ДОМ ЗДРАВЉА КРАГУЈЕВАЦ Број: Дана: К р а г у ј е в а ц З А П И С Н ИК Са састанка Комисије за доделу специјализација у Дому здравља

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "ДОМ ЗДРАВЉА КРАГУЈЕВАЦ Број: Дана: К р а г у ј е в а ц З А П И С Н ИК Са састанка Комисије за доделу специјализација у Дому здравља"

Транскрипт

1 ДОМ ЗДРАВЉА КРАГУЈЕВАЦ Број: Дана: К р а г у ј е в а ц З А П И С Н ИК Са састанка Комисије за доделу специјализација у Дому здравља Крагујевац, формиране Одлуком директора Дома здравља Крагујевац број од год. одржаног у понедељак год. у просторијама Дома здравља Крагујевац Огранак Станово, са почетком у 8 часова. Задатак Комисије је да у складу са Правилником о стручном усавршавању и специјализацији здравствених радника, здравствених сарадника и осталих запослених у Дому здравља Крагујевац бр /6 по окончаном интерном огласу бр од год. за доделу две специјализације из области опште медицине, једна специјализација из области психијатрије, једна специјализација из области оториноларингологије и једна специјализација из области социјалне мадицине, а за потребе Дома здравља Крагујевац, сачини листу пријављених кандидата и исту достави директору Дома здравља Крагујевац, а који ће у складу са чланом 11. наведеног Правилника, донети одлуку о избору кандидата. Комисију чине: 1. Олга Срећковић, председник 2. Др. Гордана Ђорђевић, члан 3. Др. Татјана Петровић, члан 4. Др. Горан Вељковић, члан 5. Драгана Јовановић, члан Записник на седници водила Олга Срећковић, дипл. правник Комисија је извршила увид у пристиглу документацију и констатовала да је укупно пријављено 20 кандидата. Од 20 кандидата, 14 кандидата се пријавило за специјализацију из опште медицине, 12 кандидата се пријавило за специјализацију из психијатрије, 12 кандидата се пријавило за специјализацију из оториноларингологије и 7 кандидата се пријавило за специјализацију из социјалне мадицине. На интерни оглас за пријем на специјализацију из области опште медицине пријавили су се: 1

2 Ред Б р. Име и презиме кандида та Гордана Павловић Биљана Филиповић Година рођ ења Сања Јанковић Перков Милена Рачић Драгић Радосављевић Сања Вукојичић Јелена Станојевић Лела Гајић Данијела Милошевић Ана Колић Матковић Сенић Соња Радисављевић Бишевац Радни ста ж 2 мес. 6 год. 1 6 мес. 9 год. 11мес. 9 год. 18 год. 7 мес. 5 год 1 8 год. 8 мес. 1 Просечна оцена Године студира ња ван апсолвен тског стажа 8.89 До 2 године До 2 године До 2 године До 2 године До 1 године До 2 године Преко 2 године Преко 2 године До 2 године До 1 године До 1 године Преко 2 године До 2 године Преко 2 године 10 Оцена руково диоца На интерни оглас за пријем на специјализацију из области психијатрије пријавили су се: Ред. Име и Б презиме р кандида. та Година рођ ења Радни ста ж Просечна оцена Године студира ња ван апсолвен тског стажа Оцена руково диоца 1. Гордана Павловић 2 мес До 2 године Биљана Филиповић 8.31 До 2 године Перков 7.86 До 2 године 5 4. Славица До 2 године 10 2

3 Букумира 5. Милена Рачић Сања Вукојичић Дамљановић Невенка Новићевић Видић Сенић Соња Радисављевић Бишевац мес. 21 год. 1 8 год. 8 мес До 1 године Преко 2 године До 2 године Преко 2 године До 2 године Преко 2 године До 2 године Преко 2 године 10 На интерни оглас за пријем на специјализацију из области оториноларингологије пријавили су се: Ред Б р. Име и презиме кандида та Гордана Павловић Биљана Филиповић Година рођ ења Сања Јанковић Перков Славица Букумира Милена Рачић Дамљановић Лела Гајић Невенка Новићевић Сенић Соња Радисављевић Бишевац Радни ста ж 2 мес. 6 год. 1 6 мес. 9 год. 21 год. 3 мес 1 8 год. 8 мес. 1 Просечна оцена Године студира ња ван апсолвен тског стажа 8.89 До 2 године До 2 године До 2 године До 2 године До 2 године До 1 године До 2 године До 2 године Преко 2 године Преко 2 године До 2 године Преко 2 године 10 Оцена руково диоца 3

4 На интерни оглас за пријем на специјализацију из области социјалне медицине пријавили су се: Ред Б р. Име и презиме кандида та Биљана Филиповић Перков Славица Букумира Драгана Цогољевић Дамљановић Година рођ ења Ивана Ерић Невенка Новићевић Радни ста ж 10 год. 2 мес. 6 год. 21 год. 3 мес Просечна оцена Године студира ња ван апсолвен тског стажа 8.31 До 2 године До 2 године До 2 године Преко 2 године До 2 године До 2 године Преко 2 године 10 Оцена руково диоца Након детаљног бодовања свих пријављених кандидата, а на основу критеријума Правилника о стручном усавршавању и специјализацији здравствених радника, здравствених сарадника и осталих запослених у Дому здравља Крагујевац члан 11: " Директор Здравствене установе у року од 8 дана по истеку рока за подношење пријаве на оглас доноси Одлуку о избору кандидата и додели одобрених специјализација применом следећих к:ритеријумима: - године живота - године радног стажа у здравственој установи на пословима доктора медицине - просечна оцена током студирања - дужина студирања - процена стручног рада и залагање од стране руководилаца Начин вредновања утврђених критеријума утврђује се на следећи начин: године живота кандидата вреднује се са максимално 20 бодова и то: - године живота до 30 год. вреднује се са 20 бодова - године живота од 30 до 35год. вреднује се са 15 бодова - године живота до 40 год. вреднује се са 10 бодова - године живота преко 40 год. вреднује се са 0 бодова године радног стажа у здравственој установи на пословима доктора медицине вреднују се са максимално 20 бодова и то: - године радног стажа од 10 до 15год. вреднује се са 20 бодова - године радног стажа од 5 до 10год. вреднује се са 15 бодова - године радног стажа до 5год. вреднује се са 10 бодова Године радног стажа рачунају се на пуне године 4

5 просечна оцена кандидата током студирања вреднује се тако што се просешна оцена у току студирања помножи са коефицијентом 4, а максимално 40 бодова (просечна оцена x 4 = 40 ) на основу критеријума дужина студирања, бодови стечени на основу вредновања из предходног става, умањују се за сваку годину студирања дуже од апсолвентског стажа студија на следећи начин, а максималан број бодова по овом критеријуму је 30 бодова : - завршене студије у року ( у току апсолвентског стажа ) 30 бодова - до једне године преко апсолвентског стажа 20 бодова - до две године преко апсолвентског стажа 10 бодова - преко две године од завршеног апсолвентског стажа 5 година по основу стручности, односа према раду, односа према колегама, односа према пацијенту, директор Здравствене установе, а на предлог непосредних руководилаца ( шефа Одељења, односно начелника Службе) може доделити максимално 10 бодова по овом критеријуму, на следећи начин: - одличан се вреднује са 10 бодова - врло добар се вреднује са 5 бода - добар се вреднује са 0 бодова Комисија је утврдила следећу ранг листу: Ред.бр. Име и прењзиме кандидата Пријављене специјализације Укупно бодова 1 Ана Колић Матковић 1. oпшта социјална медицина 2 Славица Букумира 2. оториноларингологија психијатрија 3 Гордана Павловић 2.општа медицина психијатрија 4 Данијела Милошевић 1. општа медицина социјална медицина 5 Дамљановић 2. психијатрија оториноларингологија 1. општа медицина 6 Милена Рачић 2. оториноларингологија психијатрија 7 Сања Јанковић 2.општа медицина Драгић Радосављевић 1. општа медицина Видић 1. психијатрија Ивана Ерић 1. социјална медицина психијатрија 11 Биљана Филиповић 2. социјална медицина 3. општа медицина оториноларингологија 12 Јелена Станојевић 1. општа медицина Перков 2. психијатрија 3. социјална медицина општа медицина 1. психијатрија 14 Соња Радисављевић 2. општа медицина оториноларингологија 5

6 15 Сенић 1. психијатрија 2. општа медицина оториноларингологија 16 Сања Вукојичић 1. општа медицина 2. психијатрија Драгана Цогољевић 1. социјална медицина Невенка Новићевић 1. социјална медицина 2. психијатрија оториноларингологија 19 Лела Гајић 1. општа медицина 2. оториноларингологија Бишевац 1. општа медицина 2. психијатрија 3. оториноларингологија Поступајући према Правилнику о стручном усавршавању и специјализацији здравствених радника, здравствених сарадника и осталих запослених у Дому здравља Крагујевац. Комисија предлаже директору Дома здравља Крагујевац следеће кандидате за доделу специјализација: За општу медицину: Ана Колић Матковић Данијела Милошевић За психијатрију: - Дамљановић За оториноларингологију: - Гордана Павловић За социјалну медицину: - Славица Букумира Од кандидата који су ушли у ужи избор, директор Дома здравља Крагујевац ће у складу са чл. 11 Правилника о стручном усавршавању и специјализацији здравствених радника, здравствених сарадника и осталих запослених у Дому здравља Крагујевац изабрати кандидате који ће бити упућени на одговарајућу специјализацију и то: два из области опште медицине, један из области психијатрије, једна из области оториноларингологије и једна из области социјалне мадицине. Седница Комисије завршена је у 10 : 30 часова. 6

7 Записник водила, Олга Срећковић, дипл. правник Комисија за доделу специјализација, 1. Олга Срећковић, председник 2. Др. Гордана Ђорђевић, члан 3. Др. Татјана Петровић, члан 4. Др. Горан Вељковић, члан 5. Драгана Јовановић, члан 7

8 ДОМ ЗДРАВЉА КРАГУЈЕВАЦ Број: Дана: К р а г у ј е в а ц З А П И С Н ИК Са састанка Комисије за доделу специјализација у Дому здравља Крагујевац, формиране Одлуком директора Дома здравља Крагујевац број од год. одржаног у уторак год. у просторијама Дома здравља Крагујевац Огранак Станово, са почетком у 9 часова. Задатак Комисије је да у складу са Правилником о стручном усавршавању и специјализацији здравствених радника, здравствених сарадника и осталих запослених у Дому здравља Крагујевац бр /6 од год. по окончаном интерном огласу бр од год. за доделу две специјализације: једна специјализација из области оториноларингологије и једна специјализација из области педијатрије, а за потребе Дома здравља Крагујевац, сачини листу пријављених кандидата и исту достави директору Дома здравља Крагујевац, а који ће у складу са чланом 11. наведеног Правилника, донети одлуку о избору кандидата. Комисију чине: 1. Др. Славомир Петровић, председник 2. Др. Милица Живадиновић, члан 3. Олга Срећковић, члан Записник на састанка водила Олга Срећковић, дипл. правник Комисија је извршила увид у пристиглу документацију и констатовала да је укупно пријављено 13 кандидата. Од 13 кандидата, 13 кандидата се пријавило за специјализацију из оториноларингологије и 9 кандидата се пријавило за специјализацију из педијатрије. На интерни оглас за пријем на специјализацију из области оториноларингологије пријавили су се: 8

9 Ред. Б р. Име и презиме кандида та Година рођ ења 1. Лела Гајић Сања Јанковић Перков Милена Рачић Тамара Јаковљевић Невенка Новићевић Александар Радојковић Сенић Максимовић Драгић Радосављевић Биљана Филиповић Сања Вукојичић Габријела Миљковић Радни ста ж 10 год. 9 год. 18 год. 6 мес. 1 мес 22 год. 3 мес 4 год. 8 мес. 2 год. 5 мес 9 год. 10 мес. 8 мес. 4 год. 2 год. 1 Просечна оцена Године студира ња ван апсолвен тског стажа 7.17 До 2 године До 2 године До 2 године До 1 године Преко 2 године Преко 2 године Преко 2 године Преко 2 године Преко 2 године До 2 године До 2 године Преко 2 године Преко 2 године 10 Оцена руково диоца На интерни оглас за пријем на специјализацију из области педијатрије пријавили су се: Ред. 1. Б р. Име и презиме кандида та Перков Година рођ ења Милена Рачић Тамара Јаковљевић Невенка Новићевић Радни ста ж 9 год. 18 год. 6 мес. 1 мес 22 год. 3 мес Просечна оцена Године студира ња ван апсолвен тског стажа 7.86 До 2 године До 1 године Преко 2 године Преко 2 године 10 Оцена руково диоца 9

10 5. Сенић Максимовић Биљана Филиповић Сања Вукојичић Габријела Миљковић год. 5 мес 8 мес. 4 год. 2 год Преко 2 године Преко 2 године До 2 године Преко 2 године Преко 2 године 10 Након детаљног бодовања свих пријављених кандидата, а на основу критеријума Правилника о стручном усавршавању и специјализацији здравствених радника, здравствених сарадника и осталих запослених у Дому здравља Крагујевац члан 11: " Директор Здравствене установе у року од 8 дана по истеку рока за подношење пријаве на оглас доноси Одлуку о избору кандидата и додели одобрених специјализација применом следећих к:ритеријумима: - године живота - године радног стажа у здравственој установи на пословима доктора медицине - просечна оцена током студирања - дужина студирања - процена стручног рада и залагање од стране руководилаца Начин вредновања утврђених критеријума утврђује се на следећи начин: године живота кандидата вреднује се са максимално 20 бодова и то: - године живота до 30 год. вреднује се са 20 бодова - године живота од 30 до 35год. вреднује се са 15 бодова - године живота до 40 год. вреднује се са 10 бодова - године живота преко 40 год. вреднује се са 0 бодова године радног стажа у здравственој установи на пословима доктора медицине вреднују се са максимално 20 бодова и то: - године радног стажа од 10 до 15год. вреднује се са 20 бодова - године радног стажа од 5 до 10год. вреднује се са 15 бодова - године радног стажа до 5год. вреднује се са 10 бодова Године радног стажа рачунају се на пуне године просечна оцена кандидата током студирања вреднује се тако што се просешна оцена у току студирања помножи са коефицијентом 4, а максимално 40 бодова (просечна оцена x 4 = 40 ) на основу критеријума дужина студирања, бодови стечени на основу вредновања из предходног става, умањују се за сваку годину студирања дуже од апсолвентског стажа студија на следећи начин, а максималан број бодова по овом критеријуму је 30 бодова : 10

11 - завршене студије у року ( у току апсолвентског стажа ) 30 бодова - до једне године преко апсолвентског стажа 20 бодова - до две године преко апсолвентског стажа 10 бодова - преко две године од завршеног апсолвентског стажа 5 година по основу стручности, односа према раду, односа према колегама, односа према пацијенту, директор Здравствене установе, а на предлог непосредних руководилаца ( шефа Одељења, односно начелника Службе) може доделити максимално 10 бодова по овом критеријуму, на следећи начин: - одличан се вреднује са 10 бодова - врло добар се вреднује са 5 бода - добар се вреднује са 0 бодова Комисија је утврдила следећу ранг листу: Ред.бр. Име и прењзиме кандидата Пријављене специјализације Укупно бодова 1 Милена Рачић 2. педијатрија Сања Јанковић Драгић Радосављевић Биљана Филиповић 2. педијатрија Сенић 1. педијатрија 3. оториноларингологија Тамара Јаковљевић 2. педијатрија Максимовић 2. педијатрија Перков 2.педијатрија Габријела Миљковић 2. педијатрија Сања Вукојчић 2.педијатрија Александар Радојковић Невенка Новићевић 2. педијатрија Лела Гајић Поступајући према Правилнику о стручном усавршавању и специјализацији здравствених радника, здравствених сарадника и осталих запослених у Дому здравља Крагујевац. 11

12 Од кандидата који су ушли у ужи избор, директор Дома здравља Крагујевац ће у складу са чл. 11 Правилника о стручном усавршавању и специјализацији здравствених радника, здравствених сарадника и осталих запослених у Дому здравља Крагујевац изабрати кандидате који ће бити упућени на одговарајућу специјализацију и то: једну из области оториноларингологије и једну из области педијатрије. Састанак Комисије завршена је у 11 : 00 часова. Записник водила, Олга Срећковић, дипл. правник Комисија за доделу специјализација, 1. Др. Славомир Петровић, председник 2. Др. Милица Живадиновић, члан 3. Олга Срећковић, члан 12