PROGRAM RADA KOJI PREMA ZAKONU O ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI I DRUGIM ZAKONSKIM PROPISIMA HRVATSKI ZAVOD ZA MEDICINU RADA PROVODI Z

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "PROGRAM RADA KOJI PREMA ZAKONU O ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI I DRUGIM ZAKONSKIM PROPISIMA HRVATSKI ZAVOD ZA MEDICINU RADA PROVODI Z"

Транскрипт

1 KLASA: /16-01/01 URBROJ: Zagreb, 19. prosinca REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO ZDRAVSTVA na pažnju ministra prof. dr. sc. Milana Kujundžića, dr. med ZAGREB, Ksaver 200a PREDMET: Preventivni program Hrvatskog zavoda za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu u području zaštite zdravlja i sigurnosti na radu za godinu Poštovani gospodine ministre, Dostavljam Vam Program rada i aktivnosti te troškove koji iz njih proizlaze, a koje Hrvatski zavod za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu (HZZZSR) treba provoditi tijekom godine za potrebe Republike Hrvatske slijedom Strategije Vlade Republike Hrvatske, Strategije Ministarstva zdravstva i Strategije HZZZSR-a, a sukladno odredbama Zakona o zdravstvenoj zaštiti, Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju, Zakona o obveznom zdravstvenom nadzoru radnika profesionalno izloženih azbestu, Zakona o zaštiti na radu i Zakon o uvjetima za stjecanje prava na starosnu mirovinu radnika profesionalno izloženih azbestu, podzakonskih propisa koji proizlaze iz navedenih zakona, te Plana i prograna mjera specifične zdravstvene zaštite. Za svaku je djelatnost iskazana novčana vrijednost te ukupna suma s prikazom zakonskog temelja za provođenje djelatnosti. Djelatnost HZZZSR-a temeljena je i na Konvenciji o službama medicine rada i Konvenciji o sigurnom radnom okruženju koje je Republika Hrvatska ratificirala s Međunarodnom organizacijom rada, Zakonu o zdravstvenoj zaštiti i Zakonu o zaštiti na radu. Programom rada za godinu obuhvaćeni su i zadaci koji su za HZZZSR propisani donošenjem pravilnika i drugih provedbenih propisa iz radnog zakonodavstva, odnosno koji se odnose na propise nastale nakon usklađivanja hrvatskog zakonodavstva s pravnim stečevinama Europske unije. S poštovanjem, RAVNATELJICA prim. dr. sc. Marija Zavalić, dr. med.

2 ZAKONSKA PODLOGA PONUĐENIH DJELATNOSTI Hrvatski zavod za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu (HZZZSR) je zdravstvena ustanova za obavljanje stručnih i znanstvenoistraživačkih zdravstvenih djelatnosti iz okvira medicine rada i sigurnosti na radu - Zakon o zdravstvenoj zaštiti (NN 150/08, 71/10, 139/10, 22/11, 84/11, 154/11, 12/12, 35/12, 70/12, 144/12, 82/13, 159/13, 22/14, 154/14 i 70/16). Jedna od osnovnih djelatnosti je utvrđivanje i provođenje postupaka za prevenciju profesionalnih bolesti i stanja i ozljeda na radu te predlaganje i davanje stručnih mišljenja na propise koji omogućuju učinkovito praćenje i provođenje mjera specifične zdravstvene zaštite radno aktivne i radno sposobne populacije u Republici Hrvatskoj. Zdravstvena djelatnost obuhvaća: preventivne i specifične mjere radi sprječavanja nastanka profesionalnih bolesti i bolesti vezanih uz rad te ozljeda na radu, statistiku iz područja zdravstvene zaštite radnika, analizu učestalosti profesionalnih bolesti, analizu ozljeda na radu, metode zdravstvenog prosvjećivanja, a sve u svrhu poboljšanja radnih uvjeta i sprječavanja nastanka bolesti i ozljeda kojima je radno mjesto osnovni ili jedan od uzroka. Prema Zakonu o zdravstvenoj zaštiti preventivna uloga medicine rada HZZZSR-a temelji se velikim dijelom i na statističkoj analizi pobola i uzroka pobola proizašlih iz rada. Stoga je područje zdravstvene zaštite radnika i očuvanja radne sposobnosti, osobito preventivna uloga medicine rada i sigurnost na radu na svim razinama, jedna od temeljnih djelatnosti HZZZSR-a. Osim rutinskih statističkih istraživanja HZZZSR vodi Registre profesionalnih bolesti i analizira uzroke i posljedice ovih bolesti na preostalu radnu sposobnost radnika. HZZZSR vodi i evidencije podataka o radnicima izloženim pojedinim štetnostima, opasnostima i naporima na radnom mjestu kada to nalažu propisi. Sukladno Zakonu o radiološkoj i nuklearnoj sigurnosti (NN 141/13 i 39/15) i Pravilnika o zdravstvenim uvjetima izloženih radnika i osoba koje se obučavaju za rad s izvorima ionizirajućeg zračenja (NN 80/13), u nadležnosti HZZZSR je vođenje evidencije podataka o radnicima izloženim ionizirajućem zračenju u onom dijelu koji se odnosi na zdravstvenu sposobnost izloženih izvorima ionizirajućeg zračenja, rezultate prethodnih i periodičkih pregleda radnika koji rade u izloženosti ionizirajućem zračenju te razloge zbog kojih je radnik eventualno dobio zabranu rada s izvorima ionizirajućeg zračenja. Na osnovi podataka iz Registara i Evidencija podataka, HZZZSR će analizirati zdravstveno stanje radnika, uzroke eventualne zdravstvene nesposobnosti za rad na tim radnim mjestima te predlagati Ministrastvu zdravlja mjere koje je potrebno provoditi za sprječavanje nastanka nesposobnosti za rad na tim radnim mjestima. U djelatnosti HZZZSR-a je vođenje Evidencije podataka o osobama koje rade kao pomorci u tvrtkama u Republici Hrvatskoj, HZZZSR će, sukladno Pravilniku o utvrđivanju uvjeta zdravstvene sposobnosti članova posade pomorskih brodova, brodica i jahti ( NN 93/07 i 107/14) i Pravilniku o utvrđivanju uvjeta zdravstvene sposobnosti članova posade pomorskih brodova i brodova unutarnje plovidbe (NN 111/02) analizirati dobivene podatke za godinu i Ministarstvu zdravlja podastrijeti rezultate o ukupnom broju pregledanih te o broju onih u kojih je ustanovljena nesposobnost za rad. HZZZSR je dužan koordinirati i stručno nadzirati sve ordinacije medicine rada koje provode specifičnu zdravstvenu djelatnost na području Republike Hrvatske. Za djelotvorno obavljanje spomenutog nadzora neophodno je da HZZZSR vodi Registar svih zdravstvenih ustanova i ordinacija medicine rada koje obavljaju specifičnu zdravstvenu zaštitu radnika, uključujući i uspostavljanje razvidnosti onih ordinacija medicine rada koje imaju posebna odobrenja. Samo je ovakvim pristupom moguće dobiti točne podatke o broju specijalističkih ordinacija medicine rada koje imaju posebna odobrenja, o njihovoj teritorijalnoj rasprostranjenosti i napraviti realnu procjenu potreba za edukacijom novih specijalista medicine rada i sporta. 2

3 Kao krovna ustanova u području zaštite zdravlja i sigurnosti na radu u Republici Hrvatskoj, HZZZSR oblikuje doktrine, standarde i metode rada pri ocjenjivanju zdravstvene sposobnosti i praćenju zdravstvenog stanja radnika, te doktrine i standarde pri ocjenjivanju uvjeta rada. HZZZSR prati stanje sigurnosti na radu, istražuje rizike glede ozljeda na radu i profesionalnih bolesti, daje preporuke za njihovo uklanjanje ili smanjenje te provodi statistička istraživanja i osmišljava preventivne mjere u zaštiti na radu i njihovo provođenje. Iz navedenog proizlazi strateška zadaća HZZZSR-a, a to je informiranje i educiranje svih dionika u sustavu zaštite zdravlja i sigurnosti na radu o utjecaju štetnosti radnog mjesta na zdravlje radnika putem internetske stranice, e-novina, e-upita, edukativnih tiskanih materijala, provođenjem stručnih tečajeva, seminara i radionica za specijaliste medicine rada, stručnjake zaštite na radu i ostale dionike u sutavu čime se potiče primjena dobre prakse, te izravno komuniciranje sa svim dionicima u sustavu. Hrvatski zavod za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu na osnovi trenutno važećih propisa Ministarstvu zdravstva dostavlja Program rada iz područja zaštite zdravlja i sigurnosti na radu za koji Ministarstvo zdravstva osigurava sredstva iz proračuna Republike Hrvatske: 1. Registar profesionalnih bolesti 2. Registar radnika oboljelih od bolesti izazvanih azbestom 3. Evidencija ozljeda na radu i ubodnih incidenata a) Evidencija ozljeda na radu b) Evidencija ubodnih incidenata 4. Evidencija podataka o zdravstvenom nadzoru specifičnih grupacija radnika u RH, a) Evidencija podataka o radnicima izloženim ionizirajućem zračenju, evidencija tvrtki u kojima su radnici izloženi zračenju b) Evidencija podataka o radnicima članovima posade pomorskih brodova i brodova unutarnje plovidbe, zaposlenih kod pravnih subjekata u Republici Hrvatskoj c) Evidencija podataka o radnicima koji rade kao čuvari ili zaštitari u privatnoj zaštiti d) Evidencija podataka o radnicima koji pri radu drže i nose oružje 5. Praćenje izloženosti specifičnih grupacija radnika u Republici Hrvatskoj a) Evidencija i analiza podataka o radnicima i poslodavcima koji rade s karcinogenim i mutagenim tvarima b) Evidencija i analiza podataka o radnicima i ustanovama u kojima su radnici izloženi citostaticima 6. Statistička analiza uzroka profesionalnih bolesti i predlaganje mjera prevencije i smanjenja broja profesionalnih bolesti 7. Statistička analiza uzroka i predlaganje mjera prevencije za radnike oboljele od bolesti izazvanih azbestom 8. Statistička analiza ozljeda na radu i ubodnih incidenata, te predlaganje mjera prevencije a) Statistička analiza ozljeda na radu b) Statistička analiza ubodnih incidenata 3

4 9. Statističke analize uzroka bolesti kod specifičnih grupacija radnika i predlaganje mjera prevencije a) Statistička analiza podataka o radnicima izloženim ionizirajućem zračenju, evidencija tvrtki u kojima su radnici izloženi zračenju b) Statistička analiza podataka o radnicima članovima posade pomorskih brodova i brodova unutarnje plovidbe, zaposlenih kod pravnih subjekata u Republici Hrvatskoj c) Statistička analiza podataka o radnicima koji rade kao čuvari ili zaštitari u privatnoj zaštiti d) Statistička analiza podataka o radnicima koji pri radu drže i nose oružje 10. Evidencija podataka o ordinacijama i specijalistima medicine rada i stručnjacima zaštite na radu a) Evidencija ordinacija i specijalista medicine rada b) Evidencija stručnjaka zaštite na radu 11. Informiranje stručne i opće javnosti, 12. Edukacija stručne i opće javnosti 13. Koordiniranje i stručni nadzor ordinacija medicine rada na području Republike Hrvatske 14. Aktivno sudjelovanje u nacionalnim i EU projektima, programima i kampanjama 15. Pružanje stručne pomoći u izradi strateških dokumenata, zdravstvenog i radnog zakonodavstva te zakona i provedbenih propisa kojima se uređuje zaštita zdravlja radno aktivnog stanovništva 16. Davanje stručnih mišljenja iz područja zdravstvene zaštite radnika, na traženje Ministarstva zdravlja i Ministarstva rada i mirovinskog sustava, 17. Oblikovanje doktrina i standarda te metoda rada u području zaštite zdravlja i sigurnosti na radu a) Povjerenstva i radne skupine b) Sudjelovanje u radu europskih i međunarodnih udruženja c) EU Koordinacija d) Letci, posteri, smjernice, predlaganje dobre prakse 4

5 1. Registar profesionalnih bolesti Naziv baze podataka Svrha prikupljanja podataka Kratak opis sadržaja podataka Izvor i metoda prikupljanja podataka Relevantni nacionalni propisi Usklađenost s EU i međunarodnom regulativom Registar profesionalnih bolesti Učestalost, vrsta i uzrok nastanka profesionalnih bolesti su dobri pokazatelji prisutnosti štetnosti i napora u radnim procesima. Zato je prikupljanje podataka o profesionalnim bolestima dobar temelj za osmišljavanje i planiranje preventivnih mjera za zaštitu zdravlja na radu. Opširni podaci o profesionalnim bolesti, uključujući podatke o: - radniku: dob, spol, zanimanje, staž na radnom mjestu koje je uzrok bolesti - poslodavcu: djelatnost - bolesti: vrsta, uzrok nastanka Podaci se prikupljaju iz Prijava profesionalnih bolesti, koje se dostavljaju Hrvatskom zavodu za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu zbog stručnog mišljenja od strane Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje Svi radnici kod kojih je priznata profesionalna bolest - Zakon o listi profesionalnih bolesti (NN 162/98, 107/07) - Zakon o zdravstvenoj zaštiti (NN 150/08, 155/09, 71/10, 139/10, 22/11, 84/11, 154/11, 12/12, 70/12, 144/12, 82/13, 159/13, 154/14, 70/16) - Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju (NN 80/13, 137/13) - Pravilnik o pravima, uvjetima i načinu ostvarivanja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja u slučaju ozljede na radu i profesionalne bolesti (NN 75/14, 154/14, 79/15, 139/15, 105/16) Usklađeno s: - Međunarodna klasifikacija bolesti i srodnih zdravstvenih problema, X revizija (MKB-10) - WHO - International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems ICD-10 in Occupational Health - Commission Recommendation 2003/670/EC concerning the European Schedule of Occupational Diseases - European Occupational Diseases Statistics (EODS) 5

6 2. Registar radnika oboljelih od bolesti izazvanih azbestom Naziv baze podataka Svrha prikupljanja podataka Kratak opis sadržaja podataka Izvor i metoda prikupljanja podataka Relevantni nacionalni propisi Usklađenost s EU i međunarodnom regulativom Registar radnika oboljelih od bolesti izazvanih azbestom Bolesti uzrokovane azbestom su pokazatelj dugogodišnje izloženosti azbestu. Prema međunarodnim stavovima i obvezi koju je Republika Hrvatska prihvatila, oboljele od bolesti izazvanih azbestom potrebno je utvrditi, registrirati i pratiti njihovo zdravstveno stanje. Podaci o radnicima oboljelima od bolesti izazvanih azbestom obuhvaćaju podatke o osobama kojima je priznata profesionalna bolest izazvana azbestom. Ti podaci uključuju opće podatke o radniku/osobi, poslodavcu odgovornom za nastanak bolesti i vrsti bolesti izazvane azbestom. Podaci se prikupljaju iz Prijava profesionalnih bolesti, koje se dostavljaju HZZZSR-u zbog ostvarivanja prava na zdravstvenu zaštitu iz obveznog zdravstvenog osiguranja te prava iz mirovinskog osiguranja. Svi radnici/osobe kojima je priznata profesionalna bolest izazvana azbestom. - Zakon o listi profesionalnih bolesti (NN 162/98, 107/07) - Zakon o zdravstvenoj zaštiti (NN 150/08, 155/09, 71/10, 139/10, 22/11, 84/11, 154/11, 12/12, 70/12, 144/12, 82/13, 159/13, 154/14, 70/16) - Zakon o obveznom zdravstvenom nadzoru radnika profesionalno izloženih azbestu (NN 79/07, NN 139/10 - Pravilnik o zaštiti radnika od rizika zbog izlaganja azbestu (NN 40/07) - Pravilnik o uvjetima i načinu praćenja zdravstvenog stanja, dijagnostičkim postupcima kod sumnje na postojanje profesionalnih bolesti uzrokovanih azbestom te mjerilima za priznavanje profesionalne bolesti uzrokovane azbestom (NN134/08) Usklađeno s: - Međunarodna klasifikacija bolesti i srodnih zdravstvenih problema, X revizija (MKB-10) - WHO, International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems ICD-10 in Occupational Health - Commission Recommendation 2003/670/EC concerning the European schedule of occupational 6

7 diseases - European Occupational Diseases Statistics (EODS) - ILO, R194 List of Occupational Diseases Recommendation, ILO, C162 Asbestos Convention,

8 3. Evidencija ozljeda na radu i ubodnih incidenata 3a) Evidencija ozljeda na radu Naziv aktivnosti Svrha prikupljanja podataka Kratak opis sadržaja podataka Izvor i metoda prikupljanja podataka Relevantni nacionalni propisi Usklađenost s EU i međunarodnom regulativom Evidencija ozljeda na radu Podaci o broju ozljeda na radu i okolnostima u kojima je došlo do ozljede na radu pokazuju prisutnost opasnosti na radnim mjestima i stanje zaštite na radu. Kontinuirano praćenje ozljeda na radu je pokazatelj primjene preventivnih mjera radi unaprijeđenja zaštite zdravlja i sigurnosti na radu, odnosno sprječavanja ozljeda na radu. Podaci o ozljedama na radu uključuju podatke o: - radniku (spol, starost, zanimanje, državljanstvo, vrsta ugovora o radu, osposobljenost za rad na siguran način) - poslodavcu (NKD poslodavca, lokacija na kojoj se dogodila ozljeda, broj zaposlenih na lokaciji) - poslu (posao koji je radnik radio u trenutku ozljede, koliko dugo je radio na poslu na kojem je ozlijeđen, da li je ozlijeđen u redovitom, produženom ili izvanrednom radu, da li su primijenjena osnovna pravila zaštite na radu, da li su primijenjena posebna pravila zaštite na radu) - ozljedi (vrijeme ozljede, gdje se ozljeda dogodila, vrsta ozljede, prostor u kojem se ozljeda dogodila, radni proces pri kojem se dogodila, poremećaj koji je doveo do ozljede, način nastanka ozljede, materijalno sredstvo koje korišteno u vrijeme ozljede) Podaci iz Tiskanice OR - Prijava ozljede na radu. HZZO dostavlja elektronskim putem HZZZSR-u jednom mjesečno tablicu sa svim podacima iz tiskanice o svim ozljedama na radu koje su se dogodile i prijavljene su HZZO-u za taj mjesec. Svaki radnik kojem je ispunjena Priajva o ozljedi na radu. Zakon o zaštiti na radu, Pravilnik o evidencijama, ispravama, izvještajima i knjizi nadzora iz područja zaštite na radu, ESAW Evropska statistika o ozljedama na radu ILO Statistika ozljeda na radu Međunarodne organizacije rada 8

9 3b) Evidencija ubodnih incidenata Naziv aktivnosti Svrha prikupljanja podataka Kratak opis sadržaja podataka Izvor i metoda prikupljanja podataka Relevantni nacionalni propisi Usklađenost s EU i međunarodnom regulativom Evidencija ubodnih incidenata Direktiva Vijeća 2010/32/EU od 10. svibnja godine o provođenju Okvirnog sporazuma o sprječavanju ozljeda oštrim predmetima u bolničkom sektoru i zdravstvu uvedena je u zakonodavtsvo Republike Hrvatske putem Pravilnika o načinu provođenja mjera zaštite radi sprječavanja nastanka ozljeda oštrim predmetima, koji utvrđuje obvezu poslodavca da o svakoj ozljedi oštrim predmetom obavijesti HZZZSR. Prikupljeni podaci služe za planiranje i osmišljavanje mjera za prevenciju ubodnih incidenata na nacionalnoj razini i za ostvarivanje prava na temelju posljedica ubodnih incidenata na individualnoj razini. Podaci o ubodnim incidentima uključuju podatke o: - poslodavcu - radniku: spol, dob, radni staž, zanimanje, područje rada - incidentu: vrijeme, mjesto, vrsta, predmet kojim je izazvan, posljedična ozljeda, primjena zaštitnih sredstava Prilog I Pravilnika o načinu provođenja mjera zaštite radi sprječavanja nastanka ozljeda oštrim predmetima poslodavac dostavlja elektroničkim putem ili redovnom poštom HZZZSR-u. Svaki radnik koji je doživio ubodni incident i pokrenuo postupak prijavljivanja. Pravilnik o načinu provođenja mjera zaštite radi sprječavanja nastanka ozljeda oštrim predmetima (NN 84/13) Usklađeno s Direktivom Vijeća 2010/32/EU od 10. svibnja o provođenju Okvirnog sporazuma o sprječavanju ozljeda oštrim predmetima u bolničkom sektoru i zdravstvu koji su sklopili HOSPEEM i EPSU 9

10 4. Evidencija podataka o zdravstvenom nadzoru specifičnih grupacija radnika u Republici Hrvatskoj 4a) Evidencija podataka o radnicima izloženim ionizirajućem zračenju, evidencija tvrtki u kojima su radnici izloženi zračenju Naziv evidencije Evidencija podataka o radnicima koji su izloženi ionizirajućem zračenju Svrha prikupljanja podataka Praćenje i pokazatelji zdravstvenog stanja radnika izloženih ionizirajućem zračenju Izvor i metoda prikupljanja Navedene podatke ordinacije medicine rada ili podataka zdravstvene ustanove koje obavljaju djelatnost medicine rada dostavljaju svaki mjesec HZZZSR-u Kratak opis sadržaja podataka Podaci o radnicama koji su pregledani sukladno Pravilniku o zdravstvenim uvjetima izloženih radnika i osoba koje se obučavaju za rad s izvorima ionizirajućeg zračenja (NN 80/13) Svaki radnik izložen ionizirajućem zračenju koji prema Pravilniku podliježe pregledu Relevantni nacionalni propisi Pravilniku o zdravstvenim uvjetima izloženih radnika i osoba koje se obučavaju za rad s izvorima ionizirajućeg zračenja (NN 80/13) za sve radnike koji rade sa izvorima ionizirajućeg zraćenja Relevantni međunarodni propisi Međunarodna klasifikacija bolesti i srodnih zdravstvenih problema, deseta revizija (MKB-10) Usklađenost s EU i Direktiva Vijeća 2013/59/EURATOM međunarodnom regulativom/ smjernicama 10

11 4b) Evidencija podataka o radnicima članovima posade pomorskih brodova i brodova unutarnje plovidbe zaposlenih kod pravnih subjekata u Republici Hrvatskoj Naziv evidencije Svrha prikupljanja podataka Kratak opis sadržaja podataka Izvor i metoda prikupljanja podataka Svrha prikupljanja podataka Evidencija podataka o radnicima zaposlenim na radnim mjestima članova posade pomorskih brodova i brodova unutarnje plovidbe zaposlenih kod pravnih subjekata u RH Pokazatelji zdravstvenog stanja posade pomorskih brodova i brodova unutarnje plovidbe Podaci o liječniku koji je izvršio pregled, vrsti pregleda (prethodni, redoviti, nadzorni), pregledanim radnicima (dob, spol, vrsta poslova na brodu, podaci o radnoj sposobnosti, razlog ogranićenja, vrsta ograničenja), mjestu pregleda. Specijalističke ordinacije/zdravstvene ustanove koje imaju odobrenje za pregled posade pomorskih brodova i brodova unutarnje plovidbe. Grupirani podaci iz pojedine ordinacije /zdravstvene ustanove dostavljaju se HZZZSR-u Sve osobe koje obavljaju poslove članova posade pomorskih brodova, brodica i jahti i članova posade pomorskih brodova i brodova unutarnje plovidbe. Pokazatelji zdravstvenog stanja posade pomorskih brodova i brodova unutarnje plovidbe Relevantni nacionalni propisi Pomorski zakonik (NN 181/04, 56/13) Pravilnik o utvrđivanju uvjeta zdravstvene sposobnosti članova posade plovila unutarnje plovidbe (NN 4/16) Pravilnik o utvrđivanju uvjeta zdravstvene sposobnosti članova posade pomorskih brodova, brodica i jahti (93/07) Relevantni međunarodni propisi Međunarodna klasifikacija bolesti i srodnih zdravstvenih problema, deseta revizija (MKB-10) Usklađenost s EU i međunarodnom regulativom Direktiva Vijeća 2009/13/EZ Konvencija o radu pomoraca broj

12 4c) Evidencija podataka o radnicima koji rade kao čuvari ili zaštitari u privatnoj zaštiti Naziv baze podataka Svrha prikupljanja podataka Izvori metoda prikupljanja podataka Kratak opis sadržaja podataka Relevantni nacionalni propisi Evidencija podataka o osobama koje su podvrgnute zdravstvenom pregledu i dobile ocjenu zdravstvene sposobnosti čuvara i zaštitara Pokazatelji zdravstvenog stanja posade pomorskih brodova i brodova unutarnje plovidbe Specijalističke ordinacije/zdravstvene ustanove koje imaju odobrenje za pregled čuvara i zaštitara dostavljaju podatke HZZZSR-u Podaci o liječniku koji je izvršio pregled, vrsti pregleda (prethodni, redoviti, nadzorni), pregledanim radnicima (dob, spol, vrsta poslova, podaci o radnoj sposobnosti, razlog ograničenja, vrsta ograničenja), mjestu pregleda. Sve osobe koje obavljaju poslove sukladno Pravilniku Pravilnik o načinu utvrđivanja opće i posebne zdravstvene spsosbnosti čuvara i zaštitara u privatnoj zaštiti (NN 38/04, 106/04, 16/11) Relevantni međunarodni propisi Međunarodna klasifikacija bolesti i srodnih zdravstvenih problema, deseta revizija (MKB-10) 12

13 4d) Evidencija podataka o radnicima koji pri radu drže i nose oružje Naziv baze podataka Svrha prikupljanja podataka Izvori metoda prikupljanja podataka Kratak opis sadržaja podataka Evidencija podataka o osobama koje su podvrgnute zdravstvenom pregledu i dobile ocjenu zdravstvene sposobnosti za držanje i nošenje oružja Pokazatelji zdravstvenog stanja posade pomorskih brodova i brodova unutarnje plovidbe Specijalističke ordinacije/zdravstvene ustanove koje imaju odobrenje za pregled čuvara i zaštitara dostavljaju podatke HZZZSR-u Podaci o liječniku koji je izvršio pregled, vrsti pregleda (prethodni, redoviti, nadzorni), pregledanim radnicima (dob, spol, vrsta poslova, podaci o radnoj sposobnosti, razlog ograničenja, vrsta ograničenja), mjestu pregleda. Sve osobe koje obavljaju poslove sukladno Pravilniku c) mjesečno: do 10. u slijedećem mjesecu d) godišnje: do 31. ožujka slijedeće godine Relevantni nacionalni propisi Pravilnik o zdravstvenim pregledima za utvrđivanje zdravstvene sposobnosti za držanje i nošenje oružja (NN 22/13) Relevantni međunarodni propisi EU Direktiva 2008/51/EZ Međunarodna klasifikacija bolesti i srodnih zdravstvenih problema, deseta revizija (MKB-10) 13

14 5. Praćenje izloženosti specifičnih grupacija radnika u Republici Hrvatskoj 5a) Evidencija podataka o radnicima i poslodavcima koji rade s karcinogenim i mutagenim tvarima Naziv evidencije Svrha prikupljanja podataka Kratak opis sadržaja podataka Izvor i metoda prikupljanja podataka Relevantni nacionalni propisi Usklađenost s EU i međunarodnom regulativom Evidencija podataka o radnicima i tvrtkama u kojima radnici rade s karcinogenim i mutagenim tvarima Dobivanje pokazatelja o broju radnika koji su izloženi karcinogenima i/ili mutagenima u Republici Hrvatskoj. Popis tvrtki koje koriste karcinogene i mutagene. Podaci o broju radnika izloženih karcinogenima i/ili mutagenima uključuje podatke o: - radniku (spol, starost, zanimanje, posao na kojem je izložen K-M tvarima) - poslodavcu (naziv i sjedište te lokacija poslodavca na kojoj koristi te tvari, NKD poslodavaca), - karcinogenima i mutagenima (tvar kojoj je radnik izložen, način izloženosti, vrijeme izloženosti, količina proizvedene ili korištene tvari kod poslodavca, izmjerene koncentracije tih tvari na radnom mjestu, da li je moguća zamjenan ) Obavijesti poslodavaca Hrvatskom zavodu za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu sukladno Pravilniku o zaštiti radnika od rizika zbog izloženosti karcinogenima i/ili mutagenima. Obvezene podatke poslodavac je dužan dostaviti prije početka korištenja tih tvari odnosno nakon promjena u procesu rada. Svaki poslodavac koji u proizvodnji ili primjeni koristi karcinogene i/ili mutagene. Pravilnik o zaštiti radnika od rizika zbog izloženosti karcinogenima i mutagenima (NN 91/15) Usklađeno s Direktivom 2004/37/EZ o zaštiti radnika od rizika vezanih uz izloženost karcinogenim i mutagenim tvarima na radu i s Direktivom 2014/27/EU o razvrstavanju, označivanju i pakiranju tvari i smjesa 14

15 5b) Evidencija i analiza podataka o radnicima i ustanovama u kojima su radnici izloženi citostaticima Naziv evidencije Svrha prikupljanja podataka Kratak opis sadržaja podataka Izvor i metoda prikupljanja podataka Relevantni nacionalni propisi Usklađenost s EU i međunarodnom regulativom Evidencija i analiza podataka o radnicima i ustanovama u kojima su radnici izloženi citostaticima Dobivanje pokazatelja o broju ustanova u kojima se rukuje citostaticima i broju radnika koji su izloženi citostaticima u Republici Hrvatskoj. Podaci o ustanovi u kojoj se rukuje izloženih citostaticima uključujući podatke o: - ustanovi (naziv, adresa te lokacija poslodavca na kojoj koristi te tvari, NKD poslodavaca) - ukupnom broju zaposlenih, broj radnika koji rade u direktnoj izloženosti citostaticima - broju i vrsti pripravaka - kontakt osobi (ime i prezime, kontakt broj telefona i ) Podaci o broju radnika izloženih citostaticima uključujući podatke o: - radniku (ime i prezime, dob, spol, ukupan radni staž, zanimanje, poslovi pri kojima je radnik izložen citostaticima, priroda izloženosti, trajanje izloženosti i prekidi, OZO koju koristi, zdravstveni nadzor, uvjerenja o radnoj sposobnosti) - poslu (ljekarna ili odjel, protokoli) - citostatiku (tvar kojoj je radnik izložen, količina proizvedene ili korištene tvari kod poslodavca, izmjerene koncentracije tih tvari na radnom mjestu, je li moguća zamjena) Obavijesti poslodavaca Hrvatskom zavodu za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu sukladno Uredbi o radu s citostaticima. Obvezne podatke poslodavac je dužan dostaviti prije početka korištenja tih tvari odnosno nakon promjena u procesu rada. Svaka zdravstvena ustanova i radnik koji je izložen citostaticima Naredba o načinu rukovanja lijekovima koji sadrže citotoksične supstancije (NN 30/91) Usklađeno s Direktivom 2004/37/EZ o zaštiti radnika od rizika vezanih uz izloženost karcinogenim i mutagenim tvarima na radu 15

16 6. Statistička analiza uzroka profesionalnih bolesti i predlaganje mjera prevencije i smanjenja broja profesionalnih bolesti Naziv aktivnosti Svrha aktivnosti Kratak opis aktivnosti Izvor i metoda rada Relevantni nacionalni propisi Usklađenost s EU i međunarodnom regulativom Statistička analiza uzroka profesionalnih bolesti i predlaganje mjera prevencije i smanjenja broja profesionalnih bolesti Rezultati analize podataka o profesionalnim bolestima ukazuju na prisutnost štetnosti i napora u pojedinim gospodarstvenim djelatnostima i na nepovoljne i štetne radne uvjete koji izazivaju oštećenja zdravlja i posljedična smanjenja radne sposobnosti radnika. Detaljna analiza podataka o profesionalnim bolesti, uključujući: - podatke o bolesti: vrsta, uzrok nastanka bolesti, stopa oboljelih/ radnika u gospodarstvenoj grani, - preventivne mjere koje je potrebno poduzeti za smanjenje broja pojedinih profesionalnih bolesti Registar profesionalnih bolesti Svi radnici kod kojih je priznata profesionalna bolest - Zakon o listi profesionalnih bolesti (NN 162/98, 107/07) - Zakon o zdravstvenoj zaštiti (NN 150/08, 155/09, 71/10, 139/10, 22/11, 84/11, 154/11, 12/12, 70/12, 144/12, 82/13, 159/13, 154/14, 70/16) Usklađeno s: - Međunarodna klasifikacija bolesti i srodnih zdravstvenih problema, X revizija (MKB-10) - WHO - International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems ICD-10 in Occupational Health - Commission Recommendation 2003/670/EC concerning the European Schedule of Occupational Diseases - European Occupational Diseases Statistics (EODS) 16

17 7. Statistička analiza uzroka i predlaganje mjera prevencije za radnike oboljele od bolesti izazvanih azbestom Naziv aktivnosti Svrha aktivnosti Kratak opis aktivnosti Izvor i metoda Relevantni nacionalni propisi Statistička analiza i predlaganje mjera prevencije za radnike oboljele od bolesti izazvanih azbestom Analiza učestalosti pojedinih bolesti izazvanih azbestom, mjere specifične zdarvstvene zaštitu za sekundarnu prevenciju daljnjeg razvoja bolesti Opširni podaci o pojedinim profesionalnim bolestima izazvanih azbestom, uključujući podatke o: - Tvrtki u kojoj je oboljeli radio - bolesti: vrsta, stopa oboljelih/ radnika u privrednoj grani, - preventivne mjere koje je potrebno poduzeti za smanjenje broja pojedinih profesionalnih bolesti izazvanih azbestom Registar radnika oboljelih od bolesti izazvanih azbestom Sve osobe kod kojih je dijagnosticirana i priznata profesionalna bolest izazvana azbestom od strane HZZZSR-u i obveznog zdravstvenog osiguranja - Zakon o listi profesionalnih bolesti (NN 162/98, 107/07) - Zakon o obveznom zdravstvenom nadzoru radnika profesionalno izloženih azbestu (NN 79/07) - Pravilnik o zaštiti radnika od rizika zbog izlaganja azbestu (NN 40/07) - Pravilnik o uvjetima i načinu praćenja zdravstvenog stanja, dijagnostičkim postupcima kod sumnje na postojanje profesionalnih bolesti uzrokovanih azbestom te mjerilima za priznavanje profesionalne bolesti uzrokovane azbestom (NN 134/08) 17

18 8. Statistička analiza ozljeda na radu i ubodnih incidenata, te predlaganje mjera za smanjenje broja ozljeda na radu 8a) Statistička analiza ozljeda na radu Naziv aktivnosti Svrha aktivnosti Kratak opis aktivnosti Izvor i metoda Relevantni nacionalni propisi Usklađenost s EU i međunarodnom regulativom Statistička analiza ozljeda na radu Ozljede na radu su rezultat prisutnih povećani opasnosti na radnom mjestu i pokazatelj provođenja mjera zaštite na rad. Analiza podataka o njihovoj učestalosti i okolnostima u kojima je došlo do ozljede na radu je temelj na kojemu se mogu planirati i provoditi preventivne mjere radi sprječavanja ozljeda na radu. Detaljna analiza podataka o ozljedama na radu uključuje analizu podataka o: - radniku (spol; starost, zanimanje, državljanstvo, vrsta ugovora o radu, osposobljenost za rad na siguran način) - poslodavcu (NKD poslodavca, lokacija na kojoj se dogodila ozljeda, broj zaposlenih na lokaciji) - poslu (posao koji je radnik radio u trenutku ozljede, koliko dugo je radio na poslu na kojem je ozlijeđen, da li je ozlijeđen u redovitom, produženom ili izvanrednom radu, da li su primijenjena osnovna pravila zaštite na radu, da li su primijenjena posebna pravila zaštite na radu - ozljedi (vrijeme ozljede, gdje se ozljeda dogodila, vrsta ozljede, prostor u kojem se ozljeda dogodila, radni proces pri kojem se dogodila, poremećaj koji je doveo do ozljede, način nastanka ozljede i materijalna sredstva korištena u vrijeme ozljeđivanja) Evidencija ozljeda na radu izvor HZZO Svaki radnik kojem je ispunjena Priajva o ozljedi na radu. Zakon o zaštiti na radu, Pravilnik o evidencijama, ispravama, izvještajima i knjizi nadzora iz područja zaštite na radu, ESAW Evropska statistika o ozljedama na radu ILO Statistika ozljeda na radu Međunarodne organizacije rada 18

19 8b) Statistička analiza ubodnih incidenata Naziv aktivnosti Svrha aktivnosti Kratak opis aktivnosti Izvor i metoda rada Relevantni nacionalni propisi Usklađenost s EU i međunarodnom regulativom Statistička analiza ubodnih incidenata Rezultati analize podataka o ubodnim incidentima služe za planiranje i osmišljavanje mjera za prevenciju ubodnih incidenata na nacionalnoj razini. Detaljna analiza podataka o ubodnim incidentima uključuje: - analizu podataka o poslodavcu, ozljeđenom radniku, uzroku i ostalim karakteristikama incidenta - preventivne mjere koje je potrebno poduzeti za smanjenje broja ubodnih incidenata Evidencija o ubodnim incidentima Svaki radnik koji je doživio ubodni incident i pokrenuo postupak prijavljivanja. Pravilnik o načinu provođenja mjera zaštite radi sprječavanja nastanka ozljeda oštrim predmetima (NN 84/13) Usklađeno s Direktivom Vijeća 2010/32/EU od 10. svibnja o provođenju Okvirnog sporazuma o sprječavanju ozljeda oštrim predmetima u bolničkom sektoru i zdravstvu koji su sklopili HOSPEEM i EPSU. 19

20 9. Statistička analiza uzroka bolesti kod specifičnih grupacija radnika i predlaganje mjera prevencije 9a) Statistička analiza uzroka bolesti kod radnika izloženih ionizirajućem zračenju i predlaganje mjera prevencije Naziv aktivnosti Statistička analiza i predlaganje mjera prevencije za radnike koji su izloženi ionizirajućem zračenju Svrha aktivnosti Praćenje zdravstvenog stanja radnika izloženih ionizirajućem zračenju Kratak opis aktivnosti Pravilnik o zdravstvenim uvjetima izloženih radnika i osoba koje se obučavaju za rad s izvorima ionizirajućeg zračenja (NN 80/13) Izvor i metoda Podaci koje dostavljaju ordinacije medicine rada i/ili zdravstvene ustanove koje obavljaju djelatnost medicine rada Hrvatskom zavodu za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu mjesečno Svaki radnik izložen ionizirajućem zračenju koji prema pravilniku podliježe pregledu Svrha prikupljanja podataka Pokazatelji zdravstvenog stanja radnika izloženih ionizirajućem zračenju Relevantni nacionalni propisi Pravilniku o zdravstvenim uvjetima izloženih radnika i osoba koje se obučavaju za rad s izvorima ionizirajućeg zračenja (NN 80/13) Relevantni međunarodni propisi Međunarodna klasifikacija bolesti i srodnih Usklađenost s EU i međunarodnom regulativom/ smjernicama zdravstvenih problema, deseta revizija (MKB-10) Direktiva Vijeća 2013/59/EURATOM 20

21 9b) Statistička analiza uzroka bolesti kod radnika članova posade pomorskih brodova i brodova unutarnje plovidbe, zaposlenih kod pravnih osoba u Republici Hrvatskoj i predlaganje mjera prevencije Naziv aktivnosti Svrha aktivnosti Kratak opis aktivnosti Izvor i metoda Statistička analiza uzroka bolesti kod radnika članova posade pomorskih brodova i brodova unutarnje plovidbe, zaposlenih kod pravnih radnika u Republici Hrvatskoj i predlaganje mjera prevencije Statistička analiza i predlaganje mjera prevencije za radnike Podaci o radnicima (dob, spol, vrsta poslova na brodu, podaci o radnoj sposobnosti, razlog ograničenja, vrsta ograničenja), bolest koja uzrokuje ograničenje Podaci dostavljeni od strane specijalističkih ordinacija i zdravstvenih ustanova koje imaju djelatnost medicine rada sa odobrenjem Ministarstva zdravstva za obavljanje pregleda posade pomorskih brodova i brodova unutarnje plovidbe Svi pomorci zaposleni kod hrvatskih poslodavaca Relevantni nacionalni propisi Pravilnik o utvrđivanju uvjeta zdravstvene sposobnosti članova posade plovila unutarnje plovidbe (NN 4/16) Pravilnik o utvrđivanju uvjeta zdravstvene sposobnosti članova posade pomorskih brodova, brodica i jahti (NN 93/07) Relevantni međunarodni propisi Međunarodna klasifikacija bolesti i srodnih zdravstvenih problema, deseta revizija (MKB-10) Usklađenost s EU i međunarodnom regulativom/smjernicama Direktiva Vijeća 2009/13/EZ Konvencija o radu pomoraca broj

22 9c) Statistička analiza uzroka nesposobnosti radnika koji rade kao čuvari ili zaštitari u privatnoj zaštitu i predlaganje mjera prevencije Naziv aktivnosti Svrha aktivnosti Kratak opis aktivnosti Statistička analiza uzroka nesposobnosti radnika koji rade kao čuvari ili zaštitari u privatnoj zaštitu i predlaganje mjera prevencije Pokazatelji zdravstvenog stanja posade pomorskih brodova i brodova unutarnje plovidbe i mjere za sprječavanje pobola Podaci o liječniku koji je izvršio pregled, podaci o pregledanim radnicima (dob, spol, podaci o radnoj sposobnosti, podaci o pobolu. Izvori metoda Podaci koje dostavljaju specijalističke ordinacije/zdravstvene ustanove koje imaju odobrenje za pregled čuvara i zaštitara, Hrvatskom zavodu za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu Sve osobe koje obavljaju poslove sukladno Pravilniku Relevantni nacionalni propisi Zakon o privatnoj zaštiti (NN 68/03, 31/10,139/10) Pravilnik o utvrđivanju opće i posebne zdravstvene sposobnosti čuvara i zaštitara u privatnoj zaštiti (NN 38/04, 106/04, 16/11) Relevantni međunarodni propisi Međunarodna klasifikacija bolesti i srodnih zdravstvenih problema, deseta revizija (MKB-10) 22

23 9d) Statistička analiza uzroka nesposobnosti radnika koji pri radu drže i nose oružje Naziv aktivnosti Statistička analiza uzroka nesposobnosti radnika koji pri radu drže i nose oružje Svrha aktivnosti Pokazatelji zdravstvenog stanja posade pomorskih brodova i brodova unutarnje plovidbe i mjere za sprječavanje pobola Kratak opis aktivnosti Podaci o liječniku koji je izvršio pregled, podaci o pregledanim radnicima (dob, spol, podaci o radnoj sposobnosti, podaci o pobolu. Izvori metoda Podaci koje dostavljaju specijalističke ordinacije/zdravstvene ustanove koje imaju odobrenje za pregled čuvara i zaštitara, Hrvatskom zavodu za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu Sve osobe koje obavljaju poslove sukladno Pravilniku c) mjesečno: do 10. u slijedećem mjesecu d) godišnje: do 31. ožujka slijedeće godine Relevantni nacionalni propisi Pravilnik o zdravstvenim pregledima za utvrđivanje zdravstvene sposobnosti za držanje i nošenje oružja (NN 22/13) Relevantni međunarodni propisi Direktiva 2008/51/EZ Međunarodna klasifikacija bolesti i srodnih zdravstvenih problema, deseta revizija (MKB-10) 23

24 10. Evidencija podataka o ordinacijama i specijalistima medicine rada i stručnjacima zaštite na radu 10a) Evidencija ordinacija i specijalista medicine rada Naziv evidencije Svrha prikupljanja podataka Kratak opis sadržaja podataka Izvor i metoda prikupljanja podataka Relevantni nacionalni propisi Evidencija ordinacija i specijalista medicine rada Evidencija ordinacija medicine rada daje uvid u stanje organizacije medicine rada na nacionalnoj razini. Također omogućuje procjenu mogućnosti pružanja zdravstvene zaštite vezane uz rad radno aktivnom pučanstvu, što predstavlja temelj za planiranja na području zaštite zdravlja na radu. Podaci obuhvaćaju: - broj i teritorijalnu raspoređenost ordinacija medicine rada u Republici Hrvatskoj, - vrstu ordinacija s obzirom na vlasništvo i organizacijsku strukturu, - broj i ime zaposlenih specijalista medicine rada/nositelja privatnih ordinacija - kontaktne podatke ordinacija i specijalista, - posebna ovlaštenja/odobrenja za zdravstvene preglede pojedinih grupacija radnika a) podaci dobiveni od Ministarstva zdravstva nakon davanja odobrenja za posebna ovlaštenja ordinacijama medicine rada b) podaci prikupljeni tijekom stručnog nadzora Sve ordinacije medicine rada koje imaju odobrenje za obavljanje djelatnosti medicine rada od strane Ministarstva zdravstva - Zakon o zdravstvenoj zaštiti 24

25 10b) Evidencija stručnjaka zaštite na radu Naziv evidencije Svrha prikupljanja podataka Kratak opis sadržaja podataka Izvor i metoda prikupljanja podataka Relevantni nacionalni propisi Evidencija stručnjaka zaštite na radu Pokazatelj o broju radnika koji kod poslodavca obavljaju poslove zaštite na radu, o djelatnosti poslodavaca kod kojeg rade, o njihovoj stručnoj i dodatnoj kvalifikaciji za obavljanje tih poslova, o potrebi organiziranja dopunskog stručnog osposobljavanja stručnjaka zaštite na radu. Podaci o stručnjacima za zaštitu na radu uključuju podatke o: - osobi (ime prezime, stručna sprema, na koji način je stekao status stručnjaka za zaštitu na radu) - poslodavcu (naziv i adresa sjedišta, NKD poslodavca, broj zaposlenih) - Stručnjaci zaštite na radu putem upitnika koji se nalazi na internetskoj stranici HZZZSR-a Svi radnici koji su stekli status stručnjaka za zaštitu na radu. Zakon o zaštiti na radu Pravilnik o osposobljavanju iz zaštite na radu i polaganju stručnog ispita (NN 112/14 ) 25

26 11. Informiranje stručne i opće javnosti Naziv aktivnosti Svrha aktivnosti Kratak opis aktivnosti Izvor i metoda rada Relevantni nacionalni propisi Informiranje stručne i opće javnosti Jedan od strateških ciljeva HZZZSR-a je kontinuirano i primjereno informiranje svih dionika u sustavu zaštite zdravlja i sigurnosti na radu sa svrhom podizanja svijesti i unapređenja u primjeni mjera zaštite zdravlja radnika. Ova aktivnost obuhvaća: a) pružanje informacija putem internetske stranice, uz stalno održavanje i unapređivanje stranice te osiguravanje novih i ažurnih informacija, b) izradu e-novina kao sažetka važnih informacija u elektroničkom obliku, upućenih osobama i tvrtkama zainteresiranima za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu, c) praćenje i ažurno odgovaranje na telefonske i e-upite stručne i opće javnosti, d) komunikaciju s medijima (TV, radio, stručni časopisi) Relevatni podaci u području zaštite zdravlja i sigurnosti na radu osiguravaju se prikupljanjem i analizom stručnih i znanstvenih publikacija, internetskih stranica i dokumenata u području zaštite zdravlja i sigurnosti na radu. Svi sudionici u zaštiti zdravlja na radu, uključujući poslodavce, radnike i stručnjake u zaštiti zdravlja na radu, ali isto tako i druge stručnjake, medije i opću javnost. Zakon o zdravstvenoj zaštiti (NN 150/08, 155/09, 71/10, 139/10, 22/11, 84/11, 154/11, 12/12, 70/12, 144/12, 82/13, 159/13, 154/14, 70/16) 26

27 12. Edukacija stručne i opće javnosti Naziv aktivnosti Svrha aktivnosti Kratak opis aktivnosti Izvor i metoda rada Relevantni nacionalni propisi Edukacija stručne i opće javnosti Primjereno znanje je preduvjet dobrog razumijevanja i aktivnog djelovanja u pojedinim područjima. To se odnosi i na preventivne akcije i mjere zaštite zdravlja radnika. Zato HZZZSR provodi edukaciju sa svrhom podizanja znanja i kompetencija svih dionika u sustavu zaštite zdravlja i sigurnosti na radu. Ova aktivnost obuhvaća: a) Edukativne aktivnosti u organizaciji HZZZSR-a Stručni seminari: - Rad na otvorenom u uvjetima niskih temperatura - Rad na otvorenom u uvjetima visokih temperatura - Ruke su vaš najvažniji alat - Osobna zaštitna oprema za zaštitu tijela - Osobna zaštitna oprema za zaštitu nogu i stopala - Osobna zaštitna oprema za zaštitu glave, vrata, očiju i lica - Osobna zaštitna oprema za zaštitu dišnih puteva - Osobna zaštitna oprema za zaštitu od pada s visine i u dubinu - Izazov: Stres na radu - Prevencijom psihosocijalnih rizika do zdravog radnog mjesta - Rukovanje s citostaticima - Novo zakonodavstvo i metode procjene rizika statodinamičkih napora - Rad s kemikalijama - Siguran rad u poljoprivredi - Istraživanje nesreća i nezgoda na radu - Ekonomika zaštite na radu - Tečajevi iz pomorske medicine i zaštite zdravlja od ionizirajućeg zračenja za specijaliste medicine rada i sporta b) Aktivno sudjelovanje u edukativnim aktivnostima u organizaciji drugih subjekata c) Prisustvovanje na edukativnim i stručnim aktivnostima d) Educiranje doktora medicine na specijalističkom usavršavanju iz medicine rada i sporta Relevatni podaci u području zaštite zdravlja i sigurnosti na radu osiguravaju se prikupljanjem i analizom stručnih i znanstvenih publikacija, internetskih stranica i dokumenata u području zaštite zdravlja i sigurnosti na radu. Svi sudionici u zaštiti zdravlja na radu, uključujući poslodavce, radnike i stručnjake u zaštiti zdravlja na radu, ali isto tako i druge stručnjake, medije i svu opću javnost. c) mjesečno: do 10. u slijedećem mjesecu d) godišnje: do 31. ožujka slijedeće godine Zakon o zdravstvenoj zaštiti (NN 150/08, 155/09, 71/10, 139/10, 22/11, 84/11, 154/11, 12/12, 70/12, 144/12, 82/13, 159/13, 154/14, 70/16) 27

28 13. Koordiniranje i stručni nadzor ordinacija medicine rada na području Republike Hrvatske Temeljem članak 105. Zakona o zdravstvenoj zaštiti i Pravilnika o stručnom nadzoru Hrvatske liječničke komore, prema godišnjem planu redovitih nadzora HZZZSR provodi redoviti, a po potrebi izvanredni stručni nadzor nad radom specijalističkih ordinacija medicine rada. 14. Aktivno sudjelovanje u nacionalnim i EU projektima, programima i kampanjama U okviru preventivnog rada čiji je cilj zaštita i promicanje zdravlja, sprečavanje ozljeda i bolesti i očuvanje radne sposobnosti HZZZSR aktivno provodi projekte i sudjeluje u kampanjama na nacionalnoj i EU razini. Svrha ovih aktivnosti je unapređenje kvalitete rada u cijelom području zaštite zdravlja i sigurnosti na radu. Za godinu predviđeno je provođenje slijedećih projekata i kampanja: a) Projekt HZZZSR-a Primjena mjera i informiranost učenika o zaštiti na radu u srednjim strukovnim školama svrha je osvješćivanje rizika zanimanja i priprema učenika za ulazak u svijet rada. Od godine obuhvaćeno je ukupno 70 škola (29 škola tijekom godine), 10 zanimanja, 2661 učenik (1219 učenika tijekom godine), te je tijekom godine podijeljeno 1600 letaka Savjeti za mlade radnike, 200 letaka Ruke su vaš najvažniji alat i 34 mape sa po 10 dodatnih letaka dobre prakse za izobrazbu u zaštiti zdravlja i sigurnosti na radu. U godini planirano je obnavljanje aktivnosti iz projekta u svim strukovnim školama koje zatraže ponovno odvijanje aktivnosti za nove generacije učenika i za sva zanimanja koja su do sada obuhvaćena projektom. Također je planirano provođenje dodatnog istraživanja usmjerenog na znanje, iskustvo i potrebe profesora stručnih predmeta i voditelja praktične nastave s ciljem utvrđivanja načina i metoda učenja zaštite na radu za potrebe nastave i problema s kojima se profesori suočavaju te prijedloga za poboljšanje. Cilj istraživanja je pristup informacijama koje omogućuju cjelovit uvid u problematiku. Konačni zaključci mogu poslužiti kao podloga za izmjene kurikuluma i unapređenje segmanta zaštite na radu u obrazovnim programima srednjih strukovnih škola. b) Projekt HZZZSR-a Razvoj modela za istraživanje nesreća i incidenata na radu svrha je standardizacija specifičnih procesa u provođenju zaštite zdravlja i sigurnost na radu. Nakon završenog pilot projekta i korekcije modela na osnovi primjedbi dobivenih kroz provođenje pilot projekta, pristupit će se predstavljanju gotovog modela za istraživanje nesreća na radu i pripremi seminara za primjenu modela. c) Projekt HZZZSR-a Upravljanje stresom - Prisutnost i prevencija stresa na radnom mjestu - Svrha projekta je podizanje svijesti o psihosocijalnim rizicima u radnom okruženju i učinkovitim načinima upravljanja stresom na radu kako bi se doprinjelo stvaranju zdravih radnih mjesta te očuvanju zdravlja i dobrobiti radnika, a time i povećanju radne učinkovitosti organizacija. Planira se provođenje seminara među radnicima i poslodavcima, odnosno njihovim predstavnicima i ključnim osobama koje sudjeluju u procesu procjene psihosocijalnih rizika, kako bi bile educirane o psihosocijalnim rizicima, stresu na radu i dostupnim alatima za procjenu ove vrste rizika te, na temelju dobivenih rezultata procjene, u mogućnosti osmisliti preventivne 28

29 mjere za uklanjanje i smanjivanje psihosocijalnih rizika i učinkovito upravljanje stresom na radu. d) Projekt HZZZSR-a Rukovanje s citostaticima - Svrha projekta je izrada smjernice koja će, podizanjem razine znanja a time i svijesti o zaštiti pri radu s citostaticima, u praksi omogućiti postizanje jedinstvenih kriterija u rukovanju s citostaticima kako u svakodnevnom radu tako i u incidentnim situacijama. Nastavno na smjernice planira se organiziranje seminara čija je svrha edukacija radnika i stručnjaka za zaštitu na radu. e) COST (European Cooperation in Science and Technology) projekt ISCH COST Action TD1206 StanDerm svrha je razvoj i implementacija europskih standarda u prevenciji profesionalnih kožnih bolesti f) Projekt Procjena rizika kod malih poslodavaca u Republici Hrvatskoj: Primjena EU OSHA OiRA alata. Svrha projekta je izrada, prilagođavanje, evaluiranje i implementacija OiRA alata (EU OSHA On line risk assessment) za potrebe malih poslodavaca u RH. 29

30 15. Pružanje stručne pomoći u izradi strateških dokumenata, zdravstvenog i radnog zakonodavstva te zakona i provedbenih propisa kojima se uređuje zaštita zdravlja radno aktivnog stanovništva. Temeljem članka 105. Zakona o zdravstvenoj zaštiti HZZZSR daje stručna mišljenja temeljena na doktrini struke koja služe kao podloga pri izradi zdravstvenog i radnog zakonodavstva u dijelu koji se odnosi na zaštitu zdravlja i sigurnost na radu u Republici Hrvatskoj. U okviru navedenoga HZZZSR prati međunarodne propise i propise Europske unije kojima se uređuje zaštita zdravlja radno aktivne populacije i sigurnost radnika na radu. HZZZSR sudjeluje u izradi provedbenih propisa na traženje Ministarstva zdravstva i na traženje drugih tijela državne uprave. Temeljem Zakona o zdravstvenoj zaštiti Hrvatski zavod za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu planira, predlaže i provodi mjere za očuvanje i unapređemje zdravlja radnika. Hrvatski zavod za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu dužan je ministru nadležnom za zdravstvo predložiti Plan i programa mjera specifične zdravstvene zaštite. HZZZSR također sudjeluje po pozivu u izradi strateških planova i dokumenata u području svoje djelatnosti. 16. Davanje stručnih mišljenja na traženje Ministarstva zdravstva i Ministarstva rada i mirovinskog sustava Na traženje Ministarstva zdravlja HZZZSR daje stručna mišljenja po predstavkama koje pravne ili fizičke osobe upućuju Ministarstvu zdravlja i Ministarstvu rada i mirovinskog sustava iz područja zaštite zdravlja i sigurnosti na radu. Stručnjaci HZZZSR-a pojedinačno ili timski provode stručne analize, oblikuju stavove i daju stručna mišljenja o svekolikim aspektima zaštite zdravlja i sigurnosti na radu, uključujući doprinos u oblikovanju europske politike Zaštita zdravlja i sigurnost na radu, na traženje tijela državne i javne vlasti, te pravnih i fizičkih osoba. 17. Oblikovanje doktrina i standarda te metoda rada u području zaštite zdravlja i sigurnosti na radu Specijalisti medicine rada HZZZSR-a, članovi su Povjerenstva za medicinu rada Ministarstva zdravstva, te po pozivu sudjeluju u radu Povjerenstva koje se bavi rješavanjem formalno stručnih pitanja u području medicine rada. Specijalisti medicine rada HZZZSR-a, te drugi stručnjaci po pozivu kontinuirano sudjeluju u radu radnih skupina za potrebe Ministarstva zdravstva, Ministarstva rada i mirovinskog sustava i drugih državnih i javnih institucija. Radnici HZZZSR-a provode primjenjena istraživanja i slijedom dobivenih rezultata i osobnih stručnih kompetencija izrađuju smjernice dobre prakse, postere i letke kojima se predlaže dobra praksa i potiče podizanje kvalitete rada i ponašanja dionika u sustavu zaštite zdravlja i sigurnosti na radu. a) Povjerenstva i radne skupine Zajedno sa stručnim službama Ministarstva zdravstva, Ministarstva rada i mirovinskog sustava i drugih tijela državne uprave radnici HZZZSR-a sudjeluju u radu stručnih povjerenstava i radnih skupina koje osnivaju tijela državne uprave, stručna društva i drugi socijalni partneri. 30

PROGRAM RADA KOJI PREMA ZAKONU O ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI I DRUGIM ZAKONSKIM PROPISIMA HRVATSKI ZAVOD ZA MEDICINU RADA PROVODI Z

PROGRAM RADA KOJI PREMA ZAKONU O ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI I DRUGIM ZAKONSKIM PROPISIMA HRVATSKI ZAVOD ZA MEDICINU RADA PROVODI Z KLASA: 500-07/17-01/01 URBROJ: 381-02-01-17-1 Zagreb, 22. prosinca 2017. REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO ZDRAVSTVA na pažnju ministra prof. dr. sc. Milana Kujundžića, dr. med. 10 000 ZAGREB, Ksaver 200a

Више

FINAL-Pravilnik o sustavu osiguravanja kvalitete - SENAT lektorirano

FINAL-Pravilnik o sustavu osiguravanja kvalitete - SENAT lektorirano Na temelju članka 21. Statuta Sveučilišta u Zagrebu, a u skladu s člankom 18. stavcima 5. i 6. Zakona o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju (NN 45/09) Senat Sveučilišta u Zagrebu na

Више

HRVATSKI STRUKOVNI SINDIKAT MEDICINSKIH SESTARA - MEDICINSKIH TEHNIČARA POVJERENSTVO ZAŠTITE NA RADU 4.travanj, IZVJEŠĆE POVJERENSTVA ZAŠTITE NA

HRVATSKI STRUKOVNI SINDIKAT MEDICINSKIH SESTARA - MEDICINSKIH TEHNIČARA POVJERENSTVO ZAŠTITE NA RADU 4.travanj, IZVJEŠĆE POVJERENSTVA ZAŠTITE NA HRVATSKI STRUKOVNI SINDIKAT MEDICINSKIH SESTARA - MEDICINSKIH TEHNIČARA POVJERENSTVO ZAŠTITE NA RADU 4.travanj, 2012. IZVJEŠĆE POVJERENSTVA ZAŠTITE NA RADU 2007. - 2012. 3.srpnja 2007. konstituirano povjerenstvo

Више

Narodne novine, broj 70/10. i 93/14.) Napomena: Primjenjuje se u dijelu u kojem nije u suprotnosti sa Zakonom o radu (NN 93/14.) PRAVILNIK O POSLOVIMA

Narodne novine, broj 70/10. i 93/14.) Napomena: Primjenjuje se u dijelu u kojem nije u suprotnosti sa Zakonom o radu (NN 93/14.) PRAVILNIK O POSLOVIMA Narodne novine, broj 70/10. i 93/14.) Napomena: Primjenjuje se u dijelu u kojem nije u suprotnosti sa Zakonom o radu (NN 93/14.) PRAVILNIK O POSLOVIMA NA KOJIMA RADNIK MOŽE RADITI SAMO NAKON PRETHODNOG

Више

REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU Područni ured Varaždin IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ PROVJERI PROVEDBE DANIH PREPORUKA ZA REVIZIJU UČINKOVITOSTI R

REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU Područni ured Varaždin IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ PROVJERI PROVEDBE DANIH PREPORUKA ZA REVIZIJU UČINKOVITOSTI R REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU Područni ured Varaždin IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ PROVJERI PROVEDBE DANIH PREPORUKA ZA REVIZIJU UČINKOVITOSTI RADA NADZORNIH ODBORA TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U VLASNIŠTVU/SUVLASNIŠTVU

Више

Kontrolna lista za obilazak radnog mjesta Doktor medicine u bolnici KONTROLNA LISTA ZA OBILAZAK RADNOG MJESTA Svrha obilaska radnog mjesta je utvrditi

Kontrolna lista za obilazak radnog mjesta Doktor medicine u bolnici KONTROLNA LISTA ZA OBILAZAK RADNOG MJESTA Svrha obilaska radnog mjesta je utvrditi KONTROLNA LISTA ZA OBILAZAK RADNOG MJESTA Svrha obilaska radnog mjesta je utvrditi, ukloniti ili nadzirati štetne utjecaje na radnom mjestu. Kao pomoćno sredstvo za kontrolu i ocjenu radnog okoliša, uvjeta

Више

RED. BR. CILJ ROKOVI INDIKATOR POSTIZANJA CILJA ODGOVORNA OSOBA 1. Osigurati pristup pravima iz sustava socijalne skrbi svim građanima radi osiguravan

RED. BR. CILJ ROKOVI INDIKATOR POSTIZANJA CILJA ODGOVORNA OSOBA 1. Osigurati pristup pravima iz sustava socijalne skrbi svim građanima radi osiguravan RED. BR. CILJ ROKOVI INDIKATOR POSTIZANJA CILJA ODGOVORNA OSOBA 1. Osigurati pristup pravima iz sustava socijalne skrbi svim građanima radi osiguravanja osnovnih životnih potreba, u skladu s načelima socijalne

Више

Zagreb, 31. svibnja Klasa: /19/300 Ur.broj: I Predmet: Obavijest gospodarskim subjektima prije formalnog početka postupk

Zagreb, 31. svibnja Klasa: /19/300 Ur.broj: I Predmet: Obavijest gospodarskim subjektima prije formalnog početka postupk Zagreb, 31. svibnja 2019. Klasa: 100-930/19/300 Ur.broj: I52377-650-42-19-1 Predmet: Obavijest gospodarskim subjektima prije formalnog početka postupka javne nabave s ciljem prethodnog istraživanja tržišta

Више

Kontrolna lista za obilazak radnog mjesta Stomatološki tehničar KONTROLNA LISTA ZA OBILAZAK RADNOG MJESTA Svrha obilaska radnog mjesta je utvrditi, uk

Kontrolna lista za obilazak radnog mjesta Stomatološki tehničar KONTROLNA LISTA ZA OBILAZAK RADNOG MJESTA Svrha obilaska radnog mjesta je utvrditi, uk KONTROLNA LISTA ZA OBILAZAK RADNOG MJESTA Svrha obilaska radnog mjesta je utvrditi, ukloniti ili nadzirati štetne utjecaje na radnom mjestu. Kao pomoćno sredstvo za kontrolu i ocjenu radnog okoliša, uvjeta

Више

HRVATSKA KOMORA

HRVATSKA KOMORA HRVATSKA KOMORA MEDICINSKIH SESTARA Na temelju članka 15. i 26. Zakona o sestrinstvu ("Narodne novine" br. 121/03., 117/08 i 57/11),i članka 19. Statuta Hrvatske komore medicinskih sestara Vijeće Komore

Више

Microsoft Word - 3. KODEKS SAVJETOVANJA SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU U POSTUPCIMA DONOŠENJA ZAKONA, DRUGIH PROPISA I AKATA

Microsoft Word - 3. KODEKS SAVJETOVANJA SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU U POSTUPCIMA DONOŠENJA ZAKONA, DRUGIH PROPISA I AKATA VLADA REPUBLIKE HRVATSKE 3402 Na temelju članka 30. stavka 3. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 101/98, 15/2000, 117/2001, 199/2003, 30/2004 i 77/2009), Vlada Republike Hrvatske

Више

Aktualne izmjene i najave izmjena u propisima zaštite na radu Jere Gašperov, dipl. ing. stroj. načelnik Sektora za zaštitu na radu

Aktualne izmjene i najave izmjena u propisima zaštite na radu Jere Gašperov, dipl. ing. stroj. načelnik Sektora za zaštitu na radu Aktualne izmjene i najave izmjena u propisima zaštite na radu Jere Gašperov, dipl. ing. stroj. načelnik Sektora za zaštitu na radu Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti na radu (ZZR) N.N., br.

Више

Microsoft Word - POTREBNI DOKUMENTI ZA PRIJAVE I ODJAVE.DOC

Microsoft Word - POTREBNI DOKUMENTI ZA PRIJAVE I ODJAVE.DOC PRIJAVA I ODJAVA RADNIKA I POSLODAVCA KOD PRAVNE OSOBE KOD FIZIČKE OSOBE STRANO PREDSTAVNIŠTVO VELEPOSLANSTVO VOLONTERI PRAVNA OSOBA VOLONTERI FIZIČKA OSOBA PRIJAVA RADNI ODNOS TISKANICA T-2 ispunjena

Више

NAJČEŠĆE POSTAVLJENA PITANJA O UPISU U SREDNJE ŠKOLE 1) U koliko škola mogu predati prijavu za upis u I. razred srednje škole za šk. god /2015.?

NAJČEŠĆE POSTAVLJENA PITANJA O UPISU U SREDNJE ŠKOLE 1) U koliko škola mogu predati prijavu za upis u I. razred srednje škole za šk. god /2015.? NAJČEŠĆE POSTAVLJENA PITANJA O UPISU U SREDNJE ŠKOLE 1) U koliko škola mogu predati prijavu za upis u I. razred srednje škole za šk. god. 2014./2015.? U svakome upisnom roku kandidat se može prijaviti

Више

dfsdfsdfadfsvgf

dfsdfsdfadfsvgf Temeljem članka 53. stavka 3. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( Narodne novine, broj: 87/08. i 86/09.), članka 26. stavka 2. i članka 30. stavka 3. Zakona o strukovnom obrazovanju

Више

Tvrtka prijatelj zdravlja Sadržaj publikacije isključiva je odgovornost Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. Korisnik: Hrvats

Tvrtka prijatelj zdravlja  Sadržaj publikacije isključiva je odgovornost Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. Korisnik: Hrvats Tvrtka prijatelj zdravlja www.strukturnifondovi.hr Sadržaj publikacije isključiva je odgovornost Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. Korisnik: Hrvatski zavod za javno zdravstvo / Ukupan iznos projekta:

Више

Slide 1

Slide 1 Ovaj projekt financira EUROPSKA UNIJA IPA Komponenta IV - Razvoj ljudskih potencijala - Program Europske Unije za Hrvatsku Partner u projektu Samovrednovanje u srednjim strukovnim školama u Republici Hrvatskoj

Више

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU FAKULTET PROMETNIH ZNANOSTI PRAVILNIK O SUSTAVU OSIGURAVANJA KVALITETE FAKULTETA PROMETNIH ZNANOSTI SVEUČILIŠTA U ZAGREBU prosin

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU FAKULTET PROMETNIH ZNANOSTI PRAVILNIK O SUSTAVU OSIGURAVANJA KVALITETE FAKULTETA PROMETNIH ZNANOSTI SVEUČILIŠTA U ZAGREBU prosin SVEUČILIŠTE U ZAGREBU FAKULTET PROMETNIH ZNANOSTI PRAVILNIK O SUSTAVU OSIGURAVANJA KVALITETE FAKULTETA PROMETNIH ZNANOSTI SVEUČILIŠTA U ZAGREBU prosinac 2018. Na temelju članka 21. Statuta Sveučilišta

Више

Na temelju članka 82. stavka 7. Zakona o zaštiti na radu (»Narodne novine«, broj 71/2014) ministar nadležan za rad donosi PRAVILNIK O OVLAŠTENJIMA ZA

Na temelju članka 82. stavka 7. Zakona o zaštiti na radu (»Narodne novine«, broj 71/2014) ministar nadležan za rad donosi PRAVILNIK O OVLAŠTENJIMA ZA Na temelju članka 82. stavka 7. Zakona o zaštiti na radu (»Narodne novine«, broj 71/2014) ministar nadležan za rad donosi PRAVILNIK O OVLAŠTENJIMA ZA POSLOVE ZAŠTITE NA RADU (NN 112/14 i 84/15) I. OPĆE

Више

POJAŠNJENJE PRIMJENE ZAKONA O POREZNOM SAVJETNIŠTVU

POJAŠNJENJE PRIMJENE ZAKONA O POREZNOM SAVJETNIŠTVU POJAŠNJENJE PRIMJENE ZAKONA O POREZNOM SAVJETNIŠTVU Ovime se u nastavku pojašnjava primjena Zakona o poreznom savjetništvu ( Narodne novine, br.: 127/00, 76/13 i 115/16) kojeg su zadnje izmjene stupile

Више

PowerPointova predstavitev

PowerPointova predstavitev KONFERENCIJA ULOGA I ZNAČAJ STRUČNJAKA ZAŠTITE NA RADU DANAS I SUTRA Stalno stručno usavršavanje stručnjaka zaštite na radu - slovenski model (iskustvo) Zagreb, 28. 9. 2017 Janez Fabijan Predsjednik Komore

Више

Microsoft Word - program-rada.docx

Microsoft Word - program-rada.docx PROGRAM RADA I FINANCIJSKI PLAN GLAS-A ZA 2018. GODINU PROGRAM RADA GLAS-A ZA 2018. GODINU ORGANIZACIJSKI USTROJ Uz kontinuiranu koordinaciju i suradnju Središnjih tijela GLAS-a, cilj Stranke je osnivanje

Више

Microsoft Word - Dopuna_elaborat-posebne dopusnice za rad psihologa u palijativnoj skrbi

Microsoft Word - Dopuna_elaborat-posebne dopusnice za rad psihologa u palijativnoj skrbi HRVATSKA PSIHOLOŠKA KOMORA KLASA: 011-02/16-03/04 URBROJ: 251-375/01-01-16-2 Zagreb, 17. prosinca 2016. Na temelju članka 12. Statuta Hrvatske psihološke komore Skupština Hrvatske psihološke komore je

Више

Analiza stanja sustava civilne zaštite na području općine Ljubešćica za godinu

Analiza stanja sustava civilne zaštite na području općine Ljubešćica za godinu Smjernice za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite za razdoblje 2017. 2020. UVOD Zakonom o sustavu civilne zaštite ( Narodne novine broj 82/2015.) određeno je da sustav civilne zaštite obuhvaća

Више

Izvješće o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Izvršne agencije za inovacije i mreže za financijsku godinu s odgovorom Agencije

Izvješće o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Izvršne agencije za inovacije i mreže za financijsku godinu s odgovorom Agencije 1.12.2016. HR Službeni list Europske unije C 449/219 IZVJEŠĆE o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Izvršne agencije za inovacije i mreže za financijsku godinu 2015. s odgovorom Agencije (2016/C 449/41)

Више

Opća politika zaštite osobnih podataka u Elektrodi Zagreb d.d Verzija: 1.0

Opća politika zaštite osobnih podataka u Elektrodi Zagreb d.d Verzija: 1.0 u Elektrodi Zagreb d.d. 20.5.2018. Verzija: 1.0 Sadržaj 1 UVOD... 2 1.1 SVRHA DOKUMENTA... 2 1.2 PODRUČJE PRIMJENE... 2 2 OPĆA POLITIKA ZAŠTITE OSOBNIH PODATAKA... 2 3 TEMELJNA NAČELA... 2 4 SUSTAV ZAŠTITE

Више

% HRVATSKI SABOR KLASA: /19 01/07 URBROJ: Zagreb, 10. siječnja ZAST UPNlCAMA I ZASTUPNICIMA HRVATSKOGASABORA PREDSJEDNICAMA [ PRE

% HRVATSKI SABOR KLASA: /19 01/07 URBROJ: Zagreb, 10. siječnja ZAST UPNlCAMA I ZASTUPNICIMA HRVATSKOGASABORA PREDSJEDNICAMA [ PRE % HRVATSKI SABOR KLASA: 022-03/19 01/07 URBROJ: 65-19-02 Zagreb, 10. siječnja 2019. ZAST UPNlCAMA I ZASTUPNICIMA HRVATSKOGASABORA PREDSJEDNICAMA [ PREDSJEDNICIMA RADNIH TIJELA Na temelju članka 33. stavka

Више

ThoriumSoftware d.o.o. Izvrsni inženjeri koriste izvrstan alat! Mobile: +385 (0) Kontakt: Dario Ilija Rendulić

ThoriumSoftware d.o.o. Izvrsni inženjeri koriste izvrstan alat! Mobile: +385 (0) Kontakt: Dario Ilija Rendulić PRAVILNIK O KONTROLI ENERGETSKOG CERTIFIKATA ZGRADE I IZVJEŠĆA O REDOVITOM PREGLEDU SUSTAVA GRIJANJA I SUSTAVA HLAĐENJA ILI KLIMATIZACIJE U ZGRADI (NN 73/15, 09.07.2015) 1/13 I. OPĆE ODREDBE... 4 Članak

Више

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Obrazovanje inženjera sigurnosti i zaštite Lidija Brcković, mag.ing.cheming. Ozljede na radu godina 2012 2013 2014 2015 2016 Broj ozljeda na radu 15 718 13 988 13 785 16 013 16 235 - Broj zaposlenih cca

Више

Godišnje izvješće

Godišnje izvješće Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2018. godinu OPĆI PODACI U TIJELU JAVNE VLASTI Hrvatska poljoprivredna agencija Poljana Križevačka 185, 48260 Križevci Broj telefona: (+385

Више

Na temelju članka 45. stavka 5. Zakona o zaštiti na radu (»Narodne novine«, broj 71/14, 118/14 i 154/14), ministar nadležan za rad uz suglasnost minis

Na temelju članka 45. stavka 5. Zakona o zaštiti na radu (»Narodne novine«, broj 71/14, 118/14 i 154/14), ministar nadležan za rad uz suglasnost minis Na temelju članka 45. stavka 5. Zakona o zaštiti na radu (»Narodne novine«, broj 71/14, 118/14 i 154/14), ministar nadležan za rad uz suglasnost ministra nadležnog za zdravlje donosi PRAVILNIK O ISPITIVANJU

Више

PROJEKTI I PROGRAMI SAVEZA GLUHIH I NAGLUHIH GRADA ZAGREBA i PROJEKTI KOJI SU ODOBRENI I PROVEDENI U 2014: 1. PROGRAM: Institucionalna pod

PROJEKTI I PROGRAMI SAVEZA GLUHIH I NAGLUHIH GRADA ZAGREBA i PROJEKTI KOJI SU ODOBRENI I PROVEDENI U 2014: 1. PROGRAM: Institucionalna pod PROJEKTI I PROGRAMI SAVEZA GLUHIH I NAGLUHIH GRADA ZAGREBA 2014. i 2015. PROJEKTI KOJI SU ODOBRENI I PROVEDENI U 2014: 1. PROGRAM: Institucionalna podrška udrugama osoba s invaliditetom, Nacionalna zaklada

Више

Slide 1

Slide 1 Primjeri dobre prakse komuniciranja informacija o kvaliteti visokih učilišta sa zainteresiranom javnošću Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebu Povijest Fakulteta 97. obljetnica

Више

Microsoft Word - INFORMACIJE O KORIŠTENJU OSOBNIH PODATAKA MDC.docx

Microsoft Word - INFORMACIJE O KORIŠTENJU OSOBNIH PODATAKA MDC.docx INFORMACIJE O KORIŠTENJU OSOBNIH PODATAKA Muzejski dokumentacijski centar, Ilica 44, Zagreb 10 000, OIB: 28048960411, je javna ustanova u kulturi kojoj je osnivač Republika Hrvatska. MDC obavlja muzejsku

Више

Bioteka udruga za promicanje biologije i srodnih znanosti Kamenarka 28H, Zagreb 091/ , OIB: , IBAN: HR6723

Bioteka udruga za promicanje biologije i srodnih znanosti Kamenarka 28H, Zagreb 091/ , OIB: , IBAN: HR6723 Bioteka udruga za promicanje biologije i srodnih znanosti Kamenarka 28H, 10 001 Zagreb 091/2503-903, @bioteka.hr OIB: 55178657512, IBAN: HR6723400091110426699 Operativni plan djelovanja za 2016. godinu

Више

PROGRAM RADA

PROGRAM RADA Broj: 01-2014-62 Donji Miholjac, 15. travnja 2014. Temeljem utvrđenih CILJEVA MIHOLJAČKOG PODUZETNIČKOG CENTRA Lokalne razvojne agencije u 2014. g. 1. Kao relevantna agencija za pružanja konzultantskih

Више

Godišnji plan i program rada OŠ Bogumila Tonija školska godina 2014./15. ŠKOLSKI RAZVOJNI PLAN ŠKOLSKA GODINA 2014./2015. PRIORITETNO PODRUČJE UNAPRJE

Godišnji plan i program rada OŠ Bogumila Tonija školska godina 2014./15. ŠKOLSKI RAZVOJNI PLAN ŠKOLSKA GODINA 2014./2015. PRIORITETNO PODRUČJE UNAPRJE ŠKOLSKI RAZVOJNI PLAN ŠKOLSKA GODINA 2014./2015. PRIORITETNO PODRUČJE UNAPRJEĐENJA CILJEVI METODE I AKTIVNOSTI ZA OSTVARIVANJE CILJEVA NUŽNI RESURSI DATUM DO KOJEGA ĆE SE CILJ OSTVARITI OSOBE ODGOVORNE

Више

EUROPSKA KOMISIJA Strasbourg, COM(2016) 710 final ANNEX 2 PRILOG KOMUNIKACIJI KOMISIJE EUROPSKOM PARLAMENTU, VIJEĆU, EUROPSKOM GOSPODARSKO

EUROPSKA KOMISIJA Strasbourg, COM(2016) 710 final ANNEX 2 PRILOG KOMUNIKACIJI KOMISIJE EUROPSKOM PARLAMENTU, VIJEĆU, EUROPSKOM GOSPODARSKO EUROPSKA KOMISIJA Strasbourg, 25.10.2016. COM(2016) 710 final ANNEX 2 PRILOG KOMUNIKACIJI KOMISIJE EUROPSKOM PARLAMENTU, VIJEĆU, EUROPSKOM GOSPODARSKOM I SOCIJALNOM ODBORU I ODBORU REGIJA Program rada

Више

Safety experts The Netherlands

Safety experts The Netherlands Stručnjaci zaštite na radu u Nizozemskoj Nizozemski sustav 1 Poslodavci za obavljanje poslova zaštite na radu mogu koristiti usluge službi za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu Služba za zaštitu zdravlja

Више

Bilten br. 2 Bilten projekta Stand4INFO (Razvoj visokoobrazovnih standarda zanimanja, standarda kvalifikacija i studijskih programa na osnovama Hrvats

Bilten br. 2 Bilten projekta Stand4INFO (Razvoj visokoobrazovnih standarda zanimanja, standarda kvalifikacija i studijskih programa na osnovama Hrvats Poštovani čitatelji, predstavljamo vam drugi bilten ESF projekta Stand4INFO - Razvoj visokoobrazovnih standarda zanimanja, standarda kvalifikacija i studijskih programa na osnovama Hrvatskog kvalifikacijskog

Више

Zakon o evidencijama u oblasti rada

Zakon o evidencijama u oblasti rada Zakon o evidencijama u oblasti rada Zakon je objavljen u "Službenom listu SRJ", br. 46/96. Vidi: čl. 64. Ustavne povelje - SL SCG, 1/2003-1. Vidi: čl. 81. Zakona - RS, 101/2005-28. Vidi: čl. 110. Zakona

Више

66-Dodjela sredstava udrugama-pomorska baština

66-Dodjela sredstava udrugama-pomorska baština REPUBLIKA HRVATSKA ISTARSKA ŽUPANIJA Upravni odjel za održivi razvoj Odsjek za pomorstvo, promet i infrastrukturu Pazin, M.B. Rašana 2/4 tel.052/352-189, fax: 052/351-690 KLASA: 402-08/17-01/15 URBROJ:

Више

REmira' d.o.o. za reviziju ZAGREB, Mrazovićeva 9, Tel/Fax: 01/ IZVJEŠĆE O TRANSPARENTNOSTI za godinu Zagreb, 28

REmira' d.o.o. za reviziju ZAGREB, Mrazovićeva 9, Tel/Fax: 01/ IZVJEŠĆE O TRANSPARENTNOSTI za godinu Zagreb, 28 REmira' d.o.o. za reviziju ZAGREB, Mrazovićeva 9, Tel/Fax: 0/48-6-856 Email: remira@remira.hr IZVJEŠĆE O TRANSPARENTNOSTI za 206. godinu Zagreb, 28. ožujka 207.g. SADRŽAJ Stranica. Pravno-ustrojbeni oblik

Више

Microsoft Word - prik2012_uvod.doc

Microsoft Word - prik2012_uvod.doc ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO ISTARSKE ŽUPANIJE ISTITUTO DI SANITÀ PUBBLICA DELLA REGIONE ISTRIANA P U L A P O L A P O D A T C I O ZDRAVSTVENOM STANJU STANOVNIŠTVA I RADU ZDRAVSTVENE DJELATNOSTI U ISTARSKOJ

Више

SLUŽBENE NOVINE

SLUŽBENE NOVINE SLUŽBENE NOVINE OPĆINE PIĆAN GOD. XVII BROJ 6 PIĆAN, 16. PROSINCA 2015. LIST IZLAZI POVREMENO S A D R Ž A J AKTI VIJEĆA Stranica 1. Odluka o donošenju Dopuna Prostornog plana uređenja Općine Pićan. 2 AKTI

Више

Presentation name

Presentation name UKLJUČIVANJE MLADIH U NACIONALNE POLITIKE Kristina Kosor, TIM4PIN Mostar, 8. travnja 2016. SADRŽAJ 1. Europa 2020 2. Europske politike za mlade 3. Stanje u Republici Hrvatskoj 4. Stanje u BiH 5. Strukturirani

Више

Godišnji plan i program rada OŠ Bogumila Tonija školska godina 2015./16. ŠKOLSKI RAZVOJNI PLAN ŠKOLSKA GODINA 2015./2016. PRIORITETNO PODRUČJE UNAPRJE

Godišnji plan i program rada OŠ Bogumila Tonija školska godina 2015./16. ŠKOLSKI RAZVOJNI PLAN ŠKOLSKA GODINA 2015./2016. PRIORITETNO PODRUČJE UNAPRJE ŠKOLSKI RAZVOJNI PLAN ŠKOLSKA GODINA 2015./2016. PRIORITETNO PODRUČJE UNAPRJEĐENJA CILJEVI METODE I AKTIVNOSTI ZA OSTVARIVANJE CILJEVA NUŽNI RESURSI DATUM DO KOJEGA ĆE SE CILJ OSTVARITI OSOBE ODGOVORNE

Више

HRVATSKA KOMORA INŽENJERA STROJARSTVA Ulica grada Vukovara 271 CROATIAN CHAMBER OF MECHANICAL ENGINEERS Zagreb; HR MB: OIB:

HRVATSKA KOMORA INŽENJERA STROJARSTVA Ulica grada Vukovara 271 CROATIAN CHAMBER OF MECHANICAL ENGINEERS Zagreb; HR MB: OIB: HRVATSKA KOMORA INŽENJERA STROJARSTVA Ulica grada Vukovara 271 CROATIAN CHAMBER OF MECHANICAL ENGINEERS 10 000 Zagreb; HR MB: 2539071 OIB: 26023027358 T +385 1 7775-570 F +385 1 7775-574 www.hkis.hr; info@hkis.hr

Више

DJEČJI VRTIĆ IVANIĆ GRAD

DJEČJI VRTIĆ IVANIĆ GRAD REPUBLIKA HRVATSKA ISTARSKA ŽUPANIJA GRAD LABIN Gradonačelnik Klasa: 008-01/18-01/4 Urbroj: 2144/01-01-18-3 Labin, 17. rujna 2018. Na temelju Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka (NN

Више

NN indd

NN indd Članak 23. Tijela javnog sektoru dužna su kontinuirano unositi podatke o javnim registrima, a naročito prije uspostave novog registra te promjene registra. Unos podataka u Metaregistar Članak 24. (1) Tijela

Више

UPISI U 1. RAZRED SREDNJE ŠKOLE

UPISI U 1. RAZRED SREDNJE ŠKOLE Predavanje o E upisima za roditelje učenika 8.-ih razreda Pripremila: Lea Liović, pedagoginja 14. svibnja 2015. godine Dokumenti: - Prvi puta umjesto Odluke izlazi: Pravilnik o elementima i kriterijima

Више

Dodatak Službenom listu Europske unije Informacije i elektronički obrasci: Obavijest o nadmetanju Direktiva 2014/24/EU Odje

Dodatak Službenom listu Europske unije Informacije i elektronički obrasci:  Obavijest o nadmetanju Direktiva 2014/24/EU Odje Dodatak Službenom listu Europske unije Informacije i elektronički obrasci: http://simap.ted.europa.eu Obavijest o nadmetanju Direktiva 2014/24/EU Odjeljak I: Javni naručitelj I.1) Naziv i adrese 1 (molimo

Више

BIOTER d.o.o., BIOTER KONTROLA Križevačka ulica 30, HR Koprivnica Pravila za uporabu certifikacijskih simbola PR-02/7 Izdanje 2. Pravila su vlas

BIOTER d.o.o., BIOTER KONTROLA Križevačka ulica 30, HR Koprivnica Pravila za uporabu certifikacijskih simbola PR-02/7 Izdanje 2. Pravila su vlas Križevačka ulica 30, HR-48000 Koprivnica Pravila za uporabu certifikacijskih simbola PR-02/7 Izdanje 2. Pravila su vlasništvo tvrtke BIOTERd.o.o. Zabranjeno je svako neovlašteno umnožavanje bez odobrenja

Више

KLASA: /17-01/1 URBROJ: 521-GT Zagreb, 18. listopada Na temelju članka 61.a Zakona o državnim službenicima ( Narodne novine

KLASA: /17-01/1 URBROJ: 521-GT Zagreb, 18. listopada Na temelju članka 61.a Zakona o državnim službenicima ( Narodne novine KLASA: 112-06/17-01/1 URBROJ: 521-GT-01-02-01-17-10 Zagreb, 18. listopada 2017. Na temelju članka 61.a Zakona o državnim službenicima ( Narodne novine, broj: 92/05, 140/05, 142/06, 77/07, 107/07, 27/08,

Више

Microsoft Word - prik2013_uvod.doc

Microsoft Word - prik2013_uvod.doc ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO ISTARSKE ŽUPANIJE ISTITUTO DI SANITÀ PUBBLICA DELLA REGIONE ISTRIANA P U L A P O L A P O D A C I O ZDRAVSTVENOM STANJU STANOVNIŠTVA I RADU ZDRAVSTVENE DJELATNOSTI U ISTARSKOJ ŽUPANIJI

Више

Microsoft Word - Sn05.docx

Microsoft Word - Sn05.docx ISSN 1849-2398 Bakar, 11. siječnja 2016. Broj: 01/2016 Godina: 2016. SLUŽBENE NOVINE GRADA BAKRA Izdavač: Grad Bakar Uredništvo: Primorje 39, 51222 Bakar Glavni i odgovorni urednik: Tomislav Klarić Izlazi:

Више

Osnovna škola Matije Gupca Davorina Bazjanca 2 Zagreb, Hrvatska Tel: (01) Fax : (01) MB: OIB: E-M

Osnovna škola Matije Gupca Davorina Bazjanca 2 Zagreb, Hrvatska  Tel: (01) Fax : (01) MB: OIB: E-M Osnovna škola Matije Gupca Davorina Bazjanca 2 Zagreb, Hrvatska www.os-mgubec.hr Tel: (01) 3836 571 Fax : (01) 3649134 MB: 3273946 OIB:92120285716 E-MAIL: os-zagreb-066@skole.t-com.hr Klasa:602-02/12-01/01

Више

PROJEKT „ISTRA BEZ KARIJESA”

PROJEKT „ISTRA BEZ KARIJESA” ISTRA BEZ KARIJESA Projekt preventivne stomatologije Istarskih domova zdravlja Zagreb, 28.8.2019. Kristijan Dujmenović, dr.med.dent. Ante Ivančić dr.med. Davorka Rakić dipl. med. sestra Karijes Karijes

Више

REPUBLIKA HRVATSKA LIĈKO-SENJSKA ŢUPANIJA DOM ZDRAVLJA NOVALJA KLASA: /19-01/01 UR.BROJ : 2125/ Novalja, 02. siječnja godine Na

REPUBLIKA HRVATSKA LIĈKO-SENJSKA ŢUPANIJA DOM ZDRAVLJA NOVALJA KLASA: /19-01/01 UR.BROJ : 2125/ Novalja, 02. siječnja godine Na REPUBLIKA HRVATSKA LIĈKO-SENJSKA ŢUPANIJA DOM ZDRAVLJA NOVALJA KLASA: 035-01/19-01/01 UR.BROJ : 2125/72-01-19-1 Novalja, 02. siječnja 2019. godine Na temelju članka 2. i članka 18. stavka 3. Uredbe o uredskom

Више

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/ оd prosinca o utvrđivanju administrativnih i znanstvenih zahtjeva koji se od

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/ оd prosinca o utvrđivanju administrativnih i znanstvenih zahtjeva koji se od 30.12.2017. L 351/55 PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/2468 оd 20. prosinca 2017. o utvrđivanju administrativnih i znanstvenih zahtjeva koji se odnose na tradicionalnu hranu iz trećih zemalja u skladu

Више

Dodatak Službenom listu Europske unije Informacije i elektronički obrasci: Obavijest o nadmetanju Direktiva 2014/24/EU Odje

Dodatak Službenom listu Europske unije Informacije i elektronički obrasci:  Obavijest o nadmetanju Direktiva 2014/24/EU Odje Dodatak Službenom listu Europske unije Informacije i elektronički obrasci: http://simap.ted.europa.eu Obavijest o nadmetanju Direktiva 2014/24/EU Odjeljak I: Javni naručitelj I.1) Naziv i adrese 1 (molimo

Више

Microsoft Word - Pravilnik o zaštiti na radu

Microsoft Word - Pravilnik o zaštiti na radu NACIONALNI CENTAR ZA VANJSKO VREDNOVANJE OBRAZOVANJA PRAVILNIK O ZAŠTITI NA RADU Pravilnik o zaštiti na radu stranica 2 Pravilnik o zaštiti na radu SADRŽAJ I. UVODNE ODREDBE 3 II. ORGANIZACIJA UREĐIVANJA

Више

Godišnje izvješće

Godišnje izvješće Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2015. godinu OPĆI PODACI U TIJELU JAVNE VLASTI Gradska knjižnica i čitaonica Petrinja Matije Gupca 2, 44250 Petrinja Broj telefona: (+385

Више

(Microsoft Word - Operativni i strate\232ki ciljevi)

(Microsoft Word - Operativni i strate\232ki ciljevi) OPERATIVNI I STRATEŠKI CILJEVI Za definirane prioritetne skupine: Obitelj Mladi Djeca Stari i nemoćni Palijativna skrb 1 FOKUS GRUPA OBITELJ Uočeni problemi: 1. Nedostatak savjetovališta za obitelj i škole

Више

Na osnovu člana 16 stav 1 Statuta Ljekarske komore Crne Gore, Skupština Ljekarske komore Crne Gore, na sjednici održanoj 30. aprila godine, doni

Na osnovu člana 16 stav 1 Statuta Ljekarske komore Crne Gore, Skupština Ljekarske komore Crne Gore, na sjednici održanoj 30. aprila godine, doni Na osnovu člana 16 stav 1 Statuta Ljekarske komore Crne Gore, Skupština Ljekarske komore Crne Gore, na sjednici održanoj 30. aprila 2018. godine, donijela je PRAVILNIK O UPISU U LJEKARSKU KOMORU CRNE GORE

Више

Smjernice o mjerama za ograničavanje procikličnosti iznosa nadoknade za središnje druge ugovorne strane prema EMIR-u 15/04/2019 ESMA HR

Smjernice o mjerama za ograničavanje procikličnosti iznosa nadoknade za središnje druge ugovorne strane prema EMIR-u 15/04/2019 ESMA HR Smjernice o mjerama za ograničavanje procikličnosti iznosa nadoknade za središnje druge ugovorne strane prema EMIR-u 15/04/2019 ESMA70-151-1496 HR Sadržaj I. Područje primjene... 2 II. Zakonodavni referentni

Више

REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU Područni ured Zadar IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ PROVJERI PROVEDBE DANIH PREPORUKA ZA REVIZIJU UČINKOVITOSTI JAVN

REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU Područni ured Zadar IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ PROVJERI PROVEDBE DANIH PREPORUKA ZA REVIZIJU UČINKOVITOSTI JAVN REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU Područni ured Zadar IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ PROVJERI PROVEDBE DANIH PREPORUKA ZA REVIZIJU UČINKOVITOSTI JAVNE NABAVE U DRUŠTVU ZRAČNA LUKA ZADAR D.O.O. Zadar,

Више

Godišnje izvješće

Godišnje izvješće Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 216. godinu OPĆI PODACI U TIJELU JAVNE VLASTI Turistička zajednica Općine Brela Trg Alojzija Stepinca b.b., 21322 Brela Broj telefona: (+385

Више

Microsoft Word - Document1

Microsoft Word - Document1 HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOŠLJAVANJE Na temelju članka 20. Zakona o posredovanju pri zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti (»Narodne novine«br. 80/08, 121/10, 25/12, 118/12 i 153/13) i članka 21.

Више

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Kompetencijski profil nastavnika u visokom obrazovanju Prof. dr. sc. Aleksandra Čižmešija Sveučilište u Zagrebu Prirodoslovno-matematički fakultet cizmesij@math.hr Educa T projekt Kompetencijski profil

Више

Godišnje izvješće

Godišnje izvješće Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 217. godinu OPĆI PODACI U TIJELU JAVNE VLASTI Institut za jadranske kulture i melioraciju krša Put Duilova 11 (p.p. 288), 21 Split Broj telefona:

Више

Izmjena natječajne dokumentacije br. 3 Ograničenog poziva na dostavu projektnih prijedloga Izgradnja kapaciteta za programsko financiranje visokih uči

Izmjena natječajne dokumentacije br. 3 Ograničenog poziva na dostavu projektnih prijedloga Izgradnja kapaciteta za programsko financiranje visokih uči Izmjena natječajne dokumentacije br. 3 Ograničenog poziva na dostavu projektnih prijedloga Izgradnja kapaciteta za programsko financiranje visokih učilišta BROJ POZIVA: HR.3.1.17 U Pozivu na dostavu projektnih

Више

SANTE/11824/2017-EN Rev, 3

SANTE/11824/2017-EN Rev, 3 EUROPSKA KOMISIJA Bruxelles, 7.2.2018. C(2018) 595 final DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) /... оd 7.2.2018. o dopuni Uredbe (EU) 2017/625 Europskog parlamenta i Vijeća uspostavom referentnih laboratorija

Више

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o vodi za ljudsku potrošnju

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o vodi za ljudsku potrošnju 1 od 6 26.1.2016. 8:17 HRVATSKI SABOR 1224 Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim ODLUKU O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O VODI ZA LJUDSKU POTROŠNJU Proglašavam Zakon

Више

Pliva_Teva_template_2018

Pliva_Teva_template_2018 Zaštita na radu IZMJENE ZAKONODAVSTVA Viđenje poslodavca Krešimir Harapin, dipl. ing. stroj., travanj 2019. SADRŽAJ Zakon o zaštiti na radu izmjene i dopune (N.N., br. 94/18.) Pravilnik o zaštiti radnika

Више

Na osnovu člana 54 Zakona o visokom obrazovanju Hercegovačko-neretvanskog kantona i člana 45 Statuta Visoke škole Logos centar u Mostaru, Senat Visoke

Na osnovu člana 54 Zakona o visokom obrazovanju Hercegovačko-neretvanskog kantona i člana 45 Statuta Visoke škole Logos centar u Mostaru, Senat Visoke Na osnovu člana 54 Zakona o visokom obrazovanju Hercegovačko-neretvanskog kantona i člana 45 Statuta Visoke škole Logos centar u Mostaru, Senat Visoke škole Logos centar u Mostaru je, na sjednici održanoj

Више

NAJČEŠĆE POSTAVLJENA PITANJA 1) U koliko škola mogu predati prijavu za upis u I. razred srednje škole za šk. god /2014.? U svakome upisnom roku

NAJČEŠĆE POSTAVLJENA PITANJA 1) U koliko škola mogu predati prijavu za upis u I. razred srednje škole za šk. god /2014.? U svakome upisnom roku NAJČEŠĆE POSTAVLJENA PITANJA 1) U koliko škola mogu predati prijavu za upis u I. razred srednje škole za šk. god. 2013./2014.? U svakome upisnom roku kandidat se može prijaviti za upis u najviše pet škola

Више

Prilagodba koncepta NIPP-a zahtjevima srednjoškolskog obrazovanja dr. sc. Vesna Poslončec-Petrić Geodetski fakultet Sveučilišta u Zagrebu Organizacijs

Prilagodba koncepta NIPP-a zahtjevima srednjoškolskog obrazovanja dr. sc. Vesna Poslončec-Petrić Geodetski fakultet Sveučilišta u Zagrebu Organizacijs Prilagodba koncepta NIPP-a zahtjevima srednjoškolskog obrazovanja dr. sc. Vesna Poslončec-Petrić Geodetski fakultet Sveučilišta u Zagrebu Organizacijska struktura RS za tehničke standarde NIPP-a, RS za

Више

Prilagodba koncepta NIPP-a zahtjevima srednjoškolskog obrazovanja dr. sc. Vesna Poslončec-Petrić Geodetski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Prilagodba koncepta NIPP-a zahtjevima srednjoškolskog obrazovanja dr. sc. Vesna Poslončec-Petrić Geodetski fakultet Sveučilišta u Zagrebu Prilagodba koncepta NIPP-a zahtjevima srednjoškolskog obrazovanja dr. sc. Vesna Poslončec-Petrić Geodetski fakultet Sveučilišta u Zagrebu Organizacijska struktura RS za tehničke standarde NIPP-a, RS za

Више

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU Etičko povjerenstvo Sveučilišni odjel zdravstvenih studija Ruđera Boškovića 31, 21000 Split SVEUČILIŠTE U SPLITU Sveučilišni odjel zdravstvenih studija Mjesto: Datum: TEMELJNI OBRAZAC ZA PRIJAVU ZNANSTVENOG

Више

OBAVIJEST RODITELJIMA KOJI UPISUJU DIJETE U PRODUŽENI BORAVAK

OBAVIJEST RODITELJIMA KOJI UPISUJU DIJETE U PRODUŽENI BORAVAK OBAVIJEST RODITELJIMA O POTREBNIM DOKUMENTIMA KOJE TREBAJU DONIJETI U ŠKOLU ZA UPIS U PRODUŽENI BORAVAK Školske godine 2011/2012. Produženi boravak neobvezni je oblik odgojno-obrazovnog rada namijenjen

Више

BUDUĆNOST RIBOLOVA U ISTRI U OKVIRIMA ZAJEDNIČKE RIBOLOVNE POLITIKE EUROPSKE UNIJE

BUDUĆNOST RIBOLOVA U ISTRI U OKVIRIMA ZAJEDNIČKE RIBOLOVNE POLITIKE EUROPSKE UNIJE www.savjetodavna.hr 1. Poticanje okolišno održivog, resursno učinkovitog, inovativnog, konkurentnog i na znanju utemeljenog ribarstva. 2. Poticanje okolišno održive, resursno učinkovite, inovativne, konkurentne

Више

REPUBLIKA HRVATSKA OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA SKUPŠTINA Materijal za sjednicu PRIJEDLOG PROGRAMA SUFINANCIRANJA DRŽAVNE IZMJERE I KATASTRA NEKRETNINA

REPUBLIKA HRVATSKA OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA SKUPŠTINA Materijal za sjednicu PRIJEDLOG PROGRAMA SUFINANCIRANJA DRŽAVNE IZMJERE I KATASTRA NEKRETNINA REPUBLIKA HRVATSKA OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA SKUPŠTINA Materijal za sjednicu PRIJEDLOG PROGRAMA SUFINANCIRANJA DRŽAVNE IZMJERE I KATASTRA NEKRETNINA NA PODRUČJU OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE ZA RAZDOBLJE

Више

PRAVILNIK O ZAŠTITI OSOBNIH PODATAKA

PRAVILNIK O ZAŠTITI OSOBNIH PODATAKA Temeljem čl. 3. i čl. 7. Zakona o zaštiti osobnih podataka (NN 103/03, 118/06, 41/08, 130/11, 106/12), čl. 4. i čl. 5. Zakona o radu (NN 93/14, 127/17) i čl. 18. Statuta Narodne knjižnice i čitaonice Murter,

Више

KODEKS SAVJETOVANJA SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU U POSTUPCIMA DONOŠENJA I PROVEDBE OPĆIH I DRUGIH AKATA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE 1

KODEKS SAVJETOVANJA SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU U POSTUPCIMA DONOŠENJA I PROVEDBE OPĆIH I DRUGIH AKATA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE 1 KODEKS SAVJETOVANJA SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU U POSTUPCIMA DONOŠENJA I PROVEDBE OPĆIH I DRUGIH AKATA KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE 1 Na temelju članka 11. stavka 4. Zakona o pravu na pristup informacijama,

Више

Microsoft Word - katalog informacija.doc

Microsoft Word - katalog informacija.doc DJEČJI DOM LIPIK LIPIK, Trg dr. Franje Tuđmana 1 KATALOG INFORMACIJA 1. UVODNE ODREDBE Katalog informacija sadrži pregled informacija koje Dječji dom Lipik (u daljem tekstu: Dom), obzirom na svoj djelokrug,

Више

UPIS UČENIKA U SREDNJE ŠKOLE

UPIS UČENIKA U SREDNJE ŠKOLE UPIS UČENIKA U SREDNJE ŠKOLE Redovni učenici se upisuju u prvi razred srednje škole nakon završene osnovne škole NISPUSŠ - NACIONALNI INFORMACIJSKI SUSTAV PRIJAVA I UPISA U SREDNJE ŠKOLE WWW.UPISI.HR 4

Више

REmira' d.o.o. za reviziju ZAGREB, Mrazovićeva 9, Tel/Fax: 01/ IZVJEŠĆE O TRANSPARENTNOSTI za godinu Zagreb, 28. ožujka 2014.g.

REmira' d.o.o. za reviziju ZAGREB, Mrazovićeva 9, Tel/Fax: 01/ IZVJEŠĆE O TRANSPARENTNOSTI za godinu Zagreb, 28. ožujka 2014.g. REmira' d.o.o. za reviziju ZAGREB, Mrazovićeva 9, Tel/Fax: 01/48-16-856 IZVJEŠĆE O TRANSPARENTNOSTI za 201. godinu Zagreb, 28. ožujka 2014.g. SADRŽAJ Stranica 1. Pravno-ustrojbeni oblik i struktura vlasništva

Више

Uredba (EZ) br. 1006/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. rujna o izmjeni Uredbe (EZ) br. 808/2004 o statistici Zajednice o informacijskom

Uredba (EZ) br. 1006/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. rujna o izmjeni Uredbe (EZ) br. 808/2004 o statistici Zajednice o informacijskom 16/Sv. 2 Službeni list Europske unije 147 32009R1006 31.10.2009. SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE L 286/31 UREDBA (EZ) br. 1006/2009 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 16. rujna 2009. o izmjeni Uredbe (EZ) br.

Више

Microsoft PowerPoint - Skupstina_Program rada za 2013.ppt

Microsoft PowerPoint - Skupstina_Program rada za 2013.ppt UDRUGA POSLODAVACA U ZDRAVSTVU GODIŠNJA SKUPŠTINA Virovitica, srpanj 2013. PROGRAM RADA UDRUGE POSLODAVACA U ZDRAVSTVU za 2013. godinu Pripremila: Marijana Mihaljević,, mag.iur. 2 STATUT UDRUGE PROGRAMSKE

Више

Klasa: UP/I / /06

Klasa: UP/I / /06 Klasa: UP/I 430-01/2007-03/10 Urbroj: 580-03-07-43-02 Zagreb, 15. ožujka 2007. Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja na temelju članka 13. stavka 1. i 2. Zakona o državnim potporama ( Narodne novine,

Више