На основу члана 43. Закона о буџетском систему ( Сл.гласник РС бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013, 142/2014

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "На основу члана 43. Закона о буџетском систему ( Сл.гласник РС бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013, 142/2014"

Транскрипт

1 На основу члана 43. Закона о буџетском систему ( Сл.гласник РС бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013, 142/2014, 68/2015, 103/2015, 99/2016 и 113/2017) и члана 32. Закона о локалној самоуправи ( Сл.гласник РС, бр. 129/2007, 83/2014, 101/2016 и 47/2018) и Статута општине Велико Градиште ( Општински службени гласник, бр. 9/2008, 5/2014, 5/2016, 28/2016 и 14/2017), Скупштина општине Велико Градиште је на 21. седници одржаној дана године донела О Д Л У К У О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ ЗА 2019.ГОДИНУ I ОПШТИ ДЕО Члан 1. Приходи и примања, расходи и издаци буџета општине ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ За 2019.годину ( у даљем тексту : буџет) састоје се од : Опис Износ 1 2 А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И ИЗДАТАКА 1. Укупни приходи и примања од продаје нефинансијске имовине , ТЕКУЋИ ПРИХОДИ у чему: ,00 - буџетска средства ,00 - остали приходи ,00 - донације , ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ ,00 2. Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине , ТЕКУЋИ РАСХОДИ у чему: ,00 - текући буџетски расходи ,00 - расходи из осталих прихода ,00 - донације , ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ у чему: ,00 - текући буџетски издаци ,00 - издаци из осталих прихода 0,00 - донације 0,00 БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ ,00 Издаци за набавку финансијске имовине (у циљу спровођења јавних политика) 0,00 УКУПАН ФИСКАЛНИ СУФИЦИТ/ДЕФИЦИТ ,00 Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА Примања од продаје финансијске имовине 0,00 Примања од задуживања ,00 Неутрошена средства из претходних година 0,00 Издаци за отплату главнице дуга ,00 НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ ,00

2 Приходи и примања, расходи и издаци буџета утврђени су у следећим износима: Опис Економ. Износ класиф УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ ,00 1. Порески приходи , Порез на доходак, добит и капиталне добитке (осим самодоприноса) , Самодопринос , Порез на имовину , Остали порески приходи ,00 2. Непорески приходи,у чему: ,00 - поједине врсте накнада са одређеном наменом (наменски приходи) 0,00 - приходи од продаје добара и услуга 0,00 3. Меморандумске ставке ,00 4. Трансфери ,00 5 Примања од продаје нефинансијске имовине ,00 УКУПНИ РАСХОДИ И ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ И ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (ЗБИР , ) 1. Текући расходи , Расходи за запослене , Коришћење роба и услуга , Отплата камата , Субвенције , Социјална заштита из буџета , Остали расходи, у чему:- средства резерви , Трансфери ,00 2. Издаци за набавку нефинансијске имовине ,00 3. Издаци за набавку финансијске имовине (осим 6211) 62 0,00 ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ И ЗАДУЖИВАЊА ,00 1. Примања по основу отплате кредита и продаје финансијске имовине 92 0,00 2. Задуживање , Задуживање код домаћих кредитора , Задуживање код страних кредитора 912 0,00 ОТПЛАТА ДУГА И НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ ,00 3. Отплата дуга , Отплата дуга домаћим кредиторима , Отплата дуга страним кредиторима 612 0, Отплата дуга по гаранцијама 613 0,00 4. Набавка финансијске имовине ,00 НЕРАСПОРЕЂЕНИ ВИШАК ПРИХОДА ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА (класа 3, извор финансирања 13) 3 0,00 НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ОД ПРИВАТИЗАЦИЈЕ ИЗ ПРЕТХОДНИХ ГОДИНА (класа 3, извор финансирања 14) 3 0,00 Члан 2. Расходи и издаци из члана 1. ове одлуке користе се за следеће програме :

3 ПЛАН РАСХОДА ПО ПРОГРАМИМА За период: Назив програма Износ 1 СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ ,00 2 КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ ,00 3 ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ ,00 4 РАЗВОЈ ТУРИЗМА ,00 5 ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ ,00 6 ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ,00 7 ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА ,00 8 ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ ,00 9 ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ ,00 10 СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ ,00 11 СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА ,00 12 ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ,00 13 РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА ,00 14 РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ ,00 15 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ,00 16 ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ,00 17 ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ ,00 18 КУЛТУРА 0,00 за БК ,00

4 Издаци за капиталне пројекте, планирани за буџетску 2019 годину и наредне две године, исказани су у табели: Економ. Ред. Опис класиф. број А. КАПИТАЛНИ ПРОЈЕКТИ Секундарна канализациона мрежа Мајур: ,00 0,00 0,00 Година почетка финансирања: 2019 Година завршетка финансирања: 2019 Укупна вредност пројекта: ,00 Извори финансирања: Приходе из буџета: ,00 2. Пристан у Раму: ,00 0,00 0,00 Година почетка финансирања: 2019 Година завршетка финансирања: 2019 Укупна вредност пројекта: ,00 Извори финансирања: Приходе из буџета: ,00 3. Изградња паркинга на Сребрном језеру: ,00 0,00 0,00 Година почетка финансирања: 2019 Година завршетка финансирања: 2019 Укупна вредност пројекта: ,00 Извори финансирања: Приходе из буџета: ,00 4. Изградња шетне стазе Велико Градиште - Сребрно језеро: ,00 0,00 0,00 Година почетка финансирања: 2019 Година завршетка финансирања: 2019 Укупна вредност пројекта: ,00 Извори финансирања: Приходе из буџета: ,00 5. Реконструкција моста у Бискупљу: ,00 0,00 0,00 Година почетка финансирања: 2019 Година завршетка финансирања: 2019 Укупна вредност пројекта: ,00 Извори финансирања: Приходе из буџета: ,00 6. Реконструкција Трга и главне улице: ,00 0,00 0,00 Година почетка финансирања: 2019 Година завршетка финансирања: 2019 Укупна вредност пројекта: ,00 Извори финансирања: Приходе из буџета: ,00 7. Доградња предшколске установе Мајски цвет: ,00 0,00 0,00 Година почетка финансирања: 2019 Година завршетка финансирања: 2019 Укупна вредност пројекта: ,00 Извори финансирања: Приходе из буџета: ,00 8. Израда просторног плана општине Велико Градиште: ,00 0,00 0,00 Година почетка финансирања: 2019 Година завршетка финансирања: 2019 Укупна вредност пројекта: ,00 Извори финансирања: Приходе из буџета: ,00 9. Израда плана детаљне регулације инфраструктурног коридора туристичког пута и пешачко-бициклистичке стазе: Година почетка финансирања: 2019 Година завршетка финансирања: 2019 Укупна вредност пројекта: ,00 Извори финансирања: Приходе из буџета: , ,00 0,00 0, Потисни цевовод Конглавица: ,00 0,00 0,00 Година почетка финансирања: 2019 Година завршетка финансирања: 2019

5 Економ. Ред. класиф. број Опис Укупна вредност пројекта: ,00 Извори финансирања: Приходе из буџета: , Секундарни водовод Језерска звезда: ,00 0,00 0,00 Година почетка финансирања: 2019 Година завршетка финансирања: 2019 Укупна вредност пројекта: ,00 Извори финансирања: Приходе из буџета: , Реконструкција котларнице: ,00 0,00 0,00 Година почетка финансирања: 2017 Година завршетка финансирања: 2017 Укупна вредност пројекта: ,00 Извори финансирања: Приходе из буџета: , Санација фасаде на згради библиотеке: ,00 0,00 0,00 Година почетка финансирања: 2017 Година завршетка финансирања: 2017 Укупна вредност пројекта: ,00 Извори финансирања: Приходе из буџета: , Уградња хидрантске мрезе и система за дојаву позара: ,00 0,00 0,00 Година почетка финансирања: 2019 Година завршетка финансирања: 2019 Укупна вредност пројекта: ,00 Извори финансирања: Приходе из буџета: , АДАПТАЦИЈА СПОРТСКОГ ОБЈЕКТА ФУДБАЛСКЕ СВЛАЦИОНИЦЕ: ,00 0,00 0,00 Година почетка финансирања: 2019 Година завршетка финансирања: 2019 Укупна вредност пројекта: ,00 Извори финансирања: Приходе из буџета: , Спортска хала на Сребрном језеру: ,00 0,00 0,00 Година почетка финансирања: 2019 Година завршетка финансирања: 2019 Укупна вредност пројекта: ,00 Извори финансирања: Приходе из буџета: , Реконструкција Дома Здравља ОУ: ,00 0,00 0,00 Година почетка финансирања: 2019 Година завршетка финансирања: 2019 Укупна вредност пројекта: ,00 Извори финансирања: Приходе из буџета: , Реконструкција музичке школе: ,00 0,00 0,00 Година почетка финансирања: 2019 Година завршетка финансирања: 2019 Укупна вредност пројекта: ,00 Извори финансирања: Приходе из буџета: ,00 Б. ОСТАЛИ КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ 1. Доградња предшколске установе Мајски цвет: ,00 0,00 0,00 Г. КАПИТАЛНИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ 1. ПРОЈЕКАТ ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНИХ И СИГНАЛНИХ ,00 0,00 0,00 ИНСТАЛАЦИЈА (АУТОМАТСКА ДОЈАВА ПОЖАРА): 2. ИЗГРАДЊА НОВОГ ОБЈЕКТА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ: ,00 0,00 0,00

6 II ПОСЕБАН ДЕО ПЛАН РАСХОДА 0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ 2019 Шифра функц. класиф. Број позиције Економ. класиф. Опис буџета 01 сопствених извора 04 осталих извора Раздео 1 СКУПШТИНА Функц. клас. 110 Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови Програм 2101 ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ Активност 0001 Функционисање скупштине 110 1/ ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) ,00 0,00 0, ,00 0, / СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА ,00 0,00 0, ,00 0, / НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ ,00 0,00 0, ,00 0, / СТАЛНИ ТРОШКОВИ ,00 0,00 0, ,00 0, / УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ ,00 0,00 0, ,00 0, / МАТЕРИЈАЛ ,00 0,00 0, ,00 0, / ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ ,00 0,00 0, ,00 0, / ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ,00 0,00 0, ,00 0,03 за активност 0001 Функционисање скупштине ,00 0,00 0, ,00 1,02 Извори финансирања за функцију 110: 01 Приходе из буџета ,00 за функц. клас. 110 Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови ,00 0,00 0, ,00 1,02 Извори финансирања за раздео 1: 01 Приходе из буџета ,00 за раздео 1 СКУПШТИНА ,00 0,00 0, ,00 1,02 Раздео 2 ПРЕДСЕДНИК Функц. клас. 111 Извршни и законодавни органи Програм 2101 ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ Активност 0002 Функционисање извршних органа 111 9/ ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) ,00 0,00 0, ,00 0, / СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА ,00 0,00 0, ,00 0, / НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ ,00 0,00 0, ,00 0, / СТАЛНИ ТРОШКОВИ ,00 0,00 0, ,00 0, / УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ ,00 0,00 0, ,00 1, / МАТЕРИЈАЛ ,00 0,00 0, ,00 0, / ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ ,00 0,00 0, ,00 0,06 за активност 0002 Функционисање извршних органа ,00 0,00 0, ,00 1,85 Извори финансирања за функцију 111: 01 Приходе из буџета ,00 за функц. клас. 111 Извршни и законодавни органи ,00 0,00 0, ,00 1,85 Структура ( % )

7 ПЛАН РАСХОДА 0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ 2019 Шифра функц. класиф. Број позиције Економ. класиф. Опис буџета 01 сопствених извора 04 осталих извора Извори финансирања за раздео 2: 01 Приходе из буџета ,00 за раздео 2 ПРЕДСЕДНИК ,00 0,00 0, ,00 1,85 Раздео 3 ОПШТИНСКО ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО Функц. клас. 330 Судови Програм 0602 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ Активност 0004 Општинско/градско правобранилаштво / ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) ,00 0,00 0, ,00 0, / СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА ,00 0,00 0, ,00 0, / СТАЛНИ ТРОШКОВИ ,00 0,00 0, ,00 0, / УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ ,00 0,00 0, ,00 0, / МАТЕРИЈАЛ ,00 0,00 0, ,00 0, / ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ ,00 0,00 0, ,00 0,02 за активност 0004 Општинско/градско правобранилаштво ,00 0,00 0, ,00 0,30 Извори финансирања за функцију 330: 01 Приходе из буџета ,00 за функц. клас. 330 Судови ,00 0,00 0, ,00 0,30 Извори финансирања за раздео 3: 01 Приходе из буџета ,00 за раздео 3 ОПШТИНСКО ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО ,00 0,00 0, ,00 0,30 Раздео 4 ОПШТИНСКА УПРАВА Функц. клас. 020 Старост Програм 0901 СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА Активност 0010 Подршка старима - домаћице / УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ ,00 0,00 0, ,00 0,43 за активност 0010 Подршка старима - домаћице ,00 0,00 0, ,00 0,43 Извори финансирања за функцију 020: 01 Приходе из буџета ,00 за функц. клас. 020 Старост ,00 0,00 0, ,00 0,43 Функц. клас. 040 Породица и деца Програм 0901 СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА Активност 0006 Подршка деци и породици са децом / ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ ,00 0,00 0, ,00 1,65 за активност 0006 Подршка деци и породици са децом ,00 0,00 0, ,00 1,65 Структура ( % )

8 ПЛАН РАСХОДА 0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ 2019 Шифра функц. класиф. Број позиције Економ. класиф. Опис буџета 01 сопствених извора 04 осталих извора Активност 0007 Подршка рађању и родитељству / ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ ,00 0,00 0, ,00 0,89 за активност 0007 Подршка рађању и родитељству ,00 0,00 0, ,00 0,89 Активност 0011 Ученички стандард / НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА ,00 0,00 0, ,00 0,49 за активност 0011 Ученички стандард ,00 0,00 0, ,00 0,49 Пројекат Доградња предшколске установе Мајски цвет / ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ ,00 0,00 0, ,00 1, / МАШИНЕ И ОПРЕМА ,00 0,00 0, ,00 0,06 за пројекат Доградња предшколске установе Мајски цвет ,00 0,00 0, ,00 1,24 Извори финансирања за функцију 040: 01 Приходе из буџета ,00 за функц. клас. 040 Породица и деца ,00 0,00 0, ,00 4,28 Функц. клас. 070 Социјална помоћ угроженом становништву, некласификована на другом месту Програм 0901 СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА Активност 0001 Једнократне помоћи и други облици помоћи / ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ ,00 0,00 0, ,00 0,97 за активност 0001 Једнократне помоћи и други облици помоћи ,00 0,00 0, ,00 0,97 Активност 0009 Подршка избеглим и интерно расељеним лицима / НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА ,00 0,00 0, ,00 0,54 за активност 0009 Подршка избеглим и интерно расељеним лицима ,00 0,00 0, ,00 0,54 Извори финансирања за функцију 070: 01 Приходе из буџета ,00 за функц. клас. 070 Социјална помоћ угроженом становништву, некласификована на другом месту ,00 0,00 0, ,00 1,51 Функц. клас. 090 Социјална заштита некласификована на другом месту Програм 0901 СОЦИЈАЛНА И ДЕЧЈА ЗАШТИТА Активност 0003 Дневне услуге у заједници / ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ,00 0,00 0, ,00 0,04 за активност 0003 Дневне услуге у заједници ,00 0,00 0, ,00 0,04 Активност 0005 Подршка реализацији програма Црвеног крста / ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ,00 0,00 0, ,00 0,13 за активност 0005 Подршка реализацији програма Црвеног крста ,00 0,00 0, ,00 0,13 Структура ( % )

9 ПЛАН РАСХОДА 0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ 2019 Шифра функц. класиф. Број позиције Економ. класиф. Опис буџета 01 сопствених извора 04 осталих извора Структура ( % ) Извори финансирања за функцију 090: 01 Приходе из буџета ,00 за функц. клас. 090 Социјална заштита некласификована на другом месту ,00 0,00 0, ,00 0,18 Функц. клас. 130 Опште услуге Програм 0602 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ Активност 0001 Функционисање локалне самоуправе и градских општина / ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) ,00 0,00 0, ,00 5, / СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА ,00 0,00 0, ,00 1, / НАКНАДЕ У НАТУРИ ,00 0,00 0, ,00 0, / СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА ,00 0,00 0, ,00 0, / НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ ,00 0,00 0, ,00 0, / НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ ,00 0,00 0, ,00 0, / СТАЛНИ ТРОШКОВИ ,00 0,00 0, ,00 1, / ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА ,00 0,00 0, ,00 0, / УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ ,00 0,00 0, ,00 1, / СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ ,00 0,00 0, ,00 0, / ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ ,00 0,00 0, ,00 1, / МАТЕРИЈАЛ ,00 0,00 0, ,00 0, / ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ ,00 0,00 0, ,00 0, / ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ ,00 0,00 0, ,00 5, / НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА ,00 0,00 0, ,00 0, / ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ ,00 0,00 0, ,00 0, / МАШИНЕ И ОПРЕМА ,00 0,00 0, ,00 0,71 за активност 0001 Функционисање локалне самоуправе и градских општина ,00 0,00 0, ,00 21,13 Активност 0003 Сервисирање јавног дуга / ОТПЛАТА ДОМАЋИХ КАМАТА ,00 0,00 0, ,00 0, / ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ЗАДУЖИВАЊА ,00 0,00 0, ,00 0, / ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ ДОМАЋИМ КРЕДИТОРИМА ,00 0,00 0, ,00 3,06 за активност 0003 Сервисирање јавног дуга ,00 0,00 0, ,00 3,91 Активност 0015 Подршка раду удружења грађана / ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ,00 0,00 0, ,00 0,51 за активност 0015 Подршка раду удружења грађана ,00 0,00 0, ,00 0,51 Активност 0016 Вишенаменски пројекти развоја општине / УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ ,00 0,00 0, ,00 0, / СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ ,00 0,00 0, ,00 0, / ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ ,00 0,00 0, ,00 0,73 за активност 0016 Вишенаменски пројекти развоја општине ,00 0,00 0, ,00 0,98

10 ПЛАН РАСХОДА 0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ 2019 Шифра функц. класиф. Број позиције Економ. класиф. Опис буџета 01 сопствених извора 04 осталих извора Извори финансирања за функцију 130: 01 Приходе из буџета ,00 за функц. клас. 130 Опште услуге ,00 0,00 0, ,00 26,53 Функц. клас. 360 Јавни ред и безбедност некласификован на другом месту Програм 0701 ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА Активност 0001 Унапређење и безбедност саобраћаја / УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ ,00 0,00 0, ,00 0, / ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ ,00 0,00 0, ,00 0, / МАТЕРИЈАЛ ,00 0,00 0, ,00 0, / МАШИНЕ И ОПРЕМА ,00 0,00 0, ,00 0,20 за активност 0001 Унапређење и безбедност саобраћаја ,00 0,00 0, ,00 0,49 Извори финансирања за функцију 360: 01 Приходе из буџета ,00 за функц. клас. 360 Јавни ред и безбедност некласификован на другом месту ,00 0,00 0, ,00 0,49 Функц. клас. 411 Општи економски и комерцијални послови Програм 1501 ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ Активност 0002 Мере активне политике запошљавања / УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ ,00 0,00 0, ,00 0, / СУБВЕНЦИЈЕ ЈАВНИМ НЕФИНАНСИЈСКИМ ПРЕДУЗЕЋИМА И ОРГАНИЗАЦИЈАМА ,00 0,00 0, ,00 0,05 за активност 0002 Мере активне политике запошљавања ,00 0,00 0, ,00 0,15 Активност 0003 Подршка економском развоју и промоцији предузетништва / УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ ,00 0,00 0, ,00 0,31 за активност 0003 Подршка економском развоју и промоцији предузетништва ,00 0,00 0, ,00 0,31 Извори финансирања за функцију 411: 01 Приходе из буџета ,00 за функц. клас. 411 Општи економски и комерцијални послови ,00 0,00 0, ,00 0,45 Функц. клас. 421 Пољопривреда Програм 0101 ПОЉОПРИВРЕДА И РУРАЛНИ РАЗВОЈ Активност 0001 Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници / ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ ,00 0,00 0, ,00 0,49 за активност 0001 Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници ,00 0,00 0, ,00 0,49 Структура ( % )

11 ПЛАН РАСХОДА 0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ 2019 Шифра функц. класиф. Број позиције Економ. класиф. Опис буџета 01 сопствених извора 04 осталих извора Активност 0002 Мере подршке руралном развоју / УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ ,00 0,00 0, ,00 0,43 за активност 0002 Мере подршке руралном развоју ,00 0,00 0, ,00 0,43 Извори финансирања за функцију 421: 01 Приходе из буџета ,00 за функц. клас. 421 Пољопривреда ,00 0,00 0, ,00 0,92 Функц. клас. 451 Друмски саобраћај Програм 0701 ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА Активност 0002 Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре / СТАЛНИ ТРОШКОВИ ,00 0,00 0, ,00 0, / УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ ,00 0,00 0, ,00 0, / ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ ,00 0,00 0, ,00 1, / ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ ,00 0,00 0, ,00 3,04 за активност 0002 Управљање и одржавање саобраћајне инфраструктуре ,00 0,00 0, ,00 5,45 Пројекат Изградња паркинга на Сребрном језеру / ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ ,00 0,00 0, ,00 0,18 за пројекат Изградња паркинга на Сребрном језеру ,00 0,00 0, ,00 0,18 Пројекат Изградња шетне стазе Велико Градиште - Сребрно језеро / ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ ,00 0,00 0, ,00 1,47 за пројекат Изградња шетне стазе Велико Градиште - Сребрно језеро ,00 0,00 0, ,00 1,47 Пројекат Реконструкција моста у Бискупљу / ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ ,00 0,00 0, ,00 0,24 за пројекат Реконструкција моста у Бискупљу ,00 0,00 0, ,00 0,24 Пројекат Реконструкција Трга и главне улице / ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ ,00 0,00 0, ,00 6,11 за пројекат Реконструкција Трга и главне улице ,00 0,00 0, ,00 6,11 Извори финансирања за функцију 451: 01 Приходе из буџета ,00 за функц. клас. 451 Друмски саобраћај ,00 0,00 0, ,00 13,46 Функц. клас. 452 Водени саобраћај Програм 0701 ОРГАНИЗАЦИЈА САОБРАЋАЈА И САОБРАЋАЈНА ИНФРАСТРУКТУРА Пројекат Пристан у Раму / ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ ,00 0,00 0, ,00 1,15 Структура ( % )

12 ПЛАН РАСХОДА 0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ 2019 Шифра функц. класиф. Број позиције Економ. класиф. Опис буџета 01 сопствених извора 04 осталих извора за пројекат Пристан у Раму ,00 0,00 0, ,00 1,15 Извори финансирања за функцију 452: 01 Приходе из буџета ,00 за функц. клас. 452 Водени саобраћај ,00 0,00 0, ,00 1,15 Функц. клас. 473 Туризам Програм 1502 РАЗВОЈ ТУРИЗМА Пројекат Посети ме / ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА ,00 0,00 0, ,00 0, / УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ ,00 0,00 0, ,00 0, / ОСТАЛЕ НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА ,00 0,00 0, ,00 3,62 за пројекат Посети ме ,00 0,00 0, ,00 4,12 Извори финансирања за функцију 473: 01 Приходе из буџета ,00 за функц. клас. 473 Туризам ,00 0,00 0, ,00 4,12 Функц. клас. 520 Управљање отпадним водама Програм 0401 ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ Активност 0004 Управљање отпадним водама / ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ ,00 0,00 0, ,00 0, / ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ ,00 0,00 0, ,00 0,67 за активност 0004 Управљање отпадним водама ,00 0,00 0, ,00 0,79 Пројекат Секундарна канализациона мрежа Мајур / ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ ,00 0,00 0, ,00 1,47 за пројекат Секундарна канализациона мрежа Мајур ,00 0,00 0, ,00 1,47 Извори финансирања за функцију 520: 01 Приходе из буџета ,00 за функц. клас. 520 Управљање отпадним водама ,00 0,00 0, ,00 2,26 Функц. клас. 550 Заштита животне средине - истраживање и развој Програм 1102 КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ Активност 0004 Зоохигијена / УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ ,00 0,00 0, ,00 0, / СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ ,00 0,00 0, ,00 0, / ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ,00 0,00 0, ,00 0, / НОВЧАНЕ КАЗНЕ И ПЕНАЛИ ПО РЕШЕЊУ СУДОВА ,00 0,00 0, ,00 0,15 Структура ( % )

13 ПЛАН РАСХОДА 0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ 2019 Шифра функц. класиф. Број позиције Економ. класиф. Опис буџета 01 сопствених извора 04 осталих извора за активност 0004 Зоохигијена ,00 0,00 0, ,00 0,73 Извори финансирања за функцију 550: 01 Приходе из буџета ,00 за функц. клас. 550 Заштита животне средине - истраживање и развој ,00 0,00 0, ,00 0,73 Функц. клас. 560 Заштита животне средине некласификована на другом месту Програм 0401 ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ Активност 0006 Управљање осталим врстама отпада / СТАЛНИ ТРОШКОВИ ,00 0,00 0, ,00 0,37 за активност 0006 Управљање осталим врстама отпада ,00 0,00 0, ,00 0,37 Програм 1102 КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ Активност 0003 Одржавање чистоће на површинама јавне намене / СТАЛНИ ТРОШКОВИ ,00 0,00 0, ,00 0, / УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ ,00 0,00 0, ,00 0, / ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ ,00 0,00 0, ,00 0, / МАТЕРИЈАЛ ,00 0,00 0, ,00 0,04 за активност 0003 Одржавање чистоће на површинама јавне намене ,00 0,00 0, ,00 1,05 Извори финансирања за функцију 560: 01 Приходе из буџета ,00 за функц. клас. 560 Заштита животне средине некласификована на другом месту ,00 0,00 0, ,00 1,42 Функц. клас. 620 Развој заједнице Програм 1101 СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ Активност 0002 Спровођење урбанистичких и просторних планова / УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ ,00 0,00 0, ,00 0,49 за активност 0002 Спровођење урбанистичких и просторних планова ,00 0,00 0, ,00 0,49 Активност 0003 Управљање грађевинским земљиштем / ЗЕМЉИШТЕ ,00 0,00 0, ,00 0,86 за активност 0003 Управљање грађевинским земљиштем ,00 0,00 0, ,00 0,86 Пројекат Израда просторног плана општине Велико Градиште / ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ ,00 0,00 0, ,00 0,49 за пројекат Израда просторног плана општине Велико Градиште ,00 0,00 0, ,00 0,49 Пројекат Израда плана детаљне регулације инфраструктурног коридора туристичког пута и пешачко-бициклистичке стазе / СТАЛНИ ТРОШКОВИ 5.900,00 0,00 0, ,00 0,00 Структура ( % )

14 ПЛАН РАСХОДА 0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ 2019 Шифра функц. класиф. Број позиције Економ. класиф. Опис буџета 01 сопствених извора 04 осталих извора / УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ ,00 0,00 0, ,00 0, / ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ ,00 0,00 0, ,00 0,20 за пројекат Израда плана детаљне регулације инфраструктурног коридора туристичког пута и пешачко-бициклистичке стазе ,00 0,00 0, ,00 0,24 Програм 1102 КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ Активност 0002 Одржавање јавних зелених површина / УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ ,00 0,00 0, ,00 0, / СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ ,00 0,00 0, ,00 0, / МАТЕРИЈАЛ ,00 0,00 0, ,00 0,22 за активност 0002 Одржавање јавних зелених површина ,00 0,00 0, ,00 0,95 Извори финансирања за функцију 620: 01 Приходе из буџета ,00 за функц. клас. 620 Развој заједнице ,00 0,00 0, ,00 3,03 Функц. клас. 630 Водоснабдевање Програм 1102 КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ Активност 0008 Управљање и снабдевање водом за пиће / ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ ,00 0,00 0, ,00 0, / ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ ,00 0,00 0, ,00 0,46 за активност 0008 Управљање и снабдевање водом за пиће ,00 0,00 0, ,00 0,55 Пројекат Потисни цевовод Конглавица / ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ ,00 0,00 0, ,00 1,22 за пројекат Потисни цевовод Конглавица ,00 0,00 0, ,00 1,22 Пројекат Секундарни водовод Језерска звезда / ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ ,00 0,00 0, ,00 0,18 за пројекат Секундарни водовод Језерска звезда ,00 0,00 0, ,00 0,18 Извори финансирања за функцију 630: 01 Приходе из буџета ,00 за функц. клас. 630 Водоснабдевање ,00 0,00 0, ,00 1,96 Функц. клас. 640 Улична расвета Програм 0501 ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ И ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ Активност 0001 Енергетски менаџмент / ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ ,00 0,00 0, ,00 0,99 за активност 0001 Енергетски менаџмент ,00 0,00 0, ,00 0,99 Структура ( % )

15 ПЛАН РАСХОДА 0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ 2019 Шифра функц. класиф. Број позиције Економ. класиф. Опис буџета 01 сопствених извора 04 осталих извора Структура ( % ) Програм 1102 КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ Активност 0001 Управљање/одржавање јавним осветљењем / СТАЛНИ ТРОШКОВИ ,00 0,00 0, ,00 0, / ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ ,00 0,00 0, ,00 0, / МАТЕРИЈАЛ ,00 0,00 0, ,00 0,07 за активност 0001 Управљање/одржавање јавним осветљењем ,00 0,00 0, ,00 1,11 Извори финансирања за функцију 640: 01 Приходе из буџета ,00 за функц. клас. 640 Улична расвета ,00 0,00 0, ,00 2,10 Функц. клас. 740 Услуге јавног здравства Програм 1801 ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА Активност 0001 Функционисање установа примарне здравствене заштите ДОТАЦИЈЕ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО / ,00 0,00 0, ,00 1,00 ОСИГУРАЊЕ за активност 0001 Функционисање установа примарне здравствене заштите ,00 0,00 0, ,00 1,00 Пројекат Реконструкција Дома Здравља ОУ / ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ ,00 0,00 0, ,00 0,24 за пројекат Реконструкција Дома Здравља ОУ ,00 0,00 0, ,00 0,24 Извори финансирања за функцију 740: 01 Приходе из буџета ,00 за функц. клас. 740 Услуге јавног здравства ,00 0,00 0, ,00 1,25 Функц. клас. 810 Услуге рекреације и спорта Програм 1301 РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ Активност 0001 Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима / СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ ,00 0,00 0, ,00 0, / ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ,00 0,00 0, ,00 2,93 за активност 0001 Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима ,00 0,00 0, ,00 3,00 Активност 0003 Унапређење и подршка такмичењу младих спортиста / НАКНАДЕ ЗА СОЦИЈАЛНУ ЗАШТИТУ ИЗ БУЏЕТА ,00 0,00 0, ,00 0,46 за активност 0003 Унапређење и подршка такмичењу младих спортиста ,00 0,00 0, ,00 0,46 Активност 0005 Спровођење омладинске политике

16 ПЛАН РАСХОДА 0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ 2019 Шифра функц. класиф. Број позиције Економ. класиф. Опис буџета 01 сопствених извора 04 осталих извора / УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ ,00 0,00 0, ,00 0, / МАТЕРИЈАЛ ,00 0,00 0, ,00 0,01 за активност 0005 Спровођење омладинске политике ,00 0,00 0, ,00 0,03 Извори финансирања за функцију 810: 01 Приходе из буџета ,00 за функц. клас. 810 Услуге рекреације и спорта ,00 0,00 0, ,00 3,48 Функц. клас. 912 Основно образовање Програм 2002 ОСНОВНО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ Активност 0001 Функционисање основних школа / ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ ,00 0,00 0, ,00 5,49 за активност 0001 Функционисање основних школа ,00 0,00 0, ,00 5,49 Пројекат ПРОЈЕКАТ ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНИХ И СИГНАЛНИХ ИНСТАЛАЦИЈА (АУТОМАТСКА ДОЈАВА ПОЖАРА) / ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ ,00 0,00 0, ,00 0,43 за пројекат ПРОЈЕКАТ ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОНИХ И СИГНАЛНИХ ИНСТАЛАЦИЈА (АУТОМАТСКА ДОЈАВА ПОЖАРА) ,00 0,00 0, ,00 0,43 Пројекат ИЗГРАДЊА НОВОГ ОБЈЕКТА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ / ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ ,00 0,00 0, ,00 0,18 за пројекат ИЗГРАДЊА НОВОГ ОБЈЕКТА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ,00 0,00 0, ,00 0,18 Пројекат Реконструкција музичке школе / ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ ,00 0,00 0, ,00 0,07 за пројекат Реконструкција музичке школе ,00 0,00 0, ,00 0,07 Извори финансирања за функцију 912: 01 Приходе из буџета ,00 за функц. клас. 912 Основно образовање ,00 0,00 0, ,00 6,18 Функц. клас. 920 Средње образовање Програм 2003 СРЕДЊЕ ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ Активност 0001 Функционисање средњих школа / ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ ,00 0,00 0, ,00 0,99 за активност 0001 Функционисање средњих школа ,00 0,00 0, ,00 0,99 Пројекат Израда монографије поводом јубилеја сколе / ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ ,00 0,00 0, ,00 0,05 за пројекат Израда монографије поводом јубилеја сколе ,00 0,00 0, ,00 0,05 Структура ( % )

17 ПЛАН РАСХОДА 0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ 2019 Шифра функц. класиф. Број позиције Економ. класиф. Опис буџета 01 сопствених извора 04 осталих извора Извори финансирања за функцију 920: 01 Приходе из буџета ,00 за функц. клас. 920 Средње образовање ,00 0,00 0, ,00 1,04 Глава 4.01 МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ Функц. клас. 160 Опште јавне услуге некласификоване на другом месту Програм 0602 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ Активност 0002 Функционисање месних заједница / СТАЛНИ ТРОШКОВИ ,00 0,00 0, ,00 0, / УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ ,00 0,00 0, ,00 0, / СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ ,00 0,00 0, ,00 0, / ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ ,00 0,00 0, ,00 0, / МАТЕРИЈАЛ ,00 0,00 0, ,00 0, / ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ ,00 0,00 0, ,00 0, / МАШИНЕ И ОПРЕМА ,00 0,00 0, ,00 0,00 за активност 0002 Функционисање месних заједница ,00 0,00 0, ,00 0,89 Извори финансирања за функцију 160: 01 Приходе из буџета ,00 за функц. клас. 160 Опште јавне услуге некласификоване на другом месту ,00 0,00 0, ,00 0,89 Извори финансирања за главу 4.01: 01 Приходе из буџета ,00 за главу 4.01 МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ ,00 0,00 0, ,00 0,89 Глава 4.02 ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ Функц. клас. 473 Туризам Програм 1502 РАЗВОЈ ТУРИЗМА Активност 0001 Управљање развојем туризма / ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) ,00 0,00 0, ,00 0, / СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА ,00 0,00 0, ,00 0, / НАКНАДЕ У НАТУРИ ,00 0,00 0, ,00 0, / НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ ,00 0,00 0, ,00 0, / СТАЛНИ ТРОШКОВИ ,00 0,00 0, ,00 0, / УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ ,00 0,00 0, ,00 0, / СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ ,00 0,00 0, ,00 1, / ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ ,00 0,00 0, ,00 0, / МАТЕРИЈАЛ ,00 0,00 0, ,00 0, / ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ ,00 0,00 0, ,00 0, / ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ ,00 0,00 0, ,00 0, / МАШИНЕ И ОПРЕМА ,00 0,00 0, ,00 0,01 за активност 0001 Управљање развојем туризма ,00 0,00 0, ,00 2,56 Структура ( % )

18 ПЛАН РАСХОДА 0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ 2019 Шифра функц. класиф. Број позиције Економ. класиф. Опис буџета 01 сопствених извора 04 осталих извора Структура ( % ) Активност 0002 Промоција туристичке понуде / СТАЛНИ ТРОШКОВИ ,00 0,00 0, ,00 0, / ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА ,00 0,00 0, ,00 0, / УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ ,00 0,00 0, ,00 0, / СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ ,00 0,00 0, ,00 0, / МАТЕРИЈАЛ ,00 0,00 0, ,00 0,28 за активност 0002 Промоција туристичке понуде ,00 0,00 0, ,00 1,06 Пројекат СИЛАФЕСТ / УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ ,00 0,00 0, ,00 0,18 за пројекат СИЛАФЕСТ ,00 0,00 0, ,00 0,18 Пројекат Спортска хала на Сребрном језеру / ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ ,00 0,00 0, ,00 0,37 за пројекат Спортска хала на Сребрном језеру ,00 0,00 0, ,00 0,37 Пројекат ПЛАТАН / СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ ,00 0,00 0, ,00 0,02 за пројекат ПЛАТАН ,00 0,00 0, ,00 0,02 Извори финансирања за функцију 473: 01 Приходе из буџета ,00 за функц. клас. 473 Туризам ,00 0,00 0, ,00 4,20 Извори финансирања за главу 4.02: 01 Приходе из буџета ,00 за главу 4.02 ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ ,00 0,00 0, ,00 4,20 Глава 4.03 ЈУ СПОРТСКИ ЦЕНТАР Функц. клас. 810 Услуге рекреације и спорта Програм 1301 РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ Активност 0002 Подршка предшколском и школском спорту / УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ ,00 0,00 0, ,00 0,18 за активност 0002 Подршка предшколском и школском спорту ,00 0,00 0, ,00 0,18 Активност 0004 Функционисање локалних спортских установа / ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) ,00 0,00 0, ,00 0, / СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА ,00 0,00 0, ,00 0, / НАКНАДЕ У НАТУРИ ,00 0,00 0, ,00 0, / НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ ,00 0,00 0, ,00 0, / НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ ,00 0,00 0, ,00 0,01

19 ПЛАН РАСХОДА 0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ 2019 Шифра функц. класиф. Број позиције Економ. класиф. Опис буџета 01 сопствених извора 04 осталих извора / СТАЛНИ ТРОШКОВИ ,00 0,00 0, ,00 0, / ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА ,00 0,00 0, ,00 0, / ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ ,00 0,00 0, ,00 0, / МАТЕРИЈАЛ ,00 0,00 0, ,00 0, / ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ ,00 0,00 0, ,00 0, / ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ ,00 0,00 0, ,00 0, / МАШИНЕ И ОПРЕМА ,00 0,00 0, ,00 0,03 за активност 0004 Функционисање локалних спортских установа ,00 0,00 0, ,00 1,19 Пројекат Уградња хидрантске мрезе и система за дојаву позара / ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ ,00 0,00 0, ,00 0,38 за пројекат Уградња хидрантске мрезе и система за дојаву позара ,00 0,00 0, ,00 0,38 Пројекат ТУРНИР У ОДБОЈЦИ / СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ ,00 0,00 0, ,00 0,06 за пројекат ТУРНИР У ОДБОЈЦИ ,00 0,00 0, ,00 0,06 Пројекат АДАПТАЦИЈА СПОРТСКОГ ОБЈЕКТА ФУДБАЛСКЕ СВЛАЦИОНИЦЕ / ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ ,00 0,00 0, ,00 0,06 за пројекат АДАПТАЦИЈА СПОРТСКОГ ОБЈЕКТА ФУДБАЛСКЕ СВЛАЦИОНИЦЕ ,00 0,00 0, ,00 0,06 Извори финансирања за функцију 810: 01 Приходе из буџета ,00 за функц. клас. 810 Услуге рекреације и спорта ,00 0,00 0, ,00 1,87 Извори финансирања за главу 4.03: 01 Приходе из буџета ,00 за главу 4.03 ЈУ СПОРТСКИ ЦЕНТАР ,00 0,00 0, ,00 1,87 Глава 4.04 КУЛТУРА Функц. клас. 820 Услуге културе Програм 1201 РАЗВОЈ КУЛТУРЕ И ИНФОРМИСАЊА Активност 0002 Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва / ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) ,00 0,00 0, ,00 0, / СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА ,00 0,00 0, ,00 0, / СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА ,00 0,00 0, ,00 0, / НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ ,00 0,00 0, ,00 0, / СТАЛНИ ТРОШКОВИ ,00 0,00 0, ,00 0, / ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА ,00 0,00 0, ,00 0, / УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ ,00 0,00 0, ,00 0, / СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ ,00 0,00 0, ,00 0, / ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ ,00 0,00 0, ,00 0,01 Структура ( % )

20 ПЛАН РАСХОДА 0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ 2019 Шифра функц. класиф. Број позиције Економ. класиф. Опис буџета 01 сопствених извора 04 осталих извора / МАТЕРИЈАЛ ,00 0,00 0, ,00 0, / ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ ,00 0,00 0, ,00 0, / ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ ,00 0,00 0, ,00 0, / ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ ,00 0,00 0, ,00 0, / МАШИНЕ И ОПРЕМА ,00 0,00 0, ,00 0,07 за активност 0002 Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва ,00 0,00 0, ,00 1,10 Активност 0003 Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа / ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) ,00 0,00 0, ,00 0, / СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА ,00 0,00 0, ,00 0, / СТАЛНИ ТРОШКОВИ ,00 0,00 0, ,00 0, / ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ ,00 0,00 0, ,00 0, / ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ ,00 0,00 0, ,00 0, / МАШИНЕ И ОПРЕМА ,00 0,00 0, ,00 0, / НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА ,00 0,00 0, ,00 0,10 за активност 0003 Унапређење система очувања и представљања културно-историјског наслеђа ,00 0,00 0, ,00 0,42 Активност 0007 Промовисање културе и културне баштине / НАКНАДЕ У НАТУРИ ,00 0,00 0, ,00 0, / УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ ,00 0,00 0, ,00 0, / СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ ,00 0,00 0, ,00 0, / МАТЕРИЈАЛ ,00 0,00 0, ,00 0,04 за активност 0007 Промовисање културе и културне баштине ,00 0,00 0, ,00 0,30 Активност 0008 Унапређење и обављање библиотечко-информационе делатности / ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) ,00 0,00 0, ,00 0, / СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА ,00 0,00 0, ,00 0, / НАКНАДЕ У НАТУРИ ,00 0,00 0, ,00 0, / СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА ,00 0,00 0, ,00 0, / НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ ,00 0,00 0, ,00 0, / НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ ,00 0,00 0, ,00 0, / СТАЛНИ ТРОШКОВИ ,00 0,00 0, ,00 0, / ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА ,00 0,00 0, ,00 0, / ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ ,00 0,00 0, ,00 0, / МАТЕРИЈАЛ ,00 0,00 0, ,00 0, / ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ ,00 0,00 0, ,00 0, / МАШИНЕ И ОПРЕМА ,00 0,00 0, ,00 0, / НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА ,00 0,00 0, ,00 0,06 за активност 0008 Унапређење и обављање библиотечко-информационе делатности ,00 0,00 0, ,00 1,26 Активност 0009 Подизање културне свести локалне заједнице / УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ ,00 0,00 0, ,00 0, / СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ ,00 0,00 0, ,00 0,03 Структура ( % )

21 ПЛАН РАСХОДА 0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ 2019 Шифра функц. класиф. Број позиције Економ. класиф. Опис буџета 01 сопствених извора 04 осталих извора / МАТЕРИЈАЛ ,00 0,00 0, ,00 0,01 за активност 0009 Подизање културне свести локалне заједнице ,00 0,00 0, ,00 0,16 Пројекат Реконструкција котларнице / ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ ,00 0,00 0, ,00 0,06 за пројекат Реконструкција котларнице ,00 0,00 0, ,00 0,06 Пројекат Санација фасаде на згради библиотеке / ЗГРАДЕ И ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ ,00 0,00 0, ,00 0,31 за пројекат Санација фасаде на згради библиотеке ,00 0,00 0, ,00 0,31 Извори финансирања за функцију 820: 01 Приходе из буџета ,00 за функц. клас. 820 Услуге културе ,00 0,00 0, ,00 3,60 Извори финансирања за главу 4.04: 01 Приходе из буџета ,00 за главу 4.04 КУЛТУРА ,00 0,00 0, ,00 3,60 Глава 4.07 ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА МАЈСКИ ЦВЕТ Функц. клас. 911 Предшколско образовање Програм 2001 ПРЕДШКОЛСКО ОБРАЗОВАЊЕ И ВАСПИТАЊЕ Активност 0001 Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања / ПЛАТЕ, ДОДАЦИ И НАКНАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ (ЗАРАДЕ) ,00 0,00 0, ,00 4, / СОЦИЈАЛНИ ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА ,00 0,00 0, ,00 0, / НАКНАДЕ У НАТУРИ ,00 0,00 0, ,00 0, / СОЦИЈАЛНА ДАВАЊА ЗАПОСЛЕНИМА ,00 0, , ,00 0, / НАКНАДЕ ТРОШКОВА ЗА ЗАПОСЛЕНЕ ,00 0,00 0, ,00 0, / НАГРАДЕ ЗАПОСЛЕНИМА И ОСТАЛИ ПОСЕБНИ РАСХОДИ ,00 0,00 0, ,00 0, / СТАЛНИ ТРОШКОВИ ,00 0, , ,00 0, / ТРОШКОВИ ПУТОВАЊА ,00 0, , ,00 0, / УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ ,00 0,00 0, ,00 0, / СПЕЦИЈАЛИЗОВАНЕ УСЛУГЕ ,00 0,00 0, ,00 0, / ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ ,00 0,00 0, ,00 0, / МАТЕРИЈАЛ ,00 0, , ,00 0, / ОСТАЛЕ ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ ,00 0,00 0, ,00 0, / ПОРЕЗИ, ОБАВЕЗНЕ ТАКСЕ, КАЗНЕ, ПЕНАЛИ И КАМАТЕ ,00 0,00 0, ,00 0, / МАШИНЕ И ОПРЕМА ,00 0,00 0, ,00 0,04 за активност 0001 Функционисање и остваривање предшколског васпитања и образовања ,00 0, , ,00 7,64 Извори финансирања за функцију 911: 01 Приходе из буџета ,00 Структура ( % )

22 ПЛАН РАСХОДА 0 БУЏЕТ ОПШТИНЕ 2019 Шифра функц. класиф. Број позиције Економ. класиф. Опис буџета 01 сопствених извора 04 осталих извора 07 Трансфере од других нивоа власти ,00 08 Добровољне трансфере од физичких и правних лица ,00 16 Родитељски динар за ваннаставне активности ,00 за функц. клас. 911 Предшколско образовање ,00 0, , ,00 7,64 Извори финансирања за главу 4.07: 01 Приходе из буџета ,00 07 Трансфере од других нивоа власти ,00 08 Добровољне трансфере од физичких и правних лица ,00 16 Родитељски динар за ваннаставне активности ,00 за главу 4.07 ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА МАЈСКИ ЦВЕТ ,00 0, , ,00 7,64 Извори финансирања за раздео 4: 01 Приходе из буџета ,00 07 Трансфере од других нивоа власти ,00 08 Добровољне трансфере од физичких и правних лица ,00 16 Родитељски динар за ваннаставне активности ,00 за раздео 4 ОПШТИНСКА УПРАВА ,00 0, , ,00 95,17 Раздео 5 ОПШТИНСКО ВЕЋЕ Функц. клас. 110 Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови Програм 0602 ОПШТЕ УСЛУГЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ Активност 0009 Текућа буџетска резерва / СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ ,00 0,00 0, ,00 1,22 за активност 0009 Текућа буџетска резерва ,00 0,00 0, ,00 1,22 Активност 0010 Стална буџетска резерва / СРЕДСТВА РЕЗЕРВЕ ,00 0,00 0, ,00 0,24 за активност 0010 Стална буџетска резерва ,00 0,00 0, ,00 0,24 Програм 2101 ПОЛИТИЧКИ СИСТЕМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ Активност 0003 Подршка раду извршних органа власти и скупштине / УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ ,00 0,00 0, ,00 0, / МАТЕРИЈАЛ ,00 0,00 0, ,00 0,05 за активност 0003 Подршка раду извршних органа власти и скупштине ,00 0,00 0, ,00 0,20 Извори финансирања за функцију 110: 01 Приходе из буџета ,00 за функц. клас. 110 Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и спољни послови ,00 0,00 0, ,00 1,67 Структура ( % )

На основу члана 47 и 63. Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС", бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/ испр

На основу члана 47 и 63. Закона о буџетском систему (Службени гласник РС, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/ испр На основу члана 47 и 63. Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС", бр. 54/2009, 73/20, 1/20, 1/21, 93/22, 62/23, 63/23 - исправка, 108/23, 142/24, 68/25, 103/25 и 99/26) и члана 32. Закона о локалној

Више

Година 2018 Број 6 Прибој, године Излази по потреби Рок за рекламацију 10 дана I АКТА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУК

Година 2018 Број 6 Прибој, године Излази по потреби Рок за рекламацију 10 дана I АКТА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУК Година 2018 Број 6 Прибој, 24.09.2018. године Излази по потреби Рок за рекламацију 10 дана I АКТА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ПРИБОЈ ЗА 2018. ГОДИНУ I ОПШТИ ДЕО

Више

Жагубица, 11. јун године

Жагубица, 11. јун године Жагубица, 11. јун 29. године www.zagubica.org.rs С А Д Р Ж А Ј Скупштина општине Жагубица Одлука о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Жагубица за 29. годину.... 3. Одлука о јавном задуживању општине

Више

IZVEŠTAJ O BUDŽETU

IZVEŠTAJ O BUDŽETU 29 Datum štampe: 21.12.28 13:49:55 Oпштински службени ГЛАСНИК СЈЕНИЦА Оpćinski službeni GLASNIK SJENICA www.sjenica.rs Сјеница, 4. јануар 29. Sjenica, 4. januar 29. Година XX Број 1 Godina XX Broj 1 Излази

Више

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи ( "Сл. гласник РС", број 129/07 и 83/2014), члана 76. Закона o буџетском систему ( "Сл. гласник РС",

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи ( Сл. гласник РС, број 129/07 и 83/2014), члана 76. Закона o буџетском систему ( Сл. гласник РС, На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи ( "Сл. гласник РС", број 129/07 и 83/2014), члана 76. Закона o буџетском систему ( "Сл. гласник РС", број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012,

Више

Microsoft Word - Rebalans budzeta 2013.doc

Microsoft Word - Rebalans budzeta 2013.doc Скупштина Градске општине Палилула, на 10. седници одржаној 24. децембра 2013. године, на основу члана 47. и 63. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12,

Више

LIST О П Ш Т И Н Е Б А Ч К А П А Л А Н К А Година LII Број 34/2018 Бачка Паланка 21. децембар године ОДЛУКA o буџету Општине Бачка Пала

LIST О П Ш Т И Н Е Б А Ч К А П А Л А Н К А Година LII Број 34/2018 Бачка Паланка 21. децембар године ОДЛУКA o буџету Општине Бачка Пала SLU@BENI LIST О П Ш Т И Н Е Б А Ч К А П А Л А Н К А Година LII Број 34/28 Бачка Паланка 21. децембар 28. године ОДЛУКA o буџету Општине Бачка Паланка за 29. годину 1720 страна - Број 34/28. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ

Више

Sluzbeni-list-BGD-050.indd

Sluzbeni-list-BGD-050.indd ISSN 0350-4727 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Година LXIII Број 50 24. јун 2019. године Цена 265 динара АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА ВОЖДОВАЦ Скупштина Градске општине Вождовац на седници одржаној 21. јуна 2019.

Више

Општински службени ГЛАСНИК СЈЕНИЦАOpćinski službeni GLASNIK SJENICA

Општински службени ГЛАСНИК СЈЕНИЦАOpćinski službeni GLASNIK SJENICA Oпштински службени ГЛАСНИК СЈЕНИЦА Оpćinski službeni GLASNIK SJENICA www.sjenica.rs Сјеница, 3. септембар 2018. Sjenica, 3. septembar 2018. Година XIX Број 14 Godina XIX Broj 14 Излази по потреби Izlazi

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ општине Књажевац ГОДИНА XI БРОЈ ЈУН 2018 БЕСПЛАТАН ПРИМЕРАК 1 На основу члана 32. став 1. тачка 2) Закона о локалној самоуправи («

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ општине Књажевац ГОДИНА XI БРОЈ ЈУН 2018 БЕСПЛАТАН ПРИМЕРАК 1 На основу члана 32. став 1. тачка 2) Закона о локалној самоуправи (« СЛУЖБЕНИ ЛИСТ општине Књажевац ГОДИНА XI БРОЈ 11 15.ЈУН 2018 БЕСПЛАТАН ПРИМЕРАК 1 На основу члана 32. став 1. тачка 2) Закона о локалној самоуправи («Службени гласник РС», број 129/2007 и 83/2014др. закон),

Више

ОПШТИНА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

ОПШТИНА СРЕМСКА МИТРОВИЦА На основу члана 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи (Сл. гласник РС бр. 129/07, 83/14, 101/16 и 47/2018), члана 77. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС бр. 54/09, 73/10 101/10,

Више

MergedFile

MergedFile ГОДИНА XXVI ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНА ОСЕЧИНА 22.12.2017. БРОЈ 13 На основу члана 63. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', бр.54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013,

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУЛА Службени лист општине Кула излази по потреби, на три језика: српском, мађарском и русинском. Тираж овог броја је 50 примера

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУЛА Службени лист општине Кула излази по потреби, на три језика: српском, мађарском и русинском. Тираж овог броја је 50 примера СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУЛА Службени лист општине Кула излази по потреби, на три језика: српском, мађарском и русинском. Тираж овог броја је 50 примерака. К у л а 31. децембар 2018. године Број 42 Година

Више

Обрађивач: Одељење за финансије и привреду

Обрађивач: Одељење за финансије и привреду Скупштина Градске општине Палилула, на 20. седници одржаној 24. јуна 2019. године, на основу члана 47. и 63. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13,

Више

Скупштина општине Барајево , на седници одржаној ¬¬____ decembra 2007

Скупштина општине Барајево , на седници одржаној ¬¬____ decembra 2007 Скупштина Градске општине Барајево, на седници одржаној 30. децембра 2016. године, на основу члана 43. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', бр. 54/2009, 73/2010,101/2010, 101/2011,93/2012,

Више

Анекс 5 Униформни програми и програмске активности јединица локалне самоуправе ПРОГРАМ 1 Назив СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ Шифра 1101 С

Анекс 5 Униформни програми и програмске активности јединица локалне самоуправе ПРОГРАМ 1 Назив СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ Шифра 1101 С Анекс 5 Униформни програми и програмске активности јединица локалне самоуправе ПРОГРАМ 1 СТАНОВАЊЕ, УРБАНИЗАМ И ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ 1101 Урбанизам и просторно планирање Планирање, уређење и коришћење простора

Више

На основу члана 76. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, број 54/09, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/13, 142/

На основу члана 76. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, број 54/09, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/13, 142/ На основу члана 76. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, број 54/09, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/13, 142/14, 68/15 др.закон, 103/15, 99/16, 113/17,95/18 и 31/19),

Више

Скупштина општине Барајево , на седници одржаној ¬¬____ decembra 2007

Скупштина општине Барајево , на седници одржаној ¬¬____ decembra 2007 Скупштина Градске општине Барајево, на седници одржаној 22. марта 2019. године, на основу члана 6.став 2. и члана 43. став 1. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', бр. 54/09, 73/10,101/10,

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ Година XXX Житиште Број 22. Излази по потреби страна 1. На основу члана 20. тачка3. Закона о локалној самоупр

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ Година XXX Житиште Број 22. Излази по потреби страна 1. На основу члана 20. тачка3. Закона о локалној самоупр СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ЖИТИШТЕ Година XXX Житиште 15.7.2016. Број 22. Излази по потреби страна 1. На основу члана 20. тачка3. Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС, бр. 129/07) и чл. 77. и

Више

Раздео Глава Функција Позиција Економска класификација О П И С Средства буџета за годину Издаци из додатних прихода органа Укупна средства 1. 2.

Раздео Глава Функција Позиција Економска класификација О П И С Средства буџета за годину Издаци из додатних прихода органа Укупна средства 1. 2. Раздео Глава Функција Позиција Економска класификација О П И С Средства буџета за 21. годину Издаци из додатних прихода органа Укупна средства 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 1 ПРЕДСЕДНИК,ОПШТИНСКО ВЕЋЕ И СКУПШТИНА

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 3/2019 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 153 ГРАДА ВРШЦА ГОДИНА IV ВРШАЦ, 03. АПРИЛ ГОДИНЕ БРОЈ 3/ У Одлуци о Буџет

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 3/2019 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 153 ГРАДА ВРШЦА ГОДИНА IV ВРШАЦ, 03. АПРИЛ ГОДИНЕ БРОЈ 3/ У Одлуци о Буџет 03.04.2019. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 3/2019 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 153 ГРАДА ВРШЦА ГОДИНА IV ВРШАЦ, 03. АПРИЛ 2019. ГОДИНЕ БРОЈ 3/2019 1. У Одлуци о Буџета Града Вршца за 2019. годину («Службени лист Града

Више

ОПШТИНА СРЕМСКА МИТРОВИЦА

ОПШТИНА СРЕМСКА МИТРОВИЦА На основу члана 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи (Сл. гласник РС бр. 129/07), члана 77. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС бр. 54/09, 73/10 101/10, 101/11, 93/12, 62/13,

Више

На основу члана тачке Закона о локалној самоуправи ( ''Сл

На основу члана  тачке   Закона о локалној самоуправи ( ''Сл НАЦРТ На основу члана 43. Закона о буџетском систему (''Службени гласник Републике Србије'', број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013 и 142/2014), члана 32. Закона

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 16/ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА ГОДИНА III ВРШАЦ, 27. ДЕЦЕМБАР ГОДИНЕ БРОЈ 16/ На основу

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 16/ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА ГОДИНА III ВРШАЦ, 27. ДЕЦЕМБАР ГОДИНЕ БРОЈ 16/ На основу 27.12.2018. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 16/2018 569 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА ГОДИНА III ВРШАЦ, 27. ДЕЦЕМБАР 2018. ГОДИНЕ БРОЈ 16/2018 1. На основу члана 43. Закона о буџетском систему ( «Сл. гласник

Више

LIST Година LV Број 18/ О П Ш Т И Н Е Б А Ч К А П А Л А Н К А Бачка Паланка 14. јун године На основу члана 63. Закона о буџетск

LIST Година LV Број 18/ О П Ш Т И Н Е Б А Ч К А П А Л А Н К А Бачка Паланка 14. јун године На основу члана 63. Закона о буџетск SLU@BENI LIST Година LV Број 18/29 162 О П Ш Т И Н Е Б А Ч К А П А Л А Н К А Бачка Паланка 14. јун 29. године На основу члана 63. Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС", број 54/2009, 73/20,

Више

Sluzbeni-list-BGD-014.indd

Sluzbeni-list-BGD-014.indd ISSN 0350-4727 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Година LXII Број 14 6. фебруар 2018. године Цена 265 динара БАРАЈЕВО Скупштина Градске општине Барајево на седници одржаној 6. фебруара 2018. године, на основу

Више

Microsoft Word - Sluzbeni glasnik broj

Microsoft Word - Sluzbeni glasnik broj Рача, 12.06.2019. године број 19 Цена 100,00 динара С А Д Р Ж А Ј О д л у к е Одлука о утврђивању престанка мандата одборнику 2 Одлука о потврђивању мандата новом одборнику Скупштине општине Рача 3 Одлука

Више

Страна 1 - Број 30. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА ГОДИНА XIV БРОЈ 30 ВРЊАЧКА БАЊА

Страна 1 - Број 30. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА ГОДИНА XIV БРОЈ 30 ВРЊАЧКА БАЊА Страна 1 - Број 30. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА 02.10.2018. године СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ВРЊАЧКА БАЊА ГОДИНА XIV БРОЈ 30 ВРЊАЧКА БАЊА 2.10.2018. ГОДИНЕ СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 390. Скупштина општине Врњачка

Више

И З В Е Ш Т А Ј О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ИРИГ ЗА ПЕРИОД г г.

И З В Е Ш Т А Ј О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ИРИГ ЗА ПЕРИОД г г. И З В Е Ш Т А Ј О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ИРИГ ЗА ПЕРИОД 01.01.2016.г.-30.06.2016.г. Приходи и примања, расходи и издаци буџета утврђени су у следећим износима : ОПИС Шифра економске класификације

Више

На основу члана 63. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 испр.,108

На основу члана 63. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 испр.,108 На основу члана 63. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 испр.,108/2013, 142/2014, 68/2015-др. закон, 103/2015, 99/2016

Више

На основу члана 43. став 1.Закона о буџетском систему ("Службени гласник Републике Србије", број 54/2009, 73/2010, 101/2010 и 93/2012), члана 32 став

На основу члана 43. став 1.Закона о буџетском систему (Службени гласник Републике Србије, број 54/2009, 73/2010, 101/2010 и 93/2012), члана 32 став На основу члана 43. став 1.Закона о буџетском систему ("Службени гласник Републике Србије", број 54/2009, 73/2010, 101/2010 и 93/2012), члана 32 став 1. тачка 2.Закона о локалној самоуправи ("Службени

Више

GODINA LII Apatin, 06. septembar godine BROJ На основу члана 32. став 1. тачка 1. Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС бр

GODINA LII Apatin, 06. septembar godine BROJ На основу члана 32. став 1. тачка 1. Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС бр GODINA LII Apatin, 06. septembar 2016. godine BROJ 12 202. На основу члана 32. став 1. тачка 1. Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС бр 129/2007 и 83/2014 др закон), члана 76. став 4. и члана

Више

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БРОЈ XXII ОПШТИНЕ БАТОЧИНА ГОДИНА СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ БАТОЧИНА БАТОЧИНА године ГОДИНА БРОЈ 22 На основу

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК БРОЈ XXII ОПШТИНЕ БАТОЧИНА ГОДИНА СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ БАТОЧИНА БАТОЧИНА године ГОДИНА БРОЈ 22 На основу ОПШТИНЕ БАТОЧИНА БАТОЧИНА 23.11.2016. године ГОДИНА 2016. БРОЈ 22 На основу члана 47. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2011, 93/2012, 62/13, 63/13-испр., 108/13,

Више

Sluzbeni-list-BGD-107.indd

Sluzbeni-list-BGD-107.indd ISSN 0350-4727 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Година LXII Број 107 23. новембар 2018. године Цена 265 динара АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА ВОЖДОВАЦ Скупштина Градске општине Вождовац на седници одржаној 23. новембра

Више

Text2 На основу члана 43. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-ис

Text2 На основу члана 43. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-ис Text2 На основу члана 43. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', број 5429, 7321, 1121, 11211, 93212, 62213, 63213-испр., 18213, 142214, 68215-др. закон, 13215, 99216, 113217, 95218 и 31219),

Више

Sluzbeni-list-BGD-126.indd

Sluzbeni-list-BGD-126.indd ISSN 0350-4727 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Година LXII Број 126 25. децембар 2018. године Цена 265 динара АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА РАКОВИЦА Скупштина Градске општине Раковица на седници одржаној 25. децембра

Више

С л у ж б е н и л и с т Општине Бачки Петровац Број: 18a Година: LII Бачки Петровац 18. новембра године С А Д Р Ж А Ј I СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧКИ

С л у ж б е н и л и с т Општине Бачки Петровац Број: 18a Година: LII Бачки Петровац 18. новембра године С А Д Р Ж А Ј I СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧКИ С л у ж б е н и л и с т Општине Бачки Петровац Број: 18a Година: LII Бачки Петровац 18. новембра 2016. године С А Д Р Ж А Ј I СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 226. - Одлука о другом ребалансу буџету Општине

Више

Скупштина општине Барајево , на седници одржаној ¬¬____ decembra 2007

Скупштина општине Барајево , на седници одржаној ¬¬____ decembra 2007 Скупштина Градске општине Барајево, на седници одржаној 23. марта 2017. године, на основу члана 43. став 1. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', бр. 54/09, 73/10,101/10, 101/11,93/12, 62/13,

Више

С л у ж б е н и л и с т Општине Бачки Петровац Број: 5a Година: LIII Бачки Петровац 12. јуна године С А Д Р Ж А Ј I СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТР

С л у ж б е н и л и с т Општине Бачки Петровац Број: 5a Година: LIII Бачки Петровац 12. јуна године С А Д Р Ж А Ј I СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТР С л у ж б е н и л и с т Општине Бачки Петровац Број: 5a Година: LIII Бачки Петровац 12. јуна 2017. године С А Д Р Ж А Ј I СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 53. - Одлука о консолидованом завршном рачуну

Више

Beocin Sluzbeni list cdr

Beocin Sluzbeni list cdr Година IX - Број 11 Беочин, 11. 10. примерак 300,00 динара Скупштина општине Беочин 127 На основу члана 125. Статута општине Беочин ( Службени лист општине Беочин бр. 7/11-пречишћен текст, 11/12 и 8/15),

Више

Sluzbeni glasnik indd

Sluzbeni glasnik indd СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ПОЖАРЕВЦА Година XLV Број 9 ПОЖАРЕВАЦ 15.07.2013. 1 ГРАДСКА ОПШТИНА КОСТОЛАЦ На основу члана 43. став 1. и члана 47. став 3. Закона о буџетском систему (,,Службени гласник Републике

Више

GODINA LIII Apatin, 12. oktobar godine BROJ На основу члана 6. Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору

GODINA LIII Apatin, 12. oktobar godine BROJ На основу члана 6. Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору GODINA LIII Apatin, 12. oktobar 2017. godine BROJ 15 252. На основу члана 6. Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору ( Службени гласник РС, број 68/15) члана 32. став 1.

Више

На основу члана 25

На основу члана 25 ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ БАТОЧИНА Одељење за изворне приходе, привреду, јавне службе и финансије О Д Л У К А О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ БАТОЧИНА ЗА 2017. ГОДИНУ Н А Ц Р Т Б А Т О Ч И Н А 09. децембар, 2016. године

Више

ПРЕДЛОГ

ПРЕДЛОГ ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ БАРАЈЕВО ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР СЕПТЕМБАР 2017.ГОДИНЕ ОБРАЂИВАЧ : ОДЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ ПРЕДЛАЖЕ : УСВАЈА : ОПШТИНСКО ВЕЋЕ СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАРАЈЕВО Б а р а ј е в о

Више

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation КАКО СЕ ТРОШЕ НАШЕ ПАРЕ? КОЈИ СУ НАЈВАЖНИЈИ ПРОЈЕКТИ У 2019? ОДАКЛЕ ДОЛАЗИ НОВАЦ ЗА БУЏЕТ? КАКО МОГУ ДА УТИЧЕМ НА БУЏЕТСКИ ПРОЦЕС? СРЕМСКА МИТРОВИЦА ГРАЂАНСКИ ВОДИЧ КРОЗ БУЏЕТ 2019 ГРАЂАНИ БУЏЕТСКИ КОРИСНИЦИ

Више

Рача, године број 14 Цена 100,00 динара С А Д Р Ж А Ј О д л у к е Одлука о трећем ребалансу буџета општине Рача за годину 2 Одлука о

Рача, године број 14 Цена 100,00 динара С А Д Р Ж А Ј О д л у к е Одлука о трећем ребалансу буџета општине Рача за годину 2 Одлука о Рача, 27.07.2018. године број 14 Цена 100,00 динара С А Д Р Ж А Ј О д л у к е Одлука о трећем ребалансу буџета општине Рача за 2018. годину 2 Одлука о проглашењу к.п. бр. 2035/3 КО Вишевац као некатегорисани

Више

С л у ж б е н и л и с т

С л у ж б е н и  л и с т S l u ž b e n i l i s t Opštine Bački Petrovac Broj: 15 Bački Petrovac Godišnja pretplata Godina: XLIV 24. decembra 2008. god. 4.400,00 dinara S A D R Ž A J I SKUPŠTINA OPŠTINE BAČKI PETROVAC 168. - Odluka

Више

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи (,,Службени гласник РС,, број 129/2007 и 83/2014-др. закон), члана 43. Закона о буџетском систему (,,

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи (,,Службени гласник РС,, број 129/2007 и 83/2014-др. закон), члана 43. Закона о буџетском систему (,, На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи (,,Службени гласник РС,, број 129/2007 и 83/2014-др. закон), члана 43. Закона о буџетском систему (,,Службени гласник РС,, број 54/2009,73/2010,101/2010,101/2011,93/2012,62/2013,108/2013,142/2014

Више

На основу члана 43. Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС", број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/ испр., 93/2012, 62/2013, 63/

На основу члана 43. Закона о буџетском систему (Службени гласник РС, број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/ испр., 93/2012, 62/2013, 63/ На основу члана 43. Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС", број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011 - испр., 93/2012, 62/2013, 63/2013 - испр., 108/2013,142/2014, 68/2015-др., 103/2015 и 99/2016),

Више

budzet1

budzet1 ПОСЕБАН ДЕО БУЏЕТА РАЗДЕО 1 функција 110 ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ Извршни и законодавни органи,финансијски и фискални послови 2101 Политички систем локалне самоуправе 0002 Функционисање извршних органа 1 411

Више

НАЦРТ На основу члана 63. Закона о буџетском систему (''Сл. гласник РС'', број 54/09, 73/10 и 101/11, 93/12, 62/13, 63/13,108/13, 142/14, 68/15 (др. з

НАЦРТ На основу члана 63. Закона о буџетском систему (''Сл. гласник РС'', број 54/09, 73/10 и 101/11, 93/12, 62/13, 63/13,108/13, 142/14, 68/15 (др. з НАЦРТ На основу члана 63. Закона о буџетском систему (''Сл. гласник РС'', број 54/09, 73/10 и 101/11, 93/12, 62/13, 63/13,108/13, 142/14, 68/15 (др. закон), 103/15, 99/16 и 113/17), члана 32. Закона о

Више

Бољевац, 19. децембар године Година IX број 33 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ С А Д Р Ж А Ј 1 Одлука o буџету општине Бољевац за го

Бољевац, 19. децембар године  Година IX број 33 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ С А Д Р Ж А Ј 1 Одлука o буџету општине Бољевац за го Бољевац, 19. децембар 216. године www.boljevac.org.rs Година IX број 33 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ С А Д Р Ж А Ј 1 Одлука o буџету општине Бољевац за 217. годину... 2 2 Кадровски план општине Бољевац... 38 3 Одлука

Више

С К У П Ш Т И Н А Г Р А Д А В А Љ Е В А Н А Ц Р Т О Д Л У К Е О Б У Џ Е Т У Г Р А Д А В А Љ Е В А З А Г О Д И Н У В а љ е в о, д е ц е м б а

С К У П Ш Т И Н А Г Р А Д А В А Љ Е В А Н А Ц Р Т О Д Л У К Е О Б У Џ Е Т У Г Р А Д А В А Љ Е В А З А Г О Д И Н У В а љ е в о, д е ц е м б а С К У П Ш Т И Н А Г Р А Д А В А Љ Е В А Н А Ц Р Т О Д Л У К Е О Б У Џ Е Т У Г Р А Д А В А Љ Е В А З А 2 0 1 9. Г О Д И Н У В а љ е в о, д е ц е м б а р 2 0 1 8. г о д и н е На основу члана 43. Закона о

Више

Microsoft Word - sluzbeni list 35 iz 18.docx

Microsoft Word - sluzbeni list 35 iz 18.docx СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА УЖИЦА XLXIX 4. септембар 2018. године Број 35/18 134. На основу члана 7. и 76. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', број 54/09,73/10, 101/10, 93/12, 62/2013, 63/2013

Више

ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ОПОВО БРОЈ 4 1. ЈУЛ 2019 ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ОПОВО БРОЈ 4 1. ЈУЛ

ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ОПОВО БРОЈ 4 1. ЈУЛ 2019 ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ОПОВО БРОЈ 4 1. ЈУЛ ОПШТИНСКИ СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ОПШТИНЕ ОПОВО БРОЈ 4 1. ЈУЛ 2019 1 2 125 На основу чл. 78. и 79. Закона о буџетском систему ( Сл.гласник РС број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-исправка,

Више

IZVEŠTAJ O BUDŽETU

IZVEŠTAJ O BUDŽETU На основу члана 43. Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС", број 54/2009, 73/20, 1/20, 1/21, 93 /2 2, 62/13 и 63/13 испр., 108/13, 142/14, 68/15-др.закон, 103/15, 99/16, 113/17 и 95/18), чл.

Више

На основу члана 32. став 1. тачка 2) Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС, бр. 129/07), члана 77. и 78. Закона о буџетском систему ( Слу

На основу члана 32. став 1. тачка 2) Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС, бр. 129/07), члана 77. и 78. Закона о буџетском систему ( Слу На основу члана 32. став 1. тачка 2) Закона о локалној самоуправи ( Службени гласник РС, бр. 129/07), члана 77. и 78. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11

Више

Sluzbeni-list-BGD-047.indd

Sluzbeni-list-BGD-047.indd ISSN 0350-4727 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Година LXIII Број 47 18. јун 2019. године Цена 265 динара АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА НОВИ БЕОГРАД Веће Градске општине Нови Београд на основу чл. 58. и 168. Закона

Више

03.Dom zdravlja Batocina-Finansijski plan za godinu

03.Dom zdravlja Batocina-Finansijski plan za godinu РЕПУБЛИКА СРБИЈА ДОМ ЗДРАВЉА БАТОЧИНА БРОЈ:04-94-3/19-01 ДАТУМ: 21. 2. 2019.год. ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ДОМА ЗДРАВЉА БАТОЧИНА ЗА 2019. ГОДИНУ фебруар 2019. година ( у хиљ.дин.) Ек. ОП Класификација Опис Укупно

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУЛА Службени лист општине Кула излази по потреби, на три језика: српском, мађарском и русинском. Тираж овог броја је 50 примера

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУЛА Службени лист општине Кула излази по потреби, на три језика: српском, мађарском и русинском. Тираж овог броја је 50 примера СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ КУЛА Службени лист општине Кула излази по потреби, на три језика: српском, мађарском и русинском. Тираж овог броја је 50 примерака. К у л а 24. октобар 2014. године Број 14 Година

Више

На основу члана 25

На основу члана 25 ГРАДСКА ОПШТИНА ПАНТЕЛЕЈ О Д Л У К А О БУЏЕТУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ПАНТЕЛЕЈ ЗА 219. ГОДИНУ НИШ, ДЕЦЕМБАР 218. ГОДИНЕ На основу члана 43. Закона о буџетском систему («Сл.гласник РС» бр. 54/29, 73/21, 11/21,

Више

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ И БУЏЕТ

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ И БУЏЕТ И З В Е Ш Т А Ј О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ НИШКА БАЊА за период ЈАНУАР - ДЕЦЕМБАР 2016. године Нишка Бања, јануар 2017. године I УВОДНЕ НАПОМЕНЕ Одлука о буџету Градске општине Нишка Бања

Више

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ И БУЏЕТ

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ И БУЏЕТ Н а ц р т И З В Е Ш Т А Ј О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ НИШКА БАЊА за период ЈАНУАР - ДЕЦЕМБАР 2017. године Нишка Бања, јануар 2018. године I УВОДНЕ НАПОМЕНЕ Одлука о буџету Градске општине

Више

ПРЕДЛОГ

ПРЕДЛОГ ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ БАРАЈЕВО ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР СЕПТЕМБАР 2018.ГОДИНЕ УВОДНЕ НАПОМЕНЕ Одредбама члана 76. став 1. Закона о буџетском систему ("Сл. Гласник РС", бр. 54/2009, 73/2010,

Више

KAKO се троше наше паре? Који су најважнији пројекти у 2017? Одакле долази новац за буџет? Како могу да утичем на буџетски процес? ОПШТИНА КЊАЖЕВАЦ ГР

KAKO се троше наше паре? Који су најважнији пројекти у 2017? Одакле долази новац за буџет? Како могу да утичем на буџетски процес? ОПШТИНА КЊАЖЕВАЦ ГР KAKO се троше наше паре? Који су најважнији пројекти у 2017? Одакле долази новац за буџет? Како могу да утичем на буџетски процес? ОПШТИНА КЊАЖЕВАЦ ГРАЂАНСКИ ВОДИЧ КРОЗ БУЏЕТ 2017 ГраЋани Буџетски корисници

Више

Beocin Sluzbeni list 17-16

Beocin Sluzbeni list 17-16 ISSN 1821-4312 COBISS.SR-ID 248163847 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БЕОЧИН Година VII - Број 17 Беочин, 22. 12. 2016. примерак 300,00 динара 259 Скупштина општине Беочин На основу члана 43. Закона о буџетском

Више

Број Службени лист општине Нова Црња Страна 131 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ НОВА ЦРЊА Година XXVIII Нова Црња године Број: 8 РЕПУБЛ

Број Службени лист општине Нова Црња Страна 131 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ НОВА ЦРЊА Година XXVIII Нова Црња године Број: 8 РЕПУБЛ Број 8 25.06.2019 Службени лист општине Нова Црња Страна 131 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ НОВА ЦРЊА Година XXVIII Нова Црња 25.06.2019. године Број: 8 РЕПУБЛИКА СРБИЈА АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА ОПШТИНА НОВА

Више

УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ

УПРАВА ЗА ФИНАНСИЈЕ На основу члана 76. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', број 54/09, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 и 108/13 ), члана 56. Статута Града Ниша (''Службени лист Града

Више

ISSN LIST GRADA BEOGRADA Година LXIII Број јун године Цена 265 динара Скупштина Града Београда је на седници одржаној

ISSN LIST GRADA BEOGRADA Година LXIII Број јун године Цена 265 динара Скупштина Града Београда је на седници одржаној ISSN 0350-4727 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Година LXIII Број 51 25. јун 2019. године Цена 265 динара Скупштина Града Београда је на седници одржаној 25. јуна 2019. године, на основу члана 12. став 1.

Више

С л у ж б е н и л и с т Општине Бачки Петровац Број: 5a Година: LIV Бачки Петровац 24. јула године С А Д Р Ж А Ј I СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРО

С л у ж б е н и л и с т Општине Бачки Петровац Број: 5a Година: LIV Бачки Петровац 24. јула године С А Д Р Ж А Ј I СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРО С л у ж б е н и л и с т Општине Бачки Петровац Број: 5a Година: LIV Бачки Петровац 24. јула 2018. године С А Д Р Ж А Ј I СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧКИ ПЕТРОВАЦ 62. - Одлука о ребалансу буџета Општине Бачки Петровац

Више

Zavrsni_01375_0.xls

Zavrsni_01375_0.xls Ознака ОП Конто Опис 2001 ТЕКУЋИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ (2002 + 2106) 2002 700000 ТЕКУЋИ ПРИХОДИ (2003 + 2047 + 2057 + 2069 + 2094 + 2099 + 2103) 2003 710000 ПОРЕЗИ (2004 +

Више

На основу члана 63. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС,број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 108/2

На основу члана 63. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС,број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 108/2 На основу члана 63. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС,број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015-др. закон и 103/2015) и члана

Више

ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ТИТЕЛ ЗА 2009

ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ТИТЕЛ ЗА 2009 РЕПУБЛИКА СРБИЈА ОПШТИНА ТИТЕЛ ОДСЕК ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ ДАТУМ: 11.09.2019. ГОДИНЕ ПРИХОДИ д. бр. Економска класиф. ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ТИТЕЛ ЗА ПЕИРОД 01.01.2019. 31.08.2019. ГОДИНЕ Назив конта 1

Више

ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ТИТЕЛ ЗА 2009

ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ТИТЕЛ ЗА 2009 РЕПУБЛИКА СРБИЈА ОПШТИНА ТИТЕЛ ОДСЕК ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ ДАТУМ: 23.01.2019. ГОДИНЕ ПРИХОДИ д. бр. Економска класиф. ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ТИТЕЛ ЗА ПЕИРОД 01.01.2018. 31.12.2018. ГОДИНЕ Назив конта 1

Више

На основу члана 43. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 исправка, 10

На основу члана 43. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 исправка, 10 На основу члана 43. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 исправка, 108/2013, 142/2014, 68/2015 др. закон и 103/2015) и члана

Више

Microsoft Word - budzet.doc

Microsoft Word - budzet.doc Подаци о приходима и расходима У наставку су приказане табеле са подацима о одобреним и оствареним приходима и расходима за 2013. год. и 2014. год. (закључно са 31. 10.) ПОДАЦИ О ОДОБРЕНИМ И ОСТВАРЕНИМ

Више

` Година : LI Број 14 О Џ А Ц И 28. ДЕЦЕМБАР ГОДИНЕ С А Д Р Ж А Ј Акта Скупштине општине Оџаци Рeдни број Назив акта Страна 120. Одлука о буџету

` Година : LI Број 14 О Џ А Ц И 28. ДЕЦЕМБАР ГОДИНЕ С А Д Р Ж А Ј Акта Скупштине општине Оџаци Рeдни број Назив акта Страна 120. Одлука о буџету ` Година : LI Број 14 О Џ А Ц И 28. ДЕЦЕМБАР 2016. ГОДИНЕ С А Д Р Ж А Ј Акта Скупштине општине Оџаци Рeдни број Назив акта Страна 120. Одлука о буџету општине Оџаци за 2017.годину 577. 121. Одлука о ангажовању

Више

Среда,29.мај.2019.године. "СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ВРАЊА" Број -13- Страна-1135 ГОДИНА XXVI БРОЈ 13 В Р А Њ Е Среда,29.мај.2019.године. Излази по потре

Среда,29.мај.2019.године. СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ВРАЊА Број -13- Страна-1135 ГОДИНА XXVI БРОЈ 13 В Р А Њ Е Среда,29.мај.2019.године. Излази по потре Среда,29.мај.2019.године. "СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА ВРАЊА" Број -13- Страна-1135 ГОДИНА XXVI БРОЈ 13 В Р А Њ Е Среда,29.мај.2019.године. Излази по потреби. Годишња претплата (аконтација) 20.000,00дин. Цена

Више

На основу члана тачке Закона о локалној самоуправи ( ''Сл

На основу члана  тачке   Закона о локалној самоуправи ( ''Сл На основу члана 47. Закона о буџетском систему (''Службени гласник Републике Србије'', број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка, 108/13, 142/14, 68/15-др.закон,103/15 и 99/16, 113/17

Више

Matični broj: PIB: Naziv korisnika sredstava: Завод за јавно здравље Зрењанин Sedište: Зрењанин ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА ГОДИНУ -

Matični broj: PIB: Naziv korisnika sredstava: Завод за јавно здравље Зрењанин Sedište: Зрењанин ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА ГОДИНУ - Matični broj: PIB: Naziv korisnika sredstava: 08169454 100655222 Завод за јавно здравље Зрењанин Sedište: Зрењанин ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2018. ГОДИНУ - 2. ИЗМЕНА I. УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА (У хиљадама динара)

Више

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ И БУЏЕТ

ОДЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ И БУЏЕТ Н а ц р т И З В Е Ш Т А Ј О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ НИШКА БАЊА за период ЈАНУАР - ЈУН 2019. године Нишка Бања, јул 2019. године I УВОДНЕ НАПОМЕНЕ Одлука о буџету Градске општине Нишка

Више

Sluzbeni-list-BGD-034.indd

Sluzbeni-list-BGD-034.indd ISSN 0350-4727 SLU@BENI LIST GRADA BEOGRADA Година LXIII Број 34 16. мај 2019. године Цена 265 динара АКТИ ГРАДСКИХ ОПШТИНА НОВИ БЕОГРАД Скупштина Градске општине Нови Београд на седници одржаној 16. маја

Више

ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ТИТЕЛ ЗА 2009

ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ТИТЕЛ ЗА 2009 РЕПУБЛИКА СРБИЈА ОПШТИНА ТИТЕЛ ОДСЕК ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ ДАТУМ: 07.12. 2018. ГОДИНЕ ПРИХОДИ ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ТИТЕЛ ЗА ПЕИРОД 01.01.2018. 30.11.2018. ГОДИНЕ Ред.бр. Економска класиф. Назив конта

Више

На основу члана 56. Статута Града Ниша (''Службени лист Града Ниша'', број 88/2008), члана 72. Пословника о раду Градског већа Града Ниша ( Службени л

На основу члана 56. Статута Града Ниша (''Службени лист Града Ниша'', број 88/2008), члана 72. Пословника о раду Градског већа Града Ниша ( Службени л На основу члана 56. Статута Града Ниша (''Службени лист Града Ниша'', број 88/2008), члана 72. Пословника о раду Градског већа Града Ниша ( Службени лист Града Ниша број 1/2013) и члана 12. Правилника

Више

На основу члана 43

На основу члана 43 Страна 1 Број 13. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ ТРСТЕНИК 19.12.2016.ГОД. На основу члана 43. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', број 54/2009,73/10, 101/10,101/11,93/12, 62/13 и 63/13-испр. 108/2013,142/2014

Више

ГОДИНА: IX БРОЈ: јул ЦЕНА: ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА: 1389 На основу члана 77., 78. и 79. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', бро

ГОДИНА: IX БРОЈ: јул ЦЕНА: ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА: 1389 На основу члана 77., 78. и 79. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', бро ГОДИНА: IX БРОЈ: 24 5. јул 2016. ЦЕНА: ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА: 1389 На основу члана 77., 78. и 79. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13,108/13,104/14

Више

(Microsoft Word - I deo-KONA\310NO.doc)

(Microsoft Word - I deo-KONA\310NO.doc) PREDLAGAČ: GRADSKO VEĆE P R E D L O G Na osnovu člana 79. Zakona o budžetskom sistemu ( Službeni glasnik RS br. 54/09) i člana 33. stav 1. tačka 2. Statuta Grada Subotice ( Službeni list Opštine Subotica,

Више

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи (,,Службени гласник РС,, број 129/2007 и 83/2014-др. закон), члана 43. Закона о буџетском систему (,,

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи (,,Службени гласник РС,, број 129/2007 и 83/2014-др. закон), члана 43. Закона о буџетском систему (,, На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи (,,Службени гласник РС,, број 129/2007 и 83/2014-др. закон), члана 43. Закона о буџетском систему (,,Службени гласник РС,, број 54/2009,73/2010,101/2010,101/2011,93/2012,62/2013,108/2013

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 8/ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА ГОДИНА IV ВРШАЦ, 28. ЈУН ГОДИНЕ БРОЈ 8/ На основу члана 77

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 8/ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА ГОДИНА IV ВРШАЦ, 28. ЈУН ГОДИНЕ БРОЈ 8/ На основу члана 77 28.06.2019. СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА БР. 8/2019 435 СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ГРАДА ВРШЦА ГОДИНА IV ВРШАЦ, 28. ЈУН 2019. ГОДИНЕ БРОЈ 8/2019 1. На основу члана 77. и 78. Закона о буџетском систему ( «Службени гласник

Више

Convert JPG to PDF online - convert-jpg-to-pdf.net

Convert JPG to PDF online - convert-jpg-to-pdf.net На основу члана 47. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2011, 93/2012, 62/13, 63/13-испр., 108/13, 142/14, 68/15-др. закон, 103/15, 99/16 и 113/17), члана 32. став

Више

ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ТИТЕЛ ЗА 2009

ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ТИТЕЛ ЗА 2009 РЕПУБЛИКА СРБИЈА ОПШТИНА ТИТЕЛ ОДСЕК ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ ДАТУМ:24.08.2018. ГОДИНЕ ПРИХОДИ ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ТИТЕЛ ЗА ПЕИРОД 01.01.2018. 31.07.2018. ГОДИНЕ Ред.бр. Економска класиф. 1 311710 Назив

Више

ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ТИТЕЛ ЗА 2009

ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ТИТЕЛ ЗА 2009 РЕПУБЛИКА СРБИЈА ОПШТИНА ТИТЕЛ ОДСЕК ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ ДАТУМ: 06.11. 2018. ГОДИНЕ ПРИХОДИ ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ТИТЕЛ ЗА ПЕИРОД 01.01.2018. 31.10.2018. ГОДИНЕ Ред. бр. Економска класиф. Назив конта

Више

На основу члана 30

На основу члана 30 Скупштина Градске општине Сурчин на седници одржаној 07.06.2018.године,на основу члана 32. став 1. тачка 2. Закона о локалној самоуправи (''Службени гласник РС', број 129/07,83/2014-др.закон и 101/2016-др.закон

Више

ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ТИТЕЛ ЗА 2009

ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ТИТЕЛ ЗА 2009 РЕПУБЛИКА СРБИЈА ОПШТИНА ТИТЕЛ ОДСЕК ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ ДАТУМ:09.05.2018. ГОДИНЕ ПРИХОДИ ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ТИТЕЛ ЗА ПЕИРОД 01.01.2018. 30.04.2018. ГОДИНЕ Ред.бр. Економска класиф. Назив конта План

Више

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БОР ГОДИНА: IX БРОЈ: ЈУЛ ГОДИНЕ ЦЕНА : 80 ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА: ДИНАРА 146 На основу члана 43. Закона о буџетско

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БОР ГОДИНА: IX БРОЈ: ЈУЛ ГОДИНЕ ЦЕНА : 80 ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА: ДИНАРА 146 На основу члана 43. Закона о буџетско СЛУЖБЕНИ ЛИСТ ОПШТИНЕ БОР ГОДИНА: IX БРОЈ: 10. ЈУЛ 2015. ГОДИНЕ ЦЕНА : 80 ГОДИШЊА ПРЕТПЛАТА: 4.000 ДИНАРА 146 На основу члана 43. Закона о буџетском систему («Службени гласник РС», број 54/09, 73/10, 101/10,

Више

- 1 - Скупштина Градске општине Звездара на седници одржаној 17. фебруара године, на основу члана 63. Закона о буџетском систему ( Службени глас

- 1 - Скупштина Градске општине Звездара на седници одржаној 17. фебруара године, на основу члана 63. Закона о буџетском систему ( Службени глас - 1 - Скупштина Градске општине Звездара на седници одржаној 17. фебруара 2017. године, на основу члана 63. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС бр. 54/09, 73/10,101/10,101/11, 93/12,62/13,63/13-исправка,108/13,142/14,

Више

На основу члана 77. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 1

На основу члана 77. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 1 На основу члана 77. Закона о буџетском систему (''Службени гласник РС'', број 54/29, 73/21, 11/21, 11/211, 93/212, 62/213, 63/213-испр., 18/213, 142/214, 68/215-др. Закон, 13/215, 99/216 и 113/217), члана

Више

ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ТИТЕЛ ЗА 2009

ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ТИТЕЛ ЗА 2009 РЕПУБЛИКА СРБИЈА ОПШТИНА ТИТЕЛ ОДСЕК ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ ДАТУМ: 01.08.2019. ГОДИНЕ ПРИХОДИ ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ТИТЕЛ ЗА ПЕИРОД 01.01.2019. 31.07.2019. ГОДИНЕ Ред.бр. Економска класиф. Назив конта

Више

На основу члана 63. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС,број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 108/2

На основу члана 63. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС,број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 108/2 На основу члана 63. Закона о буџетском систему ( Службени гласник РС,број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013-испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015-др. закон и 103/2015) и члана

Више

ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ТИТЕЛ ЗА 2009

ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ТИТЕЛ ЗА 2009 РЕПУБЛИКА СРБИЈА ОПШТИНА ТИТЕЛ ОДСЕК ЗА БУЏЕТ И ФИНАНСИЈЕ ДАТУМ: 10.04.2019. ГОДИНЕ ПРИХОДИ ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ТИТЕЛ ЗА ПЕИРОД 01.01.2019. 31.03.2019. ГОДИНЕ Ред. бр. Економска класиф. Назив конта

Више