PROGRAM RADA KOJI PREMA ZAKONU O ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI I DRUGIM ZAKONSKIM PROPISIMA HRVATSKI ZAVOD ZA MEDICINU RADA PROVODI Z

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "PROGRAM RADA KOJI PREMA ZAKONU O ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI I DRUGIM ZAKONSKIM PROPISIMA HRVATSKI ZAVOD ZA MEDICINU RADA PROVODI Z"

Транскрипт

1 KLASA: /17-01/01 URBROJ: Zagreb, 22. prosinca REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO ZDRAVSTVA na pažnju ministra prof. dr. sc. Milana Kujundžića, dr. med ZAGREB, Ksaver 200a PREDMET: Preventivni program Hrvatskog zavoda za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu u području zaštite zdravlja i sigurnosti na radu za godinu Poštovani gospodine ministre, Dostavljam Vam Program rada i aktivnosti te troškove koji iz njih proizlaze, a koje Hrvatski zavod za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu (HZZZSR) treba provoditi tijekom godine za potrebe Republike Hrvatske slijedom Strategije Vlade Republike Hrvatske, Strategije Ministarstva zdravstva i Strategije HZZZSR-a, a sukladno odredbama Zakona o zdravstvenoj zaštiti, Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju, Zakona o obveznom zdravstvenom nadzoru radnika profesionalno izloženih azbestu, Zakona o zaštiti na radu i Zakon o uvjetima za stjecanje prava na starosnu mirovinu radnika profesionalno izloženih azbestu, podzakonskih propisa koji proizlaze iz navedenih zakona, te Plana i prograna mjera specifične zdravstvene zaštite. Za svaku je djelatnost iskazana novčana vrijednost te ukupna suma s prikazom zakonskog temelja za provođenje djelatnosti. Djelatnost HZZZSR-a temeljena je i na Konvenciji o službama medicine rada i Konvenciji o sigurnom radnom okruženju koje je Republika Hrvatska ratificirala s Međunarodnom organizacijom rada, Zakonu o zdravstvenoj zaštiti i Zakonu o zaštiti na radu. Programom rada za godinu obuhvaćeni su i zadaci koji su za HZZZSR propisani donošenjem pravilnika i drugih provedbenih propisa iz radnog zakonodavstva, odnosno koji se odnose na propise nastale nakon usklađivanja hrvatskog zakonodavstva s pravnim stečevinama Europske unije. S poštovanjem, v.d. RAVNATELJICE prim. dr. sc. Marija Zavalić, dr. med.

2 ZAKONSKA PODLOGA PONUĐENIH DJELATNOSTI Hrvatski zavod za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu (HZZZSR) je zdravstvena ustanova za obavljanje stručnih i znanstvenoistraživačkih zdravstvenih djelatnosti iz okvira medicine rada i sigurnosti na radu - Zakon o zdravstvenoj zaštiti (NN 150/08, 71/10, 139/10, 22/11, 84/11, 154/11, 12/12, 35/12, 70/12, 144/12, 82/13, 159/13, 22/14, 154/14 i 70/16). Jedna od osnovnih djelatnosti je utvrđivanje i provođenje postupaka za prevenciju profesionalnih bolesti i stanja i ozljeda na radu te predlaganje i davanje stručnih mišljenja na propise koji omogućuju učinkovito praćenje i provođenje mjera specifične zdravstvene zaštite radno aktivne i radno sposobne populacije u Republici Hrvatskoj. Zdravstvena djelatnost obuhvaća: preventivne i specifične mjere radi sprječavanja nastanka profesionalnih bolesti i bolesti vezanih uz rad te ozljeda na radu, statistiku iz područja zdravstvene zaštite radnika, analizu učestalosti profesionalnih bolesti, analizu ozljeda na radu, metode zdravstvenog prosvjećivanja, a sve u svrhu poboljšanja radnih uvjeta i sprječavanja nastanka bolesti i ozljeda kojima je radno mjesto osnovni ili jedan od uzroka. Prema Zakonu o zdravstvenoj zaštiti preventivna uloga medicine rada HZZZSR-a temelji se velikim dijelom i na statističkoj analizi pobola i uzroka pobola proizašlih iz rada. Stoga je područje zdravstvene zaštite radnika i očuvanja radne sposobnosti, osobito preventivna uloga medicine rada i sigurnost na radu na svim razinama, jedna od temeljnih djelatnosti HZZZSR-a. Osim rutinskih statističkih istraživanja HZZZSR vodi Registre profesionalnih bolesti i analizira uzroke i posljedice ovih bolesti na preostalu radnu sposobnost radnika. HZZZSR vodi i evidencije o radnicima izloženim pojedinim štetnostima, opasnostima i naporima na radnom mjestu kada to nalažu. Sukladno Zakonu o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti (NN 141/13 i 39/15) i Pravilnika o zdravstvenim uvjetima izloženih radnika i osoba koje se obučavaju za rad s izvorima ionizirajućeg zračenja (NN 80/13), u nadležnosti HZZZSR je vođenje evidencije o radnicima izloženim ionizirajućem zračenju u onom dijelu koji se odnosi na zdravstvenu sposobnost izloženih izvorima ionizirajućeg zračenja, rezultate prethodnih i periodičkih pregleda radnika koji rade u izloženosti ionizirajućem zračenju te razloge zbog kojih je radnik eventualno dobio zabranu rada s izvorima ionizirajućeg zračenja. Na osnovi iz Registara i Evidencija, HZZZSR će analizirati zdravstveno stanje radnika, uzroke eventualne zdravstvene nesposobnosti za rad na tim radnim mjestima te predlagati Ministarstvu zdravstva mjere koje je potrebno provoditi za sprječavanje nastanka nesposobnosti za rad na tim radnim mjestima. U djelatnosti HZZZSR-a je vođenje Evidencije o osobama koje rade kao pomorci u tvrtkama u Republici Hrvatskoj, HZZZSR će, sukladno Pravilniku o utvrđivanju uvjeta zdravstvene sposobnosti članova posade pomorskih brodova, brodica i jahti ( NN 93/07 i 107/14) i Pravilniku o utvrđivanju uvjeta zdravstvene sposobnosti članova posade pomorskih brodova i brodova unutarnje plovidbe (NN 111/02) analizirati dobivene podatke za godinu i Ministarstvu zdravlja podastrijeti rezultate o ukupnom broju pregledanih te o broju onih u kojih je ustanovljena nesposobnost za rad. HZZZSR je dužan koordinirati i stručno nadzirati sve ordinacije medicine rada koje provode specifičnu zdravstvenu djelatnost na području Republike Hrvatske. Za djelotvorno obavljanje spomenutog nadzora neophodno je da HZZZSR vodi Registar svih zdravstvenih ustanova i ordinacija medicine rada koje obavljaju specifičnu zdravstvenu zaštitu radnika, uključujući i uspostavljanje razvidnosti onih ordinacija medicine rada koje imaju posebna odobrenja. Samo je ovakvim pristupom moguće dobiti točne podatke o broju specijalističkih ordinacija medicine rada koje imaju posebna odobrenja, o njihovoj teritorijalnoj rasprostranjenosti i napraviti realnu procjenu potreba za edukacijom novih specijalista medicine rada i sporta. 2

3 Kao krovna ustanova u području zaštite zdravlja i sigurnosti na radu u Republici Hrvatskoj, HZZZSR oblikuje doktrine, standarde i metode rada pri ocjenjivanju zdravstvene sposobnosti i praćenju zdravstvenog stanja radnika, te doktrine i standarde pri ocjenjivanju uvjeta rada. HZZZSR prati stanje sigurnosti na radu, istražuje rizike glede ozljeda na radu i profesionalnih bolesti, daje preporuke za njihovo uklanjanje ili smanjenje te provodi statistička istraživanja i osmišljava preventivne mjere u zaštiti na radu i njihovo provođenje. Iz navedenog proizlazi strateška zadaća HZZZSR-a, a to je informiranje i educiranje svih dionika u sustavu zaštite zdravlja i sigurnosti na radu o utjecaju štetnosti radnog mjesta na zdravlje radnika putem internetske stranice, e-novina, e-upita, edukativnih tiskanih materijala, provođenjem stručnih tečajeva, seminara i radionica za specijaliste medicine rada, stručnjake zaštite na radu i ostale dionike u sutavu čime se potiče primjena dobre prakse, te izravno komuniciranje sa svim dionicima u sustavu. Hrvatski zavod za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu na osnovi trenutno važećih propisa Ministarstvu zdravstva dostavlja Program rada iz područja zaštite zdravlja i sigurnosti na radu za koji Ministarstvo zdravstva osigurava sredstva iz proračuna Republike Hrvatske: 1. Registar profesionalnih bolesti 2. Registar radnika oboljelih od bolesti izazvanih azbestom 3. Evidencija ozljeda na radu a) Evidencija ozljeda na radu b) Evidencija ozljeda oštrim predmetima u djelatnosti zdravstva 4. Zdravstveni nadzor i praćenje izloženosti specifičnih grupacija radnika u RH a) Evidencija o radnicima izloženim ionizirajućem zračenju, evidencija tvrtki u kojima su radnici izloženi zračenju b) Evidencija o radnicima članovima posade pomorskih brodova i brodova unutarnje plovidbe, zaposlenih kod pravnih subjekata u Republici Hrvatskoj c) Evidencija o radnicima koji rade kao čuvari ili zaštitari u privatnoj zaštiti d) Evidencija o radnicima koji pri radu drže i nose oružje e) Evidencija i analiza o radnicima i poslodavcima koji rade s karcinogenim i mutagenim tvarima f) Evidencija i analiza o radnicima i ustanovama u kojima su radnici izloženi citostaticima g) Evidencija o prvoj uporabi bioloških agensa 5. Statistička analiza uzroka profesionalnih bolesti i predlaganje mjera prevencije i smanjenja broja profesionalnih bolesti 6. Statistička analiza uzroka i predlaganje mjera prevencije za radnike oboljele od bolesti izazvanih azbestom 7. Statistička analiza ozljeda na radu u RH i ozljeda oštrim predmetima u djelatnosti zdravstva, te predlaganje mjera prevencije a) Statistička analiza ozljeda na radu b) Statistička analiza ozljeda oštrim predmetima u djelatnosti zdravstva 3

4 8. Statističke analize uzroka bolesti kod specifičnih grupacija radnika i predlaganje mjera prevencije Zdravstveni nadzor a) Statistička analiza o radnicima izloženim ionizirajućem zračenju, evidencija tvrtki u kojima su radnici izloženi zračenju b) Statistička analiza o radnicima članovima posade pomorskih brodova i brodova unutarnje plovidbe, zaposlenih kod pravnih subjekata u Republici Hrvatskoj c) Statistička analiza o radnicima koji rade kao čuvari ili zaštitari u privatnoj zaštiti d) Statistička analiza o radnicima koji pri radu drže i nose oružje 9. Evidencija o ordinacijama i specijalistima medicine rada 10. Informiranje stručne i opće javnosti, 11. Edukacija stručne i opće javnosti 12. Koordiniranje i stručni nadzor ordinacija medicine rada na području Republike Hrvatske 13. Aktivno sudjelovanje u nacionalnim i EU projektima, programima i kampanjama 14. Pružanje stručne pomoći u izradi strateških dokumenata, zdravstvenog i radnog zakonodavstva te zakona i provedbenih propisa kojima se uređuje zaštita zdravlja radno aktivnog stanovništva 15. Davanje stručnih mišljenja iz područja zdravstvene zaštite radnika, na traženje Ministarstva zdravstva, Ministarstva rada i mirovinskog sustava i drugih tijela državne i javne uprave 16. Oblikovanje doktrina i standarda te metoda rada u području zaštite zdravlja i sigurnosti na radu a) Povjerenstva i radne skupine b) Sudjelovanje u radu europskih i međunarodnih udruženja c) EU Koordinacija d) Komunikacijska skupina 4

5 1. Registar profesionalnih bolesti Naziv baze Svrha prikupljanja Kratak opis sadržaja Izvor i metoda prikupljanja Relevantni nacionalni Usklađenost s EU i međunarodnom regulativom Registar profesionalnih bolesti Učestalost, vrsta i uzrok nastanka profesionalnih bolesti su dobri pokazatelji prisutnosti štetnosti i napora u radnim procesima. Zato je prikupljanje o profesionalnim bolestima dobar temelj za osmišljavanje i planiranje preventivnih mjera za zaštitu zdravlja na radu. Nakon prikupljanja i kodiranja sukladno EODS-u podatci se prosljeđuju u HZJZ radi izvješćivanja EUROSTAT-u. Opširni podaci o profesionalnim bolesti, uključujući podatke o: - radniku: dob, spol, zanimanje, staž na radnom mjestu koje je uzrok bolesti - poslodavcu: djelatnost - bolesti: vrsta, uzrok nastanka Podaci se prikupljaju iz Prijava profesionalnih bolesti, koje se dostavljaju Hrvatskom zavodu za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu nakon davanja stručnog mišljenja Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje Svi radnici kod kojih je priznata profesionalna bolest a) mjesečno: do 10. u slijedećem mjesecu b) godišnje: do 28. veljače slijedeće godine Zakon o listi profesionalnih bolesti i izmjene (NN 162/98, 107/07) Zakon o zdravstvenoj zaštiti i izmjene (NN 150/08, 155/09, 71/10, 139/10, 22/11, 84/11, 154/11, 12/12, 70/12, 144/12, 82/13, 159/13, 154/14, 70/16) Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju i izmjene (NN 80/13, 137/13) Pravilnik o pravima, uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja u slučaju ozljede na radu i profesionalne bolesti (NN 75/14, 154/14, 79/15, 139/15, 105/16) Godišnji provedbeni plan statističkih aktivnosti Republike Hrvatske Međunarodna klasifikacija bolesti i srodnih zdravstvenih problema, X revizija (MKB-10) WHO - International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems ICD-10 in Occupational Health Commission Recommendation 2003/670/EC concerning the European Schedule of Occupational Diseases European Occupational Diseases Statistics (EODS) 5

6 2. Registar radnika oboljelih od bolesti izazvanih azbestom Naziv baze Svrha prikupljanja Kratak opis sadržaja Izvor i metoda prikupljanja Relevantni nacionalni Usklađenost s EU i međunarodnom regulativom Registar radnika oboljelih od bolesti izazvanih azbestom Bolesti uzrokovane azbestom su pokazatelj dugogodišnje izloženosti azbestu. Prema međunarodnim stavovima i obvezi koju je Republika Hrvatska prihvatila, oboljele od bolesti izazvanih azbestom potrebno je utvrditi, registrirati i pratiti njihovo zdravstveno stanje. Nakon prikupljanja i kodiranja sukladno EODS-u podatci se prosljeđuju u HZJZ radi izvješćivanja EUROSTAT-u. Podaci o radnicima oboljelima od bolesti izazvanih azbestom obuhvaćaju podatke o osobama kojima je priznata profesionalna bolest izazvana azbestom. Ti podaci uključuju opće podatke o radniku/osobi, poslodavcu odgovornom za nastanak bolesti i vrsti bolesti izazvane azbestom. Podaci se prikupljaju iz Prijava profesionalnih bolesti, koje se dostavljaju HZZZSR-u Svi radnici/osobe kojima je priznata profesionalna bolest izazvana azbestom. a) mjesečno: do 10. u slijedećem mjesecu b) godišnje: do 28. veljače slijedeće godine Zakon o listi profesionalnih bolesti s izmjenama (NN 162/98, 107/07) Zakon o zdravstvenoj zaštiti i izmjene (NN 150/08, 155/09, 71/10, 139/10, 22/11, 84/11, 154/11, 12/12, 70/12, 144/12, 82/13, 159/13, 154/14, 70/16) Zakon o obveznom zdravstvenom nadzoru radnika profesionalno izloženih azbestu (NN 79/07, NN 139/10 Pravilnik o zaštiti radnika od rizika zbog izlaganja azbestu (NN 40/07) Pravilnik o uvjetima i načinu praćenja zdravstvenog stanja, dijagnostičkim postupcima kod sumnje na postojanje profesionalnih bolesti uzrokovanih azbestom te mjerilima za priznavanje profesionalne bolesti uzrokovane azbestom (NN134/08) Međunarodna klasifikacija bolesti i srodnih zdravstvenih problema, X revizija (MKB-10) WHO, International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems ICD-10 in Occupational Health Commission Recommendation 2003/670/EC concerning the European schedule of occupational diseases European Occupational Diseases Statistics (EODS) ILO, R194 List of Occupational Diseases Recommendation, 2002 ILO, C162 Asbestos Convention,

7 3. Evidencija ozljeda na radu 3a) Evidencija ozljeda na radu Naziv aktivnosti Svrha prikupljanja Kratak opis sadržaja Izvor i metoda prikupljanja Relevantni nacionalni Usklađenost s EU i međunarodnom regulativom Evidencija ozljeda na radu Podatci o broju ozljeda na radu i okolnostima u kojima je došlo do ozljede na radu pokazuju prisutnost opasnosti na radnim mjestima i stanje zaštite na radu. Kontinuirano praćenje ozljeda na radu je pokazatelj primjene preventivnih mjera radi unaprijeđenja zaštite zdravlja i sigurnosti na radu, odnosno sprječavanja ozljeda na radu. Nakon prikupljanja i kodiranja sukladno ESAW-u podatci se prosljeđuju u HZJZ radi izvješćivanja EUROSTAT-u. Na traženje Inspektorata rada MRMS, poslodavaca i stručnjaka zaštite na radu doktori medicine daju mišljenje o težini ozljede na radu. Podaci o ozljedama na radu uključuju podatke o: - poslodavcu (NKD poslodavca, broj zaposlenih) - ozljeđenoj osobi (spol, dob, zanimanje, državljanstvo ) - ozljedi na radu (datum, vrijeme i mjesto nastanka lokacija/adresa ozljede, težina i vrsta ozljede ) Podaci iz Tiskanice OR - Prijava ozljede na radu. HZZO dostavlja elektroničkim putem HZZZSR-u jednom mjesečno tablicu sa svim podacima iz tiskanice o svim ozljedama na radu koje su se dogodile i prijavljene su HZZO-u za taj mjesec. Svaki radnik kojem je ispunjena Prijava o ozljedi na radu. a) mjesečno: do 10. u slijedećem mjesecu b) godišnje: do 28. veljače slijedeće godine Zakon o zaštiti na radu i izmjene (71/14, 118/14), Pravilnik o evidencijama, ispravama, izvještajima i knjizi nadzora iz područja zaštite na radu (NN 52/84), Godišnji provedbeni plan statističkih aktivnosti Republike Hrvatske ESAW Europska statistika o ozljedama na radu ILO Statistika ozljeda na radu Međunarodne organizacije rada 7

8 3b) Evidencija ozljeda oštrim predmetima u djelatnosti zdravstva Naziv aktivnosti Svrha prikupljanja Kratak opis sadržaja Izvor i metoda prikupljanja Relevantni nacionalni Usklađenost s EU i međunarodnom regulativom Evidencija ozljeda oštrim predmetima u djelatnosti zdravstva Direktiva Vijeća 2010/32/EU od 10. svibnja godine o provođenju Okvirnog sporazuma o sprječavanju ozljeda oštrim predmetima u bolničkom sektoru i zdravstvu uvedena je u zakonodavtsvo Republike Hrvatske putem Pravilnika o načinu provođenja mjera zaštite radi sprječavanja nastanka ozljeda oštrim predmetima, koji utvrđuje obvezu poslodavca da o svakoj ozljedi oštrim predmetom obavijesti HZZZSR. Prikupljeni podaci služe za planiranje i osmišljavanje mjera za prevenciju ozljeda oštrim predmetima na nacionalnoj razini i za ostvarivanje prava na temelju posljedica ozljeda oštrim predmetima na individualnoj razini. Podaci o ozljedama oštrim predmetima uključuju podatke o: - poslodavcu - radniku: spol, dob, radni staž, zanimanje, područje rada - incidentu: vrijeme, mjesto, vrsta, predmet kojim je izazvan, posljedična ozljeda, primjena zaštitnih sredstava Prilog I Pravilnika o načinu provođenja mjera zaštite radi sprječavanja nastanka ozljeda oštrim predmetima poslodavac dostavlja elektroničkim putem ili redovnom poštom HZZZSR-u. Svaki radnik koji je doživio ozljedu oštrim predmetom i pokrenuo postupak prijavljivanja. a) mjesečno: do 10. u sljedećem mjesecu b) godišnje: do 28. veljače sljedeće godine Pravilnik o načinu provođenja mjera zaštite radi sprječavanja nastanka ozljeda oštrim predmetima (NN 84/13, 17/17) Usklađeno s Direktivom Vijeća 2010/32/EU od 10. svibnja o provođenju Okvirnog sporazuma o sprječavanju ozljeda oštrim predmetima u bolničkom sektoru i zdravstvu koji su sklopili HOSPEEM i EPSU 8

9 4. Specifične grupacije radnika u RH- zdravstveni nadzor i praćenje izloženosti 4a) Evidencija o radnicima izloženim ionizirajućem zračenju Naziv evidencije Svrha prikupljanja Izvor i metoda prikupljanja Kratak opis sadržaja Relevantni nacionalni Relevantni međunarodni Usklađenost s EU i međunarodnom regulativom/ smjernicama Evidencija o radnicima koji su izloženi ionizirajućem zračenju Praćenje i pokazatelji zdravstvenog stanja radnika izloženih ionizirajućem zračenju Navedene podatke ordinacije medicine rada ili zdravstvene ustanove koje obavljaju djelatnost medicine rada dostavljaju svaki mjesec HZZZSR-u Podaci o radnicama koji su pregledani sukladno Pravilniku o zdravstvenim uvjetima izloženih radnika i osoba koje se obučavaju za rad s izvorima ionizirajućeg zračenja (NN 80/13) Svaki radnik izložen ionizirajućem zračenju koji prema Pravilniku podliježe pregledu a) mjesečno: do 10. u slijedećem mjesecu b) godišnje: do 28. veljače slijedeće godine Pravilniku o zdravstvenim uvjetima izloženih radnika i osoba koje se obučavaju za rad s izvorima ionizirajućeg zračenja (NN 80/13) za sve radnike koji rade sa izvorima ionizirajućeg zraćenja Međunarodna klasifikacija bolesti i srodnih zdravstvenih problema, deseta revizija (MKB-10) Direktiva Vijeća 2013/59/EURATOM 9

10 4b) Evidencija o radnicima članovima posade pomorskih brodova i brodova unutarnje plovidbe zaposlenih kod pravnih subjekata u Republici Hrvatskoj Naziv evidencije Svrha prikupljanja Kratak opis sadržaja Izvor i metoda prikupljanja Svrha prikupljanja Relevantni nacionalni Relevantni međunarodni Usklađenost s EU i međunarodnom regulativom Evidencija o radnicima zaposlenim na radnim mjestima članova posade pomorskih brodova i brodova unutarnje plovidbe zaposlenih kod pravnih subjekata u RH Pokazatelji zdravstvene sposobnosti za plovidbu posade pomorskih brodova i brodova unutarnje plovidbe Podaci o liječniku koji je izvršio pregled, vrsti pregleda (prethodni, redoviti, nadzorni), pregledanim radnicima (dob, spol, vrsta poslova na brodu, podaci o radnoj sposobnosti, razlog ogranićenja, vrsta ograničenja), mjestu pregleda. Specijalističke ordinacije/zdravstvene ustanove koje imaju odobrenje za pregled posade pomorskih brodova i brodova unutarnje plovidbe. Grupirani podaci iz pojedine ordinacije /zdravstvene ustanove dostavljaju se HZZZSR-u Sve osobe koje obavljaju poslove članova posade pomorskih brodova, brodica i jahti i članova posade pomorskih brodova i brodova unutarnje plovidbe. a) mjesečno: do 10. u slijedećem mjesecu b) godišnje: do 28. veljače slijedeće godine Pokazatelji zdravstvenog stanja posade pomorskih brodova i brodova unutarnje plovidbe Pomorski zakonik (NN 181/04, 56/13) Pravilnik o utvrđivanju uvjeta zdravstvene sposobnosti članova posade plovila unutarnje plovidbe (NN 4/16) Pravilnik o utvrđivanju uvjeta zdravstvene sposobnosti članova posade pomorskih brodova, brodica i jahti (93/07) Međunarodna klasifikacija bolesti i srodnih zdravstvenih problema, deseta revizija (MKB-10) Direktiva Vijeća 2009/13/EZ Konvencija o radu pomoraca broj

11 4c) Evidencija o radnicima koji rade kao čuvari ili zaštitari u privatnoj zaštiti Naziv baze Svrha prikupljanja Izvori metoda prikupljanja Kratak opis sadržaja Relevantni nacionalni Relevantni međunarodni Evidencija o osobama koje su podvrgnute zdravstvenom pregledu i dobile ocjenu zdravstvene sposobnosti čuvara i zaštitara Pokazatelji zdravstvene sposobnosti čuvara i zaštitara Specijalističke ordinacije/zdravstvene ustanove koje imaju odobrenje za pregled čuvara i zaštitara dostavljaju podatke HZZZSR-u Podaci o liječniku koji je izvršio pregled, vrsti pregleda (prethodni, redoviti, nadzorni), pregledanim radnicima (dob, spol, vrsta poslova, podaci o radnoj sposobnosti, razlog ograničenja, vrsta ograničenja), mjestu pregleda. Sve osobe koje obavljaju poslove sukladno Pravilniku a) mjesečno: do 10. u slijedećem mjesecu b) godišnje: do 28. veljače slijedeće godine Pravilnik o načinu utvrđivanja opće i posebne zdravstvene sposobnosti čuvara i zaštitara u privatnoj zaštiti (NN 38/04, 106/04, 16/11) Međunarodna klasifikacija bolesti i srodnih zdravstvenih problema, deseta revizija (MKB-10) 11

12 4d) Evidencija o radnicima koji pri radu drže i nose oružje Naziv baze Svrha prikupljanja Izvori metoda prikupljanja Kratak opis sadržaja Relevantni nacionalni Relevantni međunarodni Evidencija o radnicima koji su podvrgnuti zdravstvenom pregledu i dobili ocjenu zdravstvene sposobnosti za držanje i nošenje oružja Pokazatelji zdravstvene sposobnosti radnika koji u radnom procesu drže ili nose oružje Specijalističke ordinacije/zdravstvene ustanove koje imaju odobrenje za pregled čuvara i zaštitara dostavljaju podatke HZZZSR-u Podaci o liječniku koji je izvršio pregled, vrsti pregleda (prethodni, redoviti, nadzorni), pregledanim radnicima (dob, spol, vrsta poslova, podaci o radnoj sposobnosti, razlog ograničenja, vrsta ograničenja), mjestu pregleda. Sve osobe koje obavljaju poslove sukladno Pravilniku c) mjesečno: do 10. u slijedećem mjesecu d) godišnje: do 28. veljače slijedeće godine Pravilnik o zdravstvenim pregledima za utvrđivanje zdravstvene sposobnosti za držanje i nošenje oružja (NN 22/13) EU Direktiva 2008/51/EZ Međunarodna klasifikacija bolesti i srodnih zdravstvenih problema, deseta revizija (MKB-10) 12

13 4e) Evidencija i analiza o radnicima i poslodavcima koji rade s karcinogenim i mutagenim tvarima Naziv evidencije Svrha prikupljanja Kratak opis sadržaja Izvor i metoda prikupljanja Relevantni nacionalni Usklađenost s EU i međunarodnom regulativom Evidencija i analiza o radnicima i tvrtkama u kojima radnici rade s karcinogenim i mutagenim tvarima Dobivanje pokazatelja o broju radnika koji su izloženi karcinogenima i/ili mutagenima u Republici Hrvatskoj. Popis tvrtki koje koriste karcinogene i mutagene. Evidencija radnika izloženih karcinogenima i/ili mutagenima uključuje podatke o: - djelatnosti i postupcima koje obavlja, uključujući i razloge za upotrebu karcinogena i/ili mutagena, - identifikaciji karcinogena i/ili mutagena, - količinama proizvedenih ili korištenih tvari ili smjesa koje sadrže karcinogene ili mutagene, - broju i imenima radnika izloženih karcinogenima i/ili mutagenima, - poduzetim preventivnim tehničkim i zdravstvenim mjerama, - vrsti osobne zaštitne opreme koja se koristi, - prirodi, stupnju i trajanju izloženosti, - slučajevima zamjene tvari Obavijesti poslodavaca Hrvatskom zavodu za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu sukladno Pravilniku o zaštiti radnika od rizika zbog izloženosti karcinogenima i/ili mutagenima (NN 91/15). Obvezene podatke poslodavac je dužan dostaviti prije početka korištenja tih tvari odnosno nakon promjena u procesu rada. Svaki poslodavac koji u proizvodnji ili primjeni koristi karcinogene i/ili mutagene. 1. mjesečno: do 10. u slijedećem mjesecu 2. godišnje: do 28. veljače slijedeće godine Pravilnik o zaštiti radnika od rizika zbog izloženosti karcinogenima i mutagenima (NN 91/15) Direktiva 2004/37/EZ i izmjene Direktive 2004/37/EZ o zaštiti radnika od rizika vezanih uz izloženost karcinogenim i mutagenim tvarima na radu Direktiva 2014/27/EU o razvrstavanju, označivanju i pakiranju tvari i smjesa 13

14 4f) Evidencija i analiza o radnicima i ustanovama u kojima su radnici izloženi citostaticima Naziv evidencije Svrha prikupljanja Kratak opis sadržaja Izvor i metoda prikupljanja Relevantni nacionalni Usklađenost s EU i međunarodnom regulativom Evidencija i analiza o radnicima i ustanovama u kojima su radnici izloženi citostaticima Dobivanje pokazatelja o broju ustanova u kojima se rukuje citostaticima i broju radnika koji su izloženi citostaticima u Republici Hrvatskoj. Podaci o ustanovi u kojoj se rukuje izloženih citostaticima uključujući podatke o: - ustanovi (naziv, adresa te lokacija poslodavca na kojoj koristi te tvari, NKD poslodavaca) - ukupnom broju zaposlenih, broj radnika koji rade u direktnoj izloženosti citostaticima - broju i vrsti pripravaka - kontakt osobi (ime i prezime, kontakt broj telefona i ) Podaci o broju radnika izloženih citostaticima uključujući podatke o: - radniku (ime i prezime, dob, spol, ukupan radni staž, zanimanje, poslovi pri kojima je radnik izložen citostaticima, priroda izloženosti, trajanje izloženosti i prekidi, OZO koju koristi, zdravstveni nadzor, uvjerenja o radnoj sposobnosti) - poslu (ljekarna ili odjel, protokoli) - citostatiku (tvar kojoj je radnik izložen, količina proizvedene ili korištene tvari kod poslodavca, izmjerene koncentracije tih tvari na radnom mjestu, je li moguća zamjena) Obavijesti poslodavaca Hrvatskom zavodu za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu sukladno Uredbi o radu s citostaticima. Obvezne podatke poslodavac je dužan dostaviti prije početka korištenja tih tvari odnosno nakon promjena u procesu rada. Svaka zdravstvena ustanova i radnik koji je izložen citostaticima a) mjesečno: do 10. u slijedećem mjesecu b) godišnje: do 28. veljače slijedeće godine Naredba o načinu rukovanja lijekovima koji sadrže citotoksične supstancije (NN 30/91) Direktiva 2004/37/EZ o zaštiti radnika od rizika vezanih uz izloženost karcinogenim i mutagenim tvarima na radu 14

15 4g) Evidencija o prvoj uporabi bioloških agensa Naziv evidencije Svrha prikupljanja Kratak opis sadržaja Izvor i metoda prikupljanja Relevantni nacionalni Usklađenost s EU i međunarodnom regulativom Evidencija o radnicima i tvrtkama u kojima su radnici izloženi ili bi mogli biti izloženi biološkim agensima Dobivanje pokazatelja o broju radnika koji su izloženi ili bi mogli biti izloženi biološkim agensima u Republici Hrvatskoj. Popis tvrtki koje koriste biološke agense. Evidencija radnika koji su izloženi ili bi mogli biti izloženi biološkim agensima uključuje podatke o: - poslodavcu (ime i adresa tvrtke i/ili ustanove), - imenu i kvalifikacijama stručnjaka zaštite na radu - nalazima procjene rizika (priroda, stupanj i trajanje izloženosti) - klasifikacija (vrsta, ime, skupina) biološkog agensa, mogući učinci na radnika - predviđene mjere zaštite i preventivne mjere Obavijesti poslodavaca Hrvatskom zavodu za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu sukladno Pravilniku o zaštiti radnika od rizika zbog izloženosti biološkim agensima pri radu. Obvezne podatke poslodavac je dužan dostaviti 30 dana prije prve uporabe bioloških agensa skupine 2, 3 i 4, kod prve uporabe svakog sljedećeg biološkog agensa skupine 4. i svakog sljedećeg novog biološkog agensa skupine 3. kada poslodavac sam privremeno klasificira taj biološki agens. Svaki poslodavac koji namjerava prvi puta uporabiti biološke agense skupine 2, 3 i mjesečno: do 10. u sljedećem mjesecu 4. godišnje: do 28. veljače sljedeće godine Pravilnik o zaštiti radnika od rizika zbog izloženosti biološkim agensima pri radu (NN 155/08) Direktiva 2000/54/EZ o zaštiti radnika od rizika povezanih s izlaganjem biološkim agensima na radu. 15

16 5. Statistička analiza uzroka profesionalnih bolesti i predlaganje mjera prevencije i smanjenja broja profesionalnih bolesti Naziv aktivnosti Svrha aktivnosti Kratak opis aktivnosti Izvor i metoda rada Relevantni nacionalni Usklađenost s EU i međunarodnom regulativom Statistička analiza uzroka profesionalnih bolesti i predlaganje mjera prevencije i smanjenja broja profesionalnih bolesti Rezultati analize o profesionalnim bolestima ukazuju na prisutnost štetnosti i napora u pojedinim gospodarstvenim djelatnostima i na nepovoljne i štetne radne uvjete koji izazivaju oštećenja zdravlja i posljedična smanjenja radne sposobnosti radnika. Detaljna analiza o profesionalnim bolesti, uključujući: - podatke o bolesti: vrsta, uzrok nastanka bolesti, stopa oboljelih/ radnika u gospodarstvenoj grani, - podatke o privremenoj radnoj nesposobnosti oboljelih od profesionalnih bolesti - preventivne mjere koje je potrebno poduzeti za smanjenje broja pojedinih profesionalnih bolesti Registar profesionalnih bolesti Svi radnici kod kojih je priznata profesionalna bolest a) mjesečno: do 10. u slijedećem mjesecu b) godišnje: do 28. veljače slijedeće godine Zakon o listi profesionalnih bolesti i izmjene (NN 162/98, 107/07) Zakon o zdravstvenoj zaštiti i izmjene (NN 150/08, 155/09, 71/10, 139/10, 22/11, 84/11, 154/11, 12/12, 70/12, 144/12, 82/13, 159/13, 154/14, 70/16) Međunarodna klasifikacija bolesti i srodnih zdravstvenih problema, X revizija (MKB-10) WHO - International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems ICD-10 in Occupational Health Commission Recommendation 2003/670/EC concerning the European Schedule of Occupational Diseases European Occupational Diseases Statistics (EODS) 16

17 6. Statistička analiza uzroka i predlaganje mjera prevencije za radnike oboljele od bolesti izazvanih azbestom Naziv aktivnosti Svrha aktivnosti Kratak opis aktivnosti Izvor i metoda Relevantni nacionalni Statistička analiza i predlaganje mjera prevencije za radnike oboljele od bolesti izazvanih azbestom Analiza učestalosti pojedinih bolesti izazvanih azbestom, mjere specifične zdarvstvene zaštitu za sekundarnu prevenciju daljnjeg razvoja bolesti Opširni podaci o pojedinim profesionalnim bolestima izazvanih azbestom, uključujući podatke o: - Tvrtki u kojoj je oboljeli radio - bolesti: vrsta, stopa oboljelih/ radnika u privrednoj grani, - preventivne mjere koje je potrebno poduzeti za smanjenje broja pojedinih profesionalnih bolesti izazvanih azbestom Registar radnika oboljelih od bolesti izazvanih azbestom Sve osobe kod kojih je dijagnosticirana i priznata profesionalna bolest izazvana azbestom od strane HZZZSR-u i obveznog zdravstvenog osiguranja a) mjesečno: do 10. u slijedećem mjesecu b) godišnje: do 28. veljače slijedeće godine Zakon o listi profesionalnih bolesti i izmjene (NN 162/98, 107/07) Zakon o obveznom zdravstvenom nadzoru radnika profesionalno izloženih azbestu (NN 79/07) Pravilnik o zaštiti radnika od rizika zbog izlaganja azbestu (NN 40/07) Pravilnik o uvjetima i načinu praćenja zdravstvenog stanja, dijagnostičkim postupcima kod sumnje na postojanje profesionalnih bolesti uzrokovanih azbestom te mjerilima za priznavanje profesionalne bolesti uzrokovane azbestom (NN 134/08) 17

18 7. Statistička analiza ozljeda na radu u RH i ozljeda oštrim predmetima u djelatnosti zdravstva, te predlaganje mjera za smanjenje broja ozljeda na radu 7a) Statistička analiza ozljeda na radu i predlaganje mjera prevencije Naziv aktivnosti Svrha aktivnosti Kratak opis aktivnosti Izvor i metoda Relevantni nacionalni Usklađenost s EU i međunarodnom regulativom Statistička analiza ozljeda na radu u RH i predlaganje mjera prevencije Ozljede na radu su rezultat prisutnih povećani opasnosti na radnom mjestu i pokazatelj provođenja mjera zaštite na rad. Analiza o njihovoj učestalosti i okolnostima u kojima je došlo do ozljede na radu je temelj na kojemu se mogu planirati i provoditi preventivne mjere radi sprječavanja ozljeda na radu. Podaci o ozljedama na radu uključuju podatke o: - poslodavcu (NKD poslodavca, broj zaposlenih) - ozljeđenoj osobi (spol, dob, zanimanje, državljanstvo ) - ozljedi na radu (datum, vrijeme i mjesto nastanka lokacija/adresa) ozljede, težina i vrsta ozljede ) Evidencija ozljeda na radu izvor HZZO Svaki radnik kojem je ispunjena Priajva o ozljedi na radu. a) mjesečno: do 10. u slijedećem mjesecu b) godišnje: do 31. ožujka slijedeće godine Zakon o zaštiti na radu (71/14, 118/14), Pravilnik o evidencijama, ispravama, izvještajima i knjizi nadzora iz područja zaštite na radu (NN 52/84), Godišnji provedbeni plan statističkih aktivnosti Republike Hrvatske ESAW Europska statistika o ozljedama na radu ILO Statistika ozljeda na radu Međunarodne organizacije rada 18

19 7b) Statistička analiza ozljeda oštrim predmetima u djelatnosti zdravstva i predlaganje mjera prevencije Naziv aktivnosti Svrha aktivnosti Kratak opis aktivnosti Izvor i metoda rada Relevantni nacionalni Usklađenost s EU i međunarodnom regulativom Statistička analiza ozljeda oštrim predmetima u djelatnosti zdravstva i predlaganje mjera prevencije Rezultati analize o ozljeda oštrim predmetima u djelatnosti zdravstva služe za planiranje i osmišljavanje mjera za prevenciju ozljeda oštrim predmetima u djelatnosti zdravstva na nacionalnoj razini. Detaljna analiza o ozljeda oštrim predmetima u djelatnosti zdravstva uključuje: - analizu o poslodavcu, ozljeđenom radniku, uzroku i ostalim karakteristikama ozljeda oštrim predmetima - preventivne mjere koje je potrebno poduzeti za smanjenje broja ozljeda oštrim predmetima Evidencija o ozljedama oštrim predmetima u djelatnosti zdravstva Svaki radnik koji je doživio ozljedu oštrim predmetom i pokrenuo postupak prijavljivanja. a) mjesečno: do 10. u slijedećem mjesecu b) godišnje: do 31. ožujka slijedeće godine Pravilnik o načinu provođenja mjera zaštite radi sprječavanja nastanka ozljeda oštrim predmetima (NN 84/13, 17/17) Direktiva Vijeća 2010/32/EU od 10. svibnja o provođenju Okvirnog sporazuma o sprječavanju ozljeda oštrim predmetima u bolničkom sektoru i zdravstvu koji su sklopili HOSPEEM i EPSU. 19

20 8. Statistička analiza provedbe zdravstvenog nadzora i praćenja izloženosti specifičnih grupacija radnika i predlaganje mjera prevencije 8a) Statistička analiza provedbe zdravstvenog nadzora radnika izloženih ionizirajućem zračenju i predlaganje mjera prevencije Naziv aktivnosti Statistička analiza provedbe zdravstvenog nadzora radnika izloženih ionizirajućem zračenju i predlaganje mjera prevencije Svrha aktivnosti Praćenje zdravstvenog stanja radnika izloženih ionizirajućem zračenju Kratak opis aktivnosti Pravilnik o zdravstvenim uvjetima izloženih radnika i osoba koje se obučavaju za rad s izvorima ionizirajućeg zračenja (NN 80/13) Izvor i metoda Podaci koje dostavljaju ordinacije medicine rada i/ili zdravstvene ustanove koje obavljaju djelatnost medicine rada Hrvatskom zavodu za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu mjesečno Svaki radnik izložen ionizirajućem zračenju koji prema pravilniku podliježe pregledu a) mjesečno: do 10. u slijedećem mjesecu b) godišnje: do 31. ožujka slijedeće godine Svrha prikupljanja Pokazatelji zdravstvenog stanja radnika izloženih ionizirajućem zračenju Relevantni nacionalni Pravilniku o zdravstvenim uvjetima izloženih radnika i osoba koje se obučavaju za rad s izvorima ionizirajućeg zračenja (NN 80/13) Relevantni međunarodni Međunarodna klasifikacija bolesti i srodnih zdravstvenih Usklađenost s EU i međunarodnom regulativom/ smjernicama problema, deseta revizija (MKB-10) Direktiva Vijeća 2013/59/EURATOM 20

21 8b) Statistička analiza provedbe zdravstvenog nadzora radnika članova posade pomorskih brodova i brodova unutarnje plovidbe, zaposlenih kod pravnih subjekata u Republici Hrvatskoj i predlaganje mjera prevencije Naziv aktivnosti Svrha aktivnosti Kratak opis aktivnosti Izvor i metoda Relevantni nacionalni Relevantni međunarodni Usklađenost s EU i međunarodnom regulativom/smjernicama Statistička analiza provedbe zdravstvenog nadzora radnika članova posade pomorskih brodova i brodova unutarnje plovidbe, zaposlenih kod pravnih radnika u Republici Hrvatskoj i predlaganje mjera prevencije Statistička analiza i predlaganje mjera prevencije Podaci o radnicima (dob, spol, vrsta poslova na brodu, podaci o radnoj sposobnosti, razlog ograničenja, vrsta ograničenja), bolest koja uzrokuje ograničenje Podaci dostavljeni od strane specijalističkih ordinacija i zdravstvenih ustanova koje imaju djelatnost medicine rada sa odobrenjem Ministarstva zdravstva za obavljanje pregleda posade pomorskih brodova i brodova unutarnje plovidbe Svi pomorci zaposleni kod hrvatskih poslodavaca a) mjesečno: do 10. u slijedećem mjesecu b) godišnje: do 31. ožujka slijedeće godine Pravilnik o utvrđivanju uvjeta zdravstvene sposobnosti članova posade plovila unutarnje plovidbe (NN 4/16) Pravilnik o utvrđivanju uvjeta zdravstvene sposobnosti članova posade pomorskih brodova, brodica i jahti (NN 93/07) Međunarodna klasifikacija bolesti i srodnih zdravstvenih problema, deseta revizija (MKB-10) Direktiva Vijeća 2009/13/EZ Konvencija o radu pomoraca broj

22 8c) Statistička analiza provedbe zdravstvenog nadzora radnika koji rade kao čuvari ili zaštitari u privatnoj zaštiti i predlaganje mjera prevencije Naziv aktivnosti Svrha aktivnosti Kratak opis aktivnosti Statistička analiza provedbe zdravstvenog nadzora radnika koji rade kao čuvari ili zaštitari u privatnoj zaštitu i predlaganje mjera prevencije Pokazatelji zdravstvenog stanja radnika koji rade kao čuvari ili zaštitari u privatnoj zaštiti i predlaganje mjera prevencije Podaci o liječniku koji je izvršio pregled, podaci o pregledanim radnicima (dob, spol, podaci o radnoj sposobnosti, podaci o pobolu. Izvori metoda Podaci koje dostavljaju specijalističke ordinacije/zdravstvene ustanove koje imaju odobrenje za pregled čuvara i zaštitara, Hrvatskom zavodu za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu Sve osobe koje obavljaju poslove sukladno Pravilniku a) mjesečno: do 10. u slijedećem mjesecu b) godišnje: do 31. ožujka slijedeće godine Relevantni nacionalni Zakon o privatnoj zaštiti i izmjene (NN 68/03, 31/10,139/10) Pravilnik o utvrđivanju opće i posebne zdravstvene sposobnosti čuvara i zaštitara u privatnoj zaštiti (NN 38/04, 106/04, 16/11) Relevantni međunarodni Međunarodna klasifikacija bolesti i srodnih zdravstvenih problema, deseta revizija (MKB-10) 22

23 8d) Statistička analiza provedbe zdravstvenog nadzora radnika koji pri radu drže i nose oružje i predlaganje mjera prevencije Naziv aktivnosti Svrha aktivnosti Kratak opis aktivnosti Statistička analiza provedbe zdravstvenog nadzora radnika koji pri radu drže i nose oružje i predlaganje mjera prevencije Pokazatelji zdravstvenog stanja radnika koji pri radu drže i nose oružje i predlaganje mjera prevencije Podaci o liječniku koji je izvršio pregled, podaci o pregledanim radnicima (dob, spol, podaci o radnoj sposobnosti, podaci o pobolu). Izvori metoda Podaci koje dostavljaju specijalističke ordinacije/zdravstvene ustanove koje imaju odobrenje za pregled čuvara i zaštitara, Hrvatskom zavodu za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu Sve osobe koje obavljaju poslove sukladno Pravilniku c) mjesečno: do 10. u slijedećem mjesecu d) godišnje: do 31. ožujka slijedeće godine Relevantni nacionalni Relevantni međunarodni Pravilnik o zdravstvenim pregledima za utvrđivanje zdravstvene sposobnosti za držanje i nošenje oružja (NN 22/13) Direktiva 2008/51/EZ Međunarodna klasifikacija bolesti i srodnih zdravstvenih problema, deseta revizija (MKB-10) 23

24 9. Evidencija o ordinacijama i specijalistima medicine rada Naziv evidencije Svrha prikupljanja Kratak opis sadržaja Izvor i metoda prikupljanja Relevantni nacionalni Evidencija ordinacija i specijalista medicine rada Evidencija ordinacija medicine rada daje uvid u stanje organizacije medicine rada na nacionalnoj razini. Također omogućuje procjenu mogućnosti pružanja zdravstvene zaštite vezane uz rad radno aktivnom pučanstvu, što predstavlja temelj za planiranja u području zaštite zdravlja na radu. Podaci obuhvaćaju: - broj i teritorijalnu raspoređenost ordinacija medicine rada u Republici Hrvatskoj, - vrstu ordinacija s obzirom na vlasništvo i organizacijsku strukturu, - broj i ime zaposlenih specijalista medicine rada/nositelja privatnih ordinacija - kontaktne podatke ordinacija i specijalista, - posebna ovlaštenja/odobrenja za zdravstvene preglede pojedinih grupacija radnika a) podaci dobiveni od Ministarstva zdravstva nakon davanja odobrenja za posebna ovlaštenja ordinacijama medicine rada b) podaci prikupljeni tijekom stručnog nadzora Sve ordinacije medicine rada koje imaju odobrenje za obavljanje djelatnosti medicine rada od strane Ministarstva zdravstva a) mjesečno: do 10. u slijedećem mjesecu b) godišnje: do 31. ožujka slijedeće godine Zakon o zdravstvenoj zaštiti i izmjene (NN 150/08, 155/09, 71/10, 139/10, 22/11, 84/11, 154/11, 12/12, 70/12, 144/12, 82/13, 159/13, 154/14, 70/16) 24

25 10. Informiranje stručne i opće javnosti Naziv aktivnosti Svrha aktivnosti Kratak opis aktivnosti Izvor i metoda rada Relevantni nacionalni Informiranje stručne i opće javnosti Jedan od strateških ciljeva HZZZSR-a je kontinuirano i primjereno informiranje svih dionika u sustavu zaštite zdravlja i sigurnosti na radu sa svrhom podizanja svijesti i unapređenja u primjeni mjera zaštite zdravlja radnika. Ova aktivnost obuhvaća: a) pružanje informacija putem internetske stranice, uz stalno održavanje i unapređivanje stranice te osiguravanje novih i ažurnih informacija, b) izradu e-novina kao sažetka važnih informacija u elektroničkom obliku, upućenih osobama i tvrtkama zainteresiranima za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu, c) praćenje i ažurno odgovaranje na telefonske i e-upite stručne i opće javnosti, d) komunikaciju s medijima (TV, radio, stručni časopisi) Relevatni podaci u području zaštite zdravlja i sigurnosti na radu osiguravaju se prikupljanjem i analizom stručnih i znanstvenih publikacija, internetskih stranica i dokumenata u području zaštite zdravlja i sigurnosti na radu. Svi sudionici u zaštiti zdravlja na radu, uključujući poslodavce, radnike i stručnjake u zaštiti zdravlja na radu, ali isto tako i druge stručnjake, medije i opću javnost. a) mjesečno: do 10. u sljedećem mjesecu b) godišnje: do 28. veljače sljedeće godine Zakon o zdravstvenoj zaštiti i izmjene (NN 150/08, 155/09, 71/10, 139/10, 22/11, 84/11, 154/11, 12/12, 70/12, 144/12, 82/13, 159/13, 154/14, 70/16) 25

26 11. Edukacija stručne i opće javnosti Naziv aktivnosti Svrha aktivnosti Kratak opis aktivnosti Izvor i metoda rada Relevantni nacionalni Edukacija stručne i opće javnosti Primjereno znanje je preduvjet dobrog razumijevanja i aktivnog djelovanja u pojedinim područjima. To se odnosi i na preventivne akcije i mjere zaštite zdravlja radnika. Zato HZZZSR provodi edukaciju sa svrhom podizanja znanja i kompetencija svih dionika u sustavu zaštite zdravlja i sigurnosti na radu. Ova aktivnost obuhvaća: a) Edukativne aktivnosti u organizaciji HZZZSR-a Suorganizacija Zadar i EASOM Stručni seminari: - Rad na otvorenom u uvjetima niskih temperatura - Rad na otvorenom u uvjetima visokih temperatura - Ruke su vaš najvažniji alat - Osobna zaštitna oprema za zaštitu tijela - Osobna zaštitna oprema za zaštitu nogu i stopala - Osobna zaštitna oprema za zaštitu glave, vrata, očiju i lica - Osobna zaštitna oprema za zaštitu dišnih puteva - Osobna zaštitna oprema za zaštitu od pada s visine i u dubinu - Izazov: Stres na radu - Prevencijom psihosocijalnih rizika do zdravog radnog mjesta - Siguran rad u poljoprivredi b) Aktivno sudjelovanje u edukativnim aktivnostima u organizaciji drugih subjekata c) Prisustvovanje na edukativnim i stručnim aktivnostima d) Educiranje doktora medicine na specijalističkom usavršavanju iz medicine rada i sporta Relevatni podaci u području zaštite zdravlja i sigurnosti na radu osiguravaju se prikupljanjem i analizom stručnih i znanstvenih publikacija, internetskih stranica i dokumenata u području zaštite zdravlja i sigurnosti na radu. Svi sudionici u zaštiti zdravlja na radu, uključujući poslodavce, radnike i stručnjake u zaštiti zdravlja na radu, ali isto tako i druge stručnjake, medije i svu opću javnost. c) mjesečno: do 10. u slijedećem mjesecu d) godišnje: do 28. veljače slijedeće godine Zakon o zdravstvenoj zaštiti i izmjene (NN 150/08, 155/09, 71/10, 139/10, 22/11, 84/11, 154/11, 12/12, 70/12, 144/12, 82/13, 159/13, 154/14, 70/16) 26

27 12. Koordiniranje i stručni nadzor ordinacija medicine rada na području Republike Hrvatske Temeljem članak 105. Zakona o zdravstvenoj zaštiti i Pravilnika o stručnom nadzoru Hrvatske liječničke komore, prema godišnjem planu redovitih nadzora HZZZSR provodi redoviti, a po potrebi izvanredni stručni nadzor nad radom specijalističkih ordinacija medicine rada. 13. Aktivno sudjelovanje u nacionalnim i EU projektima, programima i kampanjama U okviru preventivnog rada čiji je cilj zaštita i promicanje zdravlja, sprečavanje ozljeda i bolesti i očuvanje radne sposobnosti HZZZSR aktivno provodi projekte i sudjeluje u kampanjama na nacionalnoj i EU razini. Svrha ovih aktivnosti je unapređenje kvalitete rada u cijelom području zaštite zdravlja i sigurnosti na radu. Za godinu predviđeno je provođenje slijedećih projekata i kampanja: a) Projekt HZZZSR-a Informiranje i educiranje profesora srednjih strukovnih škola i obrtnika o zaštiti na radu Svrha projekta je podići razinu informiranosti i jačanje kompetencija iz područja zaštite zdravlja i sigurnosti na radu profesora stručnih predmeta i voditelja praktične nastave u srednjim strukovnim školama te obrtnika kod kojih učenici srednjih strukovnih škola pohađaju praktičnu nastavu. U godini planira se niz predavanja za obrtnike iz različitih cehova po regionalnim središtima HOK-a. Obrtnike će se informirati o njihovim zakonskim obvezama iz područja zaštite na radu, ali i o rizicima za sigurnost i zdravlje samih obrtnika, radnika koje zapošljavaju u svom obrtu te učenika srednjih strukovnih škola koji kod njih obavljaju praktičnu nastavu. Planira se snimiti webinar na temu zaštite zdravlja i sigurnosti na radu za profesore stručnih predmeta i voditelja praktične nastave u srednjim strukovnim školama. Projekt ima značajnu ulogu pružanja potpore jačanju kompetencija obrtnika i profesora u području zaštite zdravlja i sigurnosti na radu. b) Projekt HZZZSR-a Upravljanje stresom na radnom mjestu- faza II Nastavno na dvogodišnju kampanju Europske agencije za sigurnost i zaštitu zdravlja (EU-OSHA) pod nazivom Upravljanje stresom Stres na radnom mjestu, HZZZSR nastavlja s projektom Upravljanje stresom na radnom mjestu- faza II. Svrha projekta je poboljšati upravljanje stresom na radu kako bi se doprinijelo stvaranju zdravog radnog mjesta kao preduvjeta za očuvanje zdravlja i dobrobiti radnika u radnom okruženju. c) Projekt HZZZSR-a Razvoj i primjena EU-OSHA OiRA alata za procjenu rizika kod malih poslodavaca u RH. Svrha projekta je osvješćivanje mikro i malih poslodavaca o važnosti izrade i načina procjene rizika. Cilj projekta je izrada, prilagođavanje, evaluiranje i promocija on-line alata za procjenu rizika na hrvatskom jeziku (EU-OSHA On-line risk assessment tool). Pomoću ovog alata za izradu procjene rizika olakšalo bi se mikro i malim 27

28 poslodavacima ispunjenje njihovih obveza sukladno važećim ma u procjenjivanju rizika jer je to temeljni preduvjet zaštite zdravlja i sigurnosti radnika. d) Projekt HZZZSR-a Prevencija ozljeda oštrim predmetima / ubodnih incidenata u djelatnosti zdravstva Svrha projekta je povećanje razine informiranosti i educiranosti o potrebi prijavljivanja ozljeda oštrim predmetima među djelatnicima zdravstvenih ustanova koje do sada nisu prijavljivale incidente kako bi se povećao broj ustanova koje prijavljuju incidente, a slijedom toga i ukupan broj prijava incidenata. Analiza prikupljenih dala bi uvid u načine i uzroke nastanka ozljeda oštrim predmetima u djelatnosti zdravstva čime bi se poslodavcima ukazalo koje mjere zaštite je potrebno poduzeti kako bi se smanjio broj incidenata među djelatnicima u zdravstvu. e) Projekt HZZZSR-a Promocija zdravlja i sigurnosti na radu u djelatnosti bolnica Projekt je prizišao iz suradnje s HZZO-om i Ministarstvom zdravstva unutar Komunikacijske skupine. Svrha projekta je poboljšati informiranost i educiranost djelatnika u upravi kliničkih bolničkih centara i specijalista medicine rada koji su nadležni za zdravlje zaposlenih u navedenim ustanovama kako bi se stvorili preduvjeti za poboljšanje zaštite zdravlja na radu. Kroz ovaj projekt pokušalo bi se doprinjeti ujednačavanju sustava nabave radne i zaštitne obuće, mehaničkih zaštita za igle i pomagala za rukovanje teretima/pacijentima.cilj projekta je smanjiti broj ozljeda na radu u djelatnosti bolnica. f) Projekt HZZZSR-a Promocija zaštite zdravlja na radu u djelatnosti poljoprivrede Svrha projekta je podići razinu informiranosti i educiranosti osoba zaposlenih u djelatnosti poljoprivrede. To bi se postiglo u više faza. U prvoj fazi dogovorilo bi se s Poljoprivrednom savjetodavnom službom zajedničko sudjelovanje na njihovim seminarima koje redovito održavaju diljem RH. Nakon toga, za poljoprivrednike koji su izvan sustava zaštite na radu (vlasnici OPG-ova, trgovačkih društava i zadruga koji nemaju zaposlene radnike), pripremili bi se edukacijski materijali (prezentacije, letci i brošure) i izradio upitnik o poznavanju zaštite na radu. U drugom dijelu provodili bi se edukativni seminari/radionice prije kojih bi sudionici ispunili dobiveni upitnik te, na kraju, podijelili letci i brošure o odabranim temama zaštite na radu u poljoprivredi. Ovaj projekt uključuje razvoj i implementaciju europskih standarda u prevenciji smrtnih i težih ozljeda, profesionalnih bolesti te bolesti vezanih uz rad u poljoprivredi koji se provodi u okviru COST projekta Safety culture and risk management in agriculture. g) Projekt HZZZSR-a Promocija zaštite zdravlja u drvoprerađivačkoj industriji u partnerstvu s Hrvatskim drvnim klasterom Svrha projekta je podizanje razine informiranosti i educiranosti o zaštiti zdravlja na radu osoba zaposlenih u drvoprerađivačkom sektoru te njihovih poslodavaca. Projekt će se provesti u suradnji s Hrvatskim drvnim klasterom i kroz partnerstvo u EU 28

PROGRAM RADA KOJI PREMA ZAKONU O ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI I DRUGIM ZAKONSKIM PROPISIMA HRVATSKI ZAVOD ZA MEDICINU RADA PROVODI Z

PROGRAM RADA KOJI PREMA ZAKONU O ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI  I DRUGIM ZAKONSKIM PROPISIMA  HRVATSKI ZAVOD ZA MEDICINU RADA PROVODI Z KLASA: 500-07/16-01/01 URBROJ: 381-02-01-16-1 Zagreb, 19. prosinca 2016. REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO ZDRAVSTVA na pažnju ministra prof. dr. sc. Milana Kujundžića, dr. med. 10 000 ZAGREB, Ksaver 200a

Више

FINAL-Pravilnik o sustavu osiguravanja kvalitete - SENAT lektorirano

FINAL-Pravilnik o sustavu osiguravanja kvalitete - SENAT lektorirano Na temelju članka 21. Statuta Sveučilišta u Zagrebu, a u skladu s člankom 18. stavcima 5. i 6. Zakona o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju (NN 45/09) Senat Sveučilišta u Zagrebu na

Више

REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU Područni ured Varaždin IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ PROVJERI PROVEDBE DANIH PREPORUKA ZA REVIZIJU UČINKOVITOSTI R

REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU Područni ured Varaždin IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ PROVJERI PROVEDBE DANIH PREPORUKA ZA REVIZIJU UČINKOVITOSTI R REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU Područni ured Varaždin IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ PROVJERI PROVEDBE DANIH PREPORUKA ZA REVIZIJU UČINKOVITOSTI RADA NADZORNIH ODBORA TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U VLASNIŠTVU/SUVLASNIŠTVU

Више

RED. BR. CILJ ROKOVI INDIKATOR POSTIZANJA CILJA ODGOVORNA OSOBA 1. Osigurati pristup pravima iz sustava socijalne skrbi svim građanima radi osiguravan

RED. BR. CILJ ROKOVI INDIKATOR POSTIZANJA CILJA ODGOVORNA OSOBA 1. Osigurati pristup pravima iz sustava socijalne skrbi svim građanima radi osiguravan RED. BR. CILJ ROKOVI INDIKATOR POSTIZANJA CILJA ODGOVORNA OSOBA 1. Osigurati pristup pravima iz sustava socijalne skrbi svim građanima radi osiguravanja osnovnih životnih potreba, u skladu s načelima socijalne

Више

Narodne novine, broj 70/10. i 93/14.) Napomena: Primjenjuje se u dijelu u kojem nije u suprotnosti sa Zakonom o radu (NN 93/14.) PRAVILNIK O POSLOVIMA

Narodne novine, broj 70/10. i 93/14.) Napomena: Primjenjuje se u dijelu u kojem nije u suprotnosti sa Zakonom o radu (NN 93/14.) PRAVILNIK O POSLOVIMA Narodne novine, broj 70/10. i 93/14.) Napomena: Primjenjuje se u dijelu u kojem nije u suprotnosti sa Zakonom o radu (NN 93/14.) PRAVILNIK O POSLOVIMA NA KOJIMA RADNIK MOŽE RADITI SAMO NAKON PRETHODNOG

Више

HRVATSKI STRUKOVNI SINDIKAT MEDICINSKIH SESTARA - MEDICINSKIH TEHNIČARA POVJERENSTVO ZAŠTITE NA RADU 4.travanj, IZVJEŠĆE POVJERENSTVA ZAŠTITE NA

HRVATSKI STRUKOVNI SINDIKAT MEDICINSKIH SESTARA - MEDICINSKIH TEHNIČARA POVJERENSTVO ZAŠTITE NA RADU 4.travanj, IZVJEŠĆE POVJERENSTVA ZAŠTITE NA HRVATSKI STRUKOVNI SINDIKAT MEDICINSKIH SESTARA - MEDICINSKIH TEHNIČARA POVJERENSTVO ZAŠTITE NA RADU 4.travanj, 2012. IZVJEŠĆE POVJERENSTVA ZAŠTITE NA RADU 2007. - 2012. 3.srpnja 2007. konstituirano povjerenstvo

Више

Aktualne izmjene i najave izmjena u propisima zaštite na radu Jere Gašperov, dipl. ing. stroj. načelnik Sektora za zaštitu na radu

Aktualne izmjene i najave izmjena u propisima zaštite na radu Jere Gašperov, dipl. ing. stroj. načelnik Sektora za zaštitu na radu Aktualne izmjene i najave izmjena u propisima zaštite na radu Jere Gašperov, dipl. ing. stroj. načelnik Sektora za zaštitu na radu Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti na radu (ZZR) N.N., br.

Више

Microsoft Word - 3. KODEKS SAVJETOVANJA SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU U POSTUPCIMA DONOŠENJA ZAKONA, DRUGIH PROPISA I AKATA

Microsoft Word - 3. KODEKS SAVJETOVANJA SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU U POSTUPCIMA DONOŠENJA ZAKONA, DRUGIH PROPISA I AKATA VLADA REPUBLIKE HRVATSKE 3402 Na temelju članka 30. stavka 3. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 101/98, 15/2000, 117/2001, 199/2003, 30/2004 i 77/2009), Vlada Republike Hrvatske

Више

Tvrtka prijatelj zdravlja Sadržaj publikacije isključiva je odgovornost Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. Korisnik: Hrvats

Tvrtka prijatelj zdravlja   Sadržaj publikacije isključiva je odgovornost Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. Korisnik: Hrvats Tvrtka prijatelj zdravlja www.strukturnifondovi.hr Sadržaj publikacije isključiva je odgovornost Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. Korisnik: Hrvatski zavod za javno zdravstvo / Ukupan iznos projekta:

Више

Microsoft Word - POTREBNI DOKUMENTI ZA PRIJAVE I ODJAVE.DOC

Microsoft Word - POTREBNI DOKUMENTI ZA PRIJAVE I ODJAVE.DOC PRIJAVA I ODJAVA RADNIKA I POSLODAVCA KOD PRAVNE OSOBE KOD FIZIČKE OSOBE STRANO PREDSTAVNIŠTVO VELEPOSLANSTVO VOLONTERI PRAVNA OSOBA VOLONTERI FIZIČKA OSOBA PRIJAVA RADNI ODNOS TISKANICA T-2 ispunjena

Више

Microsoft Word - program-rada.docx

Microsoft Word - program-rada.docx PROGRAM RADA I FINANCIJSKI PLAN GLAS-A ZA 2018. GODINU PROGRAM RADA GLAS-A ZA 2018. GODINU ORGANIZACIJSKI USTROJ Uz kontinuiranu koordinaciju i suradnju Središnjih tijela GLAS-a, cilj Stranke je osnivanje

Више

PROGRAM RADA

PROGRAM RADA Broj: 01-2014-62 Donji Miholjac, 15. travnja 2014. Temeljem utvrđenih CILJEVA MIHOLJAČKOG PODUZETNIČKOG CENTRA Lokalne razvojne agencije u 2014. g. 1. Kao relevantna agencija za pružanja konzultantskih

Више

Zagreb, 31. svibnja Klasa: /19/300 Ur.broj: I Predmet: Obavijest gospodarskim subjektima prije formalnog početka postupk

Zagreb, 31. svibnja Klasa: /19/300 Ur.broj: I Predmet: Obavijest gospodarskim subjektima prije formalnog početka postupk Zagreb, 31. svibnja 2019. Klasa: 100-930/19/300 Ur.broj: I52377-650-42-19-1 Predmet: Obavijest gospodarskim subjektima prije formalnog početka postupka javne nabave s ciljem prethodnog istraživanja tržišta

Више

% HRVATSKI SABOR KLASA: /19 01/07 URBROJ: Zagreb, 10. siječnja ZAST UPNlCAMA I ZASTUPNICIMA HRVATSKOGASABORA PREDSJEDNICAMA [ PRE

% HRVATSKI SABOR KLASA: /19 01/07 URBROJ: Zagreb, 10. siječnja ZAST UPNlCAMA I ZASTUPNICIMA HRVATSKOGASABORA PREDSJEDNICAMA [ PRE % HRVATSKI SABOR KLASA: 022-03/19 01/07 URBROJ: 65-19-02 Zagreb, 10. siječnja 2019. ZAST UPNlCAMA I ZASTUPNICIMA HRVATSKOGASABORA PREDSJEDNICAMA [ PREDSJEDNICIMA RADNIH TIJELA Na temelju članka 33. stavka

Више

Kontrolna lista za obilazak radnog mjesta Doktor medicine u bolnici KONTROLNA LISTA ZA OBILAZAK RADNOG MJESTA Svrha obilaska radnog mjesta je utvrditi

Kontrolna lista za obilazak radnog mjesta Doktor medicine u bolnici KONTROLNA LISTA ZA OBILAZAK RADNOG MJESTA Svrha obilaska radnog mjesta je utvrditi KONTROLNA LISTA ZA OBILAZAK RADNOG MJESTA Svrha obilaska radnog mjesta je utvrditi, ukloniti ili nadzirati štetne utjecaje na radnom mjestu. Kao pomoćno sredstvo za kontrolu i ocjenu radnog okoliša, uvjeta

Више

Godišnji plan i program rada OŠ Bogumila Tonija školska godina 2014./15. ŠKOLSKI RAZVOJNI PLAN ŠKOLSKA GODINA 2014./2015. PRIORITETNO PODRUČJE UNAPRJE

Godišnji plan i program rada OŠ Bogumila Tonija školska godina 2014./15. ŠKOLSKI RAZVOJNI PLAN ŠKOLSKA GODINA 2014./2015. PRIORITETNO PODRUČJE UNAPRJE ŠKOLSKI RAZVOJNI PLAN ŠKOLSKA GODINA 2014./2015. PRIORITETNO PODRUČJE UNAPRJEĐENJA CILJEVI METODE I AKTIVNOSTI ZA OSTVARIVANJE CILJEVA NUŽNI RESURSI DATUM DO KOJEGA ĆE SE CILJ OSTVARITI OSOBE ODGOVORNE

Више

Godišnje izvješće

Godišnje izvješće Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2018. godinu OPĆI PODACI U TIJELU JAVNE VLASTI Hrvatska poljoprivredna agencija Poljana Križevačka 185, 48260 Križevci Broj telefona: (+385

Више

DJEČJI VRTIĆ IVANIĆ GRAD

DJEČJI VRTIĆ IVANIĆ GRAD REPUBLIKA HRVATSKA ISTARSKA ŽUPANIJA GRAD LABIN Gradonačelnik Klasa: 008-01/18-01/4 Urbroj: 2144/01-01-18-3 Labin, 17. rujna 2018. Na temelju Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka (NN

Више

Na temelju članka 45. stavka 5. Zakona o zaštiti na radu (»Narodne novine«, broj 71/14, 118/14 i 154/14), ministar nadležan za rad uz suglasnost minis

Na temelju članka 45. stavka 5. Zakona o zaštiti na radu (»Narodne novine«, broj 71/14, 118/14 i 154/14), ministar nadležan za rad uz suglasnost minis Na temelju članka 45. stavka 5. Zakona o zaštiti na radu (»Narodne novine«, broj 71/14, 118/14 i 154/14), ministar nadležan za rad uz suglasnost ministra nadležnog za zdravlje donosi PRAVILNIK O ISPITIVANJU

Више

U proračunu Europske unije za Hrvatsku je ukupno namijenjeno 3,568 milijardi Eura za prve dvije godine članstva

U proračunu Europske unije za Hrvatsku je ukupno namijenjeno 3,568 milijardi Eura za prve dvije godine članstva CARINE 2020 Općenito o programu: Program je pokrenut s ciljem podrške u suradnji između nadležnih tijela za carinske postupke u Europskoj uniji kako bi se maksimizirala njihova učinkovitost. Programom

Више

KODEKS SAVJETOVANJA SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU U POSTUPCIMA DONOŠENJA I PROVEDBE OPĆIH I DRUGIH AKATA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE 1

KODEKS SAVJETOVANJA SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU U POSTUPCIMA DONOŠENJA I PROVEDBE OPĆIH I DRUGIH AKATA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE 1 KODEKS SAVJETOVANJA SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU U POSTUPCIMA DONOŠENJA I PROVEDBE OPĆIH I DRUGIH AKATA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE 1 Na temelju članka 11. stavka 4. Zakona o pravu na pristup informacijama,

Више

Slide 1

Slide 1 Primjeri dobre prakse komuniciranja informacija o kvaliteti visokih učilišta sa zainteresiranom javnošću Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu Povijest Fakulteta 97. obljetnica

Више

Kontrolna lista za obilazak radnog mjesta Stomatološki tehničar KONTROLNA LISTA ZA OBILAZAK RADNOG MJESTA Svrha obilaska radnog mjesta je utvrditi, uk

Kontrolna lista za obilazak radnog mjesta Stomatološki tehničar KONTROLNA LISTA ZA OBILAZAK RADNOG MJESTA Svrha obilaska radnog mjesta je utvrditi, uk KONTROLNA LISTA ZA OBILAZAK RADNOG MJESTA Svrha obilaska radnog mjesta je utvrditi, ukloniti ili nadzirati štetne utjecaje na radnom mjestu. Kao pomoćno sredstvo za kontrolu i ocjenu radnog okoliša, uvjeta

Више

Microsoft PowerPoint - Skupstina_Program rada za 2013.ppt

Microsoft PowerPoint - Skupstina_Program rada za 2013.ppt UDRUGA POSLODAVACA U ZDRAVSTVU GODIŠNJA SKUPŠTINA Virovitica, srpanj 2013. PROGRAM RADA UDRUGE POSLODAVACA U ZDRAVSTVU za 2013. godinu Pripremila: Marijana Mihaljević,, mag.iur. 2 STATUT UDRUGE PROGRAMSKE

Више

NAJČEŠĆE POSTAVLJENA PITANJA O UPISU U SREDNJE ŠKOLE 1) U koliko škola mogu predati prijavu za upis u I. razred srednje škole za šk. god /2015.?

NAJČEŠĆE POSTAVLJENA PITANJA O UPISU U SREDNJE ŠKOLE 1) U koliko škola mogu predati prijavu za upis u I. razred srednje škole za šk. god /2015.? NAJČEŠĆE POSTAVLJENA PITANJA O UPISU U SREDNJE ŠKOLE 1) U koliko škola mogu predati prijavu za upis u I. razred srednje škole za šk. god. 2014./2015.? U svakome upisnom roku kandidat se može prijaviti

Више

BIOTER d.o.o., BIOTER KONTROLA Križevačka ulica 30, HR Koprivnica Pravila za uporabu certifikacijskih simbola PR-02/7 Izdanje 2. Pravila su vlas

BIOTER d.o.o., BIOTER KONTROLA Križevačka ulica 30, HR Koprivnica Pravila za uporabu certifikacijskih simbola PR-02/7 Izdanje 2. Pravila su vlas Križevačka ulica 30, HR-48000 Koprivnica Pravila za uporabu certifikacijskih simbola PR-02/7 Izdanje 2. Pravila su vlasništvo tvrtke BIOTERd.o.o. Zabranjeno je svako neovlašteno umnožavanje bez odobrenja

Више

Primjena informacijske i komunikacijske tehnologije za poboljšanje poslovnih procesa Tip natječaja: Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga (b

Primjena informacijske i komunikacijske tehnologije za poboljšanje poslovnih procesa Tip natječaja: Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga (b Primjena informacijske i komunikacijske tehnologije za poboljšanje poslovnih procesa Status: otvoren od 19.3.2014. do 30.6.2015. Nadležno tijelo: Ministarstvo poduzetništva i obrta Područje: malo i srednje

Више

SLUŽBENE NOVINE

SLUŽBENE NOVINE SLUŽBENE NOVINE OPĆINE PIĆAN GOD. XVII BROJ 6 PIĆAN, 16. PROSINCA 2015. LIST IZLAZI POVREMENO S A D R Ž A J AKTI VIJEĆA Stranica 1. Odluka o donošenju Dopuna Prostornog plana uređenja Općine Pićan. 2 AKTI

Више

(Microsoft Word - Operativni i strate\232ki ciljevi)

(Microsoft Word - Operativni i strate\232ki ciljevi) OPERATIVNI I STRATEŠKI CILJEVI Za definirane prioritetne skupine: Obitelj Mladi Djeca Stari i nemoćni Palijativna skrb 1 FOKUS GRUPA OBITELJ Uočeni problemi: 1. Nedostatak savjetovališta za obitelj i škole

Више

REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU Područni ured Zadar IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ PROVJERI PROVEDBE DANIH PREPORUKA ZA REVIZIJU UČINKOVITOSTI JAVN

REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU Područni ured Zadar IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ PROVJERI PROVEDBE DANIH PREPORUKA ZA REVIZIJU UČINKOVITOSTI JAVN REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU Područni ured Zadar IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ PROVJERI PROVEDBE DANIH PREPORUKA ZA REVIZIJU UČINKOVITOSTI JAVNE NABAVE U DRUŠTVU ZRAČNA LUKA ZADAR D.O.O. Zadar,

Више

Godišnji plan i program rada OŠ Bogumila Tonija školska godina 2015./16. ŠKOLSKI RAZVOJNI PLAN ŠKOLSKA GODINA 2015./2016. PRIORITETNO PODRUČJE UNAPRJE

Godišnji plan i program rada OŠ Bogumila Tonija školska godina 2015./16. ŠKOLSKI RAZVOJNI PLAN ŠKOLSKA GODINA 2015./2016. PRIORITETNO PODRUČJE UNAPRJE ŠKOLSKI RAZVOJNI PLAN ŠKOLSKA GODINA 2015./2016. PRIORITETNO PODRUČJE UNAPRJEĐENJA CILJEVI METODE I AKTIVNOSTI ZA OSTVARIVANJE CILJEVA NUŽNI RESURSI DATUM DO KOJEGA ĆE SE CILJ OSTVARITI OSOBE ODGOVORNE

Више

Opća politika zaštite osobnih podataka u Elektrodi Zagreb d.d Verzija: 1.0

Opća politika zaštite osobnih podataka u Elektrodi Zagreb d.d Verzija: 1.0 u Elektrodi Zagreb d.d. 20.5.2018. Verzija: 1.0 Sadržaj 1 UVOD... 2 1.1 SVRHA DOKUMENTA... 2 1.2 PODRUČJE PRIMJENE... 2 2 OPĆA POLITIKA ZAŠTITE OSOBNIH PODATAKA... 2 3 TEMELJNA NAČELA... 2 4 SUSTAV ZAŠTITE

Више

REPUBLIKA HRVATSKA OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA SKUPŠTINA Materijal za sjednicu PRIJEDLOG PROGRAMA SUFINANCIRANJA DRŽAVNE IZMJERE I KATASTRA NEKRETNINA

REPUBLIKA HRVATSKA OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA SKUPŠTINA Materijal za sjednicu PRIJEDLOG PROGRAMA SUFINANCIRANJA DRŽAVNE IZMJERE I KATASTRA NEKRETNINA REPUBLIKA HRVATSKA OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA SKUPŠTINA Materijal za sjednicu PRIJEDLOG PROGRAMA SUFINANCIRANJA DRŽAVNE IZMJERE I KATASTRA NEKRETNINA NA PODRUČJU OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE ZA RAZDOBLJE

Више

Bilten br. 2 Bilten projekta Stand4INFO (Razvoj visokoobrazovnih standarda zanimanja, standarda kvalifikacija i studijskih programa na osnovama Hrvats

Bilten br. 2 Bilten projekta Stand4INFO (Razvoj visokoobrazovnih standarda zanimanja, standarda kvalifikacija i studijskih programa na osnovama Hrvats Poštovani čitatelji, predstavljamo vam drugi bilten ESF projekta Stand4INFO - Razvoj visokoobrazovnih standarda zanimanja, standarda kvalifikacija i studijskih programa na osnovama Hrvatskog kvalifikacijskog

Више

POJAŠNJENJE PRIMJENE ZAKONA O POREZNOM SAVJETNIŠTVU

POJAŠNJENJE PRIMJENE ZAKONA O POREZNOM SAVJETNIŠTVU POJAŠNJENJE PRIMJENE ZAKONA O POREZNOM SAVJETNIŠTVU Ovime se u nastavku pojašnjava primjena Zakona o poreznom savjetništvu ( Narodne novine, br.: 127/00, 76/13 i 115/16) kojeg su zadnje izmjene stupile

Више

Na temelju članka 11. Zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva (Narodne novine 29/2, 63/07, 53/12, 56/13 i 121/169) i članka 37. Statuta Grada De

Na temelju članka 11. Zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva (Narodne novine 29/2, 63/07, 53/12, 56/13 i 121/169) i članka 37. Statuta Grada De Na temelju članka 11. Zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva (Narodne novine 29/2, 63/07, 53/12, 56/13 i 121/169) i članka 37. Statuta Grada Delnica (SN PGŽ 28/09, 41/09, 11/13, 20/13-pročišćeni

Више

UPISI U 1. RAZRED SREDNJE ŠKOLE

UPISI U 1. RAZRED  SREDNJE ŠKOLE Predavanje o E upisima za roditelje učenika 8.-ih razreda Pripremila: Lea Liović, pedagoginja 14. svibnja 2015. godine Dokumenti: - Prvi puta umjesto Odluke izlazi: Pravilnik o elementima i kriterijima

Више

ThoriumSoftware d.o.o. Izvrsni inženjeri koriste izvrstan alat! Mobile: +385 (0) Kontakt: Dario Ilija Rendulić

ThoriumSoftware d.o.o. Izvrsni inženjeri koriste izvrstan alat! Mobile: +385 (0) Kontakt: Dario Ilija Rendulić PRAVILNIK O KONTROLI ENERGETSKOG CERTIFIKATA ZGRADE I IZVJEŠĆA O REDOVITOM PREGLEDU SUSTAVA GRIJANJA I SUSTAVA HLAĐENJA ILI KLIMATIZACIJE U ZGRADI (NN 73/15, 09.07.2015) 1/13 I. OPĆE ODREDBE... 4 Članak

Више

PROJEKTI I PROGRAMI SAVEZA GLUHIH I NAGLUHIH GRADA ZAGREBA i PROJEKTI KOJI SU ODOBRENI I PROVEDENI U 2014: 1. PROGRAM: Institucionalna pod

PROJEKTI I PROGRAMI SAVEZA GLUHIH I NAGLUHIH GRADA ZAGREBA i PROJEKTI KOJI SU ODOBRENI I PROVEDENI U 2014: 1. PROGRAM: Institucionalna pod PROJEKTI I PROGRAMI SAVEZA GLUHIH I NAGLUHIH GRADA ZAGREBA 2014. i 2015. PROJEKTI KOJI SU ODOBRENI I PROVEDENI U 2014: 1. PROGRAM: Institucionalna podrška udrugama osoba s invaliditetom, Nacionalna zaklada

Више

Microsoft Word - Sn05.docx

Microsoft Word - Sn05.docx ISSN 1849-2398 Bakar, 11. siječnja 2016. Broj: 01/2016 Godina: 2016. SLUŽBENE NOVINE GRADA BAKRA Izdavač: Grad Bakar Uredništvo: Primorje 39, 51222 Bakar Glavni i odgovorni urednik: Tomislav Klarić Izlazi:

Више

Microsoft Word - prik2013_uvod.doc

Microsoft Word - prik2013_uvod.doc ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO ISTARSKE ŽUPANIJE ISTITUTO DI SANITÀ PUBBLICA DELLA REGIONE ISTRIANA P U L A P O L A P O D A C I O ZDRAVSTVENOM STANJU STANOVNIŠTVA I RADU ZDRAVSTVENE DJELATNOSTI U ISTARSKOJ ŽUPANIJI

Више

BUDUĆNOST RIBOLOVA U ISTRI U OKVIRIMA ZAJEDNIČKE RIBOLOVNE POLITIKE EUROPSKE UNIJE

BUDUĆNOST RIBOLOVA U ISTRI U OKVIRIMA ZAJEDNIČKE RIBOLOVNE POLITIKE EUROPSKE UNIJE www.savjetodavna.hr 1. Poticanje okolišno održivog, resursno učinkovitog, inovativnog, konkurentnog i na znanju utemeljenog ribarstva. 2. Poticanje okolišno održive, resursno učinkovite, inovativne, konkurentne

Више

Microsoft Word - prik2012_uvod.doc

Microsoft Word - prik2012_uvod.doc ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO ISTARSKE ŽUPANIJE ISTITUTO DI SANITÀ PUBBLICA DELLA REGIONE ISTRIANA P U L A P O L A P O D A T C I O ZDRAVSTVENOM STANJU STANOVNIŠTVA I RADU ZDRAVSTVENE DJELATNOSTI U ISTARSKOJ

Више

Analiza stanja sustava civilne zaštite na području općine Ljubešćica za godinu

Analiza stanja sustava civilne zaštite na području općine Ljubešćica za godinu Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite za razdoblje 2017. 2020. UVOD Zakonom o sustavu civilne zaštite ( Narodne novine broj 82/2015.) određeno je da sustav civilne zaštite obuhvaća

Више

Klasa: UP/I / /06

Klasa: UP/I / /06 Klasa: UP/I 430-01/2007-03/10 Urbroj: 580-03-07-43-02 Zagreb, 15. ožujka 2007. Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja na temelju članka 13. stavka 1. i 2. Zakona o državnim potporama ( Narodne novine,

Више

Godišnje izvješće

Godišnje izvješće Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2015. godinu OPĆI PODACI U TIJELU JAVNE VLASTI Gradska knjižnica i čitaonica Petrinja Matije Gupca 2, 44250 Petrinja Broj telefona: (+385

Више

INDIKATIVNI GODIŠNJI PLAN OBJAVE NATJEČAJA ZA PODUZETNIKE U GODINI IZ OPERATIVNOG PROGRAMA KONKURENTNOST I KOHEZIJA 1. POVEĆANJE RAZVOJA NOVIH P

INDIKATIVNI GODIŠNJI PLAN OBJAVE NATJEČAJA ZA PODUZETNIKE U GODINI IZ OPERATIVNOG PROGRAMA KONKURENTNOST I KOHEZIJA 1. POVEĆANJE RAZVOJA NOVIH P INDIKATIVNI GODIŠNJI PLAN OBJAVE NATJEČAJA ZA PODUZETNIKE U 2018. GODINI IZ OPERATIVNOG PROGRAMA KONKURENTNOST I KOHEZIJA 1. POVEĆANJE RAZVOJA NOVIH PROIZVODA I USLUGA KOJI PROIZLAZE IZ AKTIVNOSTI ISTRAŽIVANJA

Више

REPUBLIKA HRVATSKA SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA G R A D S I S A K GRADONAČELNICA KLASA: /19-01/1 URBROJ: 2176/ Sisak, 29. svibnja 2019.

REPUBLIKA HRVATSKA SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA G R A D S I S A K GRADONAČELNICA KLASA: /19-01/1 URBROJ: 2176/ Sisak, 29. svibnja 2019. REPUBLIKA HRVATSKA SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA G R A D S I S A K GRADONAČELNICA KLASA: 602-12/19-01/1 URBROJ: 2176/05-02-19-1 Sisak, 29. svibnja 2019. GRADSKO VIJEĆE GRADA SISKA Predmet: Materijal za sjednicu

Више

Izvješće o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Izvršne agencije za inovacije i mreže za financijsku godinu s odgovorom Agencije

Izvješće o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Izvršne agencije za inovacije i mreže za financijsku godinu s odgovorom Agencije 1.12.2016. HR Službeni list Europske unije C 449/219 IZVJEŠĆE o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Izvršne agencije za inovacije i mreže za financijsku godinu 2015. s odgovorom Agencije (2016/C 449/41)

Више

Godišnje izvješće

Godišnje izvješće Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 216. godinu OPĆI PODACI U TIJELU JAVNE VLASTI Turistička zajednica Općine Brela Trg Alojzija Stepinca b.b., 21322 Brela Broj telefona: (+385

Више

PowerPointova predstavitev

PowerPointova predstavitev KONFERENCIJA ULOGA I ZNAČAJ STRUČNJAKA ZAŠTITE NA RADU DANAS I SUTRA Stalno stručno usavršavanje stručnjaka zaštite na radu - slovenski model (iskustvo) Zagreb, 28. 9. 2017 Janez Fabijan Predsjednik Komore

Више

Godišnje izvješće

Godišnje izvješće Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 217. godinu OPĆI PODACI U TIJELU JAVNE VLASTI Institut za jadranske kulture i melioraciju krša Put Duilova 11 (p.p. 288), 21 Split Broj telefona:

Више

REmira' d.o.o. za reviziju ZAGREB, Mrazovićeva 9, Tel/Fax: 01/ IZVJEŠĆE O TRANSPARENTNOSTI za godinu Zagreb, 28

REmira' d.o.o. za reviziju ZAGREB, Mrazovićeva 9, Tel/Fax: 01/ IZVJEŠĆE O TRANSPARENTNOSTI za godinu Zagreb, 28 REmira' d.o.o. za reviziju ZAGREB, Mrazovićeva 9, Tel/Fax: 0/48-6-856 Email: remira@remira.hr IZVJEŠĆE O TRANSPARENTNOSTI za 206. godinu Zagreb, 28. ožujka 207.g. SADRŽAJ Stranica. Pravno-ustrojbeni oblik

Више

Pravilnik o uvjetima i načinu povrata plaćene trošarine na dizelsko gorivo za pogon strojeva za pripremu površina u razminiranju NN 1/20

Pravilnik o uvjetima i načinu povrata plaćene trošarine na dizelsko gorivo za pogon strojeva za pripremu površina u razminiranju NN 1/20 NN 1/2019 (2.1.2019.), Pravilnik o uvjetima i načinu povrata plaćene trošarine na dizelsko gorivo za pogon strojeva za pripremu površina u razminiranju MINISTARSTVO FINANCIJA Na temelju članka 106. stavka

Више

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation UKLJUČIVANJE ZAINTERESIRANE JAVNOSTI U PRIPREMI POLITIKA Sarajevo, 19. 11. 2014. godine PRAVNA OSNOVA Uredba o pravilima za sudjelovanje zainteresirane javnosti u postupku pripreme federalnih pravnih propisa

Више

Izmjena natječajne dokumentacije br. 3 Ograničenog poziva na dostavu projektnih prijedloga Izgradnja kapaciteta za programsko financiranje visokih uči

Izmjena natječajne dokumentacije br. 3 Ograničenog poziva na dostavu projektnih prijedloga Izgradnja kapaciteta za programsko financiranje visokih uči Izmjena natječajne dokumentacije br. 3 Ograničenog poziva na dostavu projektnih prijedloga Izgradnja kapaciteta za programsko financiranje visokih učilišta BROJ POZIVA: HR.3.1.17 U Pozivu na dostavu projektnih

Више

Safety experts The Netherlands

Safety experts The Netherlands Stručnjaci zaštite na radu u Nizozemskoj Nizozemski sustav 1 Poslodavci za obavljanje poslova zaštite na radu mogu koristiti usluge službi za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu Služba za zaštitu zdravlja

Више

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU Etičko povjerenstvo Sveučilišni odjel zdravstvenih studija Ruđera Boškovića 31, 21000 Split SVEUČILIŠTE U SPLITU Sveučilišni odjel zdravstvenih studija Mjesto: Datum: TEMELJNI OBRAZAC ZA PRIJAVU ZNANSTVENOG

Више

PRIMJER DOBRE PRAKSE SLOVENIJA: DARS d.d., Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji Helena Pleslić, 20. studeni 2014 Zagreb

PRIMJER DOBRE PRAKSE SLOVENIJA: DARS d.d., Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji Helena Pleslić, 20. studeni 2014 Zagreb PRIMJER DOBRE PRAKSE SLOVENIJA: DARS d.d., Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji Helena Pleslić, 20. studeni 2014 Zagreb DARS d.d. Glavni zadatki: Rad i održavanje autocesta u Sloveniji Nadzor i upravljanje

Више

Bioteka udruga za promicanje biologije i srodnih znanosti Kamenarka 28H, Zagreb 091/ , OIB: , IBAN: HR6723

Bioteka udruga za promicanje biologije i srodnih znanosti Kamenarka 28H, Zagreb 091/ , OIB: , IBAN: HR6723 Bioteka udruga za promicanje biologije i srodnih znanosti Kamenarka 28H, 10 001 Zagreb 091/2503-903, @bioteka.hr OIB: 55178657512, IBAN: HR6723400091110426699 Operativni plan djelovanja za 2016. godinu

Више

Vijeće Europske unije Bruxelles, 27. svibnja (OR. en) 9664/19 NAPOMENA Od: Za: Predsjedništvo Vijeće Br. preth. dok.: 9296/19 Br. dok. Kom.: Pre

Vijeće Europske unije Bruxelles, 27. svibnja (OR. en) 9664/19 NAPOMENA Od: Za: Predsjedništvo Vijeće Br. preth. dok.: 9296/19 Br. dok. Kom.: Pre Vijeće Europske unije Bruxelles, 27. svibnja 2019. (OR. en) 9664/19 NAPOMENA Od: Za: Predsjedništvo Vijeće Br. preth. dok.: 9296/19 Br. dok. Kom.: Predmet: 6110/19 ADD1 JAI 575 COPEN 233 CYBER 180 DROIPEN

Више

Smjernice o mjerama za ograničavanje procikličnosti iznosa nadoknade za središnje druge ugovorne strane prema EMIR-u 15/04/2019 ESMA HR

Smjernice o mjerama za ograničavanje procikličnosti iznosa nadoknade za središnje druge ugovorne strane prema EMIR-u 15/04/2019 ESMA HR Smjernice o mjerama za ograničavanje procikličnosti iznosa nadoknade za središnje druge ugovorne strane prema EMIR-u 15/04/2019 ESMA70-151-1496 HR Sadržaj I. Područje primjene... 2 II. Zakonodavni referentni

Више

Nalazi Inspektorata rada u području zaštite na radu Goran Beroš, dipl. ing. stroj.

Nalazi Inspektorata rada u području zaštite na radu Goran Beroš, dipl. ing. stroj. Nalazi Inspektorata rada u području zaštite na radu Goran Beroš, dipl. ing. stroj. Područje djelovanja - nadzor primjene propisa o zaštiti na radu Inspektori rada u području zaštite na radu nadzirali su

Више

Slide 1

Slide 1 Ovaj projekt financira EUROPSKA UNIJA IPA Komponenta IV - Razvoj ljudskih potencijala - Program Europske Unije za Hrvatsku Partner u projektu Samovrednovanje u srednjim strukovnim školama u Republici Hrvatskoj

Више

SANTE/11824/2017-EN Rev, 3

SANTE/11824/2017-EN Rev, 3 EUROPSKA KOMISIJA Bruxelles, 7.2.2018. C(2018) 595 final DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) /... оd 7.2.2018. o dopuni Uredbe (EU) 2017/625 Europskog parlamenta i Vijeća uspostavom referentnih laboratorija

Више

Odluka o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u I. razred srednje škole u školskoj godini 2013./2014.

Odluka o elementima i kriterijima za izbor kandidata za upis u I. razred srednje škole u školskoj godini 2013./2014. UPISI U SREDNJE ŠKOLE 2013./2014. Ankica Nježić, pomoćnica ministra Zagreb, veljača 2013. 1 ELEKTRONIČKE PRIJAVE I UPISI U SREDNJE ŠKOLE 2 ELEKTRONIČKE PRIJAVE I UPISI U SREDNJE ŠKOLE Glavni i ključni

Више

AKCIJSKI PLAN PROVEDBE NACIONALNE STRATEGIJE POTICANJA ČITANJA Mjera Konkretizacija (opis) aktivnosti Nadležnost Provedba/ nositelj 1. CILJ Uspo

AKCIJSKI PLAN PROVEDBE NACIONALNE STRATEGIJE POTICANJA ČITANJA Mjera Konkretizacija (opis) aktivnosti Nadležnost Provedba/ nositelj 1. CILJ Uspo AKCIJSKI PLAN PROVEDBE NACIONALNE STRATEGIJE POTICANJA ČITANJA 2019. Mjera Konkretizacija (opis) aktivnosti Nadležnost Provedba/ nositelj 1. CILJ Uspostaviti učinkoviti društveni okvir za podršku čitanju

Више

Godišnje izvješće

Godišnje izvješće Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 217. godinu OPĆI PODACI U TIJELU JAVNE VLASTI HŽ Infrastruktura d.o.o. Antuna Mihanovića 12, 1 Zagreb Broj telefona: (+385 1) 3783 33 Broj

Више

Na temelju članka 82. stavka 7. Zakona o zaštiti na radu (»Narodne novine«, broj 71/2014) ministar nadležan za rad donosi PRAVILNIK O OVLAŠTENJIMA ZA

Na temelju članka 82. stavka 7. Zakona o zaštiti na radu (»Narodne novine«, broj 71/2014) ministar nadležan za rad donosi PRAVILNIK O OVLAŠTENJIMA ZA Na temelju članka 82. stavka 7. Zakona o zaštiti na radu (»Narodne novine«, broj 71/2014) ministar nadležan za rad donosi PRAVILNIK O OVLAŠTENJIMA ZA POSLOVE ZAŠTITE NA RADU (NN 112/14 i 84/15) I. OPĆE

Више

Memorandum - Predsjednik

Memorandum - Predsjednik KLASA:UP/I-344-01/14-03/14 URBROJ: 376-11-15-12 Zagreb, 30. ožujka 2015. Na temelju članka 12. stavka 1. točke 3. i članka 52. Zakona o elektroničkim komunikacijama (NN br. 73/08, 90/11, 133/12, 80/13

Више

PRAVILNIK O ZAŠTITI OSOBNIH PODATAKA

PRAVILNIK O ZAŠTITI OSOBNIH PODATAKA Temeljem čl. 3. i čl. 7. Zakona o zaštiti osobnih podataka (NN 103/03, 118/06, 41/08, 130/11, 106/12), čl. 4. i čl. 5. Zakona o radu (NN 93/14, 127/17) i čl. 18. Statuta Narodne knjižnice i čitaonice Murter,

Више

EUROPSKA KOMISIJA Strasbourg, COM(2016) 710 final ANNEX 2 PRILOG KOMUNIKACIJI KOMISIJE EUROPSKOM PARLAMENTU, VIJEĆU, EUROPSKOM GOSPODARSKO

EUROPSKA KOMISIJA Strasbourg, COM(2016) 710 final ANNEX 2 PRILOG KOMUNIKACIJI KOMISIJE EUROPSKOM PARLAMENTU, VIJEĆU, EUROPSKOM GOSPODARSKO EUROPSKA KOMISIJA Strasbourg, 25.10.2016. COM(2016) 710 final ANNEX 2 PRILOG KOMUNIKACIJI KOMISIJE EUROPSKOM PARLAMENTU, VIJEĆU, EUROPSKOM GOSPODARSKOM I SOCIJALNOM ODBORU I ODBORU REGIJA Program rada

Више

Uredba (EZ) br. 1006/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. rujna o izmjeni Uredbe (EZ) br. 808/2004 o statistici Zajednice o informacijskom

Uredba (EZ) br. 1006/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. rujna o izmjeni Uredbe (EZ) br. 808/2004 o statistici Zajednice o informacijskom 16/Sv. 2 Službeni list Europske unije 147 32009R1006 31.10.2009. SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE L 286/31 UREDBA (EZ) br. 1006/2009 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 16. rujna 2009. o izmjeni Uredbe (EZ) br.

Више

Na temelju članka 11. Zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva (Narodne novine 29/2, 63/07, 53/12, 56/13 i 121/169) i članka 37. Statuta Grada De

Na temelju članka 11. Zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva (Narodne novine 29/2, 63/07, 53/12, 56/13 i 121/169) i članka 37. Statuta Grada De Na temelju članka 11. Zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva (Narodne novine 29/2, 63/07, 53/12, 56/13 i 121/169) i članka 37. Statuta Grada Delnica (Službene novine Primorsko goranske županije

Више

Microsoft PowerPoint - Distribucija prostornih podataka u Republici Hrvatskoj - 2. NIPP - Opatija-def [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - Distribucija prostornih podataka u Republici Hrvatskoj - 2. NIPP - Opatija-def [Compatibility Mode] DISTRIBUCIJA PROSTORNIH PODATAKA U REPUBLICI HRVATSKOJ dr. sc. Vesna Poslončec-Petrić Geodetski fakultet Sveučilišta u Zagrebu 1. Uvod Podaci o prostoru proizvodi koji imaju svoje ime, standarde i vrijednost

Више

SAMPLE CONTRACT FOR CONSULTING SERVICES

SAMPLE CONTRACT FOR CONSULTING SERVICES OPIS OBVEZA ZA PRUŽANJE USLUGA POJEDINAČNOG SAVJETNIKA ZA PODRŠKU PROVEDBI HOMOGENIZACIJE KATASTARSKIH PLANOVA (DGU SLUŽBA ZA ODRŽAVANJE KATASTARSKIH OPERATA I ZIS) OPIS OBVEZA ZA PRUŽANJE USLUGA POJEDINAČNOG

Више

PROJEKT „ISTRA BEZ KARIJESA”

PROJEKT „ISTRA BEZ KARIJESA” ISTRA BEZ KARIJESA Projekt preventivne stomatologije Istarskih domova zdravlja Zagreb, 28.8.2019. Kristijan Dujmenović, dr.med.dent. Ante Ivančić dr.med. Davorka Rakić dipl. med. sestra Karijes Karijes

Више

U proračunu Europske unije za Hrvatsku je ukupno namijenjeno 3,568 milijardi Eura za prve dvije godine članstva

U proračunu Europske unije za Hrvatsku je ukupno namijenjeno 3,568 milijardi Eura za prve dvije godine članstva Copernicus Općenito o programu: Program Copernicus, koji je u prijašnjem programskom razdoblju bio poznat pod nazivom GMES (Globalni nadzor za zaštitu okoliša i sigurnost), europski je program namijenjen

Више

Godišnje izvješće

Godišnje izvješće Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 216. godinu OPĆI PODACI U TIJELU JAVNE VLASTI Klinički bolnički centar Split Spinčićeva 1, 21 Split Broj telefona: (+385 21) 556 111 Broj

Више

JAMSTVENI PROGRAM PLUS Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (u daljnjem tekstu: HAMAG-BICRO) u okviru ovog Jamstvenog progr

JAMSTVENI PROGRAM PLUS Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (u daljnjem tekstu: HAMAG-BICRO) u okviru ovog Jamstvenog progr JAMSTVENI PROGRAM PLUS Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (u daljnjem tekstu: HAMAG-BICRO) u okviru ovog Jamstvenog programa PLUS (u daljnjem tekstu: Program) izdaje za pokriće

Више

KLASA: /17-01/1 URBROJ: 521-GT Zagreb, 18. listopada Na temelju članka 61.a Zakona o državnim službenicima ( Narodne novine

KLASA: /17-01/1 URBROJ: 521-GT Zagreb, 18. listopada Na temelju članka 61.a Zakona o državnim službenicima ( Narodne novine KLASA: 112-06/17-01/1 URBROJ: 521-GT-01-02-01-17-10 Zagreb, 18. listopada 2017. Na temelju članka 61.a Zakona o državnim službenicima ( Narodne novine, broj: 92/05, 140/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08,

Више

Microsoft Word - Dopuna_elaborat-posebne dopusnice za rad psihologa u palijativnoj skrbi

Microsoft Word - Dopuna_elaborat-posebne dopusnice  za rad psihologa u palijativnoj skrbi HRVATSKA PSIHOLOŠKA KOMORA KLASA: 011-02/16-03/04 URBROJ: 251-375/01-01-16-2 Zagreb, 17. prosinca 2016. Na temelju članka 12. Statuta Hrvatske psihološke komore Skupština Hrvatske psihološke komore je

Више

Microsoft Word - Akcijski plan znanstvenoga rada LZMK

Microsoft Word - Akcijski plan znanstvenoga rada LZMK LEKSIKOGRAFSKI ZAVOD MIROSLAV KRLEŽA Zagreb, Frankopanska 26 AKCIJSKI PLAN ZNANSTVENOGA RADA LEKSIKOGRAFSKOGA ZAVODA MIROSLAV KRLEŽA 2017 2020. Akcijskim planom znanstvenoga rada Leksikografskoga zavoda

Више

Microsoft Word - INFORMACIJE O KORIŠTENJU OSOBNIH PODATAKA MDC.docx

Microsoft Word - INFORMACIJE O KORIŠTENJU OSOBNIH PODATAKA MDC.docx INFORMACIJE O KORIŠTENJU OSOBNIH PODATAKA Muzejski dokumentacijski centar, Ilica 44, Zagreb 10 000, OIB: 28048960411, je javna ustanova u kulturi kojoj je osnivač Republika Hrvatska. MDC obavlja muzejsku

Више

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation 4. Forum obiteljskog smještaja Zagreb, 02.-03. veljače, 2018. Dr. sc. Renata Tomljenović, Institut za turizam, Zagreb Projektna ideja - polazište Visoka zastupljenost privatnog smještaja u Hrvatskoj 87

Више

Godišnje izvješće

Godišnje izvješće Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 218. godinu OPĆI PODACI U TIJELU JAVNE VLASTI Umjetnička plesna škola Silvije Hercigonje Zagorska 16, 1 Zagreb Broj telefona: (+385 1) 3643

Више

Godišnje izvješće

Godišnje izvješće Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 218. godinu OPĆI PODACI U TIJELU JAVNE VLASTI Hrvatski zavod za javno zdravstvo - HZJZ Rockefellerova 7, 1 Zagreb Broj telefona: (+385 1)

Више

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU FAKULTET PROMETNIH ZNANOSTI PRAVILNIK O SUSTAVU OSIGURAVANJA KVALITETE FAKULTETA PROMETNIH ZNANOSTI SVEUČILIŠTA U ZAGREBU prosin

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU FAKULTET PROMETNIH ZNANOSTI PRAVILNIK O SUSTAVU OSIGURAVANJA KVALITETE FAKULTETA PROMETNIH ZNANOSTI SVEUČILIŠTA U ZAGREBU prosin SVEUČILIŠTE U ZAGREBU FAKULTET PROMETNIH ZNANOSTI PRAVILNIK O SUSTAVU OSIGURAVANJA KVALITETE FAKULTETA PROMETNIH ZNANOSTI SVEUČILIŠTA U ZAGREBU prosinac 2018. Na temelju članka 21. Statuta Sveučilišta

Више

HRVATSKA KOMORA

HRVATSKA KOMORA HRVATSKA KOMORA MEDICINSKIH SESTARA Na temelju članka 15. i 26. Zakona o sestrinstvu ("Narodne novine" br. 121/03., 117/08 i 57/11),i članka 19. Statuta Hrvatske komore medicinskih sestara Vijeće Komore

Више

PROGRAM

PROGRAM 2019 PROGRAM AKADEMIJA REGIONALNOGA RAZVOJA I FONDOVA EU 2019. Europska unija Zajedno do fondova EU SADRŽAJ 1. EDUKATIVNE AKTIVNOSTI AKADEMIJE REGIONALNOGA RAZVOJA I FONDOVA EU... 4 MODUL 1: Što su fondovi

Више