у сектору за обрачун ЈП ЕМС, запослени у ППП запослени у Сектору за мерење овлашћена лица КПС Руководилац сектора за билатерално и организовано тржиште (БОТ) Руководилац сектора за развој и администрацију тржишта ел. енергије (РАТ) Руководилац Сектора за мерење ДПР 19/31

20 ПРИЛОГ 3: НОРМИРАНИ СТАНДАРДИ ПУТОВАЊА ЗА ОБАВЉАЊЕ ХИТНИХ НЕПЛАНИРАНИХ ПОСЛОВА Време окупљања и припреме нормира се на 1 сат. Време путовања до места обављања хитних непланираних послова и време повратка кући нормирају се на основу просечне брзине путовања која зависи од дужине пута на следећи начин: 1. За дужине пута у једном правцу до 15 километара просечна брзина путовања нормира се на 15 km/h. 2. За дужине пута у једном правцу од 15 до 60 километара просечна брзина путовања нормира се на 50 km/h. 3. За дужине пута у једном правцу преко 60 километара просечна брзина путовања нормира се на 60 km/h. При писању извештаја од хитним непланираном пословима, наводе се стварна времена, а ако се она од нормираних времена разликују за више од 15%, подносилац извештаја је дужан да напише одговарајуће образложење. Дужине пута у једном правцу између електроенергетских објеката дата су у наредним табелама. За ажурирање наведених табела одговоран је директор Дирекције за пренос. А) ТРАФОСТАНИЦЕ Погон ОД ДО Дужина пута (km) БЕОГРАД ТС 220/110 kv БЕОГРАД 17 ТС 110/35 kv БЕОГРАД 4 0,0 ТС 220/110 kv БЕОГРАД 17 0,0 ТС 110/35 kv БЕОГРАД 1 10,0 ТС 110/35 kv БЕОГРАД 2 15,0 ТС 110/35 kv БЕОГРАД 6 10,0 ТС 110/35 kv БЕОГРАД 7 12,0 ТС 110/35 kv БЕОГРАД 11 10,0 ТС 110/10 kv БЕОГРАД 32 17,0 ТС 220/110 kv БЕОГРАД 3 17,0 ТС 220/110/35 kv БЕОГРАД 5 15,0 ТС 400/220 kv БЕОГРАД 8 16,0 ТС 110/35 kv БЕОГРАД 9 24,0 РП 110 kv ПАНЧЕВО 1 28,0 ТС 110/35 kv БЕОГРАД 10 40,0 ТС 400/220/110 kv ПАНЧЕВО 2 30,0 ТС 110/35 kv СМЕДЕРЕВО 1 65,0 ТС 110/35 kv СМЕДЕРЕВО 2 66,0 ТС 110/35 kv МЛАДЕНОВАЦ 50,0 ТС 220/110 kv СМЕДЕРЕВО 3 61,0 ТС 110/35 kv ПОЖАРЕВАЦ 80,0 ТС 400/220 kv ОБРЕНОВАЦ 45,0 РП 400 И 220 kv ТЕНТ Б 60,0 ТС 110/6 kv ТЕНТ А 45,0 ТС 110/35 kv СМЕДЕРЕВСКА ПАЛАНКА 86,0 ТС 110/35 kv ВЕЛИКА ПЛАНА 90,0 РП 400 kv МЛАДОСТ 52,0 РП 400 И 110 kv ДРМНО 95,0 ТС 110/35 kv ПЕТРОВАЦ 110,0 ТС 110/35 kv ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ 115,0 20/31

21 Погон ОД ДО Дужина пута (km) ТС 400/220 kv ОБРЕНОВАЦ 0,0 ТС 400/220 kv ОБРЕНОВАЦ ТС 110/6 kv ТЕНТ А 1,0 РП 400 kv МЛАДОСТ 8,0 РП 400 И 220 kv ТЕНТ Б 19,0 ТС 400/110 kv БОР 2 5,0 ТС 110/35 kv БОР 1 4,0 ТС 110/5,25 kv БОР 3 6,0 ТС 110/35/6 kv В. КРИВЕЉ 11,0 ТС 110/35 kv ЗАЈЕЧАР 1 30,0 ТС 110/35 kv ЗАЈЕЧАР 2 35,0 ТС 110/35 kv КЊАЖЕВАЦ 75,0 БОР ТС БОР 2 ТС 110/35 kv НЕГОТИН 70,0 ТС 110/35/6 kv МАЈДАНПЕК 1 80,0 ТС 110/35 kv МАЈДАНПЕК 2 87,0 ТС 110/6 kv МАЈДАНПЕК 3 85,0 РП 400 kv ЂЕРДАП 1 130,0 РП 110 kv ЂЕРДАП 2 75,0 ЦРНИ ВРХ 30,0 ДЕЛИ ЈОВАН 75,0 ТС 110/35 kv ВАЉЕВО 1 0,0 ТС 220/110/10 kv ВАЉЕВО 3 5,0 ТС 110/35/20/10 kv АРАНЂЕЛОВАЦ 75,0 ТС 110/35 kv ОСЕЧИНА 35,0 ТС 110/35/0,6 kv ШАБАЦ 1 65,0 ТС 110/35/20 kv ШАБАЦ 2 67,0 ВАЉЕВО ТС ВАЉЕВО 1 ТС 220/110 kv ШАБАЦ 3 60,0 ТС 110/35 kv ЧАЧАК 1 100,0 ТС 220/110 kv ЧАЧАК 3 105,0 ТС 110/35 kv ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ 74,0 ТС 220/35 kv БАЈИНА БАШТА 90,0 ТС 220/110/35 kv ПОЖЕГА 75,0 ТС 110/35/0,6 kv СЕВОЈНО 94,0 ТС 110/35 kv НОВА ВАРОШ 168,0 ТС 110/35 kv АЛЕКСИНАЦ 45,0 ТС 110/35 kv БОСИЛЕГРАД 220,0 ТС 110/35 kv ВРАЊЕ 205,0 ТС 110/35 kv ДИМИТРОВГРАД 170,0 ТС 110/35 kv ЈАГОДИНА 1 60,0 ТС 110/35 kv КРАЉЕВО 1 63,0 ТС 110/35 kv КУРШУМЛИЈА 75,0 ТС 110/35 kv ЛЕСКОВАЦ 1 120,0 ТС 110/35 kv НИШ 1 95,0 ТС 110/35 kv НИШ 3 95,0 КРУШЕВАЦ ТС КРУШЕВАЦ 1 ТС 110/35 kv НОВИ ПАЗАР 1 166,0 ТС 110/35 kv ПАРАЋИН 40,0 ТС 110/35 kv ПИРОТ 1 165,0 ТС 110/35 kv ПИРОТ 2 165,0 ТС 110/35 kv ПРОКУПЉЕ 80,0 ТС 110/35 kv РАШКА 135,0 ТС 110/35 kv СЈЕНИЦА 220,0 ТС 110/35 kv СВРЉИГ 120,0 ТС 110/35 kv ТРСТЕНИК 25,0 ТС 220/110 kv КРАЉЕВО 3 55,0 ТС 220/110/35 kv КРУШЕВАЦ 1 0,0 ТС 400/110 kv ЈАГОДИНА 4 60,0 21/31

22 БЕОГРАД Седиште ДВ екипе (ТС Београд 8) Погон ОД ДО Дужина пута (km) ТС 400/110 kv КРАГУЈЕВАЦ 2 115,0 ТС 400/220/110 kv ЛЕСКОВАЦ 2 120,0 ТС 400/ kv НИШ 2 100,0 ТС 110/35 kv АЛЕКСИНАЦ 40,0 ТС 110/35 kv БОСИЛЕГРАД 170,0 ТС 110/35 kv ВРАЊЕ 130,0 ТС 110/35 kv ДИМИТРОВГРАД 90,0 ТС 110/35 kv КУРШУМЛИЈА 70,0 ТС 110/35 kv ЛЕСКОВАЦ 1 55,0 ТС НИШ 2 ТС 110/35 kv НИШ 1 20,0 ТС 110/35 kv НИШ 3 10,0 ТС 110/35 kv ПИРОТ 1 65,0 ТС 110/35 kv ПИРОТ 2 70,0 ТС 110/35 kv ПРОКУПЉЕ 35,0 ТС 110/35 kv СВРЉИГ 27,0 ТС 400/220/110 kv ЛЕСКОВАЦ 2 60,0 ТС 400/220/110 kv НИШ 2 0,0 ТС 400/220/110 kv НОВИ САД 3 30,0 ТС 220/110 kv ЗРЕЊАНИН 2 70,0 ТС СРБОБРАН ТС 400/220/110 kv С. МИТРОВИЦА 2 96,0 ТС 400/110 kv СОМБОР 3 65,0 ТС 400/110 kv СУБОТИЦА 3 75,0 НОВИ САД ТС 220/110 kv СРБОБРАН 0,0 ТС 400/220/110 kv НОВИ САД 3 12,0 ТС 220/110 kv ЗРЕЊАНИН 2 55,0 НОВИ САД ТС 400/220/110 kv С. МИТРОВИЦА 2 55,0 ТС 400/110 kv СОМБОР 3 96,0 ТС 400/110 kv СУБОТИЦА 3 102,0 ТС 220/110 kv СРБОБРАН 36,0 Б) ДАЛЕКОВОДИ Погон ОД ДО Дужина (km) почетне ТС крајње ТС 401/1 ТС БЕОГРАД 8 - РП ДРМНО 87, /2 РП ДРМНО - ХЕ ЂЕРДАП 1 154, /2 РП МЛАДОСТ-ТС ОБРЕНОВАЦ 5, /1 ТС ОБРЕНОВАЦ А - РП МЛАДОСТ 5, ТС БЕОГРАД 8 - ТС ОБРЕНОВАЦ А 48, ОБРЕНОВАЦ А - ТЕНТ А (Г-5) 0, ОБРЕНОВАЦ А - ТЕНТ А (Г-6) 0, ТС КРАГУЈЕВАЦ 2 - ТС ОБРЕНОВАЦ А 56, /1,2 ТЕНТ Б-1 - РП МЛАДОСТ 8, ТС БЕОГРАД 8 - ТС ПАНЧЕВО 2 22, ТЕ ДРМНО - ТС ПАНЧЕВО 2 49, ТС Б.БАШТА - ТС БЕОГРАД 3 37, /2 ТС ОБРЕНОВАЦ А - ТС БГД. 3 33, ТС ОБРЕНОВАЦ - ТЕНТ А 0, ТС БЕОГРАД 5 - ТС ОБРЕНОВАЦ А 27, ТС БЕОГРАД 5 - ТС ОБРЕНОВАЦ А 27, ТС БЕОГРАД 3 - ТС БЕОГРАД 8 10, ТС БЕОГРАД 3 - ТС БЕОГРАД 8 10, /1 ТС БЕОГРАД 8 - ХИП ПАНЧЕВО 14, /31

23 Погон ОД ДО Дужина (km) почетне ТС крајње ТС 253/2 ХИП ПАНЧЕВО - ТС ПАНЧЕВО 2 21, A ТС ОБРЕНОВАЦ - ТЕНТ (Г-1) 1, Б ТС ОБРЕНОВАЦ - ТЕНТ (Г-2) 1, A ОБРЕНОВАЦ - ТЕНТ (Г-3) 0, Б ТС ОБРЕНОВАЦ - ТЕНТ (Г-4) 0, A ТС БЕОГРАД 8 - ТС БЕОГРАД 17 9, Б ТС БЕОГРАД 8 - ТС БЕОГРАД 17 9, ТС БЕОГРАД 8 - ТС СМЕДЕРЕВО 3 37, A ТС БЕОГРАД 5 - ТС ОБРЕНОВАЦ А 27, Б ТС БЕОГРАД 5 - ТС ОБРЕНОВАЦ А 27, ТС ОБРЕНОВАЦ А - ТЕНТ Б СП 13, A/1 ТС БГД 3 - ТС СМЕДЕРЕВО 2 43, A/2 ТС СМЕДЕР. 2-ТС СМЕДЕР. 1 1, A/3 ТС СМЕДЕР.1-ТС СМЕДЕР.4 2, A/4 ТС СМЕДЕР.4-ТЕ КОСТОЛАЦ 21, B/1 ТС БЕОГРАД 3-ТС РАЉА 30, B/2 ТС РАЉА-ТС СМЕДЕРЕВО 2 39, B/3 ТС СМЕДЕР. 2-ТС СМЕДЕР. 1 1, B/4 ТС СМЕДЕР. 1-ТЕ КОСТОЛАЦ 20, A/1 ТЕ КОСТОЛАЦ-ТС ПОЖАРЕВАЦ 10, A/2 ТС ПОЖАРЕВАЦ-ТС ПЕТРОВАЦ 36, B/1 ТЕ КОСТОЛАЦ-ТС ПОЖАРЕВАЦ 10, B/2 ТС ПОЖАРЕВАЦ-ТС ПЕТРОВАЦ 36, /1 ТС БЕОГРАД 2-ТС МАКИШ 2, /2 ТС МАКИШ-ТС БЕОГРАД 5 8, /3 ТС БЕОГРАД 5 - ЧВОР - БГД 9 - ТС БЕОГРАД 9 8, A/4 ТС БЕОГРАД 9-ТС Н.ПАЗОВА 17, A/5 ТС Н.ПАЗОВА- ТС С.ПАЗОВА 4, B чвор БЕОГРАД 9 - ТС С.ПАЗОВА 18, /1 ТС ПЕТРОВАЦ-ТЕ МОРАВА 30, A/1 ТС СМЕД. 2-ТС СМЕД. 3 6, B/1 ТС СМЕД. 2-ТС СМЕД. 3 6, /1 ТС БГД 2-ТС СРЕМЧИЦА 11, /2 ТС СРЕМЧИЦА-ТЕ КОЛУБАРА 23, /1+1180A ТС БАРИЧ (БГ. 22) - ТС БГД 10 3, /1+1180B ТС БЕОГРАД 2-ТС БАРИЧ (БГ. 22) 24, /2 ТС БГД. 10-ТС ОБРЕНОВАЦ 7, /3 ТС ОБРЕНОВАЦ-ЕВП БРГУЛЕ 21, /4 ЕВП БРГУЛЕ-ТЕ КОЛУБАРА 10, B ТС ПЕТРОВАЦ-ТС БОР 1 41, /3 ТС МАЈД. 3-ТС ПЕТРОВАЦ 31, A ТС БЕОГРАД 1-ТС БЕОГРАД 3 16, B/1 ТС БГД. 1-ТС БГД. 19 3, B/2 ТС БГД. 19-ТС БГД. 3 15, /1 ТС БГД. 2-ТС БГД. 21 2, /2 ТС БГД. 21-ТС БГД. 16 1, /3 ТС БГД. 16-ТС БГД. 3 4, /1 ТС БГД 3-ТС КАЛУЂЕРИЦА 9, /2 ТС КАЛУЂЕР.-ТС ПАНЧЕВО 1 16, А/1 ТС БГД. 3-ТС БГД. 11 2, А/2 ТС БГД. 11-ТС БГД , Б/1 ТС БГД. 3-ТС БГД. 13 4, Б/2 ТС БГД. 13-ТС БГД. 17 4, /1 ТС БЕОГРАД 3-ЕВП РЕСНИК 2, /2 ЕВП РЕСНИК-ТЕ КОЛУБАРА 31, ТС БЕОГРАД 3-ТС ПАНЧЕВО 1 25, A ТС БГД. 5-ТЕТО Н.БГД. 3, /31

24 БОР Седиште ДВ екипе у Бору (ТС Бор 2) Погон ОД ДО Дужина (km) почетне ТС крајње ТС 146Б ТС БГД. 5-ТЕТО Н.БГД. 3, /1 ТС ПАНЧЕВО 1-ТС ПАНЧЕВО 2 5, /2 ТС ПАНЧЕВО 2-ТС АЛИБУНАР 31, /3 ТС АЛИБУНАР-ТС ВРШАЦ 1 29, /1 ТС МЛАДЕН-ТС С. ПАЛАНКА 22, /2 ТС С.ПАЛАНКА-ТС В.ПЛАНА 13, /3 ТС В.ПЛАНА-ЕВП МАРКОВАЦ /4 ЕВП МАРКОВАЦ-ТЕ МОРАВА 6, ТС ПАНЧЕВО 1-ТС ПАНЧЕВО 2 5, А/1 БЕОГРАД 5- БЕОГРАД 27 1, А/2 БЕОГРАД 27- БЕОГРАД 12 1, Б БЕОГРАД 5- БЕОГРАД 12 2, ТС ДЕБЕЉАЧА-ТС ВРШАЦ 2 64, ТС Б.ЦРКВА-ТС ВРШАЦ 2 29, ТС ПАНЧЕВО 2-ТС ПАНЧЕВО 4 3, ТС ПАНЧЕВО 2-ТС ПАНЧЕВО 4 3, ТС КОВИН-ТС РУДНИК КОВИН 30, ТС ПАНЧЕВО 2-ТС ПАНЧЕВО 3 8, ТС ПАНЧЕВО 2-ТС ПАНЧЕВО ТС БЕОГРАД 7-ТС ПАНЧЕВО 2 25, ТС ПАНЧЕВО 2-ТС КОВИН 24, А ТЕ КОСТОЛАЦ-ТС СМЕДЕР. 3 26, Б ТЕ КОСТОЛАЦ-ТС СМЕДЕР. 3 26, /1 ТС ДЕБЕЉАЧА-ТС КАЧАРЕВО 15, /2 ТС КАЧАРЕВО - ТС ПАНЧЕВО 2 14, ТС БЕОГРАД 7-ТС ПАНЧЕВО 2 25, ТС ВРШАЦ 1-ТС ВРШАЦ 2 2, ДРМНО СП КОСТОЛАЦ А 9, ДРМНО СП - РУДНИК 2 2, A ТС БЕОГРАД 5-ТС БЕОГРАД 9 8, Б ТС БЕОГРАД 5-ТС БЕОГРАД 9 8, ТС БАРИЧ-ТЕ КОЛУБАРА 20, /1 ТС РУДНИК 1-ТС РУДНИК 3 3, /2 ТС РУДНИК 3-ТС В.ГРАДИШТЕ 19, A ТС БЕОГРАД 2 - ТС БЕОГРАД 38 1, Б ТС БЕОГРАД 2 - ТС БЕОГРАД 38 1, ТС СМЕДЕРЕВО 3 - ТС С. ПАЛАНКА 29, Б ТС ПЕТРОВАЦ - ТС БОР 1 35, /1 ТС МАЈДАНПЕК 1 - ТС МАЈДАНПЕК 2 3, /2 ТС МАЈДАНПЕК 2 - ТС МАЈДАНПЕК 3 6, /3 ТС МАЈДАНПЕК 3 - ТС ПЕТРОВАЦ 17, /1 ТС БОР 1 - ТС БОР 2 2, /2 ТС БОР 2 - ТС НЕГОТИН 44, /1 ТС БОР 1 - ТС БОР 2 2, /2 ТС БОР 2 - ТС ЗАЈЕЧАР 2 19, /3 ТС ЗАЈЕЧАР 1 - ТС ЗАЈЕЧАР 2 5, ТС ЗАЈЕЧАР 1 - КУЛА 9, ТС БОР 1 - ТС МАЈДАНПЕК 1 44, ТС НЕГОТИН - ТС ИХП ПРАХОВО 6, ТС БОР 2 - ТС БОР 3 2, ТС БОР 2 - ТС БОР 3 2, ТС БОР 2 - ТС МАЈДАНПЕК 2 43, ТС БОР 2 - ТС В.КРИВЕЉ 8, ТС КЊАЖЕВАЦ - ТС ЗАЈЕЧАР 1 43, РП ЂЕРДАП 2 - ТС НЕГОТИН 6, РП ЂЕРДАП 2 - ТС В.КРИВЕЉ 50, РП ЂЕРДАП 2 - ТС ПРАХОВО 3, РП ЂЕРДАП 2 - ТС СИП 48, /31

25 ВАЉЕВО Седиште ДВ екипе Ваљево Погон ОД ДО Дужина (km) почетне ТС крајње ТС 1204 РП ЂЕРДАП 2 - ТС ЗАЈЕЧАР 2 55, ТС СИП - ГУРА ВАИ 2, РП ЂЕРДАП 2 - ОСТРОВУЛ МАРЕ 1, ТС ЗАЈЕЧАР 2 - ТС БОЉЕВАЦ 25, А РП ЂЕРДАП 2 - ХЕ ЂЕРДАП 2, БЛОК 1 0, Б РП ЂЕРДАП 2 - ХЕ ЂЕРДАП 2, БЛОК 2 0, А РП ЂЕРДАП 2 - ХЕ ЂЕРДАП 2, БЛОК 3 1, Б РП ЂЕРДАП 2 - ХЕ ЂЕРДАП 2, БЛОК 4 0, РП ЂЕРДАП 2 - ХЕ ЂЕРДАП 2, БЛОК 5 0, /2 РП ДРМНО - РП ЂЕРДАП 1 96, ТС БОР 2 - РП ЂЕРДАП 1 82, ТС БОР 2 - ТС НИШ 2 53, РП ЂЕРДАП 1 - ПОРТИЛЕ ДЕ ФИЕР 1, РП ЂЕРДАП 1 - ХЕ ЂЕРДАП 1, БЛОК 1 0, РП ЂЕРДАП 1 - ХЕ ЂЕРДАП 1, БЛОК 2 0, РП ЂЕРДАП 1 - ХЕ ЂЕРДАП 1, БЛОК 3 0, А/1 ТС ВАЉЕВО 1 - ТС ВАЉЕВО 2 7, А/2 ТС ВАЉЕВО 3 - ТС ЛОЗНИЦА 72, А/3 ТС ЛОЗНИЦА - ХЕ ЗВОРНИК 25, Б/1 ТС ВАЉЕВО 1 - ТС ВАЉЕВО 2 7, Б/2 ТС ВАЉЕВО 3 - ТС ОСЕЧИНА 30, Б/3 ТС ОСЕЧИНА - ХЕ ЗВОРНИК 64, /1 ТЕ КОЛУБАРА - ТС ТАМНАВА ЗП 13, /2 ТС ТАМНАВА ЗП - ТС ВАЉЕВО 3 26, /3 ТС ВАЉЕВО 1 - ТС ВАЉЕВО 3 2, /2 ТС ЧАЧАК 3 - ТС ЧАЧАК 1 4, /3 ТС ЧАЧАК 1 - ТС ЧАЧАК 2 2, /4+182 ТС Г. МИЛАНОВАЦ - ТС ПОЖЕГА 55, /9 ЧВ БЕЉИНА - ЧВ. АТЕНИЦА 4, /5 ТС ПОЖЕГА - ТС СЕВОЈНО 14, /1 ТС СЕВОЈНО - ТС КОСЈЕРИЋ 20, /2 ТС КОСЈЕРИЋ - ТС ВАЉЕВО 1 32, /1 ТС ШАБАЦ 1 - ТС ШАБАЦ 4 0, /2 ХЕ ЗВОРНИК - ТС ЛЕШНИЦА /3 ТС ЛЕШНИЦА - ТС ШАБАЦ 3 35, /1 ТЕ КОЛУБАРА - ТС ЛАЗАРЕВАЦ 15, /2 ТС ЛАЗАРЕВАЦ - ЕВП СЛОВАЦ 22, /3 ЕВП СЛОВАЦ - ТС ВАЉЕВО 3 15, /4 ТС ВАЉЕВО 1 - ТС ВАЉЕВО 3 2, /1 ТЕ КОЛУБАРА - ТС АРАНЂЕЛОВАЦ 30, /1 ТС СЕВОЈНО - ТС ЧАЈЕТИНА 14, /2 ХЕ К. БРОД - ТС ЗЛАТИБОР 2 35, /3 ХЕ К. БРОД - ХЕ ПОТПЕЋ 20, /4 ТС ПЉЕВЉА - ХЕ ПОТПЕЋ /5 ТС ЗЛАТИБОР 2 - ТС ЧАЈЕТИНА 13, ТС АРАНЂЕЛОВАЦ - ТС МЛАДЕНОВАЦ 18, /1 ТС ШАБАЦ 1 - ТС ВЛАДИМИРЦИ 11, /2 ТС ВЛАДИМИРЦИ - ТС КОЦЕЉЕВА 15, /1 ХЕ К. БРОД - ТС Н. ВАРОШ 8, /2 ТС Н. ВАРОШ - ХЕ УВАЦ 11, ТС ПОЖЕГА - ТС ИВАЊИЦА 29, ТС КРУПАЊ - ТС ОСЕЧИНА 18, ТС БОГАТИЋ - ТС ШАБАЦ 3 26, ТС ГУЧА - ТС ПОЖЕГА 16, ТС ГУЧА - ТС ЧАЧАК 2 14, ХЕ УВАЦ - ТС СЈЕНИЦА 19, ТС ШАБАЦ 3 - ТС ШАБАЦ 5 14, ТС ШАБАЦ 2 - ТС ШАБАЦ 3 6, /31

26 Седиште ДВ екипе Бајина Башта Погон ОД ДО Дужина (km) почетне ТС крајње ТС 1164А ТС ШАБАЦ 1 - ТС ШАБАЦ 3 3, Б ТС ШАБАЦ 3 - ТС ШАБАЦ 4 4, ТС ШАБАЦ 2 - ТС ШАБАЦ 5 7, ТС Г. МИЛАНОВАЦ - ТС ЧАЧАК ТС ПОЖЕГА - ТС УЖИЦЕ 20, ТС ЛЕШНИЦА - ТС БИЈЕЉИНА 8, /1 ТС Б. БАШТА - ЧВОР ВАРДИШТЕ 27, /2 ЧВОР ВАРДИШТЕ - ХЕ БИСТРИЦА 36, ТС Б. БАШТА - ТС БЕОГРАД 3 107, /1 ТС Б. БАШТА - ТС ПЉЕВЉА 2 97, /1 ТС Б. БАШТА - ТС С. МИТРОВИЦА 2 143, ТС Б. БАШТА - ХЕ Б. БАШТА 8, ТС Б. БАШТА - ХЕ Б. БАШТА 8, /1 ТС Б. БАШТА - ТС ОБРЕНОВАЦ 107, /2 ТС КРАЉЕВО 3 - ТС ПОЖЕГА 29, /3 ТС ПОЖЕГА - ЧВОР ВАРДИШТЕ 49, /1 ТС Б. БАШТА - ТС ВАЉЕВО 3 57, /2 ТС ВАЉЕВО 3 - ТС ОБРЕНОВАЦ 49, ТС ПОЖЕГА - ТС ПЉЕВЉА 2 92, ТС Б. БАШТА - ТС ПОЖЕГА 48, А РХЕ Б. БАШТА - ТС Б. БАШТА 7, Б РХЕ Б. БАШТА - ТС Б. БАШТА 7, ТС ОБРЕНОВАЦ - ТС ШАБАЦ 3 46, /2 ТС ЧАЧАК 3 - ТС ПОЖЕГА 31, А/1 ТС ВАЉЕВО 1 - ТС ВАЉЕВО 2 7, А/2 ТС ВАЉЕВО 3 - ТС ЛОЗНИЦА 72, А/3 ТС ЛОЗНИЦА - ХЕ ЗВОРНИК 25, Б/1 ТС ВАЉЕВО 1 - ТС ВАЉЕВО 2 7, Б/2 ТС ВАЉЕВО 3 - ТС ОСЕЧИНА 30, Б/3 ТС ОСЕЧИНА - ХЕ ЗВОРНИК 64, /1 ТЕ КОЛУБАРА - ТС ТАМНАВА ЗП 13, /2 ТС ТАМНАВА ЗП - ТС ВАЉЕВО 3 26, /3 ТС ВАЉЕВО 1 - ТС ВАЉЕВО 3 2, /2 ТС ЧАЧАК 3 - ТС ЧАЧАК 1 4, /3 ТС ЧАЧАК 1 - ТС ЧАЧАК 2 2, /4+182 ТС Г. МИЛАНОВАЦ - ТС ПОЖЕГА 55, /9 ЧВ БЕЉИНА - ЧВ. АТЕНИЦА 4, /5 ТС ПОЖЕГА - ТС СЕВОЈНО 14, /1 ТС СЕВОЈНО - ТС КОСЈЕРИЋ 20, /2 ТС КОСЈЕРИЋ - ТС ВАЉЕВО 1 32, /1 ТС ШАБАЦ 1 - ТС ШАБАЦ 4 0, /2 ХЕ ЗВОРНИК - ТС ЛЕШНИЦА /3 ТС ЛЕШНИЦА - ТС ШАБАЦ 3 35, /1 ТЕ КОЛУБАРА - ТС ЛАЗАРЕВАЦ 15, /2 ТС ЛАЗАРЕВАЦ - ЕВП СЛОВАЦ 22, /3 ЕВП СЛОВАЦ - ТС ВАЉЕВО 3 15, /4 ТС ВАЉЕВО 1 - ТС ВАЉЕВО 3 2, /1 ТЕ КОЛУБАРА - ТС АРАНЂЕЛОВАЦ 30, /1 ТС СЕВОЈНО - ТС ЧАЈЕТИНА 14, /2 ХЕ К. БРОД - ТС ЗЛАТИБОР 2 35, /3 ХЕ К. БРОД - ХЕ ПОТПЕЋ 20, /4 ТС ПЉЕВЉА - ХЕ ПОТПЕЋ /5 ТС ЗЛАТИБОР 2 - ТС ЧАЈЕТИНА 13, ТС АРАНЂЕЛОВАЦ - ТС МЛАДЕНОВАЦ 18, /1 ТС ШАБАЦ 1 - ТС ВЛАДИМИРЦИ 11, /2 ТС ВЛАДИМИРЦИ - ТС КОЦЕЉЕВА 15, /1 ХЕ К. БРОД - ТС Н. ВАРОШ 8, /2 ТС Н. ВАРОШ - ХЕ УВАЦ 11, /31

27 КРУШЕВАЦ Седиште ДВ екипе у Крушевцу Погон ОД ДО Дужина (km) почетне ТС крајње ТС 1115 ТС ПОЖЕГА - ТС ИВАЊИЦА 29, ТС КРУПАЊ - ТС ОСЕЧИНА 18, ТС БОГАТИЋ - ТС ШАБАЦ 3 26, ТС ГУЧА - ТС ПОЖЕГА 16, ТС ГУЧА - ТС ЧАЧАК 2 14, ХЕ УВАЦ - ТС СЈЕНИЦА 19, ТС ШАБАЦ 3 - ТС ШАБАЦ 5 14, ТС ШАБАЦ 2 - ТС ШАБАЦ 3 6, А ТС ШАБАЦ 1 - ТС ШАБАЦ 3 3, Б ТС ШАБАЦ 3 - ТС ШАБАЦ 4 4, ТС ШАБАЦ 2 - ТС ШАБАЦ 5 7, ТС Г. МИЛАНОВАЦ - ТС ЧАЧАК ТС ПОЖЕГА - ТС УЖИЦЕ 20, ТС ЛЕШНИЦА - ТС БИЈЕЉИНА 8, /1 ТС Б. БАШТА - ЧВОР ВАРДИШТЕ 27, /2 ЧВОР ВАРДИШТЕ - ХЕ БИСТРИЦА 36, ТС Б. БАШТА - ТС БЕОГРАД 3 107, /1 ТС Б. БАШТА - ТС ПЉЕВЉА 2 97, /1 ТС Б. БАШТА - ТС С. МИТРОВИЦА 2 143, ТС Б. БАШТА - ХЕ Б. БАШТА 8, ТС Б. БАШТА - ХЕ Б. БАШТА 8, /1 ТС Б. БАШТА - ТС ОБРЕНОВАЦ 107, /2 ТС КРАЉЕВО 3 - ТС ПОЖЕГА 29, /3 ТС ПОЖЕГА - ЧВОР ВАРДИШТЕ 49, /1 ТС Б. БАШТА - ТС ВАЉЕВО 3 57, /2 ТС ВАЉЕВО 3 - ТС ОБРЕНОВАЦ 49, ТС ПОЖЕГА - ТС ПЉЕВЉА 2 92, ТС Б. БАШТА - ТС ПОЖЕГА 48, А РХЕ Б. БАШТА - ТС Б. БАШТА 7, Б РХЕ Б. БАШТА - ТС Б. БАШТА 7, ТС ОБРЕНОВАЦ - ТС ШАБАЦ 3 46, /2 ТС ЧАЧАК 3 - ТС ПОЖЕГА 31, ТС Н.ПАЗАР 1 - ТС ТУТИН (35 kv) 25, ТС АЛЕКСИНАЦ - ТС С. БАЊА (35 kv) 32, /2 ТЕ МОРАВА - ТС ЈАГОДИНА 4 37, /3 ТС ЈАГОДИНА 4 - ТС ЈАГОДИНА 1 0, ТС КРУШЕВАЦ 1 - ТС ЈАГОДИНА 1 47, /1 ТС КРАЉЕВО 1 - ТС КРАЉЕВО 3 11, /2 ТС КРАЉЕВО 3 - ТС В.БАЊА 15, /3 ТС В.БАЊА - ТС ТРСТЕНИК 9, /4 ТС ТРСТЕНИК - ТС КРУШЕВАЦ 1 24, /1 ТС КРУШЕВАЦ1 - ЧВОР ДЕДИНА 5, /2 ЕВП ДЈУНИС - ТС АЛЕКСИНАЦ 29, /9 ЧВОР ДЕДИНА - ЕВП ЂУНИС 22, /1 ТС КРАЉЕВО 1 - ТС ЧАЧАК 3 23, /2 ТС АРАНДЈЕЛОВАЦ - ТС ТОПОЛА 17, /3 ТС ТОПОЛА - ТС КРАГУЈЕВАЦ 2 31, /5 ТС КРАГУЈЕВАЦ 2 - ТС ЈАГОДИНА 2 35, /6 ТС ЈАГОДИНА 2 - ТС ЈАГОДИНА 4 5, ТС ПАРАЋИН 1 - ТС ПОПОВАЦ 7, /1 ТС КРОНОШПАН - ТС ЛАПОВО 0, /2 ТЕ МОРАВА - ТС ЛАПОВО 9, /1 ТС КРУШЕВАЦ 1 - ТС ЋИЋЕВАЦ 23, /2 ТС ЋИЋЕВАЦ - ТС ПАРАЋИН 3 21, /3 ТС ПАРАЋИН 3- ТС ПАРАЋИН 1 2, /4 ТС ПАРАЋИН 1 - ТС ЈАГОДИНА 4 18, /1 ТС Н. ПАЗАР 1 - Н. ПАЗАР 2 4, /2 ТС Н. ПАЗАР 2 - ТС ВАЛАЧ 35, /31

28 Седиште ДВ екипе у Нишу Погон ОД ДО Дужина (km) почетне ТС крајње ТС 161 ТС КРАЉЕВО 3 - ТС РАШКА 62, ТС Н. ПАЗАР 1 - ТС РАШКА 19, ТС НОВИ ПАЗАР 1 - ТС СЈЕНИЦА 51, А ТС КРАЉЕВО 2 - ТС КРАЉЕВО 3 6, Б/1 ТС КРАЉЕВО 2 - ЧВОР 3 - ТС КРАЉЕВО 5 8, Б/2 ТС КРАЉЕВО 5 - ТС КРАЉЕВО 3 13, ТС КРАГУЈЕВАЦ 2 - ТС ЛАПОВО 22, ТС АЛЕКСАНДРОВАЦ - ТС КУРШУМЛИЈА 44, /1 ТС КРАГУЈЕВАЦ 2 - ТС ФАС 12, /2 ТС ФАС - ТС Ц. ЗАСТАВА 0, /1 ТС КРУШЕВАЦ 1 - ТС КРУШЕВАЦ 2 6, ТС КРАЉЕВО 1 - ТС КРАЉЕВО 2 6, ТС ЈАГОДИНА 4 - ТС ЋУПТИЈА 1 11, ТС ЋУПТИЈА 1 - ТС СТЕЊЕВАЦ 22, А ТС КРУШЕВАЦ 1 - ТС КРУШЕВАЦ 4 3, Б ТС КРУШЕВАЦ 1 - ТС КРУШЕВАЦ 4 3, /1 ТС КРУШЕВАЦ 1 - ТС АЛЕКСАНДРОВАЦ 22, /4 ТС КРАГУЈЕВАЦ 1 - ТС КРАГУЈЕВАЦ 2 4, А ТС КРАГУЈЕВАЦ 1 - ТС КРАГУЈЕВАЦ 2 4, Б/1 ТС КРАГУЈЕВАЦ 2 - ТС КРАГУЈЕВАЦ 8 11, Б/2 ТС КРАГУЈЕВАЦ 8 - ТС Ц. ЗАСТАВА 1, ТС КРАГУЈЕВАЦ 2 - ТС КРАГУЈЕВАЦ 3 9, А ТС КРАГУЈЕВАЦ 2 - ТС КРАГУЈЕВАЦ 5 3, Б ТС КРАГУЈЕВАЦ 2 - ТС КРАГУЈЕВАЦ 5 3, ТС КРАГУЈЕВАЦ 2 - ТС СТРАГАРИ 26, ТС КРАГУЈЕВАЦ 2 - ТС КНИЋ 26, /2 ДЕДИНА - ТС КРУШЕВАЦ 2 0, /2 ТС КРУШЕВАЦ 1 - ТС ПОДУЈЕВО 71, /1 ТС КРУШЕВАЦ 1 - ТС КРАЉЕВО 3 47, /2 ТС КРАЉЕВО 3 - ТС ПОЗЕГА 35, ТС КРУШЕВАЦ 1 - ТС НИШ 2 72, /1 ТС КРАЉЕВО 3 - ТС ЧАЧАК 3 39, ТЕ КОСОВО Б - ТС НИШ 2 84, /1 ТС КРАГУЈЕВАЦ 2 - ТС ЈАГОДИНА 4 36, /2 ТС ЈАГОДИНА 4 - ТС НИШ 2 100, ТС КРАГУЈЕВАЦ 2 - ТЕ ОБРЕНОВАЦ А 44, ТС ТРГОВИШТЕ (35 kv) - ТС ВРАЊЕ 1 25, ТС БАБУШНИЦА (35 kv) - ТС ПИРОТ 2 23, /1 ТС НИШ 1 - ТС НИШ 2 14, /2 ТС НИШ 2 - ТС ЛЕСКОВАЦ 4 47, /3 ТС ЛЕСКОВАЦ 4 - ТС ЛЕСКОВАЦ 2 10, /4 ТС ЛЕСКОВАЦ 2 - ЕВП ГРДЕЛИЦА 12, /5 ЕВП ГРДЕЛИЦА - ХЕ ВРЛА 3 34, /3 ТС АЛЕКСИНАЦ - ТС НИШ 1 29, ХЕ ВРЛА 1 - ГРАНИЦА БУГАРСКА 23, ТС ВРАЊЕ 1 - ХЕ ВРЛА 3 27, /1 ТС НИШ 1 - ТС НИШ 8 4, /4 ТС НИШ 8 - ТС НИШ 2 9, /3 ЧВОР Н. БАЊА - ТС ПИРОТ 2 (+ДВ1206) 59, ТС НИШ 1 - ТС ПРОКУПЉЕ 24, /1 ТС РИСТОВАЦ - ТС ВРАЊЕ 2 10, /31

29 Седиште ДВ екипе (Србобран) Погон ОД ДО Дужина (km) почетне ТС крајње ТС НОВИ САД 168/2 ТС ВРАЊЕ 2 - ТС ВРАЊЕ ТС НИШ 2 - ТС НИШ 3 6, ТС НИШ 2 - ТС НИШ 3 6, /1 ТС КЊАЗЕВАЦ - ЧВОР СВРЉИГ 28, /2 ЧВОР СВРЉИГ - ТС НИШ 2 20, ТС ЛЕСКОВАЦ 2 - ХЕ ВРЛА 3 42, /1 ПАП ЛИСИНА - ЧВОР ЛИСИНА 0, /2 ЧВОР ЛИСИНА - ВРЛА 1 17, /2 ТС БЕРИВОЈЦЕ - ТС БУЈАНОВАЦ 13, /3 ТС БУЈАНОВАЦ - ЕВП РИСТОВАЦ 8, ТС ПИРОТ 1 - ТС СВРЉИГ 46, А ТС ЛЕСКОВАЦ 1 - ТС ЛЕСКОВАЦ 2 5, Б ТС ЛЕСКОВАЦ 1 - ТС ЛЕСКОВАЦ 2 5, ТС БОСИЛЕГРАД - ЧВОР ЛИСИНА 11, ТС КУРСУМЛИЈА - ТС ПРОКУПЉЕ 32, ТС ПИРОТ 1 - ТС ПИРОТ 2 8, ТС ПИРОТ 2 - ХЕ ЗАВОЈ 0, ТС ДИМИТРОВГРАД - ТС ПИРОТ 2 21, ТС НИШ 2- ЧВОР Н. БАЊА (+ДВ154/3) 3, /1 ХЕ ВРЛА 3 - ТС ВРАЊЕ 1 9, /2 ТС ВРАЊЕ 1 - ТС ВРАЊЕ 2 20, /2 ТС НИШ 2 - ТС НИШ 5 3, А ТС НИШ 2 - ТС НИШ 13 6, Б ТС НИШ 2 - ТС НИШ 13 6, А ТС НИШ 10 - ТС НИШ 13 5, А ТС ЛЕСКОВАЦ 2 - ТС ЛЕСКОВАЦ 6 3, Б ТС ЛЕСКОВАЦ 2 - ТС ЛЕСКОВАЦ 6 3, ТС ЛЕСКОВАЦ 2 - ТС ЈАБЛАНИЦА 21, ТС ЛЕСКОВАЦ 2 - ТС ВЛАСОТИНЦЕ 11, ТС БЕЛО ПОЉЕ - ХЕ ВРЛА 3 3, ТС БУЈАНОВАЦ - ТС ПРЕСЕВО 21, ТС ЛЕСКОВАЦ 2 - ТС НИШ 2 38, ТС БОР 2 - ТС НИШ 2 44, ТС НИШ 2 - СТОЛНИК - БУГАРСКА 85, ТС НИШ 2 - ТС ЛЕСКОВАЦ 2 40, ТС ЛЕСКОВАЦ 2 - ТС ВРАЊЕ 4 70, ТС ВРАЊЕ 4 - ГРАНИЦА МАКЕДОНИЈЕ 30, /1 ТС НОВИ САД 3- РП МЛАДОСТ 90, /2 РП МЛАДОСТ - ТС С. МИТРОВИЦА 2 61, /3 ТС С. МИТРОВИЦА 2 - ЕРНЕСТИНОВО 42, ТС НОВИ САД 3 - ТС СУБОТИЦА 3 81, ТС НОВИ САД 3 - РП МЛАДОСТ 92, ТС СУБОТИЦА 3 - ШАНДОРФАЛВА 27, СРЕМСКА МИТРОВИЦА 2 - УГЉЕВИК 35, ТС СОМБОР 3 - ТС СУБОТИЦА 3 55, /2 ТС С. МИТРОВИЦА 2 - ТС СРБОБРАН 64, /1 ТС ОБРЕНОВАЦ А - ТС НОВИ САД 3 93, /2 ТС НОВИ САД 3 - СРБОБРАН 30, ТС ПАНЧЕВО 2 - ТС ЗРЕЊАНИН 2 73, ТС НОВИ САД 3 - ЗРЕЊАНИН 2 44, /5 ТС СТАРА ПАЗОВА - ТС ИНЂИЈА 13, /6 ТС ИНЂИЈА - ТС НОВИ САД 6 26, /7 ТС НОВИ САД 6 - ТС НОВИ САД 1 9, /1 ТС НОВИ САД 1 - ТС РУМА 1 34, /2 ТС РУМА 1 - ТС РУМА 2 27, /3 ТС РУМА 1 - ТС С. МИТРОВИЦА 1 19, /4 ТС С. МИТРОВИЦА 1 - ТС ПЕЋИНЦИ 30, /5 ТС ПЕЋИНЦИ - ТС ШАБАЦ 3 31, /31

30 Погон ОД ДО Дужина (km) почетне ТС крајње ТС 127/1 ТС НОВИ САД 1 - ТС НОВИ САД 3 21, /2 ТС НОВИ САД 3 - ТС СРБОБРАН 23, /1 ТС СОМБОР 3 - ТС ЦРВЕНКА 27, /2 ТС ЦРВЕНКА - ТС КУЛА 13, /3 ТС КУЛА - ТС СРБОБРАН 24, /4 ТС СОМБОР 1 - ТС СОМБОР 3 1, /1 ТС СРБОБРАН - ТС Б. ТОПОЛА 2 31, /2 ТС Б. ТОПОЛА 2 - ТС Б. ТОПОЛА 1 6, /3 ТС Б. ТОПОЛА 1 - ТС СУБОТИЦА 3 25, /1 ТС СУБОТИЦА 1 - ТС СУБОТИЦА 3 3, /2 ТС СУБОТИЦА 3 - ЧВОРИШТЕ ШУПЉАК 7, /3 ПАЛИЋ - ЧВОРИШТЕ ШУПЉАК 3, /4 ЧБОРИШТЕ ШУПЉАК - СЕГЕДИН 20, /1 ТС СРБОБРАН - ТС БЕЧЕЈ 24, /2 БЕЧЕЈ - ТС НОВИ БЕЧЕЈ 14, /3 ТС НОВИ БЕЧЕЈ - ТС ЗРЕЊАНИН 2 28, /4 ТС ЗРЕЊАНИН 2 - ТС ЗРЕЊАНИН 1 4, ТС КИКИНДА 1 - ТС ЗРЕЊАНИН 2 61, ТС КИКИНДА 1 - ЖИМБОЛИЈА 17, /1 ТС СРБОБРАН - ТС Б. ПАЛАНКА 1 42, /2 ТС Б. ПАЛАНКА 1 - Б. ПАЛАНКА 2 2, /1 ТС ТС СРБОБРАН - ТС СЕНТА 1 51, /2 ТС СЕНТА 1 - КАЊИЖА 14, /3 ТС КАЊИЖА - ТССУБОТИЦА 3 25, /4 ТС СУБОТИЦА 3 - ТС СУБОТИЦА 1 2, /1 ЕВП МАРТИНЦИ - ТС С.МИТРОВИЦА 2 11, /2 ТС С.МИТРОВИЦА 2 - С.МИТРОВИЦА 1 7, /1 ЕВП МАРТИНЦИ - ТС С.МИТРОВИЦА 2 11, /2 ТС С.МИТРОВИЦА 2 - С.МИТРОВИЦА 1 7, СРБОБРАН - ВРБАС 1 17, НОВИ САД 3 - НОВИ САД 4 7, /1 НОВИ САД 3 - НОВИ САД 9 8, /2 НОВИ САД 9 - TE TO НОВИ САД 3, /3 TE TO НОВИ САД - НОВИ САД 4 7, ОЏАЦИ - ВРБАС 1 29, ЗРЕЊАНИН 1 - ЗРЕЊАНИН 2 4, А/1 НОВИ САД 2 - РИМСКИ ШАНЧЕВИ 5, А/2 РИМСКИ ШАНЧЕВИ - НОВИ САД 3 8, Б НОВИ САД 2 - НОВИ САД 3 9, БЕГЕЈЦИ - ЗРЕЊАНИН 2 22, /1 НОВИ САД 1 - БЕОЧИН 9, /2 БЕОЧИН - С.МИТРОВИЦА 2 30, /1 ЧВОРИШТЕ МАРТИНЦИ - ШИД 22, /2 ШИД - НИЈЕМЦИ 25, СУБОТИЦА 3 - СУБОТИЦА 4 МП 14, СУБОТИЦА 3 - СУБОТИЦА 4 МП 14, НОВИ САД 3 - ТЕ ТО НОВИ САД 10, ЗРЕЊАНИН 2 - ЗРЕЊАНИН 4 МП 11, ЗРЕЊАНИН 2 - ТЕ ТО ЗРЕЊАНИН 4 МП 10, ЗРЕЊАНИН 2 - ТЕ ТО ЗРЕЊАНИН 4 0, /1 Б.ПАЛАНКА 2 - ЧЕЛАРЕВО 10, /2 ЧЕЛАРЕВО - ФУТОГ 16, /1 БАЈМОК - СОМБОР 3 29, /2 СОМБОР 3 - СОМБОР 1 2, СУБОТИЦА 2 - СУБОТИЦА 3 6, /31

РЕДНИ БР. ИНВЕСТИЦИОНИ ОБЈЕКАТ ВРСТА УСЛУГЕ ГОДИНА ИНВЕСТИТОР СТАТУС ПРОЈЕКТА 1 Адаптација ДВ 110kV бр.133/2 ТС Бачка Топола 2-ТС Бачка Топола 1, Прој

РЕДНИ БР. ИНВЕСТИЦИОНИ ОБЈЕКАТ ВРСТА УСЛУГЕ ГОДИНА ИНВЕСТИТОР СТАТУС ПРОЈЕКТА 1 Адаптација ДВ 110kV бр.133/2 ТС Бачка Топола 2-ТС Бачка Топола 1, Прој 1 Адаптација ДВ 110kV бр.133/2 ТС Бачка Топола 2-ТС Бачка Топола 1, 2 Адаптација ДВ 110kV бр.133/3 ТС Бачка Топола 1-ТС Суботица 3 3 ДВ 2x110kV бр.106аб ТС Ваљево-ХЕ Зворник на деоници Д од стуба бр.113(тс

Више

UREDBA O UTVRĐIVANJU JEDINSTVENE LISTE RAZVIJENOSTI REGIONA I JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE ZA GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 62/2013) Član 1 Ovom

UREDBA O UTVRĐIVANJU JEDINSTVENE LISTE RAZVIJENOSTI REGIONA I JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE ZA GODINU (Sl. glasnik RS, br. 62/2013) Član 1 Ovom UREDBA O UTVRĐIVANJU JEDINSTVENE LISTE RAZVIJENOSTI REGIONA I JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE ZA 2013. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 62/2013) Član 1 Ovom uredbom utvrđuje se jedinstvena lista razvijenosti

Више

РЕДНИ БР ИНВЕСТИЦИОНИ ОБЈЕКАТ ВРСТА УСЛУГЕ ГОДИНА ИНВЕСТИТОР СТАТУС ПРОЈЕКТА ДВ 110 kv РП Ђердап 1-ПРП ВЕ Никине Воде, Елаборат избора идеј

РЕДНИ БР ИНВЕСТИЦИОНИ ОБЈЕКАТ ВРСТА УСЛУГЕ ГОДИНА ИНВЕСТИТОР СТАТУС ПРОЈЕКТА ДВ 110 kv РП Ђердап 1-ПРП ВЕ Никине Воде, Елаборат избора идеј 1 2 3 4 5 ДВ 110 kv РП Ђердап 1-ПРП ВЕ Никине Воде, Елаборат избора идејне трасе ДВ 110 kv бр.1146 ТС Кикинда 1-ТС Кикинда 2, ДВ 110 kv бр.1161/1 ТС Крушевац 1-ТС Александровац, Пројекат изведеног ДВ 110

Више

Microsoft Word _Lat.DOC

Microsoft Word _Lat.DOC Z A K O N O RASPODELI TRANSFERNIH SREDSTAVA IZ BUDŽETA REPUBLIKE SRBIJE I UČEŠĆU OPŠTINA, GRADOVA I GRADA BEOGRADA U POREZU NA ZARADE U 2005. GODINI Član 1. Ovim zakonom uređuje se raspodela transfernih

Више

Република Србија Републички завод за статистику Статистика спољне трговине Спољнотрговински робни промет Републике Србије у хиљадама EUR, по окрузима

Република Србија Републички завод за статистику Статистика спољне трговине Спољнотрговински робни промет Републике Србије у хиљадама EUR, по окрузима 1) 12028410.3 16392856.6-4364446.3 Београдски регион 2745172.7 7161918.8-4416746.1 Регион Војводине 3860269.8 4602433.5-742163.7 Регион Шумадије и Западне Србије 3479553.3 2827678.8 651874.5 Регион Јужне

Више

Prilog 3

Prilog 3 СПИСАК ОПШТИНА, ГРАДОВА, АУТОНОМНИХ ПОКРАЈИНА И РЕПУБЛИКЕ СА ШИФРАМА ТРЕЗОРА И НАДЛЕЖНИМ ОРГАНИЗАЦИОНИМ ЈЕДИНИЦАМА УПРАВЕ ЗА ТРЕЗОР Прилог 3 Организациона јединица Општина - ознака број Филијала Експозитура

Више

Број судија у судовима на дан године

Број судија у судовима на дан године Број судија у судовима на дан 30.06.2016. године 1 Високи савет судства Број судија у судовима на дан 30.06.2016. године Број судија по одлуци Број упражњених судијских Врховни касациони суд 38 37 1 Управни

Више

Број судија у судовима на дан године

Број судија у судовима на дан године Број судија у судовима на дан 30.03.2017. године Високи савет судства Број судија у судовима на дан 30.03.2017. године Број судија по одлуци Број упражњених судијских Врховни касациони суд 41 37 4 Управни

Више

СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ИНСТИТУЦИЈЕ КОЈЕ СУ ИЗРАДИЛЕ ПЛАН ИНТЕГРИТЕТА 1. МИНИСТАРСТВО РЕГИОНАЛНОГ РАЗВОЈА И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 2. АДА 3. АЛЕКСАНДРОВ

СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ИНСТИТУЦИЈЕ КОЈЕ СУ ИЗРАДИЛЕ ПЛАН ИНТЕГРИТЕТА 1. МИНИСТАРСТВО РЕГИОНАЛНОГ РАЗВОЈА И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 2. АДА 3. АЛЕКСАНДРОВ ИНСТИТУЦИЈЕ КОЈЕ СУ ИЗРАДИЛЕ ПЛАН ИНТЕГРИТЕТА 1. МИНИСТАРСТВО РЕГИОНАЛНОГ РАЗВОЈА И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 2. АДА 3. АЛЕКСАНДРОВАЦ 4. АЛЕКСИНАЦ 5. АПАТИН 6. АРИЉЕ 7. БАБУШНИЦА 8. БАЈИНА БАШТА 9. БАТОЧИНА 10.

Више

Z A K O N

Z A K O N Z A K O N O OBIMU SREDSTAVA I UČEŠĆU OPŠTINA I GRADOVA U POREZU NA ZARADE I POREZU NA PROMET U 2003. GODINI Član 1. Ovim zakonom utvrđuje se deo sredstava za vršenje poverenih i drugih zakonom određenih

Више

РЕДНИ БР. ВРСТА НАЗИВ ОБЈЕКТА БР. ПРОЈЕКТА ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ГОДИНА ИНВЕСТИТОР СТАТУС ПРОЈЕКТА 1 Приводни оптички каблови за више објеката Пројекат за изв

РЕДНИ БР. ВРСТА НАЗИВ ОБЈЕКТА БР. ПРОЈЕКТА ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ГОДИНА ИНВЕСТИТОР СТАТУС ПРОЈЕКТА 1 Приводни оптички каблови за више објеката Пројекат за изв 1 Приводни оптички каблови за више објеката 2019 ЕМС АД Пројекат у раду 2 2883 Реконструкција ТС 220/110 kv Београд 3 - резервно напајање сопствене потрошње 2019 ЕМС АД вршен 3 3021 Адаптација ТС 220/110

Више

Microsoft Word - odluka-FORMIRAJU SE IZBORNE JEDINICE.doc

Microsoft Word - odluka-FORMIRAJU SE IZBORNE JEDINICE.doc Скупштина Коморе медицинских сестара и здравствених техничара Србије, на основу члана 19. Закона о коморама здравствених радника (''Сл. гл. РС'' бр. 107/2005), члана 25 Статута КМСЗТС (''Сл. гл. РС'' бр.

Више

ПРИЛОГ 1 Табела 1 Резултати ученика који су испит полагали на српском језику Назив школске управе Назив округа Назив општине Развијеност општине Број

ПРИЛОГ 1 Табела 1 Резултати ученика који су испит полагали на српском језику Назив школске управе Назив округа Назив општине Развијеност општине Број ПРИЛОГ 1 Табела 1 Резултати ученика који су испит полагали на српском језику БЕОГРАД ЧАЧАК ЈАГОДИНА МОРАВИЧКИ ПОМОРАВСКИ Барајево изнад РП 227 472 461 438 Чукарица изнад РП 1593 530 540 515 Гроцка изнад

Више

Referenc lista TS sektora xlsx

Referenc lista TS sektora xlsx Реконструкција и доградња ТС 220/110 kv у ТС 400/220/110 kv Краљево 1 2341 2017 ЕМС АД Пројекат у раду 3 извођење 2 Опремање 110 kv ДВ поља у ТС 220/110 kv Краљево 3 Идејни 2017 ЕМС АД Пројекат у раду

Више

Правилник о измени Правилника о облику и садржини пријаве за евидентирање обвезника ПДВ, поступку евидентирања и брисања из евиденције и о облику и са

Правилник о измени Правилника о облику и садржини пријаве за евидентирање обвезника ПДВ, поступку евидентирања и брисања из евиденције и о облику и са Правилник о измени Правилника о облику и садржини пријаве за евидентирање обвезника ПДВ, поступку евидентирања и брисања из евиденције и о облику и садржини пореске пријаве ПДВ Члан 1. У Правилнику о облику

Више

УКУПНА НАКНАДА УМАЊЕНА ЗА ПАРТИЦИПАЦИЈУ Партиципација Лекови на рецепт и помагала преко апотека Исхрана болесника Накнада за дијализни материјал и лек

УКУПНА НАКНАДА УМАЊЕНА ЗА ПАРТИЦИПАЦИЈУ Партиципација Лекови на рецепт и помагала преко апотека Исхрана болесника Накнада за дијализни материјал и лек 1 Дом здравља Бачка Топола 185.542 5.735 40.958 7.189 9.921 10.667 472 1.901 258.583 2 Дом здравља Мали Иђош 57.713 1.831 11.816 2.415 3.219 748 76.246 3 Апотека Суботица 378.580 80.562 298.018 4 Дом здравља

Више

З А К О Н О СЕДИШТИМА И ПОДРУЧЈИМА СУДОВА И ЈАВНИХ ТУЖИЛАШТАВА ПРЕДЛОГ I. ПРЕДМЕТ ЗАКОНА Члан 1. Овим законом оснивају се прекршајни, основни, виши, п

З А К О Н О СЕДИШТИМА И ПОДРУЧЈИМА СУДОВА И ЈАВНИХ ТУЖИЛАШТАВА ПРЕДЛОГ I. ПРЕДМЕТ ЗАКОНА Члан 1. Овим законом оснивају се прекршајни, основни, виши, п З А К О Н О СЕДИШТИМА И ПОДРУЧЈИМА СУДОВА И ЈАВНИХ ТУЖИЛАШТАВА ПРЕДЛОГ I. ПРЕДМЕТ ЗАКОНА Члан 1. Овим законом оснивају се прекршајни, основни, виши, привредни и апелациони судови, одређују њихова седишта

Више

Tarifa za ostvarivanje prava na naknadu za javno saopštavanje muzičkih dela, interpretacija i fonograma u prevoznim sredstvima, bioskopima, pozorištim

Tarifa za ostvarivanje prava na naknadu za javno saopštavanje muzičkih dela, interpretacija i fonograma u prevoznim sredstvima, bioskopima, pozorištim Na osnovu člana 12. stav 3. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o autorskom i srodnim pravima ( Službeni glasnik RS, broj 119/12) i člana 176. Zakona o autorskom i srodnim pravima ( Službeni glasnik RS,

Више

А - Број кандидата Б - Просечна оцена кандидата В - Број кандидата са наградом Г - Број кандидата који је полагао математику Д - Просечан број освојен

А - Број кандидата Б - Просечна оцена кандидата В - Број кандидата са наградом Г - Број кандидата који је полагао математику Д - Просечан број освојен А - Број кандидата Б - Просечна оцена кандидата В - Број кандидата са наградом Г - Број кандидата који је полагао математику Д - Просечан број освојених поена из математике Ђ - Број кандидата који је полагао

Више

СПИСАК ЛИЦЕНЦИРАНИХ КЛУБОВА АТЛЕТСКОГ САВЕЗА СРБИЈЕ ЗА ГОДИНУ Р. Бр. Клуб/Савез Регион АТЛЕТСКИ САВЕЗ БЕОГРАДА 1. АК 21 МАЈ, Београд Београд 2.

СПИСАК ЛИЦЕНЦИРАНИХ КЛУБОВА АТЛЕТСКОГ САВЕЗА СРБИЈЕ ЗА ГОДИНУ Р. Бр. Клуб/Савез Регион АТЛЕТСКИ САВЕЗ БЕОГРАДА 1. АК 21 МАЈ, Београд Београд 2. СПИСАК ЛИЦЕНЦИРАНИХ КЛУБОВА АТЛЕТСКОГ САВЕЗА СРБИЈЕ ЗА 2019. ГОДИНУ Р. Бр. Клуб/Савез Регион АТЛЕТСКИ САВЕЗ БЕОГРАДА 1. АК 21 МАЈ, Београд Београд 2. АК БСК-БОРЧА, Београд Београд 3. АК ВЕТЕРАН, Београд

Више

ИЗРАДА ПЛАНА ИНТЕГРИТЕТА-ДРУГИ ЦИКЛУС СИСТЕМ ЗДРАВСТВА Р. БР. ИНСТИТУЦИЈЕ КОЈЕ СУ ДОНЕЛЕ ПЛАН ИНТЕГРИТЕТА 1 АГЕНЦИЈА ЗА АКРЕДИТАЦИЈУ ЗДРАВСТВЕНИХ УСТА

ИЗРАДА ПЛАНА ИНТЕГРИТЕТА-ДРУГИ ЦИКЛУС СИСТЕМ ЗДРАВСТВА Р. БР. ИНСТИТУЦИЈЕ КОЈЕ СУ ДОНЕЛЕ ПЛАН ИНТЕГРИТЕТА 1 АГЕНЦИЈА ЗА АКРЕДИТАЦИЈУ ЗДРАВСТВЕНИХ УСТА СИСТЕМ ЗДРАВСТВА Р. БР. ИНСТИТУЦИЈЕ КОЈЕ СУ ДОНЕЛЕ ПЛАН ИНТЕГРИТЕТА 1 АГЕНЦИЈА ЗА АКРЕДИТАЦИЈУ ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА СРБИЈЕ 2 АГЕНЦИЈА ЗА ЛЕКОВЕ И МЕДИЦИНСКА СРЕДСТВА 3 АПОТЕКА БЕОГРАД 4 АПОТЕКА ВАЉЕВО

Више

01konkurs2007

01konkurs2007 На основу члана 49 и 50 Закона о радиодифузији ( Службени гласник број 42/02, 97/04, 76/05, 79/05 - др. закон, 62/06 и 85/06), члана 76 Закона о телекомуникацијама ( Службени гласник број 44/03), Плана

Више

На основу чл. 30. став 1. Закона о државној управи ( Службени гласник РС, бр. 79/05,101/07, 95/10 и 99/14), а у вези члана 61. Закона о дивљачи и ловс

На основу чл. 30. став 1. Закона о државној управи ( Службени гласник РС, бр. 79/05,101/07, 95/10 и 99/14), а у вези члана 61. Закона о дивљачи и ловс На основу чл. 30. став 1. Закона о државној управи ( Службени гласник РС, бр. 79/05,101/07, 95/10 и 99/14), а у вези члана 61. Закона о дивљачи и ловству ( Службени гласник РС, број 18/10), в.д. директора

Више

Oktobar2013UredbaOPlanuMreze

Oktobar2013UredbaOPlanuMreze На основу члана 47. Закона о здравственој заштити ("Службени гласник РС", бр. 107/05, 72/09 - др. закон, 88/10, 99/10 и 57/11) и члана 42. став 1. Закона о Влади ("Службени гласник РС", бр. 55/05, 71/05

Више

03_Zavrsne tabele zimskih seniorskih liga KSS_01_2018_2019

03_Zavrsne tabele zimskih seniorskih liga KSS_01_2018_2019 ЗАВРШНЕ ТАБЕЛЕ ЗИМСКИХ СЕНИОРСКИХ ЛИГА КСС KOШАРКАШКИ САВЕЗ СРБИЈЕ ТАКМИЧАРСКА СЕЗОНА 2018/2019 ДРУГА МУШКА ЛИГА СРБИЈЕ - 2.МЛС 1. КОЛУБАРА ЛА 2003 ЛАЗАРЕВАЦ 04339 17461931 102740163 9827/2012 2. НАПРЕДАК

Више

СПИСАК ПОШТА ЗА ПРОДАЈУ СУДСКИХ ТАКСЕНИХ МАРАКА ПОШТAНСКИ БРОЈ ПОШТА АДРЕСА ОПШТИНА Београд 6 Савска 2/Масарикова 2/Немањина 9 Савски венац 1101

СПИСАК ПОШТА ЗА ПРОДАЈУ СУДСКИХ ТАКСЕНИХ МАРАКА ПОШТAНСКИ БРОЈ ПОШТА АДРЕСА ОПШТИНА Београд 6 Савска 2/Масарикова 2/Немањина 9 Савски венац 1101 11000 Београд 6 Савска 2/Масарикова 2/Немањина 9 Савски венац 11010 Београд 48 Кумодрашка 153 Вождовац 11050 Београд 22 Устаничка 182/Устаничка 14 Звездара 11061 Београд 139 Таковска 2 Палилула 11101 Београд

Више

РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ПЕНЗИЈСКО И ИНВАЛИДСКО ОСИГУРАЊЕ СТАТИСТИЧКИ МЕСЕЧНИ БИЛТЕН III / 2019 БЕОГРАД, април године

РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ПЕНЗИЈСКО И ИНВАЛИДСКО ОСИГУРАЊЕ СТАТИСТИЧКИ МЕСЕЧНИ БИЛТЕН III / 2019 БЕОГРАД, април године РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ПЕНЗИЈСКО И ИНВАЛИДСКО ОСИГУРАЊЕ СТАТИСТИЧКИ МЕСЕЧНИ БИЛТЕН III / 2019 БЕОГРАД, април 2019. године ПРЕДГОВОР Ради што бољег информисања заинтересованих података из области пензијског

Више

04_Zavrsne tabele zimskih seniorskih liga KSS_02_2017_2018

04_Zavrsne tabele zimskih seniorskih liga KSS_02_2017_2018 ЗАВРШНЕ ТАБЕЛЕ СЕНИОРСКИХ ЛИГА КСС 2017/2018 ДРУГА МУШКА ЛИГА СРБИЈЕ - 2.МЛС 1. СЛОБОДА УЖИЦЕ 06492 17584499 103582377 13758/2012 2. НОВИ ПАЗАР НОВИ ПАЗАР 06430 06985882 100768909 18725/12 3. МЛАДОСТ СП

Више

Систем правосуђа Р. бр СИСТЕМ ПРАВОСУЂА УПРАВА ЗА ИЗВРШЕЊЕ КРИВИЧНИХ САНКЦИЈА ДИРЕКЦИЈА ЗА УПРАВЉАЊЕ ОДУЗЕТОМ ИМОВИН

Систем правосуђа Р. бр СИСТЕМ ПРАВОСУЂА УПРАВА ЗА ИЗВРШЕЊЕ КРИВИЧНИХ САНКЦИЈА ДИРЕКЦИЈА ЗА УПРАВЉАЊЕ ОДУЗЕТОМ ИМОВИН Р. бр. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 СИСТЕМ ПРАВОСУЂА УПРАВА ЗА ИЗВРШЕЊЕ КРИВИЧНИХ САНКЦИЈА ДИРЕКЦИЈА ЗА УПРАВЉАЊЕ ОДУЗЕТОМ ИМОВИНОМ ВРХОВНИ КАСАЦИОНИ СУД АПЕЛАЦИОНИ СУД У БЕОГРАДУ АПЕЛАЦИОНИ СУД У

Више

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation 5% Varijabilni deo 95% KPI + QI Stopa prvih ambulantnih pregleda Prosečna dužina bolničkog lečenja Stopa letaliteta nakon 48h Stopa DSG pruženih u okviru dnevne bolnice Stopa pacijenata tretiranih rezervnim

Више

TEH_Godisnjak2016_web2

TEH_Godisnjak2016_web2 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ 2016 ТЕХНИЧКИ ГОДИШЊАК ПРОИЗВОДНИ КАПАЦИТЕТИ ЕПС-а 1 Зрењанин Нови Сад Костолац Б3 С. Митровица Костолац А 2 Н. Тесла Б Н. Тесла А Зворник Колубара А Колубара Б Колубара Б. Башта

Више

PRAVILNIK O ODREĐIVANJU CARINSKIH ORGANA ZA CARINJENJE ODREĐENIH VRSTA ROBE ILI SPROVOĐENJE ODREĐENIH POSTUPAKA ("Sl. glasnik RS", br. 42/2019) Član 1

PRAVILNIK O ODREĐIVANJU CARINSKIH ORGANA ZA CARINJENJE ODREĐENIH VRSTA ROBE ILI SPROVOĐENJE ODREĐENIH POSTUPAKA (Sl. glasnik RS, br. 42/2019) Član 1 PRAVILNIK O ODREĐIVANJU CARINSKIH ORGANA ZA CARINJENJE ODREĐENIH VRSTA ROBE ILI SPROVOĐENJE ODREĐENIH POSTUPAKA ("Sl. glasnik RS", br. 42/2019) Član 1 Ovim pravilnikom određuju se carinski organi za carinjenje

Више

02_Pocetne_tabele_zimskih_seniorskih_liga_KSS_03_2019_2020

02_Pocetne_tabele_zimskih_seniorskih_liga_KSS_03_2019_2020 ПОЧЕТНЕ ТАБЕЛЕ ЗИМСКИХ СЕНИОРСКИХ ЛИГА КСС KOШАРКАШКИ САВЕЗ СРБИЈЕ ТАКМИЧАРСКА СЕЗОНА 2019/2020 ПРВА МУШКА ЛИГА СРБИЈЕ - 1.МЛС 1. БОРАЦ ЧАЧАК 06012 07238886 101290857 501/2011 2. НОВИ ПАЗАР НОВИ ПАЗАР

Више

Књиговодствена вредност пословних зграда и других некретнина Републичког завода за зравствено осигурање на дан 31

Књиговодствена вредност пословних зграда и других некретнина Републичког завода за зравствено осигурање на дан 31 Књиговодствена вредност пословних зграда и других некретн Републичког фонда за здравствено осигурање на дан 31.12011.године А. Пословне зграде и пословни објекти 01. Филијала за Северно-бачки округ Суботица

Више

TEH_Godisnjak2017_web1

TEH_Godisnjak2017_web1 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ТЕХНИЧКИ ГОДИШЊАК 217 ПРОИЗВОДНИ КАПАЦИТЕТИ ЕПС-а 1 Зрењанин Нови Сад Костолац Б3 С. Митровица Костолац А 2 Н. Тесла Б Н. Тесла А Зворник Колубара А Колубара Б Колубара Б. Башта

Више

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation EPIDEMIJA MALIH BOGINJA U REPUBLICI SRBIJI 2017/18 GODINE Prof.dr. Vladimir Petrović Univerzitet u Novom Sadu, Medicinski fakultet, Katedra za epidemiologiju Institut za javno zdravlje Vojvodine Uvod Nakon

Више

СПИСАК КОРИСНИКА ЈАВНИХ СРЕДСТАВА Група* Назив Место Орг. јед. Управе за трезор I КОРИСНИЦИ ЈАВНИХ СРЕДСТАВА КОЈИ СУ УКЉУЧЕНИ У СИСТЕМ

СПИСАК КОРИСНИКА ЈАВНИХ СРЕДСТАВА Група* Назив Место Орг. јед. Управе за трезор I КОРИСНИЦИ ЈАВНИХ СРЕДСТАВА КОЈИ СУ УКЉУЧЕНИ У СИСТЕМ СПИСАК КОРИСНИКА ЈАВНИХ СРЕДСТАВА Група* Назив Место Орг. јед. Управе за трезор I КОРИСНИЦИ ЈАВНИХ СРЕДСТАВА КОЈИ СУ УКЉУЧЕНИ У СИСТЕМ КОНСОЛИДОВАНОГ РАЧУНА ТРЕЗОРА 1 КОРИСНИЦИ БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА РЕПУБЛИКЕ

Више

REŠENJE O USTANOVLJAVANJU RIBARSKIH PODRUČJA ("Sl. glasnik RS", br. 90/2015) 1. Na teritoriji Republike Srbije ustanovljavaju se sledeća ribarska podr

REŠENJE O USTANOVLJAVANJU RIBARSKIH PODRUČJA (Sl. glasnik RS, br. 90/2015) 1. Na teritoriji Republike Srbije ustanovljavaju se sledeća ribarska podr REŠENJE O USTANOVLJAVANJU RIBARSKIH PODRUČJA ("Sl. glasnik RS", br. 90/2015) 1. Na teritoriji Republike Srbije ustanovljavaju se sledeća ribarska područja: 1) Ribarsko područje "Južna Morava 1" Ribarsko

Више

TEH_Godisnjak2018_web1

TEH_Godisnjak2018_web1 ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ ТЕХНИЧКИ ГОДИШЊАК 218 ПРОИЗВОДНИ КАПАЦИТЕТИ ЕПС-а 1 Зрењанин Нови Сад Костолац Б3 С. Митровица Костолац А 2 Н. Тесла Б Н. Тесла А Зворник Колубара А Колубара Б Колубара Б. Башта

Више

СЛУЖБЕНИ БИЛТЕН број 35 Суперлиге, Прве и Прве»Б«Лиге у такмичарској 2018/2019. години БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА СУПЕРЛИГА ЗА СЕНИОРКЕ КОНАЧАН ПЛАСМА

СЛУЖБЕНИ БИЛТЕН број 35 Суперлиге, Прве и Прве»Б«Лиге у такмичарској 2018/2019. години БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА СУПЕРЛИГА ЗА СЕНИОРКЕ КОНАЧАН ПЛАСМА СЛУЖБЕНИ БИЛТЕН број 35 Суперлиге, Прве и Прве»Б«Лиге у такмичарској 2018/2019. години БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА СУПЕРЛИГА ЗА СЕНИОРКЕ КОНАЧАН ПЛАСМАН 1. ЖЕЛЕЗНИЧАР (Лајковац) 2. ЈЕДИНСТВО (Стара Пазова)

Више

4 СЛУЖБЕНИ БИЛТЕН број / мај 2019.

4 СЛУЖБЕНИ БИЛТЕН број / мај 2019. 4 СЛУЖБЕНИ БИЛТЕН број 34. 2018/2019. 13. мај 2019. РЕШЕЊЕ ТАКМИЧАРСКЕ КОМИСИЈЕ ОСС Због организационих пропуста на четвртој утакмици Финала Плеј оф-а Банка Поштанска штедионица Суперлига за сениорке 146

Више

NAZIV BENZINSKE STANICE ADRESA GRAD B.S. ADA Molski put bb Ada B.S. ADAŠEVCI Auto-put BG-ZG Adaševci B.S. APATIN-MARINA Dunavska obala bb Apatin B.S.

NAZIV BENZINSKE STANICE ADRESA GRAD B.S. ADA Molski put bb Ada B.S. ADAŠEVCI Auto-put BG-ZG Adaševci B.S. APATIN-MARINA Dunavska obala bb Apatin B.S. B.S. ADA Molski put bb Ada B.S. ADAŠEVCI Auto-put BG-ZG Adaševci B.S. APATIN-MARINA Dunavska obala bb Apatin B.S. ARANĐELOVAC 1 Zanatlijska br. 1 Aranđelovac B.S. ARILJE Stevana Čolovića 21 Arilje B.S.

Више

NAZIV benzinske stanice ADRESA MESTO B.S. GAZPROM PRELJINA 2 Preljina bb Preljina B.S. GAZPROM PLINARA Miloša Obrenovića 8 Pančevo B.S. GAZPROM Kraguj

NAZIV benzinske stanice ADRESA MESTO B.S. GAZPROM PRELJINA 2 Preljina bb Preljina B.S. GAZPROM PLINARA Miloša Obrenovića 8 Pančevo B.S. GAZPROM Kraguj NAZIV benzinske stanice ADRESA MESTO B.S. GAZPROM PRELJINA 2 Preljina bb Preljina B.S. GAZPROM PLINARA Miloša Obrenovića 8 Pančevo B.S. GAZPROM Kragujevac ELEKTRO-ŠUMADIJA Miodraga Vlajića Šuke b.b. Kragujevac

Више

Р. бр СИСТЕМ ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА Систем јавних предузећа ЈП за грађевинско

Р. бр СИСТЕМ ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА Систем јавних предузећа ЈП за грађевинско Р. бр. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 СИСТЕМ ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА ЈП за грађевинско земљиште, путеве и изградњу објеката заједничке комуналне потрошње и урбанистичко

Више

Библиографске базе података и подаци о фонду

Библиографске базе података и подаци о фонду 1. Библиотека Матице српске, Нови Сад 03/1989 26.289 1.040 245 524 958 5 23.517 56 13.932 1.066 220 1.213.185 14.790 0 1.485.976 4.909 33.491 1.417.275 m 11.431 1.039 0 524 907 5 8.956 48 10.705 289 81

Више

DATUM MESTO ODRŽAVANJA TIP MANIFESTACIJE MEDVEĐA KD MEDVEĐA NACIONALNE UTAKMICE GONIČA- C.A.C.T JAGODINA KD JAGODINA NACIONALNE U

DATUM MESTO ODRŽAVANJA TIP MANIFESTACIJE MEDVEĐA KD MEDVEĐA NACIONALNE UTAKMICE GONIČA- C.A.C.T JAGODINA KD JAGODINA NACIONALNE U DATUM MESTO ODRŽAVANJA TIP MANIFESTACIJE 12.1.2019 MEDVEĐA KD MEDVEĐA NACIONALNE UTAKMICE GONIČA- C.A.C.T. 12.1.2019 JAGODINA KD JAGODINA NACIONALNE UTAKMICE GONIČA- C.A.C.T. 26.1.2019 BOGATIĆ KD MAČVA

Више

2015 Yearly Calendar - CalendarLabs.com

2015 Yearly Calendar - CalendarLabs.com 3Х3 ПРВЕНСТВО СРБИЈЕ КАЛЕНДАР 2019 БЕОГРАД, АПРИЛ 2019. АПРИЛ 2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16 17 18 19 20 HILL DAY'S 9 БЕОГРАД 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 МАЈ 2019 6 7 8 9 3X3 ШКОЛСKO 1 2 3

Више

Preuzeto iz elektronske pravne baze Paragraf Lex UREDBA O USLOVIMA ZA PODSTICAJ I RAZVOJ PREDUZEĆA I PREDUZETNIŠTVA U NERAZVIJENIM OPŠ

Preuzeto iz elektronske pravne baze Paragraf Lex UREDBA O USLOVIMA ZA PODSTICAJ I RAZVOJ PREDUZEĆA I PREDUZETNIŠTVA U NERAZVIJENIM OPŠ www.paragraf.rs Preuzeto iz elektronske pravne baze Paragraf Lex UREDBA O USLOVIMA ZA PODSTICAJ I RAZVOJ PREDUZEĆA I PREDUZETNIŠTVA U NERAZVIJENIM OPŠTINAMA U 2011. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 3/2011,

Више

Microsoft Word - Plan numeracije preciscen tekst

Microsoft Word - Plan numeracije preciscen tekst На основу члана 8. став 1. тачка 1), члана 23. став 1. и члана 72. ст. 2. и 3. Закона о електронским комуникацијама ( Службени гласник РС, број 44/10), члана 12. став 1. тачка 1) и члана 16. тачка 4. Статута

Више

Ред. бр. ПУНОПРАВНИ ЧЛАНОВИ СИСТЕМА COBISS.SR И ЊИХОВО УЧЕШЋЕ У СИСТЕМУ УЗАЈАМНЕ КАТАЛОГИЗАЦИЈЕ Библиографске базе података и подаци о фонду Број запи

Ред. бр. ПУНОПРАВНИ ЧЛАНОВИ СИСТЕМА COBISS.SR И ЊИХОВО УЧЕШЋЕ У СИСТЕМУ УЗАЈАМНЕ КАТАЛОГИЗАЦИЈЕ Библиографске базе података и подаци о фонду Број запи 1. Библиотека Матице српске, Нови Сад 03/1989 24.780 468 106 156 802 12 23.236 59 15.970 1.232 211 1.162.765 15.173 0 1.406.288 4.959 32.517 1.348.259 m 13.208 466 0 156 781 12 11.793 47 13.119 366 122

Више

Ред. бр. ПУНОПРАВНИ ЧЛАНОВИ СИСТЕМА COBISS.SR И ЊИХОВО УЧЕШЋЕ У СИСТЕМУ УЗАЈАМНЕ КАТАЛОГИЗАЦИЈЕ Библиографске базе података и подаци о фонду Број запи

Ред. бр. ПУНОПРАВНИ ЧЛАНОВИ СИСТЕМА COBISS.SR И ЊИХОВО УЧЕШЋЕ У СИСТЕМУ УЗАЈАМНЕ КАТАЛОГИЗАЦИЈЕ Библиографске базе података и подаци о фонду Број запи 1. Библиотека Матице српске, Нови Сад 03/1989 28.939 159 49 114 833 7 27.777 56 8.022 999 152 1.138.250 12.471 0 1.366.605 4.976 29.473 1.312.163 m 14.423 157 0 114 821 7 13.324 45 7.019 331 76 831.004

Више

Ред. бр. ПУНОПРАВНИ ЧЛАНОВИ СИСТЕМА COBISS.SR И ЊИХОВО УЧЕШЋЕ У СИСТЕМУ УЗАЈАМНЕ КАТАЛОГИЗАЦИЈЕ Библиографске базе података и подаци о фонду Број запи

Ред. бр. ПУНОПРАВНИ ЧЛАНОВИ СИСТЕМА COBISS.SR И ЊИХОВО УЧЕШЋЕ У СИСТЕМУ УЗАЈАМНЕ КАТАЛОГИЗАЦИЈЕ Библиографске базе података и подаци о фонду Број запи 1. Библиотека Матице српске, Нови Сад 03/1989 31.090 0 61 0 402 3 30.624 56 43 500 181 1.109.523 15.844 0 1.325.401 4.987 26.930 1.278.574 m 13.009 0 0 0 375 3 12.631 45 39 319 111 816.666 12.781 0 998.769

Више

Група*/ Раздео/ Глава 1 Назив Место Орг. јед. Управе за трезор Ознака трезора Матични број I КОРИСНИЦИ ЈАВНИХ СРЕДСТАВА КОЈИ СУ УКЉУЧЕ

Група*/ Раздео/ Глава 1 Назив Место Орг. јед. Управе за трезор Ознака трезора Матични број I КОРИСНИЦИ ЈАВНИХ СРЕДСТАВА КОЈИ СУ УКЉУЧЕ Група*/ Раздео/ Глава 1 Назив Место Орг. јед. Управе за трезор Ознака трезора Матични број I КОРИСНИЦИ ЈАВНИХ СРЕДСТАВА КОЈИ СУ УКЉУЧЕНИ У СИСТЕМ КОНСОЛИДОВАНОГ РАЧУНА ТРЕЗОРА КОРИСНИЦИ БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА

Више

Bibliografske baze podataka i podaci o fondu

Bibliografske baze podataka i podaci o fondu 1. Biblioteka Matice srpske, Novi Sad 03/1989 24.584 268 274 152 610 37 23.243 57 14.966 985 208 1.187.126 14.575 0 1.445.162 4.918 31.911 1.383.337 2. Narodna biblioteka Srbije, Beograd 02/1989 64.704

Више

САДРЖАЈ I УВОД... 1 II РЕШЕНИ ПРЕДМЕТИ... 4 III ПРЕДМЕТИ ПРИМЉЕНИ У ПРВОЈ ПОЛОВИНИ ГОДИНЕ... 6 IV НЕРЕШЕНИ ПРЕДМЕТИ НА ДАН ГОДИНЕ...

САДРЖАЈ I УВОД... 1 II РЕШЕНИ ПРЕДМЕТИ... 4 III ПРЕДМЕТИ ПРИМЉЕНИ У ПРВОЈ ПОЛОВИНИ ГОДИНЕ... 6 IV НЕРЕШЕНИ ПРЕДМЕТИ НА ДАН ГОДИНЕ... САДРЖАЈ I УВОД... 1 II РЕШЕНИ ПРЕДМЕТИ... 4 III ПРЕДМЕТИ ПРИМЉЕНИ У ПРВОЈ ПОЛОВИНИ 2018. ГОДИНЕ... 6 IV НЕРЕШЕНИ ПРЕДМЕТИ НА ДАН 30.06.2018. ГОДИНЕ... 10 V ОДНОС НЕРЕШЕНИХ ПРЕДМЕТА НА ПОЧЕТКУ ИЗВЕШТАЈНОГ

Више

На основу члана 46. став 1. тачка 7) и члана 67. став 1, а у вези са чланом 37. став 1. и чланом 64. став 2. тачка 1) Закона о енергетици ("Службени г

На основу члана 46. став 1. тачка 7) и члана 67. став 1, а у вези са чланом 37. став 1. и чланом 64. став 2. тачка 1) Закона о енергетици (Службени г На основу члана 46. став 1. тачка 7) и члана 67. став 1, а у вези са чланом 37. став 1. и чланом 64. став 2. тачка 1) Закона о енергетици ("Службени гласник РС", бр. 57/11, 80/11 - исправка, 93/12 и 124/12),

Више

На основу члана 46. став 1. тачка 7) и члана 67. став 1, а у вези са члана м 37. став 1. и чланом 64. став 2. тачка 1) Закона о енергетици ("Службени

На основу члана 46. став 1. тачка 7) и члана 67. став 1, а у вези са члана м 37. став 1. и чланом 64. став 2. тачка 1) Закона о енергетици (Службени На основу члана 46. став 1. тачка 7) и члана 67. став 1, а у вези са члана м 37. став 1. и чланом 64. став 2. тачка 1) Закона о енергетици ("Службени гласник РС", бр. 57/11,80/11 - исправка, 93/12 и 124/12),

Више

Република Србија

Република Србија Влада Републике Србије Министарство унутрашњих послова расписује КОНКУРС ЗА УПИС 600 ПОЛАЗНИКА У ЦЕНТАР ЗА ОСНОВНУ ПОЛИЦИЈСКУ ОБУКУ Министарство унутрашњих послова уписаће у Центар за основну полицијску

Више

Bibliografske baze podataka i podaci o fondu

Bibliografske baze podataka i podaci o fondu 1. Biblioteka Matice srpske, Novi Sad 03/1989 26.289 1.040 245 524 958 5 23.517 56 13.932 1.066 220 1.213.185 14.790 0 1.485.976 4.909 33.491 1.417.275 2. Narodna biblioteka Srbije, Beograd 02/1989 60.592

Више

ПАРКИНГ СЕРВИС Јавно комунално предузеће Паркинг сервис Нови Сад Nacionalna konferencija o parkiranju P Parking Konferencija PAR kon Veliko Gradište,

ПАРКИНГ СЕРВИС Јавно комунално предузеће Паркинг сервис Нови Сад Nacionalna konferencija o parkiranju P Parking Konferencija PAR kon Veliko Gradište, ПАРКИНГ СЕРВИС Јавно комунално предузеће Паркинг сервис Нови Сад Nacionalna konferencija o parkiranju P Parking Konferencija PAR kon Veliko Gradište, Srebrno Jezero 13-15. oktobar 2011. PROGRAM konferencije

Више

Број: No5 /2016-Д-02/1 Датум: АГЕНЦИЈА РЕПУБЛИКЕ RS за ЕНЕРГЕТИКУ СРБИЈЕ ЈАВНИМ СНАБДЕВАЧИМА ПРИРОДНОГ ГАСА ПРЕДМЕТ: Одлука о давању сагла

Број: No5 /2016-Д-02/1 Датум: АГЕНЦИЈА РЕПУБЛИКЕ RS за ЕНЕРГЕТИКУ СРБИЈЕ ЈАВНИМ СНАБДЕВАЧИМА ПРИРОДНОГ ГАСА ПРЕДМЕТ: Одлука о давању сагла Број: No5 /2016-Д-02/1 Датум: 25.03.2016. АГЕНЦИЈА РЕПУБЛИКЕ RS за ЕНЕРГЕТИКУ СРБИЈЕ ЈАВНИМ СНАБДЕВАЧИМА ПРИРОДНОГ ГАСА ПРЕДМЕТ: Одлука о давању сагласности на Одлуку о цени природног гаса за јавно снабдевање

Више

РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ 08/3 број: /1 9 -^ јм. С? -. године Јована Мариновића 2 Б е о г р а д На основу члана 108. Закон

РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ 08/3 број: /1 9 -^ јм. С? -. године Јована Мариновића 2 Б е о г р а д На основу члана 108. Закон РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ 08/3 број: 4 0 4-1 -3 3 /1 9 -^ јм. С? -. године Јована Мариновића 2 Б е о г р а д На основу члана 108. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" бр. 124/12,

Више

УДРУЖЕЊЕ СУДИЈА ЗА ПРЕКРШАЈЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ И С Т Р А Ж И В А Њ Е ПРЕКРШАЈА СА ЕЛЕМЕНТОМ НАСИЉА У ПОРОДИЦИ ЗА ПОДРУЧЈЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ, ГОДИН

УДРУЖЕЊЕ СУДИЈА ЗА ПРЕКРШАЈЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ И С Т Р А Ж И В А Њ Е ПРЕКРШАЈА СА ЕЛЕМЕНТОМ НАСИЉА У ПОРОДИЦИ ЗА ПОДРУЧЈЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ, ГОДИН УДРУЖЕЊЕ СУДИЈА ЗА ПРЕКРШАЈЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ И С Т Р А Ж И В А Њ Е ПРЕКРШАЈА СА ЕЛЕМЕНТОМ НАСИЉА У ПОРОДИЦИ ЗА ПОДРУЧЈЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ, 00. ГОДИНА ИЗВЕШТАЈ ИЗРАДИЛА СЛАВИЦА БРКИЋ, СУДИЈАГРАДСКОГ СУДИЈЕ

Више

Број: 290/2016-Д-02 Датум: АГЕНЦИЈА РЕПVБГI иkt RS за ЕНЕРГЕТИКУ СРБИЈЕ "УЖИЦЕ-Г АС" Љубе Стојановића Ужице ПРЕДМЕТ: Одлука о дава

Број: 290/2016-Д-02 Датум: АГЕНЦИЈА РЕПVБГI иkt RS за ЕНЕРГЕТИКУ СРБИЈЕ УЖИЦЕ-Г АС Љубе Стојановића Ужице ПРЕДМЕТ: Одлука о дава Број: 290/2016-Д-02 Датум: 27.05.2016. АГЕНЦИЈА РЕПVБГI иkt RS за ЕНЕРГЕТИКУ СРБИЈЕ "УЖИЦЕ-Г АС" Љубе Стојановића 4 31000 Ужице ПРЕДМЕТ: Одлука о давању сагласности снабдевање на Одлуку о цени природног

Више

ПРИЛОГ 1 - СПИСАК ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА ЗА КОЈЕ СЕ СПРОВОДИ ЈАВНА НАБАВКА СА ПОДАЦИМА О ОКВИРНОЈ КОЛИЧИНИ ПРИРОДНОГ ГАСА Ред. Бр. НАЗИВ ПАРТИЈЕ НАЗИВ

ПРИЛОГ 1 - СПИСАК ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА ЗА КОЈЕ СЕ СПРОВОДИ ЈАВНА НАБАВКА СА ПОДАЦИМА О ОКВИРНОЈ КОЛИЧИНИ ПРИРОДНОГ ГАСА Ред. Бр. НАЗИВ ПАРТИЈЕ НАЗИВ ПРИЛОГ 1 - СПИСАК ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА ЗА КОЈЕ СЕ СПРОВОДИ ЈАВНА НАБАВКА СА ПОДАЦИМА О ОКВИРНОЈ КОЛИЧИНИ ПРИРОДНОГ ГАСА Ред. Бр. НАЗИВ ПАРТИЈЕ НАЗИВ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ АДРЕСА/СЕДИШТЕ ОКВИРНА КОЛИЧИНА

Више

Ред. број ПРЕГЛЕДНА ЛИСТА Представника друштава/клубова ПСС за учешће на 3. редовној Скупштини ПСС (04. март год. - Соко бања) Планинарско друшт

Ред. број ПРЕГЛЕДНА ЛИСТА Представника друштава/клубова ПСС за учешће на 3. редовној Скупштини ПСС (04. март год. - Соко бања) Планинарско друшт Ред. број ПРЕГЛЕДНА ЛИСТА Представника друштава/клубова ПСС за учешће на 3. редовној Скупштини ПСС (04. март 2017. год. - Соко бања) Планинарско друштво/клуб Место Број купљених маркица у 2016. год. Број

Више

4 СЛУЖБЕНИ БИЛТЕН број / мај 2019.

4 СЛУЖБЕНИ БИЛТЕН број / мај 2019. 4 СЛУЖБЕНИ БИЛТЕН број 33. 2018/2019. 06. мај 2019. РЕГИСТРАЦИЈА УТАКМИЦА Четврте утакмице Полуфинала плеј оф-а и прве утакмице Финала плеј оф-а Банка Поштанска штедионица Суперлиге за сениорке и сениоре

Више

~4~ { E / (С~ ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ" БЕОГРАД Балканска 13 Број: ~ ~1.~90~~~ -у ј Zi Д атум: На осн

~4~ { E / (С~ ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ БЕОГРАД Балканска 13 Број: ~ ~1.~90~~~ -у ј Zi Д атум: На осн ~4~ { 2.5.0.0.-E.12.03.-413290/63-2018 (С~ ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ" БЕОГРАД Балканска 13 Број: 12.01 ~ ~1.~90~~~ -у ј Zi Д атум: На основу а' ~0822 кона о јавним набавкама ( Службени гласник

Више

E / ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ" БЕОГРАД Балканска 13 Број: / -/' Датум: ~. ј?- На основу члана

E / ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ БЕОГРАД Балканска 13 Број: / -/' Датум: ~. ј?- На основу члана 2.5.0.0.-E.12.03.-413290/66-2018 ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ" БЕОГРАД Балканска 13 Број: 12.01.- 413290/ -/' Датум: ~. ј?- На основу члана 108. Закона о јавним набавкама ( Службени гласник Републике

Више

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ, БЕОГРАД РАСПИСУЈЕ КОНКУРС ЗА ЗАСНИВАЊЕ РАДНОГ ОДНОСА НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ ПОЗИЦИЈА: ДЕЖУРНИ ИНЖЕЊЕР СМЕНЕ Служба

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ, БЕОГРАД РАСПИСУЈЕ КОНКУРС ЗА ЗАСНИВАЊЕ РАДНОГ ОДНОСА НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ ПОЗИЦИЈА: ДЕЖУРНИ ИНЖЕЊЕР СМЕНЕ Служба ДЕЖУРНИ ИНЖЕЊЕР СМЕНЕ Служба за експлоатацију електране и бродске преводнице, Сектор за производњу, ХЕ Ђердап 1 координација и контрола рада особља у смени прикупљање и систематизовање података о стању

Више

(\212ifarnik srednjih skola.xls)

(\212ifarnik srednjih skola.xls) ШИФАРНИК СРЕДЊИХ ШКОЛА 000 Непозната школа 101011 Техничка школа Ада 322011 Средња школа "Свети Трифун" Александровац 217011 Алексиначка гимназија Алексинац 117011 Техничка школа "Прота Стеван Димитријевић"

Више

4 СЛУЖБЕНИ БИЛТЕН број / април 2019.

4 СЛУЖБЕНИ БИЛТЕН број / април 2019. 4 СЛУЖБЕНИ БИЛТЕН број 32. 2018/2019. 22. април 2019. НАЈАВА ТВ ПРЕНОСА 146 ЖЕЛЕЗНИЧАР (Л) ЈЕДИНСТВО (СП) Termin: 30.04. 18,00 Hala: Хала спортова I судија: II судија: Делегат 345 ЦРВЕНА ЗВЕЗДА ВОЈВОДИНА

Више

4 СЛУЖБЕНИ БИЛТЕН број / април 2019.

4 СЛУЖБЕНИ БИЛТЕН број / април 2019. 4 СЛУЖБЕНИ БИЛТЕН број 31. 2018/2019. 15. април 2019. КАЛЕНДАР ТАКМИЧЕЊА 2018/2019 ТЕРМИН 2 0 1 9 ЛИГА 06., 09., 12. (15., 18.) IV 07., 10., 13. (16., 19.) IV 21., 24., 27. (30., IV, 02. V) 22., 25., 29.

Више

ODLUKA O POSTAVLJANJU SISTEMA JAVNIH BICIKALA NA TERITORIJI GRADA BEOGRADA ("Sl. list grada Beograda", br. 103/2018 i 118/2018) I OSNOVNE ODREDBE Član

ODLUKA O POSTAVLJANJU SISTEMA JAVNIH BICIKALA NA TERITORIJI GRADA BEOGRADA (Sl. list grada Beograda, br. 103/2018 i 118/2018) I OSNOVNE ODREDBE Član ODLUKA O POSTAVLJANJU SISTEMA JAVNIH BICIKALA NA TERITORIJI GRADA BEOGRADA ("Sl. list grada Beograda", br. 103/2018 i 118/2018) I OSNOVNE ODREDBE Član 1 Ovom odlukom propisuju se uslovi i način postavljanja

Више

U ekspoziturama AMSS počeo proces sertifikacije profesionalnih vozača!

U ekspoziturama AMSS počeo proces sertifikacije profesionalnih vozača! .Od danas, 31. januara 2019. godine, započet je proces sertifikacije profesionalnih vozača u ovlašćenim ekspoziturama Auto-moto saveza Srbije (AMSS). Agencija za bezbednost saobraćaja Republike Srbije

Више

РУКОМЕТНИ САВЕЗ СРБИЈЕ - РУКОМЕТНИ САВЕЗ ВОЈВОДИНЕ

РУКОМЕТНИ САВЕЗ СРБИЈЕ - РУКОМЕТНИ САВЕЗ ВОЈВОДИНЕ РЕЗУЛТАТИ: НОВИ САД, 24.09.2018. године ЛИГА МЛАЂИХ КАТЕГОРИЈА ВОЈВОДИНЕ и ДЕВОЈЧИЦЕ Ж16 СЛУЖБЕНИ БИЛТЕН 2 Риђица, 23.09.2018. године (недеља) ДАЛМАТИНАЦ 13:21 (6:9) ЕЛЕКТРО 37:6 (18:3) СПАРТАК ВОЈПУТ

Више

Систем културе и спорта Р.бр СИСТЕМ КУЛТУРЕ И СПОРТА АДРЕСА Завод за спорт и медицину спорта Републике Србије Антидопинг

Систем културе и спорта Р.бр СИСТЕМ КУЛТУРЕ И СПОРТА АДРЕСА Завод за спорт и медицину спорта Републике Србије Антидопинг Р.бр СИСТЕМ КУЛТУРЕ И СПОРТА АДРЕСА 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Завод за спорт и медицину спорта Републике Србије Антидопинг агенција Републике Србије Установа у области физичке културе Горњи Милановац

Више

РУКОМЕТНИ САВЕЗ СРБИЈЕ - РУКОМЕТНИ САВЕЗ ВОЈВОДИНЕ

РУКОМЕТНИ САВЕЗ СРБИЈЕ - РУКОМЕТНИ САВЕЗ ВОЈВОДИНЕ РЕЗУЛТАТИ: НОВИ САД, 21.10.2018. године ЛИГА МЛАЂИХ КАТЕГОРИЈА ВОЈВОДИНЕ и ДЕВОЈЧИЦЕ Ж16 СЛУЖБЕНИ БИЛТЕН 4 Суботица, 21.10.2018. године (недеља) СОМБОРЕЛЕКТРО 18:20 (7:10) ПИК ПРИГРЕВИЦА СОМБОР 31:17 (21:10)

Више

E / ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ" БЕОГРАД Балканска 13 Број: /~о (' -ћ Датум: На основу члана 1

E / ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ БЕОГРАД Балканска 13 Број: /~о (' -ћ Датум: На основу члана 1 1 2.5.0.0.-E.12.03.-413290/68-2018 ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ" БЕОГРАД Балканска 13 Број: 12.01.- 413290/~о (' -ћ Датум: На основу члана 108. Закона о јавним набавкама ( Службени гласник Републике

Више

Microsoft Word - Pravilnik o jedinstvenom evropskom broju 112 SL

Microsoft Word - Pravilnik o jedinstvenom evropskom broju 112  SL Na osnovu člana 142 st. 3 i 5 i člana 143 stav 4 Zakona o elektronskim komunikacijama ( Službeni list CG", broj 40/13) Ministarstvo za informaciono društvo i telekomunikacije, uz saglasnost Ministarstva

Више

Microsoft Word - BILTEN br. 1 I RLS za 2014._ godinu

Microsoft Word - BILTEN br. 1 I RLS za 2014._ godinu RVAČKI SAVEZ SRBIJE I RVAČKA LIGA SRBIJE 24.09.2014.g. Sedište liga odbora, Beograd, Knez Mihailova 7/2 DOKUMENTI I RVAČKE LIGE SRBIJE za 2014. godinu 1. Obaveštenje o odluci Upravnog odbora Rvačkog kluba

Више

E / ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ" БЕОГРАД Балканска Београд број: ~0/ s0 -,~ Датум: С 3 ~5

E / ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ БЕОГРАД Балканска Београд број: ~0/ s0 -,~ Датум: С 3 ~5 2.5.0.0.-E.12.03.-413290/50-2018 ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ" БЕОГРАД Балканска 13 11000 број: 12.01.- 41 ~0/ s0 -,~ Датум: С 3 ~5?- G~ На основу члана 108. Закона о јавним набавкама ( Службени

Више

VILA SEVI NEA VRASNA, LETO 2019 PAKET ARANŽMAN (autobuski prevoz + smeštaj) Cene su izražene u evrima po osobi, na bazi PAKET ARANŽMANA (PREVOZ IZ BEO

VILA SEVI NEA VRASNA, LETO 2019 PAKET ARANŽMAN (autobuski prevoz + smeštaj) Cene su izražene u evrima po osobi, na bazi PAKET ARANŽMANA (PREVOZ IZ BEO VILA SEVI NEA VRASNA, LETO 2019 PAKET ARANŽMAN (autobuski prevoz + smeštaj) Cene su izražene u evrima po osobi, na bazi PAKET ARANŽMANA (PREVOZ IZ BEOGRADA + SMEŠTAJ), 11 dana/10 noćenja Period boravka

Више

subagent GRČKA LETO 2016 ~ KRF STUDIA I DUPLEKSI KRISTINA IPSOS KRF CENOVNIK ZA SOPSTVENI PREVOZ, ZA UPLATU U CELOSTI (popusti uračunati): Polazak 26-

subagent GRČKA LETO 2016 ~ KRF STUDIA I DUPLEKSI KRISTINA IPSOS KRF CENOVNIK ZA SOPSTVENI PREVOZ, ZA UPLATU U CELOSTI (popusti uračunati): Polazak 26- subagent GRČKA LETO 2016 ~ KRF STUDIA I DUPLEKSI KRISTINA IPSOS KRF CENOVNIK ZA SOPSTVENI PREVOZ, ZA UPLATU U CELOSTI (popusti uračunati): Polazak 26-maj 5-jun 15-jun 25-jun 5-jul 15-jul 25-jul 4-avg 14-avg

Више

AKTIVA sistem doo, Novi Sad Osnivanje preduzeća i radnji Raĉunovodstvena agencija Poresko savetovanje Propisi besplatno Obrasci b

AKTIVA sistem doo, Novi Sad Osnivanje preduzeća i radnji Raĉunovodstvena agencija Poresko savetovanje Propisi besplatno   Obrasci b AKTIVA sistem doo, Novi Sad Osnivanje preduzeća i radnji Raĉunovodstvena agencija Poresko savetovanje Propisi besplatno www.aktivasistem.com Obrasci besplatno PRAVILNIK o obliku i sadržini prijave za evidentiranje

Више

E / ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ" БЕОГРАД Балканска 13 Број: / Д атум: На основу члана 108. Закона

E / ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ БЕОГРАД Балканска 13 Број: / Д атум: На основу члана 108. Закона 2.5.0.0.-E.12.03.-413290/67-2018 ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ" БЕОГРАД Балканска 13 Број: 12.01. 413290/ Д атум: На основу члана 108. Закона о јавним набавкама ( Службени гласник Републике Србије",

Више

Bosna i Hercegovina Бocна и Χерцеговина DRŽAVNA REGULATORNA KOMISIJA ДРЖАВНА РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ZA ELEKTRIČNU ENERGIJU ЗА ЕЛЕКТРИЧНУ ЕНЕРГИЈУ LICENC

Bosna i Hercegovina Бocна и Χерцеговина DRŽAVNA REGULATORNA KOMISIJA ДРЖАВНА РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ZA ELEKTRIČNU ENERGIJU ЗА ЕЛЕКТРИЧНУ ЕНЕРГИЈУ LICENC Bosna i Hercegovina Бocна и Χерцеговина DRŽAVNA REGULATORNA KOMISIJA ДРЖАВНА РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ZA ELEKTRIČNU ENERGIJU ЗА ЕЛЕКТРИЧНУ ЕНЕРГИЈУ LICENCA ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI DISTRIBUCIJE ELEKTRIČNE

Више

Tабела А1 СТАЖ (СТАРОСТ) УКУПНО ЗАПОСЛЕНИХ ПРЕГЛЕД БРОЈА И СТРУКТУРЕ ЗАПОСЛЕНИХ СРБИЈА ВОЗ АД (на дан године) К В А Л И Ф И К А Ц И О Н А

Tабела А1 СТАЖ (СТАРОСТ) УКУПНО ЗАПОСЛЕНИХ ПРЕГЛЕД БРОЈА И СТРУКТУРЕ ЗАПОСЛЕНИХ СРБИЈА ВОЗ АД (на дан године) К В А Л И Ф И К А Ц И О Н А Tабела А1 СТАЖ (СТАРОСТ) УКУПНО ЗАПОСЛЕНИХ ПРЕГЛЕД БРОЈА И СТРУКТУРЕ ЗАПОСЛЕНИХ СРБИЈА ВОЗ АД (на дан 31.12.2015. године) К В А Л И Ф И К А Ц И О Н А С Т Р У К Т У Р А Прилог 1. НИЖА КВ СРЕДЊА ВКВ ВИША

Више

Microsoft Word - 03 UNIV _radni.doc

Microsoft Word - 03 UNIV _radni.doc [Одлука о давању сагласности на број редовних и ванредних студената који се могу уписати у I годину студија на високошколским организацијама у школској 1979/80. години, од 2. октобра 1979. године] На основу

Више

VILA MAGDA KALITEA, LETO 2019 RANI BUKING POPUST: 15% popusta za uplate u celosti do % popusta za rezervacije i uplatu akontacije do 01.0

VILA MAGDA KALITEA, LETO 2019 RANI BUKING POPUST: 15% popusta za uplate u celosti do % popusta za rezervacije i uplatu akontacije do 01.0 VILA MAGDA KALITEA, LETO 2019 RANI BUKING POPUST: 15% popusta za uplate u celosti do 01.05.2019. 5% popusta za rezervacije i uplatu akontacije do 01.05.2019. PAKET ARANŽMAN (autobuski prevoz + smeštaj)

Више

Број: Датум: Београд З А П И С Н И К са 298. ванредне седнице Савета Регулаторног тела за електронске медије (у даљем тексту: Савет РЕМ), одржане 27.0

Број: Датум: Београд З А П И С Н И К са 298. ванредне седнице Савета Регулаторног тела за електронске медије (у даљем тексту: Савет РЕМ), одржане 27.0 Број: Датум: Београд З А П И С Н И К са 298. ванредне седнице Савета Регулаторног тела за електронске медије (у даљем тексту: Савет РЕМ), одржане 27.02.2018. године, са почетком у 12,00 часова У раду седнице

Више

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ, БЕОГРАД РАСПИСУЈЕ КОНКУРС ЗА ЗАСНИВАЊЕ РАДНОГ ОДНОСА НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ ПОЗИЦИЈА: ИНЖЕЊЕР АНАЛИТИЧАР Служба за

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ, БЕОГРАД РАСПИСУЈЕ КОНКУРС ЗА ЗАСНИВАЊЕ РАДНОГ ОДНОСА НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ ПОЗИЦИЈА: ИНЖЕЊЕР АНАЛИТИЧАР Служба за ИНЖЕЊЕР АНАЛИТИЧАР Служба за хемијску анализу горива и продуката сагоревања, Сектор производно техничких послова Огранак Термоелектранe Никола Тесла праћење квалитета угља, на основу резултатa лабораторија

Више

Microsoft Word - pravila RTGS-precišcen tekst2007 (2).doc

Microsoft Word - pravila RTGS-precišcen tekst2007 (2).doc Г.бр. 1515 од 18. маја 2004.год., Г.бр. 1968 од 23. јуна 2004. год., Г.бр. 1213 од 11.априла 2005.год., Г.бр. 6259 од 30.априла 2007. год., Г.бр. 13117 од 18. децембра 2007. год. На основу тачке 5. став

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ Број: /1 Дана, године На основу члана 16. Уредбе о буџетском рачуноводству ("Службени гла

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ Број: /1 Дана, године На основу члана 16. Уредбе о буџетском рачуноводству (Службени гла УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ Број: 04-254/1 Дана, 6.4.2016. године На основу члана 16. Уредбе о буџетском рачуноводству ("Службени гласник РС", број 125/03 и 12/06), а у вези са чланом

Више

ТП 10д Прилог 1

ТП 10д Прилог 1 ПРИЛОГ број 1 ТЕХНИЧКЕ ПРЕПОРУКЕ број 10 д ПРОЦЕДУРА за постављање телекомуникационих водова по стубовима електродистрибутивних водова I издање јул 2005. ЈП ЕПС Дирекција за трговину и дистрибуцију електричне

Више

РЕЗИМЕ РЕВИЗИОНОГ НАЛАЗА ИЗ ИЗВЕШТАЈА

РЕЗИМЕ РЕВИЗИОНОГ НАЛАЗА ИЗ ИЗВЕШТАЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА 26. децембар 2012. године РЕЗИМЕ ИЗ ИЗВЕШТАЈА Државне ревизорске институције о обављеним ревизијама током 2012. године УВОД Овај РЕЗИМЕ обухвата сажете ревизионе налазе 46

Више

1 Република Србија ВИСОКИ САВЕТ СУДСТВА Број: / Датум године Б е о г р а д ЗАПИСНИК СА ОСАМНАЕСТЕ РЕДОВНЕ СЕДНИЦЕ СТАЛНОГ С

1 Република Србија ВИСОКИ САВЕТ СУДСТВА Број: / Датум године Б е о г р а д ЗАПИСНИК СА ОСАМНАЕСТЕ РЕДОВНЕ СЕДНИЦЕ СТАЛНОГ С 1 Република Србија ВИСОКИ САВЕТ СУДСТВА Број: 06-00-26/2019-01 Датум 26.06.2019. године Б е о г р а д ЗАПИСНИК СА ОСАМНАЕСТЕ РЕДОВНЕ СЕДНИЦЕ СТАЛНОГ САСТАВА ВИСОКОГ САВЕТА СУДСТВА одржане 26. јуна 2019.

Више

Microsoft Word - FL-nadzor doc

Microsoft Word - FL-nadzor doc Службени гласник РС, бр. 85/2011 На основу члана 13ж. став 8. Закона о финансијском лизингу ( Службени гласник РС, бр. 55/2003, 61/2005 и 31/2011) и члана 15. став 1. Закона о Народној банци Србије ( Службени

Више