ГОДИНА MMXVIII 26. МАРТ ГОДИНЕ БРОЈ 15 ЦЕНА ОВОГ БРОЈА ЈЕ 50 ДИНАРА, ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА ЈЕ ДИНАРА САДРЖАЈ АКТА ОПШТИ

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "ГОДИНА MMXVIII 26. МАРТ ГОДИНЕ БРОЈ 15 ЦЕНА ОВОГ БРОЈА ЈЕ 50 ДИНАРА, ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА ЈЕ ДИНАРА САДРЖАЈ АКТА ОПШТИ"

Транскрипт

1 ГОДИНА MMXVIII 26. МАРТ ГОДИНЕ БРОЈ 15 ЦЕНА ОВОГ БРОЈА ЈЕ 50 ДИНАРА, ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА ЈЕ ДИНАРА САДРЖАЈ АКТА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 38. Решење о расподели средстава за суфинансирање пројеката из области културе страна Решење о одобравању резервације паркинг места на општим паркиралиштима страна Јавни конкурс за суфинансирање пројеката цркава и верских заједница из буџета општине Горњи Милановац у години страна Програм коришћења средстава за финансирање унапређења безбедности саобраћаја на путевима на територији општине Горњи Милановац у години страна Решење за сагласност на прву измену финансијског плана ОШ Десанка Максимовић за годину страна 6. АКТА ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ 32. Решење о расподели средстава у оквиру одобрених апропријација -основно образовање страна Решење о расподели средстава у оквиру одобрених апропријација -средње образовање страна 8.

2 Број 15/2018 Службени гласник општине Горњи Милановац Страна 2 АКТА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 38. Општинско веће Општине Горњи Милановац, поступајући по основу члана 46. Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС, број 129/07 и 83/ др. закон), члана 57. Статута општине Горњи Милановац ( Службени гласник општине Горњи Милановац" број 23/2016) и члана 4. и 26. Одлуке о Општинском већу општине Горњи Милановац ( Службени гласник Општине Горњи Милановац, број 24/08), у складу са Одлуком о условима и начину финансирања удружења из буџета општине Горњи Милановац ( Службени гласник општине Горњи Милановац, бр.2/2017) на предлог Комисије за оцењивање пројеката/програма удружења у области културе и пројеката заштите, очувања и управљања културно-историјским наслеђем цркава и верских заједница чије се суфинансирање обезбеђује на основу јавних конкурса из буџета општине Горњи Милановац, на седници одржаној 26. марта године, доноси: РЕШЕЊЕ o расподели средстава за суфинансирање пројеката удружења из области културе на територији општине Горњи Милановац у години удружења: Ред. Бр. 1. Средства у износу од ,оо динара распоређују се за реализацију пројеката/програма следећих Назив удружења Износ средства која се додељују у динарима 1. ПЕВАЧКА ГРУПА ТАКОВСКИ ЕХО ,00 2. НАСТЕАТАР НЕДОЗВАНИ ,00 3. УДРУЖЕЊЕ РАДНИКА УМЕТНИКА СРБИЈЕ ,00 4. КЊИЖЕВНО ДРУШТВО ЗАПИС ,00 5. КЊИЖЕВНИ КЛУБ МОМЧИЛО НАСТАСИЈЕВИЋ ,00 6. МУДРИЈАДА ,00 7. УДРУЖЕЊЕ ГРАЂАНА СРПСКИ HOLYWOOD ,00 8. УДРУЖЕЊЕ ЛИКОВНИК И ПРИМЕЊЕНИХ УМЕТНИКА ,00 9. ИЗВОРНА ГРУПА ЦРНУЋАНКА , ПОРОДИЦА БИСТРИХ ПОТОКА , КУД БРЂАНИ , КУД ТИПОПЛАСТИКА , СРПСКИ ФЕСТИВАЛ СВЕТСКЕ МУЗИКЕ , УДРУЖЕЊЕ МУЗИЧАРА ПЛИШАНИ МАЛИШАН , УДРУЖЕЊЕ ГРАЂАНА РЕКУЛТИВАТОР , УДРУЖЕЊЕ ЗА ПРИМЕНУ ИНФОРМАТИЧКИХ ТЕХНОЛОГИЈА РУДНЕТ , УДРУЖЕЊЕ СТВАРАЛАЦА ЛИКОВНЕ И ПРИМЕЊЕНЕ УМЕТНОСТИ И ТРАДИЦИОНАЛНИХ ЗАНАТА РУДНИЧКИ ВИДИЦИ , МИЛАНОВАЧКО ПОЗОРИШТЕ , УДРУЖЕЊЕ МУЗИЧАРА ТАКОВО ПЕВА РУЧИЋИ , УДРУЖЕЊЕ ГРАЂАНА ОМНИМИ , КУД ВИДОВДАН РУДНИК , УДРУЖЕЊЕ РУДНИЧАНА РУДНИЧКИ ЗАВИЧАЈ , УДРУЖЕЊЕ ЗА ПРЕПОРОД НАРОДНОГ ЖИВОТА РУДНИЧКА МОБА , КУД ШУМАДИЈА ,00 2. Одобрена средства су наменска средства и могу да се користе искључиво за реализацију одобреног програма и у складу са уговором који се закључује између Општине и Удружења а који у име Општине, са удружењем - носиоцем програма закључује Председник општине. 3. Позивају се овлашћена лица Удружења из става 1. да у року од 8 дана од дана пријема овог решења приступе ради закључења уговора о финансирању са Општином Горњи Милановац или ће се у противном сматрати да су одустали од одобрених средстава. Она удружења која су одлуком добила мањи износ средстава од тражених у обавези су да, пре закључења уговора о реализовању програма, ускладе буџет и план реализације програма са

3 Број 15/2018 Службени гласник општине Горњи Милановац Страна 3 висином додељених средстава и доставе га Општинској управи, у противном ће се сматрати да су одустали од закључења уговора. 4. Ово Решење служиће као основ кориснику за отварање наменског подрачуна код Управе за трезор, преко кога ће се, по закључењу уговора из тачке 3. овог Решења, на основу ваљане рачуноводствене документације вршити трансфер средстава кориснику Образложење Општинска управа Општине Горњи Милановац је 13. фебруара године, на основу Одлуке о условима и начину финансирања удружења из буџета општине Горњи Милановац ( Службени гласник општине Горњи Милановац, бр.2/2017) у даљем тексту Одлука, расписала Јавни конкурс за финансирање за финансирање програма/пројеката удружења из буџета општине Горњи Милановац у години који је истог дана објављен у листу Таковске новине и интернет презентацији општине Горњи Милановац. Комисија за оцењивање пројеката/програма удружења у области културе и пројеката заштите, очувања и управљања културно-историјским наслеђем цркава и верских заједница чије се суфинансирање обезбеђује на основу јавних конкурса из буџета општине Горњи Милановац, образована решењем Председника Општине Горњи Милановац бр / од године утврдила је Листу предлога пројеката удружења из области културе пристиглих на Јавном конкурсу за финансирање програма/пројеката удружења из буџета општине Горњи Милановац у години који испуњавају формалне услове конкурса Конкурса и исту објавила на интернет презентацији општине уз позив подносиоцима да поднесу евентуалне приговоре на листу у року од 5 дана од дана доношења. Од пристиглих 29 пријаве Друштво Српско руског пријатељства, Удружење македонаца Даме груев Србија, Удружење бораца Сабор Горњи Милановац, Друштво учитеља и Удружење Два бела голуба услове не испуњавају услове по јавном конкурсу из области културе. Комисија је такође ценила, да ли је сваки појединачни програм усклађен са општим интересом у култури, колики су квалитет и садржајна иновативност пројекта и капацитети потребни за његову реализацију, како је планиран буџет пројекта са становишта разрађености, усклађености са планом активности пројекта, економичности и укљученост више извора финансирања и колики је степен утицаја пројекта на квалитет културног живота заједнице. Како у остављеном року није било приговора, то је Комисија сачинила коначну Листу предлога пројеката удружења из области културе и исту упутила Општинском Већу на разматрање и усвајање у складу са Одлуком о условима и начину финансирања удружења из буџета општине Горњи Милановац. Општинско веће је уважавајући предлог Комисије донело одлуку о одобравању програма и расподели средстава по Јавном конкурсу као у диспозитиву на основу члана 13. Одлуке о условима и начину финансирања удружења из буџета општине Горњи Милановац ( Службени гласник општине Горњи Милановац, бр.2/2017). Правна поука: Решење је коначно у управном поступку и против њега се може покренути управни спор пред Управним судом у року од 30 дана од доношења. 39. ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ Број: /2018 од 26. марта године На основу члана 46. ст.1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник Републике Србије, број 129/07, 83/ др. закон и 101/ др. закон) члана 57. ст. 1. тачка 2. Статута општине Горњи Милановац ( Службени гласник општине Горњи Милановац, број 23/2016), члану 4. став 1. тачка 2. Одлуке о Општинском већу општине Горњи Милановац ( Службени гласник општине Горњи Милановац, број 24/2008) и члана 13. став 1. Одлуке о јавним паркиралиштима на територији општине Горњи Милановац ( Службени гласник општине Горњи Милановац, број 24/2017), по предлогу Савета за безбедност саобраћаја на путевима општине Горњи Милановац, Општинско веће општине Горњи Милановац, на седници одржаној дана 26. марта године, донело је РЕШЕЊЕ О ОДОБРАВАЊУ РЕЗЕРВАЦИЈЕ ПАРКИНГ МЕСТА НА ОПШТИМ ПАРКИРАЛИШТИМА У ГОРЊЕМ МИЛАНОВЦУ I Овим решењем одобрава се, у складу са чланом 13. став 1. Одлуке о јавним паркиралиштима на територији општине Горњи Милановац ( Службени гласник општине Горњи Милановац, број 24/2017) резервација паркинг места на општим паркиралиштима у Горњем Милановцу, следећим корисницима: 1. Општинској управи општине Горњи Милановац, 8 паркинг места на локацији у улици Таковској, преко пута зграде Општине, Таковска 2 и 2 места у улици Тихомира Матијевића бр. 4; 2. Служби за катастар непокретности Горњи Милановац, 1 паркинг место на локацији у улици Таковској, преко пута зграде Општине, Таковска 2;

4 Број 15/2018 Службени гласник општине Горњи Милановац Страна 4 3. Пореској управи, Филијали Горњи Милановац, 2 паркинг места на локацији у улици Таковској, преко пута зграде Општине, Таковска 2; 4. Полицијској станици Горњи Милановац, 10 паркинг места на локацији у улици Кнеза Александра Карађорђевића испред зграде Полицијске станице; 5. Основном суду у Горњем Милановцу, 2 паркинг места на локацији у улици Кнеза Александра Карађорђевића испред зграде Основног суда; 6. Прекршајном суду у Горњем Милановцу, 2 паркинг места на локацији у улици Кнеза Александра Карађорђевића испред зграде Основног суда; 7. Основном јавном тужилаштву у Горњем Милановцу, 2 паркинг места на локацији у улици Кнеза Александра Карађорђевића испред зграде Основног суда; II Решење доставити Јавном предузећу за изградњу општине Горњи Милановац, ради спровођења. III Ово решење објавити у "Службеном гласнику општине Горњи Милановац". 40. ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ Број: /2018 од 26. марта године Општинско веће Општине Горњи Милановац, на основу члана 9. Одлуке о условима и начину финансирања удружења из буџета Општине Горњи Милановац ("Сл. гласник општине Горњи Милановац", бр. 2/2017), Закона о црквама и верским заједницама ("Сл. гласник РС", бр. 36/2006) и члана 57. Статута општине Горњи Милановац ("Сл. гласник општине Горњи Милановац", бр. 23/2016), на седници одржаној године, расписује: ЈАВНИ КОНКУРС за суфинансирање пројеката цркава и верских заједница из буџета општине Горњи Милановац у години I - ОБИМ СРЕДСТАВА - Средства намењена за расподелу на основу овог јавног конкурса опредељена су Одлуком о буџету општине Горњи Милановац за годину ( Службени гласник општине Горњи Милановац, бр.26/2017) и износе ,оо динара Средства могу се користити искључиво за финансирање стварних трошкова неопходних за реализацију пројеката који су проверљиви, подржани оригиналном документацијом на основу чијих оверених копија се правдају. II УСЛОВИ ЗА УЧЕСНИКЕ КОНКУРСА: Право учешћа имају цркве и верске заједнице чије се седиште налазе на територији општине Горњи Милановац, за реализацију пројеката који за циљ имају заштиту, очување и управљање културно-историјским наслеђем, посебно непокретним културним добрима сакралног карактера, заштиту или изградњу, одржавање и обнову верских објеката, која се налазе на територији општине Горњи Милановац, под условом да имају шири друштвени значај за локалну заједницу. III- САДРЖИНА И ТРАЈАЊЕ ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКТА Пројекат подносиоца нарочито садржи назив и опис пројекта, територију на којој би се реализовао, време и дужину трајања, врсту и обим активности који би се вршили у току реализације и укупан број лица који је потребан за његово спровођење. Подносилац може учествовати са више пројеката на конкурсу, а средства из буџета општине Горњи Милановац додељују се за финансирање само једног пројекта. Прихватиће се само они пројекти чија реализација је остварива у текућој години, закључно са године. IV БЛИЖА МЕРИЛА И КРИТЕРИЈУМИ: референце: број лица која се укључују у пројекат, могућност развијања и одрживост; (предност имају пројекти који укључују већи број лица, односно чија реализација користи већем броју корисника и чије трајање и одрживост нису апсолутно условљени доделом тражених средстава ) циљеви који се постижу: обим задовољавања јавног интереса, степен унапређења стања у области у којој се програм спроводи, утицај на остварење потреба локалне заједнице (предност имају они пројекти чији циљеви

5 Број 15/2018 Службени гласник општине Горњи Милановац Страна 5 се могу извесније реализовати, односно којима се у већој мери унапређује стање у области од интереса, посебно квалитет живота локалне заједнице) суфинансирање програма из других извора: сопствених прихода, буџета Републике, фондова Европске уније, поклона, донација, легата, кредита и друго, у случају недостајућег дела средстава за финансирање програма (предност имају одрживи програми у којима је обезбеђено финансирање и из других извора изузев средстава која се потражују на конкурсу) законитост и ефикасност коришћења средстава и одрживост ранијих програма: да ли су раније коришћена средства Општине и ако јесу, да ли су испуњене уговорне обавезе (овај критеријум се цени према извештајима о досадашњем коришћењу средстава из буџета Општине) V ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА И РОК ЗА ПРИЈАВУ: попуњен образац за подношење пројекта са припадајућим прилозима, Пријаве морају бити у затвореној коверти и са назнаком: "Пријава за Јавни конкурс за финансирање пројеката цркава и верских заједница из буџета општине Горњи Милановац у години- НЕ ОТВАРАТИ!". Пријаве се достављају на писарницу општине Горњи Милановац или поштом на адресу: Општина Горњи Милановац - Комисији за спровођење поступка конкурса за финансирање пројеката цркава и верских заједница, Горњи Милановац, Ул. Таковска број 2. Рок за подношење пријава је најкасније до_ године. Заинтересовани подносиоци могу преузети конкурсну документацију са званичне интернет презентације општине Неблаговремене и непотпуне пријаве, као и пријаве које нису у складу са условима јавног конкурса неће бити разматране. VI О предлозима пројеката одлучује посебна Комисија коју решењем именује председник општине у року од 60 дана од дана затварања Конкурса и утврђује: 1. листу предлога пројеката који не испуњавају формалне или друге услове јавног позива, 2. листе предлога пројеката који испуњавају услове јавног позива, по областима од јавног интереса. Листе се објављују на интернет страници Општине и на њих учесници Конкурса имају право приговорa у року од 5 дана од дана објављивања листе. Одлуку о приговору доноси Конкурсна комисија у року од 15 дана од дана пријема, а потом доставља Општинском већу коначне листе пријављених програма, које у накнадном року од 30 дана, доноси одлуку о избору програма. Средства која се одобре у складу са овом Конкурсом су наменска и могу да се користе искључиво за реализацију конкретног пројекта и у складу са уговором између Општине и корисника. Корисник је дужан да достави комплетну документацију потребну за одобравање преноса средстава за реализацију пројекта, најкасније до 15. децембра у години у којој се реализује програм. Корисник подноси годишњи извештај о реализацији пројекта и утрошку одобрених средстава, најкасније до 31. јануара наредне године, у односу на годину у којој се програм реализује. Контакт особа је Слободанка Петровић, број телефона 032/ , е-маил адреса: 41. ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ Број: /2018 од 26. марта године На основу чл ст. Закона о безбедности саобраћаја на путевима ( Службени гласник Републике Србије бр. 49/09, 53/10 и 101/11, 32/ одлука УС, 55/2014, 96/ др. закон и 9/ одлука УС), чл. 4. и 26. Одлуке о општинском већу општине Горњи Милановац ( Службени гласник општине Горњи Милановац бр.24/08) и чл. 57. Статута општине Горњи Милановац ( Службени гласник општине Горњи Милановац бр. 23/2016), Општинско веће Општине Горњи Милановац на седници одржаној 26.марта године, донело је: ПРОГРАМ КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ УНАПРЕЂЕЊА БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА НА ПУТЕВИМА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ У 2018.ГОДИНИ Члан 1. Средства остварена по основу чланова 17. и 18. Закона о безбедности саобраћаја на путевима намењених финансирање унапређења безбедности саобраћаја (30% од наплаћених казни за прекршаје предвиђеним

6 Број 15/2018 Службени гласник општине Горњи Милановац Страна 6 прописима о безбедности саобраћаја која припадају буџету јединице локалне самоуправе на чијој је територији прекршај учињен) у 2018.години, распоређују се на следећи начин: Мера Износ планираних средстава Израда Саобраћајне студије за насељено место Горњи Милановац и ,00 динара приступну саобраћајницу Набавка саобраћајне сигнализације ,00 динара (доплер радари и пера пешак ) Побољшање и модернизација саобраћајне сигнализације ,00 динара Текуће одржавање семафора ,00 динара Одржавање и поправка хоризонталне сигнализације ,00 динара Одржавање и поправка вертикалне сигнализације ,00 динара Санација улица ,00 динара Укупно: ,00 динара Члан 2. О реализацији овог Програма стараће се Одељење за финансије, рачуноводство и локалну пореску администрацију Општинске управе општине Горњи Милановац. Члан 3. Овај програм објавити у Службеном гласнику Општине Горњи Милановац. 42. ОПШТИНСКО ВЕЋЕОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ Број: /2018 од 26. марта Године На основу члана 57. Статута општине Горњи Милановац ( Сл. гласник општине Горњи Милановац, број 23/16), члана 5. Правилника о поступку доношења финансијских планова директних и индиректних корисника буџета ( Сл. гласник општине Горњи Милановац, број 17/13) и члана 4. и 26. Одлуке о Општинском већу општине Горњи Милановац ( Сл. гласник општине Горњи Милановац, број 24/08), Општинско веће општине Горњи Милановац на седници одржаној 26. марта године, донело је: Р Е Ш Е Њ Е 1. ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ на Прву измену финансијског плана ОШ Десанка Максимовић за годину, усвојену на Школском одбор43у ОШ Десанка Максимовић дана године под бројем 243/ Ово Решење објавити у Службеном гласнику општине Горњи Милановац. О б р а з л о ж е њ е На седници Школског одбора ОШ Десанка Максимовић, одржаној дана године под бројем 243/2018, усвојена је Прва измена финансијског плана ОШ Десанка Максимовић за годину и достављена Општинском већу општине Горњи Милановац на давање сагласности. Прва измена финансијског плана ОШ Десанка Максимовић за годину усклађена је са са Решењем о промени апропријације,које је донето под бројем /2018 ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ Број: /2018 од 26. марта године

7 Број 15/2018 Службени гласник општине Горњи Милановац Страна 7 АКТА ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ 32. Р е п у б л и к а С р б и ј а ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ Број: /2018 Датум: године ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ На основу члана 53. Закона о буџетском систему ( Сл. гласник РС, бр. 54/09,73/2010,101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015-др. закон, 103/2015, 99/2016 и 113/2017), Решења o квотама потрошње за буџетске кориснике за период године, члана 53. став 1. тачка 22. Статута општине Горњи Милановац ( Сл. гласник општине Горњи Милановац бр. 23/2016 ) Председник општине Горњи Милановац доноси РЕШЕЊЕ О РАСПОРЕДУ СРЕДСТАВА У ОКВИРУ ОДОБРЕНИХ АПРОПРИЈАЦИЈА РАЗДЕЛА 4, ГЛАВА 06, ФУНКЦИОНАЛНА КЛАСИФИКАЦИЈА 912 ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОГРАМ 9. ШИФРА 2002, ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 0001 ПО РЕШЕЊУ О КВОТАМА ПОТРОШЊЕ ЗА БУЏЕТСКЕ КОРИСНИКЕ ЗА ПЕРИОД ГОДИНУ Члан 1. Законом о буџетском систему дефинисано је да буџетски корисници врше плаћања до висине расхода који су одређени за тромесечни или неки други период, при чему се квоте потрошње одређују имајући у виду средства планирана у буџету, план извршења буџета и ликвидне могућности буџета. Обим потрошње по буџетским корисницима и наменама за период јануар јун године утврђен је у следећим износима: Р.бр. БУЏЕТСКИ КОРИСНИК Годишња апропријација Квота потрошње за период ОШ Краља Александра I , ,00 ОШ Момчило Настасијевић , ,00 ОШ Свети Сава , ,00 ОШ Десанка Максимовић , ,00 ОШ Иво Андрић Прањани , ,00 ОШ Арсеније Лома Рудник , ,00 ОШ Таковски устанак Таково , ,00 УКУПНО: , ,00 А ОСТАЛИ РАСХОДИ 472 Накнада за заштиту из буџета , ,00 Б УКУПНО: , ,00 УКУПНО (А+Б): , ,00 Члан 2. Обавезе према корисницима буџетских средстава извршаваће се сразмерно оствареним примањима буџета. Уколико се у периоду године смање примања буџета, издаци буџета ће се извршавати према приоритетима, и то: обавезе утврђене законским прописима, на постојећем нивоу и минимални стални трошкови неопходни за функционисање буџетских корисника. Члан 3. О извршењу овог решења стараће се Одељење за друштвене делатности и биће објављено у Службеном гласнику општине Горњи Милановац.

8 Број 15/2018 Службени гласник општине Горњи Милановац Страна Р е п у б л и к а С р б и ј а ОПШТИНА ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ Број: /2018 Датум: године ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ На основу члана 53. Закона о буџетском систему ( Сл. гласник РС, бр. 54/09, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015-др. закон, 103/2015, 99/2016 и 113/2017), Решења о квотама потрошње за буџетске кориснике за период године, члана 53. став 1. тачка 22. Статута општине Горњи Милановац ( Сл. гласник општине Горњи Милановац бр. 23/2016 ) Председник општине Горњи Милановац доноси РЕШЕЊЕ О РАСПОРЕДУ СРЕДСТАВА У ОКВИРУ ОДОБРЕНИХ АПРОПРИЈАЦИЈА РАЗДЕЛА 4, ГЛАВА 07, ФУНКЦИОНАЛНА КЛАСИФИКАЦИЈА 920 СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ, ПРОГРАМ 10. ШИФРА 2003, ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ 0001 ПО РЕШЕЊУ О КВОТАМА ПОТРОШЊЕ ЗА БУЏЕТСКЕ КОРИСНИКЕ ЗА ПЕРИОД ГОДИНУ Члан 1. Законом о буџетском систему дефинисано је да буџетски корисници врше плаћања до висине расхода који су одређени за тромесечни или неки други период, при чему се квоте потрошње одређују имајући у виду средства планирана у буџету, план извршења буџета и ликвидне могућности буџета. Обим потрошње по буџетским корисницима и наменама за период јануар јун године утврђен је у следећим износима: Р.бр. БУЏЕТСКИ КОРИСНИК Годишња апропријација Квота потрошње за период ТШ Јован Жујовић , ,00 2. Гимназија Таковскиустанак , ,00 3. ЕТШ Књаз Милош , ,00 УКУПНО: , ,00 А ОСТАЛИ РАСХОДИ 472 Накнада за заштиту из буџета , ,00 Б УКУПНО: , ,00 УКУПНО (А+Б): , ,00 Члан 2. Обавезе према корисницима буџетских средстава извршаваће се сразмерно оствареним примањима буџета. Уколико се у периоду године смање примања буџета, издаци буџета ће се извршавати према приоритетима, и то: обавезе утврђене законским прописима, на постојећем нивоу и минимални стални трошкови неопходни за функционисање буџетских корисника. Члан 3. О извршењу овог решења стараће се Одељење за друштвене делатности и биће објављено у Службеном гласнику општине Горњи Милановац. ИЗДАВАЧ: Општинска управа општине Горњи Милановац Администрација: Одељење за општу управу и послове органа општине Општинске управе Горњи Милановац, Одговорни уредник: Председник Општинског већа општине Горњи Милановац, Рачун за претплату: Приход општинских органа управе Горњи Милановац, бр Службени гласник општине Горњи Милановац уписан је у Регистар јавних гласила Решењем Министарства правде и локалне самоуправе број /

ЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ ГОДИНА MMXIХ 13. ФЕБРУАР ГОДИНЕ БРОЈ 2 ЦЕНА ОВОГ БРОЈА ЈЕ 50 ДИНАРА, ГОДИШЊА ПРЕТ

ЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ ГОДИНА MMXIХ 13. ФЕБРУАР ГОДИНЕ БРОЈ 2 ЦЕНА ОВОГ БРОЈА ЈЕ 50 ДИНАРА, ГОДИШЊА ПРЕТ www.gornjimilanovac.rs ЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ ГОДИНА MMXIХ 13. ФЕБРУАР 2019. ГОДИНЕ БРОЈ 2 ЦЕНА ОВОГ БРОЈА ЈЕ 50 ДИНАРА, ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА ЈЕ 1.000 ДИНАРА С А Д Р Ж А Ј АКТА ОПШТИНСКЕ

Више

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ ГОДИНА MMXVII БРОЈ ДЕЦЕМБАР 2017.ГОДИНЕ Цена овог броја је 50 динара Годишња претплата је динара

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ ГОДИНА MMXVII БРОЈ ДЕЦЕМБАР 2017.ГОДИНЕ Цена овог броја је 50 динара Годишња претплата је динара СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ ГОДИНА MMXVII БРОЈ 25 12. ДЕЦЕМБАР 2017.ГОДИНЕ Цена овог броја је 50 динара Годишња претплата је 1.000 динара АКТА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 133. економска класификација

Више

ЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ ГОДИНА MMXVIII 26. ЈУЛ ГОДИНЕ БРОЈ 24 ЦЕНА ОВОГ БРОЈА ЈЕ 50 ДИНАРА, ГОДИШЊА ПРЕТП

ЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ ГОДИНА MMXVIII 26. ЈУЛ ГОДИНЕ БРОЈ 24 ЦЕНА ОВОГ БРОЈА ЈЕ 50 ДИНАРА, ГОДИШЊА ПРЕТП www.gornjimilanovac.rs ЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ ГОДИНА MMXVIII 26. ЈУЛ 2018. ГОДИНЕ БРОЈ 24 ЦЕНА ОВОГ БРОЈА ЈЕ 50 ДИНАРА, ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА ЈЕ 1.000 ДИНАРА С А Д Р Ж А Ј 123. 124. АКТА ОПШТИНСКОГ

Више

ГЛАСНИК ЛУ ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ ГОДИНА MMXVIII 26. ЈУЛ ГОДИНЕ БРОЈ 24 ЦЕНА ОВОГ БРОЈА ЈЕ 50 ДИНАРА, ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА

ГЛАСНИК ЛУ ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ ГОДИНА MMXVIII 26. ЈУЛ ГОДИНЕ БРОЈ 24 ЦЕНА ОВОГ БРОЈА ЈЕ 50 ДИНАРА, ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА www.gornjimilanovac.rs ГЛАСНИК ЛУ ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ ГОДИНА MMXVIII 26. ЈУЛ 2018. ГОДИНЕ БРОЈ 24 ЦЕНА ОВОГ БРОЈА ЈЕ 50 ДИНАРА, ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА ЈЕ 1.000 ДИНАРА С А Д Р Ж А Ј 123. 124. АКТА ОПШТИНСКОГ

Више

На основу члана 6. Правилника о условима и критеријумима за доделу средстава дотација из буџета Града Новог Сада за реализацију програма манифестација

На основу члана 6. Правилника о условима и критеријумима за доделу средстава дотација из буџета Града Новог Сада за реализацију програма манифестација На основу члана 6. Правилника о условима и критеријумима за доделу средстава дотација из буџета Града Новог Сада за реализацију програма манифестација и догађаја из области привреде од значаја за Град

Више

Microsoft Word - ???????? ??????? - ??. 11.doc

Microsoft Word - ???????? ??????? - ??. 11.doc SLU@BENI GLASNIK OP[TINE GORWI MILANOVAC GODINA XIX BROJ 11 1. ЈУЛ 2010. GODINE Cena ovog broja je 50 dinara Godi{wa pretplata je 1.000 dinara АКТА ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ 607. Р е п у б л и к а С р б и ј

Више

На основу чл. 38. став 5. Закона о удружењима ( Сл.гласник РС бр 51/2009 и 99/2011- др.закон), Уредбе o средствима за подстицање програма или недостај

На основу чл. 38. став 5. Закона о удружењима ( Сл.гласник РС бр 51/2009 и 99/2011- др.закон), Уредбе o средствима за подстицање програма или недостај На основу чл. 38. став 5. Закона о удружењима ( Сл.гласник РС бр 51/2009 и 99/2011- др.закон), Уредбе o средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног

Више

Град Београд Градска управа Града Београда СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ Краљице Марије 1/XI Beograd тел.011/ факс: 011/ е-m

Град Београд Градска управа Града Београда СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ Краљице Марије 1/XI Beograd тел.011/ факс: 011/ е-m Град Београд Градска управа Града Београда СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ Краљице Марије 1/XI 11000 Beograd тел.011/715-7463 факс: 011/33-76-097 е-mail: sport@beograd.gov.rs w w w. b e o g r a d. r s

Више

412 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 20/ На основу члана 43. Закона о буџетском систему ( Сл. гласник РС бр. 54/2009, 73/2010, 101/201

412 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 20/ На основу члана 43. Закона о буџетском систему ( Сл. гласник РС бр. 54/2009, 73/2010, 101/201 412 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 20/2016 21.12.2016. 3. На основу члана 43. Закона о буџетском систему ( Сл. гласник РС бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 исправка, 108/2013,

Више

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БРОЈ II ОПШТИНЕ БАТОЧИНА ГОДИНА СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ БАТОЧИНА БАТОЧИНА године ГОДИНА БРОЈ 2 На основу чла

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БРОЈ II ОПШТИНЕ БАТОЧИНА ГОДИНА СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ БАТОЧИНА БАТОЧИНА године ГОДИНА БРОЈ 2 На основу чла ОПШТИНЕ 23.01.2018. године ГОДИНА 2018. БРОЈ 2 На основу члана 121. и 138. став 1. и 2. Закона о спорту,,службени гласник РС број 10/2016), члана 31.Правилника о о одобравању и финансирању програма којима

Више

На основу члана 7

На основу члана 7 На основу члана 7. Одлуке о начину финансирања пројеката невладиних организација на територији Градске општине Барајево (''Службени лист града Београд'' број 26/2014) Председник Градске општине Барајево,

Више

Конкурс за суфинансирање проjеката/програма у области jавног информисања

Конкурс за суфинансирање проjеката/програма у области jавног информисања На основу члана 18. и 19. Закона о јавном информисању и медијима ( Службени гласник РС, бр. 83/14 и 58/15 и 12/16 аутентично тумачење), члан 4, 5 и 6 Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање

Више

На основу члана 36

На основу члана 36 На основу члана 6. Одлуке о буџетском фонду за заштиту животне средине општине Кикинда ( Сл. лист општине Кикинда, број 28/09 и 10/10) и Програмa коришћења средстава буџетског фонда за заштиту и унапређење

Више

ГОДИНА MMXVIII 5. МАРТ ГОДИНЕ БРОЈ 13 ЦЕНА ОВОГ БРОЈА ЈЕ 50 ДИНАРА, ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА ЈЕ ДИНАРА САДРЖАЈ АКТА ОПШТИН

ГОДИНА MMXVIII 5. МАРТ ГОДИНЕ БРОЈ 13 ЦЕНА ОВОГ БРОЈА ЈЕ 50 ДИНАРА, ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА ЈЕ ДИНАРА САДРЖАЈ АКТА ОПШТИН www.gornjimilanovac.rs ГОДИНА MMXVIII 5. МАРТ 2018. ГОДИНЕ БРОЈ 13 ЦЕНА ОВОГ БРОЈА ЈЕ 50 ДИНАРА, ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА ЈЕ 1.000 ДИНАРА САДРЖАЈ АКТА ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 19. Решење о одређивању реона за избор чланова

Више

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ ГОДИНА MMXVII БРОЈ ДЕЦЕМБАР ГОДИНЕ Цена овог броја је 50 динара Годишња претплата је динар

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ ГОДИНА MMXVII БРОЈ ДЕЦЕМБАР ГОДИНЕ Цена овог броја је 50 динара Годишња претплата је динар СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ ГОДИНА MMXVII БРОЈ 27 27. ДЕЦЕМБАР 2017. ГОДИНЕ Цена овог броја је 50 динара Годишња претплата је 1.000 динара АКТА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 151. На основу члана 32. Закона

Више

Страна 428 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА БРОЈ 22 Датум: године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА ГОДИНА 2017 БРОЈ 22 КУРШУМЛИЈА Лист изла

Страна 428 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА БРОЈ 22 Датум: године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА ГОДИНА 2017 БРОЈ 22 КУРШУМЛИЈА Лист изла Страна 428 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА БРОЈ 22 Датум: 05.12.2017.године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА ГОДИНА 2017 БРОЈ 22 КУРШУМЛИЈА Лист излази према потреби 1. На основу одредби члана 37. Одлуке

Више

На основу члана 7

На основу члана 7 На основу члана 7. Одлуке о начину финансирања пројеката невладиних организација на територији Градске општине Барајево (''Службени лист града Београд'' број 26/2014) Председник Градске општине Барајево,

Више

П Р А В И Л Н И К о додели средстава за подстицање пројеката од јавног интереса које реализују удружења у области унапређења безбедности саобраћаја I.

П Р А В И Л Н И К о додели средстава за подстицање пројеката од јавног интереса које реализују удружења у области унапређења безбедности саобраћаја I. П Р А В И Л Н И К о додели средстава за подстицање пројеката од јавног интереса које реализују удружења у области унапређења безбедности саобраћаја I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ Предмет уређивања Члан 1. Овим правилником

Више

` w w w. b e o g r a d. r s УПУТСТВО ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКАТА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИМА ОМЛАДИНСКОГ СЕКТОРА У ГРАДУ БЕОГРАДУ КОЈИ ЋЕ СЕ С

` w w w. b e o g r a d. r s УПУТСТВО ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКАТА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИМА ОМЛАДИНСКОГ СЕКТОРА У ГРАДУ БЕОГРАДУ КОЈИ ЋЕ СЕ С ` w w w. b e o g r a d. r s УПУТСТВО ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКАТА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИМА ОМЛАДИНСКОГ СЕКТОРА У ГРАДУ БЕОГРАДУ КОЈИ ЋЕ СЕ СУФИНАНСИРАТИ И РЕАЛИЗОВАТИ У 2018. ГОДИНИ Б е о г р

Више

16

16 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН Година L Број 22. ТЕМЕРИН 28.11.2017. Примерак 100,00 динара 224. На основу члана 44. став 1. тачка 6. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник Републике Србије'',

Више

GLASNIK OP[TINE GORWI MILANOVAC GODINA XVII BROJ APRIL GODINE Cena ovog broja je 50 dinara Godi{wa pretplata je dinara AKT

GLASNIK OP[TINE GORWI MILANOVAC GODINA XVII BROJ APRIL GODINE Cena ovog broja je 50 dinara Godi{wa pretplata je dinara AKT SLU@BENI GLASNIK OP[TINE GORWI MILANOVAC GODINA XVII BROJ 13 24. APRIL 2008. GODINE Cena ovog broja je 50 dinara Godi{wa pretplata je 1.000 dinara AKTA SKUP[TINE OP[TINE 299. На основу члана 32. тачка

Више

Microsoft Word - Broj 7.doc

Microsoft Word - Broj 7.doc На основу члана 2. став 1. тачка 8. Одлуке о Градском већу Града Зајечара ( Сл. лист Града Зајечара, бр. 29/13, 31/13 и 51/14), Градско веће Града Зајечара, на седници одржаној 04.02.2015. године, донело

Више

На основу члана 7. Правилника о условима и критеријумима за доделу средстава путем дотација из буџета Града Новог Сада за реализацију програма манифес

На основу члана 7. Правилника о условима и критеријумима за доделу средстава путем дотација из буџета Града Новог Сада за реализацију програма манифес На основу члана 7. Правилника о условима и критеријумима за доделу средстава путем дотација из буџета Града Новог Сада за реализацију програма манифестација и догађаја из области привреде од значаја за

Више

Година LIV Број 1/ LIST О П Ш Т И Н Е Б А Ч К А П А Л А Н К А На основу члана 38. став 5. Закона о удружењима ( Службени гласник Републ

Година LIV Број 1/ LIST О П Ш Т И Н Е Б А Ч К А П А Л А Н К А На основу члана 38. став 5. Закона о удружењима ( Службени гласник Републ Година LIV Број 1/2018 1 SLU@BENI LIST О П Ш Т И Н Е Б А Ч К А П А Л А Н К А На основу члана 38. став 5. Закона о удружењима ( Службени гласник Републике Србије, број 51/2009 и 99/2011 - др. закон), члана

Више

Microsoft Word - Sluzbeni list 1.doc

Microsoft Word - Sluzbeni list 1.doc СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА TOPOLYA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 1 Година LI 23. јануар 2019. г., Бачка Топола LI. évfolyam 1. Szám Topolya, 2019. január 23. Број 1. 23.01.2019. СТРАНА 1. OLDAL 2019.01.23.

Више

На основу члана 32. став 1. тачка 13. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", број 129/07), члана 87. Закона о заштити животне средине ("

На основу члана 32. став 1. тачка 13. Закона о локалној самоуправи (Службени гласник РС, број 129/07), члана 87. Закона о заштити животне средине ( На основу члана 32. став 1. тачка 13. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", број 129/07), члана 87. Закона о заштити животне средине ("Службени гласник РС", бр. 135/2004, 36/2009, 36/2009

Више

Република Србија Аутономна покрајина Војводина Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу Булевар Миха

Република Србија Аутономна покрајина Војводина Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу Булевар Миха Република Србија Аутономна покрајина Војводина Покрајински секретаријат за регионални развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу Булевар Михајла Пупина 16, 21000 Нови Сад Т: +381 21 487 45 86;

Више

LIST О П Ш Т И Н Е Б А Ч К А П А Л А Н К А Година L Број 27/ На основу члана 59. став 2. Закона о локалној самоуправи ( Службени глас

LIST О П Ш Т И Н Е Б А Ч К А П А Л А Н К А Година L Број 27/ На основу члана 59. став 2. Закона о локалној самоуправи ( Службени глас SLU@BENI LIST О П Ш Т И Н Е Б А Ч К А П А Л А Н К А Година L Број 27/2015 281 На основу члана 59. став 2. Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник Републике Србије, број 129/2007 и 83/2014 - др.

Више

` w w w. b e o g r a d. r s УПУТСТВО ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКАТА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИМА ОМЛАДИНСКОГ СЕКТОРА КOJЕ ЋЕ СУФИНАНСИРАТИ ГРАД БЕ

` w w w. b e o g r a d. r s УПУТСТВО ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКАТА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИМА ОМЛАДИНСКОГ СЕКТОРА КOJЕ ЋЕ СУФИНАНСИРАТИ ГРАД БЕ ` w w w. b e o g r a d. r s УПУТСТВО ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКАТА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИМА ОМЛАДИНСКОГ СЕКТОРА КOJЕ ЋЕ СУФИНАНСИРАТИ ГРАД БЕОГРАД СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СПОРТ И ОМЛАДИНУ ЗА ВРЕМЕ ТРАЈАЊА

Више

(Microsoft Word - Službeni list opıtine Baè br docx)

(Microsoft Word - Službeni list opıtine Baè br docx) СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БАЧ ГОДИНА XLII Годишња претплата Број 3 Бач, 25. јануар 2017. године 1.000,00 динара Редни број С А Д Р Ж А Ј Страница ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ БАЧ 7. ОДЛУКА О ПРУЖАЊУ ФИНАНСИЈСКЕ

Више

АРХИВ ВОЈВОДИНЕ

АРХИВ ВОЈВОДИНЕ АРХИВ ВОЈВОДИНЕ НОВИ САД Дунавска 35. www.arhivvojvodine.org.rs БРОЈ: I 404-119/6-15 ДАНА:03. јул 2015. На основу члана 55. став 1. тачка 2), члана 57. став 1. и члана 60. став 1. тачка 2) Закона о јавним

Више

Бољевац, 20. децембар године Година X број 39-1 ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 1 Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве...

Бољевац, 20. децембар године  Година X број 39-1 ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 1 Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве... Бољевац, 20. децембар 2017. године www.boljevac.org.rs Година X број 39-1 ОПШТИНЕ 1 Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве... 2 2 Одлука о одобрењу измене апропријације за извршење расхода...

Више

На основу члана тачке Закона о локалној самоуправи ( ''Сл

На основу члана  тачке   Закона о локалној самоуправи ( ''Сл На основу члана 47. Закона о буџетском систему (''Службени гласник Републике Србије'', број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка, 108/13, 142/14, 68/15-др.закон,103/15 и 99/16, 113/17

Више

На основу члана 18. став 1. и члана 19. став 1. Закона о јавном информисању и медијима (''Службени гласник РС'', бр. 83/14, 58/15 и 12/16 аутентично т

На основу члана 18. став 1. и члана 19. став 1. Закона о јавном информисању и медијима (''Службени гласник РС'', бр. 83/14, 58/15 и 12/16 аутентично т На основу члана 18. став 1. и члана 19. став 1. Закона о јавном информисању и медијима (''Службени гласник РС'', бр. 83/14, 58/15 и 12/16 аутентично тумачење), члана 44. Закона о локалној самоуправи (''Службени

Више

Sluzbeni-list-BGD-007.indd

Sluzbeni-list-BGD-007.indd ISSN 0350-4727 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Година LXII Број 7 26. јануар 2018. године Цена 265 динара Градоначелник града Београда 22. јануара 2018. године, на основу члана 24. тачка 6. Закона о главном

Више

Microsoft Word - SL LIST SZ

Microsoft Word - SL LIST SZ Број: 9. 26.04.2013. СТРАНА 235. OLDAL 2013.04.26. 9. szám На основу члана 19. став 2. Закона о безбедности саобраћаја на путевима ( Сл. гласник РС, бр. 41/2009, 53/2010 и 101/11), члана 64. Пословника

Више

Страна 1 - Број 23. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА ГОДИНА XV БРОЈ 23 ВРЊАЧКА БАЊА ГО

Страна 1 - Број 23. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА ГОДИНА XV БРОЈ 23 ВРЊАЧКА БАЊА ГО Страна 1 - Број 23. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА 2.7.2019. године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА ГОДИНА XV БРОЈ 23 ВРЊАЧКА 2.7.2019. ГОДИНЕ ОПШТИНЕ 187. Председник општине Врњачка Бања, на основу чл.100.став

Више

GLASNIK OP[TINE GORWI MILANOVAC GODINA XVII BROJ 9 7. АПРИЛ GODINE Cena ovog broja je 50 dinara Godi{wa pretplata je dinara АКТА

GLASNIK OP[TINE GORWI MILANOVAC GODINA XVII BROJ 9 7. АПРИЛ GODINE Cena ovog broja je 50 dinara Godi{wa pretplata je dinara АКТА SLU@BENI GLASNIK OP[TINE GORWI MILANOVAC GODINA XVII BROJ 9 7. АПРИЛ 2008. GODINE Cena ovog broja je 50 dinara Godi{wa pretplata je 1.000 dinara АКТА ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ 55. РЕПУБЛИКА СРБИЈА ОПШТИНА ГОРЊИ

Више

SL_br_

SL_br_ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН Година XLVII Број 11. ТЕМЕРИН 23. СЕПТЕМБАР 2014. Примерак 100,00 динара 163. На основу члана 118. Закона о раду ( Сл. гласник РС бр. 24/05, 61/05, 32/13...75/14) и члана

Више

Microsoft Word - Zakon_o_studentskom_standardu

Microsoft Word - Zakon_o_studentskom_standardu З А К О Н О СТУДЕНТСКОМ СТАНДАРДУ I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ Члан 1. Студентски стандард у смислу овог закона је дјелатност од општег интереса којом се стварају материјални и други услови за стицање високог образовања,

Више

Конкурс за суфинансирање проjеката/програма у области jавног информисања

Конкурс за суфинансирање проjеката/програма у области jавног информисања На основу члана 18. и 19. Закона о јавном информисању и медијима ( Службени гласник РС, бр. 83/14 и 58/15 и 12/16 аутентично тумачење), члана 4-6 Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног

Више

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ РЕПУБЛИКА СРБИЈА НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ ГРАД СУБОТИЦА На основу члана 43 став 1 тачка 4 Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености ( Сл. гласник РС, бр. 36/09, 88/10, 38/1 и 113/17),

Више

ЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ ГОДИНА MMXVIII 05. НОВЕМБАР ГОДИНЕ БРОЈ 29 ЦЕНА ОВОГ БРОЈА ЈЕ 50 ДИНАРА, ГОДИШЊА

ЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ ГОДИНА MMXVIII 05. НОВЕМБАР ГОДИНЕ БРОЈ 29 ЦЕНА ОВОГ БРОЈА ЈЕ 50 ДИНАРА, ГОДИШЊА www.gornjimilanovac.rs ЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ ГОДИНА MMXVIII 05. НОВЕМБАР 2018. ГОДИНЕ БРОЈ 29 ЦЕНА ОВОГ БРОЈА ЈЕ 50 ДИНАРА, ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА ЈЕ 1.000 ДИНАРА С А Д Р Ж А Ј АКТА ОПШТИНСКОГ

Више

mm

mm S L U Ž B E N I L I S T GRADA ČAČKA BROJ 15 12. novembar 2009. godine Na osnovu člana 56. Zakona o lokalnim izborima ( Sl. glasnik RS br. 129/2007), člana 63. Statuta grada Čačka («Sl. list grada Čačka»

Више

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ На основу члана 43 став 1 тачка 7 Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености ( Сл. гласник РС, бр. 36/09, 88/10 и 38/1), члана 11 став 1 тачка 3 Закона о професионалној рехабилитацији и

Више

На основу члана 7. Закона о буџету Републике Србије за годину ( Службени гласник РС, број 142/14) и члана 42. став 1. Закона о Влади ( Службени

На основу члана 7. Закона о буџету Републике Србије за годину ( Службени гласник РС, број 142/14) и члана 42. став 1. Закона о Влади ( Службени На основу члана 7. Закона о буџету Републике Србије за 2015. годину ( Службени гласник РС, број 142/14) и члана 42. став 1. Закона о Влади ( Службени гласник РС, бр. 55/05, 71/05 - исправка, 101/07, 65/08,

Више

16

16 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ТЕМЕРИН Година MMXVIII Број ТЕМЕРИН 302018. Примерак 100,00 динара На основу члана 15. тачка 8. Закона о ванредним ситуацијама (''Службени гласник Републике Србије'', број 111/09,

Више

ISSN LIST GRADA BEOGRADA Година LXIII Број јул године Цена 265 динара Скупштина Града Београда на седници одржаној 25.

ISSN LIST GRADA BEOGRADA Година LXIII Број јул године Цена 265 динара Скупштина Града Београда на седници одржаној 25. ISSN 0350-4727 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Година LXIII Број 61 25. јул 2019. године Цена 265 динара Скупштина Града Београда на седници одржаној 25. јула 2019. године, на основу члана 6. став 2, члана

Више

JAVNO PRIVATNO PARTNERSTVO/KONCESIJA ODELJENJE ZA STRATEŠKO PLANIRANJE, RAZVOJ I ANALIZE

JAVNO PRIVATNO PARTNERSTVO/KONCESIJA ODELJENJE ZA STRATEŠKO PLANIRANJE, RAZVOJ I ANALIZE JAVNO PRIVATNO PARTNERSTVO/KONCESIJA ODELJENJE ZA STRATEŠKO PLANIRANJE, RAZVOJ I ANALIZE investicije@pks.rs 2 MAPA KORAKA JPP/KONCESIJA 3 1. POJAM JAVNO-PRIVATNO PARTNERSTVO (JPP) Javno-privatno partnerstvo

Више

Microsoft Word - 14-sl doc

Microsoft Word - 14-sl doc 330 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ СРБОБРАН Година XLVII Србобран, 24.12.2014. Брoj: 21 Излази по потреби 186. На основу члана 61. став 1. Закона о буџетском систему ( Службени гласник Републике Србије, број: 54/2009,

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР Година: 37. Алибунар, 29. март године Бесплатан примерак Број АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ На основу члана 40. С

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР Година: 37. Алибунар, 29. март године Бесплатан примерак Број АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ На основу члана 40. С СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР Година: 37. Алибунар, 29. март 2018. године Бесплатан примерак Број 7 119. АКТИ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ На основу члана 40. Статута општине Алибунар (''Службени лист општине Алибунар''

Више

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ На основу члана 43 став 1 тачка 4 Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености ( Сл. гласник РС, бр. 36/09, 88/10, 38/1 и 113/17), члана 30 Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању

Више

С л у ж б е н и л и с т Општине Бачки Петровац Број: 7 Година: LII Бачки Петровац 15. априла године С А Д Р Ж А Ј I ИЗБОРНА КОМИСИЈА ОПШТИНЕ БАЧ

С л у ж б е н и л и с т Општине Бачки Петровац Број: 7 Година: LII Бачки Петровац 15. априла године С А Д Р Ж А Ј I ИЗБОРНА КОМИСИЈА ОПШТИНЕ БАЧ С л у ж б е н и л и с т Општине Бачки Петровац Број: 7 Година: LII Бачки Петровац 15. априла 2016. године С А Д Р Ж А Ј I ИЗБОРНА КОМИСИЈА ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 28. - Решење о закључењу Јединственог бирачког

Више

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ На основу члана 43 став 1 тачка 4 Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености ( Сл. гласник РС, бр. 36/09, 88/10, 38/1 и 113/17), члана 30 Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању

Више

Proces remonta

Proces remonta ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ''ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА'' Број: Д-62018-6 Датум: 15.03.2018. ЛОЗНИЦА На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'' бр. 1242012, 142015, 682015), в.д. директора наручиоца

Више

На основу чл. 19. Закона о јавном информисању и медијима ( Службени гласник РС, бр.83/14, 58/15 и 12/16 аутентично тумачење), Решења Комисије за контр

На основу чл. 19. Закона о јавном информисању и медијима ( Службени гласник РС, бр.83/14, 58/15 и 12/16 аутентично тумачење), Решења Комисије за контр На основу чл. 19. Закона о јавном информисању и медијима ( Службени гласник РС, бр.83/14, 58/15 и 12/16 аутентично тумачење), Решења Комисије за контролу државне помоћи број 401-00-00055/2019-01, од 28.

Више

Страна 1 - Број 9. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА године ОПШТИНСКО ВЕЋЕ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА ГОДИНА X БРОЈ 9 ВРЊАЧКА БАЊА

Страна 1 - Број 9. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА године ОПШТИНСКО ВЕЋЕ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА ГОДИНА X БРОЈ 9 ВРЊАЧКА БАЊА Страна 1 - Број 9. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ 5.5.2014. године ОПШТИНСКО ВЕЋЕ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ГОДИНА X БРОЈ 9 90. Бања на телефонској седници одржаној дана 29.4.2014.год.основу, на основу чл.15.одлуке

Више

Страна 1 - Број 18. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА ГОДИНА XV БРОЈ 18 ВРЊАЧКА БАЊА

Страна 1 - Број 18. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА ГОДИНА XV БРОЈ 18 ВРЊАЧКА БАЊА Страна 1 - Број 18. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 29.5.2019. године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА ГОДИНА XV БРОЈ 18 ВРЊАЧКА БАЊА 29.5.2019. ГОДИНЕ ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 146. Председник општине Врњачка

Више

Sl-38.indd

Sl-38.indd СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА Година XXXVIII - Број 38, 7. август 2019. примерак 80,00 динара Градоначелник 717 На основу члана 61. став 1. тачка 28. Статута Града Новог Сада ( Службени лист Града Новог

Више

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ На основу члана 43. став 1. тачка 7. Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености ( Сл. гласник РС, бр. 36/09, 88/10 и 38/15), члана 11. став 1. тачка 3. Закона о професионалној рехабилитацији

Више

Sluzbeni glasnik opstine Knic broj 3/2009

Sluzbeni glasnik opstine Knic broj 3/2009 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ КНИЋ Година: 2017. Број: 17. Кнић, 13.10.2017. Цена 100,00 дин. Претплата: 700,00 дин. АКТИ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ КНИЋ, на седници одржаној дана 13. 10. 2017.

Више

На основу члана 30

На основу члана 30 РЕПУБЛИКА СРПСКА ОПШТИНА ЧЕЛИНАЦ ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ, ПРИВРЕДУ И ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ ОДЛУКА О СТИПЕНДИРАЊУ УЧЕНИКА И СТУДЕНАТА У ОПШТИНИ ЧЕЛИНАЦ ПРЕДЛАГАЧ НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ ПРИПРЕМA: Одјељење за финансије,

Више

РЕПУБЛИКА СРБИЈА МИНИСТАРСТВО ТРГОВИНЕ, ТУРИЗМА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈА ЗА ОЧУВАЊЕ И РАЗВОЈ ТРАДИЦИ

РЕПУБЛИКА СРБИЈА МИНИСТАРСТВО ТРГОВИНЕ, ТУРИЗМА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈА ЗА ОЧУВАЊЕ И РАЗВОЈ ТРАДИЦИ РЕПУБЛИКА СРБИЈА МИНИСТАРСТВО ТРГОВИНЕ, ТУРИЗМА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈА ЗА ОЧУВАЊЕ И РАЗВОЈ ТРАДИЦИОНАЛНИХ ЗАНАТА У 2017. ГОДИНИ У СКЛАДУ СА ЗАКЉУЧКОМ

Више

Microsoft Word - SLUZBENI LIST BROJ 16.doc

Microsoft Word - SLUZBENI LIST BROJ 16.doc 29.06.2015. Службени лист општине Неготин Број 16 Страна 385 На основу члана 69.став 4. Закона о буџетском систему ( Сл. гласник, бр. 54/2009, 15., програмска активност 0602-0001 -пункционисање локалне

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 31. Мај 2016 Службени лист Општине Број: 15 страна 1 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГОДИНА XVII Број 15 31. Мај 2016. Лист излази према потреби Годишња претплата: 1.000 дин. Цена овог броја износи: 40 дин. Рок за рекламацију:

Више

236. Na osnovu člana 32d stav 2, člana 32đ stav 5, člana 32i stav 2 i člana 32j stav 4 Zakona o nevladinim organizacijama ( Službeni list CG, br. 39/1

236. Na osnovu člana 32d stav 2, člana 32đ stav 5, člana 32i stav 2 i člana 32j stav 4 Zakona o nevladinim organizacijama ( Službeni list CG, br. 39/1 236. Na osnovu člana 32d stav 2, člana 32đ stav 5, člana 32i stav 2 i člana 32j stav 4 Zakona o nevladinim organizacijama ( Službeni list CG, br. 39/11 i 37/17), Vlada Crne Gore, na sjednici od 1. februara

Више

ПРЕДЛОГ

ПРЕДЛОГ Z A K O N O SOCIJALNOM STANOVANJU Član 1. Ovim zakonom uređuju se uslovi za održivi razvoj socijalnog stanovanja i način obezbeđivanja i korišćenja sredstava za razvoj socijalnog stanovanja, kao i druga

Више

На основу члана 43

На основу члана 43 На основу члана 43 став 1 тачка 7 Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености ( Сл. гласник РС, бр. 36/09, 88/10 и 38/15), члана 11 став 1 тачка 3 Закона о професионалној рехабилитацији и

Више

Скупштина општине Барајево , на седници одржаној ¬¬____ decembra 2007

Скупштина општине Барајево , на седници одржаној ¬¬____ decembra 2007 Скупштина Градске општине Барајево, на седници одржаној 22. марта 2019. године, на основу члана 6.став 2. и члана 43. став 1. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', бр. 54/09, 73/10,101/10,

Више

Година LIV Број 33/ LIST О П Ш Т И Н Е Б А Ч К А П А Л А Н К А На основу члана 46. став 1. тачка 7. и члана 56. став 3. Закона о лока

Година LIV Број 33/ LIST О П Ш Т И Н Е Б А Ч К А П А Л А Н К А На основу члана 46. став 1. тачка 7. и члана 56. став 3. Закона о лока Година LIV Број 33/2018 301 SLU@BENI LIST О П Ш Т И Н Е Б А Ч К А П А Л А Н К А На основу члана 46. став 1. тачка 7. и члана 56. став 3. Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник Републике Србије,

Више

2.??????????? ??????

2.??????????? ?????? ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 1. Правни основ за доношење одлуке Скупштина је надлежна да усваја буџет Општине којим се одређују новчана средства за финансирање рада удружења. Из ове надлежности, Скупштина има право да

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР Година: 36. Алибунар, 22. фебруар године Бесплатан примерак Број 4 АКТИ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 63. На основу члана 46. З

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР Година: 36. Алибунар, 22. фебруар године Бесплатан примерак Број 4 АКТИ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 63. На основу члана 46. З СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР Година: 36. Алибунар, 22. фебруар 2017. године Бесплатан примерак Број 4 АКТИ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 63. На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'',

Више

На основу члана 9

На основу члана 9 На основу члана 11. став 6. Закона о изменама и допунама Закона о ученичком и студентском стандарду ( Службени гласник РС, бр. 18/10, 55/13, 27/18 и 10/19), члана 20. став 1. Правилника о ученичким и студентским

Више

Microsoft Word - Uputstvo o radu trezora opstine Apatin izmenjeno

Microsoft Word - Uputstvo o radu trezora opstine Apatin izmenjeno На основу члана 101. Закона о буџетском систему ( Службени гласник Републике Србије број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013, 142/2014, 68/2015 др. закон,103/2015,

Више

Microsoft Word - 28 Sluzbeni list doc

Microsoft Word - 28 Sluzbeni list doc СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА ГОДИНА ХXVI ЗРЕЊАНИН 25. ОКТОБАР 2017. БРОЈ: 28 227 На основу члана 11а. став 19. Закона о ученичким и студентским стипендијама ( Службени гласник РС, број 18/10 и 55/13),

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ИНЂИЈА ISSN ИНЂИЈА 13. ЈАНУАР године ГОДИНА VI БРОЈ 2 Цена примерка: Годишња претплата: ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 12 На

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ИНЂИЈА ISSN ИНЂИЈА 13. ЈАНУАР године ГОДИНА VI БРОЈ 2 Цена примерка: Годишња претплата: ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 12 На СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ISSN 2334-6620 13. ЈАНУАР 2017. године ГОДИНА VI БРОЈ 2 Цена примерка: Годишња претплата: 12 На основу члана 62. Закона о пољопривредном земљишту ( Службени гласник бр. 62/2006, 65/2008,

Више

Бољевац, 10. октобар године Година XI број 29-1 ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 1 Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве...

Бољевац, 10. октобар године  Година XI број 29-1 ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 1 Решење о употреби средстава текуће буџетске резерве... Бољевац, 10. октобар 2018. године www.boljevac.org.rs Година XI број 29-1 ОПШТИНЕ 1 Решење о употреби средстава текуће буџетске 2 Решење о употреби средстава текуће буџетске 3 Решење о употреби средстава

Више

Страна 1. Број 7. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК год. На основу члана 60., а у вези са чланом 6. став 1. тачка 1. Закона о финансирању лока

Страна 1. Број 7. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК год. На основу члана 60., а у вези са чланом 6. став 1. тачка 1. Закона о финансирању лока Страна 1. Број 7. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК 30.11.2018.год. На основу члана 60., а у вези са чланом 6. став 1. тачка 1. Закона о финансирању локалне самоуправе (''Сл.гласник РС'',бр.62/06...96/17-усклађени

Више

PRAVILNIK O NAČINU UTVRĐIVANJA I EVIDENTIRANJA KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA I O USLOVIMA I NAČINU ZA OTVARANJE I UKIDANJE PODRAČUNA KONSOLIDOVANOG RAČUN

PRAVILNIK O NAČINU UTVRĐIVANJA I EVIDENTIRANJA KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA I O USLOVIMA I NAČINU ZA OTVARANJE I UKIDANJE PODRAČUNA KONSOLIDOVANOG RAČUN PRAVILNIK O NAČINU UTVRĐIVANJA I EVIDENTIRANJA KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA I O USLOVIMA I NAČINU ZA OTVARANJE I UKIDANJE PODRAČUNA KONSOLIDOVANOG RAČUNA TREZORA KOD UPRAVE ZA TREZOR ("Sl. glasnik RS", br.

Више

Microsoft Word - Sluzbeni glasnik broj docx

Microsoft Word - Sluzbeni glasnik broj docx Рача, 04.01.2013. године број 1 Цена 100,00 динара С А Д Р Ж А Ј П р а в и л н и ц и Правилник о изменама и допунама Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Општинској управи

Више

Javni konkurs privrednici 2019

Javni konkurs privrednici 2019 На основу става II Решења Председника општине Лапово бр. 020-57/19-II-04 од 25.02.2019.године и Одлуке о буџету општине Лапово за 2019.годину ( Сл.гласник општине Лапово бр.16/18), Комисија за припрему

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР Година: 37. Алибунар, 18. септембар године Бесплатан примерак Број 33 АКТИ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 352. На основу члана 4

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР Година: 37. Алибунар, 18. септембар године Бесплатан примерак Број 33 АКТИ ОПШТИНСКОГ ВЕЋА 352. На основу члана 4 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ АЛИБУНАР Година: 37. Алибунар, 18. септембар 2018. године Бесплатан примерак Број 33 АКТИ 352. На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС'' број 129/2007,

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КОВИН ГОДИНА XV БРОЈ 6 КОВИН, 21. АПРИЛ ГОДИНЕ АКТА ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ КОВИН 69. На основу члана 192. Закона о општем упр

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КОВИН ГОДИНА XV БРОЈ 6 КОВИН, 21. АПРИЛ ГОДИНЕ АКТА ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ КОВИН 69. На основу члана 192. Закона о општем упр СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ГОДИНА XV БРОЈ 6, 21. АПРИЛ 2017. ГОДИНЕ АКТА ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ 69. На основу члана 192. Закона о општем управном поступку ( Сл.лист СРЈ, бр. 33/97 и 31/2001 и Сл.гласник РС, бр.

Више

ЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ ГОДИНА MMXVIII 23. НОВЕМБАР ГОДИНЕ БРОЈ 30 ЦЕНА ОВОГ БРОЈА ЈЕ 50 ДИНАРА, ГОДИШЊА

ЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ ГОДИНА MMXVIII 23. НОВЕМБАР ГОДИНЕ БРОЈ 30 ЦЕНА ОВОГ БРОЈА ЈЕ 50 ДИНАРА, ГОДИШЊА www.gornjimilanovac.rs ЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ ГОДИНА MMXVIII 23. НОВЕМБАР 2018. ГОДИНЕ БРОЈ 30 ЦЕНА ОВОГ БРОЈА ЈЕ 50 ДИНАРА, ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА ЈЕ 1.000 ДИНАРА С А Д Р Ж А Ј АКТА 114. Закључак

Више

Страна 1 - Број 10. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА ГОДИНА XIII БРОЈ 10 ВРЊАЧКА БАЊА

Страна 1 - Број 10. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА ГОДИНА XIII БРОЈ 10 ВРЊАЧКА БАЊА Страна 1 - Број 10. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 21.3.2017. године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА ГОДИНА XIII БРОЈ 10 ВРЊАЧКА БАЊА 21.3.2017. ГОДИНЕ 97. Председник општине Врњачка Бања, на основу

Више

Microsoft Word - Smernice za podnosioce programa osi - Nis.doc

Microsoft Word - Smernice za podnosioce programa osi - Nis.doc СМЕРНИЦЕ ЗА ПОДНОСИОЦЕ ПРОГРАМА - ПРОЈЕКАТА КОЈИ СЕ ПРИЈАВЉУЈУ НА КОНКУРС ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА КОЈЕ РЕАЛИЗУЈУ УДРУЖЕЊА ОРГАНИЗАЦИЈЕ ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ У ОБЛАСТИ СОЦИЈАЛНЕ

Више

SL. GL. MRK. GRAD cdr

SL. GL. MRK. GRAD cdr Број: 5/15, 14.07.2015. године, језик српског народа Трг Краља Петра I Карађорђевића 1 Тел: 050 220 921, Факс: 050 220 955 На основу члана 31. Закона о буџетском систему Републике Српске (Службени гласник

Више

Sl-38.indd

Sl-38.indd СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НОВОГ САДА Година XXXV - Број 38, 24. јун 2016. примерак 40,00 динара Градско веће 331 На основу члана 5. став 1. Одлуке о накнади дела трошкова боравка деце у предшколској установи

Више

KAKO се троше наше паре? Који су најважнији пројекти у 2017? Одакле долази новац за буџет? Како могу да утичем на буџетски процес? ОПШТИНА КЊАЖЕВАЦ ГР

KAKO се троше наше паре? Који су најважнији пројекти у 2017? Одакле долази новац за буџет? Како могу да утичем на буџетски процес? ОПШТИНА КЊАЖЕВАЦ ГР KAKO се троше наше паре? Који су најважнији пројекти у 2017? Одакле долази новац за буџет? Како могу да утичем на буџетски процес? ОПШТИНА КЊАЖЕВАЦ ГРАЂАНСКИ ВОДИЧ КРОЗ БУЏЕТ 2017 ГраЋани Буџетски корисници

Више

Скупштина општине Барајево , на седници одржаној ¬¬____ decembra 2007

Скупштина општине Барајево , на седници одржаној ¬¬____ decembra 2007 Скупштина Градске општине Барајево, на седници одржаној 30. децембра 2016. године, на основу члана 43. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', бр. 54/2009, 73/2010,101/2010, 101/2011,93/2012,

Више

Лист излази према потреби ГОДИНА ХХIX БРОЈ годинe годишња претплата дин. (аконтација). Цена овог броја 410,00 дин. Рок за реклам

Лист излази према потреби ГОДИНА ХХIX БРОЈ годинe годишња претплата дин. (аконтација). Цена овог броја 410,00 дин. Рок за реклам Лист излази према потреби ГОДИНА ХХIX БРОЈ 4. 27.05.2019. годинe годишња претплата 2.700.-дин. (аконтација). Цена овог броја 410,00 дин. Рок за рекламацију 10 дана А К Т А ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНР БРУС На основу

Више

GODINA LIII Apatin, 08. mart godine BROJ На основу члана 72. Статута општине Апатин ( Сл. лист општине Апатин број 10/08- пречишћен текст,

GODINA LIII Apatin, 08. mart godine BROJ На основу члана 72. Статута општине Апатин ( Сл. лист општине Апатин број 10/08- пречишћен текст, GODNA L Apatin, 08. mart 2017. godine BROJ 3 84. На основу члана 72. Статута општине Апатин ( Сл. лист општине Апатин број 10/08- пречишћен текст, 4/14 и 12/16) и члана 32 став 1. Одлуке о месним заједницама

Више

Microsoft Word - ODLUKA O STIPENDIRANJU STUDENATA.doc

Microsoft Word - ODLUKA O STIPENDIRANJU STUDENATA.doc На основу члана 64. став 1. Закона о буџетском систему («Службени гласник РС», бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 - испр., 108/13, 142/14, 68/15 - др. Закон, 103/15 и 99/16) и члана

Више

РЕПУБЛИКА СРБИЈА МИНИСТАРСТВО ТРГОВИНЕ, ТУРИЗМА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈА ЗА РАЗВОЈ ТРАДИЦИОНАЛНИХ ЗА

РЕПУБЛИКА СРБИЈА МИНИСТАРСТВО ТРГОВИНЕ, ТУРИЗМА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈА ЗА РАЗВОЈ ТРАДИЦИОНАЛНИХ ЗА РЕПУБЛИКА СРБИЈА МИНИСТАРСТВО ТРГОВИНЕ, ТУРИЗМА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈА ЗА РАЗВОЈ ТРАДИЦИОНАЛНИХ ЗАНАТА У 2016. ГОДИНИ У СКЛАДУ СА ЗАКЉУЧКОМ ВЛАДЕ РЕПУБЛИКЕ

Више

AKTA

AKTA СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ ГОДИНА X XIV БРОЈ 7 24. МАРТ 2015. ГОДИНЕ Цена овог броја је 50 динара Годишња претплата је 1.000 динара АКТА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 626. На основу члана 50. став 3.

Више

-

- СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА НИША ГОДИНА XXVII - БРОЈ 5 НИШ, 29. јануар 2019. Цена овог броја 40 динара Годишња претплата 5000 динара ГРАД НИШ ГРАДСКО ВЕЋЕ 1. На основу члана 19 став 2 Закона о безбедности саобраћаја

Више

На основу члана 9. став 4. Закона о ученичком и студентском стандарду ( Службени гласник РС, бр. 18/10 и 55/13), члана 6. став 1. Правилника о ученичк

На основу члана 9. став 4. Закона о ученичком и студентском стандарду ( Службени гласник РС, бр. 18/10 и 55/13), члана 6. став 1. Правилника о ученичк На основу члана 9. став 4. Закона о ученичком и студентском стандарду ( Службени гласник РС, бр. 18/10 и 55/13), члана 6. став 1. Правилника о ученичким и студентским кредитима и стипендијама ( Службени

Више

GLASNIK OP[TINE GORWI MILANOVAC GODINA XVIII BROJ OKTOBAR GODINE Cena ovog broja je 50 dinara Godi{wa pretplata je dinara А

GLASNIK OP[TINE GORWI MILANOVAC GODINA XVIII BROJ OKTOBAR GODINE Cena ovog broja je 50 dinara Godi{wa pretplata je dinara А SLU@BENI GLASNIK OP[TINE GORWI MILANOVAC GODINA XVIII BROJ 18 9. OKTOBAR 2009. GODINE Cena ovog broja je 50 dinara Godi{wa pretplata je 1.000 dinara АКТА ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ 212. Р е п у б л и к а С р

Више

GLASNIK OP[TINE GORWI MILANOVAC GODINA XVIII BROJ JUN GODINE Cena ovog broja je 50 dinara Godi{wa pretplata je dinara АКТА

GLASNIK OP[TINE GORWI MILANOVAC GODINA XVIII BROJ JUN GODINE Cena ovog broja je 50 dinara Godi{wa pretplata je dinara АКТА SLU@BENI GLASNIK OP[TINE GORWI MILANOVAC GODINA XVIII BROJ 11 24. JUN 2009. GODINE Cena ovog broja je 50 dinara Godi{wa pretplata je 1.000 dinara АКТА ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ 124. Република Србија Број:1 020

Више