Na temelju članka 13. Zakona o udrugama (NN 74/14), Skupština udruge ICARUS HRVATSKA na sjednici održanoj dana 17. kolovoza donijela je S T A T

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "Na temelju članka 13. Zakona o udrugama (NN 74/14), Skupština udruge ICARUS HRVATSKA na sjednici održanoj dana 17. kolovoza donijela je S T A T"

Транскрипт

1 Na temelju članka 13. Zakona o udrugama (NN 74/14), Skupština udruge ICARUS HRVATSKA na sjednici održanoj dana 17. kolovoza donijela je S T A T U T ICARUS HRVATSKA I. OPĆE ODREDBE Članak 1. Ovim Statutom reguliraju se odredbe o nazivu i sjedištu; zastupanju; izgledu pečata udruge; području djelovanja sukladno ciljevima; djelatnostima kojima se ostvaruju ciljevi; načinu osiguranja javnosti djelovanja udruge; uvjetima i načinu učlanjivanja i prestanku članstva; pravima i obvezama i odgovornosti članova; načinu vođenja popisa članova; tijelima udruge, njihovu sastavu, načinu rada i trajanju mandata; izboru i opozivu likvidatora udruge; prestanku postojanja udruge; imovini, načinu stjecanja i raspolaganja imovinom; postupku s imovinom u slučaju prestanka udruge; načinu rješavanja sporova i sukoba interesa unutar udruge, te drugim pitanjima od značaja za udrugu. Naziv udruge je: ICARUS HRVATSKA Skraćeni naziv udruge je: ICARUS HR. Članak 2. Naziv na stranom jeziku: ICARUS CROATIA. Sjedište udruge je u Zagrebu. Članak 3. Udruga je registrirana pri Uredu državne uprave u Zagrebu, a svoju djelatnost obavlja na području Republike Hrvatske i u inozemstvu, sukladno pravnom poretku dotične države. Udruga se osniva kao javna kulturna, strukovna i znanstvena organizacija sa svojstvom neprofitne pravne osobe upisane u Registar udruga Republike Hrvatske. Udrugu zastupaju predsjednik, podpredsjednik i tajnik Udruge. Skupština može ovlastiti i druge osobe za zastupanje udruge. Članak 4.

2 Udruga ima pečat. Pečat udruge je pravokutnog oblika dim 4 x 1,5 cm s upisanim nazivom udruge ICARUS HRVATSKA u sredini. II. PODRUČJE DJELOVANJA, CILJEVI I DJELATNOSTI UDRUGE Članak 5. Područje djelovanja udruge, sukladno ciljevima, je kulturna, znanstvena i stručna djelatnost. Udruga je osnovana s ciljem istraživanja povijesnog nasljeđa, promicanja korištenja arhivskih izvora putem novih IT tehnologija i unapređenja arhivske djelatnosti te razvoja međuinstutucionalne i međunarodne suradnje. Članak 6. Djelatnosti Udruge kojima se ostvaruju ciljevi su: - koordinacija, razvoj i implementacija domaćih i međunarodnih stručnih i znanstvenih projekta, - razmjena ideja, znanja i poticaja u okviru projekata i programa i putem suradnje stručnjaka, ustanova, udruga i organizacija, - organizacija stručnih skupova, savjetovanja, predavanja, radionica, okruglih stolova, stručnih usavršavanja i drugih oblika razmjene znanja i iskustava u svrhu upoznavanja i primjene međunarodnih stručnih standarda i propisa i praćenja suvremenih trendova u arhivistici, - organiziranje aktivnosti usmjerenih ka promoviranju, razvijanju i širenju svijesti o važnosti izvornih arhivskih zapisa u javnosti, unaprjeđenje dostupnosti i povećanje korištenja hrvatske kulturne baštine, - organiziranje i izvođenje edukacijskih i promotivnih aktivnosti i drugih vrsta usluga umjerenih na dostupnost i bolje korištenje kulturnih i povijesnih izvora te povezivanje stručnjaka i korisnika baštinskih i drugih kulturnih ustanova, - razvoj informacijskih potencijala baštinskih i drugih kulturnih ustanova i poboljšanje njihove participacije u društvu, - suradnja s ICARUS-om i drugim istovrsnim i sličnim udrugama i organizacijama u zemlji i inozemstvu, te svim organizacijama koje podupiru rad Udruge, - oblikovanje IT-infrastrukture (portali, platforme, informativne platforme i dr.) i pronalaženje inovativnih načina predstavljanja povijesnih izvora, - digitalizacija povijesnih izvora i integracija digitalnih sadržaja u nacionalne i međunarodne portale kulturne baštine, - nakladnička djelatnost, - obavljanje drugih aktivnosti koje doprinose ostvarivanju ciljeva utvrđenih Statutom sukladno zakonu. Članak 7.

3 Rad Udruge je javan. Javnost rada Udruge ostvaruje na načine utvrđene ovim Statutom, posebno pravodobnim izvješćivanjem članstva o radu Udruge i značajnim događajima, pisanim izvješćima, na posebnim skupovima ili na drugi prikladan način, mrežnim stranicama i javnim priopćavanjem. Svi članovi udruge imaj pravo sudjelovati u radu Udruge, sukladno odredbama Statuta i zakona, te pravo uvida u rad tijela i odluke koje njena tijela donose. III. ČLANSTVO U UDRUZI Članak 8. Članom udruge mogu postati poslovno sposobne fizičke i pravne osobe sukladno ovom Statutu i zakonu. Pravne osobe članstvu u udruzi ostvaruju putem ovlaštenog predstavnika kojeg imenuje osoba ovlaštena za zastupanje pravne osobe. Članstvo u Udruzi može biti redovito i počasno. Redovnim članom udruge mogu postati osobe koje su zainteresirane za rad u Udruzi i prihvaćaju odredbe ovog Statuta i drugih općih akata Udruge. Osoba ili pravna osoba koja želi postati redovitim članom udruge podnosi zahtjev za prijem u članstvo Izvršnom odboru. Redoviti članovi potpisuju pristupnicu kojom se obvezuju na sudjelovanje u radu Udruge, te poštivanje odredbi njegovog Statuta i drugih akata, kao i odluka tijela Udruge. Počasnim članom Udruge može postati svaka fizička osoba koja je osobnim radom i zalaganjem osobito pridonijela ostvarivanju ciljeva udruge. Odluku o prijemu u počasno članstvo donosi Skupština na prijedlog Izvršnog odbora. Članak 10. Članom Udruge se postaje potpisivanjem pristupnice kojom se prihvaćaju Statut i drugi akti udruge koji vodi tajnik Udruge. Odluku o prijemu donosi Izvršni odbor, a članom se postaje upisom u Popis članova. Popis članova vodi se elektronički ili na drugi prikladan način i obvezno sadrži podatke o osobnom imenu (nazivu), OIB-u, datumu rođenja, datumu pristupanja udruzi, kategoriji članstva, datumu prestanka članstva u udruzi, te druge podatke.

4 Članak 11. Prava i obveze članova su: bavljenje aktivnostima Udruge, sudjelovanje na svim događanjima Udruge, besplatno korištenje svih usluga i savjeta Udruge, davanje prijedloga i mišljenja na rad Udruge, pravo glasa na Skupštini, aktivno i pasivno izborno pravo za redovne članove, prao na besplatne primjeke tiskanih materijala izdanih od strane Udruge, plaćanje članarine, poštovanje Statuta i zaključaka tijela Udruge čuvanje i podizanje ugleda Udruge, čuvanje materijalnih dobara i izvršenje preuzetih obveza. Članak 12. Članstvo u Udruzi prestaje: dragovoljnim istupom, gubitkom statusa pravne osobe, isključenjem ili smrću. Dragovoljni odlazak najavljuje se Izvršnom odboruu mjesec dana ranije u pisanom obliku. Odluku o isključenju člana iz Udruge donosi Izvršni odbor i to zbog grube povrede članskih obveza ili nečasnog ponašanja (to se odnosi i na počasne članove). Član Udruge može biti isključen iz članstva ako prekrši odredbe Statuta ili ugrozi interese Udruge ili prouzroči ozbiljnu štetu Udruzi i njenom članstvu. Član se briše iz Popisa članova bez posebne odluke u slučaju smrti ii gubitka statusa pravne osobe. Isključeni član ima pravo u roku od 30 dana, računajući od dana dostave odluke, podnijeti žalbu Skupštini Udruge. Skupština je dužna riješiti žalbu na sljedećoj sjednici. Odluka Skupštine Udruge o isključenju je konačna. IV. TIJELA UDRUGE Tijela Udruge su: Skupština Izvršni odbor Nadzorni odbor Predsjednik Tajnik Likvidator Članak 13.

5 SKUPŠTINA Članak 14. Skupština je najviše tijelo upravljanja Udrugom. Skupštinu sačinjavaju svi redovni članovi Udruge. Predstavnika pravne osobe članice udruge imenuje osoba ovlaštena za zastupanje pravne osobe. Članak 15. Skupština može biti redovita i izvanredna. Skupština redovito zasjeda jednom u tijeku godine, dok se izborna sjednica Skupštine održava svake 4 godine. Izvanredna sjednica skupštine saziva se prema potrebi. Sjednice skupštine saziva Izvršni odbor Udruge na vlastitu inicijativu. U odluci o sazivanju Skupštine Izvršni odbor utvrđuje dnevni red sjednice, te dan i mjesto održavanja sjednice. Izvršn odbor je dužan sazvati sjednicu Skupštine kada to zatraži najmanje 1/3 članova Udruge, predsjednik ili Nadzorni odbor. U svom zahtjevu za sazivanje Skupštine predlagatelji su obavezni predložiti dnevni red sjednice. Ako predsjednik ne sazove sjednicu Skupštine u roku od 15 dana od dana dostave zahtjeva iz stavka 5. ovoga članka, izvanrednu sjednicu Skupštine sazvati će predlagatelj (odluka treba sadržavati prijedlog dnevnog reda, te mjesto i dan održavanja sjednice). Na izvanrednoj sjednici skupštine odlučuje se samo o pitanjima radi kojih je sazvana. U slučaju isteka mandata, ostavke ili smrti predsjednika Udruge, izbornu sjednicu Skupštine može sazvati Izvršni ili Nadzorni odbor dok sjednicu Izvršnog odbora podredsjednik ili tajnik. Članak 16. Skupštini predsjedava Predsjednik Udruge. U odsutnosti Predsjednika, sjednicom Skupštine predsjedat će podpredsjednik ili tajnik. O radu sjednice vodi se zapisnik, koji se trajno čuva u arhivi Udruge. Članak 17. Skupština odlučuje pravovaljano ako je nazočna natpolovična većina svih članova Skupštine, a odluke donosi većinom glasova nazočnih članova. U slučaju nedostatka

6 kvoruma čeka se pola sata od zakazanog termina održavanja Skupštine, nakon čega se Skupština može održati bez obzira na broj članova koji je na njoj zastupljen. Skupština Udruge: Članak usvaja statut udruge i njegove izmjene i dopune, - bira i razrješava osobe ovlaštene za zastupanje - bira i razrješava druga tijela udruge, - bira i opoziva likvidatora udruge - odlučuje o učlanjivanju Udruge u druga udruženja, - usvaja plan rada i financijski plan za slijedeću kalendarsku godinu i izvješće o radu za prethodnu kalendarsku godinu - usvaja godišnje financijsko izvješće, - odlučuje o promjeni ciljeva i djelatnosti, prestanku rada i raspodjeli preostale imovine udruge, - donosi odluku o statusnim promjenama, - odlučuje o promjeni sjedišta udruge, - odlučuje o promjeni pečata udruge, - odlučuje o rješavanju sporova i sukoba interesa unutar udruge i isključenju iz članstva u drugom stupnju, - te odlučuje i o drugim pitanjima za koje statutom nije utvrđena nadležnost drugih tijela udruge. IZVRŠNI ODBOR Članak 19. Izvršni odbor sastoji se od predsjednika, podpredsjednika, tajnika i 4 člana koje bira Skupština. Predsjednik udruge je po svojoj funkciji i predsjednik Izvršnog odbora. Članovi Izvršnog odbora biraju se na 4 godine. Predsjednik i članovi Izvešnog odbora mogu biti razriješeni dužnosti i prije isteka mandata ako: - postupaju suprotno odlukama Skupštine, - podnesu ostavku, - naruše ugled Udruge. Razrješava li Skupština cijeli Izvršni odbor, tada bira novi s punim mandatom. Svaki član Izvršnog odbora, predsjednik kao i drugi članovi tijela upravljanja udrugom mogu zatražiti svoje razrješenje i prije isteka mandata na koji su izabrani, s time da su dužni obavljati svoju dužnost do donošenja odluke o razrješenju. Skupština je dužna donijeti odluku o zahtjevu za razrješenje na prvoj sjednici. U slučaju prestanka dužnosti predsjednika, do izbora novog zamjenjuje ga podpredsjednik.

7 Članak 20. Izvršni odbor obavlja slijedeće zadaće: - planira, organizira i koordinira rad i djelovanje Udruge, - priprema nacrte i utvrđuje prijedlog Statuta, izmjena i dopuna Statuta i drugih akata Skupštine, - saziva sjednice Skupštine, predlaže dnevni red Skupštine, priprema materijale za skupštinu i izvršava njene odluke, - prima nove članove Udruge i predlaže Skupštini imenovanje počasnih članova, odlučuje o prijemu i isključenju iz članstva, - imenuje osobe za potpisivanje transakcija po računima kod bankarskih, financijskih i drugih organizacija, - odlučuje o poslovnom subjektu kod koje će udruga imati otvoren žiro-račun, - obavlja druge poslove sukladno zakonu i Statutu. Izvršni odbor može donositi pravovaljane odluke ako je nazočna najmanje natpolovična većina članova, a odluke donosi natpolovičnom većinom nazočnih članova. NADZORNI ODBOR Članak 21. Nadzorni odbor sastoji se od predsjednika i dva člana koje bira Skupština. Članovi Nadzornog odbora ne mogu ujedno biti i članovi drugih tijela upravljanja Udruge. Nadzorni odbor radi na sjednicama koje saziva njegov predsjednik, a odluke donosi većinom glasova. Mandat članova Nadzornog odbora traje 4 godine te mogu biti izabrani za još jedan mandat. Članu Nadzornog odbora mandat može prestati i prije vremena na koje je izabran, ako bude razrješen od strane Skupštine, te u drugim slučajevima sukladno čl. 12 Statuta. Nadzorni odbor obavlja slijedeće poslove: Članak nadzire zakonitost u financijskom i materijalnom poslovanju udruge, - nadzire izvršavanje zakonskih, ugovornih i drugih obveza, - prati i analizira ostvarenje financijskog plana Udruge.

8 O obavljenom nadzoru Nadzorni odbor jednom godišnje podnosi pismeno izvješće Izvršnom odboru, te na redovnom zasjedanju Skupštine Udruge. PREDSJEDNIK Članak 23. Predsjednika i podpredsjednika Udruge bira Skupština između članova Skupštine na mandat u trajanju od 4 godine. Predsjednik Udruge: - zastupa i predstavlja Udrugu, - saziva sjednice Izvršnog odbora i predlaže dnevni red, - odgovara za pravilan i zakonit rad Udruge, - vodi aktivnosti udruge sukladno odlukama skupštine, - podnosi prijedlog godišnjeg financijskog izvješća Skupštini, - sklapa ugovore i poduzima druge pravne radnje u ime i za račun Udruge, - brine o upoznavanju javnosti s radom Udruge i njezinih tijela, - obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom, Statutom i aktima udruge. Članak 24. Za svoj rad Predsjednik je odgovoran Skupštini Udruge. Predsjednik podnosi Skupštini Udruge godišnje izvješće o svom radu. U slučaju odsutnosti ili spriječenosti, Predsjednika u svim poslovima zamjenjuje podpredsjednik. Mandat podpredsjednika traje 4 godine. TAJNIK Članak 25. Tajnika Udruge bira i imenuje Izvršni odbor između članova Udruge na mandat od 4 godine. Tajnik Udruge: - obavlja stručno-administrativne poslove u Udruzi, - prati pravno i financijsko poslovanje Udruge, - prati izvršavanje zakonskih, ugovornih i drugih obveza Udruge, - vodi popis članova i odgovoran je za njegovo uredno vođenje, - obavlja i druge poslove za potreba Skupštine i Izvršnog odbora. Članak 26.

9 Za pojedine programe i projekte te područja djelovanja Udruge Izvršni odbor ili Predsjednik mogu osnovati stalna i povremena radna tijela. Odlukom o osnivanju radnog tijela utvrđuje se njihov sastav, zadaća, vrijeme za koje se osnivaju i odgovornost za obavljanje poslova. Članak 27. Udruga se može učlaniti u međunarodne udruge i organizacije. LIKVIDATOR Članak 28. Likvidatora udruge bira i opoziva Skupština. Likvidator može biti osoba član udruge. Likvidator udruge zastupa udrugu u postupku likvidacije te se otvaranjem likvidacijskog postupka upisuje u registar udruga kao osoba ovlaštena za zastupanje do okončanja postupka likvidacije i brisanja udruge iz registra udruga. V. PRESTANAK POSTOJANJA UDRUGE Članak 29. Razlozi za prestanak postojanja udruge jesu: odluka Skupštine o prestanku Udruge, pripajanje drugoj udruzi ili spajanje s drugom udrugom, na zahtjev člana, ako je broj članova pao ispod broja osnivača potrebnog za osnivanje udruge, a nadležno tijelo nije u roku od godine dana od nastupanja te činjenice, donijelo odluku o primanju novih članova. U slučaju iz stavka 1. ovog članka, likvidator je dužan nadležnom uredu podnijeti zahtjev za upis prestanka djelovanja udruge uz registar udruga u roku od 8 (osam) dana od dana donošenja odluke o prestanku postojanja udruge. U slučaju prestanka postojanja temeljem odluke Skupštine, ista donosi odluku o prestanku postojanja Udruge dvotrećinskom većinom glasova od ukupnog broja članova Skupštine Udruge. VI. IMOVINA I NAČIN STJECANJA IMOVINE

10 Članak 30. Imovinu Udruge čine: - novčana sredstva stečena uplatom članarina, - dobrovoljni prilozi, donacije i darovi, - novčana sredstva stečena obavljanjem djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi, - sredstva ostvarena financiranjem programa i projekata Udruge iz državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne uprave i samouprave, javnih natječaja te fondova, - pokretne stvari, - druga imovinska prava. Udruga može raspolagati svojom imovinom samo za ostvarivanje ciljeva i obavljanje djelatnosti određenih statutom, u skladu sa zakonom. O raspodjeli novčanih sredstava odlučuje Izvršni odbor. Članak 31. Ako Udruga provodi programe i projekte od javnog interesa financirane iz javnih izvora najmanje jednom godišnje o svome radu, opsegu, načinu stjecanja i korištenja sredstava mora izvijestiti davatelja sredstava, a putem mrežne stranice obavjestiti i širu javnost. Na ovaj način prikupljena sredstva Udruga može koristiti isključivo za provedbu odobrenih programa ili projekata. VII. RASPOLAGANJE IMOVINOM UDRUGE U SLUČAJU PRESTANKA POSTOJANJA UDRUGE Članak 32. U slučaju prestanka postojanja Udruge imovina se, nakon namirenja vjerovnika i troškova likvidacijskog, sudskog i drugih postupaka, predaje drugoj udruzi ili ustanovi koje imaju iste ili slične statutarne ciljeva, a na osnovi odluke Skupštine sukladno statutu. Udruga nema pravo imovinu udruge dijeliti svojim osnivačima, članovima udruge, osobama ovlaštenima za zastupanje, zaposlenima ili s njima povezanim osobama. VIII. RJEŠAVANJE SPOROVA I SUKOBA INTERESA UNUTAR UDRUGE Članak 33.

11 Spor/sukob interesa u Udruzi postoji ukoliko se radi o pravima i interesima članova udruge o kojima članovi mogu slobodno raspravljati a koji utječu na rad Udruge u cjelini odnosno ako se ona odnosi na pitanja od zajedničkog interesa za članove. Za rješavanje spora/sukoba interesa, Skupština imenuje Arbitražno vijeće između članova udruge. Sastav, mandat, način odlučivanja vijeća uređuje se pravilnikom koji donosi Skupština. Arbitražno vijeće u svom radu na odgovarajući način primjenjuje odredbe Zakona o mirenju. Odluka Arbitražnog vijeća je konačna. Ukoliko spor/sukob interesa nastane oko pitanja o kojima se podnosi zahtjev za upis promjena u Registar udruga o čemu odlučuje nadležni ured, nezadovoljni član najprije se obraća Udruzi da riješi spor/sukob interesa. Po konačnosti odluke Arbitražnog vijeća, Udruga podnosi nadležnom uredu zahtjev za upis promjena u registar udruga zajedno s odlukom arbitražnog vijeća. IX. FINANCIJSKO POSLOVANJE UDRUGE Članak 34. Udruga je dužna voditi poslovne knjige i sastavljati financijska izvješća prema propisima kojima se uređuje način financijskog poslovanja i vođenja računovodstva neprofitnih organizacija. X. ODGOVORNOST ZA OBVEZE I ŠTETU Članak 35. Za svoje obveze Udruga odgovara svojom cjelokupnom imovinom. Članovi Udruge i članovi njezinih tijela ne odgovaraju za obveze udruge. Nad Udrugom se može provesti stečaj, sukladno zakonu. Udruga i osobe ovlaštene za zastupanje udruge za štetu učinjenu u udruzi ili udruge prema trećim osobama odgovaraju sukladno općim propisima za štetu. XI. NADZOR Članak 36.

12 Ako član Udruge smatra da je Udruga povrijedila statut ili drugi opći akt udruge, ovlaštena je na to upozoriti Nadzorni odbor, te zahtijevati da se nepravilnosti uklone. Ako se upozorenje ne razmotri u roku od 30 dana od dana dostavljenog pisanog zahtjeva i po zahtjevu ne postupi i nepravilnosti ne otklone u daljnjem roku od 30 dana, član može podnijeti tužbu općinskom sudu nadležnom prema sjedištu udruge. XII. STATUSNE PROMJENE Članak 37. O Statusnim promjenama odlučuje Skupština sukladno članku 18. ovog Statuta, na prijedlog Izvršnog odbora. Pripajanje ili spajanje ne može se provesti s udrugom čija financijska izviješća iskazuju negativan rezultat. XIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE Članak 38. Statut Udruge kao i njegove izmjene i dopune donosi Skupština većinom glasova ukupnog broja članova Skupštine Udruge nakon provedene rasprave. Tumačenje odredaba ovog Statuta i drugih akata Udruge daje Predsjednik Udruge po raspravi na Izvršnom odboru. Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja a primjenjuje se danom ovjere od strane nadležnog tijela državne uprave. U Zagrebu, 17. kolovoza godine PREDSJEDNIK UDRUGE Dr.sc. Vlatka Lemić

Na temelju članka 13. Zakona o udrugama (Narodne novine br. 74/14), skupština udruge AIKI EN udruga za promicanje skladnog življenja održana

Na temelju članka 13. Zakona o udrugama (Narodne novine br. 74/14), skupština udruge AIKI EN udruga za promicanje skladnog življenja održana Na temelju članka 13. Zakona o udrugama (Narodne novine br. 74/14), skupština udruge AIKI EN udruga za promicanje skladnog življenja održana 04.03.2017. godine u Zagrebu donijela je STATUT AIKI EN udruge

Више

Srpska narodna чitaonica i kњiжnica u Vrepcu & Statut Druшtva Na temeљu чlanka 13. Zakona o udrugama (Narodne novine broj 74/14) Skupшtina Druшtva Srp

Srpska narodna чitaonica i kњiжnica u Vrepcu & Statut Druшtva Na temeљu чlanka 13. Zakona o udrugama (Narodne novine broj 74/14) Skupшtina Druшtva Srp Na temeљu чlanka 13. Zakona o udrugama (Narodne novine broj 74/14) Skupшtina Druшtva Srpska narodna чitaonica i kњжnica u Vrepcu odrжana dana 18. 3. 2017. u Druшtvenom domu Nikola Dragosavac - Vrebac donijela

Више

Na temelju članka 11. Zakona o udrugama ( Narodne novine, br. 88/01 i 11/02 ) i članka 14. stavka 3. i članak 96. stavak 2. Zakona o športu ( Narodne

Na temelju članka 11. Zakona o udrugama ( Narodne novine, br. 88/01 i 11/02 ) i članka 14. stavka 3. i članak 96. stavak 2. Zakona o športu ( Narodne Na temelju članka 11. Zakona o udrugama ( Narodne novine, br. 88/01 i 11/02 ) i članka 14. stavka 3. i članak 96. stavak 2. Zakona o športu ( Narodne novine, br. 71/06 ), Skupština Atletskog sportskog

Више

STATUT

STATUT Na temelju članka 13. Zakona o udrugama (Narodne novine, br. 74/14) i u skladu sa člankom 24. Statuta Udruge za zaštitu prirode i okoliša te promicanje održivog razvoja Argonauta od 7. lipnja 2013. godine,

Више

Na temelju članka 13. Zakona o udrugama (NN74/14) i članka 16. Statuta Ekološke udruge Krka Knin od 05. studenoga godine, Skupština Ekološke udr

Na temelju članka 13. Zakona o udrugama (NN74/14) i članka 16. Statuta Ekološke udruge Krka Knin od 05. studenoga godine, Skupština Ekološke udr Na temelju članka 13. Zakona o udrugama (NN74/14) i članka 16. Statuta Ekološke udruge Krka Knin od 05. studenoga 2004. godine, Skupština Ekološke udruge Krka Knin, na sjednici održanoj 09. ožujka 2015.

Више

Microsoft Word statut srpske manjine.doc

Microsoft Word statut srpske manjine.doc Temeljem članka 27. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina ( Narodne novine br. 155/02.) Vijeće srpske nacionalne manjine Grada Osijeka na sjednici održanoj 23. prosinca 2003. godine, donijelo je

Више

Microsoft Word - Statut AMA-MEFS.doc

Microsoft Word - Statut AMA-MEFS.doc AMA MEFS UDRUGA BIVŠIH STUDENATA I PRIJATELJA METALURŠKOG FAKULTETA U SISKU STATUT UDRUGE BIVŠIH STUDENATA I PRIJATELJA METALURŠKOG FAKULTETA U SISKU Sisak, 24. rujan 2015. Na temelju članka 13. Zakona

Више

Na temelju članka 11

Na temelju članka 11 Na temelju članka 13. i 18. Zakona o udrugama (Narodne novine broj 74/2014), Skupština Udruge Lokalna akcijska grupa VINODOL, na sjednici održanoj dana 27.04.2015. godine, donijela je STATUT LOKALNE AKCIJSKE

Више

Creative Dept

Creative Dept STATUT STUDENTSKOG ZBORA EDWARD BERNAYS VISOKE ŠKOLE ZA KOMUNIKACIJSKI MENADŽMENT Zagreb, 26. studenoga 2015. Na temelju odredbe čl. 7. Zakona o studentskom zboru i drugim studentskim organizacijama (NN

Више

10.12.2016. Na temelju članka 13., 18. i 55. stavak 1 Zakona o udrugama (Narodne novine broj 74/14) i članka 127. Zakona o zaštiti potrošača (Narodne novine broj 41/14), te članka 19. Statuta od 21. siječnja

Више

Nacrt 27/06/2019 Na temelju članka 13. Zakona o udrugama ( Narodne novine broj 74/14, 70/17), Skupština Udruge Bregovita Hrvatska na sjednici održanoj

Nacrt 27/06/2019 Na temelju članka 13. Zakona o udrugama ( Narodne novine broj 74/14, 70/17), Skupština Udruge Bregovita Hrvatska na sjednici održanoj Na temelju članka 13. Zakona o udrugama ( Narodne novine broj 74/14, 70/17), Skupština Udruge Bregovita Hrvatska na sjednici održanoj 9. srpnja 2019. godine u Zagrebu, Rooseveltov trg 2, donijela je STATUT

Више

HRVATSKA KOMORA INŽENJERA STROJARSTVA POSLOVNIK O RADU NADZORNOG ODBORA HRVATSKE KOMORE INŽENJERA STROJARSTVA 1

HRVATSKA KOMORA INŽENJERA STROJARSTVA POSLOVNIK O RADU NADZORNOG ODBORA HRVATSKE KOMORE INŽENJERA STROJARSTVA 1 HRVATSKA KOMORA INŽENJERA STROJARSTVA POSLOVNIK O RADU NADZORNOG ODBORA HRVATSKE KOMORE INŽENJERA STROJARSTVA 1 Na temelju članka 12. stavka 1. podstavka 15. Statuta Hrvatske komore inženjera strojarstva

Више

Microsoft Word - STATUT _final[1] kopija.doc

Microsoft Word - STATUT _final[1] kopija.doc Na temelju članka 13. i 18. Zakona o udrugama (NN broj 74/14.), Skupština Hrvatskog saveza udruga ekoloških proizvođača na sjednici održanoj 12. prosinca 2015. godine u Zagrebu donijela je ovaj STATUT

Више

Na temelju članka 11

Na temelju članka 11 Na temelju članka 13. Zakona o udrugama ("Narodne novine" broj 74/14) Skupština Jadranske sekcije Instituta za izgaranje, održana 28. rujna 2015. godine u Dubrovniku, donijela je STATUT JADRANSKE SEKCIJE

Више

ZAHTJEV

ZAHTJEV Pročišćeni tekst Statuta Hrvatske unije tenisača obuhvaća Statut Hrvatske unije tenisača od 27. rujna 2017. godine i Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Hrvatske unije tenisača od 09. lipnja 2018. Godine.

Више

Na temelju članka 13. Zakon o udrugama ( Narodne novine broj:74/14 i 70/17) Skupština Udruge diplomiranih studenata Alumni kluba Veleučilišta Nikola T

Na temelju članka 13. Zakon o udrugama ( Narodne novine broj:74/14 i 70/17) Skupština Udruge diplomiranih studenata Alumni kluba Veleučilišta Nikola T Na temelju članka 13. Zakon o udrugama ( Narodne novine broj:74/14 i 70/17) Skupština Udruge diplomiranih studenata Alumni kluba Veleučilišta Nikola Tesla u Gospiću na sjednici održanoj 23. studenog 2018.

Више

Na temelju članka 13. Zakona o udrugama ( Narodne novine" broj 74/2014 ) Skupština UDRUGA ROMA KORAK PO KORAK održana dana godine u Kopriv

Na temelju članka 13. Zakona o udrugama ( Narodne novine broj 74/2014 ) Skupština UDRUGA ROMA KORAK PO KORAK održana dana godine u Kopriv Na temelju članka 13. Zakona o udrugama ( Narodne novine" broj 74/2014 ) Skupština UDRUGA ROMA KORAK PO KORAK održana dana 07.08.2015. godine u Koprivnici donijela je STATUT UDRUGE ROMA KORAK PO KORAK

Више

Microsoft Word - Zakon o Agenciji za odgoj i obrazovanje

Microsoft Word - Zakon o Agenciji za odgoj i obrazovanje HRVATSKI SABOR 2020 Na temelju članka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim ODLUKU O PROGLAŠENJU ZAKONA O AGENCIJI ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE Proglašavam Zakon o Agenciji za odgoj i obrazovanje, kojega je

Више

Temeljem članka 11

Temeljem članka 11 STATUT Verzija 3.1. Zagreb, veljača 2019. Sadržaj OSNOVNE ODREDBE... 3 CILJEVI, PODRUČJA DJELOVANJA, DJELATNOSTI I GOSPODARSKE DJELATNOSTI UDRUGE... 4 Ciljevi udruge... 4 Djelatnosti kojima se ostvaruju

Више

S T A T U T Savez scenarista i pisaca izvedbenih djela SPID Zagreb,

S T A T U T Savez scenarista i pisaca izvedbenih djela SPID Zagreb, S T A T U T Savez scenarista i pisaca izvedbenih djela SPID Zagreb, 23. 04. 2015. 1 Na temelju članka 13. Zakona o udrugama (Narodne novine Republike Hrvatske, broj 74/2014.) Skupština Saveza scenarista

Више

Napomena: Statut može biti napisan i na ćirilici i na latinici, ali naziv udruženja mora biti na ćirilici

Napomena: Statut može biti napisan i na ćirilici i na latinici, ali naziv udruženja mora biti na ćirilici U skladu sa odredbama čl. 78. i 12. Zakona o udruženjima (»Službeni list RS«, br.51/09), na skupštini udruženja održanoj dana 6.04.2011. u prostorijama Agencije za saradnju sa nevladinim organizacijama

Више

Microsoft Word - Novi Statut docx

Microsoft Word - Novi Statut docx Temeljem čl. 13; 18. te 55. stavak 1. Zakona o udrugama (N.N. 74/14), i članka 20. Statuta Udruge za mlade Agora od 24. studenog 2013; Udruga za mlade Agora na sjednici redovne godišnje skupštine održane

Више

Статут Фондације На основу члана 33. став 4. Закона о задужбинама и фондацијама ( Службени гласник РС, број 88/2010), а у вези са Актом о оснивању фон

Статут Фондације На основу члана 33. став 4. Закона о задужбинама и фондацијама ( Службени гласник РС, број 88/2010), а у вези са Актом о оснивању фон Статут Фондације На основу члана 33. став 4. Закона о задужбинама и фондацијама ( Службени гласник РС, број 88/2010), а у вези са Актом о оснивању фондације Доцент др Милена Далмација овереним пред Основним

Више

Microsoft Word - HKS Poslovnik o radu Skupštine HKS-a.doc

Microsoft Word - HKS Poslovnik o radu Skupštine HKS-a.doc Poslovnik o radu Skupštine Hrvatskog konjičkog saveza Temeljem Članka 27, Stavak 14, Statuta Hrvatskog konjičkog saveza, usvojenog na Skupštini Hrvatskog konjičkog saveza održanoj 17.11.2007., na svojoj

Више

Microsoft Word - HILS statut 2015

Microsoft Word - HILS statut 2015 Smatrajući da je društveni razvoj poželjan kao i gospodarski efikasan, politički demokratičan i ekološki održiv; Smatrajući da društveni razvoj treba biti organiziran "odozgo", ali i "odozdo"; Smatrajući

Више

УДРУЖЕЊЕ РЕУМАТОЛОГА СРБИЈЕ Датум: године С Т А Т У Т УДРУЖЕЊА РЕУМАТОЛОГА СРБИЈЕ -пречишћен текст- Златибор, септембра године

УДРУЖЕЊЕ РЕУМАТОЛОГА СРБИЈЕ Датум: године С Т А Т У Т УДРУЖЕЊА РЕУМАТОЛОГА СРБИЈЕ -пречишћен текст- Златибор, септембра године УДРУЖЕЊЕ РЕУМАТОЛОГА СРБИЈЕ Датум:18.09.2015. године С Т А Т У Т УДРУЖЕЊА РЕУМАТОЛОГА СРБИЈЕ -пречишћен текст- Златибор, септембра 2015. године У складу са одредбама члана 78. и 12. Закона о удружењима

Више

Hrvatski radioamaterski savez Zagreb, Dalmatinska 12 Ur. broj 209/018 Zagrebu 4. rujna Na temelju članka 40. Statuta Hrvatskog radioamater

Hrvatski radioamaterski savez Zagreb, Dalmatinska 12 Ur. broj 209/018 Zagrebu 4. rujna Na temelju članka 40. Statuta Hrvatskog radioamater Hrvatski radioamaterski savez 10000 Zagreb, Dalmatinska 12 Ur. broj 209/018 Zagrebu 4. rujna 2018. Na temelju članka 40. Statuta Hrvatskog radioamaterskog Saveza (u daljnjem tekstu: Savez) Izvršni odbor

Више

ZAGREBAČKI GIMNASTIČKI SAVEZ

ZAGREBAČKI GIMNASTIČKI SAVEZ S T A T U T ZAGREBAČKOG HOKEJSKOG SAVEZA Zagreb, 18.prosinac 2014.godine Na temelju članka 13. Zakona o udrugama ( Narodne novine broj 74/14) i članka 46. Zakona o sportu ( Narodne novine broj 71/06, 150/08,

Више

N A C R T S T A T U TA SAVEZA STUDENATA VISOKE TURISTIČKE ŠKOLE I OPŠTE ODREDBE Član 1. Savez studenata Visoke turističke škole strukovnih studija (u

N A C R T S T A T U TA SAVEZA STUDENATA VISOKE TURISTIČKE ŠKOLE I OPŠTE ODREDBE Član 1. Savez studenata Visoke turističke škole strukovnih studija (u N A C R T S T A T U TA SAVEZA STUDENATA VISOKE TURISTIČKE ŠKOLE I OPŠTE ODREDBE Član 1. Savez studenata Visoke turističke škole strukovnih studija (u daljem tekstu Savez) je organizovan kao dobrovoljna

Више

Microsoft Word - Statut HDE2verzija. procisc tekst nakon 2. izmjene doc.doc

Microsoft Word - Statut HDE2verzija. procisc tekst nakon 2. izmjene doc.doc Temeljem članka 10. i 11. Zakona o udrugama (N.N. br. 88/01) na Osnivačkoj skupštini Hrvatskog društva ekonomista, održanoj dana 14. veljače 2002. godine, u Zagrebu, donijet je Statut Hrvatskog društva

Више

Microsoft Word - statut srpski - predat u IAA

Microsoft Word - statut srpski - predat u IAA Удружење актуара Србије ул. Булевар деспота Стефана 68(бившa Улица 29. Новембра), 11 000 Београд Статут Удружења актуара Србије (Пречишћен текст) Београд, 2005 Према одредбама чланова 21. и 30. Закона

Више

Statut HJS_2015

Statut HJS_2015 S T A T U T HRVATSKOG JUDO SAVEZA Zagreb, 29. ožujka 2015. 1 Temeljem članka 13. Zakona o udrugama (Narodne novine 74/14) i članka 47. stavak 6. Zakona o sportu (Narodne novine 71/06, 150/08, 124/10, 124/11,

Више

Zakon o poljoprivrednoj savjetodavnoj službi HRVATSKI SABOR 1224 Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

Zakon o poljoprivrednoj savjetodavnoj službi HRVATSKI SABOR 1224 Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim HRVATSKI SABOR 1224 Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim ODLUKU O PROGLAŠENJU ZAKONA O POLJOPRIVREDNOJ SAVJETODAVNOJ SLUŽBI Proglašavam Zakon o poljoprivrednoj savjetodavnoj službi,

Више

Na temelju članka 13. Zakona o udrugama ( Narodne novine broj 74/2014), Skupština udruge jedriličarskog Udruga Maestral iz Rovinja-Rovigno na sjednici

Na temelju članka 13. Zakona o udrugama ( Narodne novine broj 74/2014), Skupština udruge jedriličarskog Udruga Maestral iz Rovinja-Rovigno na sjednici Na temelju članka 13. Zakona o udrugama ( Narodne novine broj 74/2014), Skupština udruge jedriličarskog Udruga Maestral iz Rovinja-Rovigno na sjednici održanoj 23.09.2015., u prostorijama jedriličarskog

Више

Zagreb, Nikole Tesle 1 Na temelju članka 13. Zakona o udrugama (Narodne novine 74/14) i članka 27. Statuta Hrvatske udruge za mirenje - pročišćeni tek

Zagreb, Nikole Tesle 1 Na temelju članka 13. Zakona o udrugama (Narodne novine 74/14) i članka 27. Statuta Hrvatske udruge za mirenje - pročišćeni tek Zagreb, Nikole Tesle 1 Na temelju članka 13. Zakona o udrugama (Narodne novine 74/14) i članka 27. Statuta Hrvatske udruge za mirenje - pročišćeni tekst, od 29. studenog 2010. na redovitoj Skupštini Hrvatske

Више

Microsoft Word - STATUT _nakon izmjene 2012_.docx

Microsoft Word - STATUT _nakon izmjene 2012_.docx S T A T U T UDRUŽENJA INŽENJERA SAOBRAĆAJA I KOMUNIKACIJA U BOSNI I HERCEGOVINI Sarajevo, februar 2012. Na osnovu člana 9, 10 i 12. Zakona o udruženjima i fondacijama Bosne i Hercegovine (Službeni Glasnik

Више

Članak 7. (1) Pečat je okruglog oblika, promjera 36 mm. Uzduž ruba pečata ispisan je naziv Udruge na hrvatskom i na engleskom po dva puta te se u sred

Članak 7. (1) Pečat je okruglog oblika, promjera 36 mm. Uzduž ruba pečata ispisan je naziv Udruge na hrvatskom i na engleskom po dva puta te se u sred Članak 7. (1) Pečat je okruglog oblika, promjera 36 mm. Uzduž ruba pečata ispisan je naziv Udruge na hrvatskom i na engleskom po dva puta te se u sredini nalazi natpis BIOM. V. PODRUČJE DJELOVANJE UDRUGE

Више

Statut "REGIONALNOG KLUBA IPA Zabok" (N

Statut REGIONALNOG KLUBA IPA Zabok (N REGIONALNI KLUB "IPA HRVATSKO ZAGORJE S T A T U T OŽUJAK, 2016. 1/23 Temeljem članka 13. i članka 55. Zakona o udrugama («Narodne novine» broj 74/14.) Skupština Regionalnog kluba IPA Hrvatsko zagorje,

Више

REPUBLIKA HRVATSKA, Vlada Republike Hrvatske, Trg sv

REPUBLIKA HRVATSKA, Vlada Republike Hrvatske, Trg sv REPUBLIKA HRVATSKA, Vlada Republike Hrvatske, Trg sv. Marka 2, Zagreb, OIB: 64434885131, zastupana po ministru rada i mirovinskoga sustava, prof. dr. sc. Mirandu Mrsiću, dr. med., temeljem Odluke Vlade

Више

У складу са одредбама чл

У складу са одредбама чл У складу са одредбама чл. 11. и 12. Закона о удружењима (»Службени лист РС«, бр. 51/09), на оснивачкој скупштини одржаној дана 15.05.2018. у Новом Саду усвојен је: СТАТУТ Удружења «Национална асоцијација

Више

MUZEJ GRADA RIJEKE

MUZEJ GRADA RIJEKE Na temelju članka 54. Zakona o ustanovama ("Narodne novine" broj 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08), članka 25. Zakona o muzejima ("Narodne novine" broj 110/15) i članka 43. Statuta Muzeja moderne i suvremene

Више

POKRAJINSKA SKUPŠTINSKA ODLUKA O OSNIVANJU FONDA "EVROPSKI POSLOVI" AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ("Sl. list AP Vojvodine", br. 13/2009 i 2/2010) I OP

POKRAJINSKA SKUPŠTINSKA ODLUKA O OSNIVANJU FONDA EVROPSKI POSLOVI AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE (Sl. list AP Vojvodine, br. 13/2009 i 2/2010) I OP POKRAJINSKA SKUPŠTINSKA ODLUKA O OSNIVANJU FONDA "EVROPSKI POSLOVI" AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ("Sl. list AP Vojvodine", br. 13/2009 i 2/2010) I OPŠTE ODREDBE Član 1 Radi praćenja, proučavanja i implementacije

Више

HRVATSKI SABOR 1390 Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim ODLUKU O PROGLAŠENJU ZAKONA O UDRUGAMA Proglašavam Zakon o udrugama, koji

HRVATSKI SABOR 1390 Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim ODLUKU O PROGLAŠENJU ZAKONA O UDRUGAMA Proglašavam Zakon o udrugama, koji HRVATSKI SABOR 1390 Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim ODLUKU O PROGLAŠENJU ZAKONA O UDRUGAMA Proglašavam Zakon o udrugama, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 6. lipnja 2014.

Више

Microsoft Word - Statut HPD Pliva 2015-novi

Microsoft Word - Statut HPD Pliva 2015-novi S T A T U T HRVATSKOG PLANINARSKOG DRUŠTVA P L I V A ZAGREB donesen na Skupštini 25.veljače 2015. Zagreb, veljača, 2015. 2 Na temelju članka 13. Zakona o udrugama (NN 74/14) skupština Hrvatskog planinarskog

Више

PRIJEDLOG TEKSTA

PRIJEDLOG TEKSTA Na temelju članka 13. ( Narodne novine broj 74/2014) i članka 23. Zakona o udrugama ( Narodne novine broj 74/2014), te članka 18. važećeg Statuta Društva, skupština Društva psihologa Istre na sjednici

Више

SRVKS - SUSTAV RADIO VEZA U KRIZNIM SITUACIJAMA RCSCS RADIO COMMUNICATION SYSTEMS IN CRISIS SITUATIONS Adresa: Strojarska cesta 6, Zagreb, Hrava

SRVKS - SUSTAV RADIO VEZA U KRIZNIM SITUACIJAMA RCSCS RADIO COMMUNICATION SYSTEMS IN CRISIS SITUATIONS Adresa: Strojarska cesta 6, Zagreb, Hrava Na temelju članka 13. i 55. Zakona u udrugama ( Narodne novine, broj 74/14 i 70/17), članka 5. i 6. Zakona o tehničkoj kulturi ( Narodne novine, broj 76/93, 11/99 i 38/09) osnivačka Skupština Sustava radio

Више

Na temelju članka 11

Na temelju članka 11 Na temelju članka 13. stavka 2. Zakona o udrugama ("Narodne novine'' 74/14), na temelju članka 21. stavka 1. pročišćenog teksta Statuta Hrvatskoga matematičkog društva iz 2012. godine i na prijedlog Izvršnog

Више

Na temelju članka 11

Na temelju članka 11 Na temelju članka 13., 18. te 55. st.1 Zakona o udrugama ( Narodne novine broj 74/14), te čl. 20 Statuta, CARPE DIEM udruge za poticanje i razvoj kreativnih i socijalnih vještina djece, mladih i odraslih

Више

На основу члана 56. Закона о високом образовању ("Сл. гласник РС" број 76/05) и Статута Школе, Студентски парламент Високе здравствено-санитарне школе

На основу члана 56. Закона о високом образовању (Сл. гласник РС број 76/05) и Статута Школе, Студентски парламент Високе здравствено-санитарне школе На основу члана 56. Закона о високом образовању ("Сл. гласник РС" број 76/05) и Статута Школе, Студентски парламент Високе здравствено-санитарне школе струковних студија Висан у Београду, на седници од

Више

Na temelju članaka 5. i 6. Zakona o tehničkoj kulturi (Narodne novine, broj 76/1993.), te članaka 13 i 18. Zakona o udrugama (Narodne novine, broj 74/

Na temelju članaka 5. i 6. Zakona o tehničkoj kulturi (Narodne novine, broj 76/1993.), te članaka 13 i 18. Zakona o udrugama (Narodne novine, broj 74/ Na temelju članaka 5. i 6. Zakona o tehničkoj kulturi (Narodne novine, broj 76/1993.), te članaka 13 i 18. Zakona o udrugama (Narodne novine, broj 74/2014.) Redovna skupština Radio kluba Zagreb na sjednici

Више

На основу члана 5. Пословника о изменама и допунама Пословника о раду Градског већа града Смедерева ( Службени лист града Смедерева, број 2/2012), Слу

На основу члана 5. Пословника о изменама и допунама Пословника о раду Градског већа града Смедерева ( Службени лист града Смедерева, број 2/2012), Слу На основу члана 5. Пословника о изменама и допунама Пословника о раду Градског већа града Смедерева ( Службени лист града Смедерева, број 2/2012), Служба за послове органа града утврдила је пречишћен текст

Више

Na temelju članka 11. Zakona o udrugama (Narodne novine br. 88/2001), članka 14. Zakona o sportu (Narodne novine br. 71/2006) i članaka 3. i 9. Zakona

Na temelju članka 11. Zakona o udrugama (Narodne novine br. 88/2001), članka 14. Zakona o sportu (Narodne novine br. 71/2006) i članaka 3. i 9. Zakona Na temelju članka 11. Zakona o udrugama (Narodne novine br. 88/2001), članka 14. Zakona o sportu (Narodne novine br. 71/2006) i članaka 3. i 9. Zakona o tehničkoj kulturi (Narodne novine br.76/1993) osnivačka

Више

Na osnovu člana 7. stav 3, člana 101. i člana 107. Zakona o privrednim društvima ( Službeni glasnik Republike Srpske broj: 127/08, 58/09, 100/11 i 67/

Na osnovu člana 7. stav 3, člana 101. i člana 107. Zakona o privrednim društvima ( Službeni glasnik Republike Srpske broj: 127/08, 58/09, 100/11 i 67/ Na osnovu člana 7. stav 3, člana 101. i člana 107. Zakona o privrednim društvima ( Službeni glasnik Republike Srpske broj: 127/08, 58/09, 100/11 i 67/13), g-din, dana. godine, donosi: ODLUKU O OSNIVANJU

Више

ZAHTJEV

ZAHTJEV Na temelju ĉlanka 11. Zakona o udrugama ( Narodne novine broj 88/01) i ĉlanka 14. Zakona o sportu ( Narodne novine broj 71/06, 150/08, 124/10, 124/11 i 86/12), Osnivaĉka skupština HRVATSKE UNIJE TENISAĈA,

Више

Microsoft Word - Statut EP OZON_2011

Microsoft Word - Statut EP OZON_2011 Ekološki pokret Environmental movement STATUT Januar 2011 Na osnovu člana 11. Zakona o nevladinim organizacijama (Sl. List RCG br. 27/99) Skupština Ekološkog pokreta,,ozon na svojoj sjednici od 29. 01.

Више

Na temelju odredbe članka 12.i 15. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma («Narodne novine», broj 152/08.) Skupština Turistič

Na temelju odredbe članka 12.i 15. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma («Narodne novine», broj 152/08.) Skupština Turistič Na temelju odredbe članka 12.i 15. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma («Narodne novine», broj 152/08.) Skupština Turističke zajednice općine Lopar, uz prethodnu suglasnost

Више

ПОСЛОВНИК О РАДУ СТУДЕНТСКОГ ПАРЛАМЕНТА ХЕМИЈСКОГ ФАКУЛТЕТА Београд 2013

ПОСЛОВНИК О РАДУ СТУДЕНТСКОГ ПАРЛАМЕНТА ХЕМИЈСКОГ ФАКУЛТЕТА Београд 2013 ПОСЛОВНИК О РАДУ СТУДЕНТСКОГ ПАРЛАМЕНТА ХЕМИЈСКОГ ФАКУЛТЕТА Београд 2013 Основне одредбе Члан 1 Овим Пословником о раду се уређују: делатност, избор, рад, управљање и организација Студентског парламента

Више

Na temelju članka 13. Zakona o udrugama, ( Narodne novine broj 74/14), i članka 46. Zakona o sportu, ( Narodne novine broj 71/06, 150/08, 124/10, 124/

Na temelju članka 13. Zakona o udrugama, ( Narodne novine broj 74/14), i članka 46. Zakona o sportu, ( Narodne novine broj 71/06, 150/08, 124/10, 124/ Na temelju članka 13. Zakona o udrugama, ( Narodne novine broj 74/14), i članka 46. Zakona o sportu, ( Narodne novine broj 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 137/13, 85/15 i 19/16), kao i članka

Више

Broj: O-002/2015 Sarajevo, godine Na osnovu člana 20. stav 4. Zakona o udruženjima i fondacijama Federacije Bosne i Hercegovine ( Službene

Broj: O-002/2015 Sarajevo, godine Na osnovu člana 20. stav 4. Zakona o udruženjima i fondacijama Federacije Bosne i Hercegovine ( Službene Broj: O-002/2015 Sarajevo, 14.05.2015. godine Na osnovu člana 20. stav 4. Zakona o udruženjima i fondacijama Federacije Bosne i Hercegovine ( Službene novine Federacihe BiH, broj: 45/02) Zijad Berbić,

Више

ЗАЈЕДНИЦА ЗА УПРАВЉАЊЕ ЗГРАДОМ

ЗАЈЕДНИЦА ЗА УПРАВЉАЊЕ  ЗГРАДОМ ЗАЈЕДНИЦА ЕТАЖНИХ ВЛАСНИКА БАЊА ЛУКА Улица ------------------------- бр.---- Број:------------ Дана:----------- С П И С А К чланова заједнице етажних власника, -------------------------------бр..., Бања

Више

СЛУЖБЕНИ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ Број 08. ГОДИНА IX ЛИСТ ПАНЧЕВО, 19. Maj ГОДИНЕ ГРАДА ПАНЧЕВА ГРАДА ПАНЧЕВА Аконтација претплате 11,038,66 Број 18. ГОДИН

СЛУЖБЕНИ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ Број 08. ГОДИНА IX ЛИСТ ПАНЧЕВО, 19. Maj ГОДИНЕ ГРАДА ПАНЧЕВА ГРАДА ПАНЧЕВА Аконтација претплате 11,038,66 Број 18. ГОДИН СЛУЖБЕНИ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ Број 08. ГОДИНА IX ЛИСТ ПАНЧЕВО, 19. Maj 2017. ГОДИНЕ ГРАДА ПАНЧЕВА ГРАДА ПАНЧЕВА Аконтација претплате 11,038,66 Број 18. ГОДИНА IX ПАНЧЕВО, 30 Август 2017. ГОДИНЕ Аконтација претплате

Више

ZAKON O POLITIČKIM STRANKAMA (2009) ZAKON O POLITIČKIM STRANKAMA "Službeni glasnik RS", br. 36/2009 od 15.maja godine I. OSNOVNE ODREDBE Predmet

ZAKON O POLITIČKIM STRANKAMA (2009) ZAKON O POLITIČKIM STRANKAMA Službeni glasnik RS, br. 36/2009 od 15.maja godine I. OSNOVNE ODREDBE Predmet ZAKON O POLITIČKIM STRANKAMA "Službeni glasnik RS", br. 36/2009 od 15.maja 2009. godine I. OSNOVNE ODREDBE Predmet zakona Član 1. Ovim zakonom uređuje se osnivanje i pravni položaj političkih stranaka,

Више

На основу одредбе чл. 27 ст. 2 тач. 27 Статута Српског покрета Двери, на седници одржаној дана године, у Чачку, Председништво Српског по

На основу одредбе чл. 27 ст. 2 тач. 27 Статута Српског покрета Двери, на седници одржаној дана године, у Чачку, Председништво Српског по На основу одредбе чл. 27 ст. 2 тач. 27 Статута Српског покрета Двери, на седници одржаној дана 02. 06. 2018. године, у Чачку, Председништво Српског покрета Двери, донело је, измењен и допуњен ПОСЛОВНИК

Више

Hrvatska narodna stranka

Hrvatska narodna stranka SKUPŠTINA KULTURNO UMJETNIČKOG DRUŠTVA BELEC Kulturno umjetničko društvo Belec Belec 6a HR-49254 Belec www.kud-belec.hr www.facebook.com/kudbelec info@kud-belec.hr Temeljem odredbi članka 23. Statuta KUD-a

Више

Microsoft Word - Poslovnik o radu VijeÄ⁄a roditelja (3)

Microsoft Word - Poslovnik o radu VijeÄ⁄a roditelja (3) Na temelju članaka 29. i 174. Statuta Osnovne škole Vjenceslava Novaka, Školski odbor Osnovne škole Vjenceslava Novaka na sjednici održanoj 16. ožujka 2017. donio je POSLOVNIK O RADU Vijeća roditelja I.

Више

Microsoft Word - 3._Pravilnik_o_sufinanciranju_programa_za_perspektivne_sportase .docx

Microsoft Word - 3._Pravilnik_o_sufinanciranju_programa_za_perspektivne_sportase .docx Na temelju odredbe članka 13. i 14. Statuta Samoborskog športskog saveza Izvršni odbor Samoborskog športskog saveza, na sjednici održanoj 20. lipnja 2016. godine donio je PRAVILNIK O SUFINANCIRANJU PROGRAMA

Више

HRVATSKI SABOR Na temelju članka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim ODLUKU O PROGLAŠENJU ZAKONA O TURISTIČKIM ZAJEDNICAMA I PROMICANJU HRVATSKOG T

HRVATSKI SABOR Na temelju članka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim ODLUKU O PROGLAŠENJU ZAKONA O TURISTIČKIM ZAJEDNICAMA I PROMICANJU HRVATSKOG T HRVATSKI SABOR Na temelju članka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim ODLUKU O PROGLAŠENJU ZAKONA O TURISTIČKIM ZAJEDNICAMA I PROMICANJU HRVATSKOG TURIZMA 4142 Proglašavam Zakon o turističkim zajednicama

Више

MergedFile

MergedFile Na temelju članka 13. i 55. Zakona o udrugama ( Narodne novine broj 74/14) i u skladu sa člankom 28. Statuta Lokalne akcijske grupe Moslavina, Skupština Lokalne akcijske grupe Moslavina, na svom redovnom

Више

ВИСОКА ПОЉОПРИВРЕДНО- ПРЕХРАМБЕНА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ПРОКУПЉЕ Дана, године ПОСЛОВНИК О РАДУ СТУДЕНТСКОГ ПАРЛАМЕНТА Високе пољопривре

ВИСОКА ПОЉОПРИВРЕДНО- ПРЕХРАМБЕНА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ПРОКУПЉЕ Дана, године ПОСЛОВНИК О РАДУ СТУДЕНТСКОГ ПАРЛАМЕНТА Високе пољопривре ВИСОКА ПОЉОПРИВРЕДНО- ПРЕХРАМБЕНА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ПРОКУПЉЕ Дана, 01.10.2015. године ПОСЛОВНИК О РАДУ СТУДЕНТСКОГ ПАРЛАМЕНТА Високе пољопривредно-прехрамбене школе у Прокупљу Члан 1 Овим Пословником

Више

Microsoft Word - Statut UZR DZ Su 2017.

Microsoft Word - Statut UZR DZ Su 2017. У складу са одредбама чл. 10, 11. и 12. Закона о удружењима (»Службени лист РС«, бр.51/09), на оснивачкој скупштини одржаној 01.09.2009. године, а на редовној скупштини одржаној 10.11.2017. усвојен је

Више

BOSNA I HERCEGOVINA БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА Brčko distrikt BiH Брчко дистрикт БиХ SKUPŠTINA СКУПШТИНА ZAKONODAVNO POVJERENSTVO ЗАКОНОДАВНА КОМИСИЈА ZAKONO

BOSNA I HERCEGOVINA БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА Brčko distrikt BiH Брчко дистрикт БиХ SKUPŠTINA СКУПШТИНА ZAKONODAVNO POVJERENSTVO ЗАКОНОДАВНА КОМИСИЈА ZAKONO BOSNA I HERCEGOVINA БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА Brčko distrikt BiH Брчко дистрикт БиХ SKUPŠTINA СКУПШТИНА ZAKONODAVNO POVJERENSTVO ЗАКОНОДАВНА КОМИСИЈА ZAKONODAVNA KOMISIJA Mladena Maglova 2, 76100 Brčko distrikt

Више

CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE VELIKA GORICA VELIKA GORICA, ZAGREBAČKA 90 Tel.: 01/ ; fax: 01/ OIB: IBAN: HR

CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE VELIKA GORICA VELIKA GORICA, ZAGREBAČKA 90 Tel.: 01/ ; fax: 01/ OIB: IBAN: HR CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE VELIKA GORICA VELIKA GORICA, ZAGREBAČKA 90 Tel.: 01/62 21 433; fax: 01/6252-515 OIB: 28129388615 IBAN: HR4923900011100025937 e-mail: czoo.vg@gmail.com web: www.centar-odgojiobrazovanje-velikagorica.skole.hr

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ П Р А В И Л Н И К О РАДУ ОДБОРА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНУ ЕТИКУ УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ Крагујевац, мај године

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ П Р А В И Л Н И К О РАДУ ОДБОРА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНУ ЕТИКУ УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ Крагујевац, мај године УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ П Р А В И Л Н И К О РАДУ ОДБОРА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНУ ЕТИКУ УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ Крагујевац, мај 2017. године Сенат Универзитета у Крагујевцу, на основу члана 55. Закона о високом

Више

Na osnovu člana 17, Statuta Udruženja graďana ''Nešto Više'', Skupština Udruženja graďana ''Nešto Više'' je na svojoj sjednici, održanoj g

Na osnovu člana 17, Statuta Udruženja graďana ''Nešto Više'', Skupština Udruženja graďana ''Nešto Više'' je na svojoj sjednici, održanoj g Na osnovu člana 17, Statuta Udruženja graďana ''Nešto Više'', Skupština Udruženja graďana ''Nešto Više'' je na svojoj sjednici, održanoj 05.07.2008. godine, usvojila POSLOVNIK O RADU Skupštine Udruženja

Више

HRVATSKI SPORTSKI SAVEZ GLUHIH POSLOVNIK O RADU ETIČKE KOMISIJE Osijek, Na osnovu članka 67. Statuta Hrvatskog sportskog saveza gluhih, a

HRVATSKI SPORTSKI SAVEZ GLUHIH POSLOVNIK O RADU ETIČKE KOMISIJE Osijek, Na osnovu članka 67. Statuta Hrvatskog sportskog saveza gluhih, a HRVATSKI SPORTSKI SAVEZ GLUHIH POSLOVNIK O RADU ETIČKE KOMISIJE Osijek, 12.09.2015. Na osnovu članka 67. Statuta Hrvatskog sportskog saveza gluhih, a sukladno odredbama Zakona o sportu i Etičkom kodeksu

Више

Microsoft Word - Zakon o udrugama i fondacijama

Microsoft Word - Zakon o udrugama i fondacijama Službene novine Federacije BiH, br. 45/02 ZAKON O UDRUGAMA I FONDACIJAMA I - TEMELJNE ODREDBE Članak 1. Ovim zakonom uređuju se uvjeti i postupak za utemeljivanje, unutarnje ustrojstvo, registracija, prestanak

Више

ThoriumSoftware d.o.o. Izvrsni inženjeri koriste izvrstan alat! Mobile: +385 (0) Kontakt: Dario Ilija Rendulić

ThoriumSoftware d.o.o. Izvrsni inženjeri koriste izvrstan alat! Mobile: +385 (0) Kontakt: Dario Ilija Rendulić PRAVILNIK O KONTROLI ENERGETSKOG CERTIFIKATA ZGRADE I IZVJEŠĆA O REDOVITOM PREGLEDU SUSTAVA GRIJANJA I SUSTAVA HLAĐENJA ILI KLIMATIZACIJE U ZGRADI (NN 73/15, 09.07.2015) 1/13 I. OPĆE ODREDBE... 4 Članak

Више

Microsoft Word - HR Zakon o pravobranitelju za djecu_Ombudsman for children Act

Microsoft Word - HR Zakon o pravobranitelju za djecu_Ombudsman for children Act EU-projekt: Podrška Pravosudnoj akademiji: Razvoj sustava obuke za buduće suce i državne odvjetnike EU-project: Support to the Judicial Academy: Developing a training system for future judges and prosecutors

Више

U skladu sa odredbama čl

U skladu sa odredbama čl U skladu sa odredbama čl. 578. i 580. Zakona o privrednim društvima ( Sl. glasnik RS br. 36/2011, 99/2011 i 83/2014-dr. zakon) člana 10, 11. i 12. Zakona o udruženjima ( Sl. Glasnik RS br. 51/09), na osnivačkoj

Више

Na temelju članaka 3., 14. i 15. Ustava Republike Hrvatske, III. poglavlja Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (Narodne novine 155/02, 47/10

Na temelju članaka 3., 14. i 15. Ustava Republike Hrvatske, III. poglavlja Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (Narodne novine 155/02, 47/10 Na temelju članaka 3., 14. i 15. Ustava Republike Hrvatske, III. poglavlja Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (Narodne novine 155/02, 47/10, 80/10, 93/11, 93/11) i članka 13. Zakona o udrugama

Више

Microsoft Word - DaNS Statut [treba lektorisati].docx

Microsoft Word - DaNS Statut [treba lektorisati].docx 1 Нови Сад, 14 april 2011 године. 2 САДРЖАЈ: I. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ II. ЦИЉЕВИ, ЗАДАЦИ И ДЕЛАТНОСТИ III. ЧЛАНСТВО И ПРОФЕСИОНАЛНА ОДГОВОРНОСТ IV. ЧЛАНСТВО У ДРУГИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА V. ОРГАНИЗАЦИЈА И ОРГАНИ ДРУШТВА

Више

HRVATSKI SABOR

HRVATSKI SABOR HRVATSKI SABOR 573 Na temelju ĉlanka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim ODLUKU O PROGLAŠENJU ZAKONA O AGENCIJI ZA STRUKOVNO OBRAZOVANJE I OBRAZOVANJE ODRASLIH Proglašavam Zakon o agenciji za strukovno

Више

ZLATNI CEKIN POLIKLINIKA ZA REHABILITACIJU DJECE VINOGORSKA ULICA 115 SLAVONSKI BROD Ur.br. 78/2015. S T A T U T Ustanove: Zlatni cekin poliklinike za

ZLATNI CEKIN POLIKLINIKA ZA REHABILITACIJU DJECE VINOGORSKA ULICA 115 SLAVONSKI BROD Ur.br. 78/2015. S T A T U T Ustanove: Zlatni cekin poliklinike za ZLATNI CEKIN POLIKLINIKA ZA REHABILITACIJU DJECE VINOGORSKA ULICA 115 SLAVONSKI BROD Ur.br. 78/2015. S T A T U T Ustanove: Zlatni cekin poliklinike za rehabilitaciju djece Slavonski Brod Slavonski Brod,

Више

Microsoft Word - 3. KODEKS SAVJETOVANJA SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU U POSTUPCIMA DONOŠENJA ZAKONA, DRUGIH PROPISA I AKATA

Microsoft Word - 3. KODEKS SAVJETOVANJA SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU U POSTUPCIMA DONOŠENJA ZAKONA, DRUGIH PROPISA I AKATA VLADA REPUBLIKE HRVATSKE 3402 Na temelju članka 30. stavka 3. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 101/98, 15/2000, 117/2001, 199/2003, 30/2004 i 77/2009), Vlada Republike Hrvatske

Више

Фондација Регистар националног интернет домена Србије Жоржа Клемансоа 18а/I, Београд телефон: rnids.rs рнидс.срб На

Фондација Регистар националног интернет домена Србије Жоржа Клемансоа 18а/I, Београд телефон: rnids.rs рнидс.срб На Фондација Регистар националног интернет домена Србије Жоржа Клемансоа 18а/I, Београд телефон: 011.7281.281 rnids.rs рнидс.срб kancelarija@rnids.rs На основу члана 54. став 8. тачка 9) Статута Фондације

Више

ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ

ИНЖЕЊЕРСКА  КОМОРА  СРБИЈЕ Н А Ц Р Т ИНЖЕЊЕРСКА КОМОРА СРБИЈЕ С Т А Т У Т ИНЖЕЊЕРСКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ Београд, 21.11.2018. године С Т А Т У Т ИНЖЕЊЕРСКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ I. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ Члан 1. Овим Статутом ближе се уређују послови,

Више

Службени гласник РС : 086/2016 Датум : На основу члана 5. став 1, а у вези са чланом 79. став 1. Закона о јавним предузећима ( Службен

Службени гласник РС : 086/2016 Датум : На основу члана 5. став 1, а у вези са чланом 79. став 1. Закона о јавним предузећима ( Службен Службени гласник РС : 086/2016 Датум : 21.10.2016 3510 На основу члана 5. став 1, а у вези са чланом 79. став 1. Закона о јавним предузећима ( Службени гласник РС, број 15/16) и члана 43. став 1. Закона

Више

ZAKON O SOCIJALNO-EKONOMSKOM SAVETU ("Sl. glasnik RS", br. 125/2004) I UVODNE ODREDBE Član 1 Ovim zakonom se ureďuju osnivanje, registracija, delokrug

ZAKON O SOCIJALNO-EKONOMSKOM SAVETU (Sl. glasnik RS, br. 125/2004) I UVODNE ODREDBE Član 1 Ovim zakonom se ureďuju osnivanje, registracija, delokrug ZAKON O SOCIJALNO-EKONOMSKOM SAVETU ("Sl. glasnik RS", br. 125/2004) I UVODNE ODREDBE Član 1 Ovim zakonom se ureďuju osnivanje, registracija, delokrug i način rada, finansiranje i druga pitanja značajna

Више

Na temelju članka 277. i 279. Zakona o trgovačkim društvima, Uprava društva Terra Firma d.d. za ulaganje u nekretnine, Pula, Mletačka 12 (nastavno: Dr

Na temelju članka 277. i 279. Zakona o trgovačkim društvima, Uprava društva Terra Firma d.d. za ulaganje u nekretnine, Pula, Mletačka 12 (nastavno: Dr Na temelju članka 277. i 279. Zakona o trgovačkim društvima, Uprava društva Terra Firma d.d. za ulaganje u nekretnine, Pula, Mletačka 12 (nastavno: Društvo), upućuje dioničarima POZIV ZA GLAVNU SKUPŠTINU

Више

S T A T U T

S T A T U T S T A T U T HRVATSKOG SPORTSKOG PLESNOG SAVEZA U Zagrebu 22. prosinca 2018. godine. SADRŽAJ I. TEMELJNE ODREDBE... 1 II. CILJEVI I DJELATNOSTI... 3 III. ČLANSTVO... 5 IV. USTROJSTVO I TIJELA... 8 1. SKUPŠTINA

Више

HTSV HRVATSKI TENISKI SAVEZ VETERANA-STATUT

HTSV HRVATSKI TENISKI SAVEZ VETERANA-STATUT S T A T U T HRVATSKOG TENISKOG SAVEZA VETERANA Zagreb, 26. kolovoz 2015. godina Na temelju članka 55. st. 1. Zakona o udrugama (Narodne novine, broj 74/14), Zakona o sportu (NN 71/06, 150/08,124/10, 124/11,

Више

Badel 1862 d.d. vina, alkoholna i bezalkoholna pića Vlaška Zagreb, Hrvatska OIB: POZIV ZA GLAVNU SKUPŠTINU DION

Badel 1862 d.d. vina, alkoholna i bezalkoholna pića Vlaška Zagreb, Hrvatska OIB: POZIV ZA GLAVNU SKUPŠTINU DION Badel 1862 d.d. vina, alkoholna i bezalkoholna pića Vlaška 116 10000 Zagreb, Hrvatska OIB: 36749512860 www.badel1862.hr POZIV ZA GLAVNU SKUPŠTINU DIONIČARA DRUŠTVA BADEL 1862 D.D. Na temelju članka 277.

Више

СТАТУТ ДРУШТВА ТЕТМИЧАРА

СТАТУТ ДРУШТВА ТЕТМИЧАРА У складу са одредбама чл. 78 и 12. Закона о удружењима (Службени лист РС, бр. 51/09), на скупштини Друштва одржаној дана 18. априла 2011. године у Београду, усвојен је нови СТАТУТ ДРУШТВА ТЕРМИЧАРА СРБИЈЕ

Више

(Microsoft Word - Pravilnik FUP-a g. Skup\232tina.doc)

(Microsoft Word - Pravilnik FUP-a g. Skup\232tina.doc) На основу члана 19. ст. 1 ал. 1 и члана 34. Закона о коморама здравствених радника (''Сл. гласник РС'' 107/2005) и члана 25. ст. 1., ал. 1. и члана 73. Статута Коморе медицинских сестара и здравствених

Више

Na temelju Zakona o političkim strankama (Narodne novine br. 76/93, 111/96, 164/98, 36/01 i 28/06) i Zakona o financiranju političkim aktivnosti i izb

Na temelju Zakona o političkim strankama (Narodne novine br. 76/93, 111/96, 164/98, 36/01 i 28/06) i Zakona o financiranju političkim aktivnosti i izb Na temelju Zakona o političkim strankama (Narodne novine br. 76/93, 111/96, 164/98, 36/01 i 28/06) i Zakona o financiranju političkim aktivnosti i izborne promidžbe (Narodne novine br. 24/11, 61/11, 27/13

Више

Жалбена комисија Градске општине Земун, на седници одржаној дана године, на основу члана 177. став 2. Закона о запосленима у аутономним пок

Жалбена комисија Градске општине Земун, на седници одржаној дана године, на основу члана 177. став 2. Закона о запосленима у аутономним пок Жалбена комисија Градске општине Земун, на седници одржаној дана 28.9.2018. године, на основу члана 177. став 2. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе ( Службени

Више

Na osnovu člana 59 i 76 Opšteg zakona o obrazovanju i vaspitanju (Objavljen u "Sl. listu RCG", br. 64 od 28. novembra 2002, 31/05, 49/07, "Sl. listu C

Na osnovu člana 59 i 76 Opšteg zakona o obrazovanju i vaspitanju (Objavljen u Sl. listu RCG, br. 64 od 28. novembra 2002, 31/05, 49/07, Sl. listu C Na osnovu člana 59 i 76 Opšteg zakona o obrazovanju i vaspitanju (Objavljen u "Sl. listu RCG", br. 64 od 28. novembra 2002, 31/05, 49/07, "Sl. listu Crne Gore", br. 4 od 17. januara 2008, 21/09, 45/10,

Више

Na temelju članka 13. Zakona o udrugama (Narodne novine broj 74/14), a u skladu s odredbom članka 47. stavak 6. Zakona o sportu (Narodne novine broj 7

Na temelju članka 13. Zakona o udrugama (Narodne novine broj 74/14), a u skladu s odredbom članka 47. stavak 6. Zakona o sportu (Narodne novine broj 7 Na temelju članka 13. Zakona o udrugama (Narodne novine broj 74/14), a u skladu s odredbom članka 47. stavak 6. Zakona o sportu (Narodne novine broj 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13), Skupština

Више

Na temelju članka 82. stavka 7. Zakona o zaštiti na radu (»Narodne novine«, broj 71/2014) ministar nadležan za rad donosi PRAVILNIK O OVLAŠTENJIMA ZA

Na temelju članka 82. stavka 7. Zakona o zaštiti na radu (»Narodne novine«, broj 71/2014) ministar nadležan za rad donosi PRAVILNIK O OVLAŠTENJIMA ZA Na temelju članka 82. stavka 7. Zakona o zaštiti na radu (»Narodne novine«, broj 71/2014) ministar nadležan za rad donosi PRAVILNIK O OVLAŠTENJIMA ZA POSLOVE ZAŠTITE NA RADU (NN 112/14 i 84/15) I. OPĆE

Више

Predlog Nacrta ZoSO

Predlog Nacrta ZoSO ПРЕДЛОГ ПРЕДНАЦРТА ЗАКОНА О СТУДЕНТСКОМ ОРГАНИЗОВАЊУ Београд, фебруар 2013. године I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ Члан 1. Овим законом се уређује институционални оквир за студентско организовање на самосталним високошколским

Више