УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ"

Транскрипт

1 УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ ФАКУЛТЕТ МЕДИЦИНСКИХ НАУКА КРАГУЈЕВАЦ 1. Одлука Наставно научног већа Одлуком Наставно научног већа Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу, број /3-9 од године, именовани су чланови комисије за оцену научне заснованости теме докторске дисертације кандидата др Ивана Празника, под називом: Анализа фактора који доприносе настанку смртног исхода код пацијената са акутним некротичним панкреатитисом. Чланови комисије су: 1. Доц. др Драгче Радовановић, доцент Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу, за ужу научну област Хирургија, председник; 2. Проф. др Јасна Јевђић, ванредни професор Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу, за ужу научну област Хирургија, члан; 3. Проф. др Мирослав Милићевић, редовни професор Медицинског факултета Универзитета у Београду, за ужу научну област Хирургија, члан. На основу увида у приложену документацију, Комисија подноси Наставно научном већу Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу : 2. Извештај о оцени научне заснованости теме докторске дисертације Кандидат, др Иван Празник, испуњава све услове предвиђене Законом о високом образовању и Статутом Медицинског факултета у Крагујевцу за израду докторске дисертације. 2.1 Кратка биографија кандидата Др Иван Празник рођен је године у Ћуприји. Средњу медицинску школу завршио је у Београду 1996 године. Исте године уписао је Медицински факултет у Крагујевцу. Након одслуженог војног рока 2004 год., Факултет медицинских наука Универзитета у Крагујевцу завршио је 2005 године, са просечном оценом 8,06. Докторске академске студије уписао је 2006 год., а усмени докторски испит положио је марта 2011 год. Од априла 2011 год., учествује на пројектима Факултета мед. наука Универзитета у Крагујевцу. 2.2 Наслов, предмет и хипотезе докторске тезе Наслов: Анализа фактора који доприносе настанку смртног исхода код пацијената са акутним некротичним панкреатитисом Предмет: Утврђивање фактора који потенцијално могу довести или доприносе настанку смртног исхода у пацијената са акутним некротичним панкреатитисом.

2 Хипотезе: 1. Примена појединих врста нестероидних антиинфламаторних лекова је повезана са настанком смртног исхода код пацијената са акутним некротичним панкреатитисом леченим у интензивној нези; 2. Различите комбинације прогностичких фактора на пријему у интензивну негу повезане су са настанком смртног исхода код пацијената са акутним некротичним панкреатитисом леченим у интензивној нези; 3. Појединачна примена других, осталих лекова( албумина, интравенска надокнада течности, октреотида, ентералне исхране ), и њихове међусобне интеракције, тј., синергистичко деловање у комбинацији са прогностичким факторима ( старост, пол, МОД скор ) на пријему у интензивну негу је повезано са настанком смртног исхода код пацијената са акутним некротичним панкреатитисом леченим у интензивној нези; 4. Примена опијатног аналгетика - трамадола од пријема у интензивну негу је повезана са настанком смртног исхода код пацијената са акутним некротичним панкреатитисом леченим у интензивној нези; 2.3 Подобност кандидата Кандидат је пријавио тему докторске дисертације године. Кандидат је објавио један рад у целини у научном часопису са рецензијом у коме је први аутор, чиме је испунио Услов за пријаву докторске тезе. Празник И. Лечење тешког акутног панкреатитиса. Рационална терапија. 2014; 6(1):33-40 (М53=1 бод) 2.4. Преглед стања у подручју истраживања Иако је до сада доста рађено на факторима који су повезани са настанком смртног исхода код акутног некротичног панкреатитиса, многи потенцијални фактори још нису или су недовољно изучавани у клиничко-епидемиолошким студијама: утицај одређених врста нестероидних антиинфламаторних лекова ( инхибиција COX-2 може умањити инфламаторни одговор у току ове болести), утицај различитих комбинација прогностичких фактора, врсте и дозе других лекова примењених за лечење акутног некротичног панкреатитиса као потенцијалних фактора ризика за смртни исход (албумини, интравенска надокнада течности, аналог соматостатина и утицај ентералнe исхране ), њихово адитивно дејство и међусобне интеракције и такође, примена трамадола (аналгезија може ублажити ток болести) Значај и циљ истраживања са становишта актуелности у одређеној научној области Циљеви. Утврђивање повезаности до сада неиспитиваних фактора са настанком смртног исхода код пацијената са акутним некротичним панкреатитисом леченим у интензивној нези и испитивање чинилаца за које постоје опречни литературни подаци о повезаности са поменутим исходом, укључујући и њихове међусобне интеракције ( потенцијално синергистичко дејство). Значај. Ова студија ће омогућити процену повезаности до сада неиспитиваних фактора са настанком смртног исхода услед акутног некротичног панкреатитиса, чиме ће се створити услови за боље прилагођавање терапије потребама пацијената са акутним некротичним панкреатитисом, боља, правовремена дијагностика и боље лечење акутног панкреатитиса, као и смањење стопе смртности.

3 2.6 Веза са досадашњим истраживањима Акутни панкреатитис је једно од хируршких обољења са највећом стопом компликација и смртног исхода. Учесталост панкреасне некрозе се креће од 4 до 15%, а учесталост смртног исхода од 3.5 до 12%, при чему оптималан третман пацијената може два до три пута смањити стопу компликација и морталитет. До сада је утврђен велики број фактора који доприносе или су само повезани са настанком компликација и смртног исхода услед ове тешке болести: (1) старост преко 55 година; (2) БМИ преко 30; (3) плеурална ефузија или плућни инфилтрати на пријему; (4) знаци инсуфицијенције органа на пријему; (5) стање хемодинамике ( фреквенција срца, артеријски притисак ); (6) оксигенација пацијента ( фреквенција дисања, парцијални притисак кисеоника, брзина допремања кисеоника); (7) основне лабораторијске анализе (хематокрит, број леукоцита, гликемија, уреа, креатинин, трансаминазе јетре, лактатна дехидрогеназа, јонограм, ph крви и др.); (8) ректална температура; (9) претходна операција; (10) налаз на компјутеризованој томографији или нуклеарној магнетној резонанцији. Такође, познат је утицај и осталих фактора, као што су: Ц-реактивни протеин, прокалцитонин, интерлеукин 6, 8 и 18; фактор некрозе тумора-алфа и његов солубилни рецептор, моноцитни хемотаксични протеин, реактивна једињења азота, неутрофилна мијелопероксидаза, серумски амилоид А, инхибиторни серумски маркер миграције макрофага, растворљиви интраћелијски адхезиони молекул (sicam-1) и матрикс металопротеиназа. 2.7 Методе истраживања Врста студије. Врста студије је кејс-контрол, односно случај-контрола због релативно мале стопе смртних исхода услед акутног некротичног панкреатитиса, као и због ограничености студије на само једно место истраживања. Популација која се истражује. Популација из које ће се узимати и случајеви и контроле су пацијенти централне интензивне неге Клиничког центра Крагујевац, лечени од акутног некротичног панкреатитиса. Пошто ће студија бити ретроспективна, сви потребни подаци добиће се из историја болести испитаника. Временски период је 5 година. Случајеви ће бити пацијенти оболели од акутног некротичног панкреатитиса и лечени у интензивној нези са смртним исходом. Контроле ће бити пацијенти са акутним некротичним панкреатитисом лечени у интензивној нези код којих није дошло до смртног исхода. Узорковање. Из студијске популације ће као случајеви бити изабрани сви хоспитализовани пацијенти са акутним некротичним панкреатитисом, за временски период од 5 година, са или без инфекције некрозе код којих је дошло до смртног исхода. За сваког пацијента из групе случајева, од преосталих чланова студијске популације биће изабрани пацијенти истог пола и сличне старости ( ± 1 година), и изабраним пацијентима биће случајно изабране две контроле коришћењем RANDBETWEEN функције Mikrosoft Excel-a. За дефинисање тежине и тока болести, у овој студији биће коришћени Атланта критеријуми из 1992 године који се односе на попуштање органа ( хиповолемијски шок, респираторна или бубрежна инсуфицијенција, односно, систолни крвни притисак < 90 ммхг или ПаО2 < 8 кпа или ниво креатинина у крви > 177 умол/мл после надокнаде течности и гастроинтестинално крварење >500 мл / 24 сата ) током прве недеље болести и/или локалне компликације ( некроза, апсцес, псеудоциста ), RANSON скор 3 / АРАСНЕ II скор 8 у првих 48 сати од пријема у интензивну негу. Студија обухвата период пре ревизије Маршаловог МОД скора и Атланта критеријума у 2012-ој години.

4 Критеријуми за укључивање: пацијенти са утврђеном дијагнозом акутног некротичног панкреатитиса, хоспитализовани у интензивној нези. Критеријуми за искључивање: пацијенти са постоперативним акутним некротичним панкреатитисом, труднице, пацијенти преведени из других установа у интензивну негу КЦ-а Крагујевац, 48 сати касније од почетка болести и пацијенти са некомплетним подацима у историји болести. Варијабле које се мере у студији: ЗАВИСНЕ ВАРИЈАБЛЕ а. Смртни исход утврђује се на основу потврде о смрти из историје болести пацијента. б. Некроза панкреаса утврђује се ЦТ прегледом са контрастом или нуклеарном магнетном резонанцом, после 3. дана од пријема у ЈИН. Валидни ЦТ преглед верификује се налазом панкреасног паренхима без контрастног појачања, величине проширености 3 цм или 30% укупне жлездане површине и/или хетерогеном колекцијом течности унутар перипанкреатичног простора. в. Инфекција некрозе утврђује се присуством мехурића гаса на ЦТ прегледу. НЕЗАВИСНЕ ВАРИЈАБЛЕ г. Коморбидитет ( врста и степен тежине акутне или хроничне болести која прати панкреатитис) утврђује се увидом у историју болести пацијента. д. Етиологија акутног панкреатитиса - утврђује се увидом у историју болести пацијента. ђ. Вредности виталних параметара ( артеријски крвни притисак, срчана и респираторна фреквенца, сатурација крви кисеоником, телесна температура, величина диурезе, централни венски притисак, односно Глазгов кома скор ) - утврђују се увидом у историју болести пацијента. е. Вредности хематолошких тестова ( хематокрит, број еритроцита, број леукоцита, тромбоцита, леукоцитарна формула, МЦХЦ, МЦХ и МЦВ) утврђују се увидом у историју болести пацијента. ж. Вредности биохемијских тестова ( гликемија, уреа, креатинин, билирубин, укупни и директни, аминотрансферазе, алкална фосфатаза, амилаза, липаза, лактатна дехидрогеназа, укупни протеини, албумини, натријум, калијум, калцијум, хлор, Ц-реактивни протеин, фибриноген, бикарбонати, рн крви, базни ексцес, парцијални притисак кисеоника и угљен-диоксида у артеријској крви) утврђују се увидом у историју болести пацијента. з. Врста интравенског катетера ( централни или периферни ) и дужина коришћења - утврђују се увидом у историју болести пацијента. и. Синдром системског инфламаторног одговора - SIRS на пријему у болницу (најмање 2/4 дуже од 48 сати): СФ>90/мин., РФ>20/мин. (рсо 2 <4.3кРа), Т 0 (> С / <36 0 С), бр. Ле >12000 / <4000 утврђује се увидом у историју болести пацијента. ј. Рендгенграфија грудног коша са утврђивањем излива или консолидације паренхима ради се на пријему пацијента и потом према захтевима ординирајућих лекара - утврђује се увидом у историју болести пацијента и прегледом РТГ филмова. к. Процена тежине болести на основу ЦТ налаза - утврђује се скором по Балтазару, значајан ако је 3 ( степен увећања и запаљења панкреаса, присутност и број колекција течности и/или мехурићи гаса у панкреасном ткиву или непосредно уз панкреас и величина некрозе ткива, < 30%, од 30-50% или > 50%), дана од пријема у интензивну негу или када је преглед рађен према захтеву ординирајућих лекара, из историје болести пацијента и прегледом ЦТ филмова.

5 л. Вредности APACHE 2 скора ( Телесна температура - ректално мерена, Средњи артеријски притисак, Срчана фреквенца, Дисајна фреквенца, ПаО2, АаДО2, Артеријска рн вредност, Натријум у серуму, Калијум у серуму, Креатинин у серуму, Хематокрит, Број леукоцита, Глазгов кома скор, СТАРОСТ (године), и ТЕШКА ХРОНИЧНА ИНСУФИЦИЈЕНЦИЈА ОРГАНА / ОРГАНСКИХ СИСТЕМА У АНАМНЕЗИ ), у прва 24 сата од пријема у интензивну негу, значајно ако је 8; RANSON скора на пријему ( старост, број леукоцита, гликемија, АСТ и ЛДХ ) и у првих 48 сати од пријема у интензивну негу (серумски калцијум, хематокрит, ПаО2 < 8кПа, уреа у серуму, базни дефицит и дефицит течности мерен преко надокнаде волумена ), значајан ако је 3; модификованог GLASGOW скора 48 сати после пријема у интензивну негу ( старост > 55 год., број леукоцита > 15 х 10 9, ПаО2 < 8 кпа, гликемија > 10 ммол/л, уреа у серуму > 16 нммол/л, серумски албумини < 32 г/л, ЛДХ > 600 УЛ и серумски калцијум < 2 ммол/л ), значајно ако је 3 и BISAP скора у прва 24 сата од пријема у интензивну негу, значајан ако је 3 ( уреа у серуму > 9 ммол/л, измењен ментални статус, SIRS, старост > 60 година и плеурални излив утврђен РТГ-ом или ЦТ-ом ) утврђују се увидом у историју болести пацијента. пацијента. љ. Вештачка вентилација пацијента ( постојање, врста и дужина примене ) утврђује се увидом у историју болести пацијента. м. Примена инфузионих раствора ( врста, пут примене, дужина примене и дозирање ) утврђује се увидом у историју болести пацијента. н. Тежина акутног панкреатитиса - одређује се према Атланта критеријумима, увидом у историју болести пацијента. њ. Исхрана пацијента ( врста исхране, начин примене, доза и дужина примене ) утврђује се увидом у историју болести пацијента. о. Примена нестероидних антиинфламаторних лекова утврђују се врста и доза НСАИЛ, пут примене и дужина примене на основу увида у историју болести пацијента. п. Примена осталих лекова утврђују се врста и доза осталих лекова, пут примене и дужина примене, на основу увида у историју болести пацијента. ПРИДРУЖЕНЕ - ЗБУЊУЈУЋЕ ВАРИЈАБЛЕ р. Старост пацијента у годинама утврђује се увидом у историју болести пацијента. с. Пол пацијента утврђује се увидом у историју болести пацијента. т. Мултиорганска дисфункција - постојање и тежина, одређује се на основу вредности модификованог MOD скора (СФ * ЦВП / САТ (мин.) 10, PaO 2 / FIO 2 (kpa*7,5) < 300, Креатинин у серуму ( mol/l) > 100, Глазгов кома скор < 15, Број тромбоцита (* 10 9 /l) < 120, Билирубин (укуп.) у серуму ( mol/l) > 20 - утврђује се увидом у историју болести пацијента. Снага студије и величина узорка. Величину група одређујемо на основу следећих почетних параметара: снаге студије од 80%, вероватноће грешке првог типа ( ) од 0.05 за једносмерно тестирање нулте хипотезе и минималне разлике у вредностима посматраних варијабли од 25% ( за категоријска обележја ), при чему је учесталост одређене вредности категоријске варијабле у контролној групи 20%. Уз такве параметре, потребно је укупно 93 пацијента у обе групе. Пацијенти ће бити дистрибуирани међу групама у односу1:2 ( на сваког пацијента који спада у групу случајева долазе још два пацијента који су контроле). Статистичка обрада података. Прикупљени подаци ће бити организовани и унесени у табелу статистичког програма СПСС, верзија 18. Подаци ће прво бити обрађени дескриптивно: за континуалне варијабле ће бити одређене мере централне

6 тенденције и мере варијабилитета, а за категоријске варијабле учесталост појединих категорија.значајност разлике у вредностима варијабли између случајева и контрола ће бити тестирана студентовим Т-тестом за независне узорке (ако постоји нормална расподела вредности на основу Колмогоров-Смирновљевог теста) или Ман - Витнијевим тестом ( ако нема нормалне расподеле). Значајност разлике у процентуалној заступљености појединих категорија између случајева и контрола ће бити тестирана Хи-квадрат тестом (или Фишеровим тестом код мале учесталости појединих категорија). Утицај већег броја независних и збуњујућих варијабли на категоријски исход ( као и интеракција између предикторских варијабли) ће бити испитан помоћу логистичке регресије. Максимални ниво прихватљиве вероватноће нулте хипотезе који ће бити коришћен у овој студији је 0, Очекивани резултати докторске дисертације Ова студија ће омогућити процену повезаности до сада неиспитиваних фактора са настанком смртног исхода услед акутног некротичног панкреатитиса, чиме ће се створити услови за боље прилагођавање терапије потребама пацијената са акутним некротичним панкреатитисом. 2.9 Оквирни садржај дисертације Акутни панкреатитис је једно од хируршких обољења са највећом стопом компликација и смртног исхода. Учесталост панкреасне некрозе се креће од 4 до 15%, а учесталост смртног исхода од 3.5 до 12%, при чему оптималан третман пацијената може два до три пута смањити стопу компликација и морталитет. До сада је доста рађено на факторима који су повезани са настанком смртног исхода код акутног некротичног панкреатитиса, али су у клиничко-епидемиолошким студијама недовољно изучавани утицаји одређених врста нестероидних антиинфламаторних лекова, различитих комбинација прогностичких фактора и других лекова примењених за лечење акутног некротичног панкреатитиса, укључујући њихово адитивно дејство и међусобне интеракције. Врста студије је случај-контрола. Популација из које ће се узимати и случајеви и контроле су пацијенти централне интензивне неге Клиничког центра Крагујевац, лечени од акутног некротичног панкреатитиса. Пошто ће студија бити ретроспективна, сви потребни подаци добиће се из историја болести испитаника. Временски период је 5 година. Случајеви ће бити пацијенти оболели од акутног некротичног панкреатитиса и лечени у интензивној нези са смртним исходом. Контроле ће бити пацијенти са акутним некротичним панкреатитисом лечени у интензивној нези код којих није дошло до смртног исхода. За сваки случај биће изабране по две контроле које су усклађене са случајем по старости и полу. Бинарном логистичком регресијом анализираће се релативни значај фактора повезаних са смртним исходом због акутног некротичног панкреатитиса, као и њихово потенцијално адитивно дејство. Ова студија ће омогућити процену повезаности до сада неиспитиваних фактора са настанком смртног исхода услед акутног некротичног панкреатитиса, чиме ће се створити услови за боље прилагођавање терапије потребама пацијената са акутним некротичним панкреатитисом.. Овом студијом ће се дати поставке за бољом, бржом, правовременом дијагностиком и проценом тежине акутног панкреатитиса у смислу ризика од компликација, за бољим лечењем и за смањење стопе смртности Предлог ментора Комисија за ментора ове докторске дисертације предлаже Доц. др Драгчета Радовановића, доцента за ужу научну област Хирургија Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу Научна област дисертације Медицина. Хирургија 2.12 Научна област чланова комисије 1. Доц. др Драгче Радовановић, доцент Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу, за ужу научну област Хирургија

7 2. Проф. др Јасна Јевђић, ванредни професор Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу, за ужу научну област Хирургија 3. Проф. др Мирослав Милићевић, редовни професор Медицинског факултета Универзитета у Београду, за ужу научну област Хирургија

8 Закључак и предлог комисије 1. На основу досадашњег успеха на докторским студијама и публикованих радова, др Иван Празник испуњава све услове за одобрење теме и израду докторске дисертације. 2. Предложена тема је научно оправдана, дизајн истраживања је прецизно постављен и дефинисан, методологија je јасна. Ради се о оригиналном научном делу, где се испитује - анализира утицај потенцијалних фактора који нису или су недовољно изучавани у клиничкоепидемиолошким студијама, а који доводе до настанка смртног исхода код оболелих од акутног некротичног панкреатитиса. 3. Комисија сматра да ће предложена докторска теза др Ивана Празника бити од великог научног и практичног значаја, због адекватне процене повезаности до сада неиспитиваних фактора са настанком смртног исхода услед акутног некротичног панкреатитиса, чиме ће се створити услови за боље прилагођавање терапије потребама пацијената са акутним некротичним панкреатитисом,бољом, правовременом дијагностиком и проценом тежине акутног панкреатитиса у смислу ризика од компликација, за бољим лечењем и з а смањењем стопе смртности. 4. Комисија предлаже Наставно научном већу Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу да прихвати пријаву теме докторске дисертације кандидата др Ивана Празника под називом:анализа фактора који доприносе настанку смртног исхода код пацијената са акутним некротичним панкреатитисом, и одобри њену израду. 1. Доц. др Драгче Радовановић, доцент Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу, за ужу научну област Хирургија, председник; 2. Проф. др Јасна Јевђић, ванредни професор Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу, за ужу научну област Хирургија, члан; 3. Проф. др Мирослав Милићевић, редовни професор Медицинског факултета Универзитета у Београду, за ужу научну област Хирургија, члан. У Крагујевцу, године.

Анестезиологија са реаниматологијом OСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ ТРЕЋА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2015/2016.

Анестезиологија са реаниматологијом OСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ ТРЕЋА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2015/2016. Анестезиологија са реаниматологијом OСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ ТРЕЋА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2015/2016. редмет: Анестезиологија са реаниматологијом редмет се вреднује са 5 ЕСБ. Укупно има 60 часова активне

Више

NAUČNO-NASTAVNOM VEĆU

NAUČNO-NASTAVNOM VEĆU НАУЧНО-НАСТАВНОМ ВЕЋУ МЕДИЦИНСКОГ ФАКУЛТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ Комисија за припрему извештаја у саставу: 1. Проф. др Слободан Јанковић редовни професор Медицинског факултета у Крагујевцу, 2. Проф. др Милица

Више

CENOVNIK Bolnički dani Bolnički dan u dvokrevetnoj sobi (svakodnevni pregled lekara, 24-časovni nadzor medicinske sestre i lekara, jutarnja i večernja

CENOVNIK Bolnički dani Bolnički dan u dvokrevetnoj sobi (svakodnevni pregled lekara, 24-časovni nadzor medicinske sestre i lekara, jutarnja i večernja CENOVNIK Bolnički dani Bolnički dan u dvokrevetnoj sobi (svakodnevni pregled lekara, 24-časovni Bolnički dan u jednokrevetnoj sobi (svakodnevni pregled lekara, 24-časovni 5900 RSD 6900 RSD Bolnički dan

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ НАУЧНО-НАСТАВНОМ ВЕЋУ ПРЕДМЕТ: ИЗВЕШТАЈ КОМИСИЈЕ ЗА ОЦЕНУ НАУЧНЕ ЗАСНОВАНОСТИ ТЕМЕ ДОКТОРСКЕ ТЕЗЕ 1. Одлука Изборног Већа Медицинског факултета Универзитета

Више

ПАТОЛОШКА ФИЗИОЛОГИЈА OСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ ПРВА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2018/2019.

ПАТОЛОШКА ФИЗИОЛОГИЈА OСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ ПРВА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2018/2019. ПАТОЛОШКА ФИЗИОЛОГИЈА OСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ ПРВА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2018/2019. Предмет: ПАТОЛОШКА ФИЗИОЛОГИЈА Предмет се вреднује са 5 ЕСПБ. Недељно има 4 часа активне наставе (3 часа предавања,

Више

АНЕСТЕЗИОЛОГИЈА СА РЕАНИМАТОЛОГИЈОМ ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ СТРУКОВНА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА ТРЕЋА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2017/2018.

АНЕСТЕЗИОЛОГИЈА СА РЕАНИМАТОЛОГИЈОМ ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ СТРУКОВНА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА ТРЕЋА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2017/2018. АНЕСТЕЗИОЛОГИЈА СА РЕАНИМАТОЛОГИЈОМ ОСНОНЕ СТРУКОНЕ СТУДИЈЕ СТРУКОНА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА ТРЕЋА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2017/2018. Предмет: АНЕСТЕЗИОЛОГИЈА СА РЕАНИМАТОЛОГИЈОМ Предмет се вреднује са 6 ЕСПБ.

Више

ВЕЋУ МЕНТОРА

ВЕЋУ МЕНТОРА ДЕКАНУ ФАКУЛТЕТА МЕДИЦИНСКИХ НАУКА У КРАГУЈЕВЦУ Комисија за припрему извештаја у саставу: 1. Проф. др Небојша Здравковић, ванредни професор за ужу научну област Медицинска статистика и информатика Факултета

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ ФАКУЛТЕТ МЕДИЦИНСКИХ НАУКА КРАГУЈЕВАЦ 1. Одлука Наставно-научног већа Одлуком Наставно-научног већа Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу, број 01-1523/7-6, од

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ ИЗВЕШТАЈ 2.1. Значај и допринос докторске дисертације са становишта актуелног стања у одређеној научној области Докторска дисертација кандидата др Ружице Лукић под насловом Хепатитис С и параметри инфламацијског

Више

Одлуком Наставно-научног вијећа Медицинског факултета у Фочи, Универзитета у Источном Сарајеву, број од године, именована је Комис

Одлуком Наставно-научног вијећа Медицинског факултета у Фочи, Универзитета у Источном Сарајеву, број од године, именована је Комис Одлуком Наставно-научног вијећа Медицинског факултета у Фочи, Универзитета у Источном Сарајеву, број 01-3-190 од 04.07.2019 године, именована је Комисија за оцjeну и одбрану урађене докторске дисертације

Више

Наставно-научном већу Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу (Свака рубрика мора бити попуњена) (Ако нема података, рубрика остаје праз

Наставно-научном већу Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу (Свака рубрика мора бити попуњена) (Ако нема података, рубрика остаје праз Наставно-научном већу Факултета медицинских наука (Свака рубрика мора бити попуњена) (Ако нема података, рубрика остаје празна али назначена) I ПОДАЦИ О КОНКУРСУ, КОМИСИЈИ И КАНДИДАТИМА 1. Одлука о расписивању

Више

Публиковани радови

Публиковани радови УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ КРАГУЈЕВАЦ 1. Одлука Изборног већа Одлуком Изборног већа Медицинског факултета Универзитета у Крагујевцу, број 01-2508/3-2 од 6.4.2011. године, именовани су

Више

UNIVERZITET U ISTOČNOM SARAJEVU

UNIVERZITET U ISTOČNOM SARAJEVU UNIVERZITET U ISTOČNOM SARAJEVU MEDICINSKI FAKULTET FOČA Na osnovu člana 248. Statuta Medicinskog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu, a u vezi sa Zakonom o univerzitetu ( Sl. glasnik R.S broj:12/93,

Више

Priredila: dr Nora Lazar Šarnjai

Priredila: dr Nora Lazar Šarnjai Priredila: dr Nora Lazar Šarnjai Šećerna bolest je trajno stanje, a poremećaji u metabolizmu ugljenih hidrata, masti i belančevina udruženi su sa oštećenjem i disfunkcijom brojnih organa i sistema, posebno

Више

ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА ВОЂЕЊА ЛИСТА ЧЕКАЊА

ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА ВОЂЕЊА ЛИСТА ЧЕКАЊА ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА ВОЂЕЊА ЛИСТА ЧЕКАЊА Листе се воде за следеће медицинске интервенције и процедуре: 1. Преглед методом компјутеризоване томографије (ЦТ дијагностика ендокранијума и кичменог стуба) 2.

Више

Raspodjela i prikaz podataka

Raspodjela i prikaz podataka Kolegij: ROLP Statistička terminologija I. - raspodjela i prikaz podataka 017. Neki temeljni statistički postupci u znanstvenom istraživanju odabir uzorka prikupljanje podataka određivanje mjerne ljestvice

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ КРАГУЈЕВАЦ 1. Одлука Изборног већа Одлуком Изборног већа Медицинског факултета Универзитета у Крагујевцу, број 01-8533/3-10 од 17.11.2011.године, именовани

Више

Nalaz urina – čitanje nalaza urinokulture

Nalaz urina – čitanje nalaza urinokulture Kreni zdravo! Stranica o zdravim navikama i uravnoteženom životu https://www.krenizdravo.rtl.hr Nalaz urina - čitanje nalaza urinokulture Urinokultura ili biokemijska analiza mokraće jedna je od osnovnih

Више

Upala pluća – koji su faktori rizika i uzročnici, liječenje

Upala pluća – koji su faktori rizika i uzročnici, liječenje Kreni zdravo! Stranica o zdravim navikama i uravnoteženom životu https://www.krenizdravo.rtl.hr Upala pluća - koji su faktori rizika i uzročnici, liječenje Upala pluća jedan je od vodećih uzroka oboljenja

Више

Paper Title (use style: paper title)

Paper Title (use style: paper title) Статистичка анализа коришћења електричне енергије која за последицу има примену повољнијег тарифног става Аутор: Марко Пантовић Факултет техничких наука, Чачак ИАС Техника и информатика, 08/09 e-mal адреса:

Више

НАСТАВНО-НАУЧНОМ ВЕЋУ ФАКУЛТЕТА МЕДИЦИНСКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ

НАСТАВНО-НАУЧНОМ ВЕЋУ ФАКУЛТЕТА МЕДИЦИНСКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ НАСТАВНО-НАУЧНОМ ВЕЋУ ФАКУЛТЕТА МЕДИЦИНСКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ На основу Закона о научноистраживaчкој делатности ( Службени гласник ПС, бр. 110/05 и 50/06-исправка) и Правилника о начину вредновања

Више

ЗАВРШНИ РАД ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈE МЕДИЦИНЕ ШЕСТА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2017/2018.

ЗАВРШНИ РАД ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈE МЕДИЦИНЕ ШЕСТА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2017/2018. ЗАВРШНИ РАД ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈE МЕДИЦИНЕ ШЕСТА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2017/2018. Предмет: ЗАВРШНИ РАД Предмет се вреднује са 6 ЕСПБ. НАСТАВНИЦИ И САРАДНИЦИ: РБ Име и презиме Email адреса звање

Више

Декану Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу (Свака рубрика мора бити попуњена) (Ако нема података, рубрика остаје празна али назначен

Декану Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу (Свака рубрика мора бити попуњена) (Ако нема података, рубрика остаје празна али назначен Декану Факултета медицинских наука Универзитета у Крагујевцу (Свака рубрика мора бити попуњена) (Ако нема података, рубрика остаје празна али назначена) I ПОЦИ О КОНКУРСУ, КОМИСИЈИ И КАНДИТИМА 1. Одлука

Више

НАСТАВНО НАУЧНОМ ВИЈЕЋУ МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ СЕНАТУ УНИВЕРЗИТЕТА У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ Предмет: Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у а

НАСТАВНО НАУЧНОМ ВИЈЕЋУ МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ СЕНАТУ УНИВЕРЗИТЕТА У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ Предмет: Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у а НАСТАВНО НАУЧНОМ ВИЈЕЋУ МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ СЕНАТУ УНИВЕРЗИТЕТА У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ Предмет: Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у академско звање, ужа научна област Радиологија, нуклеарна

Више

Министарство здравља и социјалне заштите Републике Српске а на приједлог Савјета за здравље акредитовало је сљедеће Програме континуиране едукације: 1

Министарство здравља и социјалне заштите Републике Српске а на приједлог Савјета за здравље акредитовало је сљедеће Програме континуиране едукације: 1 ство здравља и социјалне заштите Републике Српске а на приједлог Савјета за здравље акредитовало је сљедеће Програме континуиране едукације: 1. Друштвa доктора медицине Републике Српске, Подружница доктора

Више

Недеља

Недеља 1. НАСТАВНИХ ЈЕДИНИЦА ПРЕДМЕТА УВОД У КЛИНИЧКУ ПРАКСУ Елементи организације здравственог система Упознавање са организацијом Дома здравља. Организација примарне здравствене заштите. Могуће организационе

Више

Завод за јавно здравље зрењанин

Завод за јавно здравље зрењанин КАПАЦИТЕТИ И КОРИШЋЕЊЕ СТАЦИОНАРА У 2011. ГОДИНИ У СРЕДЊЕБАНАТСКОМ ОКРУГУ Стационарну здравствену заштиту у Средњебанатском округу пружају: - Општа болница "Ђорђе Јоановић" Зрењанин - спроводи специјалистичкоконсултативну

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ ФАКУЛТЕТ МЕДИЦИНСКИХ НАУКА Број: Дана: године К р а г у ј е в а ц На основу члана 65. став 1. Закона о в

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ ФАКУЛТЕТ МЕДИЦИНСКИХ НАУКА Број: Дана: године К р а г у ј е в а ц На основу члана 65. став 1. Закона о в УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ ФАКУЛТЕТ МЕДИЦИНСКИХ НАУКА Број: 01-9909 Дана: 21.09. 2016. године К р а г у ј е в а ц На основу члана 65. став 1. Закона о високом образовању ( Службени гласник РС бр. 76/2005,

Више

PONUDA MEDICINSKIH PAKETA MEDICINSKI PAKET " ČIGOTA EXCLUSIVE" - PUN PANSION - ČIGOTA ISHRANA minimalni boravak 10 DANA - LEKARSKI PREGLED OPŠTI + SPE

PONUDA MEDICINSKIH PAKETA MEDICINSKI PAKET  ČIGOTA EXCLUSIVE - PUN PANSION - ČIGOTA ISHRANA minimalni boravak 10 DANA - LEKARSKI PREGLED OPŠTI + SPE PONUDA MEDICINSKIH PAKETA MEDICINSKI PAKET " ČIGOTA EXCLUSIVE" - PUN PANSION - ČIGOTA ISHRANA minimalni boravak 10 DANA - LEKARSKI PREGLED OPŠTI + SPECIJALISTIČKI - EKG - LABORATORIJA - KONSULTACIJE SA

Више

Прилог бр. 1. НАСТАВНО НАУЧНОМ /УМЈЕТНИЧКОМ ВИЈЕЋУ МАШИНСКОГ ФАКУЛТЕТА ИСТОЧНО САРАЈЕВО СЕНАТУ УНИВЕРЗИТЕТА У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ Предмет: Извјештај ком

Прилог бр. 1. НАСТАВНО НАУЧНОМ /УМЈЕТНИЧКОМ ВИЈЕЋУ МАШИНСКОГ ФАКУЛТЕТА ИСТОЧНО САРАЈЕВО СЕНАТУ УНИВЕРЗИТЕТА У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ Предмет: Извјештај ком Прилог бр. 1. НАСТАВНО НАУЧНОМ /УМЈЕТНИЧКОМ ВИЈЕЋУ МАШИНСКОГ ФАКУЛТЕТА ИСТОЧНО САРАЈЕВО СЕНАТУ УНИВЕРЗИТЕТА У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ Предмет: Извјештај комисије о пријављеним кандидатима за избор у академско

Више

планирају, надзиру и евалуирају спровођење планова неге и третмана других пружалаца здравствене заштите. они се специјализују у одређеним категоријама

планирају, надзиру и евалуирају спровођење планова неге и третмана других пружалаца здравствене заштите. они се специјализују у одређеним категоријама планирају, надзиру и евалуирају спровођење планова неге и третмана других пружалаца здравствене заштите. они се специјализују у одређеним категоријама болести и категоријама пацијената или методама лечења

Више

Недеља

Недеља 1. НАСТАВНИХ ЈЕДИНИЦА ПРЕДМЕТА НОВЕ МЕТОДЕ ПРИМЕНЕ ЛЕКОВА 1 Начини примене лекова Анализа свих начина примене лекова Написати кратак есеј о једном изабраном начину примене лекова Стицање основних знања

Више

Microsoft Word - KONACNI PRAVILNIK O NASTAVNOJ DELATNOSTI iz 2003 i sa izme–

Microsoft Word - KONACNI PRAVILNIK O NASTAVNOJ DELATNOSTI iz 2003 i sa izme– УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ МAШИНСКИ ФAКУЛТEТ П Р А В И Л Н И К О ДОКТОРСКИМ СТУДИЈАМА Н и ш, децембар 2007. гoдинe На основу Одредби Закона о високом образовању (Службени гласник РС број 76/2005), одредби Статута

Више

ИСТРАЖИВАЊЕ У ФАРМАЦИЈИ 2 ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈE ФАРМАЦИЈЕ ЧЕТВРТА ГОДИНА СТУДИЈА Школска 2017/2018.

ИСТРАЖИВАЊЕ У ФАРМАЦИЈИ 2 ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈE ФАРМАЦИЈЕ ЧЕТВРТА ГОДИНА СТУДИЈА Школска 2017/2018. ИСТРАЖИВАЊЕ У ФАРМАЦИЈИ 2 ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈE ФАРМАЦИЈЕ ЧЕТВРТА ГОДИНА СТУДИЈА Школска 2017/2018. Предмет: ИСТРАЖИВАЊЕ У ФАРМАЦИЈИ 2 Предмет носи 9 ЕСПБ. Недељно има 6 часова активне наставе

Више

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ Ул. Стари шор 47, Сремска Митровица web: Тел:022/ Тел/Факс:

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ Ул. Стари шор 47, Сремска Митровица   web:   Тел:022/ Тел/Факс: ЗАДОВОЉСТВО КОРИСНИКА РАДОМ СЛУЖБИ У КОЈИМА РАДЕ ИЗАБРАНИ ЛЕКАРИ Истраживање је спроведено анонимним анкетирањем корисника у Служби за здравствену заштиту одраслих, Служби за здравствену заштиту деце и

Више

OMEGA MS PHARMACY

OMEGA MS PHARMACY PRIJEMNI ISPIT ZDRAVSTVENA NEGA - Generacija: 2018/19-17.07.2018. god. Napomene: 1. Tačno rešenje obeležava se zaokruživanjem slova ispred ponuđenih odgovora hemijskom olovkom. 2. Zadatak neće biti priznat

Више

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ВАЉЕВО АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЉА КВАЛИТЕТА РАДА У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА КОЛУБАРСКОГ ОКРУГА ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР - ДЕЦЕМБАР ГОДИНЕ

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ВАЉЕВО АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЉА КВАЛИТЕТА РАДА У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА КОЛУБАРСКОГ ОКРУГА ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР - ДЕЦЕМБАР ГОДИНЕ ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ВАЉЕВО АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЉА КВАЛИТЕТА РАДА У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА КОЛУБАРСКОГ ОКРУГА ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР - ДЕЦЕМБАР 2010. ГОДИНЕ ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА У ПРИАМРНОЈ ЗДРАВСТВЕНОЈ ЗАШТИТИ

Више

OMEGA MS PHARMACY

OMEGA MS PHARMACY Napomene: PRIJEMNI ISPIT ZDRAVSTVENA NEGA - Generacija: 2017/18-20.06.2017. god. 1. Tačno rešenje obeležava se zaokruživanjem slova ispred ponuđenih odgovora hemijskom olovkom. 2. Zadatak neće biti priznat

Више

CENTAR ZA VREDNOVANJE KVALITETE U LABORATORIJSKOJ MEDICINI (CROQALM) HDMBLM MODULI I PRETRAGE NACIONALNOG PROGRAMA VANJSKE KONTROLE KVALITETE ZA 2014.

CENTAR ZA VREDNOVANJE KVALITETE U LABORATORIJSKOJ MEDICINI (CROQALM) HDMBLM MODULI I PRETRAGE NACIONALNOG PROGRAMA VANJSKE KONTROLE KVALITETE ZA 2014. CENTAR ZA VREDNOVANJE KVALITETE U LABORATORIJSKOJ MEDICINI (CROQALM) HDMBLM MODULI I PRETRAGE NACIONALNOG PROGRAMA VANJSKE KONTROLE KVALITETE ZA 2014. MODUL 1 BIOKEMIJSKE PRETRAGE Glukoza Ukupni bilirubin

Више

УПУТСТВО ЗА ПИСАЊЕ РЕФЕРАТА

УПУТСТВО ЗА ПИСАЊЕ РЕФЕРАТА С А Ж Е Т А К ИЗВЕШТАЈА КОМИСИЈЕ O ПРИЈАВЉЕНИМ КАНДИДАТИМА ЗА ИЗБОР У ЗВАЊЕ I - О КОНКУРСУ Назив факултета: Машински факултет Ужа научна, oдносно уметничка област: Термомеханика Број кандидата који се

Више

ANALIZA ZDRAVSTVENOG STANJA ODRASLOG STANOVNIŠTVA SREMSKOG OKRUGA ZA GODINU Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku Srbije na teritoriji

ANALIZA ZDRAVSTVENOG STANJA ODRASLOG STANOVNIŠTVA SREMSKOG OKRUGA ZA GODINU Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku Srbije na teritoriji ANALIZA ZDRAVSTVENOG STANJA ODRASLOG STANOVNIŠTVA SREMSKOG OKRUGA ZA 2007. GODINU Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku Srbije na teritoriji Sremskog okruga živi 335204 stanovnika. U ukupnom

Више

Izvod iz izvještaja (dio koji se odnosi na ispunjavanje propisanih uslova za izbor) Komisija za pripremanje prijedloga za izbor nastavnika u sva zvanj

Izvod iz izvještaja (dio koji se odnosi na ispunjavanje propisanih uslova za izbor) Komisija za pripremanje prijedloga za izbor nastavnika u sva zvanj Komisija za pripremanje prijedloga za izbor nastavnika u sva zvanja iz naučne oblasti Komunikacijske tehnologije (2 izvršioca), na Fakultetu za saobraćaj i komunikacije Univerziteta u Sarajevu u sastavu:

Више

untitled

untitled ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА РАДА СТАЦИОНАРНИХ ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА У БЕОГРАДУ ЗА ПЕРИОД..-3... ГОДИНЕ -КАРДИОХИРУРГИЈА- Кардиохирургија је медицинска дисциплина у оквиру које се обављају високоспецијализоване

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ ФАКУЛТЕТ МЕДИЦИНСКИХ НАУКА НАСТАВНО-НАУЧНОМ ВЕЋУ Одлука Наставно-научног већа о формирању комисије за оцену завршене докторске дисертације На седници Наставно-научног већа Факултета

Више

ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА ВОЂЕЊА ЛИСТА ЧЕКАЊА

ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА ВОЂЕЊА ЛИСТА ЧЕКАЊА ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА ВОЂЕЊА ЛИСТА ЧЕКАЊА У БОЛНИЦАМА У БЕОГРАДУ ЗА ПЕРИОД 1.1.-31.12. 215. ГОДИНЕ Листе чекања се формирају за оне медицинске процедуре и интервенције за чијим пружањем постоје веће потребе

Више

КЛИНИЧКА МЕДИЦИНА 1 ЧЕТВРТА ГОДИНА СТУДИЈА РАДИОЛОГИЈА школска 2013/2014.

КЛИНИЧКА МЕДИЦИНА 1 ЧЕТВРТА ГОДИНА СТУДИЈА РАДИОЛОГИЈА школска 2013/2014. КЛИНИЧКА МЕДИЦИНА 1 ЧЕТРТА ГОДИНА СТУДИЈА РАДИОЛОГИЈА школска 2013/2014. Предмет: РАДИОЛОГИЈА Предмет носи 3 ЕСПБ бода. Недељно има 2 часа предавања и 2 часа вежби. ПРЕДААЧИ: 1. Милан Мијаиловић milankckragujevac@gmail.com

Више

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc На основу члана 142. став 3. Закона о здравственој заштити ("Службени гласник РС ", број 107/05), Министар здравља доноси П Р А В И Л Н И К О УСЛОВИМА И НАЧИНУ УНУТРАШЊЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЗДРАВСТВEНИХ УСТАНОВА

Више

Medicinski glasnik - Prelom 71.indd

Medicinski glasnik - Prelom 71.indd APACHE III I APACHE II skor u predviđanju ishoda politraumatizovanih... 95 Nataša Petrović 1, Miodrag Milenović 1, Ivan Stoimirov 1, Marija Milenković 1, Dušan Jovanović 2, Zlatibor Lončar 2 APACHE III

Више

Microsoft PowerPoint - Analiza laboratorijskih nalaza 1

Microsoft PowerPoint - Analiza laboratorijskih nalaza 1 Analiza laboratorijskih nalaza Cilj predavanja: Podsjetiti na laboratorijsku dijagonostiku, koja je prva i najznačajnija dijagnostička procedura kojom se koristimo u svakodnevnom radu. DR. NERMINA FETAHOVIĆ

Више

Microsoft Word - mdf

Microsoft Word - mdf МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ др Суботића 8 Телефон: (011) 36 36 333 Факс: (011) 2684 053 E-mail: marija.ratkovic@med.bg.ac.rs Интернет адреса: www.mfub.bg.ac.rs *Влада Републике Србије није донела Одлуку о броју

Више

Slide 1

Slide 1 Анка Жилић, виша мед. сестра Малигне неоплазме представљају поремећај у расту ћелија, при чему долази до неконтролисаног раста ћелија неопластичног ткива, на штету домаћина. У настанку малигне ћелије разликују

Више

Katolički školski centar Sv. Josip Sarajevo Srednja medicinska škola ISPITNI KATALOG ZA ZAVRŠNI ISPIT IZ INTERNE MEDICINE U ŠKOLSKOJ / GOD

Katolički školski centar Sv. Josip Sarajevo Srednja medicinska škola ISPITNI KATALOG ZA ZAVRŠNI ISPIT IZ INTERNE MEDICINE U ŠKOLSKOJ / GOD Katolički školski centar Sv. Josip Sarajevo Srednja medicinska škola ISPITNI KATALOG ZA ZAVRŠNI ISPIT IZ INTERNE MEDICINE U ŠKOLSKOJ 2017. / 2018. GODINI Predmetno povjerenstvo za Internu medicinu: Dr.

Више

КЛИНИЧКА ФАРМАЦИЈА 2 ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈE ФАРМАЦИЈЕ ЧЕТВРТА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2018/2019.

КЛИНИЧКА ФАРМАЦИЈА 2 ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈE ФАРМАЦИЈЕ ЧЕТВРТА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2018/2019. КЛИНИЧКА ФАРМАЦИЈА 2 ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈE ФАРМАЦИЈЕ ЧЕТРТА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2018/2019. Предмет: КЛИНИЧКА ФАРМАЦИЈА 2 Предмет се вреднује са 6 ЕСПБ. Недељно има 5 часа активне наставе (2

Више

NAUČNOM VEĆU MEDICINSKOG FAKULTETA UNIVERZITETA U BEOGRADU Na sednici Naučnog veća Medicinskog fakulteta u Beogradu, održanoj dana godine

NAUČNOM VEĆU MEDICINSKOG FAKULTETA UNIVERZITETA U BEOGRADU Na sednici Naučnog veća Medicinskog fakulteta u Beogradu, održanoj dana godine NAUČNOM VEĆU MEDICINSKOG FAKULTETA UNIVERZITETA U BEOGRADU Na sednici Naučnog veća Medicinskog fakulteta u Beogradu, održanoj dana 28.04. 2016. godine, broj 4940/4 imenovana je komisija za ocenu završene

Више

untitled

untitled ЛЕТАЛИТЕТ У БОЛНИЦАМА У БЕОГРАДУ* (ниво установе) Табела 1 ИСПИСАНИХ БОЛЕСНИКА УМРЛИХ У ТОКУ ПРВИХ 48 САТИ ОД ПРИЈЕМА У БОЛНИЦУ УКУПАН УМРЛИХ СТОПА ЛЕТАЛИТЕТА УМРЛИХ У ТОКУ ПРВИХ 48 САТИ ОД ПРИЈЕМА У БОЛНИЦУ

Више

ACDSee PDF Image.

ACDSee PDF Image. Денис Брајковић Датум и место рођења: 12.08. 1983. Приштина Адреса: Гостиварска 28, Београд Телефон: +38162286878 Е-маил: denis.brajkovic@gmail.com Ожењен Милицом, има кћерку Неру Образовање: Од октобра

Више

PRAVILNIK O MERILIMA ZA UTVRĐIVANJE REDA PRVENSTVA ZA DODELU STAMBENE PODRŠKE ("Sl. glasnik RS", br. 75/2017) I OSNOVNE ODREDBE Predmet uređivanja Čla

PRAVILNIK O MERILIMA ZA UTVRĐIVANJE REDA PRVENSTVA ZA DODELU STAMBENE PODRŠKE (Sl. glasnik RS, br. 75/2017) I OSNOVNE ODREDBE Predmet uređivanja Čla PRAVILNIK O MERILIMA ZA UTVRĐIVANJE REDA PRVENSTVA ZA DODELU STAMBENE PODRŠKE ("Sl. glasnik RS", br. 75/2017) I OSNOVNE ODREDBE Predmet uređivanja Član 1 Ovim pravilnikom bliže se propisuju merila za utvrđivanje

Више

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ Ул. Стари шор 47, Сремска Митровица web: Тел:022/ Тел/Факс:

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ Ул. Стари шор 47, Сремска Митровица   web:   Тел:022/ Тел/Факс: ИСПИТИВАЊЕ ЗАДОВОЉСТВА КОРИСНИКА ЗДРАВСТВЕНОМ ЗАШТИТОМ У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА СРЕМСКОГ ОКРУГА 2011-2015. ГОДИНЕ У циљу унапређења квалитета рада здравствених установа спроводи се испитивање задовољства

Више

Microsoft Word - Analiza i prikaz pokazatelja kvaliteta u zdravstvenim ustanovama nisavskog i toplickog okruga u godini.d

Microsoft Word - Analiza i prikaz pokazatelja kvaliteta u zdravstvenim ustanovama nisavskog i toplickog okruga u godini.d ANALIZA I PRIKAZ POKAZATELJA KVALITETA U ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA NIŠAVSKOG I TOPLIČKOG OKRUGA U 2014. GODINI Podaci o kvalitetu rada zdravstvenih ustanova na Nišavskom i Topličkom okrugu za 2014. godinu

Више

Uvod u statistiku

Uvod u statistiku Uvod u statistiku Osnovni pojmovi Statistika nauka o podacima Uključuje prikupljanje, klasifikaciju, prikaz, obradu i interpretaciju podataka Staistička jedinica objekat kome se mjeri neko svojstvo. Svi

Више

-ТЕМЕ ЗА СЕМИНАРСКИ РАД –

-ТЕМЕ ЗА СЕМИНАРСКИ РАД – -ТЕМЕ ЗА СЕМИНАРСКИ РАД 1. Историјски развој комуникације 2. Значај развоја говора за комуникацију 3. Значај развоја писма за комуникацију 4. Значај адекватне комуникације у медицини 5. Асертивност у комуникацији

Више

Завод за јавно здравље зрењанин

Завод за јавно здравље зрењанин КАПАЦИТЕТИ И КОРИШЋЕЊЕ СТАЦИОНАРА У. ГОДИНИ У СРЕДЊЕБАНАТСКОМ ОКРУГУ Koришћење стационара. године - компаративна анализа Стационарну здравствену заштиту у Средњебанатском округу пружају:. Општа "Ђорђе

Више

РАДИОЛОГИЈА РАДИОЛОГИЈА ТРЕЋА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2018/2019.

РАДИОЛОГИЈА РАДИОЛОГИЈА ТРЕЋА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2018/2019. РАДИОЛОГИЈА РАДИОЛОГИЈА ТРЕЋА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2018/2019. Предмет: РАДИОЛОГИЈА Предмет се вреднује са 6 ЕСПБ. Недељно има 5 часова активне наставе (3 часа предавања и 2 часа за рад у малој групи)..

Више

AНЕСТЕЗИОЛОГИЈА ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈE СТОМАТОЛОГИЈЕ ТРЕЋА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2017/2018. године

AНЕСТЕЗИОЛОГИЈА ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈE СТОМАТОЛОГИЈЕ ТРЕЋА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2017/2018. године AНЕСТЕЗИОЛОГИЈА ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈE СТОМАТОЛОГИЈЕ ТРЕЋА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2017/2018. године Предмет: АНЕСТЕЗИОЛОГИЈА Предмет се вреднује са 6 ЕСПБ. Недељно има 4 часа активне наставе (2

Више

Zbirni izvjestaj za DZ za 2018

Zbirni izvjestaj za DZ za 2018 Fond za zdravstveno osiguranje Crne Gore INFORMACIJA O REALIZACIJI UGOVORA DOMOVA ZDRAVLJA 01.01.-31.12.2018. GODINE Podgorica, april 2019. godine Adresa: Ul. Vaka Đurovića bb 81000 Podgorica, Crna Gora

Више

zadovoljstvo na hirurskim odeljenjima

zadovoljstvo na hirurskim odeljenjima ГРАДСКИ ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ Б Е О Г Р А Д АНАЛИЗА ЗАДОВОЉСТВА КОРИСНИКА ЗДРАВСТВЕНОМ ЗАШТИТОМ НА ХИРУРШКИМ ОДЕЉЕЊИМА У БОЛНИЦАМА У БЕОГРАДУ У 2014. ГОДИНИ Београд, фебруар 2015. године Наручилац задатка:

Више

3 Obrazac_Tekst_Konkursa_MasterSpecijalistickeDoktorske

3 Obrazac_Tekst_Konkursa_MasterSpecijalistickeDoktorske УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ Образац за слање текста конкурса за упис студената на мастер академске, специјалистичке струковне, специјалистичке академске и докторске академске студије у школској 2019/2020.

Више

Pravilnik o izboru o zvanje nastavnika i saradnika

Pravilnik o izboru o zvanje nastavnika i saradnika ВИСОКА ШКОЛА ЗА ПРИМИЈЕЊЕНЕ И ПРАВНЕ НАУКЕ ПРОМЕТЕЈ БАЊА ЛУКА ПРАВИЛНИК О ИЗБОРУ У ЗВАЊА НАСТАВНИКА И САРАДНИКА ВИСОКЕ ШКОЛЕ Бања Лука, 2011. године На основу члана 64. Закона о високом образовању ( Службени

Више

ОПШТА И НЕОРГАНСКА ХЕМИЈА ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ ФАРМАЦИЈЕ ПРВА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2015/2016.

ОПШТА И НЕОРГАНСКА ХЕМИЈА ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ ФАРМАЦИЈЕ ПРВА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2015/2016. ОПШТА И НЕОРГАНСКА ХЕМИЈА ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ ФАРМАЦИЈЕ ПРВА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2015/2016. Предмет: ОПШТА И НЕОРГАНСКА ХЕМИЈА Предмет се вреднује са 9 ЕСПБ. Недељно има 6 часова активне

Више

УРГЕНТНА СТАЊА У СТОМАТОЛОГИЈИ ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈE СТОМАТОЛОГИЈЕ ПЕТА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2018/2019.

УРГЕНТНА СТАЊА У СТОМАТОЛОГИЈИ ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈE СТОМАТОЛОГИЈЕ ПЕТА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2018/2019. УРГЕНТНА СТАЊА У СТОМАТОЛОГИЈИ ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈE СТОМАТОЛОГИЈЕ ПЕТА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2018/2019. Предмет: УРГЕНТНА СТАЊА У СТОМАТОЛОГИЈИ Предмет се вреднује са 3 ЕСПБ. Недељно има 4 часа

Више

Tehnološko-metalurški fakultet,

Tehnološko-metalurški fakultet, Tehnološko-metalurški fakultet, Univerzitet u Beogradu Karnegijeva 4, Beograd REZIME IZVEŠTAJA O KANDIDATU O STICANJU NAUČNOG ZVANJA I. Opšti podaci o kandidatu Ime i prezime: Marijana (Miloš) Ponjavić

Више

6. sluzba transfuzije 2012

6. sluzba transfuzije 2012 ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА РАДА СЛУЖБИ ЗА ТРАНСФУЗИЈУ КРВИ У БОЛНИЦАМА У БЕОГРАДУ ЗА ПЕРИОД 1.1.. ГОДИНЕ Показатељи квалитета које прате службе за трансфузију крви су: 1) Просечан број давања крви добровољних

Више

NASTAVNI PLAN I PROGRAM STUDIJSKOG PROGRAMA 2: LABORATORIJSKE TEHNOLOGIJE ZA ZVANJE: BACHELOR LABORATORIJSKIH TEHNOLOGIJA 8

NASTAVNI PLAN I PROGRAM STUDIJSKOG PROGRAMA 2: LABORATORIJSKE TEHNOLOGIJE ZA ZVANJE: BACHELOR LABORATORIJSKIH TEHNOLOGIJA 8 NASTAVNI PLAN I PROGRAM STUDIJSKOG PROGRAMA 2: LABORATORIJSKE TEHNOLOGIJE ZA ZVANJE: BACHELOR LABORATORIJSKIH TEHNOLOGIJA 8 Studij laboratorijskih tehnologija obrazuje kompetentni kadar za rad u laboratorijama

Више

АКТУЕЛНА ЕПИДЕМИОЛОШКА СИТУАЦИЈА MERS-CоV Од када је први пут идентификован у Саудијској Арабији у септембру године, блискоисточни респираторни

АКТУЕЛНА ЕПИДЕМИОЛОШКА СИТУАЦИЈА MERS-CоV Од када је први пут идентификован у Саудијској Арабији у септембру године, блискоисточни респираторни АКТУЕЛНА ЕПИДЕМИОЛОШКА СИТУАЦИЈА MERS-CоV Од када је први пут идентификован у Саудијској Арабији у септембру 2012. године, блискоисточни респираторни синдром (MERS-CoV) је до сада регистрован у 26 земаља:

Више

Одељење за превенцију и контролу заразних болести

Одељење за превенцију и контролу заразних болести Одељење за епидемиолошки надзор Центар за превенцију и контролу болести Институт за јавно здравље Србије Др Милан Јовановић Батут НАДЗОР НАД ГРИПОМ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ У СЕЗОНИ 27/28. ГОДИНЕ Недељни извештај

Више

Microsoft Word - Konkurs_MAS DOKT_2016_17_UNS

Microsoft Word - Konkurs_MAS DOKT_2016_17_UNS УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ Конкурс за упис студената на мастер академске и докторске академске студије у школској 2016/2017. години ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ У СУБОТИЦИ Адреса: Сегедински пут 9-11, Суботица Телефон:

Више

Универзитет у Новом Саду Филозофски факултет Дана, ИЗВЕШТАЈ О СТИЦАЊУ ИСТРАЖИВАЧКОГ ЗВАЊА КАНДИДАТ: мср Ана Крстић, студент Докторских ака

Универзитет у Новом Саду Филозофски факултет Дана, ИЗВЕШТАЈ О СТИЦАЊУ ИСТРАЖИВАЧКОГ ЗВАЊА КАНДИДАТ: мср Ана Крстић, студент Докторских ака Универзитет у Новом Саду Филозофски факултет Дана, 4. 3. 2019. ИЗВЕШТАЈ О СТИЦАЊУ ИСТРАЖИВАЧКОГ ЗВАЊА КАНДИДАТ: мср Ана Крстић, студент Докторских академских студија филологије, Филозофски факултет у Нишу,

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ФАКУЛТЕТ ЗА СПЕЦИЈАЛНУ ЕДУКАЦИЈУ И РЕХАБИЛИТАЦИЈУ Ha основу члана 100. Закона о високом образовању ( Сл. Гласник, бр. 88/17) и

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ФАКУЛТЕТ ЗА СПЕЦИЈАЛНУ ЕДУКАЦИЈУ И РЕХАБИЛИТАЦИЈУ Ha основу члана 100. Закона о високом образовању ( Сл. Гласник, бр. 88/17) и УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ФАКУЛТЕТ ЗА СПЕЦИЈАЛНУ ЕДУКАЦИЈУ И РЕХАБИЛИТАЦИЈУ Ha основу члана 100. Закона о високом образовању ( Сл. Гласник, бр. 88/17) и члана 69. став 2. Статута Универзитета у Београду -

Више

Seminar br

Seminar br EHOSONOGRAFIJA ABDOMENA I KARLICE 1. Organizatori KLINIĈKI CENTAR BANJA LUKA MEDICINSKI FAKULTET BANJA LUKA Rukovodioci kursa: Prof. dr Petar Bošnjaković i assist. dr Saša Vujnović Organizacioni odbor:

Више

Министарство здравља и социјалне заштите Републике Српске а на приједлог Савјета за здравље акредитовало је сљедеће Програме континуиране едукације: 1

Министарство здравља и социјалне заштите Републике Српске а на приједлог Савјета за здравље акредитовало је сљедеће Програме континуиране едукације: 1 ство здравља и социјалне заштите Републике Српске а на приједлог Савјета за здравље акредитовало је сљедеће Програме континуиране едукације: 1. захтјеву Јавне здравствене установе Дом здравља Приједор,

Више

ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО СА НЕГОМ ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ СТРУКОВНА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА ДРУГА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2016/2017.

ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО СА НЕГОМ ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ СТРУКОВНА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА ДРУГА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2016/2017. ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО СА НЕГОМ ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ СТРУКОВНА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА ДРУГА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2016/2017. Предмет: ГИНЕКОЛОГИЈА И АКУШЕРСТВО СА НЕГОМ Предмет носи 6 ЕСПБ бодова.

Више

Centar za ljudska prava – Niš Branislav Ničić Milan Jovanović Lidija Vučković

Centar za ljudska prava – Niš Branislav Ničić Milan Jovanović Lidija Vučković Monitoring rada zdravstvenih službi u zatvorima Centar za ljudska prava Niš Branislav Ničić Milan Jovanović Lidija Vučković Cilj projekta Unapređenje kvaliteta života i medicinske zaštite osuđenika u skladu

Више

К О Н К У Р С

К О Н К У Р С ФАКУЛТЕТ ОРГАНИЗАЦИОНИХ НАУКА Јове Илића 154 Телефони: 011/3950 800 Факс: 011/2461-221 E-mail: ds@fon.rs Интернет адреса: www.fon.bg.ac.rs СТУДИЈСКИ ПРОГРАМИ ЗА КОЈЕ СЕ КОНКУРС РАСПИСУЈЕ: Информациони

Више

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation 5% Varijabilni deo 95% KPI + QI Stopa prvih ambulantnih pregleda Prosečna dužina bolničkog lečenja Stopa letaliteta nakon 48h Stopa DSG pruženih u okviru dnevne bolnice Stopa pacijenata tretiranih rezervnim

Више

На основу члана 51. Став 1. Закона о јавним набавкама ( Службени гласник РС број 124/12, 14/15, 68/15 и члана 5. Став 2. Правилника о ближем уређивању

На основу члана 51. Став 1. Закона о јавним набавкама ( Службени гласник РС број 124/12, 14/15, 68/15 и члана 5. Став 2. Правилника о ближем уређивању На основу члана 51. Став 1. Закона о јавним набавкама ( Службени гласник РС 124/12, 14/15, 68/15 и члана 5. Став 2. Правилника о ближем уређивању јавне набавке Број 9/II-2014 од 28.02.2014.године и члана

Више

Нa основу члaнa 8

Нa основу члaнa 8 Нa основу члaнa 3. Зaкoнa o рaчунoвoдству и рeвизиjи Босне и Херцеговине ( Службeни глaсник БиХ, брoj 42/04), Стaтутa Кoмисиje зa рaчунoвoдствo и рeвизиjу Босне и Херцеговине (усаглашени пречишћени текст

Више

На основу члана 51. Став 1. Закона о јавним набавкама ( Службени гласник РС број 124/12, 14/15, 68/15 и члана 5. Став 2. Правилника о ближем уређивању

На основу члана 51. Став 1. Закона о јавним набавкама ( Службени гласник РС број 124/12, 14/15, 68/15 и члана 5. Став 2. Правилника о ближем уређивању На основу члана 51. Став 1. Закона о јавним набавкама ( Службени гласник РС 124/12, 14/15, 68/15 и члана 5. Став 2. Правилника о ближем уређивању јавне набавке Број 9/II-2014 од 28.02.2014.године и члана

Више

Medicinski glasnik - Prelom 57.indd

Medicinski glasnik - Prelom 57.indd KOLIČINA MASNOG TKIVA, INDEKS TELESNE MASE I KOLIČINA VODE... 15 Snežana Marinković 1 KOLIČINA MASNOG TKIVA, INDEKS TELESNE MASE I KOLIČINA VODE KOD NOVOOTKRIVENE I EUTIREOIDNE HIPOTIREOZE Uvod: Telesna

Више

В04

В04 В04. ПРОЦЕНА ФУНКЦИОНАЛНЕ И МОТОРИЧКЕ СПОСОБНОСТИ У РЕХАБИЛИТАЦИЈИ Предмет се налази у шестом семестру. Недељно има 3 часа предавања и 1 час вежби. Предмет носи 6 ЕСПБ бодова. Образовни циљеви наставе:

Више

Microsoft PowerPoint - Ispitivanje povezanosti Regresija redovni decembar 2007 [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - Ispitivanje povezanosti Regresija redovni decembar 2007 [Compatibility Mode] Ispitivanje povezanosti Jelena Marinkovi Institut za medicinsku statistiku i informatiku Medicinskog fakulteta Beograd, decembar 2007.g. Kakav je odnos DOZA-EFEKAT (ODGOVOR)? Log Doza vs Odgovor 150 y-osa

Више

IRL201_STAR_sylab_ 2018_19

IRL201_STAR_sylab_ 2018_19 Detaljni izvedbeni nastavni plan za kolegij: Statistika i analiza znanstvenih podataka Akademska godina: 2018/2019 Studij: Diplomski sveučilišni studiji: Biotehnologija u medicini, Istraživanje i razvoj

Више

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ

СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ ЦИЉ С В Р Х А С А Д Р Ж А Ј П Р Е Д М Е Т А 38. ДЕЧИЈА СТОМАТОЛОГИЈА (СтIV-ДСТ) Акредитовано 2008. године СТУДИЈСКИ Студије стоматологије КАТЕДРА Катедра за стоматологију НАЗИВ ПРЕДМЕТА ДЕЧИЈА СТОМАТОЛОГИЈА

Више

2. Pokazatelji kvaliteta u specijalisticko-konsultativnim sluzbama

2. Pokazatelji kvaliteta u specijalisticko-konsultativnim sluzbama IV ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА РАДА КОНСУЛТАТИВНО - СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ СЛУЖБЕ Показатењи квалитета рада специјалистичко консултативне службе (СК служба) праћени су у свим домовима здравња и у ЗЗЗ радника МУП, ЗЗЗ

Више

Departman za biomedicinske nauke Studijski program: Sport i fizičko vaspitanje Predmet: Fiziologija 3+2 Literatura: Radovanović. Fiziologija za studen

Departman za biomedicinske nauke Studijski program: Sport i fizičko vaspitanje Predmet: Fiziologija 3+2 Literatura: Radovanović. Fiziologija za studen Departman za biomedicinske nauke Studijski program: Sport i fizičko vaspitanje Predmet: Fiziologija 3+2 Literatura: Radovanović. Fiziologija za studente sporta. fakultet za sport i fizičko vaspitanje,

Више

ОПШТА КИНЕЗИТЕРАПИЈА ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ СТРУКОВНИ ФИЗИОТЕРАПЕУТ ДРУГА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2017/2018.

ОПШТА КИНЕЗИТЕРАПИЈА ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ СТРУКОВНИ ФИЗИОТЕРАПЕУТ ДРУГА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2017/2018. ОПШТА КИНЕЗИТЕРАПИЈА ОСНОВНЕ СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ СТРУКОВНИ ФИЗИОТЕРАПЕУТ ДРУГА ГОДИНА СТУДИЈА школска 2017/2018. Предмет: ОПШТА КИНЕЗИТЕРАПИЈА Предмет се вреднује са 6 ЕСПБ. Недељно има 4 часова активне

Више

Henoh Šenlajnova Purpura Verzija ŠTA JE HENOH-ŠENLAJNOVA PURPURA? 1.1 Kakva je to bolest

Henoh Šenlajnova Purpura Verzija ŠTA JE HENOH-ŠENLAJNOVA PURPURA? 1.1 Kakva je to bolest https://www.printo.it/pediatric-rheumatology/rs/intro Henoh Šenlajnova Purpura Verzija 2016 1. ŠTA JE HENOH-ŠENLAJNOVA PURPURA? 1.1 Kakva je to bolest? Henoh-Šenlajnova purpura (HSP) je bolest kod koje

Више

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE ul. Stari šor 47, Sremska Mitrovica web: Tel:022/ Tel/Faks

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE ul. Stari šor 47, Sremska Mitrovica   web:   Tel:022/ Tel/Faks ANALIZA ZDRAVSTVENOG STANJA ODRASLOG STANOVNIŠTVA SREMSKOG OKRUGA ZA 2009.GODINU Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku Srbije na teritoriji Sremskog okruga živi 335204 stanovnika. U ukupnom broju

Више

ВЕЋУ МЕНТОРА

ВЕЋУ МЕНТОРА НАСТАВНО-НАУЧНОМ ВЕЋУ ФАКУЛТЕТА МЕДИЦИНСКИХ НАУКА УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ Комисија за припрему извештаја у саставу: 1. проф. др Сања Коцић, ванредни професор за ужу научну област Социјална медицина Факултета

Више

На основу члана 24

На основу члана 24 Дом здравља Панчевo Панчево На основу члана 24.Закона о раду Републике Србије, члана 32. Закона о запосленима у јавним службама Републике Србије Закона, члана 142. Закона о здравственој заштити, члана

Више