Microsoft Word - SADRŽAJ 32.doc

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "Microsoft Word - SADRŽAJ 32.doc"

Транскрипт

1 S L U Ž B E N E N O V I N E GRADA PAZINA I OPĆINA CEROVLJE, GRAČIŠĆE, KAROJBA, LUPOGLAV, MOTOVUN I SVETI PETAR U ŠUMI ISSN PAZIN, 19. prosinca GODINA: XXXIX CIJENA: 30,00 KN BROJ: 32 IZDAVAČ: GRADSKO VIJEĆE GRADA PAZINA UREDNIŠTVO: DRUŽBE SV. ĆIRILA I METODA PAZIN, TEL. (052) ODGOVORNI UREDNIK: LUCIJA PARO IZLAZI: DVOMJESEČNO I PO POTREBI NAKLADA: 100 PRIMJERAKA WEB ADRESA: GRAD PAZIN GRADSKO VIJEĆE S A D R Ž A J 338. II. Izmjene Proračuna Grada Pazina za godinu Druge (II.) izmjene Programa javnih potreba predškolskog odgoja i naobrazbe za Grad Pazin u godini Druge (II.) izmjene Programa javnih potreba u području školstva i obrazovanja za Grad Pazin u godini Druge (II.) izmjene Programa javnih potreba u kulturi za Grad Pazin u godini Druge (II.) izmjene Programa socijalno-zdravstvenih potreba Grada Pazina za godinu Druge (II.) izmjene programa javnih potreba u sportu i rekreaciji Grada Pazina za godinu Druge (II.) izmjene Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za Grad Pazin u godini GRADONAČELNIK 345. Plan prijma na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u upravna tijela Grada Pazina za godinu Odluka o osnivanju Savjeta za zaštitu potrošača javnih usluga Grada Pazina Zaključak o prihvaćanju darovanja zemljišta za potrebe izgradnje pomoćnog nogometnog igrališta i pripadajućeg potpornog zida Rješenje o određivanju člana Povjerenstava za dodjelu zakupa na poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske Rješenje o određivanju člana Povjerenstava za procjenu troškova stavljanja u funkciju poljoprivredne proizvodnje poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske i vrijednost drvne mase Rješenje o izmjeni Rješenja o imenovanju predsjednice i članova Komisije za ocjenu najljepše uređenog izloga u Gradu Pazinu Nastavak na slijedećoj strani

2 OPĆINA GRAČIŠĆE OPĆINSKO VIJEĆE 351. Odluka o prodaji nekretnina u vlasništvu Općine Gračišće OPĆINA LUPOGLAV OPĆINSKI NAČELNIK 352. Odluka o kupnji zemljišta

3 Četvrtak, 19. prosinca SLUŽBENE NOVINE GRADA PAZINA Strana 895 Broj 32 G R A D P A Z I N 338 Na temelju članka 37. Zakona o proračunu ( Narodne novine broj 87/08. i 136/12.) i članka 22. Statuta Grada Pazina ( Službene novine Grada Pazina broj 17/09. i 4/13.) Gradsko vijeće Grada Pazina na sjednici 19. prosinca godine donosi II. IZMJENE PRORAČUNA GRADA PAZINA ZA GODINU I. OPĆI DIO PRORAČUNA Članak 1. U Proračunu Grada Pazina za godinu («Službene novine Grada Pazina» broj 33/12.) članak 1. mijenja se i glasi: Proračun Grada Pazina za godinu (u daljnjem tekstu: Proračun) sastoji se od: RB A. RAČUN PRIHODA I RASHODA OPIS PRORAČUN ZA POVEĆANJE/ SMANJENJE NOVI PLAN ZA PRIHODI POSLOVANJA , , , , , ,00 3. UKUPNI PRIHODI , , ,00 4. RASHODI POSLOVANJA , , ,00 5. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE , , ,00 6. UKUPNI RASHODI , , ,00 7. RAZLIKA višak+/manjak , , ,00 RB B. RAČUN FINANCIRANJA OPIS PRIMICI OD FINANCIJSKE I ZADUŽIVANJA IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMA PRORAČUN ZA POVEĆANJE/ SMANJENJE NOVI PLAN ZA , , , , , ,00 3. RAZLIKA (1-2) višak+/manjak , , ,00 VIŠAK+/MANJAK + NETO FINANCIRANJE 0,00 0,00 0,00 Članak 2. Prihodi i primici po skupinama, podskupinama i odjeljku te izdaci po skupinama računa i podskupinama utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda i Računu financiranja Proračuna Grada Pazina, kako slijedi:

4 Strana 896 Broj 32 SLUŽBENE NOVINE GRADA PAZINA Četvrtak, 19. prosinca BROJ KONTA A. RAČUN PRIHODA I RASHODA VRSTA PRIHODA / RASHODA A. RAČUN PRIHODA I RASHODA PLANIRANO NOVI 6 Prihodi poslovanja , , ,00 61 Prihodi od poreza , , , Porez i prirez na dohodak , , , Porezi na imovinu , , , Porezi na robu i usluge , , ,00 63 Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar općeg proračuna , , , Pomoći od inozemnih vlada ,00 0, , Pomoći iz proračuna , , , Pomoći od ostalih subjekata unutar općeg proračuna , , , Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije , , ,00 64 Prihodi od imovine , , , Prihodi od financijske imovine 1.000, , , Prihodi od nefinancijske imovine , , ,00 65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada , , , Upravne i administrativne pristojbe , , , Prihodi po posebnim propisima , , , Komunalni doprinosi i naknade , , ,00 66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija , , , Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan opće države , , ,00 68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi , , , Kazne i upravne mjere ,00 0, , Ostali prihodi , , ,00 7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine , , ,00 71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine , , , Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava , , ,00 72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine , , , Prihodi od prodaje građevinskih objekata , , ,00 3 Rashodi poslovanja , , ,00 31 Rashodi za zaposlene , , , Plaće (Bruto) , , , Ostali rashodi za zaposlene , , , Doprinosi na plaće ,00 0, ,00 32 Materijalni rashodi , , , Naknade troškova zaposlenima , , , Rashodi za materijal i energiju , , , Rashodi za usluge , , , Ostali nespomenuti rashodi poslovanja , , ,00 34 Financijski rashodi , , , Kamate za primljene kredite i zajmove , , , Ostali financijski rashodi , , ,00 35 Subvencije , , , Subvencije trgovačkim društvima u javnom sektoru 0, , , Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora , , ,00 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države ,00 0, ,00

5 Četvrtak, 19. prosinca SLUŽBENE NOVINE GRADA PAZINA Strana 897 Broj 32 BROJ KONTA VRSTA PRIHODA / RASHODA PLANIRANO NOVI 363 Pomoći unutar općeg proračuna ,00 0, ,00 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade , , , Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna , , ,00 38 Ostali rashodi , , , Tekuće donacije , , , Izvanredni rashodi ,00 0, , Kapitalne pomoći , , ,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine , , ,00 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine , , , Materijalna imovina - prirodna bogatstva , , ,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine , , , Građevinski objekti , , , Postrojenja i oprema , , , Prijevozna sredstva ,00 0, , Knjige, umjetnička djela i ostalae izložbene vrijednosti ,00 0, , Nematerijalna proizvedena imovina , , ,00 45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini , , , Dodatna ulaganja na građevinskim objektima ,00 0, , Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu , , ,00 B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA BROJ KONTA B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA VRSTA PRIHODA / RASHODA PLANIRANO NOVI 8 Primici od financijske imovine i zaduživanja , , ,00 84 Primici od zaduživanja , , , Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora , , ,00 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova , , ,00 54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova , , , Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora , , ,00 II. POSEBNI DIO PRORAČUNA Članak 3. Rashodi i izdaci u Proračunu u iznosu od ,00 kuna iskazani prema programskoj,ekonomskoj i funkcijskoj klasifikaciji, te izvorima financiranja raspoređuju se po nosiocima i korisnicima u Posebnom dijelu Proračuna kako slijedi:

6 Strana 898 Broj 32 SLUŽBENE NOVINE GRADA PAZINA Četvrtak, 19. prosinca NOVI SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI , , ,00 Razdjel 001 URED GRADA , , ,00 Glava URED GRADA , , ,00 Glavni program A01 URED GRADA , , ,00 Program A JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA , , ,00 A011000A REDOVNA DJELATNOST UREDA , , ,00 Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI , , ,00 klasifikacija 01 Opće javne usluge , , ,00 3 Rashodi poslovanja , , ,00 31 Rashodi za zaposlene , , , Plaće (Bruto) ,00 0, , Ostali rashodi za zaposlene , , , Doprinosi na plaće ,00 0, ,00 32 Materijalni rashodi ,00 0, , Naknade troškova zaposlenima ,00 0, ,00 Program A PREDSTAVNIČKO I IZVRŠNO TIJELO GRADA , , ,00 A011001A REDOVAN RAD PREDSTAVNIČKOG I IZVRŠNOG TIJELA ,00 0, ,00 Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI ,00 0, ,00 klasifikacija 01 Opće javne usluge ,00 0, ,00 3 Rashodi poslovanja ,00 0, ,00 32 Materijalni rashodi ,00 0, , Ostali nespomenuti rashodi poslovanja ,00 0, ,00 A011001A SREDSTVA ZA RAD POLITIČKIH STRANAKA ,00 0, ,00 Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI ,00 0, ,00 klasifikacija 01 Opće javne usluge ,00 0, ,00 3 Rashodi poslovanja ,00 0, ,00 38 Ostali rashodi ,00 0, , Tekuće donacije ,00 0, ,00 A011001A SREDSTVA ZA RAD NACIONALNIH MANJINA 5.000,00 0, ,00 Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 5.000,00 0, ,00 klasifikacija 01 Opće javne usluge 5.000,00 0, ,00 3 Rashodi poslovanja 5.000,00 0, ,00 38 Ostali rashodi 5.000,00 0, , Tekuće donacije 5.000,00 0, ,00 A011001A NAGRADE I PRIZNANJA GRADA PAZINA ,00 0, ,00 Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI ,00 0, ,00 klasifikacija 01 Opće javne usluge ,00 0, ,00 3 Rashodi poslovanja ,00 0, ,00 32 Materijalni rashodi ,00 0, , Ostali nespomenuti rashodi poslovanja ,00 0, ,00

7 Četvrtak, 19. prosinca SLUŽBENE NOVINE GRADA PAZINA Strana 899 Broj 32 A011001A NOVI LOKALNI IZBORI , , ,00 Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI , , ,00 klasifikacija 01 Opće javne usluge , , ,00 3 Rashodi poslovanja , , ,00 32 Materijalni rashodi , , , Ostali nespomenuti rashodi poslovanja , , ,00 Izvor 5.2. TEKUĆE I KAPITALNE POMOĆI ,00 0, ,00 klasifikacija 01 Opće javne usluge ,00 0, ,00 3 Rashodi poslovanja ,00 0, ,00 32 Materijalni rashodi ,00 0, , Ostali nespomenuti rashodi poslovanja ,00 0, ,00 Program A AKTIVNOSTI UREDA GRADA , , ,00 A011002A PRIJEM I UZVRATNI PPOSJETI ,00 0, ,00 Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI ,00 0, ,00 klasifikacija 01 Opće javne usluge ,00 0, ,00 3 Rashodi poslovanja ,00 0, ,00 32 Materijalni rashodi ,00 0, , Ostali nespomenuti rashodi poslovanja ,00 0, ,00 A011002A OBILJEŽAVANJE DANA GRADA I BLAGDANA , , ,00 Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI , , ,00 klasifikacija 01 Opće javne usluge , , ,00 3 Rashodi poslovanja , , ,00 32 Materijalni rashodi , , , Ostali nespomenuti rashodi poslovanja , , ,00 A011002A SPONZORSTVA I POKROVITELJSTVA MANIFESTACIJA ,00 0, ,00 Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI ,00 0, ,00 klasifikacija 01 Opće javne usluge ,00 0, ,00 3 Rashodi poslovanja ,00 0, ,00 32 Materijalni rashodi ,00 0, , Ostali nespomenuti rashodi poslovanja ,00 0, ,00 Program A GRADSKE MANIFESTACIJE I OSTALE AKTIVNOSTI , , ,00 A011003A ORGANIZACIJA GRADSKIH MANIFESTACIJA , , ,00 Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI , , ,00 klasifikacija 01 Opće javne usluge , , ,00 3 Rashodi poslovanja , , ,00 32 Materijalni rashodi , , , Rashodi za usluge , , , Ostali nespomenuti rashodi poslovanja , , ,00 A011003A SUFINANCIRANJE MANIFESTACIJE DANI JULESA VERNA , , ,00 Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI , , ,00

8 Strana 900 Broj 32 SLUŽBENE NOVINE GRADA PAZINA Četvrtak, 19. prosinca klasifikacija 04 NOVI Ekonomski poslovi , , ,00 3 Rashodi poslovanja , , ,00 38 Ostali rashodi , , , Tekuće donacije , , ,00 Program A PROJEKT ARCHEO.S ,00 0, ,00 A011005A ARCHEO.S ,00 0, ,00 Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI ,00 0, ,00 klasifikacija 04 Ekonomski poslovi ,00 0, ,00 3 Rashodi poslovanja ,00 0, ,00 31 Rashodi za zaposlene ,00 0, , Plaće (Bruto) ,00 0, , Ostali rashodi za zaposlene 1.920,00 0, , Doprinosi na plaće ,00 0, ,00 32 Materijalni rashodi ,00 0, , Naknade troškova zaposlenima 2.412,00 0, , Rashodi za usluge ,00 0, ,00 Razdjel 002 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, FINANCIJE I PRORAČUN , , ,00 Glava UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, FINANCIJE I PRORAČUN , , ,00 Glavni program UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, B01 FINANCIJE I PRORAČUN , , ,00 Program B JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA , , ,00 B011006A REDOVNA DJELATNOST UPRAVNOG ODJELA , , ,00 Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI , , ,00 klasifikacija 01 Opće javne usluge , , ,00 3 Rashodi poslovanja , , ,00 31 Rashodi za zaposlene , , , Plaće (Bruto) ,00 0, , Ostali rashodi za zaposlene , , , Doprinosi na plaće ,00 0, ,00 32 Materijalni rashodi ,00 0, , Naknade troškova zaposlenima ,00 0, ,00 Program B ZAJEDNIČKI TROŠKOVI UPRAVNIH TIJELA , , ,00 TROŠKOVI ZA REDOVAN RAD UPRAVNIH B011007A TIJELA , , ,00 Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI , , ,00 klasifikacija 01 Opće javne usluge , , ,00 3 Rashodi poslovanja , , ,00 32 Materijalni rashodi , , , Naknade troškova zaposlenima , , , Rashodi za materijal i energiju , , , Rashodi za usluge , , , Ostali nespomenuti rashodi poslovanja ,00 0, ,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine , , ,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine , , , Postrojenja i oprema , , ,00

9 Četvrtak, 19. prosinca SLUŽBENE NOVINE GRADA PAZINA Strana 901 Broj 32 NOVI 423 Prijevozna sredstva ,00 0, ,00 Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE , , ,00 klasifikacija 01 Opće javne usluge , , ,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine , , ,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine , , , Postrojenja i oprema , , , , , ,00 klasifikacija 01 Opće javne usluge , , ,00 3 Rashodi poslovanja , , ,00 32 Materijalni rashodi , , , Rashodi za usluge , , ,00 Program B FINANCIJSKI POSLOVI ODJELA , , ,00 B011008A OTPLATA KAMATA ZA PRIMLJENE KREDITE , , ,00 Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI , , ,00 klasifikacija 01 Opće javne usluge , , ,00 3 Rashodi poslovanja , , ,00 34 Financijski rashodi , , , Kamate za primljene kredite i zajmove , , , Ostali financijski rashodi , , ,00 B011008A OTPLATA GLAVNICE ZA PRIMLJENE KREDITE , , ,00 Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI ,00 0, ,00 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova ,00 0, ,00 54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova ,00 0, , Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora ,00 0, ,00 Izvor 5.2. TEKUĆE I KAPITALNE POMOĆI ,00 0, ,00 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova ,00 0, , Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora ,00 0, , ,00 0, ,00 Izvor 8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA , , ,00 5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova , , , B011008A Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora BANKARSKE USLUGE I USLUGE PLATNOG PROMETA , , , , , , , , ,00 Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI , , ,00 klasifikacija 01 Opće javne usluge , , ,00 3 Rashodi poslovanja , , ,00 34 Financijski rashodi , , ,00

10 Strana 902 Broj 32 SLUŽBENE NOVINE GRADA PAZINA Četvrtak, 19. prosinca NOVI 343 Ostali financijski rashodi , , ,00 B011008A OSTALI FINANCIJSKI POSLOVI , , ,00 Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI , , ,00 klasifikacija 01 Opće javne usluge , , ,00 3 Rashodi poslovanja , , ,00 34 Financijski rashodi , , , Ostali financijski rashodi , , ,00 B011008A PRORAČUNSKA ZALIHA ,00 0, ,00 Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI ,00 0, ,00 klasifikacija 01 Opće javne usluge ,00 0, ,00 3 Rashodi poslovanja ,00 0, ,00 38 Ostali rashodi ,00 0, , Izvanredni rashodi ,00 0, ,00 Program B PROGRAM POTICANJA GOSPODARSTVA , , ,00 B011009A MJERE ZA POTICANJE GOSPODARSTVA I ZAPOŠLJAVANJA , , ,00 Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI , , ,00 klasifikacija 04 Ekonomski poslovi , , ,00 3 Rashodi poslovanja , , ,00 38 Ostali rashodi , , , Tekuće donacije , , ,00 B011009A POTICAJNE MJERE U POLJOPRIVREDI , , ,00 Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE , , ,00 klasifikacija 04 Ekonomski poslovi , , ,00 3 Rashodi poslovanja , , ,00 35 Subvencije , , , Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora , , ,00 SUBVENCIONIRANJE KAMATA ZA B011009A PODUZETNIČKE KREDITE ,00 0, ,00 Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI ,00 0, ,00 klasifikacija 04 Ekonomski poslovi ,00 0, ,00 3 Rashodi poslovanja ,00 0, ,00 35 Subvencije ,00 0, , Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora ,00 0, ,00 POTICANJE PODUZETNIŠTVA U B011009A POLJOPRIVREDI ,00 0, ,00 Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI ,00 0, ,00 klasifikacija 04 Ekonomski poslovi ,00 0, ,00 3 Rashodi poslovanja ,00 0, ,00 36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države ,00 0, , Pomoći unutar općeg proračuna ,00 0, ,00

11 Četvrtak, 19. prosinca SLUŽBENE NOVINE GRADA PAZINA Strana 903 Broj 32 NOVI Program B RAZVOJ GOSPODARSKIH ZONA , , ,00 B011010K GOSPODARSKA ZONA PODBERAM ,00 0, , ,00 0, ,00 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice ,00 0, ,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine ,00 0, ,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine ,00 0, , Građevinski objekti ,00 0, ,00 B011010K GOSPODARSKA ZONA CIBURI I , ,00 0, , ,00 0,00 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice , ,00 0,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine , ,00 0,00 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine , ,00 0, Materijalna imovina - prirodna bogatstva , ,00 0,00 Program B OSTALE AKTIVNOSTI U GOSPODARSTVU , , ,00 B011011A SUFINANCIRANJE IZLOŽBE DANI MEDA ,00 0, ,00 Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI ,00 0, ,00 klasifikacija 04 Ekonomski poslovi ,00 0, ,00 3 Rashodi poslovanja ,00 0, ,00 38 Ostali rashodi ,00 0, , Tekuće donacije ,00 0, ,00 B011011A SUFINANCIRANJE TURISTIČKE DJELATNOSTI ,00 0, ,00 Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI ,00 0, ,00 klasifikacija 04 Ekonomski poslovi ,00 0, ,00 3 Rashodi poslovanja ,00 0, ,00 38 Ostali rashodi ,00 0, , Tekuće donacije ,00 0, ,00 B011011A UDRUGE U PODRUČJU GOSPODARTSVA , , ,00 Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI , , ,00 klasifikacija 04 Ekonomski poslovi , , ,00 3 Rashodi poslovanja , , ,00 38 Ostali rashodi , , , Tekuće donacije , , ,00 B011011A GASTRO OKUSI ISTRE ,00 0, ,00 Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI ,00 0, ,00 klasifikacija 04 Ekonomski poslovi ,00 0, ,00 3 Rashodi poslovanja ,00 0, ,00 38 Ostali rashodi ,00 0, , Tekuće donacije ,00 0, ,00 Program B ZAŠTITA I SPAŠAVANJE , , ,00

12 Strana 904 Broj 32 SLUŽBENE NOVINE GRADA PAZINA Četvrtak, 19. prosinca B011012A REDOVNA DJELATNOST PODRUČNE VATROGASNE ZAJEDNICE NOVI ,00 0, ,00 Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI ,00 0, ,00 klasifikacija 03 Javni red i sigurnost ,00 0, ,00 3 Rashodi poslovanja ,00 0, ,00 38 Ostali rashodi ,00 0, , Tekuće donacije ,00 0, ,00 B011012A SUFINANCIRANJE AKTIVNOSTI ZAŠTITE I SPAŠAVANJA , , ,00 Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI , , ,00 klasifikacija 02 Obrana , , ,00 3 Rashodi poslovanja , , ,00 38 Ostali rashodi , , , Tekuće donacije , , ,00 Glava JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PAZIN , , ,00 Glavni program B02 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA PAZIN , , ,00 Program B FINANCIRANJE DECENTRALIZIRANIH FUNKCIJA VATROGASTVA ,00 0, ,00 REDOVNA DJELATNOST JAVNE B021013A VATROGASNE POSTROJBE ,00 0, ,00 Izvor 5.1. POMOĆI IZ DRŽ. PRORAČUNA ZA DEC FUNKCIJE OŠ I JVP ,00 0, ,00 klasifikacija 03 Javni red i sigurnost ,00 0, ,00 3 Rashodi poslovanja ,00 0, ,00 31 Rashodi za zaposlene ,00 0, , Plaće (Bruto) ,00 0, ,00 32 Materijalni rashodi ,00 0, , Ostali nespomenuti rashodi poslovanja ,00 0, ,00 Program B B021014A FINANCIRANJE VATROGASTVA IZNAD MINIMALNOG STANDARDA , , ,00 RASHODI ZA ZAPOSLENE , , ,00 Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI , , ,00 klasifikacija 03 Javni red i sigurnost , , ,00 3 Rashodi poslovanja , , ,00 31 Rashodi za zaposlene , , , Plaće (Bruto) , , ,00 Izvor 5.2. TEKUĆE I KAPITALNE POMOĆI , , ,00 klasifikacija 03 Javni red i sigurnost , , ,00 3 Rashodi poslovanja , , ,00 31 Rashodi za zaposlene , , , Plaće (Bruto) , , ,00 Razdjel 003 Glava Glavni program C01 UPRAVNI ODJEL ZA SAMOUPRAVU, UPRAVU I DRUŠTVENE DJELATNOSTI UPRAVNI ODJEL ZA SAMOUPRAVU, UPRAVU I DRUŠTVENE DJELATNOSTI UPRAVNI ODJEL ZA SAMOUPRAVU, UPRAVU I DRUŠTVENE DJELATNOSTI , , , , , , , , ,00 Program C JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA , , ,00

13 Četvrtak, 19. prosinca SLUŽBENE NOVINE GRADA PAZINA Strana 905 Broj 32 C011015A REDOVNA DJELATNOST UPRAVNOG ODJELA NOVI , , ,00 Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI , , ,00 klasifikacija 01 Opće javne usluge , , ,00 3 Rashodi poslovanja , , ,00 31 Rashodi za zaposlene , , , Plaće (Bruto) ,00 0, , Ostali rashodi za zaposlene , , , Doprinosi na plaće ,00 0, ,00 32 Materijalni rashodi ,00 0, , Naknade troškova zaposlenima ,00 0, ,00 Program C MJESNA SAMOUPRAVA , , ,00 C011016A RASHODI ZA AKTIVNOSTI MJESNIH ODBORA ,00 0, ,00 Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI ,00 0, ,00 klasifikacija 01 Opće javne usluge ,00 0, ,00 3 Rashodi poslovanja ,00 0, ,00 32 Materijalni rashodi ,00 0, , Ostali nespomenuti rashodi poslovanja ,00 0, ,00 C011016A IZBORI ZA VIJEĆE MO TRVIŽ , , ,00 Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI , , ,00 klasifikacija 01 Opće javne usluge , , ,00 3 Rashodi poslovanja , , ,00 32 Materijalni rashodi , , , Ostali nespomenuti rashodi poslovanja , , ,00 Program C PROGRAMI ZA DJECU ,00 0, ,00 C011017A PROGRAM DANA DJEČJE RADOSTI ,00 0, ,00 Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI ,00 0, ,00 klasifikacija 09 Obrazovanje ,00 0, ,00 3 Rashodi poslovanja ,00 0, ,00 38 Ostali rashodi ,00 0, , Tekuće donacije ,00 0, ,00 C011017A PROGRAMI DRUŠTVA "NAŠA DJECA" ,00 0, ,00 Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI ,00 0, ,00 klasifikacija 09 Obrazovanje ,00 0, ,00 3 Rashodi poslovanja ,00 0, ,00 38 Ostali rashodi ,00 0, , Tekuće donacije ,00 0, ,00 Program C PROGRAMI U OBRAZOVANJU , , ,00 C011018A STIPENDIRANJE UČENIKA I STUDENATA , , ,00 Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI , , ,00 klasifikacija 09 Obrazovanje , , ,00 3 Rashodi poslovanja , , ,00

14 Strana 906 Broj 32 SLUŽBENE NOVINE GRADA PAZINA Četvrtak, 19. prosinca Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade NOVI , , , Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna , , ,00 C011018A POTPORE GIMNAZIJI JURJA DOBRILE ,00 0, ,00 Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI ,00 0, ,00 klasifikacija 09 Obrazovanje ,00 0, ,00 3 Rashodi poslovanja ,00 0, ,00 38 Ostali rashodi ,00 0, , Tekuće donacije ,00 0, ,00 C011018A NAGRADE GRADA USPJEŠNIM UČENICIMA 9.600,00 0, ,00 Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 9.600,00 0, ,00 klasifikacija 09 Obrazovanje 9.600,00 0, ,00 3 Rashodi poslovanja 9.600,00 0, ,00 32 Materijalni rashodi 9.600,00 0, , Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 9.600,00 0, ,00 C011018A OBILJEŽAVANJE SVJETSKOG DANA UČITELJA 9.000,00 0, ,00 Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 9.000,00 0, ,00 klasifikacija 09 Obrazovanje 9.000,00 0, ,00 3 Rashodi poslovanja 9.000,00 0, ,00 32 Materijalni rashodi 9.000,00 0, , Ostali nespomenuti rashodi poslovanja 9.000,00 0, ,00 C011018A POTPORE PROGRAMIMA UČENIKA, STUDENATA I MLADIH ,00 0, ,00 Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI ,00 0, ,00 klasifikacija 09 Obrazovanje ,00 0, ,00 3 Rashodi poslovanja ,00 0, ,00 38 Ostali rashodi ,00 0, , Tekuće donacije ,00 0, ,00 C011018A POTPORE UDRUGAMA UČENIKA, STUDENATA I MLADIH ,00 0, ,00 Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI ,00 0, ,00 klasifikacija 09 Obrazovanje ,00 0, ,00 3 Rashodi poslovanja ,00 0, ,00 38 Ostali rashodi ,00 0, , Tekuće donacije ,00 0, ,00 C011018A ODMARALIŠTE ŠPADIĆI , , ,00 Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI , , ,00 klasifikacija 09 Obrazovanje , , ,00 3 Rashodi poslovanja , , ,00 32 Materijalni rashodi , , , Rashodi za usluge ,00 0, , Ostali nespomenuti rashodi poslovanja , ,00 0,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine ,00 0, ,00

15 Četvrtak, 19. prosinca SLUŽBENE NOVINE GRADA PAZINA Strana 907 Broj 32 NOVI 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine ,00 0, , Materijalna imovina - prirodna bogatstva ,00 0, ,00 Program C PROGRAM OBNOVE I ZAŠTITE SPOMENIKA KULTURE ,00 0, ,00 Tekući projekt SANACIJA CRKVE SV. PETRA I PAVLA U C011019T TRVIŽU ,00 0, ,00 Izvor 5.2. TEKUĆE I KAPITALNE POMOĆI ,00 0, ,00 "Rekreacija, kultura i religija" ,00 0, ,00 3 Rashodi poslovanja ,00 0, ,00 32 Materijalni rashodi ,00 0, , Rashodi za usluge ,00 0, , ,00 0, ,00 "Rekreacija, kultura i religija" ,00 0, ,00 3 Rashodi poslovanja ,00 0, ,00 32 Materijalni rashodi ,00 0, , Rashodi za usluge ,00 0, ,00 Tekući projekt C011019T RADOVI NA KAŠTELU U PAZINU ,00 0, ,00 Izvor 5.2. TEKUĆE I KAPITALNE POMOĆI ,00 0, ,00 "Rekreacija, kultura i religija" ,00 0, ,00 3 Rashodi poslovanja ,00 0, ,00 32 Materijalni rashodi ,00 0, , Rashodi za usluge ,00 0, , ,00 0, ,00 "Rekreacija, kultura i religija" ,00 0, ,00 3 Rashodi poslovanja ,00 0, ,00 32 Materijalni rashodi ,00 0, , Rashodi za usluge ,00 0, ,00 Tekući projekt C011019T CRKVA SV. NIKOLE U PAZINU ,00 0, ,00 Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI ,00 0, ,00 "Rekreacija, kultura i religija" ,00 0, ,00 3 Rashodi poslovanja ,00 0, ,00 32 Materijalni rashodi ,00 0, , Rashodi za usluge ,00 0, ,00 Izvor 5.2. TEKUĆE I KAPITALNE POMOĆI ,00 0, ,00 "Rekreacija, kultura i religija" ,00 0, ,00 3 Rashodi poslovanja ,00 0, ,00 32 Materijalni rashodi ,00 0, , Rashodi za usluge ,00 0, ,00 Tekući projekt C011019T SANACIJA BASTIONA TURNIĆ U LINDARU 0,00 0,00 0,00 Izvor 5.2. TEKUĆE I KAPITALNE POMOĆI 0,00 0,00 0,00 "Rekreacija, kultura i religija" 0,00 0,00 0,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine 0,00 0,00 0,00

16 Strana 908 Broj 32 SLUŽBENE NOVINE GRADA PAZINA Četvrtak, 19. prosinca NOVI 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 0,00 0,00 0, Nematerijalna proizvedena imovina 0,00 0,00 0,00 Tekući projekt C011019T SANACIJA KUĆE RAPICIO ,00 0, ,00 Izvor 4.1. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE ,00 0, ,00 "Rekreacija, kultura i religija" ,00 0, ,00 3 Rashodi poslovanja ,00 0, ,00 32 Materijalni rashodi ,00 0, , Rashodi za usluge ,00 0, ,00 Izvor 5.2. TEKUĆE I KAPITALNE POMOĆI ,00 0, ,00 "Rekreacija, kultura i religija" ,00 0, ,00 3 Rashodi poslovanja ,00 0, ,00 32 Materijalni rashodi ,00 0, , Rashodi za usluge ,00 0, ,00 Tekući projekt C011019T BERAM ARHEOLOŠKA ISPITIVANJA ,00 0, ,00 Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI ,00 0, ,00 "Rekreacija, kultura i religija" ,00 0, ,00 3 Rashodi poslovanja ,00 0, ,00 32 Materijalni rashodi ,00 0, , Rashodi za usluge ,00 0, ,00 Program C C011020A OSTALI PROGRAMI I PROJEKTI U PODRUČJU KULTURE SUFINANCIRANJE IZDAVAČKE DJELATNOSTI , , , ,00 0, ,00 Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI ,00 0, ,00 "Rekreacija, kultura i religija" ,00 0, ,00 3 Rashodi poslovanja ,00 0, ,00 38 Ostali rashodi ,00 0, , Tekuće donacije ,00 0, ,00 C011020A PROGRAMSKA AKTIVNOST KUĆE ZA PISCE ,00 0, ,00 Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI ,00 0, ,00 "Rekreacija, kultura i religija" ,00 0, ,00 3 Rashodi poslovanja ,00 0, ,00 32 Materijalni rashodi ,00 0, , Ostali nespomenuti rashodi poslovanja ,00 0, ,00 SUSRETI, SMOTRE I DRUGI PROGRAMI U C011020A KULTURI ,00 0, ,00 Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI ,00 0, ,00 "Rekreacija, kultura i religija" ,00 0, ,00 3 Rashodi poslovanja ,00 0, ,00 38 Ostali rashodi ,00 0, , Tekuće donacije ,00 0, ,00 C011020A USTANOVE I UDRUGE U PODRUČJU KULTURE ,00 0, ,00 Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI ,00 0, ,00

17 Četvrtak, 19. prosinca SLUŽBENE NOVINE GRADA PAZINA Strana 909 Broj 32 NOVI "Rekreacija, kultura i religija" ,00 0, ,00 3 Rashodi poslovanja ,00 0, ,00 38 Ostali rashodi ,00 0, , Tekuće donacije ,00 0, ,00 C011020A OSTALE UDRUGE 4.500,00 0, ,00 Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 4.500,00 0, ,00 "Rekreacija, kultura i religija" 4.500,00 0, ,00 3 Rashodi poslovanja 4.500,00 0, ,00 38 Ostali rashodi 4.500,00 0, , Tekuće donacije 4.500,00 0, ,00 C011020A ODRŽAVANJE SPOMENIKA ZASLUŽNIM GRAĐANIMA 5.000, ,00 0, , ,00 0,00 "Rekreacija, kultura i religija" 5.000, ,00 0,00 3 Rashodi poslovanja 5.000, ,00 0,00 32 Materijalni rashodi 5.000, ,00 0, Rashodi za usluge 5.000, ,00 0,00 C011020A OSTALE POTREBE U KULTURI 4.000,00 0, ,00 Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 4.000,00 0, ,00 "Rekreacija, kultura i religija" 4.000,00 0, ,00 3 Rashodi poslovanja 4.000,00 0, ,00 38 Ostali rashodi 4.000,00 0, , Tekuće donacije 4.000,00 0, ,00 C011020A PROGRAM KULTURNOG LJETA "U LINDARU GRADU" , , ,00 Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI , , ,00 "Rekreacija, kultura i religija" , , ,00 3 Rashodi poslovanja , , ,00 32 Materijalni rashodi , , , Ostali nespomenuti rashodi poslovanja , , ,00 Tekući projekt C011020T PROJEKT ZAJEDNO ZA BOLJE ,00 0, ,00 Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI ,00 0, ,00 klasifikacija 04 Ekonomski poslovi ,00 0, ,00 3 Rashodi poslovanja ,00 0, ,00 31 Rashodi za zaposlene ,00 0, , Plaće (Bruto) ,00 0, ,00 32 Materijalni rashodi ,00 0, , Rashodi za usluge ,00 0, ,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine ,00 0, ,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine ,00 0, , Postrojenja i oprema ,00 0, ,00 Izvor 5.2. TEKUĆE I KAPITALNE POMOĆI ,00 0, ,00

18 Strana 910 Broj 32 SLUŽBENE NOVINE GRADA PAZINA Četvrtak, 19. prosinca klasifikacija 04 NOVI Ekonomski poslovi ,00 0, ,00 3 Rashodi poslovanja ,00 0, ,00 31 Rashodi za zaposlene ,00 0, , Plaće (Bruto) ,00 0, ,00 32 Materijalni rashodi ,00 0, , Rashodi za usluge ,00 0, , Ostali nespomenuti rashodi poslovanja ,00 0, ,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine ,00 0, ,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine ,00 0, , Postrojenja i oprema ,00 0, ,00 Program C PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU I REKREACIJI ,00 0, ,00 C011021A ZAJEDNIČKE POTREBE U SPORTU ,00 0, ,00 Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI ,00 0, ,00 "Rekreacija, kultura i religija" ,00 0, ,00 3 Rashodi poslovanja ,00 0, ,00 38 Ostali rashodi ,00 0, , Tekuće donacije ,00 0, ,00 C011021A SPORTSKE UDRUGE I KLUBOVI ,00 0, ,00 Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI ,00 0, ,00 "Rekreacija, kultura i religija" ,00 0, ,00 3 Rashodi poslovanja ,00 0, ,00 38 Ostali rashodi ,00 0, , Tekuće donacije ,00 0, ,00 C011021A STRUČNA SLUŽBA ZAJEDNICE SPORTSKIH UDRUGA ,00 0, ,00 Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI ,00 0, ,00 "Rekreacija, kultura i religija" ,00 0, ,00 3 Rashodi poslovanja ,00 0, ,00 38 Ostali rashodi ,00 0, , Tekuće donacije ,00 0, ,00 C011021A SPORTSKE MANIFESTACIJE ,00 0, ,00 Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI ,00 0, ,00 "Rekreacija, kultura i religija" ,00 0, ,00 3 Rashodi poslovanja ,00 0, ,00 38 Ostali rashodi ,00 0, , Tekuće donacije ,00 0, ,00 Program C ODRŽAVANJE I NAJAM SPORTSKIH OBJEKATA ,00 0, ,00 C011022A ODRŽAVANJE GRADSKOG STADIONA ,00 0, ,00 Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI ,00 0, ,00 "Rekreacija, kultura i religija" ,00 0, ,00 3 Rashodi poslovanja ,00 0, ,00 32 Materijalni rashodi ,00 0, ,00

19 Četvrtak, 19. prosinca SLUŽBENE NOVINE GRADA PAZINA Strana 911 Broj 32 NOVI 323 Rashodi za usluge ,00 0, ,00 C011022A NAJAM DVORANA ,00 0, ,00 Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI ,00 0, ,00 "Rekreacija, kultura i religija" ,00 0, ,00 3 Rashodi poslovanja ,00 0, ,00 32 Materijalni rashodi ,00 0, , Rashodi za usluge ,00 0, ,00 Program C ŠKOLSKI SPORTSKI KLUBOVI ,00 0, ,00 C011023A DONACIJE ZA RAD ŠKOLSKIH KLUBOVA ,00 0, ,00 Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI ,00 0, ,00 "Rekreacija, kultura i religija" ,00 0, ,00 3 Rashodi poslovanja ,00 0, ,00 38 Ostali rashodi ,00 0, , Tekuće donacije ,00 0, ,00 Program C C011025K IZGRADNJA ŠKOLSKO GRADSKE SPORTSKE DVORANE IZGRADNJA ŠKOLSKO GRADSKE SPORTSKE DVORANE , , , , , ,00 Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI , , ,00 "Rekreacija, kultura i religija" , , ,00 3 Rashodi poslovanja ,00 0, ,00 34 Financijski rashodi ,00 0, , Ostali financijski rashodi ,00 0, ,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine , , ,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine , , , Građevinski objekti , , ,00 Izvor 5.2. TEKUĆE I KAPITALNE POMOĆI , , ,00 "Rekreacija, kultura i religija" , , ,00 3 Rashodi poslovanja ,00 0, ,00 34 Financijski rashodi ,00 0, , Ostali financijski rashodi ,00 0, ,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine , , ,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine , , , Građevinski objekti , , ,00 Izvor 8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA ,00-500, ,00 "Rekreacija, kultura i religija" ,00-500, ,00 4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine ,00-500, ,00 41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine ,00-500, , Materijalna imovina - prirodna bogatstva ,00-500, ,00 42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine ,00 0, , Građevinski objekti ,00 0, ,00 Program C PROGRAM SOCIJALNO-ZDRAVSTVENIH POTREBA , , ,00

20 Strana 912 Broj 32 SLUŽBENE NOVINE GRADA PAZINA Četvrtak, 19. prosinca C011026A NOVI POMOĆI KUĆANSTVIMA ,00 0, ,00 Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI ,00 0, ,00 klasifikacija 10 Socijalna zaštita ,00 0, ,00 3 Rashodi poslovanja ,00 0, ,00 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade ,00 0, , Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna ,00 0, ,00 Izvor 5.2. TEKUĆE I KAPITALNE POMOĆI ,00 0, ,00 klasifikacija 10 Socijalna zaštita ,00 0, ,00 3 Rashodi poslovanja ,00 0, ,00 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade ,00 0, , Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna ,00 0, ,00 C011026A POTICANJE DEMOGRAFSKE OBNOVE STANOVNIŠTVA ,00 0, ,00 Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI ,00 0, ,00 klasifikacija 10 Socijalna zaštita ,00 0, ,00 3 Rashodi poslovanja ,00 0, ,00 38 Ostali rashodi ,00 0, , Tekuće donacije ,00 0, ,00 C011026A SUFINANCIRANJE BORAVKA DJECE U VRTIĆU , , ,00 Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI , , ,00 klasifikacija 10 Socijalna zaštita , , ,00 3 Rashodi poslovanja , , ,00 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade , , , Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna , , ,00 C011026A TOPLI OBROK UČENIKA OSNOVNE ŠKOLE ,00 0, ,00 Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI ,00 0, ,00 klasifikacija 10 Socijalna zaštita ,00 0, ,00 3 Rashodi poslovanja ,00 0, ,00 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade ,00 0, , Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna ,00 0, ,00 C011026A MATERIJALNA ZAŠTITA ZA UČESNIKE NOR- A ,00 0, ,00 Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI ,00 0, ,00 klasifikacija 10 Socijalna zaštita ,00 0, ,00 3 Rashodi poslovanja ,00 0, ,00 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade ,00 0, ,00

21 Četvrtak, 19. prosinca SLUŽBENE NOVINE GRADA PAZINA Strana 913 Broj 32 NOVI 372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna ,00 0, ,00 Izvor 5.2. TEKUĆE I KAPITALNE POMOĆI ,00 0, ,00 klasifikacija 10 Socijalna zaštita ,00 0, ,00 3 Rashodi poslovanja ,00 0, ,00 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade ,00 0, , Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna ,00 0, ,00 C011026A POMOĆ SOCIJALNO UGROŽENIM OSOBAMA ,00 0, ,00 Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI ,00 0, ,00 klasifikacija 10 Socijalna zaštita ,00 0, ,00 3 Rashodi poslovanja ,00 0, ,00 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade ,00 0, , Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna ,00 0, ,00 C011026A OSTALE SOCIJALNE POTREBE , , ,00 Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI , , ,00 klasifikacija 10 Socijalna zaštita , , ,00 3 Rashodi poslovanja , , ,00 37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade , , , Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna , , ,00 C011026A DJELATNOST GRADSKOG DRUŠTVA CRVENOG KRIŽA PAZIN ,00 0, ,00 Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI ,00 0, ,00 klasifikacija 10 Socijalna zaštita ,00 0, ,00 3 Rashodi poslovanja ,00 0, ,00 38 Ostali rashodi ,00 0, , Tekuće donacije ,00 0, ,00 C011026A RAD POVJERENSTVA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA 2.000, ,00 0,00 Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI 2.000, ,00 0,00 klasifikacija 10 Socijalna zaštita 2.000, ,00 0,00 3 Rashodi poslovanja 2.000, ,00 0,00 38 Ostali rashodi 2.000, ,00 0, Tekuće donacije 2.000, ,00 0,00 C011026A DJELATNOST SAVJETOVALIŠTA ZA BRAK I OBITELJ PAZIN ,00 0, ,00 Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI ,00 0, ,00 klasifikacija 10 Socijalna zaštita ,00 0, ,00 3 Rashodi poslovanja ,00 0, ,00 38 Ostali rashodi ,00 0, , Tekuće donacije ,00 0, ,00 Izvor 5.2. TEKUĆE I KAPITALNE POMOĆI ,00 0, ,00

Srijeda, 2. rujna GLASNIK«Broj 7 - Stranica 505 Četvrtak, 17. prosinca GLASNIK«Broj 11 Stranica 505 GLASNIK SLU

Srijeda, 2. rujna GLASNIK«Broj 7 - Stranica 505 Četvrtak, 17. prosinca GLASNIK«Broj 11 Stranica 505 GLASNIK SLU Srijeda, 2. rujna 2015.»SLU@BENI GLASNIK«Broj 7 - Stranica 505 Četvrtak, 17. prosinca 2015.»SLU@BENI GLASNIK«Broj 11 Stranica 505 SLU@BENI GLASNIK SLU@BENO GLASILO GRADA VINKOVACA ISSSN 1846-0887 11 VINKOVCI,

Више

IZVJESTAJ O IZVRSENJU PROR.2014

IZVJESTAJ O IZVRSENJU PROR.2014 Na temelju članka 110. Zakona o proračunu ("Narodne novine2, broj 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 36. Statuta Grada Novske ("Službeni vjesnik", broj 2/09, 47/10,29/11,3/13 i 8/13) Gradsko vijeće Grada

Више

REPUBLIKA HRVATSKA MEĐIMURSKA ŽUPANIJA GRAD PRELOG GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA PRELOGA ZA GODINU I. OPĆI DIO Konto Naziv A. R

REPUBLIKA HRVATSKA MEĐIMURSKA ŽUPANIJA GRAD PRELOG GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA PRELOGA ZA GODINU I. OPĆI DIO Konto Naziv A. R REPUBLIKA HRVATSKA MEĐIMURSKA ŽUPANIJA GRAD PRELOG GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA PRELOGA ZA 2014. GODINU I. OPĆI DIO Konto Naziv A. RAČUN PRIHODA I RASHODA Izvršenje za izvještajno razdoblje

Више

Na temelju članka Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08, 136/12. i 15/15.) i članka 32. Statuta Općine Mala Subotica ("Službeni glasni

Na temelju članka Zakona o proračunu (Narodne novine broj 87/08, 136/12. i 15/15.) i članka 32. Statuta Općine Mala Subotica (Službeni glasni Na temelju članka 22-40 Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08, 136/12. i 15/15.) i članka 32. Statuta Općine Mala Subotica ("Službeni glasnik Međimurske županije" broj 12/15), Općinsko vijeće

Више

REPUBLIKA HRVATSKA MEĐIMURSKA ŽUPANIJA GRAD PRELOG POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA NA DAN GODINE I. OPĆI DIO Konto Naziv A. R

REPUBLIKA HRVATSKA MEĐIMURSKA ŽUPANIJA GRAD PRELOG POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA NA DAN GODINE I. OPĆI DIO Konto Naziv A. R REPUBLIKA HRVATSKA MEĐIMURSKA ŽUPANIJA GRAD PRELOG POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA NA DAN 30.06.2017. GODINE I. OPĆI DIO Konto Naziv A. RAČUN PRIHODA I RASHODA Izvršenje za izvještajno razdoblje

Више

Temeljem odredbi Ċlanka 16. Zakona o proraĊunu (“Narodne novine RH” broj: 92/94 i Ċlana ka 16 i Statuta Grada Omiša ( “Službeni glasnik Grada Omiša”

Temeljem odredbi Ċlanka 16. Zakona o proraĊunu (“Narodne novine RH” broj: 92/94 i Ċlana ka 16 i  Statuta Grada Omiša ( “Službeni glasnik Grada Omiša” Temeljem odredbi čl. 14. Zakona o proračunu (NN RH 87/08 i 136/12) i temeljem odredbi članka 30. Statuta Grada Omiša (Službeni glasnik Grada Omiša 4/09, 9/10, 2/13 i 10/13), Gradsko vijeće Grada Omiša

Више

REPUBLIKA HRVATSKA ISTARSKA ŽUPANIJA OPĆINA SVETI LOVREČ PRIJEDLOG KLASA: URBROJ: Sv. Lovreč, Temeljem članka 37., članka 39. i članka 43. Zakona o pr

REPUBLIKA HRVATSKA ISTARSKA ŽUPANIJA OPĆINA SVETI LOVREČ PRIJEDLOG KLASA: URBROJ: Sv. Lovreč, Temeljem članka 37., članka 39. i članka 43. Zakona o pr REPUBLIKA HRVATSKA ISTARSKA ŽUPANIJA OPĆINA SVETI LOVREČ PRIJEDLOG KLASA: URBROJ: Sv. Lovreč, Temeljem članka 37., članka 39. i članka 43. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08, 136/12, 15/15),

Више

MergedFile

MergedFile 1/ 2 Obveznik: Adresa: Žiro račun: Klasa: Ur.broj: Mjesto i datum: Srebreno,, 15.03.2017 Matični broj: Šifra djelatnosti: 8411 PRORAČUN ZA 2017. GODINU OPĆI DIO rbr. 1 Prihodi Rashodi UKUPNO 63.696.616,00

Више

REPUBLIKA HRVATSKA ZAGREBAČKA ŽUPANIJA OPĆINA BISTRA Općinski načelnik KLASA: /14-01/15 URBROJ: 238/ Bistra, Na temelju čl

REPUBLIKA HRVATSKA ZAGREBAČKA ŽUPANIJA OPĆINA BISTRA Općinski načelnik KLASA: /14-01/15 URBROJ: 238/ Bistra, Na temelju čl REPUBLIKA HRVATSKA ZAGREBAČKA ŽUPANIJA OPĆINA BISTRA Općinski načelnik KLASA: 022-01/14-01/15 URBROJ: 238/02-02-14-1 Bistra, 28.02.2014. Na temelju članka 110. stavak 1. Zakona o proračunu ( "Narodne novine"

Више

MergedFile

MergedFile Klasa: REPUBLIKA HRVATSKA OPĆINA ŽUPA DUBROVAČKA 20207 Mlini žiro: 2407000-86000 MB: 02554470 Šifra djelatnosti: 84 Ur.broj: Srebreno,, 0.05.208 Strana: IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆI DIO ZA 208/ U 208/

Више

Na temelju članka 110. Zakona o proračunu ( Narodne novine, broj 87/08, 136/12, 15/15) i članka 56. i 109. Statuta Grada Umaga ( Službene novine Grada

Na temelju članka 110. Zakona o proračunu ( Narodne novine, broj 87/08, 136/12, 15/15) i članka 56. i 109. Statuta Grada Umaga ( Službene novine Grada Na temelju članka 110. Zakona o proračunu ( Narodne novine, broj 87/08, 136/12, 15/15) i članka 56. i 109. Statuta Grada Umaga ( Službene novine Grada Umaga, broj 14/2013 pročišćeni tekst) Gradsko vijeće

Више

ISSN SLUŽBENO GLASILO VARAŽDINSKE ŽUPANIJE I GRADOVA: IVANEC, LEPOGLAVA, LUDBREG, NOVI MAROF I VARAŽDINSKE TOPLICE, TE OPĆINA: BEDNJA, BERET

ISSN SLUŽBENO GLASILO VARAŽDINSKE ŽUPANIJE I GRADOVA: IVANEC, LEPOGLAVA, LUDBREG, NOVI MAROF I VARAŽDINSKE TOPLICE, TE OPĆINA: BEDNJA, BERET ISSN 1334-3785 SLUŽBENO GLASILO VARAŽDINSKE ŽUPANIJE I GRADOVA: IVANEC, LEPOGLAVA, LUDBREG, NOVI MAROF I VARAŽDINSKE TOPLICE, TE OPĆINA: BEDNJA, BERETINEC, BREZNICA, BREZNIČKI HUM, CESTICA, DONJA VOĆA,

Више

REPUBLIKA HRVATSKA MEĐIMURSKA ŽUPANIJA OPĆINA KOTORIBA POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA NA DAN GODINE I. OPĆI DIO Brojčana oznak

REPUBLIKA HRVATSKA MEĐIMURSKA ŽUPANIJA OPĆINA KOTORIBA POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA NA DAN GODINE I. OPĆI DIO Brojčana oznak REPUBLIKA HRVATSKA MEĐIMURSKA ŽUPANIJA OPĆINA KOTORIBA POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA NA DAN 30.6.2019.GODINE I. OPĆI DIO Brojčana oznaka i naziv računa A. RAČUN PRIHODA I RASHODA Izvršenje

Више

ISSN SLUŽBENI GLASNIK GRADA DUGE RESE Izlazi po potrebi Godina L Datum, Uprava i uredništvo, Duga Resa, tel , fa

ISSN SLUŽBENI GLASNIK GRADA DUGE RESE Izlazi po potrebi Godina L Datum, Uprava i uredništvo, Duga Resa, tel , fa ISSN 1845-9579 SLUŽBENI GLASNIK GRADA DUGE RESE Izlazi po potrebi Godina L Datum, 21.12.218. Uprava i uredništvo, Duga Resa, tel. 819-, 819-11 fax. 841-465 GRADSKO VIJEĆE BROJ 12. 192. PRORAČUN Grada Duge

Више

SLUŽBENI VJESNIK BROJ: 55 SRIJEDA, 31. LISTOPADA GODINA LXIV OPĆINA DVOR AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA 28. Na temelju članka 109. Zakona o proraču

SLUŽBENI VJESNIK BROJ: 55 SRIJEDA, 31. LISTOPADA GODINA LXIV OPĆINA DVOR AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA 28. Na temelju članka 109. Zakona o proraču SLUŽBENI VJESNIK BROJ: 55 SRIJEDA, 31. LISTOPADA GODINA LXIV OPĆINA DVOR AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA 28. Na temelju članka 109. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, broj 87/08, 136/12 i 15/15), članka 15. Pravilnika

Више

REPUBLIKA HRVATSKA SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA OPĆINA PODGORA GLASNIK s l u ž b e n o g l a s i l o O p ć i n e P o d g o r a GODINA XXII PODGORA, 1

REPUBLIKA HRVATSKA SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA OPĆINA PODGORA GLASNIK s l u ž b e n o g l a s i l o O p ć i n e P o d g o r a GODINA XXII PODGORA, 1 REPUBLIKA HRVATSKA SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA OPĆINA PODGORA GLASNIK s l u ž b e n o g l a s i l o O p ć i n e P o d g o r a GODINA XXII PODGORA, 19. svibnja 2015. BROJ 7 SADRŽAJ : STR. OPĆINSKO VIJEĆE

Више

REPUBLIKA HRVATSKA MEĐIMURSKA ŽUPANIJA OPĆINA SVETI JURAJ NA BREGU I. OPĆI DIO A. RAČUN PRIHODA I RASHODA Konto Naziv Plan Projekcija za P

REPUBLIKA HRVATSKA MEĐIMURSKA ŽUPANIJA OPĆINA SVETI JURAJ NA BREGU I. OPĆI DIO A. RAČUN PRIHODA I RASHODA Konto Naziv Plan Projekcija za P REPUBLIKA HRVATSKA MEĐIMURSKA ŽUPANIJA OPĆINA SVETI JURAJ NA BREGU I. OPĆI DIO A. RAČUN PRIHODA I RASHODA Konto Naziv Plan 2016. Projekcija za 2017. Projekcija za 2018. 6 Prihodi poslovanja 12.299.300,00

Више

Microsoft Word - SADRŽAJ 20.doc

Microsoft Word - SADRŽAJ 20.doc S L U Ž B E N E N O V I N E GRADA PAZINA I OPĆINA CEROVLJE, GRAČIŠĆE, KAROJBA, LUPOGLAV, MOTOVUN I SVETI PETAR U ŠUMI ISSN 1847-6260 PAZIN, 26. rujna 2012. GODINA: XXXVIII CIJENA: 30,00 KN BROJ: 20 IZDAVAČ:

Више

GlasnikBistra_0614.indd

GlasnikBistra_0614.indd SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE BISTRA Broj 6 Godina XIX. 21.12.2014. ISSN 1848-4948 AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA: 1. Odluka o usvajanju Strategije razvoja Općine Bistra za razdoblje 2014.-2020. godine... 3 2. III Izmjena

Више

SLUŽBENI GLASNIK GRADA OZLJA S L U Ž B E N I L I S T G R A D A O Z L J A Izlazi po potrebi Uprava i uredništvo: Ozalj, Kurilovac 1 tel: , fax:

SLUŽBENI GLASNIK GRADA OZLJA S L U Ž B E N I L I S T G R A D A O Z L J A Izlazi po potrebi Uprava i uredništvo: Ozalj, Kurilovac 1 tel: , fax: SLUŽBENI GLASNIK GRADA OZLJA S L U Ž B E N I L I S T G R A D A O Z L J A Izlazi po potrebi Uprava i uredništvo: Ozalj, Kurilovac tel: 7-00, fax: 7-7 e-mail: grad.ozalj@ozalj.hr web adresa: www.ozalj.hr

Више

SLUŽBENI GLASNIK GRADA SENJA SLUŽBENI LIST GRADA SENJA Uredništvo: Senj, Obala dr. F. Tuđmana 2 telefon: GODINA XXIII., BROJ 5. SENJ, 28. lipn

SLUŽBENI GLASNIK GRADA SENJA SLUŽBENI LIST GRADA SENJA Uredništvo: Senj, Obala dr. F. Tuđmana 2 telefon: GODINA XXIII., BROJ 5. SENJ, 28. lipn SLUŽBENI GLASNIK GRADA SENJA SLUŽBENI LIST GRADA SENJA Uredništvo: Senj, Obala dr. F. Tuđmana 2 telefon: 881-162 GODINA XXIII., BROJ 5. SENJ, 28. lipnja 2019. LIST IZLAZI PREMA POTREBI SLUŽBENI GLASNIK

Више

SLUŽBENI GLASNIK SLUŽBENO GLASILO GRADA NAŠICA Godina XXI. Našice, 3. listopada Broj 7 ISSN S A D R Ž A J AKTI GRADSKOG VIJEĆA: 53. Po

SLUŽBENI GLASNIK SLUŽBENO GLASILO GRADA NAŠICA Godina XXI. Našice, 3. listopada Broj 7 ISSN S A D R Ž A J AKTI GRADSKOG VIJEĆA: 53. Po SLUŽBENI GLASNIK SLUŽBENO GLASILO GRADA NAŠICA Godina XXI. Našice, 3. listopada 2014. Broj 7 ISSN 1332-9626 S A D R Ž A J AKTI GRADSKOG VIJEĆA: 53. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Našica

Више

REPUBLIKA HRVATSKA SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA OPĆINA MUĆ Klasa:400-08/15-02/01 Urbroj:2180/ Muć, godine II. IZMJENE I DOPUNE PR

REPUBLIKA HRVATSKA SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA OPĆINA MUĆ Klasa:400-08/15-02/01 Urbroj:2180/ Muć, godine II. IZMJENE I DOPUNE PR REPUBLIKA HRVATSKA SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA OPĆINA MUĆ Klasa:400-08/15-02/01 Urbroj:2180/02-01-16-4 Muć,16.12.2016.godine II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OPĆINE MUĆ ZA 2016. GODINU OBRAZLOŽENJE II.

Више

REPUBLIKA HRVATSKA MEĐIMURSKA ŽUPANIJA GRAD PRELOG POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA NA DAN GODINE I. OPĆI DIO Brojčana oznaka

REPUBLIKA HRVATSKA MEĐIMURSKA ŽUPANIJA GRAD PRELOG POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA NA DAN GODINE I. OPĆI DIO Brojčana oznaka REPUBLIKA HRVATSKA MEĐIMURSKA ŽUPANIJA GRAD PRELOG POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA NA DAN 30.06.2019. GODINE I. OPĆI DIO Brojčana oznaka i naziv računa A. RAČUN PRIHODA I RASHODA Izvršenje

Више

Na osnovi odredbi članka 108

Na osnovi odredbi članka 108 Na osnovi odredbi članka 110. Zakona o proračunu ( Narodne novine br. 87/08., 136/12. i 15/15.) i članka 31. Statuta Grada Zaboka ( Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije br. 09/13., 16/14. i 4/18.)

Више

REPUBLIKA HRVATSKA VARAŽDINSKA ŽUPANIJA GRAD NOVI MAROF GRADSKO VIJEĆE KLASA: /18-01/01 URBROJ: Novi Marof, PRORAČ

REPUBLIKA HRVATSKA VARAŽDINSKA ŽUPANIJA GRAD NOVI MAROF GRADSKO VIJEĆE KLASA: /18-01/01 URBROJ: Novi Marof, PRORAČ REPUBLIKA HRVATSKA VARAŽDINSKA ŽUPANIJA GRAD NOVI MAROF GRADSKO VIJEĆE KLASA: 400-06/18-01/01 URBROJ: 2186-022-01-18-9 Novi Marof, 27.12. 2018. PRORAČUN GRADA NOVOG MAROFA ZA 2019. GODINU I PROJEKCIJE

Више

Službeni glasnik Grada Omiša indd

Službeni glasnik Grada Omiša indd SLUŽBENI GLASNIK Utorak, 28. svibnja 2019. GLASNIK GRADA OMIŠA Broj 5 - Strana 1 GRADA OMIŠA LIST IZLAZI PO POTREBI. Uredništvo: Trg kralja Tomislava 5 Telefon: 862-059, 862-360, Fax: 862-022 BROJ 5 Omiš,

Више

BILJEŠKE Bilješka br. 1 Ukupni prihodi za razdoblje siječanj-prosinac godine iznose ,22 kuna i za 1,22% su manji u odnosu na isto razd

BILJEŠKE Bilješka br. 1 Ukupni prihodi za razdoblje siječanj-prosinac godine iznose ,22 kuna i za 1,22% su manji u odnosu na isto razd BILJEŠKE Bilješka br. 1 Ukupni prihodi za razdoblje siječanj-prosinac 2017. godine iznose 17.621.292,22 kuna i za 1,22% su manji u odnosu na isto razdoblje 2016. godine. Ukupni rashodi iznose 17.754.783,61

Више

ISSN SLUŽBENO GLASILO VARAŽDINSKE ŽUPANIJE I GRADOVA: IVANEC, LEPOGLAVA, LUDBREG, NOVI MAROF I VARAŽDINSKE TOPLICE, TE OPĆINA: BEDNJA, BERET

ISSN SLUŽBENO GLASILO VARAŽDINSKE ŽUPANIJE I GRADOVA: IVANEC, LEPOGLAVA, LUDBREG, NOVI MAROF I VARAŽDINSKE TOPLICE, TE OPĆINA: BEDNJA, BERET ISSN 1334-3785 SLUŽBENO GLASILO VARAŽDINSKE ŽUPANIJE I GRADOVA: IVANEC, LEPOGLAVA, LUDBREG, NOVI MAROF I VARAŽDINSKE TOPLICE, TE OPĆINA: BEDNJA, BERETINEC, BREZNICA, BREZNIČKI HUM, CESTICA, DONJA VOĆA,

Више

Proracun za godinu

Proracun za godinu REPUBLIKA HRVATSKA BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA OPĆINA VELIKO TROJSTVO OPĆINSKO VIJEĆE Na temelju članka 39. Zakona o proračunu ( Narodne novine broj 87/08., 136/12. i 15/15.) i članka 35. Statuta Općine

Више

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA VARAŽDINA ZA RAZDOBLJE OD 01. SIJEČNJA DO 31. PROSINCA GODINE Varaždin,srpanj 2019.

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA VARAŽDINA ZA RAZDOBLJE OD 01. SIJEČNJA DO 31. PROSINCA GODINE Varaždin,srpanj 2019. GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA VARAŽDINA ZA RAZDOBLJE OD 01. SIJEČNJA DO 31. PROSINCA GODINE Varaždin,srpanj 2019. 1. IZVRŠENJE OPĆEG I POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA GRADA VARAŽADINA ZA RAZDOBLJE

Више

Službeni glasnik Grada Imotskog broj indd

Službeni glasnik Grada Imotskog broj indd Petak, 19. srpnja 2019. SLUŽBENI GLASNIK GRADA IMOTSKOG Broj 6 - Strana 1 UREDNIK: IVICA ŽUŽUL, dipl. iur. List izlazi po potrebi UREDNIŠTVO: Ante Starčevića 23, 21260 IMOTSKI Telefon: 021/841-125, Fax:

Више

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA I. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA GRADA DARUVARA ZA GODINU Gradsko vijeće Grada Daruvara donijelo je 15. prosinca godi

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA I. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA GRADA DARUVARA ZA GODINU Gradsko vijeće Grada Daruvara donijelo je 15. prosinca godi OBRAZLOŽENJE A I. IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA GRADA DARUVARA ZA GODINU Gradsko vijeće Grada Daruvara donijelo je 15. prosinca 2015. godine Proračun Grada Daruvara za koji ukupno iznosi 36.100.353 kn prihodi

Више

(Microsoft Word - GODI\212NJI IZVJE\212TAJ O IZVR\212ENJU PRORA\310UNA OB ZA 2017.G..doc)

(Microsoft Word - GODI\212NJI IZVJE\212TAJ O IZVR\212ENJU PRORA\310UNA OB ZA 2017.G..doc) REPUBLIKA HRVATSKA LIČKO SENJSKA ŽUPANIJA OPĆINA BRINJE OPĆINSKO VIJEĆE KLASA: 400-08/18-01/01 UR.: 2125/04-18-02 Brinje, 29. ožujka 2018. godine Na temelju članka 108.,110. i 112. Zakona o proračunu (N/N

Више

REPUBLIKA HRVATSKA VARAŽDINSKA ŽUPANIJA GRAD NOVI MAROF GRADSKO VIJEĆE KLASA: /17-01/03 URBROJ: Novi Marof, II.

REPUBLIKA HRVATSKA VARAŽDINSKA ŽUPANIJA GRAD NOVI MAROF GRADSKO VIJEĆE KLASA: /17-01/03 URBROJ: Novi Marof, II. REPUBLIKA HRVATSKA VARAŽDINSKA ŽUPANIJA GRAD NOVI MAROF GRADSKO VIJEĆE KLASA: 400-06/17-01/03 URBROJ: 2186-022-01-18-11 Novi Marof, 27. 12. 2018. II. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA NOVOG MAROFA ZA 2018.

Више

sluzbene vijesti br.10.indd

sluzbene vijesti br.10.indd SLU@BENI LIST GRADA SAMOBORA - BROJ 10 GOD. LXIII. - 30. 12. 2017. KAZALO AKTI GRADONAČELNIKA 1. ODLUKA o osnovici za obračun plaće službenika i namještenika Grada Samobora za 2018. godinu...............................

Више

2019. BROJ: 15 Sisak, 21. lipnja GODINA XXVI S A D R Ž A J GRAD SISAK AKTI GRADSKOG VIJEĆA 17. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Si

2019. BROJ: 15 Sisak, 21. lipnja GODINA XXVI S A D R Ž A J GRAD SISAK AKTI GRADSKOG VIJEĆA 17. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Si 2019. BROJ: 15 Sisak, 21. lipnja 2019. GODINA XXVI S A D R Ž A J GRAD SISAK AKTI GRADSKOG VIJEĆA 17. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Siska za godinu za razdoblje od 1. 1. do 31. 12. godine

Више

Microsoft Word - gv38 Prve izmjene i dopune proračuna GZ za 2012.doc

Microsoft Word - gv38 Prve izmjene i dopune proračuna GZ za 2012.doc Gradsko vijeće Grada Zaboka temeljem članka 39. stavka 2. Zakona o Proračunu («Narodne novine» br. 87/08.) i članka 30. alineje 3. Statuta Grada Zaboka («Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije«br.

Више

GODINA XIX Vukovar, 1. listopada Broj 9 AKTI GRADSKOG VIJEĆA Temeljem članka 6. stavka 3. i članka 39. stavka 1. Zakona o proračunu ( Narodne no

GODINA XIX Vukovar, 1. listopada Broj 9 AKTI GRADSKOG VIJEĆA Temeljem članka 6. stavka 3. i članka 39. stavka 1. Zakona o proračunu ( Narodne no GODINA XIX Vukovar, 1. listopada 019. Broj 9 AKTI GRADSKOG VIJEĆA Temeljem članka 6. stavka 3. i članka 39. stavka 1. Zakona o proračunu ( Narodne novine broj 87/08, 136/1 i 15/15) i članka 3. stavak 1.

Више

ISSN SLUŽBENO GLASILO GRADA VARAŽDINA BROJ: 7 Godina XXIII Varaždin, 29. rujna List izlazi jedanput mjesečno i po potrebi S A D

ISSN SLUŽBENO GLASILO GRADA VARAŽDINA BROJ: 7 Godina XXIII Varaždin, 29. rujna List izlazi jedanput mjesečno i po potrebi S A D ISSN 1334-3769 SLUŽBENO GLASILO GRADA VARAŽDINA 2016. BROJ: 7 Godina XXIII Varaždin, 29. rujna 2016. List izlazi jedanput mjesečno i po potrebi S A D R Ž A J AKTI GRADSKOG VIJEĆA 93. Izmjene i dopune Proračuna

Више

IZVRŠENJE IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKIH CESTA d.o.o. za siječanj - prosinac godine (PR-RAS) I. OPĆI DIO A. RAČUN PRIHODA I RASHO

IZVRŠENJE IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKIH CESTA d.o.o. za siječanj - prosinac godine (PR-RAS) I. OPĆI DIO A. RAČUN PRIHODA I RASHO IZVRŠENJE IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKIH CESTA d.o.o. za siječanj - prosinac 2014. godine (PR-RAS) I. OPĆI DIO A. RAČUN PRIHODA I RASHODA PRIHODI POSLOVANJA PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE

Више

BILANCA PRIHODA I PRIMITIKA, TE RASHODA I IZDATAKA ZA GODINU A. RAČUN PRIHODA I RASHODA Konto Vrsta prihoda i primitka II Izmjene i dopune Razli

BILANCA PRIHODA I PRIMITIKA, TE RASHODA I IZDATAKA ZA GODINU A. RAČUN PRIHODA I RASHODA Konto Vrsta prihoda i primitka II Izmjene i dopune Razli BILANCA PRIHODA I PRIMITIKA, TE RASHODA I IZDATAKA ZA 2017. GODINU A. RAČUN PRIHODA I RASHODA Konto Vrsta prihoda i primitka Razlika Proračun 2017 1 2 3 4 5 6 PRIHODI POSLOVANJA 8.541.071 4.407.929,00

Више

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE PLITVIĈKA JEZERA Na temelju ĉlanka 109. Zakona o proraĉunu (Narodne novine br. 87/07 i 136/12) i ĉlanka 32. Statuta Općin

AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE PLITVIĈKA JEZERA Na temelju ĉlanka 109. Zakona o proraĉunu (Narodne novine br. 87/07 i 136/12) i ĉlanka 32. Statuta Općin AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE PLITVIĈKA JEZERA Na temelju ĉlanka 109. Zakona o proraĉunu (Narodne novine br. 87/07 i 136/12) i ĉlanka 32. Statuta Općine Plitviĉka Jezera (Ţupanijski glasnik Liĉko-senjske

Више

Na temelju odredbe članka 32

Na temelju odredbe članka 32 Službeni glasnik SLUŽBENO GLASILO OPĆINE ČAĐAVICA VIROVITIČKO-PODRAVSKA ŽUPANIJA Godina XXIII Čađavica, 28. rujna 2016. Broj 6. S a d r ž a j AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA stranica 1. Odluka o usvajanju polugodišnjeg

Више

Na temelju članka 109. Zakona o proračunu ( Narodne novine, broj 87/08, 136/12 i 15/15), članka 15. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju

Na temelju članka 109. Zakona o proračunu ( Narodne novine, broj 87/08, 136/12 i 15/15), članka 15. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju Na temelju članka 109. Zakona o proračunu ( Narodne novine, broj 87/08, 136/12 i 15/15), članka 15. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna ( Narodne novine broj 24/13)

Више

Srijeda, 13. rujna GLASNIK«Broj 7 Stranica 541 Petak, 30. lipnja 2017.»SLUŽBENI GLASNIK«Broj 5 Stranica 541 GLASNIK G

Srijeda, 13. rujna GLASNIK«Broj 7 Stranica 541 Petak, 30. lipnja 2017.»SLUŽBENI GLASNIK«Broj 5 Stranica 541 GLASNIK G Srijeda, 13. rujna 2017.»SLU@BENI GLASNIK«Broj 7 Stranica 541 Petak, 30. lipnja 2017.»SLUŽBENI GLASNIK«Broj 5 Stranica 541 SLU@BENI GLASNIK SLU@BENO GLASILO GRADA VINKOVACA ISSSN 1846-0887 7 VINKOVCI,

Више

POSEBNI DIO BROJ KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA PLANIRANO OSTVARENO INDEX UKUPNO RASHODI / IZDACI , ,31 11,03 Razdjel 10 JEDINSTV

POSEBNI DIO BROJ KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA PLANIRANO OSTVARENO INDEX UKUPNO RASHODI / IZDACI , ,31 11,03 Razdjel 10 JEDINSTV POSEBNI DIO BROJ KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA PLANIRANO OSTVARENO INDEX UKUPNO RASHODI / IZDACI 15.530.301,50 1.713.589,31 11,03 Razdjel 10 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL 3.273.800,00 1.105.909,24 33,78 Glava

Више

Microsoft Word Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Osječko-baranjske županije za godinu.doc

Microsoft Word Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Osječko-baranjske županije za godinu.doc Temeljem članka 109. stavak 2. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08.), članka 30. točka 4. Statuta Osječko-baranjske županije ("Županijski glasnik" broj 2/95., 2/97., 3/99., 3/01., 8/01., 9/03.,

Више

ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE

ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE PRIJEDLOG GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE ZA 2017. GODINU Na temelju odredbi

Више

POSEBNI DIO KONTO VRSTA RASHODA / IZDATAKA PRORAČUN UKUPNO RASHODI / IZDACI ,00 Razdjel 10 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL ,00 Glav

POSEBNI DIO KONTO VRSTA RASHODA / IZDATAKA PRORAČUN UKUPNO RASHODI / IZDACI ,00 Razdjel 10 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL ,00 Glav POSEBNI DIO KONTO VRSTA RASHODA / IZDATAKA PRORAČUN 2018. UKUPNO RASHODI / IZDACI 17.333.280,00 Razdjel 10 JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL 3.238.800,00 Glava 1001 PREDSTAVNIČKO TIJELO 136.800,00 Program A01

Више

proracun 2013

proracun 2013 Na temelju članka 39. Zakona o proračunu ("Narodne novine" br. 87/08) i članka 35. Statuta Grada Sinja ("Službeni glasnik Grada Sinja" br. 10/09) Gradsko vijeće Grada Sinja na 31. sjednici održanoj dana

Више

SADRŢAJ: Broj 8/ rujna AKTI GRADSKOG VIJEĆA GRADA PAGA ( 7. sjednica Gradskog vijeća odrţana 5. rujna 2018.) 1. POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ

SADRŢAJ: Broj 8/ rujna AKTI GRADSKOG VIJEĆA GRADA PAGA ( 7. sjednica Gradskog vijeća odrţana 5. rujna 2018.) 1. POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ SADRŢAJ: Broj 8/2018. 13. rujna 2018. AKTI GRADSKOG VIJEĆA GRADA PAGA ( 7. sjednica Gradskog vijeća odrţana 5. rujna 2018.) 1. POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ o izvršenju Proraĉuna Grada Paga za 2018. godinu.2

Више

Godina III

Godina III Godina XXI Beli Manastir, 29. ožujka 2019. godine Broj 4 S A D R Ž A J AKTI GRADSKOG VIJEĆA Str. Str. 19. Odluka o prihvaćanju Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Belog Manastira za 2018.

Више

Grad Prelog Proračun Grada Preloga za godinu VODIČ ZA GRAĐANE Prelog, prosinac godine

Grad Prelog Proračun Grada Preloga za godinu VODIČ ZA GRAĐANE Prelog, prosinac godine Grad Prelog Proračun Grada Preloga za 2018. godinu VODIČ ZA GRAĐANE Prelog, prosinac 2017. godine Poštovane građanke i građani Grada Preloga, Pred Vama se nalazi Vodič za građane Proračuna Grada Preloga

Више

PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA ZA S PROJEKCIJAMA ZA I GODINU Naziv institucije: INSTITUT ZA DRUŠTVENA ISTRAŽIVANJA RKP: OIB:

PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA ZA S PROJEKCIJAMA ZA I GODINU Naziv institucije: INSTITUT ZA DRUŠTVENA ISTRAŽIVANJA RKP: OIB: PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA ZA 2016. S PROJEKCIJAMA ZA 2017. I 2018. GODINU Naziv institucije: INSTITUT ZA DRUŠTVENA ISTRAŽIVANJA RKP: OIB: 3050 11986338639 Račun iz rač. plana NAZIV Plan za 2016. Izvor

Више

Financijski plan IT-a xls

Financijski plan IT-a xls PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA ZA 2016. S PROJEKCIJAMA ZA 2017. I 2018. GODINU Naziv institucije: INSTITUT ZA TURIZAM, ZAGREB RKP: OIB: 3068 10264179101 Račun iz rač. plana NAZIV Plan za 2016. Izvor 31 Izvor

Више

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 Obveznik: za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca godine RKP: 320

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 Obveznik: za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca godine RKP: 320 IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca 2014. godine Razina: 22, Razdjel: 000 Djelatnost: 8411 Opće djelatnosti javne uprave

Више

Broj travnja SADRŽAJ AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA 1. Zaključak o stavljanju vijećničkog mandata u mirovanje iz osobnih razloga i

Broj travnja SADRŽAJ AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA 1. Zaključak o stavljanju vijećničkog mandata u mirovanje iz osobnih razloga i Broj 2. www.jakovlje.hr 01. travnja 2019. SADRŽAJ AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA 1. Zaključak o stavljanju vijećničkog mandata u mirovanje iz osobnih razloga i početku obnašanja dužnosti zamjenika vijećnika 2.

Више

1. Izvještaj o korištenju proračunske pričuve U razdoblju od 01. siječnja do 30. lipnja godine iz sredstava Proračunske pričuve proračuna Grada

1. Izvještaj o korištenju proračunske pričuve U razdoblju od 01. siječnja do 30. lipnja godine iz sredstava Proračunske pričuve proračuna Grada 1. Izvještaj o korištenju proračunske pričuve U razdoblju od 01. siječnja do 30. lipnja 2014. godine iz sredstava Proračunske pričuve proračuna Grada isplaćena su sredstva kako slijedi: Donositelj odluke

Више

SLUŽBENE NOVINE OPĆINE OPRTALJ GIORNALE UFFICALE DEL COMUNE DI PORTOLE Broj: 13 Oprtalj, 23. prosinca Godina XVIII Izlazi po potrebi S A D R Ž A

SLUŽBENE NOVINE OPĆINE OPRTALJ GIORNALE UFFICALE DEL COMUNE DI PORTOLE Broj: 13 Oprtalj, 23. prosinca Godina XVIII Izlazi po potrebi S A D R Ž A SLUŽBENE NOVINE OPĆINE OPRTALJ GIORNALE UFFICALE DEL COMUNE DI PORTOLE Broj: 13 Oprtalj, 23. prosinca 2016. Godina XVIII Izlazi po potrebi S A D R Ž A J : OPĆINSKO VIJEĆE 44. Proračun Općine Oprtalj za

Више

Microsoft Word - 05-Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna OBŽ za i projekcija za i i Odluke o izm

Microsoft Word - 05-Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna OBŽ za i projekcija za i i Odluke o izm REPUBLIKA HRVATSKA OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA SKUPŠTINA Materijal za sjednicu a) PRIJEDLOG ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRORAČUNA OSJEČKO- BARANJSKE ŽUPANIJE ZA 2014. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2015. I 2016.

Више

Konačni prijedlog Predlagatelj: Gradonačelnik Na temelju članka 110. Zakona o proračunu ("Narodne novine", broj 87/08, 136/12 i 15/15) te članka 47. s

Konačni prijedlog Predlagatelj: Gradonačelnik Na temelju članka 110. Zakona o proračunu (Narodne novine, broj 87/08, 136/12 i 15/15) te članka 47. s Konačni prijedlog Predlagatelj: Gradonačelnik Na temelju članka 11. Zakona o proračunu ("Narodne novine", broj 87/8, 136/12 i 15/15) te članka 47. stavka 1. točka 6. Statuta Grada Korčule ("Službeni glasnik

Више

pr_ras_w_rpt_54.rpt

pr_ras_w_rpt_54.rpt IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2018 godine Obrazac: PR-RAS Datum:29.1.2019 GRAD ZAGREB Vrijeme: 13:25 Naziv obveznika: DJEČJI VRTIĆ

Више

G O D I Š N J I O B R A Č U N

G O D I Š N J I      O B R A Č U N KLASA :551-06/03-01/01 URBROJ: REPUBLIKA 2186/016-01-03 HRVATSKA Lepoglava, VARAŽDINSKA 30.10.2003. ŽUPANIJA GRAD LEPOGLAVA Antuna Mihanovića 12 42250 Lepoglava G O D I Š N J I I Z V J E Š T A J O IZVRŠENJU

Више

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca godine Obveznik: RKP: 304

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca godine Obveznik: RKP: 304 IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca 2014. godine Razina: 22, Razdjel: 000 Djelatnost: 8411 Opće djelatnosti javne uprave

Више

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca godine Obveznik: RKP: 331

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca godine Obveznik: RKP: 331 IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca 2014. godine Razina: 31, Razdjel: 000 Djelatnost: 8621 Djelatnosti opće medicinske

Више

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca godine Obveznik: RKP: 188

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca godine Obveznik: RKP: 188 IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca 2014. godine Razina: 31, Razdjel: 000 Djelatnost: 8532 Tehničko i strukovno srednje

Више

SLUŽBENI GLASNIK GRADA OZLJA S L U Ž B E N I L I S T G R A D A O Z L J A Izlazi po potrebi Uprava i uredništvo: Ozalj, Kurilovac 1 tel: , fax:

SLUŽBENI GLASNIK GRADA OZLJA S L U Ž B E N I L I S T G R A D A O Z L J A Izlazi po potrebi Uprava i uredništvo: Ozalj, Kurilovac 1 tel: , fax: SLUŽBENI GLASNIK GRADA OZLJA S L U Ž B E N I L I S T G R A D A O Z L J A Izlazi po potrebi Uprava i uredništvo: Ozalj, Kurilovac tel: 7-400, fax: 7-7 e-mail: grad.ozalj@ozalj.hr web adresa: www.ozalj.hr

Више

glasnik indd

glasnik indd Broj 4. Godina XXII. 22. srpnja 2015. SADRŽAJ 1. Odluka o odabiru zakupitelja nekretnine DV Pušća i organiziranje rada dječjeg vrtića ; 2. Odluka o dodjeli besplatnih udžbenika učenicima osnovne škole

Више

PFR ZR proracun_pravni_fakultet.xls

PFR ZR proracun_pravni_fakultet.xls IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca 2014. godine Obveznik: RKP: 02217, MB: 03328562 PRAVNI FAKULTET RIJEKA Razina: 11,

Више

Prorac (version 1).xls

Prorac (version 1).xls IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca 2014. godine Obveznik: RKP: 14275, MB: 03102882 OSNOVNA ŠKOLA SAMOBOR Razina: 31,

Више

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca godine Obveznik: RKP: 060

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca godine Obveznik: RKP: 060 IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca 2014. godine Obveznik: RKP: 06099, MB: 03220338 DRŽAVNI ZAVOD ZA STATISTIKU Razina:

Више

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 Obveznik: Račun iz rač. plana NAZIV AOP Ostvareno u izvještajnom razdobl

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 Obveznik: Račun iz rač. plana NAZIV AOP Ostvareno u izvještajnom razdobl IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 Obveznik: Račun iz rač. plana NAZIV AOP Ostvareno u izvještajnom razdoblju prethodne godine iznosi u kunama, bez lipa Ostvareno

Више

ISSN SLUŽBENO GLASILO VARAŽDINSKE ŽUPANIJE I GRADOVA: IVANEC, LEPOGLAVA, LUDBREG, NOVI MAROF I VARAŽDINSKE TOPLICE, TE OPĆINA: BEDNJA, BERET

ISSN SLUŽBENO GLASILO VARAŽDINSKE ŽUPANIJE I GRADOVA: IVANEC, LEPOGLAVA, LUDBREG, NOVI MAROF I VARAŽDINSKE TOPLICE, TE OPĆINA: BEDNJA, BERET ISSN 1334-3785 SLUŽBENO GLASILO VARAŽDINSKE ŽUPANIJE I GRADOVA: IVANEC, LEPOGLAVA, LUDBREG, NOVI MAROF I VARAŽDINSKE TOPLICE, TE OPĆINA: BEDNJA, BERETINEC, BREZNICA, BREZNIČKI HUM, CESTICA, DONJA VOĆA,

Више

Broj 5/ Glasnik Općine Lasinja

Broj 5/ Glasnik Općine Lasinja GLASNIK OPĆINE LASINJA SLUŽBENO GLASILO OPĆINE LASINJA Izlazi prema potrebi Broj 5. Godina IV. Lasinja, S A D R Ž A J OPĆINSKO VIJEĆE Str. - Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Općine Lasinja

Више

Fin izvjest I-XII 2014.xls

Fin izvjest  I-XII 2014.xls IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca 2014. godine Obveznik: RKP: 02493, MB: 03328686 SVEUČILIŠNA KNJIŽNICA RIJEKA Razina:

Више

Proracun DV_2014.xls

Proracun DV_2014.xls IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca 2014. godine Obveznik: RKP: 25273, MB: 03272117 Dječji vrtić MALI PRINC Razina: 21,

Више

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca godine Obveznik: RKP: 019

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca godine Obveznik: RKP: 019 IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca 2014. godine Obveznik: RKP: 01923, MB: 03283097 SVEUČILIŠTE U ZAGREBU AGRONOMSKI FAKULTET

Више

Godišnji financijski izvještaji Grada Bjelovara za razdoblje

Godišnji financijski izvještaji Grada Bjelovara za razdoblje IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca 2014. godine Obveznik: RKP: 34049, MB: 02562154 GRAD BJELOVAR Razina: 22, Razdjel:

Више

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca godine Obveznik: RKP: 256

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca godine Obveznik: RKP: 256 IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca 2013. godine Obveznik: RKP: 25691, MB: 03264211 DJEČJI VRTIĆ SAVICA Razina: 21, Razdjel:

Више

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 Obveznik: RKP: 31823, MB: OPĆINA DUBROVAČKO PRIMORJE SLAN

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 Obveznik: RKP: 31823, MB: OPĆINA DUBROVAČKO PRIMORJE SLAN IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 Razina: 22, Razdjel: 000 Djelatnost: 8411 Opće djelatnosti javne uprave Račun iz rač. plana NAZIV AOP Ostvareno u izvještajnom

Више

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca godine Obveznik: RKP: 176

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca godine Obveznik: RKP: 176 IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca 2015. godine Razina: 31, Razdjel: 000 Djelatnost: 8531 Opće srednje obrazovanje iznosi

Више

(Godi\232nji financijski izvje\232taj 2015.xls)

(Godi\232nji financijski izvje\232taj 2015.xls) IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca 2015. godine Razina: 11, Razdjel: 080 Djelatnost: 8542 Visoko obrazovanje iznosi u

Више

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 Obveznik: RKP: 17878, MB: Poljoprivredno-prehrambena škola 3400

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 Obveznik: RKP: 17878, MB: Poljoprivredno-prehrambena škola 3400 IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 Razina: 31, Razdjel: 000 Djelatnost: 8532 Tehničko i strukovno srednje obrazovanje Račun iz rač. plana NAZIV AOP Ostvareno

Више

BOŽENE PLAZZERIANO 4, VARAŽDIN MB: OIB: Broj RKP-a: Razina: 31 Razdjel: 000 Šifra djelatnosti: 8532 Šifra grada: 472 FINANCI

BOŽENE PLAZZERIANO 4, VARAŽDIN MB: OIB: Broj RKP-a: Razina: 31 Razdjel: 000 Šifra djelatnosti: 8532 Šifra grada: 472 FINANCI BOŽENE PLAZZERIANO 4, VARAŽDIN MB: 03950557 OIB:58748387962 Broj RKP-a: 19302 Razina: 31 Razdjel: 000 Šifra djelatnosti: 8532 Šifra grada: 472 FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA RAZDOBLJE OD 01. SIJEČNJA 2014. DO

Више

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 Obveznik: RKP: 01484, MB: URED DRŽAVNE UPRAVE U ŠIBENSKO-KNINSK

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 Obveznik: RKP: 01484, MB: URED DRŽAVNE UPRAVE U ŠIBENSKO-KNINSK IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 Razina: 11, Razdjel: 095 Djelatnost: 8411 Opće djelatnosti javne uprave Račun iz rač. plana NAZIV AOP Ostvareno u izvještajnom

Више

Prorac.xls

Prorac.xls IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 Razina: 31, Razdjel: 000 Djelatnost: 8520 Osnovno obrazovanje Račun iz rač. plana za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca

Више

KM_C224e

KM_C224e IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca 2014. godine Obveznik: RKP: 26506, MB: 01486993 JU NACIONALNI PARK "SJEVERNI VELEBIT"

Више

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 Obveznik: RKP: 06427, MB: CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB JASTREBARSKO

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 Obveznik: RKP: 06427, MB: CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB JASTREBARSKO IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 Razina: 31, Razdjel: 000 Djelatnost: 8899 Ostale djelatnosti socijalne skrbi bez smještaja, d. n. Račun iz rač. plana za razdoblje

Више

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 Obveznik: Račun iz rač. plana NAZIV AOP Ostvareno u izvještajnom razdobl

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 Obveznik: Račun iz rač. plana NAZIV AOP Ostvareno u izvještajnom razdobl IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 Obveznik: Račun iz rač. plana NAZIV AOP Ostvareno u izvještajnom razdoblju prethodne godine iznosi u kunama, bez lipa Ostvareno

Више

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 Obveznik: RKP: 41013, MB: DJEČJI VRTIĆ ZLATNA LUČICA SUKO

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 Obveznik: RKP: 41013, MB: DJEČJI VRTIĆ ZLATNA LUČICA SUKO IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 Razina: 21, Razdjel: 000 Djelatnost: 8510 Predškolsko obrazovanje Račun iz rač. plana NAZIV AOP Ostvareno u izvještajnom razdoblju

Више

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 Obveznik: Račun iz rač. plana RKP: Naziv: GRAD TROGIR Razina: 22,

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 Obveznik: Račun iz rač. plana RKP: Naziv: GRAD TROGIR Razina: 22, IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 Obveznik: Račun iz rač. plana RKP: 37603 Razina: 22, Razdjel: 000 za razdoblje 1.siječanj 2017. do 31. prosinac 2017. Djelatnost:

Више

Broj 12/2016.»SLUŽBENI VJESNIK VARAŽDINSKE ŽUPANIJE«595 OPĆINA PETRIJANEC AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA 1. Na temelju članka 108. i 109. Zakona o proračunu (»

Broj 12/2016.»SLUŽBENI VJESNIK VARAŽDINSKE ŽUPANIJE«595 OPĆINA PETRIJANEC AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA 1. Na temelju članka 108. i 109. Zakona o proračunu (» Broj 12/2016.»SLUŽBENI VJESNIK VARAŽDINSKE ŽUPANIJE«595 OPĆINA PETRIJANEC AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA 1. Na temelju članka 108. i 109. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, 87/08, 136/12 i 15/15), Pravilnika

Више

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca godine Obveznik: RKP: 363

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca godine Obveznik: RKP: 363 IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca 2016. godine Obveznik: RKP: 36389, MB: 02544474 ISTARSKA ŽUPANIJA 52000 PAZIN, DRŠĆEVKA

Више

PR RAS UKUPNI 2015.xls

PR RAS UKUPNI 2015.xls IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca 2015. godine Obveznik: RKP: 29453, MB: 03393585 NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO

Више

Prorac_lipanj_2017.xls

Prorac_lipanj_2017.xls IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 Račun iz rač. plana za razdoblje 1.siječanj 2017. do 30. lipanj 2017. Razina: 11, Razdjel: 080 Djelatnost: 8542 Visoko obrazovanje

Више

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 za razdoblje 1.siječanj do 31. prosinac Obveznik: RKP: 01915

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 za razdoblje 1.siječanj do 31. prosinac Obveznik: RKP: 01915 IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 za razdoblje 1.siječanj 2018. do 31. prosinac 2018. Račun iz rač. plana Razina: 11, Razdjel: 080 Djelatnost: 8542 Visoko obrazovanje

Више

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 Obveznik: Račun iz rač. plana RKP: Naziv: DJEČJI VRTIĆ ZLATOKOSA R

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 Obveznik: Račun iz rač. plana RKP: Naziv: DJEČJI VRTIĆ ZLATOKOSA R IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 Račun iz rač. plana Razina: 21, Razdjel: 000 za razdoblje 1.siječanj 2018. do 31. prosinac 2018. Djelatnost: 8510 Predškolsko

Више