Тарифа накнада коју од корисника наплаћује О.Ф.П.С. ПРЕТХОДНЕ ОДРЕДБЕ Члан 1. Овом тарифом накнада коју од корисника наплаћује О.Ф.П.С. (у даљем текст

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "Тарифа накнада коју од корисника наплаћује О.Ф.П.С. ПРЕТХОДНЕ ОДРЕДБЕ Члан 1. Овом тарифом накнада коју од корисника наплаћује О.Ф.П.С. (у даљем текст"

Транскрипт

1 Тарифа накнада коју од корисника наплаћује О.Ф.П.С. ПРЕТХОДНЕ ОДРЕДБЕ Члан. Овом тарифом накнада коју од корисника наплаћује О.Ф.П.С. (у даљем тексту: Тарифа) утврђује се висина и начин обрачуна накнаде коју је корисник по закону дужан да плати за одређени облик искоришћавања предмета заштите, фонограма, који чине репертоар О.Ф.П.С.а. Као субјекат искључивих имовинскоправних овлашћења О.Ф.П.С., у складу са одредбама ове тарифе, са заинтересованим корисницима закључује уговоре о неискључивом уступању овлашћења на одређени облик коришћења свих предмета заштите са репертоара О.Ф.П.С.а, којим се ближе регулишу услови коришћења репертоара, висина и начин плаћања накнаде, као и друга права и обавезе уговорних страна. Члан. Накнада се наплаћује од корисника на основу и у складу са одредбама ове тарифе, као и у складу са одредбом члана. Закона о ауторском и сродним правима (у даљем тексту: Закон). ПОЈАМ ПОЈЕДИНИХ ИЗРАЗА Члан. Фонограм је запис звука, односно одређеног низа звукова, на носачу звука. Под фонограмом, у смислу ове тарифе, сматра се оригинални снимак на коме је звук, односно слика са звуком, снимљен на аналогни, односно дигитални начин, аудио, видео, ТВ, филмском или било којом другом садашњом и будућом техником и поступком или комбинацијом тих техника и поступака. Право на постојећем фонограму није ни на који начин ограничено уграђивањем фонограма у видеограм. Play back, караоке и сл. је коришћење фонограма као тонске основе за наступ извођача чија је интерпретација снимљена на фонограму, уз могућу надоградњу вокалним и инструменталним извођењем уживо преко фонограма. Члан. Репертоар О.Ф.П.С.а чине фонограми:

2 ) домаћих произвођача фонограма и носилаца сродних права, чланова О.Ф.П.С.а, који су О.Ф.П.С.у уговором уступили своја искључива имовинскоправна овлашћења, у складу са чланом. Закона; ) домаћих произвођача фонограма и носилаца сродних права, чија права О.Ф.П.С. штити у складу са чланом. Закона; ) свих страних произвођача фонограма и носилаца сродних права, у складу са Законом и међународном праксом. Члан. Корисник је правно или физичко лице које на територији државе Републике Србије, обављајући своју регистровану делатност, јавно користи репертоар О.Ф.П.С.а, као и свако друго лице које јавно користи репертоар О.Ф.П.С.а. Члан. Начин коришћења репертоара обухвата: ) емитовање, путем радио и ТВ станица (аналогне и дигиталне), укључујући сателитске програме, кабловске, радио и ТВ станице, као и симултано емитовање преко телефона, интернета и др. Коришћење репертоара за емитовање фонограма путем интернета не обухвата "download" који је предмет посебног уговарања између носилаца права и корисника; ) јавно саопштавање (у даљем тексту: саопштавање), којим су обухваћени корисници који обављајући своју делатност или на други начин, у објектима и другим просторима користе репертоар (ресторани, хотели, ноћни клубови, дискотеке, трговине, тржни центри, спортске хале, стадиони, сајамске хале, превозна средства, школе плеса, фитнес центри и др. објекти и простори); ) јавно саопштавање фонограма који се емитује, а све у складу са чланом. Закона. Обавеза плаћања накнаде за саопштавање не зависи од начина коришћења које може бити директно (коришћењем уређаја за репродукцију тонских носача) или индиректно (коришћењем радио и ТВ пријемника и других уређаја за репродукцију репертоара који се емитује). Члан. Приход у смислу ове тарифе је приход који корисник остварује по свим основама (приходи добијени из буџета републике или локалне самоуправе, приходи од спонзора, донатора и сл., приходи од продаје рекламног времена и простора, конзумација јела и пића, резервација, као и сви други начини остваривања прихода), без икаквих умањења. Трошак у смислу ове тарифе је збир свих направљених трошкова које корисник има обављајући делатност у оквиру које користи репертоар, без обзира да ли су плаћени. Минимална накнада у смислу ове тарифе је најнижи износ накнаде који се наплаћује за искоришћавање предмета заштите који чине репертоар О.Ф.П.С.

3 ОБАВЕЗЕ КОРИСНИКА РЕПЕРТОАРА Члан. Корисници фонограма дужни су: ) да испуне своју законску обавезу и прибаве дозволу закључивањем уговора о неискључивом уступању права на искоришћавање предмета заштите са репертоара О.Ф.П.С. и да плате накнаду у складу са чланом. Закона и чланом. Тарифе; ) да редовно обавештавају О.Ф.П.С. о свим чињеницама које су релевантне за обрачун накнаде која се плаћа према и у складу са одредбама ове тарифе; ) да у случају спора око висине накнаде, плате О.Ф.П.С.у, износ накнаде предвиђен овом тарифом, на посебан рачун О.Ф.П.С.а са кога се средства не распоређују носиоцима права до правоснажног окончања спора. Члан. Корисник из реда јавног саопштавања је дужан да у писаној форми, путем редовне или електронске поште или коришћењем обрасца који се налази на сајту О.Ф.П.С.а пријави свако коришћење репертоара. Члан. Свако коришћење репертоара О.Ф.П.С.а обавезује корисника да плати накнаду и испуни и друге обавезе предвиђене Законом и овом тарифом, без обзира на то да ли има или нема закључен уговор са О.Ф.П.С.ом. У случајевима неовлашћеног коришћења предмета заштите који чине репертоар О.Ф.П.С.а, овлашћени заступник О.Ф.П.С.а има право да такво коришћење евидентира и да о томе сачини одговарајући записник. Непоштовање обавеза предвиђених одредбама Закона, ове тарифе и коришћење репертоара без претходног одобрења (дозволе) добијене од О.Ф.П.С.а, сматра се неовлашћеним, односно представља понашање које је супротно важећим законским прописима те је подобно за примену одредби чл.. и. Закона о ауторском и сродним правима којима је такво понашање предвиђено као привредни преступ и прекршај, као и одредби члана. Кривичног законика, према коме се овакво понашање сматра кривичним делом. Члан. Уступљено право је неискључиво право на коришћење фонограма у складу са одредбама ове тарифе. Уступљено право не садржи у себи право корисника да без посебне писане сагласности власника, односно носиоца права, користи фонограме за: ) производњу видеограма; ) снимање и емитовање рекламних порука; ) повезивање са робном марком;

4 ) идентификацију радио, односно ТВ станице; ) премонтиравање и адаптацију снимка (ово не искључује право емитовања дела снимка као самосталне целине); ) промоцију догађаја који нису део емитовања; ) емитовање које би могло бити употребљено као клевета извођача, аутора или продуцента; ) уступање фонограма или дела фонограма у мобилној телефонији. ОБРАЧУН НАКНАДЕ Члан. Ако другачије није уређено овом тарифом, основицу за обрачун накнаде чини укупан приход, који корисник остварује обављајући делатност у оквиру које користи репертоар О.Ф.П.С.а. Ако корисник не остварује приход, основицу за обрачун накнаде чини трошак који корисник има обављајући делатност у оквиру које користи репертоар. Накнада се обрачунава применом процента на основицу ближе описану ст.. и. овог члана, према одговарајућем тарифном броју. Ако се приходи, односно трошкови корисника не могу поуздано утврдити или је утврђивање прихода, односно трошкова или сразмерности тарифног износа приходима неразумно тешко, накнада се може одредити у паушалном износу. Корисник је дужан да плати накнаду у року од осам дана од дана пријема рачуна. Члан. За обавезе корисника солидарно одговарају: лице које користи предмет заштите, власник, држалац и закупац простора у којем је предмет заштите коришћен, организатор активности у којој је дошло до коришћења предмета заштите, као и сервис провајдери (власници интерактивних мрежа мобилних мрежа, интернет провајдери и сл.) и провајдери садржаја, односно лица која предмете заштите чине доступним јавности и на њих могу утицати. Члан. О.Ф.П.С. има право потраживања накнаде штете за искоришћавање предмета заштите за три године уназад. Члан. Накнада за коришћење предмета заштите који чине репертоар О.Ф.П.С.а путем јавног емитовања фонограма, наплаћује се аконтационо на месечном нивоу, до коначног годишњег обрачуна у складу са садржином одредаба у Тарифној класи. Тарифни број.

5 Члан. Престао да важи Члан. Износи накнаде изражени су у бодовима. Вредност бода износи, динара. Износи накнада предвиђених овом тарифом исказани су без пореза на додату вредност и могу се усклађивати са индексом раста цена на мало, према званично објављеним подацима органа надлежног за послове статистике. Члан. Према начину коришћења предмета заштите са репертоара О.Ф.П.С.а, утврђују се следеће тарифне класе: ТАРИФНА КЛАСА. ЕМИТОВАЊЕ ФОНОГРАМА Тарифни број. РАДИОДИФУЗИЈА Корисник је дужан да обезбеди дозволу за емитовање фонограма закључивањем уговора о неискључивом уступању права на емитовање фонограма путем радија/телевизије. Накнада се плаћа месечно у виду аконтације до коначног годишњег обрачуна у проценту од прихода корисника. Реемитовање програма друге радио, односно ТВ станице сматра се емитовањем. Уговором је утврђен износ месечне аконтације за корисника који користи репертоар О.Ф.П.С. (Тарифна класа, Тарифни број ). Корисник је дужан да достави О.Ф.П.С.у биланс успеха до. марта текуће године за претходну годину. Поред биланса успеха, корисник је дужан да приложи и релевантну финансијску и другу документацију из које се може поуздано утврдити основица за обрачун накнаде. Ако корисник не достави годишњи биланс успеха за годину у којој је имао месечно аконтационо задужење, О.Ф.П.С. може за претходни период да утврди коначни годишњи обрачун накнаде паушално. Корисник има право оспоравања тако утврђене накнаде без права одлагања плаћања накнаде. Корисник из овог члана је дужан да доставља О.Ф.П.С.у податке (у виду извештаја) о коришћењу репертоара, називе и трајање фонограма, време емитовања и назив инепретатора и то најкасније до. у месецу за претходни месец, у форми која је предвиђена Правилником о пријави емитованих фонограма од стране емитера.

6 Уколико су дуговања емитера према О.Ф.П.С. већа од тромесечне накнаде, односно уколико емитер не доставља О.Ф.П.С.у податке о емитованим фонограмима у периоду дужем од три месеца, Управни одбор О.Ф.П.С. може да донесе одлуку да је неовлашћени корисник музичких дела, уз претходно образложење које се доставља емитеру. Такав емитер биће пријављен Републичкој радиодифузној агенцији, сходно одредби члана. Закона о радиодифузији, а О.Ф.П.С. задржава право наплате судским путем, као и право да предузме све друге правне мере.. Установе јавног радиодифузног сервиса Корисник је дужан да доставља О.Ф.П.С.у биланс успеха до. марта текуће године за претходну годину. Уколико корисник не разграничи поделу прихода на радио и ТВ, О.Ф.П.С. ће самостално приход поделити у односу % прихода на име радија и % прихода на име ТВ. Уколико корисник не разграничи исказане приходе, накнада се обрачунава у износу од % од исказаних прихода на име претплате, односно донација, субвенција и/или других прихода реализованих интервенцијама државних органа и % од исказаних прихода на име маркетинга и других комерцијалних прихода. Накнада се утврђује према приходима, а висина процента одређена је према заступљености музичког репертоара у односу на укупно трајање програма. Емитери сами одређују и обавештавају О.Ф.П.С. којој класификацији заступљености музичког програма припадају. О.Ф.П.С. задржава право да наведено обавештење упореди са извештајем о мониторингу о емитованим фонограмима одговарајућег емитера од стране независне куће. Корисник из овог члана је дужан да доставља О.Ф.П.С.у податке (у виду извештаја) о коришћењу репертоара, називе и трајање фонограма, време емитовања и назив интерпретатора и то најкасније до. у месецу за претходни месец, у форми која је предвиђена Правилником о пријави емитованих фонограма од стране емитера. Уколико су дуговања емитера према О.Ф.П.С. већа од тромесечне накнаде, односно уколико емитер не доставља О.Ф.П.С.у податке о емитованим фонограмима у периоду дужем од три месеца, Управни одбор О.Ф.П.С. може да донесе одлуку да је неовлашћени корисник музичких дела, уз претходно образложење које се доставља емитеру. Такав емитер биће пријављен Републичкој радиодифузној агенцији, сходно одредби члана. Закона о радиодифузији, а О.Ф.П.С. задржава право наплате судским путем, као и право да предузме све друге правне мере. ТВ станице Заступљеност музичког репертоара % од прихода на име претплате/прихода који су реализовани % од маркетинга и других комерцијалних

7 интервенцијама државних органа прихода до %,%,% од % до %,%,% преко % %,% Радиостанице,% од прихода од маркетинга и других комерцијалних прихода,% од прихода оствареног на име претплате/прихода који су реализовани интервенцијама државних органа. Комерцијалне телевизијске и/или радиостанице Комерцијалним телевизијским и/или радиостаницама се сматрају сви емитери који не наплаћују радиотелевизијску претплату, без обзира да ли обављају своју делатност као јавна предузећа или као неки други облик организовања. Накнада се утврђује према приходима, који не искључују донације или приходе из буџета или другу врсту прихода, а висина процента одређена је према заступљености музичког репертоара у односу на укупно трајање програма. Уколико корисник не разграничи поделу прихода на радио и телевизију, О.Ф.П.С. ће самостално приход поделити у односу % прихода на име радија и % прихода на име телевизије. Основицу за обрачун накнаде и примену процента чине укупни приходи остварени у оквиру телевизијске, односно радијске делатности. Корисници сами одређују и обавештавају О.Ф.П.С. којој класификацији заступљености музичког програма припадају. О.Ф.П.С. задржава право да наведено обавештење упореди са извештајем о мониторингу о емитованим фонограмима одговарајућег емитера од стране независне куће. Уколико су дуговања емитера према О.Ф.П.С. већа од тромесечне накнаде, односно уколико емитер не доставља О.Ф.П.С.у податке о емитованим фонограмима у периоду дужем од три месеца, Управни одбор О.Ф.П.С. може да донесе одлуку да је неовлашћени корисник музичких дела, уз претходно образложење које се доставља емитеру. Такав емитер биће пријављен Републичкој радиодифузној агенцији, сходно одредби члана. Закона о радиодифузији, а О.Ф.П.С. задржава право наплате судским путем, као и право да предузме све друге правне мере. ТВ станице Заступљеност музичког репертоара % од укупног прихода

8 до %,% од % до %,% преко % % Уколико корисник не достави биланс успеха до. марта текуће године за претходну годину, накнада се обрачунава у паушалном износу у висини од, бодова месечно по становнику, према подацима о техничкој зони покривености добијених од надлежних државних органа. Накнада утврђена претходним ставом не може бити нижа од. бодова месечно. Радиостанице,% од укупних прихода Уколико корисник не достави биланс успеха до. марта текуће године за претходну годину, накнада се обрачунава у паушалном износу у висини од, бодова месечно по становнику, према подацима о техничкој зони покривености добијених од надлежних државних органа. Накнада утврђена претходним ставом не може бити нижа од бодова месечно. + Види: чл.. Измена и допуна /.. Подела коришћења канала (time sharing) Подразумева поделу коришћења фреквенције заједничког канала емитера у одређеном проценту и одређеном временском периоду. Корисници којима је одобрена подела у коришћењу канала дужни су да О.Ф.П.С.у доставе уговор о подели фреквенције на заједничком каналу, за који је сагласност дала Републичка радиодифузна агенција. Уколико корисници који врше поделу коришћења канала не доставе О.Ф.П.С.у уговор о подели фреквенције, О.Ф.П.С. ће самостално поделити фреквенцију на заједничком каналу на једнаке делове. Све остале одредбе Тарифе, које се односе на емитере, примењују се и код поделе коришћења заједничког канала (time sharing).. Радио/ТВ станице цивилног сектора Плаћају по посебном споразуму са О.Ф.П.С.ом.. Емитовање путем сателита и кабловско емитовање сопственог програма Правна лица са седиштем у Србији и која емитују и/или реемитују из Србије преко сателита сопствену кабловску програмску понуду или програмски пакет сателитских програма или комбинацију истих, који нуде, уз одговарајући

9 пријемни уређај, плаћају накнаду О.Ф.П.С.у сагласно тарифном броју. Тарифе, која је одређена за кабловске реемитере. За правна лица са седиштем у Србији и која реемитују програм из Србије а која искључиво емитују и/или реемитују сопствени програм путем кабловске дистрибутивне мреже, интернета или сателита, примењује се Тарифа одређена за земаљско емитовање, као за ТВ и радио програм за комерцијалне земаљске емитере. Правно лице са седиштем у Србији које у оквиру своје делатности, као емитер, а које већ има закључен уговор са О.Ф.П.С. за земаљско емитовање програма и поседује више других појединачних кабловских канала у кабловској дистрибутивној мрежи, на исто јединствено правно лице, без обзира на начин и врсту емитовања, закључењем уговора са О.Ф.П.С.ом и плаћањем накнаде за земаљско емитовање ослобађа се обавезе закључења појединачних уговора за сваку другу врсту и начин емитовања. Такође, емитер који представља јединствени правни субјект, а садржи више телевизијских и радио канала је у обавези да плати минималну накнаду у износу од бодова за сваки додатни емисиони телевизијски кабловски канал на месечном нивоу и износ од бодова за сваки додатни емисиони радио канал на месечном нивоу. То се искључиво односи на отворене кабловске канале, а не на "pay per view" (плати па гледај). У случају да се за тај посебан кабловски канал не може утврдити колики је остварен приход од маркетинга који има више канала у емитовању. Ове одредбе се односе само на телевизијски програм. Уколико се накнада за емитера који представља посебно правно лице не може утврдити на начин прописан одредбама Тарифе, који се односи на емитовање телевизијског и радио програма путем сателита и кабловско емитовање сопственог програма у кабловској дистрибутивној мрежи, слањем сигнала up linkом са територије Републике Србије намењених за јавни пријем, у непрекинутом комуникационом ланцу ка сателиту и назад на земљу, утврђује се минимална накнада у износу од бодова месечно за телевизијски програм и бодова месечно за радио програм. Уколико су дуговања емитера који емитује преко сателита према О.Ф.П.С. већа од тромесечне накнаде, Управни одбор О.Ф.П.С. може да донесе одлуку да је неовлашћени корисник музичких дела, уз претходно образложење које се доставља емитеру. Такав емитер биће пријављен Републичкој радиодифузној агенцији и Републичкој агенцији за телекомуникације, сходно одредби члана. Закона о радиодифузији, а О.Ф.П.С. задржава право наплате судским путем, као и право да предузме све друге правне мере. Тарифни број. КАБЛОВСКО РЕЕМИТОВАЊЕ, бодова месечно по домаћинству за реемитовање до радио и ТВ канала,, бодова месечно по домаћинству за сваки додатни канал.

10 Кабловски реемитер је дужан да достави извештај о броју домаћинстава/прикључака, као и попис радио и ТВ канала које реемитује до. у месецу за претходни месец. Попис канала мора садржати све канале који чине понуду кабловског реемитера. Уколико су дуговања кабловског реемитера према О.Ф.П.С. већа од тромесечне накнаде, Управни одбор О.Ф.П.С. може да донесе одлуку да је неовлашћени корисник музичких дела, уз претходно образложење које се доставља кабловском реемитеру. Такав кабловски реемитер биће пријављен Републичкој радиодифузној агенцији и Републичкој агенцији за телекомуникације, сходно одредби члана. Закона о радиодифузији, а О.Ф.П.С. задржава право наплате судским путем, као и право да предузме све друге правне мере. Тарифни број /. ЕМИТОВАЊЕ/РЕЕМИТОВАЊЕ ПУТЕМ САТЕЛИТА, КАБЛОВСКИХ СИСТЕМА/ИПТВ И ДРУГИХ ДИГИТАЛНИХ ТЕХНОЛОГИЈА (DVBT, ТОТАЛ ТВ, D, Wi Fi и сл.), бодова месечно по домаћинству/декодеру за реемитовање до радио и ТВ канала,, бодова месечно по домаћинству/декодеру за сваки додатни канал. Реемитер је дужан да достави извештај о броју домаћинстава/декодера (settopboxова) до. у месецу за претходни месец. Правна лица са седиштем у Србији, која реемитују преко сателита сопствену кабловску програмску понуду или програмски пакет сателитских програма или комбинацију истих, који нуде, уз одговарајући пријемни уређај, плаћају накнаду О.Ф.П.С.у сагласно тарифном броју. Тарифе, која је одређена за кабловске реемитере. За правна лица са седиштем у Србији, која искључиво емитују и/или реемитују сопствени програм путем кабловске дистрибутивне мреже, интернета или сателита, примењује се Тарифа одређена за земаљско емитовање. Правна лица са седиштем у Србији, која пружају пријем телевизијског и/или сателитског програма у оквиру интернет програмског пакета (ИПТВ), уз одговарајући пријемни уређај, плаћају накнаду сагласно тарифном броју. Тарифе, која је одређена за кабловске реемитере. Тарифни број. ИНТЕРАКТИВНО ЧИЊЕЊЕ ФОНОГРАМА ДОСТУПНИМ ЈАВНОСТИ Интерактивни приступ репертоару О.Ф.П.С.а обухвата омогућавање крајњем кориснику приступ репертоару на изабрани начин, у обиму који он одреди и у изабрано време. Интерактивни приступ репертоару подразумева: преслушавање пренос у току емитовања или на захтев појединца, без могућности задржавања/снимања дела (снимања на хард диск, мобилни телефон и сл.) и/или

11 снимање одабраног дела репертоара О.Ф.П.С. на одговарајући трајни носач звука. Солидарни дужници по питању плаћања накнаде за интерактивни приступ репертоару О.Ф.П.С.а и испуњавања других обавеза утврђених законом и овом тарифом су: сервис провајдери (власници интерактивних мрежа мобилних мрежа, интернет провајдери и сл.), провајдери садржаја, односно лица која репертоар О.Ф.П.С.а чине доступним јавности и на њега могу утицати. За сваки вид интерактивног приступа репертоару О.Ф.П.С.а доступним јавности или нови начин употребе који није обухваћен овом тарифом, О.Ф.П.С. ће издавати посебне дозволе, а у складу са законом.. Преслушавање (streaming) без могућности задржавања/снимања музичког дела Преслушавање WEB RADIO, WEB SIMULCASTING, WEB TV и сл. Накнада се плаћа месечно, у износу од % од укупних прихода, који укључују и приход од реклама, спонзорства, донација, компензација и сл. Корисник је дужан да једном месечно, до. у месецу достави О.Ф.П.С.у извештај о оствареном приходу у претходном месецу. Корисник је дужан да једном месечно, до. у месецу достави О.Ф.П.С.у листу коришћених предмета заштите, са називом фонограма, именима извођача и трајањем предмета заштите у секундама. Минимална накнада за ову врсту коришћења предмета заштите износи бодова месечно. ТАРИФНА КЛАСА. САОПШТАВАЊЕ ФОНОГРАМА Овим се утврђује висина и начин утврђивања ауторске накнаде и накнаде за интерпретаторе и произвођаче фонограма, коју корисници музичких дела, интерпретација и фонограма у Републици Србији плаћају по основу: а) јавног саопштавања музичких дела, интерпретација и фонограма који се емитују са репертоара организација за колективно остваривање ауторског и сродних права; б) јавног саопштавања музичких дела, интерпретација и фонограма са носача звука и носача звука и слике из репертоара организација за колективно остваривање ауторског и сродних права. Износи накнада за јавно саопштавање у Тарифним бројевима су у динарима и дати су на месечном нивоу. Разврставање корисника у групе, које је дато у табели из овог члана, извршено је на основу Категоризације корисника који врше јавно саопштавање

12 музичких дела, интерпретација и фонограма за територију Републике Србије ("Службени гласник РС", број /). Корисници чије је седиште на територији општина наведених у групама,,, и групи "девастирана подручја" разврстани су у складу са чланом. Уредбе о утврђивању јединствене листе развијености региона и јединица локалне самоуправе за. годину ("Службени гласник РС", број /). Ариље, Бачка Паланка, Беочин, Врбас, Вршац, Зрењанин, Кањижа, Косјерић, Крагујевац, Лајковац, Ниш, Панчево, Пећинци, Пожаревац, Сента, Сремски Карловци, Стара Пазова, Суботица, Ужице, Чачак, Шабац. Ада, Александровац, Апатин, Аранђеловац, Бач, Бачка Топола, Бечеј, Бор, Ваљево, Врање, Врњачка Бања, Горњи Милановац, Зајечар, Инђија, Јагодина, Кикинда, Кладово, Крушевац, Кула, Лапово, Лучани, Неготин, Нови Бечеј, Нови Кнежевац, Пирот, Пожега, Рума, Смедерево, Сомбор, Сремска Митровица, Темерин, Топола, Чајетина. Алексинац, Алибунар, Бајина Башта, Баточина, Бачки Петровац, Бела Црква, Богатић, Бољевац, Велика Плана, Велико Градиште, Владимирци, Деспотовац, Димитровград, Жабаљ, Жабари, Ириг, Кнић, Ковачица, Ковин, Коцељева, Краљево, Лесковац, Лозница, Мајданпек, Мали Иђош, Нова Црња, Нови Пазар, Опово, Осечина, Оџаци, Параћин, Прокупље, Свилајнац, Сечањ, Смедеревска Паланка, Сокобања, Србобран, Тител, Трстеник, Ћићевац, Ћуприја, Уб, Шид. Блаце, Брус, Власотинце, Гаџин Хан, Дољевац, Житиште, Ивањица, Књажевац, Крупањ, Љиг, Љубовија, Мало Црниће, Мерошина, Мионица, Нова Варош, Петровац на Млави, Пландиште, Прибој, Ражањ, Рача, Рашка, Рековац, Чока. Бабушница, Бела Паланка, Бојник, Босилеград, Бујановац, Варварин, Владичин Хан, Голубац, Жагубица, Житорађа, Куршумлија, Кучево, Лебане, Мали Зворник, Медвеђа, Прешево, Пријепоље, Сврљиг, Сјеница, Сурдулица, Трговиште, Тутин, Црна Трава. Група Група Група Група Девастирана подручја Корисници чије је седиште на територији а разврстани су сагласно Одлуци о одређивању зона на територији града а ("Службени лист града а", бр. /, / и /) зона I зона II зона III зона IV

13 зона V зона VI зона VII зона VIII зона посебних намена Корисници чије је седиште на територији Новог Сада разврстани су сагласно Одлуци о локалним комуналним таксама града Новог Сада ("Службени лист града Новог Сада", бр. /, /, /, / и /) Делови Новог Сада ограничени улицама: Булевар ослобођења, Булевар Јаше Томића до Кисачке улице, Кисачком улицом до Улице Јована Цвијића, Улицом Јована Цвијића, Гундулићевом улицом, Улицом Јаше Игњатовића, Косовском улицом до Улице Марка Миљанова, Улицом Марка Миљанова, ским кејом, Кејом жртава рације, Сунчаним кејом до Моста слободе као и Булеваром цара Лазара, Булевар краља Петра I, Булевар Јаше Томића и у Петроварадину, Петроварадинска тврђава и Штросмајерова улица. Делови Новог Сада и Петроварадина који нису обухваћени у зони I и Сремска Каменица. Насељена места која нису обухваћена у зони I и Нови Сад II зона I зона II зона III Тарифни број. Угоститељска делатност (сплавови, дискотеке, клубови, барови, ресторани, кафеи, кафићи и сл.) Површина (m ) За сваких наредн их m увећати износ за Девастира на подручја зона VIII,

14 зона посебних намена зона VII зона VI, зона III Група, зона V Група, зона IV Група, зона III Група, зона II, зона II зона I, зона I Напомена: У ову категорију спадају сви корисници који обављају угоститељску делатност и јавно саопштавају музичка дела, интерпретације и фонограме. Ближе шта се сматра угоститељском делатношћу и који угоститељски објекти постоје, погледати Правилник о условима и начину обављања угоститељске делатности, начину пружања угоститељских услуга, разврставању угоститељских објеката и минимално техничким условима за уређење и опремање угоститељских објеката ("Службени гласник РС", број /). Изузетак чине угоститељски објекти чија површина прелази квадратних метара у смислу члана а став. Закона о ауторском и сродним правима ("Службени гласник РС", бр. /, / и /) који се сврставају у тарифни број. Тарифни број. Трговина на велико и мало (бутици, продавнице, самосталне трговинске

15 радње, продавнице музичких уређаја, аудио и видео носача, киосци брзе хране који не поседују део за смештај гостију и сл.) Површина (m ) За сваких наредни х m увећати износ за Девастиран а подручја Група IV, зона VIII, зона посебних намена зона VII Група III, зона VI и зона III зона V зона IV Група II, зона II зона III Група I, зона II и зона I

16 зона I Површ ина (m ) Тарифни број. Велики комерцијални простори (хотели и пансиони, хипермаркети, супермаркети, робне куће, трговински центри) За сваки х наред них m увећа ти износ за Деваст ирана подручј а Београ д зона VIII, Београ д зона посебн их намена Група IV, Београ д зона VII Београ д зона VI Београ д зона V Група III

17 Београ д зона IV, Нови Сад зона III Београ д зона III Група II, Београ д зона II, Нови Сад зона II Група I, Београ д зона I, Нови Сад зона I Напомена: У погледу ближег одређења појмова као што су хипермаркет, супермаркет, робна кућа и тако даље, погледати Правилник о класификацији трговинских формата ("Службени гласник РС", брoj /). Тарифни број. Остали корисници за које јавно саопштавање није од посебног значаја за обављање делатности (позоришта, биоскопи, музеји, галерије, спортске сале, видео клубови, CD клубови, филијале банака, пошта, кладионице, билијар сале, коцкарнице и сл.) Површина (m ) За сваких наредни х m увећати износ за Девастиран а подручја

18 Група IV, зона VIII, зона посебних намена зона VII Група III, зона VI и зона III зона V зона IV Група II, зона II зона III Група I, зона II и зона I зона I Тарифни број. Остали корисници за које је јавно саопштавање од суштинског значаја за обављање делатности (аеробик центри, фитнес програми, клизалишта, дечије играонице, плесне школе и сл.) Површина (m ) За сваких наредн их

19 m увећати износ за Девастира на подручја Група IV, зона VIII, зона посебних намена зона VII Група III, зона VI и зона III зона V зона IV Група II, зона II зона III Група I, зона II и зона I зона I Тарифни број. Транспорт

20 Врста возила Динара Аутобус, по возилу Путнички авион, по авиону Путнички воз, по озвученом вагону Путнички брод, по броду ТАРИФНА КЛАСА. ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПРИМЕРАКА ФОНОГРАМА Тарифни број. ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПРИМЕРАКА ФОНОГРАМА НА ФОНОГРАМУ Накнада се плаћа месечно, у износу од % од прихода корисника. Корисник је дужан да достави податке о приходу, до. у месецу за претходни месец. Ако корисник не достави податке о приходу у предвиђеном року, накнада се обрачунава у износу од динара по могућем броју изнајмљених фонограма који утврђује О.Ф.П.С. Тарифни број. ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПРИМЕРАКА ФОНОГРАМА НА ВИДЕОГРАМУ Накнада се плаћа месечно, у износу од % од прихода, односно % ако корисник у исто време и на истом месту изнајмљује и видео касете са филмовима. Корисник је дужан да достави податке о приходу, до. у месецу за претходни месец. Ако корисник не достави податке о приходу у предвиђеном року, накнада се обрачунава у износу од динара по могућем броју изнајмљених видеограма који утврђује О.Ф.П.С. ТАРИФНА КЛАСА. ПОСЕБНА НАКНАДА престала да важи The linked image cannot be displayed. The file may have been moved, renamed, o ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ Члан.

21 Измене и допуне ове тарифе врше се на начин и у поступку по коме су утврђене и донете одредбе ове тарифе. Члан. Ова тарифа ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у "Службеном гласнику Републике Србије", изузев члана, који ће се примењивати од. јануара. године. Даном ступања на снагу ове тарифе, престаје да важи Тарифа накнада које од корисника наплаћује О.Ф.П.С. ("Службени гласник Републике Србије", бр. /, /, /, / и /), изузев члана, који ће се примењивати до. децембра. године.

UREDBA O UTVRĐIVANJU JEDINSTVENE LISTE RAZVIJENOSTI REGIONA I JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE ZA GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 62/2013) Član 1 Ovom

UREDBA O UTVRĐIVANJU JEDINSTVENE LISTE RAZVIJENOSTI REGIONA I JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE ZA GODINU (Sl. glasnik RS, br. 62/2013) Član 1 Ovom UREDBA O UTVRĐIVANJU JEDINSTVENE LISTE RAZVIJENOSTI REGIONA I JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE ZA 2013. GODINU ("Sl. glasnik RS", br. 62/2013) Član 1 Ovom uredbom utvrđuje se jedinstvena lista razvijenosti

Више

Tarifa za ostvarivanje prava na naknadu za javno saopštavanje muzičkih dela, interpretacija i fonograma u prevoznim sredstvima, bioskopima, pozorištim

Tarifa za ostvarivanje prava na naknadu za javno saopštavanje muzičkih dela, interpretacija i fonograma u prevoznim sredstvima, bioskopima, pozorištim Na osnovu člana 12. stav 3. Zakona o izmenama i dopunama Zakona o autorskom i srodnim pravima ( Službeni glasnik RS, broj 119/12) i člana 176. Zakona o autorskom i srodnim pravima ( Službeni glasnik RS,

Више

Microsoft Word _Lat.DOC

Microsoft Word _Lat.DOC Z A K O N O RASPODELI TRANSFERNIH SREDSTAVA IZ BUDŽETA REPUBLIKE SRBIJE I UČEŠĆU OPŠTINA, GRADOVA I GRADA BEOGRADA U POREZU NA ZARADE U 2005. GODINI Član 1. Ovim zakonom uređuje se raspodela transfernih

Више

Република Србија Републички завод за статистику Статистика спољне трговине Спољнотрговински робни промет Републике Србије у хиљадама EUR, по окрузима

Република Србија Републички завод за статистику Статистика спољне трговине Спољнотрговински робни промет Републике Србије у хиљадама EUR, по окрузима 1) 12028410.3 16392856.6-4364446.3 Београдски регион 2745172.7 7161918.8-4416746.1 Регион Војводине 3860269.8 4602433.5-742163.7 Регион Шумадије и Западне Србије 3479553.3 2827678.8 651874.5 Регион Јужне

Више

Z A K O N

Z A K O N Z A K O N O OBIMU SREDSTAVA I UČEŠĆU OPŠTINA I GRADOVA U POREZU NA ZARADE I POREZU NA PROMET U 2003. GODINI Član 1. Ovim zakonom utvrđuje se deo sredstava za vršenje poverenih i drugih zakonom određenih

Више

Prilog 3

Prilog 3 СПИСАК ОПШТИНА, ГРАДОВА, АУТОНОМНИХ ПОКРАЈИНА И РЕПУБЛИКЕ СА ШИФРАМА ТРЕЗОРА И НАДЛЕЖНИМ ОРГАНИЗАЦИОНИМ ЈЕДИНИЦАМА УПРАВЕ ЗА ТРЕЗОР Прилог 3 Организациона јединица Општина - ознака број Филијала Експозитура

Више

СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ИНСТИТУЦИЈЕ КОЈЕ СУ ИЗРАДИЛЕ ПЛАН ИНТЕГРИТЕТА 1. МИНИСТАРСТВО РЕГИОНАЛНОГ РАЗВОЈА И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 2. АДА 3. АЛЕКСАНДРОВ

СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ИНСТИТУЦИЈЕ КОЈЕ СУ ИЗРАДИЛЕ ПЛАН ИНТЕГРИТЕТА 1. МИНИСТАРСТВО РЕГИОНАЛНОГ РАЗВОЈА И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 2. АДА 3. АЛЕКСАНДРОВ ИНСТИТУЦИЈЕ КОЈЕ СУ ИЗРАДИЛЕ ПЛАН ИНТЕГРИТЕТА 1. МИНИСТАРСТВО РЕГИОНАЛНОГ РАЗВОЈА И ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 2. АДА 3. АЛЕКСАНДРОВАЦ 4. АЛЕКСИНАЦ 5. АПАТИН 6. АРИЉЕ 7. БАБУШНИЦА 8. БАЈИНА БАШТА 9. БАТОЧИНА 10.

Више

Microsoft Word - odluka-FORMIRAJU SE IZBORNE JEDINICE.doc

Microsoft Word - odluka-FORMIRAJU SE IZBORNE JEDINICE.doc Скупштина Коморе медицинских сестара и здравствених техничара Србије, на основу члана 19. Закона о коморама здравствених радника (''Сл. гл. РС'' бр. 107/2005), члана 25 Статута КМСЗТС (''Сл. гл. РС'' бр.

Више

ПРИЛОГ 1 Табела 1 Резултати ученика који су испит полагали на српском језику Назив школске управе Назив округа Назив општине Развијеност општине Број

ПРИЛОГ 1 Табела 1 Резултати ученика који су испит полагали на српском језику Назив школске управе Назив округа Назив општине Развијеност општине Број ПРИЛОГ 1 Табела 1 Резултати ученика који су испит полагали на српском језику БЕОГРАД ЧАЧАК ЈАГОДИНА МОРАВИЧКИ ПОМОРАВСКИ Барајево изнад РП 227 472 461 438 Чукарица изнад РП 1593 530 540 515 Гроцка изнад

Више

Правилник о измени Правилника о облику и садржини пријаве за евидентирање обвезника ПДВ, поступку евидентирања и брисања из евиденције и о облику и са

Правилник о измени Правилника о облику и садржини пријаве за евидентирање обвезника ПДВ, поступку евидентирања и брисања из евиденције и о облику и са Правилник о измени Правилника о облику и садржини пријаве за евидентирање обвезника ПДВ, поступку евидентирања и брисања из евиденције и о облику и садржини пореске пријаве ПДВ Члан 1. У Правилнику о облику

Више

УКУПНА НАКНАДА УМАЊЕНА ЗА ПАРТИЦИПАЦИЈУ Партиципација Лекови на рецепт и помагала преко апотека Исхрана болесника Накнада за дијализни материјал и лек

УКУПНА НАКНАДА УМАЊЕНА ЗА ПАРТИЦИПАЦИЈУ Партиципација Лекови на рецепт и помагала преко апотека Исхрана болесника Накнада за дијализни материјал и лек 1 Дом здравља Бачка Топола 185.542 5.735 40.958 7.189 9.921 10.667 472 1.901 258.583 2 Дом здравља Мали Иђош 57.713 1.831 11.816 2.415 3.219 748 76.246 3 Апотека Суботица 378.580 80.562 298.018 4 Дом здравља

Више

З А К О Н О СЕДИШТИМА И ПОДРУЧЈИМА СУДОВА И ЈАВНИХ ТУЖИЛАШТАВА ПРЕДЛОГ I. ПРЕДМЕТ ЗАКОНА Члан 1. Овим законом оснивају се прекршајни, основни, виши, п

З А К О Н О СЕДИШТИМА И ПОДРУЧЈИМА СУДОВА И ЈАВНИХ ТУЖИЛАШТАВА ПРЕДЛОГ I. ПРЕДМЕТ ЗАКОНА Члан 1. Овим законом оснивају се прекршајни, основни, виши, п З А К О Н О СЕДИШТИМА И ПОДРУЧЈИМА СУДОВА И ЈАВНИХ ТУЖИЛАШТАВА ПРЕДЛОГ I. ПРЕДМЕТ ЗАКОНА Члан 1. Овим законом оснивају се прекршајни, основни, виши, привредни и апелациони судови, одређују њихова седишта

Више

Број судија у судовима на дан године

Број судија у судовима на дан године Број судија у судовима на дан 30.06.2016. године 1 Високи савет судства Број судија у судовима на дан 30.06.2016. године Број судија по одлуци Број упражњених судијских Врховни касациони суд 38 37 1 Управни

Више

Број судија у судовима на дан године

Број судија у судовима на дан године Број судија у судовима на дан 30.03.2017. године Високи савет судства Број судија у судовима на дан 30.03.2017. године Број судија по одлуци Број упражњених судијских Врховни касациони суд 41 37 4 Управни

Више

ИЗРАДА ПЛАНА ИНТЕГРИТЕТА-ДРУГИ ЦИКЛУС СИСТЕМ ЗДРАВСТВА Р. БР. ИНСТИТУЦИЈЕ КОЈЕ СУ ДОНЕЛЕ ПЛАН ИНТЕГРИТЕТА 1 АГЕНЦИЈА ЗА АКРЕДИТАЦИЈУ ЗДРАВСТВЕНИХ УСТА

ИЗРАДА ПЛАНА ИНТЕГРИТЕТА-ДРУГИ ЦИКЛУС СИСТЕМ ЗДРАВСТВА Р. БР. ИНСТИТУЦИЈЕ КОЈЕ СУ ДОНЕЛЕ ПЛАН ИНТЕГРИТЕТА 1 АГЕНЦИЈА ЗА АКРЕДИТАЦИЈУ ЗДРАВСТВЕНИХ УСТА СИСТЕМ ЗДРАВСТВА Р. БР. ИНСТИТУЦИЈЕ КОЈЕ СУ ДОНЕЛЕ ПЛАН ИНТЕГРИТЕТА 1 АГЕНЦИЈА ЗА АКРЕДИТАЦИЈУ ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА СРБИЈЕ 2 АГЕНЦИЈА ЗА ЛЕКОВЕ И МЕДИЦИНСКА СРЕДСТВА 3 АПОТЕКА БЕОГРАД 4 АПОТЕКА ВАЉЕВО

Више

На основу чл. 30. став 1. Закона о државној управи ( Службени гласник РС, бр. 79/05,101/07, 95/10 и 99/14), а у вези члана 61. Закона о дивљачи и ловс

На основу чл. 30. став 1. Закона о државној управи ( Службени гласник РС, бр. 79/05,101/07, 95/10 и 99/14), а у вези члана 61. Закона о дивљачи и ловс На основу чл. 30. став 1. Закона о државној управи ( Службени гласник РС, бр. 79/05,101/07, 95/10 и 99/14), а у вези члана 61. Закона о дивљачи и ловству ( Службени гласник РС, број 18/10), в.д. директора

Више

Microsoft Word - Sporazum o tarifi, godine, jakta igre na srecu

Microsoft Word - Sporazum o tarifi, godine, jakta igre na srecu На основу овлашћења из члана 177, став 1. Закона о ауторском и сродним правима ( Сл. гласник РС бр. 104/09), закључује се између 1. Организације произвођача фонограма Србије, из Београда, улица Табановачка

Више

Споразум о јединственој тарифи накнада за емитовање фонограма и на њима забележених интерпретација Споразум је објављен у "Службеном гласнику РС", бр.

Споразум о јединственој тарифи накнада за емитовање фонограма и на њима забележених интерпретација Споразум је објављен у Службеном гласнику РС, бр. Споразум о јединственој тарифи накнада за емитовање фонограма и на њима забележених интерпретација Споразум је објављен у "Службеном гласнику РС", бр. 25/2014, 40/2015 и 47/2015. ПРЕТХОДНЕ ОДРЕДБЕ Члан

Више

01konkurs2007

01konkurs2007 На основу члана 49 и 50 Закона о радиодифузији ( Службени гласник број 42/02, 97/04, 76/05, 79/05 - др. закон, 62/06 и 85/06), члана 76 Закона о телекомуникацијама ( Службени гласник број 44/03), Плана

Више

Књиговодствена вредност пословних зграда и других некретнина Републичког завода за зравствено осигурање на дан 31

Књиговодствена вредност пословних зграда и других некретнина Републичког завода за зравствено осигурање на дан 31 Књиговодствена вредност пословних зграда и других некретн Републичког фонда за здравствено осигурање на дан 31.12011.године А. Пословне зграде и пословни објекти 01. Филијала за Северно-бачки округ Суботица

Више

СПИСАК ПОШТА ЗА ПРОДАЈУ СУДСКИХ ТАКСЕНИХ МАРАКА ПОШТAНСКИ БРОЈ ПОШТА АДРЕСА ОПШТИНА Београд 6 Савска 2/Масарикова 2/Немањина 9 Савски венац 1101

СПИСАК ПОШТА ЗА ПРОДАЈУ СУДСКИХ ТАКСЕНИХ МАРАКА ПОШТAНСКИ БРОЈ ПОШТА АДРЕСА ОПШТИНА Београд 6 Савска 2/Масарикова 2/Немањина 9 Савски венац 1101 11000 Београд 6 Савска 2/Масарикова 2/Немањина 9 Савски венац 11010 Београд 48 Кумодрашка 153 Вождовац 11050 Београд 22 Устаничка 182/Устаничка 14 Звездара 11061 Београд 139 Таковска 2 Палилула 11101 Београд

Више

Preuzeto iz elektronske pravne baze Paragraf Lex UREDBA O USLOVIMA ZA PODSTICAJ I RAZVOJ PREDUZEĆA I PREDUZETNIŠTVA U NERAZVIJENIM OPŠ

Preuzeto iz elektronske pravne baze Paragraf Lex UREDBA O USLOVIMA ZA PODSTICAJ I RAZVOJ PREDUZEĆA I PREDUZETNIŠTVA U NERAZVIJENIM OPŠ www.paragraf.rs Preuzeto iz elektronske pravne baze Paragraf Lex UREDBA O USLOVIMA ZA PODSTICAJ I RAZVOJ PREDUZEĆA I PREDUZETNIŠTVA U NERAZVIJENIM OPŠTINAMA U 2011. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 3/2011,

Више

Oktobar2013UredbaOPlanuMreze

Oktobar2013UredbaOPlanuMreze На основу члана 47. Закона о здравственој заштити ("Службени гласник РС", бр. 107/05, 72/09 - др. закон, 88/10, 99/10 и 57/11) и члана 42. став 1. Закона о Влади ("Службени гласник РС", бр. 55/05, 71/05

Више

РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ПЕНЗИЈСКО И ИНВАЛИДСКО ОСИГУРАЊЕ СТАТИСТИЧКИ МЕСЕЧНИ БИЛТЕН III / 2019 БЕОГРАД, април године

РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ПЕНЗИЈСКО И ИНВАЛИДСКО ОСИГУРАЊЕ СТАТИСТИЧКИ МЕСЕЧНИ БИЛТЕН III / 2019 БЕОГРАД, април године РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ПЕНЗИЈСКО И ИНВАЛИДСКО ОСИГУРАЊЕ СТАТИСТИЧКИ МЕСЕЧНИ БИЛТЕН III / 2019 БЕОГРАД, април 2019. године ПРЕДГОВОР Ради што бољег информисања заинтересованих података из области пензијског

Више

А - Број кандидата Б - Просечна оцена кандидата В - Број кандидата са наградом Г - Број кандидата који је полагао математику Д - Просечан број освојен

А - Број кандидата Б - Просечна оцена кандидата В - Број кандидата са наградом Г - Број кандидата који је полагао математику Д - Просечан број освојен А - Број кандидата Б - Просечна оцена кандидата В - Број кандидата са наградом Г - Број кандидата који је полагао математику Д - Просечан број освојених поена из математике Ђ - Број кандидата који је полагао

Више

СПИСАК КОРИСНИКА ЈАВНИХ СРЕДСТАВА Група* Назив Место Орг. јед. Управе за трезор I КОРИСНИЦИ ЈАВНИХ СРЕДСТАВА КОЈИ СУ УКЉУЧЕНИ У СИСТЕМ

СПИСАК КОРИСНИКА ЈАВНИХ СРЕДСТАВА Група* Назив Место Орг. јед. Управе за трезор I КОРИСНИЦИ ЈАВНИХ СРЕДСТАВА КОЈИ СУ УКЉУЧЕНИ У СИСТЕМ СПИСАК КОРИСНИКА ЈАВНИХ СРЕДСТАВА Група* Назив Место Орг. јед. Управе за трезор I КОРИСНИЦИ ЈАВНИХ СРЕДСТАВА КОЈИ СУ УКЉУЧЕНИ У СИСТЕМ КОНСОЛИДОВАНОГ РАЧУНА ТРЕЗОРА 1 КОРИСНИЦИ БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА РЕПУБЛИКЕ

Више

Microsoft Word - 5. Izmene Plana raspodele, godine

Microsoft Word - 5. Izmene Plana raspodele, godine 1 Na osnovu člana 167. Zakona o autorskom i srodnim pravima ( Službeni glasnik RS, broj 104/09, 99/11 i 119/12) i člana 17. stav 3. tačka 7. Statuta Organizacije proizvođača fonograma Srbije OFPS, Skupština

Више

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation EPIDEMIJA MALIH BOGINJA U REPUBLICI SRBIJI 2017/18 GODINE Prof.dr. Vladimir Petrović Univerzitet u Novom Sadu, Medicinski fakultet, Katedra za epidemiologiju Institut za javno zdravlje Vojvodine Uvod Nakon

Више

Систем правосуђа Р. бр СИСТЕМ ПРАВОСУЂА УПРАВА ЗА ИЗВРШЕЊЕ КРИВИЧНИХ САНКЦИЈА ДИРЕКЦИЈА ЗА УПРАВЉАЊЕ ОДУЗЕТОМ ИМОВИН

Систем правосуђа Р. бр СИСТЕМ ПРАВОСУЂА УПРАВА ЗА ИЗВРШЕЊЕ КРИВИЧНИХ САНКЦИЈА ДИРЕКЦИЈА ЗА УПРАВЉАЊЕ ОДУЗЕТОМ ИМОВИН Р. бр. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 СИСТЕМ ПРАВОСУЂА УПРАВА ЗА ИЗВРШЕЊЕ КРИВИЧНИХ САНКЦИЈА ДИРЕКЦИЈА ЗА УПРАВЉАЊЕ ОДУЗЕТОМ ИМОВИНОМ ВРХОВНИ КАСАЦИОНИ СУД АПЕЛАЦИОНИ СУД У БЕОГРАДУ АПЕЛАЦИОНИ СУД У

Више

Библиографске базе података и подаци о фонду

Библиографске базе података и подаци о фонду 1. Библиотека Матице српске, Нови Сад 03/1989 26.289 1.040 245 524 958 5 23.517 56 13.932 1.066 220 1.213.185 14.790 0 1.485.976 4.909 33.491 1.417.275 m 11.431 1.039 0 524 907 5 8.956 48 10.705 289 81

Више

ПРЕДЛОГ

ПРЕДЛОГ З А К О Н О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О АУТОРСКОМ И СРОДНИМ ПРАВИМА Члан 1. У Закону о ауторском и сродним правима ( Службени гласник РС, бр. 104/09 и 99/11), у члану 39. став 6. на крају тачке 3) тачка

Више

Microsoft Word - Predlog za izmene Plana raspodele, godine, grupa 5

Microsoft Word - Predlog za izmene Plana raspodele, godine, grupa 5 1 Na osnovu člana 167. Zakona o autorskom i srodnim pravima ( Službeni glasnik RS, broj 104/09) i člana 17. stav 3. tačka 7. Statuta Organizacije proizvođača fonograma Srbije OFPS, Skupština Organizacije,

Више

Ред. бр. ПУНОПРАВНИ ЧЛАНОВИ СИСТЕМА COBISS.SR И ЊИХОВО УЧЕШЋЕ У СИСТЕМУ УЗАЈАМНЕ КАТАЛОГИЗАЦИЈЕ Библиографске базе података и подаци о фонду Број запи

Ред. бр. ПУНОПРАВНИ ЧЛАНОВИ СИСТЕМА COBISS.SR И ЊИХОВО УЧЕШЋЕ У СИСТЕМУ УЗАЈАМНЕ КАТАЛОГИЗАЦИЈЕ Библиографске базе података и подаци о фонду Број запи 1. Библиотека Матице српске, Нови Сад 03/1989 24.780 468 106 156 802 12 23.236 59 15.970 1.232 211 1.162.765 15.173 0 1.406.288 4.959 32.517 1.348.259 m 13.208 466 0 156 781 12 11.793 47 13.119 366 122

Више

Ред. бр. ПУНОПРАВНИ ЧЛАНОВИ СИСТЕМА COBISS.SR И ЊИХОВО УЧЕШЋЕ У СИСТЕМУ УЗАЈАМНЕ КАТАЛОГИЗАЦИЈЕ Библиографске базе података и подаци о фонду Број запи

Ред. бр. ПУНОПРАВНИ ЧЛАНОВИ СИСТЕМА COBISS.SR И ЊИХОВО УЧЕШЋЕ У СИСТЕМУ УЗАЈАМНЕ КАТАЛОГИЗАЦИЈЕ Библиографске базе података и подаци о фонду Број запи 1. Библиотека Матице српске, Нови Сад 03/1989 28.939 159 49 114 833 7 27.777 56 8.022 999 152 1.138.250 12.471 0 1.366.605 4.976 29.473 1.312.163 m 14.423 157 0 114 821 7 13.324 45 7.019 331 76 831.004

Више

Bibliografske baze podataka i podaci o fondu

Bibliografske baze podataka i podaci o fondu 1. Biblioteka Matice srpske, Novi Sad 03/1989 26.289 1.040 245 524 958 5 23.517 56 13.932 1.066 220 1.213.185 14.790 0 1.485.976 4.909 33.491 1.417.275 2. Narodna biblioteka Srbije, Beograd 02/1989 60.592

Више

СПИСАК ЛИЦЕНЦИРАНИХ КЛУБОВА АТЛЕТСКОГ САВЕЗА СРБИЈЕ ЗА ГОДИНУ Р. Бр. Клуб/Савез Регион АТЛЕТСКИ САВЕЗ БЕОГРАДА 1. АК 21 МАЈ, Београд Београд 2.

СПИСАК ЛИЦЕНЦИРАНИХ КЛУБОВА АТЛЕТСКОГ САВЕЗА СРБИЈЕ ЗА ГОДИНУ Р. Бр. Клуб/Савез Регион АТЛЕТСКИ САВЕЗ БЕОГРАДА 1. АК 21 МАЈ, Београд Београд 2. СПИСАК ЛИЦЕНЦИРАНИХ КЛУБОВА АТЛЕТСКОГ САВЕЗА СРБИЈЕ ЗА 2019. ГОДИНУ Р. Бр. Клуб/Савез Регион АТЛЕТСКИ САВЕЗ БЕОГРАДА 1. АК 21 МАЈ, Београд Београд 2. АК БСК-БОРЧА, Београд Београд 3. АК ВЕТЕРАН, Београд

Више

REŠENJE O USTANOVLJAVANJU RIBARSKIH PODRUČJA ("Sl. glasnik RS", br. 90/2015) 1. Na teritoriji Republike Srbije ustanovljavaju se sledeća ribarska podr

REŠENJE O USTANOVLJAVANJU RIBARSKIH PODRUČJA (Sl. glasnik RS, br. 90/2015) 1. Na teritoriji Republike Srbije ustanovljavaju se sledeća ribarska podr REŠENJE O USTANOVLJAVANJU RIBARSKIH PODRUČJA ("Sl. glasnik RS", br. 90/2015) 1. Na teritoriji Republike Srbije ustanovljavaju se sledeća ribarska područja: 1) Ribarsko područje "Južna Morava 1" Ribarsko

Више

03_Zavrsne tabele zimskih seniorskih liga KSS_01_2018_2019

03_Zavrsne tabele zimskih seniorskih liga KSS_01_2018_2019 ЗАВРШНЕ ТАБЕЛЕ ЗИМСКИХ СЕНИОРСКИХ ЛИГА КСС KOШАРКАШКИ САВЕЗ СРБИЈЕ ТАКМИЧАРСКА СЕЗОНА 2018/2019 ДРУГА МУШКА ЛИГА СРБИЈЕ - 2.МЛС 1. КОЛУБАРА ЛА 2003 ЛАЗАРЕВАЦ 04339 17461931 102740163 9827/2012 2. НАПРЕДАК

Више

Ред. бр. ПУНОПРАВНИ ЧЛАНОВИ СИСТЕМА COBISS.SR И ЊИХОВО УЧЕШЋЕ У СИСТЕМУ УЗАЈАМНЕ КАТАЛОГИЗАЦИЈЕ Библиографске базе података и подаци о фонду Број запи

Ред. бр. ПУНОПРАВНИ ЧЛАНОВИ СИСТЕМА COBISS.SR И ЊИХОВО УЧЕШЋЕ У СИСТЕМУ УЗАЈАМНЕ КАТАЛОГИЗАЦИЈЕ Библиографске базе података и подаци о фонду Број запи 1. Библиотека Матице српске, Нови Сад 03/1989 31.090 0 61 0 402 3 30.624 56 43 500 181 1.109.523 15.844 0 1.325.401 4.987 26.930 1.278.574 m 13.009 0 0 0 375 3 12.631 45 39 319 111 816.666 12.781 0 998.769

Више

Bibliografske baze podataka i podaci o fondu

Bibliografske baze podataka i podaci o fondu 1. Biblioteka Matice srpske, Novi Sad 03/1989 24.584 268 274 152 610 37 23.243 57 14.966 985 208 1.187.126 14.575 0 1.445.162 4.918 31.911 1.383.337 2. Narodna biblioteka Srbije, Beograd 02/1989 64.704

Више

Р. бр СИСТЕМ ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА Систем јавних предузећа ЈП за грађевинско

Р. бр СИСТЕМ ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА Систем јавних предузећа ЈП за грађевинско Р. бр. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 СИСТЕМ ЈАВНИХ ПРЕДУЗЕЋА ЈП за грађевинско земљиште, путеве и изградњу објеката заједничке комуналне потрошње и урбанистичко

Више

02_Pocetne_tabele_zimskih_seniorskih_liga_KSS_03_2019_2020

02_Pocetne_tabele_zimskih_seniorskih_liga_KSS_03_2019_2020 ПОЧЕТНЕ ТАБЕЛЕ ЗИМСКИХ СЕНИОРСКИХ ЛИГА КСС KOШАРКАШКИ САВЕЗ СРБИЈЕ ТАКМИЧАРСКА СЕЗОНА 2019/2020 ПРВА МУШКА ЛИГА СРБИЈЕ - 1.МЛС 1. БОРАЦ ЧАЧАК 06012 07238886 101290857 501/2011 2. НОВИ ПАЗАР НОВИ ПАЗАР

Више

РЕДНИ БР ИНВЕСТИЦИОНИ ОБЈЕКАТ ВРСТА УСЛУГЕ ГОДИНА ИНВЕСТИТОР СТАТУС ПРОЈЕКТА ДВ 110 kv РП Ђердап 1-ПРП ВЕ Никине Воде, Елаборат избора идеј

РЕДНИ БР ИНВЕСТИЦИОНИ ОБЈЕКАТ ВРСТА УСЛУГЕ ГОДИНА ИНВЕСТИТОР СТАТУС ПРОЈЕКТА ДВ 110 kv РП Ђердап 1-ПРП ВЕ Никине Воде, Елаборат избора идеј 1 2 3 4 5 ДВ 110 kv РП Ђердап 1-ПРП ВЕ Никине Воде, Елаборат избора идејне трасе ДВ 110 kv бр.1146 ТС Кикинда 1-ТС Кикинда 2, ДВ 110 kv бр.1161/1 ТС Крушевац 1-ТС Александровац, Пројекат изведеног ДВ 110

Више

РЕДНИ БР. ИНВЕСТИЦИОНИ ОБЈЕКАТ ВРСТА УСЛУГЕ ГОДИНА ИНВЕСТИТОР СТАТУС ПРОЈЕКТА 1 Адаптација ДВ 110kV бр.133/2 ТС Бачка Топола 2-ТС Бачка Топола 1, Прој

РЕДНИ БР. ИНВЕСТИЦИОНИ ОБЈЕКАТ ВРСТА УСЛУГЕ ГОДИНА ИНВЕСТИТОР СТАТУС ПРОЈЕКТА 1 Адаптација ДВ 110kV бр.133/2 ТС Бачка Топола 2-ТС Бачка Топола 1, Прој 1 Адаптација ДВ 110kV бр.133/2 ТС Бачка Топола 2-ТС Бачка Топола 1, 2 Адаптација ДВ 110kV бр.133/3 ТС Бачка Топола 1-ТС Суботица 3 3 ДВ 2x110kV бр.106аб ТС Ваљево-ХЕ Зворник на деоници Д од стуба бр.113(тс

Више

PREDLOG FINANSIJSKOG PLANA ORGANIZACIJE PROIZVOĐAČA FONOGRAMA SRBIJE ZA GODINU U skladu sa članom 189. stav 1. tačka 3. Zakona o autorskom i sro

PREDLOG FINANSIJSKOG PLANA ORGANIZACIJE PROIZVOĐAČA FONOGRAMA SRBIJE ZA GODINU U skladu sa članom 189. stav 1. tačka 3. Zakona o autorskom i sro PREDLOG FINANSIJSKOG PLANA ORGANIZACIJE PROIZVOĐAČA FONOGRAMA SRBIJE ZA 2018. GODINU U skladu sa članom 189. stav 1. tačka 3. Zakona o autorskom i srodnim pravima ( Službeni glasnik RS, broj 104/09, 99/11,

Више

PRAVILNIK O ODREĐIVANJU CARINSKIH ORGANA ZA CARINJENJE ODREĐENIH VRSTA ROBE ILI SPROVOĐENJE ODREĐENIH POSTUPAKA ("Sl. glasnik RS", br. 42/2019) Član 1

PRAVILNIK O ODREĐIVANJU CARINSKIH ORGANA ZA CARINJENJE ODREĐENIH VRSTA ROBE ILI SPROVOĐENJE ODREĐENIH POSTUPAKA (Sl. glasnik RS, br. 42/2019) Član 1 PRAVILNIK O ODREĐIVANJU CARINSKIH ORGANA ZA CARINJENJE ODREĐENIH VRSTA ROBE ILI SPROVOĐENJE ODREĐENIH POSTUPAKA ("Sl. glasnik RS", br. 42/2019) Član 1 Ovim pravilnikom određuju se carinski organi za carinjenje

Више

DATUM MESTO ODRŽAVANJA TIP MANIFESTACIJE MEDVEĐA KD MEDVEĐA NACIONALNE UTAKMICE GONIČA- C.A.C.T JAGODINA KD JAGODINA NACIONALNE U

DATUM MESTO ODRŽAVANJA TIP MANIFESTACIJE MEDVEĐA KD MEDVEĐA NACIONALNE UTAKMICE GONIČA- C.A.C.T JAGODINA KD JAGODINA NACIONALNE U DATUM MESTO ODRŽAVANJA TIP MANIFESTACIJE 12.1.2019 MEDVEĐA KD MEDVEĐA NACIONALNE UTAKMICE GONIČA- C.A.C.T. 12.1.2019 JAGODINA KD JAGODINA NACIONALNE UTAKMICE GONIČA- C.A.C.T. 26.1.2019 BOGATIĆ KD MAČVA

Више

04_Zavrsne tabele zimskih seniorskih liga KSS_02_2017_2018

04_Zavrsne tabele zimskih seniorskih liga KSS_02_2017_2018 ЗАВРШНЕ ТАБЕЛЕ СЕНИОРСКИХ ЛИГА КСС 2017/2018 ДРУГА МУШКА ЛИГА СРБИЈЕ - 2.МЛС 1. СЛОБОДА УЖИЦЕ 06492 17584499 103582377 13758/2012 2. НОВИ ПАЗАР НОВИ ПАЗАР 06430 06985882 100768909 18725/12 3. МЛАДОСТ СП

Више

УДРУЖЕЊЕ СУДИЈА ЗА ПРЕКРШАЈЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ И С Т Р А Ж И В А Њ Е ПРЕКРШАЈА СА ЕЛЕМЕНТОМ НАСИЉА У ПОРОДИЦИ ЗА ПОДРУЧЈЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ, ГОДИН

УДРУЖЕЊЕ СУДИЈА ЗА ПРЕКРШАЈЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ И С Т Р А Ж И В А Њ Е ПРЕКРШАЈА СА ЕЛЕМЕНТОМ НАСИЉА У ПОРОДИЦИ ЗА ПОДРУЧЈЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ, ГОДИН УДРУЖЕЊЕ СУДИЈА ЗА ПРЕКРШАЈЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ И С Т Р А Ж И В А Њ Е ПРЕКРШАЈА СА ЕЛЕМЕНТОМ НАСИЉА У ПОРОДИЦИ ЗА ПОДРУЧЈЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ, 00. ГОДИНА ИЗВЕШТАЈ ИЗРАДИЛА СЛАВИЦА БРКИЋ, СУДИЈАГРАДСКОГ СУДИЈЕ

Више

ПРИЛОГ 1 - СПИСАК ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА ЗА КОЈЕ СЕ СПРОВОДИ ЈАВНА НАБАВКА СА ПОДАЦИМА О ОКВИРНОЈ КОЛИЧИНИ ПРИРОДНОГ ГАСА Ред. Бр. НАЗИВ ПАРТИЈЕ НАЗИВ

ПРИЛОГ 1 - СПИСАК ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА ЗА КОЈЕ СЕ СПРОВОДИ ЈАВНА НАБАВКА СА ПОДАЦИМА О ОКВИРНОЈ КОЛИЧИНИ ПРИРОДНОГ ГАСА Ред. Бр. НАЗИВ ПАРТИЈЕ НАЗИВ ПРИЛОГ 1 - СПИСАК ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА ЗА КОЈЕ СЕ СПРОВОДИ ЈАВНА НАБАВКА СА ПОДАЦИМА О ОКВИРНОЈ КОЛИЧИНИ ПРИРОДНОГ ГАСА Ред. Бр. НАЗИВ ПАРТИЈЕ НАЗИВ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ АДРЕСА/СЕДИШТЕ ОКВИРНА КОЛИЧИНА

Више

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation 5% Varijabilni deo 95% KPI + QI Stopa prvih ambulantnih pregleda Prosečna dužina bolničkog lečenja Stopa letaliteta nakon 48h Stopa DSG pruženih u okviru dnevne bolnice Stopa pacijenata tretiranih rezervnim

Више

1. Сокој Организација музичких аутора Србије, из Београда, Мишарска (у даљем тексту: Сокој), кога заступа г. Срђан Хофман, председник Управног о

1. Сокој Организација музичких аутора Србије, из Београда, Мишарска (у даљем тексту: Сокој), кога заступа г. Срђан Хофман, председник Управног о 1. Сокој Организација музичких аутора Србије, из Београда, Мишарска 12-14 (у даљем тексту: Сокој), кога заступа г. Срђан Хофман, председник Управног одбора и 2. АНЕМ Асоцијација независних електронских

Више

NAZIV BENZINSKE STANICE ADRESA GRAD B.S. ADA Molski put bb Ada B.S. ADAŠEVCI Auto-put BG-ZG Adaševci B.S. APATIN-MARINA Dunavska obala bb Apatin B.S.

NAZIV BENZINSKE STANICE ADRESA GRAD B.S. ADA Molski put bb Ada B.S. ADAŠEVCI Auto-put BG-ZG Adaševci B.S. APATIN-MARINA Dunavska obala bb Apatin B.S. B.S. ADA Molski put bb Ada B.S. ADAŠEVCI Auto-put BG-ZG Adaševci B.S. APATIN-MARINA Dunavska obala bb Apatin B.S. ARANĐELOVAC 1 Zanatlijska br. 1 Aranđelovac B.S. ARILJE Stevana Čolovića 21 Arilje B.S.

Више

NAZIV benzinske stanice ADRESA MESTO B.S. GAZPROM PRELJINA 2 Preljina bb Preljina B.S. GAZPROM PLINARA Miloša Obrenovića 8 Pančevo B.S. GAZPROM Kraguj

NAZIV benzinske stanice ADRESA MESTO B.S. GAZPROM PRELJINA 2 Preljina bb Preljina B.S. GAZPROM PLINARA Miloša Obrenovića 8 Pančevo B.S. GAZPROM Kraguj NAZIV benzinske stanice ADRESA MESTO B.S. GAZPROM PRELJINA 2 Preljina bb Preljina B.S. GAZPROM PLINARA Miloša Obrenovića 8 Pančevo B.S. GAZPROM Kragujevac ELEKTRO-ŠUMADIJA Miodraga Vlajića Šuke b.b. Kragujevac

Више

На основу члана 46. став 1. тачка 7) и члана 67. став 1, а у вези са чланом 37. став 1. и чланом 64. став 2. тачка 1) Закона о енергетици ("Службени г

На основу члана 46. став 1. тачка 7) и члана 67. став 1, а у вези са чланом 37. став 1. и чланом 64. став 2. тачка 1) Закона о енергетици (Службени г На основу члана 46. став 1. тачка 7) и члана 67. став 1, а у вези са чланом 37. став 1. и чланом 64. став 2. тачка 1) Закона о енергетици ("Службени гласник РС", бр. 57/11, 80/11 - исправка, 93/12 и 124/12),

Више

Microsoft Word - Oglas 6.JK decembar 2010

Microsoft Word - Oglas 6.JK decembar 2010 Савет Републичке дифузне агенције на основу члана 49 и 50 Закона о дифузији ( Сл.гласник РС број 42/02, 97/04, 76/05, 79/05-др.кон, 62/06, 85/06, 86/06-испр. и 41/09), члана 8 и 100 Закона о електронским

Више

РЕДНИ БР. ВРСТА НАЗИВ ОБЈЕКТА БР. ПРОЈЕКТА ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ГОДИНА ИНВЕСТИТОР СТАТУС ПРОЈЕКТА 1 Приводни оптички каблови за више објеката Пројекат за изв

РЕДНИ БР. ВРСТА НАЗИВ ОБЈЕКТА БР. ПРОЈЕКТА ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ГОДИНА ИНВЕСТИТОР СТАТУС ПРОЈЕКТА 1 Приводни оптички каблови за више објеката Пројекат за изв 1 Приводни оптички каблови за више објеката 2019 ЕМС АД Пројекат у раду 2 2883 Реконструкција ТС 220/110 kv Београд 3 - резервно напајање сопствене потрошње 2019 ЕМС АД вршен 3 3021 Адаптација ТС 220/110

Више

Crna Gora AGENCIJA ZA ELEKTRONSKE MEDIJE Broj: /1 Podgorica, godine Na osnovu čl. 40 st. 3 al. 10, čl. 70, čl. 73, čl. 79, čl. 104,

Crna Gora AGENCIJA ZA ELEKTRONSKE MEDIJE Broj: /1 Podgorica, godine Na osnovu čl. 40 st. 3 al. 10, čl. 70, čl. 73, čl. 79, čl. 104, Crna Gora AGENCIJA ZA ELEKTRONSKE MEDIJE Broj: 02-904/1 Podgorica, 12.07.2019. godine Na osnovu čl. 40 st. 3 al. 10, čl. 70, čl. 73, čl. 79, čl. 104, čl. 107 i čl. 108 Zakona o elektronskim medijima ("SI.

Више

Referenc lista TS sektora xlsx

Referenc lista TS sektora xlsx Реконструкција и доградња ТС 220/110 kv у ТС 400/220/110 kv Краљево 1 2341 2017 ЕМС АД Пројекат у раду 3 извођење 2 Опремање 110 kv ДВ поља у ТС 220/110 kv Краљево 3 Идејни 2017 ЕМС АД Пројекат у раду

Више

На основу члана 46. став 1. тачка 7) и члана 67. став 1, а у вези са члана м 37. став 1. и чланом 64. став 2. тачка 1) Закона о енергетици ("Службени

На основу члана 46. став 1. тачка 7) и члана 67. став 1, а у вези са члана м 37. став 1. и чланом 64. став 2. тачка 1) Закона о енергетици (Службени На основу члана 46. став 1. тачка 7) и члана 67. став 1, а у вези са члана м 37. став 1. и чланом 64. став 2. тачка 1) Закона о енергетици ("Службени гласник РС", бр. 57/11,80/11 - исправка, 93/12 и 124/12),

Више

2015 Yearly Calendar - CalendarLabs.com

2015 Yearly Calendar - CalendarLabs.com 3Х3 ПРВЕНСТВО СРБИЈЕ КАЛЕНДАР 2019 БЕОГРАД, АПРИЛ 2019. АПРИЛ 2019 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16 17 18 19 20 HILL DAY'S 9 БЕОГРАД 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 МАЈ 2019 6 7 8 9 3X3 ШКОЛСKO 1 2 3

Више

ИНФОРМАТОР О РАДУ РЕПУБЛИЧКОГ ФОНДА ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ Информатор о раду РФЗО датум последње промене: 3. децембар године - 1 -

ИНФОРМАТОР О РАДУ РЕПУБЛИЧКОГ ФОНДА ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ Информатор о раду РФЗО датум последње промене: 3. децембар године - 1 - ИНФОРМАТОР О РАДУ РЕПУБЛИЧКОГ ФОНДА ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ - 1 - САДРЖАЈ: 1. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О РЕПУБЛИЧКОМ ФОНДУ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ... - 3-2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА... - 5-3. ОПИС ФУНКЦИЈА ОРГАНА

Више

Microsoft Word - IZVESTAJ O POSLOVANJU OFPS GODINA

Microsoft Word - IZVESTAJ O POSLOVANJU OFPS GODINA IZVEŠTAJ O POSLOVANJU OFPS ZA 2010. GODINU Organizacija proizvođača fonograma Srbije OFPS je nedobitna organizacija, osnovana u skladu sa odredbama Zakona o autorskom i srodnim pravima, a koja vrši zaštitu

Више

РЕЗИМЕ РЕВИЗИОНОГ НАЛАЗА ИЗ ИЗВЕШТАЈА

РЕЗИМЕ РЕВИЗИОНОГ НАЛАЗА ИЗ ИЗВЕШТАЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА 26. децембар 2012. године РЕЗИМЕ ИЗ ИЗВЕШТАЈА Државне ревизорске институције о обављеним ревизијама током 2012. године УВОД Овај РЕЗИМЕ обухвата сажете ревизионе налазе 46

Више

Правилник о измени Правилника о условима, критеријумима и мерилима за закључивање уговора са даваоцима здравствених услуга и за утврђивање накнаде за

Правилник о измени Правилника о условима, критеријумима и мерилима за закључивање уговора са даваоцима здравствених услуга и за утврђивање накнаде за Правилник о измени Правилника о условима, критеријумима и мерилима кључивање уговора са даваоцима здравствених услуга и утврђивање накнаде њихов рад годину Правилник је објављен у "Службеном гласнику РС",

Више

На основу члана 32. став 1. тачка 13. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", број 129/07), члана 87. Закона о заштити животне средине ("

На основу члана 32. став 1. тачка 13. Закона о локалној самоуправи (Службени гласник РС, број 129/07), члана 87. Закона о заштити животне средине ( На основу члана 32. став 1. тачка 13. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", број 129/07), члана 87. Закона о заштити животне средине ("Службени гласник РС", бр. 135/2004, 36/2009, 36/2009

Више

САДРЖАЈ I УВОД... 1 II РЕШЕНИ ПРЕДМЕТИ... 4 III ПРЕДМЕТИ ПРИМЉЕНИ У ПРВОЈ ПОЛОВИНИ ГОДИНЕ... 6 IV НЕРЕШЕНИ ПРЕДМЕТИ НА ДАН ГОДИНЕ...

САДРЖАЈ I УВОД... 1 II РЕШЕНИ ПРЕДМЕТИ... 4 III ПРЕДМЕТИ ПРИМЉЕНИ У ПРВОЈ ПОЛОВИНИ ГОДИНЕ... 6 IV НЕРЕШЕНИ ПРЕДМЕТИ НА ДАН ГОДИНЕ... САДРЖАЈ I УВОД... 1 II РЕШЕНИ ПРЕДМЕТИ... 4 III ПРЕДМЕТИ ПРИМЉЕНИ У ПРВОЈ ПОЛОВИНИ 2018. ГОДИНЕ... 6 IV НЕРЕШЕНИ ПРЕДМЕТИ НА ДАН 30.06.2018. ГОДИНЕ... 10 V ОДНОС НЕРЕШЕНИХ ПРЕДМЕТА НА ПОЧЕТКУ ИЗВЕШТАЈНОГ

Више

На основу члана 30.став 2. Закона о угоститељству ( Службени гласник Републике Српске. број: 15/10), члана 30. Закона о локалној самоуправи ( Службени

На основу члана 30.став 2. Закона о угоститељству ( Службени гласник Републике Српске. број: 15/10), члана 30. Закона о локалној самоуправи ( Службени На основу члана 30.став 2. Закона о угоститељству ( Службени гласник Републике Српске. број: 15/10), члана 30. Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник Републике Српске, број: 101/04, 32/05, 42/05

Више

Број: Датум: Београд З А П И С Н И К са 298. ванредне седнице Савета Регулаторног тела за електронске медије (у даљем тексту: Савет РЕМ), одржане 27.0

Број: Датум: Београд З А П И С Н И К са 298. ванредне седнице Савета Регулаторног тела за електронске медије (у даљем тексту: Савет РЕМ), одржане 27.0 Број: Датум: Београд З А П И С Н И К са 298. ванредне седнице Савета Регулаторног тела за електронске медије (у даљем тексту: Савет РЕМ), одржане 27.02.2018. године, са почетком у 12,00 часова У раду седнице

Више

Број: No5 /2016-Д-02/1 Датум: АГЕНЦИЈА РЕПУБЛИКЕ RS за ЕНЕРГЕТИКУ СРБИЈЕ ЈАВНИМ СНАБДЕВАЧИМА ПРИРОДНОГ ГАСА ПРЕДМЕТ: Одлука о давању сагла

Број: No5 /2016-Д-02/1 Датум: АГЕНЦИЈА РЕПУБЛИКЕ RS за ЕНЕРГЕТИКУ СРБИЈЕ ЈАВНИМ СНАБДЕВАЧИМА ПРИРОДНОГ ГАСА ПРЕДМЕТ: Одлука о давању сагла Број: No5 /2016-Д-02/1 Датум: 25.03.2016. АГЕНЦИЈА РЕПУБЛИКЕ RS за ЕНЕРГЕТИКУ СРБИЈЕ ЈАВНИМ СНАБДЕВАЧИМА ПРИРОДНОГ ГАСА ПРЕДМЕТ: Одлука о давању сагласности на Одлуку о цени природног гаса за јавно снабдевање

Више

Број: 290/2016-Д-02 Датум: АГЕНЦИЈА РЕПVБГI иkt RS за ЕНЕРГЕТИКУ СРБИЈЕ "УЖИЦЕ-Г АС" Љубе Стојановића Ужице ПРЕДМЕТ: Одлука о дава

Број: 290/2016-Д-02 Датум: АГЕНЦИЈА РЕПVБГI иkt RS за ЕНЕРГЕТИКУ СРБИЈЕ УЖИЦЕ-Г АС Љубе Стојановића Ужице ПРЕДМЕТ: Одлука о дава Број: 290/2016-Д-02 Датум: 27.05.2016. АГЕНЦИЈА РЕПVБГI иkt RS за ЕНЕРГЕТИКУ СРБИЈЕ "УЖИЦЕ-Г АС" Љубе Стојановића 4 31000 Ужице ПРЕДМЕТ: Одлука о давању сагласности снабдевање на Одлуку о цени природног

Више

Група*/ Раздео/ Глава 1 Назив Место Орг. јед. Управе за трезор Ознака трезора Матични број I КОРИСНИЦИ ЈАВНИХ СРЕДСТАВА КОЈИ СУ УКЉУЧЕ

Група*/ Раздео/ Глава 1 Назив Место Орг. јед. Управе за трезор Ознака трезора Матични број I КОРИСНИЦИ ЈАВНИХ СРЕДСТАВА КОЈИ СУ УКЉУЧЕ Група*/ Раздео/ Глава 1 Назив Место Орг. јед. Управе за трезор Ознака трезора Матични број I КОРИСНИЦИ ЈАВНИХ СРЕДСТАВА КОЈИ СУ УКЉУЧЕНИ У СИСТЕМ КОНСОЛИДОВАНОГ РАЧУНА ТРЕЗОРА КОРИСНИЦИ БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА

Више

Ред. број ПРЕГЛЕДНА ЛИСТА Представника друштава/клубова ПСС за учешће на 3. редовној Скупштини ПСС (04. март год. - Соко бања) Планинарско друшт

Ред. број ПРЕГЛЕДНА ЛИСТА Представника друштава/клубова ПСС за учешће на 3. редовној Скупштини ПСС (04. март год. - Соко бања) Планинарско друшт Ред. број ПРЕГЛЕДНА ЛИСТА Представника друштава/клубова ПСС за учешће на 3. редовној Скупштини ПСС (04. март 2017. год. - Соко бања) Планинарско друштво/клуб Место Број купљених маркица у 2016. год. Број

Више

Microsoft Word - Sluzbeni list broj 37.doc

Microsoft Word - Sluzbeni list broj 37.doc TSKOVNA POŠTARNA PLAĆENA KOD POŠTE 24000 SUBOTCA SLUŽBEN LST GRADA SUBOTCE BROJ: 37 GODNA: L DANA:06. novembar 2015. CENA: 87,00 DN. Broj: -401-1353/2015 Dana: 20.10.2015. godine Na osnovu člana 51. stav

Више

CEKOS IN Ekspert

CEKOS IN Ekspert Na osnovu člana 112. stav 1. tačka 2. Ustava Republike Srbije, donosim UKAZ O PROGLAŠENJU ZAKONA O ROKOVIMA IZMIRENJA NOVČANIH OBAVEZA U KOMERCIJALNIM TRANSAKCIJAMA Proglašava se Zakon o rokovima izmirenja

Више

Упутство за ангажовање интервентих екипа са нормираним стандардима путовања верзија: 1.0 датум: 2013-MАРТ-07 статус: OДОБРЕНО Функција Израдио Контрол

Упутство за ангажовање интервентих екипа са нормираним стандардима путовања верзија: 1.0 датум: 2013-MАРТ-07 статус: OДОБРЕНО Функција Израдио Контрол Упутство за ангажовање интервентих екипа са нормираним стандардима путовања верзија: 1.0 датум: 2013-MАРТ-07 статус: OДОБРЕНО Функција Израдио Контролисао Одобрио Име и презиме занимање Потпис Датум ОПШТИ

Више

Број: Датум: Београд З А П И С Н И К са 202. редовне седнице Савета Регулаторног тела за електронске медије, одржане 30. новембра године, са поч

Број: Датум: Београд З А П И С Н И К са 202. редовне седнице Савета Регулаторног тела за електронске медије, одржане 30. новембра године, са поч Број: Датум: Београд З А П И С Н И К са 202. редовне седнице Савета Регулаторног тела за електронске медије, одржане 30. новембра 2018. године, са почетком у 11.00 часова. Седници су присуствовали следећи

Више

Microsoft Word - Plan numeracije preciscen tekst

Microsoft Word - Plan numeracije preciscen tekst На основу члана 8. став 1. тачка 1), члана 23. став 1. и члана 72. ст. 2. и 3. Закона о електронским комуникацијама ( Службени гласник РС, број 44/10), члана 12. став 1. тачка 1) и члана 16. тачка 4. Статута

Више

СЛУЖБЕНИ БИЛТЕН број 35 Суперлиге, Прве и Прве»Б«Лиге у такмичарској 2018/2019. години БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА СУПЕРЛИГА ЗА СЕНИОРКЕ КОНАЧАН ПЛАСМА

СЛУЖБЕНИ БИЛТЕН број 35 Суперлиге, Прве и Прве»Б«Лиге у такмичарској 2018/2019. години БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА СУПЕРЛИГА ЗА СЕНИОРКЕ КОНАЧАН ПЛАСМА СЛУЖБЕНИ БИЛТЕН број 35 Суперлиге, Прве и Прве»Б«Лиге у такмичарској 2018/2019. години БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА СУПЕРЛИГА ЗА СЕНИОРКЕ КОНАЧАН ПЛАСМАН 1. ЖЕЛЕЗНИЧАР (Лајковац) 2. ЈЕДИНСТВО (Стара Пазова)

Више

4 СЛУЖБЕНИ БИЛТЕН број / мај 2019.

4 СЛУЖБЕНИ БИЛТЕН број / мај 2019. 4 СЛУЖБЕНИ БИЛТЕН број 34. 2018/2019. 13. мај 2019. РЕШЕЊЕ ТАКМИЧАРСКЕ КОМИСИЈЕ ОСС Због организационих пропуста на четвртој утакмици Финала Плеј оф-а Банка Поштанска штедионица Суперлига за сениорке 146

Више

2016 PRAVILNIK O RASPODJELI NAKNADA Pripremila: Maja Đondović ORGANIZACIJA ZA ZAŠTITU PRAVA FILMSKIH PRODUCENATA U CRNOJ GORI A-PRAVA MONTENEGRO 2/25/

2016 PRAVILNIK O RASPODJELI NAKNADA Pripremila: Maja Đondović ORGANIZACIJA ZA ZAŠTITU PRAVA FILMSKIH PRODUCENATA U CRNOJ GORI A-PRAVA MONTENEGRO 2/25/ 2016 PRAVILNIK O RASPODJELI NAKNADA Pripremila: Maja Đondović ORGANIZACIJA ZA ZAŠTITU PRAVA FILMSKIH PRODUCENATA U CRNOJ GORI A-PRAVA MONTENEGRO 2/25/2016 izmjene i dopune mart 2017.god iymje Na osnovu

Више

CEKOS IN Ekspert

CEKOS IN Ekspert Cekos In Ekspert NAPOMENA EKSPERT-a: Odredbe Zakona o izmenama i dopuni Zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama ("Sl. glasnik RS", br. 68/15), primenjuju se na ugovore

Више

TELEVIZIJA LAVplus Preduzeće Konzum Lav d.o.o. PONUDA za oglašavanje a: Skadarska 7, Čačak / t1: / t2: e:

TELEVIZIJA LAVplus Preduzeće Konzum Lav d.o.o. PONUDA za oglašavanje a: Skadarska 7, Čačak / t1: / t2: e: TELEVIZIJA LAVplus Preduzeće Konzum Lav d.o.o. PONUDA za oglašavanje a: Skadarska 7, 32000 Čačak / t1: 032 515 00 40 / t2: 065 94 000 40 e: marketing@tvlav.rs / w: www.tvlav.rs POSLOVNI PODACI Naziv: Preduzeće

Више

ПОБ-Одлука-ПП (V-67/ ) На основу члана 10в Закона о водама ( Сл. гласник РС, бр. 30/10, 93/12 и 101/16), члана 6. Уредбе о условима прибављања и

ПОБ-Одлука-ПП (V-67/ ) На основу члана 10в Закона о водама ( Сл. гласник РС, бр. 30/10, 93/12 и 101/16), члана 6. Уредбе о условима прибављања и На основу члана 10в Закона о водама ( Сл. гласник РС, бр. 30/10, 93/12 и 101/16), члана 6. Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом и давања у закуп ствари у јавној својини,

Више

(\212ifarnik srednjih skola.xls)

(\212ifarnik srednjih skola.xls) ШИФАРНИК СРЕДЊИХ ШКОЛА 000 Непозната школа 101011 Техничка школа Ада 322011 Средња школа "Свети Трифун" Александровац 217011 Алексиначка гимназија Алексинац 117011 Техничка школа "Прота Стеван Димитријевић"

Више

Saopstenje_20

Saopstenje_20 KOŠARKAŠKI SAVEZ SRBIJE REGIONALNI KOŠARKAŠKI SAVEZ ZAPADNA SRBIJA 32000 Čačak, Gospodar Jovanova br. 7 Telefon: 032 348 700, Fax: 032 345 448 Tekući račun: 155-13764-40 E-mail: office.rkszs@gmail.com

Више

Microsoft Word Predlog RATEL - Pravilnik, prihvacene izmene

Microsoft Word Predlog RATEL - Pravilnik, prihvacene izmene НАЦРТ РАТЕЛ-а На основу члана 104. став 1. Закона о електронским комуникацијама ( Службени гласник РС, број 44/10) Министар за телекомуникације и информационо друштво, на предлог Републичке агенције за

Више

Na osnovu člana 42. stav 3. Zakona o vodama ("Službeni glasnik RS", br. 30/10 i 93/12) i člana 17. stav 1. i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi ("Službe

Na osnovu člana 42. stav 3. Zakona o vodama (Službeni glasnik RS, br. 30/10 i 93/12) i člana 17. stav 1. i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi (Službe Na osnovu člana 42. stav 3. Zakona o vodama ("Službeni glasnik RS", br. 30/10 i 93/12) i člana 17. stav 1. i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi ("Službeni glasnik RS", br. 55/05, 71/05 - ispravka, 101/07,

Више

Закон о изменама и допунама Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање Члан 1. У Закону о доприносима за обавезно социјално осигурање ( Служ

Закон о изменама и допунама Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање Члан 1. У Закону о доприносима за обавезно социјално осигурање ( Служ Закон о изменама и допунама Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање Члан 1. У Закону о доприносима за обавезно социјално осигурање ( Службени гласник РС, бр. 84/04, 61/05, 62/06, 5/09, 52/11,

Више

subagent GRČKA LETO 2016 ~ KRF STUDIA I DUPLEKSI KRISTINA IPSOS KRF CENOVNIK ZA SOPSTVENI PREVOZ, ZA UPLATU U CELOSTI (popusti uračunati): Polazak 26-

subagent GRČKA LETO 2016 ~ KRF STUDIA I DUPLEKSI KRISTINA IPSOS KRF CENOVNIK ZA SOPSTVENI PREVOZ, ZA UPLATU U CELOSTI (popusti uračunati): Polazak 26- subagent GRČKA LETO 2016 ~ KRF STUDIA I DUPLEKSI KRISTINA IPSOS KRF CENOVNIK ZA SOPSTVENI PREVOZ, ZA UPLATU U CELOSTI (popusti uračunati): Polazak 26-maj 5-jun 15-jun 25-jun 5-jul 15-jul 25-jul 4-avg 14-avg

Више

Систем културе и спорта Р.бр СИСТЕМ КУЛТУРЕ И СПОРТА АДРЕСА Завод за спорт и медицину спорта Републике Србије Антидопинг

Систем културе и спорта Р.бр СИСТЕМ КУЛТУРЕ И СПОРТА АДРЕСА Завод за спорт и медицину спорта Републике Србије Антидопинг Р.бр СИСТЕМ КУЛТУРЕ И СПОРТА АДРЕСА 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Завод за спорт и медицину спорта Републике Србије Антидопинг агенција Републике Србије Установа у области физичке културе Горњи Милановац

Више

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ На основу члана 43 став 1 тачка 4 Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености ( Сл. гласник РС, бр. 36/09, 88/10, 38/1 и 113/17), члана 30 Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању

Више

СЛУЖБЕНИ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ Број 08. ГОДИНА IX ЛИСТ ПАНЧЕВО, 19. Maj ГОДИНЕ ГРАДА ПАНЧЕВА ГРАДА ПАНЧЕВА Аконтација претплате 11,038,66 Број 18. ГОДИН

СЛУЖБЕНИ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ Број 08. ГОДИНА IX ЛИСТ ПАНЧЕВО, 19. Maj ГОДИНЕ ГРАДА ПАНЧЕВА ГРАДА ПАНЧЕВА Аконтација претплате 11,038,66 Број 18. ГОДИН СЛУЖБЕНИ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ Број 08. ГОДИНА IX ЛИСТ ПАНЧЕВО, 19. Maj 2017. ГОДИНЕ ГРАДА ПАНЧЕВА ГРАДА ПАНЧЕВА Аконтација претплате 11,038,66 Број 18. ГОДИНА IX ПАНЧЕВО, 30 Август 2017. ГОДИНЕ Аконтација претплате

Више

РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ 08/3 број: /1 9 -^ јм. С? -. године Јована Мариновића 2 Б е о г р а д На основу члана 108. Закон

РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ 08/3 број: /1 9 -^ јм. С? -. године Јована Мариновића 2 Б е о г р а д На основу члана 108. Закон РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ 08/3 број: 4 0 4-1 -3 3 /1 9 -^ јм. С? -. године Јована Мариновића 2 Б е о г р а д На основу члана 108. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" бр. 124/12,

Више

U ekspoziturama AMSS počeo proces sertifikacije profesionalnih vozača!

U ekspoziturama AMSS počeo proces sertifikacije profesionalnih vozača! .Od danas, 31. januara 2019. godine, započet je proces sertifikacije profesionalnih vozača u ovlašćenim ekspoziturama Auto-moto saveza Srbije (AMSS). Agencija za bezbednost saobraćaja Republike Srbije

Више

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ РЕПУБЛИКА СРБИЈА НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ ГРАД СУБОТИЦА На основу члана 43 став 1 тачка 4 Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености ( Сл. гласник РС, бр. 36/09, 88/10, 38/1 и 113/17),

Више

TARIFA ZA LOKALNE ADMINISTRATIVNE TAKSE

TARIFA  ZA  LOKALNE  ADMINISTRATIVNE  TAKSE Na osnovu člana 1 stav 3 Zakona o administrativnim taksama ( Službeni list RCG, br. 55/03, 46/04, 81/05, 02/06 i Službeni list CG, br. 22/08, 77/08, 03/09, 40/10, 73/10, 20/11 i 26/11), člana 5 stav 1

Више

Република Србија

Република Србија Влада Републике Србије Министарство унутрашњих послова расписује КОНКУРС ЗА УПИС 600 ПОЛАЗНИКА У ЦЕНТАР ЗА ОСНОВНУ ПОЛИЦИЈСКУ ОБУКУ Министарство унутрашњих послова уписаће у Центар за основну полицијску

Више

РЕПУБЛИКАСРБИиА Републички завод за статистику Попис становништва, домапинстава и станова у ПО/ЪОПРИВРЕДА ЧЛАНОВИ ГАЗДИНСТАВА,

РЕПУБЛИКАСРБИиА Републички завод за статистику Попис становништва, домапинстава и станова у ПО/ЪОПРИВРЕДА ЧЛАНОВИ ГАЗДИНСТАВА, РЕПУБЛИКАСРБИиА Републички завод за статистику 44 86-84433-32-7 Попис становништва, домапинстава и станова у 2002. ПО/ЪОПРИВРЕДА ЧЛАНОВИ ГАЗДИНСТАВА, ПРЕМА СТАРОСТИ, школскои СПРЕМИ ИСТАНОВИ Подаци по

Више

Страна 1 - Број 23. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА ГОДИНА XV БРОЈ 23 ВРЊАЧКА БАЊА ГО

Страна 1 - Број 23. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА ГОДИНА XV БРОЈ 23 ВРЊАЧКА БАЊА ГО Страна 1 - Број 23. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА 2.7.2019. године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА ГОДИНА XV БРОЈ 23 ВРЊАЧКА 2.7.2019. ГОДИНЕ ОПШТИНЕ 187. Председник општине Врњачка Бања, на основу чл.100.став

Више