Кључне неправилности и препоруке

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "Кључне неправилности и препоруке"

Транскрипт

1 РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА И ПРАВИЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА ДРУШТВА ЗА ИЗНАЈМЉИВАЊЕ НЕКРЕТНИНА ДИПОС ДОО, БЕОГРАД ЗА ГОДИНУ Број: / /9 Београд, 6. новембар године

2 Извештај о ревизији финансијских извештаја и правилности пословања Друштва за изнајмљивање некретнина Дипос доо, Београд за годину С А Д Р Ж А Ј : ИЗВЕШТАЈ ДРЖАВНЕ РЕВИЗОРСКЕ ИНСТИТУЦИЈЕ 1. Извештај о ревизији финансијских извештаја Друштва за изнајмљивање некретнина Дипос доо, Београд 2. Извештај о ревизији правилности пословања Друштва за изнајмљивање некретнина Дипос доо, Београд ПРИЛОГ I РЕЗИМЕ НАЛАЗА, ПРЕПОРУКА И МЕРЕ ПРЕДУЗЕТЕ У ПОСТУПКУ РЕВИЗИЈЕ ПРИЛОГ II НАПОМЕНЕ УЗ ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА И ПРАВИЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА ДРУШТВА ЗА ИЗНАЈМЉИВАЊЕ НЕКРЕТНИНА ДИПОС ДОО, БЕОГРАД ЗА ГОДИНУ ПРИЛОГ III ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈИ ДРУШТВА ЗА ИЗНАЈМЉИВАЊЕ НЕКРЕТНИНА ДИПОС ДОО, БЕОГРАД 1

3 Извештај о ревизији финансијских извештаја и правилности пословања Друштва за изнајмљивање некретнина Дипос доо, Београд за годину ИЗВЕШТАЈ ДРЖАВНЕ РЕВИЗОРСКЕ ИНСТИТУЦИЈЕ Друштво за изнајмљивање некретнина Дипос доо, Београд Извештај о ревизији финансијских извештаја Мишљење о финансијским извештајима Извршили смо ревизију приложених финансијских извештаја Друштва за, који обухватају 1) Биланс стања; 2) Биланс успеха; 3) Извештај о осталом резултату; 4) Извештај о токовима готовине; 5) Извештај о променама на капиталу и 6) Напомене уз финансијске извештаје. По нашем мишљењу, финансијски извештаји за годину, по свим материјално значајним питањима, дају истинит и објективан приказ финансијског положаја Друштва за изнајмљивање некретнина Дипос доо, Београд на дан 31. децембра године, као и резултата његовог пословања, промена на капиталу и токова готовине за пословну годину завршену на тај дан и припремљени су у складу са рачуноводственим прописима Републике Србије. Основ за мишљење о финансијским извештајима Ревизију смо извршили у складу са Законом о Државној ревизорској институцији 1, Пословником Државне ревизорске институције 2 и Међународним стандардима врховних ревизорских институција (ISSAI). Нашa одговорност, у складу са овим стандардима, је детаљније описана у делу извештаја Одговорност ревизора за ревизију финансијских извештаја. Независни смо у односу на субјекта ревизије у складу са ISSAI 30 Етички кодекс врховних ревизорских институција и Етичким кодексом за државне ревизоре и друге запослене у Државној ревизорској институцији и испунили смо наше остале етичке одговорности у складу са овим кодексима. Сматрамо да су ревизијски докази које смо прибавили довољни и адекватни да нам пруже основ за наше мишљење. Остала питања Финансијски извештаји Друштва нису у ранијем периоду били предмет ревизије Државне ревизорске институције, а за претходну пословну годину били су предмет екстерне ревизије - DFK Konsultant - Revizija доо, Београд, који је у свом извештају од 28. маја године изразио позитивно мишљење. Одговорност руководства за финансијске извештаје Руководство субјекта ревизије је одговорно за припрему и истинит и објективан приказ ових финансијских извештаја у складу са међународним стандардима финансијског извештавања и законом којим је уређено рачуноводство и за оне интерне контроле за које одреди да су потребне за припрему финансијских извештаја који не садрже материјално значајне погрешне исказе, настале услед криминалне радње или грешке. При састављању финансијских извештаја, руководство је одговорно за процену 1 Службени гласник РС, број 101/05, 54/07 и 36/10 2 Службени гласник РС, број 9/09 2

4 Извештај о ревизији финансијских извештаја и правилности пословања Друштва за изнајмљивање некретнина Дипос доо, Београд за годину способности субјекта ревизије да настави са пословањем у складу са начелом сталности, обелодањујући, по потреби, питања која се односе на сталност пословања и примену начела сталности пословања као рачуноводствене основе, осим ако оснивач намерава да субјект ревизије престане са пословањем, или нема другу реалну могућност осим да то уради. Руководство је одговорно за надгледање процеса финансијског извештавања субјекта ревизије. Одговорност ревизора за ревизију финансијских извештаја Наш циљ је стицање уверавања у разумној мери о томе да финансијски извештаји, узети у целини, не садрже материјално значајне погрешне исказе, настале услед криминалне радње или грешке, и издавање извештаја o ревизији који садржи наше мишљење. Уверавање у разумној мери означава висок ниво уверавања, али не представља гаранцију да ће ревизија спроведена у складу са ISSAI увек открити материјално погрешне исказе ако такви искази постоје. Погрешни искази могу настати услед криминалне радње или грешке и сматрају се материјално значајним ако је разумно очекивати да ће, појединачно или збирно, утицати на економске одлуке корисника донете на основу ових финансијских извештаја. Као део ревизије у складу са ISSAI, примењујемо професионално просуђивање и одржавамо професионални скептицизам током ревизије. Такође: Идентификујемо и процењујемо ризике од материјално значајних погрешних исказа у финансијским извештајима, насталих услед криминалне радње или грешке; осмишљавамо и обављамо ревизијске поступке као одговор на те ризике; и прибављамо довољно адекватних ревизијских доказа да обезбеде основ за мишљење ревизора. Ризик да неће бити идентификовани материјално значајни погрешни искази који су резултат криминалне радње је већи него за погрешне исказе настале услед грешке, зато што криминална радња може да укључи удруживање, фалсификовање, намерне пропусте, лажно представљање или заобилажење интерне контроле. Стичемо разумевање о интерним контролама које су релевантне за ревизију ради осмишљавања ревизијских поступака који су прикладни у датим околностима, али не у циљу изражавања мишљења о ефикасности система интерне контроле субјекта ревизије. Процењујемо примењене рачуноводствене политике и у којој мери су разумне рачуноводствене процене које је извршило руководство. Доносимо закључак о прикладности примене начела сталности као рачуноводствене основе од стране руководства и, на основу прикупљених ревизијских доказа, да ли постоји материјална неизвесност у вези са догађајима или условима који могу да изазову значајну сумњу у погледу способности ентитета да настави са пословањем у складу са начелом сталности. Ако закључимо да постоји материјална неизвесност, дужни смо да у свом извештају скренемо пажњу на повезана обелодањивања у финансијским извештајима или, ако таква обелодањивања нису адекватна, да модификујемо своје мишљење. Наши закључци се заснивају на ревизијским доказима прикупљених до датума извештаја ревизора. Међутим, будући догађаји или услови могу за последицу да имају да ентитет престане да послује у складу са начелом сталности. Процењујемо укупну презентацију, структуру и садржај финансијских извештаја, укључујући обелодањивања, и да ли су у финансијским извештајима приказане трансакције и догађаји на такав начин да се постигне истинит и објективан приказ. 3

5 Извештај о ревизији финансијских извештаја и правилности пословања Друштва за изнајмљивање некретнина Дипос доо, Београд за годину Саопштавамо лицима овлашћеним за управљање, између осталог, планирани обим и време ревизије и значајне ревизијске налазе, укључујући све значајне недостатке интерне контроле које смо идентификовали током ревизије. Др Душко Пејовић Генерални државни ревизор Државна ревизорска институција Макензијева Београд 6. новембар године 4

6 Извештај о ревизији финансијских извештаја и правилности пословања Друштва за изнајмљивање некретнина Дипос доо, Београд за годину Извештај о ревизији правилности пословања Мишљење са резервом о правилности пословања Уз ревизију финансијских извештаја Друштва за изнајмљивање некретнина Дипос доо, Београд за годину, извршили смо ревизију правилности пословања која обухвата испитивање активности, финансијских трансакција, информација и одлука у вези са приходима и расходима, исказаних у финансијским извештајима за годину. По нашем мишљењу, осим за питања наведена у делу извештаја Основ за мишљење са резервом о правилности пословања, активности, финансијске трансакције, информације и одлуке у вези са приходима и расходима Друштва за изнајмљивање некретнина Дипос доо, Београд по свим материјално значајним питањима, су извршене у складу са законом, другим прописима, датим овлашћењима, и за планиране сврхе. Основ за мишљење са резервом о правилности пословања 1) Друштво је са купцима (закупцима) закључило уговоре о снабдевању топлотном енергијом иако наведена делатност није утврђена актом о оснивању Друштва, нити му је поверена актом о поверавању обављања делатности производње топлотне енергије, те не поседује лиценцу за обављање енергетске делатности производње, дистрибуције, управљања и снабдевања топлотном енергијом што није у складу са члановима Закона о енергетици, члану 9. Закона о комуналним делатностима и Одлуци о снабдевању топлотном енергијом у граду Београду. Укупни приходи од продаје услуга испоруке топлотне енергије, у години, износе хиљада динара. 2) Утврђене су следеће неправилности које се односе на трошкове зарада, накнада зарада и осталих личних расхода: (1) Општим актом за чије је доношење надлежна Скупштина Друштва, Правилником о раду од 25. септембра године Друштво није уредило елементе за обрачун и исплату основне зараде, како је прописано чланом 107. став 3. Закона о раду. Основну зараду за најједноставнији посао, као један од елемената за обрачун и исплату основне зараде утврдио је директор Одлуком о висини основне зараде за најједноставнији посао, док је коефицијенте за све систематизоване послове прописао Правилником о организацији и систематизацији Друштва. (2) Изменама и допунама Правилника о раду и закључивањем анекса уговора о раду, након ступања на снагу Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава, Друштво је повећало зараде по основу минулог рада и повећало коефицијенте за обрачун зарада и поред тога што је чланом 4. Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава прописано да су ништаве одредбе општег или појединачног акта (осим појединачног акта којим се плата повећава по основу напредовања) којима се повећавају основице, коефицијенти и други елементи, односно уводе нови елементи, на основу којих се повећава износ плата и другог сталног примања код субјеката, донетог за време примене овог закона. 5

7 Извештај о ревизији финансијских извештаја и правилности пословања Друштва за изнајмљивање некретнина Дипос доо, Београд за годину Правилником о раду од 25. септембра године, а који се примењивао на дан ступања на снагу Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава, прописано је да запослени има право на увећану зараду по основу времена проведеног на раду за сваку пуну годину рада остварену у радном односу код Друштва (минули рад) у износу од 0,4%. Изменама и допунама Правилника о раду од 23. маја године утврђено је право на увећану зараду по основу времена проведеног на раду за сваку пуну годину рада остварену у радном односу код Друштва у износу од 0,5%, а за сваку започету 20. годину рада и за сваку наредну започету годину рада остварену у радном односу код Друштва у износу од 0,75%. Изменама и допунама Правилника о раду од 1. априла године утврђено је право на увећану зараду по основу времена проведеног на раду за сваку пуну годину рада остварену у радном односу у износу од 0,4%. На наведени начин, увећање зарада по основу времена проведеног на раду обрачунато је и исплаћено запосленима у износу вишем за хиљада динара. Анексима уговора о раду са два запослена (послови чишћења), повећани су коефицијенти посла за њихова радна места чиме су повећани износи зарада. (3) Правилником о раду од 25. септембра године, члан 55. са изменама и допунама, прописано је да запослени има право на накнаду трошкова за исхрану у току рада за дане проведене на раду у висини од 20% од просечне месечне зараде по запосленом у Републици Србији исплаћеној у месецу који претходи месецу у коме се исплаћује накнада. У години Друштво је обрачунало и исплатило накнаду за исхрану у току рада у износу вишем од 20% од просечне месечне зараде по запосленом у Републици Србији исплаћеној у месецу који претходи месецу у коме се исплаћује накнада. Износ више обрачунате и исплаћене накнаде за исхрану у току рада запосленима је виши за хиљада динара. (4) Правилником о раду од 25. септембра године, члан 54. са изменама и допунама, прописано је да запослени има право на регрес за коришћење годишњег одмора у висини просечне месечне зараде по запосленом у Републици Србији исплаћеној у месецу који претходи месецу у коме се исплаћује регрес. Према подацима Републичког завода за статистику висина просечне месечне зараде по запосленом у Републици Србији за месец март износи ,00 динара 3. У априлу године Друштво је обрачунало и једнократно исплатило регрес за коришћење годишњег одмора у износу од ,12 динара по запосленом. На наведени начин, регрес за коришћење годишњег одмора обрачунат је и исплаћен запосленима у износу вишем за хиљада динара. (5) Правилником о раду од 25. септембра године, члан 41. са изменама и допунама прописано је да се основна зарада по основу радног 3 Службени гласник РС број 40/2017 6

8 Извештај о ревизији финансијских извештаја и правилности пословања Друштва за изнајмљивање некретнина Дипос доо, Београд за годину учинка може увећати или умањити највише до 25%. У години Друштво је обрачунало и исплатило увећање основне зараде по основу радног учинка, за 11 запослених, у износу већем од 25% од основне зараде. Укупан износ наведеног увећања основне зараде по основу радног учинка запосленима износи 44 хиљада динара. (6) Законом о буџетском систему 4, члан 27е. став 37. прописано је да број запослених на одређено време због повећаног обима посла, лица ангажованих по уговору о делу, уговору о привременим и повременим пословима, преко омладинске и студентске задруге и лица ангажованих по другим основама, код корисника јавних средстава, може бити већи од 10% укупног броја запослених, уз сагласност тела Владе, на предлог надлежног министарства, односно другог надлежног органа, уз претходно прибављено мишљење Министарства, односно Уредбом о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 5, члан 8, прописано је да у погледу давања сагласности да укупан број запослених на одређено време због повећаног обима посла, лица ангажованих по основу уговора о делу, уговора о привременим и повременим пословима, преко омладинске и студентске задруге и лица ангажованих по другим основама код одређеног корисника јавних средстава буде већи од 10% од укупног броја запослених код тог корисника, сходно се примењују одредбе чл ове уредбе, с тим да дата сагласност важи за период који, на образложен предлог надлежног органа, одреди Комисија. У години, због повећаног обима посла, Друштво је ангажовало лица по уговорима о делу и уговорима о привременим и повременим пословима преко 10% од укупног броја запослених без прописане сагласности. Ревизију правилности пословања смо извршили у складу са Законом о Државној ревизорској институцији и ISSAI 4000 Стандард за ревизију правилности. Сматрамо да су ревизијски докази које смо прикупили довољни и одговарајући да пруже основ за наше мишљење са резервом. Скретање пажње 1) Непокретности из фонда Друштва, које су дате на привремено коришћење, управљање и одржавање, по уговору број 18/96 од 22. јула године и анексима, дају се у закуп непосредном погодбом, то јест ван поступка јавног надметања, односно прикупљања писмених понуда, на начин прописан Правилником Друштва, на основу Закона о јавној својини и Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом, давања у закуп ствари у јавној својини и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда, којима је прописано да се непокретне ствари у јавној својини дају у закуп у поступку јавног надметања или прикупљања писмених понуда путем јавног оглашавања, а изузетно непосредном погодбом у случајевима утврђеним законом и овом уредбом, 2) На дан 31. децембра године, број расположивих непокретности фонда Друштва је 437 од чега број неиздатих непокретности је 43, односно 10%, 4 Службени гласник РС број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/ испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 др. закон, 103/2015 и 99/ Службени гласник РС број 113/2013, 21/2014, 66/2014, 118/2014, 22/2015 и 59/2015 7

9 Извештај о ревизији финансијских извештаја и правилности пословања Друштва за изнајмљивање некретнина Дипос доо, Београд за годину 3) Просечан број радно ангажованих лица по уговорима у години је 54, док је просечан број запослених у том периоду 51, 4) Скрећемо пажњу граду Београду да на основу Одлуке о снабдевању топлотном енергијом у граду Београду производњу и дистрибуцију топлотне енергије, управљање дистрибутивним системом и снабдевање топлотном енергијом обавља јавно комунално предузеће које је Град Београд основао за обављање наведених делатности као један енергетски субјекат. Друштво није енергетски субјекат у смислу Одлуке о снабдевању топлотном енергијом у граду Београд. Такође, актом о оснивању Друштва није утврђена делатност производње, дистрибуције топлотне енергије, управљања дистрибутивним системом и снабдевања топлотном енергијом, нити му је поверено обављање те делатности. Наше мишљење не садржи резерву по наведеним питањима. Одговорност руководства за правилност пословања Поред одговорности за припрему и истинит и објективан приказ, руководство субјекта ревизије је такође дужно да обезбеди да активности, финансијске трансакције, информације и одлуке исказане у финансијским извештајима буду у складу са прописима који их уређују. Ова одговорност обухвата и успостављање финансијског управљања и контроле ради обезбеђивања разумног уверавања да ће се циљеви остварити кроз пословање у складу са прописима, унутрашњим актима и уговорима. Одговорност ревизора за ревизију правилности пословања Поред одговорности да изразимо мишљење о финансијским извештајима, наша одговорност је и да изразимо мишљење о томе да ли је пословање субјекта ревизије, обухваћено према дефинисаним критеријумима, по свим материјално значајним питањима, усклађено са законом и другим прописима. У тачки 2. Напомена уз Извештај о ревизији наведени су прописи који су коришћени као извори критеријума. Одговорност ревизора укључује обављање процедура како би прибавили ревизијске доказе о томе да ли је пословање субјекта ревизије, обухваћено према дефинисаним критеријумима, усклађено са законским и другим прописима. Ова одговорност подразумева спровођење поступака у циљу прибављања ревизијских доказа да би се добило уверавање у разумној мери да ли су активности, финансијске трансакције, информације и одлуке у вези са приходима и расходима, извршене у складу са законом, другим прописима, датим овлашћењима, и за планиране сврхе. Ови поступци укључују и процену ризика од материјално значајне неусклађености са прописима. Др Душко Пејовић Генерални државни ревизор Државна ревизорска институција Макензијева Београд 6. новембар године 8

10 ПРИЛОГ I РЕЗИМЕ НАЛАЗА, ПРЕПОРУКА И МЕРЕ ПРЕДУЗЕТЕ У ПОСТУПКУ РЕВИЗИЈЕ

11 Резиме налаза, препорука и мере предузете у поступку ревизије финансијских извештаја и правилности Друштва за С А Д Р Ж А Ј 1. Резиме налаза у ревизији финансијских извештаја 2. Резиме датих препорука у ревизији финансијских извештаја 3. Резиме налаза у ревизији правилности пословања 4. Резиме датих препорука у ревизији правилности пословања 5. Мере предузете у поступку ревизије 6. Захтев за достављање одазивног извештаја 1

12 Резиме налаза, препорука и мере предузете у поступку ревизије финансијских извештаја и правилности Друштва за 1. Резиме налаза у ревизији финансијских извештаја ПРИОРИТЕТ 1 (висок) 6 У поступку ревизије нису утврђени налази првог приоритета. ПРИОРИТЕТ 2 (средњи) 7 У поступку ревизије нису утврђени налази другог приоритета. ПРИОРИТЕТ 3 (низак) 8 У поступку ревизије нису утврђени налази трећег приоритета. 2. Резиме датих препорука у ревизији финансијских извештаја Државна ревизорска институција препоручује Друштву за изнајмљивање некретнина Дипос доо, Београд да утврђене неправилности отклони према следећим приоритетима: ПРИОРИТЕТ 1 (висок) У поступку ревизије нису утврђене препоруке првог приоритета. ПРИОРИТЕТ 2 (средњи) У поступку ревизије нису утврђене препоруке другог приоритета. ПРИОРИТЕТ 3 (низак) У поступку ревизије нису утврђене препоруке трећег приоритета. 6 ПРИОРИТЕТ 1 (висок) грешке, неправилности и погрешна исказивања која указују да постоји непосредни ризик од вршења нетачних или неправилних плаћања, односно, постоји ризик да јавна средства нису заштићена. Проблеми попут ових захтевају да руководство одмах реагује. 7 ПРИОРИТЕТ 2 (средњи) грешке, неправилности и погрешна исказивања које утичу на финансијске извештаје када не постоји непосредни ризик од губитка итд, али у сваком случају захтевају пажњу руководства. Овим проблемима се треба позабавити пре припремања наредног сета финансијских извештаја. 8 ПРИОРИТЕТ 3 (низак) грешке, неправилности и погрешна исказивања која захтевају отклањање и након рока за припремање наредног сета финансијских извештаја. 2

13 Резиме налаза, препорука и мере предузете у поступку ревизије финансијских извештаја и правилности Друштва за 3. Резиме налаза у ревизији правилности пословања ПРИОРИТЕТ 1 (висок) 1) Као што је објашњено под тачком Напомена уз Извештај, у поступку ревизије утврђене су следеће неправилности: (1) Општим актом за чије је доношење надлежна Скупштина Друштва, Правилником о раду од 25. септембра године нису уређени елементи за обрачун и исплату основне зараде, како је прописано чланом 107. став 3. Закона о раду. Основну зараду за најједноставнији посао, као један од елемената за обрачун и исплату основне зараде утврдио је директор Одлуком о висини основне зараде за најједноставнији посао, док је коефицијенте за све систематизоване послове прописао Правилником о организацији и систематизацији Друштва. (2) Изменама и допунама Правилника о раду и закључивањем анекса уговора о раду, након ступања на снагу Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава, Друштво је повећало зараде по основу минулог рада и повећало коефицијенте за обрачун зарада и поред тога што је чланом 4. Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава прописано да су ништаве одредбе општег или појединачног акта (осим појединачног акта којим се плата повећава по основу напредовања) којима се повећавају основице, коефицијенти и други елементи, односно уводе нови елементи, на основу којих се повећава износ плата и другог сталног примања код субјеката, донетог за време примене овог закона. Правилником о раду од 25. септембра године, а који се примењивао на дан ступања на снагу Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава, прописано је да запослени има право на увећану зараду по основу времена проведеног на раду за сваку пуну годину рада остварену у радном односу код Друштва (минули рад) у износу од 0,4%. Изменама и допунама Правилника о раду од 23. маја године утврђено је право на увећану зараду по основу времена проведеног на раду за сваку пуну годину рада остварену у радном односу код Друштва у износу од 0,5%, а за сваку започету 20. годину рада и за сваку наредну започету годину рада остварену у радном односу код Друштва у износу од 0,75%. Изменама и допунама Правилника о раду од 1. априла године утврђено је право на увећану зараду по основу времена проведеног на раду за сваку пуну годину рада остварену у радном односу у износу од 0,4%. 3

14 Резиме налаза, препорука и мере предузете у поступку ревизије финансијских извештаја и правилности Друштва за ПРИОРИТЕТ 2 (средњи) На наведени начин, увећање зарада по основу времена проведеног на раду обрачунато је и исплаћено запосленима у износу вишем за хиљада динара. Анексима уговора о раду са два запослена (послови чишћења), повећани су коефицијенти посла за њихова радна места чиме су повећани износи зарада. (3) Правилником о раду од 25. септембра године, члан 55. са изменама и допунама, прописано је да запослени има право на накнаду трошкова за исхрану у току рада за дане проведене на раду у висини од 20% од просечне месечне зараде по запосленом у Републици Србији исплаћеној у месецу који претходи месецу у коме се исплаћује накнада. У години Друштво је обрачунало и исплатило накнаду за исхрану у току рада у износу вишем од 20% од просечне месечне зараде по запосленом у Републици Србији исплаћеној у месецу који претходи месецу у коме се исплаћује накнада. Износ више обрачунате и исплаћене накнаде за исхрану у току рада запосленима је виши за хиљада динара. (4) Правилником о раду од 25. септембра године, члан 54. са изменама и допунама, прописано је да запослени има право на регрес за коришћење годишњег одмора у висини просечне месечне зараде по запосленом у Републици Србији исплаћеној у месецу који претходи месецу у коме се исплаћује регрес. Према подацима Републичког завода за статистику висина просечне месечне зараде по запосленом у Републици Србији за месец март износи ,00 динара 9. У априлу године Друштво је обрачунало и једнократно исплатило регрес за коришћење годишњег одмора у износу од ,12 динара по запосленом. На наведени начин, регрес за коришћење годишњег одмора обрачунат је и исплаћен запосленима у износу вишем за хиљада динара. (5) Правилником о раду од 25. септембра године, члан 41. са изменама и допунама прописано је да се основна зарада по основу радног учинка може увећати или умањити највише до 25%. У години Друштво је обрачунало и исплатило увећање основне зараде по основу радног учинка, за 11 запослених, у износу већем од 25% од основне зараде. Укупан износ наведеног увећања основне зараде по основу радног учинка запосленима износи 44 хиљада динара. 1) Као што је објашњено под тачком 4.1 Напомена уз Извештај, у поступку ревизије утврђене су слабости система финансијског управљања и контроле и то: 9 Службени гласник РС број 40/2017 (1) Правилником о раду Друштва нису уређени елементи за обрачун и исплату основне зараде у складу са Законом о раду (Напомена ), (2) контролне активности нису ефикасне приликом: 4

15 Резиме налаза, препорука и мере предузете у поступку ревизије финансијских извештаја и правилности Друштва за - обрачуна и исплате регреса за коришћење годишњег одмора, односно накнаде за исхрану у току рада за дане проведене на раду, и - обрачуна и исплате зараде по основу радног учинка, у складу са Правилником о раду, (3) изменама и допунама Правилника о раду, након примене Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава, Друштво је повећало зараде по основу минулог рада и повећало коефицијенте за обрачун зарада (Напомена ), (4) није прибављена сагласност Оснивача за ангажовање лица по уговорима о делу, уговорима о привременим и повременим пословима и лица ангажованих и по другим основама, преко 10% од укупног броја запослених. Просечан број ангажованих, у току године, је 54 (Напомена ), (5) Друштво нема правилник којим се ближе уређују питања праћења извршења закључених уговора о закупу (Напомена 6.1.5), (6) Друштво није усвојило стратегију управљања ризиком која представља основ за идентификовање ризика, те њихову процену и контролу у складу са чланом 6. став 2. Правилника о заједничким критеријумима и стандардима за успостављање, функционисање и извештавање о систему финансијског управљања и контроле у јавном сектору. Годишњи извештај о систему финансијског управљања и контроле за годину Друштво није доставило Министарству финансија Централна јединица за хармонизацију, што није у складу са чланом 13. Правилника. 2) Као што је објашњено под тачком 4.2 Напомена уз Извештај, у поступку ревизије утврђено је следеће: (1) Друштво није успоставило и организовало интерну ревизију у складу са чланом 3. Правилника о заједничким критеријумима за организовање и стандардима и методолошким упутствима за поступање и извештавање интерне ревизије у јавном сектору, (2) Друштво није донело Етички кодекс и Повељу интерне ревизије што није у складу са одредбама члана 2. став 1. тачка 21. и 22. Правилника о заједничким критеријумима за организовање и стандардима и методолошким упутствима за поступање и извештавање интерне ревизије у јавном сектору, (3) Друштво није сачинило Стратешки план за трогодишњи период, Годишњи план и План појединачне ревизије за годину, што није у складу са чланом 23. Правилника о заједничким критеријумима за организовање и стандардима и методолошким упутствима за поступање и извештавање интерне ревизије у јавном сектору, (4) Друштво није доставило Годишњи извештај о раду интерне ревизије о обављеним ревизијама и активностима интерне ревизије за годину 5

16 Резиме налаза, препорука и мере предузете у поступку ревизије финансијских извештаја и правилности Друштва за Министарству финансија Централној јединици за хармонизацију што није у складу са одредбама члана 32. Правилника о заједничким критеријумима за организовање и стандардима и методолошким упутствима за поступање и извештавање интерне ревизије у јавном сектору. 3) Као што је објашњено под тачком Напомена уз Извештај, Законом о буџетском систему 10, члан 27е. став 37. прописано је да број запослених на одређено време због повећаног обима посла, лица ангажованих по уговору о делу, уговору о привременим и повременим пословима, преко омладинске и студентске задруге и лица ангажованих по другим основама, код корисника јавних средстава, може бити већи од 10% укупног броја запослених, уз сагласност тела Владе, на предлог надлежног министарства, односно другог надлежног органа, уз претходно прибављено мишљење Министарства, односно и Уредбом о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 11, члан 8. прописано је да у погледу давања сагласности да укупан број запослених на одређено време због повећаног обима посла, лица ангажованих по основу уговора о делу, уговора о привременим и повременим пословима, преко омладинске и студентске задруге и лица ангажованих по другим основама код одређеног корисника јавних средстава буде већи од 10% од укупног броја запослених код тог корисника, сходно се примењују одредбе чл ове уредбе, с тим да дата сагласност важи за период који, на образложен предлог надлежног органа, одреди Комисија. У години, због повећаног обима посла, Друштво је ангажовало лица по уговорима о делу и уговорима о привременим и повременим пословима преко 10% од укупног броја запослених без прописане сагласности. ПРИОРИТЕТ 3 (низак) 1) Као што је објашњено под тачком Напомена уз Извештај, Друштво није испунило услове за обављање производње, дистрибуције, управљања и снабдевања топлотном енергијом, што није у складу са члановима Закона о енергетици, члану 9. Закона о комуналним делатностима и Одлуци о снабдевању топлотном енергијом у граду Београду. 2) Као што је објашњено под тачком Напомена уз Извештај, у поступку ревизије утврђено је да Друштво није уписало хипотеку по основу дугорочно датог кредита за откуп стана број 3/124 од 7. децембра године. 4. Резиме датих препорука у ревизији правилности пословања Државна ревизорска институција препоручује Друштву за изнајмљивање некретнина Дипос доо, Београд да утврђене неправилности отклони према следећим приоритетима: ПРИОРИТЕТ 1 (висок) 1) Препоручује се Друштву да опште и појединачне акте који уређују радне односе усклади са Законом о раду и Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника 10 Службени гласник РС број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/ испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 др. закон, 103/2015 и 99/ Службени гласник РС број 113/2013, 21/2014, 66/2014, 118/2014, 22/2015 и 59/2015 6

17 Резиме налаза, препорука и мере предузете у поступку ревизије финансијских извештаја и правилности Друштва за јавних средстава и да обрачун зарада врши у складу са истим (Напомена Препорука број 5). ПРИОРИТЕТ 2 (средњи) 1) Препоручује се Друштву да успостави адекватан систем финансијског управљања и контроле у складу са Правилником о заједничким критеријумима и стандардима за успостављање, функционисање и извештавање о систему финансијског управљања и контроле у јавном сектору (Напомена Препорука број 1). 2) Препоручује се Друштву да успостави интерну ревизију у складу са Правилником о заједничким критеријумима за организовање и стандардима и методолошким упутствима за поступање и извештавање интерне ревизије у јавном сектору (Напомена Препорука број 2). ПРИОРИТЕТ 3 (низак) 1) Препоручује се Друштву да производњу, дистрибуцију, управљање и снабдевање топлотном енергијом уреди у складу са Законом о енергетици, Законом о комуналним делатностима и Одлуком о снабдевању топлотном енергијом у граду Београду (Напомена Препорука број 4). 2) Препоручује се Друштву да успостави хипотеку на стан у складу са закљученим уговором за дугорочно дат кредит за откуп стана физичком лицу (Напомена Препорука број 3). 5. Мере предузете у поступку ревизије Друштво је предузело следеће мере у поступку ревизије: 1) Као што је објашњено под тачком Напомена уз Извештај, Директор Друштва је донео Правилник о праћењу извршења закључених уговора о закупу број 16/179 од 21. септембра године. 2) Као што је објашњено под тачком Напомена уз Извештај, Директор Друштва је донео Измене и допуне Правилника о раду број 16/184 од 28. септембра године којим су уређени елементи за обрачун и исплату основне зараде у складу са Законом о раду, на које је Скупштина Друштва дала сагласност Одлуком број 8/32 од 26. септембра године. 3) Као што је објашњено под тачком Напомена уз Извештај, Директор Друштва је донео Одлуку о измени Правилника о организацији и систематизацији послова број 24/203 од 27. септембра године којим је дефинисан опсег послова за два запослена (послови чишћења) којима су повећани коефицијенти посла. 4) Као што је објашњено под тачком Напомена уз Извештај, Комисија за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава донела је Закључак 51 Број / од 26. септембра године којим се даје сагласност Друштву за изнајмљивање некретнина Дипос доо, Београд да запосли, односно ангажује укупно 56 лица. Дата сагласност важи за четврти квартал године. 7

18 Резиме налаза, препорука и мере предузете у поступку ревизије финансијских извештаја и правилности Друштва за 6. Захтев за достављање одазивног извештаја Субјект ревизије Друштво за изнајмљивање некретнина Дипос доо, Београд је на основу члана 40. став 1. Закона о Државној ревизорској институцији, дужан да поднесе Државној ревизорској институцији писани извештај о отклањању откривених неправилности (одазивни извештај) у року од 90 дана, почев од наредног дана од дана уручења овог извештаја. Одазивни извештај мора да садржи: 1) навођење ревизије, на коју се он односи; 2) кратак опис неправилности у пословању, које су откривене ревизијом и 3) приказивање мера исправљања. Мере исправљања су мере које субјект ревизије предузима да би отклонио неправилности у свом пословању или мере за умањење ризика од појављивања одређене неправилности у свом будућем пословању за чије предузимање субјект ревизије мора поднети уз одазивни извештај одговарајуће доказе. Субјект ревизије Друштво за изнајмљивање некретнина Дипос доо, Београд, у одазивном извештају треба да искаже мере исправљања по основу откривених неправилности, односно свих налаза датих у Извештају о ревизији финансијских извештаја и правилности пословања који могу да садрже и препоруке за њихово отклањање. На основу члана 40. став 2. Закона о Државној ревизорској институцији одазивни извештај је јавна исправа која је потписана и оверена печатом од стране одговорног лица субјекта ревизије. Државна ревизорска институција ће оценити веродостојност одазивног извештаја, тј. провериће истинитости навода о мерама исправљања, предузетим од стране субјекта ревизије, подносиоца одазивног извештаја. У случају потребе извршиће се и провера веродостојности одазивног извештаја. Такође, извршиће се и оцена да ли су мере исправљања исказане у одазивном извештају задовољавајуће. Сагласно члану 57. став 1. тачка 3) Закона о Државној ревизорској институцији, ако субјект ревизије у чијем су пословању биле откривене неправилности, не поднесе у прописаном року Институцији одазивни извештај, против одговорног лица субјекта ревизије поднеће се захтев за покретање прекршајног поступка. Ако се оцени да одазивни извештај не указује да су откривене неправилности отклоњене на задовољавајући начин, сматра се да субјект ревизије крши обавезу доброг пословања. Ако се ради о незадовољавајућем отклањању значајне неправилности, сматра се да постоји тежи облик кршења обавезе доброг пословања. У овим случајевима Државна ревизорска институција је овлашћена да предузима мере сагласно члану 40. став 7. до 13. Закона о Државној ревизорској институцији. 8

19 ПРИЛОГ II НАПОМЕНЕ УЗ ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА И ПРАВИЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА ДРУШТВА ЗА ИЗНАЈМЉИВАЊЕ НЕКРЕТНИНА ДИПОС ДОО, БЕОГРАД ЗА ГОДИНУ

20 С А Д Р Ж А Ј 1. ОСНОВНИ ПОДАЦИ О СУБЈЕКТУ РЕВИЗИЈЕ КРИТЕРИЈУМИ ЗА РЕВИЗИЈУ ПРАВИЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА ОСНОВ ЗА САСТАВЉАЊЕ И ПРИКАЗИВАЊЕ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА И РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ Основ за састављање и приказивање финансијских извештаја Рачуноводствене политике Нематеријална имовина Некретнине, постројење и опрема Алат и ситан инвентар Резервни делови Инвестиционе некретнине Стална средства намењена продаји Дугорочни финансијски пласмани Залихе Краткорочна потраживања и пласмани Финансијске обавезе Дугорочна резервисања Приходи и расходи Накнадно установљене грешке ИНТЕРНА ФИНАНСИЈСКА КОНТРОЛА Финансијско управљање и контрола Контролно окружење Управљање ризицима Контролне активности Информисање и комуникација Праћење и процена система Интерна ревизија ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ДРУШТВА ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈИ Биланс стања Нематеријална имовина Некретнине, постројења и опрема Дугорочни финансијски пласмани Залихе Потраживања по основу продаје Друга потраживања Краткорочни финансијски пласмани Готовински еквиваленти и готовина Порез на додату вредност Активна временска разграничења Ванбилансна актива Капитал Дугорочна резервисања Дугорочне обавезе Одложене пореске обавезе Краткорочне финансијске обавезе Примљени аванси, депозити и кауције Обавезе из пословања Остале краткорочне обавезе Обавезе по основу пореза на додату вредност Пасивна временска разграничења Биланс успеха Пословни приходи Пословни расходи Финансијски приходи Финансијски расходи Приходи од усклађивања вредности остале имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха Расходи од усклађивања вредности остале имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха Остали приходи Остали расходи... 55

21 Нето губитак пословања које се обуставља, расходи промене рачуноводствене политике и исправка грешака из ранијих периода Нето добитак Извештај о осталом резултату Извештај о променама на капиталу Извештај о токовима готовине Напомене уз финансијске извештаје ЈАВНЕ НАБАВКЕ ДОГАЂАЈ НАКОН ДАТУМА БИЛАНСА СТАЊА

22 1. Основни подаци о субјекту ревизије Друштво за изнајмљивање некретнина Дипос акционарско друштво, Београд основано је Уговором о оснивању од 4. децембра године од стране Војвођанска банка ад, Нови Сад и Беобанка ад, Београд и уписано је у судски регистар код Привредног суда у Београду, Решењем број VI. FI /97 од 25. децембра године. Војвођанска банка ад, Нови Сад и Беобанка ад - у стечају, Београд као оснивачи друштва за изнајмљивање некретнина Дипос доо, Београд, дана 30. децембра године, закључили су судско поравнање пред Трговинским судом у Београду, под бројем l-r-603/06. На основу наведеног поравнања Војвођанска банка ад, Нови Сад неопозиво и безусловно је пренела свој оснивачки улог и своја оснивачка права у друштву за изнајмљивање некретнина Дипос доо, Београд на Беобанка aд - у стечају, Београд са даном 30. август године, што је Беобанка ад - у стечају, Београд неопозиво и безусловно прихватила. Уговором о купопродаји удела закљученим дана 27. децембра године између Беобанка ад - у стечају, Београд и Републике Србије, Беобанка ад у стечају, Београд је продала целокупан власнички удео, који чини 100% укупног капитала друштва за изнајмљивање некретнина Дипос доо, Београд, Републици Србији. У Регистар привредних субјеката код Агенције за привредне регистре регистрована је Република Србија као оснивач друштва за изнајмљивање некрентина Дипос доо, Београд са 100% удела у том друштву под бројем BD 4199/2009 дана 30. јануара године. Друштво послује под следећим пословним именом: Друштво за изнајмљивање некретнина Дипос доо, Београд (у даљем тексту: Друштво) Оснивач Друштва је Република Србија, за коју на основу законског овлашћења оснивачка права врши Влада Републике Србије. Седиште Друштва: Београд, Улица Сердара Јола 17 Претежна делатност Друштва је изнајмљивање властитих или изнајмљених некретнина и управљање њима. Шифра делатности: 6820 ПИБ: МБ: Друштво је сагласно критеријумима из Закона о рачуноводству разврстано у средње правно лице. На дан 31. децембра године Друштво је имало 57 запослених (2016. године: 51). 2

23 2. Критеријуми за ревизију правилности пословања Ревизија правилности пословања према Закону о Државној ревизорској институцији је испитивање финансијских трансакција и одлука у вези са примањима и издацима, ради утврђивања да ли су односне трансакције извршене у складу са законом, другим прописима, датим овлашћењима и за планиране сврхе. У овој ревизији испитивали смо усклађеност пословања са прописима из следећих области: Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи, Производња, дистрибуција, управљање и снабдевање топлотном енергијом и Давање у закуп ствари у јавној својини. Прописи који су коришћени, у ревизији правилности пословања, као извори критеријума су: 1) Закон о буџетском систему, 2) Закон о раду; 3) Закон о утврђивању максималне зараде у јавном сектору; 4) Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава; 5) Уредба о поступку прибављања сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава; 6) Закон о енергетици 7) Закон о комуналним делатностима 8) Одлука о снабдевању топлотном енергијом у граду Београду 9) Закон о јавној својини, 10) Уредба о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом, давања у закуп ствари у јавној својини и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда 3. Основ за састављање и приказивање финансијских извештаја и рачуноводствене политике 3.1. Основ за састављање и приказивање финансијских извештаја Вођење пословних књига, признавање и процењивање имовине и обавеза, прихода и расхода, састављање, приказивање, достављање и обелодањивање финансијских извештаја, правна лица и предузетници у Републици Србији су у обавези да врше у складу са Законом о рачуноводству 12, који прописује Међународне стандарде финансијског извештавања (МСФИ) као основу за признавање, вредновање, презентацију и обелодањивање позиција у финансијским извештајима. Међународни стандарди финансијског извештавања у смислу наведеног закона су: Оквир за припремање и приказивање финансијских извештаја, Међународни рачуноводствени стандарди (МРС), Међународни стандарди финансијског извештавања (МСФИ) и Међународни стандарди финансијског извештавања за мала и средња правна лица (МСФИ за МСП) и са њима повезана тумачења, накнадне измене тих стандарда и са њима повезана тумачења, чији је превод утврдило и објавило министарство надлежно за послове финансија. За признавање, вредновање, презентацију и обелодањивање позиција у финансијским извештајима Друштво примењује Међународни стандард финансијског извештавања за мала и средња правна лица (МСФИ за МСП). 12 Службени гласник РС, број 62/2013 3

24 Основне рачуноводствене политике наведене су у Напомени 3.2. Финансијски извештаји су исказани у хиљадама динара (РСД) Рачуноводствене политике Нематеријална имовина Као нематеријална улагања признају се средства која испуњавају услове прописане параграфом 18.4 МСФИ за МСП, односно да постоји вероватноћа да ће та улагања доносити економске користи, да се њихова иабавна вредност може поуздано одмерити и да нису настала капитализацијом интерних трошкова. Нематеријална улагања се исказују по моделу набавне вредност. Набавну вредност чини цена плаћања за стицање нематеријалног улагања и његовог довођења у функцију. Накнадно мерење се врши по моделу набавне вредности, умањене за исправку вредности по основу обрачунате амортизације и процењеног обезвређења. Нематеријална улагања подлежу пропорционалној амортизацији применом стопе коју утврђује руководсгво на основу процењеног века трајања појединачних позиција нематеријалних улагања Некретнине, постројење и опрема У категорију некретнина, постројења и опрема признају се као стална средства, она материјална средства која је Дипос прибавио за текуће пословање, као и средства прибављена ради уноса у туђе објекте добијене на управљање, а која испуњавају услове за признавање прописане одељком 17. МСФИ за МСП, под условом: - да се држе ради коришћења за пружање услуга или у административне сврхе, - да им је корисни век трајања је дужи од једне године, - да им је појединачна набавна цена у време набавке средства већа од прописаног износа, ако је такав износ утврђен другим важећим прописима. Почетно мерење сталних средстава у власништву Друштва, врши се по моделу набавне вредности. Накнадни издаци за стална средства, као што су замена и уградња резервних делова и други издаци, који увећавају вредност сталног средства, додају се набавној вредности тог средства ако испуњавају услове из параграфа 17.6 МСФИ за МСП. Начин и методу амортизације појединих некретнина, постројења и опреме, у зависносги од природе својстава и услова употребе појединог средства, утврђује руководсгво, с тим што се корисни век трајања и стопе амортизације преиспитују сваке године. Ако се установи да је књиговодствена вредност неке ставке некретнине, постројења или опреме нижа од њене надокнадиве вредности, утврђује се обезвређење те сгавке ради свођења на њену надокнадиву вредност, у складу са параграфом 27.9 МСФИ за МСП. 4

25 Алат и ситан инвентар Алат и ситан инвентар, чији је век трајања дужи од једне године, а набавна вредност у време набавке нижа од ,00 динара, признаје се као обртно средство и не подлеже амортизацији. Средства алата и ситног инвснтара, која не подлежу амортизацији као опрема, калкулативно се отписују по стопи од 100% годишње, стављањем у употребу Резервни делови Резервни делови се иницијално признају као обртно средство. Уграђени резервни делови увећавају књиговодствену вредност средства у које су уграђени: - када им је корисни век трајања дужи од једне године, - ако је појединачна вредност већа од ,00 динара, Уграђени резервни делови, који не задовољавају кумулативне услове из претходног става, признају се као трошак пословања када се утроше Инвестиционе некретнине Појам инвестиционе некретнине утврђује се у складу са Одељком 16 МСФИ за МСП. Иивестициона некретнина у власништву Друштва је она некретнина коју Друштво држи и ангажује ради остваривања зараде од издавања некретнине или ради увећања вредности капитала или ради једног и другог. Инвестиционом некретнином не сматрају се непокретности које Друштво држи или ангажује ради: - употребе за производњу или снабдевања робом или пружање услуга или - за потребе адмииистративног пословања. Почетно мерење инвестиционе некретнине приликом стицања (набавке) врши се по набавној вредности или цени коштања, уз укључене зависне трошкове набавке. За накнадно мерење инвестиционих некретнина у власнишгву Друштва примењује се модел набавне вредности. Накнадни издаци који се односе на већ признате инвестиционе некретнине приписују се исказаном износу ако некретнина испуњава услове да се призна као стално средство, а у супротном исказују се као трошак пословања. Инвестиционе некретнине у власништву Републике Србије, односно Републичке дирекције за имовину, које су Друштву привремено дате на управљање евидентирају се ванбилансно по вредностима исказаним приликом преузимања. За инвестиционе некретнине за које приликом преузимања не постоји књиговодствена вредност, вредност за исказивање у оквиру ванбилансне евиденције утврђује се на основу процене професионално квалификованог независног процењивача. Процењена вредност се евидентира као нова набавна вредност. Трошкови инвестиционих улагања Друштва на објектима у власништву Републичке дирекције за имовину и трошкови текућег одржавања објеката у 5

ЛЕПЕНСКИ ВИР А.Д. ПЕЋИНЦИ ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА Финансијски извештаји 31. децембар године Београд, године

ЛЕПЕНСКИ ВИР А.Д. ПЕЋИНЦИ ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА Финансијски извештаји 31. децембар године Београд, године ЛЕПЕНСКИ ВИР А.Д. ПЕЋИНЦИ ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА Финансијски извештаји 31. децембар 2014. године Београд, 2017. године САДРЖАЈ ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА -------------------------------------------------------

Више

LISTA POTREBNIH PODATAKA

LISTA POTREBNIH PODATAKA ЈП СРБИЈАГАС НОВИ САД ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА Консолидовани финансијски извештаји 31. децембар 2013. године Београд, 2014. године САДРЖАЈ ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА -------------------------------------------------------

Више

ЈП СРБИЈАГАС НОВИ САД ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА Финансијски извештаји 31. децембар године Београд, године

ЈП СРБИЈАГАС НОВИ САД ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА Финансијски извештаји 31. децембар године Београд, године ЈП СРБИЈАГАС НОВИ САД ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА Финансијски извештаји 31. децембар 2015. године Београд, 2016. године САДРЖАЈ ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА-------------------------------------------------------1-4

Више

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА И ПРАВИЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА РАЗВОЈНЕ АГЕНЦИЈЕ СРБИЈЕ БЕОГРАД ЗА

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА И ПРАВИЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА РАЗВОЈНЕ АГЕНЦИЈЕ СРБИЈЕ БЕОГРАД ЗА РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА И ПРАВИЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА РАЗВОЈНЕ АГЕНЦИЈЕ СРБИЈЕ БЕОГРАД ЗА 2017. ГОДИНУ Број: 400-421/2018-07/8 Београд, 17.

Више

ГЛAВНА СЛУЖБА ЗА РЕВИЗИЈУ ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ Бања Лука, Вука Караџића 4 Република Српска, БиХ Тел: +387(0)51/ Факс:+387(0)51

ГЛAВНА СЛУЖБА ЗА РЕВИЗИЈУ ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ Бања Лука, Вука Караџића 4 Република Српска, БиХ Тел: +387(0)51/ Факс:+387(0)51 ГЛAВНА СЛУЖБА ЗА РЕВИЗИЈУ ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 78000 Бања Лука, Вука Караџића 4 Република Српска, БиХ Тел: +387(0)51/247-408 Факс:+387(0)51/247-497 e-mail: revizija@gsr-rs.org Извјештај о статусу

Више

Извештај о ревизији приказа расхода, издатака и обавеза и правилности пословања Завичајног музеја Алексинац за годину

Извештај о ревизији приказа расхода, издатака и обавеза и правилности пословања Завичајног музеја Алексинац за годину РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ПРИКАЗА РАСХОДА, ИЗДАТАКА И ОБАВЕЗА И ПРАВИЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА ЗАВИЧАЈНОГ МУЗЕЈА АЛЕКСИНАЦ ЗА 2013. ГОДИНУ Број: 400-1766/2014-04 Београд,

Више

KOMUNALNO PREDUZEĆE ''DIMNIČAR'' A.D., BEOGRAD IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA O IZVRŠENOJ REVIZIJI KONSOLIDOVANIH FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA GODINU

KOMUNALNO PREDUZEĆE ''DIMNIČAR'' A.D., BEOGRAD IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA O IZVRŠENOJ REVIZIJI KONSOLIDOVANIH FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA GODINU KOMUNALNO PREDUZEĆE ''DIMNIČAR'' A.D., BEOGRAD IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA O IZVRŠENOJ REVIZIJI KONSOLIDOVANIH FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA 2015. GODINU SADRŽAJ Strana Izveštaj nezavisnog revizora 1 3 Konsolidovani

Више

ГЛAВНА СЛУЖБА ЗА РЕВИЗИЈУ ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ Бања Лука, Вука Караџића 4 Република Српска, БиХ Тел: +387(0)51/ Факс:+387(0)51

ГЛAВНА СЛУЖБА ЗА РЕВИЗИЈУ ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ Бања Лука, Вука Караџића 4 Република Српска, БиХ Тел: +387(0)51/ Факс:+387(0)51 ГЛAВНА СЛУЖБА ЗА РЕВИЗИЈУ ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 78000 Бања Лука, Вука Караџића 4 Република Српска, БиХ Тел: +387(0)51/247-408 Факс:+387(0)51/247-497 e-mail: revizija@gsr-rs.org Извјештај о статусу

Више

Microsoft Word - Zaglavlje ЕПС srpski cir

Microsoft Word - Zaglavlje ЕПС  srpski cir JАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ, БЕОГРАД ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈИ ЗА ГОДИНУ ЗАВРШЕНУ 31. ДЕЦЕМБРА 2015. И ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА Руководству Jавног предузећа Електропривреда

Више

DDOR-GARANT DRUŠTVO ZA UPRAVLJANJE DOBROVOLJNIM PENZIJSKIM FONDOM A.D., BEOGRAD Finansijski izveštaji za godinu završenu 31. decembra godine i i

DDOR-GARANT DRUŠTVO ZA UPRAVLJANJE DOBROVOLJNIM PENZIJSKIM FONDOM A.D., BEOGRAD Finansijski izveštaji za godinu završenu 31. decembra godine i i DDOR-GARANT DRUŠTVO ZA UPRAVLJANJE DOBROVOLJNIM PENZIJSKIM FONDOM A.D., BEOGRAD Finansijski izveštaji za godinu završenu 31. decembra 2015. godine i izveštaj nezavisnog revizora S A D R Ž A J Strana Izveštaj

Више

IZVEŠTAJ O REVIZIJI FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA GODINU JKP GRADSKO SAOBRAĆAJNO PREDUZEĆE BEOGRAD, BEOGRAD BEOGRAD, MAJ GODINE

IZVEŠTAJ O REVIZIJI FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA GODINU JKP GRADSKO SAOBRAĆAJNO PREDUZEĆE BEOGRAD, BEOGRAD BEOGRAD, MAJ GODINE IZVEŠTAJ O REVIZIJI FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA 2016. GODINU JKP GRADSKO SAOBRAĆAJNO PREDUZEĆE BEOGRAD, BEOGRAD BEOGRAD, MAJ 2017. GODINE Izveštaj nezavisnog revizora vlasnicima društva JKP GRADSKO SAOBRAĆAJNO

Више

Imotska 1, Beograd Telefon: Telefon: OPŠTINA NOVI KNEŽEVAC KRALJA PETRA I KARAĐOR

Imotska 1, Beograd Telefon: Telefon: OPŠTINA NOVI KNEŽEVAC KRALJA PETRA I KARAĐOR Imotska 1, 11040 Beograd Telefon: 381 11 30 98 198 Telefon: 381 11 30 98 199 E-mail: office@finodit.co.rs OPŠTINA NOVI KNEŽEVAC KRALJA PETRA I KARAĐORĐEVIĆA 1 NOVI KNEŽEVAC Skupštini opštine Novi Kneževac

Више

УРБАНИСТИЧКИ ЗАВОД БЕОГРАДА ЈУП БЕОГРАД ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА Финансијски извештаји 31. децембар године Београд, године

УРБАНИСТИЧКИ ЗАВОД БЕОГРАДА ЈУП БЕОГРАД ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА Финансијски извештаји 31. децембар године Београд, године УРБАНИСТИЧКИ ЗАВОД БЕОГРАДА ЈУП БЕОГРАД ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА Финансијски извештаји 31. децембар 2017. године Београд, 2018. године САДРЖАЈ ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА ----------------------------------------------

Више

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА И ПРАВИЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА ЗДРАВСТВЕНОГ ЦЕНТРА ВРАЊЕ ЗА

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА И ПРАВИЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА ЗДРАВСТВЕНОГ ЦЕНТРА ВРАЊЕ ЗА РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА И ПРАВИЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА ЗДРАВСТВЕНОГ ЦЕНТРА ВРАЊЕ ЗА 2017. ГОДИНУ Број: 400-144/2018-05/09 Београд, 11. октобар

Више

Microsoft Word - Pravilnik-fin. izvestaji za DUDPF-2007.doc

Microsoft Word - Pravilnik-fin. izvestaji za DUDPF-2007.doc "Службени гласник РС", бр. 15/2007 На основу члана 26. став 2. Закона о рачуноводству и ревизији ("Службени гласник РС", бр. 46/2006) и члана 27. став 2. тачка 2. Закона о добровољним пензијским фондовима

Више

Кључне неправилности и препоруке

Кључне неправилности и препоруке РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА И ПРАВИЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЧИСТОЋА И ЗЕЛЕНИЛО, ЗРЕЊАНИН ЗА 2016. ГОДИНУ Број: 400-435/2017-06/8

Више

ПОВЕРЉИВОПОВЕРЉИВО ПОВЕРЉИВО Извештај о ревизији правилности пословања у делу примене закона који регулишу обрачун и исплату зарада код Јавног комунал

ПОВЕРЉИВОПОВЕРЉИВО ПОВЕРЉИВО Извештај о ревизији правилности пословања у делу примене закона који регулишу обрачун и исплату зарада код Јавног комунал ПОВЕРЉИВОПОВЕРЉИВО ПОВЕРЉИВО Извештај о ревизији правилности пословања у делу примене закона који регулишу обрачун и исплату зарада код Јавног комуналног предузећа за јавне гараже и паркиралишта Паркинг

Више

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА И ПРАВИЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА ДОМА ЗДРАВЉА ЛЕСКОВАЦ ЗА ГОДИ

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА И ПРАВИЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА ДОМА ЗДРАВЉА ЛЕСКОВАЦ ЗА ГОДИ РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА И ПРАВИЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА ДОМА ЗДРАВЉА ЛЕСКОВАЦ ЗА 2017. ГОДИНУ Број: 400-139/2018-05/08 Београд, 11. октобар 2018.

Више

извештај Јавног

извештај Јавног РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА И ПРАВИЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА, ПАНЧЕВО ЗА 2016. ГОДИНУ Број: 400-427/2017-06/7

Више

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ПОСЛЕРЕВИЗИОНИ ИЗВЕШТАЈ О МЕРАМА ИСПРАВЉАЊА СРПСКЕ РАДИКАЛНЕ СТРАНКЕ БЕОГРАД Број: / /10

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ПОСЛЕРЕВИЗИОНИ ИЗВЕШТАЈ О МЕРАМА ИСПРАВЉАЊА СРПСКЕ РАДИКАЛНЕ СТРАНКЕ БЕОГРАД Број: / /10 РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ПОСЛЕРЕВИЗИОНИ ИЗВЕШТАЈ О МЕРАМА ИСПРАВЉАЊА СРПСКЕ РАДИКАЛНЕ СТРАНКЕ БЕОГРАД Број: 400-424/2018-07/10 Београд, 1. јул 2019. године 1. УВОД У Извештају о

Више

1

1 POLITIČKA STRANKA "SRPSKI POKRET DVERI", BEOGRAD IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA O IZVRŠENOJ REVIZIJI GODIŠNJIH FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA 2017. GODINU POLITIČKA STRANKA "SRPSKI POKRET DVERI", BEOGRAD IZVEŠTAJ

Више

ГЛAВНА СЛУЖБА ЗА РЕВИЗИЈУ ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ Бања Лука, Вука Караџића 4 Република Српска, БиХ Тел: +387(0)51/ Факс:+387(0)51

ГЛAВНА СЛУЖБА ЗА РЕВИЗИЈУ ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ Бања Лука, Вука Караџића 4 Република Српска, БиХ Тел: +387(0)51/ Факс:+387(0)51 ГЛAВНА СЛУЖБА ЗА РЕВИЗИЈУ ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 78000 Бања Лука, Вука Караџића 4 Република Српска, БиХ Тел: +387(0)51/247-408 Факс:+387(0)51/247-497 e-mail: revizija@gsr-rs.org Извјештај о статусу

Више

Кључне неправилности и препоруке

Кључне неправилности и препоруке РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА И ПРАВИЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА КОМУНАЛАЦ, ПИРОТ ЗА 2017. ГОДИНУ Број: 400-487/2018-06/8 Београд, 7.

Више

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА И ПРАВИЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА ИНСТИТУТА ЗА ФИЗИКУ, БЕОГРАД ЗА 201

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА И ПРАВИЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА ИНСТИТУТА ЗА ФИЗИКУ, БЕОГРАД ЗА 201 РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА И ПРАВИЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА ИНСТИТУТА ЗА ФИЗИКУ, БЕОГРАД ЗА 2017. ГОДИНУ Број: 400-484/2018-06/10 Београд, 15. октобар

Више

Untitled-1

Untitled-1 Попуњава правно лице - предузетник Матични број 07096364 Шифра делатности 2540 ПИБ 101493890 Назив HOLDING KORPORACIJA ZA METALOPRERADU, OSNIVANJE, FINANSIRANJE I UPRAVLJANJE KRUŠIK AD VALJEVO Седиште

Више

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ПОСЛЕРЕВИЗИОНИ ИЗВЕШТАЈ О МЕРАМА ИСПРАВЉАЊА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ НАША РАДОСТ СУРДУЛИЦА Број: /

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ПОСЛЕРЕВИЗИОНИ ИЗВЕШТАЈ О МЕРАМА ИСПРАВЉАЊА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ НАША РАДОСТ СУРДУЛИЦА Број: / РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ПОСЛЕРЕВИЗИОНИ ИЗВЕШТАЈ О МЕРАМА ИСПРАВЉАЊА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ НАША РАДОСТ СУРДУЛИЦА Број: 400-1451/2018-04 Београд, 19.3.2019. године САДРЖАЈ: 1. УВОД...

Више

ГЛAВНА СЛУЖБА ЗА РЕВИЗИЈУ ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ Бања Лука, Вука Караџића 4 Република Српска, БиХ Тел: +387(0)51/ Факс:+387(0)51

ГЛAВНА СЛУЖБА ЗА РЕВИЗИЈУ ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ Бања Лука, Вука Караџића 4 Република Српска, БиХ Тел: +387(0)51/ Факс:+387(0)51 ГЛAВНА СЛУЖБА ЗА РЕВИЗИЈУ ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 78000 Бања Лука, Вука Караџића 4 Република Српска, БиХ Тел: +387(0)51/247-408 Факс:+387(0)51/247-497 e-mail: revizija@gsr-rs.org Извјештај о статусу

Више

Pravilnik o sadržaju poreskog bilansa i drugim pitanjima od značaja za način utvrđivanja poreza na dohodak građana na prihode od samostalne delatnosti

Pravilnik o sadržaju poreskog bilansa i drugim pitanjima od značaja za način utvrđivanja poreza na dohodak građana na prihode od samostalne delatnosti Pravilnik o sadržaju poreskog bilansa i drugim pitanjima od značaja za način utvrđivanja poreza na dohodak građana na prihode od samostalne delatnosti Pravilnik je objavljen u "Službenom glasniku RS",

Више

Кључне неправилности и препоруке

Кључне неправилности и препоруке РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА И ПРАВИЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ДИСТРИБУЦИЈУ ПРИРОДНОГ ГАСА СРЕМ-ГАС, СРЕМСКА МИТРОВИЦА ЗА 2017. ГОДИНУ

Више

З А К О Н О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ПОРЕЗУ НА ДОБИТ ПРАВНИХ ЛИЦА Члан 1. У Закону о порезу на добит правних лица ( Службени гласник РС, бр. 25/01

З А К О Н О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ПОРЕЗУ НА ДОБИТ ПРАВНИХ ЛИЦА Члан 1. У Закону о порезу на добит правних лица ( Службени гласник РС, бр. 25/01 З А К О Н О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ПОРЕЗУ НА ДОБИТ ПРАВНИХ ЛИЦА Члан 1. У Закону о порезу на добит правних лица ( Службени гласник РС, бр. 25/01, 80/02, 80/02-др. закон, 43/03, 84/04, 18/10, 101/11,

Више

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ САСТАВНИХ ДЕЛОВА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА И ПРАВИЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНО

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ САСТАВНИХ ДЕЛОВА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА И ПРАВИЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНО РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ САСТАВНИХ ДЕЛОВА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА И ПРАВИЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ ПИОНИР ЈАГОДИНА ЗА 2016. ГОДИНУ Број: 400-311-3/2017-04

Више

Microsoft Word - RI doc

Microsoft Word - RI doc ГЛAВНА СЛУЖБА ЗА РЕВИЗИЈУ ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 78000 Бања Лука, Бранка Загорца 2 Република Српска, БиХ Тел: +387 (0 ) 51 / 211 286 Факс:+387 (0)51 / 211 312 e-mail: revizija@gsr-rs.org Извјештај

Више

Напомене уз Нацрт извештаја о ревизији финансијских извештаја и правилности пословања Јавног комуналног предузећа „Градска топлана“ Ниш за 2016.

Напомене уз Нацрт извештаја о ревизији финансијских извештаја  и правилности пословања Јавног комуналног предузећа „Градска топлана“ Ниш за 2016. РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА И ПРАВИЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ГРАДСКА ТОПЛАНА, НИШ ЗА 2016. ГОДИНУ Број: 400-444/2017-06/10

Више

Obrazac BB-PO-L-AD/08 Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa izdavanjem i trgo

Obrazac BB-PO-L-AD/08 Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa izdavanjem i trgo Obrazac BB-PO-L-AD/08 Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa izdavanjem i trgovinom izdatih hartija od vrednosti, u skladu sa Zakonom,

Више

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ДРЖАВНЕ РЕВИЗОРСКЕ ИНСТИТУЦИЈЕ ЗА 2018. ГОДИНУ др Душко Пејовић Генерални државни ревизор СПРОВЕДЕНЕ РЕВИЗИЈЕ У 2018. ГОДИНИ РЕВИЗИЈА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА И ПРАВИЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА РЕВИЗИЈА

Више

ГЛAВНА СЛУЖБА ЗА РЕВИЗИЈУ ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ Бања Лука, Вука Караџића 4 Република Српска, БиХ Тел: +387(0)51/ Факс:+387(0)51

ГЛAВНА СЛУЖБА ЗА РЕВИЗИЈУ ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ Бања Лука, Вука Караџића 4 Република Српска, БиХ Тел: +387(0)51/ Факс:+387(0)51 ГЛAВНА СЛУЖБА ЗА РЕВИЗИЈУ ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 78000 Бања Лука, Вука Караџића 4 Република Српска, БиХ Тел: +387(0)51/247-408 Факс:+387(0)51/247-497 e-mail: revizija@gsr-rs.org Извјештај о статусу

Више

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ПОСЛЕРЕВИЗИОНИ ИЗВЕШТАЈ О МЕРАМА ИСПРАВЉАЊА ЈАВНОГ КОМУНАЛНО - СТАМБЕНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗАЈЕЧАР ЗАЈЕЧАР Бро

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ПОСЛЕРЕВИЗИОНИ ИЗВЕШТАЈ О МЕРАМА ИСПРАВЉАЊА ЈАВНОГ КОМУНАЛНО - СТАМБЕНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗАЈЕЧАР ЗАЈЕЧАР Бро РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ПОСЛЕРЕВИЗИОНИ ИЗВЕШТАЈ О МЕРАМА ИСПРАВЉАЊА ЈАВНОГ КОМУНАЛНО - СТАМБЕНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗАЈЕЧАР ЗАЈЕЧАР Број: 400-3127/2018-06/11 Београд, 08. март 2019. године

Више

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА И ПРАВИЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА СРПСКОГ ПОКРЕТА ДВЕРИ БЕОГРАД ЗА 20

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА И ПРАВИЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА СРПСКОГ ПОКРЕТА ДВЕРИ БЕОГРАД ЗА 20 РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА И ПРАВИЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА СРПСКОГ ПОКРЕТА ДВЕРИ БЕОГРАД ЗА 2017. ГОДИНУ Број: 400-425/2018-07/8 Београд, 19. новембар

Више

ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА, БЕОГРАД ЗА ГОДИНУ Број: /2019-0

ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА, БЕОГРАД ЗА ГОДИНУ Број: /2019-0 ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА, БЕОГРАД ЗА 2018. ГОДИНУ Број: 400-978/2019-04/16 Београд, 30. август 2019. године Извештај о ревизији

Више

Напомене уз Извештај о ревизији финансијских извештаја и правилности пословања Странке демократске акције Санџака Нови Пазар за годину

Напомене уз Извештај о ревизији финансијских извештаја и правилности пословања Странке демократске акције Санџака Нови Пазар за годину РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА И ПРАВИЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА СТРАНКЕ ДЕМОКРАТСКЕ АКЦИЈЕ САНЏАКА НОВИ ПАЗАР ЗА 2017. ГОДИНУ Број: 400-428/2018-07/9

Више

Кључне неправилности и препоруке

Кључне неправилности и препоруке РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА И ПРАВИЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА ДРУШТВА СА ОГРАНИЧЕНОМ ОДГОВОРНОШЋУ ВЕЛЕТРЖНИЦА - БЕОГРАД, БЕОГРАД ЗА 2016. ГОДИНУ Број:

Више

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ САСТАВНИХ ДЕЛОВА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА И ПРАВИЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНО

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ САСТАВНИХ ДЕЛОВА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА И ПРАВИЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНО РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ САСТАВНИХ ДЕЛОВА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА И ПРАВИЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ СЛАВА КОВИЋ БОГАТИЋ ЗА 2016. ГОДИНУ Број: 400-256-1/2017-04

Више

ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ДЕЛОВА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ЗАВОДА ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ КРАЉЕВО ЗА ГОДИНУ Број: / /3 Београд, 10. ј

ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ДЕЛОВА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ЗАВОДА ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ КРАЉЕВО ЗА ГОДИНУ Број: / /3 Београд, 10. ј ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ДЕЛОВА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ЗАВОДА ЗА ЗАШТИТУ СПОМЕНИКА КУЛТУРЕ КРАЉЕВО ЗА 2018. ГОДИНУ Број: 400-248-2/2019-04/3 Београд, 10. јун 2019. године Извештај о ревизији делова финансијских

Више

ГЛAВНА СЛУЖБА ЗА РЕВИЗИЈУ ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ Бања Лука, Вука Караџића 4 Република Српска, БиХ Тел: +387(0)51/ Факс:+387(0)51

ГЛAВНА СЛУЖБА ЗА РЕВИЗИЈУ ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ Бања Лука, Вука Караџића 4 Република Српска, БиХ Тел: +387(0)51/ Факс:+387(0)51 ГЛAВНА СЛУЖБА ЗА РЕВИЗИЈУ ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 78000 Бања Лука, Вука Караџића 4 Република Српска, БиХ Тел: +387(0)51/247-408 Факс:+387(0)51/247-497 e-mail: revizija@gsr-rs.org Извјештај о статусу

Више

Microsoft Word - Sajt_GMC_YU_DOO_2008

Microsoft Word - Sajt_GMC_YU_DOO_2008 "GMC-YU" d.o.o. Novi Sad Ticanova br.3 OBELODANJUJE FINANSIJSKE IZVEŠTAJE ZA POSLOVNU 2008. GODINU SA MIŠLJENJEM REVIZORA I NAPOMENAMA UZ FINANSIJSKE IZVEŠTAJE u skladu sa članom 32. Zakona o računovodstvu

Више

- л о г о -

-  л   о   г   о  - На основу члана 12. став 1. тачка 2. Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању радне организације Новосадска топлана у Новом Саду као јавног предузећа ( Службени лист Града Новог Сада, број 47/16) и члана

Више

Извештај о ревизији финансијских извештаја и правилности пословања Агенције за безбедност саобраћаја Београд за годину

Извештај о ревизији финансијских извештаја и правилности пословања Агенције за безбедност саобраћаја Београд за годину РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА И ПРАВИЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА АГЕНЦИЈЕ ЗА БЕЗБЕДНОСТ САОБРАЋАЈА БЕОГРАД ЗА 2017. ГОДИНУ Број: 400-422/2018-07/10 Београд,

Више

ГЛAВНА СЛУЖБА ЗА РЕВИЗИЈУ ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ Бања Лука, Вука Караџића 4 Република Српска, БиХ Тел: +387(0)51/ Факс:+387(0)51

ГЛAВНА СЛУЖБА ЗА РЕВИЗИЈУ ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ Бања Лука, Вука Караџића 4 Република Српска, БиХ Тел: +387(0)51/ Факс:+387(0)51 ГЛAВНА СЛУЖБА ЗА РЕВИЗИЈУ ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 78000 Бања Лука, Вука Караџића 4 Република Српска, БиХ Тел: +387(0)51/247-408 Факс:+387(0)51/247-497 e-mail: revizija@gsr-rs.org Извјештај о статусу

Више

Извештај о ревизији правилности пословања Гинеколошкоакушерске клинике Народни фронтˮ, Београд у години у делу остваривања прихода од употребе ј

Извештај о ревизији правилности пословања Гинеколошкоакушерске клинике Народни фронтˮ, Београд у години у делу остваривања прихода од употребе ј Извештај о ревизији правилности пословања Гинеколошкоакушерске клинике Народни фронтˮ, Београд у 2017. години у делу остваривања прихода од употребе јавних средстава за услуге које нису обухваћене уговором

Више

untitled

untitled ABCD KPMG d.o.o. Beograd Studentski trg 4 11000 Belgrade Serbia Telephone: Fax: E-mail: Internet: +381 11 328 28 92 +381 11 328 11 93 info@kpmg.co.yu www.kpmg.co.yu Agencija za privredne registre BD 7113

Више

Послеревизиони извештај о мерама исправљања Јавно комуналног предузећа „Пут “ Нови Сад

Послеревизиони извештај о мерама исправљања Јавно комуналног предузећа „Пут “ Нови Сад РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ПОСЛЕРЕВИЗИОНИ ИЗВЕШТАЈ О МЕРАМА ИСПРАВЉАЊА ЈАВНО КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ПУТ, НОВИ САД Број: 400-2527/2018-06 Београд, 26. март 2019. године САДРЖАЈ: 1.УВОД...2

Више

Obrazac BB-PO-L-AD/08 Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa izdavanjem i trgo

Obrazac BB-PO-L-AD/08 Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa izdavanjem i trgo Obrazac BB-PO-L-AD/08 Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa izdavanjem i trgovinom izdatih hartija od vrednosti, u skladu sa Zakonom,

Више

Microsoft Word - TG

Microsoft Word - TG SRPSKA BANKA a.d. Beograd (пословно име и седиште банке) Прилог 12 Образац БУ БИЛАНС УСПЕХА БАНКЕ за период 1.1. 31.3.14. Назив позиције у хиљадама динара I.a Приходи од камата 3628 I.b Расходи камата

Више

Obrazac

Obrazac racun P O Z I C I J A Napomena broj Tekuca godina - u hiljadama dinara I z n o s Prethodna godina 1 2 3 4 5 6 5. Porez na dodatu vrednost i aktivna vremenska 27 i 28 osim 288 razgranicenja 020 4364 5115

Више

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ДЕЛОВА ИЗВЕШТАЈА О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА И ПРАВИЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА МИНИСТАРСТВА ЗА РАД, ЗА

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ДЕЛОВА ИЗВЕШТАЈА О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА И ПРАВИЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА МИНИСТАРСТВА ЗА РАД, ЗА РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ДЕЛОВА ИЗВЕШТАЈА О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА И ПРАВИЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА МИНИСТАРСТВА ЗА РАД, ЗАПОШЉАВАЊЕ, БОРАЧКА И СОЦИЈАЛНА ПИТАЊА ЗА 2016. ГОДИНУ

Више

JP PEU RESAVICA, Resavica IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA I FINANSIJSKI IZVEŠTAJI ZA GODINU

JP PEU RESAVICA, Resavica IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA I FINANSIJSKI IZVEŠTAJI ZA GODINU JP PEU RESAVICA, Resavica IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA I FINANSIJSKI IZVEŠTAJI ZA 2015. GODINU SADRŽAJ Strana IZVEŠTAJ NEZAVISNOG REVIZORA 1 10 FINANSIJSKI IZVEŠTAJI Bilans stanja Bilans uspeha Izveštaj

Више

Кључне неправилности и препоруке

Кључне неправилности и препоруке РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА И ПРАВИЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ГРАДСКА ТОПЛАНА, ЗРЕЊАНИН ЗА 2015. ГОДИНУ Број: 400-1087/2016-06/6

Више

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ БИОКТОШ У Ж И Ц Е ПРВА ИЗМЕНА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА ЗА 2018.ГОДИНУ НАЗИВ: ЈКП "БИОКТОШ" АДРЕСА: УЖИЦЕ, ХЕРОЈА ЛУНА БР

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ БИОКТОШ У Ж И Ц Е ПРВА ИЗМЕНА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА ЗА 2018.ГОДИНУ НАЗИВ: ЈКП БИОКТОШ АДРЕСА: УЖИЦЕ, ХЕРОЈА ЛУНА БР ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ БИОКТОШ У Ж И Ц Е ПРВА ИЗМЕНА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА ЗА 2018.ГОДИНУ НАЗИВ: ЈКП "БИОКТОШ" АДРЕСА: УЖИЦЕ, ХЕРОЈА ЛУНА БР.2 КОНТАКТ ТЕЛЕФОН: 031/520-173 Е mail: jkpbioktos@gmail.com

Више

ПОВЕРЉИВОПОВЕРЉИВО Извештај о ревизији правилности пословања Завода за трансфузију крви Војводине, Нови Сад у години у делу остваривања прихода

ПОВЕРЉИВОПОВЕРЉИВО Извештај о ревизији правилности пословања Завода за трансфузију крви Војводине, Нови Сад у години у делу остваривања прихода ПОВЕРЉИВОПОВЕРЉИВО Извештај о ревизији правилности пословања Завода за трансфузију крви Војводине, Нови Сад у 2017. години у делу остваривања прихода од употребе јавних средстава за услуге које нису обухваћене

Више

ПОВЕРЉИВОПОВЕРЉИВО ПОВЕРЉИВО Извештај о ревизији правилности пословања у делу примене закона који регулишу обрачун и исплату зарада код Јавног комунал

ПОВЕРЉИВОПОВЕРЉИВО ПОВЕРЉИВО Извештај о ревизији правилности пословања у делу примене закона који регулишу обрачун и исплату зарада код Јавног комунал ПОВЕРЉИВОПОВЕРЉИВО ПОВЕРЉИВО Извештај о ревизији правилности пословања у делу примене закона који регулишу обрачун и исплату зарада код Јавног комуналног предузећа Београдпут, Београд за 2017. годину Број:

Више

Послеревизиони извештај о мерама исправљања Јавно комуналног предузећа „Градско зеленило “ Нови Сад

Послеревизиони извештај о мерама исправљања Јавно комуналног предузећа „Градско зеленило “ Нови Сад РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ПОСЛЕРЕВИЗИОНИ ИЗВЕШТАЈ О МЕРАМА ИСПРАВЉАЊА ЈАВНО КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ГРАДСКО ЗЕЛЕНИЛО, НОВИ САД Број: 400-2526/2018-06 Београд, 08. мај 2019. године САДРЖАЈ:

Више

RVNC_INFORMATOR

RVNC_INFORMATOR Obrazac BB-PO-L-AD/08 Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa izdavanjem i trgovinom izdatih hartija od vrednosti, u skladu sa Zakonom,

Више

ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ДЕЛОВА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ ПЧЕЛИЦА СРЕМСКА МИТРОВИЦА ЗА ГОДИНУ Број: / Београд, 06.

ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ДЕЛОВА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ ПЧЕЛИЦА СРЕМСКА МИТРОВИЦА ЗА ГОДИНУ Број: / Београд, 06. ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ДЕЛОВА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ ПЧЕЛИЦА СРЕМСКА МИТРОВИЦА ЗА 2018. ГОДИНУ Број: 400-165-1/2019-04 Београд, 06. јун 2019. године 1 Извештај о ревизији делова финансијских

Више

Izvestaj o reviziji finansijskih izvestaja i pravilnosti poslovanja Fonda solidarnosti

Izvestaj o reviziji finansijskih izvestaja i pravilnosti poslovanja Fonda solidarnosti РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА И ПРАВИЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА ФОНДА СОЛИДАРНОСТИ ЗА 2016. ГОДИНУ Број: 400-2594/2017-03/22 Београд, 30. новембар 2017.

Више

untitled

untitled ABCD KPMG d.o.o. Beograd Kraljice Natalije 11 11000 Belgrade Serbia Telephone: Fax: E-mail: Internet: +381 11 20 50 500 +381 11 20 50 550 info@kpmg.co.yu www.kpmg.co.yu Agencija za privredne registre BD

Више

ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ЗАВРШНОГ РАЧУНА РЕПУБЛИЧКОГ ФОНДА ЗА ПЕНЗИЈСКО И ИНВАЛИДСКО ОСИГУРАЊЕ, БЕОГРАД ЗА ГОДИНУ Број: / /9 Београд, 17.

ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ЗАВРШНОГ РАЧУНА РЕПУБЛИЧКОГ ФОНДА ЗА ПЕНЗИЈСКО И ИНВАЛИДСКО ОСИГУРАЊЕ, БЕОГРАД ЗА ГОДИНУ Број: / /9 Београд, 17. ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ЗАВРШНОГ РАЧУНА РЕПУБЛИЧКОГ ФОНДА ЗА ПЕНЗИЈСКО И ИНВАЛИДСКО ОСИГУРАЊЕ, БЕОГРАД ЗА 2018. ГОДИНУ : 400-89/2019-05/9 Београд, 17. јул 2019. године Извештај о ревизији Завршног рачуна Републичког

Више

Obrazac BB-PO-L-AD/08 Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa izdavanjem i trgo

Obrazac BB-PO-L-AD/08 Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa izdavanjem i trgo Obrazac BB-PO-L-AD/08 Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa izdavanjem i trgovinom izdatih hartija od vrednosti, u skladu sa Zakonom,

Више

Извештај о ревизији приказа расхода и издатака, имовине и обавеза и правилности пословања Предшколске установе „Милка Диманић“ Власотинце за г

Извештај о  ревизији приказа расхода и издатака, имовине и обавеза и правилности пословања  Предшколске установе „Милка Диманић“ Власотинце за г РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ПРИКАЗА РАСХОДА И ИЗДАТАКА, ИМОВИНЕ И ОБАВЕЗА И ПРАВИЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ МИЛКА ДИМАНИЋ ОПШТИНЕ ВЛАСОТИНЦЕ ЗА 2013.

Више

Извештај о ревизији делова извештаја о извршењу буџета и правилности пословања Министарства здравља - Буџетског фонда за лечење обољења, стања или пов

Извештај о ревизији делова извештаја о извршењу буџета и правилности пословања Министарства здравља - Буџетског фонда за лечење обољења, стања или пов РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ДЕЛОВА ИЗВЕШТАЈА О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА И ПРАВИЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА МИНИСТАРСТВА ЗДРАВЉА - БУЏЕТСКОГ ФОНДA ЗА ЛЕЧЕЊЕ ОБОЉЕЊА, СТАЊА ИЛИ ПОВРЕДА

Више

(Фирма пословно име пореског обвезника) (Седиште) (ПИБ) Образац ПБ 1 Облик пореског обвезника (заокружити) 1. Акционарско друштво 2. Друштво са ограни

(Фирма пословно име пореског обвезника) (Седиште) (ПИБ) Образац ПБ 1 Облик пореског обвезника (заокружити) 1. Акционарско друштво 2. Друштво са ограни (Фирма пословно име пореског обвезника) (Седиште) (ПИБ) Образац ПБ 1 Облик пореског обвезника (заокружити) 1. Акционарско друштво 2. Друштво са ограниченом одг. 3. Ортачко друштво 4. Командитно друштво

Више

ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ КОНСОЛИДОВАНИХ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ЗАВРШНОГ РАЧУНА БУЏЕТА ГРАДА ЛЕСКОВЦА ЗА ГОДИНУ Број: / /13 Београд, 10.

ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ КОНСОЛИДОВАНИХ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ЗАВРШНОГ РАЧУНА БУЏЕТА ГРАДА ЛЕСКОВЦА ЗА ГОДИНУ Број: / /13 Београд, 10. ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ КОНСОЛИДОВАНИХ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ЗАВРШНОГ РАЧУНА БУЏЕТА ГРАДА ЛЕСКОВЦА ЗА 2018. ГОДИНУ Број: 400-247/2019-04/13 Београд, 10. јун 2019. године Извештај о ревизији консолидованих

Више

Microsoft Word - Pravilnik-fin izvestaji za DPF-2007.doc

Microsoft Word - Pravilnik-fin  izvestaji za DPF-2007.doc "Службени гласник РС", бр. 15/2007 На основу члана 26. став 2. Закона о рачуноводству и ревизији ("Службени гласник РС", бр. 46/2006) и члана 27. став 2. тачка 3. Закона о добровољним пензијским фондовима

Више

Obrazac BB-PO-L-AD/08 Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa izdavanjem i trgo

Obrazac BB-PO-L-AD/08 Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa izdavanjem i trgo Obrazac BB-PO-L-AD/08 Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa izdavanjem i trgovinom izdatih hartija od vrednosti, u skladu sa Zakonom,

Више

Попуњава друго правно лице Матични број Шифра делатности 9319 ПИБ Назив Savez za sinhrono plivanje Srbije Седиште Београд (Чукарица

Попуњава друго правно лице Матични број Шифра делатности 9319 ПИБ Назив Savez za sinhrono plivanje Srbije Седиште Београд (Чукарица Попуњава друго правно лице Матични број 06022413 Шифра делатности 9319 ПИБ 100284421 Назив Savez za sinhrono plivanje Srbije Седиште Београд (Чукарица), Благоја Паровића 150 БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2017.

Више

Кључне неправилности и препоруке

Кључне неправилности и препоруке РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА И ПРАВИЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ПРОГРЕС, БАЧКИ ПЕТРОВАЦ ЗА 2017. ГОДИНУ Број: 400-495/2018-06/10

Више

Microsoft Word - Predmet 7 - Finansijsko izvjestavanje 2 maj 2019 RJESENJE

Microsoft Word - Predmet 7 - Finansijsko izvjestavanje 2 maj 2019 RJESENJE КОМИСИЈА ЗА РАЧУНОВОДСТВО И РЕВИЗИЈУ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ ИСПИТ ЗА СТИЦАЊЕ ПРОФЕСИОНАЛНОГ ЗВАЊА СЕРТИФИКОВАНИ РАЧУНОВОЂА (ИСПИТНИ ТЕРМИН: МАЈ 2019. ГОДИНЕ) ПРЕДМЕТ 7: ФИНАНСИЈСКО ИЗВЈЕШТАВАЊЕ 2 I - ТЕСТ

Више

Microsoft Word - RI doc

Microsoft Word - RI doc ГЛAВНА СЛУЖБА ЗА РЕВИЗИЈУ ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 78000 Бања Лука, Бана Милосављевића 8 Република Српска, БиХ Тел: +387 (0 ) 51 / 211 286 Факс:+387 (0)51 / 211 312 e-mail: revizija@gsr-rs.org Извјештај

Више

ГЛAВНА СЛУЖБА ЗА РЕВИЗИЈУ ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ Бања Лука, Вука Караџића 4 Република Српска, БиХ Тел: +387(0)51/ Факс:+387(0)51

ГЛAВНА СЛУЖБА ЗА РЕВИЗИЈУ ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ Бања Лука, Вука Караџића 4 Република Српска, БиХ Тел: +387(0)51/ Факс:+387(0)51 ГЛAВНА СЛУЖБА ЗА РЕВИЗИЈУ ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 78000 Бања Лука, Вука Караџића 4 Република Српска, БиХ Тел: +387(0)51/247-408 Факс:+387(0)51/247-497 e-mail: revizija@gsr-rs.org Извјештај о проведеној

Више

Microsoft Word - RI doc

Microsoft Word - RI doc ГЛAВНА СЛУЖБА ЗА РЕВИЗИЈУ ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 78000 Бања Лука, Бранка Загорца 2 Република Српска, БиХ Тел: +387 (0 ) 51 / 211 286, 211 312 Факс:+387 (0)51 / 211 312 e-mail: revizija@gsr-rs.org

Више

Прилог (видети параграфе А29, А31-А32) Примери извештаја ревизора који се односе на сталност пословања Пример 1: Извештај ревизора садржи немодификова

Прилог (видети параграфе А29, А31-А32) Примери извештаја ревизора који се односе на сталност пословања Пример 1: Извештај ревизора садржи немодификова Прилог (видети параграфе А29, А31-А32) Примери извештаја ревизора који се односе на сталност пословања Пример 1: Извештај ревизора садржи немодификовано мишљење када је ревизор закључио да постоји материјално

Више

about:blank

about:blank Obrazac BB-PO-L-AD/08 Za istinitost podataka u ovom Prospektu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa izdavanjem i trgovinom izdatih hartija od vrednosti, u skladu sa Zakonom, odgovara

Више

Образац 12 ЈП САВА ЦЕНТАР ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА За период од до 31.12

Образац 12 ЈП САВА ЦЕНТАР ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА За период од до 31.12 Образац 12 ЈП САВА ЦЕНТАР ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА За период од 01.01.2018. до 31.12.2018. године Београд,24.01.2019.године I ОСНОВНИ СТАТУСНИ

Више

РАЈКО ПОЛЕДИЦА Digitally signed by РАЈКО ПОЛЕДИЦА DN: cn=рајко ПОЛЕДИЦА

РАЈКО ПОЛЕДИЦА Digitally signed by РАЈКО ПОЛЕДИЦА DN: cn=рајко ПОЛЕДИЦА РАЈКО ПОЛЕДИЦА 09039508100 33-09039508 10033 Digitally signed by РАЈКО ПОЛЕДИЦА 0903950810033-09039508 10033 DN: cn=рајко ПОЛЕДИЦА 0903950810033-09039508 10033, c=rs Date: 2019.05.13 12:12:20 +02'00' Obrazac

Више

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА И З В Е Ш Т А Ј О РЕВИЗИЈИ ДЕЛОВА ИЗВЕШТАЈА О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА И ПРАВИЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА МИНИСТАРСТВА ПРИ

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА И З В Е Ш Т А Ј О РЕВИЗИЈИ ДЕЛОВА ИЗВЕШТАЈА О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА И ПРАВИЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА МИНИСТАРСТВА ПРИ РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА И З В Е Ш Т А Ј О РЕВИЗИЈИ ДЕЛОВА ИЗВЕШТАЈА О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА И ПРАВИЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА МИНИСТАРСТВА ПРИВРЕДЕ ЗА 2016. ГОДИНУ Број: 400-1297/2017-03/27 Београд,

Више

Послеревизиони извештај

Послеревизиони извештај РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ПОСЛЕРЕВИЗИОНИ ИЗВЕШТАЈ О МЕРАМА ИСПРАВЉАЊА УНИВЕРЗИТЕТСКЕ ДЕЧЈЕ КЛИНИКЕ, БЕОГРАД Број: 400-414/2018-05/11 Београд, 13. мај 2019. године 1 1 УВОД У Извештају

Више

Microsoft Word - Obrazac Izvestaj IR 2012 Apoteka Beograd.doc

Microsoft Word - Obrazac Izvestaj IR 2012 Apoteka Beograd.doc Апотека Београд, Бојанска 16/4, Београд (заглавље корисника јавних средстава) ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ О ОБАВЉЕНИМ РЕВИЗИЈАМА И АКТИВНОСТИМА ИНТЕРНЕ РЕВИЗИЈЕ ОПШТИ ДЕО за 2012. годину 1 1. ОПШТИ ПОДАЦИ О КОРИСНИКУ

Више

Obrazac BB-PO-L-AD/08 Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa izdavanjem i trgo

Obrazac BB-PO-L-AD/08 Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa izdavanjem i trgo Obrazac BB-PO-L-AD/08 Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa izdavanjem i trgovinom izdatih hartija od vrednosti, u skladu sa Zakonom,

Више

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ПОСЛЕРЕВИЗИОНИ ИЗВЕШТАЈ О МЕРАМА ИСПРАВЉАЊА ДОМА ЗДРАВЉА ЗЕМУН Број: / /13 Београд, 08. а

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ПОСЛЕРЕВИЗИОНИ ИЗВЕШТАЈ О МЕРАМА ИСПРАВЉАЊА ДОМА ЗДРАВЉА ЗЕМУН Број: / /13 Београд, 08. а РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ПОСЛЕРЕВИЗИОНИ ИЗВЕШТАЈ О МЕРАМА ИСПРАВЉАЊА ДОМА ЗДРАВЉА ЗЕМУН Број: 400-130/2017-05/13 Београд, 08. август 2018. године 1. УВОД... 3 2. НЕПРАВИЛНОСТИ И

Више

РЕГИСТАР ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА Број: ФИН 50286/2016 Датум: ПОТВРДА О ЈАВНОМ ОБЈАВЉИВАЊУ РЕДОВНОГ ГОДИШЊЕГ ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА И ДОКУМЕ

РЕГИСТАР ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА Број: ФИН 50286/2016 Датум: ПОТВРДА О ЈАВНОМ ОБЈАВЉИВАЊУ РЕДОВНОГ ГОДИШЊЕГ ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА И ДОКУМЕ РЕГИСТАР ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА Број: ФИН 50286/2016 Датум: 20.04.2016. ПОТВРДА О ЈАВНОМ ОБЈАВЉИВАЊУ РЕДОВНОГ ГОДИШЊЕГ ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА И ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2015. ДО 31.12.2015. за

Више

Извештај о ревизији правилности пословања Предшколске установе,,десанка Максимовић Житиште за годину у делу који се односи на преузимање обавеза

Извештај о ревизији правилности пословања Предшколске установе,,десанка Максимовић Житиште за годину у делу који се односи на преузимање обавеза Извештај о ревизији правилности пословања Предшколске установе,,десанка Максимовић Житиште за 2017. годину у делу који се односи на преузимање обавеза изнад одобрених апропријација, спровођење поступака

Више

ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ НАЦРТ ДЕЛОВА ИЗВЕШТАЈА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА СРПСКОГ О РЕВИЗИЈИ НАРОДНОГ КОНСОЛИДОВАНИХ ПОЗОРИШТА, НОВИ САД ФИНАНСИЈСКИХ ЗА 2018.

ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ НАЦРТ ДЕЛОВА ИЗВЕШТАЈА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА СРПСКОГ О РЕВИЗИЈИ НАРОДНОГ КОНСОЛИДОВАНИХ ПОЗОРИШТА, НОВИ САД ФИНАНСИЈСКИХ ЗА 2018. ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ НАЦРТ ДЕЛОВА ИЗВЕШТАЈА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА СРПСКОГ О РЕВИЗИЈИ НАРОДНОГ КОНСОЛИДОВАНИХ ПОЗОРИШТА, НОВИ САД ФИНАНСИЈСКИХ ЗА 2018. ИЗВЕШТАЈА ГОДИНУ АУТОНОМНЕ ПОКРАЈИНЕ ВОЈВОДИНЕ Број:

Више

Obrazac

Obrazac ЗАХТЕВ ЗА РЕГИСТРАЦИЈУ ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА ПОДАЦИ О ОБВЕЗНИКУ Пословно име Матични број AKCIONARSKO DRUSTVO BACKA ZA POLJOPRIVREDNU PROIZVODNJU,TRGOVINU I USLUGE SIVAC - U RESTRUKTURIRANJ 08134901 ПИБ

Више

Pravilnik o ostvarivanju prava na priznavanje troškova za istraživanje i razvoj

Pravilnik o ostvarivanju prava na priznavanje troškova za istraživanje i razvoj AKTIVA sistem doo Osnivanje preduzeća i radnji Računovodstvena agencija Poresko savetovanje Propisi besplatno www.aktivasistem.com Obrasci besplatno PRAVILNIK o uslovima i načinu ostvarivanja prava na

Више

broj 063.indd

broj 063.indd 29.7.2016. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број 63 5 1074 На основу члана 21. став 1. Закона о рачуноводству и ревизији Републике Српске ( Службени гласник Републике Српске, број 94/15) и члана 82.

Више

Службени гласник РС : 086/2016 Датум : На основу члана 5. став 1, а у вези са чланом 79. став 1. Закона о јавним предузећима ( Службен

Службени гласник РС : 086/2016 Датум : На основу члана 5. став 1, а у вези са чланом 79. став 1. Закона о јавним предузећима ( Службен Службени гласник РС : 086/2016 Датум : 21.10.2016 3510 На основу члана 5. став 1, а у вези са чланом 79. став 1. Закона о јавним предузећима ( Службени гласник РС, број 15/16) и члана 43. став 1. Закона

Више

БИЛАНС СТАЊА - АКТИВА ЈП "СРБИЈАГАС", НОВИ САД (у 000 дин) Група рачунарачун и део , 012 и део и део и део и део

БИЛАНС СТАЊА - АКТИВА ЈП СРБИЈАГАС, НОВИ САД (у 000 дин) Група рачунарачун и део , 012 и део и део и део и део БИЛАНС СТАЊА - АКТИВА ЈП "СРБИЈАГАС", НОВИ САД (у 000 дин) Група рачунарачун 01 010 и део 011, 012 и део 013 и део 014 и део 015 и део 016 и део 02 020 и 021 и део 022 и део 023 и део 024 и део 025 и део

Више

БИЛАНС СТАЊА - АКТИВА ЈП "СРБИЈАГАС", НОВИ САД (у 000 дин) Група рачунарачун и део , 012 и део и део и део и део

БИЛАНС СТАЊА - АКТИВА ЈП СРБИЈАГАС, НОВИ САД (у 000 дин) Група рачунарачун и део , 012 и део и део и део и део БИЛАНС СТАЊА - АКТИВА ЈП "СРБИЈАГАС", НОВИ САД (у 000 дин) Група рачунарачун 01 010 и део 011, 012 и део 013 и део 014 и део 015 и део 016 и део 02 020 и 021 и део 022 и део 023 и део 024 и део 025 и део

Више

ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ДЕЛОВА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА КРУШЕВАЦ ЗА ГОДИНУ Број: / /2 Београд, 6. јун године

ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ДЕЛОВА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА КРУШЕВАЦ ЗА ГОДИНУ Број: / /2 Београд, 6. јун године ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ДЕЛОВА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА КРУШЕВАЦ ЗА 2018. ГОДИНУ Број: 400-254-2/2019-04/2 Београд, 6. јун 2019. године Извештај о ревизији делова финансијских извештаја С А

Више

novi logo mg

novi logo mg REPUBLIKA SRPSKA Banja Luka Bana Milosavljevića 8/II e-mail: kabinet@azors.rs.ba; www.azors.rs.ba tel/faks: +387 51 228-910, 228-920 REPUBLIC OF SRPSKA The Insurance Agency of Republic of Srpska Banja

Више

Microsoft Word - RI doc

Microsoft Word - RI doc ГЛAВНА СЛУЖБА ЗА РЕВИЗИЈУ ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 78000 Бања Лука, Бранка Загорца 2 Република Српска, БиХ Тел: +387 (0 ) 51 / 211 286 Факс:+387 (0)51 / 211 312 e-mail: revizija@gsr-rs.org Извјештај

Више