Naslovnica za izvještaj

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "Naslovnica za izvještaj"

Транскрипт

1 SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU KRAPINSKE TOPLICE Gajeva 2, Krapinske Toplice Tel.: Faks: E mail: Izvještaj o poslovanju za razdoblje I XII mj godine Ur.broj: 05-17/ Krapinske Toplice, veljača 2019.

2 Sadržaj Sažetak Uvod Fizički obim poslovanja Financijsko poslovanje Bolnice Poslovanje s HZZO-om Fakturirana realizacija HZZO-a Prihodi i primici i rashodi i izdaci Usporedba sa ostvarenjem u prethodnoj godini i Financijskim planom Struktura prihoda i primitaka i rashoda i izdataka Izvori prihoda i primitaka Potraživanja i obveze Investicije u godini Zaposlenost i plaće Prilozi tablice Pregled prosječnog popunjenja kreveta prema kategorijama osiguranja (na bazi izdanih faktura) Pregled broja primljenih bolesnika i prosjeka trajanja liječenja Skraćeni pregled financijskog poslovanja sa HZZO-om Ukupni prihodi i primici za razdoblje I XII godine u usporedbi sa ostvarenjem u prošloj godini i planom Ukupni rashodi i izdaci za razdoblje I XII godine u usporedbi sa ostvarenjem u prošloj godini i planom Izvori prihoda i primitaka za razdoblje I XII godine Pregled potraživanja od kupaca na dan godine Pregled obveza na dan godine Pregled dospjelih obveza na dan godine... 17

3 Sažetak Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice je javna zdravstvena ustanova za obavljanje zdravstvenih djelatnosti određenih Zakonom o zdravstvenoj zaštiti i Statutom Bolnice, a po svojoj namjeni je ustanova za provođenje bolničke i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite fizikalnom medicinom i rehabilitacijom bolesnika oboljelih od akutnih i kroničnih bolesti. Programom provođenja bolničke zdravstvene zaštite, u razdoblju od I. XII. mjeseca godine je liječeno ukupno pacijenata, dok je kroz specijalističko-konzilijarnu zdravstvenu zaštitu ukupno obrađeno pacijenata. Ukupni prihod čini onaj dio realizacije koji je naplaćen u izvještajnom razdoblju i za razdoblje I. XII. mjesec godine iznosi kuna. Rashodi u istom razdoblju iznose kuna, te je ostvaren negativan financijski rezultat u iznosu od kune. Ukupna potraživanja Bolnice na dan godine iznose kune dok su ukupne obveze kuna, te pokrivenost obveza potraživanjima iznosi 38,65%. U Bolnici je na dan godine bilo 777 zaposlenih. Prosječna neto plaća po zaposlenom u promatranom razdoblju iznosi 6.072,53 kunu, dok je prosječna bruto plaća 8.294,49 kuna. 1

4 1. Uvod Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice navedena je u registru korisnika proračuna JLP(R)S pod RKP brojem Poslovne knjige i knjigovodstvene isprave Bolnica vodi u skladu sa računovodstvenim sustavom za proračun i proračunske korisnike te u skladu s tim kao i u skladu s odredbama članka 65. Statuta izrađuje svoje Izvještaje o poslovanju. Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice (dalje u tekstu: Bolnica) je javna zdravstvena ustanova za obavljanje zdravstvenih djelatnosti određenih Zakonom o zdravstvenoj zaštiti i Statutom Bolnice, a po svojoj namjeni je ustanova za provođenje bolničke i specijalističkokonzilijarne zdravstvene zaštite fizikalnom medicinom i rehabilitacijom bolesnika oboljelih od akutnih i kroničnih bolesti. Bolnica je registrirana za obavljanje sljedećih djelatnosti: medicinsku rehabilitaciju i liječenje neuroloških, kardiovaskularnih, ortopedsko-traumatiziranih, reumatskih i internističkih bolesnika odrasle i dječje dobi pruža polikliničko-specijalističke usluge iz djelatnosti Bolnice opskrbljuje Bolnicu lijekovima putem bolničke ljekarne vrši prijevoz bolesnika obavlja usluge zdravstvenog turizma, smještajne i ugostiteljske usluge obavlja opskrbu potrošača vodom iz termalnog vodovoda obavlja poslove socijalne skrbi za djecu s teškoćama u razvoju izvan vlastite obitelji upućenu na medicinsku rehabilitaciju i specijalno školovanje, koja skrb se ostvaruje kao privremeni smještaj i poludnevni boravak obavlja socijalne usluge rane intervencije i savjetovanja i pomaganja 2

5 2. Fizički obim poslovanja Poslovanje Bolnice temelji se na programu provođenja bolničke i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite fizikalnom medicinom i rehabilitacijom bolesnika oboljelih od akutnih i kroničnih bolesti. Kapaciteti Bolnice obuhvaćaju 580 kreveta za medicinsku rehabilitaciju bolesnika oboljelih od kroničnih bolesti, te za liječenje bolesnika oboljelih od akutnih bolesti (djelatnosti interne medicine i neurologije). Specijalističko-konzilijarna zdravstvena zaštita organizirana je kroz ordinacije i ambulante u sljedećim djelatnostima: interna medicina (kardiologija, reumatologija, dijabetologija), fizikalna medicina i rehabilitacija, neurologija, pedijatrija, ortopedija, radiologija i medicinska biokemija. Ukupno popunjenje na bazi izdanih faktura u razdoblju od I. XII. mjeseca godine iznosi 446 kreveta prosječno dnevno, a sastoji se od popunjenja sa: 1. osiguranici HZZO-a 377 kreveta 2. privatnici i ostali 67 kreveta 3. socijalna skrb 2 kreveta Programom provođenja bolničke zdravstvene zaštite, u razdoblju od I. XII. mjeseca godine liječeno je ukupno pacijenata, s prosječnim trajanjem liječenja 21,0 dana. Kroz službe za zdravstvenu zaštitu bolesnika oboljelih od kroničnih bolesti liječeno je pacijenata, a kroz službe za zdravstvenu zaštitu bolesnika oboljelih od akutnih bolesti (interna i neurologija) liječeno je 668 pacijenata. Fizički obim poslovanja s HZZO stacionar i poliklinika Stacionarni pacijenti: ukupno 6.122, kronični pacijenti 5.475, akutni 647. Kroz specijalističko-konzilijarnu zdravstvenu zaštitu ukupno je obrađeno pacijenata, gdje im je pruženo dijagnostičko terapijskih postupaka. Specijalistički pregledi: prijemi u hitnu ambulantu dnevna bolnica 395 UZV pregledi srca i krvnih žila holter EKG i tlaka EKG ergometrija spirometrija 262 UZV lokomotornog sustava EMNG EEG 444 RTG CT Mamografije UZV (štitnjače, dojki, abdomena, bubrega) denzitometrija kliničko-biokem. laboratorij Broj pacijenata na fizikalnim terapijama:

6 3. Financijsko poslovanje Bolnice 3.1. Poslovanje s HZZO-om Poslovanje sa HZZO-om se u razdoblju od I. XII. mjeseca godine odvijalo na temelju Ugovora o provođenju bolničke i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca godine i Dodataka I, II, III i IV Ugovoru. Maksimalni mjesečni iznos sredstava za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca je ,56 kuna te ukupni limit za navedeno razdoblje iznosi ,72 kune. Ukupan iznos se umanjuje za 336,34 kune temeljem Obavijesti o uskrati za priznato pravo na naknadu troška kupljenog lijeka pacijentice. Navedenim Ugovorom i Dodacima Ugovoru definiraju se i novčana sredstva za posebno skupe lijekove. Mjesečni iznos novčanih sredstava od siječnja do ožujka iznosi ,00 kuna, za travanj ,23 kune, za razdoblje od svibnja do rujna ,56 kuna te za razdoblje od listopada do prosinca ,00 kuna tako da ukupna sredstva za godinu za posebno skupe lijekove iznose ,03 kune. Pored osnovnog Ugovora, Bolnica sa HZZO-om sklapa Ugovor o provođenju laboratorijskih pretraga na razini primarne zdravstvene zaštite kojim su za osoba utvrđena ukupna godišnja sredstva u iznosu od ,50 kuna. Navedenim Ugovorom i fakturama medicinsko biokemijskog laboratorija u razdoblju od I. XII. mjeseca je ukupno naplaćeno ,29 kuna. Također, Bolnica redovito obavlja preventivne mamografske preglede sukladno Ugovoru o provođenju Nacionalnog programa prevencije raka dojke. U razdoblju od I. XII. mjeseca odrađeno je pregleda po cijeni od 204,70 kuna Fakturirana realizacija HZZO-a Fakturirana realizacija HZZO-a u razdoblju I. XII. mjesec godine iznosi kuna, a sastoji se od: Bolnička zdravstvena zaštita bolesnika oboljelih od akutnih bolesti Bolnička zdravstvena zaštita bolesnika koji se liječe fizikalnom medicinom i rehabilitacijom Specijalističko-konzilijarna zdravstvena zaštita sa specijalističkom dijagnostikom i dnevnom bolnicom Ukupno:

7 Ukupna fakturirana realizacija je iznad ugovorenog limita za kuna. HZZO je dodatno uplatio novčana sredstva u iznosu od ,00 kuna, tako da je fakturirana realizacija iznad limita kuna Prihodi i primici i rashodi i izdaci Usporedba sa ostvarenjem u prethodnoj godini i Financijskim planom Ukupni prihod čini onaj dio realizacije koji je naplaćen u izvještajnom razdoblju i za razdoblje I. XII. mjesec godine iznosi kuna. U odnosu na isto razdoblje prošle godine ukupni prihodi su veći za kune ili 7%. Povećanje bilježe prihodi iz proračuna, a odnose se na decentralizirana sredstva KZŽ-a (+30%), od HZZO-a za limit (+4%), kao i prihode za posebno skupe lijekove (+24,4%). Veći su prihodi od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje radi većeg broja osoba na stručnom osposobljavanju i radi uvođenja nove mjere HZZ-a pripravništva u kojoj se pokriva 100% iznosa pripravničke plaće koja iznosi 85% plaće radnog mjesta kao i putni troškovi (studeni). Donacije također bilježe povećanje te su ostvareni prihodi od prodaje zemljišta u Tuheljskim Toplicama Rezidenciji Kastelan. Realiziran je kredit za nabavu CT uređaja i digitalnog mamografskog uređaja u iznosu od ,00 kuna. Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan bilježe smanjenje radi manjih prihoda od Ministarstva zdravstva za izradu projektne dokumentacije. Prihodi po posebnim propisima su manji radi manje naplate od HZZO dopunskog osiguranja. Prihodi od pruženih usluga bilježe smanjenje radi manjih prihoda od privatnih korisnika te za kliničko ispitivanje lijekova. U odnosu na Financijski plan ukupni prihodi su manji za kune ili 2%. Manji su prihodi po posebnim propisima (HZZO dopunsko osiguranje) i prihodi od pruženih usluga (Klinika Magdalena, SB Akromion, Ministarstvo branitelja i kliničko ispitivanje lijekova). Kako je već spomenuto HZZO je doznačio dodatnih ,00 kuna dok su prihodi za provođenje programa prevencije raka dojke manji, što u konačnici dovoditi do povećanja prihoda iz proračuna za 0,1%. Ukupni rashodi u razdoblju I. XII. mjesec godine iznose kuna. U usporedbi s istim razdobljem prošle godine ukupni su rashodi veći za kunu ili 7,5%. Ukupni rashodi za zaposlene veći su za kuna ili 4,7% zbog povećanja osnovice za obračun plaće za 2% u tri navrata tijekom godine, sukladno Odluci Vlade o visini osnovice za obračun plaće u javnim službama (primjena od 01. siječnja godine, zatim od 01. rujna godine s primjenom za plaću za kolovoz te od 01. studenog godine). Na povećanje navedenih rashoda utječe i naknada za kliničko ispitivanje lijekova koja se ispitivačima isplaćuje kao plaća od svibnja godine, kao i pripravnici zaposleni preko HZZ-a koji su u radnom odnosu i primaju 85% plaće. Oni su u Bolnici od studenoga godine te je za isplatu njihove bruto plaće izdvojeno ,41 kuna. Također su veći rashodi za jubilarne nagrade i otpremnine. Kako je već spomenuto, veći je broj osoba na stručnom osposobljavanju pa su i veće naknade troškova osobama izvan radnog odnosa. 5

8 Materijalni rashodi su manji, odnosno smanjene su naknade troškova zaposlenima radi manjih troškova prijevoza koji se od 01. prosinca obračunavaju sukladno novom Temeljnom kolektivnom ugovoru te su manji rashodi za usluge (kliničko ispitivanje lijekova). Rashodi za materijal i energiju bilježe povećanje radi većih troškova za posebno skupe lijekove i laboratorijski materijal te za živežne namirnice i električnu energiju, dok su manji troškovi plina. Povećanje bilježe rashodi za nabavu nefinancijske imovine radi većih decentraliziranih sredstava i nabave CT uređaja i digitalnog mamografskog uređaja. U odnosu na Financijski plan, ostvareni rashodi su manji za kuna ili 1,3%. Smanjenje bilježe rashodi za bruto plaće jer se planirao veći dolazak pripravnika HZZ-a. Materijalni rashodi bilježe povećanje radi većih troškova za posebno skupe lijekove i laboratorijski materijal te za živežne namirnice. U razdoblju I. XII. mjesec godine ostvaren je negativan financijski rezultat, a na temelju skupnih financijskih pokazatelja: Ukupni prihodi Ukupni rashodi Manjak prihoda Struktura prihoda i primitaka i rashoda i izdataka U ukupnim prihodima i primicima, pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna sudjeluju sa 2,1%, prihodi od administrativnih pristojbi po posebnim propisima sa 11,6%, prihodi od prodaje proizvoda te pruženih usluga i prihodi od donacija sa 16,6%, prihodi iz proračuna sa 65,4%, primici od zaduživanja sa 3,9% te ostali prihodi sa 0,5%. Grafikon 1: Struktura prihoda i primitaka 6

9 U ukupnim rashodima i izdacima najveći udio čine rashodi za zaposlene i to 67%, slijede materijalni rashodi sa 26,3%, rashodi za nabavu dugotrajne imovine sa 6,4%, izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova sa 0,2% te financijski i ostali rashodi sa 0,2%. Grafikon 2: Struktura rashoda i izdataka Izvori prihoda i primitaka Strukturu prihoda i primitaka po izvorima čine: 67,5% općih prihoda i primitaka, 11,6% prihoda za posebne namjene, 16,4% vlastitih prihoda, 0,2% donacija, 0,5% prihoda od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknada s naslova osiguranja te 3,9% namjenskih primitaka. Ukupni prihodi i primici pokrivaju 99,3% rashoda i izdataka. 7

10 3.4. Potraživanja i obveze Ukupna potraživanja Bolnice na dan godine iznose kune i manja su u odnosu na godine za kuna ili 22,3%. Manja su potraživanja od HZZO-a za limit radi otpisa potraživanja iz godine u iznosu od ,38 kuna, a sukladno odluci Upravnog vijeća od godine. Također su manja potraživanja od Klinike Magdalena, SB Akromion, Grada Zagreba te od potrošača za opskrbu vodom iz termalnog vodovoda. Smanjenje bilježe i ostala potraživanja (HZZO za bolovanja i plaćanje bankovnim karticama). Povećanje bilježe potraživanja od HZZO-a za dopunsko osiguranje i osiguravajućih kuća. Ukupne obveze Bolnice na dan godine iznose kuna i veće su u odnosu na dan godine za kune ili 49,6%, a odnose se na obvezu za kredit, medicinski potrošni i laboratorijski materijal i živežne namirnice ta na obveze prema zaposlenicima. Promatrajući bez obveze za kredit koji se otplaćuje iz decentraliziranih sredstava, ukupne obveze iznose kuna i veće su u odnosu na dan godine za kune ili 10,6%. Dospjele obveze na dan iznose kuna i čine 5,1% ukupnih obveza Investicije u godini U godini, za nabavu nefinancijske imovine ukupno je uloženo ,63 kune od čega kune decentralizirana sredstva Krapinsko zagorske županije. Od medicinske opreme nabavljeni su CT uređaj i digitalni mamografski uređaj, 24 rehabilitacijska bicikla sa pripadajućom opremom, stabilometrijska platforma za procjenu i trening balansa, Myro interaktivni terapijski uređaj, telemetrijski sustav, uređaji za fizikalnu terapiju i ostala medicinska oprema ukupne vrijednosti ,79 kuna. Nabavljeno je 49 bolničkih kreveta s elektromotorom, madracima i noćnim ormarićima s policama za posluživanje u vrijednosti od ,00 kuna te računalna oprema, namještaj i ostala oprema u vrijednosti ,18 kuna. Vrijednost dodatnih ulaganja na građevinskim objektima iznosi ,16 kuna i odnosi se na obnovu 18 kupaona na 3. katu NBO i radove potrebne za instalaciju CT uređaja, dok su dodatna ulaganja na opremi vrijednosti ,50 kuna i odnose se na ultrazvučnu konveksnu sondu te programsku nadogradnju za ultrazvučni uređaj. Pored navedenih ulaganja u nabavu opreme i dodatna ulaganja izvedeni su radovi investicijskog održavanja ukupne vrijednosti ,57 kuna, radovi na vodoinstalacijama stare zgrade, odnosno spajanje na dogrijanu vodu te prenamjena prostora za sobu senzorne integracije. 8

11 3.6. Zaposlenost i plaće U Bolnici je na dan godine bilo 777 zaposlenih. Pregled zaposlenih radnika na dan Medicinsko osoblje Nemedicinsko osoblje Ukupno: od toga pripravništvo: - 27 Ukupno bez pripravnika: od toga na određeno vrijeme: Prosječan broj zaposlenih na bazi ukalkuliranih sati rada iznosi 722 zaposlena. Prosječna neto plaća po zaposlenom u promatranom razdoblju iznosi 6.072,53 kune i veća je u odnosu na isto razdoblje prošle godine za 1,9%, prosječna bruto plaća iznosi 8.294,49 kuna i veća je u odnosu na isto razdoblje prošle godine za 2,3%. Promatrajući bez plaća pripravnika HZZ-a, prosječna neto plaća iznosi 6.080,65 kuna (+2% u odnosu na godinu), a prosječna bruto plaća iznosi 8.307,49 kuna (+2,4% u odnosu na godinu) dok je prosječan broj zaposlenih na bazi ukalkuliranih sati rada 719 zaposlenih. 9

12 4. Prilozi tablice 4.1. Pregled prosječnog popunjenja kreveta prema kategorijama osiguranja (na bazi izdanih faktura) Red. br. RAZLIKA INDEKS : I. HZZO Opis Ostvareno I. - XII Ostvareno I. - XII Kronični - rehabilitacija ,2 2. Akutni - interni i neurološki ,2 UKUPNO HZZO: ,5 II. Socijalna skrb: ,7 III. Privatnici i dr.: ,0 SVEUKUPNO (I + II + III): , Pregled broja primljenih bolesnika i prosjeka trajanja liječenja I. BROJ PRIMLJENIH BOLESNIKA: Red. br. Opis I. - XII I. - XII Razlika HZZO - kronični HZZO - akutni Ostali UKUPNO: II. BROJ BOLESNIKA NA BAZI IZDANIH FAKTURA: Red. br. Opis I. - XII I. - XII Razlika HZZO - kronični HZZO - akutni Ostali UKUPNO:

13 III. PROSJEK TRAJANJA LIJEČENJA: Red. br. Opis I. - XII I. - XII Razlika HZZO - kronični 23,3 23,8 0,5 2 HZZO - akutni 11,5 11,2-0,3 3 Ostali 16,0 14,3-1,7 UKUPNO: 20,9 21,0 0, Skraćeni pregled financijskog poslovanja sa HZZO-om Ostvarena fakturirana realizacija u odnosu na akontacije za I. - XII Red. Ostvareno po fakt. realizac. I. - XII Opis Strukt. u % br. Broj kreveta Novčani iznos Akutni ,9 2 Kronični - rehabilitacija ,7 I. Ukupno bolničko liječenje: ,6 II. Ambulantno polikliničke usluge ,4 Ukupno fakturirana realizacija: ,0 Limit I. - XII Više fakturirano u odnosu na limit:

14 4.4. Ukupni prihodi i primici za razdoblje I XII godine u usporedbi sa ostvarenjem u prošloj godini i planom Račun prihoda/ primitka Ostvareno Plan za Ostvareno Indeks Indeks I. - XII I. - XII I. - XII ( 4 / 2 ) ( 4 / 3 ) Pomoći iz inoz. i od subjek. unutar općeg prorač ,6 87,2 634 Pomoći iz proračuna ,6 86,7 636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan ,5 99,6 64 Prihodi od imovine ,7 46,4 641 Prihodi od financijske imovine ,7 46,4 65 Prih. od admin. pristojbi ,3 89,3 652 Prihodi po posebnim propisima ,3 89,3 66 Naziv računa Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga i prihodi od donacija ,2 97,5 661 Vlastiti prihodi ,8 97,6 663 Donacije ,2 94,3 67 Prihodi iz proračuna ,0 100,1 671 Prihodi iz proračuna za financ. redovne djelatnosti ,6 100,0 673 Prihodi iz proračuna na temelju ugovornih obveza ,5 100,2 68 Ostali prihodi ,2 78,9 683 Ostali prihodi ,2 78,9 71 Prih. od prod. neproiz. dug. imovine ,0 711 Prih. od prod. mat. imov. - prir. bogadstava ,0 72 Prih. od prod. proiz. dug. imovine ,7 74,2 721 Prih. od prod. građ. objekata ,0 74,2 722 Prih. od prod. opreme Primici od zaduživanja ,0 844 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih ,0 institucija izvan javnog sektora UKUPNO PRIHODI: ,0 98,0 12

15 4.5. Ukupni rashodi i izdaci za razdoblje I XII godine u usporedbi sa ostvarenjem u prošloj godini i planom Račun rashoda/ izdatka Naziv računa Ostvareno Plan za Ostvareno Indeks Indeks I. - XII I. - XII I. - XII ( 4 / 2 ) ( 4 / 3 ) RASHODI ZA ZAPOSLENE ,7 98,0 311 Plaće (bruto) ,7 97,6 312 Ostali rashodi za zaposlene ,7 100,0 313 Doprinosi na plaće ,0 99,7 32 MATERIJALNI RASHODI ,4 100,6 321 Naknade troškova zaposlenima ,7 101,3 322 Rashodi za materijal i energiju ,0 100,8 323 Rashodi za usluge ,8 99,3 324 Nak. troškova osobama izvan radnog odnosa ,7 102,1 329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja ,4 100,4 34 FINANCIJSKI RASHODI ,8 102,9 342 Kamate za primljene kredite i zajmove ,2 343 Ostali financijski rashodi ,5 102,9 38 OSTALI RASHODI ,6 100,0 381 Tekuće donacije ,2 100,0 382 Kapitalne donacije Kazne, penali i naknade štete RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE ,6 95,0 IMOVINE 422 Postrojenja i oprema ,0 95,0 423 Prijevozna sredstva Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti ,0 45 RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI ,4 127,7 451 Dodatna ulaganja na građevinskim objektima ,3 132,3 452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi ,2 54 IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA ,5 544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog ,5 sektora UKUPNO RASHODI I IZDACI ,5 98,7 UKUPNO PRIHODI: POSLOVNI REZULTAT:

16 4.6. Izvori prihoda i primitaka za razdoblje I XII godine Račun prihoda/ primitka Opći prihodi i primici Prihodi za posebne namjene Vlastiti prihodi Donacije Prihodi od prodaje ili zamjene nefinancijske imovine i naknade s naslova osiguranja Namjenski primici Pomoći iz inoz. i od subjek. unutar općeg prorač. Tekuće pomoći od HZZ zapošljavanje Pomoći proračunskim korisnicima z proračuna koji im nije nadležan PRIHODI OD IMOVINE Prihodi od financijske imovine PRIHODI OD ADMIN. PRISTOJBI Prihodi po posebnim propisima Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga i prihodi od donacija 661 Prihodi od pruženih usluga Prihodi od donacija PRIHODI IZ PRORAČUNA Naziv računa Prihodi iz proračuna za financ. redovne djelatnosti Prihodi iz proračuna na temelju ugovornih obveza Izvori prihoda i primitaka Ukupni prihodi i primici ( ) OSTALI PRIHODI Ostali prihodi PRIH. OD PROD. NEPROIZ. DUG. IMOVINE Prih. od prod. mat. imov. - prir. bogadstava PRIH. OD PROD. PROIZ. DUG. IMOVINE Prih. od prod. građ. objekata PRIMICI OD ZADUŽIVANJA Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora UKUPNO PRIHODI:

17 4.7. Pregled potraživanja od kupaca na dan godine Red. broj Razlika Indeks kn % kn % ( 4-2 ) ( 4 : 2 ) HZZO - Ugovor , , ,5 2. HZZO - usluge izvan limita , , ,1 3. HZZO - laboratorij primarna zdravstvena zaštita , , ,3 4. HZZO - zaštita zdravlja na radu , , ,4 5. HZZO - Dopunsko osiguranje , , , Opća bolnica Zabok - za amb. usluge Grad Zagreb, Min. branitelja i Udruga obit. zatoč. i nest. bran. Min. zdravstva i Min. za demog., obitelj, mlade i soc. polit. Privatni korisnici - fizičke i pravne osobe , , , ,3-0, , , , , , , ,3 10. Klinika ''Magdalena'' , , ,6 11. Poliklinika ''IDC' , , ,0 12. "Akromion" , , ,8 13. Kliničko ispitivanje lijekova , , ,6 14. Privatni osiguravatelji , , ,6 15. Participacije - ambulantne i boln , , ,5 16. Termalni vodovod , , , O P I S Ostalo - grijanje, najamn.,struja i dr. Financ. logop. službe - pilot projekt Stanje Stanje , , , , , ,3 19. Ostala potraživanja , ,7-100,0 UKUPNO : (od kupaca) , , ,5 20. Ostala potraživanja (gl. knjiga) , , ,1 SVEUKUPNO: , , ,7 15

18 4.8. Pregled obveza na dan godine Red. Stanje Stanje Razlika Indeks OPIS broj kn % kn % ( 4-2 ) ( 4 : 2 ) Za lijekove , , ,2 2. Za sanitetski materijal, krvi i krvne derivate i sl. - 0, , Za živežne namirnice , , ,4 4. Za energiju , , ,1 5. Za ostale materijale i reprod. materijal , , ,0 6. Za proizvodne i neproiz. usluge , , ,5 7. Za opremu ( osnovna sredstva i dodatna ulaganja ) , , ,9 8. Obveze prema zaposlenicima , , , Obveze za usluge drugih zdravstvenih ustanova Obveze prema komitentnim bankama za kredite , , ,3 0 0, , Ostale nespomenute obveze , , ,8 12. Obveza prema HZZO za manje izvršeni rad - 0,0-0,0 - - U K U P N O : , , ,6 16

19 4.9. Pregled dospjelih obveza na dan godine Red. broj Za lijekove 2. Za sanitetski materijal, krvi i krvne derivate i sl. 3. Za živežne namirnice 4. Za energiju 5. Za ostale materijale i reprod. materijal 6. Za proizvodne i neproiz. usluge 7. Za opremu ( osnovna sredstva i dodatna ulaganja ) 8. Obveze prema zaposlenicima Obveze za usluge drugih zdravstvenih ustanova Obveze prema komitentnim bankama za kredite 11. Ostale nespomenute obveze 12. Obveza prema HZZO za manje izvršeni rad U K U P N O : OPIS Ukupne obveze Dospjele obveze Nedospjele obveze

Naslovnica za izvještaj

Naslovnica za izvještaj SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU KRAPINSKE TOPLICE Gajeva 2, 49217 Krapinske Toplice Tel.: 049 383 100 Faks: 049 232 140 E mail: info@sbkt.hr www.sbkt.hr Izvještaj o poslovanju za razdoblje

Више

Naslovnica za plan

Naslovnica za plan SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU KRAPINSKE TOPLICE Gajeva 2, 49217 Krapinske Toplice Tel.: 049 383 100 Faks: 049 232 140 E mail: info@sbkt.hr www.sbkt.hr Prva izmjena Financijskog plana

Више

Druga izmjena plana za 2017.

Druga izmjena plana za 2017. Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice Druga izmjena Financijskog plana za 2017. godinu Broj: 05-333/3-2016 Krapinske Toplice, rujan 2017. Sadržaj 1. Uvod... 2 2. Realizacija

Више

Izvještaj o poslovanju za I - XII 2016 final2 - kopija

Izvještaj o poslovanju za I - XII 2016 final2 - kopija Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice Izvještaj o poslovanju za razdoblje I XII mj. 2016. godine Ur.broj: 05-17/5-2016 Krapinske Toplice, veljača 2017. Sadržaj Sažetak... 1

Више

Prva izmjena Financijskog plana za godinu

Prva izmjena Financijskog plana za godinu SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU KRAPINSKE TOPLICE Gajeva 2, 49217 Krapinske Toplice Tel.: 049 383 100 Faks: 049 232 140 E mail: info@sbkt.hr www.sbkt.hr Prva izmjena Financijskog plana

Више

BILANCA stanje na dan 31. prosinca godine Obrazac BIL VP 152 Obveznik: RKP: 24711, MB: Specijalna bolnica za kronične bolesti dječje do

BILANCA stanje na dan 31. prosinca godine Obrazac BIL VP 152 Obveznik: RKP: 24711, MB: Specijalna bolnica za kronične bolesti dječje do BILANCA stanje na dan 31. prosinca 2015. godine Obrazac BIL VP 152 Obveznik: RKP: 24711, MB: 03224244 Specijalna bolnica za kronične bolesti dječje dobi Gornja Bistra 10298 Bistra, Bolnička 21 Razina:

Више

ZAVOD ZA HITNU MEDICINU BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE BJELOVAR JOSIPA JELAČIĆA 13 C Bjelovar, godine POKAZATELJI FINANCIJSKOG POSLOVANJA

ZAVOD ZA HITNU MEDICINU BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE BJELOVAR JOSIPA JELAČIĆA 13 C Bjelovar, godine POKAZATELJI FINANCIJSKOG POSLOVANJA ZAVOD ZA HITNU MEDICINU BJELOVARSKO-BILOGORSKE ŽUPANIJE BJELOVAR JOSIPA JELAČIĆA 13 C Bjelovar, 27.01.2017.godine POKAZATELJI FINANCIJSKOG POSLOVANJA U RAZDOBLJU SIJEČANJ-PROSINAC 2015./ 2016. GODINE u

Више

ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE

ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE PRIJEDLOG GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE ZA 2017. GODINU Na temelju odredbi

Више

Srijeda, 2. rujna GLASNIK«Broj 7 - Stranica 505 Četvrtak, 17. prosinca GLASNIK«Broj 11 Stranica 505 GLASNIK SLU

Srijeda, 2. rujna GLASNIK«Broj 7 - Stranica 505 Četvrtak, 17. prosinca GLASNIK«Broj 11 Stranica 505 GLASNIK SLU Srijeda, 2. rujna 2015.»SLU@BENI GLASNIK«Broj 7 - Stranica 505 Četvrtak, 17. prosinca 2015.»SLU@BENI GLASNIK«Broj 11 Stranica 505 SLU@BENI GLASNIK SLU@BENO GLASILO GRADA VINKOVACA ISSSN 1846-0887 11 VINKOVCI,

Више

Financijski plan IT-a xls

Financijski plan IT-a xls PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA ZA 2016. S PROJEKCIJAMA ZA 2017. I 2018. GODINU Naziv institucije: INSTITUT ZA TURIZAM, ZAGREB RKP: OIB: 3068 10264179101 Račun iz rač. plana NAZIV Plan za 2016. Izvor 31 Izvor

Више

REPUBLIKA HRVATSKA MEĐIMURSKA ŽUPANIJA GRAD PRELOG POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA NA DAN GODINE I. OPĆI DIO Konto Naziv A. R

REPUBLIKA HRVATSKA MEĐIMURSKA ŽUPANIJA GRAD PRELOG POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA NA DAN GODINE I. OPĆI DIO Konto Naziv A. R REPUBLIKA HRVATSKA MEĐIMURSKA ŽUPANIJA GRAD PRELOG POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA NA DAN 30.06.2017. GODINE I. OPĆI DIO Konto Naziv A. RAČUN PRIHODA I RASHODA Izvršenje za izvještajno razdoblje

Више

PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA ZA S PROJEKCIJAMA ZA I GODINU Naziv institucije: INSTITUT ZA DRUŠTVENA ISTRAŽIVANJA RKP: OIB:

PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA ZA S PROJEKCIJAMA ZA I GODINU Naziv institucije: INSTITUT ZA DRUŠTVENA ISTRAŽIVANJA RKP: OIB: PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA ZA 2016. S PROJEKCIJAMA ZA 2017. I 2018. GODINU Naziv institucije: INSTITUT ZA DRUŠTVENA ISTRAŽIVANJA RKP: OIB: 3050 11986338639 Račun iz rač. plana NAZIV Plan za 2016. Izvor

Више

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 Obveznik: Račun iz rač. plana RKP: Naziv: GRAD TROGIR Razina: 22,

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 Obveznik: Račun iz rač. plana RKP: Naziv: GRAD TROGIR Razina: 22, IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 Obveznik: Račun iz rač. plana RKP: 37603 Razina: 22, Razdjel: 000 za razdoblje 1.siječanj 2017. do 31. prosinac 2017. Djelatnost:

Више

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 Obveznik: Račun iz rač. plana RKP: Naziv: Hrvatski zavod za norme

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 Obveznik: Račun iz rač. plana RKP: Naziv: Hrvatski zavod za norme IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 Obveznik: Račun iz rač. plana RKP: 38495 Razina: 11, Razdjel: 049 za razdoblje 1.siječanj 2017. do 31. prosinac 2017. Djelatnost:

Више

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 Obveznik: Račun iz rač. plana RKP: Naziv: OPĆINA DONJI KUKURUZARI

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 Obveznik: Račun iz rač. plana RKP: Naziv: OPĆINA DONJI KUKURUZARI IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 Obveznik: Račun iz rač. plana RKP: 38323 Razina: 22, Razdjel: 000 za razdoblje 1.siječanj 2017. do 31. prosinac 2017. Djelatnost:

Више

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 Obveznik: Račun iz rač. plana RKP: Naziv: SVEUČILIŠTE U ZAGREBU Ra

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 Obveznik: Račun iz rač. plana RKP: Naziv: SVEUČILIŠTE U ZAGREBU Ra IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 Obveznik: Račun iz rač. plana RKP: 01923 Razina: 11, Razdjel: 080 Djelatnost: 8542 Visoko obrazovanje Naziv stavke AOP Ostvareno

Више

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 Obveznik: Račun iz rač. plana RKP: Razina: 11, Razdjel: 080 Djelat

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 Obveznik: Račun iz rač. plana RKP: Razina: 11, Razdjel: 080 Djelat IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 Obveznik: Račun iz rač. plana RKP: 01907 Razina: 11, Razdjel: 080 Djelatnost: 8542 Visoko obrazovanje Naziv stavke AOP Ostvareno

Више

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 Obveznik: Račun iz rač. plana RKP: Naziv stavke AOP Ostvareno u iz

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 Obveznik: Račun iz rač. plana RKP: Naziv stavke AOP Ostvareno u iz IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 Obveznik: Račun iz rač. plana RKP: 38028 Naziv stavke AOP Ostvareno u izvještajnom razdoblju preth. godine iznosi u kunama,

Више

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 Obveznik: Račun iz rač. plana RKP: Naziv: KLINIČKA BOLNICA MERKUR

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 Obveznik: Račun iz rač. plana RKP: Naziv: KLINIČKA BOLNICA MERKUR IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 Obveznik: Račun iz rač. plana RKP: 26387 Razina: 11, Razdjel: 096 Djelatnost: 8610 Djelatnosti bolnica Naziv stavke AOP Ostvareno

Више

Full page print

Full page print IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 Obveznik: Račun iz rač. plana RKP: 32301 Razina: 21, Razdjel: 000 Djelatnost: 9102 Djelatnosti muzeja Naziv stavke AOP Ostvareno

Више

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 Obveznik: Račun iz rač. plana za razdoblje 1.siječanj do 31. prosi

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 Obveznik: Račun iz rač. plana za razdoblje 1.siječanj do 31. prosi IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 Obveznik: Račun iz rač. plana za razdoblje 1.siječanj 2017. do 31. prosinac 2017. RKP: 02918 Razina: 11, Razdjel: 080 Djelatnost:

Више

Prorac_lipanj_2017.xls

Prorac_lipanj_2017.xls IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 Račun iz rač. plana za razdoblje 1.siječanj 2017. do 30. lipanj 2017. Razina: 11, Razdjel: 080 Djelatnost: 8542 Visoko obrazovanje

Више

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 za razdoblje 1.siječanj do 31. prosinac Obveznik: RKP: 01915

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 za razdoblje 1.siječanj do 31. prosinac Obveznik: RKP: 01915 IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 za razdoblje 1.siječanj 2018. do 31. prosinac 2018. Račun iz rač. plana Razina: 11, Razdjel: 080 Djelatnost: 8542 Visoko obrazovanje

Више

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 Obveznik: Račun iz rač. plana RKP: Naziv: DJEČJI VRTIĆ ZLATOKOSA R

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 Obveznik: Račun iz rač. plana RKP: Naziv: DJEČJI VRTIĆ ZLATOKOSA R IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 Račun iz rač. plana Razina: 21, Razdjel: 000 za razdoblje 1.siječanj 2018. do 31. prosinac 2018. Djelatnost: 8510 Predškolsko

Више

Na temelju članka Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08, 136/12. i 15/15.) i članka 32. Statuta Općine Mala Subotica ("Službeni glasni

Na temelju članka Zakona o proračunu (Narodne novine broj 87/08, 136/12. i 15/15.) i članka 32. Statuta Općine Mala Subotica (Službeni glasni Na temelju članka 22-40 Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08, 136/12. i 15/15.) i članka 32. Statuta Općine Mala Subotica ("Službeni glasnik Međimurske županije" broj 12/15), Općinsko vijeće

Више

Na temelju članka 110. Zakona o proračunu ( Narodne novine, broj 87/08, 136/12, 15/15) i članka 56. i 109. Statuta Grada Umaga ( Službene novine Grada

Na temelju članka 110. Zakona o proračunu ( Narodne novine, broj 87/08, 136/12, 15/15) i članka 56. i 109. Statuta Grada Umaga ( Službene novine Grada Na temelju članka 110. Zakona o proračunu ( Narodne novine, broj 87/08, 136/12, 15/15) i članka 56. i 109. Statuta Grada Umaga ( Službene novine Grada Umaga, broj 14/2013 pročišćeni tekst) Gradsko vijeće

Више

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca godine Obveznik: RKP: 363

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca godine Obveznik: RKP: 363 IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca 2016. godine Obveznik: RKP: 36389, MB: 02544474 ISTARSKA ŽUPANIJA 52000 PAZIN, DRŠĆEVKA

Више

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 Obveznik: RKP: 01484, MB: URED DRŽAVNE UPRAVE U ŠIBENSKO-KNINSK

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 Obveznik: RKP: 01484, MB: URED DRŽAVNE UPRAVE U ŠIBENSKO-KNINSK IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 Razina: 11, Razdjel: 095 Djelatnost: 8411 Opće djelatnosti javne uprave Račun iz rač. plana NAZIV AOP Ostvareno u izvještajnom

Више

Prorac.xls

Prorac.xls IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 Razina: 31, Razdjel: 000 Djelatnost: 8520 Osnovno obrazovanje Račun iz rač. plana za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca

Више

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 Obveznik: RKP: 36241, MB: MJESNI ODBOR SVETI IVAN BUZET,

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 Obveznik: RKP: 36241, MB: MJESNI ODBOR SVETI IVAN BUZET, IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 Razina: 21, Razdjel: 000 Djelatnost: 8411 Opće djelatnosti javne uprave Račun iz rač. plana NAZIV AOP Ostvareno u izvještajnom

Више

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 Obveznik: RKP: 36241, MB: MJESNI ODBOR VELI I MALI MLUN B

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 Obveznik: RKP: 36241, MB: MJESNI ODBOR VELI I MALI MLUN B IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 Razina: 21, Razdjel: 000 Djelatnost: 8411 Opće djelatnosti javne uprave Račun iz rač. plana za razdoblje 1. siječnja do 31.

Више

PR RAS UKUPNI 2015.xls

PR RAS UKUPNI 2015.xls IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca 2015. godine Obveznik: RKP: 29453, MB: 03393585 NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO

Више

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca godine Obveznik: RKP: 340

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca godine Obveznik: RKP: 340 IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca 2015. godine Obveznik: RKP: 34065, MB: 02764415 Šibensko-kninska županija Razina:

Више

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 Obveznik: RKP: 31823, MB: OPĆINA DUBROVAČKO PRIMORJE SLAN

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 Obveznik: RKP: 31823, MB: OPĆINA DUBROVAČKO PRIMORJE SLAN IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 Razina: 22, Razdjel: 000 Djelatnost: 8411 Opće djelatnosti javne uprave Račun iz rač. plana NAZIV AOP Ostvareno u izvještajnom

Више

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca godine Obveznik: RKP: 176

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca godine Obveznik: RKP: 176 IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca 2015. godine Razina: 31, Razdjel: 000 Djelatnost: 8531 Opće srednje obrazovanje iznosi

Више

(Godi\232nji financijski izvje\232taj 2015.xls)

(Godi\232nji financijski izvje\232taj 2015.xls) IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca 2015. godine Razina: 11, Razdjel: 080 Djelatnost: 8542 Visoko obrazovanje iznosi u

Више

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 Obveznik: RKP: 17878, MB: Poljoprivredno-prehrambena škola 3400

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 Obveznik: RKP: 17878, MB: Poljoprivredno-prehrambena škola 3400 IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 Razina: 31, Razdjel: 000 Djelatnost: 8532 Tehničko i strukovno srednje obrazovanje Račun iz rač. plana NAZIV AOP Ostvareno

Више

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 Obveznik: RKP: 02063, MB: FAKULTET ORGANIZACIJE I INFORMATIKE 4

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 Obveznik: RKP: 02063, MB: FAKULTET ORGANIZACIJE I INFORMATIKE 4 IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 Razina: 11, Razdjel: 080 Djelatnost: 8542 Visoko obrazovanje Račun iz rač. plana NAZIV AOP iznosi u kunama, bez lipa Ostvareno

Више

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 Obveznik: RKP: 06427, MB: CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB JASTREBARSKO

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 Obveznik: RKP: 06427, MB: CENTAR ZA SOCIJALNU SKRB JASTREBARSKO IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 Razina: 31, Razdjel: 000 Djelatnost: 8899 Ostale djelatnosti socijalne skrbi bez smještaja, d. n. Račun iz rač. plana za razdoblje

Више

REPUBLIKA HRVATSKA ZAGREBAČKA ŽUPANIJA OPĆINA BISTRA Općinski načelnik KLASA: /14-01/15 URBROJ: 238/ Bistra, Na temelju čl

REPUBLIKA HRVATSKA ZAGREBAČKA ŽUPANIJA OPĆINA BISTRA Općinski načelnik KLASA: /14-01/15 URBROJ: 238/ Bistra, Na temelju čl REPUBLIKA HRVATSKA ZAGREBAČKA ŽUPANIJA OPĆINA BISTRA Općinski načelnik KLASA: 022-01/14-01/15 URBROJ: 238/02-02-14-1 Bistra, 28.02.2014. Na temelju članka 110. stavak 1. Zakona o proračunu ( "Narodne novine"

Више

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 Obveznik: RKP: 41013, MB: DJEČJI VRTIĆ ZLATNA LUČICA SUKO

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 Obveznik: RKP: 41013, MB: DJEČJI VRTIĆ ZLATNA LUČICA SUKO IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 Razina: 21, Razdjel: 000 Djelatnost: 8510 Predškolsko obrazovanje Račun iz rač. plana NAZIV AOP Ostvareno u izvještajnom razdoblju

Више

Službeni glasnik br.4

Službeni glasnik br.4 SLUŽBENI GLASNIK OPĆINE DONJA MOTIČINA Br. 4/17. od 15. rujna 2017. AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA: 1. Odluka o prihvaćanju polugodišnjeg obračuna Proračuna Općine Donja Motičina za 2017. godinu 1 2. Odluka o prihvaćanju

Више

PFR ZR proracun_pravni_fakultet.xls

PFR ZR proracun_pravni_fakultet.xls IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca 2014. godine Obveznik: RKP: 02217, MB: 03328562 PRAVNI FAKULTET RIJEKA Razina: 11,

Више

Prorac (version 1).xls

Prorac (version 1).xls IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca 2014. godine Obveznik: RKP: 14275, MB: 03102882 OSNOVNA ŠKOLA SAMOBOR Razina: 31,

Више

Godišnji financijski izvještaji Grada Bjelovara za razdoblje

Godišnji financijski izvještaji Grada Bjelovara za razdoblje IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca 2014. godine Obveznik: RKP: 34049, MB: 02562154 GRAD BJELOVAR Razina: 22, Razdjel:

Више

Prorac-2016-ZZHM-v-2

Prorac-2016-ZZHM-v-2 IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca 2016. godine Razina: 31, Razdjel: 000 Djelatnost: 8621 Djelatnosti opće medicinske

Више

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca godine Obveznik: RKP: 060

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca godine Obveznik: RKP: 060 IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca 2014. godine Obveznik: RKP: 06099, MB: 03220338 DRŽAVNI ZAVOD ZA STATISTIKU Razina:

Више

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 Obveznik: Račun iz rač. plana NAZIV AOP Ostvareno u izvještajnom razdobl

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 Obveznik: Račun iz rač. plana NAZIV AOP Ostvareno u izvještajnom razdobl IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 Obveznik: Račun iz rač. plana NAZIV AOP Ostvareno u izvještajnom razdoblju prethodne godine iznosi u kunama, bez lipa Ostvareno

Више

Fin izvjest I-XII 2014.xls

Fin izvjest  I-XII 2014.xls IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca 2014. godine Obveznik: RKP: 02493, MB: 03328686 SVEUČILIŠNA KNJIŽNICA RIJEKA Razina:

Више

Proracun DV_2014.xls

Proracun DV_2014.xls IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca 2014. godine Obveznik: RKP: 25273, MB: 03272117 Dječji vrtić MALI PRINC Razina: 21,

Више

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca godine Obveznik: RKP: 019

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca godine Obveznik: RKP: 019 IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca 2014. godine Obveznik: RKP: 01923, MB: 03283097 SVEUČILIŠTE U ZAGREBU AGRONOMSKI FAKULTET

Више

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca godine Obveznik: RKP: 256

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca godine Obveznik: RKP: 256 IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca 2013. godine Obveznik: RKP: 25691, MB: 03264211 DJEČJI VRTIĆ SAVICA Razina: 21, Razdjel:

Више

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 Obveznik: za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca godine RKP: 320

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 Obveznik: za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca godine RKP: 320 IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca 2014. godine Razina: 22, Razdjel: 000 Djelatnost: 8411 Opće djelatnosti javne uprave

Више

IZVJESTAJ O IZVRSENJU PROR.2014

IZVJESTAJ O IZVRSENJU PROR.2014 Na temelju članka 110. Zakona o proračunu ("Narodne novine2, broj 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 36. Statuta Grada Novske ("Službeni vjesnik", broj 2/09, 47/10,29/11,3/13 i 8/13) Gradsko vijeće Grada

Више

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca godine Obveznik: RKP: 331

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca godine Obveznik: RKP: 331 IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca 2014. godine Razina: 31, Razdjel: 000 Djelatnost: 8621 Djelatnosti opće medicinske

Више

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca godine Obveznik: RKP: 304

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca godine Obveznik: RKP: 304 IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca 2014. godine Razina: 22, Razdjel: 000 Djelatnost: 8411 Opće djelatnosti javne uprave

Више

KM_C224e

KM_C224e IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca 2014. godine Obveznik: RKP: 26506, MB: 01486993 JU NACIONALNI PARK "SJEVERNI VELEBIT"

Више

REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU Područni ured Krapina IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ REVIZIJI SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU KRAPI

REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU Područni ured Krapina IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ REVIZIJI SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU KRAPI REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU Područni ured Krapina IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ REVIZIJI SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU KRAPINSKE TOPLICE Krapina, svibanj 2018. S A D R Ž A J stranica

Више

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca godine Obveznik: RKP: 188

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca godine Obveznik: RKP: 188 IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca 2014. godine Razina: 31, Razdjel: 000 Djelatnost: 8532 Tehničko i strukovno srednje

Више

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 Obveznik: Račun iz rač. plana NAZIV AOP Ostvareno u izvještajnom razdobl

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 Obveznik: Račun iz rač. plana NAZIV AOP Ostvareno u izvještajnom razdobl IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 Obveznik: Račun iz rač. plana NAZIV AOP Ostvareno u izvještajnom razdoblju prethodne godine iznosi u kunama, bez lipa Ostvareno

Више

BOŽENE PLAZZERIANO 4, VARAŽDIN MB: OIB: Broj RKP-a: Razina: 31 Razdjel: 000 Šifra djelatnosti: 8532 Šifra grada: 472 FINANCI

BOŽENE PLAZZERIANO 4, VARAŽDIN MB: OIB: Broj RKP-a: Razina: 31 Razdjel: 000 Šifra djelatnosti: 8532 Šifra grada: 472 FINANCI BOŽENE PLAZZERIANO 4, VARAŽDIN MB: 03950557 OIB:58748387962 Broj RKP-a: 19302 Razina: 31 Razdjel: 000 Šifra djelatnosti: 8532 Šifra grada: 472 FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA RAZDOBLJE OD 01. SIJEČNJA 2014. DO

Више

IZVRŠENJE IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKIH CESTA d.o.o. za siječanj - prosinac godine (PR-RAS) I. OPĆI DIO A. RAČUN PRIHODA I RASHO

IZVRŠENJE IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKIH CESTA d.o.o. za siječanj - prosinac godine (PR-RAS) I. OPĆI DIO A. RAČUN PRIHODA I RASHO IZVRŠENJE IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA HRVATSKIH CESTA d.o.o. za siječanj - prosinac 2014. godine (PR-RAS) I. OPĆI DIO A. RAČUN PRIHODA I RASHODA PRIHODI POSLOVANJA PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE

Више

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca godine Obveznik: RKP: 406

IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca godine Obveznik: RKP: 406 IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 za razdoblje 1. siječnja do 31. prosinca 2016. godine Razina: 31, Razdjel: 000 Djelatnost: 8610 Djelatnosti bolnica iznosi

Више

PR RAS

PR RAS IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA Obrazac PR-RAS VP 151 za razdoblje 1.siječnja 2017. do 30. lipnja 2017. Račun iz rač. plana Razina: 21, Razdjel: 000 Djelatnost: 9101 Djelatnosti

Више

Godišnji financijski plan za i projekcija plana za i 2016.

Godišnji financijski plan za i projekcija plana za i 2016. ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE Gospić, Smiljanska 41, Tel./Fax.: 053/575-208 (centrala) e-mail: uprava@zuc-ls.hr Žiro račun: 2340009-1100147195 M.B. 1335537 GODIŠNJI FINANCIJSKI PLAN

Више

pr_ras_w_rpt_54.rpt

pr_ras_w_rpt_54.rpt IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA, PRIMICIMA I IZDACIMA za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2018 godine Obrazac: PR-RAS Datum:29.1.2019 GRAD ZAGREB Vrijeme: 13:25 Naziv obveznika: DJEČJI VRTIĆ

Више

1 Referentna stranica Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika Broj RKP-a: AOP oznaka razdoblja: Matični broj: 0

1 Referentna stranica Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika Broj RKP-a: AOP oznaka razdoblja: Matični broj: 0 1 Referentna stranica Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika Broj RKP-a: 24192 AOP oznaka razdoblja: 2018-12 Matični broj: 01510428 Proračun nema korisnika pa Izvještaj vrijedi

Више

REPUBLIKA HRVATSKA MEĐIMURSKA ŽUPANIJA GRAD PRELOG GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA PRELOGA ZA GODINU I. OPĆI DIO Konto Naziv A. R

REPUBLIKA HRVATSKA MEĐIMURSKA ŽUPANIJA GRAD PRELOG GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA PRELOGA ZA GODINU I. OPĆI DIO Konto Naziv A. R REPUBLIKA HRVATSKA MEĐIMURSKA ŽUPANIJA GRAD PRELOG GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA PRELOGA ZA 2014. GODINU I. OPĆI DIO Konto Naziv A. RAČUN PRIHODA I RASHODA Izvršenje za izvještajno razdoblje

Више

Broj RKP-a: AOP oznaka razdoblja: Matični broj: Naziv obveznika: SPECIJALNA BOLNICA ZA ORTOPEDIJU BIOGRAD NA MORU Od datuma: 01

Broj RKP-a: AOP oznaka razdoblja: Matični broj: Naziv obveznika: SPECIJALNA BOLNICA ZA ORTOPEDIJU BIOGRAD NA MORU Od datuma: 01 Broj RKP-a: 41056 AOP oznaka razdoblja: 2016-12 Matični broj: 03312003 Naziv obveznika: SPECIJALNA BOLNICA ZA ORTOPEDIJU BIOGRAD NA MORU Od datuma: 01.01.2016 Pošta i mjesto: 23210 BIOGRAD NA MORU Do datuma:

Више

MergedFile

MergedFile 1/ 2 Obveznik: Adresa: Žiro račun: Klasa: Ur.broj: Mjesto i datum: Srebreno,, 15.03.2017 Matični broj: Šifra djelatnosti: 8411 PRORAČUN ZA 2017. GODINU OPĆI DIO rbr. 1 Prihodi Rashodi UKUPNO 63.696.616,00

Више

Financijski izvještaj za xls

Financijski izvjeÅ¡taj za xls Broj RKP-a: 02879 AOP oznaka razdoblja: 2016-12 Matični broj: 03769020 Naziv obveznika: TEHNIČKA ŠKOLA ZAGREB Od datuma: 1.1.2016 Pošta i mjesto: 10000 ZAGREB Do datuma: 31.12.2016 Ulica i kućni broj:

Више

9 Referentna stranica Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika Broj RKP-a: AOP oznaka razdoblja: Matični broj: 0

9 Referentna stranica Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika Broj RKP-a: AOP oznaka razdoblja: Matični broj: 0 9 Referentna stranica Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika Broj RKP-a: 28516 AOP oznaka razdoblja: 2017-12 Matični broj: 01704974 Proračun nema korisnika pa Izvještaj vrijedi

Више

Referentna stranica Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika Broj RKP-a: za razdoblje: 1. siječnja prosinca

Referentna stranica Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika Broj RKP-a: za razdoblje: 1. siječnja prosinca Referentna stranica Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika Broj RKP-a: za razdoblje: 1. siječnja 2015. 31. prosinca 2015. 31000 AOP oznaka razdoblja: 2015-12 2.050.835.241,96

Више

1 Referentna stranica Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika Broj RKP-a: AOP oznaka razdoblja: Matični broj: 0

1 Referentna stranica Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika Broj RKP-a: AOP oznaka razdoblja: Matični broj: 0 1 Referentna stranica Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika Broj RKP-a: 24720 AOP oznaka razdoblja: 2018-12 Matični broj: 01739565 Proračun nema korisnika pa Izvještaj vrijedi

Више

(2018. Financijski izvje\232taji prora\350una, prora\350unskih i izvanprora\350unskih korisnika-1.xls)

(2018. Financijski izvje\232taji prora\350una, prora\350unskih i izvanprora\350unskih korisnika-1.xls) 17 Referentna stranica Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje: 1. siječanj 2018. 31. prosinac 2018. Broj RKP-a: 29734 AOP oznaka razdoblja: 2018-12 Matični broj:

Више

Broj RKP-a: AOP oznaka razdoblja: Matični broj: Naziv obveznika: OPĆINA ROVIŠĆE Od datuma: Pošta i mjesto: ROVIŠ

Broj RKP-a: AOP oznaka razdoblja: Matični broj: Naziv obveznika: OPĆINA ROVIŠĆE Od datuma: Pošta i mjesto: ROVIŠ Broj RKP-a: 35100 AOP oznaka razdoblja: 2016-09 Matični broj: 02551870 Naziv obveznika: OPĆINA ROVIŠĆE Od datuma: 1.1.2016 Pošta i mjesto: 43212 ROVIŠĆE Do datuma: 30.9.2016 Ulica i kućni broj: TRG HRVATKIH

Више

6 Referentna stranica Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika Broj RKP-a: AOP oznaka razdoblja: Matični broj: 0

6 Referentna stranica Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika Broj RKP-a: AOP oznaka razdoblja: Matični broj: 0 6 Referentna stranica Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika Broj RKP-a: 27923 AOP oznaka razdoblja: 2017-12 Matični broj: 01415271 Proračun nema korisnika pa Izvještaj vrijedi

Више

Broj RKP-a: AOP oznaka razdoblja: Matični broj: Naziv obveznika: ZAVIČAJNI MUZEJ VARAŽDINSKE TOPLICE Od datuma: Pošta

Broj RKP-a: AOP oznaka razdoblja: Matični broj: Naziv obveznika: ZAVIČAJNI MUZEJ VARAŽDINSKE TOPLICE Od datuma: Pošta Broj RKP-a: 31341 AOP oznaka razdoblja: 2016-12 Matični broj: 03325245 Naziv obveznika: ZAVIČAJNI MUZEJ VARAŽDINSKE TOPLICE Od datuma: 1.1.2016 Pošta i mjesto: 42223 VARAŽDINSKE TOPLICE Do datuma: 31.12.2016

Више

Broj RKP-a: AOP oznaka razdoblja: Referentna stranica Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika Matični broj: 034

Broj RKP-a: AOP oznaka razdoblja: Referentna stranica Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika Matični broj: 034 Broj RKP-a: 07632 AOP oznaka razdoblja: 2016-12 Referentna stranica Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika Matični broj: 03440222 za razdoblje: 1. siječanj 2016. 31. prosinac

Више

Broj RKP-a: AOP oznaka razdoblja: ,52 Matični broj: Naziv obveznika: DJEČJI VRTIĆ MAZA VALPOVO Od datuma:

Broj RKP-a: AOP oznaka razdoblja: ,52 Matični broj: Naziv obveznika: DJEČJI VRTIĆ MAZA VALPOVO Od datuma: Broj RKP-a: 36967 AOP oznaka razdoblja: 2016-12 64.039.028,52 Matični broj: 01389670 Naziv obveznika: DJEČJI VRTIĆ MAZA VALPOVO Od datuma: 01.01.2016 Pošta i mjesto: 31550 VALPOVO Do datuma: 31.12.2016

Више

SLUŽBENI VJESNIK BROJ: 55 SRIJEDA, 31. LISTOPADA GODINA LXIV OPĆINA DVOR AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA 28. Na temelju članka 109. Zakona o proraču

SLUŽBENI VJESNIK BROJ: 55 SRIJEDA, 31. LISTOPADA GODINA LXIV OPĆINA DVOR AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA 28. Na temelju članka 109. Zakona o proraču SLUŽBENI VJESNIK BROJ: 55 SRIJEDA, 31. LISTOPADA GODINA LXIV OPĆINA DVOR AKTI OPĆINSKOG VIJEĆA 28. Na temelju članka 109. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, broj 87/08, 136/12 i 15/15), članka 15. Pravilnika

Више

Obrasci financijskih izvjestaja I-XII v (2)

Obrasci financijskih izvjestaja I-XII v (2) Broj RKP-a: 20809 AOP oznaka razdoblja: 2016-12 Matični broj: 01210696 Naziv obveznika: ŽUPANIJSKI SUD U VUKOVARU Od datuma: 01.01.2016 Pošta i mjesto: 32000 VUKOVAR Do datuma: 31.12.2016 Ulica i kućni

Више

21 Referentna stranica Broj RKP-a: AOP oznaka razdoblja: Matični broj: Proračun nema korisnika pa Izvještaj vrijedi i kao konso

21 Referentna stranica Broj RKP-a: AOP oznaka razdoblja: Matični broj: Proračun nema korisnika pa Izvještaj vrijedi i kao konso 21 Referentna stranica Broj RKP-a: 00965 AOP oznaka razdoblja: 2018-12 Matični broj: 03212084 Proračun nema korisnika pa Izvještaj vrijedi i kao konsolidirani: NE Naziv obveznika: HRVATSKI POVIJESNI MUZEJ

Више

Broj RKP-a: AOP oznaka razdoblja: Matični broj: Naziv obveznika: HRVATSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO Od datuma: Pošta

Broj RKP-a: AOP oznaka razdoblja: Matični broj: Naziv obveznika: HRVATSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO Od datuma: Pošta Broj RKP-a: 26346 AOP oznaka razdoblja: 2014-12 Matični broj: 03270963 Naziv obveznika: HRVATSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO Od datuma: 01.01.2014 Pošta i mjesto: 10000 ZAGREB Do datuma: 31.12.2014 Ulica

Више

19 Referentna stranica Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje: 1. siječnja prosinca Broj RKP-a:

19 Referentna stranica Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje: 1. siječnja prosinca Broj RKP-a: 19 Referentna stranica Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje: 1. siječnja 2017. 31. prosinca 2017. Broj RKP-a: 07882 AOP oznaka razdoblja: 2017-12 102.784.060,96

Више

Broj RKP-a: AOP oznaka razdoblja: Matični broj: Naziv obveznika: ANSAMBL LADO Od datuma: 1/1/2015 Pošta i mjesto: ZAGREB

Broj RKP-a: AOP oznaka razdoblja: Matični broj: Naziv obveznika: ANSAMBL LADO Od datuma: 1/1/2015 Pošta i mjesto: ZAGREB Broj RKP-a: 01046 AOP oznaka razdoblja: 2015-12 Matični broj: 03213862 Naziv obveznika: ANSAMBL LADO Od datuma: 1/1/2015 Pošta i mjesto: 10000 ZAGREB Do datuma: 12/31/2015 Ulica i kućni broj: TRG M. TITA

Више

fin-izvjesce-2015

fin-izvjesce-2015 Broj RKP-a: 29496 AOP oznaka razdoblja: 2015-12 Referentna stranica Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika Matični broj: 03077403 za razdoblje: 1. siječanj 2015. 31. prosinac

Више

FINA GODINA.xlsx

FINA GODINA.xlsx 21 Referentna stranica Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika Broj RKP-a: 24998 AOP oznaka razdoblja: 2018-12 Matični broj: 03357414 Proračun nema korisnika pa Izvještaj vrijedi

Више

Broj RKP-a: AOP oznaka razdoblja: Matični broj: Naziv obveznika: Dom zdravlja Splitsko-dalmatinske županije Od datuma:

Broj RKP-a: AOP oznaka razdoblja: Matični broj: Naziv obveznika: Dom zdravlja Splitsko-dalmatinske županije Od datuma: Broj RKP-a: 31251 AOP oznaka razdoblja: 2016-12 Matični broj: 01762567 Naziv obveznika: Dom zdravlja Splitsko-dalmatinske županije Od datuma: 01.01.2016 Pošta i mjesto: 21000 Split Do datuma: 31.12.2016

Више

Novosti Uputa Kontrole Sifre Promjene Referentna stranica Broj RKP-a: AOP oznaka razdoblja: Matični broj: Naziv obvez

Novosti Uputa Kontrole Sifre Promjene Referentna stranica Broj RKP-a: AOP oznaka razdoblja: Matični broj: Naziv obvez Novosti Uputa Kontrole Sifre Promjene Referentna stranica Broj RKP-a: 42153 AOP oznaka razdoblja: 2014-12 979516805 Matični broj: 03397726 Naziv obveznika: Biokovka Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju

Више

3 Referentna stranica Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika Broj RKP-a: AOP oznaka razdoblja: Matični broj: 0

3 Referentna stranica Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika Broj RKP-a: AOP oznaka razdoblja: Matični broj: 0 3 Referentna stranica Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika Broj RKP-a: 28723 AOP oznaka razdoblja: 2018-06 Matični broj: 02580985 Proračun nema korisnika pa Izvještaj vrijedi

Више

2015.xls

2015.xls Broj RKP-a: 01804 AOP oznaka razdoblja: 2015-06 Matični broj: 03207064 Naziv obveznika: TEKSTILNO - TEHNOLOŠKI FAKULTET Od datuma: 1.1.2015 Pošta i mjesto: 10000 ZAGREB Do datuma: 30.6.2015 Ulica i kućni

Више

Broj RKP-a: AOP oznaka razdoblja: Matični broj: Naziv obveznika: STROJARSKA TEHNIČKA ŠKOLA FAUSTA VRANČIĆA Od datuma:

Broj RKP-a: AOP oznaka razdoblja: Matični broj: Naziv obveznika: STROJARSKA TEHNIČKA ŠKOLA FAUSTA VRANČIĆA Od datuma: Broj RKP-a: 16779 AOP oznaka razdoblja: 2016-12 Matični broj: 03765709 Naziv obveznika: STROJARSKA TEHNIČKA ŠKOLA FAUSTA VRANČIĆA Od datuma: 1.1.2016 Pošta i mjesto: 10000 ZAGREB Do datuma: 31.12.2016

Више

Referentna stranica Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje: 1. siječanj prosinac Broj RKP-a: 07

Referentna stranica Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje: 1. siječanj prosinac Broj RKP-a: 07 Referentna stranica Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje: 1. siječanj 2015. 31. prosinac 2015. Broj RKP-a: 07632 AOP oznaka razdoblja: 2015-12 Matični broj: 03440222

Више

Broj RKP-a: AOP oznaka razdoblja: Matični broj: Naziv obveznika: OPĆINA PODSTRANA Od datuma: Pošta i mjesto: POD

Broj RKP-a: AOP oznaka razdoblja: Matični broj: Naziv obveznika: OPĆINA PODSTRANA Od datuma: Pošta i mjesto: POD Broj RKP-a: 29978 AOP oznaka razdoblja: 2016-12 Matični broj: 02544415 Naziv obveznika: OPĆINA PODSTRANA Od datuma: 1.1.2016 Pošta i mjesto: 21312 PODSTRANA Do datuma: 31.12.2016 Ulica i kućni broj: TRG

Више

Referentna stranica Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje: 1. siječanj prosinac Broj RKP-a: 25

Referentna stranica Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje: 1. siječanj prosinac Broj RKP-a: 25 Referentna stranica Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje: 1. siječanj 2016. 31. prosinac 2016. Broj RKP-a: 25072 AOP oznaka razdoblja: 2016-12 347.109.659,58 Matični

Више

Broj RKP-a: AOP oznaka razdoblja: Matični broj: Naziv obveznika: DJEČJI VRTIĆ ISKRICA Od datuma: Pošta i mjesto: 44322

Broj RKP-a: AOP oznaka razdoblja: Matični broj: Naziv obveznika: DJEČJI VRTIĆ ISKRICA Od datuma: Pošta i mjesto: 44322 Broj RKP-a: 38358 AOP oznaka razdoblja: 2016-12 Matični broj: 01343980 Naziv obveznika: DJEČJI VRTIĆ ISKRICA Od datuma: 1.1.2016 Pošta i mjesto: 44322 Lipovljani Do datuma: 31.12.2016 Ulica i kućni broj:

Више

Novosti Uputa Kontrole Sifre Promjene Referentna stranica Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika Broj RKP-a: AOP oznak

Novosti Uputa Kontrole Sifre Promjene Referentna stranica Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika Broj RKP-a: AOP oznak Novosti Uputa Kontrole Sifre Promjene Referentna stranica Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika Broj RKP-a: 33216 AOP oznaka razdoblja: 2016-12 Matični broj: 02580381 Naziv obveznika:

Више

Broj RKP-a: AOP oznaka razdoblja: Matični broj: Naziv obveznika: SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU, PRAVNI FAKULT

Broj RKP-a: AOP oznaka razdoblja: Matični broj: Naziv obveznika: SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU, PRAVNI FAKULT Broj RKP-a: 02292 AOP oznaka razdoblja: 2015-12 Matični broj: 03014193 Naziv obveznika: SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU, PRAVNI FAKULTET OSIJEK Od datuma: 1.1.2015 Pošta i mjesto: 31000

Више