Na osnovu člana IV. 4. a) Ustava Bosne i Hercegovine, Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine, na 27. sjednici Predstavničkog doma, održanoj 10. a

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "Na osnovu člana IV. 4. a) Ustava Bosne i Hercegovine, Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine, na 27. sjednici Predstavničkog doma, održanoj 10. a"

Транскрипт

1 Na osnovu člana IV. 4. a) Ustava Bosne i Hercegovine, Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine, na 27. sjednici Predstavničkog doma, održanoj 10. aprila godine, i na 16. sjednici Doma naroda, održanoj 16. aprila godine, usvojila je ZAKON O DIREKCIJI ZA KOORDINACIJU POLICIJSKIH TIJELA I O AGENCIJAMA ZA PODRŠKU POLICIJSKOJ STRUKTURI BOSNE I HERCEGOVINE SL. GLASNIK 36/08 I. OP]E ODREDBE Član 1. (Djelokrug propisivanja) (1) Ovim zakonom osnivaju se: Direkcija za koordinaciju policijskih tijela (u daljnjem tekstu: Direkcija), Agencija za forenzička ispitivanja i vještačenja, Agencija za školovanje i stručno usavršavanje kadrova i Agencija za policijsku podršku, i utvrđuje se njihova nadležnost i organizacija kao upravnih organizacija za podršku policijskoj strukturi Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: BiH). (2) Na sva pitanja organizacije i upravljanja te druga pitanja značajna za funkcioniranje tijela uspostavljenih ovim Zakonom, kao što su: donošenje pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i drugih propisa, upravni nadzor, odnos između institucija BiH te odnos prema pravnim i fizičkim licima, u mjeri u kojoj nisu propisana ovim Zakonom, primjenjuje se Zakon o ministarstvima i drugim organima uprave Bosne i Hercegovine, Zakon o upravi i Zakon o policijskim službenicima Bosne i Hercegovine. Član 2. (Samostalnost i nepristrasnost) (1) Tijela uspostavljena ovim Zakonom su upravne organizacije u okviru Ministarstva sigurnosti BiH s operativnom samostalnošću, osnovane radi obavljanja poslova iz svoje nadležnosti, kojima rukovode direktori i koje se finansiraju iz budžeta institucija BiH. (2) Tijela uspostavljena ovim Zakonom samostalno će raspolagati svojim budžetom u skladu s propisima kojima se definiraju procedure i postupci finansijskog poslovanja. (3) Tijela uspostavljena ovim Zakonom djeluju isključivo na profesionalnim osnovama, ne zastupajući, ne štiteći niti podrivajući interese bilo koje političke stranke, registrirane organizacije ili udruženja, ili bilo kojeg naroda u Bosni i Hercegovini. 1

2 Član 3. (Sjedište i organizacija tijela uspostavljenih ovim Zakonom) (1) Sjedište tijela uspostavljenih ovim Zakonom bit će utvrđeno odlukom Vijeća ministara BiH. (2) Unutrašnja organizacija i sistematizacija tijela iz člana 1. stav (1) ovog zakona, u mjeri u kojoj nisu propisani ovim Zakonom, utvrđuju se pravilnicima o unutrašnoj organizaciji i sistematizaciji koje donose direktori svakog tijela uz saglasnost Vijeća ministara BiH. Član 4. (Radni odnosi) (1) Zaposleni u tijelima osnovanim ovim Zakonom su: policijski službenici, državni službenici i zaposlenici. (2) Policijski službenici su ovlaštena službena lica na čije se radne odnose primjenjuje Zakon o policijskim službenicima Bosne i Hercegovine. (3) Na radne odnose zaposlenih u tijelima osnovanim ovim Zakonom koji imaju status državnog službenika primjenjuje se Zakon o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine, a na ostale zaposlene primjenjuje se Zakon o radu u institucijama Bosne i Hercegovine. (4) Radna mjesta na kojima rade policijski službenici, radna mjesta državnih službenika i ostalih zaposlenih uređuju se pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji. Član 5. (Zapošljavanje) (1) Zapošljavanje u tijelima osnovanim ovim Zakonom provodi se po postupku i procedurama propisanim zakonima iz člana 4. ovog zakona. (2) Izuzetno, zapošljavanje iz stava (1) ovog člana može se provoditi i neposrednim preuzimanjem zaposlenih iz organa i agencija za provođenje zakona u Bosni i Hercegovini, u mjeri u kojoj se preuzimaju nadležnosti postojećih organa. (3) Vijeće ministara BiH propisat će postupak, uslove i način preuzimanja zaposlenih iz stava (2) ovog člana. II. DIREKCIJA ZA KOORDINACIJU POLICIJSKIH TIJELA BiH Član 6. (Nadležnosti Direkcije) (1) Poslovi iz nadležnosti Direkcije su: a) komunikacija, saradnja i koordinacija između policijskih tijela BiH; 2

3 b) komunikacija, saradnja i koordinacija između policijskih tijela BiH s odgovarajućim organima u Bosni i Hercegovini u vezi s pitanjima policijskih poslova međunarodnog karaktera ili od međunarodnog značaja, ili u vezi s pitanjima koja su u nadležnosti Suda BiH; c) komunikacija i saradnja s odgovarajućim stranim i međunarodnim organima u vezi s pitanjima policijskih poslova od međunarodnog značaja ili zajedničkog interesa; d) komunikacija, saradnja i koordinacija između policijskih tijela BiH te odgovarajućih organa u Bosni i Hercegovini s odgovarajućim stranim i međunarodnim organima; e) primjena najboljih evropskih i drugih međunarodnih praksi koje se odnose na policijska pitanja u Bosni i Hercegovini; f) standardizacija rada u vezi s policijskim pitanjima u Bosni i Hercegovini; g) dnevno objedinjavanje sigurnosnih informacija od značaja za Bosnu i Hercegovinu, kao i od značaja za obavljanje poslova iz nadležnosti policijskih tijela BiH, stalna saradnja s relevantnim policijskim i drugim tijelima i preduzimanje potrebnih mjera s ciljem koordinacije operativnih poslova policijskih tijela BiH, te dnevno praćenje stanja sigurnosti i obavještavanje nadležnih policijskih i drugih tijela BiH; h) organiziranje i provođenje fizičke i tehničke zaštite lica i objekata organa BiH i diplomatsko-konzularnih organa koji se posebno štite u skladu s odgovarajućim zakonima, međunarodnim obavezama i drugim propisima koje donosi Vijeće ministara BiH; i) prikupljanje, praćenje, analiziranje i korištenje podataka od značaja za sigurnost Bosne i Hercegovine; j) provođenje međunarodnih ugovora o policijskoj saradnji iz nadležnosti Direkcije; k) ostali poslovi propisani zakonima i drugim propisima. (2) Direkcija obrađuje podatke i vodi evidencije iz svoje nadležnosti u skladu s važećim propisima. Član 7. (Rukovođenje i imenovanje) (1) Direkcijom rukovodi direktor Direkcije (u daljnjem tekstu: direktor). (2) Direktor ima dva zamjenika koji su za svoj rad odgovorni direktoru. (3) Direktor i zamjenici direktora ne mogu biti iz istog konstitutivnog naroda. (4) Direktora i zamjenike direktora imenuje Vijeće ministara BiH na prijedlog ministra sigurnosti BiH, s liste kandidata koju dostavi Nezavisni odbor, na mandat od četiri godine, uz mogućnost reimenovanja u drugom narednom mandatu. 3

4 (5) Vijeće ministara BiH razrješava direktora i zamjenike direktora prema uslovima i procedurama koje provede Nezavisni odbor. (6) Direktor i zamjenici direktora mogu biti razriješeni dužnosti prije isteka mandata: a) na lični zahtjev; b) ako mu je konačnom odlukom izrečena disciplinska mjera zbog učinjene teže povrede radne dužnosti; c) ako je osuđen za krivično djelo, osim za krivično djelo iz oblasti sigurnosti saobraćaja; d) ako se utvrdi da je aktivni član političke stranke; e) ako se na osnovu mišljenja nadležne zdravstvene ustanove utvrdi da je trajno spriječen obavljati dužnost. (1) Direktor: a) predstavlja Direkciju; Član 8. (Dužnosti i odgovornosti direktora) b) izrađuje godišnji plan rada prema smjernicama i politikama koje utvrde predsjedavajući i zamjenici predsjedavajućeg Vijeća ministara BiH te nacrt godišnjeg budžeta Direkcije i predlaže ih ministru sigurnosti BiH, koji ih prosljeđuje Vijeću ministara BiH na usvajanje; c) rukovodi i usmjerava obavljanje poslova iz nadležnosti Direkcije; d) izvještava javnost o radu iz svoje nadležnosti. (2) Osim dužnosti i odgovornosti iz stava (1) ovog člana, direktor obavlja i druge poslove, kao što su: a) donošenje pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Direkcije uz saglasnost Vijeća ministara BiH, kao i drugih propisa predviđenih zakonom koji su potrebni za omogućavanje obavljanja poslova iz nadležnosti Direkcije; b) raspoređivanje dužnosti zaposlenim u Direkciji u skladu sa zakonom, pravilnikom o unutarašnjoj organizaciji i sistematizaciji Direkcije i drugim propisima; c) donošenje odluka o zapošljavanju, raspoređivanju i prestanku rada zaposlenih u Direkciji u skladu sa Zakonom o policijskim službenicima Bosne i Hercegovine i drugim zakonima i propisima; d) obavljanje aktivnosti u vezi s nabavkom opreme i sredstava za potrebe Direkcije; e) priprema i provođenje programa obuke zaposlenih u Direkciji; 4

5 f) podnošenje godišnjeg izvještaja o radu Direkcije ministru sigurnosti BiH, koji ga prosljeđuje Vijeću ministara BiH, te posebnih izvještaja prema potrebi ili na zahtjev ministra sigurnosti BiH; g) podnošenje izvještaja Parlamentarnoj skupštini BiH, Vijeću ministara BiH i Predsjedništvu BiH, na njihov zahtjev; h) obavljanje drugih dužnosti propisanih zakonom i drugim propisima. (3) Direktor je odgovoran za zakonitost rada Direkcije i za zakonito trošenje sredstava koja su joj dodijeljena. Član 9. (Zamjenici direktora) Zamjenici direktora pomažu direktoru u obavljanju njegovih dužnosti, zamjenjuju direktora za vrijeme njegovog odsustva, ispunjavaju pojedine dužnosti koje im prenese direktor, te izvršavaju zaduženja koja im, prema potrebi, dodjeljuje direktor s ciljem efikasnog i pravilnog obavljanja poslova Direkcije. Član 10. (Spriječenost direktora) (1) U slučaju spriječenosti direktora da izvršava svoje dužnosti i odgovornosti, izvršava ih jedan od zamjenika direktora, sve dok direktor ne bude ponovo u mogućnosti da ih preuzme ili do imenovanja novog direktora. (2) Ukoliko direktor ne može ponovo preuzeti svoje dužnosti i odgovornosti, Vijeće ministara BiH imenovat će novog direktora u skladu s članom 7. ovog zakona. Član 11. (Pružanje pomoći) (1) Sva policijska tijela BiH, te odgovarajući organi u Bosni i Hercegovini, dužni su sarađivati s Direkcijom i na njen zahtjev pružiti pomoć Direkciji u obavljanju poslova iz njene nadležnosti, u skladu sa zakonom i drugim propisima. (2) Direkcija je dužna sarađivati i pružiti pomoć tijelima iz stava (1) ovog člana na njihov zahtjev. Član 12. (Dužnost obavještavanja nadležnog tijela) (1) Direkcija je dužna obavijestiti nadležna tijela u Bosni i Hercegovini o saznanjima prikupljenim tokom obavljanja svojih dužnosti ako se te informacije odnose na nadležnost drugih tijela. (2) Nadležna tijela u Bosni i Hercegovini dužna su obavijestiti Direkciju o saznanjima prikupljenim tokom obavljanja svojih dužnosti, a koja su od značaja za izvršavanje poslova i zadataka iz nadležnosti Direkcije. 5

6 Član 13. (Povjerljive i zaštićene informacije) (1) Između Direkcije i stranih i međunarodnih organa može se ostvarivati razmjena podataka iz nadležnosti Direkcije. (2) Direkcija može dostaviti stranim i međunarodnim organima podatke o državljanima BiH ukoliko primi obavještenje da državljanin predstavlja opasnost za sigurnost Bosne i Hercegovine, državu u kojoj se nalazi ili širu opasnost za regionalnu ili globalnu sigurnost. (3) Izuzetno od stava (2) ovog člana, Direkcija neće dostaviti podatke o državljanima BiH ukoliko nema razumnu garanciju da će primalac osigurati isti stepen zaštite podataka koji se osigurava u Bosni i Hercegovini. (4) Ukoliko se podaci odnose na krivični postupak koji se vodi u Bosni i Hercegovini, razmjena podataka iz ovog člana odvija se u skladu sa Zakonom o krivičnom postupku Bosne i Hercegovine i Zakonom o zaštiti ličnih podataka. III. AGENCIJA ZA FORENZIČKA ISPITIVANJA I VJE[TAČENJA Član 14. (Nadležnosti Agencije za forenzička ispitivanja i vještačenja) (1) Agencija za forenzička ispitivanja i vještačenja nadležna je za: a) balistička i mehanoskopska vještačenja; b) hemijska i toksikološka ispitivanja; c) daktiloskopska vještačenja; d) grafološka vještačenja; e) biološka ispitivanja; f) biohemijska ispitivanja; g) analize DNK; h) specijalističke obuke; i) vođenje evidencije, statistika i baza podataka; j) vještačenje požara i eksplozija; k) pružanje stručne pomoći ostalim tijelima iz ovog zakona; l) standardizaciju rada na terenu; m) ostale poslove propisane zakonom i drugim propisima. 6

7 (2) Agencija za forenzička ispitivanja i vještačenja obrađuje podatke i vodi evidencije iz svoje nadležnosti u skladu s važećim propisima. Član 15. (Rukovođenje i imenovanje) (1) Agencijom za forenzička ispitivanja i vještačenja rukovodi njen direktor (u daljnjem tekstu: direktor). (2) Direktor ima zamjenika, koji je za svoj rad odgovoran direktoru. (3) Direktora i zamjenika direktora imenuje Vijeće ministara BiH na prijedlog ministra sigurnosti BiH, u skladu sa Zakonom o ministarskim imenovanjima, imenovanjima Vijeća ministara i drugim imenovanjima Bosne i Hercegovine, na mandat od četiri godine, uz mogućnost reimenovanja u drugom narednom mandatu. (4) Direktora i zamjenika direktora razrješava Vijeće ministara BiH. (5) Direktor i zamjenik direktora mogu biti razriješeni dužnosti prije isteka mandata: a) na lični zahtjev; b) ako mu je konačnom odlukom izrečena disciplinska mjera zbog učinjene teže povrede radne dužnosti; c) ako je osuđen za krivično djelo, osim za krivično djelo iz oblasti sigurnosti saobraćaja; d) ako se utvrdi da je aktivni član političke stranke; e) ako se na osnovu mišljenja nadležne zdravstvene ustanove utvrdi da je trajno spriječen obavljati dužnost. (1) Direktor: Član 16. (Dužnosti i odgovornosti direktora) a) predstavlja Agenciju za forenzička ispitivanja i vještačenja; b) izrađuje godišnji plan rada prema smjernicama i politikama koje utvrde predsjedavajući i zamjenici predsjedavajućeg Vijeća ministara BiH te nacrt godišnjeg budžeta Agencije za forenzička ispitivanja i vještačenja i predlaže ga ministru sigurnosti BiH, koji ga prosljeđuje Vijeću ministara BiH na usvajanje; c) rukovodi i usmjerava obavljanje poslova iz nadležnosti Agencije za forenzička ispitivanja i vještačenja; d) osigurava uspostavu centralne baze podataka iz svoje nadležnosti; 7

8 e) razvija procedure za podršku policijskim tijelima BiH u vezi s njihovim poslovima iz oblasti kriminalističke tehnike i forenzike; f) osigurava saradnju sa stranim i međunarodnim organima i drugim institucijama za vještačenje i forenziku u skladu s međunarodnim ugovorima. (2) Osim dužnosti i odgovornosti iz stava (1) ovog člana, direktor obavlja i druge poslove, kao što su: a) donošenje pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Agencije za forenzička ispitivanja i vještačenja, kao i drugih propisa predviđenih zakonom koji su potrebni za omogućavanje obavljanja poslova iz nadležnosti Agencije za forenzička ispitivanja i vještačenja; b) donošenje odluka o zapošljavanju, raspoređivanju i prestanku rada zaposlenih u Agenciji za forenzička ispitivanja i vještačenja, u skladu sa Zakonom o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine i drugim zakonima i propisima; c) obavljanje aktivnosti u vezi s nabavkom opreme i sredstava za potrebe Agencije za forenzička ispitivanja i vještačenja; d) pripremanje i provođenje programa obuke zaposlenih u Agenciji za forenzička ispitivanja i vještačenja; e) podnošenje godišnjeg izvještaja o radu Agencije za forenzička ispitivanja i vještačenja ministru sigurnosti BiH, koji ga prosljeđuje Vijeću ministara BiH na usvajanje, te posebne izvještaje prema potrebi ili na zahtjev ministra sigurnosti BiH; f) podnošenje izvještaja Parlamentarnoj skupštini BiH, Vijeću ministara BiH i Predsjedništvu BiH, na njihov zahtjev; g) obavljanje drugih dužnosti propisanih zakonom i drugim propisima. (3) Direktor je odgovoran za zakonitost rada Agencije za forenzička ispitivanja i vještačenja i za zakonito trošenje sredstava koja su joj dodijeljena. Član 17. (Zamjenik direktora) Zamjenik direktora pomaže direktoru u rukovođenju Agencijom za forenzička ispitivanja i vještačenja, zamjenjuje direktora za vrijeme njegovog odsustva, ispunjava dužnosti koje mu prenese direktor, te obavlja zaduženja koja mu, prema potrebi, dodjeljuje direktor s ciljem efikasnog i pravilnog obavljanja poslova Agencije za forenzička ispitivanja i vještačenja. Član 18. (Spriječenost direktora) (1) U slučaju spriječenosti direktora da izvršava svoje dužnosti i odgovornosti, izvršava ih zamjenik direktora, sve dok direktor ne bude ponovo u mogućnosti da ih preuzme ili do imenovanja novog direktora. 8

9 (2) Ukoliko direktor ne može ponovo preuzeti svoje dužnosti i odgovornosti, Vijeće ministara BiH imenovat će novog direktora u skladu s članom 15. ovog zakona. IV. AGENCIJA ZA [KOLOVANJE I STRUČNO USAVR[AVANJE KADROVA Član 19. (Nadležnosti Agencije za školovanje i stručno usavršavanje kadrova) (1) Agencija za školovanje i stručno usavršavanje kadrova nadležna je za: a) razvijanje, usklađivanje i predlaganje nastavnih planova i programa obuke u skladu s potrebama policijskih tijela BiH i drugih službi te agencija iz oblasti sigurnosti; b) organiziranje i provođenje školovanja i stručnog osposobljavanja i usavršavanja pripadnika policijskih tijela BiH i drugih službi i agencija iz oblasti sigurnosti (osnovna, specijalistička, stalna i drugi vidovi policijske obuke), uključujući: 1) školovanje policijskih kadrova BiH nivoa I. za potrebe sticanja čina policajac; 2) školovanje policijskih kadrova BiH nivoa II. za potrebe sticanja čina mlađi inspektor; 3) obuka pripadnika agencija za zaštitu lica i imovine; 4) obuka pripadnika detektivskih agencija; 5) stručna obuka (kursevi, seminari i sl.); c) razvijanje istraživačko-izdavačke djelatnosti, te doprinos ukupnom unapređenju i modernizaciji policijskog rada; d) bibliotekarski poslovi; e) vođenje odgovarajuće evidencije i dokumentacije iz svoje nadležnosti. (2) Agencija za školovanje i stručno usavršavanje kadrova obrađuje podatke i vodi evidencije iz svoje nadležnosti u skladu s važećim propisima. Član 20. (Rukovođenje i imenovanje) (1) Agencijom za školovanje i stručno usavršavanje kadrova rukovodi njen direktor (u daljnjem tekstu: direktor). (2) Direktor ima zamjenika, koji je za svoj rad odgovoran direktoru. (3) Direktora i zamjenika direktora imenuje Vijeće ministara BiH na prijedlog ministra sigurnosti BiH, u skladu sa Zakonom o ministarskim imenovanjima, imenovanjima Vijeća ministara i drugim imenovanjima 9

10 Bosne i Hercegovine, na mandat od četiri godine, uz mogućnost reimenovanja u drugom narednom mandatu. (4) Direktora i zamjenika direktora razrješava Vijeće ministara BiH. (5) Direktor i zamjenik direktora mogu biti razriješeni dužnosti prije isteka mandata: a) na lični zahtjev; b) ako mu je konačnom odlukom izrečena disciplinska mjera zbog učinjene teže povrede radne dužnosti; c) ako je osuđen za krivično djelo, osim za krivično djelo iz oblasti sigurnosti saobraćaja; d) ako se utvrdi da je aktivni član političke stranke; e) ako se na osnovu mišljenja nadležne zdravstvene ustanove utvrdi da je trajno spriječen obavljati dužnost. (1) Direktor: Član 21. (Dužnosti i odgovornosti direktora) a) predstavlja Agenciju za školovanje i stručno usavršavanje kadrova; b) rukovodi i organizira rad Agencije za školovanje i stručno usavršavanje kadrova; c) osigurava izradu i realizaciju nastavnih planova i programa; d) osigurava stručno usavršavanje nastavnog kadra; e) osigurava stručno, zakonito i pravovremeno izvršavanje poslova Agencije za školovanje i stručno usavršavanje kadrova; f) priprema i izrađuje izvještaje, informacije i druge stručne materijale; g) obavlja druge poslove u skladu sa zakonom i drugim propisima; h) izrađuje godišnji plan rada prema smjernicama i politikama koje utvrde predsjedavajući i zamjenici predsjedavajućeg Vijeća ministara BiH te nacrt godišnjeg budžeta Agencije za školovanje i stručno usavršavanje kadrova i predlaže ga ministru sigurnosti BiH, koji ga prosljeđuje Vijeću ministara BiH na usvajanje; i) osigurava uspostavljanje centralne baze podataka za poslove koje provodi; j) razvija procedure za podršku policijskim tijelima BiH u vezi s njihovim poslovima iz oblasti školovanja i stručnog usavršavanja kadrova; 10

11 k) sarađuje sa stranim organima i drugim institucijama za školovanje i stručno usavršavanje kadrova u okviru svoje nadležnosti. (2) Osim dužnosti i odgovornosti iz stava (1) ovog člana, direktor obavlja i druge poslove, kao što su: a) donošenje pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Agencije za školovanje i stručno usavršavanje kadrova, kao i drugih propisa predviđenih zakonom koji su potrebni za obavljanje poslova iz nadležnosti Agencije za školovanje i stručno usavršavanje kadrova; b) raspoređivanje dužnosti zaposlenim u Agenciji za školovanje i stručno usavršavanje kadrova u skladu sa zakonom, pravilnikom o unutarašnjoj organizaciji i sistematizaciji Agencije za školovanje i stručno usavršavanje kadrova i drugim propisima; c) donošenje odluka o zapošljavanju, raspoređivanju i prestanku rada zaposlenih u Agenciji za školovanje i stručno usavršavanje kadrova, u skladu s odgovarajućim zakonima i propisima; d) obavljanje aktivnosti u vezi s nabavkom opreme i sredstava za potrebe Agencije za školovanje i stručno usavršavanje kadrova; e) pripremanje i provođenje programa obuke zaposlenih u Agenciji za školovanje i stručno usavršavanje kadrova; f) podnošenje godišnjeg izvještaja o radu Agencije za školovanje i stručno usavršavanje kadrova ministru sigurnosti BiH, koji ga prosljeđuje Vijeću ministara BiH, te posebne izvještaje prema potrebi ili na zahtjev ministra sigurnosti BiH; g) podnošenje izvještaja Parlamentarnoj skupštini BiH, Vijeću ministara BiH i Predsjedništvu BiH, na njihov zahtjev; h) obavljanje drugih dužnosti propisanih zakonom i drugim propisima. (3) Direktor je odgovoran za zakonitost rada Agencije za školovanje i stručno usavršavanje kadrova i za zakonito trošenje sredstava koja su joj dodijeljena. Član 22. (Zamjenik direktora) Zamjenik direktora pomaže direktoru u rukovođenju Agencijom za školovanje i stručno usavršavanje kadrova, zamjenjuje direktora za vrijeme njegovog odsustva, izvršava pojedine dužnosti koje mu prenese direktor te obavlja zaduženja koja mu, prema potrebi, dodjeljuje direktor s ciljem efikasnog i pravilnog obavljanja poslova Agencije za školovanje i stručno usavršavanje kadrova. Član 23. (Spriječenost direktora) (1) U slučaju spriječenosti direktora da izvršava svoje dužnosti i odgovornosti, izvršava ih zamjenik direktora, sve dok direktor ne bude ponovo u mogućnosti da ih preuzme ili do imenovanja novog direktora. 11

12 (2) Ukoliko direktor ne može ponovo preuzeti svoje dužnosti i odgovornosti, Vijeće ministara BiH imenovat će novog direktora u skladu s članom 20. ovog zakona. V. AGENCIJA ZA POLICIJSKU PODR[KU Član 24. (Nadležnosti Agencije za policijsku podršku) (1) Agencija za policijsku podršku nadležna je za: a) vođenje centralne evidencije podataka zaposlenih u policijskim tijelima BiH; b) objedinjavanje podataka o potrebnim kadrovima u policijskim tijelima BiH; c) pripremanje analiza, izvještaja i pregleda iz nadležnosti Agencije za policijsku podršku, za potrebe državnih organa; d) učešće u izradi i praćenju primjene zakona i drugih propisa u vezi s policijskim tijelima BiH i davanje stručnih mišljenja vezanih za primjenu tih propisa; e) pružanje stručne pomoći policijskim tijelima BiH u vezi sa sporovima koji se vode kod nadležnih sudova i drugih organa, ukoliko ta tijela zatraže takvu pomoć; f) provođenje interne kontrole trošenja budžetskih sredstava; g) vođenje zakonom propisane finansijske i materijalne evidencije za Agenciju za policijsku podršku; h) predlaganje Vijeću ministara BiH, uz saglasnost policijskih tijela, odgovarajućih akata kojima se utvrđuje standardizirana oprema za policijska tijela BiH; i) obavljanje i provođenje procedure nabavki za potrebe Agencije za policijsku podršku; j) provođenje tenderske procedure za određenu opremu za policijska tijela BiH; k) praćenje nove informacione i komunikacione tehnologije i mogućnosti njihove primjene; l) učešće u izradi aplikativnih i sistemskih programa za različite baze podataka i održavanje baza podataka. (2) Agencija za policijsku podršku obrađuje podatke i vodi evidencije iz svoje nadležnosti u skladu s važećim propisima. Član 25. (Rukovođenje i imenovanje) (1) Agencijom za policijsku podršku rukovodi njen direktor (u daljnjem tekstu: direktor). 12

13 (2) Direktor ima zamjenika, koji je za svoj rad odgovoran direktoru. (3) Direktora i zamjenika direktora imenuje Vijeće ministara BiH, u skladu sa Zakonom o ministarskim imenovanjima, imenovanjima Vijeća ministara i drugim imenovanjima Bosne i Hercegovine, na mandat od četiri godine, uz mogućnost reimenovanja u drugom narednom mandatu. (4) Direktora i zamjenika direktora razrješava Vijeće ministara BiH. (5) Direktor i zamjenik direktora mogu biti razriješeni dužnosti prije isteka mandata: a) na lični zahtjev; b) ako mu je konačnom odlukom izrečena disciplinska mjera zbog učinjene teže povrede radne dužnosti; c) ako je osuđen za krivično djelo, osim za krivično djelo iz oblasti sigurnosti saobraćaja; d) ako se utvrdi da je aktivni član političke stranke; e) ako se na osnovu mišljenja nadležne zdravstvene ustanove utvrdi da je trajno spriječen obavljati dužnost. (1) Direktor: Član 26. (Dužnosti i odgovornosti direktora) a) predstavlja Agenciju za policijsku podršku; b) rukovodi i organizira rad Agencije za policijsku podršku; c) osigurava stručno, zakonito i pravovremeno obavljanje poslova Agencije za policijsku podršku; d) priprema i izrađuje izvještaje, informacije i druge stručne materijale; e) obavlja druge poslove u skladu sa zakonom i drugim propisima; f) izrađuje godišnji plan rada prema smjernicama i politikama koje utvrde predsjedavajući i zamjenici predsjedavajućeg Vijeća ministara BiH te nacrt godišnjeg budžeta Agencije za policijsku podršku i predlaže ga ministru sigurnosti BiH, koji ga prosljeđuje Vijeću ministara BiH na usvajanje; g) osigurava uspostavljanje centralne baze podataka za poslove koje provodi; h) sarađuje sa stranim organima i drugim institucijama u okviru svoje nadležnosti. (2) Osim dužnosti i odgovornosti iz stava (1) ovog člana, direktor obavlja i druge poslove, kao što su: 13

14 a) donošenje Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Agencije za policijsku podršku, kao i drugih propisa predviđenih zakonom koji su potrebni za obavljanje poslova iz nadležnosti Agencije za policijsku podršku; b) raspoređivanje dužnosti zaposlenim u Agenciji za policijsku podršku u skladu sa zakonom, Pravilnikom o unutarašnjoj organizaciji i sistematizaciji Agencije za policijsku podršku i drugim propisima; c) donošenje odluka o zapošljavanju, raspoređivanju i prestanku rada zaposlenih u Agenciji za policijsku podršku, u skladu sa zakonima i drugim propisima; d) pripremanje i provođenje programa obuke zaposlenih u Agenciji za policijsku podršku; e) podnošenje godišnjeg izvještaja o radu Agencije za policijsku podršku ministru sigurnosti BiH, koji ga prosljeđuje Vijeću ministara BiH, te posebnih izvještaja prema potrebi ili na zahtjev ministra sigurnosti BiH; f) podnošenje izvještaja Parlamentarnoj skupštini BiH, Vijeću ministara BiH i Predsjedništvu BiH, na njihov zahtjev; g) obavljanje drugih dužnosti propisanih zakonom i drugim propisima. (3) Direktor je odgovoran za zakonitost rada Agencije za policijsku podršku i za zakonito trošenje sredstava koja su joj dodijeljena. Član 27. (Zamjenik direktora) Zamjenik direktora pomaže direktoru u obavljanju njegovih dužnosti, zamjenjuje direktora za vrijeme njegovog odsustva, ispunjava pojedine dužnosti koje mu prenese direktor te obavlja zaduženja koja mu, prema potrebi, dodjeljuje direktor s ciljem efikasnog i pravilnog obavljanja poslova Agencije za policijsku podršku. Član 28. (Spriječenost direktora) (1) U slučaju spriječenosti direktora da izvršava svoje dužnosti i odgovornosti, izvršava ih zamjenik direktora, sve dok direktor ne bude ponovo u mogućnosti da ih preuzme ili do imenovanja novog direktora. (2) Ukoliko direktor ne može ponovo preuzeti svoje dužnosti i odgovornosti, Vijeće ministara BiH imenovat će novog direktora u skladu sa članom 25. ovog zakona. VI. PRIJELAZNE I ZAVR[NE ODREDBE Član 29. (Početak rada) Vijeće ministara BiH utvrdit će početak rada tijela osnovanih ovim Zakonom. 14

15 Član 30. (Imenovanje) (1) Postupak imenovanja direktora i zamjenika direktora tijela osnovanih ovim Zakonom počet će 45 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona i bit će okončan najkasnije u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona. (2) Imenovanje iz stava (1) ovog člana stupit će na snagu prvog dana početka rada tijela iz člana 1. ovog zakona. Član 31. (Donošenje podzakonskih akata) (1) U roku od 30 dana od dana imenovanja direktora bit će doneseni pravilnici o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji. (2) U roku od 90 dana od dana početka rada tijela osnovanih ovim Zakonom bit će doneseni akti o provođenju utvrđeni ovim Zakonom. Član 32. (Postupak preuzimanja) Direkcija će u roku od 90 dana od početka rada preuzeti poslove, objekte, sredstava za rad i zaposlene predviđene članom 6. stav (1) tačka h) ovog zakona. Član 33. (Usklađivanje zakona) Svi zakoni relevantni za rad tijela koja se uspostavljaju ovim Zakonom bit će usklađeni s odredbama ovog zakona u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona. Član 34. (1) Lokalni nivo, kao dio nove jedinstvene policijske strukture BiH, zatim odgovarajuća pitanja odnosa između tijela osnovanih ovim Zakonom i lokalnih policijskih tijela te ostali detalji policijske strukture bit će regulirani nakon reforme Ustava BiH, u skladu s tri principa Evropske komisije, i to u dva osnovna zakona: Zakonu o policijskoj službi Bosne i Hercegovine i Zakonu o policijskim službenicima Bosne i Hercegovine. (2) Zakoni iz stava (1) ovog člana zasnivat će se na relevantnim odredbama Ustava BiH, a bit će usvojeni najkasnije godinu dana nakon usvajanja Ustava BiH. (3) Struktura jedinstvenih policijskih snaga BiH odgovarat će ustavnoj strukturi zemlje. Član 35. (Stupanje na snagu) 15

16 Ovaj Zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku BiH". PSBiH broj 180/ aprila godine Sarajevo Predsjedavajući Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH dr. s. r. Predsjedavajući Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH Sulejman Tihić, s. r. 16

narrative report

narrative report Gundulićev venac 48, 11000 Beograd Tel: 011 3287 226; 011 3287 334 office@bezbednost.org www.bezbednost.org RESURSI www.bezbednost.org/resursi ZAKON O BEZBEDNOSNO- INFORMATIVNOJ AGENCIJI ( Sl. glasnik

Више

Број: 05/ /14 Сарајево, године И З В Ј Е Ш Т А Ј о раду Независног одбора Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине као

Број: 05/ /14 Сарајево, године И З В Ј Е Ш Т А Ј о раду Независног одбора Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине као Број: 05/1-50-13-312-3-4/14 Сарајево, 23. 04. 2014. године И З В Ј Е Ш Т А Ј о раду Независног одбора Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине као независног тијела полицијске структуре Босне и Херцеговине

Више

Microsoft Word - Zakon_o_studentskom_standardu

Microsoft Word - Zakon_o_studentskom_standardu З А К О Н О СТУДЕНТСКОМ СТАНДАРДУ I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ Члан 1. Студентски стандард у смислу овог закона је дјелатност од општег интереса којом се стварају материјални и други услови за стицање високог образовања,

Више

Službene novine Kantona Sarajevo, broj 7/12 Na osnovu člana 13. stav (1) tačka b) i člana 18. stav (1) tačka b) Ustava Kantona Sarajevo ("Službene nov

Službene novine Kantona Sarajevo, broj 7/12 Na osnovu člana 13. stav (1) tačka b) i člana 18. stav (1) tačka b) Ustava Kantona Sarajevo (Službene nov Službene novine Kantona Sarajevo, broj 7/12 Na osnovu člana 13. stav (1) tačka b) i člana 18. stav (1) tačka b) Ustava Kantona Sarajevo ("Službene novine Kantona Sarajevo", br. 1/96, 2/96, 3/96, 16/97,

Више

ZAKON O SOCIJALNO-EKONOMSKOM SAVETU ("Sl. glasnik RS", br. 125/2004) I UVODNE ODREDBE Član 1 Ovim zakonom se ureďuju osnivanje, registracija, delokrug

ZAKON O SOCIJALNO-EKONOMSKOM SAVETU (Sl. glasnik RS, br. 125/2004) I UVODNE ODREDBE Član 1 Ovim zakonom se ureďuju osnivanje, registracija, delokrug ZAKON O SOCIJALNO-EKONOMSKOM SAVETU ("Sl. glasnik RS", br. 125/2004) I UVODNE ODREDBE Član 1 Ovim zakonom se ureďuju osnivanje, registracija, delokrug i način rada, finansiranje i druga pitanja značajna

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВАРВАРИН ГОДИНА XXХV БРОЈ године В А Р В А Р И Н Лист излази према потреби Годишња претплата 300 дин. Цена овог бро

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВАРВАРИН ГОДИНА XXХV БРОЈ године В А Р В А Р И Н Лист излази према потреби Годишња претплата 300 дин. Цена овог бро СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВАРВАРИН ГОДИНА XXХV БРОЈ 2 16.01.2018.године В А Р В А Р И Н Лист излази према потреби Годишња претплата 300 дин. Цена овог броја 30 дин. Рок за рекламацију 10 дана 1. На основу

Више

Na osnovu člana 19. stav (1) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/0

Na osnovu člana 19. stav (1) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine (Službene novine Federacije BiH, br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/0 Na osnovu člana 19. stav (1) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06) i člana 20a. stav (3) Zakona o radu ("Službene novine

Више

Creative Dept

Creative Dept STATUT STUDENTSKOG ZBORA EDWARD BERNAYS VISOKE ŠKOLE ZA KOMUNIKACIJSKI MENADŽMENT Zagreb, 26. studenoga 2015. Na temelju odredbe čl. 7. Zakona o studentskom zboru i drugim studentskim organizacijama (NN

Више

BOSNA I HERCEGOVINA

BOSNA I HERCEGOVINA BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE ZENIČKO-DOBOJSKI KANTON KANTONALNO TUŽILAŠTVO ZENIČKO-DOBOJSKOG KANTONA Broj: T04 0 KTK 0035766 18 Zenica, 24.07.2019. godine OPŠTINSKI SUD ZENICA Sudija

Више

I Konačna verzija

I   Konačna  verzija РЕПУБЛИКА СРБИЈА АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА ГРАД ПАНЧЕВО ГРАДСКА УПРАВА СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ ГРАДСКА СЛУЖБА ЗА БУЏЕТСКУ ИНСПЕКЦИЈУ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ПОРЕСКУ АДМИНИСТРАЦИЈУ БРОЈ :VIII-Сл./

Више

POKRAJINSKA SKUPŠTINSKA ODLUKA O OSNIVANJU POKRAJINSKOG ZAVODA ZA ZAŠTITU PRIRODE ("Sl. list AP Vojvodine", br. 2/2010 i 23/2018) Član 1 Osniva se org

POKRAJINSKA SKUPŠTINSKA ODLUKA O OSNIVANJU POKRAJINSKOG ZAVODA ZA ZAŠTITU PRIRODE (Sl. list AP Vojvodine, br. 2/2010 i 23/2018) Član 1 Osniva se org POKRAJINSKA SKUPŠTINSKA ODLUKA O OSNIVANJU POKRAJINSKOG ZAVODA ZA ZAŠTITU PRIRODE ("Sl. list AP Vojvodine", br. 2/2010 i 23/2018) Član 1 Osniva se organizacija za zaštitu prirode i prirodnih dobara koja

Више

BOSNA I HERCEGOVINA

BOSNA I HERCEGOVINA BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OPĆINA CENTAR JU OŠ «SILVIJE STRAHIMIR KRANJČEVIĆ», SARAJEVO POSLOVNIK O RADU KOMISIJE ZA EVIDENTIRANJE ZAPOSLENIKA ZA ČIJIM RADOM JE

Више

РЕПУБЛИЧКА АГЕНЦИЈА ЗА РАЗВОЈ

РЕПУБЛИЧКА АГЕНЦИЈА ЗА РАЗВОЈ РЕПУБЛИЧКА АГЕНЦИЈА ЗА РАЗВОЈ МАЛИХ И СРЕДЊИХ ПРЕДУЗЕЋА БАЊА ЛУКА С Т А Т У Т Бања Лука, јул 2013. године На основу члана 31. став 1. тачка а) Закона о развоју малих и средњих предузећа ( Службени гласник

Више

Zakon o poljoprivrednoj savjetodavnoj službi HRVATSKI SABOR 1224 Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

Zakon o poljoprivrednoj savjetodavnoj službi HRVATSKI SABOR 1224 Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim HRVATSKI SABOR 1224 Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim ODLUKU O PROGLAŠENJU ZAKONA O POLJOPRIVREDNOJ SAVJETODAVNOJ SLUŽBI Proglašavam Zakon o poljoprivrednoj savjetodavnoj službi,

Више

Microsoft Word - PRIJEDLOG Zakona

Microsoft Word - PRIJEDLOG Zakona PRIJEDLOG Na osnovu člana 24. stav 1. tačka c) Ustava Tuzlanskog kantona ( Službene novine Tuzlansko podrinjskog kantona, br. 7/97 i 3/99 i Službene novine Tuzlanskog kantona, br. 13/99, 10/00, 14/02,

Више

POKRAJINSKA SKUPŠTINSKA ODLUKA O OSNIVANJU FONDA "EVROPSKI POSLOVI" AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ("Sl. list AP Vojvodine", br. 13/2009 i 2/2010) I OP

POKRAJINSKA SKUPŠTINSKA ODLUKA O OSNIVANJU FONDA EVROPSKI POSLOVI AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE (Sl. list AP Vojvodine, br. 13/2009 i 2/2010) I OP POKRAJINSKA SKUPŠTINSKA ODLUKA O OSNIVANJU FONDA "EVROPSKI POSLOVI" AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ("Sl. list AP Vojvodine", br. 13/2009 i 2/2010) I OPŠTE ODREDBE Član 1 Radi praćenja, proučavanja i implementacije

Више

Odluka o zastitiniku gradjana

Odluka o zastitiniku gradjana ( Службени лист града Београда, бр. 34/09 и 41/09-испр.) ОДЛУКА О ЗАШТИТНИКУ ГРАЂАНА И - ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ Предмет уређивања Члан 1 Овом одлуком уређују се надлежност и овлашћења, начин поступања, избор

Више

ZAKON O POLAGANJU PRAVOSUDNOG ISPITA U BOSNI I HERCEGOVINI (Neslužbeni prečišćeni tekst 1 ) Član 1. Ovim zakonom reguliše se polaganje pravosudnog isp

ZAKON O POLAGANJU PRAVOSUDNOG ISPITA U BOSNI I HERCEGOVINI (Neslužbeni prečišćeni tekst 1 ) Član 1. Ovim zakonom reguliše se polaganje pravosudnog isp ZAKON O POLAGANJU PRAVOSUDNOG ISPITA U BOSNI I HERCEGOVINI (Neslužbeni prečišćeni tekst 1 ) Član 1. Ovim zakonom reguliše se polaganje pravosudnog ispita u Bosni i Hercegovini. Pravosudni ispit (u daljem

Више

Microsoft Word - Pravilnik_o_radu_stalnih_komisija_IO

Microsoft Word - Pravilnik_o_radu_stalnih_komisija_IO FUDBALSKI SAVEZ CRNE GORE P R A V I L N I K O RADU STALNIH KOMISIJA IZVRŠNOG ODBORA FSCG Na osnovu člana 34 Statuta Fudbalskog saveza Crne Gore, Izvršni odbor FSCG, na sjednici održanoj dana 24.12.2013.godine,

Више

Microsoft Word - Zakon o Agenciji za odgoj i obrazovanje

Microsoft Word - Zakon o Agenciji za odgoj i obrazovanje HRVATSKI SABOR 2020 Na temelju članka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim ODLUKU O PROGLAŠENJU ZAKONA O AGENCIJI ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE Proglašavam Zakon o Agenciji za odgoj i obrazovanje, kojega je

Више

З А К О Н

З А К О Н Službeni glasnik: 96/05 Datum: 06/10/2005 Z A K O N O AGENCIJI ZA POSREDNIČKE, INFORMATIČKE I FINANSIJSKE USLUGE I OSNOVNE ODREDBE Član 1. Ovim zakonom reguliše se status, djelatnost, upravljanje, rukovoďenje,

Више

Microsoft Word - ZAKON O INTERNOJ REVIZIJI U JAVNOM SEKTORU RS.rtf

Microsoft Word - ZAKON O INTERNOJ REVIZIJI U JAVNOM SEKTORU RS.rtf I OSNOVNE ODREDBE ZAKON O INTERNOJ REVIZIJI U JAVNOM SEKTORU REPUBLIKE SRPSKE Službeni glasnik RS, broj 17/08 ( 26.02. 2008.) Član 1. (1) Ovim zakonom uređuje se uspostavljanje sistema efikasne interne

Више

УДРУЖЕЊЕ РЕУМАТОЛОГА СРБИЈЕ Датум: године С Т А Т У Т УДРУЖЕЊА РЕУМАТОЛОГА СРБИЈЕ -пречишћен текст- Златибор, септембра године

УДРУЖЕЊЕ РЕУМАТОЛОГА СРБИЈЕ Датум: године С Т А Т У Т УДРУЖЕЊА РЕУМАТОЛОГА СРБИЈЕ -пречишћен текст- Златибор, септембра године УДРУЖЕЊЕ РЕУМАТОЛОГА СРБИЈЕ Датум:18.09.2015. године С Т А Т У Т УДРУЖЕЊА РЕУМАТОЛОГА СРБИЈЕ -пречишћен текст- Златибор, септембра 2015. године У складу са одредбама члана 78. и 12. Закона о удружењима

Више

Број: 01/ /18 Сарајево, ИЗВЈЕШТАЈ О РАДУ КОМИСИЈЕ ЗА СПОЉНУ ТРГОВИНУ И ЦАРИНЕ У ПЕРИОДУ ЈАНУАР ДЕЦЕМБАР ГОДИНЕ Сарајево,

Број: 01/ /18 Сарајево, ИЗВЈЕШТАЈ О РАДУ КОМИСИЈЕ ЗА СПОЉНУ ТРГОВИНУ И ЦАРИНЕ У ПЕРИОДУ ЈАНУАР ДЕЦЕМБАР ГОДИНЕ Сарајево, Број: 01/3-50-3-3-23/18 Сарајево, 07. 03. 2018. ИЗВЈЕШТАЈ О РАДУ КОМИСИЈЕ ЗА СПОЉНУ ТРГОВИНУ И ЦАРИНЕ У ПЕРИОДУ ЈАНУАР ДЕЦЕМБАР 2017. ГОДИНЕ Сарајево, јануар 2018. године Трг БиХ 1, 71000 Сарајево/ Trg

Више

Microsoft Word - Pravilnik o obrazovanju-sl. glasnik.doc

Microsoft Word - Pravilnik o obrazovanju-sl. glasnik.doc Godina XII Utorak, 19. augusta/kolovoza 2008. godine Broj/Broj 67 Godina XII Utorak, 19. avgusta 2008. godine Na osnovu člana 4. i 12, stav (1), tačka 10. Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave

Више

odluka_o_savjetu_za_saradnju_ls_sa_nvo

odluka_o_savjetu_za_saradnju_ls_sa_nvo Na osnovu člana 34. stav 1 tačka 2 i člana 125. stav 3 Statuta opštine Bijelo Polje Polje ( Sl.list RCG- opštinski propisi br. 25/04, 33/06 i Sl.list. CG -opštinski propisi br. 18/10), Skupština Opštine

Више

Microsoft Word - ???????? ??????? docx

Microsoft Word - ???????? ??????? docx Службени гласник ОПШТИНЕ МОДРИЧА Година XXV - Број 4 15. мај 2019. година МОДРИЧА Аконтациона претплата за 2019. годину износи 50,00 КМ Жиро-рачун: КМ 562-011-00000062-61 Тел/факс: 053/810-185 АКТИ СКУПШТИНЕ

Више

На основу члана 5. Пословника о изменама и допунама Пословника о раду Градског већа града Смедерева ( Службени лист града Смедерева, број 2/2012), Слу

На основу члана 5. Пословника о изменама и допунама Пословника о раду Градског већа града Смедерева ( Службени лист града Смедерева, број 2/2012), Слу На основу члана 5. Пословника о изменама и допунама Пословника о раду Градског већа града Смедерева ( Службени лист града Смедерева, број 2/2012), Служба за послове органа града утврдила је пречишћен текст

Више



 42. Na osnovu člana 95 tačke 3 Ustava Crne Gore donosim UKAZ O PROGLAŠENJU ZAKONA O OBJAVLJIVANJU PROPISA I DRUGIH AKATA ("Službeni list Crne Gore", br. 005/08 od 23.01.2008) Proglašavam Zakon o objavljivanju

Више

Microsoft Word - HR Zakon o pravobranitelju za djecu_Ombudsman for children Act

Microsoft Word - HR Zakon o pravobranitelju za djecu_Ombudsman for children Act EU-projekt: Podrška Pravosudnoj akademiji: Razvoj sustava obuke za buduće suce i državne odvjetnike EU-project: Support to the Judicial Academy: Developing a training system for future judges and prosecutors

Више

Број: /19-ГВ Градско веће града Београда, на седници одржаној 24. априла године, на основу члана 58. Закона о запосленима у аутономним по

Број: /19-ГВ Градско веће града Београда, на седници одржаној 24. априла године, на основу члана 58. Закона о запосленима у аутономним по Број: 110-406/19-ГВ Градско веће града Београда, на седници одржаној 24. априла 2019. године, на основу члана 58. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе ( Службени

Више

Microsoft Word statut niski kulturni centar.doc

Microsoft Word statut niski kulturni centar.doc На основу члана 44 став 1 Закона о култури ( Службени гласник РС бр.72/09 ), и члана 15 Одлуке о оснивању Установе Нишки културни центар ( Службени лист Града Ниша бр.2/2011 Пречишћени текст), Управни

Више

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE VLADA PRIJEDLOG ZAKON O IZMJENI ZAKONA O DOPRINOSIMA Sarajevo, novembar godine

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE VLADA PRIJEDLOG ZAKON O IZMJENI ZAKONA O DOPRINOSIMA Sarajevo, novembar godine BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE VLADA PRIJEDLOG ZAKON O IZMJENI ZAKONA O DOPRINOSIMA Sarajevo, novembar 2016. godine PRIJEDLOG ZA DONOŠENJE ZAKONA PO SKRAĆENOM POSTUPKU Predlaže se donošenje

Више

Advokatska kancelarija Blagojević, Banja Luka

Advokatska kancelarija Blagojević, Banja Luka ZAKON O PRAVOSUDNOM ISPITU U REPUBLICI SRPSKOJ ("Sl. glasnik RS", br. 58/2016) Član 1 Ovim zakonom uređuju se uslovi i način polaganja pravosudnog ispita u Republici Srpskoj. Član 2 Na pravosudnom ispitu

Више

Microsoft Word - Broj054

Microsoft Word - Broj054 Година XXIII Петак, 9. августа 2019. годинe Број/Broj 54 Godina XXIII Petak, 9. augusta/kolovoza 2019. godine ISSN 1512-7508 - српски језик ISSN 1512-7486 - босански језик ISSN 1512-7494 - хрватски језик

Више

ЗАКОН О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О РЕВИЗИЈИ ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ Члан 1. У Закону о ревизији јавног сектора Републике Српске ( Службени

ЗАКОН О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О РЕВИЗИЈИ ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ Члан 1. У Закону о ревизији јавног сектора Републике Српске ( Службени ЗАКОН О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О РЕВИЗИЈИ ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ Члан 1. У Закону о ревизији јавног сектора Републике Српске ( Службени гласник Републике Српске, број 98/05), у члану 1. послије

Више

На основу чл

На основу чл На основу члана 7. став 2. алинеја 7, члана 9. став 1. алинеја 2, члана 19. став 1, алинеје 2. и 3. Закона о друштвима за осигурање ( Службени гласник Републике Српске, број: 17/05, 01/06, 64/06, 74/10

Више

Ligji per themelimin e Institutit Gjyqesor-serb

Ligji per themelimin e Institutit Gjyqesor-serb UNITED NATIONS United Nations Interim Administration Mission in Kosovo NATIONS UNIES Mission d Administration Intérimaire des Nations Unies au Kosovo UNMIK PROVISIONAL INSTITUTIONS OF SELF GOVERNMENT Zakon

Више

Пословник о раду Одсека за

Пословник о раду Одсека за УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ФИЛОЗOФСКИ ФАКУЛТЕТ Број: 02-685/1 Дана, 17.12.2018. године На основу члана 26 Статута Филозофског факултета, Савет Факултета je на седници одржаној дана 17.12.2018. године усвојио

Више

Todor Skakic

Todor Skakic РЕПУБЛИКA СРПСКA МИНИСТАРСТВО РАДА И БОРАЧКО-ИНВАЛИДСКЕ ЗАШТИТЕ ПРЕДНАЦРТ ЗАКОН О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О ПОСРЕДОВАЊУ У ЗАПОШЉАВАЊУ И ПРАВИМА ЗА ВРИЈЕМЕ НЕЗАПОСЛЕНОСТИ Бања Лука, март 2019. године

Више

Службени гласник РС : 086/2016 Датум : На основу члана 5. став 1, а у вези са чланом 79. став 1. Закона о јавним предузећима ( Службен

Службени гласник РС : 086/2016 Датум : На основу члана 5. став 1, а у вези са чланом 79. став 1. Закона о јавним предузећима ( Службен Службени гласник РС : 086/2016 Датум : 21.10.2016 3510 На основу члана 5. став 1, а у вези са чланом 79. став 1. Закона о јавним предузећима ( Службени гласник РС, број 15/16) и члана 43. став 1. Закона

Више

Prezentacija / Ostoja Travar

Prezentacija / Ostoja Travar Систем интерних финансијских контрола у јавном сектору Законски основ Поглавље 32 Финансијска контрола и члан 90. Споразума о стабилизацији и придруживању (СПП) Босну и Херцеговину обавезује на сарадњу

Више

ПОСЛОВНИК О РАДУ СТУДЕНТСКОГ ПАРЛАМЕНТА ХЕМИЈСКОГ ФАКУЛТЕТА Београд 2013

ПОСЛОВНИК О РАДУ СТУДЕНТСКОГ ПАРЛАМЕНТА ХЕМИЈСКОГ ФАКУЛТЕТА Београд 2013 ПОСЛОВНИК О РАДУ СТУДЕНТСКОГ ПАРЛАМЕНТА ХЕМИЈСКОГ ФАКУЛТЕТА Београд 2013 Основне одредбе Члан 1 Овим Пословником о раду се уређују: делатност, избор, рад, управљање и организација Студентског парламента

Више

Na osnovu člana 17, Statuta Udruženja graďana ''Nešto Više'', Skupština Udruženja graďana ''Nešto Više'' je na svojoj sjednici, održanoj g

Na osnovu člana 17, Statuta Udruženja graďana ''Nešto Više'', Skupština Udruženja graďana ''Nešto Više'' je na svojoj sjednici, održanoj g Na osnovu člana 17, Statuta Udruženja graďana ''Nešto Više'', Skupština Udruženja graďana ''Nešto Više'' je na svojoj sjednici, održanoj 05.07.2008. godine, usvojila POSLOVNIK O RADU Skupštine Udruženja

Више

program rada 2017.god.[285]

program rada 2017.god.[285] OPŠTINA BIJELO POLJE UPRAVA JAVNIH PRIHODA PROGRAM RADA ZA 2017.GODINU Bijelo Polje, 29.12. 2016.godine Program rada za 2017 godinu 1 Crna Gora OPŠTINA BIJELO POLJE -Uprava javnih prihoda- Broj:08/1-12076

Више

P R E D L O G Z A K O N O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE RUMUNIJE O SARADNJI U OBLASTI ODBRANE Član 1. Potvrđuje se Spor

P R E D L O G Z A K O N O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE RUMUNIJE O SARADNJI U OBLASTI ODBRANE Član 1. Potvrđuje se Spor P R E D L O G Z A K O N O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE SRBIJE I VLADE RUMUNIJE O SARADNJI U OBLASTI ODBRANE Član 1. Potvrđuje se Sporazum između Vlade Republike Srbije i Vlade Rumunije

Више

program rada 2016.god.[283]

program rada 2016.god.[283] OPŠTINA BIJELO POLJE UPRAVA JAVNIH PRIHODA PROGRAM RADA ZA 2016.GODINU Bijelo Polje, 30.12. 2015.godine Program rada za 2016 godinu 1 Crna Gora OPŠTINA BIJELO POLJE -Uprava javnih prihoda- Broj:08/1-9706

Више



 Prečišćeni tekst Zakona o mladima obuhvata sljedeće propise: 1. Zakon o mladima ("Službeni list Crne Gore", br. 042/16 od 11.07.2016), 2. Zakon o dopuni Zakona o mladima ("Službeni list Crne Gore", br.

Више

Zakon o evidencijama u oblasti rada

Zakon o evidencijama u oblasti rada Zakon o evidencijama u oblasti rada Zakon je objavljen u "Službenom listu SRJ", br. 46/96. Vidi: čl. 64. Ustavne povelje - SL SCG, 1/2003-1. Vidi: čl. 81. Zakona - RS, 101/2005-28. Vidi: čl. 110. Zakona

Више

Program rada Direkcije za za koordinaciju policijskih tijela Bosne i Hercegovine za 2016 godinu

Program rada Direkcije za za koordinaciju policijskih tijela Bosne i Hercegovine za 2016 godinu Bosna i Hercegovina Ministarstvo sigurnosti Direkcija za koordinaciju policijskih tijela BiH Босна и Херцеговина Министарство безбједности Дирекција за координацију полицијских тијела БиХ : 20-06/2-07-3-

Више

СЛУЖБЕНИ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ Број 08. ГОДИНА IX ЛИСТ ПАНЧЕВО, 19. Maj ГОДИНЕ ГРАДА ПАНЧЕВА ГРАДА ПАНЧЕВА Аконтација претплате 11,038,66 Број 18. ГОДИН

СЛУЖБЕНИ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ Број 08. ГОДИНА IX ЛИСТ ПАНЧЕВО, 19. Maj ГОДИНЕ ГРАДА ПАНЧЕВА ГРАДА ПАНЧЕВА Аконтација претплате 11,038,66 Број 18. ГОДИН СЛУЖБЕНИ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ Број 08. ГОДИНА IX ЛИСТ ПАНЧЕВО, 19. Maj 2017. ГОДИНЕ ГРАДА ПАНЧЕВА ГРАДА ПАНЧЕВА Аконтација претплате 11,038,66 Број 18. ГОДИНА IX ПАНЧЕВО, 30 Август 2017. ГОДИНЕ Аконтација претплате

Више

Predlog Nacrta ZoSO

Predlog Nacrta ZoSO ПРЕДЛОГ ПРЕДНАЦРТА ЗАКОНА О СТУДЕНТСКОМ ОРГАНИЗОВАЊУ Београд, фебруар 2013. године I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ Члан 1. Овим законом се уређује институционални оквир за студентско организовање на самосталним високошколским

Више

Microsoft Word - akademija_statut[1].doc

Microsoft Word - akademija_statut[1].doc СТАТУТ ПРАВОСУДНЕ АКАДЕМИЈЕ Београд јул 2010. године На основу члана 9. Закона о Правосудној академији ("Службени глсник РС", број 104/2009) Управни одбор Правосудне академије, на седници одржаној дана

Више

Katalog propisa Registar i precisceni tekstovi propisa Crne Gore

Katalog propisa Registar i precisceni tekstovi propisa Crne Gore Prečišćeni tekst Zakona o zaštiti građana Crne Gore na radu u inostranstvu obuhvata sljedeće propise: 1. Zakon o zaštiti građana Crne Gore na radu u inostranstvu ("Službeni list Republike Crne Gore", br.

Више

PREDNACRT

PREDNACRT ЗАКОН О ПЛАТАМА ЗАПОСЛЕНИХ У ОРГАНИМА УПРАВЕ БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ На основу члана Статута Брчко дистрикта Босне и Херцеговине («Службени гласник Брчко дистрикта БиХ», бројеви 1/00, /00, 7/0, 0/0 и /0),

Више

Microsoft Word - Odluka o izmeni Statuta Opstine Vladicin Han

Microsoft Word - Odluka o izmeni Statuta Opstine Vladicin Han На основу члана 32. став 1. тачка 1. Закона о локалној самоуправи (Сл. Гласник РС, број 129/07) и члана 41. став 1. тачка 1. и члана 138. Статута Општине Владичин Хан (Сл. Гласник Пчиоњског округа, број

Више

Правосудна Комисија Брчко дистрикта Босне и Херцеговине, на основу члана 14. став (1) тачка н) Закона о правосудној комисији Брчко дистрикта БиХ («Слу

Правосудна Комисија Брчко дистрикта Босне и Херцеговине, на основу члана 14. став (1) тачка н) Закона о правосудној комисији Брчко дистрикта БиХ («Слу Правосудна Комисија Брчко дистрикта Босне и Херцеговине, на основу члана 14. став (1) тачка н) Закона о правосудној комисији Брчко дистрикта БиХ («Службени гласник Брчко дистрикта БиХ», број 19/07, 20/07

Више

Zakon o osnovama

Zakon o osnovama Z A K O N O OSNOVAMA UREĐENjA SLUŽBI BEZBEDNOSTI REPUBLIKE SRBIJE ( Službeni glasnik PC, broj 116/07, broj 72/12) I. OSNOVNE ODREDBE Sadrţina zakona Član 1. Ovim zakonom se ureďuju osnove bezbednosno-obaveštajnog

Више

Zakon o pecatima organa i institucija RS

Zakon o pecatima organa i institucija RS ZAKON O PEČATIMA ORGANA I INSTITUCIJA REPUBLIKE SRPSKE 1 ( Službeni glasnik RS, br. 54/19) Član 1. Ovim zakonom uređuju se namjena, sadržaj, oblik, čuvanje, upotreba i izrada pečata koje u vršenju poslova

Више

На основу одредбе чл. 27 ст. 2 тач. 27 Статута Српског покрета Двери, на седници одржаној дана године, у Чачку, Председништво Српског по

На основу одредбе чл. 27 ст. 2 тач. 27 Статута Српског покрета Двери, на седници одржаној дана године, у Чачку, Председништво Српског по На основу одредбе чл. 27 ст. 2 тач. 27 Статута Српског покрета Двери, на седници одржаној дана 02. 06. 2018. године, у Чачку, Председништво Српског покрета Двери, донело је, измењен и допуњен ПОСЛОВНИК

Више

Microsoft Word - Broj056

Microsoft Word - Broj056 Godina XXIII Utorak, 20. kolovoza/augusta 2019. godine VIJEĆE MINISTARA BOSNE I HERCEGOVINE 566 Temeljem članka 22a. stavka (2) Zakona o financiranju institucija Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik

Више

ЗАКОН О ИЗМЕНАМА ЗАКОНА О ИНФОРМАЦИОНОЈ БЕЗБЕДНОСТИ Члан 1. П Р Е Д Л О Г У Закону о информационој безбедности ( Службени гласник РС, број 6/16), у чл

ЗАКОН О ИЗМЕНАМА ЗАКОНА О ИНФОРМАЦИОНОЈ БЕЗБЕДНОСТИ Члан 1. П Р Е Д Л О Г У Закону о информационој безбедности ( Службени гласник РС, број 6/16), у чл ЗАКОН О ИЗМЕНАМА ЗАКОНА О ИНФОРМАЦИОНОЈ БЕЗБЕДНОСТИ Члан 1. П Р Е Д Л О Г У Закону о информационој безбедности ( Службени гласник РС, број 616), у члану 5. став 1. речи: Управе за заједничке послове републичких

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ Број: /1 Дана, године На основу члана 16. Уредбе о буџетском рачуноводству ("Службени гла

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ Број: /1 Дана, године На основу члана 16. Уредбе о буџетском рачуноводству (Службени гла УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ Број: 04-254/1 Дана, 6.4.2016. године На основу члана 16. Уредбе о буџетском рачуноводству ("Службени гласник РС", број 125/03 и 12/06), а у вези са чланом

Више

"Službeni glasnik RS", br. 62/2006, 63/2006 Ustava Republike Srbije, donosim U K A Z o proglašenju Zakona o platama državnih službenika i nameštenika

Službeni glasnik RS, br. 62/2006, 63/2006 Ustava Republike Srbije, donosim U K A Z o proglašenju Zakona o platama državnih službenika i nameštenika "Službeni glasnik RS", br. 62/2006, 63/2006 Ustava Republike Srbije, donosim U K A Z o proglašenju Zakona o platama državnih službenika i nameštenika Proglašava se Zakon o platama državnih službenika i

Више

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ВЛАСЕНИЦА Општина Власеница Светосавска 14, Власеница Телефон: 056/ Факс: 056/ Интернет:

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ВЛАСЕНИЦА Општина Власеница Светосавска 14, Власеница Телефон: 056/ Факс: 056/ Интернет: СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ВЛАСЕНИЦА Општина Власеница Светосавска 14, 75440 Власеница Телефон: 056/490-070 Факс: 056/734-830 Интернет: www.opstina-vlasenica.org E-mail: vlservis@teol.net Број: 02/1-014-593/17-1

Више

(,,Службени гласник РС, број 29/13 од 29. марта године) На основу члана 18. став 1. Закона о Високом савету судства ("Службени гласник РС", бр.

(,,Службени гласник РС, број 29/13 од 29. марта године) На основу члана 18. став 1. Закона о Високом савету судства (Службени гласник РС, бр. (,,Службени гласник РС, број 29/13 од 29. марта 2013. године) На основу члана 18. став 1. Закона о Високом савету судства ("Службени гласник РС", бр. 116/08, 101/10 и 88/11), Високи савет судства на седници

Више

13. новембар године СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ АРИЉЕ Број 18 Ариље, 13. новембар године Година MMXVIII Број 18 САДРЖАЈ Реш

13. новембар године СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ АРИЉЕ Број 18   Ариље, 13. новембар године Година MMXVIII Број 18 САДРЖАЈ Реш www.arilje.org.rs Ариље, 13. новембар 2018. године Година MMXV Број 18 САДРЖАЈ Решење о потврђивању мандата одборнику Скупштине општине Ариље Зорану Тодоровићу...2 Решење о потврђивању мандата одборнику

Више

ПРЕДЛОГ

ПРЕДЛОГ Z A K O N O IZMENI ZAKONA O JAVNIM MEDIJSKIM SERVISIMA Član 1. PREDLOG U Zakonu o javnim medijskim servisima ( Službeni glasnik PC, br. 8314 i 10315), u članu 62. stav 1. reči: 31. decembra 2016. godine

Више

Faktura

Faktura EDUKATIVNI CENTAR DISCIPULUS 22441 Deč, Braće Savić 30, Tel/fax: 022/436-288 Mob: 069/102-37-03 PIB: 104660174, Mat.br.: 60400075, Tekući računi: 330-52000652-32 OBAVEŠTENJE U Službenom glasniku RS br.

Више

MJEŠOVITA SREDNJA SAOBRAĆAJNA ŠKOLA

MJEŠOVITA SREDNJA SAOBRAĆAJNA ŠKOLA Na osnovu odredbi člana 143. Zakona o srednjem obrazovanju ( Službene novine Kantona Sarajevo' broj: 23/17), a u skladu s Uredbom o utvrđivanju vlastitih prihoda načina i rokova raspodjele budžetskih korisnika

Више

Microsoft Word - PZ_459

Microsoft Word - PZ_459 KLUB ZASTUPNIKA IDS-a PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O IZBORIMA ZASTUPNIKA U HRVATSKI SABOR Zagreb, listopad 2009. 1 PRIJEDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O IZBORIMA ZASTUPNIKA

Више

ИНTEРНA РEВИЗИJA

ИНTEРНA РEВИЗИJA ИНTEРНA РEВИЗИJA Интeрнa рeвизиja пружa пoдршку корисницима јавних средстава у пoстизaњу њихoвих циљeвa. Интeрнa рeвизиja прeдстaвљa нeзaвисну aктивнoст кoja имa зa циљ дa прoцeни систeм финансијског управљања

Више

Scanned Image

Scanned Image На основу члана 38. став 2. Закона о јавним предузећима ( Службени гласник РС, број 15/16), Скупштина Града Новог Сада, на ХХХШ седници од 9. марта 2018. године, доноси О Д Л У К У О СПРОВО'БЕЊУ ЈАВНОГ

Више

На основу члана 1, члана 15. став 1. тачка 5. и 12. и члана 58. Закона о локалним изборима ("Службени гласник РС", бр. 129/07, 34/10-одлука УС и 54/20

На основу члана 1, члана 15. став 1. тачка 5. и 12. и члана 58. Закона о локалним изборима (Службени гласник РС, бр. 129/07, 34/10-одлука УС и 54/20 На основу члана 1, члана 15. став 1. тачка 5. и 12. и члана 58. Закона о локалним изборима ("Службени гласник РС", бр. 129/07, 34/10-одлука УС и 54/2011), а сходно члану 34. став 1. тачка 5. и 18. Закона

Више

Жалбена комисија Градске општине Земун, на седници одржаној дана године, на основу члана 177. став 2. Закона о запосленима у аутономним пок

Жалбена комисија Градске општине Земун, на седници одржаној дана године, на основу члана 177. став 2. Закона о запосленима у аутономним пок Жалбена комисија Градске општине Земун, на седници одржаној дана 28.9.2018. године, на основу члана 177. став 2. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе ( Службени

Више

На основу члана 15. и члана 59. став 2. Закона о Агенцији за борбу против корупције ( Службени гласник РС, бр. 97/08, 53/10, 66/11 - одлука УС, 67/13

На основу члана 15. и члана 59. став 2. Закона о Агенцији за борбу против корупције ( Службени гласник РС, бр. 97/08, 53/10, 66/11 - одлука УС, 67/13 На основу члана 15. и члана 59. став 2. Закона о Агенцији за борбу против корупције ( Службени гласник РС, бр. 97/08, 53/10, 66/11 - одлука УС, 67/13 - одлука УС, 112/13 - аутентично тумачење и 8/15 -

Више

Microsoft Word - zakon o izbeglicama.doc

Microsoft Word - zakon o izbeglicama.doc "Službeni glasnik RS", br. 18/92, "Službeni list SRJ", br. 42/2002, "Službeni glasnik RS", br. 45/2002, Z A K O N O IZBEGLICAMA Član 1. Srbima i građanima drugih nacionalnosti koji su usled pritiska hrvatske

Више

ПРЕДЛОГ З А К О Н О ИЗМЕНАМА И ДОПУНИ ЗАКОНА О ОДУЗИМАЊУ ИМОВИНЕ ПРОИСТЕКЛЕ ИЗ КРИВИЧНОГ ДЕЛА Члан 1. У Закону о одузимању имовине проистекле из криви

ПРЕДЛОГ З А К О Н О ИЗМЕНАМА И ДОПУНИ ЗАКОНА О ОДУЗИМАЊУ ИМОВИНЕ ПРОИСТЕКЛЕ ИЗ КРИВИЧНОГ ДЕЛА Члан 1. У Закону о одузимању имовине проистекле из криви ПРЕДЛОГ З А К О Н О ИЗМЕНАМА И ДОПУНИ ЗАКОНА О ОДУЗИМАЊУ ИМОВИНЕ ПРОИСТЕКЛЕ ИЗ КРИВИЧНОГ ДЕЛА Члан 1. У Закону о одузимању имовине проистекле из кривичног дела ( Службени гласник РС, бр. 32/13 и 94/16),

Више

Microsoft Word - Document1

Microsoft Word - Document1 Godina IV - Broj 28, Petak, 17. novembra 2000. godine Na osnovu člana IV 4. a) Ustava Bosne i Hercegovine Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine, na sjednici Predstavničkog doma održanoj 18.oktobra

Више

Microsoft Word Lat.DOC

Microsoft Word Lat.DOC Z A K O N O VLADI I. UVODNE ODREDBE Položaj Vlade lan 1. Izvršna vlast u Republici Srbiji pripada Vladi. Voenje politike i izvršavanje zakona lan 2. skupštine. Vlada vodi politiku Republike Srbije u okviru

Више

На основу члана 56. Закона о високом образовању ("Сл. гласник РС" број 76/05) и Статута Школе, Студентски парламент Високе здравствено-санитарне школе

На основу члана 56. Закона о високом образовању (Сл. гласник РС број 76/05) и Статута Школе, Студентски парламент Високе здравствено-санитарне школе На основу члана 56. Закона о високом образовању ("Сл. гласник РС" број 76/05) и Статута Школе, Студентски парламент Високе здравствено-санитарне школе струковних студија Висан у Београду, на седници од

Више

На основу члана 21. Статута Покрета обнове Краљевине Србије, Главни одбор Покрета обнове Краљевине Србије на I седници од 15. октобра године, до

На основу члана 21. Статута Покрета обнове Краљевине Србије, Главни одбор Покрета обнове Краљевине Србије на I седници од 15. октобра године, до На основу члана 21. Статута Покрета обнове Краљевине Србије, Главни одбор Покрета обнове Краљевине Србије на I седници од 15. октобра 2017. године, доноси ПРАВИЛНИК О ЛОКАЛНОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ ПОКРЕТА ОБНОВЕ

Више

Službeni Akt Sekretrijata IK BiH

Službeni Akt Sekretrijata IK BiH СЛУЖБА ЗА РЕВИЗИЈУ ФИНАНСИРАЊА ПОЛИТИЧКИХ СТРАНАКА На основу члана 10. став (1) Закона о финансирању политичких странака ( Службени гласник БиХ, број: 95/12 и 41/16), члана 25. Правилника о годишњим финансијским

Више

КЛИНИКА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ

КЛИНИКА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЈУ АТЛЕТСКИ САВЕЗ СРБИЈЕ Београд, Страхињића Бана 73а ПРАВИЛНИК О ОРГАНИЗАЦИЈИ РАДА И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ ПОСЛОВА Децембар, 2013. године 1 На основу члана 24 Закона о раду (Сл. гласник 24/2005, 61/2005, 54/2009

Више

Microsoft Word statut srpske manjine.doc

Microsoft Word statut srpske manjine.doc Temeljem članka 27. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina ( Narodne novine br. 155/02.) Vijeće srpske nacionalne manjine Grada Osijeka na sjednici održanoj 23. prosinca 2003. godine, donijelo je

Више

ЗАКОН О ДРЖАВЉАНСТВУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ("Сл. гласник РС", бр. 135/2004 и 90/2007) I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ Члан 1 Грађани Републике Србије имају држављанство

ЗАКОН О ДРЖАВЉАНСТВУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ (Сл. гласник РС, бр. 135/2004 и 90/2007) I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ Члан 1 Грађани Републике Србије имају држављанство ЗАКОН О ДРЖАВЉАНСТВУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ("Сл. гласник РС", бр. 135/2004 и 90/2007) I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ Члан 1 Грађани Републике Србије имају држављанство Републике Србије. Члан 2 Држављанство Републике Србије

Више

П р е д л о г

П р е д л о г НАЦРТ О Д Л У К А О ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ЛОКАЛНИМ АДМИНИСТРАТИВНИМ ТАКСАМА Обрађивач: Секретаријат за финансије Градске управе града Београда За тачност података садржаних у материјалу, поступање у складу са

Више

Република Србија ГРАД ПОЖАРЕВАЦ ГРАДСКА УПРАВА На основу чл. 10 Закона о инспекцијском надзору ( Службени гласник РС, број 35/2015), Одељење за инспек

Република Србија ГРАД ПОЖАРЕВАЦ ГРАДСКА УПРАВА На основу чл. 10 Закона о инспекцијском надзору ( Службени гласник РС, број 35/2015), Одељење за инспек Република Србија ГРАД ПОЖАРЕВАЦ ГРАДСКА УПРАВА На основу чл. 10 Закона о инспекцијском надзору ( Службени гласник РС, број 35/2015), Одељење за инспекцијске послове Градске управе Града Пожаревца грађевинска

Више

N A C R T S T A T U TA SAVEZA STUDENATA VISOKE TURISTIČKE ŠKOLE I OPŠTE ODREDBE Član 1. Savez studenata Visoke turističke škole strukovnih studija (u

N A C R T S T A T U TA SAVEZA STUDENATA VISOKE TURISTIČKE ŠKOLE I OPŠTE ODREDBE Član 1. Savez studenata Visoke turističke škole strukovnih studija (u N A C R T S T A T U TA SAVEZA STUDENATA VISOKE TURISTIČKE ŠKOLE I OPŠTE ODREDBE Član 1. Savez studenata Visoke turističke škole strukovnih studija (u daljem tekstu Savez) je organizovan kao dobrovoljna

Више

(Microsoft Word - Pravilnik FUP-a g. Skup\232tina.doc)

(Microsoft Word - Pravilnik FUP-a g. Skup\232tina.doc) На основу члана 19. ст. 1 ал. 1 и члана 34. Закона о коморама здравствених радника (''Сл. гласник РС'' 107/2005) и члана 25. ст. 1., ал. 1. и члана 73. Статута Коморе медицинских сестара и здравствених

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ П Р А В И Л Н И К О РАДУ ОДБОРА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНУ ЕТИКУ УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ Крагујевац, мај године

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ П Р А В И Л Н И К О РАДУ ОДБОРА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНУ ЕТИКУ УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ Крагујевац, мај године УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ П Р А В И Л Н И К О РАДУ ОДБОРА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНУ ЕТИКУ УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ Крагујевац, мај 2017. године Сенат Универзитета у Крагујевцу, на основу члана 55. Закона о високом

Више

ZAKON O AGENCIJI ZA OSIGURANJE DEPOZITA ("Sl. glasnik RS", br. 14/2015 i 51/2017) I UVODNE ODREDBE Član 1 Ovim zakonom uređuju se položaj, organizacij

ZAKON O AGENCIJI ZA OSIGURANJE DEPOZITA (Sl. glasnik RS, br. 14/2015 i 51/2017) I UVODNE ODREDBE Član 1 Ovim zakonom uređuju se položaj, organizacij ZAKON O AGENCIJI ZA OSIGURANJE DEPOZITA ("Sl. glasnik RS", br. 14/2015 i 51/2017) I UVODNE ODREDBE Član 1 Ovim zakonom uređuju se položaj, organizacija, ovlašćenja i funkcije Agencije za osiguranje depozita

Више

Bosna i Hercegovina

Bosna i Hercegovina Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine Kanton Sarajevo Grad Sarajevo Općina Novo Sarajevo Općinsko vijeće Broj: 01-02-797/09 Sarajevo, 5.11.2009.godine Na osnovu člana 13. Zakona o principima

Више

Broj: 05/ /18 Sarajevo, godine I Z V J E Š T A J o radu Nezavisnog odbora Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine kao n

Broj: 05/ /18 Sarajevo, godine I Z V J E Š T A J o radu Nezavisnog odbora Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine kao n Broj: 05/1-50-13-26-40-10/18 Sarajevo,15. 1. 2018. godine I Z V J E Š T A J o radu Nezavisnog odbora Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine kao nezavisnog tijela policijske strukture Bosne i Hercegovine

Више

Na osnovu člana 56. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti Crne Gore ("Službeni list CG", br. 79/08, 70/09 i 44/12) i člana 15. Statuta Agencije za zašt

Na osnovu člana 56. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti Crne Gore (Službeni list CG, br. 79/08, 70/09 i 44/12) i člana 15. Statuta Agencije za zašt Na osnovu člana 56. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti Crne Gore ("Službeni list CG", br. 79/08, 70/09 i 44/12) i člana 15. Statuta Agencije za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama,

Више

Na osnovu člana 26 stav 4 Statuta Crnogorske akademije nauka i umjetnosti, Predsjedništvo CANU, na sjednici održanoj 24. maja godine, donijelo j

Na osnovu člana 26 stav 4 Statuta Crnogorske akademije nauka i umjetnosti, Predsjedništvo CANU, na sjednici održanoj 24. maja godine, donijelo j Na osnovu člana 26 stav 4 Statuta Crnogorske akademije nauka i umjetnosti, Predsjedništvo CANU, na sjednici održanoj 24. maja 2018. godine, donijelo je PRAVILNIK o radu odbora Crnogorske akademije nauka

Више

A

A А.Д. "КОМУНАЛАЦ" БИЈЕЉИНА - Н А Д З О Р Н И О Д БО Р - Број: 3594/2017 На основу члана 7. став 1. тачка љ) Закона о јавним предузећима ( Службени гласник Републике Српске, број: 75/04 и 78/11) и члана

Више