Obveznik: ; USLUGA D.O.O. AKTIVA 1. Izdaci za razvoj 2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava 3. Goo

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "Obveznik: ; USLUGA D.O.O. AKTIVA 1. Izdaci za razvoj 2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava 3. Goo"

Транскрипт

1 AKTIVA. Izdaci za razvoj 2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava 3. Goodwill 4. Predujmovi za nabavu 6. Ostala nematerijalna imovina II. MATERIJALNA IMOVINA ( 0 do 09) 2. Građevinski objekti 8. Ostala materijalna imovina Naziv pozicije BILANCA stanje na dan A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL B) DUGOTRAJNA IMOVINA ( ) I. NEMATERIJALNA IMOVINA ( 004 do 009) 5. Nematerijalna imovina u pripremi. Zemljište 3. Postrojenja i oprema 4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina 5. Biološka imovina 6. Predujmovi za materijalnu imovinu 7. Materijalna imovina u pripremi 9. Ulaganje u nekretnine III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA ( 02 do 030). Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe 2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe 3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe 4.Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom 5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih 6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim 7. Ulaganja u vrijednosne papire 8. Dani zajmovi, depoziti i slično 9. Ostala ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela 0. Ostala dugotrajna financijska imovina IV. POTRAŽIVANJA ( 032 do 035). Potraživanja od poduzetnika unutar grupe 2. Potraživanja od društava povezanih 3. Potraživanja od kupaca 4. Ostala potraživanja V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA C) KRATKOTRAJNA IMOVINA ( ) I. ZALIHE ( 039 do 045). Sirovine i materijal 2. Proizvodnja u tijeku 3. Gotovi proizvodi 4. Trgovačka roba 5. Predujmovi za zalihe 6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji 7. Biološka imovina II. POTRAŽIVANJA ( 047 do 052) Prethodna godina Tekuća godina POD-BIL

2 Naziv pozicije. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe BILANCA stanje na dan Potraživanja od društava povezanih 3. Potraživanja od kupaca 4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika 5. Potraživanja od države i drugih institucija 6. Ostala potraživanja III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA ( 054 do 062). Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe 2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe 3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe 4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih 5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih 6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim 7. Ulaganja u vrijednosne papire 8. Dani zajmovi, depoziti i slično 9. Ostala financijska imovina IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI E) UKUPNO AKTIVA ( ) F) IZVANBILANČNI ZAPISI PASIVA A) KAPITAL I REZERVE ( 068 do ) I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL II. KAPITALNE REZERVE III. REZERVE IZ DOBITI ( ). Zakonske rezerve 2. Rezerve za vlastite dionice 3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka) 4. Statutarne rezerve 5. Ostale rezerve IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI ( 078 do 080). Fer vrijednost financijske imovine raspoložive za prodaju 2. Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova 3. Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvu VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK ( ). Zadržana dobit 2. Preneseni gubitak VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE ( ). Dobit poslovne godine 2. Gubitak poslovne godine VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES B) REZERVIRANJA ( 089 do 094). Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze 2. Rezerviranja za porezne obveze 3. Rezerviranja za započete sudske sporove 4. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava Prethodna godina POD-BIL Tekuća godina

3 Naziv pozicije 5. Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima 6. Druga rezerviranja C) DUGOROČNE OBVEZE ( 096 do 06). Obveze prema poduzetnicima unutar grupe BILANCA stanje na dan Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe 3. Obveze prema društvima povezanim 4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih 5. Obveze za zajmove, depozite i slično 6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama 7. Obveze za predujmove 8. Obveze prema dobavljačima 9. Obveze po vrijednosnim papirima 0. Ostale dugoročne obveze. Odgođena porezna obveza D) KRATKOROČNE OBVEZE ( 08 do 2). Obveze prema poduzetnicima unutar grupe 2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe 3. Obveze prema društvima povezanim 4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih 5. Obveze za zajmove, depozite i slično 6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama 7. Obveze za predujmove 8. Obveze prema dobavljačima 9. Obveze po vrijednosnim papirima 0. Obveze prema zaposlenicima. Obveze za poreze, doprinose i sličana davanja 2. Obveze s osnove udjela u rezultatu 3. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji 4. Ostale kratkoročne obveze E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA F) UKUPNO PASIVA ( ) G) IZVANBILANČNI ZAPISI Prethodna godina POD-BIL Tekuća godina

4 I. POSLOVNI PRIHODI ( 26 do 30). Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe 2. Prihodi od prodaje (izvan grupe) 3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga 4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe 5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe) II. POSLOVNI RASHODI ( ). Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda 2. Materijalni troškovi ( 34 do 36) a) Troškovi sirovina i materijala b) Troškovi prodane robe c) Ostali vanjski troškovi 3. Troškovi osoblja ( 38 do 40) a) Neto plaće i nadnice 4. Tečajne razlike i drugi rashodi Naziv pozicije b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća c) Doprinosi na plaće 4. Amortizacija 5. Ostali troškovi 6. Vrijednosna usklađenja ( 44+45) a) dugotrajne imovine osim financijske imovine b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine 7. Rezerviranja ( 47 do 52) a) Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze b) Rezerviranja za porezne obveze c) Rezerviranja za započete sudske sporove 5. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine 6. Vrijednosna usklađenja financijske imovine RAČUN DOBITI I GUBITKA za razdoblje do d) Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava e) Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima f) Druga rezerviranja 8. Ostali poslovni rashodi III. FINANCIJSKI PRIHODI ( 55 do 64). Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe 2. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesima 3. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova poduzetnicima unutar grupe 4. Ostali prihodi s osnove kamata iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe 5. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe 6. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova 7. Ostali prihodi s osnove kamata 8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi 9. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine 0. Ostali financijski prihodi IV. FINANCIJSKI RASHODI ( 66 do 72). Rashodi s osnove kamata i slični rashodi s poduzetnicima unutar grupe 2. Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe 3. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi 7. Ostali financijski rashodi V. UDIO U DOBITI OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM VI. UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA Prethodna godina Tekuća godina POD-RDG

5 VII. UDIO U GUBITKU OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM VIII. UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA IX. UKUPNI PRIHODI ( ) X. UKUPNI RASHODI ( ) XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA ( 77-78). Dobit prije oporezivanja ( 77-78) 2. Gubitak prije oporezivanja ( 78-77) XII. POREZ NA DOBIT XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA ( 79-82). Dobit razdoblja ( 79-82) 2. Gubitak razdoblja ( 82-79) PREKINUTO POSLOVANJE (popunjava poduzetnik obveznika MSFI-a samo ako ima prekinuto poslovanje) XIV. DOBIT ILI GUBITAK PREKINUTOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA ( 87-88). Dobit prekinutog poslovanja prije oporezivanja 2. Gubitak prekinutog poslovanja prije oporezivanja XV. POREZ NA DOBIT PREKINUTOG POSLOVANJA. Dobit prekinutog poslovanja za razdoblje ( 86-89) 2. Gubitak prekinutog poslovanja za razdoblje ( 89-86) UKUPNO POSLOVANJE (popunjava samo poduzetnik obveznik MSFI-a koji ima prekinuto poslovanje) XVI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA ( 79+86). Dobit prije oporezivanja ( 92) 2. Gubitak prije oporezivanja ( 92) XVII. POREZ NA DOBIT ( 82+89) XVIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA ( 92-95). Dobit razdoblja ( 92-95) 2. Gubitak razdoblja ( 95-92) DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj) XIX. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA ( ). Pripisana imateljima kapitala matice 2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a) I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA II. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA ( 204 do 2). Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja 2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i 3. Dobit ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju 4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanih tokova 5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu 6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih 7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja 8. Ostale nevlasničke promjene kapitala III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVATNU DOBIT RAZDOBLJA IV. NETO OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK ( ) V. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA ( ) VI. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA ( 26+27). Pripisana imateljima kapitala matice 2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani izvještaj)

6 IZVJEŠTAJ O NOVČANIM TOKOVIMA - Indirektna metoda u razdoblju do POD-NTI Novčani tokovi od poslovnih aktivnosti. Dobit prije oporezivanja 2. Usklađenja ( 003 do 00): f) Rezerviranja g) Tečajne razlike (nerealizirane) h) Ostala usklađenja za nenovčane transakcije i nerealizirane dobitke i gubitke I. Povećanje ili smanjenje novčanih tokova prije promjena u radnom kapitalu ( ) 3. Promjene u radnom kapitalu ( 03 do 06) a) Povećanje ili smanjenje kratkoročnih obveza b) Povećanje ili smanjenje kratkotrajnih potraživanja c) Povećanje ili smanjenje zaliha d) Ostala povećanja ili smanjenja radnog kapitala 4. Novčani izdaci za kamate A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI ( 07 do 09) Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti 3. Novčani primici od kamata 4. Novčani primici od dividendi 2. Novčani izdaci za stjecanje financijskih instrumenata 5. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti Novčani tokovi od financijskih aktivnosti 3. Novčani izdaci za financijski najam Naziv pozicije a) Amortizacija b) Dobici i gubici od prodaje i vrijednosna usklađenja dugotrajne materijalne i c) Dobici i gubici od prodaje i nerealizirani dobici i gubici i vrijednosno usklađenje financijske imovine d) Prihodi od kamata i dividendi e) Rashodi od kamata II. Novac iz poslovanja ( 0+02) 5. Plaćeni porez na dobit. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i 2. Novčani primici od prodaje financijskih instrumenata 5. Novačani primici s osnove povrata danih zajmova i štednih uloga 6. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti ( 02 do 026). Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i 3. Novačani izdaci s osnove danih zajmova i štednih uloga za razdoblje 4. Stjecanje ovisnog društva, umanjeno za stečeni novac IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti ( 028 do 032) B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI ( ). Novčani primici od povećanja temeljnog (upisanog) kapitala 2. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata 3. Novčani primici od glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi 4. Ostali novčani primici od financijskih aktivnosti V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti ( 035 do 038). Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i dužničkih financijskih instrumenata 2. Novčani izdaci za isplatu dividendi 4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica i smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala 5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti ( 040 do 044) C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI ( ). Nerealizirane tečajne razlike po novcu i novčanim ekvivalentima D) NETO POVEĆANJE ILI SMANJENJE NOVČANNIH TOKOVA ( ) E) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA F) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA ( ) Prethodna godina Tekuća godina

7 Izvještaj o promjenama kapitala za razdoblje od do POD-PK Raspodjeljivo imateljima kapitala matice Opis pozicije Temeljni (upisani) kapital Kapitalne rezerve Zakonske rezerve Rezerve za vlastite dionice Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka) Statutarne rezerve Ostale rezerve Revalorizacijske rezerve Prethodno razdoblje. Stanje. siječnja prethodnog razdoblja 2. Promjene računovodstvenih politika 3. Ispravak pogreški 4. Stanje. siječnja prethodnog razdoblja ( 0 do 03) 5. Dobit/gubitak razdoblja 6. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja 7. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i 8. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju 9. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka 0. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih 2. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja 3. Ostale nevlasničke promjene kapitala 4. Porez na transakcije priznate direktno u kapitalu 5. Povećanje/smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala (osim reinvestiranjem dobiti i u postupku predstečajne nagodbe 6. Povećanje temeljnog (upisanog) kapitala reinvestiranjem dobiti 7. Povećanje temeljnog (upisanog) kapitala u postupku predstečajne nagodbe 8. Otkup vlastitih dionica/udjela 9. Isplata udjela u dobiti/dividende 20. Ostale raspodjele vlasnicima 2. Prijenos u pozicije rezervi po godišnjem rasporedu 22. Povećanje rezervi u postupku predstečajne nagodbe 23. Stanje 3. prosinca prethodnog razdoblja (04 do 22) DODATAK IZVJEŠTAJU O PROMJENAMA KAPITALA (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a) I. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT PRETHODNOG RAZDOBLJA, UMANJENO ZA POREZE ( 06 do 4) II. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK PRETHODNOG RAZDOBLJA ( 05+24) III. TRANSAKCIJE S VLASNICIMA PRETHODNOG RAZDOBLJA PRIZNATE DIREKTNO U KAPITALU ( 5 do 22)

8 Izvještaj o promjenama kapitala za razdoblje od do POD-PK Raspodjeljivo imateljima kapitala matice Opis pozicije Temeljni (upisani) kapital Kapitalne rezerve Zakonske rezerve Rezerve za vlastite dionice Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka) Statutarne rezerve Ostale rezerve Revalorizacijske rezerve Tekuće razdoblje. Stanje. siječnja tekućeg razdoblja 2. Promjene računovodstvenih politika 3. Ispravak pogreški 4. Stanje. siječnja tekućeg razdoblja ( 27 do 29) 5. Dobit/gubitak razdoblja 6. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja 7. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i 8. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju 9. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka 0. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih 2. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja 3. Ostale nevlasničke promjene kapitala 4. Porez na transakcije priznate direktno u kapitalu 5. Povećanje/smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala (osim reinvestiranjem dobiti i u postupku predstečajne nagodbe) 6. Povećanje temeljnog (upisanog) kapitala reinvestiranjem dobiti 7. Povećanje temeljnog (upisanog) kapitala u postupku predstečajne nagodbe 8. Otkup vlastitih dionica/udjela 9. Isplata udjela u dobiti/dividende 20. Ostale raspodjele vlasnicima 2. Prijenos u pozicije rezervi po godišnjem rasporedu 22. Povećanje rezervi u postupku predstečajne nagodbe 23. Stanje 3. prosinca tekućeg razdoblja ( 30 do 48) DODATAK IZVJEŠTAJU O PROMJENAMA KAPITALA (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a) I. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT TEKUĆEG RAZDOBLJA, UMANJENO ZA POREZE ( 32 do 40) II. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK TEKUĆEG RAZDOBLJA ( ) III. TRANSAKCIJE S VLASNICIMA TEKUĆEG RAZDOBLJA PRIZNATE DIREKTNO U KAPITALU ( 4 do 48)

9 Izvještaj o promjenama kapitala za razdoblje od do POD-PK Prethodno razdoblje Opis pozicije. Stanje. siječnja prethodnog razdoblja 2. Promjene računovodstvenih politika 3. Ispravak pogreški 4. Stanje. siječnja prethodnog razdoblja ( 0 do 03) 5. Dobit/gubitak razdoblja 6. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja 7. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i 8. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju 9. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka 0. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih 2. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja 3. Ostale nevlasničke promjene kapitala 4. Porez na transakcije priznate direktno u kapitalu 5. Povećanje/smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala (osim reinvestiranjem dobiti i u postupku predstečajne nagodbe 6. Povećanje temeljnog (upisanog) kapitala reinvestiranjem dobiti 7. Povećanje temeljnog (upisanog) kapitala u postupku predstečajne nagodbe 8. Otkup vlastitih dionica/udjela 9. Isplata udjela u dobiti/dividende 20. Ostale raspodjele vlasnicima 2. Prijenos u pozicije rezervi po godišnjem rasporedu 22. Povećanje rezervi u postupku predstečajne nagodbe 23. Stanje 3. prosinca prethodnog razdoblja (04 do 22) I. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT PRETHODNOG RAZDOBLJA, UMANJENO ZA POREZE ( 06 do 4) II. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK PRETHODNOG RAZDOBLJA ( 05+24) III. TRANSAKCIJE S VLASNICIMA PRETHODNOG RAZDOBLJA PRIZNATE DIREKTNO U KAPITALU ( 5 do 22) DODATAK IZVJEŠTAJU O PROMJENAMA KAPITALA (popunjava poduzetnik obvezn Fer vrijednost financijske imovine raspoložive za prodaju Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvo Zadržana dobit / preneseni gubitak Dobit / gubitak poslovne godine Ukupno raspodjeljivo imateljima kapitala matice 7 (4 do do 6) Manjinski (nekontrolirajući) interes Ukupno kapital i rezerve 8 9 (7+8)

10 Izvještaj o promjenama kapitala za razdoblje od do POD-PK Tekuće razdoblje Opis pozicije. Stanje. siječnja tekućeg razdoblja 2. Promjene računovodstvenih politika 3. Ispravak pogreški 4. Stanje. siječnja tekućeg razdoblja ( 27 do 29) 5. Dobit/gubitak razdoblja 6. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja 7. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i 8. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju 9. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka 0. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih 2. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja 3. Ostale nevlasničke promjene kapitala 4. Porez na transakcije priznate direktno u kapitalu 5. Povećanje/smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala (osim reinvestiranjem dobiti i u postupku predstečajne nagodbe) 6. Povećanje temeljnog (upisanog) kapitala reinvestiranjem dobiti 7. Povećanje temeljnog (upisanog) kapitala u postupku predstečajne nagodbe 8. Otkup vlastitih dionica/udjela 9. Isplata udjela u dobiti/dividende 20. Ostale raspodjele vlasnicima 2. Prijenos u pozicije rezervi po godišnjem rasporedu 22. Povećanje rezervi u postupku predstečajne nagodbe 23. Stanje 3. prosinca tekućeg razdoblja ( 30 do 48) 2 3 DODATAK IZVJEŠTAJU O PROMJENAMA KAPITALA (popunjava poduzetnik obvezn I. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT TEKUĆEG RAZDOBLJA, UMANJENO ZA POREZE ( 32 do 40) II. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK TEKUĆEG RAZDOBLJA ( ) III. TRANSAKCIJE S VLASNICIMA TEKUĆEG RAZDOBLJA PRIZNATE DIREKTNO U KAPITALU ( 4 do 48) Fer vrijednost financijske imovine raspoložive za prodaju Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvo Zadržana dobit / preneseni gubitak Dobit / gubitak poslovne godine Ukupno raspodjeljivo imateljima kapitala matice 7 (4 do do 6) Manjinski (nekontrolirajući) interes Ukupno kapital i rezerve 8 9 (7+8)

GFI-2016_IVB_bil_rdg_nt

GFI-2016_IVB_bil_rdg_nt BILANCA POD-BIL AKTIVA A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL B) DUGOTRAJNA IMOVINA ( 003+00+020+03+036) I. NEMATERIJALNA IMOVINA ( 004 do 009). Izdaci za razvoj 2. Koncesije, patenti, licencije,

Више

BILANCA stanje na dan Obrazac POD-BIL Obveznik: ; JADRAN KAPITAL d.d. Naziv pozicije AKTIVA A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLA

BILANCA stanje na dan Obrazac POD-BIL Obveznik: ; JADRAN KAPITAL d.d. Naziv pozicije AKTIVA A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLA BILANCA stanje na dan 30.06.205. POD-BIL AKTIVA A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+00+020+029+033) I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009). Izdaci za razvoj 2. Koncesije,

Више

BILANCA stanje na dan Obveznik: FTB TURIZAM d.d. ZAGREB Naziv pozicije 1 AOP oznaka Prethodna godina (neto) Tekuća godina (neto) A) P

BILANCA stanje na dan Obveznik: FTB TURIZAM d.d. ZAGREB Naziv pozicije 1 AOP oznaka Prethodna godina (neto) Tekuća godina (neto) A) P BILANCA stanje na dan 31.12.2017 Obveznik: FTB TURIZAM d.d. ZAGREB Naziv pozicije 1 AOP oznaka Prethodna (neto) Tekuća (neto) 2 3 4 A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL B) DUGOTRAJNA IMOVINA

Више

BILANCA stanje na dan Obveznik: FTB TURIZAM d.d. ZAGREB Naziv pozicije 1 AOP oznaka Prethodna godina (neto) Tekuća godina (neto) A) P

BILANCA stanje na dan Obveznik: FTB TURIZAM d.d. ZAGREB Naziv pozicije 1 AOP oznaka Prethodna godina (neto) Tekuća godina (neto) A) P BILANCA stanje na dan 31.12.2017 Obveznik: FTB TURIZAM d.d. ZAGREB Naziv pozicije 1 AOP oznaka Prethodna (neto) Tekuća (neto) 2 3 4 A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL B) DUGOTRAJNA IMOVINA

Више

Obveznik: FTB TURIZAM d.d. ZAGREB Naziv pozicije 1 BILANCA stanje na dan AOP oznaka Prethodno razdoblje Tekuće razdoblje 2 3 4

Obveznik: FTB TURIZAM d.d. ZAGREB Naziv pozicije 1 BILANCA stanje na dan AOP oznaka Prethodno razdoblje Tekuće razdoblje 2 3 4 Obveznik: FTB TURIZAM d.d. ZAGREB Naziv pozicije 1 BILANCA stanje na dan 31.03.2017. AOP oznaka Prethodno razdoblje 31.12.2016. Tekuće razdoblje 2 3 4 A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL B)

Више

BILANCA stanje na dan Obveznik: LIBURNIA RIVIERA HOTELI d.d. OPATIJA Naziv pozicije 1 AOP oznaka Prethodna godina (neto) Tekuća godina (net

BILANCA stanje na dan Obveznik: LIBURNIA RIVIERA HOTELI d.d. OPATIJA Naziv pozicije 1 AOP oznaka Prethodna godina (neto) Tekuća godina (net BILANCA stanje na dan 31.12.2017 Obveznik: LIBURNIA RIVIERA HOTELI d.d. OPATIJA Naziv pozicije 1 AOP oznaka Prethodna (neto) Tekuća (neto) 2 3 4 A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL B) DUGOTRAJNA

Више

Temeljem Zakona o tržištu kapitala (NN 88/08 i 146/08) i članka Izvještaj za period od I III Sadržaj: 1. Skraćeni set financijskih izv

Temeljem Zakona o tržištu kapitala (NN 88/08 i 146/08) i članka Izvještaj za period od I III Sadržaj: 1. Skraćeni set financijskih izv Temeljem Zakona o tržištu kapitala (NN 88/08 i 146/08) i članka 403. 410. Izvještaj za period od I III 2015. Sadržaj: 1. Skraćeni set financijskih izvještaja za period od 01.01. do 31.03.2015. godine 2.

Више

TFI-POD

TFI-POD BILANCA stanje na dan 3.2.20. Prethodno Tekuće A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+00+020+029+033) I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do ). Izdaci za razvoj 2. Koncesije,

Више

Prilog 1. Razdoblje izvještavanja: do Matični broj (MB): Godišnji financijski izvještaj poduzetnika GFI-POD Matični bro

Prilog 1. Razdoblje izvještavanja: do Matični broj (MB): Godišnji financijski izvještaj poduzetnika GFI-POD Matični bro Prilog 1. Razdoblje izvještavanja: 1.1.2016. do 31.12.2016. Matični broj (MB): 03026264 Godišnji financijski izvještaj poduzetnika GFI-POD Matični broj subjekta (MBS): 070020360 Osobni identifikacijski

Више

TFI-POD

TFI-POD Temeljem Zakona o tržištu kapitala (NN 88/08 i 146/08) i članka 403. 410. Financijski izvještaj za period od I VI 2012. godine Sadržaj: 1. Skraćeni set financijskih izvještaja za period od 01.01. do 30.06.2012.

Више

KONSOLIDIRANI IZVJEŠTAJ O POSLOVANJU ZA RAZDOBLJE BELJE d.d. KONSOLIDIRANI IZVJEŠTAJ O POSLOVANJU

KONSOLIDIRANI IZVJEŠTAJ O POSLOVANJU ZA RAZDOBLJE BELJE d.d. KONSOLIDIRANI IZVJEŠTAJ O POSLOVANJU KONSOLIDIRANI IZVJEŠTAJ O POSLOVANJU ZA RAZDOBLJE 1. - 3.2017. SADRŽAJ OPĆI PODACI... 3 IZVJEŠTAJ O OSTVARENIM REZULTATIMA POSLOVANJA BELJA D.D. ZA RAZDOBLJE 1. 3. 2017. GODINE... 4 OPĆI PODACI Belje d.d.

Више

HEP d.d. NEREVIDIRANI POLUGODIŠNJI NEKONSOLIDIRANI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA RAZDOBLJE I VI Zagreb, rujan 2018.

HEP d.d. NEREVIDIRANI POLUGODIŠNJI NEKONSOLIDIRANI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA RAZDOBLJE I VI Zagreb, rujan 2018. HEP d.d. NEREVIDIRANI POLUGODIŠNJI NEKONSOLIDIRANI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA RAZDOBLJE I VI 2018. Zagreb, rujan 2018. SADRŽAJ: I. IZVJEŠĆE UPRAVE O FINANCIJSKOM POLOŽAJU I ANALIZA REZULTATA POSLOVANJA MEĐUIZVJEŠTAJ

Више

DIONIČKO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU I PROMET ALKOHOLNIH I BEZALKOHOLNIH PIĆA ZADAR BIOGRADSKA CESTA 64 A ZADAR OIB: IBAN : KBZ HR

DIONIČKO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU I PROMET ALKOHOLNIH I BEZALKOHOLNIH PIĆA ZADAR BIOGRADSKA CESTA 64 A ZADAR OIB: IBAN : KBZ HR DIONIČKO DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU I PROMET ALKOHOLNIH I BEZALKOHOLNIH PIĆA ZADAR BIOGRADSKA CESTA 64 A 23000 ZADAR OIB: 07602786563 IBAN : KBZ HR46 24810001128002288 TELEFONI: Centrala : 023 208 808, Uprava

Више

(Microsoft Word - Tromjese\350ni izvje\232taji_300911_nerevidirani_konsolidirani.doc)

(Microsoft Word - Tromjese\350ni  izvje\232taji_300911_nerevidirani_konsolidirani.doc) ULJANIK d.d. Pula Konsolidirani Tromjesečni izvještaj za razdoblje od 1. siječnja do 30. rujna 2011. Pula, listopad 2011. SADRŽAJ Financijski izvještaji Konsolidirana bilanca Konsolidirani račun dobiti

Више

Prilog 1. Razdoblje izvještavanja: do Matični broj (MB): Godišnji financijski izvještaj poduzetnika GFI-POD Matični b

Prilog 1. Razdoblje izvještavanja: do Matični broj (MB): Godišnji financijski izvještaj poduzetnika GFI-POD Matični b Prilog 1. Razdoblje izvještavanja: 01.01.2017. do 31.12.2017. Matični broj (MB): 03674223 Godišnji financijski izvještaj poduzetnika GFI-POD Matični broj subjekta (MBS): 080004355 Osobni identifikacijski

Више

TFI-POD

TFI-POD Prilog. Razdoblje izvještavanja:..206 do 3.2.206 Matični broj (MB): 0924737 Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD Matični broj subjekta (MBS): 040258 Osobni identifikacijski broj 2298253360

Више

Prilog 1. Razdoblje izvještavanja: do Matični broj (MB): Godišnji financijski izvještaj poduzetnika GFI-POD Matični b

Prilog 1. Razdoblje izvještavanja: do Matični broj (MB): Godišnji financijski izvještaj poduzetnika GFI-POD Matični b Prilog 1. Razdoblje izvještavanja: 01.01.2017. do 31.12.2017. Matični broj (MB): 03674223 Godišnji financijski izvještaj poduzetnika GFI-POD Matični broj subjekta (MBS): 080004355 Osobni identifikacijski

Више

KONSOLIDIRANI IZVJEŠTAJ O POSLOVANJU ZA RAZDOBLJE BELJE d.d. KONSOLIDIRANI IZVJEŠTAJ O POSLOVANJU

KONSOLIDIRANI IZVJEŠTAJ O POSLOVANJU ZA RAZDOBLJE BELJE d.d. KONSOLIDIRANI IZVJEŠTAJ O POSLOVANJU KONSOLIDIRANI IZVJEŠTAJ O POSLOVANJU ZA RAZDOBLJE 1. - 9.2017. SADRŽAJ OPĆI PODACI... 3 IZVJEŠTAJ O OSTVARENIM REZULTATIMA POSLOVANJA BELJA D.D. ZA RAZDOBLJE 1. 9. 2017. GODINE... 4 I Z J A V A... 11 OPĆI

Више

OLYMPIA VODICE D.D. FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI

OLYMPIA VODICE D.D. FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI OLYMPIA VODICE D.D. FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI 01.01.2016. 30.09.2016. MEĐUIZVJEŠTAJ UPRAVE ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2016. 30.09.2016. U prvih devet mjeseci 2016. godine ostvareni su ukupni prihodi u iznosu od

Више

Referentna stranica ,25 Kontrolni broj GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ PODUZETNIKA za godinu Vrsta posla: 777 Vrsta izvještaja: Mati

Referentna stranica ,25 Kontrolni broj GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ PODUZETNIKA za godinu Vrsta posla: 777 Vrsta izvještaja: Mati Referentna stranica 3.557.02.4,25 Kontrolni broj GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ PODUZETNIKA za 205. godinu Vrsta posla: 777 Vrsta izvještaja: Matični broj (MB): Matični broj suda (MBS): 0 0638840 080432283

Више

BILANCA stanje na dan Naziv pozicije AOP oznaka Prethodno razdoblje Tekuće razdoblje AKTIVA A) POTRAŢIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITA

BILANCA stanje na dan Naziv pozicije AOP oznaka Prethodno razdoblje Tekuće razdoblje AKTIVA A) POTRAŢIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITA BILANCA stanje na dan 3.03.200. Naziv pozicije Prethodno Tekuće AKTIVA A) POTRAŢIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL B) DUGOTRAJNA IMOVINA I. NEMATERIJALNA IMOVINA II. MATERIJALNA IMOVINA III. DUGOTRAJNA

Више

Referentna stranica ,83 Kontrolni broj GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ PODUZETNIKA za godinu Vrsta posla: 777 Vrsta izvještaja: 10 Mat

Referentna stranica ,83 Kontrolni broj GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ PODUZETNIKA za godinu Vrsta posla: 777 Vrsta izvještaja: 10 Mat Referentna stranica 299.89.89,83 Kontrolni broj GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ PODUZETNIKA za 205. godinu Vrsta posla: 777 Vrsta izvještaja: 0 Matični broj (MB): 0304593 Matični broj suda (MBS): 0806344

Више

TFI POD

TFI POD 2 Devetomjese ni izvještaj za 2012.godinu 3 5 BILANCA stanje na dan 30.09.2012. Naziv pozicije Prethodno Teku e A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLA ENI KAPITAL B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)

Више

Prilog 1. Razdoblje izvještavanja: do Matični broj (MB): Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD Matični bro

Prilog 1. Razdoblje izvještavanja: do Matični broj (MB): Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD Matični bro Prilog 1. Razdoblje izvještavanja: 1.1.2015 do 30.6.2015 Matični broj (MB): 01924737 Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD Matični broj subjekta (MBS): 040211518 Osobni identifikacijski

Више

Brodogradilište d.d. HR RIJEKA, Liburnijska 3 HRVATSKA, p.p web: Tel.: +385 (0) 51

Brodogradilište d.d. HR RIJEKA, Liburnijska 3 HRVATSKA, p.p web:   Tel.: +385 (0) 51 Brodogradilište d.d. HR 51000 RIJEKA, Liburnijska 3 HRVATSKA, p.p. 197 e-mail: gmanageroffice.3maj @uljanik.hr, web: www.uljanik.hr Tel.: +385 (0) 51 611-111 +385 (0) 51 611-000 Fax.: +385 (0) 51 611-870

Више

Referentna stranica ,99 Kontrolni broj GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ PODUZETNIKA za godinu Vrsta posla: 777 Vrsta izvještaja: Mati

Referentna stranica ,99 Kontrolni broj GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ PODUZETNIKA za godinu Vrsta posla: 777 Vrsta izvještaja: Mati Referentna stranica 1.205.770.925,99 Kontrolni broj GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ PODUZETNIKA za 2011. godinu Vrsta posla: 777 Vrsta izvještaja: Matični broj (MB): Matični broj suda (MBS): 10 01581392

Више

Referentna stranica ,99 Kontrolni broj GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ PODUZETNIKA za godinu Vrsta posla: 777 Vrsta izvještaja: Mati

Referentna stranica ,99 Kontrolni broj GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ PODUZETNIKA za godinu Vrsta posla: 777 Vrsta izvještaja: Mati Referentna stranica 5.986.427.485,99 Kontrolni broj GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ PODUZETNIKA za 204. godinu Vrsta posla: 777 Vrsta izvještaja: Matični broj (MB): Matični broj suda (MBS): 0 00539 080048

Више

Prilog 1. Razdoblje izvještavanja: do Matični broj (MB): Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD Matični bro

Prilog 1. Razdoblje izvještavanja: do Matični broj (MB): Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD Matični bro Prilog 1. Razdoblje izvještavanja: 1.1.2014 do 30.9.2014 Matični broj (MB): 01924737 Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD Matični broj subjekta (MBS): 040211518 Osobni identifikacijski

Више

Prilog 1. Razdoblje izvještavanja: do Matični broj (MB): Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD Matični br

Prilog 1. Razdoblje izvještavanja: do Matični broj (MB): Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD Matični br Prilog 1. Razdoblje izvještavanja: 1.1.2014 do 31.12.2014 Matični broj (MB): 01924737 Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD Matični broj subjekta (MBS): 040211518 Osobni identifikacijski

Више

Referentna stranica ,91 Kontrolni broj GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ PODUZETNIKA za godinu Vrsta posla: 777 Vrsta izvještaja: Matičn

Referentna stranica ,91 Kontrolni broj GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ PODUZETNIKA za godinu Vrsta posla: 777 Vrsta izvještaja: Matičn Referentna stranica 280.457.339,9 Kontrolni broj GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ PODUZETNIKA za 204. godinu Vrsta posla: 777 Vrsta izvještaja: Matični broj (MB): Matični broj suda (MBS): 0 0304593 0806344

Више

3 Kons 1 Q 2012 xls.xls

3 Kons 1 Q 2012 xls.xls Prilog. Razdoblje izvještavanja: 0.0.202 do 3.03.202 Matični broj (MB): 03333477 Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD Matični broj subjekta (MBS): 040000833 Osobni identifikacijski broj

Више

TFI-POD

TFI-POD Prilog 1. Razdoblje izvještavanja: 01.01.2017. do 30.06.2017. Matični broj (MB): 03715957 Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD Matični broj subjekta (MBS): 040004561 Osobni identifikacijski

Више

Financijsko izvješće za III tromjesečje Solaris d.d (konsolidirano)

Financijsko izvješće za III tromjesečje Solaris d.d (konsolidirano) Obveznik: SOLARIS DD KONSOLIDIRANA BILANCA (Grupa Solaris) stanje na dan 30.09.2017. Naziv pozicije AKTIVA A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAENI KAPITAL B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033) I.

Више

Financijsko izvješće za I polugodište Solaris d.d (konsolidirano)

Financijsko izvješće za I polugodište Solaris d.d (konsolidirano) Obveznik: SOLARIS DD KONSOLIDIRANA BILANCA (Grupa Solaris) stanje na dan 30.06.2017. Naziv pozicije AKTIVA A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAENI KAPITAL B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033) I.

Више

AG-Nerevidirani_4Q2017

AG-Nerevidirani_4Q2017 Adris Grupa d.d. Tromjesečni nerevidirani financijski izvještaji na dan 31. prosinca 2017. godine Adris Grupa d.d. / Obala Vladimira Nazora 1 / 52210 Rovinj, Hrvatska tel.: +385 (0)52 801 000, 801 122;

Више

Godišnje konsolidirano izvješće za 2016.godinu - Grupa Solaris-2.pdf

Godišnje konsolidirano izvješće za 2016.godinu - Grupa Solaris-2.pdf Solaris d.d., Šibenik GODIŠNJE KONSOLIDIRANO IZVJEŠE ZA 2016. GODINU Šibenik, travanj 2016.godine Obveznik: SOLARIS DD KONSOLIDIRANA BILANCA (Grupa Solaris) Naziv pozicije AKTIVA A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI

Више

LUKA PLOČE d.d. Trg kralja Tomislava Ploče OIB: LUKA PLOČE d.d. REVIDIRANI NEKONSOLIDIRANI IZVJEŠTAJ ZA RAZDOBLJE OD DO 3

LUKA PLOČE d.d. Trg kralja Tomislava Ploče OIB: LUKA PLOČE d.d. REVIDIRANI NEKONSOLIDIRANI IZVJEŠTAJ ZA RAZDOBLJE OD DO 3 LUKA PLOČE d.d. Trg kralja Tomislava 21 20 340 Ploče OIB: 51228874907 LUKA PLOČE d.d. REVIDIRANI NEKONSOLIDIRANI IZVJEŠTAJ ZA RAZDOBLJE OD 01.01. DO 31.12.2014. Ploče, travanj 2015. godine SADRŽAJ: a)

Више

SH grupa TFI-POD_KONSOLIDIRANI_NEREVIDIRANI_Q3_2014_HRV.xls

SH grupa TFI-POD_KONSOLIDIRANI_NEREVIDIRANI_Q3_2014_HRV.xls Prilog 1. Razdoblje izvještavanja: 1.1.2014 do 30.09.2014. Matični broj (MB): 3426980 Godišnji financijski izvještaj poduzetnika GFI-POD Matični broj subjekta (MBS): 060004796 Osobni identifikacijski broj

Више

Prilog 1. Razdoblje izvještavanja: do Matični broj (MB): Godišnji financijski izvještaj poduzetnika GFI-POD Matični broj

Prilog 1. Razdoblje izvještavanja: do Matični broj (MB): Godišnji financijski izvještaj poduzetnika GFI-POD Matični broj Prilog 1. Razdoblje izvještavanja: 1.1.2014 do 31.12.2014 Matični broj (MB): 03715957 Godišnji financijski izvještaj poduzetnika GFI-POD Matični broj subjekta (MBS): 040004561 Osobni identifikacijski broj

Више

Adris_Q4_naslovnica_međuizvještaj_

Adris_Q4_naslovnica_međuizvještaj_ Adris Grupa d.d. Tromjesečni financijski izvještaji na dan 31. prosinac 2012. godine Adris Grupa d.d. / Obala Vladimira Nazora 1 / 52210 Rovinj, Hrvatska tel.: +385 (0)52 801 000, 801 122; fax: +385 (0)52

Више

Obveznik: PLAVA LAGUNA D.D. Naziv pozicije 1 BILANCA stanje na dan AOP Prethodno Tekuće razdoblje oznaka razdoblje A) POTRAŽIVANJA Z

Obveznik: PLAVA LAGUNA D.D. Naziv pozicije 1 BILANCA stanje na dan AOP Prethodno Tekuće razdoblje oznaka razdoblje A) POTRAŽIVANJA Z Obveznik: PLAVA LAGUNA D.D. Naziv pozicije 1 BILANCA stanje na dan 30.06.2016. AOP Prethodno Tekuće razdoblje oznaka razdoblje 2 3 4 A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL B) DUGOTRAJNA IMOVINA

Више

pdfTFI-POD

pdfTFI-POD OLYMPIA VODICE D.D. FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI 01.01.2013. 30.06.2013. MEðUIZVJEŠTAJ UPRAVE ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2013. 30.06.2013. U prvom polugodištu 2013.-e godine ostvareni su ukupni prihodi u iznosu od

Више

Izvještaj uprave GRUPA.pdf

Izvještaj uprave GRUPA.pdf Obveznik: PLAVA LAGUNA D.D. 71 1 BILANCA stanje na dan 31.03.2016. AOP Prethodno Tekuće razdoblje oznaka razdoblje 2 3 4 A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)

Више

GRUPA tekst pdf

GRUPA tekst pdf Obveznik: PLAVA LAGUNA D.D. Naziv pozicije 1 BILANCA stanje na dan 30.06.2014. AOP Prethodno Tekuće razdoblje oznaka razdoblje 2 3 4 A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL B) DUGOTRAJNA IMOVINA

Више

Prilog 1. Razdoblje izvještavanja: do Matični broj (MB): Godišnji financijski izvještaj poduzetnika GFI-POD Matični b

Prilog 1. Razdoblje izvještavanja: do Matični broj (MB): Godišnji financijski izvještaj poduzetnika GFI-POD Matični b Prilog 1. Razdoblje izvještavanja: 01.01.2017. do 31.12.2017. Matični broj (MB): 03715957 Godišnji financijski izvještaj poduzetnika GFI-POD Matični broj subjekta (MBS): 040004561 Osobni identifikacijski

Више

Prilog 1. Razdoblje izvještavanja: do Matični broj (MB): Godišnji financijski izvještaj poduzetnika GFI-POD Matični b

Prilog 1. Razdoblje izvještavanja: do Matični broj (MB): Godišnji financijski izvještaj poduzetnika GFI-POD Matični b Prilog 1. Razdoblje izvještavanja: 01.01.2018. do 31.12.2018. Matični broj (MB): 03715957 Godišnji financijski izvještaj poduzetnika GFI-POD Matični broj subjekta (MBS): 040004561 Osobni identifikacijski

Више

GRUPA tekst pdf

GRUPA tekst pdf Obveznik: PLAVA LAGUNA D.D. Naziv pozicije 1 BILANCA stanje na dan 30.09.2014. AOP Prethodno Tekuće razdoblje oznaka razdoblje 2 3 4 A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL B) DUGOTRAJNA IMOVINA

Више

TEKSTILPROMET, dioničko društvo Zagreb, Ulica grada Gospića 1a MEĐUIZVJEŠĆE UPRAVE O POSLOVANJU DRUŠTVA za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2019

TEKSTILPROMET, dioničko društvo Zagreb, Ulica grada Gospića 1a MEĐUIZVJEŠĆE UPRAVE O POSLOVANJU DRUŠTVA za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2019 TEKSTILPROMET, dioničko društvo Zagreb, Ulica grada Gospića 1a O POSLOVANJU DRUŠTVA za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2019. godine ZAGREB, TRAVANJ 2019. godine SADRŽAJ 1. O DRUŠTVU......... 3 2.

Више

Microsoft Word - Tromjesečni_Izvjestaj 1Q2012.doc

Microsoft Word - Tromjesečni_Izvjestaj 1Q2012.doc Godišnji izvještaj za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2017. (revidirani izvještaji) Zagreb, 30. travanj 2018. Sadržaj a) Izvješće Uprave b) Revidirani godišnji financijski izvještaji I. Bilanca

Више

Odgovori na pitanja:

Odgovori na pitanja: Atlantic Grupa d.d. Nekonsolidirani financijski rezultati za tromjesečno razdoblje završeno 31. ožujka 2019. godine (nerevidirano) Sadržaj: I. Izvještaj o rezultatima poslovanja za tromjesečno razdoblje

Више

PLIVA d

PLIVA d LUKA PLOČE d.d. Trg kralja Tomislava 21 20 340 Ploče OIB: 51228874907 GRUPA LUKA PLOČE d.d. Konsolidiran i nerevidiran izvještaj za prvo tromjesečje 2010. godine Ploče, travanj 2010. godine Sadržaj: Konsolidirana

Више

TERMES GRUPA d.d. F. K. Frankopana 99 O S I J E K FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI ZA RAZDOBLJE nekonsolidirani- -među izvještaj poslovods

TERMES GRUPA d.d. F. K. Frankopana 99 O S I J E K FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI ZA RAZDOBLJE nekonsolidirani- -među izvještaj poslovods TERMES GRUPA d.d. F. K. Frankopana 99 O S I J E K FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI ZA RAZDOBLJE 1. 1. - 31. 3. 2017. -nekonsolidirani- -među izvještaj poslovodstva- -izjava o odgovornosti- Osijek, travanj, 2017.

Више

Obrazac: IFP-ID-2 Izvještaj o financijskom položaju IZVJEŠTAJ O FINANCIJSKOM POLOŽAJU INVESTICIJSKOG DRUŠTVA na dan AKTIVA Broj pozicije Op

Obrazac: IFP-ID-2 Izvještaj o financijskom položaju IZVJEŠTAJ O FINANCIJSKOM POLOŽAJU INVESTICIJSKOG DRUŠTVA na dan AKTIVA Broj pozicije Op Obrazac: IFP-ID-2 Izvještaj o financijskom položaju IZVJEŠTAJ O FINANCIJSKOM POLOŽAJU INVESTICIJSKOG DRUŠTVA na dan 3.2.208 AKTIVA Broj pozicije Opis pozicije AOP 3.2. prethodne Na izvještajni datum tekućeg

Више

Microsoft Word _4Q_konsolidirano.doc

Microsoft Word _4Q_konsolidirano.doc d.d. HR 52100 PULA, Flaciusova 1, HRVATSKA, p.p. 114 e-mail: uljanik@uljanik.hr, web: www.uljanik.hr Tel.: +385 (0) 52 213 044 +385 (0) 52 373 102 +385 (0) 52 373 339 Fax.: +385 (0) 52 373 646 ULJANIK

Више

TURISTH TEL d.d. Zadar FINANCIJSKA IZVJEŠĆA ZA PRVO TROMJESEČJE 2019.g. Zadar, travanj, g.

TURISTH TEL d.d. Zadar FINANCIJSKA IZVJEŠĆA ZA PRVO TROMJESEČJE 2019.g. Zadar, travanj, g. TURISTH TEL d.d. Zadar FINANCIJSKA IZVJEŠĆA ZA PRVO TROMJESEČJE 2019.g. Zadar, travanj, 2019. g. SADRŽAJ 1. Izvješće Uprave 2. Financijska izvješća -nekonsolidirana 3. Financijska izvješća-konsolidirana

Више

Financijsko izvješće za 4. tromjesečje 2017

Financijsko izvješće za 4. tromjesečje  2017 FINANCIJSKO IZVJEŠĆE DRUŠTVA I GRUPE ARENA HOSPITALITY GROUP d.d. za četvrto tromjesečje 2017. godine 28. veljače 2018. ARENA HOSPITALITY GROUP, A MEMBER OF PPHE HOTEL GROUP SADRŽAJ MEĐUIZVJEŠĆE POSLOVODSTVA

Више

JADRANSKI NAFTOVOD, dioničko društvo

JADRANSKI NAFTOVOD, dioničko društvo JADRANSKI NAFTOVOD, dioničko društvo Zagreb, Miramarska cesta 24 FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI za razdoblje od 1. siječnja do 30. rujna 2016. Zagreb, listopad 2016. godine JADRANSKI NAFTOVOD, dioničko društvo

Више

GRUPA PLAVA LAGUNA pdf

GRUPA PLAVA LAGUNA pdf Obveznik: PLAVA LAGUNA D.D. Naziv pozicije 1 BILANCA stanje na dan 30.06.2011. AOP oznaka Prethodno razdoblje 2 3 4 Tekuće razdoblje A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL B) DUGOTRAJNA IMOVINA

Више

TERMES GRUPA d.d. F. K. Frankopana 99 O S I J E K FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI ZA RAZDOBLJE nekonsolidirani- -među izvještaj poslovod

TERMES GRUPA d.d. F. K. Frankopana 99 O S I J E K FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI ZA RAZDOBLJE nekonsolidirani- -među izvještaj poslovod TERMES GRUPA d.d. F. K. Frankopana 99 O S I J E K FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI ZA RAZDOBLJE 1. 1. - 31. 12. 2016. -nekonsolidirani- -među izvještaj poslovodstva- -izjava o odgovornosti- Osijek, veljača, 2017.

Више

Međuizvješće poslovodstva grupe AD Plastik i društva AD Plastik d.d. Solin za prvi kvartal 2011.

Međuizvješće poslovodstva grupe AD Plastik i društva AD Plastik d.d. Solin za prvi kvartal 2011. Međuizvješće poslovodstva grupe AD Plastik i društva AD Plastik d.d. Solin za prvi kvartal 20. Solin, travanj 20. Sadržaj a) Uvod u izvješće 2 b) Izvješće poslovodstva Grupe AD Plastik i Društva AD Plastik

Више

LUKA PLOČE d.d. Trg kralja Tomislava Ploče OIB: GRUPA LUKA PLOČE NEREVIDIRANI KONSOLIDIRANI IZVJEŠTAJ ZA RAZDOBLJE OD DO

LUKA PLOČE d.d. Trg kralja Tomislava Ploče OIB: GRUPA LUKA PLOČE NEREVIDIRANI KONSOLIDIRANI IZVJEŠTAJ ZA RAZDOBLJE OD DO LUKA PLOČE d.d. Trg kralja Tomislava 21 20 340 Ploče OIB: 51228874907 GRUPA LUKA PLOČE NEREVIDIRANI KONSOLIDIRANI IZVJEŠTAJ ZA RAZDOBLJE OD 01.01. DO 30.09.2013. Ploče, listopad 2013. godine Međuizvještaj

Више

JADRANSKI NAFTOVOD, dioničko društvo

JADRANSKI NAFTOVOD, dioničko društvo JADRANSKI NAFTOVOD, dioničko društvo Zagreb, Miramarska cesta 24 FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2016. Zagreb, travanj 2016. godine JADRANSKI NAFTOVOD, dioničko društvo

Више

AG-Naslovna_stranica_1Q2019

AG-Naslovna_stranica_1Q2019 ADRIS GRUPA d.d. Tromjesečni nerevidirani financijski izvještaji na dan 31. ožujka 2019. godine ADRIS GRUPA d.d. / Obala Vladimira Nazora 1 / 52210 Rovinj, Hrvatska tel.: +385 (0)52 801 000, 801 122; fax:

Више

Grupa KONČAR D&ST Mokrovićeva 8, ZAGREB KONSOLIDIRANI TROMJESEČNI IZVJEŠTAJ ZA PERIOD GODINE I KONSOLIDIRANI POLUGODIŠNJI IZVJ

Grupa KONČAR D&ST Mokrovićeva 8, ZAGREB KONSOLIDIRANI TROMJESEČNI IZVJEŠTAJ ZA PERIOD GODINE I KONSOLIDIRANI POLUGODIŠNJI IZVJ Grupa KONČAR D&ST Mokrovićeva 8, ZAGREB KONSOLIDIRANI TROMJESEČNI IZVJEŠTAJ ZA PERIOD 01.04.2018. 30.06.2018. GODINE I KONSOLIDIRANI POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ ZA PERIOD 01.01.2018. 30.06.2018. U Zagrebu,

Више

Konsolidirano i nerevidirano izvješće1Q-2010_TFI-POD.xls

Konsolidirano i nerevidirano izvješće1Q-2010_TFI-POD.xls PRILOG. Razdoblje izvještavanja:..200 do 3.3.200 Matični broj (MB): 0327553 Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika-tfi-pod Matični broj subjekta (MBS): 08000093 Osobni identifikacijski broj 479242222

Више

TFI-POD za HANFU i BURZU.xls

TFI-POD za HANFU i BURZU.xls Prilog 1. Razdoblje izvještavanja: 1.1.2017. do 30.06.2017. Matični broj (MB): 03026264 Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD Matični broj subjekta (MBS): 070020360 Osobni identifikacijski

Више

TFI-POD_ xls

TFI-POD_ xls PRILOG. Razdoblje izvještavanja: 0/0/200 do 3/03/200 Matični broj (MB): 06790 Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika-tfi-pod Matični broj subjekta (MBS): 080245039 Osobni identifikacijski broj 7499246

Више

INTERIM FINANCIAL REPORT Q4 HRVATSKI (Master)

INTERIM FINANCIAL REPORT Q4 HRVATSKI (Master) FINANCIJSKO IZVJEŠĆE DRUŠTVA I GRUPE ARENA HOSPITALITY GROUP D.D. ZA ČETVRTO TROMJESEČJE 2018. GODINE 28. veljače 2019. ČLAN HOTELSKE GRUPACIJE PPHE ARENA HOSPITALITY GROUP, ČLAN HOTELSKE GRUPACIJE PPHE

Више

Izjava Uprave o finan. polozaju za 3.Q pdf

Izjava Uprave o finan. polozaju za 3.Q pdf HOTELI PODGORA d.d. PODGORA FINANCIJSKO IZVJEŠĆE Za razdoblje VII-IX 2010. Podgora, 31.10.2010. PRILOG 1. Razdoblje izvještavanja: 01.01.2010 do 30.09.2010 Matični broj (MB): 03324842 Tromjesečni financijski

Више

Prilog 1. Razdoblje izvještavanja: do Matični broj (MB): Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD Matičn

Prilog 1. Razdoblje izvještavanja: do Matični broj (MB): Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD Matičn Prilog 1. Razdoblje izvještavanja: 01.01.2017. do 30.09.2017. Matični broj (MB): 01924737 Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD Matični broj subjekta (MBS): 040211518 Osobni identifikacijski

Више

izvještaj konsolidirani 3Q_2018

izvještaj konsolidirani 3Q_2018 GRUPA SAPONIA Konsolidirano tromjesečno izvješće za razdoblje koje završava na dan 30. rujna 2018. godine Grupa Saponia Tromjesečno konsolidirano međuizvješće 2018. 2 Sadržaj I. Izvješće Uprave II. III.

Више

TFI-POD xls

TFI-POD xls coning grupa coning turizam d.d. varaždin dioničko društvo za turizam, poslovno posredovanje i trgovinu, m.b. 0214361 a. šenoe 4-6, 42000 varaždin, croatia telefon +385 (42) 333-333 fax +385 (42) 333-222

Више

Microsoft Word - 1Q_2014_ner_nekons_kons.doc

Microsoft Word - 1Q_2014_ner_nekons_kons.doc d.d. HR 5200 PULA, Flaciusova, HRVATSKA, p.p. 4 e-mail: uljanik@uljanik.hr, web: www.uljanik.hr Tel.: +385 (0) 52 23 044 +385 (0) 52 373 02 +385 (0) 52 373 339 Fax.: +385 (0) 52 373 646 Tromjesečni financijski

Више

FINANCIJSKA NEREVIDIRANA IZVJEŠĆA ZA ČETVRTO TROMJESEČJE Rovinj, 13. veljače 2015.

FINANCIJSKA NEREVIDIRANA IZVJEŠĆA ZA ČETVRTO TROMJESEČJE Rovinj, 13. veljače 2015. FINANCIJSKA NEREVIDIRANA IZVJEŠĆA ZA ČETVRTO TROMJESEČJE 2014. Rovinj, 13. veljače 2015. SADRŽAJ: 1. Međuizvještaj poslovodstva 2. Financijska izvješća konsolidirana 3. Financijska izvješća nekonsolidirana

Више

HDEL-R-A TFI-POD 1Q xls

HDEL-R-A TFI-POD 1Q xls Prilog 1. Razdoblje izvještavanja: 1.1.2014 do 31.3.2014 Matični broj (MB): 00688550 Tromjese čni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD Matični broj subjekta (MBS): 080026348 Osobni identifikacijski

Више

TERMES GRUPA d.d. F. K. Frankopana 99 O S I J E K FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI ZA RAZDOBLJE nekonsolidirani- -među izvještaj poslovods

TERMES GRUPA d.d. F. K. Frankopana 99 O S I J E K FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI ZA RAZDOBLJE nekonsolidirani- -među izvještaj poslovods TERMES GRUPA d.d. F. K. Frankopana 99 O S I J E K FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI ZA RAZDOBLJE 1. 1. - 30. 9. 2017. -nekonsolidirani- -među izvještaj poslovodstva- -izjava o odgovornosti- Osijek, listopad, 2017.

Више

izvještaj konsolidirani 2Q_2018

izvještaj konsolidirani 2Q_2018 GRUPA SAPONIA Konsolidirano tromjesečno izvješće za razdoblje koje završava na dan 30. lipnja 2018. godine Grupa Saponia Tromjesečno konsolidirano međuizvješće 2018. 2 Sadržaj I. Izvješće Uprave II. III.

Више

GRUPA PL PRIVI.pdf

GRUPA PL PRIVI.pdf Obveznik: PLAVA LAGUNA D.D. Naziv pozicije 1 BILANCA stanje na dan 30.09.2011. AOP oznaka Prethodno razdoblje 2 3 4 Tekuće razdoblje A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL B) DUGOTRAJNA IMOVINA

Више

TERMES GRUPA d.d. F. K. Frankopana 99 O S I J E K FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI ZA RAZDOBLJE nekonsolidirani- -među izvještaj poslovods

TERMES GRUPA d.d. F. K. Frankopana 99 O S I J E K FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI ZA RAZDOBLJE nekonsolidirani- -među izvještaj poslovods TERMES GRUPA d.d. F. K. Frankopana 99 O S I J E K FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI ZA RAZDOBLJE 1. 1. - 31. 3. 2016. -nekonsolidirani- -među izvještaj poslovodstva- -izjava o odgovornosti- Osijek, travanj, 2016.

Више

Odgovori na pitanja:

Odgovori na pitanja: Atlantic Grupa d.d. Nekonsolidirani financijski rezultati za godinu završenu 31. prosinca 2016. godine (nerevidirano) Sadržaj: I. Izvještaj o rezultatima poslovanja za godinu završenu 31. prosinca 2016.

Више

LUKA PLOČE d.d. Trg kralja Tomislava Ploče OIB: GRUPA LUKA PLOČE NEREVIDIRANI KONSOLIDIRANI IZVJEŠTAJ ZA RAZDOBLJE OD DO

LUKA PLOČE d.d. Trg kralja Tomislava Ploče OIB: GRUPA LUKA PLOČE NEREVIDIRANI KONSOLIDIRANI IZVJEŠTAJ ZA RAZDOBLJE OD DO LUKA PLOČE d.d. Trg kralja Tomislava 21 20 340 Ploče OIB: 51228874907 GRUPA LUKA PLOČE NEREVIDIRANI KONSOLIDIRANI IZVJEŠTAJ ZA RAZDOBLJE OD 01.01. DO 31.03.2017. Ploče, travanj 2017. godine Financijski

Више

Odgovori na pitanja:

Odgovori na pitanja: Atlantic Grupa d.d. Nekonsolidirani financijski rezultati za godinu završenu 31. prosinca 2017. godine (nerevidirano) Sadržaj: I. Izvještaj o rezultatima poslovanja za godinu završenu 31. prosinca 2017.

Више

MergedFile

MergedFile Konsolidirani financijski rezultati za devetomjesečno razdoblje završeno 30. rujna 2017. godine (nerevidirano) Opći podaci o društvu Granolio d.d. GRANOLIO d.d. ( Društvo ) je dioničko društvo upisano

Више

MergedFile

MergedFile Konsolidirani financijski rezultati za dvanaestomjesečno razdoblje završeno 31. prosinca 2017. godine (nerevidirano) Opći podaci o društvu Granolio d.d. GRANOLIO d.d. ( Društvo ) je dioničko društvo upisano

Више

Korporativne komunikacije

Korporativne komunikacije Dalekovod grupa Marijana Čavića 4 10 000 Zagreb Izvještaj poslovodstva za treći kvartal 2010. godine Objavljeno 29.10.2010. godine Nerevidirano, konsolidirano Zagreb, 29.listopada. 2010. godine SADRŢAJ:

Више

FINANCIJSKA NEREVIDIRANA IZVJEŠĆA ZA ČETVRTO TROMJESEČJE Rovinj, 30. siječnja 2011.

FINANCIJSKA NEREVIDIRANA IZVJEŠĆA ZA ČETVRTO TROMJESEČJE Rovinj, 30. siječnja 2011. FINANCIJSKA NEREVIDIRANA IZVJEŠĆA ZA ČETVRTO TROMJESEČJE 200. Rovinj, 30. siječnja 20. SADRŽAJ:. Međuizvještaj poslovodstva 2. Financijska izvješća konsolidirana 3. Financijska izvješća nekonsolidirana

Више

meduizvj GRUPA.pdf

meduizvj GRUPA.pdf Obveznik: PLAVA LAGUNA d.d. Naziv pozicije 1 BILANCA stanje na dan 31.03.2012. AOP oznaka Prethodno razdoblje 2 3 4 Tekuće razdoblje A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL B) DUGOTRAJNA IMOVINA

Више

PRILOG 1. Razdoblje izvještavanja: do Matični broj (MB): Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika-tfi-pod Matični bro

PRILOG 1. Razdoblje izvještavanja: do Matični broj (MB): Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika-tfi-pod Matični bro PRILOG. Razdoblje izvještavanja:..200 do 3.3.200 Matični broj (MB): 03636356 Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika-tfi-pod Matični broj subjekta (MBS): 04000090 Osobni identifikacijski broj 209894356

Више

TERMES GRUPA d.d. F. K. Frankopana 99 O S I J E K FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI ZA RAZDOBLJE konsolidirani- -međuizvještaj poslovodstv

TERMES GRUPA d.d. F. K. Frankopana 99 O S I J E K FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI ZA RAZDOBLJE konsolidirani- -međuizvještaj poslovodstv TERMES GRUPA d.d. F. K. Frankopana 99 O S I J E K FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI ZA RAZDOBLJE 1. 1. - 31. 12. 2016. -konsolidirani- -međuizvještaj poslovodstva -izjava o odgovornosti Osijek, veljača, 2017. Prilog

Више

JADRANSKI NAFTOVOD, dioničko društvo

JADRANSKI NAFTOVOD, dioničko društvo JADRANSKI NAFTOVOD, dioničko društvo Zagreb, Miramarska cesta 24 FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI za razdoblje od 1. siječnja do 30. rujna 2017. Zagreb, listopad 2017. godine JADRANSKI NAFTOVOD, dioničko društvo

Више

TFI-POD Q xls

TFI-POD Q xls PRILOG 1. Razdoblje izvještavanja: 1.1.2010 do 31.3.2010 Matični broj (MB): 00688550 Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika-tfi-pod Matični broj subjekta (MBS): 080026348 Osobni identifikacijski

Више

TFI-POD

TFI-POD Prilog 1. Razdoblje izvještavanja: 01.01.2014. do 31.12.2014. Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD Matični broj (MB): 00302309 Matični broj subjekta (MBS): 060000687 Osobni identifikacijski

Више

Odgovori na pitanja:

Odgovori na pitanja: Atlantic Grupa d.d. Nekonsolidirani financijski rezultati za tromjesečno razdoblje završeno 31. ožujka 2017. godine (nerevidirano) Sadržaj: I. Izvještaj o rezultatima poslovanja za tromjesečno razdoblje

Више

Odgovori na pitanja:

Odgovori na pitanja: Atlantic Grupa d.d. Nekonsolidirani financijski rezultati za šestomjesečno razdoblje završeno 30. lipnja 2018. godine (nerevidirano) Sadržaj: I. Izvještaj o rezultatima poslovanja za šestomjesečno razdoblje

Више

(Microsoft Word - Nekonsolidirani nerevidirani financijski rezultati Atlantic Grupe za \232estomjese\350no razdoblje zavr\232eno 30. lipn)

(Microsoft Word - Nekonsolidirani nerevidirani financijski rezultati Atlantic Grupe za \232estomjese\350no razdoblje zavr\232eno 30. lipn) Atlantic Grupa d.d. Nekonsolidirani financijski rezultati za šestomjesečno razdoblje završeno 30. lipnja 2013.godine (nerevidirano) ATLANTIC GRUPA d.d, dioničko društvo za unutarnju i vanjsku trgovinu,

Више

PRILOG 1. Razdoblje izvještavanja: do Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika-tfi-pod Matični broj (MB): Matični bro

PRILOG 1. Razdoblje izvještavanja: do Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika-tfi-pod Matični broj (MB): Matični bro PRILOG. Razdoblje izvještavanja:..2009 do 30.6.2009 Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika-tfi-pod Matični broj (MB): 03282635 Matični broj subjekta 080040936 Osobni identifikacijski broj 450502647

Више

TEKSTILPROMET, dioničko društvo Zagreb, Ulica grada Gospića 1a IZVJEŠĆE UPRAVE O POSLOVANJU DRUŠTVA za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja go

TEKSTILPROMET, dioničko društvo Zagreb, Ulica grada Gospića 1a IZVJEŠĆE UPRAVE O POSLOVANJU DRUŠTVA za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja go TEKSTILPROMET, dioničko društvo Zagreb, Ulica grada Gospića 1a O POSLOVANJU DRUŠTVA za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2017. godine ZAGREB, SRPANJ 2017. godine SADRŽAJ 1. O DRUŠTVU......... 3 2.

Више

Odgovori na pitanja:

Odgovori na pitanja: Atlantic Grupa d.d. Nekonsolidirani financijski rezultati za tromjesečno razdoblje završeno 31. ožujka 2016. godine (nerevidirano) Sadržaj: I. Izvještaj o rezultatima poslovanja za tromjesečno razdoblje

Више

Odgovori na pitanja:

Odgovori na pitanja: Atlantic Grupa d.d. Nekonsolidirani financijski rezultati za šestomjesečno razdoblje završeno 30. lipnja 2016. godine (nerevidirano) Sadržaj: I. Izvještaj o rezultatima poslovanja za šestomjesečno razdoblje

Више