Broj: /3-1/5 KONKURSNA DOKUMENTACIJA PREGOVARAČKI POSTUPAK BEZ OBJAVLJIVANJA POZIVA ZA PODNOŠENJE PONUDA NABAVKA DOBARA STRUČNA LITERATURA ZA O

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "Broj: /3-1/5 KONKURSNA DOKUMENTACIJA PREGOVARAČKI POSTUPAK BEZ OBJAVLJIVANJA POZIVA ZA PODNOŠENJE PONUDA NABAVKA DOBARA STRUČNA LITERATURA ZA O"

Транскрипт

1 Broj: /3-1/5 KONKURSNA DOKUMENTACIJA PREGOVARAČKI POSTUPAK BEZ OBJAVLJIVANJA POZIVA ZA PODNOŠENJE PONUDA NABAVKA DOBARA STRUČNA LITERATURA ZA OBRAZOVANJE ZAPOSLENIH - ELEKTRONSKA BAZA PARAGRAF LEX, STRUČNI ČASOPIS BUDŽETSKI INSTRUKTOR I ČASOPIS ZA PRAVNU TEORIJU I PRAKSU PRAVNI INSTRUKTOR, ZA POTREBE PRIRODNO- MATEMATIČKOG FAKULTETA U NOVOM SADU Broj 1-1/2016 Novi Sad, januar godine 1/20

2 Na osnovu člana 36. stav 1. tačka 2) i 61. Zakona o javnim nabavkama ( Sl.glasnik RS broj 124/12, 14/15 i 68/15), (u daljem tekstu: Zakon), člana 6. Pravilnika o obaveznim elementima konkursne dokumentacije u postupcima javnih nabavki i načinu dokazivanja ispunjenosti uslova ( Sl.glasnik RS broj 86/15), Mišljenja Uprave za javne nabavke broj /15 od godine, Odluke o pokretanju pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda, broj /3-1/1 od godine, i Rešenja o obrazovanju Komisije za sprovođenje pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda, broj /3-1/2 od godine, Komisija za sprovođenje pregovaračkog postupka bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda, pripremila je: KONKURSNU DOKUMENTACIJU U PREGOVARAČKOM POSTUPKU, BEZ OBJAVLJIVANJA POZIVA ZA PODNOŠENJE PONUDA novine, revije, periodične publikacije i časopis - Stručna literatura za obrazovanje zaposlenih - elektronska baza PARAGRAF LEX, stručni časopis BUDŽETSKI INSTRUKTOR i časopis za pravnu, za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta JAVNA NABAVKA BROJ 1-1/2016 Konkursna dokumentacija sadrži: Poglavlje Naziv poglavlja strana I Opšti podaci o javnoj nabavci 3 II Podaci o predmetu javne nabavke 4 III Vrsta, tehničke karakteristike, količina i opis dobra, kvalitet, način 4 sprovođenja kontrole i obezbeđenja garancije kvaliteta, rok isporuke dobra, mesto isporuke dobra IV Uslovi za učešće u postupku javne nabavke iz člana 75. i 76. Zakona i uputstvo kako se dokazuje ispunjenost tih uslova 5 - Obrazac izjave ponuđača o ispunjavanju uslova 7 V Elementi ugovora o kojima će se pregovarati i način pregovaranja 8 VI Obrazac ponude 9 VII Obrazac strukture cene, sa uputstvom kako da se popuni 11 VIII Obrazac Izjave o troškovima pripreme ponude 12 IX Obrazac Izjave o nezavisnoj ponudi 13 X Obrazac Izjave o poštovanju obaveza iz člana 75. stav 2. Zakona 14 XI Uputstvo ponuđačima kako da sačine ponudu 15 U Novom Sadu, januar godine 2/20

3 I OPŠTI PODACI O JAVNOJ NABAVCI 1. Podaci o naručiocu UNIVERZITET U NOVOM SADU PRIRODNO-MATEMATIČKI FAKULTET Novi Sad, Trg Dositeja Obradovića 3 PIB: Matični broj: Internet stranica: 2. Vrsta postupka javne nabavke Predmetna javna nabavka se sprovodi u pregovaračkom postupku bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda, u skladu sa Zakonom i podzakonskim aktima kojima se uređuju javne nabavke. 3. Predmet javne nabavke Predmet javne nabavke je dobro 1-1/2016 stručna literatura za obrazovanje zaposlenih - elektronska baza PARAGRAF LEX, stručni časopis BUDŽETSKI INSTRUKTOR i časopis za pravnu. 4. Napomena ukoliko je u pitanju rezervisana javna nabavka Predmetna javna nabavka nije rezervisana. 5.Cilj postupka Postupak se sprovodi radi zaključenja ugovora o predmetnoj javnoj nabavci. 6. Kontakt Lice za kontakt: Slavko Ćurčić, službenik za javne nabavke, izvršni direktor za opšte i zajedničke poslove, telefon 021/ /20

4 II PODACI O PREDMETU JAVNE NABAVKE 1. Predmet javne nabavke Predmet javne nabavke broj 1-1/2016 je dobro - stručna literatura za obrazovanje zaposlenih - elektronska baza PARAGRAF LEX, stručni časopis BUDŽETSKI INSTRUKTOR i časopis za pravnu, za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta novine, revije, periodične publikacije i časopis. 2. Partije Predmet javne nabavke nije oblikovan po partijama. III VRSTA, TEHNIČKE KARAKTERISTIKE, KOLIČINA I OPIS DOBARA, KVALITET, ROK ISPORUKE DOBARA TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ELEKTRONSKA BAZA PARAGRAF LEX, STRUČNI ČASOPIS BUDŽETSKI INSTRUKTOR I ČASOPIS ZA PRAVNU TEORIJU I PRAKSU PRAVNI INSTRUKTOR Za potrebe obrazovanja i konstantne edukacije zaposlenih na Prirodno-matematičkom fakultetu u Novom Sadu, koje jedino i isključivo izdaje i distribuira PARAGRAF LEX D.O.O., Novi Sad, Jovana Boškovića Kvalitet u skladu sa važećim standardima u oblasti. - Elektronska baza PARAGRAF LEX pun paket ažuriranje 365 dana u godini 3 pojedinačne instalacije. - Stručni časopis BUDŽETSKI INSTRUKTOR 24 broja za godinu dana. - Časopis za pravnu 24 broja za godinu dana. - Plaćanje po zaključenju ugovora, virmanom, u roku koji ne može biti kraći od 15 ni duži od 45 kalendarskih dana od dana prijema ispravne fakture. 4/20

5 IV USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE IZ ČLANA 75. ZAKONA I UPUTSTVO KAKO SE DOKAZUJE ISPUNJENOST TIH USLOVA 1. USLOVI ZA UČEŠĆE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE IZ ČLANA 75. I 76. ZAKONA 1.1. Pravo na učešće u postupku predmetne javne nabavke ima ponuđač koji ispunjava obavezne uslove za učešće u postupku javne nabavke definisane članom 75. Zakona, i to: 1) Da je registrovan kod nadležnog organa, odnosno upisan u odgovarajući registar (član 75. stav. 1. tačka 1) Zakona); 2) Da on i njegov zakonski zastupnik nije osuđivan za neko od krivičnih dela kao član organizovane kriminalne grupe, da nije osuđivan za krivična dela protiv privrede, krivična dela protiv životne sredine, krivično delo primanja ili davanja mita, krivično delo prevare(član75. stav 1. tačka 2) Zakona); 3) Da je izmirio dospele poreze, doprinose i druge javne dažbine u skladu sa propisima Republike Srbije ili strane države kada ima sedište na njenoj teritoriji (člana 75. stav 1. tačka 4) Zakona); 4) Ponuđač je dužan da pri sastavljanju ponude izričito navede da je poštovao obaveze koje proizlaze iz važećih propisa o zaštiti na radu, zapošljavanju i uslovima rada, zaštiti životne sredine, kao i da nema zabranu obavljanja delatnosti koja je na snazi u vreme podnošenja ponude (član 75. stav 2. Zakona) Ponuđač koji učestvuje u postupku predmetne javne nabavke, mora ispuniti i dodatni uslov za učešće u postupku javne nabavke, definisane članom 76. Zakona, i to: - da je jedini i isključivi izdavač i distributer elektronska baza PARAGRAF LEX, stručni časopis BUDŽETSKI INSTRUKTOR i časopis za pravnu,, za teritoriju Republike Srbije dokaz: Izjava Ukoliko ponuđač podnosi ponudu sa podizvođačem, u skladu sa članom 80. Zakona, podizvođač mora da ispuni obavezne uslove iz člana 75. stav 1. tačka 1) do 4) Zakona Ukoliko ponudu podnosi grupa ponuđača, svaki ponuđač iz grupe ponuđača, mora da ispuni obavezne uslove iz člana 75. stav 1. tačka 1) do 4) Zakona, a dodatne uslove ispunjavaju zajedno. 2. UPUTSTVO KAKO SE DOKAZUJE ISPUNJENOST USLOVA Ispunjenost obaveznih uslova za učešće u postupku predmetne javne nabavke, u skladu sa članom 77. stav 4. Zakona, ponuđač dokazuje dostavljanjem Izjave (Obrazac broj 1.), kojom pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću potvrđuje da ispunjava uslove za učešće u postupku javne nabavke iz člana 75. Zakona, definisane ovom konkursnom dokumentacijom. Izjava mora da bude potpisana od strane ovlašćenog lica ponuđača i overena pečatom.ukoliko Izjavu potpisuje lice koje nije upisano u registar kao lice ovlašćeno za zastupanje, potrebno je uz ponudu dostaviti ovlašćenje za potpisivanje. Ponuđač koji dostavi izjavu, u smislu člana 77. stav 4. Zakona, NE DOSTAVLJA DOKAZE iz člana 77. stav 1. Zakona. ISPUNJENOST DODATNIH USLOVA ZA UČEŠĆE U POSTUPKU PREDMETNE JAVNE NABAVKE, PONUĐAČ DOKAZUJE DOSTAVLJANJEM DOKAZA NAVEDENIH U TAČKI 1.2. OVOG POGLAVLJA. Naručilac može pre donošenja odluke o dodeli ugovora da traži od ponuđača, čija je ponuda ocenjena kao najpovoljnija, da dostavi na uvid original ili overenu kopiju svih ili pojedinih dokaza o ispunjenosti uslova. 5/20

6 Ako ponuđač u ostavljenom primerenom roku, koji ne može biti kraći od 5 (pet) dana, ne dostavi na uvid original ili overenu kopiju traženih dokaza, naručilac će njegovu ponudu odbiti kao neprihvatljivu. PONUĐAČ KOJI JE REGISTROVAN U REGISTRU PONUĐAČA KOJI VODI AGENCIJA ZA PRIVREDNE REGISTRE NIJE DUŽAN DA UZ PONUDU DOSTAVI DOKAZE IZ ČLANA 75. STAV 1. TAČKA 1), 2) I 3), KOJI SU JAVNO DOSTUPNI NA INTERNET STRANICAMA NADLEŽNIH ORGANA. NARUČILAC NEĆE ODBITI PONUDU KAO NEPRIHVATLJIVU UKOLIKO NE SADRŽI DOKAZ ODREĐEN ZAKONOM O JAVNIM NABAVKAMA ILI KONKURSNOM DOKUMENTACIJOM, AKO PONUĐAČ UZ PONUDU DOSTAVI I IZJAVU DA SE NALAZI U REGISTRU PONUĐAČA I DA U IZJAVI NAVEDE INTERNET STRANICU NA KOJOJ SU TRAŽENI PODACI JAVNO DOSTUPNI. Ukoliko je dokaz o ispunjenosti uslova elektronski dokument, ponuđač dostavlja kopiju elektronskog dokumenta u pisanom obliku, u skladu sa zakonom kojim se uređuje elektronski dokument. Ponuđač je dužan da, bez odlaganja, pismeno obavesti naručioca o bilo kojoj promeni u vezi sa ispunjenošću uslova iz postupka javne nabavke, koja nastupi do donošenja odluke, odnosno zaključenja ugovora, odnosno tokom važenja ugovora o javnoj nabavci i da je dokumentuje na propisani način. 6/20

7 Obrazac broj 1. 3.OBRAZAC IZJAVE O ISPUNJAVANJU USLOVA IZ ČLANA 75. ZAKONA IZJAVA PONUĐAČA O ISPUNJAVANJU USLOVA IZ ČLANA 75. ZAKONA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI U skladu sa članom 77. stav 4. Zakona, pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću, kao zastupnik ponuđača, dajem sledeću I Z J A V U Ponuđač [navesti naziv ponuđača] u postupku javne nabavke dobara stručna literatura za obrazovanje zaposlenih - elektronska baza PARAGRAF LEX, stručni časopis BUDŽETSKI INSTRUKTOR i časopis za pravnu, broj 1-1/2016, ispunjava sve uslove iz člana 75. Zakona, odnosno uslove definisane konkursnom dokumentacijom za predmetnu javnu nabavku,i to: 1) Ponuđač je registrovan kod nadležnog organa, odnosno upisan u odgovarajući registar; 2) Ponuđač i njegov zakonski zastupnik nisu osuđivani za neko od krivičnih dela kao član organizovane kriminalne grupe, nisu osuđivani za krivična dela protiv privrede, krivična dela protiv životne sredine, krivično delo primanja ili davanja mita, krivično delo prevare; 3) Ponuđač je izmirio dospele poreze, doprinose i druge javne dažbine u skladu sa propisima Republike Srbije (ili strane države kada ima sedište na njenoj teritoriji). Datum: M.P. Ponuđač: (potpis ovlašćenog lica) Napomena: Ukoliko ponudu podnosi ponuđač samostalno, Izjava mora biti popunjena i potpisana od strane ovlašćenog lica ponuđača i overena pečatom. 7/20

8 V ELEMENTI UGOVORA O KOJIMA ĆE SE PREGOVARATI I NAČIN PREGOVARANJA Pregovaranje će se sprovesti nakon okončanja postupka otvaranja ponude. Postupku pregovaranja može da prisustvuje ovlašćeni predstavnik ponuđača, sa urednim pisanim ovlašćenjem, koje će predati Komisiji Naručioca pre početka postupka pregovaranja. Predmet pregovaranja je ukupna ponuđena cena. Ovlašćenje mora da sadrži naznaku o granicama u kojima ovlašćeni predstavnik može da menja cenu, kao element ugovora o kojem će se pregovarati. Pregovaranje će se sprovesti u jednom krugu, tako što će predstavnik ponuđača, po pozivu predsednika Komisije, dostaviti Komisiji ponudu (ukupna vrednost ponude), u zapečaćenom kovertu, potpisanu od strane prisutnog ovlašćenog predstavnika i overenu pečatom. Kada ponuđač podnese ponudu, Komisija pristupa otvaranju i čitanju ponuđenog iznosa, što se zapisnički konstatuje. Naručilac će obezbediti da ugovorena cena ne bude veća od uporedive tržišne cene i sa dužnom pažnjom će proveravati kvalitet predmeta javne nabavke. Ponuda koju ponuđač opredeli, smatraće se konačnom. Ponuđač ne mora da ima predstavnika u postupku pregovaranja. U slučaju da ponuđač nema predstavnika u postupku pregovaranja, smatraće se da je ostao pri navodima iz ponude koju je dostavio, odnosno, da je ponuda konačna. 8/20

9 VI OBRAZAC PONUDE Obrazac broj 2 Ponuda broj od godine za javnu nabavku dobara - stručna literatura za obrazovanje zaposlenih - elektronska baza PARAGRAF LEX, stručni časopis BUDŽETSKI INSTRUKTOR i časopis za pravnu za potrebe Prirodnomatematičkog fakulteta, JN broj 1-1/ )OPŠTI PODACI O PONUĐAČU Naziv ponuđača Adresa ponuđača Matični broj ponuđača Poreski identifikacioni broj ponuđača (PIB) Šifra registrovane delatnosti i osnovna delatnost Obveznik PDV (DA/NE) Ime i prezime osobe za kontakt Elektronska adresa ponuđača Telefon Telefaks Broj računa ponuđača i naziv banke Ime i prezime i funkcija lica ovlašćenog za potpisivanje ugovora Ponuđač je upisan u registar ponuđača kod APR (DA/NE) Internet stranica na kojoj su podaci za ponuđača javno dostupni 2) PONUDU PODNOSI SAMOSTALNO Napomena: zaokružiti način podnošenja ponude i upisati podatke o podizvođaču, ukoliko se ponuda podnosi sa podizvođačem, odnosno podatke o svim učesnicima zajedničke ponude, ukoliko ponudu podnosi grupa ponuđača 9/20

10 3. OPIS PREDMETA NABAVKE: STRUČNA LITERATURA ZA OBRAZOVANJE ZAPOSLENIH - ELEKTRONSKA BAZA PARAGRAF LEX, STRUČNI ČASOPIS BUDŽETSKI INSTRUKTOR I ČASOPIS ZA PRAVNU TEORIJU I PRAKSU PRAVNI INSTRUKTOR Redni broj NAZIV I OPIS OPREME Jedinica mere Količina Stručna literatura za obrazovanje zaposlenih: 1. Elektronska baza PARAGRAF kom 1/1 LEX 2. Stručni časopis BUDŽETSKI kom 1/24 INSTRUKTOR 3. Časopis»PRAVNI INSTRUKTOR«kom 1/24 Jedinična cena u dinarima bez PDV UKUPNO: Ukupna cena u dinarima bez PDV Iznos PDV u dinarima Ukupna cena u dinarima sa PDV ELEMENTI PONUDE Način, rok (dinamika) i uslovi plaćanja Rok važenja ponude po zaključenju ugovora, virmanom, u roku od ( ) kalendarskih dana od dana prijema ispravne fakture (Ne kraće od 15 ni duže od 45 dana) 30 (trideset) dana, od dana otvaranja ponude Datum Ponuđač M. P. (potpis ovlašćenog lica) Napomene: 1. Obrazac ponude ponuđač mora da popuni, overi pečatom i potpiše, čime potvrđuje da su tačni podaci koji su u obrascu ponude navedeni. 2. Obrazac ponude i ostali obrasci iz konkursne dokumentacije moraju biti popunjeni u potpunosti, potpisani od strane ovlašćenog lica ponuđača i overeni pečatom. Ukoliko su ponuda i obrasci potpisani od strane lica koje nije upisano u registar kao lice ovlašćeno za zastupanje, potrebno je, uz ponudu, dostaviti ovlašćenje za potpisivanje za to lice, izdato od strane ovlašćenog lica ponuđača. 3. Ukoliko ponuđač nastupa sa grupom ponuđača, obrazac ponude popunjava, potpisuje i overava pečatom svaki ponuđač iz grupe ponuđača ili ovlašćeni predstavnik grupe ponuđača, uz priloženo ovlašćenje koje potpisuju i overavaju pečatom svi ponuđači iz grupe ponuđača. 10/20

11 Obrazac 3 Naziv ponuđača Datum VII STRUKTURA CENE sačinjena na osnovu ponude, broj: od godine, za nabavku stručne literature za obrazovanje zaposlenih - elektronska baza PARAGRAF LEX, stručni časopis BUDŽETSKI INSTRUKTOR i časopis za pravnu za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta Ukupna cena (bez PDV) Stopa PDV Iznos PDV na ukupnu cenu Ukupna cena (sa PDV) - Ponuđene cene izražene su u dinarima. UPUTSTVO ZA POPUNJAVANJE: Upisati tražene podatke u ponuđene prostore u tabeli. M.P. Ponuđač (potpis ovlašćenog lica) 11/20

12 Obrazac broj 4. VIII OBRAZAC IZJAVE O TROŠKOVIMA PRIPREME PONUDE U skladu sa članom 88. stav 1. Zakona, [navesti naziv ponuđača], dajem IZJAVA O TROŠKOVIMA PRIPREME PONUDE Pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću u postupku javne nabavke dobara stručna literatura za obrazovanje zaposlenih - elektronska baza PARAGRAF LEX, stručni časopis BUDŽETSKI INSTRUKTOR i časopis za pravnu, za potrebe Prirodnomatematičkog fakulteta u Novom Sadu, broj 1-1/2016, izjavljujem da sam imao sledeće troškove: VRSTA TROŠKA IZNOS TROŠKA U RSD IZNOS TROŠKOVA PRIPREMANJA PONUDE BEZ PDV PDV UKUPAN IZNOS TROŠKOVA PRIPREMANJA PONUDE SA PDV Napomena: Troškove pripreme i podnošenja ponude snosi isključivo ponuđač i ne može tražiti od naručioca naknadu troškova. Ako je postupak javne nabavke obustavljen iz razloga koji su na strani naručioca, naručilac je dužan da ponuđaču nadoknadi troškove izrade uzorka ili modela, ako su izrađeni u skladu sa tehničkim specifikacijama naručioca i troškove pribavljanja sredstva obezbeđenja, pod uslovom da je ponuđač tražio naknadu tih troškova u svojoj ponudi. U slučaju dostavljanja ovog obrasca ovlašćeno lice ponuđača mora da popuni, potpiše i overi pečatom Obrazac, ukoliko nastupa samostalno ili sa podizvođačem. U slučaju dostavljanja ovog obrasca od strane učesnika zajedničke ponude, grupa ponuđača može da se opredeli da Obrazac popunjavaju, potpisuju i pečatom overavaju svi ponuđači iz grupe ponuđača ili grupa ponuđača može da odredi jednog ponuđača iz grupe koji će popuniti, potpisati i pečatom overiti Obrazac uz priloženo ovlašćenje koje potpisuju i overavaju pečatom svi ponuđači iz grupe ponuđača. Dodatna napomena: dostavljanje ove izjave nije obavezno. Datum: M.P. Ponuđač (potpis ovlašćenog lica) 12/20

13 Obrazac broj 5. IX OBRAZAC IZJAVE O NEZAVISNOJ PONUDI U skladu sa članom 26. Zakona,, dajem: (Naziv ponuđača) IZJAVU O NEZAVISNOJ PONUDI Pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću potvrđujem da sam ponudu u postupku javne nabavke dobara - stručna literatura za obrazovanje zaposlenih - elektronska baza PARAGRAF LEX, stručni časopis BUDŽETSKI INSTRUKTOR i časopis za pravnu teoriju i praksu PRAVNI INSTRUKTOR, za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta u Novom Sadu, broj 1-1/2016, podneo nezavisno, bez dogovora sa drugim ponuđačima ili zainteresovanim licima. Datum: M.P. Ponuđač (potpis ovlašćenog lica) Napomena: U slučaju postojanja osnovane sumnje u istinitost izjave o nezavisnoj ponudi, naručilac će odmah obavestiti organizaciju nadležnu za zaštitu konkurencije.organizacija nadležna za zaštitu konkurencije može ponuđaču, odnosno zainteresovanom licu, izreći meru zabrane učešća u postupku javne nabavke ako utvrdi da je ponuđač, odnosno zainteresovano lice, povredilo konkurenciju u postupku javne nabavke u smislu zakona kojim se uređuje zaštita konkurencije. Mera zabrane učešća u postupku javne nabavke može trajati do dve godine.povreda konkurencije predstavlja negativnu referencu, u smislu člana 82. stav 1. tačka2) Zakona. Obrazac izjave ovlašćeno lice ponuđača mora da popuni, potpiše i overi pečatom. Ukoliko ponuđač podnosi ponudu sa podizvođačem ili zajedničku ponudu, Obrazac izjave mora biti popunjen, potpisan i overen pečatom od strane ovlašćenog lica svakog podizvođača, odnosno svakog ponuđača iz grupe ponuđača. Obrazac Izjave kopirati u dovoljnom broju primeraka. 13/20

14 Obrazac broj 6. X OBRAZAC IZJAVE O POŠTOVANJU OBAVEZA IZ ČLANA 75. STAV 2. ZAKONA U skladu sa članom 75. stav 2. Zakona, dajem: (Naziv ponuđača) IZJAVU O POŠTOVANJU OBAVEZA Pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću potvrđujem da sam u postupku javne nabavke dobro stručna literatura za obrazovanje zaposlenih - elektronska baza PARAGRAF LEX, stručni časopis BUDŽETSKI INSTRUKTOR i časopis za pravnu, za potrebe Prirodno-matematičkog fakulteta u Novom Sadu, broj 1-1/2016, poštovao obaveze koje proizlaze iz važećih propisa o zaštiti na radu, zapošljavanju i uslovima rada, zaštiti životne sredine i nemam zabranu obavljanja delatnosti koja je na snazi u vreme podnošenja ponude. Datum: M.P. Ponuđač (potpis ovlašćenog lica) Napomena: Ukoliko ponudu podnosi grupa ponuđača, Izjava mora biti potpisana od strane ovlašćenog lica svakog ponuđača iz grupe ponuđača i overena pečatom. 14/20

15 XI UPUTSTVO PONUĐAČIMA KAKO DA SAČINE PONUDU 1. PODACI O JEZIKU NA KOJEM PONUDA MORA DA BUDE SAČINJENA Ponuda mora da bude sačinjena na srpskom jeziku. 2. NAČIN NA KOJI PONUDA MORA DA BUDE SAČINJENA Ponuda se dostavlja u pisanom obliku, u jednom primerku, na obrascu iz konkursne dokumentacije i mora biti jasna i nedvosmislena, čitko popunjena otkucana ili napisana neizbrisivim mastilom, potpisana od strane ovlašćenog lica ponuđača i overena pečatom. Ukoliko ponuđač načini grešku u popunjavanju, dužan je da grešku, odnosno pogrešan tekst, obeli ili precrta jednom horizontalnom crtom i pravilno popuni, tj. upiše novi tekst, a mesto načinjene greške parafira i overi pečatom. Ponuda se sastavlja tako što ponuđač upisuje tražene podatke u obrasce koji su sastavni deo konkursne dokumentacije. Podaci koji nisu upisani u priložene obrasce, odnosno podaci koji su upisani mimo obrazaca neće se uvažiti, i takva ponuda će biti odbijena. Ponuda sa pripadajućom dokumentacijom, dostavlja se putem pošte ili neposredno, u zapečaćenoj koverti, na adresu naručioca - Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet Novi Sad, Trg Dositeja Obradovića broj 3, sa naznakom na prednjoj strani koverte»ponuda ZA JAVNU NABAVKU DOBARA STRUČNA LITERATURA ZA OBRAZOVANJE ZAPOSLENIH, BROJ 1-1/2016, - NE OTVARATI«, poštom ili lično preko pisarnice, svakog radnog dana od sati, soba broj 5, prizemlje. Na poleđini koverte obavezno navesti naziv i adresu ponuđača, broj telefona, ime i prezime lica za kontakt. U slučaju da ponudu podnosi grupa ponuđača, na poleđini koverte je potrebno naznačiti da se radi o grupi ponuđača i navesti nazive i adresu svih učesnika u zajedničkoj ponudi, broj telefona, ime i prezime lica za kontakt. Koverta mora biti tako zatvorena da se, prilikom otvaranja, sa sigurnošću može utvrditi da se otvara prvi put. Naručilac će po prijemu ponude, na koverti u kojoj se ponuda nalazi, obeležiti vreme prijema i evidentirati broj i datum ponude prema redosledu prispeća. Ukoliko je ponuda dostavljena neposredno, naručilac će ponuđaču predati potvrdu prijema ponude. U potvrdi o prijemu, naručilac će navesti datum i sat prijema ponude. Ponuda se smatra blagovremenom ukoliko je primljena od strane naručica do utvrđenog roka. Ponuda koju naručilac nije primio u roku određenom za podnošenje ponuda, odnosno koja je primljena po isteku dana i sata do kojeg se mogu ponude podnositi, smatraće se neblagovremenom. Naručilac će odbiti ponudu ako je neblagovremena. Nakon okončanja postupka otvaranja ponuda, Naručilac će ponudu neotvorenu vratiti ponuđaču sa naznakom na koverti ponude da je neblagovremena. Obavezna sadržina ponude. Prilikom podnošenja ponude ponuđač je dužan da, uz ponudu, dostavi: - popunjen, potpisan i pečatom overen obrazac Izjave o ispunjavanju uslova iz člana 75. Zakona, za ponuđača (Obrazac broj 1.); - popunjen, potpisan i pečatom overen Obrazac ponude sa tabelom (Obrazac broj 2.); - popunjen, potpisan i pečatom overen Obrazac struktura cene (Obrazac broj 3); - potpisan i pečatom overen obrazac Izjave o troškovima pripremanja ponude (Obrazac broj 4.);(nije obavezan) - popunjen, potpisan i pečatom overen obrazac Izjave o nezavisnoj ponudi (Obrazac broj 5.) i - popunjen, potpisan i pečatom overen obrazac Izjave o poštovanju obaveza iz člana 75. stav 2. Zakona (Obrazac broj 6.). 15/20

16 3. PARTIJE Predmet javne nabavke nije oblikovan po partijama 4. PONUDA SA VARIJANTAMA Podnošenje ponude sa varijantama nije dozvoljeno. 5. NAČIN IZMENE, DOPUNE I OPOZIVA PONUDE U roku za podnošenje ponude ponuđač može da izmeni, dopuni ili opozove svoju ponudu na način koji je određen za podnošenje ponude. Ponuđač je dužan da jasno naznači koji deo ponude menja odnosno koja dokumenta naknadno dostavlja. Izmenu, dopunu ili opoziv ponude treba dostaviti na adresu Naručioca Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet Novi Sad, Trg Dositeja Obradovića broj 3, sa naznakom: Izmena ponude za javnu nabavku dobara Stručna literatura za obrazovanje zaposlenih - elektronska baza PARAGRAF LEX, stručni časopis BUDŽETSKI INSTRUKTOR i časopis za pravnu teoriju i praksu PRAVNI INSTRUKTOR, JN br. 1-1/ NE OTVARATI, ili Dopuna ponude za javnu nabavku dobara Stručna literatura za obrazovanje zaposlenih - elektronska baza PARAGRAF LEX, stručni časopis BUDŽETSKI INSTRUKTOR i časopis za pravnu, JN br. 1-1/ NE OTVARATI, ili Opoziv ponude za javnu nabavku dobara Stručna literatura za obrazovanje zaposlenih - elektronska baza PARAGRAF LEX, stručni časopis BUDŽETSKI INSTRUKTOR i časopis za pravnu, JN br. 1-1/ NE OTVARATI, ili Izmena i dopuna ponude za javnu nabavku dobara Stručna literatura za obrazovanje zaposlenih - elektronska baza PARAGRAF LEX, stručni časopis BUDŽETSKI INSTRUKTOR i časopis za pravnu, JN br. 1-1/ NE OTVARATI Na poleđini koverte navesti naziv i adresu ponuđača. U slučaju da ponudu podnosi grupa ponuđača, na koverti je potrebno naznačiti da se radi o grupi ponuđača i navesti nazive i adresu svih učesnika u zajedničkoj ponudi. Po isteku roka za podnošenje ponuda ponuđač ne može da opozove niti da menja svoju ponudu. 6. NAČIN, ROK I USLOVI PLAĆANJA, KAO I DRUGE OKOLNOSTI OD KOJIH ZAVISI PRIHVATLJIVOST PONUDE Način plaćanja: virmanski, na račun ponuđača, po zaključenju ugovora. Rok i uslovi plaćanja: u roku koji nije kraći od 15 kalendarskih dana ni duži od 45 kalendarskih dana od dana prijema ispravne fakture. Rok važenja ponude: 30 (trideset) kalendarskih dana od dana otvaranja ponude. U slučaju isteka roka važenja ponude, naručilac je dužan da, u pisanom obliku, zatraži od ponuđača produženje roka važenja ponude. Ponuđač koji prihvati zahtev za produženje roka važenja ponude na može menjati ponudu. 16/20

17 7. VALUTA I NAČIN NA KOJI MORA DA BUDE NAVEDENA I IZRAŽENA CENA U PONUDI Cena mora biti iskazana u dinarima, sa i bez poreza na dodatu vrednost, sa uračunatim svim troškovima koje ponuđač ima u realizaciji predmetne javne nabavke, s tim da će se za ocenu ponude uzeti u obzir cena bez poreza na dodatu vrednost. Cena mora biti fiksna i ne može se menjati. Ako je u ponudi iskazana neuobičajeno niska cena, naručilac će postupiti u skladu sa članom 92. Zakona. Ako ponuđena cena uključuje uvoznu carinu i druge dažbine, ponuđač je dužan da taj deo odvojeno iskaže u dinarima. 8. PODACI O DRŽAVNOM ORGANU ILI ORGANIZACIJI, ODNOSNO ORGANU ILI SLUŽBI TERITORIJALNE AUTONOMIJE ILI LOKALNE SAMOUPRAVE GDE SE MOGU BLAGOVREMENO DOBITI ISPRAVNI PODACI O PORESKIM OBAVEZAMA, ZAŠTITI ŽIVOTNE SREDINE, ZAŠTITI PRI ZAPOŠLJAVANJU, USLOVIMA RADA I SL., A KOJI SU VEZANI ZA IZVRŠENJE UGOVORA O JAVNOJ NABAVCI Podaci o poreskim obavezama se mogu dobiti u Poreskoj upravi, Ministarstva finansija i privrede. Podaci o zaštiti životne sredine se mogu dobiti u Agenciji za zaštitu životne sredine i u Ministarstvu energetike, razvoja i zaštite životne sredine. Podaci o zaštiti pri zapošljavanju i uslovima rada se mogu dobiti u Ministarstvu rada, zapošljavanja i socijalne politike. 9. PODACI O VRSTI, SADRŽINI, NAČINU PODNOŠENJA, VISINI I ROKOVIMA OBEZBEĐENJA ISPUNJENJA OBAVEZA PONUĐAČA Naručilac u predmetnoj javnoj nabavci ne zahteva sredstvo finansijskog obezbeđenja. 10. ZAŠTITA POVERLJIVOSTI PODATAKA KOJE NARUČILAC STAVLJA PONUĐAČIMA NA RASPOLAGANJE, UKLJUČUJUĆI I NJIHOVE PODIZVOĐAČE Predmetna nabavka ne sadrži poverljive informacije koje naručilac stavlja na raspolaganje. Naručilac je dužan da: 1. čuva kao poverljive sve podatke o ponuđačima sadržane u ponudi, koji su posebnim propisom utvrđeni kao poverljivi i koje je kao takve ponuđač označio u ponudi, 2. odbije davanje informacije koja bi značila povredu poverljivosti podataka dobijenih u ponudi, 3. čuva kao poslovnu tajnu imena ponuđača, do isteka roka predviđenog za otvaranje ponuda. 11. DODATNE INFORMACIJE ILI POJAŠNJENJA U VEZI SA PRIPREMANJEM PONUDE Zainteresovano lice može, u pisanom obliku [putem pošte na adresu naručioca, elektronske pošte e- mail.. faksom na broj , tražiti od naručioca dodatne informacije ili pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude, pri čemu može da ukaže Naručiocu i na eventualno uočene nedostatke i nepravilnosti u konkursnoj dokumentaciji, najkasnije 5 (pet) dana pre isteka roka za podnošenje ponude. Naručilac će u roku od 3 (tri) dana od dana prijema zahteva za dodatnim informacijama ili pojašnjenjima konkursne dokumentacije, odnosno ukazivanja na nedostatke i nepravilnosti u konkursnoj dokumentaciji, odgovor objaviti na Portalu javnih nabavki i na svojoj internet stranici. Zahtev za dodatne informacije ili pojašnjenja upućuje se na adresu naručioca, sa napomenom Zahtev za dodatnim informacijama ili pojašnjenjima konkursne dokumentacije, JN broj 52/2016. Ako naručilac izmeni ili dopuni konkursnu dokumentaciju 8 (osam) ili manje dana pre isteka roka za podnošenje ponuda, dužan je da produži rok za podnošenje ponuda i objavi obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda. 17/20

18 Ako naručilac odgovor, odnosno izmenu ili dopunu konkursne dokumentacije, pošalje elektronskim putem ili faksom, zahtevaće od zainteresovanog lica da na isti način potvrdi prijem odgovora, što je zainteresovano lice dužno da učini. Po isteku roka predviđenog za podnošenje ponuda naručilac ne može da menja niti da dopunjuje konkursnu dokumentaciju. Traženje dodatnih informacija ili pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude telefonom nije dozvoljeno. Komunikacija u postupku javne nabavke vrši se isključivo na način određen članom 20. Zakona. 12. DODATNA OBJAŠNJENJA OD PONUĐAČA POSLE OTVARANJA PONUDA I KONTROLA KOD PONUĐAČA ODNOSNO NJEGOVOG PODIZVOĐAČA I DOPUŠTENE ISPRAVKE Posle otvaranja ponuda naručilac može, prilikom stručne ocene ponuda, da, u pisanom obliku, zahteva od ponuđača dodatna objašnjenja koja će mu pomoći pri pregledu, vrednovanju i upoređivanju ponuda, a može da vrši i kontrolu (uvid) kod ponuđača. Ukoliko naručilac oceni da su potrebna dodatna objašnjenja ili je potrebno izvršiti kontrolu (uvid) kod ponuđača, naručilac će ponuđaču ostaviti primereni rok da postupi po pozivu naručioca, odnosno da omogući naručiocu kontrolu (uvid) kod ponuđača. Naručilac može, uz saglasnost ponuđača, da izvrši ispravke računskih grešaka uočenih prilikom razmatranja ponude po okončanom postupku otvaranja ponuda. Ako se ponuđač ne saglasi sa ispravkom računskih grešaka, naručilac će njegovu ponudu odbiti kao neprihvatljivu. U slučaju razlike između jedinične i ukupne cene, merodavna je jedinična cena. 13. DODATNO OBEZBEĐENJE ISPUNJENJA UGOVORNIH OBAVEZA PONUĐAČA Naručilac može da postupi u skladu sa odredbama člana 82. Zakona, odnosno da, ukoliko poseduje dokaze navedene u pomenutom članu, odbije ponudu ponuđača. 14. VRSTA KRITERIJUMA ZA DODELU UGOVORA, ELEMENTI KRITERIJUMA NA OSNOVU KOJIH SE DODELJUJE UGOVOR I METODOLOGIJA ZA DODELU PONDERA ZA SVAKI ELEMENT KRITERIJUMA Izbor najpovoljnije ponude će se izvršiti primenom kriterijuma najpovoljnije ponuđene cene. 15. POŠTOVANJE OBAVEZA KOJE PROIZILAZE IZ VAŽEĆIH PROPISA Ponuđač je dužan da u okviru svoje ponude dostavi izjavu datu pod krivičnom i materijalnom odgovornošću da je poštovao sve obaveze koje proizilaze iz važećih propisa o zaštiti na radu, zapošljavanju i uslovima rada, zaštiti životne sredine, kao i da nemam zabranu obavljanja delatnosti koja je na snazi u vreme podnošenja ponude. 16. KORIŠĆENJE PATENTA I ODGOVORNOST ZA POVREDU ZAŠTIĆENIH PRAVA INTELEKTUALNE SVOJINE TREĆIH LICA Naknadu za korišćenje patenata, kao i odgovornost za povredu zaštićenih prava intelektualne svojine trećih lica snosi ponuđač. 17. NAČIN I ROK ZA PODNOŠENJE ZAHTEVA ZA ZAŠTITU PRAVA PONUĐAČA Zahtev za zaštitu prava može da podnese ponuđač, odnosno svako zainteresovano lice, ili poslovno udruženje u njihovo ime. 18/20

19 Zahtev za zaštitu prava podnosi se Republičkoj komisiji, a predaje naručiocu. Primerak zahteva za zaštitu prava podnosilac istovremeno dostavlja Republičkoj komisiji. Zahtev za zaštitu prava se dostavlja neposredno, elektronskom poštom na . faksom na broj ili preporučenom pošiljkom sa povratnicom.zahtev za zaštitu prava se može podneti u toku celog postupka javne nabavke, protiv svake radnje naručioca, osim ukoliko Zakonom nije drugačije određeno. O podnetom zahtevu za zaštitu prava naručilac obaveštava sve učesnike u postupku javne nabavke, odnosno objavljuje obaveštenje o podnetom zahtevu na Portalu javnih nabavki, najkasnije u roku od 2 (dva) dana od dana prijema zahteva. Ukoliko se zahtevom za zaštitu prava osporava vrsta postupka, sadržina poziva za podnošenje ponuda ili konkursne dokumentacije, zahtev će se smatrati blagovremenim ukoliko je primljen od strane naručioca najkasnije 3 (tri) dana pre isteka roka za podnošenje ponuda, bez obzira na način dostavljanja. U navedenom slučaju podnošenja zahteva za zaštitu prava dolazi do zastoja roka za podnošenje ponuda. Posle donošenja odluke o dodeli ugovora iz člana 108. Zakona ili odluke o obustavi postupka javne nabavke iz člana 109. Zakona, rok za podnošenje zahteva za zaštitu prava je 5 (pet) dana od dana prijema odluke. Zahtevom za zaštitu prava ne mogu se osporavati radnje naručioca preduzete u postupku javne nabavke ako su podnosiocu zahteva bili ili mogli biti poznati razlozi za njegovo podnošenje pre isteka roka za podnošenje zahteva iz člana 149. stav 3. Zakona, a podnosilac zahteva ga nije podneo pre isteka tog roka. Ako je u istom postupku javne nabavke ponovo podnet zahtev za zaštitu prava od strane istog podnosioca zahteva, u tom zahtevu se ne mogu osporavati radnje naručioca za koje je podnosilac zahteva znao ili mogao znati prilikom podnošenja prethodnog zahteva. Članom 151. Zakona propisano je da zahtev za zaštitu prava mora da sadrži, između ostalog, i potvrdu o uplati takse iz člana 156. Zakona. Podnosilac zahteva za zaštitu prava dužan je da na određeni račun budžeta Republike Srbije uplati taksu u iznosu propisanom članom 156. Zakona. Kao dokaz o uplati takse, u smislu člana 151. stav 1. tačka 6) Zakona, prihvatiće se: 1. Potvrda o izvršenoj uplati takse iz člana 156. Zakona koja sadrži sledeće elemente: (1) da bude izdata od strane banke i da sadrži pečat banke; (2) da predstavlja dokaz o izvršenoj uplati takse, što znači da potvrda mora da sadrži podatak da je nalog za uplatu takse, odnosno nalog za prenos sredstava realizovan, kao i datum izvršenja naloga. (3) iznos ,00 dinara; (4) broj računa: ; (5) šifru plaćanja: 153 (nalog za uplatu) ili 253 (nalog za prenos); (6) poziv na broj; podaci o broju ili oznaci javne nabavke povodom koje se podnosi zahtev za zaštitu prava; (7) svrha: ZZP; naziv naručioca; broj ili oznaka javne nabavke povodom koje se podnosi zahtev za zaštitu prava; (8) korisnik: budžet Republike Srbije; (9) naziv uplatioca, odnosno naziv podnosioca zahteva za zaštitu prava za kojeg je izvršena uplata takse; (10) potpis ovlašćenog lica banke. 2. Nalog za uplatu, prvi primerak, overen potpisom ovlašćenog lica i pečatom banke ili pošte, koji sadrži i sve druge elemente iz potvrde o izvršenoj uplati takse navedene pod tačkom 1. 19/20

20 3. Potvrda izdata od strane Republike Srbije, Ministarstva finansija, Uprave za trezor, potpisana i overena pečatom, koja sadrži sve elemente iz potvrde o izvršenoj uplati takse iz tačke 1, osim onih navedenih pod (1) i (10), za podnosioce zahteva za zaštitu prava koji imaju otvoren račun u okviru pripadajućeg konsolidovanog računa trezora, a koji se vodi u Upravi za trezor (korisnici budžetskih sredstava, korisnici sredstava organizacija za obavezno socijalno osiguranje i drugi korisnici javnih sredstava); 4. Potvrda izdata od strane Narodne banke Srbije, koja sadrži sve elemente iz potvrde o izvršenoj uplati takse iz tačke 1, za podnosioce zahteva za zaštitu prava (banke i drugi subjekti) koji imaju otvoren račun kod Narodne banke Srbije u skladu sa zakonom i drugim propisom. 18. ROK U KOJEM ĆE UGOVOR BITI ZAKLJUČEN Ugovor o javnoj nabavci Naručilac će dostaviti Ponuđaču kojem je dodeljen ugovor, u roku od 8 (osam) dana od dana proteka roka za podnošenje zahteva za zaštitu prava. Ponuđač kojem je dodeljen ugovor, dužan je da potpisan i overen ugovor vrati Naručiocu u roku od 8 (osam) dana od dana prijema ugovora. U slučaju da ponuđač kome je dodeljen ugovor odbije da zaključi ugovor, Naručilac može da zaključi ugovor sa prvim sledećim najpovoljnijim ponuđačem. U slučaju da je podneta samo jedna ponuda, naručilac može zaključiti ugovor pre isteka roka za podnošenje zahteva za zaštitu prava, u skladu sa članom 112. stav 2. tačka 5.) Zakona. 20/20

АРХИВ ВОЈВОДИНЕ

АРХИВ ВОЈВОДИНЕ АРХИВ ВОЈВОДИНЕ НОВИ САД Дунавска 35. www.arhivvojvodine.org.rs БРОЈ: I 404-119/6-15 ДАНА:03. јул 2015. На основу члана 55. став 1. тачка 2), члана 57. став 1. и члана 60. став 1. тачка 2) Закона о јавним

Више

Microsoft Word - ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ПРЕДДИГИТАЛИЗАЦИЈА

Microsoft Word - ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ПРЕДДИГИТАЛИЗАЦИЈА КУЛТУРНИ ЦЕНТАР БРАНА ЦРНЧЕВИЋ Вељка Дугошевића 102 22400 Рума Број: 0165/19 Датум: 25.02.2019. На основу члана 63. став 1. Закона о ЈН (''Службени гласник РС'', бр. 124/12, 14/2015 и 68/15) КОМИСИЈА за

Више

ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ бр. 1 У складу са чланом 63. став 1. Закона о јавним набавкама ( Сл. Гласник 124/2012, 14/2015 и 68/2015) врши се измен

ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ бр. 1 У складу са чланом 63. став 1. Закона о јавним набавкама ( Сл. Гласник 124/2012, 14/2015 и 68/2015) врши се измен ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ бр. 1 У складу са чланом 63. став 1. Закона о јавним набавкама ( Сл. Гласник 124/2012, 14/2015 и 68/2015) врши се измена конкурсне документације за ЈНМВ радова бр. 52/2018

Више

IZDAVAČKI ZAVOD FORUM 1/ Novi Sad, Vojvode Mišića 1. Del. broj: 282/2013 Datum: KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU USLUGA

IZDAVAČKI ZAVOD FORUM 1/ Novi Sad, Vojvode Mišića 1. Del. broj: 282/2013 Datum: KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU USLUGA IZDAVAČKI ZAVOD FORUM 1/24 21000 Novi Sad, Vojvode Mišića 1. Del. broj: 282/2013 Datum: 21. 10. 2013. KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU USLUGA U POSTUPKU MALE VREDNOSTI Red. br. JN: 26/2013 Oktobar

Више

Microsoft Word - izmene i dopune.doc

Microsoft Word - izmene i dopune.doc На основу члана 63. став 1. Закона о ЈН (''Службени гласник РС'', бр. 124/12, 14/2015 и 68/15) КОМИСИЈА за јн мв образована Решењем бр. 404-119-5/18-IV сачинила је: 1. ОПШТИ ПОДАЦИ Наручилац Адреса - Израда

Више

Microsoft Word - Model konkursne dokumentacije-JNMV _1_.doc

Microsoft Word - Model konkursne dokumentacije-JNMV _1_.doc УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ 11000 БЕОГРАД,Студентски трг 16 Тел: 20-27-801, 2027-809 факс:2630-151 E-mail: matf@matf.bg.ac.yu http:///www.matf.bg.ac.yu Број: Датум: МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ,

Више

Microsoft Word - ?????? ????????? ????????????? ?????????????????? 3.docx

Microsoft Word - ?????? ????????? ????????????? ?????????????????? 3.docx КУЛТУРНИ ЦЕНТАР БРАНА ЦРНЧЕВИЋ Вељка Дугошевића 102 22400 Рума Број: 0198/19 Датум: 04.03.2019. На основу члана 63. став 1. Закона о ЈН (''Службени гласник РС'', бр. 124/12, 14/2015 и 68/15) КОМИСИЈА за

Више

НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈН 37/2016 Београд, децембар године Конкурсна документација за јавну набавку добара потрошни технич

НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈН 37/2016 Београд, децембар године Конкурсна документација за јавну набавку добара потрошни технич НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЈН 37/2016 Београд, децембар 2016. године Конкурсна документација за јавну набавку добара потрошни технички материјал, ЈН 37/2016 прва фаза Страна 1 од 10 На

Више

NARUČILAC 28.Novembar bb, Novi Pazar KONKURSNA DOKUMENTACIJA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI DOBARA Nabavka udžbenika za potreb

NARUČILAC 28.Novembar bb, Novi Pazar   KONKURSNA DOKUMENTACIJA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI DOBARA Nabavka udžbenika za potreb NARUČILAC 28.Novembar bb, Novi Pazar www.bnv.org.rs KONKURSNA DOKUMENTACIJA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI DOBARA Nabavka udžbenika za potrebe Nacionalnog saveta bošnjačke nacionalne manjine Redni

Више

Microsoft Word - KONK DOK JNMV K REZERVNI DELOVI.doc

Microsoft Word - KONK DOK JNMV K REZERVNI DELOVI.doc GRAD SUBOTICA GRADSKA UPRAVA 24000 SUBOTICA, TRG SLOBODE 1 KONKURSNA DOKUMENTACIJA Postupak javne nabavke male vrednosti NABAVKA DOBRA REZERVNIH DELOVA ZA SLUŽBENA VOZILA JNMV K 48/13 Subotica, decembar

Више

Одлука о закључењу ОС – ЈНМВ са циљем закљ. ОС ~ услуге /19: Извођење екскурзија

Одлука о закључењу ОС – ЈНМВ са циљем закљ. ОС ~ услуге /19: Извођење екскурзија Основна школа Змај Јова Јовановић Мештровићева бр. 19, 11000 Београд Датум 01.03.2019. год. Дл. број: 5/34 На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (Сл. гласник РС бр.124/12, 14/15 и 68/15, у даљем

Више

Microsoft Word Izmena br. 5.doc

Microsoft Word Izmena br.  5.doc КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ Број ЈН: 65/61 Датум: 24.10.2016. Измена бр. 5 Поштовани, Јавно предузеће ГРАДСКО СТАМБЕНО, Београд, као наручилац у отвореном поступку јавне набавке радова Извођење радова на

Више

Д О К У М Е Н Т А Ц И Ј А за продају кровног покривача са Дома здравља Др Симо Милошевић Умка и старе столарије са Дома здравља Др Симо Милошевић Срем

Д О К У М Е Н Т А Ц И Ј А за продају кровног покривача са Дома здравља Др Симо Милошевић Умка и старе столарије са Дома здравља Др Симо Милошевић Срем Д О К У М Е Н Т А Ц И Ј А за продају кровног покривача са Дома здравља Др Симо Милошевић Умка и старе столарије са Дома здравља Др Симо Милошевић Сремчица Документација садржи: - Упутство понуђачима о

Више

МОЛБА ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ

МОЛБА ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ Предмет: Захтев за достављање понуде Молимо вас да нам у складу са чланом 39 Закона о јавним набавкама (Сл. гласник РС бр. 124/12) до 20.03.2014. године закључно са 12 часова доставите понуду за спровођење

Више

Microsoft Word _jnv_poziv

Microsoft Word _jnv_poziv JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE SUBOTIČKA TOPLANA SUBOTICA Segedinski put br. 22 24000 SUBOTICA www.toplanasubotica.co.rs POZIV za podnošenje ponude u otvorenom postupku javne nabavke - nabavka dobara - radi

Више

НАШ ЗНАК: 03-45/2 ДАТУМ: године КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА НАБАВКУ УСЛУГА: Финансијске услуге Краткорочни кредит (по партијама) Врста посту

НАШ ЗНАК: 03-45/2 ДАТУМ: године КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА НАБАВКУ УСЛУГА: Финансијске услуге Краткорочни кредит (по партијама) Врста посту НАШ ЗНАК: 03-45/2 ДАТУМ: 05.10.2018.године КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА НАБАВКУ УСЛУГА: Финансијске услуге Краткорочни кредит (по партијама) Врста поступка: набавка на коју се закон не примењује Датум и

Више

Microsoft Word - 1 IZMENA KONKURSNE DOKUMENTACIJE,.doc

Microsoft Word - 1 IZMENA KONKURSNE DOKUMENTACIJE,.doc Republika Srbija Autonomna Pokrajina Vojvodina Grad Subotica Gradonačelnik Broj: II-404-92/2016 Broj: JNMV P 05/16 Dana: 04.03.2016. Subotica, Trg slobode br. 1 U skladu sa članom 63. stav 1. Zakona o

Више

REGIONALNI KOŠARKAŠKI SAVEZ ISTOČNA SRBIJA OBRENOVIĆEVA 10/3, NIŠ Zavodni broj: Datum: godine KONKURSNA DOKUMENTACIJA za javnu

REGIONALNI KOŠARKAŠKI SAVEZ ISTOČNA SRBIJA OBRENOVIĆEVA 10/3, NIŠ Zavodni broj: Datum: godine KONKURSNA DOKUMENTACIJA za javnu REGIONALNI KOŠARKAŠKI SAVEZ ISTOČNA SRBIJA OBRENOVIĆEVA 10/3, 18000 NIŠ Zavodni broj: 165-5 Datum: 30.04.2019. godine KONKURSNA DOKUMENTACIJA za javnu nabavku usluge broj JN 3/2019 USLUGE PREVOZA ZA POTREBE

Више

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ УЖИЦЕ др.в.маринковића бр. 4, Ужице (031) , факс: (031) Датум: Број:

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ УЖИЦЕ др.в.маринковића бр. 4, Ужице (031) , факс: (031) Датум: Број: ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ УЖИЦЕ др.в.маринковића бр. 4, 31000 Ужице (031) 563-150, факс: (031) 563-147 e-mail: zavoduzice@mts.rs Датум:11.06.2019. Број: 2882 Предмет: Измена конкурсне документације за јавну

Више

Microsoft Word - KONKURSNA DOKUMENTACIJA.doc

Microsoft Word - KONKURSNA DOKUMENTACIJA.doc REPUBLIKA SRBIJA AUTONOMNA POKRAJINA VOJVODINA GRAD SUBOTICA GRADSKA UPRAVA KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU DOBRA Nove tipske kante od 120 litara za odlaganje otpada JN K 11/14 Subotica, jun 2014.

Више

Microsoft Word - KONKURSNA KANTE.doc

Microsoft Word - KONKURSNA KANTE.doc REPUBLIKA SRBIJA AUTONOMNA POKRAJINA VOJVODINA GRAD SUBOTICA GRADONAČELNIK KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU DOBRA Nove tipske kante od 120 litara za odlaganje otpada JN P 12/15 Subotica, jul 2015.

Више

Microsoft Word KON.DOK.INFORMACIONI SISTEMI

Microsoft Word KON.DOK.INFORMACIONI SISTEMI КОНКУРСНA ДОКУМЕНТАЦИЈA ДОМ ЗДРАВЉА КРАЉЕВО ЈУГ БОГДАНОВА 110 КРАЉЕВО ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ - ОДРЖАВАЊЕ ИНФОРМАТИВНИХ СИСТЕМА - ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЈАВНА НАБАВКА број 14 1/14 Децембар, 2014. године

Више

JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE

JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE "BEOGRAD-PUT" ul. Dragoslava Srejovića br. 8a 11000 Beograd KONKURSNA DOKUMENTACIJA ALUMINIJUMSKI PROFILI Redni broj postupka javne nabavke (šifra): M/43/2018 Vrsta postupka:

Више

ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА СА ДОМОМ УЧЕНИКА ФУТОГ ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ УСЛУГА, ПУТЕМ НАРУЏБЕНИЦЕ НАБАВКА УСЛУГЕ дератиза

ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА СА ДОМОМ УЧЕНИКА ФУТОГ ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ УСЛУГА, ПУТЕМ НАРУЏБЕНИЦЕ НАБАВКА УСЛУГЕ дератиза ПОЉОПРИВРЕДНА ШКОЛА СА ДОМОМ УЧЕНИКА ФУТОГ ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ УСЛУГА, ПУТЕМ НАРУЏБЕНИЦЕ НАБАВКА УСЛУГЕ дератизације, дезинсекције и дезинфекције (ЈАВНА НАБАВКА 7)

Више

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

KONKURSNA DOKUMENTACIJA JP TRANSNAFTA PANČEVO KONKURSNA DOKUMENTACIJA za javnu nabavku male vrednosti usluge: OBUKE U OBLASTI BEZBEDNOSTI I ZDRAVLJA NA RADU Javna nabavka broj Datum objavljivanja Rok predaje ponuda Javno otvaranje

Више

Microsoft Word - T.S. 4,5,6,7,32,33,34-40.docx

Microsoft Word - T.S. 4,5,6,7,32,33,34-40.docx III ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ

Више

Број : 3829 Датум: године Измена и допуна конкурсне документације за ЈНМВ 13/2018 за јавну услуга осигурања имовине и запослених, у складу

Број : 3829 Датум: године Измена и допуна конкурсне документације за ЈНМВ 13/2018 за јавну услуга осигурања имовине и запослених, у складу Број : 3829 Датум: 20.09.2018.године Измена и допуна конкурсне документације за ЈНМВ 13/2018 за јавну услуга осигурања имовине и запослених, у складу са чланом 63. Закона о јавним набавкама (,,Сл.гласник

Више

МОДЕЛ

МОДЕЛ КОНКУРСНA ДОКУМЕНТАЦИЈA ИНСТИТУТ ЗА ОПШТУ И ФИЗИЧКУ ХЕМИЈУ а.д. Београд ЈАВНА НАБАВКА Сервисирање и надоградња НМР уређаја ПРЕГОВАРАЧКИ ПОСТУПАК БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЈАВНА НАБАВКА

Више

JP Vojvodinašume Petrovaradin ŠG Novi Sad Novi Sad, Vojvode Putnika 3 Broj: 256/3 Dana: godine KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU DO

JP Vojvodinašume Petrovaradin ŠG Novi Sad Novi Sad, Vojvode Putnika 3 Broj: 256/3 Dana: godine KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU DO JP Vojvodinašume Petrovaradin ŠG Novi Sad Novi Sad, Vojvode Putnika 3 Broj: 256/3 Dana: 22.12.2016. godine KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU DOBARA MALE VREDNOSTI PODNE OBLOGE ZA ŠG NOVI SAD 2016.

Више

Microsoft Word KD FINAL.doc

Microsoft Word KD FINAL.doc КОНКУРСНA ДОКУМЕНТАЦИЈА НАРУЧИЛАЦ: ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ «ГРАДСКО СТАМБЕНО», БЕОГРАД, Данијелова бр. 33. ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ признавања квалификације за извођење електро радова на уградњи електричних инсталација

Више

Microsoft Word - KONKURSNA DOKUMENTACIJA OP ????????

Microsoft Word - KONKURSNA  DOKUMENTACIJA  OP ???????? САДРЖАЈ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ: 1. Општи подаци о јавној набавци... страна 3 2. Подаци о предмету јавне набавке... страна 4 3. Упутство понуђачима како да сачине понуду... страна 5 4. Образац за оцену

Више

JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE

JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE "BEOGRAD-PUT" ul. Dragoslava Srejovića br. 8a 11000 Beograd KONKURSNA DOKUMENTACIJA POCINKOVANI STUBOVI SAOBRAĆ AJNIH ZNAKOVA Redni broj postupka javne nabavke (šifra): 132/2018

Више

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ОПШТИНА СОКОБАЊА Општинска управа Светог Саве 23 Комисија за Јавну набавку IV Број /2019 Дана: године СОКОБАЊА ПР

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ОПШТИНА СОКОБАЊА Општинска управа Светог Саве 23 Комисија за Јавну набавку IV Број /2019 Дана: године СОКОБАЊА ПР РЕПУБЛИКА СРБИЈА ОПШТИНА СОКОБАЊА Општинска управа Светог Саве 23 Комисија за Јавну набавку IV Број 404-18-7/2019 Дана: 21.01.2019. године СОКОБАЊА ПРЕДМЕТ: Измена Конкурсне документације за јавну набавку

Више

ОСНОВНА ШКОЛА ''ВАСА СТАЈИЋ'' Војводе Книћанина бр.12б НОВИ САД Тел: 021/ , 021/ , 021/ ,

ОСНОВНА ШКОЛА ''ВАСА СТАЈИЋ'' Војводе Книћанина бр.12б НОВИ САД Тел: 021/ , 021/ , 021/ , ОСНОВНА ШКОЛА ''ВАСА СТАЈИЋ'' Војводе Книћанина бр.12б НОВИ САД 21000 Тел: 021/469-210, 021/474-03-00, 021/474-03-01, email : os.vasastajic@open.telekom.rs Понуде састављане по упутству се достављају на

Више

Javno komunalno preduzeće «Pogrebno» Subotica Trg žrtava fašizma broj 1., Subotica PIB Matični broj: Broj: 8-159/2 Datum: 1

Javno komunalno preduzeće «Pogrebno» Subotica Trg žrtava fašizma broj 1., Subotica PIB Matični broj: Broj: 8-159/2 Datum: 1 Javno komunalno preduzeće «Pogrebno» Subotica Trg žrtava fašizma broj 1., 24.000 Subotica PIB. 100843412 Matični broj: 08058644 Broj: 8-159/2 Datum: 10.09.2019. godine JAVNA NABAKA MALE VREDNOSTI nabavka

Више

Microsoft Word - KONKURSNA DOKUMENTACIJA.doc

Microsoft Word - KONKURSNA DOKUMENTACIJA.doc GRAD SUBOTICA GRADSKA UPRAVA 24000 SUBOTICA, TRG SLOBODE 1 KONKURSNA DOKUMENTACIJA Postupak javne nabavke male vrednosti NABAVKA RADOVA RADOVI NA IZGRADNJI SPOMENIKA PTICA SLOMLJENIH KRILA JNMV K 29/14

Више

НАРУЧИЛАЦ:

НАРУЧИЛАЦ: KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU DOBARA: Lična zaštitna sredstva i oprema: - partija 1: radna odeća - partija 2: radna obuća - partija 3: tehnička sredstva POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI

Више

Broj: /26-6 KONKURSNA DOKUMENTACIJA JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI NABAVKA DOBARA PROMOTIVNI MATERIJAL ZA POTREBE PRIRODNO- MATEMATIČKOG FAKULTET

Broj: /26-6 KONKURSNA DOKUMENTACIJA JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI NABAVKA DOBARA PROMOTIVNI MATERIJAL ZA POTREBE PRIRODNO- MATEMATIČKOG FAKULTET Broj: 0601-50/26-6 KONKURSNA DOKUMENTACIJA JAVNA NABAVKA MALE VREDNOSTI NABAVKA DOBARA PROMOTIVNI MATERIJAL ZA POTREBE PRIRODNO- MATEMATIČKOG FAKULTETA U NOVOM SADU Broj 24/2016 Novi Sad, maj 2016. godine

Више

МОДЕЛ

МОДЕЛ Ђуре Јакшића бр.1, 15000 Шабац Телефон/факс: 015342975 Е-mail: office@toplanasabac.rs Шифра делатности: 3530 Матични број: 07335393 ПИБ: 100109250 Број: 01-114/17 Датум: 03.02.2017. ЗАХТЕВ ЗА ПОНУДУ ЗА

Више

Konkursna dokumentacija Javnog komunalnog preduzeća "Beograd-put" JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE "BEOGRAD-PUT" ul. Dragoslava Srejovića br. 8a Beogra

Konkursna dokumentacija Javnog komunalnog preduzeća Beograd-put JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE BEOGRAD-PUT ul. Dragoslava Srejovića br. 8a Beogra JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE "BEOGRAD-PUT" ul. Dragoslava Srejovića br. 8a 11000 Beograd K O N K U R SN A D O K U ME N T A C I J A K A S K O O S I G U R A N J E M O T O R N I H V O Z I L A I G R A Đ E V I

Више

Microsoft Word - 4,5.docx

Microsoft Word - 4,5.docx III ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИСПОРУКЕ, МЕСТО ИСПОРУКЕ СЛ. ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА За набавку добара

Више

Naručilac:GRAD NOVI PAZAR

Naručilac:GRAD NOVI PAZAR NARUČILAC 28.Novembar bb, Novi Pazar www.bnv.org.rs KONKURSNA DOKUMENTACIJA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI - USLUGE Ugostiteljske usluge PO PARTIJAMA za potrebe Nacionalnog saveta bošnjačke nacionalne

Више

konkursna

konkursna KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU USLUGA: Stolarske usluge POSTUPAK JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI JAVNA NABAVKA BROJ 45/1-38-2015 Komisija: - Nikolić Nikola - Toldi Eleonora inž.org. - Lukić Karolina

Више

Željeznički prevoz Crne Gore Broj: 3147 Mjesto i datum: godine Na osnovu člana 106 stav 2 Zakona o javnim nabavkama ( Službeni list CG, br

Željeznički prevoz Crne Gore Broj: 3147 Mjesto i datum: godine Na osnovu člana 106 stav 2 Zakona o javnim nabavkama ( Službeni list CG, br Željeznički prevoz Crne Gore Broj: 3147 Mjesto i datum: 09.04.2019. godine Na osnovu člana 106 stav 2 Zakona o javnim nabavkama ( Službeni list CG, br. 42/11, 57/14, 28/15 i 42/17), u postupku odlučivanja

Више

JP VOJVODINAŠUME PETROVARADIN Ogranak preduzeća ŠG Novi Sad Novi Sad, Vojvode Putnika 3. tel/faks: / ; ; PIB: ; M

JP VOJVODINAŠUME PETROVARADIN Ogranak preduzeća ŠG Novi Sad Novi Sad, Vojvode Putnika 3. tel/faks: / ; ; PIB: ; M JP VOJVODINAŠUME PETROVARADIN Ogranak preduzeća ŠG Novi Sad Novi Sad, Vojvode Putnika 3. tel/faks: + 381 21/557-406; 557-412; 557-966 PIB:101636567; MAT.BR.:08762198; EPPDV:132716493 Delovodni broj: 40/3

Више

1 JP «VOJVODINAŠUME», Petrovaradin ul. Preradovićeva br.2 Broj: 697/1 Dana: god. KONKURSNA DOKUMENTACIJA JAVNA NABAVKA USLUGA: Održav

1 JP «VOJVODINAŠUME», Petrovaradin ul. Preradovićeva br.2 Broj: 697/1 Dana: god. KONKURSNA DOKUMENTACIJA JAVNA NABAVKA USLUGA: Održav 1 JP «VOJVODINAŠUME», 21131 Petrovaradin ul. Preradovićeva br.2 Broj: 697/1 Dana: 24.02.2015.god. KONKURSNA DOKUMENTACIJA JAVNA NABAVKA USLUGA: Održavanje poslovnog AB Soft softvera za 2015. god. u pregovaračkom

Више

Poziv za javnu nabavku etender Portal - UJN CG 1 of 5 4/24/2015 1:45 PM CRNA G

Poziv za javnu nabavku etender Portal - UJN CG   1 of 5 4/24/2015 1:45 PM CRNA G 1 of 5 4/24/2015 1:45 PM CRNA GORA Ministarstvo finansija Uprava za javne nabavke Obrazac 3 Član 63 Zakona o javnim nabavkama Naručilac "Čistoća" d.o.o., Podgorica, Broj 18/15 Mjesto i datum Podgorica

Више

JP “Vojvodinašume”

JP “Vojvodinašume” JP Vojvodinašume Petrovaradin, Preradovićeva 2 Broj: 453/1 Datum: 28.03.2017. KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI DOBARA: - SPORTSKA OPREMA: NAGRADNA SPORTSKA OPREMA 2017. god. - JAVNA

Више

Позив за подношење понуда - бр /19 са циљем закљ. ОС: „Намирнице за исхрану деце“

Позив за подношење понуда - бр /19 са циљем закљ. ОС: „Намирнице за исхрану деце“ Основна школа Дринка Павловић Ул. Косовска 19, 11000 Београд Датум: 17.04.2019. год. Дл. број: 413 На основу члана 55. став 1. тачка 1), члана 32, члана 40, 40а став 1. и члана 60. став 1. тачка 2) Закона

Више

JP «VOJVODINAŠUME» Petrovaradin ul. Preradovićeva br. 2 Broj: 173/1 Dana: god. KONKURSNA DOKUMENTACIJA za javnu nabavku male vrednos

JP «VOJVODINAŠUME» Petrovaradin ul. Preradovićeva br. 2 Broj: 173/1 Dana: god. KONKURSNA DOKUMENTACIJA za javnu nabavku male vrednos JP «VOJVODINAŠUME» 21131 Petrovaradin ul. Preradovićeva br. 2 Broj: 173/1 Dana: 26.02.2019. god. KONKURSNA DOKUMENTACIJA za javnu nabavku male vrednosti usluga: - FSC SERTIFIKACIJA ODRŽIVOG GAZDOVANJA

Више

1 JP VOJVODINAŠUME PETROVARADIN Ogranak preduzeća ŠG Sremska Mitrovica Sr.Mitrovica Parobrodska 2 tel/fax: / ; PIB: ; MAT.BR.:

1 JP VOJVODINAŠUME PETROVARADIN Ogranak preduzeća ŠG Sremska Mitrovica Sr.Mitrovica Parobrodska 2 tel/fax: / ; PIB: ; MAT.BR.: 1 JP VOJVODINAŠUME PETROVARADIN Ogranak preduzeća ŠG Sremska Mitrovica Sr.Mitrovica Parobrodska 2 tel/fax: +381 022/612-949 ; PIB: 101636567; MAT.BR.: 08762198; EPPDV:132716493 Delovodni broj: 07-256 Datum:

Више

ЈП ВОЈВОДИНАШУМЕ, ШГ СОМБОР Сомбор, Апатински пут 11 тел: / ; факс: / ПИБ: ; Мат.бр.: ; ЕППДВ:132716

ЈП ВОЈВОДИНАШУМЕ, ШГ СОМБОР Сомбор, Апатински пут 11 тел: / ; факс: / ПИБ: ; Мат.бр.: ; ЕППДВ:132716 ЈП ВОЈВОДИНАШУМЕ, ШГ СОМБОР 25000 Сомбор, Апатински пут 11 тел: + 381 25/463-111; факс: + 381 25/463-115 ПИБ:101636567; Мат.бр.:08762198; ЕППДВ:132716493 Данa: 28.04.2015. Број: 1745/14-7 На основу члана

Више

Microsoft Word - pr.o j.n.-web MC-prav.doc

Microsoft Word - pr.o j.n.-web MC-prav.doc На основу члана 124. став 1. Закона о јавним набавкама («Службени гласник РС» бр. 39/02) и члана 20.1.Статута Машинског факултета Универзитета у Београду, декан Машинског факултета доноси ПРАВИЛНИК О ДOДЕЛИ

Више

Konkursna dokumentacija Javnog komunalnog preduzeća "Beograd-put" JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE "BEOGRAD-PUT" ul. Dragoslava Srejovića br. 8a Beogra

Konkursna dokumentacija Javnog komunalnog preduzeća Beograd-put JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE BEOGRAD-PUT ul. Dragoslava Srejovića br. 8a Beogra JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE "BEOGRAD-PUT" ul. Dragoslava Srejovića br. 8a 11000 Beograd K O N K U R SN A D O K U ME N T A C I J A SEMAFORSKI STUBOVI SA PRIPADAJUĆIM DELOVIMA Redni broj postupka javne nabavke

Више

Microsoft Word - KONKURSNA LICENCE II.doc

Microsoft Word - KONKURSNA LICENCE II.doc GRAD SUBOTICA GRADSKA UPRAVA 24000 SUBOTICA TRG SLOBODE 1 KONKURSNA DOKUMENTACIJA Postupak javne nabavke male vrednosti NABAVKA DOBRA LICENCE JNMV K 17/15 Subotica jun, 2015 1/44 Na osnovu čl. 39 i 61.

Више

Izmena konkursne dokumentacije za JN br.15-13

Izmena konkursne dokumentacije za JN br.15-13 Број: 10291/7-1 Ниш, 25.10.2013. године. 18000 Ниш, Булевар др Зорана Ђинђића 46а Тел.: 018/518-500, 518-550; Факс: 018/533-315 www.jugoistok.com ПРЕДМЕТ: Измена конкурсне документације, у поступку ЈН

Више

JP VOJVODINAŠUME Ogranak Vojvodinašume-Lovoturs Petrovaradin Preradovićeva 2 Broj: 128/1 Dana: KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU MA

JP VOJVODINAŠUME Ogranak Vojvodinašume-Lovoturs Petrovaradin Preradovićeva 2 Broj: 128/1 Dana: KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU MA JP VOJVODINAŠUME Ogranak Vojvodinašume-Lovoturs Petrovaradin Preradovićeva 2 Broj: 128/1 Dana: 22.03.2016. KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI USLUGA ODRŽAVANJE (SERVISIRANJE) I POPRAVKA

Више

U P U T S T V O ZA SPROVOĐENJE POSTUPAKA HITNIH NABAVKI Berane, oktobar godine

U P U T S T V O ZA SPROVOĐENJE POSTUPAKA HITNIH NABAVKI Berane, oktobar godine U P U T S T V O ZA SPROVOĐENJE POSTUPAKA HITNIH NABAVKI Berane, oktobar 2018. godine Na osnovu člana 29 stav 1 Zakona o javnim nabavkama Crne Gore (,,Sl.list CG br. 42/11, 57/14,28/15 i 42/17) i Pravilnika

Више

CRNA GORA UPRAVA ZA NEKRETNINE Broj: /3 Podgorica, god. STANDARDNI FORMULAR Čl.35.Zakona o javnim nabavkama Na osnovu člana 35. Zako

CRNA GORA UPRAVA ZA NEKRETNINE Broj: /3 Podgorica, god. STANDARDNI FORMULAR Čl.35.Zakona o javnim nabavkama Na osnovu člana 35. Zako CRNA GORA UPRAVA ZA NEKRETNINE Broj: 02-5377/3 Podgorica, 16.09.2011 god. STANDARDNI FORMULAR Čl.35.Zakona o javnim nabavkama Na osnovu člana 35. Zakona o javnim nabavkama (Sl.list RCG br.46/06) Uprava

Више

Poziv za podnosenje ponuda

Poziv za podnosenje ponuda Број: 01-3326/3 Улица Краља Милутина бр. 1 tel + 381 34 323 208 34000 Крагујевац fax + 381 34 323 541 Датум: 12.04.2016 ПИБ 101041243 domzdrkg@microsky.net www.dzkg.rs Дом здравља Крагујевац 1. ПОЗИВ ЗА

Више

1 JP VOJVODINAŠUME PETROVARADIN Ogranak preduzeća ŠG Sremska Mitrovica Sr.Mitrovica Parobrodska 2 tel/fax: / ; PIB: ; MAT.BR.:

1 JP VOJVODINAŠUME PETROVARADIN Ogranak preduzeća ŠG Sremska Mitrovica Sr.Mitrovica Parobrodska 2 tel/fax: / ; PIB: ; MAT.BR.: 1 JP VOJVODINAŠUME PETROVARADIN Ogranak preduzeća ŠG Sremska Mitrovica Sr.Mitrovica Parobrodska 2 tel/fax: +381 022/612-949 ; PIB: 101636567; MAT.BR.: 08762198; EPPDV:132716493 Delovodni broj: JN 07-183

Више

Odluka o dodeli ugovora

Odluka o dodeli ugovora , Кнеза Данилова 33-37 На основу члана 108. став Закона о јавним набавкама ( Сл. гласник РС бр. 124/12, 14/15 и 68/15, у даљем тексту: Закон), доноси се О Д Л У К А о додели уговора у поступку јавне набавке

Више

SPECIJALNA BOLNICA ZA LEČENjE I REHABILITACIJU Vrnjačka Banja, Bulevar srpskih ratnika br.18 telefon i telefaks: 036/ Broj: /4 D

SPECIJALNA BOLNICA ZA LEČENjE I REHABILITACIJU Vrnjačka Banja, Bulevar srpskih ratnika br.18 telefon i telefaks: 036/ Broj: /4 D SPECIJALNA BOLNICA ZA LEČENjE I REHABILITACIJU 36210 Vrnjačka Banja, Bulevar srpskih ratnika br.18 telefon i telefaks: 036/515-514-5 Broj: 01-2474/4 Datum: 28.06.2018.godine Izmena i dopuna konkursne dokumentacije

Више

Javna nabavka radova br. 3/2015 OSNOVNA ŠKOLA ŽARKO ZRENJANIN APATIN Ul. Srpskih vladara br APATIN www. zarko.edu.rs KONKURSNA DOKUMENTACIJA

Javna nabavka radova br. 3/2015 OSNOVNA ŠKOLA ŽARKO ZRENJANIN APATIN Ul. Srpskih vladara br APATIN www. zarko.edu.rs KONKURSNA DOKUMENTACIJA Javna nabavka radova br. 3/2015 OSNOVNA ŠKOLA ŽARKO ZRENJANIN APATIN Ul. Srpskih vladara br. 25 25260 APATIN www. zarko.edu.rs KONKURSNA DOKUMENTACIJA JAVNA NABAVKA br. 1.3.2 - postupak javne nabavke male

Више

Obrazac 3 Član 63 Zakona o javnim nabavkama CRNA GORA Ministarstvo finansija Uprava za javne nabavke Naručilac Glavni grad-podgorica u ime i za račun

Obrazac 3 Član 63 Zakona o javnim nabavkama CRNA GORA Ministarstvo finansija Uprava za javne nabavke Naručilac Glavni grad-podgorica u ime i za račun Obrazac 3 Član 63 Zakona o javnim nabavkama CRNA GORA Ministarstvo finansija Uprava za javne nabavke Naručilac Glavni grad-podgorica u ime i za račun "Putevi" doo u reorganizaciji, Broj 100/14 Mjesto i

Више

CRNA GORA Obrazac 9 Ministarstvo finansija Član 29 Zakona o javnim nabavkama Uprava za javne nabavke Naručilac: SKUPŠTINA CRNE GORE Broj: 00-56/14-5/1

CRNA GORA Obrazac 9 Ministarstvo finansija Član 29 Zakona o javnim nabavkama Uprava za javne nabavke Naručilac: SKUPŠTINA CRNE GORE Broj: 00-56/14-5/1 CRNA GORA Obrazac 9 Ministarstvo finansija Član 29 Zakona o javnim nabavkama Uprava za javne nabavke Naručilac: SKUPŠTINA CRNE GORE Broj: 00-56/14-5/1 Mjesto i datum: Podgorica, 03.02.2014.godine Na osnovu

Више

Poziv za javnu nabavku etender Portal - UJN CG 1 of 5 4/24/2015 1:41 PM CRNA G

Poziv za javnu nabavku etender Portal - UJN CG   1 of 5 4/24/2015 1:41 PM CRNA G 1 of 5 4/24/2015 1:41 PM CRNA GORA Ministarstvo finansija Uprava za javne nabavke Obrazac 3 Član 63 Zakona o javnim nabavkama Naručilac "Čistoća" d.o.o., Podgorica, Broj 11/15 Mjesto i datum Podgorica

Више

1 JP VOJVODINAŠUME PETROVARADIN Ogranak preduzeća ŠG Sremska Mitrovica Sr.Mitrovica Parobrodska 2 tel/fax: / ; PIB: ; MAT.BR.:

1 JP VOJVODINAŠUME PETROVARADIN Ogranak preduzeća ŠG Sremska Mitrovica Sr.Mitrovica Parobrodska 2 tel/fax: / ; PIB: ; MAT.BR.: 1 JP VOJVODINAŠUME PETROVARADIN Ogranak preduzeća ŠG Sremska Mitrovica Sr.Mitrovica Parobrodska 2 tel/fax: +381 022/612-949 ; PIB: 101636567; MAT.BR.: 08762198; EPPDV:132716493 Delovodni broj: 07-46 Datum:

Више

Град Београд Градска управа Града Београда СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ Краљице Марије 1/XI Beograd тел.011/ факс: 011/ е-m

Град Београд Градска управа Града Београда СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ Краљице Марије 1/XI Beograd тел.011/ факс: 011/ е-m Град Београд Градска управа Града Београда СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ Краљице Марије 1/XI 11000 Beograd тел.011/715-7463 факс: 011/33-76-097 е-mail: sport@beograd.gov.rs w w w. b e o g r a d. r s

Више

Наручилац: Предшколска установа „Моје детињство“

Наручилац: Предшколска установа „Моје детињство“ У складу са чланом 108. и 109. Закона о јавним набавкама ( «Сл. Гласник РС» бр. 124/12, 14/15 и 68/15), а на основу Извештаја о стручној оцени понуда број 2893/1 од 23.07.2018. године Комисије за јавну

Више

JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE

JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE "BEOGRAD-PUT" ul. Dragoslava Srejovića br. 8a 11000 Beograd KONKURSNA DOKUMENTACIJA NOŽEVI ZA STRUGANJE ASFALTNE I BETONSKE PUTNE PODLOGE ZA GLODALICE Redni broj postupka javne

Више

JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE

JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE "BEOGRAD-PUT" ul. Dragoslava Srejovića br. 8a 11000 Beograd KONKURSNA DOKUMENTACIJA IZRADA PROJEKATA PUTNIH OBJEKATA Redni broj postupka javne nabavke (šifra): 101/2018 Vrsta

Више

Izmena konkursne dokumentacije

Izmena konkursne dokumentacije РЕПУБЛИКА СРБИЈА АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА ГРАД ПАНЧЕВО ГРАДСКА УПРАВА Панчево, Трг краља Петра I бр. 2-4 Бр. XI-13-404-208/2017 Датум: 13.12.2017. године На основу члана 63. став 1. Закона о јавним

Више

Konkursna dokumentacija Javnog komunalnog preduzeća "Beograd-put" JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE "BEOGRAD-PUT" ul. Dragoslava Srejovića br. 8a Beogra

Konkursna dokumentacija Javnog komunalnog preduzeća Beograd-put JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE BEOGRAD-PUT ul. Dragoslava Srejovića br. 8a Beogra JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE "BEOGRAD-PUT" ul. Dragoslava Srejovića br. 8a 11000 Beograd K O N K U R SN A D O K U ME N T A C I J A D E K O R A T I V N I B A R I K A D N I S T U B I Ć I Redni broj postupka

Више

UGOVORNI ORGAN

UGOVORNI ORGAN Federation of Broj: 09-3-134-1/18 Sarajevo, 22.11.2018. godine UGOVORNI ORGAN Naziv: Javna ustanova Srednja ugostiteljsko turistička škola Sarajevo Sjedište: Dugi sokak broj 9 Sarajevo Tel: 033-534-633;

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ Датум: године Број: /9 На основу члана 108. Закона о јавним набавкама ( Службени гласни

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ Датум: године Број: /9 На основу члана 108. Закона о јавним набавкама ( Службени гласни УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ Датум: 21.11.2016. године Број: 02-529/9 На основу члана 108. Закона о јавним набавкама ( Службени гласник РС, 124/2012, 14/2015, 68/2015), доносим ОДЛУКУ О

Више

Broj: /06

Broj: /06 ZAVOD ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU RADNIKA ŽELEZNICE SRBIJE Broj: 15-18/13-2 Dana:27.11.2013. godine Beograd, Ul. Savska br. 23 KONKURSNA DOKUMENTACIJA JAVNA NABAVKA DOBARA - ORIGINALNIH LABORATORIJSKIH REAGENASA

Више

NARUČILAC 28.Novembar bb, Novi Pazar KONKURSNA DOKUMENTACIJA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI - USLUGE Štamparske usluge PO PART

NARUČILAC 28.Novembar bb, Novi Pazar   KONKURSNA DOKUMENTACIJA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI - USLUGE Štamparske usluge PO PART NARUČILAC 28.Novembar bb, Novi Pazar www.bnv.org.rs KONKURSNA DOKUMENTACIJA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI - USLUGE Štamparske usluge PO PARTIJAMA za potrebe Nacionalnog saveta bošnjačke nacionalne

Више

JP «VOJVODINAŠUME» Petrovaradin ŠG ''Banat'' Pančevo Broj: 01-21/3 Dana: god. KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI USLUG

JP «VOJVODINAŠUME» Petrovaradin ŠG ''Banat'' Pančevo Broj: 01-21/3 Dana: god. KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI USLUG JP «VOJVODINAŠUME» Petrovaradin ŠG ''Banat'' Pančevo Broj: 01-21/3 Dana: 20.04.2016.god. KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU MALE VREDNOSTI USLUGE - USLUGE VULKANIZERA, OPTIKA I PRANJE VOZILA ZA 2016.

Више

На основу члана 6. Правилника о условима и критеријумима за доделу средстава дотација из буџета Града Новог Сада за реализацију програма манифестација

На основу члана 6. Правилника о условима и критеријумима за доделу средстава дотација из буџета Града Новог Сада за реализацију програма манифестација На основу члана 6. Правилника о условима и критеријумима за доделу средстава дотација из буџета Града Новог Сада за реализацију програма манифестација и догађаја из области привреде од значаја за Град

Више

Microsoft Word - IZMENA KONKURSNE DOKUMENTACIJE 2.doc

Microsoft Word - IZMENA KONKURSNE DOKUMENTACIJE 2.doc Republika Srbija Autonomna Pokrajina Vojvodina Grad Subotica Gradonačelnik Broj: II-404-341/2015 Broj JNMV P 21/15 Dana: 18.11.2015. S u b o t i c a Trg slobode 1 U skladu sa članom 63. stav 1. i stav

Више

Република Србија РЕПУБЛИЧКА КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА У ПОСТУПЦИМА ЈАВНИХ НАБАВКИ БИЛТЕН ПРАВНЕ ПРАКСЕ РЕПУБЛИЧКЕ КОМИСИЈЕ ЈАВНИХ НАБАВКИ

Република Србија РЕПУБЛИЧКА КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА У ПОСТУПЦИМА ЈАВНИХ НАБАВКИ БИЛТЕН ПРАВНЕ ПРАКСЕ РЕПУБЛИЧКЕ КОМИСИЈЕ ЈАВНИХ НАБАВКИ Република Србија РЕПУБЛИЧКА КОМИСИЈА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА У ПОСТУПЦИМА ЈАВНИХ НАБАВКИ БИЛТЕН ПРАВНЕ ПРАКСЕ РЕПУБЛИЧКЕ КОМИСИЈЕ ЈАВНИХ НАБАВКИ БИЛТЕН ПРАВНЕ ПРАКСЕ Бр. 1/2014 Билтен правне праксе Републичке

Више

Република Српска Град Бања Лука Градоначелник Трг српских владара 1, Бања Лука Број: 12- Г- 2246/19 Дана, године На основу члана 70. Закона

Република Српска Град Бања Лука Градоначелник Трг српских владара 1, Бања Лука Број: 12- Г- 2246/19 Дана, године На основу члана 70. Закона Република Српска Град Бања Лука Градоначелник Трг српских владара 1, Бања Лука Број: 12- Г- 2246/19 Дана, 12.06.2019.године На основу члана 70. Закона о јавним набавкама (Службени гласник БиХ бр. 39/14)

Више

JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE

JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE "BEOGRAD-PUT" ul. Dragoslava Srejovića br. 8a 11000 Beograd KONKURSNA DOKUMENTACIJA RUČ NO VOĐ ENI VIBROVALJKOVI Redni broj postupka javne nabavke (šifra): 150/2018 Vrsta postupka:

Више

CRNA GORA Komisija za tržište kapitala Komisija za tržište kapitala (u daljem tekstu: Komisija) na osnovu člana 30 stav 1, a u vezi sa članom 26 stav

CRNA GORA Komisija za tržište kapitala Komisija za tržište kapitala (u daljem tekstu: Komisija) na osnovu člana 30 stav 1, a u vezi sa članom 26 stav CRNA GORA Komisija za tržište kapitala Komisija za tržište kapitala (u daljem tekstu: Komisija) na osnovu člana 30 stav 1, a u vezi sa članom 26 stav 1 tačka 5) Zakona o tržištu kapitala ("Sl. list CG",

Више

Microsoft Word - Poziv nakon objave

Microsoft Word - Poziv nakon objave CRNA GORA Obrazac 3 Ministarstvo finansija Član 63 Zakona o javnim nabavkama Uprava za javne nabavke Naručilac: SKUPŠTINA CRNE GORE Broj: 00-56/12-11/2 Mjesto i datum: Podgorica, 24.01.2012.godine Na osnovu

Више

Univerzitet u Novom Sadu Medicinski fakultet Hajduk Veljkova br. 3, Novi Sad, Srbija Telefon: (021) ; faks (021) tenderm

Univerzitet u Novom Sadu Medicinski fakultet Hajduk Veljkova br. 3, Novi Sad, Srbija Telefon: (021) ; faks (021) tenderm Univerzitet u Novom Sadu Medicinski fakultet Hajduk Veljkova br. 3, 21000 Novi Sad, Srbija Telefon: (021) 420-678; faks (021) 6624-153 e-mail: tendermf@uns.ac.rs Konkursna dokumentacija za javnu nabavku

Више

Konkursna dokumentacija Javnog komunalnog preduzeća "Beograd-put" JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE "BEOGRAD-PUT" ul. Dragoslava Srejovića br. 8a Beogra

Konkursna dokumentacija Javnog komunalnog preduzeća Beograd-put JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE BEOGRAD-PUT ul. Dragoslava Srejovića br. 8a Beogra JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE "BEOGRAD-PUT" ul. Dragoslava Srejovića br. 8a 11000 Beograd K O N K U R SN A D O K U ME N T A C I J A NOŽEVI ZA STRUGANJE ASFALTNE I BETONSKE PUTNE PODLOGE ZA GLODALICE Redni

Више

PRAVILNIK O POSTUPKU NABAVKE MALE VRIJEDNOSTI SK CG

PRAVILNIK O POSTUPKU NABAVKE MALE VRIJEDNOSTI SK CG Na osnovu člana čl. 24 i 26 Statuta Stomatološke Komore Crne Gore ("Službeni list CG", br. 29/2017 i 22/2018), u vezi sa članom 30 stav 1 Zakona o javnim nabavkama Crne Gore ( Sl.list CG br. 42/11, 57/14,

Више

AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA ŽELEZNIČKI PREVOZ ROBE SRBIJA KARGO Beograd, Nemanjina 6... Broj: 22/ Datum: godine KONKURSNA DOKUMENTACIJ

AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA ŽELEZNIČKI PREVOZ ROBE SRBIJA KARGO Beograd, Nemanjina 6... Broj: 22/ Datum: godine KONKURSNA DOKUMENTACIJ AKCIONARSKO DRUŠTVO ZA ŽELEZNIČKI PREVOZ ROBE SRBIJA KARGO Beograd, Nemanjina 6... Broj: 22/2019-1268 Datum: 03.07.2019. godine KONKURSNA DOKUMENTACIJA Usluga transporta 8 višesistemskih električnih lokomotiva,

Више

PRILOG 3 CRNA GORA Obrazac 3 Ministarstvo finansija Član 63 Zakona o javnim nabavkama Uprava za javne nabavke Naručilac: Agencija za zaštitu konkurenc

PRILOG 3 CRNA GORA Obrazac 3 Ministarstvo finansija Član 63 Zakona o javnim nabavkama Uprava za javne nabavke Naručilac: Agencija za zaštitu konkurenc PRILOG 3 CRNA GORA Obrazac 3 Ministarstvo finansija Član 63 Zakona o javnim nabavkama Uprava za javne nabavke Naručilac: Agencija za zaštitu konkurencije Broj 01-85/1 Mjesto i datum 30.05.2013.godine Na

Више

Proces remonta

Proces remonta ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ''ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА'' Број: Д-62018-6 Датум: 15.03.2018. ЛОЗНИЦА На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'' бр. 1242012, 142015, 682015), в.д. директора наручиоца

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ Датум: године Број: /12 На основу члана 108. Закона о јавним набавкама ( Службени гласни

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ Датум: године Број: /12 На основу члана 108. Закона о јавним набавкама ( Службени гласни УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ Датум: 21.2.2018. године Број: 02-120/12 На основу члана 108. Закона о јавним набавкама ( Службени гласник РС, број 124/2012, 14/2015, 68/2015), доносим ОДЛУКУ

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ Датум: године Број: 02-57/8 На основу члана 108. Закона о јавним набавкама, доносим ОДЛУКУ О ДО

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ Датум: године Број: 02-57/8 На основу члана 108. Закона о јавним набавкама, доносим ОДЛУКУ О ДО УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ Датум: 8..016. године Број: 0-57/8 На основу члана 108. Закона о јавним набавкама, доносим ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ,

Више

IZDAVAČKI ZAVOD FORUM 1/ Novi Sad, Vojvode Mišića 1. Del. broj: 166/2015 Datum: KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU USLUGA ŠT

IZDAVAČKI ZAVOD FORUM 1/ Novi Sad, Vojvode Mišića 1. Del. broj: 166/2015 Datum: KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU USLUGA ŠT IZDAVAČKI ZAVOD FORUM 1/37 21000 Novi Sad, Vojvode Mišića 1. Del. broj: 166/2015 Datum: 22.07.2015. KONKURSNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNU NABAVKU USLUGA ŠTAMPANJA KNJIGA NA MAĐARSKOM JEZIKU U POSTUPKU JN MALE

Више