На основу члана 111 и 112 Закона о адвокатури Републике Српске, ("Службени гласник Републике Српске", број 80/2015) и члана 27 став 2 тачка 3 Статута

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "На основу члана 111 и 112 Закона о адвокатури Републике Српске, ("Службени гласник Републике Српске", број 80/2015) и члана 27 став 2 тачка 3 Статута"

Транскрипт

1 На основу члана 111 и 112 Закона о адвокатури Републике Српске, ("Службени гласник Републике Српске", број 80/2015) и члана 27 став 2 тачка 3 Статута Адвокатске коморе Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске", број 34/2016), Извршни одбор Адвокатске коморе Републике Српске, на сједници одржаној у Бањој Луци године, донио је ПРАВИЛНИК О АДВОКАТСКОМ ИСПИТУ АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ I. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ Предмет Правилника Члан 1. Овим Правилником уређују се предмет, програм, услови за полагање, и организација и начин полагања адвокатског испита (у даљњем тексту: испит), критеријуми за избор и мандат чланова Комисије за пологање адвокатског испита (у даљњем тексту: Комисија), надлежност Комисије и начин њеног рада и оцјењивања, садржина и изглед увjерења о положеном испиту и друга питања од значаја за организацију и спровођење испита. Предмет испита Члан 2. (1) Испит се састоји од провјере знања из три области: 1) Прописи о адвокатури; 2) Етика адвоката; 3) Адвокатска тарифа. (2) Испит се полаже према програму који je саставни дио овог Правилника и садржи попис градива и правне изворе. II АДВОКАТСКИ ИСПИТ Услови за полагање испита Члан 3. Право на полагање испита има кандидат који испуњава услове за упис у Именик адвоката Адвокатске коморе Републике Српске из члана 6 став 1 Закона о адвокатури РС. 1

2 Комисија Члан 4. (1) Испит се полаже пред Комисијом Адвокатске коморе Републике Српске (у даљњем тексту: Комора). (2) Комисија се састоји од предсједника и два члана. (3) Извршни одбор Коморе именује Комисију и замјенике предсједника и чланова Комисије. (4) Предсједник, чланови и замјеници предсједника и чланова Комисије именују се на период од двије године и могу бити поново именовани. Критеријуми за избор Комисије Члан 5. За предсједника и члана Комисије за полагање Адвокатског испита Адвокатске коморе Републике Српске може бити именован адвокат који испуњава услове: 1) да се прије именовања најмање 10 година непрекидно бави адвокатуром, 2) да је прије именовања најмање један мандат обављао функцију предсједника Адвокатске коморе Републике Српске или члана органа Адвокатске коморе Републике Српске које бира Скупштина Адвокатске коморе Републике Српске, 3) да није дисциплински кажњаван 10 година које претходе именовању, 4) да није кривично осуђиван за кривично дјело које би га чинило недостојним за бављење адвокатуром, 5) да није члан органа политичке странке или покрета. Захтјев за полагање испита Члан 6. (1) Захтјев за полагање испита подноси се Адвокатској комори пред чијом Комисијом се испит полаже до 15-тог у текућем мјесецу за наредни мјесец у којем кандидат намјерава да полаже испит. (2) Уз захтјев из става 1. овог члана кандидат доставља доказе о испуњавању услова за полагање испита и то: 1) овјерену фотокопију дипломе правног факултета или увјерења о дипломирању на правном факултету, не старију од 3 мјесеца; 2) овјерену фотокопију увјерења о положеном правосудном испиту, не старију од 3 месеца; 3) копију личне карте, 2

3 4) потврду о уплати накнаде за полагање испита. (3) Висину накнаде за полагање испита утврђује Извршни одбор Коморе. Организација и спровођење испита Члан 7. (1) Испит се, по правилу, одржава у редовним испитним роковима, једном мјесечно у сједишту Коморе. (2) Испитни дан, час и мјесто одржавања испита одређује рјешењем предсједник Комисије пред којом се испит полаже. Начин полагања адвокатског испита Члан 8. (1) Прије почетка испита секретар Комисије утврђује идентитет кандидата, провјерава испуњеност услова за полагање испита из члана 3 и члана 11 став 3 овог Правилника и о утврђеним чињеницама уноси забиљежбу у записник. (2) Испит се полаже усмено, јавно и истовремено пред свим члановима Комисије. (3) Сваки члан Комисије задужен је за једну област из чл. 2. овог Правилника, из које поставља питања и оцјењује успјех кандидата. (4) Кандидату се постављају по три питања из сваке испитне области, од којих треће питање у испитној области из члана 2. став 1. тачка 3. овог Правилника представља рјешавање задатка. (5) На питања кандидат одговара непосредно или на основу концепта за чије састављање му може бити одобрено краће примјерено вријеме. (6) Током полагања испита кандидат нема право да користи средства електронске, телефонске и друге комуникације, нити правне изворе и правну књижевност, изузев Тарифе о наградама и накнади трошкова за рад адвоката при одговору на питање у коме се тражи рјешавање задатка. (7) Уколико одговори кандидата покажу да је у одређеној испитној области потребна додатна провјера његовог знања, биће му постављено додатно питање. Утврђивање резултата испита Члан 9. (1) Комисија утврђује успјех кандидата из сваке испитне области посебно, а потом утврђује општи успјех кандидата на испиту са "положио" или "није положио". (2) При оцјењивању успјеха кандидата вреднују се познавање прописа, етичких правила, међународних правних стандарда, разумијевање улоге и положаја адвокатуре, правничко расуђивање и начин излагања. 3

4 (3) Испит је положио кандидат који је из све три испитне области добио оцјену "положио". (4) Резултате испита јавно саопштава предсједник Комисије након завршетка испитног дана. (5) Саопштавање резултата испита сви присутни саслушаће стојећи. (6) Резултати испита објављују се на интернет страници Адвокатске коморе Републике Српске. Накнадно полагање Члан 10. (1) Кандидат чији је успјех из најмање двије испитне области оцијењен са "положио" има право да накнадно полаже испитну област коју није положио. (2) Накнадно полагање може услиједити у наредном испитном року, а најдоцније шест мјесеци од завршетка претходног полагања. (3) Ако последњи дан за накнадно полагање пада на дан када се испит не одржава, полаже се првог наредног дана када се испит одржава. Одлагање започетог испита Члан 11. (1) Започети испит може се прекинути и одложити на захтјев кандидата из здравствених разлога, најдуже до првог наредног испитног рока. (2) Вријеме на које је испит одложен одређује се рјешењем Комисије којим се одређује датум наставка прекинутог испита. (3) Уколико кандидат не приступи полагању наставка започетог испита, сматраће се да је одустао од полагања испита. Неуспјели испит Члан 12. (1) Испит није положио кандидат чији је општи успјех оцијењен са "није положио" и кандидат који не положи испитну област у накнадном полагању. (2) Кандидат који није положио испит стиче право на поновно полагање испита по протеку рока од 60 дана од неуспјелог испита. Заштита права кандидата Члан 13. (1) Кандидат има право приговора на оцјену успеха у појединој испитној области и општег успјеха. (2) Приговор се подноси Комисији у року од 24 сата од саопштавања резултата испита. 4

5 (3) Уколико Комисија усвоји приговор, кандидат има право да у року од 24 сата од достављања одлуке о усвајању приговора понови дио испита за испитну област на коју се усвојени приговор односи. Записник о полагању испита Члан 14. (1) О току испита води се записник у који се уносе подаци о саставу испитне комисије, имену, презимену и јединственом матичном броју кандидата, документу на основу кога је извршена идентификација кандидата, броју и датуму рјешења о одобравању полагања адвокатског испита, испитним питањима, оцјенама из сваке испитне области, општем успјеху, садржају приговора кандидата, одлагању или одустанку од полагања испита, и друга питања од значаја за полагање адвокатског испита. (2) Записник о полагању испита води радник Секретаријата Коморе којег одреди предсједник Извршног одбора Коморе, а потписују га предсједник и чланови Комисије и водитељ записника. (3) Водитељ записника Комисије доставља записник о полагању испита Секретаријату Коморе. Увјерење о положеном адвокатском испиту Члан 15. (1) На основу извјештаја Комисије Комора издаје увјерење о положеном испиту које потписују предсједник Извршног одбора Коморе и предсједник Комисије. (2) Увјерење о положеном адвокатском испиту садржи: назив Коморе, име и презиме кандидата, мјесто и датум рођења кандидата, назив и сједиште правног факултета на ком је кандидат дипломарао и датум дипломирања, датум када је кандидат положио правосудни испит и пред којим ораганом, општи успјех на адвокатског испиту, основ, број, датум и мјесто издавања увјерења о положеном адвокатском испиту, потписе предсједника Извршног одбора Коморе и предсједника Комисије. (3) Увјерење из става 1. овог члана овјерава се печатом Адвокатске коморе Републике Српске. (4) Записник о полагању испита и изворник увјерења о положеном испиту чувају се трајно. Евиденција увјерења о положеном адвокатском испиту Члан 16. (1) Комора води евиденцију о лицима која су полагала и лицима која су положила испит пред њеном Комисијом. (2) Евиденција из става 1. овог члана садржи: име, презиме, јединствени матични број, мјесто и датум рођења кандидата, податке о томе на ком правном факултету је и када дипломирао, када је и где положио правосудни испит, где је 5

6 радио у вријеме полагања испита, општи успех на испиту, и број и датум издавања увјерења о положеном испиту. (3) Евиднеција из става 1. овог члана чува се трајно. Провјера вјеродостојности Члан 17. Комора на оправдан захтјев заинтересованог лица издаје потврду о вјеродостојности увјерења о положеном испиту пред Комисијом Коморе. III. ПРОГРАМ АДВОКАТСКОГ ИСПИТА Испитне области Члан 18. (1) Испит обухвата испитне области из члана 2. овог Правилника. (2) Испитна област "Прописи о адвокатури" односи се на: Закон о адвокатури Републике Српске, Статут Адвокатске коморе Републике Српске, Основне принципе о улози адвоката Уједињених нација и Препоруку (2000)21 Комитета министара Савјета Европе под називом "Слобода обављања адвокатске професије". (3) Испитна област "Етика адвоката" односи се на: Кодекс професионалне етике адвоката, Основне принципе о улози адвоката Уједињених нација и Препоруку (2000)21 Комитета министара Савјета Европе под називом "Слобода обављања адвокатске професије". (4) Испитна област "Адвокатска тарифа" односи се на Тарифу о наградама и накнадама трошкова за рад адвоката и одговарајуће дијелове Кодекса професионалне етике адвоката Коморе. Питања из испитне области "Прописи о адвокатури" Члан 19. Програм за испитну област "Прописи о адвокатури" садржи сљедећа питања: Дефиниција адвокатуре, самосталност, независност и јавни значај адвокатуре 1. Улога и задаци адвокатуре 2. Предмет адвокатуре 3. Право на бављење адвокатуром 4. Услови за бављење адвокатуром - услови за упис у именик адвоката Адвокатске коморе Републике Српске 5. Управни поступак одлучивање по захтјеву за упис у Именик адвоката Адвокатске коморе Републике Српске 6. Права и дужности адвоката 7. Стручно усавршавања адвоката 6

7 8. Слобода и обавеза пружања правне помоћи, обавеза одбијања пружања правне помоћи, отказивање заступања 9. Адвокатска тајна, поступање са списима и исправама 10. Неспојиви послови, поступање у случају неспојивих послова 11. Забрана рекламирања 12. Адвокатска канцеларија, табла адвоката, печат адвоката 13. Неповредивост адвокатске канцеларије, лишење слободе адвоката и претресање адвокатске канцеларије 14. Привремени престанак права на бављење адвокатуром 15. Привремена забрана бављења адвокатуром, дејство правног лијека и обавеза обавјештавања 16. Привремени замјеник адвоката, улога, значај, задаци и подручје дјеловања 17. Преузиматељ - ликвидатор адвокатске канцеларије, улога, значај, задаци и подручје дјеловања 18. Облици рада у адвокатури 19. Адвокатско ортачко друштво, упис у регистар адвокатских ортачких друштава, пријава и упис промјена, канцеларија друштва 20. Адвокатски приправници, услови за упис у именик адвокатских приправника, правни положај, значај и задаци, управни поступак за одлучивање по захтјеву за упис 21. Адвокатски стручни сарадник за правне послове, услови за упис у именик стручних сарадника за правне послове, правни положај, значај и задаци, управни поступак за одлучивање по захтјеву за упис 22. Адвокатска комора, правна природа, значај, задаци и послови 23. Јавна овлашћења 24. Оснивање и органи Адвокатске коморе Републике Српске 25. Надлежност Извршног одбора Адвокатске коморе Републике Српске 26. Надлежност Скупштине Адвокатске коморе Републике Српске 27. Општи акти Адвокатске коморе Републике Српске, усвајање и објављивање аката 28. Материјално пословање Адвокатске коморе Републике Српске 29. Дисциплинска одговорност адвоката одговорност за повреде дужности 30. Дисциплински органи Адвокатске коморе Републике Српске 31. Дисциплинске мјере 32. Дисциплински поступак 33. Дисциплинска одговорност адвокатских приправника 34. Дисциплинска одговорност стручних сарадника за правне послове 35. Престанак права на бављење адвокатуром 36. Заштита права, правно на правни лијек, право на управни спор 37. Прекогранични рад адвоката 38. Одбрана и заступање пред међународним судовима 39. Право на бесплатну правну помоћ 40. Основни међународни правни акти о адвокатури 41. Стручна и публицистичка дјелатност Адвокатске коморе Републике Српске (часопис, семинари и др.) 7

8 42. Међународни односи Адвокатске коморе Републике Српске и регионалних и међународних организација адвоката 43. Пореске и друге обавезе адвоката 44. Обавезно осигурање од професионалне одговорности Питања из испитне области "Етика адвоката" Члан 20. Програм за област "Етика адвоката" садржи сљедећа питања: 1. Смисао, значај и домашај Кодекса професионале етике адвоката Адвокатске коморе Републике Српске 2. Начела професионалне етика адвоката 3. Независност 4. Самосталност 5. Стручност 6. Савјесност 7. Повјерљивост 8. Поштење и достојност 9. Неспојивост 10. Одговорност 11. Адвокатска тајна - предмет тајне 12. Чување адвокатске тајне 13. Откривање адвокатске тајне 14. Недопуштено стицање клијената - забрана рекламирања 15. Недопуштено стицање клијената - нелојална конкуренција 16. Прихватање заступања 17. Одбијање заступања 18. Пуномоћје 19. Однос према клијенту 20. Поступање са имовинским вриједностима клијента/странке 21. Отказивање заступања 22. Уређење и означавање адвокатске канцеларије 23. Употреба печата 24. Међусобни односи адвоката 25. Преузимање заступања 26. Односи адвоката у заједничкој адвокатској канцеларији и адвокатском ортачком друштву 27. Однос адвоката према Адвокатској комори Републике Српске 28. Забрана злоупотребе у односу адвоката према суду и другим државним органима 29. Адвокат и адвокатски приправник 30. Адвокат и стручни сарадник за правне послове, 31. Адвокат и супротна странка и његов пуномоћник 8

9 Питања из испитне области "Адвокатска тарифа" Члан 21. Програм за област "Адвокатска тарифа" садржи сљедећа питања: 1. Предмет награде за рад адвоката 2. Предмет накнаде трошкова у раду адвоката 3. Основ и начин обрачуна награде 4. Основ и начин обрачуна трошкова 5. Наплата награде 6. Награда за рад у кривичном поступку 7. Награда за рад у парничном, ванпарничном, извршном, управном поступку и другим поступцима 8. Награда за састављање исправа 9. Споразум - уговор о награди 10. Уговор о награди у паушалном износу 11. Награда за браниоца и пуномоћника по службеној дужности 12. Награда у случају обустављања кривичног поступка, одбијања оптужбе или ослобађања окривљеног од оптужбе 13. Материјалне обавезе адвоката према Адвокатској комори Републике Српске 14. Обрачун награде за одређени случај - рјешавање задатка (члан 8. став 4.). Правни извори Члан 22. (1) Правни извори за испитну област "Прописи о адвокатури" су: 1. Устав Републике Српске (,,Службени гласник Републике Српске, број 21/92 пречишћени текст, 28/94, 8/96, 13/96, 15/96, 16/96, 21/96, 21/02, 26/02, 30/02, 31/02, 69/02, 31/03, 98/03, 115/05, 117/05); 2. Закон о адвокатури Републике Српске ( Службени гласник Републике Српске, број 80/2015); 3. Статут Адвокатске коморе Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске", број 34/2016); 4. Правилник о дисциплинској одговорности адвоката, стручних сарадника за правне послове и адвокатских приправника ("Службени гласник Републике Српске", број 34/2016); 5. Универзална декларација Уједињених нација о људским правима; 6. Конвенција за заштиту људских права и основних слобода; 7. Међународни пакт о грађанским и политичким правима; 8. Основни принципи о улози адвоката, усвојени на Осмом конгресу Уједињених нација о превенцији криминала и поступању са учиниоцима кривичних дела, одржаном у Хавани од до године. 9

10 (2) Правни извори за испитну област "Етика адвоката" су: 1. Кодекс професионалне етике адвоката ("Службени гласник Републике Српске", број 34/2016); 2. Кодекс професионалне етике адвоката Европске уније, усвојен на пленарној сједници Савјета адвокатских комора Европске уније (CCBE) године, а допуњен на пленарним сједницама одржаним године, године и године; 3. Препорука Комитета министара Савјета Европе од године (2000) 21, под називом "Слобода обављања адвокатске професије"; 4. Међународна конвенција о заштити права одбране, донијета и дeпонована у Адвокатској комори Париза године; 5. Принципи понашања у адвокатури, усвојени године од стране Међународне адвокатске коморе (ИБА). (3) Правни извори за испитну област "Адвокатска тарифа" су: 1. Тарифа о наградама и накнадама трошкова за рад адвоката ("Службени гласник Републике Српске", број 68/05.) 2. Кодекс професионалне етике адвоката Адвокатске коморе Републике Српске ("Службени гласник Републике Српске", број 34/2016); Члан 23. Ступањем на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о адвокатском испиту Адвокатксе коморе Републике Српске број: Ск.АК РС -09/2015 од године. Члан 24. Овај Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном гласнику Републике Српске. Број: ИО АК РС /2017 ПРЕДСЈЕДНИК ИЗВРШНОГ ОДБОРА АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ Ирена Пузић Обрадовић, адвокат 10

"Службени гласник РС", бр. 21/96 ПРАВИЛНИК О УСЛОВИМА, НАЧИНУ И ПРОГРАМУ ПОЛАГАЊА СТРУЧНОГ ИСПИТА ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА ИЗРАДЕ ПРОЈЕКАТА И ЕЛАБОРАТА И И

Службени гласник РС, бр. 21/96 ПРАВИЛНИК О УСЛОВИМА, НАЧИНУ И ПРОГРАМУ ПОЛАГАЊА СТРУЧНОГ ИСПИТА ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА ИЗРАДЕ ПРОЈЕКАТА И ЕЛАБОРАТА И И "Службени гласник РС", бр. 21/96 ПРАВИЛНИК О УСЛОВИМА, НАЧИНУ И ПРОГРАМУ ПОЛАГАЊА СТРУЧНОГ ИСПИТА ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА ИЗРАДЕ ПРОЈЕКАТА И ЕЛАБОРАТА И ИЗВОЂЕЊА ГЕОЛОШКИХ ИСТРАЖИВАЊА Члан 1. Овим правилником

Више

ZAKON O POLAGANJU PRAVOSUDNOG ISPITA U BOSNI I HERCEGOVINI (Neslužbeni prečišćeni tekst 1 ) Član 1. Ovim zakonom reguliše se polaganje pravosudnog isp

ZAKON O POLAGANJU PRAVOSUDNOG ISPITA U BOSNI I HERCEGOVINI (Neslužbeni prečišćeni tekst 1 ) Član 1. Ovim zakonom reguliše se polaganje pravosudnog isp ZAKON O POLAGANJU PRAVOSUDNOG ISPITA U BOSNI I HERCEGOVINI (Neslužbeni prečišćeni tekst 1 ) Član 1. Ovim zakonom reguliše se polaganje pravosudnog ispita u Bosni i Hercegovini. Pravosudni ispit (u daljem

Више

Advokatska kancelarija Blagojević, Banja Luka

Advokatska kancelarija Blagojević, Banja Luka ZAKON O PRAVOSUDNOM ISPITU U REPUBLICI SRPSKOJ ("Sl. glasnik RS", br. 58/2016) Član 1 Ovim zakonom uređuju se uslovi i način polaganja pravosudnog ispita u Republici Srpskoj. Član 2 Na pravosudnom ispitu

Више

Р Е П У Б Л И К А С Р П С К А

Р Е П У Б Л И К А   С Р П С К А ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ADVOKATURI REPUBLIKE SRPSKE 1 Član 1. U Zakonu o advokaturi Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske", broj 30/07) u članu 13. u stavu 1. u tački 5. i

Више

Правилник о начину и програму стручног оспособљавања и начину полагања стручног испита за службеника за јавне набавке Правилник је објављен у "Службен

Правилник о начину и програму стручног оспособљавања и начину полагања стручног испита за службеника за јавне набавке Правилник је објављен у Службен Правилник о начину и програму стручног оспособљавања и начину полагања стручног испита за службеника за јавне набавке Правилник је објављен у "Службеном гласнику РС", бр. 77/2014 и 83/2015. Опште одредбе

Више

ЗAКOН

ЗAКOН ЗAКOН O AДВOКATУРИ РEПУБЛИКE СРПСКE 1 ГЛАВА I OСНOВНE OДРEДБE Члaн 1. Овим законом уређују се адвокатска служба, услови за бављење адвокатуром, облици рада адвоката, права, обавезе и одговорност адвоката,

Више

Број: 07

Број: 07 РЕПУБЛИКА СРПСКА МИНИСТАРСТВО ПРОСВЈЕТЕ И КУЛТУРЕ ЗАВОД ЗА ОБРАЗОВАЊЕ ОДРАСЛИХ Вука Караџића бр. 1, Бањалука, тел: 051/228-282, факс: 051/227-863, www.mpoo.org, е-mail: mpoo@mpoo.vladars.net Број: 07/5.4.2/248-5-43/19

Више

МУЗИЧКА ШКОЛА ИСИДОР БАЈИЋ, Нови Сад На основу члана 84 Закона о основама система образовања и васпитања (Сл. Гласник РС, бр. 72/2009, 52/2011), чланa

МУЗИЧКА ШКОЛА ИСИДОР БАЈИЋ, Нови Сад На основу члана 84 Закона о основама система образовања и васпитања (Сл. Гласник РС, бр. 72/2009, 52/2011), чланa На основу члана 84 Закона о основама система образовања и васпитања (Сл. Гласник РС, бр. 72/2009, 52/2011), чланa 62 Закона о средњeм образовању и васпитању (Сл. Гласник РС, бр. 55/2013), те члана 145

Више

У складу са чланом 16. и чланом 104. Статута Спасилачког Савеза Србије, управни одбор Спасилачког Савеза Србије усвојио је: ПРАВИЛНИК О ЛИЦЕНЦИРАЊУ СП

У складу са чланом 16. и чланом 104. Статута Спасилачког Савеза Србије, управни одбор Спасилачког Савеза Србије усвојио је: ПРАВИЛНИК О ЛИЦЕНЦИРАЊУ СП У складу са чланом 16. и чланом 104. Статута Спасилачког Савеза Србије, управни одбор Спасилачког Савеза Србије усвојио је: ПРАВИЛНИК О ЛИЦЕНЦИРАЊУ СПАСИЛАЦА 1. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ Члан 1. Овим правилником прописани

Више

UNIVERZITET U ISTOČNOM SARAJEVU

UNIVERZITET U ISTOČNOM SARAJEVU UNIVERZITET U ISTOČNOM SARAJEVU MEDICINSKI FAKULTET FOČA Na osnovu člana 248. Statuta Medicinskog fakulteta Univerziteta u Istočnom Sarajevu, a u vezi sa Zakonom o univerzitetu ( Sl. glasnik R.S broj:12/93,

Више

Година XLV, број 136, 11. октобар На основу члана 89. Закона о високом образовању ( Службени Гласник РС, број 76/05), чл. 95. и 96. Статута

Година XLV, број 136, 11. октобар На основу члана 89. Закона о високом образовању ( Службени Гласник РС, број 76/05), чл. 95. и 96. Статута Година XLV, број 136, 11. октобар 2007. 279 На основу члана 89. Закона о високом образовању ( Службени Гласник РС, број 76/05), чл. 95. и 96. Статута Универзитета у Београду ( Гласник Универзитета у Београду,

Више

На основу члана 55. став 7. Закона о високом образовању ( Службени гласник Републике Србије, бр. 76/2005, 100/2007, 97/2008, 44/2010, 93/2012, 89/2013

На основу члана 55. став 7. Закона о високом образовању ( Службени гласник Републике Србије, бр. 76/2005, 100/2007, 97/2008, 44/2010, 93/2012, 89/2013 На основу члана 55. став 7. Закона о високом образовању ( Службени гласник Републике Србије, бр. 76/2005, 100/2007, 97/2008, 44/2010, 93/2012, 89/2013, 90/2014, 45/15 и 68/2015 аутентично тумачење) и члана

Више

Na osnovu člana 16 stav 1 Statuta Ljekarske komore Crne Gore, Skupština Ljekarske komore Crne Gore, na sjednici održanoj 30. aprila godine, doni

Na osnovu člana 16 stav 1 Statuta Ljekarske komore Crne Gore, Skupština Ljekarske komore Crne Gore, na sjednici održanoj 30. aprila godine, doni Na osnovu člana 16 stav 1 Statuta Ljekarske komore Crne Gore, Skupština Ljekarske komore Crne Gore, na sjednici održanoj 30. aprila 2018. godine, donijela je PRAVILNIK O UPISU U LJEKARSKU KOMORU CRNE GORE

Више

Акт је ступио на снагу године и објављен је у Службеном гласнику РС број 29/18 од године. На основу члана 499. став 4. и члана

Акт је ступио на снагу године и објављен је у Службеном гласнику РС број 29/18 од године. На основу члана 499. став 4. и члана Акт је ступио на снагу 15.03.2018. године и објављен је у Службеном гласнику РС број 29/18 од 13.04.2018. године. На основу члана 499. став 4. и члана 518. став 3. тачка 1) Закона о извршењу и обезбеђењу

Више

НАЗИВ ДОКУМЕНТА

НАЗИВ ДОКУМЕНТА УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ДОКУМЕНТИ, АНАЛИТИКА И АРХИВА ПРАВИЛНИК О ВРЕДНОВАЊУ СТРАНИХ СТУДИЈСКИХ ПРОГРАМА И ПРИЗНАВАЊУ СТРАНИХ ВИСОКОШКОЛСКИХ ИСПРАВА РАДИ НАСТАВКА ОБРАЗОВАЊА Донет на седници Сената Универзитета

Више

ЗАКОН О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О РЕВИЗИЈИ ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ Члан 1. У Закону о ревизији јавног сектора Републике Српске ( Службени

ЗАКОН О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О РЕВИЗИЈИ ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ Члан 1. У Закону о ревизији јавног сектора Републике Српске ( Службени ЗАКОН О ИЗМЈЕНАМА И ДОПУНАМА ЗАКОНА О РЕВИЗИЈИ ЈАВНОГ СЕКТОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ Члан 1. У Закону о ревизији јавног сектора Републике Српске ( Службени гласник Републике Српске, број 98/05), у члану 1. послије

Више

Scanned Image

Scanned Image На основу члана 38. став 2. Закона о јавним предузећима ( Службени гласник РС, број 15/16), Скупштина Града Новог Сада, на ХХХШ седници од 9. марта 2018. године, доноси О Д Л У К У О СПРОВО'БЕЊУ ЈАВНОГ

Више

РЕПУБЛИКА СРПСКА

РЕПУБЛИКА СРПСКА РЕПУБЛИКА СРПСКА МИНИСТАРСТВО ЗА ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ, ГРАЂЕВИНАРСТВО И ЕКОЛОГИЈУ ПРАВИЛНИК О УПИСУ У РЕГИСТАР ЗАЈЕДНИЦА ЗГРАДА СА ОБРАСЦИМА АКАТА ЗА ЈЕДИНСТВЕНУ ПРИМЈЕНУ ЗАКОНА О ОДРЖАВАЊУ ЗГРАДА Бања Лука,

Више

На основу члана 7. став 2. тачка 7, члана 9. став 1. тачка 2. Закона о друштвима за осигурање ("Службени гласник Републике Српске", број: 17/05, 01/06

На основу члана 7. став 2. тачка 7, члана 9. став 1. тачка 2. Закона о друштвима за осигурање (Службени гласник Републике Српске, број: 17/05, 01/06 На основу члана 7. став 2. тачка 7, члана 9. став 1. тачка 2. Закона о друштвима за осигурање ("Службени гласник Републике Српске", број: 17/05, 01/06, 64/06, 74/10 и 47/17), члана 5. став 5, члана 8.

Више

narrative report

narrative report Gundulićev venac 48, 11000 Beograd Tel: 011 3287 226; 011 3287 334 office@bezbednost.org www.bezbednost.org RESURSI www.bezbednost.org/resursi ZAKON O BEZBEDNOSNO- INFORMATIVNOJ AGENCIJI ( Sl. glasnik

Више

Z A K O N O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ODUZIMANJU IMOVINE PROISTEKLE IZ KRIVIČNOG DELA Član 1. U Zakonu o oduzimanju imovine proistekle iz krivičnog

Z A K O N O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ODUZIMANJU IMOVINE PROISTEKLE IZ KRIVIČNOG DELA Član 1. U Zakonu o oduzimanju imovine proistekle iz krivičnog Z A K O N O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ODUZIMANJU IMOVINE PROISTEKLE IZ KRIVIČNOG DELA Član 1. U Zakonu o oduzimanju imovine proistekle iz krivičnog dela ( Službeni glasnik RS, broj 32/13), u članu 2.

Више

OSNIVANJE I REGISTRACIJA UDRUŽENJA GRAÐANA SA POSEBNIM OSVRTOM NA SPORTSKE KLUBOVE Advokatska firma SAJIÆ o.d. Banja Luka Knežopoljska br. 10, Banja L

OSNIVANJE I REGISTRACIJA UDRUŽENJA GRAÐANA SA POSEBNIM OSVRTOM NA SPORTSKE KLUBOVE Advokatska firma SAJIÆ o.d. Banja Luka Knežopoljska br. 10, Banja L OSNIVANJE I REGISTRACIJA UDRUŽENJA GRAÐANA SA POSEBNIM OSVRTOM NA SPORTSKE KLUBOVE Advokatska firma SAJIÆ o.d. Banja Luka Knežopoljska br. 10, Banja Luka, BiH tel: +387 51 227 620 fax: +387 51 227 623

Више

Microsoft Word - KONKURS ZA UPIS NA DOKTORSKE AKADEMSKE STUDIJE SKOLSKE

Microsoft Word - KONKURS ZA UPIS NA DOKTORSKE AKADEMSKE STUDIJE SKOLSKE На основу члана 83. став 1. Закона о високом образовању («Службени гласник РС» број 76/2005, 100/2007 аутентично тумачење, 97/2008, 44/2010, 93/2012,89/2013, 99/2014,45/2015 i 68/2015), члана 85. Статута

Више

Microsoft Word statut niski kulturni centar.doc

Microsoft Word statut niski kulturni centar.doc На основу члана 44 став 1 Закона о култури ( Службени гласник РС бр.72/09 ), и члана 15 Одлуке о оснивању Установе Нишки културни центар ( Службени лист Града Ниша бр.2/2011 Пречишћени текст), Управни

Више

П РА В И Л Н И К

П РА В И Л Н И К Београд, 08.06.2017. год. 02-10 Број: 06-2179/3-17 На основу члана 7. Правилника о раду етичких комисија и Одбора за професионалну етику Универзитета у Београду (''Гласник Универзитета у Београду'', број

Више

Microsoft Word - Pravilnik_o_radu_stalnih_komisija_IO

Microsoft Word - Pravilnik_o_radu_stalnih_komisija_IO FUDBALSKI SAVEZ CRNE GORE P R A V I L N I K O RADU STALNIH KOMISIJA IZVRŠNOG ODBORA FSCG Na osnovu člana 34 Statuta Fudbalskog saveza Crne Gore, Izvršni odbor FSCG, na sjednici održanoj dana 24.12.2013.godine,

Више

Microsoft Word - IMPRESUM-knjiga 1.doc

Microsoft Word - IMPRESUM-knjiga 1.doc [Закон о докторату наука, од 20. јуна 1955. године] У К А З О ПРОГЛАШЕЊУ ЗАКОНА О ДОКТОРАТУ НАУКА На основу члана 71 тачка 2 Уставног закона о основама друштвеног и политичког уређења Федеративне Народне

Више

Microsoft Word - Pravilnik o blizim uslovima za izdavanje i oduzimanje licence.doc

Microsoft Word - Pravilnik o blizim uslovima za izdavanje i oduzimanje licence.doc ПРАВИЛНИК О БЛИЖИМ УСЛОВИМА ЗА ИЗДАВАЊЕ, ОБНАВЉАЊЕ ИЛИ ОДУЗИМАЊЕ ЛИЦЕНЦЕ ЧЛАНОВИМА КОМОРА ЗДРАВСТВЕНИХ РАДНИКА ("Сл. гласник РС", бр. 119/2007 и 23/2009) I УВОДНА ОДРЕДБА Члан 1 Овим правилником утврђују

Више



 341. Na osnovu člana 95 tačka 3 Ustava Crne Gore donosim UKAZ O PROGLAŠENJU ZAKONA O AKADEMSKOM INTEGRITETU ("Službeni list Crne Gore", br. 017/19 od 19.03.2019) Proglašavam Zakon o akademskom integritetu,

Више

Република Србија

Република Србија Влада Републике Србије Министарство унутрашњих послова расписује КОНКУРС ЗА УПИС 600 ПОЛАЗНИКА У ЦЕНТАР ЗА ОСНОВНУ ПОЛИЦИЈСКУ ОБУКУ Министарство унутрашњих послова уписаће у Центар за основну полицијску

Више

ODLUKA O USLOVIMA I POSTUPKU ZA IZDAVANJE I ODUZIMANJE SAGLASNOSTI LIZING DRUŠTVU (Neslužbeno prečišćeni tekst) ( Sl. novine FBiH, br. 46/09 i 46/11)

ODLUKA O USLOVIMA I POSTUPKU ZA IZDAVANJE I ODUZIMANJE SAGLASNOSTI LIZING DRUŠTVU (Neslužbeno prečišćeni tekst) ( Sl. novine FBiH, br. 46/09 i 46/11) ODLUKA O USLOVIMA I POSTUPKU ZA IZDAVANJE I ODUZIMANJE SAGLASNOSTI LIZING DRUŠTVU (Neslužbeno prečišćeni tekst) ( Sl. novine FBiH, br. 46/09 i 46/11) I. OPĆE ODREDBE Član 1. Ovom odlukom se propisuju opći

Више

АДВОКАТСКА КОМОРА СРБИЈЕ

АДВОКАТСКА КОМОРА СРБИЈЕ АДВОКАТСКА КОМОРА СРБИЈЕ Дечанска 13, 11000 Београд, Србија Телефон: +381 11 32-39-072 Fax: +381 11 32-32-203 e-mail: office@aks.org.rs a.k.srbije@gmail.com ИНФОРМАТОР АДВОКАТСКЕ КОМОРЕ СРБИЈЕ О РАДУ У

Више

Нa основу члaнa 8

Нa основу члaнa 8 Нa основу члaнa 3. Зaкoнa o рaчунoвoдству и рeвизиjи Босне и Херцеговине ( Службeни глaсник БиХ, брoj 42/04), Стaтутa Кoмисиje зa рaчунoвoдствo и рeвизиjу Босне и Херцеговине (усаглашени пречишћени текст

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ П Р А В И Л Н И К О РАДУ ОДБОРА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНУ ЕТИКУ УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ Крагујевац, мај године

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ П Р А В И Л Н И К О РАДУ ОДБОРА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНУ ЕТИКУ УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ Крагујевац, мај године УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ П Р А В И Л Н И К О РАДУ ОДБОРА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНУ ЕТИКУ УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ Крагујевац, мај 2017. године Сенат Универзитета у Крагујевцу, на основу члана 55. Закона о високом

Више

(,,Службени гласник РС, број 29/13 од 29. марта године) На основу члана 18. став 1. Закона о Високом савету судства ("Службени гласник РС", бр.

(,,Службени гласник РС, број 29/13 од 29. марта године) На основу члана 18. став 1. Закона о Високом савету судства (Службени гласник РС, бр. (,,Службени гласник РС, број 29/13 од 29. марта 2013. године) На основу члана 18. став 1. Закона о Високом савету судства ("Службени гласник РС", бр. 116/08, 101/10 и 88/11), Високи савет судства на седници

Више

poslovnik_o_radu_uo

poslovnik_o_radu_uo ИНСТИТУТ ЕКОНОМСКИХ НАУКА БЕОГРАД, Змај Јовина бр. 12 П О С Л О В Н И К О РАДУ УПРАВНОГ ОДБОРА Београд, децембар 2010. 2 На основу чл. 54. и 55. Закона о научноистраживачкој делатности, Управни одбор Института

Више

Microsoft Word PRAVILNIK.doc

Microsoft Word PRAVILNIK.doc Na osnovu člana 68. stav 8. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja ("Službeni glasnik RS", broj 72/09), Ministar prosvete donosi P R A V I L N I K O POLAGANJU STRUČNOG ISPITA ZA SEKRETARA USTANOVE

Више

САДРЖАЈ

САДРЖАЈ САДРЖАЈ Садржај 263 Део први: Основне одредбе... 5 Део други: Општа правила извршног поступка...25 Глава прва: Извршна и веродостојна исправа...26 1. Основи за доношење решења о извршењу...26 2. Извршна

Више

Microsoft Word - akademija_statut[1].doc

Microsoft Word - akademija_statut[1].doc СТАТУТ ПРАВОСУДНЕ АКАДЕМИЈЕ Београд јул 2010. године На основу члана 9. Закона о Правосудној академији ("Службени глсник РС", број 104/2009) Управни одбор Правосудне академије, на седници одржаној дана

Више

PREDLOG Z A K O N O IZMENI ZAKONA O REPUBLIČKIM ADMINISTRATIVNIM TAKSAMA Član 1. U Zakonu o republičkim administrativnim taksama ( Službeni glasnik RS

PREDLOG Z A K O N O IZMENI ZAKONA O REPUBLIČKIM ADMINISTRATIVNIM TAKSAMA Član 1. U Zakonu o republičkim administrativnim taksama ( Službeni glasnik RS PREDLOG Z A K O N O IZMENI ZAKONA O REPUBLIČKIM ADMINISTRATIVNIM TAKSAMA Član 1. U Zakonu o republičkim administrativnim taksama ( Službeni glasnik RS, br. 43/03, 51/03-ispravka, 61/05, 101/05-dr. zakon,

Више

ПРАВИЛНИК О ПОСТУПКУ УНУТРАШЊЕГ УЗБУЊИВАЊА

ПРАВИЛНИК О ПОСТУПКУ УНУТРАШЊЕГ УЗБУЊИВАЊА На основу члана 16 Закона о заштити узбуњивача ( Сл. Гласник РС, бр. 128/2014) (даље: Закон) и Правилника о начину унутрашњег узбуњивања, начину одређивања овлашћеног лица код послодавца, као и другим

Више

ZAKON O POLITIČKIM STRANKAMA (2009) ZAKON O POLITIČKIM STRANKAMA "Službeni glasnik RS", br. 36/2009 od 15.maja godine I. OSNOVNE ODREDBE Predmet

ZAKON O POLITIČKIM STRANKAMA (2009) ZAKON O POLITIČKIM STRANKAMA Službeni glasnik RS, br. 36/2009 od 15.maja godine I. OSNOVNE ODREDBE Predmet ZAKON O POLITIČKIM STRANKAMA "Službeni glasnik RS", br. 36/2009 od 15.maja 2009. godine I. OSNOVNE ODREDBE Predmet zakona Član 1. Ovim zakonom uređuje se osnivanje i pravni položaj političkih stranaka,

Више

Правилник о оцењивању и полагању испита

Правилник о оцењивању и полагању испита Број: 768/2-4 Датум: 22. 6. 2015. На основу члана 55. и 89. Закона о високом образовању ( Сл. гл. РС бр. 76/05, 100/07, 97/08, 44/10, 93/12, 89/13, 99/14 и 45/15 аутентично тумачење), члана 17. Правилника

Више

ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ ПРАВИЛНИК О ИЗБОРИМА СТУДЕНТСКОГ ПАРЛАМЕНТА Ниш, Aприл године

ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ ПРАВИЛНИК О ИЗБОРИМА СТУДЕНТСКОГ ПАРЛАМЕНТА Ниш, Aприл године ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ ПРАВИЛНИК О ИЗБОРИМА СТУДЕНТСКОГ ПАРЛАМЕНТА Ниш, Aприл 2014. године На основу члана 178. Статута Природно-математичког факултета Универзитета у Нишу и члана

Више

Na osnovu člana 19. stav (1) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/0

Na osnovu člana 19. stav (1) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine (Službene novine Federacije BiH, br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/0 Na osnovu člana 19. stav (1) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06) i člana 20a. stav (3) Zakona o radu ("Službene novine

Више

AKCIONARSKO DRU[TVO

AKCIONARSKO DRU[TVO SREMPUT RUMA Broj: 0319/2 Ruma: 17.02.2017. god. Na osnovu čl. 73 Statuta AD "Sremput" Ruma, Nadzorni odbor AD je na sednici održanoj dana 17.02.2017. godine, doneo sledeću O D L U K U SAZIVA SE vanredna

Више

("Сл. гласник РС", бр. 99/2011 и 83/2014) ЗАКОН о поступку регистрације у Агенцији за привредне регистре I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ Предмет закона Члан 1. Овим

(Сл. гласник РС, бр. 99/2011 и 83/2014) ЗАКОН о поступку регистрације у Агенцији за привредне регистре I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ Предмет закона Члан 1. Овим ("Сл. гласник РС", бр. 99/2011 и 83/2014) ЗАКОН о поступку регистрације у Агенцији за привредне регистре I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ Предмет закона Члан 1. Овим законом уређује се поступак регистрације, евидентирања

Више

Microsoft Word - POSLOVNIK O RADU NV NOVO-2010.doc

Microsoft Word - POSLOVNIK O RADU NV NOVO-2010.doc На основу члана 57. став 1. тачка 1) Закона о основама система образовања и васпитања ( Службени гласник РС, број 72/09) и члана 39. став 1. тачка 1) Статута, школски одбор Основне школе 1.300 каплара

Више

На основу члана 37. Статута Јавног комуналног предузећа за јавне гараже и паркиралишта Паркинг сервис Београд, члана 11б. и 11в. Одлукe о јавним парки

На основу члана 37. Статута Јавног комуналног предузећа за јавне гараже и паркиралишта Паркинг сервис Београд, члана 11б. и 11в. Одлукe о јавним парки На основу члана 37. Статута Јавног комуналног предузећа за јавне гараже и паркиралишта Паркинг сервис Београд, члана 11б. и 11в. Одлукe о јавним паркиралиштима ( Службени лист Града Београда бр. 12/2010

Више

Правосудна Комисија Брчко дистрикта Босне и Херцеговине, на основу члана 14. став (1) тачка н) Закона о правосудној комисији Брчко дистрикта БиХ («Слу

Правосудна Комисија Брчко дистрикта Босне и Херцеговине, на основу члана 14. став (1) тачка н) Закона о правосудној комисији Брчко дистрикта БиХ («Слу Правосудна Комисија Брчко дистрикта Босне и Херцеговине, на основу члана 14. став (1) тачка н) Закона о правосудној комисији Брчко дистрикта БиХ («Службени гласник Брчко дистрикта БиХ», број 19/07, 20/07

Више

Microsoft Word - Zakon_o_studentskom_standardu

Microsoft Word - Zakon_o_studentskom_standardu З А К О Н О СТУДЕНТСКОМ СТАНДАРДУ I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ Члан 1. Студентски стандард у смислу овог закона је дјелатност од општег интереса којом се стварају материјални и други услови за стицање високог образовања,

Више

Na osnovu člana 56. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti Crne Gore ("Službeni list CG", br. 79/08, 70/09 i 44/12) i člana 15. Statuta Agencije za zašt

Na osnovu člana 56. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti Crne Gore (Službeni list CG, br. 79/08, 70/09 i 44/12) i člana 15. Statuta Agencije za zašt Na osnovu člana 56. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti Crne Gore ("Službeni list CG", br. 79/08, 70/09 i 44/12) i člana 15. Statuta Agencije za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama,

Више

Javni oglasi Stručni savjetnik (m/ž) Na osnovu člana 31. i 32. stav 1. Zakona o državnim službenicima (,,Službeni glasnik Republike Srpske", br. 118/0

Javni oglasi Stručni savjetnik (m/ž) Na osnovu člana 31. i 32. stav 1. Zakona o državnim službenicima (,,Službeni glasnik Republike Srpske, br. 118/0 Javni oglasi Stručni savjetnik (m/ž) Na osnovu člana 31. i 32. stav 1. Zakona o državnim službenicima (,,Službeni glasnik Republike Srpske", br. 118/08, 117/11, 37/12 i 57/16) i člana 3. Pravilnika o jedinstvenim

Више

На основу члана 94

На основу члана 94 Универзитет у Београду Фармацеутски факултет ПРАВИЛНИК О ПОЛАГАЊУ ИСПИТА Београд, 2017. године На основу члана 28. Статута Универзитета у Београду Фармацеутског факултета, Наставно-научно веће на седници

Више

КОНКУРС ЗА УПИС У ПРВУ ГОДИНУ МАСТЕР АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА НА УНИВЕРЗИТЕТУ У БЕОГРАДУ - ГЕОГРАФСКОМ ФАКУЛТЕТУ за школску 2019/20. годину Студијски програ

КОНКУРС ЗА УПИС У ПРВУ ГОДИНУ МАСТЕР АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА НА УНИВЕРЗИТЕТУ У БЕОГРАДУ - ГЕОГРАФСКОМ ФАКУЛТЕТУ за школску 2019/20. годину Студијски програ КОНКУРС ЗА УПИС У ПРВУ ГОДИНУ МАСТЕР АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА НА УНИВЕРЗИТЕТУ У БЕОГРАДУ - ГЕОГРАФСКОМ ФАКУЛТЕТУ за школску 2019/20. годину Студијски програми Универзитет у Београду - Географски факултет, на

Више

На основу члана 34. став 4, члана 39. став 7. и члана 118. став 7. Закона о високом образовању (''Сл. гласник РС'' бр. 88/2017, 27/ др. закон и

На основу члана 34. став 4, члана 39. став 7. и члана 118. став 7. Закона о високом образовању (''Сл. гласник РС'' бр. 88/2017, 27/ др. закон и На основу члана 34. став 4, члана 39. став 7. и члана 118. став 7. Закона о високом образовању (''Сл. гласник РС'' бр. 88/2017, 27/2018 - др. закон и 73/2018), члана 41. став 1. тачка 25) и члана 91. став

Више

II Поступак унутрашњег узбуњивања Члан 3. Поступак унутрашњег узбуњивања започиње достављањем информације Овлашћеном лицу у вези са узбуњивањем, писме

II Поступак унутрашњег узбуњивања Члан 3. Поступак унутрашњег узбуњивања започиње достављањем информације Овлашћеном лицу у вези са узбуњивањем, писме II Поступак унутрашњег узбуњивања Члан 3. Поступак унутрашњег узбуњивања започиње достављањем информације Овлашћеном лицу у вези са узбуњивањем, писмено или усмено. Члан 4. Писмено достављање информације

Више

На основу члана 241. Закона о банкама Републике Српске ( Службени гласник Републике Српске број 4/17), члана 5. став 1. тачка б, члана 20. став 2. тач

На основу члана 241. Закона о банкама Републике Српске ( Службени гласник Републике Српске број 4/17), члана 5. став 1. тачка б, члана 20. став 2. тач На основу члана 241. Закона о банкама Републике Српске ( Службени гласник Републике Српске број 4/17), члана 5. став 1. тачка б, члана 20. став 2. тачка б. и члана 37. Закона о Агенцији за банкарство Републике

Више

Република Србија ВРХОВНИ КАСАЦИОНИ СУД I Су-1 265/ године Б е о г р а д ПРАВИЛНИК О ПОСТУПКУ УНУТРАШЊЕГ УЗБУЊИВАЊА У ВРХОВНОМ КАСАЦИОН

Република Србија ВРХОВНИ КАСАЦИОНИ СУД I Су-1 265/ године Б е о г р а д ПРАВИЛНИК О ПОСТУПКУ УНУТРАШЊЕГ УЗБУЊИВАЊА У ВРХОВНОМ КАСАЦИОН Република Србија ВРХОВНИ КАСАЦИОНИ СУД I Су-1 265/15 01. 12. 2015. године Б е о г р а д ПРАВИЛНИК О ПОСТУПКУ УНУТРАШЊЕГ УЗБУЊИВАЊА У ВРХОВНОМ КАСАЦИОНОМ СУДУ Децембар 2015. године 2 На основу члана 52.

Више

Pravilnik o bližim uslovima za izdavanje dozvole za obavljanje veterinarske djelatnosti (licenca) Na osnovu člana 74 stav 3 Zakona o veterinarstvu (Sl

Pravilnik o bližim uslovima za izdavanje dozvole za obavljanje veterinarske djelatnosti (licenca) Na osnovu člana 74 stav 3 Zakona o veterinarstvu (Sl Pravilnik o bližim uslovima za izdavanje dozvole za obavljanje veterinarske djelatnosti (licenca) Na osnovu člana 74 stav 3 Zakona o veterinarstvu (Službeni list RCG br. 11/04 i 27/07), Ministarstvo poljoprivrede,

Више

Microsoft Word - ????????? ? ?????? ?? ?????? ??????????

Microsoft Word - ????????? ? ?????? ?? ?????? ?????????? На основу члана 472. став 3. и члана 473. став 2. Закона о извршењу и обезбеђењу ( Службени гласник РС, број 106/15) и члaнa 17. стaв 4. и члaнa 24. Зaкoнa o Влaди ( Службeни глaсник РС, бр. 55/05, 71/05

Више

Na osnovu člana 19 sta1 tačka 2 Zakona o zaštiti depozita (»Službeni list CG«, br

Na osnovu  člana 19 sta1 tačka 2 Zakona o zaštiti depozita (»Službeni list CG«, br NESLUŽBENI PREČIŠĆENI TEKST Odluku o bližim uslovima, načinu i postupku isplate garantovanih depozita ("Službeni list Crne Gore", br. 76/17, 86/17 i 17/19) Član 1 Ovom odlukom se bliže uređuju uslovi,

Више

Жалбена комисија Градске општине Земун, на седници одржаној дана године, на основу члана 177. став 2. Закона о запосленима у аутономним пок

Жалбена комисија Градске општине Земун, на седници одржаној дана године, на основу члана 177. став 2. Закона о запосленима у аутономним пок Жалбена комисија Градске општине Земун, на седници одржаној дана 28.9.2018. године, на основу члана 177. став 2. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе ( Службени

Више

РЕПУБЛИКА СРПСКА ПРЕДСЈЕДНИК РЕПУБЛИКЕ СЛУЖБА ПРЕДСЈЕДНИКА Бана Милосављевића 4, Бања Лука, тел:051/ , факс: 051/ ,

РЕПУБЛИКА СРПСКА ПРЕДСЈЕДНИК РЕПУБЛИКЕ СЛУЖБА ПРЕДСЈЕДНИКА Бана Милосављевића 4, Бања Лука, тел:051/ , факс: 051/ , РЕПУБЛИКА СРПСКА ПРЕДСЈЕДНИК РЕПУБЛИКЕ СЛУЖБА ПРЕДСЈЕДНИКА Бана Милосављевића 4, Бања Лука, тел:051/248-100, факс: 051/248-158, e-mail:info@predsjednikrs.net ВОДИЧ ЗА ПРИСТУП ИНФОРМАЦИЈАМА У СЛУЖБИ ПРЕДСЈЕДНИКА

Више

На основу чланова 65. став 1. Закона о високом образовању ( Сл. гласник РС бр. 88/2017, 27/18 др. закон и 73/18) и члана 43. Статута Електронског факу

На основу чланова 65. став 1. Закона о високом образовању ( Сл. гласник РС бр. 88/2017, 27/18 др. закон и 73/18) и члана 43. Статута Електронског факу На основу чланова 65. став 1. Закона о високом образовању ( Сл. гласник РС бр. 88/2017, 27/18 др. закон и 73/18) и члана 43. Статута Електронског факултета у Нишу, Наставно-научно веће Електронског факултета

Више

Један од циљева Националне стратегије и Акционог плана за спровођење Националне стратегије јесте да се утврде јасни критеријуми за предлагање, избор и

Један од циљева Националне стратегије и Акционог плана за спровођење Националне стратегије јесте да се утврде јасни критеријуми за предлагање, избор и Иницијатива за измене и допуне Закона о јавним предузећима и Уредбе о мерилима за именовање директора јавног предузећа чији је оснивач Република Србија Агенција за борбу против корупције у оквиру својих

Више

Pravilnik o dozvolama za rad

Pravilnik o dozvolama za rad AKTIVA sistem doo Osnivanje preduzeća i radnji Računovodstvena agencija Poresko savetovanje Propisi besplatno www.aktivasistem.com Obrasci besplatno PRAVILNIK o dozvolama za rad ( Službeni glasnik RS,

Више

Na osnovu člana 149

Na osnovu člana 149 Република Србија Универзитет у Београду Економски факултет Број: Датум: Б е о г р а д На основу члана 149. Статута Економског факултета у Београду, Наставнонаучно веће Факултета, на седници одржаној 10.09.2008.

Више

Microsoft Word - IMPRESUM-knjiga 1.doc

Microsoft Word - IMPRESUM-knjiga 1.doc [Правилник о саставу и раду комисија за оцену и одбрану докторске дисертације, од 31. јануара 1949. године] На основу чл. 17 ст. 1 Закона о стицању научног степена доктора наука ( Службени лист ФНРЈ бр.

Више

Microsoft Word - ocena ustavnosti ??? 2.12

Microsoft Word - ocena ustavnosti ??? 2.12 УСТАВНИ СУД РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ БЕОГРАД Немањина 26 На основу члана 167. став 1. тачка 1. и 168. став 2. Устава Републике Србије («Службени гласник РС» бр. 98/2006) и члана 2., 50. и 51. Закона о Уставном

Више

УДРУЖЕЊЕ РЕУМАТОЛОГА СРБИЈЕ Датум: године С Т А Т У Т УДРУЖЕЊА РЕУМАТОЛОГА СРБИЈЕ -пречишћен текст- Златибор, септембра године

УДРУЖЕЊЕ РЕУМАТОЛОГА СРБИЈЕ Датум: године С Т А Т У Т УДРУЖЕЊА РЕУМАТОЛОГА СРБИЈЕ -пречишћен текст- Златибор, септембра године УДРУЖЕЊЕ РЕУМАТОЛОГА СРБИЈЕ Датум:18.09.2015. године С Т А Т У Т УДРУЖЕЊА РЕУМАТОЛОГА СРБИЈЕ -пречишћен текст- Златибор, септембра 2015. године У складу са одредбама члана 78. и 12. Закона о удружењима

Више

Правни факултет у Новом Саду

Правни факултет у Новом Саду УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ У НОВОМ САДУ Адреса: Нови Сад, Трг Доситеја Обрадовића 1 Телефон: 021/6350-377 Факс: 021/450-427 Служба за наставу, телефон: 021/485-31-12 Интернет адреса: www.pf.uns.ac.rs

Више

ЗАКОН О ИЗМЕНAMA ЗАКОНА О ЗАШТИТИ ПРАВА НА СУЂЕЊЕ У РАЗУМНОМ РОКУ Члан 1. П Р Е Д Л О Г У Закону о заштити права на суђење у разумном року ( Службени

ЗАКОН О ИЗМЕНAMA ЗАКОНА О ЗАШТИТИ ПРАВА НА СУЂЕЊЕ У РАЗУМНОМ РОКУ Члан 1. П Р Е Д Л О Г У Закону о заштити права на суђење у разумном року ( Службени ЗАКОН О ИЗМЕНAMA ЗАКОНА О ЗАШТИТИ ПРАВА НА СУЂЕЊЕ У РАЗУМНОМ РОКУ Члан 1. П Р Е Д Л О Г У Закону о заштити права на суђење у разумном року ( Службени гласник РС, бр. 40/15), у члану 7. став 2. мења се

Више

Microsoft Word - pravilnik o vrednovanju.doc

Microsoft Word - pravilnik o vrednovanju.doc На основу члана 15. став 3., члана 17. став 4. и члана 65. став 11. Закона о високом образовању («Сл. Гласник РС» бр. 76/05), и правилник о студентској евалуацији студија и педагошког рада наставника и

Више

Napomena: Statut može biti napisan i na ćirilici i na latinici, ali naziv udruženja mora biti na ćirilici

Napomena: Statut može biti napisan i na ćirilici i na latinici, ali naziv udruženja mora biti na ćirilici U skladu sa odredbama čl. 78. i 12. Zakona o udruženjima (»Službeni list RS«, br.51/09), na skupštini udruženja održanoj dana 6.04.2011. u prostorijama Agencije za saradnju sa nevladinim organizacijama

Више

Правилник о упису студената на студијске програме на ФТН у Чачку САДРЖАЈ САДРЖАЈ ОПШТЕ ОДРЕДБЕ ПРВИ СТЕПЕН СТУДИЈА Упис... 3

Правилник о упису студената на студијске програме на ФТН у Чачку САДРЖАЈ САДРЖАЈ ОПШТЕ ОДРЕДБЕ ПРВИ СТЕПЕН СТУДИЈА Упис... 3 САДРЖАЈ САДРЖАЈ... 2 1. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ... 3 2. ПРВИ СТЕПЕН СТУДИЈА... 3 2.1. Упис... 3 2.2. Упис држављана Републике Србије који су средњу школу завршили у иностранству и страних студената... 3 2.3. Конкурс...

Више

На основу члана 201. став 7. тач. 20), 21), 28) и 32) Закона о планирању и изградњи ( Службени гласник РС, бр. 72/09, 81/09 исправка, 64/10 УС, 24/11,

На основу члана 201. став 7. тач. 20), 21), 28) и 32) Закона о планирању и изградњи ( Службени гласник РС, бр. 72/09, 81/09 исправка, 64/10 УС, 24/11, На основу члана 201. став 7. тач. 20), 21), 28) и 32) Закона о планирању и изградњи ( Службени гласник РС, бр. 72/09, 81/09 исправка, 64/10 УС, 24/11, 121/12, 42/13 УС, 50/13 УС, 98/13 УС, 132/14, 145/14,

Више

На основу члана 53. Закона о високом образовању (Сл. гласник РС 76/05, 97/08, 44/2010) и члана 18. Статута Технолошког факултета у Лесковцу, Савет Фак

На основу члана 53. Закона о високом образовању (Сл. гласник РС 76/05, 97/08, 44/2010) и члана 18. Статута Технолошког факултета у Лесковцу, Савет Фак На основу члана 53. Закона о високом образовању (Сл. гласник РС 76/05, 97/08, 44/2010) и члана 18. Статута Технолошког факултета у Лесковцу, Савет Факултета, на седницама одржаним 13.05.2013., 18.05.2015.

Више

МОДЕЛ ПОСЛОВНИКА О РАДУ САВЕТА РОДИТЕЉА

МОДЕЛ ПОСЛОВНИКА О РАДУ САВЕТА РОДИТЕЉА ОШ ''ЈОВАН СТЕРИЈА ПОПОВИЋ'', БЕОГРАД, ВОЈВОЂАНСКА 61 П О С Л О В Н И К О РАДУ САВЕТА РОДИТЕЉА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ЈОВАН СТЕРИЈА ПОПОВИЋ Београд, 2018.г. 1 Садржај I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ...3 II. РАД И ОДЛУЧИВАЊЕ

Више

ЗА ГРАЂАНЕ И ПРИВРЕДУ МОДЕЛ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА ИЗДАВАЊЕ ПОРЕСКОГ УВЕРЕЊА Област: Локална пореска администрација- изворна надлежност Ко покреће

ЗА ГРАЂАНЕ И ПРИВРЕДУ МОДЕЛ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА ИЗДАВАЊЕ ПОРЕСКОГ УВЕРЕЊА Област: Локална пореска администрација- изворна надлежност Ко покреће ЗА ГРАЂАНЕ И ПРИВРЕДУ МОДЕЛ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА ИЗДАВАЊЕ ПОРЕСКОГ УВЕРЕЊА Област: Локална пореска администрација- изворна надлежност Ко покреће поступак и начин покретања поступка Порески обвезник,

Више

На основу члана 65. став 1. и 5. Закона о високом образовању ( Службени гласник РС, број 88/2017, 27/ др. закон и 73/2018) и члана 46. став 1. т

На основу члана 65. став 1. и 5. Закона о високом образовању ( Службени гласник РС, број 88/2017, 27/ др. закон и 73/2018) и члана 46. став 1. т На основу члана 65. став 1. и 5. Закона о високом образовању ( Службени гласник РС, број 88/2017, 27/2018 - др. закон и 73/2018) и члана 46. став 1. тачка 48. Статута Универзитета у Нишу ( Гласник Универзитета

Више

Број: 05/ /14 Сарајево, године И З В Ј Е Ш Т А Ј о раду Независног одбора Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине као

Број: 05/ /14 Сарајево, године И З В Ј Е Ш Т А Ј о раду Независног одбора Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине као Број: 05/1-50-13-312-3-4/14 Сарајево, 23. 04. 2014. године И З В Ј Е Ш Т А Ј о раду Независног одбора Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине као независног тијела полицијске структуре Босне и Херцеговине

Више

Microsoft Word - 04 Pravilnik o postupku i uslovima izricanja mera i oduzimanju dozvole emiterima.doc

Microsoft Word - 04 Pravilnik o postupku i uslovima izricanja mera i oduzimanju dozvole emiterima.doc Савет Републичке радиодифузне агенције на основу члана 8 став 1 тачка 9, члана 18 став 8, члана 62 став 2 Закона о радиодифузији ( Службени гласник Републике Србије бр. 42/02, 97/04, 76/05, 79/05, 62/06

Више

Na osnovu člana 26 stav 4 Statuta Crnogorske akademije nauka i umjetnosti, Predsjedništvo CANU, na sjednici održanoj 24. maja godine, donijelo j

Na osnovu člana 26 stav 4 Statuta Crnogorske akademije nauka i umjetnosti, Predsjedništvo CANU, na sjednici održanoj 24. maja godine, donijelo j Na osnovu člana 26 stav 4 Statuta Crnogorske akademije nauka i umjetnosti, Predsjedništvo CANU, na sjednici održanoj 24. maja 2018. godine, donijelo je PRAVILNIK o radu odbora Crnogorske akademije nauka

Више

POKRAJINSKA SKUPŠTINSKA ODLUKA O OSNIVANJU FONDA "EVROPSKI POSLOVI" AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ("Sl. list AP Vojvodine", br. 13/2009 i 2/2010) I OP

POKRAJINSKA SKUPŠTINSKA ODLUKA O OSNIVANJU FONDA EVROPSKI POSLOVI AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE (Sl. list AP Vojvodine, br. 13/2009 i 2/2010) I OP POKRAJINSKA SKUPŠTINSKA ODLUKA O OSNIVANJU FONDA "EVROPSKI POSLOVI" AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ("Sl. list AP Vojvodine", br. 13/2009 i 2/2010) I OPŠTE ODREDBE Član 1 Radi praćenja, proučavanja i implementacije

Више

Статут Фондације На основу члана 33. став 4. Закона о задужбинама и фондацијама ( Службени гласник РС, број 88/2010), а у вези са Актом о оснивању фон

Статут Фондације На основу члана 33. став 4. Закона о задужбинама и фондацијама ( Службени гласник РС, број 88/2010), а у вези са Актом о оснивању фон Статут Фондације На основу члана 33. став 4. Закона о задужбинама и фондацијама ( Службени гласник РС, број 88/2010), а у вези са Актом о оснивању фондације Доцент др Милена Далмација овереним пред Основним

Више

Nacrt zakona o dopuni Zakona o pravosudnom ispitu u Republici Srpskoj

Nacrt zakona o dopuni Zakona o  pravosudnom ispitu u Republici Srpskoj REPUBLIKA SRPSKA VLADA NACRT ZAKON O DOPUNI ZAKONA O PRAVOSUDNOM ISPITU U REPUBLICI SRPSKOJ Banja Luka, maj 2019. godine Nacrt ZAKON O DOPUNI ZAKONA O PRAVOSUDNOM ISPITU U REPUBLICI SRPSKOJ Član 1. U Zakonu

Више

Microsoft Word - Pravilnik o upisu lica sa invaliditetom

Microsoft Word - Pravilnik o upisu lica sa invaliditetom На основу члана 43. став 1. тачка 29. Статута Универзитета у Београду ("Гласник Универзитета у Београду", број 201/18 и 207/19) и члана 30. Правилника о упису студената на студијске програме Универзитета

Више

AKCIONARSKO DRUŠTVO SREMPUT RUMA Broj: 1526 /2 Ruma: god. Na osnovu čl. 73 Statuta AD "Sremput" Ruma, Nadzorni odbor AD je na sednici održ

AKCIONARSKO DRUŠTVO SREMPUT RUMA Broj: 1526 /2 Ruma: god. Na osnovu čl. 73 Statuta AD Sremput Ruma, Nadzorni odbor AD je na sednici održ SREMPUT RUMA Broj: 1526 /2 Ruma: 17.05.2018. god. Na osnovu čl. 73 Statuta AD "Sremput" Ruma, Nadzorni odbor AD je na sednici održanoj dana 17.05.2018. godine, doneo sledeću O D L U K U SAZIVA SE redovna

Више

Preuzeto iz elektronske pravne baze Paragraf Lex BUDITE NA PRAVNOJ STRANI Ukoliko ovaj propis niste preuzeli sa Par

Preuzeto iz elektronske pravne baze Paragraf Lex BUDITE NA PRAVNOJ STRANI   Ukoliko ovaj propis niste preuzeli sa Par Preuzeto iz elektronske pravne baze Paragraf Lex BUDITE NA PRAVNOJ STRANI online@paragraf.rs www.paragraf.rs Ukoliko ovaj propis niste preuzeli sa Paragrafovog sajta ili niste sigurni da li je u pitanju

Више

UNIVERZITET U SARAJEVU PEDAGOŠKA AKADEMIJA SARAJEVO Skenderija 72, tel/fax: , E mail: I. OPĆE ODREDBE

UNIVERZITET U SARAJEVU PEDAGOŠKA AKADEMIJA SARAJEVO Skenderija 72, tel/fax: , E mail: I. OPĆE ODREDBE UNIVERZITET U SARAJEVU PEDAGOŠKA AKADEMIJA SARAJEVO Skenderija 72, tel/fax:214 606, E mail: padekanat@pa.unsa.ba,pakademija@pa.unsa.ba I. OPĆE ODREDBE P R A V I L N I K O DIPLOMSKOM RADU Član 1. Ovaj Pravilnik

Више

odluka_o_savjetu_za_saradnju_ls_sa_nvo

odluka_o_savjetu_za_saradnju_ls_sa_nvo Na osnovu člana 34. stav 1 tačka 2 i člana 125. stav 3 Statuta opštine Bijelo Polje Polje ( Sl.list RCG- opštinski propisi br. 25/04, 33/06 i Sl.list. CG -opštinski propisi br. 18/10), Skupština Opštine

Више

I

I ВИСОКА ПОЉОПРИВРЕДНО - ПРЕХРАМБЕНА ШКОЛА ВИСОКА ПОЉОПРИВРЕДНО-ПРЕХРАМБЕНА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА Ћирила и Методија 1, 18400 Прокупље, www.vpps.edu.rs БРОЈ: 561/2 ДАТУМ: 26.02.2018. ГОД. ПРОКУПЉЕ На основу

Више

Zakon o radio amaterizmu u RS

Zakon o radio amaterizmu u RS ZAKON O RADIO-AMATERIZMU U REPUBLICI SRPSKOJ 1 ( Službeni glasnik RS, br. 36/19) Član 1. Ovim zakonom uređuje se: status radio-amaterizma u Republici Srpskoj, obaveze, dužnosti i ovlašćenja Saveza radio-amatera

Више

Microsoft Word - PRAVILNIK o vrednovanju kvaliteta rada ustanova

Microsoft Word - PRAVILNIK o vrednovanju kvaliteta rada ustanova PRAVILNIK O VREDNOVANJU KVALITETA RADA USTANOVA ("Sl. glasnik RS", br. 9/2012) Sadržina Pravilnika Član 1 Ovim pravilnikom uređuju se organi i tela ustanove, postupci praćenja ostvarivanja programa obrazovanja

Више

Microsoft Word - Odluka o izmeni Statuta Opstine Vladicin Han

Microsoft Word - Odluka o izmeni Statuta Opstine Vladicin Han На основу члана 32. став 1. тачка 1. Закона о локалној самоуправи (Сл. Гласник РС, број 129/07) и члана 41. став 1. тачка 1. и члана 138. Статута Општине Владичин Хан (Сл. Гласник Пчиоњског округа, број

Више

УДРУЖЕОЕ СТРУЧНИХ РАДНИКА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ПРАВИЛНИК о додели Републичких награда за доприносе у унапређењу социјалне заштите Републике Србије за орга

УДРУЖЕОЕ СТРУЧНИХ РАДНИКА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ПРАВИЛНИК о додели Републичких награда за доприносе у унапређењу социјалне заштите Републике Србије за орга УДРУЖЕОЕ СТРУЧНИХ РАДНИКА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ПРАВИЛНИК о додели Републичких награда за доприносе у унапређењу социјалне заштите Републике Србије за организације и појединце БЕПГРАД, НПВЕМБАР 2012.год. На

Више