Број: 463/201 О-Д-02 Датум: J~((I'( of::). 42_ 1.0/1-0 J~~JD6(/,fj. ПРИВРЕДНО ДРУШТВО "ЈУГОИСТОК", НИШ Драгољуб Здравковић, директор Булев

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "Број: 463/201 О-Д-02 Датум: J~((I'( of::). 42_ 1.0/1-0 J~~JD6(/,fj. ПРИВРЕДНО ДРУШТВО "ЈУГОИСТОК", НИШ Драгољуб Здравковић, директор Булев"

Транскрипт

1 Број: 463/201 О-Д-02 Датум: J~((I'( of::). 42_ 1.0/1-0 J~~JD6(/,fj. ПРИВРЕДНО ДРУШТВО "ЈУГОИСТОК", НИШ Драгољуб Здравковић, директор Булевар др Зорана Ђинђића 46а Ниш Поштовани, У прилогу Вам достављамо Мишљење на предлог Одлуке о утврђивању цена за приступ и коришћење система за дистрибуцију електричне енергије, који сте нам доставили дописом број 13335/1 од године. С поштовањем, ПРЕДСЕДНИК САВЕТА ~ V

2 На основу члана 36. став 3. Закона о енергетици ("Службе ни гласник РС", број 84/2004) и члана 12. тачка 8. Статута Агенције за енергетику Републике Србије ("Службени гласник РС", број 52/2005), Савет Агенције за енергетику Републике Србије, на 145. седници од године, разматрао је Предлог одлуке о утврђивању цена за приступ и коришћење система за дистрибуцију електричне енергије ПД.Југоисток", Ниш и даје следеће МИШЉЕЊЕ 1. ПД.Југоисток", Ниш - оператор дистрибутивног система за електричну енергију, доставило је својим актом број 13335/1 од године, на мишљење Агенцији за енергетику Републике Србије, Предлог одлуке о утврђивању цена за приступ и коришћење система за дистрибуцију електричне енергије, којим су утврђене следеће цене: Корисници система Дневни Динара за Јединица Обрачунски елементи тарифни јединицу мере став мере Средњи напон, ниски напон Обрачунска снага kw и широка потрошња 196,998 Средњи и ниски напон Активна енергија kwh нижи 0,397 Широка потрошња. Активна енергија kwh нижи 0,673 Средњи и ниски напон Реактивна енергија kvaгh 0,404 Јавно осветљење Активна енергија kwh 2, Агенција за енергетику Републике Србије је, у поступку оцене Предлога, утврдила да је ПД.Југоисток", Ниш при утврђивању цена за приступ и коришћење система за дистрибуцију електричне енергије: обрачунало максимално одобрени приход и извршило алокацију максимално одобреног прихода на тарифне елементе применом критеријума и мерила утврђених Методологијом за одређивање тарифних елемената за израчунавање цена приступа и коришћења система за дистрибуцију електричне енергије (Службени гласник РС", број 68/2006,18/2007 и 116/2008), и исказало цене у складу са Тарифним системом за приступ и коришћење система за дистрибуцију електричне енергије ("Gлужбени гласник РС" број 1/2007 и 31/2007). 3. По оцени Агенције, анализом кључних елемената на основу којих је ПД.Југоисток', Ниш обрачунало предложене цене, може се констатовати да се део предложеног максимално одобреног прихода, који се односи на покриће оперативних трошкова, може прихватити. Трошкови амортизације су исказани реално и могу се сматрати оправданим. 4. У достављеном предлогу ПД "Југоисток", Ниш је обрачунало повраћај на регулисана средства са стопом једнаком 7,50% за енергетску делатност дистрибуције електричне енергије и енергетску делатност управљања дистрибутивним системом за електричну енергију, што је према становишту Агенције економски оправдана стопа повраћаја на регулисана средства, те се предложена стопа повраћаја може прихватити. Полазећи од

3 чињенице да су средства ПД.Југоисток", Ниш У државној својини, о висини стопе повраћаја на регулисана средства, треба да се определи оснивач, у складу са политиком развоја делатности, општом политиком цена и макроекономском политиком. 5. На основу констатација и оцена изнетих у тачкама 2. З. и 4. овог Мишљења, Агенција сматра да је Предлог цена из тачке 1. прихватљив. Агенција заснива наведено мишљење на анализи енергетско-техничких величина и карактеристика дистрибутивног система и анализи економско-финансијских показатеља садржан их у документацији достављеној уз наведени Предлог одлуке, као и претходним додатним образложењима и корекцијама извршеним по захтеву Агенције. Да би се обезбедили услови и неопходне подлоге за даље вођење политике цена у електродистрибутивном сектору и оцену трошкова и оправданих прихода, Агенција сматра неопходним да ПД.Југомсток", Ниш обезбеди адекватно раздвајање средстава, трошкова и прихода по енергетским делатностима за које су лиценцирани. Агенција и овом приликом позива ПД.Југоисток", Ниш да што пре донесе План рада и развоја као и квантификовани план смањења губитака у дистрибутивној мрежи у наредном петогодишњем периоду. Ставови Агенције изнети у овом мишљењу, детаљније су образложени у Аналитичкој основи, која је саставни део овог мишљења. Број: 469/201 О-Д-1/6 Београд, године 2

4 АГЕНЦИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ АНАЛИТИЧКА ОСНОВА за оцену и давање мишљења о ценама за приступ и коришћење система за дистрибуцију електричне енергије за ПД "Југоисток", Ниш Уводне напомене У складу са чланом 36. Закона о енергетици ("Службени гласник РС", 84/2004), ПД "Југоисток", Ниш као оператор дистрибутивног система за електричну енергију, доставило је Агенцији за енергетику Републике Србије (у даљем тексту: Агенција), на давање мишљења, Предлог одлуке о утврђивања цена за приступ и коришћење система за дистрибуцију електричне енергије (у даљем тексту: Предлог акта) бр.13335/1 од године (допис заведен у Агенцији под бројем 463/2010-Д-02 од године). У прилогу наведеног акта, достављено је образложење Предлога одлуке са потребним енергетскотехничким и економско-финансијским подацима који се односе на планску годину. У процесу усаглашавања, енергетско-технички и економско финансијски подаци су више пута кориговани и подносилац предлога је доставио сва неопходна образложења која је Агенција тражила. Полазне основе Све енергетско-техничке и економско-финансијске табеле за енергетску делатност дистрибуције електричне енергије и делатност управљања дистрибутивним системом за електричну енергију, приложене уз Предлог акта, подносилац предлога је формално-технички правилно попунио. Економско-финансијска анализа приложеног акта о ценама садржи анализу сваког појединачног елемента формуле дефинисаног у методологији за израчунавање максимално одобреног прихода и проверу формално-техничке исправности алокације максимално одобрених прихода на тарифне елементе (односно израчунавање цена по тарифним ставовима). У поступку оцене оправданости планираних трошкова пословања у години и начина исказивања њихове вредности, Агенција је имала у виду следеће чињенице: Подносилац предлога послује у саставу ЈП "Електропривреде Србије" (у даљем тексту: ЈП ЕПС) и има правну форму зависног привредног друштва почев од 01. јануара године, што има значаја приликом планирања одређених економско-финансијских позиција (целокупан капитал подносиоца предлога је државни капитал, трошкови зарада су под контролом надлежних министарстава, одлуку о расподели добити доноси Управни одбор подносиоца уз сагласност Оснивача); Подносилац предлога је ималац лиценци за обављање четири енергетске делатности: дистрибуција електричне енергије, управљање дистрибутивним системом за електричну енергију, трговина на мало електричном енергијом за потребе тарифних купаца и производња електричне енергије; Подносилац предлога је имао обавезу да у складу са чланом 43. Закона о енергетици изврши раздвајање књиговодствених рачуна по делатностима. Подносилац је саставио и Агенцији доставио билансе стања и билансе успеха по делатностима за годину (који 1

5 су резултат књижења на јединствени рачун привредног друштва и њиховог ех роst раздвајања а не реалног - ех аntе рачуноводственог раздвајања), као и Извештај независног ревизора о извршеној ревизији финансијских извештаја подносиоца предлога за годину. С тим у вези, сви подаци који су у економско-финансијсим табелама наведени за годину, усклађени су са подацима из биланса стања и биланса успеха за поменуте енергетске делатности. Такође, алокација заједничких позиција биланса стања и биланса успеха, које имају утицаја на формирање максимално одобрених прихода за предметне енергетске делатности може бити прихваћена, односно подносилац предлога је дефинисао кључеве за расподелу заједничких трошкова, средстава и осталих прихода у регулаторном периоду. Напомињемо и чињеницу да се радило о ех роst рачуноводственом раздвајању и да се не може у потпуности тврдити да је рачуноводствено раздвајање извршено на начин као кад би ове активности вршила засебна предузећа. Агенција је имала увид у детаљан списак некретнина, постројења, опреме и нематеријалних улагања која чине регулисана средства подносиоца предлога. У поступку усаглашавања Агенција је ради реалније алокације трошкова и средстава по делатностима, извршила адекватније раздвајање планираних средстава и трошкова по делатностима које обавља подносилац предлога, у складу са односима који постоје у другим електродистрибутивним предузећима где су ти односи били реалнији. Агенција сматра да се овако извршено раздвајање средстава и књиговодствених рачуна по делатностима може прихватити, уз обавезу подносиоца захтева да уклони уочене недостатке и обезбеди независну ревизију биланса за све делатности у складу са чланом 43. Закона о енергетици. Анализа оправданости трошкова пословања Техничке и енергетске величине ПД "Југоисток", Ниш послује у саставу вертикално организованог предузећа ЈП ЕПС и обавља регулисане енергетске делатност на систему који чини дистрибутивна мрежа свих напонских нивоа дужине km са трафостаницом укупне инсталисане снаге 3.725,35 MVA. Планирано је да на крају године ПД.Југоисток", Ниш испоручује електричну енергију купцима преко бројила. у години, је планирано преузимање 5.022,5 GWh електричне енергије, од чега ће 32,7 GWh бити преузето од дистрибутивних електрана. Планирани су губици електричне енергије у дистрибутивној мрежи од 854 GWh или 17,61% од преузете енергије умањене за потрошњу тарифних купаца чији су објекти прикључени на мрежу 11О kv. Иако су планирани губици виши од технички оправдане вредности, они су нижи од остварених у години, када су износили 19,07%. Агенција прихвата предложену стопу губитака, уз захтев да се Агенцији накнадно достави план за смањење губитака у електродистрибутивној мрежи у наредном петогодишњем периоду. Оперативни трошкови Оперативни трошкови подносиоца предлога су планирани по делатностима на основу Електроенергетског биланса, потребног рационализованог физичког обима утрошака, актуелних тржишних цена, макроекономских претпоставки утврђених Меморандумом о буџету и економској 2

6 и фикалној политици за годину са пројекцијом за и годину Владе Републике Србије, законских и уговорених обавеза и степена извршења Програма пословања за годину (активности предвиђене Програмом пословања за годину које нису извршене пренете су у годину). Економско-финансијска анализа оперативних трошкова узела је у обзир остварене трошкове у претходних 8 година ( године) на нивоу привредног друштва, при чему су за свођење на цене године коришћене остварене годишње стопе инфлације период на период. С обзиром на статусне промене и издвајања и припајања појединих делатности, остварени трошкови могу да послуже као индикативни, али не и као довољно референтни подаци. Ови подаци су коришћени за оцену оправданости појединих позиција трошкова чија висина није битно зависила од статусних промена. Табеле оперативних трошкова су усклађене са подацима из годишњег програма пословања ПД "Југоисток", Ниш за годину. Упоредиви оперативни трошкови делатности дистрибуције и управљања дистрибутивним системом електричне енергије су планирани у износу од хиљада динара. Упоредиви оперативни трошкови су за 4% виши од остварених у години. У наредној табели су приказани упоредиви оперативни трошкови за делатност дистрибуције и управљања дистрибутивним системом електричне енергије: Ред. број Позиција 000 дин. сталне цене 2010) Ост 2008 Одоб 2009 Ост2009 Одоб 2010 Индекси /1 4/2 4/3! 1 Трошкови материјала Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи Трошкови производних услуга Део резервисањаза накнаде и друге бенифиције запослених који се исплаћује у регулаторном периоду Нематеријални трошкови УКУПНО ( ): i I Пошто је установљено да ПД "Југоисток" Ниш расподелу трошкова по делатностима између дистрибуције електричне енергије, управљање дистрибутивним системом за електричну енергију и трговине на мало електричном енергијом за потребе тарифних купаца није ИЗВРШИЛО на адекватан начин, Агенција је прераспоредила планиране оперативне трошкове за годину по делатностима на основу односа ових трошкова у дистрибутивним предузећима код којих је то реалније урађено. Тако распоређени планирани упоредиви оперативни трошкови делатности дистрибуције и управљања дистрибутивним системом сада износе хиљада динара, док су повећани планирани упоредиви оперативни трошкови делатности трговине на мало електричном енергијом за потребе тарифних купаца за износ за који су смањени трошкови за делатност дистрибуције и управљања дистрибутивним системом. У наредној табели могу се видети тако распоређени упоредиви оперативни трошкови за делатност дистрибуције и управљања дистрибутивним ситемом електричне енергије: 3

7 Ред. број Позиција 000 дин. сталне цене 2010) ОСТ2008 Одоб2009 Ост 2009 Одоб2010 Индекси /1 4/2 4/3 1 Трошкови материјала Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи Трошкови лроизводних услуга Део резервисањаза накнаде и друге бенифиције залослених који се исллаћује у регулаторном периоду Нематеријални трошкови УКУПНО ( ): Економско-финансијска анализа појединачних оперативних трошкова нарочито је била фокусирана на трошкове код којих је предвиђено значајније повећање у регулаторном периоду у односу на претходну годину. У оквиру трошкова материјала значајнији раст имају трошкови одржавања као последица промене структуре и планираног већег обима одржавања, трошкови материјала за израду који су планирани на бази натуралних величина и цена које су важиле на дан израде плана уз очекивану инфлацију у години, трошкови горива и енергије, који расту као последица раста цена горива и цена других енегената. У оквиру производних услуга значајнији раст имају трошкови услуга одржавања као последица већег обима одржавања и остали транспортни трошкови услед раста цена ових услуга. У оквиру нематеријалних трошкова значајнији раст имају трошкови осигурања возила по основу уговара са осигуравајућим друштвима, трошкови платног промета услед већег обима физичких трансакција, трошкови пореза где највећу ставку чини порез на имовину у складу са решењима надлежних органа и у оквиру осталих трошкова пореза значајнији раст имају трошкови истицања фирми и трошкови за остале накнаде и таксе. На нивоу целог привредног друштва укупни упоредиви планирани оперативни трошкови су за 4% виши од остварених у години. Раст планираних упоредивих оперативних трошкова за делатност дистрибуције и управљања дистрибутивним системом у односу на остварење у години последица је и неадекватног рачуноводственог раздвајања између делатности дистрибуције и управљања дистрибутивним системом, са једне стране и делатности трговине на мало електричном енергије за потребе тарифних купаца, са друге стране у претходном периоду. Трошкови услуга коришћења система за пренос електричне енергије обрачунати су у износу од хиљада динара и овај износ је усклађен са предложеним Максимално одобреним приходом ЈП.Епектромрежа Србије" за приступ и коришћење система за пренос електричне енергије. Агенција оцењује, да се укупан износ оперативних трошкова у ПД.Југоисток', Ниш, за делатности дистрибуције и управљања дистрибутивним системом електричне енергије, може сматрати прихватљивим, мада постоји простор за даљу рационализацију појединих оперативних трошкова и да она треба да се реализује у наредним регулаторним периодима. 4

8 Трошкови амортизације Процена вредности основних средстава ПД "Југоисток", Ниш извршена је током 2007.Г. од стране овлашћеног консултанта са стањем на дан године. На основу новоутврђене вредности регулисаних средстава уз примену амортизационих стопа изведених из процењеног века трајања појединих средстава и планираног активирања основних средстава у пегулаторном периоду утврђени су трошкови амортизације по делатностима. Подносилац предлога је обрачунао новоутврђену амортизацију у целини, у износи од хиљада динара за делатност дистрибуције и управљања дистрибутивним системом, тако што је и уважио набавку и активирање основних средстава у 2007, 2008 и години и планирану набавку и активирање основних средстава у години. Регулисана средства Регулисана средства у регулаторном периоду, за енергетске делатности дистрибуције и управљања дистрибутивним системом електричне енергије, планирана су у износу од хиљада динара. Агенција је прераспоредила регулисана средства за годину по делатностима на основу односа средстава у дистрибутивним предузећима код којих је то реалније урађено. Тако да су регулисана средства у регулаторном периоду, за енергетске делатности дистрибуције и управљања дистрибутивним системом електричне енергије, планирана у износу од хиљада динара и представљају аритметичку средњу вредност регулисаних средстава на почетку регулаторног периода ( хиљада динара) и на крају регулаторног периода ( хиљада динара). При анализи ових средстава треба имати у виду следеће: ~ Износ нето вредности регулисаних средстава на почетку регулаторног периода износи хиљада динара. Овај износ је основ за утврђивање вредности регулисаних средстава на почетку регулаторног периода и одговара износу исказаном у Билансу стања подносиоца предлога на дан године. ~ Подносилац предлога је нето вредност средстава примљених без накнаде на почетку регулаторног периода проценио у износу од хиљада динара. Пошто је Агенција исказан износ сматрала сувише ниским у односу на висину оствареног и планираног годишњег прихода од прикључака, извршила је процену нето вредности средстава на основу стварног броја прикључака у периоду година и процењеног броја прикључака у периоду година и цене прикључка из важећег ценовника за прикључење на електродистрибутивни систем подносиоца предлога. Тако добијена вредност је стављена у однос са бруто вредношћу регулисаних средстава. Добијени проценат је примењен на нето вредност средстава на почетку регулаторног периода, тако да процењена нето вредност средстава прибављених без накнаде на почетку регулаторног периода износи хиљада динара. Вредност средстава у припреми и дати аванси на почетку регулаторног периода, а која неће бити активирана у регулаторном периоду или која нису оправдана и/или ефикасана износе хиљада динара. Кад за ове вредности умањимо износ нето вредност регулисаних средстава на почетку регулаторног периода ( хиљада динара) добијемо вредност регулисаних средстава на почетку периода у износу од хиљада динара. Вредност регулисаних средстава на крају регулаторног периода збирно износи хиљада динара и правилно је израчуната у складу са планираним трошковима амортизације (постојећих средстава и средстава која ће бити активирана у регулаторном периоду), 5

9 планирани м променама вредности нематеријалних улагања (изузев goodwill-a), некретнина, постројења и опреме у припреми и аванса који ће се дати за њихову набавку у регулаторном периоду, планираним променама вредности средстава прибављених без накнаде у регулаторном периоду и оним планираним променама вредности нематеријалних улагања (изузев goodwill-a), некретнина, постројења и опреме у припреми и аванса датих за њихову набавку која неће бити активна у регулаторном периоду или која нису оправдана и/или ефикасна. На основу свега напред наведеног, предложена вредност регулисаних средстава у регулаторном периоду се може сматрати оправданом и прихватљивом. Инвестиције При анализи предложених инвестиција, Агенција је користила годишњи План инвестиција за годину, који представља део годишњег плана пословања ЈП ЕПС, односно привредног друштва за дистрибуцију електричне енергије. Агенција оцењује оправданим циљеве привредног друштва у погледу инвестирања у електродистрибутивну мрежу, који су исказани у Плану инвестиција и превасходно се односе на: унапређење ефикасности дистрибутивних капацитета, улагање у техничка средства која ће допринети смањењу губитака у дистрибутивној мрежи, испуњење законских и преузетих међународних обавеза у погледу достизања стандарда заштите животне средине и друго. Такође, од сваког привредног друштва за дистрибуцију електричне енергије, па и од ПД "Југоисто к", Ниш се очекује даља рационализација трошкова, раст степена наплате и санирање обавеза из претходног периода, како би се добила додатна средства за инвестиције у сопствени развој у планираном обиму. ПД "Југоисток", Нищ нема план рада и развоја. За годину, према годишњем програму пословања, ЈП ЕПС је за ПД.Југоисток', Нищ предвидео укупна инвестицона улагања у износу од 2.310,8 мил. динара. Имајући у виду да на цену за коришћење система за дистрибуцију електричне енергије утичу само активиране инвестиције, Агенција је сагласна са планом инвестиција за годину. Агенција оцењује да је изузетно важно да се донесе план рада и развоја за наредни најмање петогодишњи период, како би се прецизирала стратешка усмерења и начин реализације планова за наредне године, што подразумева и дугорочнију политику цена. Стопа повраћаја на регулисана средства Подносилац предлога је у регулаторном периоду за енергетске делатности дистрибуције и управљања системом за дистрибуцију електричне енергије применио стопу повраћаја на регулисана средства у висини од 7,50% и то применом реалне цене сопственог капитала пре опорезивања од 10,00%, пондерисане просечне цене позајмљеног капитала од 5,10%, учешћа сопственог капитала у финансирању регулисаних средстава од 40,00%, учешћа позајмљеног капитала у финансирању регулисаних средстава од 60,00% и стопе пореза на добит од 10,00%. Са предложеном стопом повраћаја од 7,50%, повраћај на регулисана средства за делатности дистрибуције електричне енергије и управљања дистрибутивним системом за електричну енергију збирно износи хиљада динара. Агенција је прихватила предложену стопу повраћаја на регулисана средства, обзиром да је она на нивоу реалне фер вредности која износи 7,50% за ову врсту делатности. 6

10 Трошкови за накнаду губитака На основу техничких података о количини електричне енергије која се испоручује из дистрибутивног система и стопе губитака у регулаторном периоду утврђена је количина електричне енергије потребна за надокнаду губитака у дистрибутивном систему од 854 GWh. Одобрена цена електричне енергије за надокнаду губитака износи 3,31 дин/kwh на основу чега су планирани трошкови за надокнаду губитака коректно срачунати у износу од хиљада динара. Остали приходи Остали приходи у регулаторном периоду панирани су за енергетске делатности дистрибуције и управљања системом за дистрибуцију елктричне енергије у износу од хиљада динара и односе се на приходе од активирања властитих учинака и робе и друге приходе. Остали приходи, у претходном поступку, су увећани на захтев Агенције износом од 30% планираних прихода од прикључака у години, да се не би исти трошкови два пута наплатили, једном од подносиоца захтева за прикључење на дистрибутивни систем и други пут кроз оперативне трошкове који улазе у структуру максимално одобреног прихода. Проценат од 30% је одређен на основу учешћа трошкова радова и трошкова возила у укупним трошковима прикључка у ценовнику прикључака на електродистрибутивни систем подносиоца предлога. Тако планирани остали приходи износе хиљада динара. Предложени износ осталих прихватљивим. прихода у регулаторном периоду се може сматрати оправданим и Максимално одобрени приход ПД.Југоисток", Ниш је утврдио максимално одобрени приход за делатност дистрибуције и управљања дистрибутивним системом у износу од хиљада динара. Структура максимално одобреног прихода, на основу кога је подносилац предлога утврдио цене за приступ и коришћење система за дистрибуцију електричне енергије наведене у тачки 1 Мишљења Агенције, је следећа: 000 дин Оперативнитрошкови Трошкови услуга коришћења система за пренос електричне енергије Амортизација Трошковигубитака Повраћајна регулисанасредства У~улноостали приходи укупно маi{сималноодgмбqениприход ~ Просечна цена за приступ и коришћење система за дистрибуцију електричне енергије утврђена на основу максимално одобреног прихода и испоручених количина електричне енергије из Електроенергетског биланса за годину износи 2,51 дин/kwh. 7

11 На основу базних тарифних ставова за тарифне елементе и релативних односа вредности тарифних ставова одређених Тарифним системом за приступ и коришћење система за дистрибуцију електричне енергије, утврђен је и достављен Агенцији ценовник за приступ и коришћење система за дистрибуцију електричне енергије: Категорија потрошње Дневни Динара Обрачунски елементи Јединица мере тарифни за јединицу став мере I I 1 II 2 I 3 I 4 I 5 I Обрачунска снага kw 196, На средњем напону Активна енергија 2. На ниском напону Прекомерно преузета снага kw 393,997 kwh виши 1,190 kwh нижи 0,397 Реактивна енергија (cos<p~0,95) Kvaгh 0,404 Прекомерна реактивна енергија(соs<р<0,95) Kvaгh 0,807 Обрачунска снага kw 315,197 Прекомерно преузета снага kw 630,395 Активна енергија kwh виши 2,856 kwh нижи 0,952 Реактивна енергија (cos<p~0,95) Kvaгh 0,888 Прекомерна реактивна енергија(соs<р<0,95) Kvaгh 1,776 Обрачунска снага kw 29,550 Активна енергија: За потрошаче са једнотарифним мерењем kwh 2, Широка потрошња За потрошаче са двотарифним мерењем kwh За потрошаче са управљаном потрошњом kwh виши 2,692 нижи 0,673 виши 2,288 нижи 0,572 i 4. Јавно осветљење Активна енергија kwh 2,237 Предложени ценовник се може прихватити, пошто се на основу свега напред наведеног може сматрати да је урађен у складу са прописаном методологијом и тарифним системом. 24. децембар године 8

Број: 552!2009-Д-02 Датум: Привредно друштво за дистрибуцију електричне енергије "ЕЛЕКТРОСРБИЈА " Д.О.о. Краљево Слободан Михајловић, дире

Број: 552!2009-Д-02 Датум: Привредно друштво за дистрибуцију електричне енергије ЕЛЕКТРОСРБИЈА  Д.О.о. Краљево Слободан Михајловић, дире Број: 552!2009-Д-02 Датум: 14.12.2009. Привредно друштво за дистрибуцију електричне енергије "ЕЛЕКТРОСРБИЈА " Д.О.о. Краљево Слободан Михајловић, директор Димитрија Туцовића бр. 5 36000 Краљево Поштовани,

Више

Број: ЗЗЗ/2011-Д-02 Датум: ,-". ЈП "Елгас", Сента Шпире Мећаша Сента Поштовани, у прилогу Вам достављамо Мишљење на Предлог одлуке

Број: ЗЗЗ/2011-Д-02 Датум: ,-. ЈП Елгас, Сента Шпире Мећаша Сента Поштовани, у прилогу Вам достављамо Мишљење на Предлог одлуке Број: ЗЗЗ/2011-Д-02 Датум: 13.09.2011.,-". ЈП "Елгас", Сента Шпире Мећаша 37 24400 Сента Поштовани, у прилогу Вам достављамо Мишљење на Предлог одлуке о утврђивању цена за приступ и коришћење система за

Више

Број: 18/2009-D-02ILt Датум: АГЕНЦИЈА РЕПУБЛИКЕ ~RS зо ЕНЕРГЕТИКУ СРБИЈЕ ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ IIСРБИЈАГ АС" НОВИ САД Душан Бајатовић, генерални

Број: 18/2009-D-02ILt Датум: АГЕНЦИЈА РЕПУБЛИКЕ ~RS зо ЕНЕРГЕТИКУ СРБИЈЕ ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ IIСРБИЈАГ АС НОВИ САД Душан Бајатовић, генерални Број: 18/2009-D-02ILt Датум: 29.01.2009. АГЕНЦИЈА РЕПУБЛИКЕ ~RS зо ЕНЕРГЕТИКУ СРБИЈЕ ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ IIСРБИЈАГ АС" НОВИ САД Душан Бајатовић, генерални директор Народног Фронта 12 21000 Нови Сад факс: 021/481

Више

Број: 749/ /з Датум: RS АГЕНЦИЈА за ЕНЕРГЕТИКУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ "Гас - Феромонт" а. Д., Стара Пазова Бранка Радичевића Ст

Број: 749/ /з Датум: RS АГЕНЦИЈА за ЕНЕРГЕТИКУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ Гас - Феромонт а. Д., Стара Пазова Бранка Радичевића Ст Број: 749/2008-0-02/з Датум: 04.02.2009. RS АГЕНЦИЈА за ЕНЕРГЕТИКУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ "Гас - Феромонт" а. Д., Стара Пазова Бранка Радичевића 67 22300 Стара Пазова Поштовани, у прилогу Вам достављамо Мишљење

Више

_MetodologijaGASDistribucijaIzmena

_MetodologijaGASDistribucijaIzmena На основу члана 15, а у вези са чланом 36. Закона о енергетици ( Службени гласник РС, број 84/04) и члана 12. Статута Агенције за енергетику Републике Србије ( Службени гласник РС, број 52/05), Савет Агенције

Више

Број: 351!2011-Д-02 Датум: ДЈКП "Полет",Лландиште Обилићева Пландиште Поштовани, у прилогу Вам достављамо Мишљење на Предлог одлу

Број: 351!2011-Д-02 Датум: ДЈКП Полет,Лландиште Обилићева Пландиште Поштовани, у прилогу Вам достављамо Мишљење на Предлог одлу Број: 351!2011-Д-02 Датум: 13.09.2011. ДЈКП "Полет",Лландиште Обилићева 15 26360 Пландиште Поштовани, у прилогу Вам достављамо Мишљење на Предлог одлуке о утврђивању цена за приступ и коришћење система

Више

~RS Број: 771/ /2.. Датум: АГЕНЦИЈА за ЕНЕРГЕТИКУ ; РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЈКП "Стандард", Ада 8. октобра Ада Поштовани, у прило

~RS Број: 771/ /2.. Датум: АГЕНЦИЈА за ЕНЕРГЕТИКУ ; РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЈКП Стандард, Ада 8. октобра Ада Поштовани, у прило ~RS Број: 771/2008-0-02/2.. Датум: 29.01.2009. АГЕНЦИЈА за ЕНЕРГЕТИКУ ; РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЈКП "Стандард", Ада 8. октобра 1 24430 Ада Поштовани, у прилогу Вам достављамо Мишљење на Предлог одлуке о утврђивању

Више

На основу члана 39. став 1. и члана 92. став 1, енергетици ("Службени гласник РС", број 145/14), у вези са чланом 88. став 3. тачка 1) Закона о Савет

На основу члана 39. став 1. и члана 92. став 1, енергетици (Службени гласник РС, број 145/14), у вези са чланом 88. став 3. тачка 1) Закона о Савет На основу члана 39. став 1. и члана 92. став 1, енергетици ("Службени гласник РС", број 145/14), у вези са чланом 88. став 3. тачка 1) Закона о Савет Агенције за енергетику Републике Србије, на 379. седници

Више

Број: З44/2011-Д-02 Датум: Роцгас" а.д., Бачка Топола Маршала Тита број 1 Бачка Топола Поштовани, у прилогу Вам достављамо Мишљење на Пред

Број: З44/2011-Д-02 Датум: Роцгас а.д., Бачка Топола Маршала Тита број 1 Бачка Топола Поштовани, у прилогу Вам достављамо Мишљење на Пред Број: З44/2011-Д-02 Датум: 13.09.2011..Роцгас" а.д., Бачка Топола Маршала Тита број 1 Бачка Топола Поштовани, у прилогу Вам достављамо Мишљење на Предлог одлуке о утврђивању цена за обрачун природног гаса

Више

IzmenaMetNafta

IzmenaMetNafta На основу члана 15, а у вези са чланом 36. Закона о енергетици ( Службени гласник РС, број 84/04) и члана 12. Статута Агенције за енергетику Републике Србије ( Службени гласник РС, број 52/05), Савет Агенције

Више

Број: 301/2011-Д-02l1 Датум: "YUGOROSGAZ" а.д., Београд Господин Владимир В. КОЛДИН, извршни директор Змај Јовина 8-1О Београд факс:

Број: 301/2011-Д-02l1 Датум: YUGOROSGAZ а.д., Београд Господин Владимир В. КОЛДИН, извршни директор Змај Јовина 8-1О Београд факс: Број: 301/2011-Д-02l1 Датум: 13.09.2011. "YUGOROSGAZ" а.д., Београд Господин Владимир В. КОЛДИН, извршни директор Змај Јовина 8-1О 11000 Београд факс: 011/321 6688 Поштовани, у прилогу Вам достављамо Мишљење

Више

Број: 15/ Датум: "гас - Феромонт" а.д., Стара Пазова Бранка Радичевића Стара Пазова Поштовани, у прилогу Вам достављамо

Број: 15/ Датум: гас - Феромонт а.д., Стара Пазова Бранка Радичевића Стара Пазова Поштовани, у прилогу Вам достављамо Број: 15/2011-0-02 Датум: 21.03.2011. "гас - Феромонт" а.д., Стара Пазова Бранка Радичевића 67 23 300 Стара Пазова Поштовани, у прилогу Вам достављамо Мишљење на предлог Одлуке о утврђивању цена за приступ

Више

Број: З Д-02 Датум: ЈП "Гас - Рума", Рума ЈНА Рума Поштовани, у прилогу Вам достављамо Мишљење на Предлог одлуке о утврђи

Број: З Д-02 Датум: ЈП Гас - Рума, Рума ЈНА Рума Поштовани, у прилогу Вам достављамо Мишљење на Предлог одлуке о утврђи Број: З2212011-Д-02 Датум: 13.09.2011. ЈП "Гас - Рума", Рума ЈНА 136 22400 Рума Поштовани, у прилогу Вам достављамо Мишљење на Предлог одлуке о утврђивању цена за приступ и коришћење система за дистрибуцију

Више

Број: З46!2011-Д-02 Датум: Друштво за изградњу и оцржавэње гасовода и дистрибуцију гаса.беогас" д.о.о. Београд Ратка Мигревића 165а

Број: З46!2011-Д-02 Датум: Друштво за изградњу и оцржавэње гасовода и дистрибуцију гаса.беогас д.о.о. Београд Ратка Мигревића 165а Број: З46!2011-Д-02 Датум: 13.09.2011. Друштво за изградњу и оцржавэње гасовода и дистрибуцију гаса.беогас" д.о.о. Београд Ратка Мигревића 165а 11000 Београд Поштовани, у прилогу Вам достављамо Мишљење

Више

Број: 438/201 злоз Датум: АГЕНЦИЈА РЕПУБЛИКЕ RS за ЕНЕРГЕТИКУ СРБИЈЕ ПРИВРЕДНО ДРУШТВО "ЈУГОИСТОК", НИШ Игор Новаковић, директор Булевар д

Број: 438/201 злоз Датум: АГЕНЦИЈА РЕПУБЛИКЕ RS за ЕНЕРГЕТИКУ СРБИЈЕ ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЈУГОИСТОК, НИШ Игор Новаковић, директор Булевар д Број: 438/201 злоз Датум: 16.07.2013. АГЕНЦИЈА РЕПУБЛИКЕ RS за ЕНЕРГЕТИКУ СРБИЈЕ ПРИВРЕДНО ДРУШТВО "ЈУГОИСТОК", НИШ Игор Новаковић, директор Булевар др Зорана Ђинђића 46а 18000 Ниш Поштовани, У прилогу

Више

Број: 764/2008-О-02/2.. Датум: АГЕНЦИЈА РЕПУБЛИКЕ RS за ЕНЕРГЕТИКУ СРБИЈЕ ДП "Грејање" 3рењанин Панчевачка бб рењанин Поштовани,. у

Број: 764/2008-О-02/2.. Датум: АГЕНЦИЈА РЕПУБЛИКЕ RS за ЕНЕРГЕТИКУ СРБИЈЕ ДП Грејање 3рењанин Панчевачка бб рењанин Поштовани,. у Број: 764/2008-О-02/2.. Датум: 29.01.2009. АГЕНЦИЈА РЕПУБЛИКЕ RS за ЕНЕРГЕТИКУ СРБИЈЕ ДП "Грејање" 3рењанин Панчевачка бб 23000 3рењанин Поштовани,. у прилогу Вам достављамо Мишљење на Предлог одлуке о

Више

Metodologija javno snabdevanje GAS SG 93-12

Metodologija javno snabdevanje GAS SG 93-12 На основу члана 46. став 1. тачка 1) подтачка (2) и став 2. тачка 3) истог члана, члана 67. став 2, a у вези са чланом 37. став 1. Закона о енергетици ( Службени гласник РС, бр. 57/11 и 80/11 - исправка),

Више

Na osnovu člana 43 stav 4 tačka 2 Zakona o energetici (''Službeni list CG'', broj 5/16 i 51/17) i člana 12 stav 1 tačka 1 Statuta Regulatorne agencije

Na osnovu člana 43 stav 4 tačka 2 Zakona o energetici (''Službeni list CG'', broj 5/16 i 51/17) i člana 12 stav 1 tačka 1 Statuta Regulatorne agencije Na osnovu člana 43 stav 4 tačka 2 Zakona o energetici (''Službeni list CG'', broj 5/16 i 51/17) i člana 12 stav 1 tačka 1 Statuta Regulatorne agencije za energetiku (''Službeni list CG'', broj 36/17),

Више

Metodologija distribucija EE SG pdf

Metodologija distribucija EE SG pdf На основу члана 46. став 1. тачка 1) подтачка (4) и став 2. тачка 3) истог члана, члана 67. став 2, а у вези са чланом 37. став 1. Закона о енергетици ( Службени гласник РС, бр. 57/11, 80/11 исправка и

Више

IZVEŠTAJ O REVIZIJI FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA GODINU JKP GRADSKO SAOBRAĆAJNO PREDUZEĆE BEOGRAD, BEOGRAD BEOGRAD, MAJ GODINE

IZVEŠTAJ O REVIZIJI FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA GODINU JKP GRADSKO SAOBRAĆAJNO PREDUZEĆE BEOGRAD, BEOGRAD BEOGRAD, MAJ GODINE IZVEŠTAJ O REVIZIJI FINANSIJSKIH IZVEŠTAJA ZA 2016. GODINU JKP GRADSKO SAOBRAĆAJNO PREDUZEĆE BEOGRAD, BEOGRAD BEOGRAD, MAJ 2017. GODINE Izveštaj nezavisnog revizora vlasnicima društva JKP GRADSKO SAOBRAĆAJNO

Више

ЈП СРБИЈАГАС НОВИ САД ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА Финансијски извештаји 31. децембар године Београд, године

ЈП СРБИЈАГАС НОВИ САД ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА Финансијски извештаји 31. децембар године Београд, године ЈП СРБИЈАГАС НОВИ САД ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА Финансијски извештаји 31. децембар 2015. године Београд, 2016. године САДРЖАЈ ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА-------------------------------------------------------1-4

Више

Dokument u pravilnom formatu

Dokument u pravilnom formatu Dispozitiv Odluke objavljen u Službenom glasniku BiH broj 104/11, od 28.12.2011. Na osnovu čl. 4.2 i 4.8, Zakona o prijenosu, regulatoru i operatoru sistema električne energije u Bosni i Hercegovini (

Више

Microsoft Word - 1 Pravilnik

Microsoft Word - 1 Pravilnik РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКУ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ ТРЕБИЊЕ REGULATORNA KOMISIJA ZA ENERGETIKU REPUBLIKE SRPSKE TREBINJE ПРАВИЛНИК О ТАРИФНОЈ МЕТОДОЛОГИЈИ И ТАРИФНОМ СИСТЕМУ ЗА ТРАНСПОРТ И СКЛАДИШТЕЊЕ

Више

З А К О Н О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ПОРЕЗУ НА ДОБИТ ПРАВНИХ ЛИЦА Члан 1. У Закону о порезу на добит правних лица ( Службени гласник РС, бр. 25/01

З А К О Н О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ПОРЕЗУ НА ДОБИТ ПРАВНИХ ЛИЦА Члан 1. У Закону о порезу на добит правних лица ( Службени гласник РС, бр. 25/01 З А К О Н О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ПОРЕЗУ НА ДОБИТ ПРАВНИХ ЛИЦА Члан 1. У Закону о порезу на добит правних лица ( Службени гласник РС, бр. 25/01, 80/02, 80/02-др. закон, 43/03, 84/04, 18/10, 101/11,

Више

1 I Основни стутусни подаци Пословно име јавног предузећа је: Јавно предузеће Електропривреда Србије", Београд. Скраћено пословно име је: ЈП ЕПС, Беог

1 I Основни стутусни подаци Пословно име јавног предузећа је: Јавно предузеће Електропривреда Србије, Београд. Скраћено пословно име је: ЈП ЕПС, Беог 1 I Основни стутусни подаци Пословно име јавног предузећа је: Јавно предузеће Електропривреда Србије", Београд. Скраћено пословно име је: ЈП ЕПС, Београд. Седиште је у Београду, Улица Царице Милице број

Више

novi logo mg

novi logo mg РЕПУБЛИКА СРПСКА Агенција за осигурање Републике Српске Бања Лука Бана Милосављевића 8/II e-mail: kabinet@azors.rs.ba; www.azors.rs.ba тел/факс: +387 51 228-910, 228-920 REPUBLIC OF SRPSKA The Insurance

Више

Број: 428/201 О-О-02 Датум: ЈП "ТРАНСНАФТА" ПАНЧЕВО #III MT~' ~.. "\ ПАНЧЕВО.. Змај Јовина 1 В. ~l. 1D~:J I,-с!, ',;"1 Ј lfpиjw Ј ~--~}- t

Број: 428/201 О-О-02 Датум: ЈП ТРАНСНАФТА ПАНЧЕВО #III MT~' ~.. \ ПАНЧЕВО.. Змај Јовина 1 В. ~l. 1D~:J I,-с!, ',;1 Ј lfpиjw Ј ~--~}- t Број: 428/201 О-О-02 Датум: 13.12.2010. ЈП "ТРАНСНАФТА" ПАНЧЕВО #III MT~' ~.. "\ ПАНЧЕВО.. Змај Јовина 1 В. ~l. 1D~:J I,-с!, ',;"1 Ј lfpиjw Ј ~--~}- t. - - оз'1 Поштовани, у прилогу Вам достављамо Мишљење

Више

На основу члана 46. став 1. тачка 7) и члана 67. став 1, а у вези са чланом 37. став 1. и чланом 64. став 2. тачка 1) Закона о енергетици ("Службени г

На основу члана 46. став 1. тачка 7) и члана 67. став 1, а у вези са чланом 37. став 1. и чланом 64. став 2. тачка 1) Закона о енергетици (Службени г На основу члана 46. став 1. тачка 7) и члана 67. став 1, а у вези са чланом 37. став 1. и чланом 64. став 2. тачка 1) Закона о енергетици ("Службени гласник РС", бр. 57/11, 80/11 - исправка, 93/12 и 124/12),

Више

Pravilnik o sadržaju poreskog bilansa i drugim pitanjima od značaja za način utvrđivanja poreza na dohodak građana na prihode od samostalne delatnosti

Pravilnik o sadržaju poreskog bilansa i drugim pitanjima od značaja za način utvrđivanja poreza na dohodak građana na prihode od samostalne delatnosti Pravilnik o sadržaju poreskog bilansa i drugim pitanjima od značaja za način utvrđivanja poreza na dohodak građana na prihode od samostalne delatnosti Pravilnik je objavljen u "Službenom glasniku RS",

Више

Obrazac BB-PO-L-AD/08 Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa izdavanjem i trgo

Obrazac BB-PO-L-AD/08 Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa izdavanjem i trgo Obrazac BB-PO-L-AD/08 Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa izdavanjem i trgovinom izdatih hartija od vrednosti, u skladu sa Zakonom,

Више

Obrazac

Obrazac racun P O Z I C I J A Napomena broj Tekuca godina - u hiljadama dinara I z n o s Prethodna godina 1 2 3 4 5 6 5. Porez na dodatu vrednost i aktivna vremenska 27 i 28 osim 288 razgranicenja 020 4364 5115

Више

LISTA POTREBNIH PODATAKA

LISTA POTREBNIH PODATAKA ЈП СРБИЈАГАС НОВИ САД ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА Консолидовани финансијски извештаји 31. децембар 2013. године Београд, 2014. године САДРЖАЈ ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА -------------------------------------------------------

Више

РЕГИСТАР ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА Број: ФИН 50286/2016 Датум: ПОТВРДА О ЈАВНОМ ОБЈАВЉИВАЊУ РЕДОВНОГ ГОДИШЊЕГ ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА И ДОКУМЕ

РЕГИСТАР ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА Број: ФИН 50286/2016 Датум: ПОТВРДА О ЈАВНОМ ОБЈАВЉИВАЊУ РЕДОВНОГ ГОДИШЊЕГ ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА И ДОКУМЕ РЕГИСТАР ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА Број: ФИН 50286/2016 Датум: 20.04.2016. ПОТВРДА О ЈАВНОМ ОБЈАВЉИВАЊУ РЕДОВНОГ ГОДИШЊЕГ ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА И ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2015. ДО 31.12.2015. за

Више

Образац 12 ЈП САВА ЦЕНТАР ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА За период од до 31.12

Образац 12 ЈП САВА ЦЕНТАР ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА За период од до 31.12 Образац 12 ЈП САВА ЦЕНТАР ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА За период од 01.01.2018. до 31.12.2018. године Београд,24.01.2019.године I ОСНОВНИ СТАТУСНИ

Више

PREDLOG ZAKON O IZMENAMA ZAKONA O FINANSIRANJU LOKALNE SAMOUPRAVE Član 1. U Zakonu o finansiranju lokalne samouprave ( Službeni glasnik RS, br. 62/06,

PREDLOG ZAKON O IZMENAMA ZAKONA O FINANSIRANJU LOKALNE SAMOUPRAVE Član 1. U Zakonu o finansiranju lokalne samouprave ( Službeni glasnik RS, br. 62/06, PREDLOG ZAKON O IZMENAMA ZAKONA O FINANSIRANJU LOKALNE SAMOUPRAVE Član 1. U Zakonu o finansiranju lokalne samouprave ( Službeni glasnik RS, br. 6206, 4711, 9312, 9913, 12514 i 9515), u članu 35. stav 1.

Више

Medcinski fakultet u Kragujevcu,kao indirektni korisnik budzeta ,vodi racunovodstvo,sastavlja I podnosi finansijske izvestaje u skladu sa Zakonom o bu

Medcinski fakultet u Kragujevcu,kao indirektni korisnik budzeta ,vodi racunovodstvo,sastavlja I podnosi finansijske izvestaje u skladu sa Zakonom o bu УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ КРАГУЈЕВАЦ Дана: 25.02.2011 ИЗВЕШТАЈ О ФИНАНСИЈСКОМ ПОСЛОВАЊУ МЕДИЦИНСКОГ ФАКУЛТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ ЗА 2010. ГОДИНУ Медицински факултет у Крагујевцу, као индиректни

Више

- л о г о -

-  л   о   г   о  - На основу члана 12. став 1. тачка 2. Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању радне организације Новосадска топлана у Новом Саду као јавног предузећа ( Службени лист Града Новог Сада, број 47/16) и члана

Више

1 I Основни статусни подаци Пословно име јавног предузећа је: Јавно предузеће Електропривреда Србије", Београд. Скраћено пословно име је: ЈП ЕПС, Беог

1 I Основни статусни подаци Пословно име јавног предузећа је: Јавно предузеће Електропривреда Србије, Београд. Скраћено пословно име је: ЈП ЕПС, Беог 1 I Основни статусни подаци Пословно име јавног предузећа је: Јавно предузеће Електропривреда Србије", Београд. Скраћено пословно име је: ЈП ЕПС, Београд. Седиште је у Београду, Улица Царице Милице број

Више

OБРАЗАЦ ПРИЈАВЕ ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВАРТНИХ СРЕДСТАВА ЗА КУПОВИНУ ОПРЕМЕ У ГОДИНИ БРОЈ КОНКУРСА: / НАЗИВ ПРИВРЕДНОГ ДРУШТВА 1

OБРАЗАЦ ПРИЈАВЕ ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВАРТНИХ СРЕДСТАВА ЗА КУПОВИНУ ОПРЕМЕ У ГОДИНИ БРОЈ КОНКУРСА: / НАЗИВ ПРИВРЕДНОГ ДРУШТВА 1 OБРАЗАЦ ПРИЈАВЕ ЗА ДОДЕЛУ БЕСПОВАРТНИХ СРЕДСТАВА ЗА КУПОВИНУ ОПРЕМЕ У 2019. ГОДИНИ БРОЈ КОНКУРСА: 141-401-1157/2019-01 НАЗИВ ПРИВРЕДНОГ ДРУШТВА 1 РЕЗИМЕ ИНВЕСТИЦИОНОГ ПРОЈЕКТА: (укратко описати планирани

Више

ЈКП Паркинг сервис Чачак Измене и допуне Програма пословања за 2017.годину УВОДНА РАЗМАТРАЊА ЗА ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП ПАРКИНГ СЕРВИС

ЈКП Паркинг сервис Чачак Измене и допуне Програма пословања за 2017.годину УВОДНА РАЗМАТРАЊА ЗА ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП ПАРКИНГ СЕРВИС УВОДНА РАЗМАТРАЊА ЗА ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП ПАРКИНГ СЕРВИС ЧАЧАК ЗА 2017. ГОДИНУ Основни разлог за Измене и допуне Програма пословања за 2017. годину је АНЕКС I КОЛЕКТИВНОГ УГОВОРА ЗА ЈАВНА

Више

Dispozitiv Odluke objavljen u Službenom glasniku BiH broj 103/14, od Na osnovu čl. 4.2 i 4.8, Zakona o prijenosu, regulatoru i operatoru s

Dispozitiv Odluke objavljen u Službenom glasniku BiH broj 103/14, od Na osnovu čl. 4.2 i 4.8, Zakona o prijenosu, regulatoru i operatoru s Dispozitiv Odluke objavljen u Službenom glasniku BiH broj 103/14, od 30.12.2014. Na osnovu čl. 4.2 i 4.8, Zakona o prijenosu, regulatoru i operatoru sistema električne energije u Bosni i Hercegovini (

Више

Образац 12

Образац 12 Образац 12 Јавно комунално стамбено предузеће Топола ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА За период од 01.01.2019. до 31.03.2019. Топола, април 2019.

Више

Microsoft Word - Zaglavlje ЕПС srpski cir

Microsoft Word - Zaglavlje ЕПС  srpski cir JАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ, БЕОГРАД ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈИ ЗА ГОДИНУ ЗАВРШЕНУ 31. ДЕЦЕМБРА 2015. И ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА Руководству Jавног предузећа Електропривреда

Више

ЗАДАТАК ЗА ШКОЛСКО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ КЊИГОВОДСТВА 1. Активом предузеће се сматрају: a) залихе б) ревалоризационе резерве в) основна средства г) основни кап

ЗАДАТАК ЗА ШКОЛСКО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ КЊИГОВОДСТВА 1. Активом предузеће се сматрају: a) залихе б) ревалоризационе резерве в) основна средства г) основни кап ЗАДАТАК ЗА ШКОЛСКО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ КЊИГОВОДСТВА 1. Активом предузеће се сматрају: a) залихе б) ревалоризационе резерве в) основна средства г) основни капитал д) добитак 2. Контни оквир представља: a) списак

Више

МИНИСТАРСТВО РУДАРСТВА И ЕНЕРГЕТИКЕ

МИНИСТАРСТВО РУДАРСТВА И ЕНЕРГЕТИКЕ На основу члана 123. тачка 3. Устава Републике Србије, а у вези са Законoм о енергетици ( Службени гласник РС, број 84/04), Влада доноси УРЕДБУ О МЕРАМА ПОДСТИЦАЈА ЗА ПРОИЗВОДЊУ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ КОРИШЋЕЊЕМ

Више

ЛЕПЕНСКИ ВИР А.Д. ПЕЋИНЦИ ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА Финансијски извештаји 31. децембар године Београд, године

ЛЕПЕНСКИ ВИР А.Д. ПЕЋИНЦИ ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА Финансијски извештаји 31. децембар године Београд, године ЛЕПЕНСКИ ВИР А.Д. ПЕЋИНЦИ ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА Финансијски извештаји 31. децембар 2014. године Београд, 2017. године САДРЖАЈ ИЗВЕШТАЈ НЕЗАВИСНОГ РЕВИЗОРА -------------------------------------------------------

Више

ИНВЕСТИЦИЈА

ИНВЕСТИЦИЈА РЕПУБЛИКА СРБИЈА НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ ОПШТИНА БЕЧЕЈ ФИЛИЈАЛА Број: Датум: ПОСЛОДАВАЦ Број: Датум: ЗАХТЕВ СА БИЗНИС ПЛАНОМ ЗА ДОДЕЛУ СУБВЕНЦИJЕ ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ НЕЗАПОСЛЕНИХ ЛИЦА ИЗ КАТЕГОРИЈЕ

Више

Број: О-02 Датум: уц-tlcl4с1 : Д;I~ ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ IIТРАНСНАФТА", Панчево Генерални директор Срђан Михајловић ул. Змај Јовина 1

Број: О-02 Датум: уц-tlcl4с1 : Д;I~ ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ IIТРАНСНАФТА, Панчево Генерални директор Срђан Михајловић ул. Змај Јовина 1 Број: 29212011-О-02 Датум: 06.09.2011. уц-tlcl4с1 : Д;I~ ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ IIТРАНСНАФТА", Панчево Генерални директор Срђан Михајловић ул. Змај Јовина 1 26000 Панчево тел/фах: 013/ 335-864 Поштовани, у прилогу

Више

Na osnovu čl

Na osnovu čl Objavljeno u Službenom glasniku BiH broj 10/11, od 08.02.2011. Na temelju čl. 4.2 i 4.8, Zakona o prijenosu, regulatoru i operatoru sustava električne energije u Bosni i Hercegovini ( Službeni glasnik

Више

На основу члана 32. став 1. тачка 2) Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС, бр. 129/07), члана 77. и 78. Закона о буџетском систему ( Слу

На основу члана 32. став 1. тачка 2) Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС, бр. 129/07), члана 77. и 78. Закона о буџетском систему ( Слу На основу члана 32. став 1. тачка 2) Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС, бр. 129/07), члана 77. и 78. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11

Више

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ БИОКТОШ У Ж И Ц Е ПРВА ИЗМЕНА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА ЗА 2018.ГОДИНУ НАЗИВ: ЈКП "БИОКТОШ" АДРЕСА: УЖИЦЕ, ХЕРОЈА ЛУНА БР

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ БИОКТОШ У Ж И Ц Е ПРВА ИЗМЕНА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА ЗА 2018.ГОДИНУ НАЗИВ: ЈКП БИОКТОШ АДРЕСА: УЖИЦЕ, ХЕРОЈА ЛУНА БР ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ БИОКТОШ У Ж И Ц Е ПРВА ИЗМЕНА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА ЗА 2018.ГОДИНУ НАЗИВ: ЈКП "БИОКТОШ" АДРЕСА: УЖИЦЕ, ХЕРОЈА ЛУНА БР.2 КОНТАКТ ТЕЛЕФОН: 031/520-173 Е mail: jkpbioktos@gmail.com

Више

4 по основу накнада за заштиту животне средине у износу од 218,2 мил. дин. и по основу прихода од укидања резервисања за накнаде и друге бенефиције за

4 по основу накнада за заштиту животне средине у износу од 218,2 мил. дин. и по основу прихода од укидања резервисања за накнаде и друге бенефиције за 4 по основу накнада за заштиту животне средине у износу од 218,2 мил. дин. и по основу прихода од укидања резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених отпремнине и јубиларне награде у износу од

Више

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЛИСЈЕ НОВИ САД БРОЈ: /16-12 ДАНА: 24. маjа године НОВИ САД На основу члана 12. став 1. тачка 4. а у вези са чла

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЛИСЈЕ НОВИ САД БРОЈ: /16-12 ДАНА: 24. маjа године НОВИ САД На основу члана 12. став 1. тачка 4. а у вези са чла ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЛИСЈЕ НОВИ САД БРОЈ: 01-3273/16-12 ДАНА: 24. маjа 2013. године НОВИ САД На основу члана 12. став 1. тачка 4. а у вези са чланом 33. став 1. Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању

Више

BOSNA I HERCEGOVINA БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА Brčko distrikt BiH Брчко дистрикт БиХ SKUPŠTINA СКУПШТИНА BRČKO DISTRIKTA BiH БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ Mladena Magl

BOSNA I HERCEGOVINA БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА Brčko distrikt BiH Брчко дистрикт БиХ SKUPŠTINA СКУПШТИНА BRČKO DISTRIKTA BiH БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ Mladena Magl BOSNA I HERCEGOVINA БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА Brčko distrikt BiH Брчко дистрикт БиХ SKUPŠTINA СКУПШТИНА BRČKO DISTRIKTA BiH БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ Mladena Maglova 2, 76100 Brčko distrikt BiH, telefon i faks: 049/215-516

Више

Microsoft Word Trifni sistem doc

Microsoft Word Trifni sistem doc На основу члана 178. став 1. Закона о енергетици ( Службени гласник РС, бр. 57/11, 80/11-исправка и 93/12), члана 20. Закона о локалној самоуправи ( Сл. гласник Републике Србије, број 129/07), и члана

Више

novi logo mg

novi logo mg РЕПУБЛИКА СРПСКА Агенција за осигурање Републике Српске Бања Лука Бана Милосављевића 8/II e-mail:kabinet@azors.rs.ba; www.azors.rs.ba тел/факс: +387 51 228-910, 228-920 REPUBLIC OF SRPSKA The Insurance

Више

Obrazac BB-PO-L-AD/08 Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa izdavanjem i trgo

Obrazac BB-PO-L-AD/08 Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa izdavanjem i trgo Obrazac BB-PO-L-AD/08 Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa izdavanjem i trgovinom izdatih hartija od vrednosti, u skladu sa Zakonom,

Више

РЕПУБЛИКА СРПСКА ОПШТИНА ШАМАЦ JАВНА ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА РАДОСТ Обилићев вијенац бб, Шамац, тел: 054/ , Факс: 054/ ФИНАНСИЈСКИ ИЗ

РЕПУБЛИКА СРПСКА ОПШТИНА ШАМАЦ JАВНА ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА РАДОСТ Обилићев вијенац бб, Шамац, тел: 054/ , Факс: 054/ ФИНАНСИЈСКИ ИЗ РЕПУБЛИКА СРПСКА ОПШТИНА ШАМАЦ JАВНА ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА РАДОСТ Обилићев вијенац бб, 76230 Шамац, тел: 054/620-880, Факс: 054/ 620-882 ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЈЕШТАЈ ЗА ПЕРИОД 01.01.2018. - 31.12.2018. ГОДИНЕ

Више

_MetodologijaPrikljucakEEPreciscenTekst.pdf

_MetodologijaPrikljucakEEPreciscenTekst.pdf ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ МЕТОДОЛОГИЈЕ О КРИТЕРИЈУМИМА И НАЧИНУ ОДРЕЂИВАЊА ТРОШКОВА ПРИКЉУЧКА НА СИСТЕМ ЗА ПРЕНОС И ДИСТРИБУЦИЈУ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ Пречишћен текст обухвата: 1. Методологију о критеријумима и начину

Више

RADNA VERZIJA Na osnovu člana 15. i člana 16. stav 1. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona prečišćeni tekst ( Službene novine Zeničko-dobojskog ka

RADNA VERZIJA Na osnovu člana 15. i člana 16. stav 1. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona prečišćeni tekst ( Službene novine Zeničko-dobojskog ka RADNA VERZIJA Na osnovu člana 15. i člana 16. stav 1. Zakona o Vladi Zeničko-dobojskog kantona prečišćeni tekst ( Službene novine Zeničko-dobojskog kantona, broj: 7/10) i člana 36. stav (3) alineja prva

Више

412 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 20/ На основу члана 43. Закона о буџетском систему ( Сл. гласник РС бр. 54/2009, 73/2010, 101/201

412 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 20/ На основу члана 43. Закона о буџетском систему ( Сл. гласник РС бр. 54/2009, 73/2010, 101/201 412 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 20/2016 21.12.2016. 3. На основу члана 43. Закона о буџетском систему ( Сл. гласник РС бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 исправка, 108/2013,

Више

novi logo mg

novi logo mg REPUBLIKA SRPSKA Banja Luka Bana Milosavljevića 8/II e-mail: kabinet@azors.rs.ba; www.azors.rs.ba tel/faks: +387 51 228-910, 228-920 REPUBLIC OF SRPSKA The Insurance Agency of Republic of Srpska Banja

Више

BOSNA I HERCEGOVINA Brčko distrikt BiH SKUPŠTINA BRČKO DISTRIKTA BiH БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА Брчко дистрикт БиХ СКУПШТИНА БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ Mladena Magl

BOSNA I HERCEGOVINA Brčko distrikt BiH SKUPŠTINA BRČKO DISTRIKTA BiH БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА Брчко дистрикт БиХ СКУПШТИНА БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ Mladena Magl BOSNA I HERCEGOVINA Brčko distrikt BiH SKUPŠTINA BRČKO DISTRIKTA BiH БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА Брчко дистрикт БиХ СКУПШТИНА БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ Mladena Maglova 2, 76100 Brčko distrikt BiH, telefon i faks: 049/215-516

Више

Odluka i metodologija za prikljucak-elektricna energija

Odluka i metodologija za prikljucak-elektricna energija На основу члана 46. став 1. тачка 1) подтачка (9), става 2. тачка 3) истог члана, а у вези са чланом 132. став 3, и члана 45. став 1. Закона о енергетици ( Службени гласник РС, бр. 57/11 и 80/11- испр.),

Више

А

А Република Србија Аутономна Покрајина Војводина ГРАД КИКИНДА Комисија за јавну набавку Број: V-404-1/2016-56 Дана: 01.09.2016. године К и к и н д а На основу члана 63. Закона о јавним набавкама («Сл. гласник

Више

Bosna i Hercegovina Бocна и Χерцеговина DRŽAVNA REGULATORNA KOMISIJA ДРЖАВНА РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ZA ELEKTRIČNU ENERGIJU ЗА ЕЛЕКТРИЧНУ ЕНЕРГИЈУ LICENC

Bosna i Hercegovina Бocна и Χерцеговина DRŽAVNA REGULATORNA KOMISIJA ДРЖАВНА РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ZA ELEKTRIČNU ENERGIJU ЗА ЕЛЕКТРИЧНУ ЕНЕРГИЈУ LICENC Bosna i Hercegovina Бocна и Χерцеговина DRŽAVNA REGULATORNA KOMISIJA ДРЖАВНА РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ZA ELEKTRIČNU ENERGIJU ЗА ЕЛЕКТРИЧНУ ЕНЕРГИЈУ LICENCA ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI DISTRIBUCIJE ELEKTRIČNE

Више

Obrazac BB-PO-L-AD/08 Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa izdavanjem i trgo

Obrazac BB-PO-L-AD/08 Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa izdavanjem i trgo Obrazac BB-PO-L-AD/08 Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa izdavanjem i trgovinom izdatih hartija od vrednosti, u skladu sa Zakonom,

Више

Untitled-1

Untitled-1 Попуњава правно лице - предузетник Матични број 07096364 Шифра делатности 2540 ПИБ 101493890 Назив HOLDING KORPORACIJA ZA METALOPRERADU, OSNIVANJE, FINANSIRANJE I UPRAVLJANJE KRUŠIK AD VALJEVO Седиште

Више

Фебруар 2018

Фебруар 2018 Фебруар 2018 СТАТИСТИЧКИ БИЛТЕН Фебруар 2018 НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ Београд, Краља Петра 12 Тел. 011/3027-100 Београд, Немањина 17 Тел. 011/333-8000 www.nbs.rs ISSN 1451-6349 Садржај Преглед текућих кретања..................................................

Више

ISSN LIST GRADA BEOGRADA Година LXIII Број јун године Цена 265 динара Скупштина Града Београда је на седници одржаној

ISSN LIST GRADA BEOGRADA Година LXIII Број јун године Цена 265 динара Скупштина Града Београда је на седници одржаној ISSN 0350-4727 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Година LXIII Број 51 25. јун 2019. године Цена 265 динара Скупштина Града Београда је на седници одржаној 25. јуна 2019. године, на основу члана 12. став 1.

Више

RVNC_INFORMATOR

RVNC_INFORMATOR Obrazac BB-PO-L-AD/08 Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa izdavanjem i trgovinom izdatih hartija od vrednosti, u skladu sa Zakonom,

Више

Imotska 1, Beograd Telefon: Telefon: OPŠTINA NOVI KNEŽEVAC KRALJA PETRA I KARAĐOR

Imotska 1, Beograd Telefon: Telefon: OPŠTINA NOVI KNEŽEVAC KRALJA PETRA I KARAĐOR Imotska 1, 11040 Beograd Telefon: 381 11 30 98 198 Telefon: 381 11 30 98 199 E-mail: office@finodit.co.rs OPŠTINA NOVI KNEŽEVAC KRALJA PETRA I KARAĐORĐEVIĆA 1 NOVI KNEŽEVAC Skupštini opštine Novi Kneževac

Више

Microsoft Word - CIJELI PLAN 2015

Microsoft Word - CIJELI PLAN 2015 Број: Датум: МХ ''ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА РС'' МП а.д. Требиње ЗЕДП ''ЕЛЕКТРО-БИЈЕЉИНА'' а.д. БИЈЕЉИНА ПЛАН ПОСЛОВАЊА за 2015. годину - ПРИЈЕДЛОГ Бијељина март, 2015. 0 С А Д Р Ж А Ј УВОДНА РАЗМАТРАЊА МЈЕРЕ ЗЕДП

Више

OPĆI PODACI Opis Sadržaj Registarski broj emitenta u registru kod Komisije: 1. PODACI O IDENTITETU EMITENTA Punu i skraćenu firmu emitenta Bihaćka piv

OPĆI PODACI Opis Sadržaj Registarski broj emitenta u registru kod Komisije: 1. PODACI O IDENTITETU EMITENTA Punu i skraćenu firmu emitenta Bihaćka piv OPĆI PODACI Opis Sadržaj Registarski broj emitenta u registru kod Komisije: 1. PODACI O IDENTITETU EMITENTA Punu i skraćenu firmu emitenta Bihaćka pivovara d.d. Bihać Puna adresa (poštanski broj, mjesto,

Више

- UPUTSTVO ZA IZRADU I NAČIN DOSTAVE PROJEKCIJE POSLOVANJA DRUŠTVA ZA FAKTORING Sarajevo, mart / ožujak godine

- UPUTSTVO ZA IZRADU I NAČIN DOSTAVE PROJEKCIJE POSLOVANJA DRUŠTVA ZA FAKTORING Sarajevo, mart / ožujak godine - UPUTSTVO ZA IZRADU I NAČIN DOSTAVE PROJEKCIJE POSLOVANJA DRUŠTVA ZA FAKTORING Sarajevo, mart / ožujak 2019. godine Na temelju čl. 5. stav (1) tačka h) i 23. stav (1) tačka d) Zakona o Agenciji za bankarstvo

Више

Microsoft Word - RI doc

Microsoft Word - RI doc ГЛAВНА СЛУЖБА ЗА РЕВИЗИЈУ ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 78000 Бања Лука, Бранка Загорца 2 Република Српска, БиХ Тел: +387 (0 ) 51 / 211 286 Факс:+387 (0)51 / 211 312 e-mail: revizija@gsr-rs.org Извјештај

Више

JAVNO PRIVATNO PARTNERSTVO/KONCESIJA ODELJENJE ZA STRATEŠKO PLANIRANJE, RAZVOJ I ANALIZE

JAVNO PRIVATNO PARTNERSTVO/KONCESIJA ODELJENJE ZA STRATEŠKO PLANIRANJE, RAZVOJ I ANALIZE JAVNO PRIVATNO PARTNERSTVO/KONCESIJA ODELJENJE ZA STRATEŠKO PLANIRANJE, RAZVOJ I ANALIZE investicije@pks.rs 2 MAPA KORAKA JPP/KONCESIJA 3 1. POJAM JAVNO-PRIVATNO PARTNERSTVO (JPP) Javno-privatno partnerstvo

Више

Obrazac BB-PO-L-AD/08 Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa izdavanjem i trgo

Obrazac BB-PO-L-AD/08 Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa izdavanjem i trgo Obrazac BB-PO-L-AD/08 Za istinitost podataka u ovom Informatoru o izdavaocu i drugim oblicima javnog oglašavanja Izdavaoca u vezi sa izdavanjem i trgovinom izdatih hartija od vrednosti, u skladu sa Zakonom,

Више

Microsoft Word - uputstvo_ulaganje_

Microsoft Word - uputstvo_ulaganje_ На основу члана 10. став 6. Закона о друштвима за осигурање ( Службени гласник Републике Српске број: 17/05, 01/06 и 64/06), члана. Статута Агенције за осигурање Републике Српске ( Службени гласник Републике

Више

ГЛAВНА СЛУЖБА ЗА РЕВИЗИЈУ ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ Бања Лука, Вука Караџића 4 Република Српска, БиХ Тел: +387(0)51/ Факс:+387(0)51

ГЛAВНА СЛУЖБА ЗА РЕВИЗИЈУ ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ Бања Лука, Вука Караџића 4 Република Српска, БиХ Тел: +387(0)51/ Факс:+387(0)51 ГЛAВНА СЛУЖБА ЗА РЕВИЗИЈУ ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 78000 Бања Лука, Вука Караџића 4 Република Српска, БиХ Тел: +387(0)51/247-408 Факс:+387(0)51/247-497 e-mail: revizija@gsr-rs.org Извјештај о статусу

Више

IZVRŠNI ODBOR Broj: 265/15 Objavljivanje podataka i informacija MARFIN banke a.d. Beograd godine

IZVRŠNI ODBOR Broj: 265/15 Objavljivanje podataka i informacija MARFIN banke a.d. Beograd godine IZVRŠNI ODBOR Broj: 265/15 Objavljivanje podataka i informacija MARFIN banke a.d. Beograd 30.06.2015. godine Marfin Banka a.d. Beograd (u daljem tekstu: Banka) u skladu sa Odlukom o objavljivanju podataka

Више

ГЛAВНА СЛУЖБА ЗА РЕВИЗИЈУ ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ Бања Лука, Вука Караџића 4 Република Српска, БиХ Тел: +387(0)51/ Факс:+387(0)51

ГЛAВНА СЛУЖБА ЗА РЕВИЗИЈУ ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ Бања Лука, Вука Караџића 4 Република Српска, БиХ Тел: +387(0)51/ Факс:+387(0)51 ГЛAВНА СЛУЖБА ЗА РЕВИЗИЈУ ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 78000 Бања Лука, Вука Караџића 4 Република Српска, БиХ Тел: +387(0)51/247-408 Факс:+387(0)51/247-497 e-mail: revizija@gsr-rs.org Извјештај о статусу

Више

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ПОСЛЕРЕВИЗИОНИ ИЗВЕШТАЈ О МЕРАМА ИСПРАВЉАЊА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ НАША РАДОСТ СУРДУЛИЦА Број: /

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ПОСЛЕРЕВИЗИОНИ ИЗВЕШТАЈ О МЕРАМА ИСПРАВЉАЊА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ НАША РАДОСТ СУРДУЛИЦА Број: / РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДРЖАВНА РЕВИЗОРСКА ИНСТИТУЦИЈА ПОСЛЕРЕВИЗИОНИ ИЗВЕШТАЈ О МЕРАМА ИСПРАВЉАЊА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ НАША РАДОСТ СУРДУЛИЦА Број: 400-1451/2018-04 Београд, 19.3.2019. године САДРЖАЈ: 1. УВОД...

Више

Obrazac_OEI-PD xls

Obrazac_OEI-PD xls OPĆI PODACI Tabela A Registarski broj emitenta u registru kod Komisije: 1. PODACI O IDENTITETU EMITENTA Puna i skraćena firma emitenta Puna adresa (poštanski broj, mjesto, ulica i broj) Broj telefona i

Више

ГЛAВНА СЛУЖБА ЗА РЕВИЗИЈУ ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ Бања Лука, Вука Караџића 4 Република Српска, БиХ Тел: +387(0)51/ Факс:+387(0)51

ГЛAВНА СЛУЖБА ЗА РЕВИЗИЈУ ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ Бања Лука, Вука Караџића 4 Република Српска, БиХ Тел: +387(0)51/ Факс:+387(0)51 ГЛAВНА СЛУЖБА ЗА РЕВИЗИЈУ ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 78000 Бања Лука, Вука Караџића 4 Република Српска, БиХ Тел: +387(0)51/247-408 Факс:+387(0)51/247-497 e-mail: revizija@gsr-rs.org Извјештај о статусу

Више

Na osnovu člana 34. stav 3. Zakona o energetici ( "Službeni glasnik RS", broj 145/14), Ministar rudarstva i energetike donosi Pravilnik o energetskoj

Na osnovu člana 34. stav 3. Zakona o energetici ( Službeni glasnik RS, broj 145/14), Ministar rudarstva i energetike donosi Pravilnik o energetskoj Na osnovu člana 34. stav 3. Zakona o energetici ( "Službeni glasnik RS", broj 145/14), Ministar rudarstva i energetike donosi Pravilnik o energetskoj dozvoli Pravilnik je objavljen u "Službenom glasniku

Више

МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ОБРАЧУНАВАЊЕ ТРОШКОВА ПРИКЉУЧЕЊА НА МРЕЖУ

МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ОБРАЧУНАВАЊЕ ТРОШКОВА ПРИКЉУЧЕЊА НА МРЕЖУ РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКУ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ ТРЕБИЊЕ REGULATORNA KOMISIJA ZA ENERGETIKU REPUBLIKE SRPSKE TREBINJE ПРАВИЛНИК O МЕТОДОЛОГИЈИ ЗА ОБРАЧУНАВАЊЕ ТРОШКОВА ПРИКЉУЧЕЊА НА ДИСТРИБУТИВНИ ИЛИ

Више

UŠTEDA U POTROŠNJI GORIVA I EL.ENERGIJE U SISTEMIMA DALJINSKOG GREJANJA SAVING IN EXPENDITURE OF FUEL AND ELECTRIC ENERGY IN DISTRICT HEATING SYSTEM

UŠTEDA U POTROŠNJI  GORIVA I EL.ENERGIJE U SISTEMIMA DALJINSKOG GREJANJA  SAVING IN EXPENDITURE OF FUEL AND ELECTRIC ENERGY IN DISTRICT HEATING SYSTEM UŠTEDA U POTROŠNJI GORIVA I EL. ENERGIJE U SISTEMIMA DALJINSKOG GREJANJA SAVING IN EXPENDITURE OF FUEL AND ELECTRIC ENERGY IN DISTRICT HEATING SYSTEMS Autor: Dragan Šoškić, dipl.maš.ing, JP Toplifikacija,Lazarevac,

Више

Na osnovu člana 43 stav 1 tačka 1 alineja 1 Zakona o energetici (''Službeni list CG'', br. 5/16 i 51/17) i člana 12 stav 1 tačka 1 Statuta Regulatorne

Na osnovu člana 43 stav 1 tačka 1 alineja 1 Zakona o energetici (''Službeni list CG'', br. 5/16 i 51/17) i člana 12 stav 1 tačka 1 Statuta Regulatorne Na osnovu člana 43 stav 1 tačka 1 alineja 1 Zakona o energetici (''Službeni list CG'', br. 5/16 i 51/17) i člana 12 stav 1 tačka 1 Statuta Regulatorne agencije za energetiku (''Službeni list CG'', broj

Више

Јун 2017

Јун 2017 Јун 2017 СТАТИСТИЧКИ БИЛТЕН Јун 2017 НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ Београд, Краља Петра 12 Тел. 011/3027-100 Београд, Немањина 17 Тел. 011/333-8000 www.nbs.rs ISSN 1451-6349 Садржај Преглед текућих кретања..................................................

Више

Предузеће: ЈЕП "Топлана Матични број: Образац 1. БИЛАНС УСПЕХА у периоду Р. Бр. ПОЗИЦИЈА АОП године године Реализац

Предузеће: ЈЕП Топлана Матични број: Образац 1. БИЛАНС УСПЕХА у периоду Р. Бр. ПОЗИЦИЈА АОП године године Реализац Предузеће: ЈЕП "Топлана Матични број: 070859 Образац 1. БИЛАНС УСПЕХА у периоду Р. Бр. ПОЗИЦИЈА АОП 01.07.2014. године - 30.09.2014. године Реализација у 01.01-31.12.2013. Предходна Планирано за 01.01.-

Више

Предузеће: ЈЕП "Топлана Матични број: Образац 1. БИЛАНС УСПЕХА у периоду Р. Бр. ПОЗИЦИЈА АОП године године Реализац

Предузеће: ЈЕП Топлана Матични број: Образац 1. БИЛАНС УСПЕХА у периоду Р. Бр. ПОЗИЦИЈА АОП године године Реализац Предузеће: ЈЕП "Топлана Матични број: 07190859 Образац 1. БИЛАНС УСПЕХА у периоду Р. Бр. ПОЗИЦИЈА АОП 01.10.2014. године - 31.12.2014. године Реализација у 01.01-31.12.2013. Предходна година Планирано

Више

broj 063.indd

broj 063.indd 29.7.2016. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ - Број 63 5 1074 На основу члана 21. став 1. Закона о рачуноводству и ревизији Републике Српске ( Службени гласник Републике Српске, број 94/15) и члана 82.

Више

Microsoft Word - TG

Microsoft Word - TG SRPSKA BANKA a.d. Beograd (пословно име и седиште банке) Прилог 12 Образац БУ БИЛАНС УСПЕХА БАНКЕ за период 1.1. 31.3.14. Назив позиције у хиљадама динара I.a Приходи од камата 3628 I.b Расходи камата

Више

Попуњава друго правно лице Матични број Шифра делатности 9319 ПИБ Назив Savez za sinhrono plivanje Srbije Седиште Београд (Чукарица

Попуњава друго правно лице Матични број Шифра делатности 9319 ПИБ Назив Savez za sinhrono plivanje Srbije Седиште Београд (Чукарица Попуњава друго правно лице Матични број 06022413 Шифра делатности 9319 ПИБ 100284421 Назив Savez za sinhrono plivanje Srbije Седиште Београд (Чукарица), Благоја Паровића 150 БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2017.

Више

РАЈКО ПОЛЕДИЦА Digitally signed by РАЈКО ПОЛЕДИЦА DN: cn=рајко ПОЛЕДИЦА

РАЈКО ПОЛЕДИЦА Digitally signed by РАЈКО ПОЛЕДИЦА DN: cn=рајко ПОЛЕДИЦА РАЈКО ПОЛЕДИЦА 09039508100 33-09039508 10033 Digitally signed by РАЈКО ПОЛЕДИЦА 0903950810033-09039508 10033 DN: cn=рајко ПОЛЕДИЦА 0903950810033-09039508 10033, c=rs Date: 2019.05.13 12:12:20 +02'00' Obrazac

Више

Dnevnik_blok_prakticne_nastave_iz_finansijko_racunovodstvene_obuke

Dnevnik_blok_prakticne_nastave_iz_finansijko_racunovodstvene_obuke Назив школе: Место и адреса: ДНЕВНИК БЛОК (ПРАКТИЧНЕ) НАСТАВЕ ИЗ ФИНАНСИЈСКО- РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ОБУКЕ Име и презиме ученика: Разред и одељење: Датум извођења блок (практичне) наставе: Назив и адреса привредног

Више

Број: Датум: МХ ''ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА РС'' МП а.д. Требиње ЗЕДП ''ЕЛЕКТРО-БИЈЕЉИНА'' а.д. БИЈЕЉИНА ПЛАН ПОСЛОВАЊА за годину ПРЕДСЈЕДНИК СА Мр Милош

Број: Датум: МХ ''ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА РС'' МП а.д. Требиње ЗЕДП ''ЕЛЕКТРО-БИЈЕЉИНА'' а.д. БИЈЕЉИНА ПЛАН ПОСЛОВАЊА за годину ПРЕДСЈЕДНИК СА Мр Милош Број: Датум: МХ ''ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА РС'' МП а.д. Требиње ЗЕДП ''ЕЛЕКТРО-БИЈЕЉИНА'' а.д. БИЈЕЉИНА ПЛАН ПОСЛОВАЊА за 2019. годину ПРЕДСЈЕДНИК СА Мр Милош Митровић... Бијељина фебруар, 2019. Садржај УВОДНА

Више