На основу члана 28

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "На основу члана 28"

Транскрипт

1 ЈЗУ БОЛНИЦА,,СВЕТИ АПОСТОЛ ЛУКА'' Д О Б О Ј П Р А В И Л Н И К О УНУТРАШЊОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЈЕСТА У ЈЗУ БОЛНИЦА,,СВЕТИ АПОСТОЛ ЛУКА'' ДОБОЈ Добој, септембар године 1

2 На основу члана 28. став 1. алинеја (ђ), а у вези са чланом 17. Статута ЈЗУ Болница,,Свети апостол Лука'' Добој (број /13, од године), Управни одбор Болнице на сједници одржаној. године, на приједлог Директора Болнице, ДОНИО ЈЕ: П Р А В И Л Н И К о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста у ЈЗУ Болница,,Свети апостол Лука'' Добој I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ (1) У складу са : Члан 1. - Одлуком о оснивању ЈЗУ Болница,, Свети Апостол Лука'' Добој ( број: од ) ( Сл.гласник РС, број : 15/94) - Статутом ЈЗУ Болница (број /13) (у даљем тексту Статут ) - Рјешењем о испуњавању услова за рад Болнице (број /94) Министарства здравља Владе РС, Овим Правилником се утврђује организација рада, систематиизација радних мјеста, те попис послова и радних задатака садржаних у радним мјестима у ЈЗУ Болница,,Свети апостол Лука'' Добој (у даљем тексту: Болница ; Правилник) Члан 2. (1) Основна начела унутрашње организације и систематизације Болнице су : - Законитост и статутарност - Функционалност обављања регистроване дјелатности - Функционалност управљања и руковођења - Хијерархијска одговорност за процес рада - Оптималност и економичност Члан 3. (1) Унутрашња организација је процес разврставања радних мјеста према врсти здравствених и нездравствених услуга, посебности, врсти и обиму послова и радних задатака. Члан 4. (1) Систематизација је процес разврставања и сврставања послова и радних задатака у радна мјеста, чиме се одређују услови које извршилац мора испуњавати ради распореда на исто радно мјесто. (2) Начин систематизовања радних мјеста ближе је одређен одредбама члана 38. и 39. овог Правилника. 2

3 II УНУТРАШЊА ОРГАНИЗАЦИЈА Члан 5. (1) Унутрашњу организацију Болнице одређује њен дјелокруг рада потреба благовремене и ефикасне здравствене заштите, рационалног обављања послова и ефикасног руковођења организационим јединицама. Члан 6. (1) Дјелатности одређене Статутом, Болница ће обављати у основним и унутрашњим организационим јединицама. Члан 7. (1) Основне организационе јединице Болнице су : а) у медицинској дјелатности Одјељења и Службе б) у немедицинској дјелатности - Службе Члан 8. (1) Унутрашње организационе јединице Болнице су одсјеци, кабинети и сервиси. Члан 9. (1) Под Одјељењем се подразумијева основна организациона јединица у којој се обављају специјалистичке здравствене услуге (болничке и консултативно специјалистичке ) из више сродних медицинских грана, а које су опремљене постељама, опремом и кадром у складу са прописаним стандардима и нормативима. (2) Под Службом у медицинској дјелатности се подразумјева организациона јединица у којој се обављају сродне здравствене услуге (дијагностика, снабдијевање лијековима, лабораторије и сл.) за потребе једног или више одјељења. (3) Под Службом у немедицинској дјелатности се подразумјева организациона јединица у којој се обављају нездравствени послови за потребе установе и то: правни, кадровски, финансијско- рачуноводствени, плански, аналитичко-информативни, општи и технички. Члан 10. (1) У Болници се организује Кабинет Директора као посебна организациона јединица. Члан 11. (1) Називе организационих јединица одређује ниво организације, те природа и врста послова и радних задатака који се у тој јединици обављају. III ОРГАНИЗАЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ БОЛНИЦЕ Члан 12. (1) Основна дјелатност Болнице врши се у сљедећим организационим једницама : 3

4 1. Кабинет Директора 2. Одјељење хируршких служби 2.1 Служба за хирургију 2.2 Служба за анестезиологију и реанимацију 2.3 Служба за ортопедију и трауматологију 2.4 Служба за гинекологију и акушерство 2.5 Служба за оториноларингологију 2.6 Служба за офталмологију 2.7 Служба за урологију 3. Одјељење интернистичких служби 3.1 Интернистичка служба 3.2 Служба за психијатрију 3.3 Служба за неурологију 3.4 Служба за педијатрију 3.5 Служба за пулмологију 3.6 Служба за дерматовенерологију 3.7 Служба за инфектологију 4. Заједничке медицинске службе: 4.1 Служба за микробиологију 4.2 Служба за патологију 4.3 Служба за клиничко-биохемијску дијагностику 4.4 Служба за радиологију 4.5 Служба за физикалну медицину и рану рехабилитацију 4.6 Служба за снадбјевање лијековима 5. Заједничке немедицинске службе 5.1 Служба за комерцијалне послове Одсјек за јавне набавке Одсјек за продају и реализацију услуга 5.2 Служба за анализу, надзор и квалитет Одсјек за план и анализу Одсјек за надзор и квалитет 5.3 Служба за финансије Одсјек за финансијску оперативу Одсјек за књиговодство 5.4 Служба за правне и опште послове Одсјек правних и општих послова Одсјек физичке и противпожарне заштите и превоза 4

5 5.5 Служба интерне ревизије 5.6 Служба за услужне дјелатности Сервис за исхрану Сервис за хигијену Сервис занатских услуга IV ДЈЕЛОКРУГ РАДА ОРГАНИЗАЦИОНИХ ЈЕДИНИЦА БОЛНИЦЕ Члан 13. (1) Служба за хирургију Одјељења хируршких грана врши болничко испитивање, преоперативну припрему, оперативно, неоперативно и постоперативно лијечење и његу пацијената примљених због патолошких промјена и стања хируршке природе. (2) Служба за хирургију пружа и услуге консултативно - специајлистичке заштите у Болници и на Члан 14. (1) Служба за анестезију и реанимацију врши разне облике анестезије и реанимације те преоперативну припрему и оперативно праћење захвата на пацијентима који су хируршке, уролошке, офталмолошке, гинеколошке и оториноларинголошке природе, те постоперативно праћење и интензивну његу пацијената. Члан 15. (1) Служба за трауматологију са ортопедијом обавља болничко испитивање, преоперативну припрему, не оперативно, оперативно и постоперативно лијечење и његу пацијената који су примљени са патолошким промјенама трауматолошке и ортопедске примједбе. Служба за трауматологију и ортопедију пружа и услуге консултативно специјалистичке заштите у Болници и терену регије Добој. Члан 16. (1) Служба за гинекологију и акушерство врши пријем, болничко испитивање и конзервативно лијечење пацијенткиња са гинеколошким поремећајима и обољењима, врши пријем, преглед и контролу трудноћа до порођаја, врши припреме порођаја, прати и завршава порођај конзервативно, а по потреби и оперативно, утврђује патолошка стања и организује адекватно лијечење породиља. (2) Служба за гинекологију и акушерство пружа и услуге консултативно - специајлистичке заштите у Болници и Члан 17. (1) Служба за оториноларингологију прима на испитивање, конзервативно и хируршки лијечи пацијенте са обољењима уха, грла и носа, врши постоперативну његу, обавља обраду и дијагностику, те даје категоризацију поремећаја и оштећења говора и слуха пацијената. (2) Служба за оториноларингологију пружа и услуге консултативно - специјалистичке заштите у Болници и Члан 18. (1) Служба за офталмологију прима на амбулантно и стационарно испитивање и лијечење и његу пацијената са очним болестима, врши хируршке захвате и интервенције на органима вида, врши збрињавање и третман хитних медицинских случајева из области офталмологије. (2) Служба за офталмологију пружа и услуге консултативно специајлистичке заштите у Болници и 5

6 Члан 19. (1) Служба за урологију врши амбулантни пријем, испитивање и лијечење пацијената, као и стационарно болничко испитивање, оперативно и конзервативно лијечење и његу пацијената са урогениталним поремећајима и болестима. (2) Служба за урологију пружа и услуге консултативно - специјалистичке заштите у Болници и Члан 20. (1) Интернистичка служба Болнице обавља здравствене услуге из области интерне медицине и њених специјализованих грана као што су дијагностика и лијечење пацијената са обољењима и поремећајима метаболичке, нефролошке, гастроентеролошке, хепатолошке, ендокринолошке, дијабетске, кардиолошке и онколошке природе. (2) Интернистичка служба врши пријем, амбулантно и болничко испитивање, дијагностиковање и стационарно лијечење пацијената са болестима и поремећајима интернистичког карактера. (3) Интернистичка служба пружа и услуге консултативно специајлистичке заштите у Болници и Члан 21. (1) Служба за психијатрију Болнице врши дијагностику, лијечење, превенцију и рехабилитацију пацијената са болестима и поремећајима психијатријске природе (психотични и непсихотични поремећаји) Члан 22. (1) Служба за неурологију Болнице врши дијагностику лијечења и превенцију неуролошких обољења као и рану рехабилитацију хоспитализованих пацијената. (2) Служба за неурологију пружа и услуге консултативно специајлистичке заштите у Болници и Члан 23. (1) Служба за педијатрију Болнице врши прегледе, пријеме, испитивања, контроле и лијечење (збрињавање) пацијената са педијатријским болестима и стањима. Члан 24. (1) Служба за пулмологију Болнице врши испитивање, лијечење и рехабилитацију пацијената са респираторним, алерголошким и имунолошким поремећајима и болестима као што су обољења трахеја, бронхија, плућа. (2) Служба за пулмологију пружа и услуге консултативно - специајлистичке заштите у Болници и Члан 25. (1) Служба за дерматовенерологију Болнице врши испитивање, дијагностицирање и лијечење пацијената са поремећајима и кожно венеричним обољењима. (2) Служба за дерматовенерологију пружа и услуге консултативно специајлистичке заштите у Болници и Члан 26. (1) Служба за инфектологију Болнице прима, опсервира и лијечи пацијенте обољеле од заразних болести, посебно оних преносивих те се активно укључују у идентификацију и сузбијања интрахоспиталних инфекција. 6

7 Члан 27. (1) Служба за микробиологију и паразитологију као заједничка медицинска служба врши изолацију, идентификацију и типизацију аеробних и анаеробних бактерија из биолошког материјала, прати ток интрахоспиталних инфекција, врши изолацију и идентификацију патогених гљивица, те у оквиру посебног одсјека врши обдукцијске анализе, анализе некропсихијског материјала, цитолошке анализе, патолошке и хистохемијске анализе. Члан 28. (1) Служба за патологију врши обдукцијске анализе, анализе некропсихијског материјала, цитолошке анализе, патолошке и хистохемијске анализе. Члан 29. (1) Служба за клиничко-биохемијску дијагностику као заједничка медицинска служба Болнице врши лабораторијске анализе, претраге и испитивање за потребе пацијената у болничким службама и потребе грађана примјењујући дијагностичке технике, лабораторијску и клиничку праксу. Члан 30. (1) Служба за радиологију Болнице као заједничка медицинска служба, помоћу доступних мултидетекторских уређаја врши широк спектар радиолошко дијагностичких процедура за потребе болничких пацијената и грађана, а којима се дијагностицирају поремећаји и болести свих органа и дијелови људског организма. Члан 31. (1) Служба за физикалну медицину и рану рехабилитацију као заједничка служба Болнице, врши пријем за амбулантно испитивање, лијечење и рехабилитацију пацијената, те рану рехабилитацију неболничких пацијената методама електротерапије, фото терапије, магнетнотерапије, различитих облика масаже и кинези терапије. Члан 32. (1) Служба за снабдијевање лијековима Болнице обавља медицинско снабдијевање здравствених служби готовим лијековима, израђеним стерилним, магистралним и планским лијековима те медицинским потрошним материјалом. Члан 33. (1) Заједничке немедицинске службе врше правне, опште и кадровске послове, послове физичке и заштите на раду, противпожарне и послове цивилне заштите, комерцијалне послове набаве и продаје, послове аналитике, плана и анализе, послове надзора квалитета, књиговодствене послове и послове финансијске оперативе, послови интерне ревизије, послови сервиса за исхрану, сервиса за хигијену, послови занатских услуга и збрињавање инфективног отпада. (2) Послови заједничких немедицинских служби детаљно су одређени Пописом послова у Прилогу (II ) Овог Правилника. V ОРГАНИЗАЦIЈА РУКОВОЂЕЊА У БОЛНИЦИ Члан 34. (1) Статус руководиоца у Болници имају следећи запослени : 1.1 Први ниво руковођења : - Директор Болнице статутарна овлаштења - Помоћник директора по овлаштењу Директора 7

8 1.2 Други ниво руковођења : - Начелник Одјељења хируршких служби - Начелник одјељења интернистичких служби 1.3 Трећи ниво руковођења : - Начелници хируршких служби - Начелници интернистичких служби - Начелници заједничких медицинских служби - Шефови заједничких немедицинских служби 1.4 Четврти ниво руковођења: - Шефови одсјека заједничких немедицинских служби Члан 35. (1) Статус помоћника руководилаца имају следећи запослени: - Помоћник Директора Болнице - Главни медицински техничар Болнице - Главни медицински техничар Одјељења хируршких служби - Главни медицински техничар хируршких служби - Главни медицински техничар Одјељења интернистичких служби - Главни медицински техничар интернистичких служби - Главни медицински техничар здравствених служби Члан 36. (1) Запослени на другом и трећем нивоу руковођења за свој су рад директно одговорни и Директору Болнице. (2) Запослени на трећем нивоу руковођења, осим Директору Болнице, за свој су рад одговорни и свом непосредном руководиоцу начелнику Одјељења. (3) Запослени на четвртом нивоу руковођења одговорни су свом непосредном руководиоцу трећег нивоа. Члан 37. (1) Руководиоци организационих јединица из овог Правилника, организују, обједињују и усмјеравају рад тих јединица, односно њихових дијелова, као и запослених у њима, одговарају за благовремено, законито и правилно обављање послова и дјелокруга рада организационе јединице којом руководе, односно из свог дјелокруга рада, распоређују послове на ниже нивое организовања у организационој јединици, као и на непосредне извршиоце и при томе пружајући потребну стручну помоћ и по правилу обављају најсложеније послове из дјелокруга рада организационе јединице или њеног дијела којом руководе. 8

9 VI СIСТЕМАТIЗОВАЊЕ РАДНIХ МЈЕСТА У БОЛНIЦI Члан 38. (1) Под систематизовањем радних мјеста у Болници подразумијева се: - одређивање назива радног мјеста - систематизовање радног мјеста у организациону јединицу - одређивање општих и посебних услова за распоред на радно мјесто - попис послова и радних задатака радног мјеста - одређивање броја извршилаца на радном мјесту Члан 39. (1) У складу са одредбом претходног члана радна мјеста у Болници систематизују се на начин одређен Прилогом (I) уз овај Правилник. VII РАСПОРЕЂIВАЊЕ РАДНIКА Члан 40. (1) Распоред радника на радна мјеста врши се под условима утврђеним овим Правилником у складу са прописима о радним односима. VIII ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ Члан 41. (1) Ступањем на снагу овог Правилника престају да важе одредбе свих досадашњих Правилника о организацији и систематизацији послова и радних задатака Болнице. Члан 42. (1) Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној табли Болнице, а објављивање ће се извршити након усвајања и добијања сагласности надлежног министарства. Предсједник УО Велибор Јеринић, дипл. правник 9

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc На основу члана 142. став 3. Закона о здравственој заштити ("Службени гласник РС ", број 107/05), Министар здравља доноси П Р А В И Л Н И К О УСЛОВИМА И НАЧИНУ УНУТРАШЊЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЗДРАВСТВEНИХ УСТАНОВА

Више

Кадрови / нормативи у здравству

Кадрови / нормативи у здравству Нормативи кадра и кадровска обезбеђеност Прим. др sc. med. Верица Јовановић Миљан Љубичић Златибор, 27.06.2018 Норма и стандард Норма: Мера феномена генерално прихваћена као идеалан стандард извршења (перформансе),

Више

Завод за јавно здравље зрењанин

Завод за јавно здравље зрењанин КАПАЦИТЕТИ И КОРИШЋЕЊЕ СТАЦИОНАРА У 2011. ГОДИНИ У СРЕДЊЕБАНАТСКОМ ОКРУГУ Стационарну здравствену заштиту у Средњебанатском округу пружају: - Општа болница "Ђорђе Јоановић" Зрењанин - спроводи специјалистичкоконсултативну

Више

ŠEFU PODODJELJENJA ZA BOLNIČU

ŠEFU PODODJELJENJA ZA BOLNIČU B o s n a i H e r c e g o v i n a B R Č K O D I S T R I K T BOSNE I HERCEGOVINE Javna zdravstvena ustanova Zdravstveni centar Brčko Б о с н а и Х е р ц е г о в и н а Б Р Ч К О Д И С Т Р И К Т БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ

Више

Завод за јавно здравље зрењанин

Завод за јавно здравље зрењанин КАПАЦИТЕТИ И КОРИШЋЕЊЕ СТАЦИОНАРА У. ГОДИНИ У СРЕДЊЕБАНАТСКОМ ОКРУГУ Koришћење стационара. године - компаративна анализа Стационарну здравствену заштиту у Средњебанатском округу пружају:. Општа "Ђорђе

Више

Правилник о ближим условима за обављање здравствене делатности у здравственим установама и другим облицима здравствене службе

Правилник о ближим условима за обављање здравствене делатности у здравственим установама и другим облицима здравствене службе Правилник о ближим условима за обављање здравствене делатности у здравственим установама и другим облицима здравствене службе Службени гласник РС број 43/2006, 112/2009,50/2010,79/2011,10/2012,119/2012,22/2013,16/2018

Више

untitled

untitled ЛЕТАЛИТЕТ У БОЛНИЦАМА У БЕОГРАДУ* (ниво установе) Табела 1 ИСПИСАНИХ БОЛЕСНИКА УМРЛИХ У ТОКУ ПРВИХ 48 САТИ ОД ПРИЈЕМА У БОЛНИЦУ УКУПАН УМРЛИХ СТОПА ЛЕТАЛИТЕТА УМРЛИХ У ТОКУ ПРВИХ 48 САТИ ОД ПРИЈЕМА У БОЛНИЦУ

Више

kvalitet INTERNA xls

kvalitet INTERNA xls Стопа леталитета 1 КЦС 5.5 4.5 5.09 4.5 2 КБЦ "Др Д. Мишовић" 9.7 11.7 12.37 6.9 3 КБЦ "Звездара" 4.9 6.3 6.06 6.1 4 КБЦ "Земун" 7.7 7.5 8.14 7.2 5 КБЦ "Бежанијска коса" 8.3 5.9 5.86 5.5 6 Институт за

Више

ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ МЕДИЦИНЕ

ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ МЕДИЦИНЕ РАСПОРЕД НАСТАВЕ ЗА ЛЕТЊИ СЕМЕСТАР ШКОЛСКЕ 2016/2017. - ПРВА ГОДИНА СТУДИЈА - ДРУГА ГОДИНА СТУДИЈА - ТРЕЋА ГОДИНА СТУДИЈА - ЧЕТВРТА ГОДИНА СТУДИЈА - ПЕТА ГОДИНА СТУДИЈА - ШЕСТА ГОДИНА СТУДИЈА РАСПОРЕД

Више

На основу члана 24

На основу члана 24 Дом здравља Панчевo Панчево На основу члана 24.Закона о раду Републике Србије, члана 32. Закона о запосленима у јавним службама Републике Србије Закона, члана 142. Закона о здравственој заштити, члана

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ НОВИ САД На основу члана 4 и 5 Правилника о спровођењу здравствених специјализација и ужих специјализациј

УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ НОВИ САД На основу члана 4 и 5 Правилника о спровођењу здравствених специјализација и ужих специјализациј УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ НОВИ САД На основу члана 4 и 5 Правилника о спровођењу здравствених специјализација и ужих специјализација на Медицинском факултету у Новом Саду, бр. 05-14/17-2017/8

Више

АПРИЛСКИ ИСПИТНИ РОК АКАДЕМСКЕ 2018/19. ГОДИНЕ РАСПОРЕД ИСПИТА - РЕДОВНИ СТУДЕНТИ I ГОДИНА Ред бр НАЗИВ ПРЕДМЕТА I ТЕРМИН II ТЕРМИН 1. Медицинска етик

АПРИЛСКИ ИСПИТНИ РОК АКАДЕМСКЕ 2018/19. ГОДИНЕ РАСПОРЕД ИСПИТА - РЕДОВНИ СТУДЕНТИ I ГОДИНА Ред бр НАЗИВ ПРЕДМЕТА I ТЕРМИН II ТЕРМИН 1. Медицинска етик АПРИЛСКИ ИСПИТНИ РОК АКАДЕМСКЕ 2018/19. ГОДИНЕ I ГОДИНА 1. Медицинска етика 20.04.2019. год. у 12,00 2. Социјална медицина тест усмени 20.04.2019. год. у 8,00 20.04.2019. год. у 10,00 3. Анатомија ЗЊ,

Више

РЕПУБЛИКА СРПСКА

РЕПУБЛИКА СРПСКА Р А С П О Р Е Д И С П И Т А (јунско - јулски испитни рок ак. 2016/17.год.) ВАНРЕДНИ СТУДЕНТИ ПРЕДМЕТ ТЕРМИН ДАТУМ - Анатомија - ЗЊ, Ф, РТ - ТЕСТ 16.06.2017. год. у 15,00 часова 01.07.2017. год. у 9,30

Више

РЕПУБЛИКА СРПСКА

РЕПУБЛИКА СРПСКА БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА РЕПУБЛИКА СРПСКА ЈАВНА УСТАНОВА ВИСОКА МЕДИЦИНСКА ШКОЛА ПРИЈЕДОР Ул. Николе Пашића 4а, Приједор, web adresa: www.vmspd.com, e-mail: vmspd@teol.net Тел: +38752 242-383, Fax: +38752 242-381

Више

ЈУНСКО - ЈУЛСКИ ИСПИТНИ РОК АКАДЕМСКЕ 2017/18. ГОДИНЕ РАСПОРЕД ИСПИТА - ВАНРЕДНИ СТУДЕНТИ I ГОДИНА Ред бр НАЗИВ ПРЕДМЕТА I ТЕРМИН II ТЕРМИН 1. Медицин

ЈУНСКО - ЈУЛСКИ ИСПИТНИ РОК АКАДЕМСКЕ 2017/18. ГОДИНЕ РАСПОРЕД ИСПИТА - ВАНРЕДНИ СТУДЕНТИ I ГОДИНА Ред бр НАЗИВ ПРЕДМЕТА I ТЕРМИН II ТЕРМИН 1. Медицин ЈУНСКО - ЈУЛСКИ ИСПИТНИ РОК АКАДЕМСКЕ 2017/18. ГОДИНЕ I ГОДИНА 1. Медицинска етика 15.06.2018. год. у 11,00 06.07.2018. год. у 11,00 2. Социјална медицина тест усмени 16.06.2018. год. у 8,00 16.06.2018.

Више

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА РЕПУБЛИКА СРПСКА ЈАВНА УСТАНОВА ВИСОКА МЕДИЦИНСКА ШКОЛА ПРИЈЕДОР Ул. Николе Пашића 4а, Приједор, web adresa:

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА РЕПУБЛИКА СРПСКА ЈАВНА УСТАНОВА ВИСОКА МЕДИЦИНСКА ШКОЛА ПРИЈЕДОР Ул. Николе Пашића 4а, Приједор, web adresa: БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА РЕПУБЛИКА СРПСКА ЈАВНА УСТАНОВА ВИСОКА МЕДИЦИНСКА ШКОЛА ПРИЈЕДОР Ул. Николе Пашића 4а, Приједор, web adresa: www.vmspd.com, e-mail: vmspd@teol.net Тел: +38752 242-383, Fax: +38752 242-381

Више

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА РЕПУБЛИКА СРПСКА ЈАВНА УСТАНОВА ВИСОКА МЕДИЦИНСКА ШКОЛА ПРИЈЕДОР Ул. Николе Пашића 4а, Приједор, web adresa:

БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА РЕПУБЛИКА СРПСКА ЈАВНА УСТАНОВА ВИСОКА МЕДИЦИНСКА ШКОЛА ПРИЈЕДОР Ул. Николе Пашића 4а, Приједор, web adresa: БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА РЕПУБЛИКА СРПСКА ЈАВНА УСТАНОВА ВИСОКА МЕДИЦИНСКА ШКОЛА ПРИЈЕДОР Ул. Николе Пашића 4а, Приједор, web adresa: www.vmspd.com, e-mail: vmspd@teol.net Тел: +38752 242-383, Fax: +38752 242-381

Више

3. specijalis. konsul. BOLNICE 2012

3. specijalis. konsul. BOLNICE 2012 ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА РАДА СПЕЦИЈАЛИСТИЧКО-КОНСУЛТАТИВНИХ СЛУЖБИ УСТАНОВА СТАЦИОНАРНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ У БЕОГРАДУ ЗА ПЕРИОД 1.1.-31.12.212. ГОДИНЕ У специјалистичко-консултативним службама у болницама

Више

ЈАНУАРСКО - ФЕБРУАРСКИ ИСПИТНИ РОК АКАДЕМСКЕ 2018/19. ГОДИНЕ РАСПОРЕД ИСПИТА - РЕДОВНИ СТУДЕНТИ I ГОДИНА Ред бр НАЗИВ ПРЕДМЕТА I ТЕРМИН II ТЕРМИН 1. М

ЈАНУАРСКО - ФЕБРУАРСКИ ИСПИТНИ РОК АКАДЕМСКЕ 2018/19. ГОДИНЕ РАСПОРЕД ИСПИТА - РЕДОВНИ СТУДЕНТИ I ГОДИНА Ред бр НАЗИВ ПРЕДМЕТА I ТЕРМИН II ТЕРМИН 1. М ЈАНУАРСКО - ФЕБРУАРСКИ ИСПИТНИ РОК АКАДЕМСКЕ 2018/19. ГОДИНЕ I ГОДИНА 1. Медицинска етика 31.01.2019. год. у 11,00 15.02.2019. год. у 11,00 2. Социјална медицина тест усмени 26.01.2019. год. у 8,00 26.01.2019.

Више

ЈАНУАРСКО ФЕБРУАРСКИ ИСПИТНИ РОК АКАДЕМСКЕ 2018/19. ГОДИНЕ РАСПОРЕД ИСПИТА - ВАНРЕДНИ СТУДЕНТИ I ГОДИНА Ред бр НАЗИВ ПРЕДМЕТА I ТЕРМИН II ТЕРМИН 1. Ме

ЈАНУАРСКО ФЕБРУАРСКИ ИСПИТНИ РОК АКАДЕМСКЕ 2018/19. ГОДИНЕ РАСПОРЕД ИСПИТА - ВАНРЕДНИ СТУДЕНТИ I ГОДИНА Ред бр НАЗИВ ПРЕДМЕТА I ТЕРМИН II ТЕРМИН 1. Ме ЈАНУАРСКО ФЕБРУАРСКИ ИСПИТНИ РОК АКАДЕМСКЕ 2018/19. ГОДИНЕ I ГОДИНА 1. Медицинска етика 02.02.2019. год. у 11,00 16.02.2019. год. у 11,00 2. Социјална медицина тест усмени 26.01.2019. год. у 8,00 26.01.2019.

Више

РЕПУБЛИКА СРПСКА

РЕПУБЛИКА СРПСКА Р А С П О Р Е Д И С П И Т А (јануарско - фебруарски испитни рок ак. 2016/17.год.) РЕДОВНИ СТУДЕНТИ ПРЕДМЕТ ТЕРМИН ДАТУМ - Социјална медицина - Анатомија ЗЊ, Ф, РТ парцијални I (писмени испит - кости) -

Више

РЕПУБЛИКА СРПСКА

РЕПУБЛИКА СРПСКА Р А С П О Р Е Д И С П И Т А (јунско - јулски испитни рок ак. 2016/17.год.) РЕДОВНИ СТУДЕНТИ ПРЕДМЕТ ТЕРМИН ДАТУМ - Социјална медицина - Патофизиологија I I 17.06.2017. год. у 8,00 - тест 17.06.2017. год.

Више

планирају, надзиру и евалуирају спровођење планова неге и третмана других пружалаца здравствене заштите. они се специјализују у одређеним категоријама

планирају, надзиру и евалуирају спровођење планова неге и третмана других пружалаца здравствене заштите. они се специјализују у одређеним категоријама планирају, надзиру и евалуирају спровођење планова неге и третмана других пружалаца здравствене заштите. они се специјализују у одређеним категоријама болести и категоријама пацијената или методама лечења

Више

GRADSKI ZAVOD ZA ZAŠTITU ZDRAVLJA

GRADSKI ZAVOD ZA ZAŠTITU ZDRAVLJA GRADSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE BEOGRAD, Bulevar despota Stefana 54 a TEL: 3231-339; 20-78-653 FAX: 2078-663 RASPORED DEŽURSTVA ZA PRIJEM HITNIH MEDICINSKIH SLUČAJEVA U ZDRAVSTVENE USTANOVE BEOGRADA ZA

Више

РЕПУБЛИКА СРПСКА

РЕПУБЛИКА СРПСКА БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА РЕПУБЛИКА СРПСКА ЈАВНА УСТАНОВА ВИСОКА МЕДИЦИНСКА ШКОЛА ПРИЈЕДОР Ул. Николе Пашића 4а, Приједор, web adresa: www.vmspd.com, e-mail: vmspd@teol.net Тел: +38752 242-383, Fax: +38752 242-381

Више

3. specijalisticko konsul. Bolnice 2014

3. specijalisticko konsul. Bolnice 2014 ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА РАДА СПЕЦИЈАЛИСТИЧКО-КОНСУЛТАТИВНИХ СЛУЖБИ УСТАНОВА СТАЦИОНАРНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ У БЕОГРАДУ ЗА ПЕРИОД 1.1.-31.12.214. ГОДИНЕ У специјалистичко-консултативним службама у болницама

Више

РЕПУБЛИКА СРПСКА

РЕПУБЛИКА СРПСКА БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА РЕПУБЛИКА СРПСКА ЈАВНА УСТАНОВА ВИСОКА МЕДИЦИНСКА ШКОЛА ПРИЈЕДОР Ул. Николе Пашића 4а, Приједор, web adresa: www.vmspd.com, e-mail: vmspd@teol.net Тел: +38752 242-383, Fax: +38752 242-381

Више

Na osnovu člana 24

Na osnovu člana 24 На основу члана 24. Закона о раду ( Сл. гласник РС бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14 и 13/17 одлука УС), чланова 30-33. Закона о запосленима у јавним службама ( Сл. гласник РС бр. 113/17), у складу

Више

GRADSKI ZAVOD ZA ZAŠTITU ZDRAVLJA

GRADSKI ZAVOD ZA ZAŠTITU ZDRAVLJA GRADSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE BEOGRAD, Bulevar despota Stefana 54 a TEL: 20-78-652 ; 3231-339; FAX: 2078-663 RASPORED DEŽURSTVA ZA PRIJEM HITNIH MEDICINSKIH SLUČAJEVA U ZDRAVSTVENE USTANOVE BEOGRADA

Више

GRADSKI ZAVOD ZA ZAŠTITU ZDRAVLJA

GRADSKI ZAVOD ZA ZAŠTITU ZDRAVLJA GRADSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE BEOGRAD, Bulevar despota Stefana 54 a TEL: 20-78-652 ; 3231-339; FAX: 2078-663 RASPORED DEŽURSTVA ZA PRIJEM HITNIH MEDICINSKIH SLUČAJEVA U ZDRAVSTVENE USTANOVE BEOGRADA

Више

GRADSKI ZAVOD ZA ZAŠTITU ZDRAVLJA

GRADSKI ZAVOD ZA ZAŠTITU ZDRAVLJA GRADSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE BEOGRAD, Bulevar despota Stefana 54 a TEL: 20-78-652 ; 3231-339; FAX: 2078-663 RASPORED DEŽURSTVA ZA PRIJEM HITNIH MEDICINSKIH SLUČAJEVA U ZDRAVSTVENE USTANOVE BEOGRADA

Више

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ Ул. Стари шор 47, Сремска Митровица web: Тел:022/ Тел/Факс:

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ Ул. Стари шор 47, Сремска Митровица  web:  Тел:022/ Тел/Факс: ИСПИТИВАЊЕ ЗАДОВОЉСТВА КОРИСНИКА ЗДРАВСТВЕНОМ ЗАШТИТОМ У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА СРЕМСКОГ ОКРУГА 2011-2015. ГОДИНЕ У циљу унапређења квалитета рада здравствених установа спроводи се испитивање задовољства

Више

ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ МЕДИЦИНЕ

ИНТЕГРИСАНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ МЕДИЦИНЕ РАСПОРЕД НАСТАВЕ ЗА СТУДИЈСКИ БЛОК 1 ШКОЛСКЕ 2018/2019. ПРВА ГОДИНА СТУДИЈА ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК + ПБЛ 10:30-13:45 (С5) АНАТОМИЈА 08:00-09:30 (С4) ВЕЖБЕ * 11:30-17:45 (С7, С8) ХИСТОЛОГИЈА ВЕЖБЕ * (почев од 17.09.)

Више

-ТЕМЕ ЗА СЕМИНАРСКИ РАД –

-ТЕМЕ ЗА СЕМИНАРСКИ РАД – -ТЕМЕ ЗА СЕМИНАРСКИ РАД 1. Историјски развој комуникације 2. Значај развоја говора за комуникацију 3. Значај развоја писма за комуникацију 4. Значај адекватне комуникације у медицини 5. Асертивност у комуникацији

Више

На основу члана 26. Здравственог центра Ужице, Управни одбор Здравственог центра Ужице на седници одржаној године је донео О Д Л У К У УСВА

На основу члана 26. Здравственог центра Ужице, Управни одбор Здравственог центра Ужице на седници одржаној године је донео О Д Л У К У УСВА На основу члана 26. Здравственог центра Ужице, Управни одбор Здравственог центра Ужице на седници одржаној 05.04.2012.године је донео УСВАЈА се Изјава о мисији и визији ОЈ Дом здравља Сјеница и то: М И

Више

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ВАЉЕВО АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЉА КВАЛИТЕТА РАДА У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА КОЛУБАРСКОГ ОКРУГА ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР - ДЕЦЕМБАР ГОДИНЕ

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ВАЉЕВО АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЉА КВАЛИТЕТА РАДА У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА КОЛУБАРСКОГ ОКРУГА ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР - ДЕЦЕМБАР ГОДИНЕ ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ВАЉЕВО АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЉА КВАЛИТЕТА РАДА У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА КОЛУБАРСКОГ ОКРУГА ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР - ДЕЦЕМБАР 2010. ГОДИНЕ ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА У ПРИАМРНОЈ ЗДРАВСТВЕНОЈ ЗАШТИТИ

Више

Druga izmjena plana za 2017.

Druga izmjena plana za 2017. Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Krapinske Toplice Druga izmjena Financijskog plana za 2017. godinu Broj: 05-333/3-2016 Krapinske Toplice, rujan 2017. Sadržaj 1. Uvod... 2 2. Realizacija

Више

KLINIČKI CENTAR UNIVERZITETA

KLINIČKI CENTAR UNIVERZITETA Na osnovu člana 5. Pravilnika o radu Klinički centar Univerziteta u Sarajevu r a s p i s u j e OGLAS za prijem u radni odnos Za potrebe Klinike za anesteziju i reanimaciju 1. Medicinska sestra-tehničar

Више

РЕПУБЛИКА СРБИЈА АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА КЛИНИКА ЗА СТОМАТОЛОГИЈУ ВОЈВОДИНЕ Хајдук Вељкова 12 Н о в и С а д Број: 01-84/ Датум:

РЕПУБЛИКА СРБИЈА АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА КЛИНИКА ЗА СТОМАТОЛОГИЈУ ВОЈВОДИНЕ Хајдук Вељкова 12 Н о в и С а д Број: 01-84/ Датум: РЕПУБЛИКА СРБИЈА АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА КЛИНИКА ЗА СТОМАТОЛОГИЈУ ВОЈВОДИНЕ Хајдук Вељкова 12 Н о в и С а д Број: 01-84/1-2018 Датум: 28. 02. 2018. године На основу члана 24. став 4. Закона о раду

Више

ЈАВНА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА БОЛНИЦА''СВЕТИ АПОСТОЛ ЛУКА''ДОБОЈ С Т А Т У Т Јавна здравствена установа Болница Свети апостол Лука Добој Добој, мај 2013.

ЈАВНА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА БОЛНИЦА''СВЕТИ АПОСТОЛ ЛУКА''ДОБОЈ С Т А Т У Т Јавна здравствена установа Болница Свети апостол Лука Добој Добој, мај 2013. ЈАВНА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА БОЛНИЦА''СВЕТИ АПОСТОЛ ЛУКА''ДОБОЈ С Т А Т У Т Јавна здравствена установа Болница Свети апостол Лука Добој Добој, мај 2013. године. На основу члана 74. Закона о здравственој

Више

Microsoft Word - kvalitet.doc

Microsoft Word - kvalitet.doc "Službeni glasnik RS", br. 35/2011 Na osnovu člana 212. Zakona o zdravstvenoj zaštiti ("Službeni glasnik RS", br. 107/05, 72/09 - dr. zakon, 88/10 i 99/10), Ministar zdravlja donosi PRAVILNIK o proveri

Више

Katalog propisa 2019

Katalog propisa 2019 Prečišćeni tekst Zakona o zdravstvenoj zaštiti obuhvata sljedeće propise: 1. Zakon o zdravstvenoj zaštiti ("Službeni list Crne Gore", br. 003/16 od 15.01.2016), 2. Zakon o dopunama Zakona o zdravstvenoj

Више

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ Ул. Стари шор 47, Сремска Митровица web: Тел:022/ Тел/Факс:

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ Ул. Стари шор 47, Сремска Митровица  web:  Тел:022/ Тел/Факс: ЗАДОВОЉСТВО КОРИСНИКА РАДОМ СЛУЖБИ У КОЈИМА РАДЕ ИЗАБРАНИ ЛЕКАРИ Истраживање је спроведено анонимним анкетирањем корисника у Служби за здравствену заштиту одраслих, Служби за здравствену заштиту деце и

Више

ЈУНСКО-ЈУЛСКИ ИСПИТНИ РОК ШКОЛСКЕ 2016/2017 ГОДИНЕ СТРУКОВНА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА-ТЕХНИЧАР ПРВА ГОДИНА ПРЕДМЕТ НАСТАВНИК ВРЕМЕ ОДРЖАВАЊА ИСПИТА АНАТОМИЈА

ЈУНСКО-ЈУЛСКИ ИСПИТНИ РОК ШКОЛСКЕ 2016/2017 ГОДИНЕ СТРУКОВНА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА-ТЕХНИЧАР ПРВА ГОДИНА ПРЕДМЕТ НАСТАВНИК ВРЕМЕ ОДРЖАВАЊА ИСПИТА АНАТОМИЈА ЈУНСКО-ЈУЛСКИ ИСПИТНИ РОК ШКОЛСКЕ 2016/2017 ГОДИНЕ СТРУКОВНА МЕДИЦИНСКА СЕСТРА-ТЕХНИЧАР ПРВА ГОДИНА ПРЕДМЕТ НАСТАВНИК ВРЕМЕ ОДРЖАВАЊА ИСПИТА АНАТОМИЈА ФИЗИОЛОГИЈА Проф. Арса Минић Проф. Нина Ђукановић

Више

Задовољство запослених у здравстеној заштити у СБО у години ЗАДОВОЉСТВО КОРИСНИКА ЗДРАВСТВЕНОМ ЗАШТИТОМ У СРЕДЊЕБАНАТСКОМ ОКРУГУ У ГОДИНИ

Задовољство запослених у здравстеној заштити у СБО у години ЗАДОВОЉСТВО КОРИСНИКА ЗДРАВСТВЕНОМ ЗАШТИТОМ У СРЕДЊЕБАНАТСКОМ ОКРУГУ У ГОДИНИ ЗАДОВОЉСТВО КОРИСНИКА ЗДРАВСТВЕНОМ ЗАШТИТОМ У СРЕДЊЕБАНАТСКОМ ОКРУГУ У 2011. ГОДИНИ ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА Испитивање задовољства корисника у примарној здравственој заштити спроведено је 5. децембра

Више

Градска општина Звездара Припрема и вођење седница општ. Већа и СО ПР Издање 1 Ревизија 3 XI број 06-57/16 Веће Градске општине Звездара на сед

Градска општина Звездара Припрема и вођење седница општ. Већа и СО ПР Издање 1 Ревизија 3 XI број 06-57/16 Веће Градске општине Звездара на сед XI број 06-57/16 Веће Градске општине Звездара на седници одржаној 28.12. 2016. године, на основу члана 58. Закона о запосленима у аутономној покрајини и јединицама локалне самоуправе (''Службени гласник

Више

АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЉА КВАЛИТЕТА РАДА У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА СРЕДЊЕБАНАТСКОГ ОКРУГА У ГОДИНИ Унапређење квалитета рада део је свакодневних активн

АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЉА КВАЛИТЕТА РАДА У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА СРЕДЊЕБАНАТСКОГ ОКРУГА У ГОДИНИ Унапређење квалитета рада део је свакодневних активн АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЉА КВАЛИТЕТА РАДА У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА СРЕДЊЕБАНАТСКОГ ОКРУГА У 2010. ГОДИНИ Унапређење квалитета рада део је свакодневних активности радника запослених у здравству. Здравствене установе

Више

Radio - televizija Federacije Bosne i Hercegovine Pravilnik o unutrašnjoj organizacionoj strukturi Radio - televizije Federacije Bosne i Hercegovine U

Radio - televizija Federacije Bosne i Hercegovine Pravilnik o unutrašnjoj organizacionoj strukturi Radio - televizije Federacije Bosne i Hercegovine U Radio - televizija Federacije Bosne i Hercegovine Pravilnik o unutrašnjoj organizacionoj strukturi Radio - televizije Federacije Bosne i Hercegovine U Sarajevu, mart/ožujak 2013.godine Na osnovu članova

Више

zadovoljstvo na hirurskim odeljenjima

zadovoljstvo na hirurskim odeljenjima ГРАДСКИ ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ Б Е О Г Р А Д АНАЛИЗА ЗАДОВОЉСТВА КОРИСНИКА ЗДРАВСТВЕНОМ ЗАШТИТОМ НА ХИРУРШКИМ ОДЕЉЕЊИМА У БОЛНИЦАМА У БЕОГРАДУ У 2014. ГОДИНИ Београд, фебруар 2015. године Наручилац задатка:

Више

Pravilnik o sistematizaciji 2018

Pravilnik o sistematizaciji 2018 РЕПУБЛИКА СРБИЈА Број: 04-154/18-01 Датум: 3. 4. 2018. године Б А Т О Ч И Н А На основу члана 24. Закона о раду ( Сл. гласник РС, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 одлука УС и 113/17), члaна

Више

Informator o radu Gradskog zavoda za gerontologiju, kucno lečenje i negu Beograd

Informator o radu Gradskog zavoda za gerontologiju, kucno lečenje i negu Beograd ИНФОРМАТОР О РАДУ ГРАДСКОГ ЗАВОДА ЗА ГЕРОНТОЛОГИЈУ И ПАЛИЈАТИВНО ЗБРИЊАВАЊЕ, БЕОГРАД 1.Опис овлашћења, обавеза и организационе структуре Градски завод за геронтологију и палијативно збрињавање,београд

Више

ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА ЗА ХИРУРШКЕ ГРАНЕ МЕДИЦИНЕ

ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА ЗА ХИРУРШКЕ ГРАНЕ МЕДИЦИНЕ ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА РАДА СТАЦИОНАРНИХ ЗДРАВСТВЕНИХ УСТАНОВА У БЕОГРАДУ ЗА ПЕРИОД 1.7.-31.12.27. ГОДИНЕ -ХИРУРШКЕ ГРАНЕ МЕДИЦИНЕ- Хируршке гране медицине обухватају: општу хирургију, абдоминалну хирургију,

Више

?????????? ? ????

?????????? ? ???? РEПУБЛИКA СРБИJA AУTOНOMНA ПOКРAJИНA ВOJВOДИНA OПШTA БOЛНИЦA СУБOTИЦA БРOJ: 15.08.2017. гoдинa Субoтицa Нa oснoву члaнa 39. и 40. Зaкoнa o слoбoднoм приступу инфoрмaциjaмa oд jaвнoг знaчaja ( Сл.глaсник

Више

Pokazatelji_kvaliteta_2017

Pokazatelji_kvaliteta_2017 Вредности показатеља квалитета здравствене заштите у Републици Србији за 2017. годину ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА НА ПРИМАРНОМ НИВОУ ЗДРАВСТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ Показатељи квалитета који се прате у области здравствене

Више

Naslovnica za plan

Naslovnica za plan SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU KRAPINSKE TOPLICE Gajeva 2, 49217 Krapinske Toplice Tel.: 049 383 100 Faks: 049 232 140 E mail: info@sbkt.hr www.sbkt.hr Prva izmjena Financijskog plana

Више

Na temelju članka 58

Na temelju članka 58 Na temelju članka 58.a stavak 1. alineja 1. Zakona o zdravstvenoj zaštiti («Narodne novine», broj 150/2008., 71/2010., 139/2010., 22/2011., 84/2011, 12/2012, 70/2012, 144/2012, 82/2013 i 159/2013 Uredba

Више

SADRŽAJ: 1. OSNIVANJE PRIVATNE ZDRAVSTVENE USTANOVE USLOVI ZA OSNIVANJE PRIVATNE ZDRAVSTVENE USTANOVE REGISTRACIJA PRIVATNE ZDRAVS

SADRŽAJ: 1. OSNIVANJE PRIVATNE ZDRAVSTVENE USTANOVE USLOVI ZA OSNIVANJE PRIVATNE ZDRAVSTVENE USTANOVE REGISTRACIJA PRIVATNE ZDRAVS SADRŽAJ: 1. OSNIVANJE PRIVATNE ZDRAVSTVENE USTANOVE... 4 1.1. USLOVI ZA OSNIVANJE PRIVATNE ZDRAVSTVENE USTANOVE... 8 1.2. REGISTRACIJA PRIVATNE ZDRAVSTVENE USTANOVE KOD REGISTARSKOG SUDA... 13 1.3. POSTUPAK

Више

KLINIČKI CENTAR VOJVODINE Novi Sad, Hajduk Velјkova 1, Vojvodina, Srbija Telefonska centrala: /

KLINIČKI CENTAR VOJVODINE Novi Sad, Hajduk Velјkova 1, Vojvodina, Srbija Telefonska centrala: / KLINIČKI CENTAR VOJVODINE 21000 Novi Sad, Hajduk Velјkova 1, Vojvodina, Srbija Telefonska centrala: +381 21/484 3 484 www.kcv.rs, e-mail: uprava@kcv.rs STRATEŠKI PLAN KLINIČKOG CENTRA VOJVODINE ZA PERIOD

Више

Na temelju članka 58

Na temelju članka 58 Na temelju članka 58. stavak 1. alineja 1. Zakona o zdravstvenoj zaštiti («Narodne novine», broj 150/2008., 71/2010., 139/2010., 22/2011., 84/2011, 12/2012, 70/2012, 144/2012, 82/2013 i 159/2013 Uredba

Више

2. Pokazatelji kvaliteta u specijalisticko-konsultativnim sluzbama

2. Pokazatelji kvaliteta u specijalisticko-konsultativnim sluzbama X ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА РАДА КОНСУЛТАТИВНО СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ СЛУЖБЕ Показатељи квалитета рада специјалистичко консултативне службе (СК служба) праћени су у свим домовима здравља и у, ЗЗЗ радника ЖС и. У свим

Више

Okrug:

Okrug: Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut" Centar za informatiku i biostatistiku Pregled specijalizacija i subspecijalizacija u zdravstvenim ustanovama u Republici Srbiji Stanje na dan

Више

PREGLEDI, DIJAGNOSTIKA, TERAPIJA Pregled lekara Specijaliste: OPŠTA MEDICINA Pregled u ordinaciji 2.000, ,00 Kontrolni pregled u ordinaciji ( u

PREGLEDI, DIJAGNOSTIKA, TERAPIJA Pregled lekara Specijaliste: OPŠTA MEDICINA Pregled u ordinaciji 2.000, ,00 Kontrolni pregled u ordinaciji ( u PREGLEDI, DIJAGNOSTIKA, TERAPIJA Pregled lekara Specijaliste: OPŠTA MEDICINA Pregled u ordinaciji 2.000,00 2.000,00 Kontrolni pregled u ordinaciji ( u period od 2 nedelje) 1.500,00 Pregled lekara Specijaliste:

Више

На основу достављених података из здравствених установа извршена је анализа показатеља квалитета рада за извештајни период јул–децембар 2011

На основу достављених података из здравствених установа извршена је анализа показатеља квалитета рада за извештајни период јул–децембар 2011 ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ВАЉЕВО ИЗВЕШТАЈ О УНАПРЕЂЕЊУ КВАЛИТЕТА РАДА У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА КОЛУБАРСКОГ ОКРУГА У 2015. ГОДИНИ Ваљево ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА РАДА НА ПРИМАРНОМ НИВОУ ЗДРАВСТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ

Више

На основу достављених података из здравствених установа извршена је анализа показатеља квалитета рада за извештајни период јул–децембар 2011

На основу достављених података из здравствених установа извршена је анализа показатеља квалитета рада за извештајни период јул–децембар 2011 ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ВАЉЕВО ИЗВЕШТАЈ О УНАПРЕЂЕЊУ КВАЛИТЕТА РАДА У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА КОЛУБАРСКОГ ОКРУГА У 2016. ГОДИНИ Ваљево ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА РАДА НА ПРИМАРНОМ НИВОУ ЗДРАВСТВЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ

Више

Zbirni izvjestaj za DZ za 2018

Zbirni izvjestaj za DZ za 2018 Fond za zdravstveno osiguranje Crne Gore INFORMACIJA O REALIZACIJI UGOVORA DOMOVA ZDRAVLJA 01.01.-31.12.2018. GODINE Podgorica, april 2019. godine Adresa: Ul. Vaka Đurovića bb 81000 Podgorica, Crna Gora

Више

Microsoft Word - javni oglas final

Microsoft Word - javni oglas final JAVNA USTANOVA DOM ZDRAVLJA KANTONA SARAJEVO GENERALNI DIREKTOR www.judzks.ba Vrazova 11. Sarajevo Na osnovu člana 38. Statuta, člana 20.a. Zakona o radu ( Službene novine FBIH, br 26/16 i 89/18), člana

Више

Број: /19-ГВ Градско веће града Београда, на седници одржаној 24. априла године, на основу члана 58. Закона о запосленима у аутономним по

Број: /19-ГВ Градско веће града Београда, на седници одржаној 24. априла године, на основу члана 58. Закона о запосленима у аутономним по Број: 110-406/19-ГВ Градско веће града Београда, на седници одржаној 24. априла 2019. године, на основу члана 58. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе ( Службени

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ ФАКУЛТЕТ МЕДИЦИНСКИХ НАУКА Број: Дана: године К р а г у ј е в а ц На основу члана 65. став 1. Закона о в

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ ФАКУЛТЕТ МЕДИЦИНСКИХ НАУКА Број: Дана: године К р а г у ј е в а ц На основу члана 65. став 1. Закона о в УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ ФАКУЛТЕТ МЕДИЦИНСКИХ НАУКА Број: 01-9909 Дана: 21.09. 2016. године К р а г у ј е в а ц На основу члана 65. став 1. Закона о високом образовању ( Службени гласник РС бр. 76/2005,

Више

2. Pokazatelji kvaliteta u specijalisticko-konsultativnim sluzbama

2. Pokazatelji kvaliteta u specijalisticko-konsultativnim sluzbama IV ПОКАЗАТЕЉИ КВАЛИТЕТА РАДА КОНСУЛТАТИВНО - СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ СЛУЖБЕ Показатењи квалитета рада специјалистичко консултативне службе (СК служба) праћени су у свим домовима здравња и у ЗЗЗ радника МУП, ЗЗЗ

Више

ZAKON O EVIDENCIJAMA U OBLASTI ZDRAVSTVENE ZASTITE

ZAKON O EVIDENCIJAMA U OBLASTI ZDRAVSTVENE ZASTITE ZAKON O EVIDENCIJAMA U OBLASTI ZDRAVSTVENE ZAŠTITE ("Sl. glasnik SRS", br. 14/81, 24/85, 26/85, 6/89 i "Sl. glasnik RS", br. 44/91, 53/93, 67/93, 48/94 i 101/2005 - dr. zakon) I OPŠTE ODREDBE Član 1 Ovim

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ ФАКУЛТЕТ ВЕТЕРИНАРСКЕ МЕДИЦИНЕ 11000 Београд, Булевар ослобођења 18 СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИХ АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА На основу Закона о високом образовању (Службени гласник

Више

З А К О Н

З А К О Н ZAKON O PLATAMA ZAPOSLENIH U ORGANIMA UPRAVE REPUBLIKE SRPSKE Član 1. Ovim zakonom uređuje se način utvrđivanja plata državnih službenika i ostalih zaposlenih (u daljem tekstu: zaposleni) u ministarstvima,

Више

Microsoft Word - Strukovni terapeut (2)

Microsoft Word - Strukovni terapeut (2) ОКТОБАРСКИ ИСПИТНИ РОК ШКОЛСКЕ 2017/2018 ГОДИНЕ СТРУКОВНИ ФИЗИОТЕРАПЕУТ ПРВА ГОДИНА ПРЕДМЕТ НАСТАВНИК ВРЕМЕ ОДРЖАВАЊА ИСПИТА АНАТОМИЈА Проф. Арса Минић 09.10.2018. у 15:00ч, Вукан Бабић ФИЗИОЛОГИЈА СОЦИЈАЛНА

Више

Pazljivo razvijene vodilje za klinicku praksu mogu postati dio strukture zdravstvene zastite u nekoj zemlji i posluziti kao znacajno sredstvo za mnoge

Pazljivo razvijene vodilje za klinicku praksu mogu postati dio strukture zdravstvene zastite u nekoj zemlji i posluziti kao znacajno sredstvo za mnoge ГРАДСКИ ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ Б Е О Г Р А Д АНАЛИЗА ЗАДОВОЉСТВА КОРИСНИКА БОЛНИЧКОМ ЗДРАВСТВЕНОМ ЗАШТИТОМ У БЕОГРАДУ У 16. ГОДИНИ Београд, март 17. године Наручилац задатка: Министарство здравља Републике

Више

Министарство здравља и социјалне заштите Републике Српске а на приједлог Савјета за здравље акредитовало је сљедеће Програме континуиране едукације: 1

Министарство здравља и социјалне заштите Републике Српске а на приједлог Савјета за здравље акредитовало је сљедеће Програме континуиране едукације: 1 ство здравља и социјалне заштите Републике Српске а на приједлог Савјета за здравље акредитовало је сљедеће Програме континуиране едукације: 1. Друштвa доктора медицине Републике Српске, Подружница доктора

Више

Microsoft Word - KC Nis doc

Microsoft Word - KC Nis doc REPUBLIČKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE FILIJALA ZA NIŠAVSKI OKRUG PREDMET: Mišljenje o izvršenju Plana rada Kliničkog centra "Niš" iz Niša za 2007. godinu Klinički centar "Niš" iz Niša dostavio je

Више

Специјална болница за рехабилитацију

Специјална болница за рехабилитацију Специјална болница за рехабилитацију Ивањица С Т А Т У Т Специјалне болнице за рехабилитацију Ивањица Ивањица, jун 2006.године На основу члана 136. став 1. тачка 1) Закона o здравственој заштити ( «Службени

Више

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ВРАЊЕ Врање, Ј. Ј. Лунге бр. 1 Рег.број: Текући рачун: Матични број: Tel

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ВРАЊЕ Врање, Ј. Ј. Лунге бр. 1 Рег.број: Текући рачун: Матични број: Tel РЕПУБЛИКА СРБИЈА ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ВРАЊЕ 17 500 Врање, Ј. Ј. Лунге бр. 1 Рег.број: 4-490-00 Текући рачун: 840-269661-28 Матични број: 7205830 Tel: 017/421-310, Faks: 017/400-271, Електронска пошта:

Више

Страна 428 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА БРОЈ 22 Датум: године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА ГОДИНА 2017 БРОЈ 22 КУРШУМЛИЈА Лист изла

Страна 428 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА БРОЈ 22 Датум: године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА ГОДИНА 2017 БРОЈ 22 КУРШУМЛИЈА Лист изла Страна 428 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА БРОЈ 22 Датум: 05.12.2017.године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУРШУМЛИЈА ГОДИНА 2017 БРОЈ 22 КУРШУМЛИЈА Лист излази према потреби 1. На основу одредби члана 37. Одлуке

Више

Prva izmjena Financijskog plana za godinu

Prva izmjena Financijskog plana za godinu SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU KRAPINSKE TOPLICE Gajeva 2, 49217 Krapinske Toplice Tel.: 049 383 100 Faks: 049 232 140 E mail: info@sbkt.hr www.sbkt.hr Prva izmjena Financijskog plana

Више

Microsoft Word - Sluzbeni glasnik broj docx

Microsoft Word - Sluzbeni glasnik broj docx Рача, 04.01.2013. године број 1 Цена 100,00 динара С А Д Р Ж А Ј П р а в и л н и ц и Правилник о изменама и допунама Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у Општинској управи

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ПАНЧЕВА Број 28 ГОДИНА II ПАНЧЕВО, 29. децембар ГОДИНЕ Аконтација претплате ,48 Цена овог примерка 70, На основ

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ПАНЧЕВА Број 28 ГОДИНА II ПАНЧЕВО, 29. децембар ГОДИНЕ Аконтација претплате ,48 Цена овог примерка 70, На основ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ПАНЧЕВА Број 28 ГОДИНА II ПАНЧЕВО, 29. децембар 2009. ГОДИНЕ Аконтација претплате 12.760,48 Цена овог примерка 70,00 424. На основу члана 141. Закона о здравственој заштити ( Службени

Више

POKRAJINSKA SKUPŠTINSKA ODLUKA O OSNIVANJU FONDA "EVROPSKI POSLOVI" AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ("Sl. list AP Vojvodine", br. 13/2009 i 2/2010) I OP

POKRAJINSKA SKUPŠTINSKA ODLUKA O OSNIVANJU FONDA EVROPSKI POSLOVI AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE (Sl. list AP Vojvodine, br. 13/2009 i 2/2010) I OP POKRAJINSKA SKUPŠTINSKA ODLUKA O OSNIVANJU FONDA "EVROPSKI POSLOVI" AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ("Sl. list AP Vojvodine", br. 13/2009 i 2/2010) I OPŠTE ODREDBE Član 1 Radi praćenja, proučavanja i implementacije

Више

PROCEDURA PRIPREMANJA,ODRŽAVANJA I IZVEŠTAVANJA SA REDOVNOG STRUČNOG SASTANKA HIRURŠKE GRUPACIJE

PROCEDURA PRIPREMANJA,ODRŽAVANJA I IZVEŠTAVANJA SA REDOVNOG STRUČNOG SASTANKA HIRURŠKE GRUPACIJE Opšta Bolnica Valjevo Obrena Nikolića 8, 14000 Valjevo PROCEDURA ZA ZAKAZIVANJE CT DIJAGNOSTIKE STRANA 1 1. Svrha Ustanoviti procedure zakazivanja (prema terminima i načinu ) CT dijagnostike za ambulante,

Више

Microsoft Word - Strukovni terapeut

Microsoft Word - Strukovni terapeut СЕПТЕМБАРСКИ ИСПИТНИ РОК ШКОЛСКЕ 2017/2018 ГОДИНЕ СТРУКОВНИ ФИЗИОТЕРАПЕУТ ПРВА ГОДИНА ПРЕДМЕТ НАСТАВНИК ВРЕМЕ ОДРЖАВАЊА ИСПИТА Проф. Арса Минић 11.09.2018. у 15:00ч, АНАТОМИЈА Вукан Бабић простор школе,

Више

XI КОМИСИЈА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА РАДА

XI КОМИСИЈА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА РАДА ФИЛИЈАЛА РЗЗО: НОВИ САД ИНСТИТУТ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ВОЈВОДИНЕ, НОВИ САД ИНТЕГРИСАНИ ПЛАН СТАЛНОГ УНАПРЕЂЕЊА КВАЛИТЕТА РАДА ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ ЗА 2018. ГОДИНУ Назив здравствене установе : ИНСТИТУТ ЗА ПЛУЋНЕ

Више

Microsoft Word - Strukovni fizioterapeut

Microsoft Word - Strukovni fizioterapeut ЈУНСКО ЈУЛСКИ ИСПИТНИ РОК ШКОЛСКЕ 2018/2019 ГОДИНЕ СТРУКОВНИ ФИЗИОТЕРАПЕУТ ПРВА ГОДИНА ПРЕДМЕТ НАСТАВНИК ВРЕМЕ ОДРЖАВАЊА ИСПИТА АНАТОМИЈА ФИЗИОЛОГИЈА СОЦИЈАЛНА МЕДИЦИНА ПРИМЕЊЕНА МЕДИЦИНСКА ЕТИКА Проф.

Више

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE SREDNJOBOSANSKI KANTON / KANTON SREDIŠNJA BOSNA JU DOM ZDRAVLJA FOJNICA S T A T U T JU DOM ZDRAVLJA

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE SREDNJOBOSANSKI KANTON / KANTON SREDIŠNJA BOSNA JU DOM ZDRAVLJA FOJNICA S T A T U T JU DOM ZDRAVLJA BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE SREDNJOBOSANSKI KANTON / KANTON SREDIŠNJA BOSNA JU DOM ZDRAVLJA FOJNICA S T A T U T JU DOM ZDRAVLJA FOJNICA Fojnica: Juli, 2014.godine 1 Na osnovu člana

Више