Uredba Vijeća (EZ) br. 530/1999 od 9. ožujka o strukturnoj statistici o dohotku i troškovima rada

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "Uredba Vijeća (EZ) br. 530/1999 od 9. ožujka o strukturnoj statistici o dohotku i troškovima rada"

Транскрипт

1 218 Službeni list Europske unije 05/Sv R0530 L 63/6 SLUŽBENI LIST EUROPSKIH ZAJEDNICA UREDBA VIJEĆA (EZ) br. 530/1999 od 9. ožujka o strukturnoj statistici o dohotku i troškovima rada VIJEĆE EUROPSKE UNIJE, uzimajući u obzir Ugovor o osnivanju Europske zajednice, a posebno njegov članak 213., računovodstvenu praksu u državama članicama, kako bi se zadovoljile potrebe Zajednice; budući da to zahtijeva uspostavu potpunih, pouzdanih i usporedivih statističkih izvora na nacionalnoj i regionalnoj razini; budući da su stupnjevi raščlanjivanja, koje je potrebno primijeniti na varijable ograničeni na ono što je potrebno za osiguranje usporedivosti s prethodnim statističkim podacima i sukladnosti sa zahtjevima nacionalnih računa; uzimajući u obzir nacrt uredbe koji je podnijela Komisija, budući da Komisija, kako bi obavila zadaće koje su joj dodijeljene, mora biti obaviještena o visini i strukturi troškova rada te o strukturi i raspodjeli dohotka u državama članicama; budući da su Europskoj središnjoj banci (ESB) potrebne informacije o visini i strukturi troškova rada te o strukturi i raspodjeli dohotka, kako bi ocijenila gospodarski razvoj u državama članicama u kontekstu jedinstvene europske monetarne politike; budući da razvoj Zajednice i djelovanje unutarnjeg tržišta povećavaju potrebu za usporedivim podacima o visini i strukturi troškova rada te o strukturi i raspodjeli dohotka, posebno kao sredstva analize napretka gospodarske i socijalne kohezije i za dobivanje pouzdanih i korisnih usporedbi između država članica i regija u Zajednici; budući da su statističke informacije iz ovog područja dostupne samo u određenim državama članicama te se stoga ne mogu izvršiti valjane usporedbe; budući da slijedom toga treba izrađivati statističke podatke Zajednice i rezultate obrađivati na temelju zajedničkih definicija i usklađenih metodologija, uzimajući u obzir standarde koje su odobrile nadležne međunarodne organizacije; budući da je najbolja metoda za ocjenu situacije u vezi s troškovima rada i dohotka prikupljanje statističkih podataka Zajednice korištenjem usklađenih metodologija i definicija, kao što je to učinjeno u prijašnjim slučajevima, a zadnji puta za u slučaju visine i strukture troškova rada, u skladu s Uredbom (EZ) br. 23/97 ( 1 ) i za u slučaju strukture i raspodjele dohotka, u skladu s Uredbom (EZ) br. 2744/95 ( 2 ); budući da je radi prikazivanja promjena koje se odvijaju u strukturi radne snage, u raspodjeli dohotka i u sastavu izdataka poduzeća za plaće i s njima povezanih doprinosa poslodavaca, potrebno redovito ažurirati statističke podatke; budući da, u skladu s Uredbom (EZ) br. 2223/96 ( 3 ) Europski sustav nacionalnih i regionalnih računa u Europskoj zajednici (ESA 95) predstavlja formalni okvir za standarde, definicije i ( 1 ) SL L 6, , str. 1. ( 2 ) SL L 287, , str. 3. ( 3 ) SL L 310, , str. 1. Uredba kako je izmijenjena Uredbom (EZ) br. 448/98 (SL L 58, , str. 1.). budući da trenutačno sve države članice ne prikupljaju potpune podatke u odjeljcima M (obrazovanje), N (zdravstvo i socijalni rad) i O (ostale društvene i osobne uslužne djelatnosti); budući da je stoga prikladno odlučiti o njihovom mogućem uključivanju u okvir ove Uredbe, s obzirom na izvješće koje treba podnijeti Komisija na temelju pilot-istraživanja o izvedivosti prikupljanja potpunih podataka u ovim sektorima; budući da, iako je potrebno priznati važnost potpunih podataka u svim područjima gospodarstva, također treba pažljivo odvagnuti mogućnosti izvješćivanja i teret odgovora u posebnim područjima, a posebno u odnosu na mala i srednja poduzeća (SME); budući da je stoga prikladno da Komisija provede pilotistraživanja o izvedivosti prikupljanja potpunih podataka od statističkih jedinica s manje od deset zaposlenih i da Vijeće, u roku četiri godine od stupanja ove Uredbe na snagu, odluči o ovom pitanju, na temelju izvješća koje će podnijeti Komisija; budući da, u međuvremenu, od pomoći može biti korištenje administrativne evidencije, što je potrebno poticati;

2 05/Sv. 4 Službeni list Europske unije 219 budući da je, u skladu s načelom supsidijarnosti, stvaranje zajedničkih statističkih standarda koji omogućuju dobivanje usklađenih informacija predloženo djelovanje čije ciljeve, zbog njihovog opsega i učinaka, se može na bolji način ostvariti na razini Zajednice; budući da će te standarde u svakoj državi članici primjenjivati agencije i institucije određene za prikupljanje statističkih podataka Zajednice; budući da je prikladno omogućiti iznimke za određene države članice, kako bi se uzele u obzir posebne tehničke poteškoće na koje takve države nailaze prilikom prikupljanja određenih vrsta informacija, ako time nije ozbiljno narušena kvaliteta statističkih podataka; E (opskrba električnom energijom, plinom i vodom), F (građevinarstvo), G (trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila, motocikala te predmeta za osobnu upotrebu i za domaćinstvo), H (hoteli i restorani), I (prijevoz, skladištenje i komunikacije), J (financijsko posredovanje), K (nekretnine, iznajmljivanje i poslovne djelatnosti), M (obrazovanje), N (zdravstvo i socijalni rad) te odjeljak O (ostale društvene i osobne uslužne djelatnosti) opće industrijske klasifikacije ekonomskih djelatnosti u Europskoj zajednici, dalje u tekstu NACE Rev. 1 uvedene Uredbom (EEZ) br. 3037/90 od 9. listopada o statističkoj klasifikaciji ekonomskih djelatnosti u Europskoj zajednici ( 3 ). budući da izradu posebnih statističkih podataka Zajednice uređuju pravila utvrđena u Uredbi Vijeća (EZ) br. 322/97 od 17. veljače o statistici Zajednice ( 1 ); budući da je od Odbora za statistički program, osnovanog Odlukom 89/382/EEZ, Euratom ( 2 ) zatraženo mišljenje u skladu s člankom 3. gore spomenute Odluke, 2. Uključivanje ekonomskih djelatnosti definiranih u odjeljcima M (obrazovanje), N (zdravstvo i socijalni rad) i O (ostale društvene i osobne uslužne djelatnosti) iz NACE Rev. 1 u područje primjene ove Uredbe nije obvezno za referentne godine i Također ne mora biti obvezno za sljedeće godine u skladu s postupkom utvrđenim u članku 12., uzimajući u obzir rezultate pilot-istraživanja u ovim područjima, posebno onih na temelju Uredbe Vijeća (EZ, Euratom) br. 58/97 od 20. prosinca o strukturno-poslovnim statistikama ( 4 ). DONIJELO JE OVU UREDBU: Članak 1. Opće odredbe Državna tijela i Eurostat izrađuju statističke podatke Zajednice o visini i strukturi troškova rada te o strukturi i raspodjeli dohotka zaposlenika u ekonomskim djelatnostima definiranim u članku 3. Članak 2. Referentno razdoblje 1. Statistički podaci o visini i strukturi troškova rada prikupljaju se za kalendarsku godinu 2000., a nakon toga svake četiri godine. Članak 4. Uzimajući u obzir stajališta Odbora za statistički program, Komisija u roku četiri godine od datuma stupanja na snagu ove Uredbe sastavlja izvješće vodeći računa o rezultatima pilot-istraživanja, a posebno na temelju postojećih izvora u području statističkih jedinica s manje od deset zaposlenih te ga podnosi Vijeću. Izvješće ocjenjuje primjenu odredbi ove Uredbe koje se odnose na jedinice s manje od deset zaposlenih. Izvješće ocjenjuje važnost potpunih podataka u odnosu na mogućnosti izvješćivanja te dužnost izvješćivanja. Nakon podnošenja toga izvješća Komisija može, ako je potrebno, predložiti Vijeću odgovarajuću inicijativu za izmjenu ove Uredbe. 2. Statistički podaci o strukturi i raspodjeli dohotka prikupljaju se za kalendarsku godinu i za reprezentativni mjesec u toj godini, a nakon toga svake četiri godine. Članak 3. Područje primjene 1. Statistički podaci obuhvaćaju sve ekonomske djelatnosti definirane u odjeljcima C (rudarstvo i vađenje), D (proizvodnja), ( 1 ) SL L 52, , str. 1. ( 2 ) SL L 181, , str. 47. Članak 5. Statističke jedinice Prikupljanje statističkih podataka temelji se na lokalnim jedinicama i poduzećima, kako je definirano u Uredbi Vijeća (EEZ) br. 696/93 od 15. ožujka o statističkim jedinicama za promatranje i analizu proizvodnog sustava unutar Zajednice ( 5 ). ( 3 ) SL L 293, , str. 1. Uredba kako je izmijenjena Uredbom (EEZ) br. 761/93 (SL L 83, , str. 1.). ( 4 ) SL L 14, , str. 1. ( 5 ) SL L 76, , str. 1.

3 220 Službeni list Europske unije 05/Sv. 4 Članak 6. transparentnosti financijskih odnosa između država članica i javnih poduzeća ( 1 ), Značajke traženih informacija vrsta važećeg kolektivnog ugovora o plaćama; 1. U slučaju statistika o visini i strukturi troškova rada, dostavljaju se barem informacije o: (b) sljedećim značajkama koje se odnose na svakog zaposlenika iz uzorka: spol, dob, (a) sljedećim značajkama koje se odnose na lokalnu jedinicu: regija (na razini NUTS 1), veličina poduzeća kojem pripada lokalna jedinica (razvrstano u jedan od sljedećih razreda: 10-49, , , , ili više zaposlenih), ekonomska djelatnost (na razini podjele iz NACE Rev. 1); (b) sljedećim varijablama: ukupni godišnji troškovi rada, razlikujući plaće i nadnice (raščlanjene na izravne naknade za rad, premije i dodatke, plaćanje za sustave štednje zaposlenika, plaćanje za dane u kojima nije obavljan rad te plaće i nadnice u naravi), socijalne doprinose poslodavca (raščlanjene na redovne i dopunske socijalne doprinose), troškove strukovnog osposobljavanja, ostale izdatke i poreze, kao i subvencije neposredno povezane s troškovima rada, prosječni godišnji broj zaposlenih, pri čemu se razlikuju zaposlenici s punim i nepunim radnim vremenom te pripravnici, godišnji broj radnih sati i godišnji broj plaćenih sati, pri čemu se, u oba slučaja, razlikuju zaposlenici s punim i nepunim radnim vremenom te pripravnici. zanimanje, klasificirano prema Međunarodnoj standardnoj klasifikaciji zanimanja, najviši završeni stupanj obrazovanja ili osposobljavanja, dužina radnog staža u poduzeću, radi li puno ili nepuno radno vrijeme, vrsta ugovora o radu; (c) sljedećim pojedinostima o dohotku: bruto dohodak za reprezentativni mjesec (razlikujući odvojene prihode koji se odnose na prekovremeni rad i posebna plaćanja za rad u smjenama), bruto godišnji dohodak u referentnoj godini (razlikujući posebne dodatke koji se isplaćuju neredovito), radno vrijeme (broj plaćenih sati u standardnom radnom mjesecu, broj prekovremenih sati plaćenih u mjesecu i pravo na godišnji odmor). Članak 7. Prikupljanje podataka 1. Ankete provode odgovarajuća državna tijela, koja pripremaju odgovarajuće metode za prikupljanje informacija, uzimajući u obzir teret odgovora, osobito kod malih i srednjih poduzeća. 2. U slučaju statistika o strukturi i raspodjeli dohotka, dostavljaju se barem podaci o: (a) sljedećim značajkama koje se odnose na lokalnu jedinicu kojoj pripadaju zaposlenici iz uzorka: regija (na razini NUTS 1), veličina poduzeća kojemu pripada lokalna jedinica (razvrstano u jedan od sljedećih razreda: 10-49, , , , ili više zaposlenih), ekonomska djelatnost (na razini podjele iz NACE Rev. 1), oblik ekonomske i financijske kontrole u smislu Direktive Komisije 80/723/EEZ od 25. lipnja o 2. Poslodavci i druge osobe koje moraju dostaviti informacije odgovaraju na pitanja potpuno i u zadanom vremenskom roku. Države članice poduzimaju odgovarajuće mjere kako bi izbjegle kršenje obveze dostavljanja informacija navedenih u članku Kako bi se smanjilo opterećenje za poduzeća, a posebno za mala i srednja poduzeća, ankete se ne moraju provoditi ako državna tijela raspolažu informacijama iz drugih odgovarajućih izvora ili ako mogu napraviti procjene potrebnih podataka koristeći postupke statističkih procjena, kada pojedine ili sve značajke nisu promatrane kod svih jedinica za koje će se izraditi statistike. ( 1 ) SL L 195, , str. 35. Direktiva kako je zadnje izmijenjena Direktivom 93/84/EEZ (SL L 254, , str. 16.).

4 05/Sv. 4 Službeni list Europske unije 221 Članak 8. Članak 12. Obrada rezultata Nacionalna tijela obrađuju odgovore na pitanja navedena u članku 7. stavku 2. ili informacije dobivene iz drugih izvora, kako je navedeno u članku 7. stavku 3., kako bi dobili usporedive rezultate. Članak 9. Prijenos rezultata Rezultati se šalju u Eurostat u roku 18 mjeseci od završetka referentne godine. Postupak 1. Komisiji pomaže Odbor za statistički program, dalje u tekstu Odbor. 2. Predstavnik Komisije predlaže Odboru nacrt mjera koje treba poduzeti. Odbor daje svoje mišljenje o nacrtu u roku koji utvrdi predsjedavajući, ovisno o hitnosti predmeta. Mišljenje se donosi većinom utvrđenom u članku 148. stavku 2. Ugovora, u slučaju odluka koje Vijeće donosi na prijedlog Komisije. Glasovi predstavnika država članica unutar Odbora ponderiraju se na način utvrđen u istom članku. Predsjedavajući ne glasuje. Članak (a) Komisija usvaja predviđene mjere ako su one u skladu s mišljenjem Odbora. Kvaliteta 1. Državna tijela osiguravaju da rezultati odražavaju pravo stanje ukupne populacije jedinica s dovoljnim stupnjem reprezentativnosti. 2. Državna tijela nakon svakog referentnog razdoblja šalju u Eurostat, na njegov zahtjev, izvješće koje sadrži sve potrebne informacije, koje se odnose na primjenu Uredbe u dotičnim državama članicama, kako bi se mogla ocijeniti kvaliteta statističkih podataka. (b) Ako predviđene mjere nisu u skladu s mišljenjem Odbora ili ako mišljenje nije dostavljeno, Komisija bez odgađanja Vijeću podnosi prijedlog koji se odnosi na mjere koje je potrebno poduzeti. Vijeće odlučuje kvalificiranom većinom. Ako Vijeće nakon isteka tri mjeseca od datuma upućivanja prijedloga ne donese odluku, Komisija usvaja predložene mjere. Članak 11. Provedbene mjere Mjere potrebne za provedbu ove Uredbe, uključujući mjere kojima se uzimaju u obzir gospodarske i tehničke promjene, a posebno: i. odnos prema ekonomskim djelatnostima, definiranim u odjeljcima M, N i O iz NACE Rev. 1 (članak 3. stavak 2.); ii. definiranje i raščlanjivanje informacija koje se moraju dostaviti (članak 6.); iii. odgovarajući tehnički format za prijenos rezultata (članak 9.); iv. mjerila za ocjenu kvalitete (članak 10.); v. odstupanja, u opravdanim slučajevima, za godine i 2006., (članak 13. stavak 2.), utvrđuju se za svako referentno razdoblje najmanje devet mjeseci prije početka referentnog razdoblja, u skladu s postupkom iz članka 12. Članak 13. Odstupanja 1. Odstupanja od odredbi članka 2., 3. i 6. za referentne godine i navedene su u Prilogu. 2. Za godine i odstupanja od članaka 3. i 6. mogu se odobriti ako nacionalni statistički sustav zahtijeva veće prilagodbe, u skladu s postupkom iz članka 12. Članak 14. Stupanje na snagu Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europskih zajednica.

5 222 Službeni list Europske unije 05/Sv. 4 Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama. Sastavljeno u Bruxellesu 9. ožujka Za Vijeće Predsjednik W. RIESTER PRILOG ODSTUPANJA I. Odstupanja od članka Njemačka: prvi statistički podaci o strukturi i raspodjeli dohotka na temelju ove Uredbe pripremaju se za referentnu godinu umjesto za Sljedeći statistički podaci o strukturi i raspodjeli prihoda pripremaju se za referentnu godinu i tako svake četiri godine. 2. Francuska, Njemačka, Irska, Švedska i Ujedinjena Kraljevina: statistički podaci za referentne godine i mogu se odnositi na financijsku godinu koja najbliže odgovara tim kalendarskim godinama, ali to ne utječe na rokove za slanje podataka navedene u članku 9. II. Odstupanja od članka Njemačka: ekonomske djelatnosti, definirane u odjeljcima H (ugostiteljstvo), I (prijevoz, skladištenje i komunikacije) i K (nekretnine, iznajmljivanje i poslovne djelatnosti) iz NACE Rev. 1 nisu obvezne za referentne godine i Irska: ekonomske djelatnosti definirane u odjeljku H (ugostiteljstvo) nisu obvezne za referentnu godinu Irska: ekonomske djelatnosti definirane u odjeljku I (prijevoz, skladištenje i komunikacije), odjelu 67. odjeljka J i odjeljku K (nekretnine, iznajmljivanje i poslovne djelatnosti) iz NACE Rev. 1 nisu obvezne za referentnu godinu III. Odstupanja od članka Austrija, Belgija, Italija i Nizozemska: za referentne godine i značajke navedene u članku 6. mogu se odnositi na poduzeće umjesto na lokalnu jedinicu. 2. Italija: za referentnu godinu značajke navedene u članku 6. stavku 1. točki (b): plaćanja za sustave štednje zaposlenika, ostali izdaci i plaćeni porezi, kao i subvencije primljene od poslodavca nisu obvezni.

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/ оd srpnja o utvrđivanju gornjih granica proračuna za primjenjivih na

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/ оd srpnja o utvrđivanju gornjih granica proračuna za primjenjivih na 15.7.2017. L 184/5 PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/1272 оd 14. srpnja 2017. o utvrđivanju gornjih granica proračuna za 2017. primjenjivih na određene programe izravne potpore predviđene Uredbom (EU)

Више

Uredba (EZ) br. 1006/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. rujna o izmjeni Uredbe (EZ) br. 808/2004 o statistici Zajednice o informacijskom

Uredba (EZ) br. 1006/2009 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. rujna o izmjeni Uredbe (EZ) br. 808/2004 o statistici Zajednice o informacijskom 16/Sv. 2 Službeni list Europske unije 147 32009R1006 31.10.2009. SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE L 286/31 UREDBA (EZ) br. 1006/2009 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 16. rujna 2009. o izmjeni Uredbe (EZ) br.

Више

Uredba (EZ) br. 295/2008 Europskog Parlamenta i Vijeća od 11. ožujka o strukturnim poslovnim statistikama (preinaka)Tekst značajan za EGP

Uredba (EZ) br. 295/2008 Europskog Parlamenta i Vijeća od 11. ožujka o strukturnim poslovnim statistikama (preinaka)Tekst značajan za EGP 126 Službeni list Europske unije 13/Sv. 40 32008R0295 9.4.2008. SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE L 97/13 UREDBA (EZ) br. 295/2008 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 11. ožujka 2008. o strukturnim poslovnim statistikama

Више

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/ оd prosinca o utvrđivanju administrativnih i znanstvenih zahtjeva koji se od

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/ оd prosinca o utvrđivanju administrativnih i znanstvenih zahtjeva koji se od 30.12.2017. L 351/55 PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/2468 оd 20. prosinca 2017. o utvrđivanju administrativnih i znanstvenih zahtjeva koji se odnose na tradicionalnu hranu iz trećih zemalja u skladu

Више

Uredba (EZ) br. 592/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. lipnja o izmjeni Uredbe Vijeća (EEZ) br. 1408/71 o primjeni sustava socijalne sigu

Uredba (EZ) br. 592/2008 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. lipnja o izmjeni Uredbe Vijeća (EEZ) br. 1408/71 o primjeni sustava socijalne sigu 118 Službeni list Europske unije 05/Sv. 2 32008R0592 4.7.2008. SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE L 177/1 UREDBA (EZ) br. 592/2008 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 17. lipnja 2008. o izmjeni Uredbe Vijeća (EEZ)

Више

GEN

GEN VIJEĆE EUROPSKE UNIJE Bruxelles, 15. svibnja 2013. (OR. en) SN 2376/13 Međuinstitucionalni predmet: 2011/0416 (COD) AGRIFIN AGRI CODEC Predmet: Prijedlog Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni

Више

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/ оd 7. veljače o utvrđivanju tehničkih informacija za izračun tehničkih pričuva i

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/ оd 7. veljače o utvrđivanju tehničkih informacija za izračun tehničkih pričuva i L 7/ 8..9. PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 9/8 оd 7. veljače 9. o utvrđivanju tehničkih informacija za izračun tehničkih pričuva i osnovnih vlastitih sredstava za potrebe izvješćivanja s referentnim datumima

Више

EUROPSKA KOMISIJA Bruxelles, C(2013) 8101 final KOMUNIKACIJA KOMISIJE Ažuriranje podataka radi izračuna paušalne svote i novčanih kazni ko

EUROPSKA KOMISIJA Bruxelles, C(2013) 8101 final KOMUNIKACIJA KOMISIJE Ažuriranje podataka radi izračuna paušalne svote i novčanih kazni ko EUROPSKA KOMISIJA Bruxelles, 21.11.2013. C(2013) 8101 final KOMUNIKACIJA KOMISIJE Ažuriranje podataka radi izračuna paušalne svote i novčanih kazni koje Komisija predlaže Sudu u postupcima zbog povrede

Више

SANTE/11824/2017-EN Rev, 3

SANTE/11824/2017-EN Rev, 3 EUROPSKA KOMISIJA Bruxelles, 7.2.2018. C(2018) 595 final DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) /... оd 7.2.2018. o dopuni Uredbe (EU) 2017/625 Europskog parlamenta i Vijeća uspostavom referentnih laboratorija

Више

AM_Ple_LegConsolidated

AM_Ple_LegConsolidated 29.5.2017 A8-0028/1 Amandman 1 Claude Moraes u ime Odbora za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove Izvješće Sylvia-Yvonne Kaufmann Jedinstveni obrazac za vize COM(2015)0303 C8-0164/2015 2015/0134(COD)

Више

EUROPSKA KOMISIJA Bruxelles, C(2019) 1710 final ANNEX PRILOG DELEGIRANOJ UREDBI KOMISIJE (EU) /.. o izmjeni priloga I. i II. Uredbi (EU) br.

EUROPSKA KOMISIJA Bruxelles, C(2019) 1710 final ANNEX PRILOG DELEGIRANOJ UREDBI KOMISIJE (EU) /.. o izmjeni priloga I. i II. Uredbi (EU) br. EUROPSKA KOMISIJA Bruxelles, 7.3.2019. C(2019) 1710 final ANNEX PRILOG DELEGIRANOJ UREDBI KOMISIJE (EU) /.. o izmjeni priloga I. i II. Uredbi (EU) br. 510/2011 Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu praćenja

Више

JAMSTVENI PROGRAM PLUS Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (u daljnjem tekstu: HAMAG-BICRO) u okviru ovog Jamstvenog progr

JAMSTVENI PROGRAM PLUS Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (u daljnjem tekstu: HAMAG-BICRO) u okviru ovog Jamstvenog progr JAMSTVENI PROGRAM PLUS Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (u daljnjem tekstu: HAMAG-BICRO) u okviru ovog Jamstvenog programa PLUS (u daljnjem tekstu: Program) izdaje za pokriće

Више

EUROPSKA KOMISIJA Bruxelles, C(2018) 533 final PROVEDBENA ODLUKA KOMISIJE (EU) / оd o ujednačenim detaljnim specifikacijama za pri

EUROPSKA KOMISIJA Bruxelles, C(2018) 533 final PROVEDBENA ODLUKA KOMISIJE (EU) / оd o ujednačenim detaljnim specifikacijama za pri EUROPSKA KOMISIJA Bruxelles, 2.2.2018. C(2018) 533 final PROVEDBENA ODLUKA KOMISIJE (EU) / оd 2.2.2018. o ujednačenim detaljnim specifikacijama za prikupljanje i analizu podataka u cilju praćenja i ocjenjivanja

Више

AM_Ple_LegConsolidated

AM_Ple_LegConsolidated 5.9.2016 A8-0184/7 Amandman 7 Jerzy Buzek u ime Odbora za industriju, istraživanje i energetiku Izvješće Barbara Kappel Statistika cijena prirodnog plina i električne energije COM(2015)0496 C8-0357/2015

Више

UREDBA (EU) 2019/ EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA - od 19. ožujka o izmjeni Uredbe (EZ) br. 924/ u pogledu određenih

UREDBA (EU) 2019/ EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA - od 19. ožujka o izmjeni Uredbe (EZ) br. 924/ u pogledu određenih L 91/36 29.3.2019. UREDBA (EU) 2019/518 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 19. ožujka 2019. o izmjeni Uredbe (EZ) br. 924/2009 u pogledu određenih naknada za prekogranična plaćanja u Uniji i naknada za preračunavanje

Више

Microsoft Word - sbs metodologija

Microsoft Word - sbs metodologija S-trukturalna B-iznis S-tatistika Monstat 1 Sadržaj: Pravni okvir Cilj I predmet istraživanja Pokrivenost Upitnik Trenutno stanje I plan proizvodnje podataka Korisnici podataka dobijenih SBS istraživanjem

Више

SANTE/11616/2018-EN Rev, 1

SANTE/11616/2018-EN Rev, 1 Vijeće Europske unije Bruxelles, 18. srpnja 2019. (OR. en) 11363/19 ENV 703 DELACT 144 POPRATNA BILJEŠKA Od: Datum primitka: 18. srpnja 2019. Za: Br. dok. Kom.: Predmet: Glavni tajnik Europske komisije,

Више

ThoriumSoftware d.o.o. Izvrsni inženjeri koriste izvrstan alat! Mobile: +385 (0) Kontakt: Dario Ilija Rendulić

ThoriumSoftware d.o.o. Izvrsni inženjeri koriste izvrstan alat! Mobile: +385 (0) Kontakt: Dario Ilija Rendulić PRAVILNIK O KONTROLI ENERGETSKOG CERTIFIKATA ZGRADE I IZVJEŠĆA O REDOVITOM PREGLEDU SUSTAVA GRIJANJA I SUSTAVA HLAĐENJA ILI KLIMATIZACIJE U ZGRADI (NN 73/15, 09.07.2015) 1/13 I. OPĆE ODREDBE... 4 Članak

Више

Smjernice o mjerama za ograničavanje procikličnosti iznosa nadoknade za središnje druge ugovorne strane prema EMIR-u 15/04/2019 ESMA HR

Smjernice o mjerama za ograničavanje procikličnosti iznosa nadoknade za središnje druge ugovorne strane prema EMIR-u 15/04/2019 ESMA HR Smjernice o mjerama za ograničavanje procikličnosti iznosa nadoknade za središnje druge ugovorne strane prema EMIR-u 15/04/2019 ESMA70-151-1496 HR Sadržaj I. Područje primjene... 2 II. Zakonodavni referentni

Више

STOA RULES

STOA RULES 5.1.2. PRAVILNIK O STOA-i ODLUKA PREDSJEDNIŠTVA OD 15. TRAVNJA 2019. PREDSJEDNIŠTVO EUROPSKOG PARLAMENTA, uzimajući u obzir članak 25. stavak 2. Poslovnika 1, uzimajući u obzir svoju odluku od 1. rujna

Више

COM(2019)199/F1 - HR (annex)

COM(2019)199/F1 - HR (annex) EUROPSKA KOMISIJA Bruxelles, 29.4.2019. COM(2019) 199 final ANNEXES 1 to 2 PRILOZI Prijedlogu odluke Vijeća o stajalištu koje treba zauzeti u ime Europske unije u Zajedničkom odboru osnovanom Okvirnim

Више

Vijeće Europske unije Bruxelles, 9. ožujka (OR. en) Međuinstitucijski predmet: 2015/0046 (NLE) 6884/15 VISA 56 COMEM 48 PRIJEDLOG Od: Datum prim

Vijeće Europske unije Bruxelles, 9. ožujka (OR. en) Međuinstitucijski predmet: 2015/0046 (NLE) 6884/15 VISA 56 COMEM 48 PRIJEDLOG Od: Datum prim Vijeće Europske unije Bruxelles, 9. ožujka 2015. (OR. en) Međuinstitucijski predmet: 2015/0046 (NLE) 6884/15 VISA 56 COMEM 48 PRIJEDLOG Od: Datum primitka: 5. ožujka 2015. Za: Br. dok. Kom.: Predmet: Glavni

Више

Strukturalna biznis statistika

Strukturalna biznis statistika CRNA GORA ZAVOD ZA STATISTIKU METODOLOŠKO UPUTSTVO STATISTIKA STRANIH FILIJALA 50 METODOLOŠKO UPUTSTVO 50 Podgorica, 2014. Sadržaj I. Pravni osnov...2 II. Metodološka uputstva...3 a) Cilj i predmet istraživanja...3

Више

COM(2017)743/F1 - HR

COM(2017)743/F1 - HR EUROPSKA KOMISIJA Bruxelles, 11.12.2017. COM(2017) 743 final IZVJEŠĆE KOMISIJE EUROPSKOM PARLAMENTU I VIJEĆU o izvršavanju ovlasti za donošenje delegiranih akata dodijeljene Komisiji na temelju Uredbe

Више

ZADNJI DATUM AŽURIRANJA:

ZADNJI DATUM AŽURIRANJA: IZVJEŠTAJ O KVALITETI ZA STATISTIČKO ISTRAŽIVANJE Godišnje istraživanje o utrošku sirovina, materijala i energenata u industriji (IND-21/PRODCOM/G) za 2015. Organizacijska jedinica: Odjel godišnjih poslovnih

Више

Direktiva 2001/42/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 27. lipnja o procjeni učinaka određenih planova i programa na okoliš

Direktiva 2001/42/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 27. lipnja o procjeni učinaka određenih planova i programa na okoliš 15/Sv. 13 Službeni list Europske unije 17 32001L0042 L 197/30 SLUŽBENI LIST EUROPSKIH ZAJEDNICA 21.7.2001. DIREKTIVA 2001/42/EZ EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 27. lipnja 2001. o procjeni učinaka određenih

Више

C(2015)383/F1 - HR

C(2015)383/F1 - HR EUROPSKA KOMISIJA Bruxelles, 30.1.2015. C(2015) 383 final DELEGIRANA DIREKTIVA KOMISIJE../ /EU оd 30.1.2015. o izmjeni, u svrhu prilagodbe tehničkom napretku, Priloga III. Direktivi 2011/65/EU Europskog

Више

Na temelju članka 259.a stavka 5. Zakona o osiguranju (Narodne novine br. 151/05, 87/08 i 82/09), Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga donijela je na sjednici Uprave održanoj 03. prosinca 2009.

Више

EUROPSKA KOMISIJA Strasbourg, COM(2016) 710 final ANNEX 2 PRILOG KOMUNIKACIJI KOMISIJE EUROPSKOM PARLAMENTU, VIJEĆU, EUROPSKOM GOSPODARSKO

EUROPSKA KOMISIJA Strasbourg, COM(2016) 710 final ANNEX 2 PRILOG KOMUNIKACIJI KOMISIJE EUROPSKOM PARLAMENTU, VIJEĆU, EUROPSKOM GOSPODARSKO EUROPSKA KOMISIJA Strasbourg, 25.10.2016. COM(2016) 710 final ANNEX 2 PRILOG KOMUNIKACIJI KOMISIJE EUROPSKOM PARLAMENTU, VIJEĆU, EUROPSKOM GOSPODARSKOM I SOCIJALNOM ODBORU I ODBORU REGIJA Program rada

Више

ZADNJI DATUM AŽURIRANJA:

ZADNJI DATUM AŽURIRANJA: IZVJEŠTAJ O KVALITETI ZA STATISTIČKO ISTRAŽIVANJE Mjesečno istraživanje o industrijskoj proizvodnji i zaposlenim osobama (IND-1/KPS/M) za 2016. Organizacijska jedinica: Odjel kratkoročnih poslovnih statistika

Више

TA

TA 12.4.2019 A8-0247/ 001-076 AMANDMANI 001-076 podnositelj Odbor za zapošljavanje i socijalna pitanja Izvješće Tamás Meszerics Zajednički okvir za europske statistike o osobama i kućanstvima A8-0247/2017

Више

TA

TA 8.3.2019 A8-0009/ 001-024 AMANDMANI 001-024 podnositelj Odbor za promet i turizam Izvješće Karima Delli A8-0009/2019 Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 1316/2013 s obzirom na povlačenje

Више

AM_Ple_LegConsolidated

AM_Ple_LegConsolidated 31.5.2016 A8-0125/2 Amandman 2 Roberto Gualtieri u ime Odbora za ekonomsku i monetarnu politiku Izvješće A8-0125/2016 Markus Ferber Tržišta financijskih instrumenata, zlouporaba tržišta i namira vrijednosnih

Више

Vijeće Europske unije Bruxelles, 22. svibnja (OR. en) 9223/19 ADD 1 LIMITE PV CONS 22 RELEX 490 NACRT ZAPISNIKA VIJEĆE EUROPSKE UNIJE (Vanjski p

Vijeće Europske unije Bruxelles, 22. svibnja (OR. en) 9223/19 ADD 1 LIMITE PV CONS 22 RELEX 490 NACRT ZAPISNIKA VIJEĆE EUROPSKE UNIJE (Vanjski p Vijeće Europske unije Bruxelles, 22. svibnja 2019. (OR. en) 9223/19 ADD 1 LIMITE PV CONS 22 RELEX 490 NACRT ZAPISNIKA VIJEĆE EUROPSKE UNIJE (Vanjski poslovi) 13. i 14. svibnja 2019. 9223/19 ADD 1 iml/lr/dh

Више

CL2001R1206HR bi_cp 1..1

CL2001R1206HR bi_cp 1..1 2001R1206 HR 04.12.2008 001.002 1 Ovaj je dokument samo dokumentacijska pomoć za čiji sadržaj institucije ne preuzimaju odgovornost. B UREDBA VIJEĆA (EZ) br. 1206/2001 od 28. svibnja 2001. o suradnji između

Више

Očitovanje na primjedbe i prijedloge dostavljene u javne rasprave o Nacrtu odluke o izmjenama i dopunama

Očitovanje na primjedbe i prijedloge dostavljene u javne rasprave o Nacrtu odluke o izmjenama i dopunama Očitovanje na primjedbe i prijedloge dostavljene u sklopu javne rasprave o Nacrtu odluke o izmjenama i dopunama Odluke o statističkom i nadzornom izvješćivanju 17. svibnja 2019. SADRŽAJ UVOD... 2 I. PRODAJA

Више

Preporuka Europskog odbora za sistemske rizike оd 15. siječnja o izmjeni Preporuke ESRB/2015/2 o procjeni prekograničnih učinaka mjera makroboni

Preporuka Europskog odbora za sistemske rizike оd 15. siječnja o izmjeni Preporuke ESRB/2015/2 o procjeni prekograničnih učinaka mjera makroboni 20.3.2019. HR Službeni list Europske unije C 106/1 I. (Rezolucije, preporuke i mišljenja) PREPORUKE EUROPSKI ODBOR ZA SISTEMSKE RIZIKE PREPORUKA EUROPSKOG ODBORA ZA SISTEMSKE RIZIKE оd 15. siječnja 2019.

Више

untitled

untitled Predgovor Razvoj strukturnih poslovnih statistika je otpočeo kroz projekte pomoći statističkom sustavu Bosne i Hercegovine u cilju osposobljavanja osoblja za provođenje Pilot istraživanja u 2010. godini

Више

ODLUKA VIJEĆA (ZVSP) 2017/ od listopada o izmjeni Odluke (ZVSP) 2016/ o mjerama ograničavanja protiv Demokra

ODLUKA VIJEĆA (ZVSP) 2017/ od listopada o izmjeni Odluke (ZVSP) 2016/ o mjerama ograničavanja protiv Demokra 11.10.2017. L 261/17 ODLUKE ODLUKA VIJEĆA (ZVSP) 2017/1838 od 10. listopada 2017. o izmjeni Odluke (ZVSP) 2016/849 o mjerama ograničavanja protiv Demokratske Narodne Republike Koreje VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

Више

GDPR Uvodna razmatranja Ljubimko Šimičić, dipl.ing.el. Stariji konzultant (50+)

GDPR Uvodna razmatranja Ljubimko Šimičić, dipl.ing.el. Stariji konzultant (50+) GDPR Uvodna razmatranja Ljubimko Šimičić, dipl.ing.el. Stariji konzultant (50+) 2 Razvoj digitalnog poslovanja Povezivanje digitalnog i stvarnog svijeta Jeftiniji načini povezivanja Pokretačke tehnologije

Више

Direktiva 2008/110/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca o izmjeni Direktive 2004/49/EZ o sigurnosti željeznica Zajednice (Direktiva

Direktiva 2008/110/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca o izmjeni Direktive 2004/49/EZ o sigurnosti željeznica Zajednice (Direktiva 07/Sv. 4 Službeni list Europske unije 93 32008L0110 L 345/62 SLUŽBENI LIST EUROPSKE UNIJE 23.12.2008. DIREKTIVA 2008/110/EZ EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 16. prosinca 2008. o izmjeni Direktive 2004/49/EZ

Више

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/ оd lipnja o utvrđivanju provedbenih tehničkih standarda u pogledu formata iz

PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/ оd lipnja o utvrđivanju provedbenih tehničkih standarda u pogledu formata iz L 158/16 PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/1093 оd 20. lipnja 2017. o utvrđivanju provedbenih tehničkih standarda u pogledu formata izvješća o pozicijama investicijskih društava i tržišnih operatera

Више

EUROPSKA KOMISIJA Bruxelles, C(2018) 3697 final ANNEXES 1 to 2 PRILOZI PROVEDBENOJ UREDBI KOMISIJE (EU) /... o izmjeni Uredbe (EU) br. 1301

EUROPSKA KOMISIJA Bruxelles, C(2018) 3697 final ANNEXES 1 to 2 PRILOZI PROVEDBENOJ UREDBI KOMISIJE (EU) /... o izmjeni Uredbe (EU) br. 1301 EUROPSKA KOMISIJA Bruxelles, 13.6.2018. C(2018) 3697 final ANNEXES 1 to 2 PRILOZI PROVEDBENOJ UREDBI KOMISIJE (EU) /... o izmjeni Uredbe (EU) br. 1301/2014 i Uredbe (EU) br. 1302/2014 u pogledu odredaba

Више

untitled

untitled 2013R0716 HR 01.01.2015 001.001 1 Ovaj je dokument samo dokumentacijska pomoć za čiji sadržaj institucije ne preuzimaju odgovornost. B PROVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) br. 716/2013 оd 25. srpnja 2013. o

Више

REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU Područni ured Zadar IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ PROVJERI PROVEDBE DANIH PREPORUKA ZA REVIZIJU UČINKOVITOSTI JAVN

REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU Područni ured Zadar IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ PROVJERI PROVEDBE DANIH PREPORUKA ZA REVIZIJU UČINKOVITOSTI JAVN REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU Područni ured Zadar IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ PROVJERI PROVEDBE DANIH PREPORUKA ZA REVIZIJU UČINKOVITOSTI JAVNE NABAVE U DRUŠTVU ZRAČNA LUKA ZADAR D.O.O. Zadar,

Више

17 Turizam 247 Statistički ljetopis Grada Zagreba / TURIZAM

17 Turizam 247 Statistički ljetopis Grada Zagreba / TURIZAM 17 Turizam 247 Statistički ljetopis Grada Zagreba METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA Izvor i način prikupljanja podataka Podaci o broju dolazaka i noćenja turista prikupljaju se Mjesečnim izvještajem o dolascima

Више

ZADNJI DATUM AŽURIRANJA:

ZADNJI DATUM AŽURIRANJA: IZVJEŠTAJ O KVALITETI ZA STATISTIČKO ISTRAŽIVANJE Statističko istraživanje o cestovnom prijevozu robe (PA/T-11) 2014., 4. tromjesečje Organizacijska jedinica: Služba statistike transporta i komunikacija

Више

Poslovanje preduzeća u Crnoj Gori u godini

Poslovanje preduzeća u Crnoj Gori u godini Poslovanje preduzeća u Crnoj Gori u 2013.godini Zavod za statistiku Crne Gore - MONSTAT Podgorica, 2014.godina UVOD Zavod za statistiku Crne Gore MONSTAT je u cilju harmonizacije sa međunarodnim standardima

Више

Na temelju članka 11. Zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva (Narodne novine 29/2, 63/07, 53/12, 56/13 i 121/169) i članka 37. Statuta Grada De

Na temelju članka 11. Zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva (Narodne novine 29/2, 63/07, 53/12, 56/13 i 121/169) i članka 37. Statuta Grada De Na temelju članka 11. Zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva (Narodne novine 29/2, 63/07, 53/12, 56/13 i 121/169) i članka 37. Statuta Grada Delnica (SN PGŽ 28/09, 41/09, 11/13, 20/13-pročišćeni

Више

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/ оd 14. ožujka o dopuni Uredbe (EU) 2016/ Europskog parlamenta i Vijeća o zaš

DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/ оd 14. ožujka o dopuni Uredbe (EU) 2016/ Europskog parlamenta i Vijeća o zaš 23.5.2019. L 137/15 DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/829 оd 14. ožujka 2019. o dopuni Uredbe (EU) 2016/2031 Europskog parlamenta i Vijeća o zaštitnim mjerama protiv organizama štetnih za bilje, kojom

Више

236. Na osnovu člana 32d stav 2, člana 32đ stav 5, člana 32i stav 2 i člana 32j stav 4 Zakona o nevladinim organizacijama ( Službeni list CG, br. 39/1

236. Na osnovu člana 32d stav 2, člana 32đ stav 5, člana 32i stav 2 i člana 32j stav 4 Zakona o nevladinim organizacijama ( Službeni list CG, br. 39/1 236. Na osnovu člana 32d stav 2, člana 32đ stav 5, člana 32i stav 2 i člana 32j stav 4 Zakona o nevladinim organizacijama ( Službeni list CG, br. 39/11 i 37/17), Vlada Crne Gore, na sjednici od 1. februara

Више

CRNA GORA UPRAVA ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 46 Podgorica 22. mart godine Prilikom korišćenja ovih podataka navesti izvor Kvartalni b

CRNA GORA UPRAVA ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 46 Podgorica 22. mart godine Prilikom korišćenja ovih podataka navesti izvor Kvartalni b CRNA GORA UPRAVA ZA STATISTIKU S A O P Š T E NJ E Broj: 46 Podgorica 22. mart 2019. godine Prilikom korišćenja ovih podataka navesti izvor Kvartalni bruto domaći proizvod Crne Gore za IV kvartal 2018,

Више

HRVATSKI SABOR Klasa: /09-01/03 Urbroj: Zagreb, 24. kolovoza ZASTUPNICAMA I ZASTUPNICIMA HRVATSKOGA SABORA PREDSJEDNICAMA I PREDS

HRVATSKI SABOR Klasa: /09-01/03 Urbroj: Zagreb, 24. kolovoza ZASTUPNICAMA I ZASTUPNICIMA HRVATSKOGA SABORA PREDSJEDNICAMA I PREDS HRVATSKI SABOR Klasa: 022-03/09-01/03 Urbroj: 65-08-02 Zagreb, 24. kolovoza 2009. ZASTUPNICAMA I ZASTUPNICIMA HRVATSKOGA SABORA PREDSJEDNICAMA I PREDSJEDNICIMA RADNIH TIJELA Na temelju članaka 137. i 153.

Више

REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU Područni ured Varaždin IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ PROVJERI PROVEDBE DANIH PREPORUKA ZA REVIZIJU UČINKOVITOSTI R

REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU Područni ured Varaždin IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ PROVJERI PROVEDBE DANIH PREPORUKA ZA REVIZIJU UČINKOVITOSTI R REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU Područni ured Varaždin IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ PROVJERI PROVEDBE DANIH PREPORUKA ZA REVIZIJU UČINKOVITOSTI RADA NADZORNIH ODBORA TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U VLASNIŠTVU/SUVLASNIŠTVU

Више

TA

TA 24.11.2017 A8-0307/ 001-021 AMANDMANI 001-021 podnositelj Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku Izvješće Cătălin Sorin Ivan A8-0307/2017 Obveze u pogledu poreza na dodanu vrijednost za isporuke usluga

Више

AKTUALNI EU NATJEČAJI

AKTUALNI EU NATJEČAJI AKTUALNI EU NATJEČAJI 29.07.2019. Sav sadržaj objavljen u om dokumentu je zaštićen autorskim pravom i/ili relevantnim zakonima o zaštiti žiga. Sadržaj Sadržaj... 2 1. OBZOR 2020... 3 2. NOVO! EIC Accelerator

Више

Datum: 22. listopada ESMA/2015/1596 Standardni obrazac obavijesti matične države članice OBRAZAC OBJAVE MATIČNE DRŽAVE ČLANICE 1.* Naziv izdavat

Datum: 22. listopada ESMA/2015/1596 Standardni obrazac obavijesti matične države članice OBRAZAC OBJAVE MATIČNE DRŽAVE ČLANICE 1.* Naziv izdavat Datum: 22. listopada 2015. ESMA/2015/1596 Standardni obrazac obavijesti matične države članice OBRAZAC OBJAVE MATIČNE DRŽAVE ČLANICE 1.* Naziv izdavatelja: INSTITUT IGH, d.d. 1.bis. Ranije poznat kao i

Више

EUROPSKA KOMISIJA Bruxelles, C(2019) 1294 final UREDBA KOMISIJE (EU) / оd o izmjeni Uredbe (EU) 2017/2400 i Direktive 2007/46/EZ

EUROPSKA KOMISIJA Bruxelles, C(2019) 1294 final UREDBA KOMISIJE (EU) / оd o izmjeni Uredbe (EU) 2017/2400 i Direktive 2007/46/EZ EUROPSKA KOMISIJA Bruxelles, 19.2.2019. C(2019) 1294 final UREDBA KOMISIJE (EU) / оd 19.2.2019. o izmjeni Uredbe (EU) 2017/2400 i Direktive 2007/46/EZ Europskog parlamenta i Vijeća s obzirom na utvrđivanje

Више

UPI

UPI Iznos potrebnih trajnih obrtnih sredstava dokazuje se ugovorima o narudžbama, pismom namjere ili sličnim dokumentima za prodaju robe korištenjem tehnoloških normativa koji određuju vezanost sredstava u

Више

Preporuka Europskog odbora za sistemske rizike оd 21. ožujka o izmjeni Preporuke ESRB/2016/14 o zatvaranju praznina u podacima o nekretninama (E

Preporuka Europskog odbora za sistemske rizike оd 21. ožujka o izmjeni Preporuke ESRB/2016/14 o zatvaranju praznina u podacima o nekretninama (E 13.8.2019. HR Službeni list Europske unije C 271/1 I. (Rezolucije, preporuke i mišljenja) PREPORUKE EUROPSKI ODBOR ZA SISTEMSKE RIZIKE PREPORUKA EUROPSKOG ODBORA ZA SISTEMSKE RIZIKE оd 21. ožujka 2019.

Више

Odluka Europske središnje banke - od veljače o organiziranju pripremnih mjera za prikupljanje granularnih podataka o kr

Odluka Europske središnje banke - od veljače o organiziranju pripremnih mjera za prikupljanje granularnih podataka o kr L 104/72 HR 8.4.2014. Odluka Europske središnje banke od 24. veljače 2014. o organiziranju pripremnih mjera za prikupljanje granularnih podataka o kreditima od strane Europskog sustava središnjih banaka

Више

Mišljenje 3/2019 o pitanjima i odgovorima o međudjelovanju Uredbe o kliničkim ispitivanjima i Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR) (članak 70. stavak

Mišljenje 3/2019 o pitanjima i odgovorima o međudjelovanju Uredbe o kliničkim ispitivanjima i Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR) (članak 70. stavak Mišljenje 3/2019 o pitanjima i odgovorima o međudjelovanju Uredbe o kliničkim ispitivanjima i Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR) (članak 70. stavak 1. točka (b)) Doneseno 23. siječnja 2019. 1 Sadržaj

Више

PROPISNIK O KALENDARU NATJECANJA

PROPISNIK O KALENDARU NATJECANJA PRAVILNIK O KALENDARU NATJECANJA HRVATSKOG SPORTSKOG PLESNOG SAVEZA U Zagrebu 18.01.2018 godine. SADRŽAJ I. OPĆE ODREDBE... 2 II. UPIS SPORTSKIH PLESNIH NATJECANJA U KALENDAR NATJECANJA... 3 III. PRIJAVE

Више

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o vodi za ljudsku potrošnju

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o vodi za ljudsku potrošnju 1 od 6 26.1.2016. 8:17 HRVATSKI SABOR 1224 Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim ODLUKU O PROGLAŠENJU ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O VODI ZA LJUDSKU POTROŠNJU Proglašavam Zakon

Више

(Microsoft Word - Informacija o mati\350noj dr\236avi \350lanici - Sun\350ani Hvar d.d..docx)

(Microsoft Word - Informacija o mati\350noj dr\236avi \350lanici - Sun\350ani Hvar d.d..docx) Datum: 22. listopada 2015. ESMA/2015/1596 Standardni obrazac obavijesti matične države članice OBRAZAC OBJAVE MATIČNE DRŽAVE ČLANICE 1.* Naziv izdavatelja: Sunčani Hvar d.d. 1.bis. Ranije poznat kao i

Више

Na temelju članka 82. stavka 7. Zakona o zaštiti na radu (»Narodne novine«, broj 71/2014) ministar nadležan za rad donosi PRAVILNIK O OVLAŠTENJIMA ZA

Na temelju članka 82. stavka 7. Zakona o zaštiti na radu (»Narodne novine«, broj 71/2014) ministar nadležan za rad donosi PRAVILNIK O OVLAŠTENJIMA ZA Na temelju članka 82. stavka 7. Zakona o zaštiti na radu (»Narodne novine«, broj 71/2014) ministar nadležan za rad donosi PRAVILNIK O OVLAŠTENJIMA ZA POSLOVE ZAŠTITE NA RADU (NN 112/14 i 84/15) I. OPĆE

Више

SLUŽBENE NOVINE

SLUŽBENE NOVINE SLUŽBENE NOVINE OPĆINE PIĆAN GOD. XVII BROJ 6 PIĆAN, 16. PROSINCA 2015. LIST IZLAZI POVREMENO S A D R Ž A J AKTI VIJEĆA Stranica 1. Odluka o donošenju Dopuna Prostornog plana uređenja Općine Pićan. 2 AKTI

Више

(Microsoft PowerPoint - Predavanja za recenziju-sa rije\232enim zadacima.pptx)

(Microsoft PowerPoint - Predavanja za recenziju-sa rije\232enim zadacima.pptx) OPOREZIVANJE PODUZEĆA Predavanje 17.05.2018. DRUGI DOHODAK 1 TEMELJNE ODREDNICE DRUGOG DOHOTKA Drugi dohodak predstavlja razliku između svakog pojedinačnog primitka što se ne smatra dohotkom od nesamostalnog

Више

Na temelju članka 4. stavka 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 86/08, 61

Na temelju članka 4. stavka 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine broj 86/08, 61 Na temelju članka 4. stavka 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 86/08, 61/11 i 4/18) Gradonačelnik Grada Rijeke, na prijedlog

Више

REPUBLIKA HRVATSKA GRAD ZAGREB GRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA PRIOPĆENJE 29. ožujka Odjel za statistiku TURIZAM SIJEČANJ

REPUBLIKA HRVATSKA GRAD ZAGREB GRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA PRIOPĆENJE 29. ožujka Odjel za statistiku TURIZAM SIJEČANJ REPUBLIKA HRVATSKA GRAD ZAGREB GRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA PRIOPĆENJE 29. ožujka 2019. Odjel za statistiku TURIZAM SIJEČANJ 2019. 1. DOLASCI I NOĆENJA TURISTA Lančani indeksi

Више

P/ Na temelju članka 23. Statuta Hrvatske energetske regulatome agencije, klasa: /13-01/05, urbroj: /13-14, od 16. listopada i

P/ Na temelju članka 23. Statuta Hrvatske energetske regulatome agencije, klasa: /13-01/05, urbroj: /13-14, od 16. listopada i P/115144 Na temelju članka 23. Statuta Hrvatske energetske regulatome agencije, klasa: 011-01/13-01/05, urbroj: 371-01/13-14, od 16. listopada 2013. i članka 22. stavka 1. Pravilnika o unutarnjoj reviziji

Више

Pravilnik o uvjetima i načinu povrata plaćene trošarine na dizelsko gorivo za pogon strojeva za pripremu površina u razminiranju NN 1/20

Pravilnik o uvjetima i načinu povrata plaćene trošarine na dizelsko gorivo za pogon strojeva za pripremu površina u razminiranju NN 1/20 NN 1/2019 (2.1.2019.), Pravilnik o uvjetima i načinu povrata plaćene trošarine na dizelsko gorivo za pogon strojeva za pripremu površina u razminiranju MINISTARSTVO FINANCIJA Na temelju članka 106. stavka

Више

Aktualna tema_trgovina_2_7_2015.indd

Aktualna tema_trgovina_2_7_2015.indd HRVATSKA GOSPODARSKA KOMORA Sektor za financijske institucije, poslovne informacije i ekonomske analize Odjel za makroekonomske analize Trgovina konvergira li standardima EU? Uvodno Značaj trgovine u Europskoj

Више

REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU Područni ured Osijek IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ PROVJERI PROVEDBE DANIH PREPORUKA ZA REVIZIJU UČINKOVITOSTI JAV

REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU Područni ured Osijek IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ PROVJERI PROVEDBE DANIH PREPORUKA ZA REVIZIJU UČINKOVITOSTI JAV REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU Područni ured Osijek IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ PROVJERI PROVEDBE DANIH PREPORUKA ZA REVIZIJU UČINKOVITOSTI JAVNE NABAVE U DRUŠTVU HEP-PLIN D.O.O., OSIJEK Osijek,

Више

REPUBLIKA HRVATSKA GRAD ZAGREB GRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA Odjel za statistiku PRIOPĆENJE 30. ožujka TURIZAM SIJEČANJ

REPUBLIKA HRVATSKA GRAD ZAGREB GRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA Odjel za statistiku PRIOPĆENJE 30. ožujka TURIZAM SIJEČANJ REPUBLIKA HRVATSKA GRAD ZAGREB GRADSKI URED ZA STRATEGIJSKO PLANIRANJE I RAZVOJ GRADA Odjel za statistiku PRIOPĆENJE 30. ožujka 2018. TURIZAM SIJEČANJ 2018. 1. DOLASCI I NOĆENJA TURISTA Lančani indeksi

Више

Na temelju članka 63. Statuta Grada Varaždina ( Službeni vjesnik Grada Varaždina, broj 5/09, 1/12, 2/13 i 4/14 pročišćeni tekst), Odluke o financiranj

Na temelju članka 63. Statuta Grada Varaždina ( Službeni vjesnik Grada Varaždina, broj 5/09, 1/12, 2/13 i 4/14 pročišćeni tekst), Odluke o financiranj Na temelju članka 63. Statuta Grada Varaždina ( Službeni vjesnik Grada Varaždina, broj 5/09, 1/12, 2/13 i 4/14 pročišćeni tekst), Odluke o financiranju javnih potreba Grada Varaždina ( Službeni vjesnik

Више

Na temelju članka 11. Zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva (Narodne novine 29/2, 63/07, 53/12, 56/13 i 121/169) i članka 37. Statuta Grada De

Na temelju članka 11. Zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva (Narodne novine 29/2, 63/07, 53/12, 56/13 i 121/169) i članka 37. Statuta Grada De Na temelju članka 11. Zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva (Narodne novine 29/2, 63/07, 53/12, 56/13 i 121/169) i članka 37. Statuta Grada Delnica (Službene novine Primorsko goranske županije

Више

TVRTKE GOSPODARSKI PROFIL (obrada KZ travanj 2019.) POSLOVNI SUBJEKTI PO ŽUPANIJAMA, STANJE 31. PROSINCA Pravne osobe Trgovačka društva Županija

TVRTKE GOSPODARSKI PROFIL (obrada KZ travanj 2019.) POSLOVNI SUBJEKTI PO ŽUPANIJAMA, STANJE 31. PROSINCA Pravne osobe Trgovačka društva Županija TVRTKE GOSPODARSKI PROFIL (obrada KZ travanj 2019.) POSLOVNI SUBJEKTI PO ŽUPANIJAMA, STANJE 31. PROSINCA 2018. Pravne osobe Trgovačka društva registrirane aktivne registrirana aktivna Republika Hrvatska

Више

TA

TA 7.2.2019 A8-0015/ 001-051 AMANDMANI 001-051 podnositelj Odbor za promet i turizam Izvješće Dominique Riquet A8-0015/2019 Mjere pojednostavnjenja radi ubrzanja realizacije transeuropske prometne mreže (COM(2018)0277

Више

Na temelju članka 95., a u svezi s člankom 130. Zakona o komunalnom gospodarstvu ( Narodne novine, br. 68/18 ) te članka 31. Statuta Općine Perušić (

Na temelju članka 95., a u svezi s člankom 130. Zakona o komunalnom gospodarstvu ( Narodne novine, br. 68/18 ) te članka 31. Statuta Općine Perušić ( Na temelju članka 95., a u svezi s člankom 130. Zakona o komunalnom gospodarstvu ( Narodne novine, br. 68/18 ) te članka 31. Statuta Općine Perušić ( Županijski glasnik Ličko-senjske županije, br. 7/13,

Више

PRIJEDLOG!!! Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08,

PRIJEDLOG!!! Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, PRIJEDLOG!!! Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 proč. tekst i 137/15 ispr.),

Више

Na temelju odredbi članka 18. stavak 5. Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( Narodne novine, broj 150/2011, 119/2014, 93/2016 i 116/2018), članka 2. st

Na temelju odredbi članka 18. stavak 5. Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( Narodne novine, broj 150/2011, 119/2014, 93/2016 i 116/2018), članka 2. st Na temelju odredbi članka 18. stavak 5. Zakona o Vladi Republike Hrvatske ( Narodne novine, broj 150/2011, 119/2014, 93/2016 i 116/2018), članka 2. stavak 1. Uredbe o uredu Vlade Republike Hrvatske za

Више

U proračunu Europske unije za Hrvatsku je ukupno namijenjeno 3,568 milijardi Eura za prve dvije godine članstva

U proračunu Europske unije za Hrvatsku je ukupno namijenjeno 3,568 milijardi Eura za prve dvije godine članstva CARINE 2020 Općenito o programu: Program je pokrenut s ciljem podrške u suradnji između nadležnih tijela za carinske postupke u Europskoj uniji kako bi se maksimizirala njihova učinkovitost. Programom

Више

This watermark does not appear in the registered version - Na osnovi članka 22 Statuta Brčko distrikta Bosne i Hercegovi

This watermark does not appear in the registered version -  Na osnovi članka 22 Statuta Brčko distrikta Bosne i Hercegovi Na osnovi članka 22 Statuta Brčko distrikta Bosne i Hercegovine, Skupština Brčko distrikta Bosne i Hercegovine na 53. redovitoj sjednici održanoj 18. srpnja 2007. godine, usvaja ZAKON O POREZU NA NEKRETNINE

Више

BOSNA I HERCEGOVINA Brčko distrikt BiH SKUPŠTINA BRČKO DISTRIKTA BiH БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА Брчко дистрикт БиХ СКУПШТИНА БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ Mladena Magl

BOSNA I HERCEGOVINA Brčko distrikt BiH SKUPŠTINA BRČKO DISTRIKTA BiH БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА Брчко дистрикт БиХ СКУПШТИНА БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ Mladena Magl BOSNA I HERCEGOVINA Brčko distrikt BiH SKUPŠTINA BRČKO DISTRIKTA BiH БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА Брчко дистрикт БиХ СКУПШТИНА БРЧКО ДИСТРИКТА БиХ Mladena Maglova 2, 76100 Brčko distrikt BiH, telefon i faks: 049/215-516

Више

Vijeće Europske unije Bruxelles, 30. studenoga (OR. en) 14716/18 OJ CONS 67 TRANS 575 TELECOM 435 ENER 398 PRIVREMENI DNEVNI RED VIJEĆE EUROPSKE

Vijeće Europske unije Bruxelles, 30. studenoga (OR. en) 14716/18 OJ CONS 67 TRANS 575 TELECOM 435 ENER 398 PRIVREMENI DNEVNI RED VIJEĆE EUROPSKE Vijeće Europske unije Bruxelles, 30. studenoga 2018. (OR. en) 14716/18 OJ CONS 67 TRANS 575 TELECOM 435 ENER 398 PRIVREMENI DNEVNI RED VIJEĆE EUROPSKE UNIJE (Promet, telekomunikacije i energetika) zgrada

Више

EAC EN-TRA-00 (FR)

EAC EN-TRA-00 (FR) Izvršna agencija za obrazovanje, audiovizualnu politiku i kulturu POZIV NA PODNOŠENJE PRIJEDLOGA EACEA/13/2019 Inicijativa Volonteri za humanitarnu pomoć EU-a Tehnička pomoć za organizacije pošiljateljice

Више

Dodatak Službenom listu Europske unije Informacije i elektronički obrasci: Obavijest o nadmetanju Direktiva 2014/24/EU Odje

Dodatak Službenom listu Europske unije Informacije i elektronički obrasci:  Obavijest o nadmetanju Direktiva 2014/24/EU Odje Dodatak Službenom listu Europske unije Informacije i elektronički obrasci: http://simap.ted.europa.eu Obavijest o nadmetanju Direktiva 2014/24/EU Odjeljak I: Javni naručitelj I.1) Naziv i adrese 1 (molimo

Више

Dodatak Službenom listu Europske unije Informacije i elektronički obrasci: Obavijest o nadmetanju Direktiva 2014/24/EU Odje

Dodatak Službenom listu Europske unije Informacije i elektronički obrasci:  Obavijest o nadmetanju Direktiva 2014/24/EU Odje Dodatak Službenom listu Europske unije Informacije i elektronički obrasci: http://simap.ted.europa.eu Obavijest o nadmetanju Direktiva 2014/24/EU Odjeljak I: Javni naručitelj I.1) Naziv i adrese 1 (molimo

Више

Broj: Us-/2001

Broj: Us-/2001 REPUBLIKA HRVATSKA VISOKI UPRAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE Z A G R E B Frankopanska 16 Poslovni broj: UsII-181/19-7 U I M E R E P U B L I K E H R V A T S K E P R E S U D A Visoki upravni sud Republike Hrvatske

Више

Izvješće o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Izvršne agencije za inovacije i mreže za financijsku godinu s odgovorom Agencije

Izvješće o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Izvršne agencije za inovacije i mreže za financijsku godinu s odgovorom Agencije 1.12.2016. HR Službeni list Europske unije C 449/219 IZVJEŠĆE o godišnjoj računovodstvenoj dokumentaciji Izvršne agencije za inovacije i mreže za financijsku godinu 2015. s odgovorom Agencije (2016/C 449/41)

Више

Microsoft Word - Strateski plan Drzavnog zavoda za statistiku za razdoblje docx

Microsoft Word - Strateski plan Drzavnog zavoda za statistiku za razdoblje docx STRATEŠKI PLAN DRŽAVNOG ZAVODA ZA STATISTIKU ZA RAZDOBLJE 2016. 2018. Zagreb, 31. ožujka 2015. STRATEŠKI PLAN DRŽAVNOG ZAVODA ZA STATISTIKU za razdoblje 2016. 2018. Državni zavod za statistiku (u nastavku

Више

Klasa: UP/I / /06

Klasa: UP/I / /06 Klasa: UP/I 430-01/2007-03/10 Urbroj: 580-03-07-43-02 Zagreb, 15. ožujka 2007. Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja na temelju članka 13. stavka 1. i 2. Zakona o državnim potporama ( Narodne novine,

Више

Conseil UE Vijeće Europske unije Bruxelles, 3. listopada (OR. en) 12513/17 LIMITE PUBLIC PV/CONS 49 NACRT ZAPISNIKA 1 Predmet: sastanak Vi

Conseil UE Vijeće Europske unije Bruxelles, 3. listopada (OR. en) 12513/17 LIMITE PUBLIC PV/CONS 49 NACRT ZAPISNIKA 1 Predmet: sastanak Vi Conseil UE Vijeće Europske unije Bruxelles, 3. listopada 2017. (OR. en) 12513/17 LIMITE PUBLIC PV/CONS 49 NACRT ZAPISNIKA 1 Predmet: 3560. sastanak Vijeća Europske unije (opći poslovi) održan u Bruxellesu

Више