EUROPSKA KOMISIJA Bruxelles, C(2018) 533 final PROVEDBENA ODLUKA KOMISIJE (EU) / оd o ujednačenim detaljnim specifikacijama za pri

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "EUROPSKA KOMISIJA Bruxelles, C(2018) 533 final PROVEDBENA ODLUKA KOMISIJE (EU) / оd o ujednačenim detaljnim specifikacijama za pri"

Транскрипт

1 EUROPSKA KOMISIJA Bruxelles, C(2018) 533 final PROVEDBENA ODLUKA KOMISIJE (EU) / оd o ujednačenim detaljnim specifikacijama za prikupljanje i analizu podataka u cilju praćenja i ocjenjivanja funkcioniranja mreže EURES (Tekst značajan za EGP) HR HR

2 PROVEDBENA ODLUKA KOMISIJE (EU) / оd o ujednačenim detaljnim specifikacijama za prikupljanje i analizu podataka u cilju praćenja i ocjenjivanja funkcioniranja mreže EURES (Tekst značajan za EGP) EUROPSKA KOMISIJA, uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, uzimajući u obzir Uredbu (EU) 2016/589 Europskog parlamenta i Vijeća od 13. travnja o Europskoj mreži službi za zapošljavanje (EURES), pristupu radnika uslugama mobilnosti i daljnjoj integraciji tržišta rada i izmjeni uredaba (EU) br. 492/2011 i (EU) br. 1296/2013 1, posebno njezin članak 32. stavak 3., budući da: (1) Člankom 32. stavkom 1. Uredbe (EU) 2016/589 države članice obvezuju se da će utvrditi postupke za prikupljanje podataka o aktivnostima EURES-a na nacionalnoj razini. (2) Kako bi se uspješnost i aktivnosti mreže EURES izmjerili na točan i ujednačen način, potrebno je utvrditi zajednički konceptualni i proceduralni okvir te definirati pokazatelje i najmanju količinu podataka koji će se prikupljati. (3) Tim bi se konceptualnim i proceduralnim okvirom trebalo pridonijeti ocjenjivanju ostvarenog napretka s obzirom na ciljeve mreže EURES utvrđene Uredbom (EU) 2016/589. (4) Kako bi se uspješnost mreže EURES mogla mjeriti na sveobuhvatan način i kako bi se omogućila optimalna procjena njezina funkcioniranja, osim triju dimenzija koje se odnose na usluge podrške pojedinačnim radnicima i poslodavcima navedene u članku 32. stavku 1. Uredbe (EU) 2016/589, odnosno informacije i smjernice, uspješnost zapošljavanja i zadovoljstvo korisnika, u okvir bi trebale biti uključene dvije dodatne dimenzije. Te dvije dodatne dimenzije djelovanja EURES-a jesu pružanje horizontalne podrške, kao što je osposobljavanje, te aktivnosti komunikacije, suradnje i širenja kao što su događanja u cilju zapošljavanja i rad na osiguravanju transparentnosti informacija o tržištu rada. Uključivanjem tih dviju dodatnih dimenzija u sustav za mjerenje uspješnosti EURES-a omogućuje se ispunjavanje različitih zahtjeva u pogledu informiranja iz Uredbe (EU) 2016/589, a sustav za mjerenje uspješnosti EURES-a postaje kompatibilan s ostalim mehanizmima za izvješćivanje navedenima u toj uredbi. Stoga povećavanje moguće koristi za mrežu EURES može pridonijeti i smanjenju tereta izvješćivanja za države članice. (5) Kako bi se olakšali prikupljanje i analiza podataka te kako bi se izbjeglo udvostručavanje posla, okvir bi se trebao temeljiti na postojećoj praksi u državama članicama, osobito na praksi u javnim službama za zapošljavanje. 1 SL L 107, , str. 1. HR 2 HR

3 (6) Okvir mora biti dovoljno fleksibilan da omogući upotrebu alternativnih izvora ili metoda prikupljanja podataka u slučajevima kad se neposredni rezultati određenih aktivnosti poput ishoda zapošljavanja i posredovanja pri zapošljavanju ne mogu izmjeriti lako i na izravan način. (7) Trebaju se iskoristiti sve moguće sinergije s rješenjima i postupcima za godišnje planiranje, praćenje i ocjenjivanje aktivnosti mreže EURES u skladu s člankom 31. Uredbe (EU) 2016/589, osobito kako bi se analiza mjerenja uspješnosti mogla uzeti u obzir za naknadne nacionalne programe rada. (8) Taj bi okvir trebao omogućiti uspješno upravljanje aktivnostima EURES-a na nacionalnoj razini i na razini Unije te olakšati procjenu jesu li potrebne strateške ili operativne promjene. Okvirom bi se trebao podupirati razvoj kulture mjerenja uspješnosti u mreži EURES čije su ključne sastavnice usmjerenost na rezultate, troškovna učinkovitost i odgovornost za rashode. (9) Okvir bi trebao služiti kao instrument za prikupljanje usporedivih kvantitativnih i kvalitativnih podataka za mjerenje obuhvaćenih aktivnosti EURES-a, ali sva analiza i sve tumačenje moraju se provesti s oprezom, uzimajući u obzir kontekstualne čimbenike na nacionalnoj razini, kao što su stanje na tržištu rada, organizacijske strukture i opći pristup mobilnosti. Zbog toga bi države članice trebale biti odgovorne za analizu na vlastitim nacionalnim razinama. (10) Mjere predviđene u ovoj Odluci u skladu su s mišljenjem Odbora EURES-a, DONIJELA JE OVU ODLUKU: Članak 1. Predmet, područje primjene i definicije 1. Ovom odlukom utvrđuju se ujednačene detaljne specifikacije za prikupljanje i analizu podataka u cilju praćenja i ocjenjivanja funkcioniranja mreže EURES sustav za mjerenje uspješnosti EURES-a određivanjem dimenzija uspješnosti koje se mjere, pokazatelja uspješnosti, mogućih izvora podataka i postupaka za prikupljanje i analizu podataka. 2. Sustav za mjerenje uspješnosti EURES-a među ostalim upotrebljava se za: (a) prikupljanje, razmjenu i zajedničku analizu informacija navedenih u članku 30. Uredbe (EU) 2016/589, (b) (c) promišljanje o dodjeljivanju sredstava i o prioritetima pri izradi programa aktivnosti EURES-a navedenih u članku 31. Uredbe (EU) 2016/589, promišljanje o poslovnim modelima i organizaciji mreže EURES i ostalim temeljnim ulaznim podacima za izvješća o aktivnostima upućena institucijama Unije i za izvješće o ex post evaluaciji iz članka 33. odnosno članka 35. Uredbe (EU) 2016/589; 3. Za potrebe ove Odluke primjenjuju se sljedeće definicije: (a) dimenzije uspješnosti znači da se pokazateljima mjere sljedeća područja aktivnosti EURES-a: (1) informacije i smjernice; (2) uspješnost zapošljavanja; (3) zadovoljstvo korisnika; HR 3 HR

4 (b) (c) (d) (e) (f) (g) (4) komunikacija, suradnja i širenje te (5) horizontalna podrška; pokazatelji uspješnosti označava sljedeće pokazatelje koji su izravno povezani s aktivnostima EURES-a i sa suradnjom unutar mreže: (1) ključni pokazatelji, koji se odnose na aktivnosti EURES-a koje su provele pojedine države članice, a koje su povezane s uslugama podrške radnicima i poslodavcima u skladu s člankom 32. stavkom 1. Uredbe (EU) 2016/589; (2) pokazatelji mreže, koji se odnose na sveukupno djelovanje mreže EURES, uključujući podatke koje je potrebno prikupiti prema ostalim odredbama Uredbe (EU) 2016/589 i podatke koje je prikupio Europski koordinacijski ured; kontekstualni pokazatelji, što označava pokazatelje koji se odnose na tržište rada, politike zapošljavanja i organizacijske strukture EURES-a te mogu biti izvedeni i iz izvora koji nisu pod nadzorom EURES-a; kontakt, što označava svaku pojedinačnu interakciju između osoblja članova i partnera EURES-a i korisnika (radnika ili poslodavca) s dimenzijom mobilnosti radne snage unutar EU-a; događanje, što označava svaku planiranu prigodu koju organizira član ili partner EURES-a ili na kojoj sudjeluje, čija je svrha pružiti informacije o mobilnosti radne snage unutar EU-a ili olakšati zapošljavanje i posredovanje pri zapošljavanju, a uključuje sajmove poslova, konferencije ili informativna događanja; raspored na radno mjesto, što predstavlja rezultat procesa popunjavanja slobodnog radnog mjesta, kako je utvrđeno člankom 3. stavkom 3. Uredbe (EU) 2016/589, uključujući mogućnosti za naukovanja i pripravništva; molba za posao znači dokument ili skup dokumenata koje podnositelj prijave dostavlja poslodavcu ili službi za zapošljavanje u okviru postupka informiranja poslodavca o svojoj raspoloživosti i želji da bude zaposlen na određeno radno mjesto ili položaj. Članak 2. Opća načela 1. Svaka država članica određuje mehanizam za prikupljanje podataka utvrđenih u ovoj odluci od pojedinačnih članova i partnera EURES-a i iz svakog drugog izvora koji može pružiti potrebne podatke. 2. Prikupljeni i provjereni podaci šalju se Europskom koordinacijskom uredu uz upotrebu zajedničkog obrasca i u skladu s postupcima utvrđenima člankom Države članice prema potrebi osiguravaju da se u slučajevima kad podaci nisu odmah dostupni upotrebljavaju alternativni izvori ili alternativne metode prikupljanja podataka te da se oni ispravno opišu. 4. Države članice obvezne su što je više moguće surađivati međusobno i s Komisijom kako bi se osigurala najveća moguća kvaliteta ulaznih podataka te osobito pri predstavljanju i analizi podataka moraju naznačiti svako utvrđeno dvostruko brojanje. HR 4 HR

5 5. Nakon prikupljanja podataka u okviru sustava za mjerenje uspješnosti EURES-a slijedi godišnja podatkovna analiza rezultata na nacionalnoj razini, što je blisko povezano s godišnjim programskim ciklusom aktivnosti EURES-a na nacionalnoj razini, kako je predviđeno u članku 31. Uredbe (EU) 2016/589. Sustav za mjerenje uspješnosti EURES-a upotrebljava se za utvrđivanje rezultata aktivnosti koje su planirane i provedene u prethodnoj kalendarskoj godini, a koji se analiziraju i upotrebljavaju za razvoj novih nacionalnih programa rada za narednu kalendarsku godinu. 6. Analizom podataka iz stavka 5. pruža se podrška predstavljanju prikupljenih podataka na način da se opisuju uvjeti pod kojima su rezultati ostvareni, sva postojeća ograničenja metodologije prikupljanja podataka i sva ograničenja u pogledu mogućnosti da se podacima mjere stvarne ostvarene aktivnosti. Svaka država članica odgovorna je za analizu vlastitih podataka te osigurava razumljivost i predstavljanje podataka u odgovarajućem domaćem kontekstu. 7. Analizom podataka iz stavka 5. pridonosi se boljem razumijevanju podataka i rezultata dobivenih u posebnom domaćem kontekstu. Štoviše, analizom podataka pridonosi se utvrđivanju prednosti i nedostataka aktivnosti EURES-a u predmetnoj državi članici tijekom vremena te se time podupiru praćenje, ocjenjivanje i prema potrebi odlučivanje o strateškim i operativnim promjenama na nacionalnoj razini. 8. Komisija podržava proces analize pojedinačnih država članica prikupljanjem nacionalnih podataka, objavljivanjem ukupnih zbrojeva za EU, razmjenom podataka unutar mreže EURES, širenjem podataka u skladu s člankom 8. i isticanjem sinergija i zajedničkih pitanja. Članak 3. Uloge i odgovornosti nacionalnih koordinacijskih ureda Nacionalni koordinacijski uredi odgovorni su u svojim državama članicama za sljedeće: (a) (b) prikupljanje podataka od članova i partnera EURES-a te iz ostalih izvora prema potrebi; osiguravanje da podaci prikupljeni od članova i partnera EURES-a budu ujednačeni i da ispunjavaju standarde kvalitete o kojima su se dogovorili nacionalni koordinacijski ured i predmetni članovi i partneri EURES-a; (c) dostavljanje tako prikupljenih i provjerenih podataka Europskom koordinacijskom uredu u skladu s člankom 7. uz korištenje pokazatelja navedenih u članku 9.; (d) (e) provođenje analize pokazatelja na nacionalnoj razini; poduzimanje svih potrebnih i odgovarajućih mjera na temelju rezultata te analize. Članak 4. Uloge i odgovornosti Europskog koordinacijskog ureda 1. Europski koordinacijski ured odgovoran je za pružanje podrške pri prikupljanju i analizi pokazatelja podataka, osobito: HR 5 HR

6 (a) stvaranjem i održavanjem posebnog odjeljka na EURES-ovu portalu Extranet kako bi se nacionalnim koordinacijskim uredima stavilo na raspolaganje sljedeće: (i) elektronička inačica popisa pokazatelja i mogućih izvora podataka navedenih u članku 9.; (ii) obrazac za dostavu podataka navedenih u članku 2. stavku 2. i sve informacije povezane s tim kako ga popuniti i predati; (iii) alati, dokumentacija i smjernice potrebne za razmjenu i analizu podataka; (b) potporom u ujednačavanju načina na koji države članice primjenjuju članke 31. i 32. Uredbe (EU) 2016/589; (c) (d) (e) (f) olakšavanjem razmjene najboljih praksi; utvrđivanjem sinergija i područja zajedničkog djelovanja; prikupljanjem nacionalnih podataka kako bi se došlo do zbirnih podataka za EU; objavljivanjem pokazatelja i informacija o tokovima i oblicima mobilnosti radne snage na europskoj razini u skladu s člankom 29. Uredbe (EU) 2016/ Europski koordinacijski ured razmjenjuje rezultate sustava za mjerenje uspješnosti EURES-a unutar mreže EURES i dijeli ih u skladu s člankom 8. Članak 5. Uloge i odgovornosti članova i partnera EURES-a Članovi i partneri EURES-a pridonose sustavu za mjerenje uspješnosti EURES-a dostavljanjem provjerenih podataka o svojim aktivnostima u okviru relevantnih dimenzija uspješnosti uz navođenje pokazatelja i u vremenskim razmacima koje zahtijeva nadležni nacionalni koordinacijski ured. Članak 6. Uloge i odgovornosti Koordinacijske skupine 1. Koordinacijska skupina pozorno prati primjenu članka 32. Uredbe (EU) 2016/589 i služi kao forum za razmjenu stajališta i najboljih praksi u cilju poboljšanja funkcioniranja EURES-ova sustava za mjerenje uspješnosti. 2. Koordinacijska skupina jednom godišnje provodi reviziju primjene ove Odluke. Koordinacijska skupina tom revizijom pridonosi izvješću o radu i izvješću o ex post evaluaciji koje Komisija izrađuje u skladu s člancima 33. i 35. Uredbe (EU) 2016/ O svim izmjenama popisa, obrazaca, alata, dokumentacije i smjernica navedenih u članku 4. stavku 1. točki (a) treba se prije njihove primjene dogovoriti s Koordinacijskom skupinom. 4. Koordinacijska skupina odlučuje na koji će se način provoditi širenje rezultata sustava za mjerenje uspješnosti EURES-a. HR 6 HR

7 Članak 7. Procesi 1. Ako u popisu pokazatelja iz članka 9. nije navedeno drukčije, nacionalni koordinacijski uredi podatke prikupljene u skladu s ovom Odlukom dostavljaju Europskom koordinacijskom uredu dvaput godišnje. Podaci za razdoblje od siječnja do lipnja dostavljaju se u kolovozu, a za razdoblje od srpnja do prosinca u veljači naredne kalendarske godine. 2. Analiza podataka provodi se svake godine tijekom prva tri mjeseca godine koja slijedi godini za koju su prikupljeni podaci. Rezultati analize predstavljaju se u vezi s izvješćivanjem o provedbi aktivnosti utvrđenih u nacionalnom programu rada navedenom u članku 3. Provedbene odluke Komisije (EU) 2017/ Članak 8. Razmjena i širenje informacija 1. Prikupljeni podaci i njihova analiza dostupni su nacionalnim koordinacijskim uredima te članovima i partnerima EURES-a u posebnom odjeljku na EURES-ovu portalu Extranet. 2. Europski koordinacijski ured upotrebljava odgovarajuće podatke iz sustava za mjerenje uspješnosti EURES-a kao EURES-ov doprinos izvješćima Komisije o funkcioniranju jedinstvenog tržišta. 3. Daljnje širenje informacija odvija se u skladu s pristupom koji je utvrdila Koordinacijska skupina. Članak 9. Popis pokazatelja Nacionalni koordinacijski uredi prikupljaju, analiziraju i dostavljaju podatke Europskom koordinacijskom uredu na temelju popisa pokazatelja i mogućih izvora podataka navedenih u Prilogu. 2 Provedbena odluka Komisije (EU) 2017/1256 оd 11. srpnja o predlošcima i postupcima za razmjenu informacija o nacionalnim programima rada mreže EURES na razini Unije (SL L 179, , str. 24). HR 7 HR

8 Članak 10. Stupanje na snagu Ova Odluka stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije. Obveza dostavljanja podataka u skladu s ovom Odlukom primjenjuje se od referentne godine Sastavljeno u Bruxellesu Za Komisiju Predsjednik Jean-Claude JUNCKER HR 8 HR

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/ оd prosinca o utvrđivanju administrativnih i znanstvenih zahtjeva koji se od

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/ оd prosinca o utvrđivanju administrativnih i znanstvenih zahtjeva koji se od 30.12.2017. L 351/55 PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/2468 оd 20. prosinca 2017. o utvrđivanju administrativnih i znanstvenih zahtjeva koji se odnose na tradicionalnu hranu iz trećih zemalja u skladu

Више

SANTE/11824/2017-EN Rev, 3

SANTE/11824/2017-EN Rev, 3 EUROPSKA KOMISIJA Bruxelles, 7.2.2018. C(2018) 595 final DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) /... оd 7.2.2018. o dopuni Uredbe (EU) 2017/625 Europskog parlamenta i Vijeća uspostavom referentnih laboratorija

Више

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/ оd srpnja o utvrđivanju gornjih granica proračuna za primjenjivih na

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/ оd srpnja o utvrđivanju gornjih granica proračuna za primjenjivih na 15.7.2017. L 184/5 PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/1272 оd 14. srpnja 2017. o utvrđivanju gornjih granica proračuna za 2017. primjenjivih na određene programe izravne potpore predviđene Uredbom (EU)

Више

SANTE/11616/2018-EN Rev, 1

SANTE/11616/2018-EN Rev, 1 Vijeće Europske unije Bruxelles, 18. srpnja 2019. (OR. en) 11363/19 ENV 703 DELACT 144 POPRATNA BILJEŠKA Od: Datum primitka: 18. srpnja 2019. Za: Br. dok. Kom.: Predmet: Glavni tajnik Europske komisije,

Више

FINAL-Pravilnik o sustavu osiguravanja kvalitete - SENAT lektorirano

FINAL-Pravilnik o sustavu osiguravanja kvalitete - SENAT lektorirano Na temelju članka 21. Statuta Sveučilišta u Zagrebu, a u skladu s člankom 18. stavcima 5. i 6. Zakona o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju (NN 45/09) Senat Sveučilišta u Zagrebu na

Више

Uredba (EZ) br. 1006/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. rujna o izmjeni Uredbe (EZ) br. 808/2004 o statistici Zajednice o informacijskom

Uredba (EZ) br. 1006/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. rujna o izmjeni Uredbe (EZ) br. 808/2004 o statistici Zajednice o informacijskom 16/Sv. 2 Službeni list Europske unije 147 32009R1006 31.10.2009. SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE L 286/31 UREDBA (EZ) br. 1006/2009 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 16. rujna 2009. o izmjeni Uredbe (EZ) br.

Више

Smjernice o mjerama za ograničavanje procikličnosti iznosa nadoknade za središnje druge ugovorne strane prema EMIR-u 15/04/2019 ESMA HR

Smjernice o mjerama za ograničavanje procikličnosti iznosa nadoknade za središnje druge ugovorne strane prema EMIR-u 15/04/2019 ESMA HR Smjernice o mjerama za ograničavanje procikličnosti iznosa nadoknade za središnje druge ugovorne strane prema EMIR-u 15/04/2019 ESMA70-151-1496 HR Sadržaj I. Područje primjene... 2 II. Zakonodavni referentni

Више

AM_Ple_LegConsolidated

AM_Ple_LegConsolidated 29.5.2017 A8-0028/1 Amandman 1 Claude Moraes u ime Odbora za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove Izvješće Sylvia-Yvonne Kaufmann Jedinstveni obrazac za vize COM(2015)0303 C8-0164/2015 2015/0134(COD)

Више

C(2015)383/F1 - HR

C(2015)383/F1 - HR EUROPSKA KOMISIJA Bruxelles, 30.1.2015. C(2015) 383 final DELEGIRANA DIREKTIVA KOMISIJE../ /EU оd 30.1.2015. o izmjeni, u svrhu prilagodbe tehničkom napretku, Priloga III. Direktivi 2011/65/EU Europskog

Више

COM(2019)199/F1 - HR (annex)

COM(2019)199/F1 - HR (annex) EUROPSKA KOMISIJA Bruxelles, 29.4.2019. COM(2019) 199 final ANNEXES 1 to 2 PRILOZI Prijedlogu odluke Vijeća o stajalištu koje treba zauzeti u ime Europske unije u Zajedničkom odboru osnovanom Okvirnim

Више

STOA RULES

STOA RULES 5.1.2. PRAVILNIK O STOA-i ODLUKA PREDSJEDNIŠTVA OD 15. TRAVNJA 2019. PREDSJEDNIŠTVO EUROPSKOG PARLAMENTA, uzimajući u obzir članak 25. stavak 2. Poslovnika 1, uzimajući u obzir svoju odluku od 1. rujna

Више

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/ оd 7. veljače o utvrđivanju tehničkih informacija za izračun tehničkih pričuva i

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/ оd 7. veljače o utvrđivanju tehničkih informacija za izračun tehničkih pričuva i L 7/ 8..9. PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 9/8 оd 7. veljače 9. o utvrđivanju tehničkih informacija za izračun tehničkih pričuva i osnovnih vlastitih sredstava za potrebe izvješćivanja s referentnim datumima

Више

EAC EN-TRA-00 (FR)

EAC EN-TRA-00 (FR) Izvršna agencija za obrazovanje, audiovizualnu politiku i kulturu POZIV NA PODNOŠENJE PRIJEDLOGA EACEA/13/2019 Inicijativa Volonteri za humanitarnu pomoć EU-a Tehnička pomoć za organizacije pošiljateljice

Више

U proračunu Europske unije za Hrvatsku je ukupno namijenjeno 3,568 milijardi Eura za prve dvije godine članstva

U proračunu Europske unije za Hrvatsku je ukupno namijenjeno 3,568 milijardi Eura za prve dvije godine članstva CARINE 2020 Općenito o programu: Program je pokrenut s ciljem podrške u suradnji između nadležnih tijela za carinske postupke u Europskoj uniji kako bi se maksimizirala njihova učinkovitost. Programom

Више

UREDBA (EU) 2019/ EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA - od 19. ožujka o izmjeni Uredbe (EZ) br. 924/ u pogledu određenih

UREDBA (EU) 2019/ EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA - od 19. ožujka o izmjeni Uredbe (EZ) br. 924/ u pogledu određenih L 91/36 29.3.2019. UREDBA (EU) 2019/518 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 19. ožujka 2019. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 924/2009 u pogledu određenih naknada za prekogranična plaćanja u Uniji i naknada za preračunavanje

Више

Microsoft Word - 3. KODEKS SAVJETOVANJA SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU U POSTUPCIMA DONOŠENJA ZAKONA, DRUGIH PROPISA I AKATA

Microsoft Word - 3. KODEKS SAVJETOVANJA SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU U POSTUPCIMA DONOŠENJA ZAKONA, DRUGIH PROPISA I AKATA VLADA REPUBLIKE HRVATSKE 3402 Na temelju članka 30. stavka 3. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 101/98, 15/2000, 117/2001, 199/2003, 30/2004 i 77/2009), Vlada Republike Hrvatske

Више

TA

TA 18.2.2016 A8-0224/ 001-176 AMANDMANI 001-176 podnositelj Odbor za zapošljavanje i socijalna pitanja Izvješće Heinz K. Becker A8-0224/2015 Europska mreža službi za zapošljavanje, pristup radnika uslugama

Више

GEN

GEN VIJEĆE EUROPSKE UNIJE Bruxelles, 15. svibnja 2013. (OR. en) SN 2376/13 Međuinstitucionalni predmet: 2011/0416 (COD) AGRIFIN AGRI CODEC Predmet: Prijedlog Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni

Више

SAMPLE CONTRACT FOR CONSULTING SERVICES

SAMPLE CONTRACT FOR CONSULTING SERVICES OPIS OBVEZA ZA PRUŽANJE USLUGA POJEDINAČNOG SAVJETNIKA ZA PODRŠKU PROVEDBI HOMOGENIZACIJE KATASTARSKIH PLANOVA (DGU SLUŽBA ZA ODRŽAVANJE KATASTARSKIH OPERATA I ZIS) OPIS OBVEZA ZA PRUŽANJE USLUGA POJEDINAČNOG

Више

Izmjena natječajne dokumentacije br. 3 Ograničenog poziva na dostavu projektnih prijedloga Izgradnja kapaciteta za programsko financiranje visokih uči

Izmjena natječajne dokumentacije br. 3 Ograničenog poziva na dostavu projektnih prijedloga Izgradnja kapaciteta za programsko financiranje visokih uči Izmjena natječajne dokumentacije br. 3 Ograničenog poziva na dostavu projektnih prijedloga Izgradnja kapaciteta za programsko financiranje visokih učilišta BROJ POZIVA: HR.3.1.17 U Pozivu na dostavu projektnih

Више

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/ оd lipnja o utvrđivanju provedbenih tehničkih standarda u pogledu formata iz

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/ оd lipnja o utvrđivanju provedbenih tehničkih standarda u pogledu formata iz L 158/16 PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/1093 оd 20. lipnja 2017. o utvrđivanju provedbenih tehničkih standarda u pogledu formata izvješća o pozicijama investicijskih društava i tržišnih operatera

Више

COM(2017)743/F1 - HR

COM(2017)743/F1 - HR EUROPSKA KOMISIJA Bruxelles, 11.12.2017. COM(2017) 743 final IZVJEŠĆE KOMISIJE EUROPSKOM PARLAMENTU I VIJEĆU o izvršavanju ovlasti za donošenje delegiranih akata dodijeljene Komisiji na temelju Uredbe

Више

Uredba Vijeća (EZ) br. 530/1999 od 9. ožujka o strukturnoj statistici o dohotku i troškovima rada

Uredba Vijeća (EZ) br. 530/1999 od 9. ožujka o strukturnoj statistici o dohotku i troškovima rada 218 Službeni list Europske unije 05/Sv. 4 31999R0530 L 63/6 SLUŽBENI LIST EUROPSKIH ZAJEDNICA 12.3.1999. UREDBA VIJEĆA (EZ) br. 530/1999 od 9. ožujka 1999. o strukturnoj statistici o dohotku i troškovima

Више

Vijeće Europske unije Bruxelles, 9. ožujka (OR. en) Međuinstitucijski predmet: 2015/0046 (NLE) 6884/15 VISA 56 COMEM 48 PRIJEDLOG Od: Datum prim

Vijeće Europske unije Bruxelles, 9. ožujka (OR. en) Međuinstitucijski predmet: 2015/0046 (NLE) 6884/15 VISA 56 COMEM 48 PRIJEDLOG Od: Datum prim Vijeće Europske unije Bruxelles, 9. ožujka 2015. (OR. en) Međuinstitucijski predmet: 2015/0046 (NLE) 6884/15 VISA 56 COMEM 48 PRIJEDLOG Od: Datum primitka: 5. ožujka 2015. Za: Br. dok. Kom.: Predmet: Glavni

Више

EUROPSKA KOMISIJA Strasbourg, COM(2016) 710 final ANNEX 2 PRILOG KOMUNIKACIJI KOMISIJE EUROPSKOM PARLAMENTU, VIJEĆU, EUROPSKOM GOSPODARSKO

EUROPSKA KOMISIJA Strasbourg, COM(2016) 710 final ANNEX 2 PRILOG KOMUNIKACIJI KOMISIJE EUROPSKOM PARLAMENTU, VIJEĆU, EUROPSKOM GOSPODARSKO EUROPSKA KOMISIJA Strasbourg, 25.10.2016. COM(2016) 710 final ANNEX 2 PRILOG KOMUNIKACIJI KOMISIJE EUROPSKOM PARLAMENTU, VIJEĆU, EUROPSKOM GOSPODARSKOM I SOCIJALNOM ODBORU I ODBORU REGIJA Program rada

Више

REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU Područni ured Zadar IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ PROVJERI PROVEDBE DANIH PREPORUKA ZA REVIZIJU UČINKOVITOSTI JAVN

REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU Područni ured Zadar IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ PROVJERI PROVEDBE DANIH PREPORUKA ZA REVIZIJU UČINKOVITOSTI JAVN REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU Područni ured Zadar IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ PROVJERI PROVEDBE DANIH PREPORUKA ZA REVIZIJU UČINKOVITOSTI JAVNE NABAVE U DRUŠTVU ZRAČNA LUKA ZADAR D.O.O. Zadar,

Више

Izvješće o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Izvršne agencije za inovacije i mreže za financijsku godinu s odgovorom Agencije

Izvješće o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Izvršne agencije za inovacije i mreže za financijsku godinu s odgovorom Agencije 1.12.2016. HR Službeni list Europske unije C 449/219 IZVJEŠĆE o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Izvršne agencije za inovacije i mreže za financijsku godinu 2015. s odgovorom Agencije (2016/C 449/41)

Више

Microsoft Word Updated FAQ-EN_HR.docx

Microsoft Word Updated FAQ-EN_HR.docx TVOJ PRVI POSAO PREKO EURES-a Često postavljana pitanja Općenito Gdje mogu pronaći informacije o programu Tvoj prvi posao preko EURES-a (YFEJ)? Informacije možete preuzeti s portala EURES-a na: http://eures.europa.eu

Више

REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU Područni ured Varaždin IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ PROVJERI PROVEDBE DANIH PREPORUKA ZA REVIZIJU UČINKOVITOSTI R

REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU Područni ured Varaždin IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ PROVJERI PROVEDBE DANIH PREPORUKA ZA REVIZIJU UČINKOVITOSTI R REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU Područni ured Varaždin IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ PROVJERI PROVEDBE DANIH PREPORUKA ZA REVIZIJU UČINKOVITOSTI RADA NADZORNIH ODBORA TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U VLASNIŠTVU/SUVLASNIŠTVU

Више

untitled

untitled 2013R0716 HR 01.01.2015 001.001 1 Ovaj je dokument samo dokumentacijska pomoć za čiji sadržaj institucije ne preuzimaju odgovornost. B PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) br. 716/2013 оd 25. srpnja 2013. o

Више

EUROPSKA KOMISIJA Bruxelles, C(2019) 1294 final UREDBA KOMISIJE (EU) / оd o izmjeni Uredbe (EU) 2017/2400 i Direktive 2007/46/EZ

EUROPSKA KOMISIJA Bruxelles, C(2019) 1294 final UREDBA KOMISIJE (EU) / оd o izmjeni Uredbe (EU) 2017/2400 i Direktive 2007/46/EZ EUROPSKA KOMISIJA Bruxelles, 19.2.2019. C(2019) 1294 final UREDBA KOMISIJE (EU) / оd 19.2.2019. o izmjeni Uredbe (EU) 2017/2400 i Direktive 2007/46/EZ Europskog parlamenta i Vijeća s obzirom na utvrđivanje

Више

GDPR Uvodna razmatranja Ljubimko Šimičić, dipl.ing.el. Stariji konzultant (50+)

GDPR Uvodna razmatranja Ljubimko Šimičić, dipl.ing.el. Stariji konzultant (50+) GDPR Uvodna razmatranja Ljubimko Šimičić, dipl.ing.el. Stariji konzultant (50+) 2 Razvoj digitalnog poslovanja Povezivanje digitalnog i stvarnog svijeta Jeftiniji načini povezivanja Pokretačke tehnologije

Више

Direktiva 2001/42/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 27. lipnja o procjeni učinaka određenih planova i programa na okoliš

Direktiva 2001/42/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 27. lipnja o procjeni učinaka određenih planova i programa na okoliš 15/Sv. 13 Službeni list Europske unije 17 32001L0042 L 197/30 SLUŽBENI LIST EUROPSKIH ZAJEDNICA 21.7.2001. DIREKTIVA 2001/42/EZ EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 27. lipnja 2001. o procjeni učinaka određenih

Више

AM_Ple_LegConsolidated

AM_Ple_LegConsolidated 31.5.2016 A8-0125/2 Amandman 2 Roberto Gualtieri u ime Odbora za ekonomsku i monetarnu politiku Izvješće A8-0125/2016 Markus Ferber Tržišta financijskih instrumenata, zlouporaba tržišta i namira vrijednosnih

Више

REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU Područni ured Osijek IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ PROVJERI PROVEDBE DANIH PREPORUKA ZA REVIZIJU UČINKOVITOSTI JAV

REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU Područni ured Osijek IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ PROVJERI PROVEDBE DANIH PREPORUKA ZA REVIZIJU UČINKOVITOSTI JAV REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU Područni ured Osijek IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ PROVJERI PROVEDBE DANIH PREPORUKA ZA REVIZIJU UČINKOVITOSTI JAVNE NABAVE U DRUŠTVU HEP-PLIN D.O.O., OSIJEK Osijek,

Више

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije (MRRFEU)

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije (MRRFEU) EUROPSKA UNIJA Fond europske pomoći za najpotrebitije (FEAD) Ministarstvo socijalne politike i mladih Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Fonda europske pomoći za

Више

ThoriumSoftware d.o.o. Izvrsni inženjeri koriste izvrstan alat! Mobile: +385 (0) Kontakt: Dario Ilija Rendulić

ThoriumSoftware d.o.o. Izvrsni inženjeri koriste izvrstan alat! Mobile: +385 (0) Kontakt: Dario Ilija Rendulić PRAVILNIK O KONTROLI ENERGETSKOG CERTIFIKATA ZGRADE I IZVJEŠĆA O REDOVITOM PREGLEDU SUSTAVA GRIJANJA I SUSTAVA HLAĐENJA ILI KLIMATIZACIJE U ZGRADI (NN 73/15, 09.07.2015) 1/13 I. OPĆE ODREDBE... 4 Članak

Више

Direktiva 2008/110/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca o izmjeni Direktive 2004/49/EZ o sigurnosti željeznica Zajednice (Direktiva

Direktiva 2008/110/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca o izmjeni Direktive 2004/49/EZ o sigurnosti željeznica Zajednice (Direktiva 07/Sv. 4 Službeni list Europske unije 93 32008L0110 L 345/62 SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE 23.12.2008. DIREKTIVA 2008/110/EZ EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 16. prosinca 2008. o izmjeni Direktive 2004/49/EZ

Више

Na temelju članka 63. Statuta Grada Varaždina ( Službeni vjesnik Grada Varaždina, broj 5/09, 1/12, 2/13 i 4/14 pročišćeni tekst), Odluke o financiranj

Na temelju članka 63. Statuta Grada Varaždina ( Službeni vjesnik Grada Varaždina, broj 5/09, 1/12, 2/13 i 4/14 pročišćeni tekst), Odluke o financiranj Na temelju članka 63. Statuta Grada Varaždina ( Službeni vjesnik Grada Varaždina, broj 5/09, 1/12, 2/13 i 4/14 pročišćeni tekst), Odluke o financiranju javnih potreba Grada Varaždina ( Službeni vjesnik

Више

TA

TA 24.11.2017 A8-0307/ 001-021 AMANDMANI 001-021 podnositelj Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku Izvješće Cătălin Sorin Ivan A8-0307/2017 Obveze u pogledu poreza na dodanu vrijednost za isporuke usluga

Више

PROGRAM

PROGRAM 2019 PROGRAM AKADEMIJA REGIONALNOGA RAZVOJA I FONDOVA EU 2019. Europska unija Zajedno do fondova EU SADRŽAJ 1. EDUKATIVNE AKTIVNOSTI AKADEMIJE REGIONALNOGA RAZVOJA I FONDOVA EU... 4 MODUL 1: Što su fondovi

Више

Microsoft Word - Strateski plan Drzavnog zavoda za statistiku za razdoblje docx

Microsoft Word - Strateski plan Drzavnog zavoda za statistiku za razdoblje docx STRATEŠKI PLAN DRŽAVNOG ZAVODA ZA STATISTIKU ZA RAZDOBLJE 2016. 2018. Zagreb, 31. ožujka 2015. STRATEŠKI PLAN DRŽAVNOG ZAVODA ZA STATISTIKU za razdoblje 2016. 2018. Državni zavod za statistiku (u nastavku

Више

EUROPSKA KOMISIJA Bruxelles, C(2018) 3697 final ANNEXES 1 to 2 PRILOZI PROVEDBENOJ UREDBI KOMISIJE (EU) /... o izmjeni Uredbe (EU) br. 1301

EUROPSKA KOMISIJA Bruxelles, C(2018) 3697 final ANNEXES 1 to 2 PRILOZI PROVEDBENOJ UREDBI KOMISIJE (EU) /... o izmjeni Uredbe (EU) br. 1301 EUROPSKA KOMISIJA Bruxelles, 13.6.2018. C(2018) 3697 final ANNEXES 1 to 2 PRILOZI PROVEDBENOJ UREDBI KOMISIJE (EU) /... o izmjeni Uredbe (EU) br. 1301/2014 i Uredbe (EU) br. 1302/2014 u pogledu odredaba

Више

REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU Područni ured Vukovar IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ PROVJERI PROVEDBE DANIH PREPORUKA ZA REVIZIJU UČINKOVITOSTI JA

REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU Područni ured Vukovar IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ PROVJERI PROVEDBE DANIH PREPORUKA ZA REVIZIJU UČINKOVITOSTI JA REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU Područni ured Vukovar IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ PROVJERI PROVEDBE DANIH PREPORUKA ZA REVIZIJU UČINKOVITOSTI JAVNE NABAVE U DRUŠTVU LUKA-VUKOVAR D.O.O. Vinkovci,

Више

Microsoft Word - Document1

Microsoft Word - Document1 HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE Na temelju članka 20. Zakona o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti (»Narodne novine«br. 80/08, 121/10, 25/12, 118/12 i 153/13) i članka 21.

Више

Slide 1

Slide 1 Ovaj projekt financira EUROPSKA UNIJA IPA Komponenta IV - Razvoj ljudskih potencijala - Program Europske Unije za Hrvatsku Partner u projektu Samovrednovanje u srednjim strukovnim školama u Republici Hrvatskoj

Више

IPEX Smjernice IPEX-a odobrene na sastanku glavnih tajnika Rim, 13. ožujka Uvodni dio Smjernice IPEX-a 1) IPEX, meďuparlamentarna razmjena infor

IPEX Smjernice IPEX-a odobrene na sastanku glavnih tajnika Rim, 13. ožujka Uvodni dio Smjernice IPEX-a 1) IPEX, meďuparlamentarna razmjena infor IPEX Smjernice IPEX-a odobrene na sastanku glavnih tajnika Rim, 13. ožujka 2015. Uvodni dio Smjernice IPEX-a 1) IPEX, meďuparlamentarna razmjena informacija o Europskoj uniji, uspostavljen je slijedom

Више

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije (MRRFEU)

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije (MRRFEU) Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda u financijskom razdoblju 2014.-2020.

Више

Uredba (EZ) br. 592/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. lipnja o izmjeni Uredbe Vijeća (EEZ) br. 1408/71 o primjeni sustava socijalne sigu

Uredba (EZ) br. 592/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. lipnja o izmjeni Uredbe Vijeća (EEZ) br. 1408/71 o primjeni sustava socijalne sigu 118 Službeni list Europske unije 05/Sv. 2 32008R0592 4.7.2008. SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE L 177/1 UREDBA (EZ) br. 592/2008 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 17. lipnja 2008. o izmjeni Uredbe Vijeća (EEZ)

Више

Slide 1

Slide 1 Strateški okvir za internacionalizaciju visokog obrazovanja i uloga regionalne suradnje 1 Erasmus je ključni financijski instrument za internacionalizaciju visokog obrazovanja. Važnost internacionalizacije

Више

Vijeće Europske unije Bruxelles, 27. svibnja (OR. en) 9664/19 NAPOMENA Od: Za: Predsjedništvo Vijeće Br. preth. dok.: 9296/19 Br. dok. Kom.: Pre

Vijeće Europske unije Bruxelles, 27. svibnja (OR. en) 9664/19 NAPOMENA Od: Za: Predsjedništvo Vijeće Br. preth. dok.: 9296/19 Br. dok. Kom.: Pre Vijeće Europske unije Bruxelles, 27. svibnja 2019. (OR. en) 9664/19 NAPOMENA Od: Za: Predsjedništvo Vijeće Br. preth. dok.: 9296/19 Br. dok. Kom.: Predmet: 6110/19 ADD1 JAI 575 COPEN 233 CYBER 180 DROIPEN

Више

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Mjere aktivne politike zapošljavanja za mlade Kristina Fleischer, Hrvatski zavod za zapošljavanje Hotel Panorama, Zagreb, 12. prosinca 2014. Što je Garancija za mlade? Paket preporuka mjera Vijeća EU državama

Више

I-D PPUO Podstrana

I-D PPUO Podstrana SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE PODSTRANA Godina XXV Podstrana, 1. ožujka 2019. Broj 4/2019. OPĆINSKI NAČELNIK Na temelju članka 4. stavak 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj)

Више

TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE PUNAT Pod topol Punat KLASA: UR broj: Punat, Predmet: Privola iznajmljivača za prikupljanje i obradu podatka u odr

TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE PUNAT Pod topol Punat KLASA: UR broj: Punat, Predmet: Privola iznajmljivača za prikupljanje i obradu podatka u odr TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE PUNAT Pod topol 2 51521 Punat KLASA: UR broj: Punat, Predmet: Privola iznajmljivača za prikupljanje i obradu podatka u određenu svrhu Poštovani, na službenim web stranicama

Више

Mišljenje 3/2019 o pitanjima i odgovorima o međudjelovanju Uredbe o kliničkim ispitivanjima i Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR) (članak 70. stavak

Mišljenje 3/2019 o pitanjima i odgovorima o međudjelovanju Uredbe o kliničkim ispitivanjima i Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR) (članak 70. stavak Mišljenje 3/2019 o pitanjima i odgovorima o međudjelovanju Uredbe o kliničkim ispitivanjima i Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR) (članak 70. stavak 1. točka (b)) Doneseno 23. siječnja 2019. 1 Sadržaj

Више

Vijeće Europske unije Bruxelles, 9. lipnja (OR. en) 10005/16 ISHOD POSTUPAKA Od: Glavno tajništvo Vijeća Na datum: 9. lipnja Za: Delegacij

Vijeće Europske unije Bruxelles, 9. lipnja (OR. en) 10005/16 ISHOD POSTUPAKA Od: Glavno tajništvo Vijeća Na datum: 9. lipnja Za: Delegacij Vijeće Europske unije Bruxelles, 9. lipnja 2016. (OR. en) 10005/16 ISHOD POSTUPAKA Od: Glavno tajništvo Vijeća Na datum: 9. lipnja 2016. Za: Delegacije Br. preth. dok.: 8946/16, 9455/16 FREMP 108 JAI 551

Више

Na temelju clanka 15. stavak 2. Zakona o javnoj nabavi (NN broj 120/2016) i clanka 11. Statuta (procisceni tekst) Podi Sibenik d.o.o., Uprava drustva

Na temelju clanka 15. stavak 2. Zakona o javnoj nabavi (NN broj 120/2016) i clanka 11. Statuta (procisceni tekst) Podi Sibenik d.o.o., Uprava drustva Na temelju clanka 15. stavak 2. Zakona o javnoj nabavi (NN broj 120/2016) i clanka 11. Statuta (procisceni tekst) Podi Sibenik d.o.o., Uprava drustva Podi Sibenik d.o.o. dana 29. lipnja 2017. godine donosi

Више

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2015/ оd 8. srpnja o izmjeni Uredbe (EEZ) br. 2568/ 91 o karakteristikama maslinova

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2015/ оd 8. srpnja o izmjeni Uredbe (EEZ) br. 2568/ 91 o karakteristikama maslinova 13.10.2015. HR L 266/9 DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2015/1830 оd 8. srpnja 2015. o izmjeni Uredbe (EEZ) br. 2568/91 o karakteristikama maslinova ulja i ulja komine te o odgovarajućim metodama analize

Више

Vijeće Europske unije Bruxelles, 22. svibnja (OR. en) 9223/19 ADD 1 LIMITE PV CONS 22 RELEX 490 NACRT ZAPISNIKA VIJEĆE EUROPSKE UNIJE (Vanjski p

Vijeće Europske unije Bruxelles, 22. svibnja (OR. en) 9223/19 ADD 1 LIMITE PV CONS 22 RELEX 490 NACRT ZAPISNIKA VIJEĆE EUROPSKE UNIJE (Vanjski p Vijeće Europske unije Bruxelles, 22. svibnja 2019. (OR. en) 9223/19 ADD 1 LIMITE PV CONS 22 RELEX 490 NACRT ZAPISNIKA VIJEĆE EUROPSKE UNIJE (Vanjski poslovi) 13. i 14. svibnja 2019. 9223/19 ADD 1 iml/lr/dh

Више

KOMUNIKACIJSKA STRATEGIJA ZA PROVEDBU RAZVOJNE STRATEGIJE VUKOVARSKO SRIJEMSKE ŽUPANIJE ZA RAZDOBLJE DO GODINE Prosinac

KOMUNIKACIJSKA STRATEGIJA ZA PROVEDBU RAZVOJNE STRATEGIJE VUKOVARSKO SRIJEMSKE ŽUPANIJE ZA RAZDOBLJE DO GODINE Prosinac KOMUNIKACIJSKA STRATEGIJA ZA PROVEDBU RAZVOJNE STRATEGIJE VUKOVARSKO SRIJEMSKE ŽUPANIJE ZA RAZDOBLJE DO 2020. GODINE Prosinac 2017. 1 Sadržaj 1 UVOD... 3 2 CILJEVI... 4 3 MJERE I AKTIVNOSTI... 5 4 NOSITELJI...

Више

Uredba (EU) br. 1292/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca o izmjeni Uredbe (EZ) br. 294/2008 o osnivanju Europskog instituta za in

Uredba (EU) br. 1292/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca o izmjeni Uredbe (EZ) br. 294/2008 o osnivanju Europskog instituta za in L 347/174 Službeni list Europske unije 20.12.2013. UREDBA (EU) br. 1292/2013 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 11. prosinca 2013. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 294/2008 o osnivanju Europskog instituta za inovacije

Више

KODEKS SAVJETOVANJA SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU U POSTUPCIMA DONOŠENJA I PROVEDBE OPĆIH I DRUGIH AKATA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE 1

KODEKS SAVJETOVANJA SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU U POSTUPCIMA DONOŠENJA I PROVEDBE OPĆIH I DRUGIH AKATA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE 1 KODEKS SAVJETOVANJA SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU U POSTUPCIMA DONOŠENJA I PROVEDBE OPĆIH I DRUGIH AKATA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE 1 Na temelju članka 11. stavka 4. Zakona o pravu na pristup informacijama,

Више

Zagreb, 31. svibnja Klasa: /19/300 Ur.broj: I Predmet: Obavijest gospodarskim subjektima prije formalnog početka postupk

Zagreb, 31. svibnja Klasa: /19/300 Ur.broj: I Predmet: Obavijest gospodarskim subjektima prije formalnog početka postupk Zagreb, 31. svibnja 2019. Klasa: 100-930/19/300 Ur.broj: I52377-650-42-19-1 Predmet: Obavijest gospodarskim subjektima prije formalnog početka postupka javne nabave s ciljem prethodnog istraživanja tržišta

Више

Microsoft PowerPoint - UGD_2019_Medak.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - UGD_2019_Medak.ppt [Compatibility Mode] EU fondovi prilika za geodetsko gospodarstvo i obrazovanje prof. dr. sc. Damir Medak Sveučilište u Zagrebu Geodetski fakultet Udruga geodeta Dalmacije Split, 22. veljače 2019. Sadržaj Uvod Kohezijska politika

Више

EUROPSKA KOMISIJA Bruxelles, C(2018) 7523 final DELEGIRANA DIREKTIVA KOMISIJE (EU).../ оd o izmjeni, u svrhu prilagodbe znanst

EUROPSKA KOMISIJA Bruxelles, C(2018) 7523 final DELEGIRANA DIREKTIVA KOMISIJE (EU).../ оd o izmjeni, u svrhu prilagodbe znanst EUROPSKA KOMISIJA Bruxelles, 16.11.2018. C(2018) 7523 final DELEGIRANA DIREKTIVA KOMISIJE (EU).../ оd 16.11.2018. o izmjeni, u svrhu prilagodbe znanstvenom i tehničkom napretku, Priloga III. Direktivi

Више

Memorandum - Predsjednik

Memorandum - Predsjednik KLASA:UP/I-344-01/14-03/14 URBROJ: 376-11-15-12 Zagreb, 30. ožujka 2015. Na temelju članka 12. stavka 1. točke 3. i članka 52. Zakona o elektroničkim komunikacijama (NN br. 73/08, 90/11, 133/12, 80/13

Више

AM_Ple_LegConsolidated

AM_Ple_LegConsolidated 5.9.2016 A8-0184/7 Amandman 7 Jerzy Buzek u ime Odbora za industriju, istraživanje i energetiku Izvješće Barbara Kappel Statistika cijena prirodnog plina i električne energije COM(2015)0496 C8-0357/2015

Више

TA

TA 7.2.2019 A8-0015/ 001-051 AMANDMANI 001-051 podnositelj Odbor za promet i turizam Izvješće Dominique Riquet A8-0015/2019 Mjere pojednostavnjenja radi ubrzanja realizacije transeuropske prometne mreže (COM(2018)0277

Више

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/ оd 14. ožujka o dopuni Uredbe (EU) 2016/ Europskog parlamenta i Vijeća o zaš

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/ оd 14. ožujka o dopuni Uredbe (EU) 2016/ Europskog parlamenta i Vijeća o zaš 23.5.2019. L 137/15 DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/829 оd 14. ožujka 2019. o dopuni Uredbe (EU) 2016/2031 Europskog parlamenta i Vijeća o zaštitnim mjerama protiv organizama štetnih za bilje, kojom

Више

U proračunu Europske unije za Hrvatsku je ukupno namijenjeno 3,568 milijardi Eura za prve dvije godine članstva

U proračunu Europske unije za Hrvatsku je ukupno namijenjeno 3,568 milijardi Eura za prve dvije godine članstva Copernicus Općenito o programu: Program Copernicus, koji je u prijašnjem programskom razdoblju bio poznat pod nazivom GMES (Globalni nadzor za zaštitu okoliša i sigurnost), europski je program namijenjen

Више

REPUBLIKA HRVATSKA ZADARSKA ŽUPANIJA G R A D Z A D A R Gradonačelnik KLASA: /19-01/83 URBROJ: 2198/ Zadar, 23.srpnja GRADSKOM V

REPUBLIKA HRVATSKA ZADARSKA ŽUPANIJA G R A D Z A D A R Gradonačelnik KLASA: /19-01/83 URBROJ: 2198/ Zadar, 23.srpnja GRADSKOM V REPUBLIKA HRVATSKA ZADARSKA ŽUPANIJA G R A D Z A D A R Gradonačelnik KLASA: 350-01/19-01/83 URBROJ: 2198/01-2-19-4 Zadar, 23.srpnja 2019. - GRADSKOM VIJEĆU GRADA ZADRA - PREDMET: NADLEŽNOST ZA DONOŠENJE:

Више

SANTE/7009/2016-EN Rev, 1

SANTE/7009/2016-EN Rev, 1 EUROPSKA KOMISIJA Bruxelles, 21.11.2017. C(2017) 7619 final DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) /... оd 21.11.2017. o dopuni Uredbe (EU) br. 576/2013 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu preventivnih zdravstvenih

Више

EUROPSKA KOMISIJA Bruxelles, C(2019) 1710 final ANNEX PRILOG DELEGIRANOJ UREDBI KOMISIJE (EU) /.. o izmjeni priloga I. i II. Uredbi (EU) br.

EUROPSKA KOMISIJA Bruxelles, C(2019) 1710 final ANNEX PRILOG DELEGIRANOJ UREDBI KOMISIJE (EU) /.. o izmjeni priloga I. i II. Uredbi (EU) br. EUROPSKA KOMISIJA Bruxelles, 7.3.2019. C(2019) 1710 final ANNEX PRILOG DELEGIRANOJ UREDBI KOMISIJE (EU) /.. o izmjeni priloga I. i II. Uredbi (EU) br. 510/2011 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu praćenja

Више

TA

TA 8.3.2019 A8-0009/ 001-024 AMANDMANI 001-024 podnositelj Odbor za promet i turizam Izvješće Karima Delli A8-0009/2019 Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 1316/2013 s obzirom na povlačenje

Више

Vijeće Europske unije Bruxelles, 27. svibnja (OR. en) 9663/19 NAPOMENA Od: Za: Predsjedništvo Vijeće Br. preth. dok.: 8621/19 Predmet: JAI 574 C

Vijeće Europske unije Bruxelles, 27. svibnja (OR. en) 9663/19 NAPOMENA Od: Za: Predsjedništvo Vijeće Br. preth. dok.: 8621/19 Predmet: JAI 574 C Vijeće Europske unije Bruxelles, 27. svibnja 2019. (OR. en) 9663/19 NAPOMENA Od: Za: Predsjedništvo Vijeće Br. preth. dok.: 8621/19 Predmet: JAI 574 COPEN 232 DAPIX 194 ENFOPOL 269 CYBER 179 EUROJUST 105

Више

Vijeće Europske unije Bruxelles, 30. studenoga (OR. en) 14716/18 OJ CONS 67 TRANS 575 TELECOM 435 ENER 398 PRIVREMENI DNEVNI RED VIJEĆE EUROPSKE

Vijeće Europske unije Bruxelles, 30. studenoga (OR. en) 14716/18 OJ CONS 67 TRANS 575 TELECOM 435 ENER 398 PRIVREMENI DNEVNI RED VIJEĆE EUROPSKE Vijeće Europske unije Bruxelles, 30. studenoga 2018. (OR. en) 14716/18 OJ CONS 67 TRANS 575 TELECOM 435 ENER 398 PRIVREMENI DNEVNI RED VIJEĆE EUROPSKE UNIJE (Promet, telekomunikacije i energetika) zgrada

Више

Klasa: UP/I / /06

Klasa: UP/I / /06 Klasa: UP/I 430-01/2007-03/10 Urbroj: 580-03-07-43-02 Zagreb, 15. ožujka 2007. Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja na temelju članka 13. stavka 1. i 2. Zakona o državnim potporama ( Narodne novine,

Више

BUDUĆNOST RIBOLOVA U ISTRI U OKVIRIMA ZAJEDNIČKE RIBOLOVNE POLITIKE EUROPSKE UNIJE

BUDUĆNOST RIBOLOVA U ISTRI U OKVIRIMA ZAJEDNIČKE RIBOLOVNE POLITIKE EUROPSKE UNIJE www.savjetodavna.hr 1. Poticanje okolišno održivog, resursno učinkovitog, inovativnog, konkurentnog i na znanju utemeljenog ribarstva. 2. Poticanje okolišno održive, resursno učinkovite, inovativne, konkurentne

Више

Na temelju članka 82. stavka 7. Zakona o zaštiti na radu (»Narodne novine«, broj 71/2014) ministar nadležan za rad donosi PRAVILNIK O OVLAŠTENJIMA ZA

Na temelju članka 82. stavka 7. Zakona o zaštiti na radu (»Narodne novine«, broj 71/2014) ministar nadležan za rad donosi PRAVILNIK O OVLAŠTENJIMA ZA Na temelju članka 82. stavka 7. Zakona o zaštiti na radu (»Narodne novine«, broj 71/2014) ministar nadležan za rad donosi PRAVILNIK O OVLAŠTENJIMA ZA POSLOVE ZAŠTITE NA RADU (NN 112/14 i 84/15) I. OPĆE

Више

Microsoft Word - Zajednička komunikacija o provedbi presude „IP Translator” v1.1

Microsoft Word - Zajednička komunikacija o provedbi presude „IP Translator” v1.1 Zajednička komunikacija o provedbi presude IP Translator v1.1, 20. studenoga 2013. Dana 19. lipnja 2012. Sud je donio presudu u slučaju C-307/10 IP Translator, pružajući sljedeće odgovore na upućena pitanja:

Више

22C

22C VELEUČILIŠTE U POŽEGI PRAVILNIK O ANKETIRANJU U SVRHU VREDNOVANJA NASTAVNIKA I KOLEGIJA OD STRANE STUDENATA NA VELEUČILIŠTU U POŽEGI Požega, 2017. Na temelju čl. 101. Statuta Veleučilišta u Požegi, STRUČNO

Више

52010XC0330(02) priopcenje osiguranje nova

52010XC0330(02) priopcenje osiguranje nova 52010XC0330(02) Službeni list C 082, 30.03.2010. str. 0020-0023 Priopćenje Komisije o primjeni članka 101. stavka 3. Ugovora o funkcioniranju Europske Unije na određene kategorije sporazuma, odluke i usklađena

Више

TA

TA 30.6.2017 A8-0102/ 001-031 AMANDMANI 001-031 podnositelj Odbor za pravna pitanja Izvješće Max Andersson A8-0102/2017 Prekogranična razmjena između Unije i trećih zemalja primjeraka u pristupačnim formatima

Више

Split,

Split, S V E U Č I L I Š T E U S P L I T U U N I V E R S I T A S S T U D I O R U M S P A L A T E N S I S KLASA: 003-08/17-03/0001 URBROJ: 2181-190-00-3-17-0024 Split, 14. studenoga 2017. PLAN AKTIVNOSTI RADA

Више

Odluka Europske središnje banke - od veljače o organiziranju pripremnih mjera za prikupljanje granularnih podataka o kr

Odluka Europske središnje banke - od veljače o organiziranju pripremnih mjera za prikupljanje granularnih podataka o kr L 104/72 HR 8.4.2014. Odluka Europske središnje banke od 24. veljače 2014. o organiziranju pripremnih mjera za prikupljanje granularnih podataka o kreditima od strane Europskog sustava središnjih banaka

Више

KOMUNIKACIJSKA STRATEGIJA ŽUPANIJSKE RAZVOJNE STRATEGIJE SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE SI-MO-RA d.o.o. Sisak, travanj 2017.

KOMUNIKACIJSKA STRATEGIJA ŽUPANIJSKE RAZVOJNE STRATEGIJE SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE SI-MO-RA d.o.o. Sisak, travanj 2017. KOMUNIKACIJSKA STRATEGIJA ŽUPANIJSKE RAZVOJNE STRATEGIJE SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE 2017. - 2020. SI-MO-RA d.o.o. Sisak, travanj 2017. SADRŽAJ 1. UVOD...3 2. CILJEVI...3 Opći ciljevi...4 Specifični ciljevi...4

Више

CL2001R1206HR bi_cp 1..1

CL2001R1206HR bi_cp 1..1 2001R1206 HR 04.12.2008 001.002 1 Ovaj je dokument samo dokumentacijska pomoć za čiji sadržaj institucije ne preuzimaju odgovornost. B UREDBA VIJEĆA (EZ) br. 1206/2001 od 28. svibnja 2001. o suradnji između

Више

Opća politika zaštite osobnih podataka u Elektrodi Zagreb d.d Verzija: 1.0

Opća politika zaštite osobnih podataka u Elektrodi Zagreb d.d Verzija: 1.0 u Elektrodi Zagreb d.d. 20.5.2018. Verzija: 1.0 Sadržaj 1 UVOD... 2 1.1 SVRHA DOKUMENTA... 2 1.2 PODRUČJE PRIMJENE... 2 2 OPĆA POLITIKA ZAŠTITE OSOBNIH PODATAKA... 2 3 TEMELJNA NAČELA... 2 4 SUSTAV ZAŠTITE

Више

% HRVATSKI SABOR KLASA: /19 01/07 URBROJ: Zagreb, 10. siječnja ZAST UPNlCAMA I ZASTUPNICIMA HRVATSKOGASABORA PREDSJEDNICAMA [ PRE

% HRVATSKI SABOR KLASA: /19 01/07 URBROJ: Zagreb, 10. siječnja ZAST UPNlCAMA I ZASTUPNICIMA HRVATSKOGASABORA PREDSJEDNICAMA [ PRE % HRVATSKI SABOR KLASA: 022-03/19 01/07 URBROJ: 65-19-02 Zagreb, 10. siječnja 2019. ZAST UPNlCAMA I ZASTUPNICIMA HRVATSKOGASABORA PREDSJEDNICAMA [ PREDSJEDNICIMA RADNIH TIJELA Na temelju članka 33. stavka

Више

ThoriumSoftware d.o.o. Izvrsni inženjeri koriste izvrstan alat! Mobile: +385 (0) Kontakt: Dario Ilija Rendulić

ThoriumSoftware d.o.o. Izvrsni inženjeri koriste izvrstan alat! Mobile: +385 (0) Kontakt: Dario Ilija Rendulić Pravilnik o tehničkom pregledu građevine (NN 46/18, 26.05.2018.) 1 8 MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA, PROSTORNOG UREĐENJA I GRADITELJSTVA... Error! Bookmark not defined. I. OPĆE ODREDBE... 3 Članak 1....

Више

AM_Ple_LegReport

AM_Ple_LegReport 6.12.2018 A8-0417/158 Amandman 158 Uvodna izjava 21. (21) Studije, uključujući ispitivanja, koje poslovni subjekti podnose u sklopu zahtjeva za odobrenje na temelju sektorskih propisa Unije o hrani obično

Више

Microsoft PowerPoint - Inoviraj_Dan prozora_2016.ppt [Način kompatibilnosti]

Microsoft PowerPoint - Inoviraj_Dan prozora_2016.ppt [Način kompatibilnosti] Projekti i sredstva iz EU fondova (unaprjeđenje proizvodnje i energetski učinkoviti i održivi proizvodi) Zagreb, Hotel Antunović,23.03.2016. Međunarodna konferencija DAN PROZORA 2016 Strateški i programski

Више

COM(2016)811/F1 - HR

COM(2016)811/F1 - HR EUROPSKA KOMISIJA Bruxelles, 21.12.2016. COM(2016) 811 final 2016/0406 (CNS) Prijedlog DIREKTIVE VIJEĆA o izmjeni Direktive 2006/112/EZ o zajedničkom sustavu poreza na dodanu vrijednost u pogledu privremene

Више

ULOGA KONTROLE KVALITETE U STVARANJU INFRASTRUKTURE PROSTORNIH PODATAKA Vladimir Baričević, dipl.ing.geod. Dragan Divjak, dipl.ing.geod.

ULOGA KONTROLE KVALITETE U STVARANJU INFRASTRUKTURE PROSTORNIH PODATAKA Vladimir Baričević, dipl.ing.geod. Dragan Divjak, dipl.ing.geod. ULOGA KONTROLE KVALITETE U STVARANJU INFRASTRUKTURE PROSTORNIH PODATAKA Vladimir Baričević, dipl.ing.geod. Dragan Divjak, dipl.ing.geod. Sadržaj NIPP STANDARDI KONCEPT KONTROLE KVALITETE PROCES KONTROLE

Више

EUROPSKA KOMISIJA Bruxelles, C(2013) 8101 final KOMUNIKACIJA KOMISIJE Ažuriranje podataka radi izračuna paušalne svote i novčanih kazni ko

EUROPSKA KOMISIJA Bruxelles, C(2013) 8101 final KOMUNIKACIJA KOMISIJE Ažuriranje podataka radi izračuna paušalne svote i novčanih kazni ko EUROPSKA KOMISIJA Bruxelles, 21.11.2013. C(2013) 8101 final KOMUNIKACIJA KOMISIJE Ažuriranje podataka radi izračuna paušalne svote i novčanih kazni koje Komisija predlaže Sudu u postupcima zbog povrede

Више

Službeni list L 130 Europske unije Hrvatsko izdanje Zakonodavstvo Godište svibnja Sadržaj II. Nezakonodavni akti UREDBE Delegirana uredb

Službeni list L 130 Europske unije Hrvatsko izdanje Zakonodavstvo Godište svibnja Sadržaj II. Nezakonodavni akti UREDBE Delegirana uredb Službeni list L 130 Europske unije Hrvatsko izdanje Zakonodavstvo Godište 61. 28. svibnja 2018. Sadržaj II. Nezakonodavni akti UREDBE Delegirana uredba Komisije (EU) 2018/772 оd 21. studenog 2017. o dopuni

Више

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU FAKULTET PROMETNIH ZNANOSTI PRAVILNIK O SUSTAVU OSIGURAVANJA KVALITETE FAKULTETA PROMETNIH ZNANOSTI SVEUČILIŠTA U ZAGREBU prosin

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU FAKULTET PROMETNIH ZNANOSTI PRAVILNIK O SUSTAVU OSIGURAVANJA KVALITETE FAKULTETA PROMETNIH ZNANOSTI SVEUČILIŠTA U ZAGREBU prosin SVEUČILIŠTE U ZAGREBU FAKULTET PROMETNIH ZNANOSTI PRAVILNIK O SUSTAVU OSIGURAVANJA KVALITETE FAKULTETA PROMETNIH ZNANOSTI SVEUČILIŠTA U ZAGREBU prosinac 2018. Na temelju članka 21. Statuta Sveučilišta

Више

DRŽAVNI ARHIV U BJELOVARU

DRŽAVNI ARHIV U BJELOVARU DRŽAVNI ARHIV U BJELOVARU PRAVILNIK O POSTUPAJIU U PREDMETIMA BAGATELNE NABAVE Bjelovar, 15. listopad 2014. Na temelju članka 18. stavka 3. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine br.90/11, 83/13, 143/13)

Више

Pravilnik o uvjetima i načinu povrata plaćene trošarine na dizelsko gorivo za pogon strojeva za pripremu površina u razminiranju NN 1/20

Pravilnik o uvjetima i načinu povrata plaćene trošarine na dizelsko gorivo za pogon strojeva za pripremu površina u razminiranju NN 1/20 NN 1/2019 (2.1.2019.), Pravilnik o uvjetima i načinu povrata plaćene trošarine na dizelsko gorivo za pogon strojeva za pripremu površina u razminiranju MINISTARSTVO FINANCIJA Na temelju članka 106. stavka

Више

PROPISNIK O KALENDARU NATJECANJA

PROPISNIK O KALENDARU NATJECANJA PRAVILNIK O KALENDARU NATJECANJA HRVATSKOG SPORTSKOG PLESNOG SAVEZA U Zagrebu 18.01.2018 godine. SADRŽAJ I. OPĆE ODREDBE... 2 II. UPIS SPORTSKIH PLESNIH NATJECANJA U KALENDAR NATJECANJA... 3 III. PRIJAVE

Више