4 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број На основу чл. 55. и 75. Закона о правима бораца, војних инвалида и породица погинулих бор

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "4 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број На основу чл. 55. и 75. Закона о правима бораца, војних инвалида и породица погинулих бор"

Транскрипт

1 4 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број На основу чл. 55. и 75. Закона о правима бораца, војних инвалида и породица погинулих бораца Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ( Службени гласник Републике Српске, бр. 134/11, 9/12 и 40/12) и члана 43. став 2. Закона о Влади Републике Српске ( Службени гласник Републике Српске, број 118/08), Влада Републике Српске, на 12. сједници, одржаној године, доноси УРЕДБУ О СТАМБЕНОМ ЗБРИЊАВАЊУ ПОРОДИЦА ПОГИНУЛИХ БОРАЦА И РАТНИХ ВОЈНИХ ИНВАЛИДА ОДБРАМБЕНО- ОТАЏБИНСКОГ РАТА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ ГЛАВА I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ Члан 1. Овом уредбом прописују се начин, услови, критеријуми и поступак за стамбено збрињавање лица са статусом члана породице погинулог борца и ратног војног инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске те остала питања која су од значаја за реализацију тог права. Члан 2. (1) Стамбено збрињавање у смислу ове уредбе врши се на два начина: 1) додјелом стамбене јединице, 2) додјелом неповратних новчаних средстава. (2) Начин стамбеног збрињавања зависи од стамбене ситуације у моменту подношења захтјева за стамбено збрињавање. (3) Подносилац захтјева опредјељује се у захтјеву за начин стамбеног збрињавања. (4) Лицу коме је признато право на стамбено збрињавање додјелом стамбене јединице може се дозволити промјена начина стамбеног збрињавања ако у току поступка наступе промјене у стамбеној ситуацији. Члан 3. (1) Министарство рада и борачко-инвалидске заштите (у даљем тексту: Министарство) за сваку календарску годину доноси план стамбеног збрињавања, на који Влада Републике Српске (у даљем тексту: Влада) даје сагласност. (2) Планом стамбеног збрињавања утврђују се начин стамбеног збрињавања, начин расподјеле средстава, одређују категорије лица која се стамбено збрињавају те одређују јединице локалне самоуправе у којима ће се спроводити стамбено збрињавање у тој години. Члан 4. (1) Средства за стамбено збрињавање додјелом стамбене јединице обезбјеђују Влада и јединице локалне самоуправе заједничким учешћем. (2) У заједничком учешћу Влада обезбјеђује новчана средства, а јединица локалне самоуправе грађевинско земљиште, пројектну и другу документацију потребну за књижење објекта и права власништва на објекту, комуналну инфраструктуру или дио новчаних средстава. (3) Влада и јединице локалне самоуправе закључују уговор о изградњи или куповини стамбене јединице и њиме уређују међусобна права и обавезе. (4) Уговоре из става 3. овог члана, у име Владе, закључује министар рада и борачко-инвалидске заштите (у даљем тексту: министар). (5) Средства за стамбено збрињавање додјелом неповратних новчаних средстава обезбјеђују се у буџету Републике Српске. Члан 5. (1) Изграђеним или купљеним стамбеним јединицама располаже и додјелу крајњим корисницима врши Министарство, у име Владе. (2) Сувласнички дијелови на саграђеном или купљеном објекту одређују се у складу са удјелом уложених новчаних средстава, односно вриједности земљишта или другог улагања. (3) Сувласнички дио изграђене или купљене стамбене јединице Влада може пренијети у својину јединици локалне самоуправе, која ће са корисницима на основу правоснажног рјешења о додјели стамбене јединице закључити уговор о закупу стамбене јединице и спровести поступак приватизације сагласно закону који уређује приватизацију државних станова. (4) Сви поступци у вези са располагањем изграђеном или купљеном стамбеном јединицом воде се у складу са одредбама ове уредбе. Члан 6. Неповратна новчана средства могу се додијелити у износу до КМ за куповину или изградњу стамбене јединице, односно за доградњу, поправку и санацију стамбене јединице која је у власништву подносиоца захтјева. ГЛАВА II УСЛОВИ ЗА СТАМБЕНО ЗБРИЊАВАЊЕ Члан 7. (1) Право на стамбено збрињавање по овој уредби могу остварити лица којима је рјешењем надлежног органа утврђен статус члана породице погинулог борца или статус ратног војног инвалида ако је у поступку ревизије рјешења о утврђеном статусу дата сагласност на то рјешење. (2) Дијете погинулог борца које је на дан смрти родитеља по основу кога има утврђен статус било малољетно може остварити право на стамбено збрињавање самостално ако то право није користио нико од чланова уже породице погинулог борца. (3) Изузетно од одредбе става 2. овог члана, право на стамбено збрињавање може остварити и дијете погинулог борца које је на дан смрти другог родитеља било на редовном школовању ако то право није користио нико од чланова уже породице погинулог борца. (4) У случају смрти подносиоца захтјева, поступак могу наставити лица која су са подносиоцем захтјева бодована по овој уредби. Члан 8. (1) Право на стамбено збрињавање додјелом стамбене јединице, с обзиром на стамбену ситуацију у којој се налази, може остварити лице које: 1) станује као подстанар, 2) користи алтернативни смјештај по основу статуса избјеглог или расељеног лица у стамбеним јединицама које нису изграђене средствима Владе, 3) само или са члановима своје уже породице станује у заједничком домаћинству у стамбеној јединици која је у власништву његових родитеља, родитеља његовог брачног друга или дјетета, а која није условна сходно члану 9. ове уредбе, 4) само или са члановима своје уже породице станује у заједничком домаћинству у стамбеној јединици других сродника, 5) станује у стану или објекту који је за отпис из стамбеног фонда. (2) Додјелом стамбене јединице по овој уредби или по било ком основу у сврху трајног стамбеног збрињавања сматра се да је лице стамбено збринуто и не може поново остварити то право. (3) Дијете погинулог борца које самостално поднесе захтјев за стамбено збрињавање не може остварити право на стамбено збрињавање додјелом стамбене јединице ако родитељ посједује стамбену јединицу, без обзира на условност у смислу члана 9. ове уредбе и заједницу живљења.

2 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број 26 5 Члан 9. (1) Није условна за становање, у смислу ове уредбе, стамбена јединица која по својој површини има мање од 8 m² по сваком лицу које у њој живи или која не задовољава основне животне и хигијенске потребе усљед неисправних инсталација, неисправне вањске столарије, лоше кровне конструкције, лоше или угрожене стабилности објекта или стамбена јединица није грађена од стандардних грађевинских материјала, као и стамбена јединица која због било ког другог недостатка не пружа заштиту од утицаја временских прилика. (2) Старост објекта сама по себи не чини објекат неусловним. Члан 10. (1) Право на стамбено збрињавање додјелом неповратних новчаних средстава може остварити лице које: 1) је власник или посједник стамбене јединице која не испуњава основне услове за становање, 2) отплаћује кредит подигнут за потребе стамбеног збрињавања (намјенски стамбени кредит), 3) је почело изградњу стана или куће или купује стан или кућу с циљем рјешавања стамбеног питања. (2) Додјелом неповратних новчаних средстава за стамбено збрињавање по овој уредби или по било ком основу у сврху трајног стамбеног збрињавања сматра се да је лице стамбено збринуто и не може поново остварити то право. Члан 11. (1) Сматра се да је стамбено збринуто лице из члана 7. ове уредбе ако: 1) посједује стамбену јединицу која испуњава основне услове за становање, у којој сваком члану породичног домаћинства припада више од 8 m², без обзира на мјесто у којем се стамбена јединица налази, 2) је до 17. августа године посједовало некретнине али их је отуђило продајом по цијени већој од КМ или је поклонило или замијенило некретнине у истој вриједности, 3) члан уже породице или родитељи посједују условну стамбену јединицу на подручју БиХ, у којој је живјело у заједничком домаћинству прије 17. августа године или у времену од 19. јуна године до дана подношења захтјева најмање пет година, без обзира на заједницу живљења у моменту подношења захтјева, 4) живи у условном стамбеном објекту који је у власништву лица у односу на које постоји обавеза међусобног издржавања по законским одредбама којима се прописују права и обавезе из породичних односа, 5) у моменту подношења захтјева има или у току поступка стекне правни основ за стицање права власништва на стамбеној јединици по основу неког законског прописа као што су: насљеђивање, одржај или диоба заједнички стечене имовине, 6) је по основу статуса ратног војног инвалида или члана породице погинулог борца остварило право на стамбено збрињавање као носилац права или као члан породичног домаћинства носиоца права, 7) је власник некретнине, предузећа или радње који има вриједност већу од КМ, 8) је наплатило ратну штету у износу преко КМ или има право на наплату ратне штете у истом износу по основу правоснажне пресуде или поравнања склопљеног у складу са прописом којим се уређује област накнаде штете настале у периоду ратних дејстава. (2) Лице које је наплатило ратну штету у износу мањем од КМ или има право на наплату ратне штете у истом износу по основу правоснажне пресуде, односно поравнања склопљеног у складу са прописом којим се уређује област накнаде штете настале у периоду ратних дејстава може остварити право на стамбено збрињавање додјелом стамбене јединице, а додјелом неповратних новчаних средстава само у висини разлике између износа наплаћене ратне нематеријалне штете и износа из члана 6. ове уредбе. (3) Лице које је отуђило некретнине продајом по цијени од KM до КМ или је поклонило или замијенило некретнине у истој вриједности може бити стамбено збринуто само додјелом неповратних новчаних средстава, а додјелом стамбене јединице ако је некретнине отуђило продајом по цијени мањој од КМ или је у истој вриједности некретнине поклонило или замијенило. (4) У износ средстава из става 1. тачка 8) и става 2. овог члана урачунавају се износи остварене ратне штете свих лица која се заједно стамбено збрињавају. Члан 12. (1) Структура стамбене јединице која се додјељује лицу са статусом члана породице погинулог борца одређује се према броју чланова породичног домаћинства који се са њим заједно стамбено збрињавају, а имају утврђен статус члана породице погинулог борца или ратног војног инвалида. (2) Ако је подносилац захтјева дијете погинулог борца, структура стамбене јединице одређује се и према броју чланова уже породице који се са њим заједно стамбено збрињавају. (3) Структура стамбене јединице која се додјељује ратном војном инвалиду одређује се према броју чланова уже породице који се са њим заједно стамбено збрињавају. Члан 13. (1) Као одговарајући по структури додјељују се: 1) гарсоњера за самца, 2) једнособан стан за два и три члана породичног домаћинства, укључујући и подносиоца захтјева, 3) двособан стан за четири и више чланова породичног домаћинства, укључујући и подносиоца захтјева. (2) Самцу - ратном војном инвалиду прве категорије додјељује се једнособан стан. (3) Лицима из члана 24. ове уредбе која живе у трочланом породичном домаћинству додјељује се двособан стан. (4) Додјелом стамбене јединице сматра се да је лице трајно стамбено збринуто без обзира на број чланова породичног домаћинства и њену структуру. Члан 14. Ако се број чланова породичног домаћинства подносиоца захтјева из члана 12. ове уредбе у току поступка, а прије извршене додјеле стамбене јединице, повећа или смањи, Министарство може, на приједлог првостепеног органа, додијелити стамбену јединицу која је по структури одговарајућа новом броју чланова домаћинства ако има расположивих стамбених јединица и ако се таквом додјелом не дира у права осталих лица на листи којом је утврђен редослијед лица која испуњавају услове за стамбено збрињавање. Члан 15. (1) Стамбено збрињавање разведених родитеља погинулог борца који се стамбено збрињаваjу одвојено врши се тако да се сваком посебно може додијелити највише гарсоњера или додијелити неповратна новчана средства у износу до КМ. (2) Брачном другу и дјеци погинулог борца може се додијелити само једна стамбена јединица, а ако се стамбено збрињавање врши додјелом неповратних новчаних средстава, износ средстава не може бити већи од КМ, без обзира на то да ли живе у заједничком домаћинству. (3) Дјеца погинулог борца која су на дан смрти родитеља по основу кога имају утврђен статус била малољетна, у зависности од стамбене ситуације у којој се налазе, могу бити стамбено збринута додјелом једне стамбене јединице или додјелом новчаних средстава до КМ ако то право није користио нико од чланова уже породице погинулог борца.

3 6 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број (4) За коришћење права из ст. 2. и 3. овог члана потребна је сагласност осталих чланова уже породице погинулог борца који би имали право на самостално подношење захтјева за стамбено збрињавање по овој уредби. ГЛАВА III КРИТЕРИЈУМИ Члан 16. (1) Критеријуми на основу којих се врши бодовање подносиоца захтјева су: 1) стамбена ситуација, 2) статус члана породице погинулог борца, 3) статус и категорија ратног војног инвалида, 4) статус и категорија борца. (2) Лица која се заједно стамбено збрињавају са подносиоцем захтјева бодују се по критеријумима из става 1. т. 2), 3) и 4) овог члана. Члан 17. (1) Ако је подносилац захтјева подстанар, бодовање се врши тако да се за сваку започету годину подстанарског односа додјељује 20 бодова. (2) Подносилац захтјева који живи у подстанарском односу мање од десет година не сматра се подстанаром у смислу ове уредбе и бодоваће се по претходној стамбеној ситуацији. (3) Не сматра се подстанаром ни подносилац захтјева који живи у кући лица између којих постоји обавеза међусобног издржавања према законским одредбама којима се уређују породични односи или у кући браће и сестара. Члан 18. Подносилац захтјева који је корисник права на алтернативни смјештај у стамбеној јединици која није изграђена средствима Владе Републике Српске по критеријуму стамбене ситуације бодује се са 40 бодова. Члан 19. Подносилац захтјева који живи у стамбеној јединици која је у власништву родитеља, родитеља брачног друга или дјетета, која није условна за становање у смислу одредаба ове уредбе, или живи у кући браће и сестара, без обзира на условност, по критеријуму стамбене ситуације бодује се са 30 бодова. Члан 20. Подносилац захтјева који станује у стану или објекту који је за отпис из стамбеног фонда по критеријуму стамбене ситуације бодује се са 20 бодова. Члан 21. (1) По критеријуму статуса члана породице погинулог борца подносилац захтјева бодује се са 80 бодова за сваког погинулог борца. (2) Подносилац захтјева - дијете погинулог борца које има право на стамбено збрињавање по овој уредби, а које је у моменту подношења захтјева без оба родитеља, бодује се и са додатних 40 бодова. (3) Подносилац захтјева бодује се са 40 бодова за сваког члана породичног домаћинства са утврђеним статусом члана породице погинулог борца који се заједно с њим стамбено збрињава. Члан 22. По критеријуму статуса ратног војног инвалида подносилац захтјева бодује се: 1) по основу статуса ратног војног инвалида прве категорије са 70 бодова, 2) по основу статуса ратног војног инвалида друге категорије са 60 бодова, 3) по основу статуса ратног војног инвалида треће категорије са 55 бодова, 4) по основу статуса ратног војног инвалида четврте категорије са 50 бодова, 5) по основу статуса ратног војног инвалида пете категорије са 45 бодова, 6) по основу статуса ратног војног инвалида шесте категорије са 40 бодова, 7) по основу статуса ратног војног инвалида седме категорије са 35 бодова, 8) по основу статуса ратног војног инвалида осме категорије са 30 бодова, 9) по основу статуса ратног војног инвалида девете категорије са 25 бодова, 10) по основу статуса ратног војног инвалида десете категорије са 20 бодова. Члан 23. По критеријуму статуса и категорије борца, подносилац захтјева бодује се: 1) борац прве категорије са 15 бодова, 2) борац друге категорије са 13 бодова, 3) борац треће категорије са 11 бодова, 4) борац четврте категорије са девет бодова, 5) борац пете категорије са седам бодова, 6) борац шесте категорије са пет бодова, 7) борац седме категорије са три бода. Члан 24. Ако више лица у породичном домаћинству има право да самостално конкурише за стамбено збрињавање по овој уредби, али се опредијеле да заједно рјешавају стамбено питање, свако од њих посебно се бодује, а бодови се сабирају. ГЛАВА IV ОРГАНИ И ПОСТУПАК Члан 25. (1) Подношење захтјева за стамбено збрињавање врши се на основу јавног позива за стамбено збрињавање (у даљем тексту: јавни позив), који расписује Министарство, у којем се наводе начин стамбеног збрињавања, услови за подношење захтјева, документација која се прилаже уз захтјев, орган којем се захтјев подноси и рок за подношење захтјева. (2) Јавни позив објављује се у средствима јавног информисања, а о томе се обавјештавају јединице локалне самоуправе за које је јавни позив расписан и организације које представљају борачке категорије. (3) Организацијама из става 2. овог члана сматрају се: Борачка организација Републике Српске, Републичка организација породица заробљених и погинулих бораца и несталих цивила Републике Српске и Савез организација и удружења ратних војних инвалида Републике Српске. Члан 26. (1) Поступак стамбеног збрињавања покреће се на захтјев лица из члана 7. став 1. ове уредбе у року утврђеном јавним позивом. (2) Изузетно од одредбе става 1. овог члана, лице са утврђеним статусом по основу два или више погинулих бораца захтјев може поднијети и мимо рока утврђеног јавним позивом. (3) Захтјев се подноси надлежној организационој јединици градске, односно општинске управе надлежне за борачко-инвалидску заштиту за коју је расписан јавни позив (у даљем тексту: првостепени орган), у којем подносилац захтјева има пријављено пребивалиште посљедње четири године непрекидно. (4) Подносилац захтјева дужан је да уз захтјев приложи доказе којим доказује чињенице које су од значаја за остваривање права на стамбено збрињавање.

4 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број 26 7 (5) Првостепени орган неблаговремене и неуредне захтјеве одбацује закључком, против ког се може уложити жалба Министарству у року од 15 дана од дана достављања. Члан 27. (1) Уз захтјев из члана 26. став 1. ове уредбе прилажу се: 1) доказно средство којим се доказује постојећа стамбена ситуација, у писаној форми, 2) рјешење надлежног органа о утврђеном статусу подносиоца захтјева и чланова породичног домаћинства, 3) увјерење о пријави пребивалишта са подацима о претходним адресама пребивалишта, почевши од 17. августа године, 4) изјава о заједничком домаћинству, овјерена потписима свих пунољетних лица која се бодују у смислу ове уредбе, 5) доказ о власништву или посједу некретнина прије 17. августа године и на дан подношења захтјева, 6) доказ о располагању некретнинама и вриједност тих некретнина, 7) доказ о кредитном задужењу подносиоца захтјева или члана уже породице који се са њим бодује у смислу ове уредбе, 8) овјерена изјава да јесте/није наплатио ратну штету и износ наплаћене штете. (2) Докази из става 1. овог члана прилажу се и за сва лица која су наведена у изјави о заједничком домаћинству, у смислу тачке 4) из става 1. овог члана. (3) Првостепени орган по службеној дужности може вршити провјеру чињеница за које је странка поднијела доказе, а стамбену ситуацију и условност стамбене јединице и увиђајем. Члан 28. (1) За доказивање подстанарства подносилац захтјева обавезан је да приложи уговор о подстанарском односу или изјаву станодавца или свједока и увјерење о пријави пребивалишта са подацима о претходним адресама становања. (2) Осим доказа из става 1. овог члана, могу се користити и друга доказна средства, као што су: рачуни о плаћању комуналних услуга, телефона, интернета и слично. (3) Чињеница да је подносилац захтјева подстанар може се утврдити и непосредно, на адреси коју је подносилац захтјева навео у захтјеву. Члан 29. Условност стамбене јединице за становање и стварну стамбену ситуацију подносиоца захтјева утврђује комисија формирана у складу са чланом 30. ове уредбе (у даљем тексту: комисија). Члан 30. (1) Комисију именује начелник општине, односно градоначелник у року од 15 дана од дана објављивања јавног позива. (2) Комисију чине представник првостепеног органа - лице грађевинске струке и представници општинских, односно градских организација из члана 25. став 3. ове уредбе, који су обавезни да у року из става 1. овог члана доставе своје приједлоге за члана комисије. (3) У комисију, у смислу става 2. овог члана, Борачка организација Републике Српске предлаже два члана, а Републичка организација породица заробљених и погинулих бораца и несталих цивила Републике Српске и Савез организација и удружења ратних војних инвалида Републике Српске предлажу по једног члана. Члан 31. Ако комисија није именована у складу са чланом 30. ове уредбе, условност стамбене јединице за становање и стварну стамбену ситуацију подносиоца захтјева провјерава, односно увиђај врше представник првостепеног органа и лице грађевинске струке, који су обавезни поступати на начин прописан чл. 32. и 33. ове уредбе. Члан 32. (1) О утврђеним чињеницама, комисија сачињава записник, који потписују подносилац захтјева и чланови комисије који су присуствовали увиђају. (2) Записник мора да садржи: 1) тачан опис објекта: површину, врсту и квалитет градње, старост и структуру, опис електроинсталација и водоводних инсталација и стања столарије, 2) број лица која објекат користе са назнаком коју стамбену цјелину користе, 3) предмјер радова, 4) изјашњење лица грађевинске струке на сваку примједбу коју подносилац захтјева стави у записник, 5) остале чињенице које се односе на условност стамбене јединице. (3) Записник мора да садржи мишљење комисије које се односи на околности да ли је стамбена јединица условна за становање, уз јасно образложење њене условности. Члан 33. (1) На основу сачињеног записника и предмјера радова, лице грађевинске струке сачињава предрачун радова потребних да стамбена јединица буде условна за становање у складу са критеријумима Уредбе. (2) Предрачун се сачињава по основу просјечне цијене потребних материјала средњег квалитета и радова, а која се одређује према цијенама три цјеновника из окружења. (3) У предрачуну се мора навести укупан износ потребних средстава те напомена о максималном износу средстава на која лице има право према одредбама Уредбе. Члан 34. (1) На основу чињеница утврђених у поступку, првостепени орган врши бодовање у складу са критеријумима утврђеним овом уредбом. (2) Након бодовања сваког подносиоца захтјева, сачињава се Листа, којом је утврђен редослијед лица којима је утврђено да испуњавају услове за стамбено збрињавање (у даљем тексту: Листа). (3) Првостепени орган сачињава одвојене листе према статусу лица из члана 7. став 1. ове уредбе и одвојено по начину стамбеног збрињавања. (4) Редослијед лица на листама из става 3. овог члана одређује се према укупном броју бодова, са табеларно приказаним бројем бодова по сваком критеријуму посебно, статусом подносиоца захтјева и бројем чланова породичног домаћинства, укључујући и подносиоца захтјева. (5) Ако више лица има исти број бодова, предност има лице са статусом породице погинулог борца у односу на лица која немају тај статус, а ратни војни инвалид више категорије у односу на ратног војног инвалида ниже категорије. (6) Ако више лица са истим статусом има исти број бодова, предност се даје лицу са већим бројем бодова по основу стамбене ситуације, а затим по основу броја чланова породичног домаћинства који су бодовани са подносиоцем захтјева. (7) Стамбено забрињавање члана породице два или више погинулих бораца рјешава се без обзира на Листу. (8) Листе из става 3. овог члана објављују се на огласној табли општинске, односно градске управе и достављају се организацијама из члана 25. став 3. ове уредбе, организованим на нивоу јединица локалне самоуправе. Члан 35. (1) У складу са спроведеним поступком из члана 34. ове уредбе, првостепени орган доноси рјешење којим утврђује испуњеност услова о начину и обиму стамбеног збрињавања.

5 8 СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број (2) Подносиоцу захтјева за стамбено забрињавање уз рјешење из става 1. овог члана доставља се и листа из члана 34. став 3. ове уредбе. (3) Против рјешења из става 1. овог члана може се изјавити жалба Министарству у року од 15 дана од дана достављања. (4) Рјешење по жалби је коначно, а против рјешења може се покренути управни спор у складу са законом. Члан 36. (1) На основу коначног рјешења из члана 35. став 1. ове уредбе, Министарство ставља клаузулу коначности на Листу. (2) Првостепени орган листу на коју је стављена клаузула коначности (у даљем тексту: Коначна листа) доставља свим лицима која се налазе на листи и организацијама из члана 25. став 3. ове уредбе и објављује је на огласној табли првостепеног органа. Члан 37. (1) Приједлог расподјеле стамбених јединица, односно неповратних новчаних средстава првостепени орган утврђује на основу Коначне листе, а приједлог се доставља Министарству. (2) Ако се стамбено збрињава више кандидата са Коначне листе и врши расподјела више одговарајућих стамбених јединица у смислу ове уредбе, исте структуре али различите површине, стамбена јединица веће површине додјељује се кандидату са већим бројем чланова породичног домаћинства из члана 12. ове уредбе. (3) Ако се врши додјела стамбене јединице која није одговарајућа за кандидата који је према редослиједу на Коначној листи први за стамбено збрињавање, понудиће му се расположива стамбена јединица, те ако кандидат да писмену изјаву да прихвата понуду, сматраће се да је трајно стамбено збринут. Члан 38. (1) У складу са рјешењем из члана 35. ове уредбе, те планом стамбеног збрињавања из члана 3. ове уредбе и приједлогом расподјеле из члана 37. став 1. ове уредбе, Министарство врши додјелу стамбене јединице, односно неповратних новчаних средстава. (2) Ако приједлог расподјеле није у складу са одредбама ове уредбе, Министарство приједлог враћа првостепеном органу да у остављеном року отклони недостатке. (3) Министарство може извршити додјелу из става 1. овог члана и мимо приједлога првостепеног органа ако утврди да нису отклоњени недостаци на које је Министарство указало првостепеном органу. (4) Министар доноси рјешење о додјели стамбене јединице, односно неповратних новчаних средстава лицу које испуњава услове о начину и обиму стамбеног збрињавања. (5) Рјешење о додјели стамбене јединице, односно рјешење о додјели неповратних новчаних средстава доставља се лицу на које се односи рјешење и осталим лицима са Коначне листе. (6) Рјешење из става 4. овог члана је коначно, а против рјешења може се покренути управни спор у складу са законом. Члан 39. Ако подносилац захтјева одбије стамбено збрињавање додјелом стамбене јединице која је у смислу ове уредбе одговарајућа или одбије стамбено збрињавање због износа средстава који му је утврђен приједлогом расподјеле у складу са овом уредбом, сматраће се да је одустао од захтјева. Члан 40. (1) Лице које је поднијело захтјев за стамбено збрињавање и члан његовог породичног домаћинства дужни су да пријаве првостепеном органу сваку промјену која је од утицаја на коришћење права на стамбено збрињавање. (2) Првостепени орган има обавезу да прати и провјерава чињенице од којих зависи право на стамбено збрињавање до окончања поступка исплатом новчаних средстава или закључења уговора о приватизацији стамбених јединица, те у складу са утврђеним чињеницама доноси одлуку, коју доставља Министарству. (3) У случају смрти лица коме је додијељена стамбена јединица, Министарство одлучује о праву на наставак коришћења стамбене јединице за чланове породичног домаћинства који испуњавају услове за стамбено збрињавање према одредбама ове уредбе. Члан 41. (1) Првостепени орган дужан је да покрене поступак исељења лица која стамбену јединицу држе у посједу без правног основа. (2) У односу на стамбене јединице за које је са корисником закључен уговор о закупу аналогно се примјењују законске одредбе којима је уређена област стамбених односа. Члан 42. (1) Ако је додијељена стамбена јединица остала упражњена, додјела се врши у складу са одредбама ове уредбе лицима према редослиједу на Коначној листи. (2) Ако на Коначној листи нема лица за која би упражњена стамбена јединица била одговарајућа, Министарство расписује јавни позив за подношење захтјева за стамбено збрињавање додјелом упражњене стамбене јединице у складу са одредбама ове уредбе. Члан 43. (1) Лице коме је стамбена јединица додијељена дужно је да у тој стамбеној јединици живи као у свом дому, да се према томе односи са пажњом доброг домаћина, а своје право коришћења не смије вршити на штету других. (2) Додијељена стамбена јединица не може се давати у закуп или подзакуп или користити у пословне сврхе. (3) Ако корисник додијељену стамбену јединицу користи супротно одредбама ст. 1. и 2. овог члана, рјешење о додјели стамбене јединице поништава се и покреће се поступак за исељење. ГЛАВА V ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ Члан 44. (1) Поступак стамбеног збрињавања започет до дана ступања на снагу ове уредбе окончаће се по одредбама прописа важећих у вријеме када је поступак започет. (2) На сва остала питања која нису утврђена овом уредбом примјењују се одредбе прописа из области борачкоинвалидске заштите и прописа којима су уређени управни поступак и област стамбених односа. Члан 45. Ступањем на снагу ове уредбе престаје да важи Уредба о стамбеном збрињавању породица погинулих бораца и ратних војних инвалида Одбрамбено-отаџбинског рата Републике Српске ( Службени гласник Републике Српске, бр. 43/07, 73/08 и 18/11). Члан 46. Ова уредба ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном гласнику Републике Српске. Број: 04/ /19 Предсједник 14. марта године Владе, Бањалука Радован Вишковић, с.р. 454 На основу члана 2. став 2. Закона о посредовању у запошљавању и правима за вријеме незапослености ( Службени гласник Републике Српске, бр. 30/10 и 102/12) и члана 43.

ЗАКОН

ЗАКОН ЗАКОН О ДРЖАВНИМ СТАНОВИМА НА КОЈИМА НЕ ПОСТОЈИ СТАНАРСКО ПРАВО I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ Члан 1. (1) Овим законом утвђују се услови и поступак враћања станова у државној својини на којима не постоји станарско

Више

PRAVILNIK O MERILIMA ZA UTVRĐIVANJE REDA PRVENSTVA ZA DODELU STAMBENE PODRŠKE ("Sl. glasnik RS", br. 75/2017) I OSNOVNE ODREDBE Predmet uređivanja Čla

PRAVILNIK O MERILIMA ZA UTVRĐIVANJE REDA PRVENSTVA ZA DODELU STAMBENE PODRŠKE (Sl. glasnik RS, br. 75/2017) I OSNOVNE ODREDBE Predmet uređivanja Čla PRAVILNIK O MERILIMA ZA UTVRĐIVANJE REDA PRVENSTVA ZA DODELU STAMBENE PODRŠKE ("Sl. glasnik RS", br. 75/2017) I OSNOVNE ODREDBE Predmet uređivanja Član 1 Ovim pravilnikom bliže se propisuju merila za utvrđivanje

Више

На основу члана 30

На основу члана 30 РЕПУБЛИКА СРПСКА ОПШТИНА ЧЕЛИНАЦ ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ, ПРИВРЕДУ И ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ ОДЛУКА О СТИПЕНДИРАЊУ УЧЕНИКА И СТУДЕНАТА У ОПШТИНИ ЧЕЛИНАЦ ПРЕДЛАГАЧ НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ ПРИПРЕМA: Одјељење за финансије,

Више

Na osnovu člana 19. stav (1) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/0

Na osnovu člana 19. stav (1) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine (Službene novine Federacije BiH, br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/0 Na osnovu člana 19. stav (1) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06) i člana 20a. stav (3) Zakona o radu ("Službene novine

Више

ПРЕДЛОГ

ПРЕДЛОГ Z A K O N O SOCIJALNOM STANOVANJU Član 1. Ovim zakonom uređuju se uslovi za održivi razvoj socijalnog stanovanja i način obezbeđivanja i korišćenja sredstava za razvoj socijalnog stanovanja, kao i druga

Више

ЗА ГРАЂАНЕ МОДЕЛ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА СТИЦАЊЕ СТАТУСА ЕНЕРГЕТСКИ УГРОЖЕНОГ КУПЦА ЗБОГ ЗДРАВСТВЕНОГ СТАЊА ОБЛАСТ : Друштвене делатности изворни по

ЗА ГРАЂАНЕ МОДЕЛ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА СТИЦАЊЕ СТАТУСА ЕНЕРГЕТСКИ УГРОЖЕНОГ КУПЦА ЗБОГ ЗДРАВСТВЕНОГ СТАЊА ОБЛАСТ : Друштвене делатности изворни по ЗА ГРАЂАНЕ МОДЕЛ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА СТИЦАЊЕ СТАТУСА ЕНЕРГЕТСКИ УГРОЖЕНОГ КУПЦА ЗБОГ ЗДРАВСТВЕНОГ СТАЊА ОБЛАСТ : Друштвене делатности изворни посао Ко покреће поступак и на који начин: Захтев за

Више

Страна 428 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА БРОЈ 22 Датум: године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА ГОДИНА 2017 БРОЈ 22 КУРШУМЛИЈА Лист изла

Страна 428 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА БРОЈ 22 Датум: године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА ГОДИНА 2017 БРОЈ 22 КУРШУМЛИЈА Лист изла Страна 428 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА БРОЈ 22 Датум: 05.12.2017.године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА ГОДИНА 2017 БРОЈ 22 КУРШУМЛИЈА Лист излази према потреби 1. На основу одредби члана 37. Одлуке

Више

Zakon o porezu na promet nekretnina i prava KS - nesluzbeni precisceni tekst

Zakon o porezu na promet nekretnina i prava KS - nesluzbeni precisceni tekst ZAKON O POREZU NA PROMET NEPOKRETNOSTI I PRAVA NESLUŽBENI PREČIŠĆENI TEKST 1 ( Službene novine Kantona Sarajevo, broj: 23/05, 25/06, 41/08 i 15/18) 2 I - OPĆE ODREDBE Član 1. Ovim zakonom uređuje se porez

Више

Microsoft Word - ODLUKA O RASPISIVANJU KONKURSA-STAMBENO PRON..doc

Microsoft Word - ODLUKA O RASPISIVANJU KONKURSA-STAMBENO PRON..doc Republika Srbija Autonomna Pokrajina Vojvodina Grad Subotica Stambeno-kreditni pronatalitetni fond Grada Subotice Broj: I-360-235/2010 Dana: 17.12.2010. S u b o t i c a Na osnovu člana 31. stav 1. alineja

Више

Microsoft Word - ODLUKA O STIPENDIRANJU STUDENATA.doc

Microsoft Word - ODLUKA O STIPENDIRANJU  STUDENATA.doc На основу члана 64. став 1. Закона о буџетском систему («Службени гласник РС», бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 - испр., 108/13, 142/14, 68/15 - др. Закон, 103/15 и 99/16) и члана

Више

Microsoft Word - Zakon_o_studentskom_standardu

Microsoft Word - Zakon_o_studentskom_standardu З А К О Н О СТУДЕНТСКОМ СТАНДАРДУ I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ Члан 1. Студентски стандард у смислу овог закона је дјелатност од општег интереса којом се стварају материјални и други услови за стицање високог образовања,

Више

(Microsoft Word - Pravilnik FUP-a g. Skup\232tina.doc)

(Microsoft Word - Pravilnik FUP-a g. Skup\232tina.doc) На основу члана 19. ст. 1 ал. 1 и члана 34. Закона о коморама здравствених радника (''Сл. гласник РС'' 107/2005) и члана 25. ст. 1., ал. 1. и члана 73. Статута Коморе медицинских сестара и здравствених

Више

ЗАКОН О ДРЖАВЉАНСТВУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ("Сл. гласник РС", бр. 135/2004 и 90/2007) I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ Члан 1 Грађани Републике Србије имају држављанство

ЗАКОН О ДРЖАВЉАНСТВУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ (Сл. гласник РС, бр. 135/2004 и 90/2007) I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ Члан 1 Грађани Републике Србије имају држављанство ЗАКОН О ДРЖАВЉАНСТВУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ("Сл. гласник РС", бр. 135/2004 и 90/2007) I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ Члан 1 Грађани Републике Србије имају држављанство Републике Србије. Члан 2 Држављанство Републике Србије

Више

ЗА ГРАЂАНЕ МОДЕЛ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА БОРАЧКИ ДОДАТАК Област: Борачко-инвалидска заштита поверени послови Ко покреће поступка и на који начин: Бо

ЗА ГРАЂАНЕ МОДЕЛ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА БОРАЧКИ ДОДАТАК Област: Борачко-инвалидска заштита поверени послови Ко покреће поступка и на који начин: Бо ЗА ГРАЂАНЕ МОДЕЛ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА БОРАЧКИ ДОДАТАК Област: Борачко-инвалидска заштита поверени послови Ко покреће поступка и на који начин: Борачки додатак је право на додатак уз зараду остварену

Више

На основу члана 9. став 4. Закона о ученичком и студентском стандарду ( Службени гласник РС, бр. 18/10 и 55/13), члана 6. став 1. Правилника о ученичк

На основу члана 9. став 4. Закона о ученичком и студентском стандарду ( Службени гласник РС, бр. 18/10 и 55/13), члана 6. став 1. Правилника о ученичк На основу члана 9. став 4. Закона о ученичком и студентском стандарду ( Службени гласник РС, бр. 18/10 и 55/13), члана 6. став 1. Правилника о ученичким и студентским кредитима и стипендијама ( Службени

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ општине Књажевац ГОДИНА XII БРОЈ ЈУН 2019 БЕСПЛАТАН ПРИМЕРАК - да деца претходног реда рођења нису 1 смештена у установу социјалн

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ општине Књажевац ГОДИНА XII БРОЈ ЈУН 2019 БЕСПЛАТАН ПРИМЕРАК - да деца претходног реда рођења нису 1 смештена у установу социјалн СЛУЖБЕНИ ЛИСТ општине Књажевац ГОДИНА XII БРОЈ 08 03. ЈУН 2019 БЕСПЛАТАН ПРИМЕРАК - да деца претходног реда рођења нису 1 смештена у установу социјалне заштите, На основу члана 11. став 4. а у вези члана

Више

Microsoft Word - !! Sluzbeni List 20 lat.doc

Microsoft Word - !!  Sluzbeni List 20 lat.doc TISKOVINA POŠTARINA PLAĆENA KOD POŠTE 24000 SUBOTICA SLUŽBENI LIST OPŠTINE SUBOTICA BROJ: 20 GODINA: XLII DANA: 22. avgust 2006. CENA: 65,00 DIN. Na osnovu člana 27. stav 1. i člana 28. stav 2. Odluke

Више

Microsoft Word - zakon o izbeglicama.doc

Microsoft Word - zakon o izbeglicama.doc "Službeni glasnik RS", br. 18/92, "Službeni list SRJ", br. 42/2002, "Službeni glasnik RS", br. 45/2002, Z A K O N O IZBEGLICAMA Član 1. Srbima i građanima drugih nacionalnosti koji su usled pritiska hrvatske

Више

Утврђивање испуњености услова за ослобађање плаћања накнаде за промену намене обрадивог пољопривредног земљишта за коришћење објеката за примарну пољо

Утврђивање испуњености услова за ослобађање плаћања накнаде за промену намене обрадивог пољопривредног земљишта за коришћење објеката за примарну пољо Утврђивање испуњености услова за ослобађање плаћања накнаде за промену намене обрадивог пољопривредног земљишта за коришћење објеката за примарну пољопривредну производњу 10 Утврђивање испуњености услова

Више

На основу члана 55. став 7. Закона о високом образовању ( Службени гласник Републике Србије, бр. 76/2005, 100/2007, 97/2008, 44/2010, 93/2012, 89/2013

На основу члана 55. став 7. Закона о високом образовању ( Службени гласник Републике Србије, бр. 76/2005, 100/2007, 97/2008, 44/2010, 93/2012, 89/2013 На основу члана 55. став 7. Закона о високом образовању ( Службени гласник Републике Србије, бр. 76/2005, 100/2007, 97/2008, 44/2010, 93/2012, 89/2013, 90/2014, 45/15 и 68/2015 аутентично тумачење) и члана

Више

Todor Skakic

Todor Skakic РЕПУБЛИКA СРПСКA МИНИСТАРСТВО РАДА И БОРАЧКО-ИНВАЛИДСКЕ ЗАШТИТЕ ПРЕДНАЦРТ ЗАКОН О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ПОСРЕДОВАЊУ У ЗАПОШЉАВАЊУ И ПРАВИМА ЗА ВРИЈЕМЕ НЕЗАПОСЛЕНОСТИ Бања Лука, март 2019. године

Више

ODLUKA

ODLUKA ODLUKA O RASPOLAGANJU STANOVIMA GRADA PANČEVA ("Sl. list grada Pančeva", br. 26/2011 - prečišćen tekst) I OPŠTE ODREDBE Član 1 Ovom odlukom uređuju se uslovi i postupak davanja u zakup stanova na kojima

Више

Advokatska kancelarija Blagojević, Banja Luka

Advokatska kancelarija Blagojević, Banja Luka ZAKON O PRAVOSUDNOM ISPITU U REPUBLICI SRPSKOJ ("Sl. glasnik RS", br. 58/2016) Član 1 Ovim zakonom uređuju se uslovi i način polaganja pravosudnog ispita u Republici Srpskoj. Član 2 Na pravosudnom ispitu

Више

Град Београд Градска управа Секретаријат за социјалну заштиту Сектор за социјалну и борачко-инвалидску заштиту Ул. 27.марта 43-45, Београд ОБРАЗ

Град Београд Градска управа Секретаријат за социјалну заштиту Сектор за социјалну и борачко-инвалидску заштиту Ул. 27.марта 43-45, Београд ОБРАЗ Град Београд Градска управа Секретаријат за социјалну заштиту Сектор за социјалну и борачко-инвалидску заштиту Ул. 27.марта 43-45, 11000 Београд ОБРАЗАЦ БР. 1 (за лица која право остварују први пут) Број

Више

ODLUKA O OTUĐENJU GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA U JAVNOJ SVOJINI GRADA NOVOG SADA ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 11/2015, 8/2016 i 74/2016) I OPŠTE ODREDB

ODLUKA O OTUĐENJU GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA U JAVNOJ SVOJINI GRADA NOVOG SADA (Sl. list Grada Novog Sada, br. 11/2015, 8/2016 i 74/2016) I OPŠTE ODREDB ODLUKA O OTUĐENJU GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA U JAVNOJ SVOJINI GRADA NOVOG SADA ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 11/2015, 8/2016 i 74/2016) I OPŠTE ODREDBE Član 1 Ovom odlukom uređuju se postupak, uslovi,

Више

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ На основу члана 43 став 1 тачка 4 Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености ( Сл. гласник РС, бр. 36/09, 88/10, 38/1 и 113/17), члана 30 Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању

Више

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ На основу члана 43 став 1 тачка 4 Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености ( Сл. гласник РС, бр. 36/09, 88/10, 38/1 и 113/17), члана 30 Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању

Више

На основу члана 32. став 1. тачка 13. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", број 129/07), члана 87. Закона о заштити животне средине ("

На основу члана 32. став 1. тачка 13. Закона о локалној самоуправи (Службени гласник РС, број 129/07), члана 87. Закона о заштити животне средине ( На основу члана 32. став 1. тачка 13. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", број 129/07), члана 87. Закона о заштити животне средине ("Службени гласник РС", бр. 135/2004, 36/2009, 36/2009

Више

На основу члана 37. Статута Јавног комуналног предузећа за јавне гараже и паркиралишта Паркинг сервис Београд, члана 11б. и 11в. Одлукe о јавним парки

На основу члана 37. Статута Јавног комуналног предузећа за јавне гараже и паркиралишта Паркинг сервис Београд, члана 11б. и 11в. Одлукe о јавним парки На основу члана 37. Статута Јавног комуналног предузећа за јавне гараже и паркиралишта Паркинг сервис Београд, члана 11б. и 11в. Одлукe о јавним паркиралиштима ( Службени лист Града Београда бр. 12/2010

Више

Microsoft Word - Zakon o LEGALIZACIJI_2013.doc

Microsoft Word - Zakon o LEGALIZACIJI_2013.doc ZAKON O LEGALIZACIJI OBJEKATA ("Sl. glasnik RS", br. 95/2013) оd 31.10.2013. I UVODNE ODREDBE Član 1 Ovim zakonom uređuju se uslovi, postupak i način legalizacije objekata, odnosno delova objekta izgrađenih

Више

На основу члана 9

На основу члана 9 На основу члана 11. став 6. Закона о изменама и допунама Закона о ученичком и студентском стандарду ( Службени гласник РС, бр. 18/10, 55/13, 27/18 и 10/19), члана 20. став 1. Правилника о ученичким и студентским

Више

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ На основу члана 43 став 1 тачка 7 Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености ( Сл. гласник РС, бр. 36/09, 88/10 и 38/1), члана 11 став 1 тачка 3 Закона о професионалној рехабилитацији и

Више

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ РЕПУБЛИКА СРБИЈА НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ ГРАД СУБОТИЦА На основу члана 43 став 1 тачка 4 Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености ( Сл. гласник РС, бр. 36/09, 88/10, 38/1 и 113/17),

Више

ASB Country Office Serbia Antifašističke borbe 14/ Novi Beograd, Serbia Tel: +381 (0) Web page:

ASB Country Office Serbia Antifašističke borbe 14/ Novi Beograd, Serbia Tel: +381 (0) Web page: На основу препознатих потреба социјално угрожених лица у општини Уб и опредељености општине да узме учешће у пројекту који спроводи Arbeiter-Samariter-Bund Deutschland e.v. (АСБ), а финансира Немачко министарство

Више

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ На основу члана 43. став 1. тачка 7. Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености ( Сл. гласник РС, бр. 36/09, 88/10 и 38/15), члана 11. став 1. тачка 3. Закона о професионалној рехабилитацији

Више

На основу члана 11. Правилника о условима и мерилима за избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба избеглица давањем стамбених јединица у за

На основу члана 11. Правилника о условима и мерилима за избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба избеглица давањем стамбених јединица у за На основу члана 11. Правилника о условима и мерилима за избор корисника помоћи за решавање стамбених потреба избеглица давањем стамбених јединица у закуп на одређено време са могућношћу куповине, поступку

Више

236. Na osnovu člana 32d stav 2, člana 32đ stav 5, člana 32i stav 2 i člana 32j stav 4 Zakona o nevladinim organizacijama ( Službeni list CG, br. 39/1

236. Na osnovu člana 32d stav 2, člana 32đ stav 5, člana 32i stav 2 i člana 32j stav 4 Zakona o nevladinim organizacijama ( Službeni list CG, br. 39/1 236. Na osnovu člana 32d stav 2, člana 32đ stav 5, člana 32i stav 2 i člana 32j stav 4 Zakona o nevladinim organizacijama ( Službeni list CG, br. 39/11 i 37/17), Vlada Crne Gore, na sjednici od 1. februara

Више

Na osnovu člana 34. stav 3. Zakona o energetici ( "Službeni glasnik RS", broj 145/14), Ministar rudarstva i energetike donosi Pravilnik o energetskoj

Na osnovu člana 34. stav 3. Zakona o energetici ( Službeni glasnik RS, broj 145/14), Ministar rudarstva i energetike donosi Pravilnik o energetskoj Na osnovu člana 34. stav 3. Zakona o energetici ( "Službeni glasnik RS", broj 145/14), Ministar rudarstva i energetike donosi Pravilnik o energetskoj dozvoli Pravilnik je objavljen u "Službenom glasniku

Више

Microsoft Word - 28 Sluzbeni list doc

Microsoft Word - 28 Sluzbeni list doc СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ЗРЕЊАНИНА ГОДИНА ХXVI ЗРЕЊАНИН 25. ОКТОБАР 2017. БРОЈ: 28 227 На основу члана 11а. став 19. Закона о ученичким и студентским стипендијама ( Службени гласник РС, број 18/10 и 55/13),

Више

На основу члана 7. Закона о буџету Републике Србије за годину ( Службени гласник РС, број 142/14) и члана 42. став 1. Закона о Влади ( Службени

На основу члана 7. Закона о буџету Републике Србије за годину ( Службени гласник РС, број 142/14) и члана 42. став 1. Закона о Влади ( Службени На основу члана 7. Закона о буџету Републике Србије за 2015. годину ( Службени гласник РС, број 142/14) и члана 42. став 1. Закона о Влади ( Службени гласник РС, бр. 55/05, 71/05 - исправка, 101/07, 65/08,

Више

П РА В И Л Н И К

П РА В И Л Н И К Београд, 08.06.2017. год. 02-10 Број: 06-2179/3-17 На основу члана 7. Правилника о раду етичких комисија и Одбора за професионалну етику Универзитета у Београду (''Гласник Универзитета у Београду'', број

Више

На основу члана 64

На основу члана 64 На основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту («Сл.гласник РС», број 62/06, 69/08 и 41/09) и члана 1. Одлуке о одређивању надлежног органа за спровођење поступка давања у закуп пољопривредног

Више

1 БРОЈ 20 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК 14.јун ГОДИНА: XII БРОЈ: јун ЦЕНА: ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА: 1976 На основу члана 8. Закона о без

1 БРОЈ 20 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК 14.јун ГОДИНА: XII БРОЈ: јун ЦЕНА: ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА: 1976 На основу члана 8. Закона о без 1 БРОЈ 20 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК 14.јун 2019. ГОДИНА: XII БРОЈ: 20 14.јун 2019. ЦЕНА: ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА: 1976 На основу члана 8. Закона о безбедности саобраћаја на путевима (''Службени гласник

Више

ЗА ПРИВРЕДУ МОДЕЛ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА УТВРЂИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ПРОСТОРА И ОПРЕМЕ, У ПОГЛЕДУ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗА ОБАВЉАЊЕ ПРИВРЕДНЕ

ЗА ПРИВРЕДУ МОДЕЛ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА УТВРЂИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ПРОСТОРА И ОПРЕМЕ, У ПОГЛЕДУ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗА ОБАВЉАЊЕ ПРИВРЕДНЕ ЗА ПРИВРЕДУ МОДЕЛ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА УТВРЂИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ПРОСТОРА И ОПРЕМЕ, У ПОГЛЕДУ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗА ОБАВЉАЊЕ ПРИВРЕДНЕ ДЕЛАТНОСТИ Област: Животна средина - поверени послови

Више

На основу чланова 65. став 1. Закона о високом образовању ( Сл. гласник РС бр. 88/2017, 27/18 др. закон и 73/18) и члана 43. Статута Електронског факу

На основу чланова 65. став 1. Закона о високом образовању ( Сл. гласник РС бр. 88/2017, 27/18 др. закон и 73/18) и члана 43. Статута Електронског факу На основу чланова 65. став 1. Закона о високом образовању ( Сл. гласник РС бр. 88/2017, 27/18 др. закон и 73/18) и члана 43. Статута Електронског факултета у Нишу, Наставно-научно веће Електронског факултета

Више

На основу члана 64

На основу члана 64 На основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту («Сл.гласник РС», број 62/06, 69/08 и 41/09) и члана 1. Одлуке о одређивању надлежног органа за спровођење поступка давања у закуп пољопривредног

Више

Zakon o prometu nepokretnosti

Zakon o prometu nepokretnosti AKTIVA sistem doo, Novi Sad Osnivanje preduzeća i radnji, Računovodstvena agencija, Poresko savetovanje Propisi besplatno www.aktivasistem.com Obrasci besplatno ZAKON O PROMETU NEPOKRETNOSTI - prečišćeni

Више

Novi Kneževac I krug 2013 final (1)

Novi Kneževac I krug 2013 final (1) На основу члана 64. став. Закона о пољопривредном земљишту («Сл.гласник РС», број 62/6, 69/8 и 41/9) и члана 1. Одлуке о одређивању надлежног органа за спровођење поступка давања у закуп пољопривредног

Више

Faktura

Faktura EDUKATIVNI CENTAR DISCIPULUS 22441 Deč, Braće Savić 30, Tel/fax: 022/436-288 Mob: 069/102-37-03 PIB: 104660174, Mat.br.: 60400075, Tekući računi: 330-52000652-32 OBAVEŠTENJE U Službenom glasniku RS br.

Више

"Службени гласник РС", бр. 21/96 ПРАВИЛНИК О УСЛОВИМА, НАЧИНУ И ПРОГРАМУ ПОЛАГАЊА СТРУЧНОГ ИСПИТА ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА ИЗРАДЕ ПРОЈЕКАТА И ЕЛАБОРАТА И И

Службени гласник РС, бр. 21/96 ПРАВИЛНИК О УСЛОВИМА, НАЧИНУ И ПРОГРАМУ ПОЛАГАЊА СТРУЧНОГ ИСПИТА ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА ИЗРАДЕ ПРОЈЕКАТА И ЕЛАБОРАТА И И "Службени гласник РС", бр. 21/96 ПРАВИЛНИК О УСЛОВИМА, НАЧИНУ И ПРОГРАМУ ПОЛАГАЊА СТРУЧНОГ ИСПИТА ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА ИЗРАДЕ ПРОЈЕКАТА И ЕЛАБОРАТА И ИЗВОЂЕЊА ГЕОЛОШКИХ ИСТРАЖИВАЊА Члан 1. Овим правилником

Више

На основу члана 34. став 7. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју (,,Службени гласник РС, бр. 10/13, 142/14, 103/15 и 101/16), Минис

На основу члана 34. став 7. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју (,,Службени гласник РС, бр. 10/13, 142/14, 103/15 и 101/16), Минис На основу члана 34. став 7. Закона о подстицајима у пољопривреди и руралном развоју (,,Службени гласник РС, бр. 10/13, 142/14, 103/15 и 101/16), Министар пољопривреде, шумарства и водопривреде доноси П

Више

ГОДИНА: VIII БРОЈ: јун ЦЕНА: ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА: 1175 На основу члана 50. Закона о јавним предузећима ("Службени гласник РС", број 119/12,

ГОДИНА: VIII БРОЈ: јун ЦЕНА: ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА: 1175 На основу члана 50. Закона о јавним предузећима (Службени гласник РС, број 119/12, ГОДИНА: V БРОЈ: 17 26. јун 2015. ЦЕНА: ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА: 1175 На основу члана 50. Закона о јавним предузећима ("Службени гласник РС", број 119/12, 116/13 - аутентично тумачење и 44/2014 - др. закон) и

Више

Javni prihodi po vrstama i javni rashodi po osnovnim namenama utvr|uju se po slede}em

Javni prihodi po vrstama i javni rashodi po osnovnim namenama utvr|uju se po slede}em СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ЋИЋЕВАЦ Година XXXIX- Број 6 Ћићевац, 19.3.2019. године Примерак 100,00 дин. Годишња претплата 2.000,00 дин. АКТИ КОМИСИЈЕ ЗА ИЗБОР ЧЛАНОВА ТЕЛА ЗА ПРАЋЕЊЕ ПРИМЕНЕ ЛАП 1. На основу

Више

На основу члана 64

На основу члана 64 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ЧОКА CSÓKA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA 87. Сл.лист општине Чока бр. 13. страна 727. 31.12.2014. На основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту («Сл.гласник РС», број 62/06,

Више

1-Oglas za prijem pripravnika u dodatni pripravnici po Odluci objava _

1-Oglas za prijem pripravnika u dodatni pripravnici po Odluci objava _ Na osnovu člana 9. stav 1. tačka b) Pravilnika o radu Javnog preduzeća Elektroprivreda BiH d.d.- Sarajevo broj: NO-36810/16-41/5. od 07.12.2016. godine, broj: NO-23422/18-80.17. od 18.09.2018. godine i

Више

На основу члана 64

На основу члана 64 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ЧОКА CSÓKA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA Број 13. страна 583. 16.08.2013. 88. На основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту («Сл.гласник РС», број 62/06, 69/08 и 41/09) и

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ општине Књажевац ГОДИНА XI БРОЈ ЈУН 2018 БЕСПЛАТАН ПРИМЕРАК 1 На основу члана 7. став 2. Одлуке о буџетском фонду за повећање ната

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ општине Књажевац ГОДИНА XI БРОЈ ЈУН 2018 БЕСПЛАТАН ПРИМЕРАК 1 На основу члана 7. став 2. Одлуке о буџетском фонду за повећање ната СЛУЖБЕНИ ЛИСТ општине Књажевац ГОДИНА XI БРОЈ 10 13.ЈУН 2018 БЕСПЛАТАН ПРИМЕРАК 1 На основу члана 7. став 2. Одлуке о буџетском фонду за повећање наталитета општине Књажевац ( Сл. лист општине Књажевац,

Више

Preuzeto iz elektronske pravne baze Paragraf Lex izvor: ZAKON O USLOVIMA ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA SA STRANIM DRŽAVLJANIMA ("Sl. lis

Preuzeto iz elektronske pravne baze Paragraf Lex izvor:   ZAKON O USLOVIMA ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA SA STRANIM DRŽAVLJANIMA (Sl. lis Preuzeto iz elektronske pravne baze Paragraf Lex izvor: www.paragraf.rs ZAKON O USLOVIMA ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA SA STRANIM DRŽAVLJANIMA ("Sl. list SFRJ", br. 11/78 i 64/89, "Sl. list SRJ", br. 42/92,

Више

Microsoft Word

Microsoft Word На основу члана 13. Закона о пољопривреди и руралном развоју ( Службени гласник РС, број 41/09), члана 7. Закона о буџету Републике Србије за 2010. годину ( Службени гласник РС, број 107/09) и члана 42.

Више

РЕПУБЛИКА СРБИЈА МИНИСТАРСТВО ТРГОВИНЕ, ТУРИЗМА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈА ЗА ОЧУВАЊЕ И РАЗВОЈ ТРАДИЦИ

РЕПУБЛИКА СРБИЈА МИНИСТАРСТВО ТРГОВИНЕ, ТУРИЗМА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈА ЗА ОЧУВАЊЕ И РАЗВОЈ ТРАДИЦИ РЕПУБЛИКА СРБИЈА МИНИСТАРСТВО ТРГОВИНЕ, ТУРИЗМА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА КОНКУРС ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИЈА ЗА ОЧУВАЊЕ И РАЗВОЈ ТРАДИЦИОНАЛНИХ ЗАНАТА У 2017. ГОДИНИ У СКЛАДУ СА ЗАКЉУЧКОМ

Више

Број: VIII /06

Број: VIII /06 Република Србија Г Р А Д Б Е О Г Р А Д ГРАДСКА ОПШТИНА НОВИ БЕОГРАД УПРАВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ Одељење за грађевинске и комуналне послове и инвестиционо пројектовање Oдсек за грађевинске послове Булевар Михаила

Више

Број: I-РП-1-58/14 Дана: Нови Сад Покрајински заштитник грађана - омбудсман у складу са чланом 42. став 2. Покрајинске скупштинске одлуке

Број: I-РП-1-58/14 Дана: Нови Сад Покрајински заштитник грађана - омбудсман у складу са чланом 42. став 2. Покрајинске скупштинске одлуке Број: I-РП-1-58/14 Дана: 21.02.2015. Нови Сад Покрајински заштитник грађана - омбудсман у складу са чланом 42. став 2. Покрајинске скупштинске одлуке о Покрајинском заштитнику грађана - омбудсману ( Службени

Више

ЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ ГОДИНА MMXIХ 13. ФЕБРУАР ГОДИНЕ БРОЈ 2 ЦЕНА ОВОГ БРОЈА ЈЕ 50 ДИНАРА, ГОДИШЊА ПРЕТ

ЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ ГОДИНА MMXIХ 13. ФЕБРУАР ГОДИНЕ БРОЈ 2 ЦЕНА ОВОГ БРОЈА ЈЕ 50 ДИНАРА, ГОДИШЊА ПРЕТ www.gornjimilanovac.rs ЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ ГОДИНА MMXIХ 13. ФЕБРУАР 2019. ГОДИНЕ БРОЈ 2 ЦЕНА ОВОГ БРОЈА ЈЕ 50 ДИНАРА, ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА ЈЕ 1.000 ДИНАРА С А Д Р Ж А Ј АКТА ОПШТИНСКЕ

Више

На основу члана 65. став 1. и 5. Закона о високом образовању ( Службени гласник РС, број 88/2017, 27/ др. закон и 73/2018) и члана 46. став 1. т

На основу члана 65. став 1. и 5. Закона о високом образовању ( Службени гласник РС, број 88/2017, 27/ др. закон и 73/2018) и члана 46. став 1. т На основу члана 65. став 1. и 5. Закона о високом образовању ( Службени гласник РС, број 88/2017, 27/2018 - др. закон и 73/2018) и члана 46. став 1. тачка 48. Статута Универзитета у Нишу ( Гласник Универзитета

Више

РЕПУБЛИКА СРПСКА ГРАД ПРИЈЕДОР ГРАДОНАЧЕЛНИК П Р И Ј Е Д Л О Г На основу члана 82. став 1. Закона о службеницима и намјештеницима у органима јединице

РЕПУБЛИКА СРПСКА ГРАД ПРИЈЕДОР ГРАДОНАЧЕЛНИК П Р И Ј Е Д Л О Г На основу члана 82. став 1. Закона о службеницима и намјештеницима у органима јединице РЕПУБЛИКА СРПСКА ГРАД ПРИЈЕДОР ГРАДОНАЧЕЛНИК П Р И Ј Е Д Л О Г На основу члана 82. став 1. Закона о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе ( Службени гласник Републике Српске,

Више

Pravilnik o dozvolama za rad

Pravilnik o dozvolama za rad AKTIVA sistem doo Osnivanje preduzeća i radnji Računovodstvena agencija Poresko savetovanje Propisi besplatno www.aktivasistem.com Obrasci besplatno PRAVILNIK o dozvolama za rad ( Službeni glasnik RS,

Више

Бољевац, 14. јул 2011.године Година IV број 6 С А Д Р Ж А Ј ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 4 Одлука о расписивању Јавног огласа за давање у за

Бољевац, 14. јул 2011.године   Година IV број 6 С А Д Р Ж А Ј ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 4 Одлука о расписивању Јавног огласа за давање у за Бољевац, 14. јул 2011.године www.boljevac.org.rs Година IV број 6 С А Д Р Ж А Ј ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 4 Одлука о расписивању Јавног огласа за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини у општини

Више

На основу члана 36

На основу члана 36 На основу члана 6. Одлуке о буџетском фонду за заштиту животне средине општине Кикинда ( Сл. лист општине Кикинда, број 28/09 и 10/10) и Програмa коришћења средстава буџетског фонда за заштиту и унапређење

Више

Microsoft Word - 10 Odluka o nadzoru - bez korekcija.docx

Microsoft Word - 10 Odluka o nadzoru - bez korekcija.docx Службени гласник РС, бр. 60/2011 На основу члана 15. став 1. и члана 64. став 2. Закона о Народној банци Србије ( Службени гласник РС, бр. 72/2003, 55/2004 и 44/2010), члана 69. став 3. и члана 70а. став

Више

Microsoft Word - FL-nadzor doc

Microsoft Word - FL-nadzor doc Службени гласник РС, бр. 85/2011 На основу члана 13ж. став 8. Закона о финансијском лизингу ( Службени гласник РС, бр. 55/2003, 61/2005 и 31/2011) и члана 15. став 1. Закона о Народној банци Србије ( Службени

Више

РЕПУБЛИКА СРПСКА

РЕПУБЛИКА СРПСКА РЕПУБЛИКА СРПСКА МИНИСТАРСТВО ЗА ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ, ГРАЂЕВИНАРСТВО И ЕКОЛОГИЈУ ПРАВИЛНИК О УПИСУ У РЕГИСТАР ЗАЈЕДНИЦА ЗГРАДА СА ОБРАСЦИМА АКАТА ЗА ЈЕДИНСТВЕНУ ПРИМЈЕНУ ЗАКОНА О ОДРЖАВАЊУ ЗГРАДА Бања Лука,

Више

odluka_o_savjetu_za_saradnju_ls_sa_nvo

odluka_o_savjetu_za_saradnju_ls_sa_nvo Na osnovu člana 34. stav 1 tačka 2 i člana 125. stav 3 Statuta opštine Bijelo Polje Polje ( Sl.list RCG- opštinski propisi br. 25/04, 33/06 i Sl.list. CG -opštinski propisi br. 18/10), Skupština Opštine

Више

ЦЕНТАР ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ И СЕЛА БАЊА ЛУКА Војводе Момчила 10,12 и 16 ПРАВИЛНИК О РАСПОДЈЕЛИ СРЕДСТАВА ПРИКУПЉЕНИХ ОД НАКНАДЕ ЗА ПРЕТВАРАЊЕ ПОЉОПР

ЦЕНТАР ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ И СЕЛА БАЊА ЛУКА Војводе Момчила 10,12 и 16 ПРАВИЛНИК О РАСПОДЈЕЛИ СРЕДСТАВА ПРИКУПЉЕНИХ ОД НАКНАДЕ ЗА ПРЕТВАРАЊЕ ПОЉОПР ЦЕНТАР ЗА РАЗВОЈ ПОЉОПРИВРЕДЕ И СЕЛА БАЊА ЛУКА Војводе Момчила 10,12 и 16 ПРАВИЛНИК О РАСПОДЈЕЛИ СРЕДСТАВА ПРИКУПЉЕНИХ ОД НАКНАДЕ ЗА ПРЕТВАРАЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У НЕПОЉОПРИВРЕДНЕ СВРХЕ Фебруар,

Више

Sluzbeni list

Sluzbeni list СЛУЖБЕНИ ЛИСТ Година и број: 28/2016. ОПШТИНЕ СРЕМСКИ КАРЛОВЦИ 23. септембра 2016. године Карловци Примерак: 40,00 дин. На основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту («Сл.гласник РС», број

Више

Z A K O N O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POLJOPRIVREDNOM ZEMLJIŠTU Član 1. U Zakonu o poljoprivrednom zemljištu ( Službeni glasnik RS, br. 62/06, 65/0

Z A K O N O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POLJOPRIVREDNOM ZEMLJIŠTU Član 1. U Zakonu o poljoprivrednom zemljištu ( Službeni glasnik RS, br. 62/06, 65/0 Z A K O N O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O POLJOPRIVREDNOM ZEMLJIŠTU Član 1. U Zakonu o poljoprivrednom zemljištu ( Službeni glasnik RS, br. 62/06, 65/08-dr.zakon i 41/09), u članu 1. posle stava 1. dodaje

Више

АГЕНЦИЈА ЗА РАЗВОЈ МАЛИХ И СРЕДЊИХ ПРЕДУЗЕЋА ГРАДА БИЈЕЉИНА П Р А В И Л Н И К о начину и условима коришћења подстицајних средстава за развој малих и с

АГЕНЦИЈА ЗА РАЗВОЈ МАЛИХ И СРЕДЊИХ ПРЕДУЗЕЋА ГРАДА БИЈЕЉИНА П Р А В И Л Н И К о начину и условима коришћења подстицајних средстава за развој малих и с АГЕНЦИЈА ЗА РАЗВОЈ МАЛИХ И СРЕДЊИХ ПРЕДУЗЕЋА ГРАДА БИЈЕЉИНА П Р А В И Л Н И К о начину и условима коришћења подстицајних средстава за развој малих и средсњих предузећа и предузетништва Бијељина, април

Више

Zakon o podsticajima u privredi RS

Zakon o podsticajima u privredi RS ZAKON O PODSTICAJIMA U PRIVREDI REPUBLIKE SRPSKE 1 ( Službeni glasnik RS, br. 52/19) Član 1. Ovim zakonom uređuju se uslovi, korisnici i postupak za ostvarivanje prava na podsticaje za povećanje plata

Више

Microsoft Word - ODLUKA O RASPISIVANJU KONKURSA-STAMBENO PRON.-HR.doc

Microsoft Word - ODLUKA O RASPISIVANJU KONKURSA-STAMBENO PRON.-HR.doc Republika Srbija Autonomna Pokrajina Vojvodina Grad Subotica Stambeno-kreditni pronatalitetni fond Grada Subotice Broj: I-360-235/2010 Dana: 17. 12. 2010. S u b o t i c a Temeljem članka 31. stavak 1.

Више

ЗА ГРАЂАНЕ И ПРИВРЕДУ МОДЕЛ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА ИЗДАВАЊЕ ПОРЕСКОГ УВЕРЕЊА Област: Локална пореска администрација- изворна надлежност Ко покреће

ЗА ГРАЂАНЕ И ПРИВРЕДУ МОДЕЛ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА ИЗДАВАЊЕ ПОРЕСКОГ УВЕРЕЊА Област: Локална пореска администрација- изворна надлежност Ко покреће ЗА ГРАЂАНЕ И ПРИВРЕДУ МОДЕЛ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА ИЗДАВАЊЕ ПОРЕСКОГ УВЕРЕЊА Област: Локална пореска администрација- изворна надлежност Ко покреће поступак и начин покретања поступка Порески обвезник,

Више

Z A K O N O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ODUZIMANJU IMOVINE PROISTEKLE IZ KRIVIČNOG DELA Član 1. U Zakonu o oduzimanju imovine proistekle iz krivičnog

Z A K O N O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ODUZIMANJU IMOVINE PROISTEKLE IZ KRIVIČNOG DELA Član 1. U Zakonu o oduzimanju imovine proistekle iz krivičnog Z A K O N O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ODUZIMANJU IMOVINE PROISTEKLE IZ KRIVIČNOG DELA Član 1. U Zakonu o oduzimanju imovine proistekle iz krivičnog dela ( Službeni glasnik RS, broj 32/13), u članu 2.

Више

Na osnovu člana 4. stav 2. i člana 13. stav 1. tačka 2. Pravilnika o uslovima, kriterijumima i merilima za izbor korisnika pomoći u stambenom zbrinjav

Na osnovu člana 4. stav 2. i člana 13. stav 1. tačka 2. Pravilnika o uslovima, kriterijumima i merilima za izbor korisnika pomoći u stambenom zbrinjav Na osnovu člana 4. stav 2. i člana 13. stav 1. tačka 2. Pravilnika o uslovima, kriterijumima i merilima za izbor korisnika pomoći u stambenom zbrinjavanja kroz dodeljivanje montažnih kuća u naselju Blaževo

Више

Microsoft Word - Pravilnik o postupku sprovodenja objedinjene procedure.docx

Microsoft Word - Pravilnik o postupku sprovodenja objedinjene procedure.docx PRAVILNIK O POSTUPKU SPROVOĐENJA OBJEDINJENE PROCEDURE ("Sl. glasnik RS", br. 22/2015 i 89/2015) 1. Uvodne odredbe Predmet uređivanja Član 1 Ovim pravilnikom bliže se propisuje predmet i postupak sprovođenja

Више

Microsoft Word - ZAKON o akcijskom fondu.doc

Microsoft Word - ZAKON o akcijskom fondu.doc ZAKON O AKCIJSKOM FONDU ("Sl. glasnik RS", br. 38/2001 i 45/2005) Osnivanje Član 1 Osniva se Akcijski fond Republike Srbije (u daljem tekstu: Akcijski fond). Druga pravna lica ne mogu koristiti naziv akcijski

Више

Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine Kanton Sarajevo - Grad Sarajevo OPĆINA CENTAR SARAJEVO Općinski načelnik Na osnovu člana 15. stav 1

Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine Kanton Sarajevo - Grad Sarajevo OPĆINA CENTAR SARAJEVO Općinski načelnik Na osnovu člana 15. stav 1 Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine Kanton Sarajevo - Grad Sarajevo Općinski načelnik Na osnovu člana 15. stav 1. tačka 2. Zakona o principima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine

Више

На основу члана 6. став 3. Закона о ученичком и студентском стандарду ( Службени гласник РС, број 18/10, 55/13 27/18 др закон и 10/19), члана 8. став

На основу члана 6. став 3. Закона о ученичком и студентском стандарду ( Службени гласник РС, број 18/10, 55/13 27/18 др закон и 10/19), члана 8. став На основу члана 6. став 3. Закона о ученичком и студентском стандарду ( Службени гласник РС, број 18/10, 55/13 27/18 др закон и 10/19), члана 8. став 1. Правилника о смештају и исхрани ученика и студената

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ТИТЕЛ ГОДИНА L ТИТЕЛ, 25. НОВЕМБАР ГОДИНЕ БРОЈ 9. 1 На основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту («Сл.глас

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ТИТЕЛ ГОДИНА L ТИТЕЛ, 25. НОВЕМБАР ГОДИНЕ БРОЈ 9. 1 На основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту («Сл.глас СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ТИТЕЛ ГОДИНА L ТИТЕЛ, 25. НОВЕМБАР 2015. ГОДИНЕ БРОЈ 9. 1 На основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту («Сл.гласник РС», број 62/06, 65/08 и 41/09) и члана 1. Одлуке

Више

Microsoft Word - ????????? ? ??????? ????????? ? ???? ?? ????????? ?????????, ???????? ????????? ? ?????????? ???????? ???????

Microsoft Word - ????????? ? ??????? ????????? ? ???? ?? ????????? ?????????, ???????? ????????? ? ?????????? ???????? ??????? На основу члана 121. став 4. Закона о становању и одржавању зграда ( Службени гласник РС, број 104/16), Mинистар грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, доноси ПРАВИЛНИК о обрасцу извештаја у вези

Више

P R A V I L N I K O: KRITERIJUMIMA ZA ODREĐIVANJE NAKNADE U POSTUPCIMA LEGALIZACIJE, KRITERIJUMIMA ZA OBJEKTE ZA KOJE SE NE MOŽE NAKNADNO IZDATI GRAĐE

P R A V I L N I K O: KRITERIJUMIMA ZA ODREĐIVANJE NAKNADE U POSTUPCIMA LEGALIZACIJE, KRITERIJUMIMA ZA OBJEKTE ZA KOJE SE NE MOŽE NAKNADNO IZDATI GRAĐE P R A V I L N I K O: KRITERIJUMIMA ZA ODREĐIVANJE NAKNADE U POSTUPCIMA LEGALIZACIJE, KRITERIJUMIMA ZA OBJEKTE ZA KOJE SE NE MOŽE NAKNADNO IZDATI GRAĐEVINSKA DOZVOLA, KAO I O SADRŽINI TEHNIČKE DOKUMENTACIJE

Више

Година LI, број 172, 11. јун На основу чл. 42. и 96. Статута Универзитета у Београду ( Гласник Универзитета у Београду, број 162/11-пречишће

Година LI, број 172, 11. јун На основу чл. 42. и 96. Статута Универзитета у Београду ( Гласник Универзитета у Београду, број 162/11-пречишће Година LI, број 172, 11. јун 2013. 195 На основу чл. 42. и 96. Статута Универзитета у Београду ( Гласник Универзитета у Београду, број 162/11-пречишћени текст и 167/12), Сенат Универзитета у Београду,

Више

На основу члана 23 Закона о превозу у друмском саобраћају ( Службени гласник РС", број 46/95, 66/2001, 61/2005, 91/2005, 62/2006 и 31/2011), члана 31

На основу члана 23 Закона о превозу у друмском саобраћају ( Службени гласник РС, број 46/95, 66/2001, 61/2005, 91/2005, 62/2006 и 31/2011), члана 31 На основу члана 23 Закона о превозу у друмском саобраћају ( Службени гласник РС", број 46/95, 66/2001, 61/2005, 91/2005, 62/2006 и 31/2011), члана 31 Одлуке о јавном градском и приградском превозу путника

Више

Microsoft Word - Sluzbeni list broj 11.doc

Microsoft Word - Sluzbeni list broj 11.doc TISKOVINA POŠTARINA PLAĆENA KOD POŠTE 24000 SUBOTICA SLUŽBENI LIST GRADA SUBOTICE BROJ: 11 GODINA: XLVIII DANA:16. mart 2012. CENA: 87,00 DIN. Na osnovu člana 22. i člana 26. Odluke o mesnim zajednicama

Више

Na osnovu člana 124. stav 2. Zakona o sportu ( Službeni glasnik RS, broj 10/16), Vlada donosi UREDBU o nacionalnim sportskim priznanjima i novčanim na

Na osnovu člana 124. stav 2. Zakona o sportu ( Službeni glasnik RS, broj 10/16), Vlada donosi UREDBU o nacionalnim sportskim priznanjima i novčanim na Na osnovu člana 124. stav 2. Zakona o sportu ( Službeni glasnik RS, broj 10/16), Vlada donosi UREDBU o nacionalnim sportskim priznanjima i novčanim nagradama Član 1. Ovom uredbom utvrđuju se bliži uslovi,

Више

Број Службени лист општине Нова Црња Страна 236 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ НОВА ЦРЊА Година XXVII Нова Црња године Број: 14 Р е п

Број Службени лист општине Нова Црња Страна 236 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ НОВА ЦРЊА Година XXVII Нова Црња године Број: 14 Р е п Број 14 26.07.2018 Службени лист општине Нова Црња Страна 236 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ НОВА ЦРЊА Година XXVII Нова Црња 26.07.2018. године Број: 14 Р е п у б л и к а С р б и ј а Општина Нова Црња Општинска

Више

Microsoft Word - 10 STUDENTI doc

Microsoft Word - 10 STUDENTI doc [Закон о стипендирању и кредитирању студената и ученика, од 5. јануара 1968. године] На основу члана 197. став 2. Устава Социјалистичке Републике Србије издајем У К А З О ПРОГЛАШЕЊУ ЗАКОНА О СТИПЕНДИРАЊУ

Више

УДРУЖЕОЕ СТРУЧНИХ РАДНИКА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ПРАВИЛНИК о додели Републичких награда за доприносе у унапређењу социјалне заштите Републике Србије за орга

УДРУЖЕОЕ СТРУЧНИХ РАДНИКА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ПРАВИЛНИК о додели Републичких награда за доприносе у унапређењу социјалне заштите Републике Србије за орга УДРУЖЕОЕ СТРУЧНИХ РАДНИКА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ПРАВИЛНИК о додели Републичких награда за доприносе у унапређењу социјалне заштите Републике Србије за организације и појединце БЕПГРАД, НПВЕМБАР 2012.год. На

Више

Д О К У М Е Н Т А Ц И Ј А за продају кровног покривача са Дома здравља Др Симо Милошевић Умка и старе столарије са Дома здравља Др Симо Милошевић Срем

Д О К У М Е Н Т А Ц И Ј А за продају кровног покривача са Дома здравља Др Симо Милошевић Умка и старе столарије са Дома здравља Др Симо Милошевић Срем Д О К У М Е Н Т А Ц И Ј А за продају кровног покривача са Дома здравља Др Симо Милошевић Умка и старе столарије са Дома здравља Др Симо Милошевић Сремчица Документација садржи: - Упутство понуђачима о

Више