Табела 4.2 Обухваћеност сваког програмског исхода учења у оквиру предмета појединачних студијских програма У овом прилогу је процењен допринос сваког

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "Табела 4.2 Обухваћеност сваког програмског исхода учења у оквиру предмета појединачних студијских програма У овом прилогу је процењен допринос сваког"

Транскрипт

1 Табела 4.2 Обухваћеност сваког програмског исхода учења у оквиру предмета појединачних студијских програма У овом прилогу је процењен допринос сваког појединачног предмета програмским исходима учења студијских програма. Дефинисано је 16 програмских исхода сваког студијског програма и процењен је допринос сваког предмета програмским исходима са 4 степена (од 0 до 3) према следећој скали: Ознака Степен Опис Нема доприноса програмским исходима студијског програма Низак степен доприноса програмским исходима студијског програма Средњи степен доприноса програмским исходима студијског програма Висок степен доприноса програмским исходима студијског програма Исход учења није у програму предмета. Исход учења је имплицитно садржан у програму предмета. Повремено је предмет дискусије или се проверава кроз један или два кратка задатка. Исход је изричити фокус предмета. Он представља тему која се више пута појављује у току реализације предмета. Исход учења је основни циљ предмета. То је централни садржај око кога је предмет организован. За све студијске програме основних струковних студија, првих 9 исхода учења (И1-И9, опште компетенције на основу Даблинских дескриптора), су заједнички. Преосталих 7 исхода учења (И10-, стручно-специфичне компетенције) дефинисано је за сваки студијски програм основних струковних студија појединачно, у складу са већ дефинисаним исходима студијских програма који постоје у програмским документима Школе, а објављени су и на сајту Школе. За све студијске програме специјалистичких струковних студија, првих 11 исхода, (И1-И11, опште компетенције на основу Даблинских дескриптора), су заједнички. Преосталих 5 исхода (-, стручно-специфичне компетенције) дефинисано је за сваки студијски програм специјалистичких струковних студија појединачно, у складу са већ дефинисаним исходима студијских програма који постоје у програмским документима Школе, а објављени су и на сајту Школе.

2 Програмски исходи учења - опште компетенције за основне струковне студије (за све студијске програме): Ознака И1 И2 И3 И4 И5 И6 И7 И8 И9 Значење Способност самосталног планирања и извођења експеримената Примена стеченог знањa у пракси Способност праћења и примене новина у струци Тимски рад Способност прикупљања и интерпретације релевантних података, али и тумачења добијених резултата Развој комуникационих способности и усавршавање страних језика Способност презентовања сопствених идеја и решења широј публици Коришћење литерарних и других извора информација Вештине учења за целоживотно учење Програмски исходи учења - опште компетенције за специјалистичке струковне студије (за све студијске програме): Ознака И1 И2 И3 И4 И5 И6 И7 И8 И9 И10 И11 Значење Способност самосталног планирања и извођења експеримената Способност правилне обраде и тумачења добијених резултата Примена стеченог знање у пракси Способност праћења и примене новина у струци Тимски рад Оцена сопственог квалитета и колективног рада Способност критичког мишљења Коришћење литерарних и других извора информација Примена знања у непознатим ситуацијама у ширем конексту, који је повезан са подручјем истраживања студија Вештине учења за целоживотно учење Презентовање својих закључака нестручној и стручној публици

3 Обухваћеност програмских исхода учења у оквиру предмета студијског програма ОСС АВТ Програмски исходи учења опште компетенције за ОСС АВТ су исте као за све друге студијске програме и дати су на почетку овог прилога. И10 И11 Програмски исходи учења - стручно-специфичне компетенције за ОСС АВТ: Способност разумевања и примене фундаменталних теоријских знања, потребних у области аудио и видео технологија Стицање знања из области маркетинга, менаџмента и медијске писмености потребних у области аудио и видео технологија Разумевање, уочавање и решавање инжењерских проблема у области аудио и видео технологија Стицање знања у обављању послова продукције и постпродукције звука и слике Стицање знања у примени технологија у рачунарској графици, 2Д и 3Д компјутерској анимацији Способност развоја и одржавања продукционих система Стицање и повезивање знања из различитих области аудио и видео технологија Мапирање доприноса предмета програмским исходима учења на студијском програму ОСС АВТ И1 И2 И3 И4 И5 И6 И7 И8 И9 И10 И11 1 Инжењерска математика Електротехника Основи информационих технологија Електроакустика Медији масовне комуникације Дигиталне мултимедије Електроника Основи телевизије Рачунарска графика Аудиоелектроника Енглески језик Апликативни софтвер Телевизијски системи и видео технологије Студијска аудиотехника Технике снимања слике MIDI и синтеза звука Основи менаџмента

4 И1 И2 И3 И4 И5 И6 И7 И8 И9 И10 И11 18 Дизајн електричног осветљења Музички инструменти Акустички дизајн просторија Телевизијске камере Дигитална телевизија Снимање звука Основи анимације Компјутерска анимација Видео продукција Озвучавање Студијска и ванстудијска телевизијска продукција Маркетинг Дизајн звучне слике Музичка продукција Мултимедијална продукција Друштвене мреже Дигитални дизајн публикација Структура оцена: Оцена 3 50% Оцена 2 23% Оцена 1 15% Просечна оцена 2,12

5 Обухваћеност програмских исхода учења у оквиру предмета студијског програма ОСС АСУВ Програмски исходи учења опште компетенције за ОСС АСУВ су исте као за све друге студијске програме и дати су на почетку овог прилога. И10 И11 Програмски исходи учења - стручно-специфичне компетенције за ОСС АСУВ: Разумевање и примена фундаменталних знања из електротехнике, аутоматике и рачунарства Разумевање, уочавање, формулација и решавање инжењерских проблема Познавање принципа рада аутоматизованих система, како појединих елемената, тако и система у целини Способност реализације и одржавања аутоматизованих система Примена информационо-комуникационих технологија у локализацији и отклањању кварова електро-машинских система у возилима и у технолошким процесима Способност самосталног пројектовања и организовања радних процеса, али и у тиму инжењера Способност анализе и развоја еколошких и техно-економски исплативих аутоматизованих система Мапирање доприноса предмета програмским исходима учења на студијском програму ОСС АСУВ И1 И2 И3 И4 И5 И6 И7 И8 И9 И10 И11 1 Инжењерска математика Eлектротехникa Енглески језик Електротехнички материјали и компоненте Социологија Физика Увод у дијагностику возила Електроника Основи информатике и рачунарства Механика Основи електроенергетике Апликативни софтвер Аутоматско управљање Аналогна електроника Елементи аутоматских система Мотори и моторна возила Микрорачунари Електричне машине на возилима

6 И1 И2 И3 И4 И5 И6 И7 И8 И9 И10 И11 19 Аутоматско управљање Мерање Одржавање мотора и моторних возила Електрични погони Сензори и актуатори Дигитална интегрисана електроника Мерање Системи паљења и убризгавања у бензинским моторима Управљање у реалном времену Базе података Роботика и аутоматизација Системи паљења и убризгавања у дизел моторима Системи стабилности, безбедности и комфора у возилима Управљање пројектима и инвестицијама Телекомуникациони сервиси и технологије Микропроцесорски софтвер Структура оцена: Оцена 3 37% Оцена 2 41% Оцена 1 21% Просечна оцена 1,95

7 Обухваћеност програмских исхода учења у оквиру предмета студијског програма ОСС ЕЛИТЕ Програмски исходи учења опште компетенције за ОСС ЕЛИТЕ су исте као за све друге студијске програме и дати су на почетку овог прилога. И10 И11 Програмски исходи учења - стручно-специфичне компетенције за ОСС ЕЛИТЕ: Способност разумевања и примене фундаменталних теоријских знања, потребних у области електронике и телекомуникација Познавање принципа рада компоненти и опреме која се користи у области електронике и телекомуникација Развој темељног техничког знања у специјализованим областима електронике и телекомуникација Способност самосталног идентификовања и решавања проблема из области електронике и телекомуникација Способност разумевања свих аспеката процеса пројектовања система и подсистема у области електронике и телекомуникација Способност самосталног и тимског рада у пројектовању, одржавању, изградњи и пријему специјализованих уређаја у области електронике и телекомуникација Способност самосталног овладавања новим знањима и вештинама у циљу укључивања у мултидисциплинарне пројекте и праћења технолошког напретка из области електронике и телекомуникација Мапирање доприноса предмета програмским исходима учења на студијском програму ОСС ЕЛИТЕ И1 И2 И3 И4 И5 И6 И7 И8 И9 И10 И11 1 Математика Електротехника Основи електронике Архитектура и организација рачунара Електротехнички материјали и компоненте Енглески Апликативни софтвер Математика Основи електронике Архитектура и организација рачунара Основи програмирања Основи електроенергетике Аналогна електроника Телекомуникације Анализа кола Микрорачунари Аутоматско управљање

8 И1 И2 И3 И4 И5 И6 И7 И8 И9 И10 И11 18 Дигитална електроника Мерења Аудиоелектроника Дигитални системи преноса Комуникационе мреже Дигитална обрада сигнала Управљање пројектима и инвестицијама Специјална електронска кола Мобилне телекомуникације Микроконтролери Мерења Управљање у релном времену Енергетска електроника Дигитална телевизија Биомедицински уређаји Програмабилнa логичкa кола Телекомуникациони сервиси и технологије Структура оцена: Оцена 3 45% Оцена 2 32% Оцена 1 21% Просечна оцена 2,1

9 Обухваћеност програмских исхода учења у оквиру предмета студијског програма ОСС ЕПО Програмски исходи учења опште компетенције за ОСС ЕПО су исте као за све друге студијске програме и дати су на почетку овог прилога. И10 И11 Програмски исходи учења - стручно-специфичне компетенције за ОСС ЕПО: Способност разумевања и примене фундаменталних теоријских знања у области електронског пословања Способност пројектовање и имплементације модела електронског пословања Способност разумевања и примене основних знања из економије, менаџмента и информационих технологија, потребних у области електронског пословања Способност самосталног и тимског рада у пројектовању и имплементацији софтвера Способност самосталног и тимског рада у развоју и одржавању и заштити информационих система Креирање, публиковање и ажурирање садржаја на Интернету Способност примене метода и техника у процесу планирања, праћења и контроле реализације инвестиционих, друштвених и бизнис пројеката Мапирање доприноса предмета програмским исходима учења на студијском програму ОСС ЕПО И1 И2 И3 И4 И5 И6 И7 И8 И9 И10 И11 1 Апликативни софтвер Eлектротехникa Инжењерска математика Маркетинг Основи менаџмента Социологија Основи електронског пословања Интернет сервиси Енглески језик Основи информатике и рачунарства Менаџмент продаје Основи програмирања Базе података Бизнис план за е-пословање Веб дизајн

10 И1 И2 И3 И4 И5 И6 И7 И8 И9 И10 И11 16 Интеракција човек-рачунар Менаџмент трошкова Управљање производњом и услугама Оперативни менаџмент Електронска трговина Пословна комуникација Регулатива у е-пословању Рачунарске мреже Оперативни системи Електронско банкарство Интернет програмирање Рачунари и периферије Спољнотрговинско пословање Сигурност информационих система Економика бизниса Предузетништво Друштвене мреже Телекомуникациони сервиси и технологије Управљање пројектима и инвестицијама Структура оцена: Оцена 3 37% Оцена 2 32% Оцена 1 29% Просечна оцена 1,75

11 Обухваћеност програмских исхода учења у оквиру предмета студијског програма ОСС НЕТ Програмски исходи учења опште компетенције за ОСС НЕТ су исте као за све друге студијске програме и дати су на почетку овог прилога. И10 И11 Програмски исходи учења - стручно-специфичне компетенције за ОСС НЕТ: Примена фундаменталних знања из електроенергетике Разумевање, уочавање, формулација и решавање инжењерских проблема Одржавање енергетских постројења, погона и високонапонске опреме Пројектовање, извођење, управљање и одржавање система осветљења, електричних инсталација и електроенергетских система Оспособљеност за експлоатацију, одржавање и пројектовање електрана на обновљиве и необновљиве изворе енергије Примена савремених информационих технологија у области електроенергетике Пројектовање, извођење и заштита електроенергетских постројења и опреме Мапирање доприноса предмета програмским исходима учења на студијском програму ОСС НЕТ И1 И2 И3 И4 И5 И6 И7 И8 И9 И10 И11 1 Инжењерска математика Електротехника Физика Електротехнички материјали и компоненте Основи менаџмента Енглески језик Основи електроенергетике Електроника Механика Oснови информатике и рачунарства Апликативни софтвер Интернет сервиси Електрични мотори Елементи електроенергетских система Високонапонски апарати Управљање производњом и услугама

12 И1 И2 И3 И4 И5 И6 И7 И8 И9 И10 И11 17 Нове енергетске технологије Рачунари и периферије Електрични трансформатори и генератори Електране и разводна постројења Електричне инсталације и осветљење Електрични погони Мерења Управљање пројектима и инвестицијама Дистрибуција и тржиште електричне енергије Дизајн електричног осветљења Електрични претварачи снаге Енергетска електроника Одржавање електроенергетских уређаја Управљање у реалном времену Релејна заштита Техника високог напона Обновљиви извори енергије Економика бизниса Структура оцена: Оцена 3 39% Оцена 2 32% Оцена 1 28% Просечна оцена 1,85

13 Обухваћеност програмских исхода учења у оквиру предмета студијског програма ОСС НРТ Програмски исходи учења опште компетенције за ОСС НРТ су исте као за све друге студијске програме и дати су на почетку овог прилога. И10 И11 Програмски исходи учења - стручно-специфичне компетенције за ОСС НРТ: Способност разумевања и примене фундаменталних теоријских знања, потребних у области рачунарских технологија Способност разумевања и примене основних знања из електротехнике и рачунарске технике, потребних у области рачунарских технологија Способност разумевања и решавања конкретних практичних проблема у области рачунарских технологија Способност самосталног и тимског рада у развоју и одржавању системског и апликативног софтвера Способност самосталног и тимског рада у развоју, одржавању и заштити информационих система Способност самосталног и тимског рада у развоју и одржавању рачунарских мрежа Способност самосталног и тимског рада у развоју и одржавању веб технологија и мултимедије Мапирање доприноса предмета програмским исходима учења на студијском програму ОСС НРТ И1 И2 И3 И4 И5 И6 И7 И8 И9 И10 И11 1 Апликативни софтвер Архитектура и организација рачунара Дигиталне мултимедије Електротехника Инжењерска математика Основи информационих технологија Дискретна математика Електроника Енглески језик Основи програмирања Рачунарска графика Увод у објектно програмирање Базе података Вероватноћа и статистика Интеракција човек-рачунар Медији масовне комуникације

14 И1 И2 И3 И4 И5 И6 И7 И8 И9 И10 И11 17 Програмски језици Рачунари и периферије Дигиталне мултимедије Друштвене мреже Објектно оријентисано пројектовање Оперативни системи Рачунарске мреже Увод у интернет технологије Интернет програмирање Компјутерска анимација Оперативни системи Сигурност информационих система Технике визуелног програмирања Дигитални дизајн публикација Интеграција софтверских технологија Интелигентни системи и технологије Релационе базе података Технологије за електронско учење Функционално програмирање Структура оцена: Оцена 3 45% Оцена 2 31% Оцена 1 22% Просечна оцена 2,01

15 Обухваћеност програмских исхода учења у оквиру предмета студијског програма ОСС НРТД Програмски исходи учења опште компетенције за ОСС НРТД су исте као за све друге студијске програме и дати су на почетку овог прилога. И10 И11 Програмски исходи учења - стручно-специфичне компетенције за ОСС НРТД: Способност разумевања и примене фундаменталних теоријских знања, потребних у области рачунарских технологија Способност разумевања и примене основних знања из електротехнике и рачунарске технике, потребних у области рачунарских технологија Способност разумевања и решавања конкретних практичних проблема у области рачунарских технологија Способност самосталног и тимског рада у развоју и одржавању системског и апликативног софтвера Способност самосталног и тимског рада у развоју, одржавању и заштити информационих система Способност самосталног и тимског рада у развоју и одржавању рачунарских мрежа Способност самосталног и тимског рада у развоју и одржавању веб технологија и мултимедије Мапирање доприноса предмета програмским исходима учења на студијском програму ОСС НРТД И1 И2 И3 И4 И5 И6 И7 И8 И9 И10 И11 1 Апликативни софтвер Архитектура и организација рачунара Дигиталне мултимедије Електротехника Инжењерска математика Основи информационих технологија Дискретна математика Електроника Енглески језик Основи програмирања Рачунарска графика Увод у објектно програмирање Базе података Вероватноћа и статистика Интеракција човек-рачунар Медији масовне комуникације

16 И1 И2 И3 И4 И5 И6 И7 И8 И9 И10 И11 17 Програмски језици Рачунари и периферије Дигиталне мултимедије Друштвене мреже Објектно оријентисано пројектовање Оперативни системи Рачунарске мреже Увод у интернет технологије Интернет програмирање Компјутерска анимација Оперативни системи Сигурност информационих система Технике визуелног програмирања Дигитални дизајн публикација Интеграција софтверских технологија Интелигентни системи и технологије Релационе базе података Технологије за електронско учење Функционално програмирање Структура оцена: Оцена 3 45% Оцена 2 31% Оцена 1 22% Просечна оцена 2,01

17 Обухваћеност програмских исхода учења у оквиру предмета студијског програма ОСС РТ Програмски исходи учења опште компетенције за ОСС РТ су исте као за све друге студијске програме и дати су на почетку овог прилога. И10 И11 Програмски исходи учења - стручно-специфичне компетенције за ОСС РТ: Разумевање и примена фундаменталних знања из електротехнике Разумевање, уочавање, формулација и решавање инжењерских проблема Познавање принципа рада рачунарске опреме, како појединих компоненти, тако и система у глобалу Способност самосталног пројектовања и имплементације софтвера, али и у тиму инжењера Способност развоја и одржавања информационих система Примена знања на практичним пројектима из области рачунарских мрежа, заштите података и интернет технологија Познавање архитектуре и организације рачунара и писање системског софтвера Мапирање доприноса предмета програмским исходима учења на студијском програму ОСС РТ И1 И2 И3 И4 И5 И6 И7 И8 И9 И10 И11 1 Архитектура и организација рачунара Дигиталне мултимедије Eлектротехникa Енглески језик Математика Физика Алгоритми и структуре података Архитектура и организација рачунара Дискретнa математика Електроника Математика Основи програмирања Базе података Вероватноћа и статистика Интеракција човек рачунар Комуникациони системи Микрорачунари Програмски језици Дигитална интегрисана електроника

18 И1 И2 И3 И4 И5 И6 И7 И8 И9 И10 И11 20 Дигитална обрада сигнала Објектно програмирање Оперативни системи Програмирање Веб апликација Рачунарске мреже Заштита података Интернет протоколи и технологије Напредне архитектуре рачунара Објектно програмирање Софтверско инжењерство Стандардни кориснички интерфејси Микропроцесорски софтвер Програмабилна логичка кола Сигурност у рачунарским мрежама Управљање пројектима и инвестицијама Структура оцена: Оцена 3 44% Оцена 2 30% Оцена 1 29% Просечна оцена 1,9 Просечна оцена за све студијске програме основних студија: 1,96

19 Обухваћеност програмских исхода учења у оквиру предмета студијског програма ССС ЕЛИТЕ Програмски исходи учења опште компетенције за ССС ЕЛИТЕ су исте као за све друге студијске програме специјалистичких струковних студија и дати су на почетку овог прилога. Програмски исходи учења - стручно-специфичне компетенције за ССС ЕЛИТЕ: Развој темељног техничког знања у специјализованим областима електронике и телекомуникација Способност разумевања и решавања конкретних практичних проблема у специјализованим областима електронике и телекомуникација Способност самосталног и тимског рада на пројектовању, одржавању, изградњи и пријему специјализованих уређаја, система и подсистема у области електронике и телекомуникација Разумевање правних, етичких и социјалних импликација које имају пројекти из области електронике, као и информационих, комуникационих и рачунарских технологија Оспособљеност за глобално сагледавање мултидисциплинарних пројеката у циљу избора оптималних решења и технологија као и дистрибуцију задатака на извршиоце различитог струковног опредељења Мапирање доприноса предмета програмским исходима учења на студијском програму ССС ЕЛИТЕ И1 И2 И3 И4 И5 И6 И7 И8 И9 И10 И11 1 Бежични комуникациони системи Програмабилни дигитални системи Примена дигиталних сигнал-процесора Програмирање микроконтролера у реалном времену Пројектовање електронских кола Управљање електроенергетским претварачима Компресија видео и аудио сигнала Картични системи Интернет телефонија и телевизија Сателитски комуникациони системи Структура оцена: Оцена 3 57% Оцена 2 30% Оцена 1 10% Просечна оцена 2,38

20 Обухваћеност програмских исхода учења у оквиру предмета студијског програма ССС МЕХА Програмски исходи учења опште компетенције за ССС МЕХА су исте као за све друге студијске програме специјалистичких струковних студија и дати су на почетку овог прилога. Програмски исходи учења - стручно-специфичне компетенције за ССС МЕХА: Способност разумевања и анализе савремених мехатроничких решења Примена савремених мехатроничких решења у циљу унапређења постојећих технолошких процеса Разумевање и анализа утицаја савремених мехатроничких решења на одрживи развој Примена савремених информационо-комуникационих технологија на постојеће мехатроничке системе Способност пројектовања и реализације нових мехатроничких решења Мапирање доприноса предмета програмским исходима учења на студијском програму ССС МЕХА И1 И2 И3 И4 И5 И6 И7 И8 И9 И10 И11 1 Одрживи развој Конструкција и динамика кретања возила Дигитални системи управљања Директно убризгавање бензина Примена дигиталних сигнал-процесора Маркетинг истраживања Аутоматски мењачки преносници Дијагностика система убризгавања дизел мотора Хибридна и електро возила Управљање динамичким системима Мерни информациони системи Роботика Структура оцена: Оцена 3 33% Оцена 2 41% Оцена 1 13% Просечна оцена 1, 97

21 Обухваћеност програмских исхода учења у оквиру предмета студијског програма ССС МТДТВ Програмски исходи учења опште компетенције за ССС МТДТВ су исте као за све друге студијске програме специјалистичких струковних студија и дати су на почетку овог прилога. Програмски исходи учења - стручно-специфичне компетенције за ССС МТДТВ: Стицање специјалистичких знања из области мултимедијалних технологија и дигиталне телевизије са повезивањем свих фаза имплементације Стицање знања из области маркетинга за потребе стручних предмета у области мултимедијалних технологија и дигиталне телевизије Стицање специјалистичких знања у обављању послова продукције и постпродукције звука и слике Стицање специјалистичких знања из комуникационих система Стицање специјалистичких знања у примени мултимедијалних технологија у 2Д и 3Д компјутерској анимацији Мапирање доприноса предмета програмским исходима учења на студијском програму ССС МТДТВ И1 И2 И3 И4 И5 И6 И7 И8 И9 И10 И11 1 HD и 3D телевизија Компјутерска анимација Интернет телефонија и телевизија Снимање и продукција звука за медије Маркетинг истраживања Примењена акустика Телевизијска продукција Мултимедијална постпродукција Сателитски комуникациони системи Бежични комуникациони системи Структура оцена: Оцена 3 53% Оцена 2 30% Оцена 1 10% Просечна оцена 2,3

22 Обухваћеност програмских исхода учења у оквиру предмета студијског програма ССС НЕТ Програмски исходи учења опште компетенције за ССС НЕТ су исте као за све друге студијске програме специјалистичких струковних студија и дати су на почетку овог прилога. Програмски исходи учења - стручно-специфичне компетенције за ССС НЕТ: Коришћење знања и вештине у области пројектовања, дизајнирања и извођења специјалних електричних инсталација Коришћење знања у области примене информационих технологија у електроенергетици и области безбедности и заштите на раду у електроенергетици Вештине управљања процесима у производњи, преносу, дистрибуцији електричне енергије као и управљања електроенергетским претварачима Развој знања у специјализованим областима повећања квалитета електричне енергије Примена знања у мултидисциплинарном окружењу Мапирање доприноса предмета програмским исходима учења на студијском програму ССС НЕТ И1 И2 И3 И4 И5 И6 И7 И8 И9 И10 И11 1 Маркетинг истраживања Безбедност и заштита на раду у електроенергетици Управљање електроенергетским претварачима Мониторинг и дијагностика електричних машина Квалитет електричне енергије Управљање динамичким системима Одрживи развој Мерни информациони системи Информационе технологије у електроенергетици Специјалне електричне инсталације Структура оцена: Оцена 3 48% Оцена 2 31% Оцена 1 10% Просечна оцена 2,2

23 Обухваћеност програмских исхода учења у оквиру предмета студијског програма ССС НРТ Програмски исходи учења опште компетенције за ССС НРТ су исте као за све друге студијске програме специјалистичких струковних студија и дати су на почетку овог прилога. Програмски исходи учења - стручно-специфичне компетенције за ССС НРТ: Способност разумевања и решавања конкретних практичних проблема у специјализованим областима рачунарских технологија Способност самосталног и тимског рада на специјализованим рачунарским системима и технологијама Способност самосталног и тимског рада на специјализованим информационим системима и технологијама Способност самосталног и тимског рада на специјализованим комуникационим системима и технологијама Способност самосталног и тимског рада у специјализованим развојним и корисничким окружењима Мапирање доприноса предмета програмским исходима учења на студијском програму ССС НРТ И1 И2 И3 И4 И5 И6 И7 И8 И9 И10 И11 1 Бежични комуникациони системи Перформансе дискова и система датотека Примена дигиталних сигнал процесора Пројектовање информационих система Функционални програмски језици Веб системи и технологије Интернет телефонија и телевизија Картични системи Програмирање апликација база података Пројектовање софтвера Структура оцена: Оцена 3 43% Оцена 2 30% Оцена 1 23% Просечна оцена 2,14

24 Обухваћеност програмских исхода учења у оквиру предмета студијског програма ССС СИКС Програмски исходи учења опште компетенције за ССС СИКС су исте као за све друге студијске програме специјалистичких струковних студија и дати су на почетку овог прилога. Програмски исходи учења - стручно-специфичне компетенције за ССС СИКС: Развој знања у специјализованим областима информационо-комуникационих система са познавањем свих фаза имплементације Идентификовање проблема информационих технологија Ефикасно функционисање у мултидисциплинарном окружењу Сакупљање, анализа и управљање информацијама Праћење трендова савремених рачунарских технологија Мапирање доприноса предмета програмским исходима учења на студијском програму ССС СИКС И1 И2 И3 И4 И5 И6 И7 И8 И9 И10 И11 1 Сигурност софтвера Програмирање апликација за мобилне уређаје Сервисно оријентисана архитектура Бежични комуникациони системи Алармни системи и видео надзор Технике виртуелизације Примењена криптографија Управљање информационом безбедношћу Корпорацијске комутационе мреже Картични системи Структура оцена: Оцена 3 52% Оцена 2 25% Оцена 1 20% Просечна оцена 2,28 Просечна оцена за све студијске програме основних студија: 1,96 Просечна оцена за све студијске програме специјалистичких студија: 2,21 Просечна оцена за све студијске програме: 2,09

I година Назив предмета I термин Вријеме II термин Вријеме Сала Математика : :00 све Основи електротехнике

I година Назив предмета I термин Вријеме II термин Вријеме Сала Математика : :00 све Основи електротехнике I година Математика 1 2225 20.06.2019. 9:00 04.07.2019. 9:00 све Основи електротехнике 1 2226 17.06.2019. 9:00 01.07.2019. 13:00 све Програмирање 1 2227 21.06.2019. 9:00 05.07.2019. 9:00 све Основи рачунарске

Више

I година Назив предмета I термин Вријеме II термин Вријеме Сала Математика : :00 све Основи електротехнике

I година Назив предмета I термин Вријеме II термин Вријеме Сала Математика : :00 све Основи електротехнике I година Математика 1 2225 05.09.2019. 9:00 19.09.2019. 9:00 све Основи електротехнике 1 2226 02.09.2019. 9:00 16.09.2019. 9:00 све Програмирање 1 2227 06.09.2019. 9:00 20.09.2019. 9:00 све Основи рачунарске

Више

I година Назив предмета I термин Вријеме II термин Вријеме Сала Математика : :00 све Основи електротехнике

I година Назив предмета I термин Вријеме II термин Вријеме Сала Математика : :00 све Основи електротехнике I година Математика 1 2225 07.02.2019. 9:00 21.02.2019. 9:00 све Основи електротехнике 1 2226 04.02.2019. 9:00 18.02.2019. 9:00 све Програмирање 1 2227 08.02.2019. 9:00 22.02.2019. 9:00 све Основи рачунарске

Више

I година Назив предмета I термин Вријеме Сала Математика :00 све Основи електротехнике :00 све Програмирање

I година Назив предмета I термин Вријеме Сала Математика :00 све Основи електротехнике :00 све Програмирање I година Математика 1 2225 03.10.2019. 15:00 све Основи електротехнике 1 2226 30.09.2019. 15:00 све Програмирање 1 2227 04.10.2019. 15:00 све Основи рачунарске технике 2228 01.10.2019. 15:00 све Социологија

Више

Microsoft Word - Akreditacija 2013

Microsoft Word - Akreditacija 2013 07.10.2017 ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ (АКРЕДИТАЦИЈА 2013) Модул: СВИ Година I Од II до IV Семестар I II IV-VIII Лабораторијски практикум - Увод у рачунарство Алгоритми и програмирање Математика 1 Математика

Више

Microsoft Word - Akreditacija 2013

Microsoft Word - Akreditacija 2013 ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ (АКРЕДИТАЦИЈА 2013) Модул: СВИ Година I Од II до IV Семестар I II IV-VII 18.09.2017 Алгоритми и програмирање 19.09.2017 Математика 1 20.09.2017 Математика 2 21.09.2017 Увод у

Више

Microsoft Word - Akreditacija 2013

Microsoft Word - Akreditacija 2013 ИСПИТНИ РОК: ОКТОБАР 2 2017/2018 ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ (АКРЕДИТАЦИЈА 2013) Модул: СВИ Година I Од II до IV Семестар I II IV-VIII Лабораторијски практикум - Алгоритми и програмирање Лабораторијски практикум

Више

Microsoft Word - Smerovi 1996

Microsoft Word - Smerovi 1996 ИСПИТНИ РОК: СЕПТЕМБАР 2018/2019 СТАРИ НАСТАВНИ ПЛАН И ПРОГРАМ (1996) Смер: СВИ Филозофија и социологија 20.08.2019 Теорија друштвеног развоја 20.08.2019 Програмирање 20.08.2019 Математика I 21.08.2019

Више

Microsoft Word - Akreditacija 2013

Microsoft Word - Akreditacija 2013 ИСПИТНИ РОК: СЕПТЕМБАР 2018/2019 ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ (АКРЕДИТАЦИЈА 2013) Модул: СВИ Година I Од II до IV Семестар I II IV-VII Лабораторијски практикум Физика Лабораторијски практикум - Увод у рачунарство

Више

Microsoft Word - Akreditacija 2008

Microsoft Word - Akreditacija 2008 ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ (АКРЕДИТАЦИЈА 2008) Модул: СВИ Година I Од II до IV Семестар I II IV-VII 18.09.2017 Алгоритми и 19.09.2017 Математика I 20.09.2017 Математика II 21.09.2017 Увод у рачунарство

Више

Satnica.xlsx

Satnica.xlsx САТНИЦА ПОЛАГАЊА ИСПИТА У ИСПИТНОМ РОКУ СЕПТЕМБАР 2018/2019 ПОНЕДЕЉАК 19.08.2019 Објектно оријентисано програмирање 41 2Б-ТЕЛ Методе преноса у телекомуникационим системима 1 2Б-ТЕЛ Моделовање и симулација

Више

Microsoft Word - Master 2013

Microsoft Word - Master 2013 ИСПИТНИ РОК: СЕПТЕМБАР 2018/2019 МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ (АКРЕДИТАЦИЈА 2013) Студијски програм: ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА Семестар 19.08.2019 Електромагнетна компатибилност у електроенергетици Управљање дистрибутивном

Више

Satnica.xlsx

Satnica.xlsx ПОНЕДЕЉАК 17.06.2019 2Б-УПС Електрична кола 24 Б-УПС Електрична кола 1 УПС Теорија кола 2 2Б-ЕЕН Електрична кола у електроенергетици 8 Б-ЕЕН Електрична кола 1 ЕЕН Теорија електричних кола 1 А1 2Б-ЕЛК Дигитална

Више

Microsoft Word - Master 2013

Microsoft Word - Master 2013 ИСПИТНИ РОК: ЈУН 2018/2019 МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ (АКРЕДИТАЦИЈА 2013) Студијски програм: ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА Семестар 17.06.2019 Статички електрицитет у технолошким процесима Електронска кола за управљање

Више

RASPORED

RASPORED Satnica polaganja ispita u Junskom ispitnom roku školske 0/0. godine za period od. do.0.0. godine Datum:.0.0. godine Vreme: 09,00 sati N aziv predm eta Grupa B r. II kolokvijum iz predmeta Mikroračunarski

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ ПРЕДМЕТ Почетак испита Термин Математика Основи електротехнике

УНИВЕРЗИТЕТ У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ ПРЕДМЕТ Почетак испита Термин Математика Основи електротехнике Математика 1 16.00 18.04.17. Основи електротехнике 1 16.00 20.04.17. Физика 16.00 19.04.17. Увод у менаџмент 16.00 13.04.17. Енглески језик 1 16.00 21.04.17. Основи рачунарске технике 16.00 12.04.17. Математика

Више

НАЦРТ РЕАЛИЗАЦИЈЕ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА ОСНОВНИХ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ШКОЛСКЕ 2010/11

НАЦРТ РЕАЛИЗАЦИЈЕ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА ОСНОВНИХ  СТРУКОВНИХ  СТУДИЈА ШКОЛСКЕ 2010/11 НАЦРТ РЕАЛИЗАЦИЈE СТУДИЈСКИХ ПРОГРАМА ОСНОВНИХ СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ШКОЛСКЕ 2019/2020 ГОДИНЕ Датум последње промене: 29.03.2019. САДРЖАЈ Студијски програм: ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКА-ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ

Више

Satnica.xlsx

Satnica.xlsx ПОНЕДЕЉАК 10.06.19 2Б Алгоритми и програмирање - КОЛОКВИЈУМ 64 А3 2Б Алгоритми и програмирање - КОЛОКВИЈУМ 46 Ч1 2Б Алгоритми и програмирање - КОЛОКВИЈУМ 70 Ч2 2Б Алгоритми и програмирање - КОЛОКВИЈУМ

Више

Satnica.xlsx

Satnica.xlsx ПОНЕДЕЉАК 01.07.2019 А1 А2 2Б 2Б Математика 2 Математика 2 64 46 Дискретна математика Дискретна математика 50 40 2Б Математика 2 40 Дискретна математика 13 Б-РИИ Дискретна математика 6 2М-УПС Рачунарски

Више

ÂÈØÀ ÒÅÕÍÈ×ÊÀ ØÊÎËÀ

ÂÈØÀ ÒÅÕÍÈ×ÊÀ ØÊÎËÀ Инжењерска информатика Производно машинство Безбедност на раду 24.05. 14 00 Техничко цртање и компј.графика 23.05. 14 00 Информатика и рачунарство 22.05. 11 00 Познавање и примена материјала 24.05. 14

Више

НАСТАВНИ ПЛАН ОДСЕКА ЗА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ И ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ 2. година 3. семестар Предмет Статус Часови (П + В + Л) Кредити 3.1 Математика 3 O

НАСТАВНИ ПЛАН ОДСЕКА ЗА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ И ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ 2. година 3. семестар Предмет Статус Часови (П + В + Л) Кредити 3.1 Математика 3 O НАСТАВНИ ПЛАН ОДСЕКА ЗА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ И ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ 2. година 3. семестар 3.1 Математика 3 O 3+3+0 6 3.2 Теорија електричних кола O 3+2+0 6 3.3 Основи електронике O 3+2+1 6 3.4 Програмирање

Више

Microsoft Word - eg_plan_mart2007.doc

Microsoft Word - eg_plan_mart2007.doc 1 Информатор Електротехничког факултета ЕНЕРГЕТИКА С Т А Т У Т 004 и 0004 Информатор Електротехничког факултета НАСТАВНИ ПЛАН ОДСЕКА ЗА ЕНЕРГЕТИКУ СМЕР ЗА ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКЕ СИСТЕМЕ (ЕЕС). семестар.1 Математика

Више

Microsoft Word - Junski ispitni rok doc

Microsoft Word - Junski ispitni rok doc ДАТУМ И ДАН ОДРЖАВАЊА ИСПИТА ВИСОКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА У Н О В О М С А Д У ВРЕМЕ ОДРЖАВА ЊА ИСПИТА ИСПИТ- ПРИЈАВЉЕ -НО К О Н А Ч Н И Р А С П О Р Е Д И С П И Т А ЈУНСКИ РОК шк. 2018/2019.

Више

Студијски програм: ИНДУСТРИЈСКО ИНЖЕЊЕРСТВО

Студијски програм: ИНДУСТРИЈСКО ИНЖЕЊЕРСТВО Студијски програм: ИНДУСТРИЈСКО ИНЖЕЊЕРСТВО 08.04.2019. 09:00-11:00 Технички енглески језик 204 09.04.2019. 14:00-16:00 Физика A1-А2-А3-207 10.04.2019. 09:00-11:00 Техничко цртање 3-106-108-207 11.04.2019.

Више

Студијски програм: ИНДУСТРИЈСКО ИНЖЕЊЕРСТВО

Студијски програм: ИНДУСТРИЈСКО ИНЖЕЊЕРСТВО Студијски програм: ИНДУСТРИЈСКО ИНЖЕЊЕРСТВО 27.05.2019. 09:00-11:00 Технички енглески језик 204 28.05.2019. 14:00-16:00 Физика A1-А2-А3-207 29.05.2019. 09:00-11:00 Техничко цртање 3-106-108-207 30.05.2019.

Више

Microsoft Word - septembar oktobar doc

Microsoft Word - septembar oktobar doc ВШТСС ЧАЧАК МАШИНСКИ ОДСЕК - Индустријска информатика Комуникације ( избор.модул I ) 27.08. 14 00 29.09. 14 Социологија ( избор.модул I ) 27.08. 11 00 24.09. 11 00 Заштита на раду са екологијом (мод.i

Више

Satnica.xlsx

Satnica.xlsx ПОНЕДЕЉАК 24.06.2019 64 46 -РИИ -РИИ -РИИ 50 35 -РИИ 17 РИИ 2 -РИИ Сервисно-оријентисане архитектуре 6 Б-ТЕЛ Оптимални линеарни системи 1 -ЕКМ Нови материјали и технологије 1 -ЕЛК РФ електроника 6 Б-ЕМТ

Више

Универзитет у Београду Факултет организационих наука Коначан распоред испита за предмете Мастер академских студија Испитни рок: ОКТОБАР Предмет

Универзитет у Београду Факултет организационих наука Коначан распоред испита за предмете Мастер академских студија Испитни рок: ОКТОБАР Предмет Универзитет у Београду Факултет организационих наука Коначан распоред испита за предмете Мастер академских студија Испитни рок: ОКТОБАР 2016. Предмет Датум Време Сала Напомена Big data у електронском пословању

Више

Универзитет у Београду Факултет организационих наука Распоред испита за предмете мастер академских студија Испитни рок: Јун Предмет Датум Време

Универзитет у Београду Факултет организационих наука Распоред испита за предмете мастер академских студија Испитни рок: Јун Предмет Датум Време Универзитет у Београду Факултет организационих наука Распоред испита за предмете мастер академских студија Испитни рок: Јун 2018. Предмет Датум Време Сала Напомена Big data у електронском пословању 4.

Више

Рапоред полагања испита школске године 2018/19. Ниво студија Основне академске студије Акредитација 2014 Машинско инжењерство Сатница испита Студијски

Рапоред полагања испита школске године 2018/19. Ниво студија Основне академске студије Акредитација 2014 Машинско инжењерство Сатница испита Студијски Рапоред полагања испита школске године 2018/19. Ниво студија Основне академске студије Акредитација 2014 Машинско инжењерство Сатница испита Студијски програм 9:00 КОД Н А З И В П Р Е Д М Е Т А ЈАН МАР

Више

Студијски програм: ИНДУСТРИЈСКО ИНЖЕЊЕРСТВО

Студијски програм: ИНДУСТРИЈСКО ИНЖЕЊЕРСТВО Студијски програм: ИНДУСТРИЈСКО ИНЖЕЊЕРСТВО 28.05.2018. 11:30-13:30 Технички енглески језик 204 29.05.2018. 14:00-16:00 Физика A1-А2-А3-207 30.05.2018. 09:00-11:00 11:30-13:30 Техничко цртање 211 31.05.2018.

Више

Студијски програм: ИНДУСТРИЈСКО ИНЖЕЊЕРСТВО

Студијски програм: ИНДУСТРИЈСКО ИНЖЕЊЕРСТВО Студијски програм: ИНДУСТРИЈСКО ИНЖЕЊЕРСТВО 16.04.2018. 11:30-13:30 Технички енглески језик 204 17.04.2018. 14:00-16:00 Физика A1-А2-А3-207 18.04.2018. 09:00-11:00 Техничко цртање 106-108-207 19.04.2018.

Више

АНКЕТА О ИЗБОРУ СТУДИЈСКИХ ГРУПА И МОДУЛА СТУДИЈСКИ ПРОГРАМИ МАСТЕР АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА (МАС): А) РАЧУНАРСТВО И АУТОМАТИКА (РиА) и Б) СОФТВЕРСКО ИНЖЕЊЕ

АНКЕТА О ИЗБОРУ СТУДИЈСКИХ ГРУПА И МОДУЛА СТУДИЈСКИ ПРОГРАМИ МАСТЕР АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА (МАС): А) РАЧУНАРСТВО И АУТОМАТИКА (РиА) и Б) СОФТВЕРСКО ИНЖЕЊЕ АНКЕТА О ИЗБОРУ СТУДИЈСКИХ ГРУПА И МОДУЛА СТУДИЈСКИ ПРОГРАМИ МАСТЕР АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА (МАС): А) РАЧУНАРСТВО И АУТОМАТИКА (РиА) и Б) СОФТВЕРСКО ИНЖЕЊЕРСТВО И ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ (СИИТ) У циљу бољег

Више

Microsoft Word - JUNI doc

Microsoft Word - JUNI doc ВИСОКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА У Н О В О М С А Д У Р А С П О Р Е Д И С П И Т А Ј У Н С К И РОК шк. 2015/2016. година ДАТУМ И ДАН ОДРЖАВАЊА ИСПИТА ВРЕМЕ ОДРЖАВА ЊА ИСПИТА КОЛО- КВИЈУМ ИСПИТ Шифра

Више

ASAS AS ASAS

ASAS AS ASAS Распоред наставе за предмете Мастер академских студија 2017/18. M14014 Big data у електронском пословању 19.фебруар 2018. 21.фебруар 2018. 23.фебруар 2018. М14998 Cloud инфраструктуре и сервиси М09293

Више

ASAS AS ASAS

ASAS AS ASAS Распоред испита за предмете Мастер академских студија Испитни рок: Maj 2019. Шифра Предмет Студијски програм Датум Време Сала Број пријављених / Напомена м14014 Big data у електронском пословању сви 13.

Више

ASAS AS ASAS

ASAS AS ASAS Распоред испита за предмете Мастер академских студија Испитни рок: Април 2019. Шифра Предмет Студијски програм Датум Време Сала Број пријављених / Напомена м14014 Big data у електронском пословању сви

Више

ASAS AS ASAS

ASAS AS ASAS Распоред испита за предмете мастер академских студија Испитни рок: ЈУН 2019. Шифра Предмет Студијски програм Датум Време Сала Број пријављених / Напомена м14014 Big data у електронском пословању сви 3.

Више

Microsoft Word - Nastavni plan i program 2004

Microsoft Word - Nastavni plan i program 2004 ИСПИТНИ РОК: СЕПТЕМБАР 2018/2019 НОВИ НАСТАВНИ ПЛАН И ПРОГРАМ (2004) Студијски програм: СВИ Година I Семестар I II 19.08.2019 20.08.2019 Друштво и одрживи развој Алгоритми и Пословне 21.08.2019 Линеарна

Више

Структура модула студијског програма МЕНАЏМЕТ И ОРГАНИЗАЦИЈА

Структура модула студијског програма МЕНАЏМЕТ И ОРГАНИЗАЦИЈА Студијски програм ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМИ И ТЕХНОЛОГИЈЕ Структура студијског програма Студијски програм Информациони системи и технологије на дипломским академским студијама осмишљен је као природни наставак

Више

RASPORED

RASPORED PETAK, 08.11.2013. GODINE U 09,00 SATI OPTOELEKTRONSKI KOM. SISTEMI RAČUNARSKI SISTEMI PETAK, 08.11.2013. GODINE U 14,00 SATI ADAPTIVNA OBRADA SIGNALA ADAPTIVNE ANTENE I MIMO SISTEMI AKUSTIKA I PSIHOAKUSTIKA

Више

РАСПОРЕД ИСПИТА У ИСПИТНОМ РОКУ ЈАНУАР 1 ШКОЛСКЕ 2016/2017. ГОДИНЕ (последња измена ) Прва година: ПРВА ГОДИНА - сви сем информатике Име пр

РАСПОРЕД ИСПИТА У ИСПИТНОМ РОКУ ЈАНУАР 1 ШКОЛСКЕ 2016/2017. ГОДИНЕ (последња измена ) Прва година: ПРВА ГОДИНА - сви сем информатике Име пр РАСПОРЕД ИСПИТА У ИСПИТНОМ РОКУ ЈАНУАР 1 ШКОЛСКЕ 2016/2017. ГОДИНЕ (последња измена 23.01.2017.) Прва година: ПРВА ГОДИНА - сви сем информатике Име предмета Датум и термин одржавања писменог дела испита

Више

Microsoft Word - Prilog_9.5D Knjiga_saradnika_MEHAU MAS 2013

Microsoft Word - Prilog_9.5D Knjiga_saradnika_MEHAU MAS 2013 Универзитет у Нишу Машински факултет у Нишу КЊИГА САРАДНИКА АНГАЖОВАНИХ НА СТУДИЈСКОМ ПРОГРАМУ МАСТЕР АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА МЕХАТРОНИКА И УПРАВЉАЊЕ Ниш, новембар 2013. Листа сарадника са пуним радним временомм

Више

ASAS AS ASAS

ASAS AS ASAS Распоред наставе за предмете Мастер академских студија 2017/18. M14014 Big data у електронском пословању 19.фебруар 2018. 21.фебруар 2018. 23.фебруар 2018. М14998 Cloud инфраструктуре и сервиси Менторски

Више

ASAS AS ASAS

ASAS AS ASAS Распоред испита за предмете мастер академских студија Испитни рок: СЕПТЕМБАР 2019. Пријава испита за септембарски испитни рок биће могућа у периоду од 19. до 21. августа 2019. године, путем студентског

Више

РАСПОРЕД ИСПИТА У ЈУЛСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ ШК. 2018/2019. ГОДИНЕ I година: СВИ СТУДИЈСКИ ПРОГРАМИ Ред. број ПРЕДМЕТ ДАТУМ ВРЕМЕ САЛА 1. Физика

РАСПОРЕД ИСПИТА У ЈУЛСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ ШК. 2018/2019. ГОДИНЕ I година: СВИ СТУДИЈСКИ ПРОГРАМИ Ред. број ПРЕДМЕТ ДАТУМ ВРЕМЕ САЛА 1. Физика I година: СВИ СТУДИЈСКИ ПРОГРАМИ Ред. број ПРЕДМЕТ ДАТУМ ВРЕМЕ САЛА 1. Физика 25.06. 16 часова 3 2. Основи социологије 25.06. 12 часова M-3 3. Основи менаџмента 04.07. 8 часова 1 4. Основи економике пословања

Више

ЕЛЕКТРО СМЕР РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ИСПИТА У АВГУСТОВСКО- СЕПТЕМБАРСКОМИСПИТНОМ РОКУ 2018./2019.год. ЗА РЕДОВНЕ И ВАНРЕДНЕ УЧЕНИКЕ предмет датум време коми

ЕЛЕКТРО СМЕР РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ИСПИТА У АВГУСТОВСКО- СЕПТЕМБАРСКОМИСПИТНОМ РОКУ 2018./2019.год. ЗА РЕДОВНЕ И ВАНРЕДНЕ УЧЕНИКЕ предмет датум време коми ЕЛЕКТРО СМЕР РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ИСПИТА У АВГУСТОВСКО- СЕПТЕМБАРСКОМИСПИТНОМ РОКУ 2018./2019.год. ЗА РЕДОВНЕ И ВАНРЕДНЕ УЧЕНИКЕ предмет комисија консултације Обновљиви извори енергије Пројектовање електричних

Више

Microsoft Word - Raspored ispita Jun.doc

Microsoft Word - Raspored ispita Jun.doc FAKULTET ORGANIZACIONIH NAUKA KONAČAN RASPORED ISPITA ZA JUNSKI ISPITNI ROK 8. GODINE Predmet Od. P/U Datum Sale Napomena Akcionarstvo i berzansko poslovanje ME U 21/06/8---- Arhitektura računara i oper.

Више

GODIŠNJI KALENDAR ISPITA Inženjerski menadžment (OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE) ŠKOLSKA 2018/2019. GODINA Rbr

GODIŠNJI KALENDAR ISPITA Inženjerski menadžment (OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE) ŠKOLSKA 2018/2019. GODINA Rbr GODIŠNJI KALENDAR ISPITA Inženjerski menadžment (OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE) ŠKOLSKA 2018/2019. GODINA Rbr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Predmet Godina Januarski rok Februarski

Више

Spisak Predmeta Preliminarni

Spisak Predmeta Preliminarni Машинско инжењерство - основне академске студије БМ2500 Основи предузетничког менаџмента и економије пон 28.08.2017 14:30 БМ2300 Електротехника са електроником уто 29.08.2017 9:00 БМ1500 Енглески језик

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ ИСТОЧНО САРАЈЕВО ИСПИТНИ ТЕРМИНИ ЗА ШКОЛСКУ 2018./2019. НАПОМЕНА: Испите обавезно пријавити! ПРЕДМЕТ

УНИВЕРЗИТЕТ У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ ИСТОЧНО САРАЈЕВО ИСПИТНИ ТЕРМИНИ ЗА ШКОЛСКУ 2018./2019. НАПОМЕНА: Испите обавезно пријавити! ПРЕДМЕТ УНИВЕРЗИТЕТ У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ ИСТОЧНО САРАЈЕВО ИСПИТНИ ЗА ШКОЛСКУ 2018./2019. I ГОДИНА II 1 МАТЕМАТИКА 1 07.02. 21.02. 18.04. 400 20.06. 04.07. 0.09. 19.09. 400 2 МЕХАНИКА 1 08.02.

Више

ЕЛЕКТРО СМЕР РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ИСПИТА У МАЈСКО-ЈУНСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ 2018./2019.год. ЗА РЕДОВНЕ И ВАНРЕДНЕ УЧЕНИКЕ предмет датум време комисија консул

ЕЛЕКТРО СМЕР РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ИСПИТА У МАЈСКО-ЈУНСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ 2018./2019.год. ЗА РЕДОВНЕ И ВАНРЕДНЕ УЧЕНИКЕ предмет датум време комисија консул ЕЛЕКТРО СМЕР РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ИСПИТА У МАЈСКО-ЈУНСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ 2018./2019.год. ЗА РЕДОВНЕ И ВАНРЕДНЕ УЧЕНИКЕ предмет комисија консултације Обновљиви извори енергије Пројектовање електричних инсталација

Више

FAKULTET ORGANIZACIONIH NAUKA

FAKULTET ORGANIZACIONIH NAUKA FAKULTET ORGANIZACIONIH NAUKA PRELIMINARNI RASPORED ISPITA ZA SEPTEMBARSKI ISPITNI ROK 2008. GODINE Predmet Od. P/U Datum Sal. Napomena Akcionarstvo i berzansko poslovanje ME U 29.08.2008----09:00 Institut

Више

Microsoft Word - vodicitm.doc

Microsoft Word - vodicitm.doc Универзитет у Београду Машински факултет ВОДИЧ кроз основне академске студије Информационе технологије у машинству Школска 2019/2020. година Београд, октобар 2019. године Структура студија које се од 1.10.2005.

Више

JUN.xlsx

JUN.xlsx 1 Математика 1 (П) 17.06. у 13:00 Амф. 2 Хемија (П+У) 14.06. у 09:00 Амф. 3 Рачунарска техника (П+У) 20.06. у 13:00 Амф. 4 Основи система заштите (У) 18.06. у 13:00 201 5 Социологија (У) 10.06. у 09:00

Више

СЕПТЕМБАР 2018/19. 1 Семестар (среда) Време ДИФУЗИОНЕ ОПЕРАЦИЈЕ МЕХАНИКА ФЛУИДА ФЕНОМЕНИ ПРЕНОСА (изборни) САГОРЕВАЊ

СЕПТЕМБАР 2018/19. 1 Семестар (среда) Време ДИФУЗИОНЕ ОПЕРАЦИЈЕ МЕХАНИКА ФЛУИДА ФЕНОМЕНИ ПРЕНОСА (изборни) САГОРЕВАЊ СЕПТЕМБАР 08/9. Семестар.08.09. (среда) ДИФУЗИОНЕ ОПЕРАЦИЈЕ МЕХАНИКА ФЛУИДА ФЕНОМЕНИ ПРЕНОСА (изборни) САГОРЕВАЊЕ И ИНДУСТРИЈСКЕ ПЕЋИ (изборни) ЗАШТИТА ОД КОРОЗИЈЕ (изборни) ЕКОНОМИКА ТУРИЗМА И УГОСТИТЕЉСТВА

Више

ВИША ТЕХНИЧКА ШКОЛА, НОВИ БЕОГРАД ПЛАН И ПРОГРАМ ПЛАН И ПРОГРАМ Нови Београд, март 2008

ВИША ТЕХНИЧКА ШКОЛА, НОВИ БЕОГРАД ПЛАН И ПРОГРАМ ПЛАН И ПРОГРАМ Нови Београд, март 2008 ВИША ТЕХНИЧКА ШКОЛА, НОВИ БЕОГРАД ПЛАН И ПРОГРАМ ПЛАН И ПРОГРАМ Нови Београд, март 2008 Компјутерски машински системи, модул Компјутерско пројектовање и моделирање 5. ТМЕ400102 Техничка механика I I НС

Више

НАСТАВНИ ПЛАН И ПРОГРАМ ЈУН 2018/19. 1 Семестар (среда) Време 3 ЕКОНОМИКА ТУРИЗМА И УГОСТИТЕЉСТВА 4 УПРАВЉАЊЕ ТЕХНОЛОГИЈОМ И ОПЕРАЦИ

НАСТАВНИ ПЛАН И ПРОГРАМ ЈУН 2018/19. 1 Семестар (среда) Време 3 ЕКОНОМИКА ТУРИЗМА И УГОСТИТЕЉСТВА 4 УПРАВЉАЊЕ ТЕХНОЛОГИЈОМ И ОПЕРАЦИ НАСТАВНИ ПЛАН И ПРОГРАМ 2012. ЈУН 2018/19. 1 Семестар 19.06.2019. (среда) 3 ЕКОНОМИКА ТУРИЗМА И УГОСТИТЕЉСТВА 4 УПРАВЉАЊЕ ТЕХНОЛОГИЈОМ И ОПЕРАЦИЈАМА 5 ПРИМЕНА ГИС-а У УПРАВЉАЊУ ЖИВОТНОМ СРЕДИНОМ (изборни)

Више

ASAS AS ASAS

ASAS AS ASAS РАСПОРЕД НАСТАВЕ за предмете мастер академских студија 2016/17. година Предмет Модул Датум Време Сала Администрација базе података 8-10. фебруар 2017. 13-17. фебруар 2017. Алати и методе софтверског инжењерства

Више

ОКТОБАР /19. 1 Семестар (понедељак) Време 1 ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 1 ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК I 4 ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК II 2 M ОСНОВИ ЕКОНОМИЈЕ 3 УВОД У ИНФО

ОКТОБАР /19. 1 Семестар (понедељак) Време 1 ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 1 ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК I 4 ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК II 2 M ОСНОВИ ЕКОНОМИЈЕ 3 УВОД У ИНФО ОКТОБАР 2 2018/19. 1 Семестар 07.10.2019. (понедељак) 1 ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 1 ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК I 4 ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК II 2 M ОСНОВИ ЕКОНОМИЈЕ 3 УВОД У ИНФОРМАЦИОНЕ СИСТЕМЕ 10:00 4 УПРАВЉАЊЕ ТЕХНОЛОГИЈОМ И ОПЕРАЦИЈАМА

Више

New Microsoft Excel Worksheet.xlsx

New Microsoft Excel Worksheet.xlsx РАСПОРЕД ПРОСТОРИЈА ЗА ПОЛАГАЊЕ ИСПИТА У ДЕЦЕМБАРСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ ШК. 2017/2018. ГОДИНЕ Основне академске студије (4+1) Студијски програм: Заштита животне средине 1 Математика 1 (П) 27.11. у 16:00 206

Више

РАСПОРЕД ИСПИТА У OKTOБАРСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ ШК. 2018/2019. ГОДИНЕ I година: СВИ СТУДИЈСКИ ПРОГРАМИ Ред. број ПРЕДМЕТ ДАТУМ ВРЕМЕ САЛА 1. Физика

РАСПОРЕД ИСПИТА У OKTOБАРСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ ШК. 2018/2019. ГОДИНЕ I година: СВИ СТУДИЈСКИ ПРОГРАМИ Ред. број ПРЕДМЕТ ДАТУМ ВРЕМЕ САЛА 1. Физика РАСПОРЕД ИСПИТА У OKTOБАРСКОМ I година: СВИ СТУДИЈСКИ ПРОГРАМИ Ред. број ПРЕДМЕТ ДАТУМ ВРЕМЕ САЛА 1. Физика 09.09. 8 часова 3 2. Основи социологије 12.09. 8 часова 1 3. Основи менаџмента 09.09. 8 часова

Више

FAKULTET ORGANIZACIONIH NAUKA

FAKULTET ORGANIZACIONIH NAUKA FAKULTET ORGANIZACIONIH NAUKA KONAČAN RASPORED ISPITA ZA OKTOBARSKI ISPITNI ROK (po datumu) Predmet Odsek P/U Datum Sala Upravljanje kvalitetom dokumentacije UK P 22/09/2007----09:00 RC Informacioni sistemi

Више

???????? ??????

???????? ?????? РАСПОРЕД ИСПИТА Испитни рок Април 2017 - Београд 16-Mar-17 1 Увод у технике гласа 1 22-Mar-17 10:30 Ресавска 78 2 Техника гласа 1 22-Mar-17 10:30 Ресавска 78 3 Основе технике гласа 1 22-Mar-17 10:30 Ресавска

Више

РАСПОРЕД ИСПИТА У АПРИЛСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ ШК. 2018/2019. ГОДИНЕ I година: СВИ СТУДИЈСКИ ПРОГРАМИ Ред. број ПРЕДМЕТ ДАТУМ ВРЕМЕ САЛА 1. Физика

РАСПОРЕД ИСПИТА У АПРИЛСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ ШК. 2018/2019. ГОДИНЕ I година: СВИ СТУДИЈСКИ ПРОГРАМИ Ред. број ПРЕДМЕТ ДАТУМ ВРЕМЕ САЛА 1. Физика I година: СВИ СТУДИЈСКИ ПРОГРАМИ Ред. број ПРЕДМЕТ ДАТУМ ВРЕМЕ САЛА 1. Физика 15.04. 8 часова 3 2. Основи социологије 18.04. 8 часова 1 3. Основи менаџмента 15.04. 8 часова 1 4. Основи економике пословања

Више

FAKULTET ORGANIZACIONIH NAUKA

FAKULTET ORGANIZACIONIH NAUKA FAKULTET ORGANIZACIONIH NAUKA PRELIMINARNI RASPORED ISPITA ZA JANUARSKI ISPITNI ROK 2008. GODINE Predmet Od. P/U Datum Sala Napomena Akcionarstvo i berzansko poslovanje ME U 03.02.2008----10:00 201 Arhitektura

Више

FAKULTET INFORMACIONIH TEHNOLOGIJA R A S P O R E D Studijska grupa: POSLOVNA INFORMATIKA Školska godina: REDOVNI STUDIJ I godina II semesta

FAKULTET INFORMACIONIH TEHNOLOGIJA R A S P O R E D Studijska grupa: POSLOVNA INFORMATIKA Školska godina: REDOVNI STUDIJ I godina II semesta Studijska grupa: POSLOVNA INFORMATIKA Školska godina: 201-201. REDOVNI STUDIJ I godina II semestar od: 01.0.201. do: 14.07.201. 2.0.01.001. Arhitektura i organizacija računarskih sistema Prof. dr Goran

Више

ASAS AS ASAS

ASAS AS ASAS Коначан распоред испита Испитни рок: Мај 2015. Испити за студенте генерације 2014 Акр. Предмет Модул Датум Време Сала Напомена Алати и методе софтверског инжењерства МС14СИРН1 4. мај 2015. 18:00 304 м14860

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ

УНИВЕРЗИТЕТ У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ УНИВЕРЗИТЕТ У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ ИСТОЧНО САРАЈЕВО ИСПИТНИ ТЕРМИНИ ЗА ШК. ГОД. 2017./2018. ОКТОБАРСКИ РОК НАПОМЕНА: ИСПИТЕ ОБАВЕЗНО ПРИЈАВИТИ! ПРВА ГОДИНА МАТЕМАТИКА 1 04.10. 2. МЕХАНИКА

Више

Anketa 8

Anketa 8 Анкета 8 Анкете студената о процени објективности оцењивања Ова анкета је спроведена по предметима за које је реализована настава, али су одбачени сви предмети за које није било бар 4 испитаника. Укупан

Више

Универзитет у Новом Саду ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРВОГ КОНКУРСНОГ РОКА ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ И ИНТЕГРИСАНИХ СТУДИЈА У ШКОЛСКОЈ 2019/

Универзитет у Новом Саду ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРВОГ КОНКУРСНОГ РОКА ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ И ИНТЕГРИСАНИХ СТУДИЈА У ШКОЛСКОЈ 2019/ Универзитет у Новом Саду ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРВОГ КОНКУРСНОГ РОКА ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ И ИНТЕГРИСАНИХ СТУДИЈА У ШКОЛСКОЈ 2019/2020. ГОДИНИ, 26. јун 2019. УКУПАН БРОЈ ПРИЈАВЉЕНИХ

Више

Универзитет у Новом Саду ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРВОГ КОНКУРСНОГ РОКА ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ И ИНТЕГРИСАНИХ СТУДИЈА У ШКОЛСКОЈ 2019/

Универзитет у Новом Саду ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРВОГ КОНКУРСНОГ РОКА ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ И ИНТЕГРИСАНИХ СТУДИЈА У ШКОЛСКОЈ 2019/ Универзитет у Новом Саду ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРВОГ КОНКУРСНОГ РОКА ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ И ИНТЕГРИСАНИХ СТУДИЈА У ШКОЛСКОЈ 2019/2020. ГОДИНИ, 25. јун 2019. УКУПАН БРОЈ ПРИЈАВЉЕНИХ

Више

God_Rasp_2015_ xls

God_Rasp_2015_ xls ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА, НОВИ САД Датум: 14.09.2016, Страна: 1 I I I 1 13 Грађевински материјали и конструкције I 28.01.2016 09.02.2016 31.03.2016 16.06.2016 04.07.2016 01.09.2016 15.09.2016 26.09.2016

Више

RASPORED

RASPORED RASPORED POLAGANJA ISPITA U ISPITNOM ROKU OKTOBAR II ŠKOLSKE 2014/2015. GODINE SREDA, 30.09.2015. GODINE U 09,00 SATI ADAPTIVNA OBRADA SIGNALA ADAPTIVNE ANTENE I MIMO SISTEMI AKUSTIKA I PSIHOAKUSTIKA ALATI

Више

Универзитет у Новом Саду ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРВОГ КОНКУРСНОГ РОКА ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ И ИНТЕГРИСАНИХ СТУДИЈА У ШКОЛСКОЈ 2019/

Универзитет у Новом Саду ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРВОГ КОНКУРСНОГ РОКА ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ И ИНТЕГРИСАНИХ СТУДИЈА У ШКОЛСКОЈ 2019/ Универзитет у Новом Саду ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРВОГ КОНКУРСНОГ РОКА ЗА УПИС СТУДЕНАТА У ПРВУ ГОДИНУ ОСНОВНИХ И ИНТЕГРИСАНИХ СТУДИЈА У ШКОЛСКОЈ 2019/2020. ГОДИНИ, 24. јун 2019. УКУПАН БРОЈ ПРИЈАВЉЕНИХ

Више

Универзитет у Крагујевцу Факултет инжењерских наука Распоред часова за школску 2019/2020. годину Зимски семестар Основне академске студије САДРЖАЈ Маш

Универзитет у Крагујевцу Факултет инжењерских наука Распоред часова за школску 2019/2020. годину Зимски семестар Основне академске студије САДРЖАЈ Маш Факултет инжењерских наука Распоред часова за школску 2019/2020. годину Зимски семестар Основне академске студије САДРЖАЈ Машинско инжењерство 1. година... 2 2. година... 3 3. година... Друмски саобраћај

Више

C E N O V N I K OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE: PRVA GODINA Ekonomija Engleski jezik 1 - Organize Your English Francuski jezik 1 i 2 Lexique Des Affairs pr

C E N O V N I K OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE: PRVA GODINA Ekonomija Engleski jezik 1 - Organize Your English Francuski jezik 1 i 2 Lexique Des Affairs pr C E N O V N I K OSNOVNE AKADEMSKE STUDIJE: PRVA GODINA Ekonomija Engleski jezik 1 - Organize Your English Francuski jezik 1 i 2 Lexique Des Affairs praktikum Matematika 1 Matematika 2 Matematika 2 zbirka

Више

РАСПОРЕД ИСПИТА Испитни рок Април Београд Рб Предмет Датум Време Сала 1 Психологија :00 Немањина 28 2 Основи ТВ продукције

РАСПОРЕД ИСПИТА Испитни рок Април Београд Рб Предмет Датум Време Сала 1 Психологија :00 Немањина 28 2 Основи ТВ продукције РАСПОРЕД ИСПИТА Испитни рок Април 2019 - Београд 1.4.2019 1 Психологија 8.4.2019 11:00 Немањина 28 2 Основи ТВ продукције 8.4.2019 15:00 3 ТВ продукција 6 8.4.2019 15:00 4 ТВ продукција 5 8.4.2019 15:00

Више

Microsoft Word - Tabela 5.2 Specifikacija predmeta.doc

Microsoft Word - Tabela 5.2 Specifikacija predmeta.doc Универзитет у Нишу Машински факултет у Нишу TAБЕЛА 5.2 СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРЕДМЕТА Ниш, октобар 2008. Табела М.5.2-М 1 Спецификација предмета на модулу М 1 : Енергетика и процесна техника 7. М.2.1-ОМ.1-ЕН Простирање

Више

RASPORED POLAGANJA ISPITA U ISPITNOM ROKU DECEMBAR ŠKOLSKE 2016/2017. GODINE PETAK, :00h Arhitektura i organizacija računara Arhitektura

RASPORED POLAGANJA ISPITA U ISPITNOM ROKU DECEMBAR ŠKOLSKE 2016/2017. GODINE PETAK, :00h Arhitektura i organizacija računara Arhitektura RASPORED POLAGANJA ISPITA U ISPITNOM ROKU DECEMBAR ŠKOLSKE 2016/2017. GODINE PETAK, 02.12.2016. 14:00h Arhitektura i organizacija računara Arhitektura i projektovanje softvera Digitalna elektronika Dinamika

Више

Softversko inženjerstvo

Softversko inženjerstvo Softversko inženjerstvo OAS SOFTVERSKO INŽENJERSTBO Trajanje studija: 4 godine Broj ESPB: 240 ESPB Izborni moduli: Modul SI: Softversko inženjerstvo Modul RI: Razvoj igara Modul SI: Softversko inženjerstvo

Више

Raspored nastave ME, EN

Raspored nastave ME, EN ЕНЕРГЕТИКА У ПРВОМ СЕМЕСТРУ 08.50-09.35 1.4 С001 1.2 С205 1.3 С104 09.40-10.25 1.4 С001 1.2 С205 1.3 С104 10.30-11.15 1.1 С202 1.4 С001 1.2 С205 1.3 С104 11.20-12.05 1.1 С202 1.4 С001 1.2 С205 1.3 С104

Више

РАСПОРЕД ИСПИТА Испитни рок Септембар Београд Рб Предмет Датум Време Сала 1 Акробатика и сценске борбе :00 Рсавска 78 2

РАСПОРЕД ИСПИТА Испитни рок Септембар Београд Рб Предмет Датум Време Сала 1 Акробатика и сценске борбе :00 Рсавска 78 2 РАСПОРЕД ИСПИТА Испитни рок Септембар 2015 - Београд 31.8.2015 1 Акробатика и сценске борбе 3 24.8.2015 10:00 Рсавска 78 2 Технологија филма и телевизије 24.8.2015 17:00 3 Технологија филмске и видео камере

Више

???????? ??????

???????? ?????? РАСПОРЕД ИСПИТА Испитни рок Септембар 2019 - Београд Одсек 04-Jul-19 1 Психологија 26-Aug-19 10:00 Немањина 28 2 Увод у медије 26-Aug-19 11:00 Немањина 28 3 Историја светске кинематографије 26-Aug-19 11:00

Више

Microsoft Word - Opis Programa.docx

Microsoft Word - Opis Programa.docx ПРОГРАМ ОБРАЗОВАЊА УЧИТЕЉА ЗА ИЗВОЂЕЊЕ НАСТАВЕ ИЗ ИНФОРМАТИКЕ И РАЧУНАРСТВА У ОСНОВНОЈ ШКОЛИ Ужице, 2018. Програм образовања учитеља за извођење наставе из Информатике и рачунарства у основној школи (у

Више

На основу члана 45. став 2. тачка 24.Статута Прве техничке школе Крушевац, директор ПТШК доноси следеће: РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИСП

На основу члана 45. став 2. тачка 24.Статута Прве техничке школе Крушевац, директор ПТШК доноси следеће: РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИСП На основу члана 5. став 2. тачка 2.Статута Прве техничке школе Крушевац, директор ПТШК доноси следеће: РЕШЕЊЕ О ИМЕНОВАЊУ КОМИСИЈА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ИСПИТА ЗА ВАНРЕДНЕ УЧЕНИКЕ ПРВЕ ТЕХНИЧКЕ ШКОЛЕ КРУШЕВАЦ

Више

#придружи се најбољима Ми улажемо у будућност. Будућност си ти. Постани део успешне Алфа БК породице! О Р Г А Н И З А Ц И Ј А, Т Е Х Н О Л О Г И Ј А Г

#придружи се најбољима Ми улажемо у будућност. Будућност си ти. Постани део успешне Алфа БК породице! О Р Г А Н И З А Ц И Ј А, Т Е Х Н О Л О Г И Ј А Г #придружи се најбољима Ми улажемо у будућност. Будућност си ти. Постани део успешне Алфа БК породице! О Р Г А Н И З А Ц И Ј А, Т Е Х Н О Л О Г И Ј А Г Р А Ђ Е Њ А И М Е Н А Џ М Е Н Т У Г Р А Ђ Е В И Н

Више

ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ

ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ Студијски програм: ДРУМСКИ И ГРАДСКИ САОБРАЋАЈ (три године, 180 бодова, акредитован 2013. године) - у примени за студенте уписане 2018/19. до 2019/20. године - НАСТАВНИ ПЛАН -

Више

KAKO BRŽE DO POSLA ZA StrukovnOG inženjerA zaštite životne sredine

KAKO BRŽE DO POSLA  ZA StrukovnOG inženjerA zaštite životne sredine KAKO BRŽE DO POSLA ZA SPECIJALISTU STRUKOVNOG INŽENJERA ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE Dr Vesna Marjanović, profesor Visoke poslovno-tehničke škole strukovnih studija, Užice Specijalističke strukovne studije

Више

Microsoft Word - Anagazovanje_nastavnici_0809.doc

Microsoft Word - Anagazovanje_nastavnici_0809.doc Универзитет у Нишу Машински факултет у Нишу Ангажовање наставника на студијским програмима из 2007. године др Зоран Боричић, ред. проф. 13.2.8-С1 ТУРБУЛЕНТНА СТРУЈАЊА др Драгиша Никодијевић, ред. проф

Више

ФАКУЛТЕТ ЗА МАШИНСТВО И ГРАЂЕВИНАРСТВО У КРАЉЕВУ УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ ПЛАН ИЗВОЂЕЊА НАСТАВЕ Школска година: 2016/2017

ФАКУЛТЕТ ЗА МАШИНСТВО И ГРАЂЕВИНАРСТВО У КРАЉЕВУ УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ ПЛАН ИЗВОЂЕЊА НАСТАВЕ Школска година: 2016/2017 ФАКУЛТЕТ ЗА МАШИНСТВО И ГРАЂЕВИНАРСТВО У КРАЉЕВУ УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ ПЛАН ИЗВОЂЕЊА НАСТАВЕ Школска година: 20/201 ПЛАН ИЗВОЂЕЊА НАСТАВЕ ШКОЛСКА ГОДИНА: Снежана Ћирић Костић Звање: доцент Основе машинских

Више

Raspored casova xlsx

Raspored casova xlsx Raspored časova za studijski program Nautika i pomorski saobraćaj, I semestar PONEDJELJK UTORK SRIJED ČETVRTK 8:15 Terestrička navigacija, prof. dr Milorad Rašković, Matematika I, prof. dr Nikola Mihaljević,

Више

Microsoft Word - 01-RR-izmenjen-1

Microsoft Word - 01-RR-izmenjen-1 СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ ОСНОВНИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА РАЧУНОВОДСТВО И РЕВИЗИЈА Сврха студијског програма Студијски програм Рачуноводство и ревизија представља један од актуелнијих и атрактивнијих студијских програма,

Више

OCTT Timetable Report

OCTT Timetable Report DRVNOINDUSTRIJSKI ODSJEK 2018/2019/II. sem. Otpornost materijala-predavanja @ Sala 2 (D. Hodžić) Otpornost materijala-vježbe @ RC (D. Hodžić) Nacrtna geometrija sa teh. crtanjem-predavanja @ Čitaona (M.

Више

OCTT Timetable Report

OCTT Timetable Report DRVNOINDUSTRIJSKI ODSJEK 2018/2019/II. sem. Otpornost materijala-predavanja @ Sala 2 (D. Hodžić) Otpornost materijala-vježbe @ RC (D. Hodžić) Nacrtna geometrija sa teh. crtanjem-predavanja @ Čitaona (M.

Више

Microsoft Word - p2-informatika

Microsoft Word - p2-informatika Р е п у б л и к а С р б и ј а КРИМИНАЛИСТИЧКО-ПОЛИЦИЈСКИ УНИВЕРЗИТЕТ Бр: Датум: ПРЕЛИМИНАРНИ РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ИСПИТА ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО Априлски испитни рок 2019. године Ред. Бр. ПРЕДМЕТ НАСТАВНИК

Више

Обавештење

Обавештење Милош Павловић, студент студијског програма Комуникационе технологије из предмета Дигиталне телекомуникације браниће завршни рад под називом теме: "Врсте квантизације сигнала". Одбрана завршног рада одржаће

Више

Школа Ј. Ј. Змај Свилајнац МЕСЕЧНИ ПЛАН РАДА ЗА СЕПТЕМБАР Школска 2018 /2019. Назив предмета: Информатика и рачунарство Разред: 5. Недељни број часова

Школа Ј. Ј. Змај Свилајнац МЕСЕЧНИ ПЛАН РАДА ЗА СЕПТЕМБАР Школска 2018 /2019. Назив предмета: Информатика и рачунарство Разред: 5. Недељни број часова Школа Ј. Ј. Змај Свилајнац МЕСЕЧНИ ПЛАН РАДА ЗА СЕПТЕМБАР јединице 1. 1. Увод у информатику и рачунарство 1. 2. Oрганизација података на рачунару 1. 3. Рад са текстуалним документима 1. 4. Форматирање

Више