Извјештај о квалитету за Статистику плата запослених, Извјештај о квалитету за Статистику плата запослених, Републички завод за статисти

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "Извјештај о квалитету за Статистику плата запослених, Извјештај о квалитету за Статистику плата запослених, Републички завод за статисти"

Транскрипт

1 Извјештај о квалитету за Статистику плата запослених, Извјештај о квалитету за Статистику плата запослених, Републички завод за статистику, Бања Лука, 2015.

2 2 Извјештај о квалитету за Статистику плата запослених, Садржај 1. Увод у статистички процес и његове резултате Методологија истраживања Намјена и периодика провођења истраживања Правни основ и одговорност статистичких институција Јединица посматрања Прикупљање података Обухват Дефиниције Обрада података Објављивање резултата Кључне варијабле Кључне статистике Упитник Одговорна институција и контакт лице Релевантност Показатељ квалитета и учинка Стопа расположивих ЕСС статистика (R1) Тачност Узорачке грешке Поступак израчунавања узорачких грешака Грешка узорковања Показатељ квалитета и учинка Коефицијент варијације (A1) Објашњења Активности за смањење грешака узорковања Неузорачке грешке Грешке обухвата Показатељ квалитета и учинка Стопа прекомјерног обухвата (A2) Грешка недовољног обухвата Мјере за смањење грешака обухвата Грешке мјерења Контроле за откривање грешака мјерења Разлози за појаву грешака мјерења Поступање у случају грешака мјерења Показатељ квалитета и учинка Стопа едитовања/уређивања података (A3) Мјере за смањење броја грешака мјерења Грешке неодговора Стопа неодговора јединица посматрања (А4) Стопа неодговора на поједине варијабле (А5) Процедуре које се користе у случају неодговора Поступци који се користе за смањење стопе неодговора Показатељ квалитета и учинка Стопа импутираних података (A6) Показатељ квалитета и учинка Број учињених грешака, према врсти (A7) Показатељ квалитета и учинка Просјечна величина ревизије (A8) Правовременост и тачност објављивања података Правовременост објављивања података Показатељ квалитета и учинка Правовременост претходних резултата (Т1) Показатељ квалитета и учинка Правовременост коначних резултата (Т2) Тачност објављивања података Показатељ квалитета и учинка Тачност објављивања (Т3) Разлози за већа кашњења и мјере за побољшање правовремености и тачности објављивања Доступност и јасноћа Доступност Канали дисеминације Показатељ квалитета и учинка Стопа коришћених канала дисеминације (АС1)... 12

3 Извјештај о квалитету за Статистику плата запослених, Начини дисеминације Показатељ квалитета и учинка Стопа коришћених начина дисеминације (АС2) Показатељ квалитета и учинка Број приступа оn-line бази података (AC3) Јасноћа Штампане публикације и објављивање на интернету Дисеминирани резултати Ниво (детаљност) дисеминације Метаподаци Мјере за побољшање јасноће дисеминираних резултата Показатељ квалитета и учинка Стопа комплетности метаподатака (АС4) Упоредивост и усклађеност Временска упоредивост Показатељ квалитета и учинка Дужина упоредивих временских серија (СС1) Прекиди у временским серијама Остали фактори који утичу на временску упоредивост Географска упоредивост Упоредивост са чланицама Европског статистичког система Десезонирање Усклађеност између претходних и коначних података Политика дисеминације претходних података Показатељ квалитета Усклађеност између претходних и коначних података (CC2) Разлози за веће разлике између претходних и коначних података Усклађеност с резултатима референтног истраживања Кратак опис референтног истраживања Показатељ квалитета и учинка Усклађеност са референтним подацима (CC3) Разлози за већа одступања Уступци компромиси између излазних компоненти квалитета Процјена корисничких потреба и перцепција корисника Класификовање и разумијевање корисника Мјерење перцепција и задовољства корисника Показатељ квалитета и учинка Индекс задовољства корисника (US1) Показатељ квалитета и учинка Вријеме протекло од посљедњег истраживања задовољства корисника (US2) Трошкови и оптерећеност испитаника/извјештајних јединица Трошкови Републичког завода за статистику Показатељ квалитета и учинка Годишњи оперативни трошкови, просјек према главним трошковним компонентама (PCR1) Оптерећеност и трошкови испитаника/извјештајних јединица Показатељ квалитета и учинка Годишње оптерећење испитаника у часовима и/или финансијским показатељима (PCR2) Мјере за смањивање трошкова и оптерећености Повјерљивост, транспарентност и заштита Повјерљивост Транспарентност Заштита Закључак... 16

4 4 Извјештај о квалитету за Статистику плата запослених, Увод у статистички процес и његове резултате Методологија истраживања 1.1. Намјена и периодика провођења истраживања Сврха статистичког истраживања о платама јесте да се обезбиједе подаци о просјечној бруто и нето плати у Републици Српској, по подручјима Класификације дјелатности 1 и укупно, као и да се прикаже динамика кретања плата, изражена номиналним и реалним индексима. Подаци о просјечним платама користе се код примјене закона (Закон о раду, Закон о пензијском и инвалидском осигурању и др.), колективних уговора, креирања и праћења социјалних политика, итд. Активности за израчунавање просјечних плата у Републици Српској покренуте су године када је успостављено истраживање Мјесечни извјештај о запосленима и платама запослених, РАД-1, којим се прикупљају подаци о исплаћеним бруто и нето масама плата у извјештајном мјесецу и броју запослених на које се односе извршене исплате. Истраживање се проводи на мјесечном нивоу и обезбјеђује податке о просјечним исплаћеним бруто и нето платама по дјелатностима у Републици Српској. На основу мјесечних података рачуна се просјечна годишња плата Правни основ и одговорност статистичких институција Статистичке активности у области Статистике плата проводе се на основу Закона о статистици Републике Српске ( Службени гласник Републике Српске, број 85/03), Статистичког програма Републике Српске за период година и важећег годишњег Плана рада Републичког завода за статистику Јединица посматрања Јединице посматрања за прикупљање података о платама су пословни субјекти који су регистровани у Републици Српској и њихове јединице у саставу које послују на територији Републике Српске а изабране су у мјесечни обухват. Уколико пословни субјекат има организационе јединице (дијелове) којe се баве другом дјелатношћу у односу на дјелатност матичног субјекта (независно од општине/града гдје су лоциране) или се налазе ван општине/града сједишта матичног субјекта (независно од дјелатности којом се баве), онда су те јединице, такође, јединице посматрања, јер подносе посебан извјештај према дјелатности којом се баве, односно према општини/граду на којој су лоциране Прикупљање података Мјесечни подаци о платама прикупљају се извјештајном методом на обрасцу РАД-1 од пословних субјекта и њихових јединица у саставу које се налазе на територији Републике Српске. Извјештајне јединице достављају попуњене извјештаје, у два примјерка, подручним јединицама Републичког завода за статистику, до 3. у мјесецу за претходни мјесец. У подручним јединицама врши се унос података. Најкасније 12 дана по истеку извјештајног мјесеца подручне јединице достављају извјештаје, у електронској и папирној форми, у централу Завода на даљу обраду Обухват Истраживање о платама засновано је на Статистичком пословном регистру, а реализује се на узорком изабраним јединицама посматрања. Оквир за избор узорка је Полугодишње истраживање о запосленима и платама запослених за септембар. Све јединице које на нивоу пословног субјекта имају 50 или више запослених укључене су у узорак. Јединице које имају више од 9 и мање од 50 запослених на нивоу пословног субјекта су подијељене у стратуме који су одређени општином на којој се налазе и подручјем дјелатности. У узорак је укључено 10% случајно изабраних једница из сваког стратума. Анализом је 1) Од јануара године, статистички подаци о платама прате се, обрађују и исказују према Класификацији дјелатности КДБиХ 2010 која садржајно и структурно у потпуности одговара ЕУ Статистичкој класификацији дјелатности NACE Rev 2.

5 Извјештај о квалитету за Статистику плата запослених, утврђено да јединице које имају мање од 10 запослених на нивоу пословног субјекта не утичу значајно на просјечну плату те се због тога не укључују у узорак. Број јединица у мјесечном обухвату у години је јединицa посматрања које укупно запошљавају око 70% радника Дефиниције Неке од важнијих дефиниција Статистике плата су: Нето плата: обухвата исплаћену нето плату у мјесецу, за рад с пуним, краћим од пуног и дужим од пуног радног времена (прековремени рад), заостале исплате нето плата за раније мјесеце извршене у току извјештајног мјесеца, без обзира на који се период односе, као и накнаде нето плате за неизвршене часове рада (годишњи одмор, плаћени допуст, државне празнике и нерадне дане утврђене законом, боловање које иде на терет послодавца, одсутност за стручно образовање, застоје у раду без кривице запослених). Нето плата не обухвата остала лична примања (топли оброк, превоз, регрес, огрјев, зимница, солидарна помоћ, једнократна новчана помоћ), као ни накнаде за боловања која не иду на терет послодавца. Бруто плата: обухвата исплаћену нето плату и припадајући порез и доприносе. Плаћени часови: односи се на укупан број часова за које је исплаћена плата. Просјечна плата: израчунава се тако што се укупно исплаћена маса плата у мјесецу дијели са бројем запослених на које се односе извршене исплате. Номинални индекс нето плата: представља однос између номиналних нето износа просјечне плате у одређеним периодима посматрања. Реални индекс нето плата: представља однос између номиналног индекса нето плата и индекса потрошачких цијена у одговарајућем периоду. Главне дефиниције су доступне извјештајним јединицама на обрасцу РАД Обрада података Обрада података Статистике плата организована је у централи Републичког завода за статистику, у Одјељењу статистике рада, док се унос врши у подручним јединицама Завода. У централи Завода врши се евидентирање свих примљених извјештаја. Потом се подаци о исплаћеним масама бруто и нето плата и броју исплаћених радника на нивоу јединице посматрања пореде са вриједностима из претходног мјесеца. Свако неочекивано велико одступање, као и појава недостајућих података, контролише се и верификује телефонским контактом са извјештајном јединицом. У апликацију за унос података уграђене су контроле које онемогућавају да се у базу унесу рачунски и логички неисправни подаци. То су, углавном, тзв.»hard«контроле које упозоравају и заустављају унос, док се не унесу исправни подаци. Овакав начин уноса обезбјеђује базу са логички и рачунски исправним подацима Објављивање резултата Резултати Статистике плата публикују се као коначни подаци (без претходних података) за ниво Републике Српске и по подручјима Класификације дјелатности. Подаци се редовно публикују 22. у мјесецу за претходни мјесец, у форми статистичког саопштења "Плате запослених" и у оквиру редовне публикације "Мјесечни статистички преглед". Подаци Статистике плата се објављују и у оквиру редовне годишње публикације Статистички годишњак и "Ово је Република Српска". Све поменуте публикације су доступне у штампаном и у електронском облику на званичној интернет страници Завода.

6 6 Извјештај о квалитету за Статистику плата запослених, Кључне варијабле Кључне варијабле Статистике плата су: Исплаћена бруто маса у извјештајном мјесецу; Исплаћена нето маса у извјештајном мјесецу; Број запослених на које се односе исплате; Број плаћених часова на које се односи укупна исплата Кључне статистике У контексту Статистике плата кључне статистике су: Просјечна мјесечна бруто плата представља однос између исплаћене бруто масе и броја запослених који су примили плату; Просјечна мјесечна нето плата представља однос између исплаћене нето масе и броја запослених који су примили плату; Номинални индекс просјечне нето плате - однос између номиналних нето износа просјечне плате у одређеним периодима посматрања; Реални индекс просјечне нето плате - однос између номиналног индекса нето плате и одговарајућег индекса потрошачких цијена Упитник За прикупљање података у оквиру Статистике плата користи се образац Мјесечни извјештај о запосленима и платама запослених (РАД-1), који обезбјеђује податке о исплаћеним бруто и нето платама, а доступан је на званичној интернет страници Завода: Одговорна институција и контакт лице Назив и адреса одговорне институције Назив институције: Републички завод за статистику Републике Српске Адреса институције: Вељка Млађеновића 12д, Бања Лука, Република Српска, БиХ Контакт лице (име, презиме и контакт подаци) Име и презиме одговорног лица: Биљана Глушац Телефон: Факс: E - mail:

7 Извјештај о квалитету за Статистику плата запослених, Релевантност Статистика плата обезбјеђује: Mјесечне податке о исплаћеним бруто и нето платама; Номинални индекс нето плата; Реални индекс нето плата. Подаци Статистике плата за ниво Републике Српске достављају се Агенцији за статистику Босне и Херцеговине, која је надлежна за агрегирање података за ниво БиХ и извјештавање Статистичке канцеларије Европске Уније, Еуростат-а. Осим за потребе извјештавања Еуростата, подаци Статистике плата користе се и за потребе Министарства финансија Републике Српске, Министарства рада и борачко-инвалидске заштите Републике Српске, Дирекције за економско планирање БиХ, Привредне коморе Републике Српске, општина, судова, као и за потребе пословних субјеката, медија, итд Показатељ квалитета и учинка Стопа расположивих ЕСС статистика (R1) Стопа расположивих статистика је однос између расположивих статистика и статистика захтјеваних (прописаних) уредбама и регулативама (овдје се прије свега мисли на уредбе и регулативе Европске Комисије и осталих релевантних међународних организација). Будући да Статистика плата није уређена посебном регулативом ни уредбом, овај показатељ се не рачуна. 3. Тачност 3.1. Узорачке грешке Поступак израчунавања узорачких грешака За избор јединица посматрања за Статистику плата користи се метод стратификованог случајног узорка. Дизајн и величина узорка, као најважнији фактори који одређују величину узорачке грешке, су под контролом статистичара и циљ је да се узорачка грешка сведе на најмањи могући ниво. Просјечна плата се израчунава тако што се укупно исплаћена маса плата у мјесецу дијели са бројем запослених на које се односе извршене исплате. Имајући у виду метод обрачуна просјечне плате, рачунање грешака узорковања по методологији израчунавања узорачких грешака није примјењиво Грешка узорковања Показатељ квалитета и учинка Коефицијент варијације (A1) Израчунавање коефицијената варијације није примјењиво Објашњења Грешке узорковања настају као чињеница да се истраживање о платама проводи на узорку пословних субјеката који имају више од 9 и мање од 50 запослених. Обухватање цијеле популације тих субјеката тј. спровођење пописа захтјевало би много више времена и значајно већа финансијска средства за реализацију истраживања у мјесечној динамици. За јединице које имају мање од 10 запослених на нивоу пословног субјекта, утврђено је да не утичу статистички значајно на висину просјечне плате те се због тога не укључују у узорак. Све извјештајне јединице које на нивоу пословног субјекта имају 50 или више запослених укључене су у узорак.

8 8 Извјештај о квалитету за Статистику плата запослених, Активности за смањење грешака узорковања Периодично се врши модификовање величине узорка да би се задовољио потребан квалитет података о просјечној плати на доменима од интереса. Квалитет података о просјечној плати у мјесечној периодици се пореди са просјечном платом која се добија у полугодишњој периодици, као и са историјским подацима у сврху мјерења утицаја грешака које настају кориштењем узорка Неузорачке грешке Грешке обухвата Показатељ квалитета и учинка Стопа прекомјерног обухвата (A2) Обухват за Мјесечни извјештај о платама ради се на почетку године, на основу Полугодишњег извјештаја о запосленима и платама запослених за септембар претходне године. Од 2671 јединице које су изабране у мјесечни обухват, њих 11 већ је било престало с радом од септембра до краја године, што чини 0,4% од укупног обухвата. Уколико у току посматране године дође до гашења једног пословног субјекта не врши се његова замјена са неким другим субјектом. Не врши се ни промјена претежне дјелатности пословних субјеката који су имали такву промјену у току године Грешка недовољног обухвата С обзиром да се обухват за Мјесечни извјештај о платама не мијења од јануара до децембра, пословни субјекти који су почели с радом у посматраној години неће бити обухваћени овим истраживањем Мјере за смањење грешака обухвата Мјере које се предузимају у циљу смањења грешака обухвата су благовремено и редовно ажурирање адресара јединица посматрања на основу Регистра пословних субјеката и информација из других статистичких истраживања Грешке мјерења Контроле за откривање грешака мјерења Грешке мјерења се откривају и спрjечавају рачунским и логичким контролама уграђеним у апликацију за унос података. Сваки мјесец, прати се конзистентност између података у текућем и претходном мјесецу. Свако неочекивано велико одступање, као и појава недостајућих података, контролише се и верификује телефонским контактом са извјештајном јединицом Разлози за појаву грешака мјерења Најчешћи разлози за појаву грешака мјерења су: Неразумијевање методологије од стране извјештајних јединица; Случајне грешке приликом уписивања података у образац; Незаинтересованост извјештајне јединице; Образац не попуњава увијек исто лице.

9 Извјештај о квалитету за Статистику плата запослених, Поступање у случају грешака мјерења Лице задужено за методолошку подршку истраживању је одговорно за отклањање грешака. У случају појаве грешке мјерења, у зависности од врсте грешке она се или коригује од стране методолога на основу осталих података у упитнику и података из претходног периода или се врши контактирање извјештајне јединице, а потом и корекција утврђене грешке за јединицу посматрања. У случају појаве системске грешке корекција се врши у сарадњи са извјештајном јединицом користећи податаке из претходних мјесеци Показатељ квалитета и учинка Стопа едитовања/уређивања података (A3) Не води се прецизна евиденција о корекцијама података јер је генерално појава корекције података веома мала. Најчешће се дешавају корекције података о броју запослених који су примили исплату, на основу података из претходног извјештаја и накнадног контактирања извјештајне јединице Мјере за смањење броја грешака мјерења Најзначајнији инструменти за смањење појаве грешака приликом попуњавања обрасца су упутства која се извјештајним јединицама достављају на обрасцу, а која детаљно описују начин његовог попуњавања. Од великог значаја јесте и контактирање извјештајних јединица од стране методолога у циљу тумачења методолошких објашњења директно и указивања на најчешће грешке настале приликом попуњавања обрасца Грешке неодговора Стопа неодговора јединица посматрања (А4) Као неодговор сматрају се јединице посматрања које су биле активне у посматраном периоду, а за које нису достављени извјештаји на вријеме. Јединице које нису доставиле извјештај јер су у току године престале са радом и о томе доставиле обавјештење, не третирају се као неодговор. Табела 1. Стопа неодговора током године Број јединица посматрања Број неодговора Стопа неодговора јан феб март апр мај јун јул авг сеп окт нов дец просјек ,8 0,1% 0,1% 0,3% 0,3% 0,6% 0,2% 0,4% 0,3% 0,4% 0,3% 0,4% 0,4% 0,3% Стопа неодговора на поједине варијабле (А5) Пошто кроз апликацију није ријешена процедура за евиденцију броја неодговора по појединим варијаблама, процјењено је да је стопа неодговора око 0,1% и да се најчешће појављује код варијабле Број плаћених часова од стране послодавца на које се односи укупна исплата Процедуре које се користе у случају неодговора У случају да недостаје комплетан извјештај за јединицу посматрања или само поједини подаци у оквиру извјештаја, успоставља се контакт са извјештајном јединицом и уз њену помоћ по потреби се попуњава комплетан извјештај или недостајуће вриједности. Изузетно у случају неодговора за комплетан извјештај или само за поједина питања, као и у случају одступања, недосљедности и грешака које није могуће исправити кроз поновни контакт са извјештајном јединицом, врши се импутирање података на основу доступних података за јединицу посматрања из претходног мјесеца.

10 10 Извјештај о квалитету за Статистику плата запослених, Поступци који се користе за смањење стопе неодговора Да би се смањила стопа неодговора најчешће се користе сљедећи поступци: Вишеструко контактирање извјештајне јединице (у случају спријечености); Флексибилност рокова достављања извјештаја (могућност помјерања рокова достављања података); Комбиновање више различитих начина прикупљања података (телефон, електронска пошта); Писање прецизнијих методолошких објашњења, која се односе на одређено питање (варијаблу); Обавјештавање извјештајне јединице о имену и броју телефона контакт лица које може позвати у случају било каквих питања Показатељ квалитета и учинка Стопа импутираних података (A6) Кроз апликацију није ријешена процедура за евиденцију импутираних варијабли. Импутиране су недостајуће вриједности код варијабли на која одговорна лица из пословног субјекта нису знала или нису хтјела да одговоре. У највећем броју случајева ради се о варијабли Број плаћених часова од стране послодавца на које се односи укупна исплата. У случају неодговора јединице посматрања која је активна, ради се импутација података из претходног мјесеца. У години стопа импутације износи 0,3% Показатељ квалитета и учинка Број учињених грешака, према врсти (A7) Методологија је коректно примјењена, те није погрешан податак укључен у саопштење за јавност. Аналитичка презентација није пружила погрешну слику о објављеним подацима Показатељ квалитета и учинка Просјечна величина ревизије (A8) Није планирана и није спроведена ревизија. 4. Правовременост и тачност објављивања података 4.1. Правовременост објављивања података Правовременост објављивања података представља интервал између посматраног периода на који се податак односи и датума објављивања Показатељ квалитета и учинка Правовременост претходних резултата (Т1) Мјесечни подаци о исплаћеним бруто и нето платама објављују се у просјеку 23,7 дана након истека посматраног периода (табела 2). Табела 2. Правовременост објављивања мјесечних података о платама Посматрани период Јан. Феб. Март Апр. Мај Јун Јул Авг. Сеп. Окт. Нов. Дец. Прос -јек Датум објављивања Интервал објављивања (дана) ,7

11 Извјештај о квалитету за Статистику плата запослених, Показатељ квалитета и учинка Правовременост коначних резултата (Т2) Претходни резултати су уједно и коначни Тачност објављивања података Тачност објављивања података представља интервал између стварног и планираног датума објављивања података, који је одређен Календаром публиковања Показатељ квалитета и учинка Тачност објављивања (Т3) Стварни датуми објављивања података о исплаћеним бруто и нето платама нису одступали од планираних датума објављивања у Календару публиковања (табела 3). Табела 3. Тачност објављивања мјесечних података о платама Посматрани период Планирани датум објављивања према Календару публиковања Стварни датум објављивања Јан. Феб. Март Апр. Мај Јун Јул Авг. Сеп. Окт. Нов. Дец Просјек Одступање стварног од планираног датума објављивања Разлози за већа кашњења и мјере за побољшање правовремености и тачности објављивања Није било кашњења, односно, подаци су објављени у предвиђеним роковима. 5. Доступност и јасноћа 5.1. Доступност Корисници статистичких података могу лако и једноставно доћи до расположивих података о платама јер се објављују на интернет страници Завода и у штампаним публикацијама (Статистичко саопштење, Билтен статистике плата, запослености и незапослености, Мјесечни статистички преглед, Статистички годишњак и публикација Ово је Република Српска ) Канали дисеминације При објављивању резултата Статистике плата у години коришћени су сљедећи канали дисеминације: Број Канали дисеминације Коришћено 1 Интернет страница ДА 2 Писани захтјеви корисника по њиховој спецификацији ДА 3 Подаци који се објављују путем телефона ДА 4 Дигитални медији (CD, дискете, итд.) НЕ 5 Подаци представљени на новинарској конференцији ДА

12 12 Извјештај о квалитету за Статистику плата запослених, Тематски билтен ДА 7 Посебне штампане публикације ДА 8 Базе, доступне спољним корисницима ДА 9 Статистички заштићени микроподаци НЕ Показатељ квалитета и учинка Стопа коришћених канала дисеминације (АС1) Стопа коришћених канала дисеминације резултата Статистике плата је 77,8% (7/9X100) Начини дисеминације При објављивању резултата Статистике плата у години коришћени су сљедећи начини дисеминације: Број Начини дисеминације Коришћено 1 Интернет страница Завода ДА 2 Интернет странице осталих институција НЕ 3 Интернет странице међународних организација НЕ 4 Писани захтјеви ДА 5 Телефонско посредовање ДА 6 Дигитални медији (CD, дискете, итд.) НЕ 7 Подаци представљени на новинарској конференцији ДА 8 Статистички годишњак ДА 9 Ово је Република Српска ДА 10 Саопштење ДА 11 Тематски билтен ДА 12 Посебне публикације ДА 13 Публикације Еуростата НЕ 14 Публикације осталих међународних организација (OECD, IMF) НЕ 15 Базе података, намијењене за интерну употребу ДА 16 Базе, доступне спољним корисницима ДА Показатељ квалитета и учинка Стопа коришћених начина дисеминације (АС2) Стопа коришћених начина дисеминације је 68,75% (11/16X100) Показатељ квалитета и учинка Број приступа оn-line бази података (AC3) Није ријешена процедура за евиденцију броја приступа подацима о платама Јасноћа Заједно са подацима о платама, у оквиру публикација доступна су и методолошка објашњења и дефиниције основних индикатора и појмова.

13 Извјештај о квалитету за Статистику плата запослених, Штампане публикације и објављивање на интернету Мјесечно саопштење Плате запослених коначни резултати; Мјесечни статистички преглед коначни резултати; Билтен статистике плата, запослености и незапослености коначни резултати; Статистички годишњак коначни резултати; Ово је Република Српска коначни резултати Дисеминирани резултати Резултати за посматрани мјесец/годину су представљени као апсолутне вриједности изражене у КМ. Такође се објављују номинални и реални индекси нето плате у односу на претходни мјесец/годину и у односу на исти мјесец прошле године (нпр. новембар 2014/новембар 2013). Резултати се публикују у облику табела и графикона Ниво (детаљност) дисеминације Подаци о платама се публикују по подручјима Класификације дјелатности на нивоу Републике Српске Метаподаци У оквиру Метаподатака, на званичној интернет страници Завода, за ово истраживање су доступни основни појмови и дефиниције, као и Методологија у дијелу интернет странице која се односи на статистику плата. Поред тога, у краћем облику, метаподаци су доступни и у оквиру штампаних и електронских публикација Статистички годишњак, Мјесечни статистички преглед и саопштења - Плате запослених Мјере за побољшање јасноће дисеминираних резултата Подаци су јасно приказани Показатељ квалитета и учинка Стопа комплетности метаподатака (АС4) Није предмет посебних анализа у оквиру Статистике плата. 6. Упоредивост и усклађеност 6.1. Временска упоредивост Показатељ квалитета и учинка Дужина упоредивих временских серија (СС1) Мјесечни подаци о исплаћеним бруто и нето платама су доступни од године. Упоредива серија података по подручјима Класификације дјелатности КД БиХ 2010 доступна је од године.

14 14 Извјештај о квалитету за Статистику плата запослених, Прекиди у временским серијама Нова Класификација дјелатности 2 (КД БиХ 2010) у примјени је од године. Због потреба упоређивања временских серија по подручјима Класификације дјелатности подаци су прерачунати уназад, до године Остали фактори који утичу на временску упоредивост Не постоје остали фактори који могу утицати на упоредивост временских серија Географска упоредивост Упоредивост са чланицама Европског статистичког система Тренутно не постоји јединствена правна основа за прикупљање података о платама тако да свака земља има своје методе за прикупљање података и своје дефиниције плата Десезонирање Подаци Статистике плата до сада нису били предмет десезонирања Усклађеност између претходних и коначних података Политика дисеминације претходних података При објављивању резултата мјесечног истраживања о платама у Републици Српској, не користи се политика дисеминације претходних података овог истраживања Показатељ квалитета Усклађеност између претходних и коначних података (CC2) Претходни резултати су и коначни резултати, тако да се овај показатељ не рачуна Разлози за веће разлике између претходних и коначних података Не постоје разлике између претходних и коначних података, јер су претходни резултати уједно и коначни Усклађеност с резултатима референтног истраживања Кратак опис референтног истраживања Референтно истраживање је полугодишње истраживање о запосленима и платама запослених које се проводи на пуном обухвату јединица посматрања за септембар године Показатељ квалитета и учинка Усклађеност са референтним подацима (CC3) Формула за рачунање показатеља усклађености са референтним истраживањем је: СС3 = X Y Y гдје је x-вриједност варијабле у посматраном истраживању, а y- вриједност варијабле у референтном истраживању. Упоређујући просјечну нето плату у септембру године према мјесечном и пуном обухвату добије се да је СС3=0,07 2 Службени гласник Републике Српске број 8/14

15 Извјештај о квалитету за Статистику плата запослених, Разлози за већа одступања Није било већих одступања. 7. Уступци компромиси између излазних компоненти квалитета Није предмет посебних анализа. 8. Процјена корисничких потреба и перцепција корисника 8.1. Класификовање и разумијевање корисника Најчешћи корисници података о платама су: Савјет министара БиХ, Влада Републике Српске, Министарство финансија и Министарство рада и борачко-инвалидске заштите Републике Српске, Дирекција за економско планирање БиХ, Дирекција за европске интеграције БиХ, Привредна комора Републике Српске, Републичка агенција за развој малих и средњих предузећа, општине, пословни субјекти, медији, итд Мјерење перцепција и задовољства корисника Показатељ квалитета и учинка Индекс задовољства корисника (US1) Не обавља се посебно истраживање задовољства корисника овим производом Показатељ квалитета и учинка Вријеме протекло од посљедњег истраживања задовољства корисника (US2) Не обавља се посебно истраживање задовољства корисника овим производом. 9. Трошкови и оптерећеност испитаника/извјештајних јединица 9.1. Трошкови Републичког завода за статистику Показатељ квалитета и учинка Годишњи оперативни трошкови, просјек према главним трошковним компонентама (PCR1) Нису расположиви подаци о трошковима Републичког завода за статистику за реализацију статистичких активности у оквиру Статистике плата.

16 16 Извјештај о квалитету за Статистику плата запослених, Оптерећеност и трошкови испитаника/извјештајних јединица Показатељ квалитета и учинка Годишње оптерећење испитаника у часовима и/или финансијским показатељима (PCR2) Нису расположиви подаци о оптерећењу и трошковима извјештајних јединица Мјере за смањивање трошкова и оптерећености Мјере које треба предузети у циљу смањења трошкова и оптерећености извјештајних јединица: Коришћење административних извора података; Увођење електронског упитника. 10. Повјерљивост, транспарентност и заштита Повјерљивост Повјерљивост података и заштита личних података загарантована је члановима 25. и 27. Закона о статистици Републике Српске ( Службени гласник Републике Српске, број 85/03) и Правилником о заштити повјерљивих података Републичког завода за статистику. Повјерљивост статистичких података осигурава се и Законом о заштити личних података ( Службени гласник БиХ, бр.49/06) Транспарентност Корисници су упознати са начином коришћења података из Статистике плата. Нису уочене грешке у публикованим издањима тако да није било потребе за корекцијама и њиховим објављивањем Заштита Наведено у оквиру поглавља Закључак У наредном периоду потребно је: Рачунати Индекс трошкова рада на основу расположивих података; Кроз апликацију успоставити процедуре за потпуне евиденције о исправкама и импутирањима података у фази едитовања/уређивања података за све варијабле; Успоставити систем за евидентирање броја приступа бази, електронским билтенима и саопштењима; Обезбиједити информације о задовољству корисника путем посебне Анкете о задовољству корисника.

Извјештај о квалитету за СТАТИСТИКУ ЈАВНЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ, Републички завод за статистику, Бања Лука,

Извјештај о квалитету за СТАТИСТИКУ ЈАВНЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ, Републички завод за статистику, Бања Лука, СТАТИСТИКУ ЈАВНЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ, 2013. Републички завод за статистику, Бања Лука, 2015. 1 Републички завод за статистику, Вељка Млађеновића 12д, 78000 Бања Лука Република Српска, Босна и Херцеговина телефон:

Више

Извјештај о квалитету за Статистику производње и потрошње угља, Републички завод за статистику, Бања Лука, 2019.

Извјештај о квалитету за Статистику производње и потрошње угља, Републички завод за статистику, Бања Лука, 2019. Извјештај о квалитету за Статистику производње и потрошње угља, 2017. Републички завод за статистику, Бања Лука, 2019. 2 Извјештај о квалитету за Статистику производње и потрошње угља, 2017. Извјештај

Више

Структура инкубаторских станица Референтни метаподаци према Euro SDMX структури метаподатака (ESMS) Републички завод за статистику Републике Српске 1.

Структура инкубаторских станица Референтни метаподаци према Euro SDMX структури метаподатака (ESMS) Републички завод за статистику Републике Српске 1. Структура инкубаторских станица Референтни метаподаци према Euro SDMX структури метаподатака (ESMS) Републички завод за статистику Републике Српске 1. Контакт 2. Ажурирање метаподатака 3. Презентација

Више

Активности инкубаторских станица Референтни метаподаци према Euro SDMX структури метаподатака (ESMS) Републички завод за статистику Републике Српске 1

Активности инкубаторских станица Референтни метаподаци према Euro SDMX структури метаподатака (ESMS) Републички завод за статистику Републике Српске 1 Активности инкубаторских станица Референтни метаподаци према Euro SDMX структури метаподатака (ESMS) Републички завод за статистику Републике Српске 1. Контакт 2. Ажурирање метаподатака 3. Презентација

Више

Годишњи извјештај о инвестицијама Референтни метаподаци према Euro SDMX структури метаподатака (ESMS) Републички завод за статистику Републике Српске

Годишњи извјештај о инвестицијама Референтни метаподаци према Euro SDMX структури метаподатака (ESMS) Републички завод за статистику Републике Српске Годишњи извјештај о инвестицијама Референтни метаподаци према Euro SDMX структури метаподатака (ESMS) Републички завод за статистику Републике Српске 1. Контакт 2. Ажурирање метаподатака 3. Презентација

Више

Коришћење и заштита вода од загађивања у индустрији Референтни метаподаци према Euro SDMX структури метаподатака (ESMS) Републички завод за статистику

Коришћење и заштита вода од загађивања у индустрији Референтни метаподаци према Euro SDMX структури метаподатака (ESMS) Републички завод за статистику Коришћење и заштита вода од загађивања у индустрији Референтни метаподаци према Euro SDMX структури метаподатака (ESMS) Републички завод за статистику Републике Српске 1. Контакт 2. Ажурирање метаподатака

Више

Извјештај о квалитету за статистику ИНОВАТИВНЕ АКТИВНОСТИ ПРЕДУЗЕЋА, Републички завод за статистику, Бања Лука, 2014.

Извјештај о квалитету за статистику ИНОВАТИВНЕ АКТИВНОСТИ ПРЕДУЗЕЋА, Републички завод за статистику, Бања Лука, 2014. Извјештај о квалитету за статистику ИНОВАТИВНЕ АКТИВНОСТИ ПРЕДУЗЕЋА, 2012. Републички завод за статистику, Бања Лука, 2014. Републички завод за статистику, Вељка Млађеновића 12д, 78000 Бања Лука Република

Више

Извјештај о квалитету за статистичко истраживање Рођени и умрли у Републици Српској, Републички завод за статистику, Бања Лука, 2018.

Извјештај о квалитету за статистичко истраживање Рођени и умрли у Републици Српској, Републички завод за статистику, Бања Лука, 2018. Извјештај о квалитету за статистичко истраживање Рођени и умрли у Републици Српској, 2017. Републички завод за статистику, Бања Лука, 2018. 2 Извјештај о квалитету за статистичко истраивање Рођени и умрли

Више

Индекси извозних и увозних цијена Референтни метаподаци према Euro SDMX структури метаподатака (ESMS) Републички завод за статистику Републике Српске

Индекси извозних и увозних цијена Референтни метаподаци према Euro SDMX структури метаподатака (ESMS) Републички завод за статистику Републике Српске Индекси извозних и увозних цијена Референтни метаподаци према Euro SDMX структури метаподатака (ESMS) Републички завод за статистику Републике Српске 1. Контакт 2. Ажурирање метаподатака 3. Презентација

Више

~ Методологија ~ ИНДЕКС ПРОМЕТА ИНДУСТРИЈЕ ПРАВНИ ОСНОВ Статистичка активност се спроводи у складу са Законом о статистици Републике Српске ( Службени

~ Методологија ~ ИНДЕКС ПРОМЕТА ИНДУСТРИЈЕ ПРАВНИ ОСНОВ Статистичка активност се спроводи у складу са Законом о статистици Републике Српске ( Службени ~ Методологија ~ ИНДЕКС ПРОМЕТА ИНДУСТРИЈЕ ПРАВНИ ОСНОВ Статистичка активност се спроводи у складу са Законом о статистици Републике Српске ( Службени гласник Републике Српске, број 85/03) и Статистичким

Више

Уписани на магистарске, мастер и специјалистичке студије Магистри наука, мастери и специјалисти Референтни метаподаци према Euro SDMX структури метапо

Уписани на магистарске, мастер и специјалистичке студије Магистри наука, мастери и специјалисти Референтни метаподаци према Euro SDMX структури метапо Уписани на магистарске, мастер и специјалистичке студије Магистри наука, мастери и специјалисти Референтни метаподаци према Euro SDMX структури метаподатака (ESMS) Републички завод за статистику Републике

Више

CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU METODOLOŠKO UPUTSTVO STATISTIKA SKLOPLJENIH BRAKOVA METODOLOŠKO UPUTSTVO

CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU METODOLOŠKO UPUTSTVO STATISTIKA SKLOPLJENIH BRAKOVA METODOLOŠKO UPUTSTVO CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU METODOLOŠKO UPUTSTVO STATISTIKA SKLOPLJENIH BRAKOVA METODOLOŠKO UPUTSTVO Sadržaj STATISTIKA SKLOPLJENIH BRAKOVA... 2 Pravni osnov... 2 Metodološke osnove... 2 Izvor podataka...

Више

Microsoft Word - sbs metodologija

Microsoft Word - sbs metodologija S-trukturalna B-iznis S-tatistika Monstat 1 Sadržaj: Pravni okvir Cilj I predmet istraživanja Pokrivenost Upitnik Trenutno stanje I plan proizvodnje podataka Korisnici podataka dobijenih SBS istraživanjem

Више

Strukturalna biznis statistika

Strukturalna biznis statistika CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU METODOLOŠKO UPUTSTVO STATISTIKA STRANIH FILIJALA 50 METODOLOŠKO UPUTSTVO 50 Podgorica, 2014. Sadržaj I. Pravni osnov...2 II. Metodološka uputstva...3 a) Cilj i predmet istraživanja...3

Више

ZADNJI DATUM AŽURIRANJA:

ZADNJI DATUM AŽURIRANJA: IZVJEŠTAJ O KVALITETI ZA STATISTIČKO ISTRAŽIVANJE Godišnje istraživanje o utrošku sirovina, materijala i energenata u industriji (IND-21/PRODCOM/G) za 2015. Organizacijska jedinica: Odjel godišnjih poslovnih

Више

~ Методологија ~ ТРОМЈЕСЕЧНИ ИЗВЈЕШТАЈ О ЦИЈЕНАМА ПРОДАТИХ НОВИХ СТАНОВА (ГРАЂ-41) ПРАВНИ ОСНОВ Истраживање се спроводи на основу Закона о статистици

~ Методологија ~ ТРОМЈЕСЕЧНИ ИЗВЈЕШТАЈ О ЦИЈЕНАМА ПРОДАТИХ НОВИХ СТАНОВА (ГРАЂ-41) ПРАВНИ ОСНОВ Истраживање се спроводи на основу Закона о статистици ~ Методологија ~ ТРОМЈЕСЕЧНИ ИЗВЈЕШТАЈ О ЦИЈЕНАМА ПРОДАТИХ НОВИХ СТАНОВА (ГРАЂ-41) ПРАВНИ ОСНОВ Истраживање се спроводи на основу Закона о статистици Републике Српске ( Службени гласник Републике Српске,

Више

IZVJEŠTAJ O KVALITETU – Statistika rođenih, 2016

IZVJEŠTAJ O KVALITETU – Statistika rođenih, 2016 IZVJEŠTAJ O KVALITETU Statistika rođenih, 2016 Sarajevo, 2017. godina 2 IZVJEŠTAJ O KVALITETU Statistika rođenih, 2016 Sadržaj 1. STATISTIČKI PROCES I NJEGOVI REZULTATI... 5 1.1. Namjena istraživanja...

Више

Poslovanje preduzeća u Crnoj Gori u godini

Poslovanje preduzeća u Crnoj Gori u godini Poslovanje preduzeća u Crnoj Gori u 2013.godini Zavod za statistiku Crne Gore - MONSTAT Podgorica, 2014.godina UVOD Zavod za statistiku Crne Gore MONSTAT je u cilju harmonizacije sa međunarodnim standardima

Више

GODINA: I SARAJEVO, BROJ: 1 POSLOVNE STATISTIKE INDEKS PROMETA OSTALIH USLUGA U BIH, I KVARTAL Ukupan desezonirani promet ostalih us

GODINA: I SARAJEVO, BROJ: 1 POSLOVNE STATISTIKE INDEKS PROMETA OSTALIH USLUGA U BIH, I KVARTAL Ukupan desezonirani promet ostalih us GODINA: I SARAJEVO, 07.06.2017. BROJ: 1 POSLOVNE STATISTIKE INDEKS PROMETA OSTALIH USLUGA U BIH, I KVARTAL 2017. Ukupan desezonirani promet ostalih usluga u prvom kvartalu 2017. godine ostvario je rast

Више

ZADNJI DATUM AŽURIRANJA:

ZADNJI DATUM AŽURIRANJA: IZVJEŠTAJ O KVALITETI ZA STATISTIČKO ISTRAŽIVANJE Statističko istraživanje o cestovnom prijevozu robe (PA/T-11) 2014., 4. tromjesečje Organizacijska jedinica: Služba statistike transporta i komunikacija

Више

Сaрajeвo, MД 01 Meтoдoлoшки дoкумeнт ISSN

Сaрajeвo, MД 01 Meтoдoлoшки дoкумeнт ISSN Сaрajeвo, 2017. MД 01 Meтoдoлoшки дoкумeнт ISSN 1840-1090 Издaвaч: Одгoвaрa: Припрeмили: Лeктурa: Teхничкa припрeмa: Aгeнциja зa стaтистику Бoснe и Хeрцeгoвинe Зeлeних бeрeтки 26, 71000 Сaрajeвo Бoснa

Више

ZADNJI DATUM AŽURIRANJA:

ZADNJI DATUM AŽURIRANJA: IZVJEŠTAJ O KVALITETI ZA STATISTIČKO ISTRAŽIVANJE Mjesečno istraživanje o industrijskoj proizvodnji i zaposlenim osobama (IND-1/KPS/M) za 2016. Organizacijska jedinica: Odjel kratkoročnih poslovnih statistika

Више

Извјештај о квалитету за статистичко истраживање СТАТИСТИКА ОТПАДА, Републички завод за статистику, Бања Лука, 2014.

Извјештај о квалитету за статистичко истраживање СТАТИСТИКА ОТПАДА, Републички завод за статистику, Бања Лука, 2014. Извјештај о квалитету за статистичко истраживање Републички завод за статистику, Бања Лука, 2014. 3 Садржај ДИО I: Опис података... 4 1. Контакт информације... 4 2. Институције укључене у прикупљање података

Више

Имплементација Кодекса праксе европске статистике у Републичком заводу за статистику - самооцјена и будуће активности

Имплементација Кодекса праксе европске статистике у Републичком заводу за статистику - самооцјена и будуће активности Извјештај о квалитету за статистичко истраживање АНКЕТА О ПОТРOШЊИ ДОМАЋИНСТАВА, 2011. Републички завод за статистику, Бања Лука, 2015. Републички завод за статистику, Вељка Млађеновића 12д, 78000 Бања

Више

Poštovani, U saopštenju Istraživanje i razvoj, godina broj 24, od 1. februara godine, uočena je greška, nastala iz pogrešno popunjenog upi

Poštovani, U saopštenju Istraživanje i razvoj, godina broj 24, od 1. februara godine, uočena je greška, nastala iz pogrešno popunjenog upi Poštovani, U saopštenju Istraživanje i razvoj, 2011. godina broj 24, od 1. februara 2013. godine, uočena je greška, nastala iz pogrešno popunjenog upitnika izvještajne jedinice - Kliničko bolnički centar

Више

ZADNJI DATUM AŽURIRANJA:

ZADNJI DATUM AŽURIRANJA: IZVJEŠTAJ O KVALITETI ZA STATISTIČKO ISTRAŽIVANJE Mjesečni izvještaj o izdanim građevinskim dozvolama (GRAĐ-44a) za 2017. Organizacijska jedinica: Služba statistike građevinarstva Priredila: Blanka Pađen

Више

Zakon o evidencijama u oblasti rada

Zakon o evidencijama u oblasti rada Zakon o evidencijama u oblasti rada Zakon je objavljen u "Službenom listu SRJ", br. 46/96. Vidi: čl. 64. Ustavne povelje - SL SCG, 1/2003-1. Vidi: čl. 81. Zakona - RS, 101/2005-28. Vidi: čl. 110. Zakona

Више

CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU IV Proleterske 2, Podgorica Tel: +382 (0) Fax: +382 (0) IZVJEŠTA

CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU IV Proleterske 2, Podgorica Tel: +382 (0) Fax: +382 (0) IZVJEŠTA CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU IV Proleterske 2, 81000 Podgorica Tel: +382 (0) 20 230 811 Fax: +382 (0) 20 230 814 E-mail: contact@monstat.org IZVJEŠTAJ O KVALITETU ZA 2016. GODINU Odgovorno lice: Jelena

Више

ZADNJI DATUM AŽURIRANJA:

ZADNJI DATUM AŽURIRANJA: IZVJEŠTAJ O KVALITETI ZA STATISTIČKO ISTRAŽIVANJE Mjesečni izvještaj o izdanim odobrenjima za građenje (GRAĐ-44a) za 2013. Organizacijska jedinica: Služba statistike građevinarstva Priredila: Blanka Pađen

Више

MD 40 Metodoloki dokument ISSN KLANJE STOKE I PERADI U KLAONICAMA Bosna i Hercegovina Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine Federalni z

MD 40 Metodoloki dokument ISSN KLANJE STOKE I PERADI U KLAONICAMA Bosna i Hercegovina Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine Federalni z MD 40 Metodoloki dokument ISSN 1840-1074 KLANJE STOKE I PERADI U KLAONICAMA Bosna i Hercegovina Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine Federalni zavod za statistiku Federacije Bosne i Hercegovine Republika

Више

Federal

Federal Statistika u oblasti kulture u Federaciji Bosne i Hercegovine Sarajevo 1 Dosadašnje statističke aktivnosti FZS Prema Planu statističkih istraživanja za 2011 i Programu statističkih istraživanja od interesa

Више

CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 22 Podgorica,13. februar godine Prilikom korišćenja ovih podataka navesti izvor ISTRAŽIVA

CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 22 Podgorica,13. februar godine Prilikom korišćenja ovih podataka navesti izvor ISTRAŽIVA CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 22 Podgorica,13. februar 2015. godine Prilikom korišćenja ovih podataka navesti izvor ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ, 2013. GODINA Podaci prezentovani u ovom

Више

Microsoft Word - RI doc

Microsoft Word - RI doc ГЛAВНА СЛУЖБА ЗА РЕВИЗИЈУ ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 78000 Бања Лука, Бранка Загорца 2 Република Српска, БиХ Тел: +387 (0 ) 51 / 211 286 Факс:+387 (0)51 / 211 312 e-mail: revizija@gsr-rs.org Извјештај

Више

Годишња статистика шумарства Референтни метаподаци према Euro SDMX структури метаподатака (ESMS) Републички завод за статистику Републике Српске 1. Ко

Годишња статистика шумарства Референтни метаподаци према Euro SDMX структури метаподатака (ESMS) Републички завод за статистику Републике Српске 1. Ко Годишња статистика шумарства Референтни метаподаци према Euro SDMX структури метаподатака (ESMS) Републички завод за статистику Републике Српске 1. Контакт 2. Ажурирање метаподатака 3. Презентација статистике

Више

CRNA GORA / MONTENEGRO

CRNA GORA / MONTENEGRO CRNA GORA UPRAVA ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E 55 Broj Podgorica, 01. april 2019. godine Prilikom korišćenja ovih podataka navesti izvor Anketa o radnoj snazi 2018. godina U ovom saopštenju objavljuju

Више

ZAKON O PLATAMA ZAPOSLENIH U JAVNIM SLUŽBAMA REPUBLIKE SRPSKE Član 1. Ovim zakonom uređuje se način utvrđivanja plata zaposlenih u javnim službama (u

ZAKON O PLATAMA ZAPOSLENIH U JAVNIM SLUŽBAMA REPUBLIKE SRPSKE Član 1. Ovim zakonom uređuje se način utvrđivanja plata zaposlenih u javnim službama (u ZAKON O PLATAMA ZAPOSLENIH U JAVNIM SLUŽBAMA REPUBLIKE SRPSKE Član 1. Ovim zakonom uređuje se način utvrđivanja plata zaposlenih u javnim službama (u daljem tekstu: zaposleni) koje vrše javna ovlašćenja

Више

Prezentacija / Ostoja Travar

Prezentacija / Ostoja Travar Систем интерних финансијских контрола у јавном сектору Законски основ Поглавље 32 Финансијска контрола и члан 90. Споразума о стабилизацији и придруживању (СПП) Босну и Херцеговину обавезује на сарадњу

Више

Microsoft Word Sajt cir.doc

Microsoft Word Sajt cir.doc Табела 1 25.12.2008. САВЕТНИК КОЕФИЦИЈЕНТИ ЗА РЕВАЛОРИЗАЦИЈУ Објављено у У месецу према претходном месецу Од почетка до краја периода Од почетка сваког месеца до краја периода 1 2 3 4 5 6 1. 01.2008. С.Г.

Више

ZAKON

ZAKON ZAKON O EVIDENCIJAMA U OBLASTI RADA ("Sl. list SRJ", br. 46/96 i "Sl. glasnik RS", br. 101/2005 - dr. zakon i 36/2009 - dr. zakon) I OSNOVNE ODREDBE Ĉlan 1 Ovim zakonom ureċuju se vrste, sadrţaj i naĉin

Више

Službeni Akt Sekretrijata IK BiH

Službeni Akt Sekretrijata IK BiH Служба за ревизију финансијског пословања На основу члана 14. став 1. Закона о финансирању политичких странака («Службени гласник БиХ» број 22/00) и члана 24. Правилника о годишњим финансијским извјештајима

Више

Todor Skakic

Todor Skakic РЕПУБЛИКA СРПСКA МИНИСТАРСТВО РАДА И БОРАЧКО-ИНВАЛИДСКЕ ЗАШТИТЕ ПРЕДНАЦРТ ЗАКОН О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ПОСРЕДОВАЊУ У ЗАПОШЉАВАЊУ И ПРАВИМА ЗА ВРИЈЕМЕ НЕЗАПОСЛЕНОСТИ Бања Лука, март 2019. године

Више

З А К О Н

З А К О Н ZAKON O PLATAMA ZAPOSLENIH U ORGANIMA UPRAVE REPUBLIKE SRPSKE Član 1. Ovim zakonom uređuje se način utvrđivanja plata državnih službenika i ostalih zaposlenih (u daljem tekstu: zaposleni) u ministarstvima,

Више

Službeni Akt Sekretrijata IK BiH

Službeni Akt Sekretrijata IK BiH СЛУЖБА ЗА РЕВИЗИЈУ ФИНАНСИРАЊА ПОЛИТИЧКИХ СТРАНАКА На основу члана 10. став (1) Закона о финансирању политичких странака ( Службени гласник БиХ, број: 95/12 и 41/16), члана 25. Правилника о годишњим финансијским

Више

Microsoft Word - Obrazac Izvestaj IR 2012 Apoteka Beograd.doc

Microsoft Word - Obrazac Izvestaj IR 2012 Apoteka Beograd.doc Апотека Београд, Бојанска 16/4, Београд (заглавље корисника јавних средстава) ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О ОБАВЉЕНИМ РЕВИЗИЈАМА И АКТИВНОСТИМА ИНТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ ОПШТИ ДЕО за 2012. годину 1 1. ОПШТИ ПОДАЦИ О КОРИСНИКУ

Више

ijene stanova u novogradnji

ijene stanova u novogradnji CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU METODOLOGIJA CIJENE STANOVA U NOVOGRADNJI 48 METODOLOŠKO UPUTSTVO 48 Podgorica, maj 2016. godine Sadržaj Pravni osnov... 3 METODOLOŠKE OSNOVE... 3 Cilj istraživanja... 3 Izvještajne

Више

Uredba (EZ) br. 1006/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. rujna o izmjeni Uredbe (EZ) br. 808/2004 o statistici Zajednice o informacijskom

Uredba (EZ) br. 1006/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. rujna o izmjeni Uredbe (EZ) br. 808/2004 o statistici Zajednice o informacijskom 16/Sv. 2 Službeni list Europske unije 147 32009R1006 31.10.2009. SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE L 286/31 UREDBA (EZ) br. 1006/2009 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 16. rujna 2009. o izmjeni Uredbe (EZ) br.

Више

На основу члана 15. и члана 59. став 2. Закона о Агенцији за борбу против корупције ( Службени гласник РС, бр. 97/08, 53/10, 66/11 - одлука УС, 67/13

На основу члана 15. и члана 59. став 2. Закона о Агенцији за борбу против корупције ( Службени гласник РС, бр. 97/08, 53/10, 66/11 - одлука УС, 67/13 На основу члана 15. и члана 59. став 2. Закона о Агенцији за борбу против корупције ( Службени гласник РС, бр. 97/08, 53/10, 66/11 - одлука УС, 67/13 - одлука УС, 112/13 - аутентично тумачење и 8/15 -

Више

ГЛAВНА СЛУЖБА ЗА РЕВИЗИЈУ ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ Бања Лука, Вука Караџића 4 Република Српска, БиХ Тел: +387(0)51/ Факс:+387(0)51

ГЛAВНА СЛУЖБА ЗА РЕВИЗИЈУ ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ Бања Лука, Вука Караџића 4 Република Српска, БиХ Тел: +387(0)51/ Факс:+387(0)51 ГЛAВНА СЛУЖБА ЗА РЕВИЗИЈУ ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 78000 Бања Лука, Вука Караџића 4 Република Српска, БиХ Тел: +387(0)51/247-408 Факс:+387(0)51/247-497 e-mail: revizija@gsr-rs.org Извјештај о статусу

Више

Službeni Akt Sekretrijata IK BiH

Službeni Akt Sekretrijata IK BiH SLUŽBА ZА RЕVIZIЈU FINАNSIRАNJА PОLIТIČKIH SТRАNАKА Nа оsnоvu člаnа 10. stаv (1) Zаkоnа о finаnsirаnju pоlitičkih strаnаkа («Službеni glаsnik BiH» br. 95/12 i 41/16), člаnа 25. Prаvilnikа о gоdišnjim finаnsiјskim

Више

РЕПУБЛИКА СРПСКА ОПШТИНА ШАМАЦ JАВНА ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА РАДОСТ Обилићев вијенац бб, Шамац, тел: 054/ , Факс: 054/ ФИНАНСИЈСКИ ИЗ

РЕПУБЛИКА СРПСКА ОПШТИНА ШАМАЦ JАВНА ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА РАДОСТ Обилићев вијенац бб, Шамац, тел: 054/ , Факс: 054/ ФИНАНСИЈСКИ ИЗ РЕПУБЛИКА СРПСКА ОПШТИНА ШАМАЦ JАВНА ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА РАДОСТ Обилићев вијенац бб, 76230 Шамац, тел: 054/620-880, Факс: 054/ 620-882 ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЈЕШТАЈ ЗА ПЕРИОД 01.01.2018. - 31.12.2018. ГОДИНЕ

Више

Закон о изменама и допунама Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање Члан 1. У Закону о доприносима за обавезно социјално осигурање ( Служ

Закон о изменама и допунама Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање Члан 1. У Закону о доприносима за обавезно социјално осигурање ( Служ Закон о изменама и допунама Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање Члан 1. У Закону о доприносима за обавезно социјално осигурање ( Службени гласник РС, бр. 84/04, 61/05, 62/06, 5/09, 52/11,

Више

Pravilnik o poreskoj prijavi o obračunatim doprinosima za obavezno socijalno osiguranje za osnivače, odnosno članove privrednog društva (Sl.Glasnik 14

Pravilnik o poreskoj prijavi o obračunatim doprinosima za obavezno socijalno osiguranje za osnivače, odnosno članove privrednog društva (Sl.Glasnik 14 На основу члана 38. став 2. Закона о пореском поступку и пореској администрацији ("Службени гласник РС", бр. 80/02, 84/02 - исправка, 23/03 - исправка, 70/03, 55/04, 61/05, 85/05 - др. закон, 62/06 - др.

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ Број: /1 Дана, године На основу члана 16. Уредбе о буџетском рачуноводству ("Службени гла

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ Број: /1 Дана, године На основу члана 16. Уредбе о буџетском рачуноводству (Службени гла УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ Број: 04-254/1 Дана, 6.4.2016. године На основу члана 16. Уредбе о буџетском рачуноводству ("Службени гласник РС", број 125/03 и 12/06), а у вези са чланом

Више

Служба за ревизију финансирања политичких странака На основу члана 14. став (1) Закона о финансирању политичких странака («Службени гласник БиХ» број

Служба за ревизију финансирања политичких странака На основу члана 14. став (1) Закона о финансирању политичких странака («Службени гласник БиХ» број Служба за ревизију финансирања политичких странака На основу члана 14. став (1) Закона о финансирању политичких странака («Службени гласник БиХ» број 22/00, 102/09 и 54/10), члана 24. Правилника о годишњим

Више

Анкета о задовољству корисника Бања Лука, новембар 2017.

Анкета о задовољству корисника Бања Лука, новембар 2017. Анкета о задовољству корисника 2017. Бања Лука, новембар 2017. САДРЖАЈ 1. Увод... 4 2. Метод и инструменти... 4 3. Главни резултати... 5 4. Демографске карактеристике анкетираних корисника... 6 5. Корисничке

Више

ZADNJI DATUM AŽURIRANJA:

ZADNJI DATUM AŽURIRANJA: IZVJEŠTAJ O KVALITETI ZA STATISTIČKO ISTRAŽIVANJE Anketa o dohotku stanovništva (ADS) za 2017. Anketa o dohotku stanovništva (ADS) za 2017. Organizacijska jedinica: Služba statistike potrošnje i dohotka

Више

На основу члана 37. Статута Јавног комуналног предузећа за јавне гараже и паркиралишта Паркинг сервис Београд, члана 11б. и 11в. Одлукe о јавним парки

На основу члана 37. Статута Јавног комуналног предузећа за јавне гараже и паркиралишта Паркинг сервис Београд, члана 11б. и 11в. Одлукe о јавним парки На основу члана 37. Статута Јавног комуналног предузећа за јавне гараже и паркиралишта Паркинг сервис Београд, члана 11б. и 11в. Одлукe о јавним паркиралиштима ( Службени лист Града Београда бр. 12/2010

Више

CRNA GORA UPRAVA ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 46 Podgorica 22. mart godine Prilikom korišćenja ovih podataka navesti izvor Kvartalni b

CRNA GORA UPRAVA ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 46 Podgorica 22. mart godine Prilikom korišćenja ovih podataka navesti izvor Kvartalni b CRNA GORA UPRAVA ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 46 Podgorica 22. mart 2019. godine Prilikom korišćenja ovih podataka navesti izvor Kvartalni bruto domaći proizvod Crne Gore za IV kvartal 2018,

Више

Proračunski kalendar Općine Goražde za 2009

Proračunski kalendar Općine Goražde za 2009 NACRT Budžetski kalendar Općine Goražde za 2016. godinu Budžetski kalendar je vremenski raspored aktivnosti potrebnih za pripremu, planiranje, usvajanje, izvršenje i monitoring budžeta. Kalendar utvrđuje

Више

ПОВЕРЉИВОПОВЕРЉИВО ПОВЕРЉИВО Извештај о ревизији правилности пословања у делу примене закона који регулишу обрачун и исплату зарада код Јавног комунал

ПОВЕРЉИВОПОВЕРЉИВО ПОВЕРЉИВО Извештај о ревизији правилности пословања у делу примене закона који регулишу обрачун и исплату зарада код Јавног комунал ПОВЕРЉИВОПОВЕРЉИВО ПОВЕРЉИВО Извештај о ревизији правилности пословања у делу примене закона који регулишу обрачун и исплату зарада код Јавног комуналног предузећа за јавне гараже и паркиралишта Паркинг

Више

Microsoft Word - finansijski administrator_zasnovanost kvalifikacije.doc

Microsoft Word - finansijski administrator_zasnovanost kvalifikacije.doc ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ ФИНАНСИЈСКИ АДМИНИСТРАТОР СТАНДАРД КВАЛИФИКАЦИЈЕ, ЦИЉЕВИ И ИСХОДИ СТРУЧНОГ ОБРАЗОВАЊА 1. Назив квалификације: Финансијски администратор 2. Подручје рада: Економија, право и администрација

Више

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЛИСЈЕ НОВИ САД БРОЈ: /16-12 ДАНА: 24. маjа године НОВИ САД На основу члана 12. став 1. тачка 4. а у вези са чла

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЛИСЈЕ НОВИ САД БРОЈ: /16-12 ДАНА: 24. маjа године НОВИ САД На основу члана 12. став 1. тачка 4. а у вези са чла ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЛИСЈЕ НОВИ САД БРОЈ: 01-3273/16-12 ДАНА: 24. маjа 2013. године НОВИ САД На основу члана 12. став 1. тачка 4. а у вези са чланом 33. став 1. Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању

Више

CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E 255 Broj Podgorica, 30. septembar godine Prilikom korišćenja ovih podataka navesti izvor Procje

CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E 255 Broj Podgorica, 30. septembar godine Prilikom korišćenja ovih podataka navesti izvor Procje CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E 255 Broj, 30. septembar 2014. godine Prilikom korišćenja ovih podataka navesti izvor Procjene stanovništva i demografski indikatori, 2013. godina Sredinom

Више

Студија квантитативног утицаја

Студија квантитативног утицаја РЕЗУЛТАТИ СТУДИЈЕ КВАНТИТАТИВНОГ УТИЦАЈА који се односи на велике изложености Бања Лука, јуни 2017. године С А Д Р Ж А Ј УВОД... 1 АНАЛИЗА ВЕЛИКИХ ИЗЛОЖЕНОСТИ... 3 ЗАКЉУЧАК... 5 Бања Лука, јуни 2017. године

Више

Aktuelni podaci za april NSJ AKTUELNI PODACI NA OSNOVU POSLEDNJEG OBJAVLJENOG PODATKA O PROSEČNOJ ZARADI ZA MESEC FEBRUAR GODINE: -Ukupno

Aktuelni podaci za april NSJ AKTUELNI PODACI NA OSNOVU POSLEDNJEG OBJAVLJENOG PODATKA O PROSEČNOJ ZARADI ZA MESEC FEBRUAR GODINE: -Ukupno AKTUELNI PODACI NA OSNOVU POSLEDNJEG OBJAVLJENOG PODATKA O PROSEČNOJ ZARADI ZA MESEC FEBRUAR 2015. GODINE: -Ukupno za Republiku Srbiju 58.992,00 dinara -Za privredu Republike Srbije.Od januara 2011. godine

Више

ProraĊunski kalendar Općine Goražde za 2009

ProraĊunski kalendar Općine Goražde za 2009 Budžetski kalendar Općine Goražde za 2011. godinu Budžetski kalendar je vremenski raspored i potrebnih za pripremu, planiranje, usvajanje, izvršenje i monitoring proračuna. Kalendar utvrďuje raspored i

Више

Jul-17 Avg-17 Sep-17 Okt-17 Nov-17 Dec-17 Jan-18 Feb-18 Mar-18 Apr-18 Maj-18 Jun-18 Jul-18 CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 166/

Jul-17 Avg-17 Sep-17 Okt-17 Nov-17 Dec-17 Jan-18 Feb-18 Mar-18 Apr-18 Maj-18 Jun-18 Jul-18 CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 166/ Jul-17 Avg-17 Sep-17 Okt-17 Nov-17 Dec-17 Jan-18 Feb-18 Mar-18 Apr-18 Maj-18 Jun-18 Jul-18 CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 166/2 Podgorica, 30. novembar 2018. godine Prilikom korišćenja

Више

Katalog propisa Registar i precisceni tekstovi propisa Crne Gore

Katalog propisa Registar i precisceni tekstovi propisa Crne Gore Prečišćeni tekst Zakona o zaštiti građana Crne Gore na radu u inostranstvu obuhvata sljedeće propise: 1. Zakon o zaštiti građana Crne Gore na radu u inostranstvu ("Službeni list Republike Crne Gore", br.

Више

RADNI MATERIJAL ZA SAVJETOVANJE SISTEM INTERNIH FINANSIJSKIH KONTROLA U JAVNOM SEKTORU REPUBLIKE SRPSKE POSLOVNI PROCES - PLAN BUDŽETA Banjaluka, maj

RADNI MATERIJAL ZA SAVJETOVANJE SISTEM INTERNIH FINANSIJSKIH KONTROLA U JAVNOM SEKTORU REPUBLIKE SRPSKE POSLOVNI PROCES - PLAN BUDŽETA Banjaluka, maj RADNI MATERIJAL ZA SAVJETOVANJE SISTEM INTERNIH FINANSIJSKIH KONTROLA U JAVNOM SEKTORU REPUBLIKE SRPSKE POSLOVNI PROCES - PLAN BUDŽETA Banjaluka, maj 2019. priredila: doc. dr Vesna Novaković Pravna i ekonomska

Више

На основу члана 32. став 1. тачка 13. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", број 129/07), члана 87. Закона о заштити животне средине ("

На основу члана 32. став 1. тачка 13. Закона о локалној самоуправи (Службени гласник РС, број 129/07), члана 87. Закона о заштити животне средине ( На основу члана 32. став 1. тачка 13. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", број 129/07), члана 87. Закона о заштити животне средине ("Службени гласник РС", бр. 135/2004, 36/2009, 36/2009

Више

Страна 428 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА БРОЈ 22 Датум: године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА ГОДИНА 2017 БРОЈ 22 КУРШУМЛИЈА Лист изла

Страна 428 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА БРОЈ 22 Датум: године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА ГОДИНА 2017 БРОЈ 22 КУРШУМЛИЈА Лист изла Страна 428 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА БРОЈ 22 Датум: 05.12.2017.године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА ГОДИНА 2017 БРОЈ 22 КУРШУМЛИЈА Лист излази према потреби 1. На основу одредби члана 37. Одлуке

Више

Фебруар 2018

Фебруар 2018 Фебруар 2018 СТАТИСТИЧКИ БИЛТЕН Фебруар 2018 НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ Београд, Краља Петра 12 Тел. 011/3027-100 Београд, Немањина 17 Тел. 011/333-8000 www.nbs.rs ISSN 1451-6349 Садржај Преглед текућих кретања..................................................

Више

Microsoft Word - pravilnik o vrednovanju.doc

Microsoft Word - pravilnik o vrednovanju.doc На основу члана 15. став 3., члана 17. став 4. и члана 65. став 11. Закона о високом образовању («Сл. Гласник РС» бр. 76/05), и правилник о студентској евалуацији студија и педагошког рада наставника и

Више

untitled

untitled BOSNA I HERCEGOVINA AGENCIJA ZA STATISTIKU BOSNE I HERCEGOVINE PODRUŽNICA/EKSPOZITURA BRČKO БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА АГЕНЦИЈА ЗА СТАТИСТИКУ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ ЕКСПОЗИТУРА БРЧКО INDEKS POTROŠAČKIH CIJENA U

Више

IPI – Osnovne informacije i kratka metodologija

IPI – Osnovne informacije i kratka metodologija BOSNA I HERCEGOVINA AGENCIЈА ZА SТАТISТIKU BOSNЕ HERCEGOVINЕ MD 51. Metodološki dokument ISSN - 1840-1074 KRATKOROČNE POSLOVNE STATISTIKE INDEKS OBUJMA INDUSTRIJSKE PROIZVODNJE 2013. Osnovne informacije

Више

Apr-17 Maj-17 Jun-17 Jul-17 Avg-17 Sep-17 Okt-17 Nov-17 Dec-17 Jan-18 Feb-18 Mar-18 Apr-18 CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 102/

Apr-17 Maj-17 Jun-17 Jul-17 Avg-17 Sep-17 Okt-17 Nov-17 Dec-17 Jan-18 Feb-18 Mar-18 Apr-18 CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 102/ Apr-17 Maj-17 Jun-17 Jul-17 Avg-17 Sep-17 Okt-17 Nov-17 Dec-17 Jan-18 Feb-18 Mar-18 Apr-18 CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 102/2 Podgorica, 31. avgust 2018. godine Prilikom korišćenja

Више

Април 2019

Април 2019 Април 2019 СТАТИСТИЧКИ БИЛТЕН Април 2019 НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ Београд, Краља Петра 12 Тел. 011/3027-100 Београд, Немањина 17 Тел. 011/333-8000 www.nbs.rs ISSN 1451-6349 Садржај Преглед текућих кретања..................................................

Више

untitled

untitled Фебруар СТАТИСТИЧКИ БИЛТЕН Фебруар 2010 УРЕДНИШТВО БРАНКО ХИНИЋ, главни уредник Чланови ЈЕЛЕНА МАРАВИЋ МАРИНА МЛАДЕНОВИЋ-КОМАТИНА ВЕСЕЛИН ПЈЕШЧИЋ БИЉАНА САВИЋ ДР МИЛАН ШОЈИЋ Статистички билтен Издаје

Више

Јун 2017

Јун 2017 Јун 2017 СТАТИСТИЧКИ БИЛТЕН Јун 2017 НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ Београд, Краља Петра 12 Тел. 011/3027-100 Београд, Немањина 17 Тел. 011/333-8000 www.nbs.rs ISSN 1451-6349 Садржај Преглед текућих кретања..................................................

Више

ОДГОВОРИ НА НАЈЧЕШЋЕ ПОСТАВЉАНА ПИТАЊА У ВЕЗИ СА ПРИМЕНОМ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ИЗВЕШТАВАЊУ БАНАКА ( Службени гласник РС бр. 8/2019 у да

ОДГОВОРИ НА НАЈЧЕШЋЕ ПОСТАВЉАНА ПИТАЊА У ВЕЗИ СА ПРИМЕНОМ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ИЗВЕШТАВАЊУ БАНАКА ( Службени гласник РС бр. 8/2019 у да ОДГОВОРИ НА НАЈЧЕШЋЕ ПОСТАВЉАНА ПИТАЊА У ВЕЗИ СА ПРИМЕНОМ ОДЛУКЕ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ИЗВЕШТАВАЊУ БАНАКА ( Службени гласник РС бр. 8/2019 у даљем тексту: Одлука) бр. питања 1. Да ли се у обрасцу

Више

ZADNJI DATUM AŽURIRANJA:

ZADNJI DATUM AŽURIRANJA: IZVJEŠTAJ O KVALITETI ZA STATISTIČKO ISTRAŽIVANJE Godišnji izvještaj o završenim zgradama i stanovima (GRAĐ-10) za 2017. Organizacijska jedinica: Služba statistike građevinarstva Priredila: Pađen Blanka

Више

PREDLOG ZAKON O IZMENAMA ZAKONA O FINANSIRANJU LOKALNE SAMOUPRAVE Član 1. U Zakonu o finansiranju lokalne samouprave ( Službeni glasnik RS, br. 62/06,

PREDLOG ZAKON O IZMENAMA ZAKONA O FINANSIRANJU LOKALNE SAMOUPRAVE Član 1. U Zakonu o finansiranju lokalne samouprave ( Službeni glasnik RS, br. 62/06, PREDLOG ZAKON O IZMENAMA ZAKONA O FINANSIRANJU LOKALNE SAMOUPRAVE Član 1. U Zakonu o finansiranju lokalne samouprave ( Službeni glasnik RS, br. 6206, 4711, 9312, 9913, 12514 i 9515), u članu 35. stav 1.

Више

Službeni Akt Sekretrijata IK BiH

Službeni Akt Sekretrijata IK BiH СЛУЖБА ЗА РЕВИЗИЈУ ФИНАНСИРАЊА ПОЛИТИЧКИХ СТРАНАКА На основу члана 10. став (1) Закона о финансирању политичких странака («Службени гласник БиХ» број 95/12 и 41/16), члана 25. Правилника о годишњим финансијским

Више

Službeni Akt Sekretrijata IK BiH

Službeni Akt Sekretrijata IK BiH SLUŽBА ZА RЕVIZIЈU FINАNSIRАNJА PОLIТIČKIH SТRАNАKА Nа оsnоvu člаnа 10. stаv (1) Zаkоnа о finаnsirаnju pоlitičkih strаnаkа («Službеni glаsnik BiH» brој 95/12), člаnа 25. Prаvilnikа о gоdišnjim finаnsiјskim

Више

Službeni Akt Sekretrijata IK BiH

Službeni Akt Sekretrijata IK BiH СЛУЖБА ЗА РЕВИЗИЈУ ФИНАНСИРАЊА ПОЛИТИЧКИХ СТРАНАКА На основу члана 10. став (1) Закона о финансирању политичких странака («Службени гласник БиХ» број 95/12 и 41/16), члана 25. Правилника о годишњим финансијским

Више

Javni oglasi Stručni savjetnik (m/ž) Na osnovu člana 31. i 32. stav 1. Zakona o državnim službenicima (,,Službeni glasnik Republike Srpske", br. 118/0

Javni oglasi Stručni savjetnik (m/ž) Na osnovu člana 31. i 32. stav 1. Zakona o državnim službenicima (,,Službeni glasnik Republike Srpske, br. 118/0 Javni oglasi Stručni savjetnik (m/ž) Na osnovu člana 31. i 32. stav 1. Zakona o državnim službenicima (,,Službeni glasnik Republike Srpske", br. 118/08, 117/11, 37/12 i 57/16) i člana 3. Pravilnika o jedinstvenim

Више

Microsoft Word - PRAVILNIK o vrednovanju kvaliteta rada ustanova

Microsoft Word - PRAVILNIK o vrednovanju kvaliteta rada ustanova PRAVILNIK O VREDNOVANJU KVALITETA RADA USTANOVA ("Sl. glasnik RS", br. 9/2012) Sadržina Pravilnika Član 1 Ovim pravilnikom uređuju se organi i tela ustanove, postupci praćenja ostvarivanja programa obrazovanja

Више

Новембар 2013

Новембар 2013 Новембар 2013 СТАТИСТИЧКИ БИЛТЕН Новембар 2013 У Р Е Д Н И Ш Т В О БРАНКО ХИНИЋ, главни уредник Чланови ЈЕЛЕНА МАРАВИЋ МАРИНА МЛАДЕНОВИЋ-КОМАТИНА ВЕСЕЛИН ПЈЕШЧИЋ БИЉАНА САВИЋ ДР МИЛАН ШОЈИЋ Статистички

Више

Avg-17 Sep-17 Okt-17 Nov-17 Dec-17 Jan-18 Feb-18 Mar-18 Apr-18 Maj-18 Jun-18 Jul-18 Avg-18 CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 183/

Avg-17 Sep-17 Okt-17 Nov-17 Dec-17 Jan-18 Feb-18 Mar-18 Apr-18 Maj-18 Jun-18 Jul-18 Avg-18 CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 183/ Avg-17 Sep-17 Okt-17 Nov-17 Dec-17 Jan-18 Feb-18 Mar-18 Apr-18 Maj-18 Jun-18 Jul-18 Avg-18 CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 183/2 Podgorica, 28. decembar 2018. godine Prilikom korišćenja

Више

Верзија за штампу

Верзија за штампу Pravilnik o postupku oslobađanja od plaćanja poreskih i carinskih obaveza za izvođenje radova na izgradnji a Bar-Boljare Pravilnik je objavljen u "Službenom listu CG", br. 3/2015, 13/2015, 31/2015 i 37/2016.

Више

Reviconov registar propisa Finansijski propisi i vrijednosni papiri Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o deviznom poslovanju ( Službene novine Federac

Reviconov registar propisa Finansijski propisi i vrijednosni papiri Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o deviznom poslovanju ( Službene novine Federac Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o deviznom poslovanju ( Službene novine Federacije BiH, broj 47/10), federalni ministar finansija - federalni ministar financija donosi PRAVILNIK O NAČINU, ROKOVIMA I

Више

Naslovna_0:Naslovna _0.qxd.qxd

Naslovna_0:Naslovna _0.qxd.qxd Децембар СТАТИСТИЧКИ БИЛТЕН Децембар 2011 УРЕДНИШТВО БРАНКО ХИНИЋ, главни уредник Чланови ЈЕЛЕНА МАРАВИЋ МАРИНА МЛАДЕНОВИЋ-КОМАТИНА ВЕСЕЛИН ПЈЕШЧИЋ БИЉАНА САВИЋ ДР МИЛАН ШОЈИЋ Статистички билтен Издаје

Више

TAXNewsletter_mart2019_SRB

TAXNewsletter_mart2019_SRB Teme ovih vesti su sledeće: 1. Godišnji porez na dohodak građana za 2018. godinu... 1 2. Najviša godišnja osnovica doprinosa za obavezno socijalno osiguranje za 2018. godinu... 2 3. Važeće kamatne stope

Више

PREDNACRT

PREDNACRT ЗАКОН О ПЛАТАМА ЗАПОСЛЕНИХ У ОРГАНИМА УПРАВЕ БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ На основу члана Статута Брчко дистрикта Босне и Херцеговине («Службени гласник Брчко дистрикта БиХ», бројеви 1/00, /00, 7/0, 0/0 и /0),

Више

Zakon o uslovnom otpisu kamata i mirovanju poreskog duga

Zakon o uslovnom otpisu kamata i mirovanju poreskog duga AKTIVA sistem doo, Novi Sad Osnivanje preduzeća i radnji, Računovodstvena agencija, Poresko savetovanje Propisi besplatno www.aktivasistem.com Obrasci besplatno ZAKON O USLOVNOM OTPISU KAMATA I MIROVANJU

Више