ПРЕДЛОГ

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "ПРЕДЛОГ"

Транскрипт

1 З А К О Н О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ПОДСТИЦАЈИМА У ПОЉОПРИВРЕДИ И РУРАЛНОМ РАЗВОЈУ (Објављено у Службеном гласнику РС, број 101/16 од 16. децембра године) Члан 1. У Закону о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју ( Службени гласник РС, бр. 10/13, 142/14 и 103/15), члан 10. мења се и гласи: Корисник подстицаја дужан је да: Члан 10. 1) се придржава прописа којима се уређују стандарди квалитета животне средине, заштита јавног здравља, заштита здравља животиња и биљака, заштита добробити животиња и заштита пољопривредног земљишта; 2) поступа на начин и под условима предвиђеним посебним прописом који ближе уређује поједине врсте подстицаја; 3) даје тачне податке и документацију за остваривање права на подстицаје; 4) наменски користи подстицајна средства као и да наменски користи, не отуђи и не омогући другом лицу коришћење предмета подстицаја, у року одређеном у складу са посебним прописом; 5) чува документацију која се односи на остваривање права на подстицаје најмање пет година од дана њихове наплате; 6) врати исплаћена новчана средства ако се не придржава обавеза из тач. 2) 4) овог члана; 7) врати неосновано исплаћена средства услед административне грешке; 8) врати вишак новчаних средстава у складу са чланом 33. овог закона. Корисник подстицаја дужан је да врати новчана средства из става 1. тач. 6) - 8) овог члана најкасније у року од 30 дана од дана правоснажности решења којим се утврђује обавеза корисника подстицаја да изврши повраћај новчаних средстава. Корисник подстицаја дужан је да плати затезну камату почев од дана исплате подстицаја у случају непридржавања обавезе из става 1. тач. 2) - 4) овог члана, односно почев од дана истека рока из става 2. овог члана у случају из става 1. тач. 7) и 8) овог члана. Уколико корисник подстицаја не врати новчана средства из става 1. тач. 6) - 8) овог члана најкасније у року од 30 дана од дана правоснажности решења којим се утврђује обавеза корисника подстицаја да изврши повраћај новчаних средстава, министарство има право да изврши умањење наредних исплата према кориснику до износа утврђеног решењем из става 2. овог члана увећаног за затезну камату у складу са ставом 3. овог члана..

2 2 Члан 2. У члану 17. тачка 2) мења се и гласи: 2) подстицаји у сточарству, и то за: (1) квалитетне приплодне млечне краве, (2) квалитетне приплодне товне краве и биковe (у даљем тексту: квалитетне приплодне товне краве), (3) краве за узгој телади за тов, (4) краве дојиље, (5) квалитетне приплодне овце и овновe, козе и јарчевe (у даљем тексту: квалитетне приплодне овце и козе), (6) квалитетне приплодне крмаче и нерастовe (у даљем тексту: квалитетне приплодне крмаче), (7) тов јунади, (8) тов јагњади, (9) тов јаради, (10) тов свиња, (11) кошнице пчела, (12) родитељске кокошке тешког типа, (13) родитељске кокошке лаког типа, (14) родитељске ћурке, (15) квалитетне приплодне матице риба шарана, (16) квалитетне приплодне матице риба пастрмке, (17) производњу конзумне рибе.. Члан 3. У члану 20. став 1. тачка 5) речи: подтач. (12), (13) и (14) замењују се речима: подтач. (15), (16) и (17). Став 2. мења се и гласи: Лице из става 1. овог члана за коришћење подстицаја у сточарству за квалитетна приплодна грла из члана 17. тачка 2) подтач. (1), (2), (5), (6), (12), (13), (14), (15) и (16) овог закона поред услова из става 1. овог члана мора да испуни услов да су та грла пријављена на његовом пољопривредном газдинству под контролом правних лица овлашћених за послове селекције одгајивачке организације, у складу са законом којим се уређује сточарство.. Члан 4. После члана 21а додаје се назив члана и члан 21б, који гласе: Краве за узгој телади за тов Члан 21б Подстицаји за краве за узгој телади за тов утврђују се у минималном износу од динара по грлу.

3 3 Подстицаји из става 1. овог члана остварују се по крави која припада стаду за узгој телади, осим за краве из члана 17. тачка 2) подтач. (1), (2) и (4) овог закона и аутохтоне расе крава за које се остварују подстицаји у складу са овим законом.. Члан 5. У члану 22. став 3. мења се и гласи: Лице из члана 20. став 1. овог закона које је остварило подстицаје из става 1. овог члана не може да остварује право на подстицаје за премију за млеко произведено од грла за које је остварило подстицаје за краве дојиље.. Члан 6. У члану 25. став 2. мења се и гласи: Подстицаји из става 1. овог члана остварују се ако је товно грло намењено за производњу меса провело у власништву лица из члана 20. став 1. овог закона најмање 120 дана, након чега је предато кланици или је намењено извозу.. Члан 7. Назив одељка изнад члана 33. и члан 33. мењају се и гласе: 4. Умањење исплата директних плаћања Члан 33. Корисник подстицаја по основу директних плаћања за једну календарску годину може остварити укупан износ од динара, који се не умањује. Ако износ средстава из става 1. овог члана прелази динара, а мањи је од динара, врши се умањење исплате износа који прелази динара за 10%. Ако износ средстава из става 1. овог члана прелази динара, врши се умањење исплате износа који прелази динара за 20%. Директор Управе доноси решење о умањењу исплата директних плаћања у складу са ст. 2. и 3. овог члана. Ако је кориснику подстицаја по основу директних плаћања за једну календарску годину исплаћено више од износа добијеног обрачуном из ст. 2. и 3. овог члана, вишак средстава се умањује од исплате директних плаћања за наредну календарску годину, а ако то није могуће или није довољно, корисник подстицаја је дужан да врати вишак новчаних средстава у року од 60 дана од дана пријема решења из става 4. овог члана.. Члан 34. мења се и гласи: Члан 8. Члан 34. Подстицаји за мере руралног развоја обухватају подршку програмима који се односе на: 1) унапређење конкурентности; 2) очување и унапређење животне средине и природних ресурса;

4 4 3) диверсификацију дохотка и унапређење квалитета живота у руралним подручјима; 4) припрему и спровођење локалних стратегија руралног развоја; 5) унапређење система креирања и преноса знања. Подстицаји из става 1. тачка 1) овог члана су врста подстицаја који се спроводе у циљу унапређења тржишног пословања, достизања стандарда квалитета и унапређења конкурентности пољопривредног газдинства. Подстицаји из става 1. тачка 2) овог члана су врста подстицаја који се спроводе у циљу очувања и унапређења животне средине и природних ресурса. Подстицаји из става 1. тачка 3) овог члана су врста подстицаја који се спроводе у циљу диверсификације прихода и унапређења квалитета живота у руралним подручјима. Подстицаји из става 1. тачка 4) овог члана су врста подстицаја који се спроводе у циљу омогућавања локалним учесницима руралног развоја да дугорочно побољшају потенцијале својих локалних средина кроз израду и подршку у спровођењу локалних стратегија руралног развоја на одређеној територији. Подстицаји из става 1. тачка 5) овог члана су врста подстицаја који се спроводе у циљу развоја техничко - технолошких, примењених, развојних и иновативних пројеката у пољопривреди и руралном развоју, као и у циљу подршке пружању савета пољопривредним произвођачима, удружењима, задругама и другим правним лицима у пољопривреди. Министар ближе прописује врсте подстицаја за мере руралног развоја, услове, начин остваривања права на подстицаје за мере руралног развоја, обрасце захтева, односно пријаве за остваривање права на подстицаје, као и максималне износе подстицаја по кориснику и по врсти поједине мере.. Члан 35. мења се и гласи: Члан 9. Члан 35. Подстицаји за мере руралног развоја спроводе се као накнада дела трошкова у одређеном проценту од вредности поједине врсте мере и утврђују се у минималном износу од 30% укупне вредности поједине врсте мере, односно 45% за подручја са отежаним условима рада у пољопривреди. Изузетно од става 1. овог члана подстицаји за мере руралног развоја из члана 34. став 1. тачка 2) овог закона који се односе на животињске генетичке ресурсе и подршку агроеколошким мерама, доброј пољопривредној пракси и другим политикама заштите и очувања животне средине утврђују се по јединици мере.. Члан 10. Назив одељка изнад члана 36. и члан 36. мењају се и гласе:

5 5 1. Подстицаји за унапређење конкурентности Члан 36. Подстицаји за подршку програмима који се односе на унапређење конкурентности обухватају подстицаје за: 1) инвестиције у физичку имовину пољопривредног газдинства; 2) успостављање и јачање удружења у области пољопривреде; 3) инвестиције у прераду и маркетинг пољопривредних и прехрамбених производа и производа рибарства; 4) управљање ризицима. Право на подстицаје из става 1. тач. 1), 3) и 4) овог члана има правно лице, предузетник и физичко лице носилац комерцијалног породичног пољопривредног газдинства, који су уписани у Регистар. Право на подстицаје из става 1. тачка 2) овог члана има правно лице регистровано у складу са законом којим се уређују удружења.. Члан 11. Назив одељка изнад члана 37. и члан 37. мењају се и гласе: 2. Подстицаји за очување и унапређење животне средине и природних ресурса Члан 37. Подстицаји за подршку програмима који се односе на очување и унапређење животне средине и природних ресурса обухватају подстицаје за: 1) одрживо коришћење пољопривредног земљишта; 2) одрживо коришћење шумских ресурса; 3) органску производњу; 4) очување биљних и животињских генетичких ресурса; 5) очување пољопривредних и осталих подручја високе природне вредности; 6) подршку агроеколошким мерама, доброј пољопривредној пракси и другим политикама заштите и очувања животне средине. Право на подстицаје из става 1. овог члана има правно лице, предузетник и физичко лице - носилац комерцијалног породичног пољопривредног газдинства, који су уписани у Регистар.. Члан 38. мења се и гласи: Члан 12. Члан 38. Подстицаји за органску биљну производњу обухватају плаћања за подстицаје за биљну производњу и регресе за гориво и/или ђубриво и/или семе, који се остварују за површине под органском биљном производњом, и то у износима увећаним за минимално 40% у односу на износе подстицаја за биљну производњу и регреса за гориво и/или ђубриво и/или семе.

6 6 Ако је остварено право на подстицаје за органску биљну производњу не може се остварити право на директна плаћања за исте површине и за исту меру. Подстицаји за органску сточарску производњу обухватају плаћања за премију за млеко и подстицаје у сточарству из члана 17. тачка 2) овог закона и то у износима увећаним за минимално 40%. Ако је остварено право на подстицаје за органску сточарску производњу не може се остварити право на директна плаћања за исто грло и за исту меру. Право на подстицаје за органску производњу има правно лице, предузетник и физичко лице - носилац комерцијалног породичног пољопривредног газдинства, који су уписани у Регистар, под условом да има производњу која се налази у периоду конверзије, или у поступку издавања сертификата након завршеног периода конверзије или има сертификовану органску биљну односно сточарску производњу, или су обухваћени групном сертификацијом у складу са прописима којима се уређује органска производња.. Члан 13. Назив одељка изнад члана 39. и члан 39. мењају се и гласе: 3. Подстицаји за диверсификацију дохотка и унапређење квалитета живота у руралним подручјима Члан 39. Подстицаји за подршку програмима који се односе на диверсификацију дохотка и унапређење квалитета живота у руралним подручјима обухватају подршку за: 1) инвестиције за унапређење и развој руралне инфраструктуре; 2) унапређење економских активности на селу кроз подршку непољопривредним активностима; 3) подршку младима у руралним подручјима; 4) спровођење активности у циљу подизања конкурентности у смислу додавања вредности кроз прераду, као и на увођење и сертификацију система квалитета хране, органских производа и производа са ознаком географског порекла на газдинствима. Право на коришћење подстицаја из става 1. тачка 1) овог члана има јединица локалне самоуправе. Право на коришћење подстицаја из става 1. тач. 2), 3) и 4) овог члана има правно лице, предузетник и физичко лице - носилац породичног пољопривредног газдинства, који су уписани у Регистар, као и правно лице регистровано у складу са законом којим се уређују удружења.. Члан 14. Назив одељка изнад члана 40а и члан 40а мењају се и гласе:

7 7 5. Подстицаји за унапређење система креирања и преноса знања Члан 40а Подстицаји за подршку унапређењу система креирања и преноса знања обухватају подршку за: 1) развој техничко - технолошких, примењених, развојних и иновативних пројеката у пољопривреди и руралном развоју; 2) подршку пружању савета и информација пољопривредним произвођачима, удружењима, задругама и другим правним лицима у пољопривреди. Право на коришћење подстицаја из става 1. тачка 1) овог члана има правно лице уписано у Регистар научноистраживачких организација, истраживачко развојни центар, иновациони центар уписан у Регистар иновационих делатности у складу са законом којим се уређује иновациона делатност, акредитовани факултет, предузетник и правно лице који испуњава услове за обављање саветодавних и стручних послова у пољопривреди, као и правно лице овлашћено за обуку и усавршавање пољопривредних саветодаваца и пољопривредних произвођача, у складу са законом који уређује обављање саветодавних и стручних послова у пољопривреди. Право на коришћење подстицаја из става 1. тачка 2) овог члана има предузетник и правно лице које испуњава услове за обављање саветодавних и стручних послова у пољопривреди, као и правно лице овлашћено за обуку и усавршавање пољопривредних саветодаваца и пољопривредних произвођача, у складу са законом којим се уређује обављање саветодавних и стручних послова у пољопривреди.. Члан 15. У члану 41. став 1. тачка 5) мења се и гласи: 5) подстицаје за промотивне активности у пољопривреди и руралном развоју;. Ст. 5. и 6. мењају се и гласе: Подстицаји за промотивне активности у пољопривреди и руралном развоју су плаћања која се одобравају за организовање, односно учешће на научно-стручним скуповима, семинарима, радионицама, предавањима, привредним манифестацијама, сајмовима и изложбама из области пољопривреде и руралног развоја. Подстицаји за производњу садног материјала и сертификацију и клонску селекцију су плаћања за подизање матичних засада воћака, винове лозе и других биљних врста, производњу садног материјала, као и за набавку опреме, техничких средстава, биљног материјала, одржање колекција и друго у циљу производње и сертификације садног материјала и клонске селекције сорти воћака, винове лозе и других биљних сорти.. Члан 16. У члану 42. став 1. мења се и гласи: Право на коришћење подстицаја за маркетинг-информационе системе у пољопривреди и подстицаја за успостављање, развој и функционисање система рачуноводствених података на пољопривредним газдинствима имају

8 8 предузетник и правно лице које испуњава услове за обављање саветодавних и стручних послова у пољопривреди, као и научноистраживачка организација и акредитован факултет.. Став 3. мења се и гласи: Право на коришћење подстицаја за спровођење промотивних активности у пољопривреди и руралном развоју има физичко лице - носилац комерцијалног породичног пољопривредног газдинства, предузетник и правно лице, под условом да су уписани у Регистар, правно лице регистровано у складу са законом којим се уређују удружења, јединица локалне самоуправе, образовна и научноистраживачка установа.. Члан 17. У члану 49. став 1. мења се и гласи: Новчаном казном од до динара казниће се за привредни преступ правно лице ако ненаменски користи средства подстицаја, отуђи и омогући другом лицу коришћење предмета подстицаја, у року одређеном у складу са посебним прописом (члан 10. став 1. тачка 4).. Члан 18. У члану 50. став 1. тачка 1) мења се и гласи: 1) поступи супротно одредби члана 10. став 1. тачка 5) овог закона;. Тачка 3) брише се. Члан 19. У члану 51. тач. 1) и 2) мењају се и гласе: 1) ненаменски користи средства подстицаја, отуђи и омогући другом лицу коришћење предмета подстицаја, у року одређеном у складу са посебним прописом (члан 10. став 1. тачка 4); 2) поступи супротно одредби члана 10. став 1. тачка 5) овог закона;. Тачка 4) брише се. Члан 20. У члану 52. тач. 1) и 2) мењају се и гласе: 1) ненаменски користи средства подстицаја, отуђи и омогући другом лицу коришћење предмета подстицаја, у року одређеном у складу са посебним прописом (члан 10. став 1. тачка 4); 2) поступи супротно одредби члана 10. став 1. тачка 5) овог закона;. Тачка 3) брише се. Члан 21. Захтеви, односно пријаве за утврђивање права на коришћење подстицаја поднети до дана почетка примене овог закона решаваће се у складу са прописима који су били на снази у време њиховог подношења. Изузетно, у и години својство некомерцијалног пољопривредног газдинства утврђује се приликом регистрације, односно приликом промене података у Регистру.

9 9 Члан 22. Овај закон ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном гласнику Републике Србије, а примењује се од 1. јануара године.

Zakon o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju SADRŽAJ 1. I. Uvodne odredbe 2. II. Vrste i korišćenje podsticaja 3. III. Direktna plaćanja 4.

Zakon o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju SADRŽAJ 1. I. Uvodne odredbe 2. II. Vrste i korišćenje podsticaja 3. III. Direktna plaćanja 4. Zakon o podsticajima u poljoprivredi i ruralnom razvoju SADRŽAJ 1. I. Uvodne odredbe 2. II. Vrste i korišćenje podsticaja 3. III. Direktna plaćanja 4. IV. Podsticaji za mere ruralnog razvoja 5. V. Posebni

Више

Uredba o raspodeli podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju u godini

Uredba o raspodeli podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju u godini AKTIVA sistem doo Osnivanje preduzeća i radnji Računovodstvena agencija Poresko savetovanje Propisi besplatno www.aktivasistem.com Obrasci besplatno UREDBA o raspodeli podsticaja u poljoprivredi i ruralnom

Више

ПРЕДЛОГ

ПРЕДЛОГ Z A K O N O PODSTICAJIMA U POLJOPRIVREDI I RURALNOM RAZVOJU I. UVODNE ODREDBE Predmet uređenja Član 1. Ovim zakonom uređuje se vrste podsticaja, način korišćenja podsticaja, Registar podsticaja u poljoprivredi

Више

На основу члана 34

На основу члана 34 На основу члана 34. став 6. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју ( Службени гласник РС, број 10/13), Министар пољопривреде, шумарства и водопривреде, доноси П Р А В И Л Н И К О КОРИШЋЕЊУ

Више

На основу члана 20. став 3. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју ( Службени гласник РС, број 10/13), Министар пољопривреде, шумарст

На основу члана 20. став 3. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју ( Службени гласник РС, број 10/13), Министар пољопривреде, шумарст На основу члана 20. став 3. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју ( Службени гласник РС, број 10/13), Министар пољопривреде, шумарства и водопривреде доноси П Р А В И Л Н И К О НАЧИНУ

Више

UREDBA O RASPODELI PODSTICAJA U POLjOPRIVREDI I RURALNOM RAZVOJU U GODINI Član 1. Ovom uredbom propisuje se za budžetsku godinu obim sreds

UREDBA O RASPODELI PODSTICAJA U POLjOPRIVREDI I RURALNOM RAZVOJU U GODINI Član 1. Ovom uredbom propisuje se za budžetsku godinu obim sreds UREDBA O RASPODELI PODSTICAJA U POLjOPRIVREDI I RURALNOM RAZVOJU U 2016. GODINI Član 1. Ovom uredbom propisuje se za budžetsku 2016. godinu obim sredstava, vrste i maksimalni iznosi po vrsti podsticaja

Више

P O D S T I C A J I U P O L J O P R I V R E D I Sektor za strateške analize, analitiku, usluge, korisničke servise i publikacije Centar za podršku inv

P O D S T I C A J I U P O L J O P R I V R E D I Sektor za strateške analize, analitiku, usluge, korisničke servise i publikacije Centar za podršku inv P O D S T I C A J I U P O L J O P R I V R E D I Sektor za strateške analize, analitiku, usluge, korisničke servise i publikacije investicije@pks.rs Beograd, 15. april 2019. godine S A D R Ž A J I PRAVNI

Више

ПРЕДЛОГ

ПРЕДЛОГ На основу члана 19. Закона о сточарству ( Службени гласник РС, 41/09, 93/12 и 14/16), члана 4. став 1. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју ( Службени гласник РС, 10/13, 142/14 и 103/15),

Више

На основу члана 13

На основу члана 13 На основу члана 31. став 6. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју ( Службени гласник РС, број 10/13), Министар пољопривреде, шумарства и водопривреде, доноси П Р А В И Л Н И К O УСЛОВИМА,

Више

ЗАКОН О ПОЉОПРИВРЕДИ И РУРАЛНОМ РАЗВОЈУ ("Сл. гласник РС", бр. 41/09) I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ Садржина закона Члан 1. Овим законом уређују се: циљеви пољоп

ЗАКОН О ПОЉОПРИВРЕДИ И РУРАЛНОМ РАЗВОЈУ (Сл. гласник РС, бр. 41/09) I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ Садржина закона Члан 1. Овим законом уређују се: циљеви пољоп ЗАКОН О ПОЉОПРИВРЕДИ И РУРАЛНОМ РАЗВОЈУ ("Сл. гласник РС", бр. 41/09) I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ Садржина закона Члан 1. Овим законом уређују се: циљеви пољопривредне политике и начин њеног остваривања, врсте

Више

Zakon o poljoprivredi i ruralnom razvoju

Zakon o poljoprivredi i ruralnom razvoju AKTIVA sistem doo, Novi Sad Osnivanje preduzeća i radnji Računovodstvena agencija Poresko savetovanje Propisi besplatno www.aktivasistem.com Obrasci besplatno ZAKON O POLJOPRIVREDI I RURALNOM RAZVOJU -

Више

На основу члана 13. став 7. и члана 14. став 3. Закона о сточарству ( Службени гласник РС, број 41/09), Министар пољопривреде, шумарства и водопривред

На основу члана 13. став 7. и члана 14. став 3. Закона о сточарству ( Службени гласник РС, број 41/09), Министар пољопривреде, шумарства и водопривред На основу члана 13. став 7. и члана 14. став 3. Закона о сточарству ( Службени гласник РС, број 41/09), Министар пољопривреде, шумарства и водопривреде, доноси П Р А В И Л Н И К О САДРЖИНИ И ОБРАСЦУ ЗАХТЕВА

Више

Службени гласник РС, број 59/2019, објављен године Преузето са На основу члана 73. став 2. и члан

Службени гласник РС, број 59/2019, објављен године Преузето са На основу члана 73. став 2. и члан Службени гласник РС, број 59/2019, објављен 23. 08. 2019. године Преузето са www.pravno-informacioni-sistem.rs 3281 На основу члана 73. став 2. и члана 74. став 2. Закона о ветеринарству ( Службени гласник

Више

НАБАВКА ПРИПЛОДНИХ ЈУНИЦА (16-36 МЕСЕЦИ) И КРАВА ДО 5 ГОДИНА СТАРОСТИ ПРАВО НА СУБВЕНЦИЈУ ИМА СВАКО КО: - има регистровано пољопривредно газдинство уп

НАБАВКА ПРИПЛОДНИХ ЈУНИЦА (16-36 МЕСЕЦИ) И КРАВА ДО 5 ГОДИНА СТАРОСТИ ПРАВО НА СУБВЕНЦИЈУ ИМА СВАКО КО: - има регистровано пољопривредно газдинство уп НАБАВКА ПРИПЛОДНИХ ЈУНИЦА (16-36 МЕСЕЦИ) И КРАВА ДО 5 ГОДИНА СТАРОСТИ - у регистру има пријављен одговарајући сточни фонд (податке о врсти животиња и броју газдинства (ХИД) на којима се држе или узгајају);

Више

CEKOS IN Ekspert

CEKOS IN Ekspert Cekos In Ekspert NAPOMENA EKSPERT-a: Odredbe Zakona o izmenama i dopuni Zakona o rokovima izmirenja novčanih obaveza u komercijalnim transakcijama ("Sl. glasnik RS", br. 68/15), primenjuju se na ugovore

Више

Microsoft Word

Microsoft Word На основу члана 13. Закона о пољопривреди и руралном развоју ( Службени гласник РС, број 41/09), члана 7. Закона о буџету Републике Србије за 2010. годину ( Службени гласник РС, број 107/09) и члана 42.

Више

Microsoft Word - Obrazac_RPG_-_BOS_za_stamparije

Microsoft Word - Obrazac_RPG_-_BOS_za_stamparije ОBRАZАC 1- а. FEDERATION OF ZАHTЈЕV ZА UPIS U RPG i RK I PRIЈАVA PRОMЈЕNЕ PОDАTАKА SVЕ LISTОVЕ ОBRАSCА PОPUNITI VЕLIKIM ŠTАMPАNIM SLОVIMА 2. BK OPĆINA KANTON 1., 2. i * - pоpunjаvа službеnik nadležne općinske

Више

Broj: 26 – 05 – 240/05

Broj: 26 – 05 – 240/05 Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine KANTON SARAJEVO Ministarstvo privrede Bosnia and Herzegovina Federation of Bosnia and Herzegovina CANTON SARAJEVO Ministry of Economy Broj:07-05-24-sl/17

Више

CEKOS IN Ekspert

CEKOS IN Ekspert Na osnovu člana 112. stav 1. tačka 2. Ustava Republike Srbije, donosim UKAZ O PROGLAŠENJU ZAKONA O ROKOVIMA IZMIRENJA NOVČANIH OBAVEZA U KOMERCIJALNIM TRANSAKCIJAMA Proglašava se Zakon o rokovima izmirenja

Више

76.1.1

76.1.1 4 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број 76 14.8.2017. V Задужује се Министарство за избјеглице и расељена лица Републике Српске да са корисницима ових станова закључи уговор о закупу у складу са Законом

Више

Закон о изменама и допунама Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање Члан 1. У Закону о доприносима за обавезно социјално осигурање ( Служ

Закон о изменама и допунама Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање Члан 1. У Закону о доприносима за обавезно социјално осигурање ( Служ Закон о изменама и допунама Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање Члан 1. У Закону о доприносима за обавезно социјално осигурање ( Службени гласник РС, бр. 84/04, 61/05, 62/06, 5/09, 52/11,

Више

На основу члана 32. став 1. тачка 13. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", број 129/07), члана 87. Закона о заштити животне средине ("

На основу члана 32. став 1. тачка 13. Закона о локалној самоуправи (Службени гласник РС, број 129/07), члана 87. Закона о заштити животне средине ( На основу члана 32. став 1. тачка 13. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", број 129/07), члана 87. Закона о заштити животне средине ("Службени гласник РС", бр. 135/2004, 36/2009, 36/2009

Више

На основу члана 34. став 7. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју (,,Службени гласник РС, бр. 10/13, 142/14, 103/15 и 101/16), Минис

На основу члана 34. став 7. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју (,,Службени гласник РС, бр. 10/13, 142/14, 103/15 и 101/16), Минис На основу члана 34. став 7. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју (,,Службени гласник РС, бр. 10/13, 142/14, 103/15 и 101/16), Министар пољопривреде, шумарства и водопривреде доноси П

Више

654

654 На основу члана 21. став 5. Закона о пчеларству ( Службени гласник Републике Српске, број 52/10) и члана 82. став 2. Закона о републичкој управи ( Службени гласник Републике Српске, бр. 118/08, 11/09,

Више

ZAKON O INOVATIVNOJ DJELATNOSTI I. OSNOVNE ODREDBE Predmet ( Službeni list CG, broj 42/16) Član 1 Ovim zakonom uređuje se organizacija, uslovi i način

ZAKON O INOVATIVNOJ DJELATNOSTI I. OSNOVNE ODREDBE Predmet ( Službeni list CG, broj 42/16) Član 1 Ovim zakonom uređuje se organizacija, uslovi i način ZAKON O INOVATIVNOJ DJELATNOSTI I. OSNOVNE ODREDBE Predmet ( Službeni list CG, broj 42/16) Član 1 Ovim zakonom uređuje se organizacija, uslovi i način finansiranja inovativne djelatnosti, kao i druga pitanja

Више

На основу Програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Чајетина за годину, усвојеног на Седниц

На основу Програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Чајетина за годину, усвојеног на Седниц На основу Програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Чајетина за 2017. годину, усвојеног на Седници скупштине општине Чајетина 29. децембра 2016., а

Више

GLASNIK OP[TINE GORWI MILANOVAC ГОДИНА X XIII БРОЈ ЈУН ГОДИНЕ Цена овог броја је 50 динара Годишња претплата је динара АКТ

GLASNIK OP[TINE GORWI MILANOVAC ГОДИНА X XIII БРОЈ ЈУН ГОДИНЕ Цена овог броја је 50 динара Годишња претплата је динара АКТ SLU@BENI GLASNIK OP[TINE GORWI MILANOVAC ГОДИНА X XIII БРОЈ 0. ЈУН 0. ГОДИНЕ Цена овог броја је 0 динара Годишња претплата је.000 динара АКТА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА. Општинско веће општине Горњи Милановац, на

Више

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ На основу члана 43 став 1 тачка 4 Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености ( Сл. гласник РС, бр. 36/09, 88/10, 38/1 и 113/17), члана 30 Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању

Више

На основу чл. 11. и 22. став 4. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за годину ( Службени лист АПВ, брoj 60/18), у вези с Покрај

На основу чл. 11. и 22. став 4. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за годину ( Службени лист АПВ, брoj 60/18), у вези с Покрај На основу чл. 11. и 22. став 4. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2019. годину ( Службени лист АПВ, брoj 60/18), у вези с Покрајинском скупштинском одлуком о програму мера подршке

Више

Zakon o podsticajima u privredi RS

Zakon o podsticajima u privredi RS ZAKON O PODSTICAJIMA U PRIVREDI REPUBLIKE SRPSKE 1 ( Službeni glasnik RS, br. 52/19) Član 1. Ovim zakonom uređuju se uslovi, korisnici i postupak za ostvarivanje prava na podsticaje za povećanje plata

Више

Z A K O N O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ODUZIMANJU IMOVINE PROISTEKLE IZ KRIVIČNOG DELA Član 1. U Zakonu o oduzimanju imovine proistekle iz krivičnog

Z A K O N O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ODUZIMANJU IMOVINE PROISTEKLE IZ KRIVIČNOG DELA Član 1. U Zakonu o oduzimanju imovine proistekle iz krivičnog Z A K O N O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ODUZIMANJU IMOVINE PROISTEKLE IZ KRIVIČNOG DELA Član 1. U Zakonu o oduzimanju imovine proistekle iz krivičnog dela ( Službeni glasnik RS, broj 32/13), u članu 2.

Више

Рача, године број 20 Цена 100,00 динара С А Д Р Ж А Ј О д л у к е Одлука о усвајању извештаја о извршењу Олдуке о буџету општине Рача у пе

Рача, године број 20 Цена 100,00 динара С А Д Р Ж А Ј О д л у к е Одлука о усвајању извештаја о извршењу Олдуке о буџету општине Рача у пе Рача, 22.10.2018. године број 20 Цена 100,00 динара С А Д Р Ж А Ј О д л у к е Одлука о усвајању извештаја о извршењу Олдуке о буџету општине Рача у периоду јануар септембар 2018. године Одлука о давању

Више

ПРЕДЛОГ

ПРЕДЛОГ З А К О Н О ЗАШТИТИ ПРАВА ОПЛЕМЕЊИВАЧА БИЉНИХ СОРТИ I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ Предмет уређивања Члан 1. Овим законом уређују се услови, начин и поступак за заштиту права оплемењивача биљних сорти. Заштита права

Више

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ На основу члана 43 став 1 тачка 4 Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености ( Сл. гласник РС, бр. 36/09, 88/10, 38/1 и 113/17), члана 30 Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању

Више

ZAKON

ZAKON ЗАКОН О ПОЉОПРИВРЕДИ I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ Предмет закона Члан 1. Овим законом се уређују циљеви и мјере пољопривредне политике, корисници права, породично пољопривредно газдинство, институционална подршка

Више

AKTIVA sistem doo, Novi Sad Osnivanje preduzeća i radnji Računovodstvena agencija Poresko savetovanje Propisi besplatno Obrasci b

AKTIVA sistem doo, Novi Sad Osnivanje preduzeća i radnji Računovodstvena agencija Poresko savetovanje Propisi besplatno   Obrasci b AKTIVA sistem doo, Novi Sad Osnivanje preduzeća i radnji Računovodstvena agencija Poresko savetovanje Propisi besplatno www.aktivasistem.com Obrasci besplatno ZAKON o izmenama i dopunama Zakona o Narodnoj

Више

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ РЕПУБЛИКА СРБИЈА НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ ГРАД СУБОТИЦА На основу члана 43 став 1 тачка 4 Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености ( Сл. гласник РС, бр. 36/09, 88/10, 38/1 и 113/17),

Више

Уредба о условима, начину и поступку ослобођења од царинских и других дажбина на увоз опреме У Сл. гласнику РС број: 95 од године, објављ

Уредба о условима, начину и поступку ослобођења од царинских и других дажбина на увоз опреме У Сл. гласнику РС број: 95 од године, објављ Уредба о условима, начину и поступку ослобођења од царинских и других дажбина на увоз опреме У Сл. гласнику РС број: 95 од 08.12. 2018. године, објављен је Закон о улагањима (у даљем тексту: Закон) који

Више

Pravilnik o sadržaju poreskog bilansa i drugim pitanjima od značaja za način utvrđivanja poreza na dohodak građana na prihode od samostalne delatnosti

Pravilnik o sadržaju poreskog bilansa i drugim pitanjima od značaja za način utvrđivanja poreza na dohodak građana na prihode od samostalne delatnosti Pravilnik o sadržaju poreskog bilansa i drugim pitanjima od značaja za način utvrđivanja poreza na dohodak građana na prihode od samostalne delatnosti Pravilnik je objavljen u "Službenom glasniku RS",

Више

451. Na osnovu člana 95 tačka 3 Ustava Crne Gore donosim UKAZ O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SREDSTVIMA ZA ZAŠTITU BILJA Proglaš

451. Na osnovu člana 95 tačka 3 Ustava Crne Gore donosim UKAZ O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SREDSTVIMA ZA ZAŠTITU BILJA Proglaš 451. Na osnovu člana 95 tačka 3 Ustava Crne Gore donosim UKAZ O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SREDSTVIMA ZA ZAŠTITU BILJA Proglašavam Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sredstvima

Више

ГОДИНА: X БРОЈ: мај ЦЕНА: ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА: 1543 На основу члана 18. Правилника о подстицајима за подршку инвестицијама у примарну пољоп

ГОДИНА: X БРОЈ: мај ЦЕНА: ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА: 1543 На основу члана 18. Правилника о подстицајима за подршку инвестицијама у примарну пољоп ГОДИНА: X БРОЈ: 14 23. мај 2017. ЦЕНА: ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА: 1543 На основу члана 18. Правилника о подстицајима за подршку инвестицијама у примарну пољопривредну производњу на територији Општине Мајданпек

Више

Zakon o transportu opasnog tereta

Zakon o transportu opasnog tereta AKTIVA sistem doo, Novi Sad Osnivanje preduzeća i radnji Računovodstvena agencija Poresko savetovanje Propisi besplatno www.aktivasistem.com Obrasci besplatno ZAKON O TRANSPORTU OPASNOG TERETA - prečišćeni

Више

МИНИСТАРСТВО РУДАРСТВА И ЕНЕРГЕТИКЕ

МИНИСТАРСТВО РУДАРСТВА И ЕНЕРГЕТИКЕ На основу члана 123. тачка 3. Устава Републике Србије, а у вези са Законoм о енергетици ( Службени гласник РС, број 84/04), Влада доноси УРЕДБУ О МЕРАМА ПОДСТИЦАЈА ЗА ПРОИЗВОДЊУ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ КОРИШЋЕЊЕМ

Више

ПРЕДЛОГ

ПРЕДЛОГ Z A K O N O SOCIJALNOM STANOVANJU Član 1. Ovim zakonom uređuju se uslovi za održivi razvoj socijalnog stanovanja i način obezbeđivanja i korišćenja sredstava za razvoj socijalnog stanovanja, kao i druga

Више

Образац 1 ЗАХТЕВ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА ПОДСТИЦАЈЕ ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ У ФИЗИЧКУ ИМОВИНУ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ГАЗДИНСТВА ЗА НАБАВКУ НОВИХ МАШИНА И ОПРЕМЕ ЗА УНА

Образац 1 ЗАХТЕВ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА ПОДСТИЦАЈЕ ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ У ФИЗИЧКУ ИМОВИНУ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ГАЗДИНСТВА ЗА НАБАВКУ НОВИХ МАШИНА И ОПРЕМЕ ЗА УНА Образац 1 ЗАХТЕВ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА ПОДСТИЦАЈЕ ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ У ФИЗИЧКУ ИМОВИНУ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ГАЗДИНСТВА ЗА НАБАВКУ НОВИХ МАШИНА И ОПРЕМЕ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ПРИМАРНЕ ПОЉОПРИВРЕДНЕ ПРОИЗВОДЊЕ БИЉНИХ КУЛТУРА

Више

На основу члана 84. став 6. и члана 91а став 3. Закона о ветеринарству ( Службени гласник РС, бр. 91/05 и 30/10), Министар пољопривреде, шумарства и в

На основу члана 84. став 6. и члана 91а став 3. Закона о ветеринарству ( Службени гласник РС, бр. 91/05 и 30/10), Министар пољопривреде, шумарства и в На основу члана 84. став 6. и члана 91а став 3. Закона о ветеринарству ( Службени гласник РС, бр. 91/05 и 30/10), Министар пољопривреде, шумарства и водопривреде доноси П Р А В И Л Н И К О НАЧИНУ ОБЕЛЕЖАВАЊА

Више

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ На основу члана 43. став 1. тачка 7. Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености ( Сл. гласник РС, бр. 36/09, 88/10 и 38/15), члана 11. став 1. тачка 3. Закона о професионалној рехабилитацији

Више

ЗАХТЕВ ЗА ОДОБРАВАЊЕ ИСПЛАТЕ ИПАРД ПОДСТИЦАЈА ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ У ФИЗИЧКУ ИМОВИНУ ПОЉОПРИВРЕДНИХ ГАЗДИНСТАВА Образац 2 Попуњава Управа за аграрна плаћања

ЗАХТЕВ ЗА ОДОБРАВАЊЕ ИСПЛАТЕ ИПАРД ПОДСТИЦАЈА ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ У ФИЗИЧКУ ИМОВИНУ ПОЉОПРИВРЕДНИХ ГАЗДИНСТАВА Образац 2 Попуњава Управа за аграрна плаћања ЗАХТЕВ ЗА ОДОБРАВАЊЕ ИСПЛАТЕ ИПАРД ПОДСТИЦАЈА ЗА ИНВЕСТИЦИЈЕ У ФИЗИЧКУ ИМОВИНУ ПОЉОПРИВРЕДНИХ ГАЗДИНСТАВА Образац 2 Попуњава Управа за аграрна плаћања Број предмета: Датум и време подношења захтева: Попуњава

Више

Microsoft Word

Microsoft Word На основу члана 23. став 7. Закона о добробити животиња ( Службени гласник РС, број 41/09), Министар пољопривреде, шумарства и водопривреде, доноси П Р А В И Л Н И К О ПРОГРАМУ ОБУКЕ О ДОБРОБИТИ ЖИВОТИЊА

Више

GENETSKI TREND PRINOSA MLEKA I MLEČNE MASTI U PROGENOM TESTU BIKOVA ZA VEŠTAČKO OSEMENJAVANJE

GENETSKI TREND PRINOSA MLEKA I MLEČNE MASTI U PROGENOM TESTU BIKOVA ZA VEŠTAČKO OSEMENJAVANJE IV SEMINAR ODGAJIVAČKIH ORGANIZACIJA U STOČARSTVU REPUBLIKE SRBIJE HOTEL ĐERDAP TURIST 01.- 04. April 2018. Procena oplemenjivačkih vrednosti u stočarstvu ES( G) h 2 i L r IH Prof. dr Snežana Trivunović,

Више

На основу члана 34. став 7. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју ( Службени гласник РС, бр. 10/13, 142/14, 103/15 и 101/16), Минист

На основу члана 34. став 7. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју ( Службени гласник РС, бр. 10/13, 142/14, 103/15 и 101/16), Минист На основу члана 34. став 7. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју ( Службени гласник РС, бр. 10/13, 142/14, 103/15 и 101/16), Министар пољопривреде, шумарства и водопривреде доноси ПРАВИЛНИК

Више

1

1 На основу чл. 11 и 22. став 4. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету Аутономне покрајине Војводине за 2019. годину ( Службени лист АПВ, брoj 60/2018), у вези с Покрајинском скупштинском одлуком о програму

Више

Todor Skakic

Todor Skakic РЕПУБЛИКA СРПСКA МИНИСТАРСТВО РАДА И БОРАЧКО-ИНВАЛИДСКЕ ЗАШТИТЕ ПРЕДНАЦРТ ЗАКОН О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ПОСРЕДОВАЊУ У ЗАПОШЉАВАЊУ И ПРАВИМА ЗА ВРИЈЕМЕ НЕЗАПОСЛЕНОСТИ Бања Лука, март 2019. године

Више

З А К О Н О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ПОРЕЗУ НА ДОБИТ ПРАВНИХ ЛИЦА Члан 1. У Закону о порезу на добит правних лица ( Службени гласник РС, бр. 25/01

З А К О Н О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ПОРЕЗУ НА ДОБИТ ПРАВНИХ ЛИЦА Члан 1. У Закону о порезу на добит правних лица ( Службени гласник РС, бр. 25/01 З А К О Н О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ПОРЕЗУ НА ДОБИТ ПРАВНИХ ЛИЦА Члан 1. У Закону о порезу на добит правних лица ( Службени гласник РС, бр. 25/01, 80/02, 80/02-др. закон, 43/03, 84/04, 18/10, 101/11,

Више

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ На основу члана 43 став 1 тачка 7 Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености ( Сл. гласник РС, бр. 36/09, 88/10 и 38/1), члана 11 став 1 тачка 3 Закона о професионалној рехабилитацији и

Више

Advokatska kancelarija Blagojević, Banja Luka

Advokatska kancelarija Blagojević, Banja Luka ZAKON O ROKOVIMA IZMIRENjA NOVČANIH OBAVEZA U POSLOVNIM TRANSAKCIJAMA ("Sl. glasnik RS", br. 31/2018) Član 1 Ovim zakonom uređuju se rokovi izmirenja novčanih obaveza u poslovnim transakcijama i pravne

Више

OPŠTINA TESLIĆ – organizacija savjetodavne služb

OPŠTINA TESLIĆ – organizacija savjetodavne služb Opština Teslić organizacija savjetodavne službe u poljoprivredi Njegomir Klječanin, šef odsjeka za poljoprivredu, opština Teslić Konferencija savjetodavaca u poljoprivredno-prehrambenom sektoru 30. 11.

Више

Zakon o mirovanju i otpisu duga po osnovu doprinosa za obavezno socijalno osiguranje

Zakon o mirovanju i otpisu duga po osnovu doprinosa za obavezno socijalno osiguranje AKTIVA sistem doo, Novi Sad Osnivanje preduzeća i radnji, Računovodstvena agencija, Poresko savetovanje Propisi besplatno www.aktivasistem.com Obrasci besplatno ZAKON O MIROVANJU I OTPISU DUGA PO OSNOVU

Више

На основу чл. 11. и 22. став 4. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за годину (,,Службени лист АПВ, бр. 60/18) у вези с Покраји

На основу чл. 11. и 22. став 4. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за годину (,,Службени лист АПВ, бр. 60/18) у вези с Покраји На основу чл. 11. и 22. став 4. Покрајинске скупштинске одлуке о буџету АП Војводине за 2019. годину (,,Службени лист АПВ, бр. 60/18) у вези с Покрајинском скупштинском одлуком о програму заштите, уређења

Више

РЕПУБЛИКА СРПСКА МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ ПРАВИЛНИК О УСЛОВИМА И НАЧИНУ ОСТВАРИВАЊА НОВЧАНИХ ПОДСТИЦАЈА ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВР

РЕПУБЛИКА СРПСКА МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ ПРАВИЛНИК О УСЛОВИМА И НАЧИНУ ОСТВАРИВАЊА НОВЧАНИХ ПОДСТИЦАЈА ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВР РЕПУБЛИКА СРПСКА МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ ПРАВИЛНИК О УСЛОВИМА И НАЧИНУ ОСТВАРИВАЊА НОВЧАНИХ ПОДСТИЦАЈА ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ И СЕЛА Бања Лука, 2019. године Hа основу члана

Више

На основу Одлуке о буџету града Ваљева за 2015

На основу Одлуке  о буџету града Ваљева за 2015 На основу Одлуке о буџету града Ваљева за 2016. годину ( Службени гласник града Ваљева бр.10/15),програма мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја града Ваљева за 2016.

Више

На основу члана 13. Закона о подстицајима у пољопривреди у руралном развоју ( Сл.Гласник РС бр. 10/2013, 142/2014, 103/2015 и 101/16) и члана 4 Одлуке

На основу члана 13. Закона о подстицајима у пољопривреди у руралном развоју ( Сл.Гласник РС бр. 10/2013, 142/2014, 103/2015 и 101/16) и члана 4 Одлуке На основу члана 13. Закона о подстицајима у пољопривреди у руралном развоју ( Сл.Гласник РС бр. 10/2013, 142/2014, 103/2015 и 101/16) и члана 4 Одлуке о оснивању фонда за развој пољoпривреде Општине Куршумлија

Више

На основу члана 43

На основу члана 43 На основу члана 43 став 1 тачка 7 Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености ( Сл. гласник РС, бр. 36/09, 88/10 и 38/15), члана 11 став 1 тачка 3 Закона о професионалној рехабилитацији и

Више

Pravilnik o poreskoj prijavi o obračunatim doprinosima za obavezno socijalno osiguranje za osnivače, odnosno članove privrednog društva (Sl.Glasnik 14

Pravilnik o poreskoj prijavi o obračunatim doprinosima za obavezno socijalno osiguranje za osnivače, odnosno članove privrednog društva (Sl.Glasnik 14 На основу члана 38. став 2. Закона о пореском поступку и пореској администрацији ("Службени гласник РС", бр. 80/02, 84/02 - исправка, 23/03 - исправка, 70/03, 55/04, 61/05, 85/05 - др. закон, 62/06 - др.

Више

Microsoft Word - Zakon_o_studentskom_standardu

Microsoft Word - Zakon_o_studentskom_standardu З А К О Н О СТУДЕНТСКОМ СТАНДАРДУ I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ Члан 1. Студентски стандард у смислу овог закона је дјелатност од општег интереса којом се стварају материјални и други услови за стицање високог образовања,

Више

РЕПУБЛИКА СРБИЈА МИНИСТАРСТВО ТРГОВИНЕ, ТУРИЗМА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈА ЗА РАЗВОЈ ТРАДИЦИОНАЛНИХ ЗА

РЕПУБЛИКА СРБИЈА МИНИСТАРСТВО ТРГОВИНЕ, ТУРИЗМА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈА ЗА РАЗВОЈ ТРАДИЦИОНАЛНИХ ЗА РЕПУБЛИКА СРБИЈА МИНИСТАРСТВО ТРГОВИНЕ, ТУРИЗМА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈА ЗА РАЗВОЈ ТРАДИЦИОНАЛНИХ ЗАНАТА У 2016. ГОДИНИ У СКЛАДУ СА ЗАКЉУЧКОМ ВЛАДЕ РЕПУБЛИКЕ

Више

Акт је ступио на снагу године и објављен је у Службеном гласнику РС број 29/18 од године. На основу члана 499. став 4. и члана

Акт је ступио на снагу године и објављен је у Службеном гласнику РС број 29/18 од године. На основу члана 499. став 4. и члана Акт је ступио на снагу 15.03.2018. године и објављен је у Службеном гласнику РС број 29/18 од 13.04.2018. године. На основу члана 499. став 4. и члана 518. став 3. тачка 1) Закона о извршењу и обезбеђењу

Више

РЕПУБЛИКА СРПСКА МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ НАЦРТ ПРАВИЛНИК О УСЛОВИМА И НАЧИНУ ОСТВАРИВАЊА НОВЧАНИХ ПОДСТИЦАЈА ЗА РАЗВОЈ ПОЉ

РЕПУБЛИКА СРПСКА МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ НАЦРТ ПРАВИЛНИК О УСЛОВИМА И НАЧИНУ ОСТВАРИВАЊА НОВЧАНИХ ПОДСТИЦАЈА ЗА РАЗВОЈ ПОЉ РЕПУБЛИКА СРПСКА МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ НАЦРТ ПРАВИЛНИК О УСЛОВИМА И НАЧИНУ ОСТВАРИВАЊА НОВЧАНИХ ПОДСТИЦАЈА ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ И СЕЛА Бања Лука, фебруар 2017. године Hа

Више

ОБРАЗАЦ ПРИЈАВЕ ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЗА ОПРЕМАЊЕ СТОЧАРСКИХ ФАРМИ У АП ВОЈВОДИНИ У ГОДИНИ Име и презиме носиоца РПГ ЈМБГ Пословно им

ОБРАЗАЦ ПРИЈАВЕ ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЗА ОПРЕМАЊЕ СТОЧАРСКИХ ФАРМИ У АП ВОЈВОДИНИ У ГОДИНИ Име и презиме носиоца РПГ ЈМБГ Пословно им ОБРАЗАЦ ПРИЈАВЕ ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВРАТНИХ СРЕДСТАВА ЗА ОПРЕМАЊЕ СТОЧАРСКИХ ФАРМИ У АП ВОЈВОДИНИ У 2019. ГОДИНИ Име и презиме носиоца РПГ ЈМБГ Пословно име правног лица Име и презиме овлашћеног лица Матични

Више

Program podsticaja poljopr.proizvodnje u 2017.

Program podsticaja poljopr.proizvodnje u 2017. Na osnovu člana 39. stav 2. tačka 5. Zakona o lokalnoj samoupravi ( Službeni glasnik Republike Srpske, broj 97/16), člana 72. Statuta opštine Derventa ( Službeni glasnik opštine Derventa, broj: 7/14) i

Више

Република Србија Аутономна покрајина Војводина Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу Булевар Миха

Република Србија Аутономна покрајина Војводина Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу Булевар Миха Република Србија Аутономна покрајина Војводина Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу Булевар Михајла Пупина 16, 21000 Нови Сад Т: +381 21 487 45 86;

Више

На основу члана 4. став 2. Закона о државним службеницима ( Службени гласник РС, бр. 79/05, 81/05 - исправка, 83/05 - исправка, 64/07, 67/07 - исправк

На основу члана 4. став 2. Закона о државним службеницима ( Службени гласник РС, бр. 79/05, 81/05 - исправка, 83/05 - исправка, 64/07, 67/07 - исправк На основу члана 4. став 2. Закона о државним службеницима ( Службени гласник РС, бр. 79/05, 81/05 - исправка, 83/05 - исправка, 64/07, 67/07 - исправка, 116/08, 104/09, 99/14 и 94/17), а у вези са чланом

Више

Програм промоције извоза ОПИС: Кроз Програм РАС обезбеђује институционалну подршку ММСПП који су извозно оријентисани и који желе да повећају обим сво

Програм промоције извоза ОПИС: Кроз Програм РАС обезбеђује институционалну подршку ММСПП који су извозно оријентисани и који желе да повећају обим сво ОПИС: Кроз Програм РАС обезбеђује институционалну подршку ММСПП који су извозно оријентисани и који желе да повећају обим своје спољнотрговинске размене. Програмом су обухваћене активности које се односе

Више

Microsoft Word - ZAKON o akcijskom fondu.doc

Microsoft Word - ZAKON o akcijskom fondu.doc ZAKON O AKCIJSKOM FONDU ("Sl. glasnik RS", br. 38/2001 i 45/2005) Osnivanje Član 1 Osniva se Akcijski fond Republike Srbije (u daljem tekstu: Akcijski fond). Druga pravna lica ne mogu koristiti naziv akcijski

Више

236. Na osnovu člana 32d stav 2, člana 32đ stav 5, člana 32i stav 2 i člana 32j stav 4 Zakona o nevladinim organizacijama ( Službeni list CG, br. 39/1

236. Na osnovu člana 32d stav 2, člana 32đ stav 5, člana 32i stav 2 i člana 32j stav 4 Zakona o nevladinim organizacijama ( Službeni list CG, br. 39/1 236. Na osnovu člana 32d stav 2, člana 32đ stav 5, člana 32i stav 2 i člana 32j stav 4 Zakona o nevladinim organizacijama ( Službeni list CG, br. 39/11 i 37/17), Vlada Crne Gore, na sjednici od 1. februara

Више

ZAKON o stočarstvu "Službeni glasnik RS", br. 41 od 2. juna 2009, 93 od 28. septembra 2012, 14 od 22. februara I. OSNOVNE ODREDBE Predmet uređen

ZAKON o stočarstvu Službeni glasnik RS, br. 41 od 2. juna 2009, 93 od 28. septembra 2012, 14 od 22. februara I. OSNOVNE ODREDBE Predmet uređen ZAKON o stočarstvu "Službeni glasnik RS", br. 41 od 2. juna 2009, 93 od 28. septembra 2012, 14 od 22. februara 2016. I. OSNOVNE ODREDBE Predmet uređenja Član 1. Ovim zakonom uređuju se: ciljevi u stočarstvu;

Више

Pravilnik o dozvolama za rad

Pravilnik o dozvolama za rad AKTIVA sistem doo Osnivanje preduzeća i radnji Računovodstvena agencija Poresko savetovanje Propisi besplatno www.aktivasistem.com Obrasci besplatno PRAVILNIK o dozvolama za rad ( Službeni glasnik RS,

Више

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ УЖИЦЕ др.в.маринковића бр. 4, Ужице (031) , факс: (031) Датум: Број:

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ УЖИЦЕ др.в.маринковића бр. 4, Ужице (031) , факс: (031) Датум: Број: ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ УЖИЦЕ др.в.маринковића бр. 4, 31000 Ужице (031) 563-150, факс: (031) 563-147 e-mail: zavoduzice@mts.rs Датум:11.06.2019. Број: 2882 Предмет: Измена конкурсне документације за јавну

Више

Број 08 - Страна 14 Службени гласник Града Бијељина 22. април Градоначелник Града Бијељина д о н о с и : Р Ј Е Ш Е Њ Е О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА П

Број 08 - Страна 14 Службени гласник Града Бијељина 22. април Градоначелник Града Бијељина д о н о с и : Р Ј Е Ш Е Њ Е О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА П Број 08 - Страна 14 Службени гласник Града Бијељина Градоначелник Града Бијељина д о н о с и : Р Ј Е Ш Е Њ Е О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРАВИЛНИК О НАЧИНУ И УСЛОВИМА ПОДСТИЦАЈА У ПОЉОПРИВРЕДНОЈ ПРОИЗВОДЊИ

Више

ODLUKA O RASKOPAVANJU POVRŠINA JAVNE NAMENE ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 12/2011, 56/2012, 13/2014, 69/2014 i 74/2016) I OPŠTE ODREDBE Član 1 Ovo

ODLUKA O RASKOPAVANJU POVRŠINA JAVNE NAMENE (Sl. list Grada Novog Sada, br. 12/2011, 56/2012, 13/2014, 69/2014 i 74/2016) I OPŠTE ODREDBE Član 1 Ovo ODLUKA O RASKOPAVANJU POVRŠINA JAVNE NAMENE ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 12/2011, 56/2012, 13/2014, 69/2014 i 74/2016) I OPŠTE ODREDBE Član 1 Ovom odlukom uređuju se uslovi i način organizovanja poslova

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ АГРОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ У ЧАЧКУ Цара Душана 34, Чачак Тел: 032/ ; Факс: 032/ е-пошта: kg.ac.rs РАС

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ АГРОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ У ЧАЧКУ Цара Душана 34, Чачак Тел: 032/ ; Факс: 032/ е-пошта: kg.ac.rs РАС УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ АГРОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ У ЧАЧКУ Цара Душана 34, 32000 Чачак Тел: 032/303 405; Факс: 032/303 401 е-пошта: ssluzba.af@ kg.ac.rs РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ИСПИТА НА ОСНОВНИМ АКАДЕМСКИМ СТУДИЈАМА

Више

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број На основу члана 43. став 6. Закона о Влади Републике Српске ( Службени гласник Републике С

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број На основу члана 43. став 6. Закона о Влади Републике Српске ( Службени гласник Републике С 6.3.2019. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број 18 3 300 На основу члана 43. став 6. Закона о Влади Републике Српске ( Службени гласник Републике Српске, број 118/08) и Одлуке Владе Републике Српске

Више

Zakon o radio amaterizmu u RS

Zakon o radio amaterizmu u RS ZAKON O RADIO-AMATERIZMU U REPUBLICI SRPSKOJ 1 ( Službeni glasnik RS, br. 36/19) Član 1. Ovim zakonom uređuje se: status radio-amaterizma u Republici Srpskoj, obaveze, dužnosti i ovlašćenja Saveza radio-amatera

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ АГРОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ У ЧАЧКУ Цара Душана 34, Чачак Тел: 032/ ; Факс: 032/ е-пошта: kg.ac.rs РАС

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ АГРОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ У ЧАЧКУ Цара Душана 34, Чачак Тел: 032/ ; Факс: 032/ е-пошта: kg.ac.rs РАС УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ АГРОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ У ЧАЧКУ Цара Душана 34, 32000 Чачак Тел: 032/303 405; Факс: 032/303 401 е-пошта: ssluzba.af@ kg.ac.rs РАСПОРЕД ПОЛАГАЊА ИСПИТА НА ОСНОВНИМ АКАДЕМСКИМ СТУДИЈАМА

Више

Z A K O N O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POLJOPRIVREDNOM ZEMLJIŠTU Član 1. U Zakonu o poljoprivrednom zemljištu ( Službeni glasnik RS, br. 62/06, 65/0

Z A K O N O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POLJOPRIVREDNOM ZEMLJIŠTU Član 1. U Zakonu o poljoprivrednom zemljištu ( Službeni glasnik RS, br. 62/06, 65/0 Z A K O N O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POLJOPRIVREDNOM ZEMLJIŠTU Član 1. U Zakonu o poljoprivrednom zemljištu ( Službeni glasnik RS, br. 62/06, 65/08-dr.zakon i 41/09), u članu 1. posle stava 1. dodaje

Више

ПРЕДЛОГ

ПРЕДЛОГ З А К О Н О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ПРЕДШКОЛСКОМ ВАСПИТАЊУ И ОБРАЗОВАЊУ Члан 1. У Закону о предшколском васпитању и образовању ( Службени гласник РС, број 18/10), члан 5. мења се и гласи: Члан 5.

Више

Microsoft Word - 5. Izmene Plana raspodele, godine

Microsoft Word - 5. Izmene Plana raspodele, godine 1 Na osnovu člana 167. Zakona o autorskom i srodnim pravima ( Službeni glasnik RS, broj 104/09, 99/11 i 119/12) i člana 17. stav 3. tačka 7. Statuta Organizacije proizvođača fonograma Srbije OFPS, Skupština

Више

Microsoft Word - PRAVILNIK o vrednovanju kvaliteta rada ustanova

Microsoft Word - PRAVILNIK o vrednovanju kvaliteta rada ustanova PRAVILNIK O VREDNOVANJU KVALITETA RADA USTANOVA ("Sl. glasnik RS", br. 9/2012) Sadržina Pravilnika Član 1 Ovim pravilnikom uređuju se organi i tela ustanove, postupci praćenja ostvarivanja programa obrazovanja

Више

На основу члана 11. став 1. тачка 4. Одлуке о оснивању Фонда за развој пољопривреде града Лесковца ( Сл. гласник града Лесковца, бр. 18/2009 и 43/2012

На основу члана 11. став 1. тачка 4. Одлуке о оснивању Фонда за развој пољопривреде града Лесковца ( Сл. гласник града Лесковца, бр. 18/2009 и 43/2012 На основу члана 11. став 1. тачка 4. Одлуке о оснивању Фонда за развој пољопривреде града Лесковца ( Сл. гласник града Лесковца, бр. 18/2009 и 43/2012), Програма мера подршке за спровођење пољопривредне

Више

Na osnovu člana 66 stav 2 Zakona o bezbjednosti hrane ("Službeni list CG", broj 14/07) i člana 18 stav 7 Zakona o zdravstvenoj zaštiti bilja ("Služben

Na osnovu člana 66 stav 2 Zakona o bezbjednosti hrane (Službeni list CG, broj 14/07) i člana 18 stav 7 Zakona o zdravstvenoj zaštiti bilja (Služben Na osnovu člana 66 stav 2 Zakona o bezbjednosti hrane ("Službeni list CG", broj 14/07) i člana 18 stav 7 Zakona o zdravstvenoj zaštiti bilja ("Službeni list RCG", broj 28/06), Ministarstvo poljoprivrede,

Више

Faktura

Faktura EDUKATIVNI CENTAR DISCIPULUS 22441 Deč, Braće Savić 30, Tel/fax: 022/436-288 Mob: 069/102-37-03 PIB: 104660174, Mat.br.: 60400075, Tekući računi: 330-52000652-32 OBAVEŠTENJE U Službenom glasniku RS br.

Више

(Microsoft Word - Pravilnik FUP-a g. Skup\232tina.doc)

(Microsoft Word - Pravilnik FUP-a g. Skup\232tina.doc) На основу члана 19. ст. 1 ал. 1 и члана 34. Закона о коморама здравствених радника (''Сл. гласник РС'' 107/2005) и члана 25. ст. 1., ал. 1. и члана 73. Статута Коморе медицинских сестара и здравствених

Више

РЕПУБЛИКА СРБИЈА МИНИСТАРСТВО ТРГОВИНЕ, ТУРИЗМА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈА ЗА ОЧУВАЊЕ И РАЗВОЈ ТРАДИЦИ

РЕПУБЛИКА СРБИЈА МИНИСТАРСТВО ТРГОВИНЕ, ТУРИЗМА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈА ЗА ОЧУВАЊЕ И РАЗВОЈ ТРАДИЦИ РЕПУБЛИКА СРБИЈА МИНИСТАРСТВО ТРГОВИНЕ, ТУРИЗМА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈА ЗА ОЧУВАЊЕ И РАЗВОЈ ТРАДИЦИОНАЛНИХ ЗАНАТА У 2017. ГОДИНИ У СКЛАДУ СА ЗАКЉУЧКОМ

Више

Zakon o uslovnom otpisu kamata i mirovanju poreskog duga

Zakon o uslovnom otpisu kamata i mirovanju poreskog duga AKTIVA sistem doo, Novi Sad Osnivanje preduzeća i radnji, Računovodstvena agencija, Poresko savetovanje Propisi besplatno www.aktivasistem.com Obrasci besplatno ZAKON O USLOVNOM OTPISU KAMATA I MIROVANJU

Више

Preuzeto iz elektronske pravne baze Paragraf Lex izvor: ZAKON O USLOVIMA ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA SA STRANIM DRŽAVLJANIMA ("Sl. lis

Preuzeto iz elektronske pravne baze Paragraf Lex izvor:   ZAKON O USLOVIMA ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA SA STRANIM DRŽAVLJANIMA (Sl. lis Preuzeto iz elektronske pravne baze Paragraf Lex izvor: www.paragraf.rs ZAKON O USLOVIMA ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA SA STRANIM DRŽAVLJANIMA ("Sl. list SFRJ", br. 11/78 i 64/89, "Sl. list SRJ", br. 42/92,

Више

На основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту ( Службени гласник РС, бр. 62/06, 65/08 др. закон, 41/09, 112/15, 80/17 и 95/18 др. закон

На основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту ( Службени гласник РС, бр. 62/06, 65/08 др. закон, 41/09, 112/15, 80/17 и 95/18 др. закон На основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту ( Службени гласник РС, бр. 62/06, 65/08 др. закон, 41/09, 112/15, 80/17 и 95/18 др. закон), Правилника о условима и поступку давања у закуп

Више

NACRT Na osnovu čl.20 Zakona o poljoprivredi i ruralnom razvoju(sl CG 056/09,018/11,040/11,034/14,001/15,030/17) i čl 30 Statuta Opštine Kotor (SlCG -

NACRT Na osnovu čl.20 Zakona o poljoprivredi i ruralnom razvoju(sl CG 056/09,018/11,040/11,034/14,001/15,030/17) i čl 30 Statuta Opštine Kotor (SlCG - NACRT Na osnovu čl.20 Zakona o poljoprivredi i ruralnom razvoju(sl CG 056/09,018/11,040/11,034/14,001/15,030/17) i čl 30 Statuta Opštine Kotor (SlCG -opštinski propisi 03/04,17/08,31/09,40/10,04/11) ODLUKA

Више

Fondovi i mogućnosti finansiranja razvoja ruralnog turizma

Fondovi i mogućnosti finansiranja razvoja ruralnog turizma Fondovi i mogućnosti finansiranja razvoja ruralnog turizma Aleksandar Ostojić Regionalna privredna komora Leskovac Ruralni turizam u Srbiji Republika Srbija ima komparativne prednosti za razvoj ruralnog

Више

Службени гласник РС, бр. 21/2019 На основу члана 18. став 1. тачка 3) Закона о Народној банци Србије ( Службени гласник РС, бр. 72/2003, 55/2004, 85/2

Службени гласник РС, бр. 21/2019 На основу члана 18. став 1. тачка 3) Закона о Народној банци Србије ( Службени гласник РС, бр. 72/2003, 55/2004, 85/2 Службени гласник РС, бр. 21/2019 На основу члана 18. став 1. тачка 3) Закона о Народној банци Србије ( Службени гласник РС, бр. 72/2003, 55/2004, 85/2005 др. закон, 44/2010, 76/2012, 106/2012, 14/2015

Више