Pravni fakultet u Zagrebu - Povjerenstvo za upravljanje kvalitetom Sveučilište u Zagrebu Pravni fakultet u Zagrebu Povjerenstvo za upravljanje kvalite

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "Pravni fakultet u Zagrebu - Povjerenstvo za upravljanje kvalitetom Sveučilište u Zagrebu Pravni fakultet u Zagrebu Povjerenstvo za upravljanje kvalite"

Транскрипт

1 Sveučilište u Zagrebu Pravni fakultet u Zagrebu Povjerenstvo za upravljanje kvalitetom Izvješće o radu Povjerenstva za upravljanje kvalitetom za razdoblje siječanj rujan

2 Izvješće za razdoblje siječanj rujan Povjerenstva za upravljanje kvalitetom usvojeno je na sjednici Povjerenstva 25. rujna i prihvaćeno na sjednici Fakultetskog vijeća 24. studenog Članovi Povjerenstva za upravljanje kvalitetom Pravnog fakulteta u Zagrebu: 1. prof.dr.sc. Dalibor Čepulo, prodekan, predsjednik Povjerenstva 2. prof.dr.sc. Marina Ajduković, zamjenica predsjednika Povjerenstva 3. prof.dr.sc. Marko Baretić 4. doc.dr.sc. Anamarija Musa, koordinatorica za upravljanje kvalitetom 5. doc.dr.sc. Frane Staničić 6. doc.dr.sc. Ksenija Grubišić 7. Danijel Relković, predstavnik stručnih službi 8. Antun Bilić, mag. iur., student poslijediplomskog studija 9. Iva Ćorić, studentica integriranog pravnog studija 2

3 Sadržaj 1. Uvod Rad povjerenstva u razdoblju siječanj rujan Vrednovanje nastavničkog rada (studentska anketa) Pravila i postupci osiguravanja i unaprjeđenja sustava kvalitete Studentski rad i potpora studentima Znanstveno-nastavna i istraživačka djelatnost te stručna djelatnost Javnost djelovanja Suradnja Pregled planiranih i provedenih aktivnosti sukladno Planu aktivnosti u području osiguravanja kvalitete za razdoblje siječanj rujan

4 1. Uvod Povjerenstvo za upravljanje kvalitetom je savjetodavno i stručno tijelo Fakultetskog vijeća i dekana za upravljanje kvalitetom. Povjerenstvo za upravljanje kvalitetom dio je sustava osiguravanja i unaprjeđenja kvalitete na Sveučilištu u Zagrebu, kojeg koordinira Odbor za upravljanje kvalitetom Sveučilišta uz administrativnu potporu Ureda za upravljanje kvalitetom. Osim toga, Povjerenstvo u svom radu surađuje s unutarnjim i vanjskim dionicima sustava osiguravanja kvalitete Fakulteta te Agencijom za znanost i visoko obrazovanje. Za ostvarivanje svrha sustava osiguravanja kvalitete, a koja se odnosi na izgradnju mehanizama za promicanje i postizanje najviše razine kvalitete u nastavi, istraživanju, znanosti, stručnim te administrativnim djelatnostima na Fakultetu, Povjerenstvo za upravljanje kvalitete zaduženo je za: 1. Poticanje razvojnih programa s ciljem osiguravanja kvalitete, u skladu sa fakultetskim, sveučilišnim, nacionalnim i međunarodnim standardima; 2. Predlaganje upravnim tijelima Fakulteta mjera za osiguravanje kvalitete u pojedinim područjima; 3. Planiranje i provedba procesa unutarnjeg sustava osiguravanja kvalitete u skladu sa odlukama Fakulteta; 4. Praćenje i poticanje uključenosti studenata i ostalih dionika u proces osiguravanja kvalitete; 5. Praćenje učinkovitosti sustava za osiguravanje kvalitete; 6. Obavljanje i drugih poslova u skladu sa odlukama Fakulteta Temeljem čl. 9. Pravilnika o sustavu osiguravanja kvalitete Povjerenstvo za upravljanje kvalitetom dužno je podnijeti godišnje izvješće o svom radu. Povjerenstvo ima devet članova, od kojih pet zaposlenika u znanstveno-nastavnim, nastavnim i suradničkim zvanjima, dva predstavnika studenata te jednog predstavnika stručnih službi. Predsjednik povjerenstva je jedan od prodekana. Sastav Povjerenstva za upravljanje kvalitetom Pravnog fakulteta u Zagrebu: 1. prof.dr.sc. Dalibor Čepulo, predsjednik, prodekan 2. prof.dr.sc. Marina Ajduković, zamjenica predsjednika 3. prof.dr.sc. Marko Baretić 4. doc.dr.sc. Anamarija Musa, koordinatorica za upravljanje kvalitetom 4

5 5. doc.dr.sc. Frane Staničić 6. doc.dr.sc. Ksenija Grubišić 7. Danijel Relković, predstavnik stručnih službi 8. Antun Bilić, predstavnik studenata poslijediplomskog studija 9. Iva Ćorić, predstavnik integriranog preddiplomskog i diplomskog pravnog studija Pravilnikom je uređena mogućnost osnivanja radnih skupina odlukom dekana radi obavljanja poslova iz nadležnosti Povjerenstva kada je to potrebno radi njihova povećanog opsega (čl. 10.). Voditelj tako ustrojene radne skupine je član Povjerenstva u znanstveno-nastavnom zvanju. 2. Rad povjerenstva u razdoblju siječanj rujan Redovite sjednice Povjerenstva održavaju se najmanje četiri puta godišnje, a izvanredne prema potrebi (čl. 10., st.2. Pravilnika). U razdoblju 01. siječanj 25. rujan Povjerenstvo je održalo četiri sjednice. Sjednice su se održale u prostorijama Dekanata. Pojedine aktivnosti Povjerenstvo je provodilo putem radnih skupina osnovane odlukom dekana temeljem čl. 10., st. 4. Pravilnika o sustavu osiguravanja kvalitete. Prva sjednica: 21. siječnja s početkom u sati s dnevnim redom: 1. Provedba i rezultati studentske ankete 2. Godišnje izvješće o radu Povjerenstva studeni prosinac Plan aktivnosti za osiguravanje kvalitete za razdoblje siječanj-rujan Razno Druga sjednica: 05. veljače s početkom u sati s dnevnim redom: 1. Plan aktivnosti Povjerenstva za tekuće razdoblje informacije i rasprava o tijeku aktivnosti 2. Razno Treća sjednica: 14. svibnja s početkom u sati s dnevnim redom: 1. Priručnik o osiguravanju kvalitete, 2. revidirana verzija (usvajanje) 2. Nacrt izmjena i dopuna Pravilnika o sustavu osiguravanja kvalitete na Pravnom fakultetu (usvajanje) 3. Informacije i rasprava o tekućim aktivnostima i razno Četvrta sjednica: 25. rujna s početkom u sati s dnevnim redom: 1. Izvješće o radu Povjerenstva za upravljanja kvalitetom u izvještajnom razdoblju siječanj rujan (usvajanje) 2. Informacije o tekućim aktivnostima 5

6 Povjerenstvo je kontinuirano zasjedalo i komuniciralo elektronskim putem, razmatrajući pojedina pitanja iz svojeg djelokruga. Stalna komunikacija odvija se između predsjednika Povjerenstva i koordinatorice za upravljanje kvalitetom, u svrhu praćenja odvijanja pojedinih aktivnosti iz djelokruga Povjerenstva. Tijekom izvještajnog razdoblja kao radne skupine Povjerenstva djelovale su Radna skupina za provedbu studentske ankete (Musa, Staničić, Grubišić, Rusac, Perić), Radna skupina za izradu dokumenata za upravljanje kvalitetom (Musa, Staničić, Grubišić, Lisičar, Delale, Bilić, Perić), Radna skupina za izradu mrežnog sučelja za evidenciju znanstvene, nastavne i stručne djelatnosti (Musa, Hameršak, Horić, Lisičar, Ogresta) te Radna skupina za izradu novog koncepta mrežne stranice (Ksenija Grubišić, Hrvoje Lisičar, Andrea Mišković). Radne skupine intenzivno su radile na pripremi pojedinih aktivnosti iz svoje nadležnosti, održavale sastanke više puta mjesečno te neprekidno komunicirale elektroničkim putem ( , online dokumenti). Osim toga, članovi Povjerenstva bili su uključeni u radne skupine za pojedine aktivnosti koje su se odvijale na razini Fakulteta (izrada Strategije Pravnog fakulteta, analiza zapošljavanja završenih studenata, izvannastavne aktivnosti i odnosi sa studentskim udrugama, unutarnje vrednovanje doktorskih studija i sl., v. dalje) Tijekom izvještajnog razdoblja, a sukladno Planu aktivnosti u području osiguravanja kvalitete, kojeg je Povjerenstvo usvojilo na svojoj sjednici 21. siječnja 2013., a Fakultetsko vijeće prihvatilo na sjednici 30. siječnja Povjerenstvo se bavilo slijedećim zadacima: - organizacija i provedba studentske ankete - izrada i dopuna dokumenata za osiguravanje kvalitete Politika kvalitete i Priručnik za osiguravanje kvalitete, izmjene i dopune Pravilnika o sustavu osiguravanja kvalitete - studentski rad i potpora studentima - praćenje znanstvene, nastavne i stručne djelatnosti - javnost rada - suradnja sa Sveučilišnim i drugim tijelima za osiguravanje kvalitete - ostalo Povrh pojedinih područja obuhvaćenih upravljanjem kvalitetom (studenti, nastava, znanstvena djelatnost, studijski programi itd.) Fakultetsko vijeće raspravljalo je o sustavu upravljanja kvalitetom na svojim sjednicama 30. siječnja (toč. dn. reda 2. i 3.) i 22. svibnja (toč. dnevnog reda 3., 4., 5.). U nastavku se prikazuje provedba pojedinih aktivnosti predviđenih Planom aktivnosti za izvještajno razdoblje, a navode se i dodatne aktivnosti provedene u području upravljanja kvalitetom, a u kojima su sudjelovali Povjerenstvo u cjelini ili njegovi članovi. S obzirom da su dokumenti sustava upravljanja kvalitetom, prije svega mislimo na Priručnika o osiguravanju 6

7 kvalitete, usvojeni tek krajem ovog izvještajnog razdoblja (svibanj 2013.), izvješće ne prati strukturu Priručnika već aktivnosti izražene u Planu aktivnosti za tekuće izvještajno razdoblje Vrednovanje nastavničkog rada (studentska anketa) Aktivnost: Provedba studentske ankete U ak. godini 2013/2014 nastavila se provedba studentske ankete za nastavnike koji nisu bili anketirani u prethodnoj akademskoj godini pri cikličkoj provedbi ankete. Povjerenstvo je putem radne skupine za studentsku anketu organiziralo provedbu ankete, pratilo pravilnost njezine provedbe, te surađivalo s Uredom za upravljanje kvalitetom Sveučilišta. Aktivnost: Analiza rezultata studentske ankete Povjerenstvo je na svojim sjednicama 5. veljače i 14. svibnja po završenoj diseminaciji rezultata raspravljalo o rezultatima provedene studentske ankete u ak. godini 2011/2012. i ocijenilo rezultate izuzetno dobrima. Aktivnost: Izdavanje potvrda o provedenom institucijskom istraživanju kvalitete nastavnog rada Predsjednik Povjerenstva za upravljanje kvalitetom u ime Povjerenstva od 1. siječnja i uz supotpis dekana izdaje potvrde o provedenom institucijskom istraživanju kvalitete nastavnog rada u postupcima napredovanja u nastavna zvanja. Ostalo: Povjerenstvo i njegova radna skupina za provedbu studentske ankete krajem rujna započeli su s pripremama za provedbu studentske ankete u ak. godini 2013/2014. usmjerenima na izradu Plana anketiranja Pravila i postupci osiguravanja i unaprjeđenja sustava kvalitete Aktivnost: Izrada Strategije razvoja Pravnog fakulteta Krajem proteklog izvještajnog razdoblja Uprava Fakulteta potaknula je izradu Strategije, misije i vizije Fakulteta čime se osigurava usklađenost s pravilima, smjernicama i dobrom praksom u osiguravanju kvalitete. 7

8 Dokument Strategija razvoja Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu pripremila je Uprava Fakulteta, te prof. dr. sc. Tatjana Josipović, prof. dr. sc. Željko Potočnjak, prof. dr. sc. Slaven Ravlić, prof. dr. sc. Branko Smerdel te drugi nastavnici Fakulteta. Javna rasprava o navedenom dokumentu, najavljena na 9. sjednici fakultetskog vijeća održanoj 3. srpnja 2013, trajala je do 9. rujna Strategija je usvojena na 10. sjednici Fakultetskog vijeća održanoj 25. rujna U izradi Strategije, uz predsjednika Povjerenstva prof.dr.sc. Dalibora Čepula koji je ujedno i član Uprave Fakulteta, aktivno je sudjelovala članica Povjerenstva, doc.dr.sc. Ksenija Grubišić. Aktivnost: Izmjene i dopune dokumenata u sustavu osiguravanja i unaprjeđenja kvalitete Tijekom prvog dijela izvještajnog razdoblja Povjerenstvo je izradilo i usvojilo na svojoj sjednici 14. svibnja revidirani Priručnik o osiguravanju kvalitete kako bi se uskladio s izmijenjenim Priručnikom o osiguravanju kvalitete Sveučilišta. Također, Povjerenstvo je izradilo nacrt izmjena i dopuna Pravilnika o osiguravanju kvalitete kako bi se sastav povjerenstva proširio s dva vanjska člana. Izmjene i dopune Pravilnika usvojene su na sjednici održanoj 14. svibnja Fakultetsko vijeće na sjednici 22. svibnja usvojilo je Izmjene i dopune Pravilnika o osiguravanju kvalitete, te je na istoj sjednici prihvatilo Politiku osiguravanja kvalitete te Priručnika za osiguravanje kvalitete. Svi akti i dokumenti objavljeni su na mrežnoj stranici Studentski rad i potpora studentima Aktivnost: Potpora i pružanje informacija studentima U okviru rada na poboljšanju pružanja podrške i informacija studentima na mrežnoj stranici Fakulteta postavit će se redovito se ažuriraju informacije o pojedinim važnim studentskim pitanjima. Ostalo: Redovito se odvijaju pojedine aktivnosti usmjerene na potporu studentima, kao što su rad studentske referade, potpora studentima s invaliditetom, studentsko savjetovalište, poticanje međunarodne suradnje, poticanje sudjelovanja u drugim oblicima nastave (moot natjecanja, pravne klinike), i sl. 8

9 Članovi Povjerenstva sudjelovali su projektima koji se tiču studentskog uspjeha i postakademskog razvoja. Povodom završetka projekta "Sveučilišno obrazovanje i tržište rada: istraživanje o karijerama i zapošljivosti osoba koje su diplomirale pri Pravnom fakultetu" (voditelj: prof. dr. sc. Siniša Zrinščak, članovi: Prof. dr. sc. Ivan Rimac, doc. Dr. sc. Teo Matković, dr. sc. Ksenija Grubišić i Jelena Ogresta), voditelj i članovi projekta održali su dva istraživačka seminara na kojima su prezentirali rezultate istraživanja. Istraživački seminar na studiju socijalnog rada pod naslovom 'Kamo idu socijalni radnici? Uvidi u početak karijera diplomiranih socijalnih radnika temeljem anketnog retrospektivnog istraživanja' održan je 5. veljače 2013., dok je 26. veljače na pravnom studiju održan seminar pod nazivom 'Nakon prava. Kvantitativni uvid u početak karijera diplomiranih pravnika.' Član Povjerenstva, doc.dr. Frane Staničić, ujedno je i koordinator za izvannastavne aktivnosti i intenzivno komunicira i surađuje sa studentskim udrugama Znanstveno-nastavna i istraživačka djelatnost te stručna djelatnost Aktivnost: Izrada mrežnog sučelja za evidenciju nastavne, znanstvene i stručne djelatnosti U svrhu prikupljanja podataka o znanstvenoj, nastavnoj i stručnoj djelatnosti djelatnika Fakulteta dekan je osnovao Radnu skupinu za izradu prijedloga mrežnog sučelja za evidenciju navedenih djelatnosti. Radna skupina u sastavu doc.dr.sc. Anamarija Musa, dr.sc. Filip Hameršak, dr.sc. Andrea Horić (Biblioteka), dr.sc. Hrvoje Lisičar, te Jelena Ogresta, asistentica, izradila je u svibnju analizu postojećih evidencija znanstvene, nastavne i stručne djelatnosti te nacrt potrebnih kataloga podataka koje se planiraju prikupljati. Međutim, izrada konačnog dokumenta koji bi služio za provedbu ove aktivnosti kao i njegovo prihvaćanje zaustavljeno je do konačne odluke o sadržaju i načinu implementacije tzv. akademske iskaznice na razini Sveučilišta u Zagrebu, koja bi trebala omogućiti 'sažeti i ujednačeni prikaz znanstvenih, nastavnih i stručnih postignuća svih akademskih djelatnika [Sveučilišta]' (v. Odluku Senata od 19. studenog 2012.). Članovi Povjerenstva sudjelovali su u radnim skupinama formiranim na razini Sveučilišta prema vijećima područja. Očekuje se da će implementacija projekta akademske iskaznice biti dovršenja tijekom ak. godine 2013/2014., a usporedno će spomenuta radna skupina revidirati svoju analizu i prijedlog za prikupljanje podataka na razini Fakulteta. Ostalo Članovi Povjerenstva za upravljanje kvalitetom, prof.dr.sc. Dalibor Čepulo i doc.dr. Frane Staničić uključeni su u provedbu postupka unutarnjeg vrednovanja doktorskih studija. 9

10 2.5. Javnost djelovanja Aktivnost: Poboljšanje koncepta mrežne stranice Fakulteta Radi poboljšanja ostvarenja načela javnosti u radu Fakulteta dekan je osnovao radnu skupinu koja je definirala poboljšani koncept mrežne stranice te osigurala njegovu implementaciju. Mrežne stranice u prvoj su fazi dopunjene su odgovarajućim sadržajima kako bi se osigurala preglednost, bogatstvo sadržaja i orijentacija na korisnike (studente, nastavnike, vanjske dionike). Također, poboljšana je kvaliteta djelatničkog intraneta. Paralelno se radi na novom konceptu mrežne stranice koji će biti predstavljen na sjednici Fakultetskog vijeća do kraja godine Suradnja Povjerenstvo za upravljanje kvalitetom u svom radu intenzivno je surađivalo sa tijelima sveučilišta nadležnima za upravljanje kvalitetom, primarno na operativnoj razini s Uredom za upravljanje kvalitetom. Pružanje pomoći, savjeta i podataka ocjenjuje se kao vrlo korisno, s obzirom da je sustav osiguravanja kvalitete u fazi izgradnje. Važnije aktivnosti Povjerenstva u izvještajnom razdoblju vezane za suradnju s tijelima uključuju: a) Kontinuiranu komunikaciju i razmjenu podataka Povjerenstvo je u stalnom kontaktu s Uredom za upravljanje kvalitetom u svrhu razmjene informacija, slanja odgovarajućih dokumenata, podataka i akata, kao što su upitnici o sustavu kvalitete, planovi aktivnosti, planovi vrednovanja nastave, usvojeni akti i dokumenti. Posebno se intenzivna suradnja odvija u pogledu provedbe studentske ankete. Također, članovi Povjerenstva sudjeluju u ad hoc radnim skupinama za prikupljanje podataka o znanstvenoj i nastavnoj djelatnosti te sustavu upravljanja kvalitetom koje traže nadležna tijela (Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta, Agencija za znanost i visoko obrazovanje, Sveučilište u Zagrebu). 10

11 b) Suradnja s ostalim tijelima upravljanja kvalitetom Povjerenstvo surađuje i komunicira i s nastavnicima Fakulteta koji su članovi tijela za upravljanje kvalitetom Sveučilišta (prof.dr.sc. Tamara Perišin, članica Odbora za osiguravanje kvalitete Sveučilišta) odnosno nacionalnog akreditacijskog tijela u području visokog obrazovanja i znanosti (prof.dr.sc. Željko Potočnjak, član Akreditacijskog savjeta Agencije za znanost i visoko obrazovanje). c) Druga suradnja Članovi Povjerenstva bili su uključeni u rad i predstavljanje projekta Sveučilišta u Zagrebu 'Uspostava pravnog okvira za suzbijanje pojava diskriminacije i korupcije te unaprjeđenja akademskog integriteta' čije je predstavljanje na Pravnom fakultetu održano 17. travnja Tom su prilikom članovi Povjerenstva razgovarali sa studentima te prikupili informacije o zadovoljstvu studenata kvalitetom studiranja na Pravnom fakultetu. Povjerenstvo za upravljanje kvalitetom sudjelovalo je u istraživanju promjena u visokom obrazovanju u zemljama u regiji koje se provodi na Sveučilišta u Oslu, Norveška te je u tu svrhu održalo sastanke i komuniciralo s istraživačicom Martinom Vukasović. Članovi Povjerenstva uključeni su u rad radne skupine društveno-humanističkog područja za izradu akademske iskaznice Sveučilišta u Zagrebu (siječanj rujan 2013.). Članovi Povjerenstva sudjeluju i u izradi Nacionalne strategije znanosti i visokog obrazovanja, izradi zakona i drugih propisa u području visokog obrazovanja i znanosti te u radu sveučilišnih tijela Pregled planiranih i provedenih aktivnosti sukladno Planu aktivnosti u području osiguravanja kvalitete za razdoblje siječanj rujan Sukladno Planu aktivnosti, provedene su sve aktivnosti koje je Povjerenstvo planiralo u izvještajnom razdoblju, s time da je aktivnost izrade mrežnog sučelja za evidenciju djelatnosti zaustavljena zbog izrade akademske iskaznice na razini Sveučilišta, dok je usvajanje Plana aktivnosti za 2013/2014 odgođeno za studeni kada će ga izraditi novoimenovano Povjerenstvo za upravljanje kvalitetom.* 11

12 Plan aktivnosti za osiguravanje kvalitete za razdoblje siječanj-rujan Aktivnost / dokument rok odgovornost indikator uspjeha Sjednice Povjerenstva za upravljanje kvalitetom Postavljanje informacija i dokumenata o osiguravanju kvalitete na mrežnu stranicu tijekom razdoblja, periodično Provedba studentske ankete siječanj svibanj Analiza rezultata studentske ankete Izdavanje potvrda o provedenoj studentskoj anketi Izrada Strategije razvoja Pravnog fakulteta Potpora i pružanje informacija studentima Izrada mrežnog sučelja za evidenciju znanstvene, nastavne i stručne djelatnosti Izrada novog koncepta mrežne stranice Fakulteta Izrada Izvješća o radu Povjerenstva za upravljanje kvalitetom za siječanj-rujan Priprema Plana aktivnosti za PUK Sjednice održane redovito sukladno Pravilniku kontinuirano PUK Stranica se redovito obnavlja po dobivanju rezultata ankete kontinuirano siječanj-rujan travanj siječanj-rujan siječanj svibanj rujan rujan-listopad PUK, Povjerenstvo za studentsku anketu PUK, dekan, prodekan za nastavu Dekan, predsjednik PUK Dekan, posebno Povjerenstvo, Fakultetsko vijeće PUK, prodekan za nastavu, uredništvo mrežne stranice Uprava, posebna radna skupina, PUK, Ured za informatizaciju uredništvo mrežne stranice, Uprava, PUK PUK, dekan, Fakultetsko vijeće PUK, dekan, Fakultetsko vijeće * Aktivnosti koje nisu obuhvaćene planom navedene su u tekstu Anketa provedena i materijali poslani u URKVA Analiza raspravljena na sjednicama PUK-a Potvrde priložene dokumentaciji za svakog nastavnika u postupku napredovanja Pitanja vezana uz upravljanje kvalitetom raspravljena na sjednicama PUK-a; članica PUKa sudjelovala u izradi Strategije; Strategija prihvaćena na Fakultetskom vijeću Informacije postavljene na mrežnu stranicu radna skupina izradila je nacrt analize; aktivnost zaustavljena uslijed paralelnih aktivnosti na razini Sveučilišta (projekt uvođenja akademska iskaznica) mrežna stranica poboljšana; novi koncept izrađen, očekuje se predstavljanje na Fakultetskom vijeću do kraja 2013., nakon čega slijedi implementacija Izvještaj prihvaćen na Fakultetskom vijeću i upućen u URKVA odgođeno za studeni kada će biti imenovano novo Povjerenstvo 12

FINAL-Pravilnik o sustavu osiguravanja kvalitete - SENAT lektorirano

FINAL-Pravilnik o sustavu osiguravanja kvalitete - SENAT lektorirano Na temelju članka 21. Statuta Sveučilišta u Zagrebu, a u skladu s člankom 18. stavcima 5. i 6. Zakona o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju (NN 45/09) Senat Sveučilišta u Zagrebu na

Више

Split,

Split, S V E U Č I L I Š T E U S P L I T U U N I V E R S I T A S S T U D I O R U M S P A L A T E N S I S KLASA: 003-08/17-03/0001 URBROJ: 2181-190-00-3-17-0024 Split, 14. studenoga 2017. PLAN AKTIVNOSTI RADA

Више

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU FAKULTET PROMETNIH ZNANOSTI PRAVILNIK O SUSTAVU OSIGURAVANJA KVALITETE FAKULTETA PROMETNIH ZNANOSTI SVEUČILIŠTA U ZAGREBU prosin

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU FAKULTET PROMETNIH ZNANOSTI PRAVILNIK O SUSTAVU OSIGURAVANJA KVALITETE FAKULTETA PROMETNIH ZNANOSTI SVEUČILIŠTA U ZAGREBU prosin SVEUČILIŠTE U ZAGREBU FAKULTET PROMETNIH ZNANOSTI PRAVILNIK O SUSTAVU OSIGURAVANJA KVALITETE FAKULTETA PROMETNIH ZNANOSTI SVEUČILIŠTA U ZAGREBU prosinac 2018. Na temelju članka 21. Statuta Sveučilišta

Више

Slide 1

Slide 1 Primjeri dobre prakse komuniciranja informacija o kvaliteti visokih učilišta sa zainteresiranom javnošću Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu Povijest Fakulteta 97. obljetnica

Више

04-Plan_aktivnosti_ 1617_PBF

04-Plan_aktivnosti_ 1617_PBF Ured za upravljanje kvalitetom PLAN AKTIVNOSTI ZA OSIGURAVANJE KVALITETE SASTAVNICE za akademsku godinu: 2016./2017. Naziv sastavnice: Prehrambeno-biotehnološki fakultet Naziv nadležnog povjerenstva za

Више

Microsoft Word - Godisnje izvjesce SOK-FER

Microsoft Word - Godisnje izvjesce SOK-FER Ured za upravljanje kvalitetom GODIŠNJE IZVJEŠĆE O OSIGURAVANJU KVALITETE NA SASTAVNICI za akademsku godinu: 2015./2016. Naziv sastavnice: Fakultet elektrotehnike i računarstva Naziv nadležnog povjerenstva

Више

Ured za upravljanje kvalitetom GODIŠNJE IZVJEŠĆE O OSIGURAVANJU KVALITETE NA SASTAVNICI za akademsku godinu: 2016./2017. Naziv sastavnice: Pravni faku

Ured za upravljanje kvalitetom GODIŠNJE IZVJEŠĆE O OSIGURAVANJU KVALITETE NA SASTAVNICI za akademsku godinu: 2016./2017. Naziv sastavnice: Pravni faku Ured za upravljanje kvalitetom GODIŠNJE IZVJEŠĆE O OSIGURAVANJU KVALITETE NA SASTAVNICI za akademsku godinu: 2016./2017. Naziv sastavnice: Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu Naziv nadležnog povjerenstva

Више

Veleučilište Velika Gorica, kojeg zastupa dekan Mr

Veleučilište Velika Gorica, kojeg zastupa dekan Mr KLASA: 602-04/15-15/001 URBROJ:238/31-132-051-15-04 Velika Gorica, 15. siječnja 2015. PLAN AKTIVNOSTI OSIGURAVANJA I PROMICANJA KVALITETE NA VELEUČILIŠTU VELIKA GORICA ZA 2015. GOINU Velika Gorica, 2015.

Више

Microsoft Word - Akcijski plan znanstvenoga rada LZMK

Microsoft Word - Akcijski plan znanstvenoga rada LZMK LEKSIKOGRAFSKI ZAVOD MIROSLAV KRLEŽA Zagreb, Frankopanska 26 AKCIJSKI PLAN ZNANSTVENOGA RADA LEKSIKOGRAFSKOGA ZAVODA MIROSLAV KRLEŽA 2017 2020. Akcijskim planom znanstvenoga rada Leksikografskoga zavoda

Више

Bilten br. 2 Bilten projekta Stand4INFO (Razvoj visokoobrazovnih standarda zanimanja, standarda kvalifikacija i studijskih programa na osnovama Hrvats

Bilten br. 2 Bilten projekta Stand4INFO (Razvoj visokoobrazovnih standarda zanimanja, standarda kvalifikacija i studijskih programa na osnovama Hrvats Poštovani čitatelji, predstavljamo vam drugi bilten ESF projekta Stand4INFO - Razvoj visokoobrazovnih standarda zanimanja, standarda kvalifikacija i studijskih programa na osnovama Hrvatskog kvalifikacijskog

Више

Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Fakultet organizacije i informatike O

Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Fakultet organizacije i informatike O Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Fakultet organizacije i informatike Organizacija poslovnih sustava Ured za upravljanje kvalitetom

Више

Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Hrvatski studiji Psihologija Ured za

Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Hrvatski studiji Psihologija Ured za Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Hrvatski studiji Psihologija Ured za upravljanje kvalitetom Sveučilište u Zagrebu Zagreb,

Више

Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Hrvatski studiji Kroatologija Ured za

Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Hrvatski studiji Kroatologija Ured za Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Hrvatski studiji Kroatologija Ured za upravljanje kvalitetom Sveučilište u Zagrebu Zagreb,

Више

SFZG_Godisnje izvjesce

SFZG_Godisnje izvjesce Ured za upravljanje kvalitetom GODIŠNJE IZVJEŠĆE O SUSTAVU OSIGURAVANJA KVALITETE SASTAVNICE Naziv sastavnice: Stomatološki fakultet Akademska godina: 2013./2014. Naziv nadležnog povjerenstva za osiguravanje

Више

22C

22C VELEUČILIŠTE U POŽEGI PRAVILNIK O ANKETIRANJU U SVRHU VREDNOVANJA NASTAVNIKA I KOLEGIJA OD STRANE STUDENATA NA VELEUČILIŠTU U POŽEGI Požega, 2017. Na temelju čl. 101. Statuta Veleučilišta u Požegi, STRUČNO

Више

Izmjena natječajne dokumentacije br. 3 Ograničenog poziva na dostavu projektnih prijedloga Izgradnja kapaciteta za programsko financiranje visokih uči

Izmjena natječajne dokumentacije br. 3 Ograničenog poziva na dostavu projektnih prijedloga Izgradnja kapaciteta za programsko financiranje visokih uči Izmjena natječajne dokumentacije br. 3 Ograničenog poziva na dostavu projektnih prijedloga Izgradnja kapaciteta za programsko financiranje visokih učilišta BROJ POZIVA: HR.3.1.17 U Pozivu na dostavu projektnih

Више

Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Grafički fakultet Grafička tehnnologi

Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Grafički fakultet Grafička tehnnologi Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Grafički fakultet Grafička tehnnologija Ured za upravljanje kvalitetom Sveučilište u Zagrebu

Више

Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Fakultet organizacije i informatike I

Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Fakultet organizacije i informatike I Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Fakultet organizacije i informatike Informacijsko i programsko inženjerstvo Ured za upravljanje

Више

Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Fakultet kemijskog inženjerstva i teh

Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Fakultet kemijskog inženjerstva i teh Vrjednovanje diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Primijenjena kemija Ured za upravljanje kvalitetom

Више

Izvješće o provedbi plana aktivnosti za god.

Izvješće o provedbi plana aktivnosti za god. 1 Izvješće o provedbi plana aktivnosti za god. Zdravstveno veleučilište IZVJEŠĆE O PROVEBI PLAN AKTIVNOSTI OSIGURAVANJA KVALITETE NA ZRAVSTVENOM VELEUČILIŠTU ZA GOINU Zagreb, veljača, 2016. 2 Izvješće

Више

Na temelju članka 45. i 118.stavak 3. Statuta Veleučilišta u Šibeniku, na prijedlog dekanice Stručno vijeće Veleučilišta u Šibeniku na 27. sjednici od

Na temelju članka 45. i 118.stavak 3. Statuta Veleučilišta u Šibeniku, na prijedlog dekanice Stručno vijeće Veleučilišta u Šibeniku na 27. sjednici od Na temelju članka 45. i 118.stavak 3. Statuta Veleučilišta u Šibeniku, na prijedlog dekanice Stručno vijeće Veleučilišta u Šibeniku na 27. sjednici održanoj 19.studenog 2014. godine donijelo je PRAVILNIK

Више

Slide 1

Slide 1 Strateški okvir za internacionalizaciju visokog obrazovanja i uloga regionalne suradnje 1 Erasmus je ključni financijski instrument za internacionalizaciju visokog obrazovanja. Važnost internacionalizacije

Више

(Microsoft Word - AKCIJSKI PLAN RRIF V\212.docx)

(Microsoft Word - AKCIJSKI PLAN RRIF V\212.docx) Martićeva 29, Zagreb AKCIJSKI PLAN UNAPRJEĐENJA KVALITETE RRiF VISOKE ŠKOLE ZA FINANCIJSKI MENADŽMENT Zagreb, lipanj 2014. 1. UVOD U akademskoj godini 2012/13. provedena je, sukladno godišnjem planu Agencije

Више

REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU Područni ured Zadar IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ PROVJERI PROVEDBE DANIH PREPORUKA ZA REVIZIJU UČINKOVITOSTI JAVN

REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU Područni ured Zadar IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ PROVJERI PROVEDBE DANIH PREPORUKA ZA REVIZIJU UČINKOVITOSTI JAVN REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU Područni ured Zadar IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ PROVJERI PROVEDBE DANIH PREPORUKA ZA REVIZIJU UČINKOVITOSTI JAVNE NABAVE U DRUŠTVU ZRAČNA LUKA ZADAR D.O.O. Zadar,

Више

P R A V I L N I K

P R A V I L N I K SVEUČILIŠTE U ZAGREBU FAKULTET STROJARSTVA I BRODOGRADNJE Zagreb, Ivana Lučića 5 P R A V I L N I K O DODJELI MEDALJA, NAGRADA I PRIZNANJA Zagreb, srpanj 2006. S A D R Ž A J Stranica Opće odredbe... 3 Medalje...

Више

Ured za upravljanje kvalitetom PLAN AKTIVNOSTI ZA OSIGURAVANJE KVALITETE SASTAVNICE za akademsku godinu: 2017./2018. Naziv sastavnice: Agronomski faku

Ured za upravljanje kvalitetom PLAN AKTIVNOSTI ZA OSIGURAVANJE KVALITETE SASTAVNICE za akademsku godinu: 2017./2018. Naziv sastavnice: Agronomski faku Ured za upravljanje kvalitetom PLAN AKTIVNOSTI ZA OSIGURAVANJE KVALITETE SASTAVNICE za akademsku godinu: 2017./ Naziv sastavnice: Agronomski fakultet Naziv nadležnog povjerenstva za osiguravanje kvalitete

Више

REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU Područni ured Varaždin IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ PROVJERI PROVEDBE DANIH PREPORUKA ZA REVIZIJU UČINKOVITOSTI R

REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU Područni ured Varaždin IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ PROVJERI PROVEDBE DANIH PREPORUKA ZA REVIZIJU UČINKOVITOSTI R REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU Područni ured Varaždin IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ PROVJERI PROVEDBE DANIH PREPORUKA ZA REVIZIJU UČINKOVITOSTI RADA NADZORNIH ODBORA TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U VLASNIŠTVU/SUVLASNIŠTVU

Више

Na osnovu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, Statuta i Pravilnika o studijima i studiranju, Pročišćeni tekst Pravilnika o nastavn

Na osnovu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, Statuta i Pravilnika o studijima i studiranju, Pročišćeni tekst Pravilnika o nastavn Na osnovu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, Statuta i Pravilnika o studijima i studiranju, Pročišćeni tekst Pravilnika o nastavnim bazama Hrvatskog katoličkog sveučilišta u Zagrebu

Више

Prirucnik osiguravanja kvalitete_2013.cdr

Prirucnik osiguravanja kvalitete_2013.cdr Priručnik osiguravanja kvalitete na Veleučilištu Velika Gorica Revizija 1.0 Velika Gorica, lipanj 2013. SADRŽAJ 1. Uvod...1 1.1. Osnovni pojmovi...1 1.2. Sustav osiguravanja kvalitete na veleučilištima

Више

SVEUČILIŠTE U DUBROVNIKU Branitelja Dubrovnika 29 Dubrovnik IZVJEŠĆE O REALIZACIJI OPERATIVNOG PLANA MJERA I AKTIVNOSTI OSIGURAVANJA I UNAPREĐIVANJA K

SVEUČILIŠTE U DUBROVNIKU Branitelja Dubrovnika 29 Dubrovnik IZVJEŠĆE O REALIZACIJI OPERATIVNOG PLANA MJERA I AKTIVNOSTI OSIGURAVANJA I UNAPREĐIVANJA K SVEUČILIŠTE U DUBROVNIKU Branitelja Dubrovnika 29 Dubrovnik IZVJEŠĆE O REALIZACIJI OPERATIVNOG PLANA MJERA I AKTIVNOSTI OSIGURAVANJA I UNAPREĐIVANJA KVALITETE NA SVEUČILIŠTU U DUBROVNIKU ZA 2016. GODINU

Више

Z A P I S N I K

Z A P I S N I K SVEUČILIŠTE U RIJECI UČITELJSKI FAKULTET U RIJECI Klasa: 602-04/17-01/06 Urbroj: 2170-24-17-05-01 Rijeka, 06. srpnja 2017. Na temelju članka 26. Statuta Učiteljskog fakulteta u Rijeci, sazivam 111. sjednicu

Више

Analiza studentskog zadovoljstva na Sveučilištu u Rijeci izvješće za akademsku godinu 2016./2017.

Analiza studentskog zadovoljstva na Sveučilištu u Rijeci izvješće za akademsku godinu 2016./2017. Analiza studentskog zadovoljstva na Sveučilištu u Rijeci - izvješće za akademsku godinu SVEUČILIŠTE U RIJECI CENTAR ZA OSIGURAVANJE I UNAPREĐIVANJE KVALITETE Sadržaj: 1. Uvod..... 2 2. Uzorak.....3 3.

Више

Microsoft Word - Plan rada KHH 2014.docx

Microsoft Word - Plan rada KHH 2014.docx KLUB HRVATSKIH HUMBOLDTOVACA Kroatischer Humboldtianer Klub Marulićev trg 19 10000 ZAGREB H r v a t s k a e-mail: khh@khh.humboldt-club.hr www.humboldt-club.hr STRATEŠKI PLAN RADA 2014.-2018. Klub hrvatskih

Више

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Kompetencijski profil nastavnika u visokom obrazovanju Prof. dr. sc. Aleksandra Čižmešija Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet cizmesij@math.hr Educa T projekt Kompetencijski profil

Више

Slide 1

Slide 1 Ovaj projekt financira EUROPSKA UNIJA IPA Komponenta IV - Razvoj ljudskih potencijala - Program Europske Unije za Hrvatsku Partner u projektu Samovrednovanje u srednjim strukovnim školama u Republici Hrvatskoj

Више

Na temelju članka 88. Pravilnika o studiju i studiranju na Sveučilištu u Dubrovniku, a u skladu s člankom 59. stavkom 3. Zakona o znanstvenoj djelatno

Na temelju članka 88. Pravilnika o studiju i studiranju na Sveučilištu u Dubrovniku, a u skladu s člankom 59. stavkom 3. Zakona o znanstvenoj djelatno Na temelju članka 88. Pravilnika o studiju i studiranju na Sveučilištu u Dubrovniku, a u skladu s člankom 59. stavkom 3. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju ( Narodne novine, br.: 123/033.,

Више

Стандард X: Назив стандарда

Стандард X: Назив стандарда ПРИЛОГ 1.3. АКЦИОНИ ПЛАН Задатак 1 Задатак Активности Индикатори исхода (мерљиви циљеви у погледу контроле ) Унапређење студијских програма Израда периодичног извештаја Комисије за праћење и унапређење

Више

RED. BR. CILJ ROKOVI INDIKATOR POSTIZANJA CILJA ODGOVORNA OSOBA 1. Osigurati pristup pravima iz sustava socijalne skrbi svim građanima radi osiguravan

RED. BR. CILJ ROKOVI INDIKATOR POSTIZANJA CILJA ODGOVORNA OSOBA 1. Osigurati pristup pravima iz sustava socijalne skrbi svim građanima radi osiguravan RED. BR. CILJ ROKOVI INDIKATOR POSTIZANJA CILJA ODGOVORNA OSOBA 1. Osigurati pristup pravima iz sustava socijalne skrbi svim građanima radi osiguravanja osnovnih životnih potreba, u skladu s načelima socijalne

Више

Visoka škola za informacijske tehnologije Klaićeva ZAGREB STRATEGIJA VSITE-a ZA RAZDOBLJE OD GODINE svibnja 2018.

Visoka škola za informacijske tehnologije Klaićeva ZAGREB STRATEGIJA VSITE-a ZA RAZDOBLJE OD GODINE svibnja 2018. Visoka škola za informacijske tehnologije Klaićeva 7 10 000 ZAGREB STRATEGIJA VSITE-a ZA RAZDOBLJE OD 2018-2023. GODINE svibnja 2018. U pripremi prijedloga strategije sudjelovali su: 1. Dr. sc. Milorad

Више

STANDARDI ZA VREDNOVANJE KVALITETE SVEUČILIŠTA I SASTAVNICA SVEUČILIŠTA U POSTUPKU REAKREDITACIJE VISOKIH UČILIŠTA Dokument obuhvaća standarde za vred

STANDARDI ZA VREDNOVANJE KVALITETE SVEUČILIŠTA I SASTAVNICA SVEUČILIŠTA U POSTUPKU REAKREDITACIJE VISOKIH UČILIŠTA Dokument obuhvaća standarde za vred STANDARDI ZA VREDNOVANJE KVALITETE SVEUČILIŠTA I SASTAVNICA SVEUČILIŠTA U POSTUPKU REAKREDITACIJE VISOKIH UČILIŠTA Dokument obuhvaća standarde za vrednovanje kojima se istodobno vrednuje ispunjenost ključnih

Више

Creative Dept

Creative Dept STATUT STUDENTSKOG ZBORA EDWARD BERNAYS VISOKE ŠKOLE ZA KOMUNIKACIJSKI MENADŽMENT Zagreb, 26. studenoga 2015. Na temelju odredbe čl. 7. Zakona o studentskom zboru i drugim studentskim organizacijama (NN

Више

Microsoft Word - Dopuna_elaborat-posebne dopusnice za rad psihologa u palijativnoj skrbi

Microsoft Word - Dopuna_elaborat-posebne dopusnice  za rad psihologa u palijativnoj skrbi HRVATSKA PSIHOLOŠKA KOMORA KLASA: 011-02/16-03/04 URBROJ: 251-375/01-01-16-2 Zagreb, 17. prosinca 2016. Na temelju članka 12. Statuta Hrvatske psihološke komore Skupština Hrvatske psihološke komore je

Више

Microsoft Word - 3. KODEKS SAVJETOVANJA SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU U POSTUPCIMA DONOŠENJA ZAKONA, DRUGIH PROPISA I AKATA

Microsoft Word - 3. KODEKS SAVJETOVANJA SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU U POSTUPCIMA DONOŠENJA ZAKONA, DRUGIH PROPISA I AKATA VLADA REPUBLIKE HRVATSKE 3402 Na temelju članka 30. stavka 3. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 101/98, 15/2000, 117/2001, 199/2003, 30/2004 i 77/2009), Vlada Republike Hrvatske

Више

IZVJEŠĆE O UNUTARNJOJ PROSUDBI SUSTAVA OSIGURANJA KVALITETE

IZVJEŠĆE O UNUTARNJOJ PROSUDBI SUSTAVA OSIGURANJA KVALITETE VELEUČILIŠTE U ŠIBENIKU Trg Andrije Hebranga 11 22000 Šibenik- HR URL: http://www.vus.hr UNUTARNJA PROSUDBA SUK-a VUŠ-a 2013. ANALIZA UČINKOVITOSTI SUSTAVA UPRAVLJANJA KVALITETOM NAKON IV. FAZE NAKNADNOG

Више

Slide 1

Slide 1 IMPLEMENTACIJA EUROPSKE AGENDE ZA OBRAZOVANJE ODRASLIH IV. Međunarodni andragoški simpozij 18. travnja 2016. Makarska 1 Sadržaj 1.Implementacija Europske Agende za obrazovanje odraslih, I. ciklus, 2012.

Више

T12 A

T12 A SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU CENTAR ZA UNAPRJEĐENJE I OSIGURANJE KVALITETE VISOKOG OBRAZOVANJA ODLUKA O USTROJSTVU RADNIH MJESTA CENTRA ZA UNAPRJEĐENJE I OSIGURANJE KVALITETE VISOKOG

Више

TURISTIČKA ZAJEDNICA OTOKA KRKA IZVJEŠĆE O RADU TURISTIČKOG VIJEĆA TZ OTOKA KRKA U GODINI Krk, veljača godina

TURISTIČKA ZAJEDNICA OTOKA KRKA IZVJEŠĆE O RADU TURISTIČKOG VIJEĆA TZ OTOKA KRKA U GODINI Krk, veljača godina IZVJEŠĆE O RADU TURISTIČKOG VIJEĆA TZ OTOKA KRKA U 2018. GODINI Krk, veljača 2019. godina Prema odredbama Statuta Turističke zajednice otoka Krka, Turističko vijeće je izvršno tijelo Skupštine Zajednice

Више

INFORMACIJA O AKTIVNOSTIMA U SVEZI PROCESA EUROPSKIH INTEGRACIJA BOSNE I HERCEGOVINE UPITNIK EUROPSKE KOMISIJE Bosna i Hercegovina je 15. veljače 2016

INFORMACIJA O AKTIVNOSTIMA U SVEZI PROCESA EUROPSKIH INTEGRACIJA BOSNE I HERCEGOVINE UPITNIK EUROPSKE KOMISIJE Bosna i Hercegovina je 15. veljače 2016 INFORMACIJA O AKTIVNOSTIMA U SVEZI PROCESA EUROPSKIH INTEGRACIJA BOSNE I HERCEGOVINE UPITNIK EUROPSKE KOMISIJE Bosna i Hercegovina je 15. veljače 2016. godine predala Zahtjev za članstvo u EU. Nakon što

Више

STOA RULES

STOA RULES 5.1.2. PRAVILNIK O STOA-i ODLUKA PREDSJEDNIŠTVA OD 15. TRAVNJA 2019. PREDSJEDNIŠTVO EUROPSKOG PARLAMENTA, uzimajući u obzir članak 25. stavak 2. Poslovnika 1, uzimajući u obzir svoju odluku od 1. rujna

Више

REPUBLIKA HRVATSKA

REPUBLIKA HRVATSKA REPUBLIKA HRVATSKA ISTARSKA ŽUPANIJA 52 100 Pula, Sv. Teodora 2 tel: 222 359 fax: 222 564 Klasa: 023-01/06-01/22 Urbroj: 2163/1-04/11-06-01 Pula, 08. studeni 2006. godine Predsjedniku Poglavarstva Istarske

Више

U ovaj tekst Pravilnika o studiju uključen je tekst Pravilnika o studiju koji je Fakultetsko vijeće Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu donijelo n

U ovaj tekst Pravilnika o studiju uključen je tekst Pravilnika o studiju koji je Fakultetsko vijeće Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu donijelo n U ovaj tekst Pravilnika o studiju uključen je tekst Pravilnika o studiju koji je Fakultetsko vijeće Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu donijelo na svojoj sjednici održanoj 26. veljače 2014., tekst

Више

P R I J E D L O G Na temelju članka 31. stavka 3. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (Narodne novine, br. 150/2011 i 119/2014), a u vezi s člancima 7.

P R I J E D L O G Na temelju članka 31. stavka 3. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (Narodne novine, br. 150/2011 i 119/2014), a u vezi s člancima 7. P R I J E D L O G Na temelju članka 31. stavka 3. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (Narodne novine, br. 150/2011 i 119/2014), a u vezi s člancima 7. i 15. Zakona o Fondu za stipendiranje hrvatskih branitelja

Више

PROGRAM RADA

PROGRAM RADA Broj: 01-2014-62 Donji Miholjac, 15. travnja 2014. Temeljem utvrđenih CILJEVA MIHOLJAČKOG PODUZETNIČKOG CENTRA Lokalne razvojne agencije u 2014. g. 1. Kao relevantna agencija za pružanja konzultantskih

Више

Vrjednovanje integriranih preddiplomskih i diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Kinezio

Vrjednovanje integriranih preddiplomskih i diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 2015./2016. završili studij Kinezio Vrjednovanje integriranih preddiplomskih i diplomskih studija od strane studenata koji su tijekom akademske godine 0./06. završili studij Kineziološki fakultet Ured za upravljanje kvalitetom Sveučilište

Више

Erasmus Mundus_2010

Erasmus Mundus_2010 ERASMUS MUNDUS mr.sc. Zrinka Dujmović Zagreb, 3. veljače 2010. Sadržaj Širi kontekst programa Erasmus Mundus (EM) Mogućnosti za: visokoškolske ustanove i pojedince iz RH kroz aktivnosti u okviru natječaja

Више

REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU Područni ured Osijek IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ PROVJERI PROVEDBE DANIH PREPORUKA ZA REVIZIJU UČINKOVITOSTI JAV

REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU Područni ured Osijek IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ PROVJERI PROVEDBE DANIH PREPORUKA ZA REVIZIJU UČINKOVITOSTI JAV REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU Područni ured Osijek IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ PROVJERI PROVEDBE DANIH PREPORUKA ZA REVIZIJU UČINKOVITOSTI JAVNE NABAVE U DRUŠTVU HEP-PLIN D.O.O., OSIJEK Osijek,

Више

Microsoft Word - program-rada.docx

Microsoft Word - program-rada.docx PROGRAM RADA I FINANCIJSKI PLAN GLAS-A ZA 2018. GODINU PROGRAM RADA GLAS-A ZA 2018. GODINU ORGANIZACIJSKI USTROJ Uz kontinuiranu koordinaciju i suradnju Središnjih tijela GLAS-a, cilj Stranke je osnivanje

Више

Natječaj UIP

Natječaj UIP Osnovne informacije o natječajima IP i UIP 2019. 1. O programima IP i UIP Programima Istraživački projekti (IP) i Uspostavni istraživački projekti (UIP) financiraju se: temeljna istraživanja koja stvaraju

Више

Definiranje prioritetnih razvojnih ciljeva

Definiranje prioritetnih razvojnih ciljeva Prosvjetno-kulturni centar Mađara u RH Drinska 12 a 31000 Osijek Školski razvojni plan šk. g. Definiranje prioritetnih razvojnih 1.Unapređivanje kvalitete nastave 2. Opstojnost škole ostvarivanja UNAPREĐIVANJE

Више

Slide 1

Slide 1 Erasmus aktivnosti na Visokom gospodarskom učilištu u Križevcima ERASMUS SEMINAR Zagreb, 5. prosinca 2012. Renata Husinec Sadržaj Visoko gospodarsko učilište u Križevcima Međunarodna suradnja Provođenje

Више

SVEUČILIŠTE U RIJECI FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA Klasa: /16-01/01 Ur.broj: Rijeka, 21. siječnja Z A P I S N I K IV. sj

SVEUČILIŠTE U RIJECI FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA Klasa: /16-01/01 Ur.broj: Rijeka, 21. siječnja Z A P I S N I K IV. sj SVEUČILIŠTE U RIJECI FAKULTET ZDRAVSTVENIH STUDIJA Klasa: 003-06/16-01/01 Ur.broj: 2170-57-5-01-16-2 Rijeka, 21. siječnja 2016. Z A P I S N I K IV. sjednice Fakultetskog vijeća Fakulteta zdravstvenih studija

Више

Zagreb, 31. svibnja Klasa: /19/300 Ur.broj: I Predmet: Obavijest gospodarskim subjektima prije formalnog početka postupk

Zagreb, 31. svibnja Klasa: /19/300 Ur.broj: I Predmet: Obavijest gospodarskim subjektima prije formalnog početka postupk Zagreb, 31. svibnja 2019. Klasa: 100-930/19/300 Ur.broj: I52377-650-42-19-1 Predmet: Obavijest gospodarskim subjektima prije formalnog početka postupka javne nabave s ciljem prethodnog istraživanja tržišta

Више

Microsoft Word - ToR_Opis obveza_C2 6_Pula.docx

Microsoft Word - ToR_Opis obveza_C2 6_Pula.docx OPIS OBVEZA ZA PRUŽANJE USLUGA POJEDINAČNOG SAVJETNIKA U FUNKCIJI STRUČNOG SURADNIKA ZA GEODETSKE POSLOVE NA LOKACIJI ZAJEDNIČKOG INFORMACIJSKOG SUSTAVA (PUK PULA) 1 1. OPĆE INFORMACIJE Projekt implementacije

Више

evaluacija09-10

evaluacija09-10 SVEUČILIŠTE JURJA DOBRILE U PULI SREDIŠNJI URED ZA KVALITETU PROCJENA I SAMOPROCJENA KVALITETE NASTAVE I SEMINARA/VJEŽBI ZIMSKI SEMESTAR AKADEMSKE 2009./200. GODINE Procjena i samoprocjena kvalitete nastave

Више

Na osnovu člana 54 Zakona o visokom obrazovanju Hercegovačko-neretvanskog kantona i člana 45 Statuta Visoke škole Logos centar u Mostaru, Senat Visoke

Na osnovu člana 54 Zakona o visokom obrazovanju Hercegovačko-neretvanskog kantona i člana 45 Statuta Visoke škole Logos centar u Mostaru, Senat Visoke Na osnovu člana 54 Zakona o visokom obrazovanju Hercegovačko-neretvanskog kantona i člana 45 Statuta Visoke škole Logos centar u Mostaru, Senat Visoke škole Logos centar u Mostaru je, na sjednici održanoj

Више

Microsoft Word - Natjecaj_RAZMJENA_Finska.doc

Microsoft Word - Natjecaj_RAZMJENA_Finska.doc ZAKLADA SVEUČILIŠTA U RIJECI u suradnji s LIONS KLUBOM RIJEKA raspisuje N A T J E Č A J ZA MEĐUNARODNU RAZMJENU ZA STUDENTE - FINSKA - Natječaj se raspisuje s ciljem odabira jednog(e) studenta(ice) Sveučilišta

Више

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation INFO DANI 2016 PROJEKTI MINISTARSTVA RADA I MIROVINSKOGA SUSTAVA U PODRUČJU DRUŠTVENOG PODUZETNIŠTVA ZAGREB, 17. svibnja 2016. SPECIFIČNI CILJ 9.v.1 Povećanje broja i održivosti društvenih poduzeća i njihovih

Више

Microsoft Word - T3 A.doc

Microsoft Word - T3 A.doc SVEUČILIŠTE JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU R e k t o r a t 31000 Osijek, Trg Sv. Trojstva 3 Telefoni: (031) 224 102, 224 110, 224 120, 224 130 Telefaks: (031) 207 015 URL: http://www.unios.hr Žiro

Више

PROGRAM

PROGRAM 2019 PROGRAM AKADEMIJA REGIONALNOGA RAZVOJA I FONDOVA EU 2019. Europska unija Zajedno do fondova EU SADRŽAJ 1. EDUKATIVNE AKTIVNOSTI AKADEMIJE REGIONALNOGA RAZVOJA I FONDOVA EU... 4 MODUL 1: Što su fondovi

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ РАДА Комисије за обезбеђење и унапређивање квалитета за календарску 2015.год. Ниш, 2015.

УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ РАДА Комисије за обезбеђење и унапређивање квалитета за календарску 2015.год. Ниш, 2015. УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ ГОДИШЊИ ИЗВЕШТАЈ РАДА Комисије за обезбеђење и унапређивање квалитета за календарску 2015.год. Ниш, 2015. На основу чланова 15. и 17. Закона о високом образовању

Више

SAMPLE CONTRACT FOR CONSULTING SERVICES

SAMPLE CONTRACT FOR CONSULTING SERVICES OPIS OBVEZA ZA PRUŽANJE USLUGA POJEDINAČNOG SAVJETNIKA ZA PODRŠKU PROVEDBI HOMOGENIZACIJE KATASTARSKIH PLANOVA (DGU SLUŽBA ZA ODRŽAVANJE KATASTARSKIH OPERATA I ZIS) OPIS OBVEZA ZA PRUŽANJE USLUGA POJEDINAČNOG

Више

Microsoft Word - pravilnik o vrednovanju.doc

Microsoft Word - pravilnik o vrednovanju.doc На основу члана 15. став 3., члана 17. став 4. и члана 65. став 11. Закона о високом образовању («Сл. Гласник РС» бр. 76/05), и правилник о студентској евалуацији студија и педагошког рада наставника и

Више

Godišnji plan i program rada OŠ Bogumila Tonija školska godina 2015./16. ŠKOLSKI RAZVOJNI PLAN ŠKOLSKA GODINA 2015./2016. PRIORITETNO PODRUČJE UNAPRJE

Godišnji plan i program rada OŠ Bogumila Tonija školska godina 2015./16. ŠKOLSKI RAZVOJNI PLAN ŠKOLSKA GODINA 2015./2016. PRIORITETNO PODRUČJE UNAPRJE ŠKOLSKI RAZVOJNI PLAN ŠKOLSKA GODINA 2015./2016. PRIORITETNO PODRUČJE UNAPRJEĐENJA CILJEVI METODE I AKTIVNOSTI ZA OSTVARIVANJE CILJEVA NUŽNI RESURSI DATUM DO KOJEGA ĆE SE CILJ OSTVARITI OSOBE ODGOVORNE

Више

URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA

URBANISTIČKI PLAN UREĐENJA 707/17 Naziv plana: URBANISTIČKI PLANA UREĐENJA DIJELA LUKE SALI IZVJEŠĆE O JAVNOJ RASPRAVI Izrađivač: Nositelj izrade: URBOS d.o.o. SPLIT OPĆINA SALI Načelnik: Zoran Morović, ing.el. Pripremili: OPĆINA

Више

Ured za upravljanje kvalitetom GODIŠNJE IZVJEŠĆE O OSIGURAVANJU KVALITETE NA SASTAVNICI za akademsku godinu: 2016./2017. Naziv sastavnice: Šumarski fa

Ured za upravljanje kvalitetom GODIŠNJE IZVJEŠĆE O OSIGURAVANJU KVALITETE NA SASTAVNICI za akademsku godinu: 2016./2017. Naziv sastavnice: Šumarski fa Ured za upravljanje kvalitetom GODIŠNJE IZVJEŠĆE O OSIGURAVANJU KVALITETE NA SASTAVNICI za akademsku godinu: 2016./2017. Naziv sastavnice: Šumarski fakultet Naziv nadležnog povjerenstva za osiguravanje

Више

SVEUČILIŠTE U ZADRU KLASA: /19-01/03 URBROJ: Zadar, 18. travnja Na temelju Odluke VII. Stručnog vijeća za biomedicinsko

SVEUČILIŠTE U ZADRU KLASA: /19-01/03 URBROJ: Zadar, 18. travnja Na temelju Odluke VII. Stručnog vijeća za biomedicinsko SVEUČILIŠTE U ZADRU KLASA: 112-01/19-01/03 URBROJ: 2198-1-79-10-19-04 Zadar, 18. travnja 2019. Na temelju Odluke VII. Stručnog vijeća za biomedicinsko i zdravstveno, biotehničko, prirodno, tehničko i interdisciplinarno

Више

ВИСОКА ЖЕЛЕЗНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА Б е о г р а д Ул. Здравка Челара бр. 14 На основу члана 25. Закона о високом образовању ( Службени гласник

ВИСОКА ЖЕЛЕЗНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА Б е о г р а д Ул. Здравка Челара бр. 14 На основу члана 25. Закона о високом образовању ( Службени гласник ВИСОКА ЖЕЛЕЗНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА Б е о г р а д Ул. Здравка Челара бр. 14 На основу члана 25. Закона о високом образовању ( Службени гласник РС, број 88/2017, 27/2018 и 73/2018.), Правилника о

Више

Z A P I S N I K

Z A P I S N I K Z A P I S N I K 132. sjednice Fakultetskog vijeća Učiteljskog fakulteta u Rijeci, održane 25. ožujka 2019. s početkom u 12:00 sati, u predavaonici 308. Nazočni: doc. dr. sc. Dunja Anđić, izv. prof. dr.

Више

, , ~ f I HR Varaždin Pavlinska 2 tel: fax: ur

, , ~ f I HR Varaždin Pavlinska 2 tel: fax: ur ,--------------------------------.----------------------,---------~ HR - 42 000 Varaždin Pavlinska 2 tel: +385 42 390 800 fax: + 385 42 213 413 ured-dekana@foi.hr www.foi.hr SVEUC'LlSTE U ZAGREBU FAKULTET

Више

SAMOVRJEDNOVANJE 2016./2017

SAMOVRJEDNOVANJE 2016./2017 SAMOVRJEDNOVANJE 2016./2017. Povjerenstvo u sastavu : Mara Kuid - PRIORITETNO PODRUČJE 1 PLANIRANJE I PROGRAMIRANJE RADA Karolina Krvarid Kaštelac PRIORITETNO PODRUČJE 2 POUČAVANJE I PODRŠKA UČENJU Milan

Више

evaluacija10112

evaluacija10112 SVEUČILIŠTE JURJA DOBRILE U PULI SREDIŠNJI URED ZA KVALITETU PROCJENA I SAMOPROCJENA KVALITETE NASTAVE I SEMINARA/VJEŽBI LJETNI SEMESTAR AKADEMSKE 200./20. GODINE Procjena i samoprocjena kvalitete nastave

Више

Microsoft Word - 1.Prehrana i zdravlje ORT

Microsoft Word - 1.Prehrana i zdravlje ORT This image cannot currently be displayed. DETALJNI IZVEDBENI NASTAVNI PLAN PREDMETA OPĆE INFORMACIJE Naziv predmeta Prehrana i zdravlje Studijski program Diplomski sveučilišni studij Održivi razvoj turizma

Више

Microsoft Word - STRATEGIJA_end.doc

Microsoft Word - STRATEGIJA_end.doc STRATEGIJA RAZVOJA GRAĐEVINSKOG FAKULTETA SVEUČILIŠTA U ZAGREBU ZA RAZDOBLJE 2012. g. DO 2017. g. 1. UVOD Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu najstariji je i vodeći Fakultet u polju građevinarstva

Више

Microsoft PowerPoint - Skupstina_Program rada za 2013.ppt

Microsoft PowerPoint - Skupstina_Program rada za 2013.ppt UDRUGA POSLODAVACA U ZDRAVSTVU GODIŠNJA SKUPŠTINA Virovitica, srpanj 2013. PROGRAM RADA UDRUGE POSLODAVACA U ZDRAVSTVU za 2013. godinu Pripremila: Marijana Mihaljević,, mag.iur. 2 STATUT UDRUGE PROGRAMSKE

Више

COM(2019)199/F1 - HR (annex)

COM(2019)199/F1 - HR (annex) EUROPSKA KOMISIJA Bruxelles, 29.4.2019. COM(2019) 199 final ANNEXES 1 to 2 PRILOZI Prijedlogu odluke Vijeća o stajalištu koje treba zauzeti u ime Europske unije u Zajedničkom odboru osnovanom Okvirnim

Више

Godišnji plan i program rada OŠ Bogumila Tonija školska godina 2014./15. ŠKOLSKI RAZVOJNI PLAN ŠKOLSKA GODINA 2014./2015. PRIORITETNO PODRUČJE UNAPRJE

Godišnji plan i program rada OŠ Bogumila Tonija školska godina 2014./15. ŠKOLSKI RAZVOJNI PLAN ŠKOLSKA GODINA 2014./2015. PRIORITETNO PODRUČJE UNAPRJE ŠKOLSKI RAZVOJNI PLAN ŠKOLSKA GODINA 2014./2015. PRIORITETNO PODRUČJE UNAPRJEĐENJA CILJEVI METODE I AKTIVNOSTI ZA OSTVARIVANJE CILJEVA NUŽNI RESURSI DATUM DO KOJEGA ĆE SE CILJ OSTVARITI OSOBE ODGOVORNE

Више

Извјештај о спровођењу електронске студентске анкете у зимском семестру академске 2012/13 године КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ОСИГУРАЊЕ КВАЛИТЕТА координатор за оси

Извјештај о спровођењу електронске студентске анкете у зимском семестру академске 2012/13 године КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ОСИГУРАЊЕ КВАЛИТЕТА координатор за оси Извјештај о спровођењу електронске студентске анкете у зимском семестру академске 2012/13 године КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ОСИГУРАЊЕ КВАЛИТЕТА координатор за осигурање квалитета дипл. инж. Ненад Марковић ул. Вука

Више

(Microsoft Word - Operativni i strate\232ki ciljevi)

(Microsoft Word - Operativni i strate\232ki ciljevi) OPERATIVNI I STRATEŠKI CILJEVI Za definirane prioritetne skupine: Obitelj Mladi Djeca Stari i nemoćni Palijativna skrb 1 FOKUS GRUPA OBITELJ Uočeni problemi: 1. Nedostatak savjetovališta za obitelj i škole

Више

P/ Na temelju članka 23. Statuta Hrvatske energetske regulatome agencije, klasa: /13-01/05, urbroj: /13-14, od 16. listopada i

P/ Na temelju članka 23. Statuta Hrvatske energetske regulatome agencije, klasa: /13-01/05, urbroj: /13-14, od 16. listopada i P/115144 Na temelju članka 23. Statuta Hrvatske energetske regulatome agencije, klasa: 011-01/13-01/05, urbroj: 371-01/13-14, od 16. listopada 2013. i članka 22. stavka 1. Pravilnika o unutarnjoj reviziji

Више

EUROPSKA KOMISIJA Bruxelles, C(2018) 533 final PROVEDBENA ODLUKA KOMISIJE (EU) / оd o ujednačenim detaljnim specifikacijama za pri

EUROPSKA KOMISIJA Bruxelles, C(2018) 533 final PROVEDBENA ODLUKA KOMISIJE (EU) / оd o ujednačenim detaljnim specifikacijama za pri EUROPSKA KOMISIJA Bruxelles, 2.2.2018. C(2018) 533 final PROVEDBENA ODLUKA KOMISIJE (EU) / оd 2.2.2018. o ujednačenim detaljnim specifikacijama za prikupljanje i analizu podataka u cilju praćenja i ocjenjivanja

Више

Suradnja knjižničara i nastavnika u informacijskom opismenjavanju: primjer Knjižnice Filozofskog fakulteta u Osijeku Gordana Gašo, Knjižnica,

Suradnja knjižničara i nastavnika u informacijskom opismenjavanju: primjer Knjižnice Filozofskog fakulteta u Osijeku Gordana Gašo, Knjižnica, Suradnja knjižničara i nastavnika u informacijskom opismenjavanju: primjer Knjižnice Filozofskog fakulteta u Osijeku Gordana Gašo, Knjižnica, ggaso@ffos.hr Kornelija Petr Balog, Odsjek za informacijske

Више

III-3.43.Plan prijama u drzavnu sluzbu u tijela drzavne uprave, za godinu.pdf

III-3.43.Plan prijama u drzavnu sluzbu u tijela drzavne uprave, za godinu.pdf (Upozorenje : urednički pročišćeni tekst; Narodne novine broj 36 od 29032008 i broj 75 od 01072008, u kojima je naznačeno vrijeme njihova stupanja na snagu) PLAN PRIJAMA U DRŽAVNU SLUŽBU U TIJELA DRŽAVNE

Више

Aktivnosti HUOJ-a

Aktivnosti HUOJ-a Aktivnosti HUOJ-a siječanj rujan 2013 Članstvo Članovi 9/2013. 12/2012. 9/2013. vs. 12/2012 5/2012 9/2013. vs 5/2012 Redovni 499 516-4% Pridruženi 49 29 68% Ukupno 548 545 0,5% 479 14% Carpe diem Održana

Више

Microsoft PowerPoint - UNSA HRS4R i Akcioni plan seminar.pptx

Microsoft PowerPoint - UNSA HRS4R i Akcioni plan seminar.pptx UNSA HRS4R i Akcioni plan Seminar za istraživače na UNSA Mr. Zenan Šabanac Sarajevo 28.11.2016. 40 principa Povelje i Procedura Etički i profesionalni aspekti karijere Zapošljavanje Radni uslovi i socijalna

Више

АНКЕТА АЛУМНИ КЛУБА BANJA LUKA COLLEGE-A - резултати за 2018 годину - Висока школа Banja Luka College је основала Алумни клуб чија је сврха повезивање

АНКЕТА АЛУМНИ КЛУБА BANJA LUKA COLLEGE-A - резултати за 2018 годину - Висока школа Banja Luka College је основала Алумни клуб чија је сврха повезивање АНКЕТА АЛУМНИ КЛУБА BANJA LUKA COLLEGE-A - резултати за 2018 годину - Висока школа Banja Luka College је основала Алумни клуб чија је сврха повезивање свих генерација студената ради остваривања њихове

Више

Centar za mlade

Centar za mlade CENTAR ZA MLADE Stukturiranim dijalogom do kvalitetnog Centra za mlade MEĐUNARODNI DAN MLADIH obilježava se 12. kolovoza, odlukom UN-a od 1999. godine ovogodišnja tema: Sigurni prostori za mlade Sigurni

Више

Čakovec – eduroam grad i Google Apps

Čakovec – eduroam grad i Google Apps Iskustva u korištenju sustava AAI@EduHr i eduroam Mihael Kukec, prodekan za nastavu Željko Hrebak, stručni suradnik za informatičke poslove Međimursko veleučilište u Čakovcu Međimursko veleučilište u Čakovcu

Више

Presentation name

Presentation name UKLJUČIVANJE MLADIH U NACIONALNE POLITIKE Kristina Kosor, TIM4PIN Mostar, 8. travnja 2016. SADRŽAJ 1. Europa 2020 2. Europske politike za mlade 3. Stanje u Republici Hrvatskoj 4. Stanje u BiH 5. Strukturirani

Више