На основу чл

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "На основу чл"

Транскрипт

1 На основу члана 7. став 2. алинеја 7, члана 9. став 1. алинеја 2, члана 19. став 1, алинеје 2. и 3. Закона о друштвима за осигурање ( Службени гласник Републике Српске, број: 17/05, 01/06, 64/06, 74/10 и 47/17), члана 28. Закона о заступању у осигурању и посредовању у осигурању и реосигурању ( Службени гласник Републике Српске, број: 47/17) и члана 8. став 1, тачка 19. Статута Агенције за осигурање Републике Српске ( Службени гласник Републике Српске, број: 2/15 и 76/16), Управни одбор Агенције за осигурање Републике Српске, на сједници од 08. марта године, донио је П Р А В И Л Н И К О САДРЖАЈУ И НАЧИНУ ВОЂЕЊА РЕГИСТАРА ЗАСТУПНИКА И ПОСРЕДНИКА У ОСИГУРАЊУ И РЕОСИГУРАЊУ I - ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ Члан 1. Овим правилником уређује се: 1) врсте и садржај регистара заступника и посредника у осигурању и реосигурању, 2) садржај података у регистрима заступника и посредника у осигурању и реосигурању, 3) начин вођења регистара (упис субјеката у регистре, упис промјена и брисање субјеката из регистара), које води Агенција за осигурање Републике Српске (у даљем тексту: Агенција), 4) правила о доступности јавности података из регистара заступника и посредника у осигурању и реосигурању. II - ВРСТЕ РЕГИСТАРА И СУБЈЕКТИ УПИСА Члан 2. (1) Агенција води електронске регистре заступника у осигурању и регистре посредника у осигурању и реосигурању (у даљем тексту: Регистри): 1) Регистар овлашћених заступника у осигурању - физичких лица (у даљем тексту: заступници-физичка лица) - ознака РЗ, у оквиру којег се организује: - Подрегистар заступника-физичких лица из Републике Српске, ознака РЗ-1 у којем се региструју овлашћени заступници у осигурању са пребивалиштем у Републици Српској (у даљем тексту: РС), - у оквиру подрегистра заступника физичких лица огранизује се подрегистар овлашћених заступника, физичких лица предузетника за заступање у осигурању, ознака РЗ-1-П, којима је издата дозвола за обављање дјелатности заступања у осигурању у својству предузетника за заступање у осигурању; - Подрегистар заступника-физичких лица из Федерације Босне и Херцеговине (у даљем тексту: ФБиХ), ознака РЗ-2 у којем се региструју овлашћени заступници у осигурању са пребивалиштем у Федерацији БиХ, регистровани у регистру који води Агенција за надзор осигурања Федерације Босне и Херцеговине (у даљем тексту: Агенција ФБиХ), а који су лица овлашћена за заступање филијала друштава за заступање из ФБиХ; 2) Регистар друштава за заступање у осигурању (у даљем тексту: друштва за заступање) - ознака РДЗ, у оквиру којег се организује: - Подрегистар друштава за заступање из РС, ознака РДЗ-1, у којем се региструју друштва за заступање, банке, Предузеће за поштански саобраћај Поште Српске а.д. Бања Лука (у

2 даљем тексту: Поште Српске ) и микрокредитна друштва са сједиштем у РС, којима је Агенција издала дозволу за обављање дјелатности заступања у осигурању и - Подрегистар друштава за заступање из ФБиХ ознака РДЗ-2, у којем се региструју друштва за заступање са сједиштем у ФБиХ, а која послују у РС путем филијале; 3) Регистар овлашћених посредника у осигурању-физичких лица - ознака РБ, у оквиру којег се организује: - Подрегистар брокера-физичких лица из РС, ознака РБ-1, у којем се региструју овлашћени брокери-физичка лица, са пребивалиштем у РС и - Подрегистар брокера-физичких лица из ФБиХ, ознака РБ-2, у којем се региструју овлашћени брокери-физичка лица са пребивалиштем у ФБиХ, регистрована у регистру који води Агенција ФБиХ, а који су лица овлашћена за заступање филијала брокерских друштава из ФБиХ. 4) Регистар брокерских друштава у осигурању - ознака РБД, у оквиру којег се организује: - Подрегистар брокерских друштава из РС, ознака РБД-1, у којем се региструју брокерска друштва у осигурању са сједиштем у РС, а којима је Агенција издала дозволу за обављање дјелатности посредовања у осигурању и/или реосигурању и - Подрегистар брокерских друштава из ФБиХ- ознака РБД-2, у којем се региструју брокерска друштва са сједиштем у ФБиХ, а која послују у РС путем филијале. (2) Подаци о личностима субјеката уписа о којима се воде Регистри прикупљају се, обрађују, чувају и користе у складу са прописима којима се уређује заштита личних података. III - САДРЖАЈ ПОДАТАКА У РЕГИСТРИМА Члан 3. (1) У Регистру овлашћених заступника-физичких лица, Подрегистру заступникафизичких лица из РС, воде се сљедећи подаци о субјектима уписа: 1) Ознака РЗ-1 којој се додаје регистарски број субјекта уписа, по хронолошком 2) Име, име једног родитеља и презиме овлашћеног заступника-физичког лица, 5) Број и датум рјешења Агенције о издавању овлашћења за обављање послова заступања у осигурању и упису у регистар, 6) Период важења издатог овлаштења за заступање у осигурању и 7) Број и датум рјешења Агенције о одузимању/престанку важења овлашћења за обављање послова заступања у осигурању и брисању из регистра. (2) У Регистру овлашћених заступника-физичких лица, Подрегистру заступникафизичких лица предузетника за заступање у осигурању, воде се сљедећи подаци о субјектима уписа: 1) Ознака РЗ-1, којој се додаје додијељени регистарски број овлаштеног заступника у осигурању, субјекта уписа, иза којег се додаје ознака П, 2) Пословно име, сједиште и контакт подаци предузетника за заступање у осигурању, 3) Број, датум закључења и датум престанка уговора о заступању у осигурању закључених са друштвом за осигурање, уз навођење писмене сагласности друштва за осигурање за заступање других друштава за осигурање истовремено у истим врстама осигурања, уколико је дата,

3 4) Број и датум рјешења Агенције о издавању дозволе за обављање дјелатности заступања у осигурању у својству предузетника за заступање у осигурању, регистрованом овлашћеном заступнику-физичком лицу, 5) Број и датум рјешења надлежног органа јединице локалне самоуправе о упису предузетничке радње за заступање у осигурању у регистар предузетника и 6) Број и датум рјешења Агенције о престанку/одузимању важења дозволе за обављање дјелатности заступања у осигурању у својству предузетника за заступање у осигурању и брисању из регистра. (3) У Регистру овлашћених заступника-физичких лица, Подрегистру заступникафизичких лица из ФБиХ, воде се сљедећи подаци о субјектима уписа: 1) Ознака РЗ-2 којој се додаје регистарски број субјекта уписа, по хронолошком 2) Име, име једног родитеља и презиме овлашћеног заступника-физичког лица из ФБиХ, 5) Број и датум рјешења Агенције ФБиХ о издавању овлашћења за обављање послова заступања у осигурању и уписа у регистар који води Агенција ФБиХ, 6) Број и датум рјешења Агенције о упису у регистар, 7) Датум истека периода важења уписа на основу рјешења из тачке 5. овог става, 8) Назив друштва за заступање из ФБиХ које је именовало заступника као овлашћеног заступника филијале у РС, 9) Број и датум рјешења Агенције ФБиХ о одузимању/престанку важења овлашћења за обављање послова заступања у осигурању и брисању из регистра који води Агенција ФБиХ и 10) Број и датум рјешења Агенције о брисању из регистра. Члан 4. (1) У Регистру друштава за заступање у осигурању, Подрегистар друштава за заступање из РС, воде се сљедећи подаци о субјектима уписа: 1) Ознака РДЗ-1 којој се додаје регистарски број субјекта уписа, по хронолошком 2) Назив и скраћени назив субјекта уписа, а за банке, Поштe Српске и микрокредитна друштва и назив организационих јединица за заступање у осигурању, 6) Износ основног капитала, 7) Власници основног капитала, 8) Број и датум рјешења Агенције о издавању дозволе за обављање дјелатности заступања у осигурању за субјекта уписа, 9) Број и датум рјешења надлежног суда о упису субјекта уписа у регистар привредних субјеката, односно о упису допуне дјелатности заступања у осигурању код банке, Поште Српске и микрокредитних друштава, 10) Број и датум рјешења Агенције за банкарство Републике Српске о издавању сагласности за обављање дјелатности заступања у осигурању банци и микрокредитном друштву (сагласност на измјену Статута), 11) Број и датум рјешења Агенције о упису у регистар,

4 12) Име и презиме директора, овлашћеног заступника субјекта уписа, односно руководиоца организационе јединице за заступање у осигурању банке, Поште Српске и микрокредитних друштава, 13) Број, датум закључења и датум престанка уговора о заступању у осигурању закључених са друштвом за осигурање, уз навођење писмене сагласности друштва за осигурање за заступање више друштава за осигурање истовремено у истим врстама осигурања, уколико је дата и 14) Број и датум рјешења Агенције о одузимању/престанку важења дозволе за обављање дјелатности заступања у осигурању и брисању субјекта уписа из регистра. (2) У Регистру друштава за заступање у осигурању, Подрегистар друштава за заступање из ФБиХ, воде се сљедећи подаци о субјектима уписа: 1) Ознака РДЗ-2 којој се додаје регистарски број субјекта уписа, по хронолошком 2) Назив и скраћени назив филијале друштва за заступање из ФБиХ, 6) Број и датум рјешења Агенције ФБиХ о издавању дозволе за обављање дјелатности заступања у осигурању и упис у регистар који води Агенција ФБиХ, 7) Број и датум рјешења надлежних судова у ФБиХ и РС, о упису филијале друштва за заступање из ФБиХ, у регистре привредних субјеката, 8) Број и датум рјешења Агенције о упису филијале друштва за заступање из ФБиХ у регистар, 9) Датум истека периода важења уписа на основу рјешења из тачке 6. овог става, 10) Име и презиме лица овлашћеног за заступање филијале у РС, 11) Власници основног капитала, 12) Број и датум рјешења Агенције ФБиХ о одузимању/престанку важења дозволе за обављање дјелатности заступања у осигурању и брисању субјекта уписа из регистра који води Агенција ФБиХ и 13) Број и датум рјешења Агенције о брисању из регистра. Члан 5. (1) У Регистру овлашћених брокера-физичких лица, Подрегистар брокера-физичких лица из РС, воде се сљедећи подаци о субјекту уписа: 1) Ознака РБ-1 којој се додаје регистарски број субјекта уписа, по хронолошком 2) Име, име једног родитеља и презиме овлашћеног брокера-физичког лица, 5) Број и датум рјешења Агенције о издавању овлашћења за обављање послова посредовања у осигурању и упису у регистар, 6) Период важења издатог овлаштења за посредовање у осигурању и 7) Број и датум рјешења Агенције о одузимању/престанку важења овлашћења за обављање послова посредовања у осигурању и брисању из регистра. (2) У Регистру овлашћених брокера-физичких лица, Подрегистар брокера-физичких лица из ФБиХ, воде се сљедећи подаци о субјекту уписа: 1) Ознака РБ-2 којој се додаје регистарски број субјекта уписа, по хронолошком

5 2) Име, име једног родитеља и презиме овлашћеног брокера-физичког лица, 5) Број и датум рјешења Агенције ФБиХ о издавању овлашћења за обављање послова посредовања у осигурању и упису у регистар који води Агенција ФБиХ, 6) Број и датум рјешења Агенције о упису у регистар, 7) Датум истека периода важења уписа на основу рјешења из тачке 5. овог става, 8) Назив брокерског друштва у осигурању које је именовало брокера за овлашћеног заступника филијале у РС, 9) Број и датум рјешења Агенције ФБиХ о одузимању/престанку важења овлашћења за обављање посредовања у осигурању и брисању из регистра који води Агенција ФБиХ и 10) Број и датум рјешења Агенције о брисању из регистра. Члан 6. (1)У Регистру брокерских друштава у осигурању, Подрегистар брокерских друштава из РС, воде се сљедећи подаци о субјектима уписа: 1) Ознака РБД-1 којој се додаје регистарски број субјекта уписа, по хронолошком 2) Назив и скраћени назив субјекта уписа, 6) Износ основног капитала, 7) Власници основног капитала, 8) Број, датум закључења и истека полисе и назив друштва за осигурање са којим је закључен уговор о осигурању од одговорности, 9) Број и датум рјешења Агенције о издавању дозволе за обављање дјелатности посредовања у осигурању и/или реосигурању, 10) Број и датум рјешења надлежног суда о упису субјекта уписа у регистар привредних субјеката, 11) Број и датум рјешења Агенције о упису у регистар, 12) Име и презиме директора - лица овлашћеног за заступање брокерског друштва, 13) Број, датум и период важења уговора о посредовању у осигурању закључених са друштвом за осигурање и 14) Број и датум рјешења Агенције о одузимању/престанку важења дозволе за обављање дјелатности посредовања у осигурању и/или реосигурању и брисању субјекта уписа из регистра. (2) У Регистру брокерских друштава у осигурању Подрегистар брокерских друштава из ФБиХ, воде се сљедећи подаци о субјектима уписа: 1) Ознака РБД-2 којој се додаје регистарски број субјекта уписа, по хронолошком 2) Назив, скраћени назив филијале брокерског друштва у осигурању из ФБиХ, 6) Број и датум рјешења Агенције ФБиХ о издавању дозволе за обављање дјелатности посредовања у осигурању и упис у регистар који води Агенција ФБиХ, 7) Број и датум рјешења надлежних судова у ФБиХ и РС, о упису филијале брокерског друштва из ФБиХ, у регистре привредних субјеката,

6 8) Број и датум рјешења Агенције о упису филијале брокерског друштва из ФБиХ у регистар, 9) Датум истека периода важења уписа на основу Рјешења из тачке 6. овог става, 10) Име и презиме директора, лица овлашћеног за заступање филијале брокерског друштва у осигурању из ФБиХ у РС, 11) Власници основног капитала, 12) Број, датум и период важења уговора о посредовању у осигурању закључених са друштвом за осигурање, 13) Број и датум рјешења Агенције ФБиХ о одузимању/престанку важења дозволе за обављање дјелатности посредовања у осигурању и брисању субјекта уписа из регистра који води Агенција ФБиХ и 14) Број и датум рјешења Агенције о брисању из регистра. IV - ВОЂЕЊЕ РЕГИСТАРА КОД АГЕНЦИЈЕ Члан 7. Агенција води Регистре на начин да: 1) врши упис и брисање субјеката уписа, на основу рјешења издатих у складу са правилником којим се уређују услови за обављање послова и дјелатности заступања и посредовања у осигурању и реосигурању и 2) врши упис података прикупљених у поступку лиценцирања у складу са правилником којим се уређују услови за обављање послова и дјелатности заступања и посредовања у осигурању и реосигурању и 3) врши промјену података о субјектима уписа, након што субјекти уписа изврше обавезу обавјештавања о промјенама података који се воде у Регистрима у складу са законом и подзаконским актима Агенције. Члан 8. (1) Упис промјене података у Регистрима проводи се на основу обавјештења о промјенама података достављеним од стране субјекта уписа, уз које се доставља доказ, који је основ за промјену. (2) Субјекти уписа не могу, као промјену података, пријавити онај податак који има утицај на важење овлашћења, односно дозволе за заступање, односно посредовање у осигурању. (3) Субјекти уписа обавезни су да Агенцији доставе обавјештења о промјенама података у року од десет дана од дана настале промјене. (4) Агенција врши упис промјена података по службеној дужности, без доношења посебног рјешења о упису. V - ЈАВНОСТ РЕГИСТАРА КОД АГЕНЦИЈЕ Члан 9. (1) Поједини подаци из Регистара су доступни јавности. (2) На службеној интернет страници Агенције, јавности су доступни сљедећи подаци о регистрованим заступницима и посредницима у осигурању и/или реосигурању: 1) За овлашћене заступнике у осигурању и брокере у осигурању - физичка лица: - Лично име и презиме, - Регистарски број уписа код Агенције и

7 - Број, датум рјешења Агенције и период важења овлашћења за обављање послова заступања у осигурању, односно посредовања у осигурању; 2) За предузетнике у осигурању, друштва за заступање у осигурању, брокерска друштва, филијале из ФБиХ: - Назив и скраћени назив субјекта уписа, - Регистарски број уписа код Агенције, - Подаци о сједишту, - Контакт телефон, електронска пошта ( ) и интернет адреса, - Број, датум рјешења Агенције и период важења дозволе за заступање у осигурању односно посредовање у осигурању, - Име и презиме законског заступника. (3) Поред података из става 2. овог члана, свако лице које има правни интерес за другим подацима из Регистара, може исте да затражи на начин одређен законом који регулише приступ информацијама, законом и подзаконским актима Агенције. (4) Независно од одредбе става 3. овог члана, Агенција ограничава приступ заштићеним личним подацима и подацима који се сматрају повјерљивим у складу са законом који регулише заштиту личних података и интерним актима Агенције. VI - ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ Члан 10. (1) Ступањем на снагу овог правилника, престаје да важи Правилник о садржају и начину вођења регистара посредника у осигурању ( Службени гласник Републике Српске, број: 65/13). (2) Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном гласнику Републике Српске. Број: УО - 4/19 Предсједник 08. марта године Управног одбора, Бања Лука Горан Рачић

На основу члана 7. став 2. тачка 7, члана 9. став 1. тачка 2. Закона о друштвима за осигурање ("Службени гласник Републике Српске", број: 17/05, 01/06

На основу члана 7. став 2. тачка 7, члана 9. став 1. тачка 2. Закона о друштвима за осигурање (Службени гласник Републике Српске, број: 17/05, 01/06 На основу члана 7. став 2. тачка 7, члана 9. став 1. тачка 2. Закона о друштвима за осигурање ("Службени гласник Републике Српске", број: 17/05, 01/06, 64/06, 74/10 и 47/17), члана 5. став 5, члана 8.

Више

Microsoft Word - Odluka_Tarifa_1506_UO_usvojena

Microsoft Word - Odluka_Tarifa_1506_UO_usvojena На основу чла 7. став 2. алинеја 7, чла 9. став 1. алинеја 5, чла 21. и чла 27. Зако о друштвима за осигурање («Службени гласник Републике Српске», : 17/05, 01/06 и 64/06), чла 7. став 4. и чла 14. став

Више

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation ЗАСТУПНИК И БРОКЕР У ОСИГУРАЊУ (правни оквир у Републици Српској) ЈАГОДА ШУШНИЦА Агенција за осигурање Републике Српске 1 САДРЖАЈ Прописи Републике Српске примјењиви у обављању послова и дјелатности заступања

Више

ODLUKA O USLOVIMA I POSTUPKU ZA IZDAVANJE I ODUZIMANJE SAGLASNOSTI LIZING DRUŠTVU (Neslužbeno prečišćeni tekst) ( Sl. novine FBiH, br. 46/09 i 46/11)

ODLUKA O USLOVIMA I POSTUPKU ZA IZDAVANJE I ODUZIMANJE SAGLASNOSTI LIZING DRUŠTVU (Neslužbeno prečišćeni tekst) ( Sl. novine FBiH, br. 46/09 i 46/11) ODLUKA O USLOVIMA I POSTUPKU ZA IZDAVANJE I ODUZIMANJE SAGLASNOSTI LIZING DRUŠTVU (Neslužbeno prečišćeni tekst) ( Sl. novine FBiH, br. 46/09 i 46/11) I. OPĆE ODREDBE Član 1. Ovom odlukom se propisuju opći

Више

Microsoft Word

Microsoft Word На основу члана 23. став 7. Закона о добробити животиња ( Службени гласник РС, број 41/09), Министар пољопривреде, шумарства и водопривреде, доноси П Р А В И Л Н И К О ПРОГРАМУ ОБУКЕ О ДОБРОБИТИ ЖИВОТИЊА

Више

З А К О Н

З А К О Н Službeni glasnik: 96/05 Datum: 06/10/2005 Z A K O N O AGENCIJI ZA POSREDNIČKE, INFORMATIČKE I FINANSIJSKE USLUGE I OSNOVNE ODREDBE Član 1. Ovim zakonom reguliše se status, djelatnost, upravljanje, rukovoďenje,

Више

На основу члана 37. Статута Јавног комуналног предузећа за јавне гараже и паркиралишта Паркинг сервис Београд, члана 11б. и 11в. Одлукe о јавним парки

На основу члана 37. Статута Јавног комуналног предузећа за јавне гараже и паркиралишта Паркинг сервис Београд, члана 11б. и 11в. Одлукe о јавним парки На основу члана 37. Статута Јавног комуналног предузећа за јавне гараже и паркиралишта Паркинг сервис Београд, члана 11б. и 11в. Одлукe о јавним паркиралиштима ( Службени лист Града Београда бр. 12/2010

Више

Todor Skakic

Todor Skakic РЕПУБЛИКA СРПСКA МИНИСТАРСТВО РАДА И БОРАЧКО-ИНВАЛИДСКЕ ЗАШТИТЕ ПРЕДНАЦРТ ЗАКОН О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ПОСРЕДОВАЊУ У ЗАПОШЉАВАЊУ И ПРАВИМА ЗА ВРИЈЕМЕ НЕЗАПОСЛЕНОСТИ Бања Лука, март 2019. године

Више

РЕПУБЛИКА СРПСКА

РЕПУБЛИКА СРПСКА РЕПУБЛИКА СРПСКА МИНИСТАРСТВО ЗА ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ, ГРАЂЕВИНАРСТВО И ЕКОЛОГИЈУ ПРАВИЛНИК О УПИСУ У РЕГИСТАР ЗАЈЕДНИЦА ЗГРАДА СА ОБРАСЦИМА АКАТА ЗА ЈЕДИНСТВЕНУ ПРИМЈЕНУ ЗАКОНА О ОДРЖАВАЊУ ЗГРАДА Бања Лука,

Више

Na osnovu člana 19. stav (1) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/0

Na osnovu člana 19. stav (1) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine (Službene novine Federacije BiH, br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/0 Na osnovu člana 19. stav (1) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06) i člana 20a. stav (3) Zakona o radu ("Službene novine

Више

Microsoft Word - Pravilnik o sukobu interesa

Microsoft Word - Pravilnik o sukobu interesa Na osnovu člana 62. Zakona o preduzećima (Službeni glasnik Republike Srpske, broj: 24/98,62/02,66/02,38/03,97/04 i 34/06) i člana 18. Statuta Društva za upravljanje investicionim fondovima "Polara Invest"

Више

PREDNACRT

PREDNACRT ЗАКОН О ПЛАТАМА ЗАПОСЛЕНИХ У ОРГАНИМА УПРАВЕ БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ На основу члана Статута Брчко дистрикта Босне и Херцеговине («Службени гласник Брчко дистрикта БиХ», бројеви 1/00, /00, 7/0, 0/0 и /0),

Више

dozvole

dozvole Na osnovu člana 26. stav (1) tač. a), b) i e) Zakona o kontroli vanjskotrgovinskog prometa roba i usluga od strateške važnosti za sigurnost Bosne i Hercegovine ( Službeni glasnik BiH, broj 103/09) i člana

Више

Na osnovu člana Zakona o sportu Republike Srbije i člana Statuta Sportskog saveza Srbije, Upravni odbor Sportskog saveza Srbije na sednici održanoj

Na osnovu člana   Zakona o sportu Republike Srbije i člana  Statuta Sportskog saveza Srbije, Upravni odbor Sportskog saveza Srbije na sednici održanoj На основу члана 47. ст. 5. и 188. ст. 3. Закона о спорту Републике Србије ( Сл. гласник РС, бр. 24/2011) и члана 44. Статута Фудбалског савеза Војводине, Секретаријат Извршног одбора Фудбалског савеза

Више

Pravilnik o dozvolama za rad

Pravilnik o dozvolama za rad AKTIVA sistem doo Osnivanje preduzeća i radnji Računovodstvena agencija Poresko savetovanje Propisi besplatno www.aktivasistem.com Obrasci besplatno PRAVILNIK o dozvolama za rad ( Službeni glasnik RS,

Више

Microsoft Word - LAT_Odluka o dokumentima koji se prilažu uz zahtjev za izdavanje dozvole za rad.doc

Microsoft Word - LAT_Odluka o dokumentima koji se prilažu uz zahtjev za izdavanje dozvole za rad.doc Na osnovu člana 7., 9. i 26. Zakona o društvima za osiguranje ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj 17/05), i člana 8. stav 1. tačka 12. i člana 16. stav 1. tačka 2. Statuta Agencije za osiguranje

Више

Microsoft Word - Zakon_o_studentskom_standardu

Microsoft Word - Zakon_o_studentskom_standardu З А К О Н О СТУДЕНТСКОМ СТАНДАРДУ I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ Члан 1. Студентски стандард у смислу овог закона је дјелатност од општег интереса којом се стварају материјални и други услови за стицање високог образовања,

Више

Регистар привредних субјеката 5000114713860 БД 57163/2016 Датум, 13.07.2016. године Београд Регистратор Регистрa привредних субјеката који води Агенција за привредне регистре, на основу члана 15. став

Више

POKRAJINSKA SKUPŠTINSKA ODLUKA O OSNIVANJU POKRAJINSKOG ZAVODA ZA ZAŠTITU PRIRODE ("Sl. list AP Vojvodine", br. 2/2010 i 23/2018) Član 1 Osniva se org

POKRAJINSKA SKUPŠTINSKA ODLUKA O OSNIVANJU POKRAJINSKOG ZAVODA ZA ZAŠTITU PRIRODE (Sl. list AP Vojvodine, br. 2/2010 i 23/2018) Član 1 Osniva se org POKRAJINSKA SKUPŠTINSKA ODLUKA O OSNIVANJU POKRAJINSKOG ZAVODA ZA ZAŠTITU PRIRODE ("Sl. list AP Vojvodine", br. 2/2010 i 23/2018) Član 1 Osniva se organizacija za zaštitu prirode i prirodnih dobara koja

Више

PRAVILNIK O NAČINU UTVRĐIVANJA I EVIDENTIRANJA KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA I O USLOVIMA I NAČINU ZA OTVARANJE I UKIDANJE PODRAČUNA KONSOLIDOVANOG RAČUN

PRAVILNIK O NAČINU UTVRĐIVANJA I EVIDENTIRANJA KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA I O USLOVIMA I NAČINU ZA OTVARANJE I UKIDANJE PODRAČUNA KONSOLIDOVANOG RAČUN PRAVILNIK O NAČINU UTVRĐIVANJA I EVIDENTIRANJA KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA I O USLOVIMA I NAČINU ZA OTVARANJE I UKIDANJE PODRAČUNA KONSOLIDOVANOG RAČUNA TREZORA KOD UPRAVE ZA TREZOR ("Sl. glasnik RS", br.

Више

Reviconov registar propisa Finansijski propisi i vrijednosni papiri Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o deviznom poslovanju ( Službene novine Federac

Reviconov registar propisa Finansijski propisi i vrijednosni papiri Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o deviznom poslovanju ( Službene novine Federac Na osnovu člana 25. stav 3. Zakona o deviznom poslovanju ( Službene novine Federacije BiH, broj 47/10), federalni ministar finansija - federalni ministar financija donosi PRAVILNIK O NAČINU, ROKOVIMA I

Више

Registraciona prijava promene SPORT 1 strana

Registraciona prijava promene SPORT 1 strana Бранкова 25 11000 Београд, Република Србија Инфо центар +381 11 202 33 50 Е - пошта: sport@apr.gov.rs www.apr.gov.rs РЕГИСТАР УДРУЖЕЊА, ДРУШТАВА И САВЕЗА ПРИЈАВА ЗА УПИС ПРОМЕНЕ ПОДАТАКА О УДРУЖЕЊУ, ДРУШТВУ

Више

Na osnovu člana 16 stav 1 Statuta Ljekarske komore Crne Gore, Skupština Ljekarske komore Crne Gore, na sjednici održanoj 30. aprila godine, doni

Na osnovu člana 16 stav 1 Statuta Ljekarske komore Crne Gore, Skupština Ljekarske komore Crne Gore, na sjednici održanoj 30. aprila godine, doni Na osnovu člana 16 stav 1 Statuta Ljekarske komore Crne Gore, Skupština Ljekarske komore Crne Gore, na sjednici održanoj 30. aprila 2018. godine, donijela je PRAVILNIK O UPISU U LJEKARSKU KOMORU CRNE GORE

Више

narrative report

narrative report Gundulićev venac 48, 11000 Beograd Tel: 011 3287 226; 011 3287 334 office@bezbednost.org www.bezbednost.org RESURSI www.bezbednost.org/resursi ZAKON O BEZBEDNOSNO- INFORMATIVNOJ AGENCIJI ( Sl. glasnik

Више

На основу члана 13. став 7. и члана 14. став 3. Закона о сточарству ( Службени гласник РС, број 41/09), Министар пољопривреде, шумарства и водопривред

На основу члана 13. став 7. и члана 14. став 3. Закона о сточарству ( Службени гласник РС, број 41/09), Министар пољопривреде, шумарства и водопривред На основу члана 13. став 7. и члана 14. став 3. Закона о сточарству ( Службени гласник РС, број 41/09), Министар пољопривреде, шумарства и водопривреде, доноси П Р А В И Л Н И К О САДРЖИНИ И ОБРАСЦУ ЗАХТЕВА

Више

ПРАВИЛНИК О ПОСТУПКУ УНУТРАШЊЕГ УЗБУЊИВАЊА

ПРАВИЛНИК О ПОСТУПКУ УНУТРАШЊЕГ УЗБУЊИВАЊА На основу члана 16 Закона о заштити узбуњивача ( Сл. Гласник РС, бр. 128/2014) (даље: Закон) и Правилника о начину унутрашњег узбуњивања, начину одређивања овлашћеног лица код послодавца, као и другим

Више

На основу члана 241. Закона о банкама Републике Српске ( Службени гласник Републике Српске број 4/17), члана 5. став 1. тачка б, члана 20. став 2. тач

На основу члана 241. Закона о банкама Републике Српске ( Службени гласник Републике Српске број 4/17), члана 5. став 1. тачка б, члана 20. став 2. тач На основу члана 241. Закона о банкама Републике Српске ( Службени гласник Републике Српске број 4/17), члана 5. став 1. тачка б, члана 20. став 2. тачка б. и члана 37. Закона о Агенцији за банкарство Републике

Више

CRNA GORA Komisija za tržište kapitala Komisija za tržište kapitala (u daljem tekstu: Komisija) na osnovu člana 30 stav 1, a u vezi sa članom 26 stav

CRNA GORA Komisija za tržište kapitala Komisija za tržište kapitala (u daljem tekstu: Komisija) na osnovu člana 30 stav 1, a u vezi sa članom 26 stav CRNA GORA Komisija za tržište kapitala Komisija za tržište kapitala (u daljem tekstu: Komisija) na osnovu člana 30 stav 1, a u vezi sa članom 26 stav 1 tačka 5) Zakona o tržištu kapitala ("Sl. list CG",

Више

AKTIVA sistem doo, Novi Sad Osnivanje preduzeća i radnji Računovodstvena agencija Poresko savetovanje Propisi besplatno Obrasci b

AKTIVA sistem doo, Novi Sad Osnivanje preduzeća i radnji Računovodstvena agencija Poresko savetovanje Propisi besplatno   Obrasci b AKTIVA sistem doo, Novi Sad Osnivanje preduzeća i radnji Računovodstvena agencija Poresko savetovanje Propisi besplatno www.aktivasistem.com Obrasci besplatno ZAKON o izmenama i dopunama Zakona o Narodnoj

Више

СЛУЖБЕНИ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ Број 08. ГОДИНА IX ЛИСТ ПАНЧЕВО, 19. Maj ГОДИНЕ ГРАДА ПАНЧЕВА ГРАДА ПАНЧЕВА Аконтација претплате 11,038,66 Број 18. ГОДИН

СЛУЖБЕНИ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ Број 08. ГОДИНА IX ЛИСТ ПАНЧЕВО, 19. Maj ГОДИНЕ ГРАДА ПАНЧЕВА ГРАДА ПАНЧЕВА Аконтација претплате 11,038,66 Број 18. ГОДИН СЛУЖБЕНИ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ Број 08. ГОДИНА IX ЛИСТ ПАНЧЕВО, 19. Maj 2017. ГОДИНЕ ГРАДА ПАНЧЕВА ГРАДА ПАНЧЕВА Аконтација претплате 11,038,66 Број 18. ГОДИНА IX ПАНЧЕВО, 30 Август 2017. ГОДИНЕ Аконтација претплате

Више

Службени гласник РС, број 59/2019, објављен године Преузето са На основу члана 73. став 2. и члан

Службени гласник РС, број 59/2019, објављен године Преузето са На основу члана 73. став 2. и члан Службени гласник РС, број 59/2019, објављен 23. 08. 2019. године Преузето са www.pravno-informacioni-sistem.rs 3281 На основу члана 73. став 2. и члана 74. став 2. Закона о ветеринарству ( Службени гласник

Више

Zakon o evidencijama u oblasti rada

Zakon o evidencijama u oblasti rada Zakon o evidencijama u oblasti rada Zakon je objavljen u "Službenom listu SRJ", br. 46/96. Vidi: čl. 64. Ustavne povelje - SL SCG, 1/2003-1. Vidi: čl. 81. Zakona - RS, 101/2005-28. Vidi: čl. 110. Zakona

Више

На основу члана 30.став 2. Закона о угоститељству ( Службени гласник Републике Српске. број: 15/10), члана 30. Закона о локалној самоуправи ( Службени

На основу члана 30.став 2. Закона о угоститељству ( Службени гласник Републике Српске. број: 15/10), члана 30. Закона о локалној самоуправи ( Службени На основу члана 30.став 2. Закона о угоститељству ( Службени гласник Републике Српске. број: 15/10), члана 30. Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник Републике Српске, број: 101/04, 32/05, 42/05

Више



 NESLUŽBENI PREČIŠĆENI TEKST ODLUKA O VOĐENJU POSEBNE EVIDENCIJE O TEKUĆIM I KAPITALNIM POSLOVIMA SA INOSTRANSTVOM I DOSTAVLJANJU PODATAKA O TIM POSLOVIMA ("Službeni list Crne Gore", br. 8/17 od 03.02.2017,

Више

Регистар привредних субјеката БД 95674/2015 Датум, године Београд Регистратор Регистрa привредних субјеката који води Агенци

Регистар привредних субјеката БД 95674/2015 Датум, године Београд Регистратор Регистрa привредних субјеката који води Агенци Регистар привредних субјеката 5000105625646 БД 95674/2015 Датум, 12.11.2015. године Београд Регистратор Регистрa привредних субјеката који води Агенција за привредне регистре, на основу члана 15. став

Више

Zakon o radio amaterizmu u RS

Zakon o radio amaterizmu u RS ZAKON O RADIO-AMATERIZMU U REPUBLICI SRPSKOJ 1 ( Službeni glasnik RS, br. 36/19) Član 1. Ovim zakonom uređuje se: status radio-amaterizma u Republici Srpskoj, obaveze, dužnosti i ovlašćenja Saveza radio-amatera

Више

Faktura

Faktura EDUKATIVNI CENTAR DISCIPULUS 22441 Deč, Braće Savić 30, Tel/fax: 022/436-288 Mob: 069/102-37-03 PIB: 104660174, Mat.br.: 60400075, Tekući računi: 330-52000652-32 OBAVEŠTENJE U Službenom glasniku RS br.

Више

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ВЛАСЕНИЦА Општина Власеница Светосавска 14, Власеница Телефон: 056/ Факс: 056/ Интернет:

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ВЛАСЕНИЦА Општина Власеница Светосавска 14, Власеница Телефон: 056/ Факс: 056/ Интернет: СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ВЛАСЕНИЦА Општина Власеница Светосавска 14, 75440 Власеница Телефон: 056/490-070 Факс: 056/734-830 Интернет: www.opstina-vlasenica.org E-mail: vlservis@teol.net Број: 02/1-014-593/17-1

Више

Katalog propisa Registar i precisceni tekstovi propisa Crne Gore

Katalog propisa Registar i precisceni tekstovi propisa Crne Gore Prečišćeni tekst Zakona o zaštiti građana Crne Gore na radu u inostranstvu obuhvata sljedeće propise: 1. Zakon o zaštiti građana Crne Gore na radu u inostranstvu ("Službeni list Republike Crne Gore", br.

Више

novi logo mg

novi logo mg РЕПУБЛИКА СРПСКА Агенција за осигурање Републике Српске Бања Лука Бана Милосављевића 8/II e-mail:kabinet@azors.rs.ba; www.azors.rs.ba тел/факс: +387 51 228-910, 228-920 REPUBLIC OF SRPSKA The Insurance

Више

Службени гласник РС : 086/2016 Датум : На основу члана 5. став 1, а у вези са чланом 79. став 1. Закона о јавним предузећима ( Службен

Службени гласник РС : 086/2016 Датум : На основу члана 5. став 1, а у вези са чланом 79. став 1. Закона о јавним предузећима ( Службен Службени гласник РС : 086/2016 Датум : 21.10.2016 3510 На основу члана 5. став 1, а у вези са чланом 79. став 1. Закона о јавним предузећима ( Службени гласник РС, број 15/16) и члана 43. став 1. Закона

Више

Zakon o mirovanju i otpisu duga po osnovu doprinosa za obavezno socijalno osiguranje

Zakon o mirovanju i otpisu duga po osnovu doprinosa za obavezno socijalno osiguranje AKTIVA sistem doo, Novi Sad Osnivanje preduzeća i radnji, Računovodstvena agencija, Poresko savetovanje Propisi besplatno www.aktivasistem.com Obrasci besplatno ZAKON O MIROVANJU I OTPISU DUGA PO OSNOVU

Више

NACRT UGOVORA O STATUSNOJ PROMENI_pripajanje

NACRT UGOVORA O STATUSNOJ PROMENI_pripajanje На основу члана 486, 490. и 491. Закона о привредним друштвима ( Сл. гласник РС бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 др. закон и 5/2015) и члана 22. и 69. Закона о јавним предузећима ( Сл. гласник РС бр. 15/2016)

Више

OSNIVANJE I REGISTRACIJA UDRUŽENJA GRAÐANA SA POSEBNIM OSVRTOM NA SPORTSKE KLUBOVE Advokatska firma SAJIÆ o.d. Banja Luka Knežopoljska br. 10, Banja L

OSNIVANJE I REGISTRACIJA UDRUŽENJA GRAÐANA SA POSEBNIM OSVRTOM NA SPORTSKE KLUBOVE Advokatska firma SAJIÆ o.d. Banja Luka Knežopoljska br. 10, Banja L OSNIVANJE I REGISTRACIJA UDRUŽENJA GRAÐANA SA POSEBNIM OSVRTOM NA SPORTSKE KLUBOVE Advokatska firma SAJIÆ o.d. Banja Luka Knežopoljska br. 10, Banja Luka, BiH tel: +387 51 227 620 fax: +387 51 227 623

Више

Na osnovu člana 7. stav 3, člana 101. i člana 107. Zakona o privrednim društvima ( Službeni glasnik Republike Srpske broj: 127/08, 58/09, 100/11 i 67/

Na osnovu člana 7. stav 3, člana 101. i člana 107. Zakona o privrednim društvima ( Službeni glasnik Republike Srpske broj: 127/08, 58/09, 100/11 i 67/ Na osnovu člana 7. stav 3, člana 101. i člana 107. Zakona o privrednim društvima ( Službeni glasnik Republike Srpske broj: 127/08, 58/09, 100/11 i 67/13), g-din, dana. godine, donosi: ODLUKU O OSNIVANJU

Више

Microsoft Word - 31 Mk-SR Pravilnik Obrasci O E-REV

Microsoft Word - 31 Mk-SR Pravilnik Obrasci O E-REV 20101563294 MINISTARSTVO UNUTRAŠNJIH POSLOVA Na osnovu člana 77. Zakona o oružju ( Službeni vesnik Republike Makedonije br.7/05,47/06, 42/07, 86/08 i 72/10), ministar unutrašnjih poslova, donosi PRAVILNIK

Више

04/2 br. 1613/19 ODLUKA o utvrdjivanju obrazaca zahteva za prijem u članstvo i ugovora o članstvu na Beogradskoj berzi a.d. Beograd OBJAVA ODLUKE Beog

04/2 br. 1613/19 ODLUKA o utvrdjivanju obrazaca zahteva za prijem u članstvo i ugovora o članstvu na Beogradskoj berzi a.d. Beograd OBJAVA ODLUKE Beog 04/2 br. 1613/19 ODLUKA o utvrdjivanju obrazaca zahteva za prijem u članstvo i ugovora o članstvu na Beogradskoj berzi a.d. Beograd OBJAVA ODLUKE Beogradske berze a.d. Beograd 01/1 br. 1613-1/19 10.4.2019.

Више

Microsoft Word - Pravilnik o politikama upravljanja sukobom interesa.doc

Microsoft Word - Pravilnik o politikama upravljanja sukobom interesa.doc P R A V I L N I K O POLITIKAMA UPRAVLJANJA SUKOBOM INTERESA Brokersko-dilerskog društva SBD Broker a.d. Subotica 1 Na osnovu člana 27. Pravilnika o organizacionim zahtevima za pružanje investicionih usluga

Више

На основу члана 7. став 2. тачка 7, члана 9. став 1. тачка 2. Закона о друштвима за осигурање ("Службени гласник Републике Српске", број: 17/05, 1/06,

На основу члана 7. став 2. тачка 7, члана 9. став 1. тачка 2. Закона о друштвима за осигурање (Службени гласник Републике Српске, број: 17/05, 1/06, На основу члана 7. став 2. тачка 7, члана 9. став 1. тачка 2. Закона о друштвима за осигурање ("Службени гласник Републике Српске", број: 17/05, 1/06, 64/06 и 74/10) и члана 16. став 1. тачка 2. Статута

Више

Na osnovu člana 19 sta1 tačka 2 Zakona o zaštiti depozita (»Službeni list CG«, br

Na osnovu  člana 19 sta1 tačka 2 Zakona o zaštiti depozita (»Službeni list CG«, br NESLUŽBENI PREČIŠĆENI TEKST Odluku o bližim uslovima, načinu i postupku isplate garantovanih depozita ("Službeni list Crne Gore", br. 76/17, 86/17 i 17/19) Član 1 Ovom odlukom se bliže uređuju uslovi,

Више

ВАЖИ ЗА СВЕ БАНКЕ

ВАЖИ ЗА СВЕ БАНКЕ Службени гласник РС, бр. 21/2019 На основу члана 18. став 1. тачка 3) Закона о Народној банци Србије ( Службени гласник РС, бр. 72/2003, 55/2004, 85/2005 др. закон, 44/2010, 76/2012, 106/2012, 14/2015

Више

Advokatska kancelarija Blagojević, Banja Luka

Advokatska kancelarija Blagojević, Banja Luka ZAKON O ROKOVIMA IZMIRENjA NOVČANIH OBAVEZA U POSLOVNIM TRANSAKCIJAMA ("Sl. glasnik RS", br. 31/2018) Član 1 Ovim zakonom uređuju se rokovi izmirenja novčanih obaveza u poslovnim transakcijama i pravne

Више

ZAKON O SOCIJALNO-EKONOMSKOM SAVETU ("Sl. glasnik RS", br. 125/2004) I UVODNE ODREDBE Član 1 Ovim zakonom se ureďuju osnivanje, registracija, delokrug

ZAKON O SOCIJALNO-EKONOMSKOM SAVETU (Sl. glasnik RS, br. 125/2004) I UVODNE ODREDBE Član 1 Ovim zakonom se ureďuju osnivanje, registracija, delokrug ZAKON O SOCIJALNO-EKONOMSKOM SAVETU ("Sl. glasnik RS", br. 125/2004) I UVODNE ODREDBE Član 1 Ovim zakonom se ureďuju osnivanje, registracija, delokrug i način rada, finansiranje i druga pitanja značajna

Више

Microsoft Word - 05 e Pravilnik o radnoj knjizici

Microsoft Word - 05 e Pravilnik o radnoj knjizici Na osnovu člana 133. stav 4. Zakona o radu ( Službene novine Federacije BiH, broj 43/99), federalni ministar socijalne politike, raseljenih osoba i izbjeglica, donosi PRAVILNIK O RADNOJ KNJIŽICI * I -

Више

Predlog Nacrta ZoSO

Predlog Nacrta ZoSO ПРЕДЛОГ ПРЕДНАЦРТА ЗАКОНА О СТУДЕНТСКОМ ОРГАНИЗОВАЊУ Београд, фебруар 2013. године I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ Члан 1. Овим законом се уређује институционални оквир за студентско организовање на самосталним високошколским

Више

ZAKON O POLITIČKIM STRANKAMA (2009) ZAKON O POLITIČKIM STRANKAMA "Službeni glasnik RS", br. 36/2009 od 15.maja godine I. OSNOVNE ODREDBE Predmet

ZAKON O POLITIČKIM STRANKAMA (2009) ZAKON O POLITIČKIM STRANKAMA Službeni glasnik RS, br. 36/2009 od 15.maja godine I. OSNOVNE ODREDBE Predmet ZAKON O POLITIČKIM STRANKAMA "Službeni glasnik RS", br. 36/2009 od 15.maja 2009. godine I. OSNOVNE ODREDBE Predmet zakona Član 1. Ovim zakonom uređuje se osnivanje i pravni položaj političkih stranaka,

Више

Pravilnik o uslovima i postupku dodjeljivanja zvanja i pravima profesora emeritusa

Pravilnik o uslovima i postupku dodjeljivanja zvanja i pravima profesora emeritusa УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ СЕНАТ УНИВЕРЗИТЕТА П Р А В И Л Н И К О УСЛОВИМА И ПОСТУПКУ ДОДЈЕЉИВАЊА ЗВАЊА И ПРАВИМА ПРОФЕСОРА ЕМЕРИТУСА Бања Лука, октобар 2017. године На основу члана 86. став (3) Закона о

Више



 42. Na osnovu člana 95 tačke 3 Ustava Crne Gore donosim UKAZ O PROGLAŠENJU ZAKONA O OBJAVLJIVANJU PROPISA I DRUGIH AKATA ("Službeni list Crne Gore", br. 005/08 od 23.01.2008) Proglašavam Zakon o objavljivanju

Више

И З В Ј Е Ш Т А Ј

И З В Ј Е Ш Т А Ј РЕПУБЛИКА СРПСКА Бања Лука Бана Милосављевића 8/II e-mail: kabinet@azors.rs.ba; www.azors.rs.ba тел/факс: +387 51 228-910, 228-920 REPUBLIC OF SRPSKA The Insurance Agency of Republic of Srpska Banja Luka

Више

РЕПУБЛИКА СРПСКА Агенција за осигурање Републике Српске Бања Лука Бана Милосављевића 8/II тел/факс: +387

РЕПУБЛИКА СРПСКА Агенција за осигурање Републике Српске Бања Лука Бана Милосављевића 8/II     тел/факс: +387 РЕПУБЛИКА СРПСКА Бања Лука Бана Милосављевића 8/II e-mail: kabinet@azors.rs.ba; www.azors.rs.ba тел/факс: +387 51 228-910, 228-920 REPUBLIC OF SRPSKA The Insurance Agency of Republic of Srpska Banja Luka

Више

749. Na osnovu člana 88 tačke 2 Ustava Republike Crne Gore donosim UKAZ O PROGLAŠENJU ZAKONA O PROCJENI UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU Proglašavam Zakon o

749. Na osnovu člana 88 tačke 2 Ustava Republike Crne Gore donosim UKAZ O PROGLAŠENJU ZAKONA O PROCJENI UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU Proglašavam Zakon o 749. Na osnovu člana 88 tačke 2 Ustava Republike Crne Gore donosim UKAZ O PROGLAŠENJU ZAKONA O PROCJENI UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU Proglašavam Zakon o procjeni uticaja na životnu sredinu, koji je donijela

Више

ZAKON O INOVATIVNOJ DJELATNOSTI I. OSNOVNE ODREDBE Predmet ( Službeni list CG, broj 42/16) Član 1 Ovim zakonom uređuje se organizacija, uslovi i način

ZAKON O INOVATIVNOJ DJELATNOSTI I. OSNOVNE ODREDBE Predmet ( Službeni list CG, broj 42/16) Član 1 Ovim zakonom uređuje se organizacija, uslovi i način ZAKON O INOVATIVNOJ DJELATNOSTI I. OSNOVNE ODREDBE Predmet ( Službeni list CG, broj 42/16) Član 1 Ovim zakonom uređuje se organizacija, uslovi i način finansiranja inovativne djelatnosti, kao i druga pitanja

Више

76.1.1

76.1.1 4 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број 76 14.8.2017. V Задужује се Министарство за избјеглице и расељена лица Републике Српске да са корисницима ових станова закључи уговор о закупу у складу са Законом

Више

PRAVILNIK O NAČINU VOĐENjA REGISTRA UDRUŽENjA I FONDACIJA BOSNE I HERCEGOVINE I STRANIH MEĐUNARODNIH UDRUŽENjA I FONDACIJA I DRUGIH NEPROFITNIH ORGANI

PRAVILNIK O NAČINU VOĐENjA REGISTRA UDRUŽENjA I FONDACIJA BOSNE I HERCEGOVINE I STRANIH MEĐUNARODNIH UDRUŽENjA I FONDACIJA I DRUGIH NEPROFITNIH ORGANI PRAVILNIK O NAČINU VOĐENjA REGISTRA UDRUŽENjA I FONDACIJA BOSNE I HERCEGOVINE I STRANIH MEĐUNARODNIH UDRUŽENjA I FONDACIJA I DRUGIH NEPROFITNIH ORGANIZACIJA ("Sl. glasnik BiH I - OPŠTE ODREDBE", br. 68/2018)

Више

ODLUKA O OTUĐENJU GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA U JAVNOJ SVOJINI GRADA NOVOG SADA ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 11/2015, 8/2016 i 74/2016) I OPŠTE ODREDB

ODLUKA O OTUĐENJU GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA U JAVNOJ SVOJINI GRADA NOVOG SADA (Sl. list Grada Novog Sada, br. 11/2015, 8/2016 i 74/2016) I OPŠTE ODREDB ODLUKA O OTUĐENJU GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA U JAVNOJ SVOJINI GRADA NOVOG SADA ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 11/2015, 8/2016 i 74/2016) I OPŠTE ODREDBE Član 1 Ovom odlukom uređuju se postupak, uslovi,

Више

Crna Gora AGENCIJA ZA ELEKTRONSKE MEDIJE Broj: / 1 0 Podgorica, godine Na osnovu člana 40 čl. 109 stav 1, alineja 4 Zakona o elek

Crna Gora AGENCIJA ZA ELEKTRONSKE MEDIJE Broj: / 1 0 Podgorica, godine Na osnovu člana 40 čl. 109 stav 1, alineja 4 Zakona o elek Crna Gora AGENCIJA ZA ELEKTRONSKE MEDIJE Broj: 0 2-2 4 3 / 1 0 Podgorica, 28.12.2017.godine Na osnovu člana 40 čl. 109 stav 1, alineja 4 Zakona o elektronskim medijima ("SI. list Crne Gore", br. 46/10,

Више

novi logo mg

novi logo mg REPUBLIKA SRPSKA Banja Luka Bana Milosavljevića 8/II e-mail: kabinet@azors.rs.ba; www.azors.rs.ba tel/faks: +387 51 228-910, 228-920 REPUBLIC OF SRPSKA The Insurance Agency of Republic of Srpska Banja

Више

ODLUKA O RASKOPAVANJU POVRŠINA JAVNE NAMENE ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 12/2011, 56/2012, 13/2014, 69/2014 i 74/2016) I OPŠTE ODREDBE Član 1 Ovo

ODLUKA O RASKOPAVANJU POVRŠINA JAVNE NAMENE (Sl. list Grada Novog Sada, br. 12/2011, 56/2012, 13/2014, 69/2014 i 74/2016) I OPŠTE ODREDBE Član 1 Ovo ODLUKA O RASKOPAVANJU POVRŠINA JAVNE NAMENE ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 12/2011, 56/2012, 13/2014, 69/2014 i 74/2016) I OPŠTE ODREDBE Član 1 Ovom odlukom uređuju se uslovi i način organizovanja poslova

Више

Microsoft Word - Program za polaganje strucnog ispita za obavljanje poslova posredovanja u osiguranju.doc

Microsoft Word - Program za polaganje strucnog ispita za obavljanje poslova posredovanja u osiguranju.doc ПРОГРАМ ЗА ПОЛАГАЊЕ СТРУЧНОГ ИСПИТА ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА ПОСРЕДОВАЊА У ОСИГУРАЊУ I. ПРАВО ОСИГУРАЊА 1. ризик 2. појам осигурања 3. врсте осигурања основне подјеле 4. осигурани случај 5. полиса осигурања

Више

Advokatska kancelarija Blagojević, Banja Luka

Advokatska kancelarija Blagojević, Banja Luka ZAKON O PRAVOSUDNOM ISPITU U REPUBLICI SRPSKOJ ("Sl. glasnik RS", br. 58/2016) Član 1 Ovim zakonom uređuju se uslovi i način polaganja pravosudnog ispita u Republici Srpskoj. Član 2 Na pravosudnom ispitu

Више

Microsoft Word - 3. Pravilnik o licenciranju klubova

Microsoft Word - 3. Pravilnik o licenciranju klubova П Р Е Д Л О Г На основу чл.100. Закона о спорту ( Службени гласник Републике Србије, број 10/2016) и чл.46 ст.1 т.3 Статута Атлетског Савеза Србије, Управни одбор Атлетског Савеза Србије, на седници одржаној

Више

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ На основу члана 43 став 1 тачка 4 Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености ( Сл. гласник РС, бр. 36/09, 88/10, 38/1 и 113/17), члана 30 Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању

Више

На основу члана 65. став 1. и 5. Закона о високом образовању ( Службени гласник РС, број 88/2017, 27/ др. закон и 73/2018) и члана 46. став 1. т

На основу члана 65. став 1. и 5. Закона о високом образовању ( Службени гласник РС, број 88/2017, 27/ др. закон и 73/2018) и члана 46. став 1. т На основу члана 65. став 1. и 5. Закона о високом образовању ( Службени гласник РС, број 88/2017, 27/2018 - др. закон и 73/2018) и члана 46. став 1. тачка 48. Статута Универзитета у Нишу ( Гласник Универзитета

Више

ШИФРА:IV-34 РЕПУБЛИКА СРБИЈА АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА ГРАД НОВИ САД ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ ЗАХТЕВ ЗА OДОБРЕЊЕ ЗА ОБАВЉАЊЕ ТАКСИ ПРЕ

ШИФРА:IV-34 РЕПУБЛИКА СРБИЈА АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА ГРАД НОВИ САД ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ ЗАХТЕВ ЗА OДОБРЕЊЕ ЗА ОБАВЉАЊЕ ТАКСИ ПРЕ ШИФРА:IV-34 РЕПУБЛИКА СРБИЈА АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА ГРАД НОВИ САД ГРАДСКА УПРАВА ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ ЗАХТЕВ ЗА OДОБРЕЊЕ ЗА ОБАВЉАЊЕ ТАКСИ ПРЕВОЗА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА НОВОГ САДА, ДОДЕЛУ БРОЈА КРОВНЕ

Више

Pravilink o izvještavanju

Pravilink o izvještavanju 1303. Na osnovu čl. 126, 127, 147 i 177 stav 1 tačka 4 Zakona o osiguranju ("Sl. list RCG", br. 78/06, 19/07, "Sl. list Crne Gore", br. 53/09, 73/10, 40/11, 45/12, 6/13, 55/16) i člana 16 stav 1 tačka

Више

POKRAJINSKA SKUPŠTINSKA ODLUKA O OSNIVANJU FONDA "EVROPSKI POSLOVI" AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ("Sl. list AP Vojvodine", br. 13/2009 i 2/2010) I OP

POKRAJINSKA SKUPŠTINSKA ODLUKA O OSNIVANJU FONDA EVROPSKI POSLOVI AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE (Sl. list AP Vojvodine, br. 13/2009 i 2/2010) I OP POKRAJINSKA SKUPŠTINSKA ODLUKA O OSNIVANJU FONDA "EVROPSKI POSLOVI" AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ("Sl. list AP Vojvodine", br. 13/2009 i 2/2010) I OPŠTE ODREDBE Član 1 Radi praćenja, proučavanja i implementacije

Више

Microsoft Word - ZAKON o akcijskom fondu.doc

Microsoft Word - ZAKON o akcijskom fondu.doc ZAKON O AKCIJSKOM FONDU ("Sl. glasnik RS", br. 38/2001 i 45/2005) Osnivanje Član 1 Osniva se Akcijski fond Republike Srbije (u daljem tekstu: Akcijski fond). Druga pravna lica ne mogu koristiti naziv akcijski

Више

На основу члана 13

На основу члана 13 На основу члана 31. став 6. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју ( Службени гласник РС, број 10/13), Министар пољопривреде, шумарства и водопривреде, доноси П Р А В И Л Н И К O УСЛОВИМА,

Више

ODLUKA O POSTAVLJANJU SISTEMA JAVNIH BICIKALA NA TERITORIJI GRADA BEOGRADA ("Sl. list grada Beograda", br. 103/2018 i 118/2018) I OSNOVNE ODREDBE Član

ODLUKA O POSTAVLJANJU SISTEMA JAVNIH BICIKALA NA TERITORIJI GRADA BEOGRADA (Sl. list grada Beograda, br. 103/2018 i 118/2018) I OSNOVNE ODREDBE Član ODLUKA O POSTAVLJANJU SISTEMA JAVNIH BICIKALA NA TERITORIJI GRADA BEOGRADA ("Sl. list grada Beograda", br. 103/2018 i 118/2018) I OSNOVNE ODREDBE Član 1 Ovom odlukom propisuju se uslovi i način postavljanja

Више

Nacrt, Na osnovu člana 4.2, 4.3 i 7. Zakona o prijenosu, regulatoru i operatoru sistema električne energije u Bosni i Hercegovini ( Službe

Nacrt, Na osnovu člana 4.2, 4.3 i 7. Zakona o prijenosu, regulatoru i operatoru sistema električne energije u Bosni i Hercegovini ( Službe Na osnovu člana 4.2, 4.3 i 7. Zakona o prijenosu, regulatoru i operatoru sistema električne energije u Bosni i Hercegovini ( Službeni glasnik BiH, br. 7/02, 13/03, 76/09 i 1/11), člana 14. Statuta Državne

Више

Na osnovu tače 7

Na osnovu tače 7 BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE FEDERALNI ZAVOD ZA STATISTIKU VODIČ ZA PRISTUP INFORMACIJAMA Decembar 2013.godine Na osnovu člana 20. Zakona o slobodi pristupa informacijama u Federaciji

Више

РЕПУБЛИКА СРПСКА МИНИСТАРСТВО ПРОСВЈЕТЕ И КУЛТУРЕ АРХИВ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ УПУТСТВО О САДРЖАЈУ И НАЧИНУ ВОЂЕЊА ЕВИДЕНЦИЈЕ ДОКУМЕНТАРНЕ ГРАЂЕ У ПРИВАТНОМ

РЕПУБЛИКА СРПСКА МИНИСТАРСТВО ПРОСВЈЕТЕ И КУЛТУРЕ АРХИВ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ УПУТСТВО О САДРЖАЈУ И НАЧИНУ ВОЂЕЊА ЕВИДЕНЦИЈЕ ДОКУМЕНТАРНЕ ГРАЂЕ У ПРИВАТНОМ РЕПУБЛИКА СРПСКА МИНИСТАРСТВО ПРОСВЈЕТЕ И КУЛТУРЕ АРХИВ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ УПУТСТВО О САДРЖАЈУ И НАЧИНУ ВОЂЕЊА ЕВИДЕНЦИЈЕ ДОКУМЕНТАРНЕ ГРАЂЕ У ПРИВАТНОМ ВЛАСНИШТВУ На основу члана 50. став 3. Закона о архивској

Више

Preuzeto iz elektronske pravne baze Paragraf Lex izvor: ZAKON O USLOVIMA ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA SA STRANIM DRŽAVLJANIMA ("Sl. lis

Preuzeto iz elektronske pravne baze Paragraf Lex izvor:   ZAKON O USLOVIMA ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA SA STRANIM DRŽAVLJANIMA (Sl. lis Preuzeto iz elektronske pravne baze Paragraf Lex izvor: www.paragraf.rs ZAKON O USLOVIMA ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA SA STRANIM DRŽAVLJANIMA ("Sl. list SFRJ", br. 11/78 i 64/89, "Sl. list SRJ", br. 42/92,

Више

Na osnovu Člana 34. Statuta Fudbalskog saveza Crne Gore, Izvršni odbor Fudbalskog saveza Crne Gore, na sjednici održanoj godine, donio je P

Na osnovu Člana 34. Statuta Fudbalskog saveza Crne Gore, Izvršni odbor Fudbalskog saveza Crne Gore, na sjednici održanoj godine, donio je P Na osnovu Člana 34. Statuta Fudbalskog saveza Crne Gore, Izvršni odbor Fudbalskog saveza Crne Gore, na sjednici održanoj 11.06.2015.godine, donio je P R A V I L N I K O DOZVOLAMA ZA RAD FUDBALSKIH TRENERA

Више

На основу члана 15. и члана 59. став 2. Закона о Агенцији за борбу против корупције ( Службени гласник РС, бр. 97/08, 53/10, 66/11 - одлука УС, 67/13

На основу члана 15. и члана 59. став 2. Закона о Агенцији за борбу против корупције ( Службени гласник РС, бр. 97/08, 53/10, 66/11 - одлука УС, 67/13 На основу члана 15. и члана 59. став 2. Закона о Агенцији за борбу против корупције ( Службени гласник РС, бр. 97/08, 53/10, 66/11 - одлука УС, 67/13 - одлука УС, 112/13 - аутентично тумачење и 8/15 -

Више

BOSNA I HERCEGOVINA БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА Brčko distrikt BiH Брчко дистрикт БиХ SKUPŠTINA СКУПШТИНА BRČKO DISTRIKTA BiH БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ Mladena Magl

BOSNA I HERCEGOVINA БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА Brčko distrikt BiH Брчко дистрикт БиХ SKUPŠTINA СКУПШТИНА BRČKO DISTRIKTA BiH БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ Mladena Magl BOSNA I HERCEGOVINA БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА Brčko distrikt BiH Брчко дистрикт БиХ SKUPŠTINA СКУПШТИНА BRČKO DISTRIKTA BiH БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ Mladena Maglova 2, 76100 Brčko distrikt BiH, telefon i faks: 049/215-516

Више

На основу члана 84. став 6. и члана 91а став 3. Закона о ветеринарству ( Службени гласник РС, бр. 91/05 и 30/10), Министар пољопривреде, шумарства и в

На основу члана 84. став 6. и члана 91а став 3. Закона о ветеринарству ( Службени гласник РС, бр. 91/05 и 30/10), Министар пољопривреде, шумарства и в На основу члана 84. став 6. и члана 91а став 3. Закона о ветеринарству ( Службени гласник РС, бр. 91/05 и 30/10), Министар пољопривреде, шумарства и водопривреде доноси П Р А В И Л Н И К О НАЧИНУ ОБЕЛЕЖАВАЊА

Више

Na osnovu člana 26 stav 4 Statuta Crnogorske akademije nauka i umjetnosti, Predsjedništvo CANU, na sjednici održanoj 24. maja godine, donijelo j

Na osnovu člana 26 stav 4 Statuta Crnogorske akademije nauka i umjetnosti, Predsjedništvo CANU, na sjednici održanoj 24. maja godine, donijelo j Na osnovu člana 26 stav 4 Statuta Crnogorske akademije nauka i umjetnosti, Predsjedništvo CANU, na sjednici održanoj 24. maja 2018. godine, donijelo je PRAVILNIK o radu odbora Crnogorske akademije nauka

Више

Politika pridruživanja i razvrstavanja naloga - u primeni od godine

Politika pridruživanja i razvrstavanja naloga - u primeni od godine Prilog 2 Pravila poslovanja pri pružanju investicionih usluga, usvojena na sednici Izvršnog odbora, održanoj dana 22.01.2019. godine (br. IO_2_19/5 od 22.01.2019. godine). POLITIKA PRIDRUŽIVANJA I RAZVRSTAVANJA

Више

На основу члана 43

На основу члана 43 На основу члана 43 став 1 тачка 7 Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености ( Сл. гласник РС, бр. 36/09, 88/10 и 38/15), члана 11 став 1 тачка 3 Закона о професионалној рехабилитацији и

Више

РЕПУБЛИКА СРБИЈА АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА ГРАДСКА УПРАВА ГРАД СОМБОР ОДЕЉЕЊЕ ЗА КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ, ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ И СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ ЗАХТЕВ

РЕПУБЛИКА СРБИЈА АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА ГРАДСКА УПРАВА ГРАД СОМБОР ОДЕЉЕЊЕ ЗА КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ, ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ И СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ ЗАХТЕВ РЕПУБЛИКА СРБИЈА АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА ГРАДСКА УПРАВА ГРАД СОМБОР ОДЕЉЕЊЕ ЗА КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ, ИМОВИНСКО-ПРАВНЕ И СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ ЗАХТЕВ ЗА РЕГИСТРАЦИЈУ СТАМБЕНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ Молим да региструјете

Више

Microsoft Word Izmena br. 5.doc

Microsoft Word Izmena br.  5.doc КОМИСИЈА ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ Број ЈН: 65/61 Датум: 24.10.2016. Измена бр. 5 Поштовани, Јавно предузеће ГРАДСКО СТАМБЕНО, Београд, као наручилац у отвореном поступку јавне набавке радова Извођење радова на

Више

Na osnovu člana 34. stav 3. Zakona o energetici ( "Službeni glasnik RS", broj 145/14), Ministar rudarstva i energetike donosi Pravilnik o energetskoj

Na osnovu člana 34. stav 3. Zakona o energetici ( Službeni glasnik RS, broj 145/14), Ministar rudarstva i energetike donosi Pravilnik o energetskoj Na osnovu člana 34. stav 3. Zakona o energetici ( "Službeni glasnik RS", broj 145/14), Ministar rudarstva i energetike donosi Pravilnik o energetskoj dozvoli Pravilnik je objavljen u "Službenom glasniku

Више

Registracija d.o.o. U Općini Centar

Registracija d.o.o. U Općini Centar VODIČ ZA REGISTRACIJU D.O.O. Odsjek za lokalni ekonomski razvoj 1 ŠTA JE D.O.O.? Društvo sa ograničenom odgovornošću (eng. Limited liability company (LLC), je društvo u kojem svaki član društva ima učešće

Више

PREDLOG Z A K O N O IZMENI ZAKONA O REPUBLIČKIM ADMINISTRATIVNIM TAKSAMA Član 1. U Zakonu o republičkim administrativnim taksama ( Službeni glasnik RS

PREDLOG Z A K O N O IZMENI ZAKONA O REPUBLIČKIM ADMINISTRATIVNIM TAKSAMA Član 1. U Zakonu o republičkim administrativnim taksama ( Službeni glasnik RS PREDLOG Z A K O N O IZMENI ZAKONA O REPUBLIČKIM ADMINISTRATIVNIM TAKSAMA Član 1. U Zakonu o republičkim administrativnim taksama ( Službeni glasnik RS, br. 43/03, 51/03-ispravka, 61/05, 101/05-dr. zakon,

Више

Град Београд Градска управа Секретаријат за социјалну заштиту Сектор за социјалну и борачко-инвалидску заштиту Ул. 27.марта 43-45, Београд ОБРАЗ

Град Београд Градска управа Секретаријат за социјалну заштиту Сектор за социјалну и борачко-инвалидску заштиту Ул. 27.марта 43-45, Београд ОБРАЗ Град Београд Градска управа Секретаријат за социјалну заштиту Сектор за социјалну и борачко-инвалидску заштиту Ул. 27.марта 43-45, 11000 Београд ОБРАЗАЦ БР. 1 (за лица која право остварују први пут) Број

Више

На основу одредаба члана 490. став 1. тачка 1), а у вези са чланом 491. и 495. Закона о привредним друштвима (''Службени гласник РС'' бр. 36/2011, 99/

На основу одредаба члана 490. став 1. тачка 1), а у вези са чланом 491. и 495. Закона о привредним друштвима (''Службени гласник РС'' бр. 36/2011, 99/ На основу одредаба члана 490. став 1. тачка 1), а у вези са чланом 491. и 495. Закона о привредним друштвима (''Службени гласник РС'' бр. 36/2011, 99/2011 и 83/2014 др. закон) (даље: Закон ) и на основу

Више