АДРЕСАР КЛУБОВА ВОЈВОЂАНСКЕ ФУДБАЛСКЕ ЛИГЕ - ГРУПА "ЗАПАД"

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "АДРЕСАР КЛУБОВА ВОЈВОЂАНСКЕ ФУДБАЛСКЕ ЛИГЕ - ГРУПА "ЗАПАД""

Транскрипт

1 На основу члана 48. Статута Фудбалског савеза Војводине (Скупштина Фудбалског савеза Војводине од 24. фебруара 2012), Извршни одбор ФС Војводине, на X седници одржаној 11. фебруара године усвојио је I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ П Р А В И Л Н И К О ИЗДАВАЊУ ДОЗВОЛЕ ЗА РАД И СТАТУСУ ТРЕНЕРА Члан 1. Правилник о издавању дозволе за рад и статусу тренера (у даљем тексту Правилник) садржи услове под којима се издаје дозвола за рад и регулишу обавезе клубова и тренера на поштовању Основног правилника о стручно-педагошком раду (у даљем тексту Основни правилник) и склапању уговора по обрасцу који у основним начелима утврђује Организација фудбалских тренера Фудбалског савеза Војводине (у даљем тексту ОФТ ФСВ). II ОБАВЕЗЕ ФУДБАЛСКИХ КЛУБОВА Члан 2. Фудбалски клубови (у даљем тексту клуб) свих степена такмичења Фудбалског савеза Војводине (у даљем тексту ФСВ) морају поседовати дозволе за рад за ангажоване тренере, које издаје Комисија за издавање дозволе за рад тренера (у даљем тексту Комисија) по одредбама овог Правилника. Клуб не може ангажовати тренера који не поседује тренерску диплому и идентификациону картицу (лиценцу) издате од стране Наставног центра за лиценцирање и едукацију фудбалских тренера ФС Србије, као и тренерску књижицу издату од матичне организације фудбалских тренера (општинског или градског фудбалског савеза). Клуб може ангажовати само тренера који поседује прописану лиценцу предвиђену Основним правилником, без обзира на ранг такмичења или узраст категорију играча. Члан 3. Дозвола за рад тренера се издаје само на захтев клуба најкасније седам дана пре почетка првенства. Члан 4. Клубови свих степена такмичења ФСВ су обавезни да се придржавају Основног правилника и овог Правилника у целости када је реч о издавању дозволе за рад, статусу и квалификационој структури и броју тренера. Члан 5. Клубови који не испуне обавезе из члана 4 овог Правилника у погледу издавања дозвиле за рад, статуса и квалификационе структуре и броја тренера не могу почети такмичење у новој такмичарској сезони. Клубови су обавезни да почну такмичарску сезону са тренерима који имају прописане лиценце издате од Наставног центра за лиценцирање и едукацију тренера ФСС. Члан 6. Клуб који ангажује тренера без прописане лиценце сноси последице по одредбама Дисциплинског правилника ФСС.

2 III ОБАВЕЗЕ ФУДБАЛСКИХ ТРЕНЕРА Члан 7. Против тренера који почну да раде у клубовима, по уговору или без уговора, а нису добили дозволу за рад, покреће се дисциплински поступак и спроводи се поступак одговорности, уз друге последице по одредбама нормативних аката ОФТ ФСС и Дисциплинског правилника ФСС. Члан 8. У свим степенима такмичења ФСВ представник клуба не може бити тренер који је добио одобрење за рад у тој такмичарској сезони, а тренер са издатом дозволом за рад не може бити представник клуба на првенственим и куп утакмицама нити тренер који је у тој такмичарској сезони добио дозволу за рад за вођење другог клуба. Члан 9. Тренери са издатом дозволом за рад у свим степенима такмичења ФСВ не могу као играчи наступати на првенственим и куп утакмицама својих клубова. Тренери који су добили дозволу за рад у клубовима обавезни су да поштују правилнике и одлуке ОФТ ФСВ. У случају да тренери своје функције не обављају по правилницима и одлукама ОФТ ФСВ покренуће се дисциплински поступак. Члан 10. Тренери у свим степенима такмичења ФСВ морају бити чланови својих матичних организација (општинских или градских) према месту пребивалишта, са редовном плаћаном годишњом чланарином и уплаћеном чланарином за текућу годину. Тренери не могу бити чланови других организација у оквиру свог матичног (општинског или градског) фудбалског савеза. IV ТЕХНИЧКИ ПРОСТОР Члан 11. У клубовима лига које води ФСВ у техничком простору за време одигравања утакмице једини који сме стално да се креће и даје упутства играчима је први тренер. Помоћни тренер кретања и упутства у техничком простору може обављати повремено, а по датим упутствима мора да се врати на клупу. Први тренер и помоћни тренер на првенственим и куп утакмицама могу да носе ознаке (идентификационе картице) у ком својвству су у техничком простору. V ИЗДАВАЊЕ ДОЗВОЛЕ ЗА РАД ТРЕНЕРА Члан 12. Захтев за издавање дозволе за рад тренера могу подносити само клубови у року предвиђеном у члану 3 овог Правилника. За издавање дозвола за рад тренера клубови су дужни да приложе: 1. захтев за издавање дозволе за рад тренера, 2. тренерску књижицу са овереном чланарином за текућу годину, уписаним тренерском лиценцом и овереним лекарским прегледом, који не може бити старији од шест месеци, 3. уговор између клуба и тренера по јединственом обрасцу оверен и потписан како је предвиђено у уговору (ако има промене тренера и споразумни раскид уговора), 4. фотокопију дипломе о завршеној школи, 5. фотокопију идентификационе картице (лиценце), 6. потврду о уплаћеној такси за издавање дозволе за рад тренера, 7. потврду о учешћу на два обавезна условна семинара. 2

3 Износ таксе у смислу става 6) овог члана повећава се за сваки поновљени захтев за издавање дозволе за рад тренера у сезони, што утврђује Извршни одбор ФСС. Пре почетка сваке такмичарске сезоне утврђује се износ таксе у смислу става 2, тачке 6) овог члана, за све категорије и степене такмичења. Члан 13. Комисија може захтевати да клуб и тренер поднесу и друге доказе уколико процени да је то неопходно, као и да изврши проверу веродостојности приложених докумената. Члан 14. У клубовима свих степена такмичења ФСВ дозволе за рад тренера могу добити тренери који су завршили дипломирали у Наставном центру за лиценцирање и едукацију тренера ФСС по плану и програму УЕФА ФСС и имају УЕФА диплому и идентификациону картицу (лиценцу). Комисија признаје само она звања и квалификације које су тренери стекли школујући се по програмима одговарајућих установа, на бази планова које је верификовао ФСС, уз обавезу да Наставни центар за лиценцирање и едукацију тренера ФСС нострификује дипломе и обави лиценцирање. Члан 15. Дозвола за рад тренера се издаје само за једну такмичарску сезону на захтев клуба. У току једне такмичарске сезоне тренер може добити дозволу за рад највише за два клуба у истом рангу такмичења. Тренер истовремено не може добити дозволу за рад у два клуба нити за две селекције различитих узрасних категорија играча у једном клубу. У лигама које води ФСВ регистрован играч који наступа за први тим може добити дозволу за рад и као тренер у истом клубу, ако ради у оквиру школе фудбала (7-11 година) или тренира једну од такмичарских екипа младих категорија (јуниоре, кадете или пионире) ако поседује лиценцу по важећим прописима. Члан 16. У току једне такмичарске сезоне тренер може добити дозволу за рад у другом клубу, у смислу члана 14 овог Правилника, само под условом да је споразумно раскинуо уговор са дотадашњим клубом, као и да је нови клуб који тражи дозволу за рад са дотадашњим тренером постигао споразум о раскиду, уз доказе о измирењу свих обавеза оба клуба и писану изјаву тренера да су обавезе измирене или ако се поступак води код Арбитражног суда ФСВ покренут од клуба или тренера. VI ОРГАН ЗА ИЗДАВАЊЕ ДОЗВОЛЕ ЗА РАД ТРЕНЕРА Члан 17. Дозволу за рад издаје Комисија за издавање дозволе за рад тренера ОФТ ФСВ. Чланове Комисије именује ОФТ ФСВ. Тренери који су ангажовани у раду клубова у лигама које води ФСВ не могу бити чланови Комисије. Комисију територијалног савеза, у зависности од степена такмичења, именује ОФТ територијалног савеза. Дозволе за рад тренера издају комисије територијалних фудбалских савеза који воде одређена такмичења. 3

4 Члан 18. Верификацију докумената, поднетих уз захтев клуба, за издавање дозвола за рад тренера обавља Комисија. За тренере клубова у лигама које води ФСВ одобрену дозволу за рад тренера потписује председник Комисије или секретар ОФТ ФСВ. За тренере клуба територијалних фудбалских савеза који воде одређена такмичења дозволу за рад тренера потписује председник Комисије. Члан 19. Уколико у току такмичарске сезоне дође до раскида уговора између првог тренера и клуба, а тај клуб нема одмах замену за првог тренера првог тима, Комисија ће дозволити да екипу на првенственим и куп утакмицама може да води неко од тренера који раде у клубу и поседују прописано одговарајућу лиценцу, уз обавезу да о промени обавести Комисију. Клуб треба одмах да затражи дозволу за рад за новог првог тренера, у поступку како је прецизирано овим Правилником. На основу одредаба овог Правилника, клуб је дужан да затражи дозволу за рад за новог првог тренера како не би сносио последице у складу са Пропозицијама такмичења и Дисциплинског правилника ФСС. Члан 20. Уколико се на појединој утакмици, међу пријављеним службеним лицима клуба, не налази и прописан број тренера који поседују одговарајуће дозволе за рад тренера клуб ће се казнити по одредбама Дисциплинског правилника ФСС. Дисциплински поступак се покреће, по службеној дужности, на основу извештаја делегата утакмице и пријаве комесара за такмичење. На утакмицама клубова у лигама које води ФСВ привремено (највише до две првенствене или куп утакмице) дозвољено је да тим води помоћни тренер са нижом лиценцом него што је то прописано Основним правилником. Тренер који је добио дозволу за рад за такмичарску сезону не може бити представник клуба и делегат на утакмицама свих степена такмичења. VII ДИСЦИПЛИНСКЕ МЕРЕ Члан 21. Непоштовање одредби овог Правилника, Основног правилника и других аката и одлука ОФТ ФСВ из ове области за последицу, поред дисциплинских има и такмичарску одговорност по одредбама Дисциплинског правилника ФСС и Пропозиција такмичења. Члан 22. У смислу члан 21 овог Правилника дисциплинској одговорности подлежу клубови, тренери, као званични представници клубова. VIII СПОРОВИ Члан 23. Спорове између клубова и тренера решава Арбитражни суд ФСВ. Члан 24. Спорови између клуба и тренера настали у току јесењег дела такмичарске сезоне морају бити регулисани до краја те такмичарске полусезоне у којој су настали. 4

5 Клуб који неизмири своје обавезе према тренеру не може почети пролећни део такмичарску сезону. Спорови између клуба и тренера који су настали током пролећног дела такмичарске сезоне морају бити регулисани до краја те такмичарске полусезоне. Клуб који не измири своје обавезе према тренеру до краја пролећног дела такмичарске сезоне не може почети нову такмичарску сезону. Члан 25. За неиспуњавање обавеза предвиђених овим Правилником, Основним правилником и уговором између клуба и тренера поступак поред тренера и клуба могу захтевати и организације фудбалских тренера и органи који руководе такмичењем. IX КОНТРОЛА ДОЗВОЛА ЗА РАД ТРЕНЕРА Члан 26. На првенственим и куп утакмицама контролу дозвола за рад тренера у клубовима обавезно обавља делегат на основу овог Правилника. Делегат утакмице дужан је да све неправилности унесе у записник утакмице. Члан 27. Комисија води евиденцију издатих дозвола за рад тренера по клубовима и категоријама - узрастима играча у клубу. Комисија је обавезна да пре почетка такмичења писаним путем обавестити комесаре за такмичење на клубове који нису затражили дозволе за рад тренера. Члан 28. У случају одбијана издавања дозволе за рад тренера од стране Комисије подносилац захтева (клуб) има право жалбе Извршном одбору ОФТ ФСВ. Члан 29. Тренеру који је коначном одлуком надлежног органа искључен из Организације не може добити дозволу за рад. X ТАКСА ЗА ИЗДАВАЊЕ ДОЗВОЛЕ ЗА РАД ТРЕНЕРА Члан 30. Висина таксе за издавање дозволе за рад тренера свих степена такмичења, на предлог ОФТ ФСС, доноси Извршни одбор ФСС пре почетка нове сезоне. Такса за издавање дозвола за рад тренера клубова у лигама које води ФСВ уплаћује се на текући рачун ФСВ. Висина таксе за клубове у лигама територијалних савеза уплаћује се на текући рачун територијалних савеза који воде одређено такмичење. Износ који се уплаћује за издавање сертификата за одлазак у иностранство и износ за накнаду нострификације дипломе утврђује Извршни одбор ФСС. XI ТРЕНЕРСКЕ ЛИЦЕНЦЕ Члан 31. Тренерске УЕФА лиценце у оквиру Фудбалском савезу Србије су: o УЕФА ПРО, o УЕФА А и o УЕФА Б. 5

6 Тренерске Националне лиценце у оквиру Фудбалског савеза Србије су: o Национална А, o Национална Б и o Национална Ц. XII СТАТУС ТРЕНЕРА Члан 32. Тренери који обављају дужности у клубовима имају права, обевезе и одговорности у складу са Уставом, Законом, прописима клубова и фудбалске организације и уговором. У статусном смислу тренери могу бити: o професионалци и o аматери. Члан 33. Члан 34. Тренер професионалац је тренер који са клубом закључује уговор и остварује право из професионалног односа (право на основу пензионог, инвалидског и здравственог осигурања). Тренер аматер је тренер који са клубом закључује уговор о допунском раду и оверава га у матичном фудбалском савезу (општинском или градском). XIII УГОВОР О ПРОФЕСИОНАЛНОМ РАДУ Члан 35. Уговор о професионалном раду може се закључити између клуба и тренера уз поштовање права из радног односа. Обавезан број ових тренера у клубу се утврђује Основним правилником, с тим што клубови могу овај статус дати и осталим ангажованим тренерима. Члан 36. У Српској лиги Војводина и зонским лигама ФСВ клубови морају имати закључене уговоре са тренерима. Уговори се, по правилу, закључују у прелазном року и ступају на снагу даном потписивања. Минимално трајање уговора је период од дана његовог закључивања до краја такмичарске сезоне, а најдуже трајање уговора је 4 (четири) године. Члан 37. Типски Уговор о професионалном раду сачињава Организација фудбалских тренера Фудбалског савеза Србије и објављује га у Службеном листу ФСС Фудбал. Члан 38. Уговори о професионалном или допунском раду закључују се у надлежном територијалном фудбалском савезу (општинском или градском), уз присуство тренера, овлашћеног представника клуба и савеза, у четири примерка, од којих по један припада клубу, тренеру, надлежном територијалном фудбалском савезу и Комисији ОФТ ФСВ. Уговори се споразумно раскидају у надлежном територијалном фудбалском савезу уз присуство тренера, овлашћеног представника клуба и савеза. 6

7 Члан 39. Уговор о професионалном или допунском раду престаје да важи: протеком времена на који је закључен, споразумним раскидом уговорних страна, раскидањем уговора кривицом једне од уговорних страна, оглашавањем уговора ништавним, као и у свим другим случајевима предвиђеним законом када престају сви правни послови. Уговор се може споразумно раскинути у складу са чланом 38 овог Правилника. Одлуком надлежних органа уговори се могу раскинути кривицом једне од уговорних страна на штету клуба или тренера. Уговорна страна која је одговорна за раскид уговора без оправданих разлога дужна је да плати обештећење за штете претрпљене као последицу раног прекида уговора и могу јој бити изречене спортске санкције. У свим случајевима страна која прекрши уговор плаћа обештећење. Обештећење за кршење уговора биће обрачунато узимајући у обзир прописе ФСС, домаће законодавство, као и све друге објективне критетијуме. Ови критеријуми ће посебно укључивати награде и друге бенефиције на које тренер има право према постојећем уговору и свим анексима, време преостало до истека уговора до највише четири године, трошкове и износе које је бивши клуб исплатио (отплаћене током трајања угвора) и др. Угворне стране такође могу раскинути уговор без икаквих последица (плаћање обештећења или изрицање спортских санкција) у случају да постоји оправдани разлог, који у сваком конкретном случају утврђује надлежни орган. Члан 40. Клуб који једнострано раскине уговор са тренером, на основу одлуке Управног одбора клуба, дужан је да му редовно месечно измирује све обавезе предвиђене уговором до истека уговора. Уколико на основу пријаве тренера клуб не измирује редовно месечне обавезе према тренеру, Дисциплинска комисија ФСВ ће донети одлуку о суспензији клуба, а клуб је обавезан да тренеру исплати целокупан износ из уговора у целости. Тренер према коме се редовно месечно измирују обавезе из уговора не може бити ангажован у другом клубу. Уколико тренер у међувремену пронађе други клуб све уговорне обавезе из уговора са претходним клубом престају. Тренер који једнострано раскине уговор са клубом подношењем оставке, а чију оставку усвоји Управни одбор клуба, све уговорене обавезе од стране клуба престају даном подношења оставке од стране тренера. Члан 41. У случају раскида уговора на штету клуба, клуб је дужан да, без одлагања, измири све обавезе према тренеру, у складу са Одлуком о раскиду уговора на штету клуба. У случају раскида уговора на штету тренера све обавезе клуба према тренеру престају, у складу са Одлуком о раскиду уговора на штету тренера. Члан 42. Клуб је дужан најкасније седам дана пре почетка такмичарске сезоне да ФСВ достави свој Правилник којим се регулишу дисциплински прекршаји и дисциплинска одговорност тренера и Правилник о награђивању, као и све њихове касније измене и допуне у року од осам дана од дана доношења. Неизвршавање обавеза из става 1 овог члана подлеже дисциплинској одговорности клуба и одговорних особа према одредбама Дисциплинског правилника ФСС. XIV НАДЛЕЖНИ ЗА РЕШАВАЊЕ СПОРОВА ИЗМЕЂУ КЛУБА И ТРЕНЕРА Члан 43. Спорове између клубова и тренера решава Арбитражни суд ФСВ у складу са одредбама одговарајућих правилника. 7

8 Члан 44. Захтев за решавање спора, поднет од стране клуба или тренера, а који је настао и произашао из уговора између клуба и тренера у лигама које води ФСВ подноси се Арбитражном суду ФСВ. Члан 45. Сва друга питања неопходна за рад и одлучивање утврђују се Правилником о раду Арбитражног суда ФСВ. Арбитражни суд ФСВ одлучује о захтевима под условом да није прошло више од две године од догађаја који је довео до спора. Одлука Арбитражног суда ФСВ је коначна. Члан 46. За спорове осталих степена такмичења надлежне су комисије територијалних фудбалских савеза. XV ПРЕЛАЗНЕ ОДРЕДБЕ Члан 47. За примену чланова овог Правилника тумачење даје Извршни одбор ОФТ ФСВ, а коначну одлуку доноси Извршни одбор ФСВ. Члан 48. Ступањем на снагу овог Правилника престаје да важи Правилник о лиценци и статусу тренера (седница Извршног одбора ФСВ од 4. септермбра 2008). Члан 49. ФСВ. Овај Правилник ступа на снагу осам дана по усвајању на седници Извршног одбора ПРЕДСЕДНИК ОФТ ФСВ, Милош Паприца, с.р. ПРЕДСЕДНИК ФСВ, Ратко Боровница, с.р. 8

Na osnovu Člana 34. Statuta Fudbalskog saveza Crne Gore, Izvršni odbor Fudbalskog saveza Crne Gore, na sjednici održanoj godine, donio je P

Na osnovu Člana 34. Statuta Fudbalskog saveza Crne Gore, Izvršni odbor Fudbalskog saveza Crne Gore, na sjednici održanoj godine, donio je P Na osnovu Člana 34. Statuta Fudbalskog saveza Crne Gore, Izvršni odbor Fudbalskog saveza Crne Gore, na sjednici održanoj 11.06.2015.godine, donio je P R A V I L N I K O DOZVOLAMA ZA RAD FUDBALSKIH TRENERA

Више

ВАНРЕДНИ БРОЈ 3 СТРАНА 549 ФУДБАЛ, На основу одредаба члана 45. Статута Фудбалског савеза Србије (Службени лист ФСС «Фудбал», ванредни бр.

ВАНРЕДНИ БРОЈ 3 СТРАНА 549 ФУДБАЛ, На основу одредаба члана 45. Статута Фудбалског савеза Србије (Службени лист ФСС «Фудбал», ванредни бр. ВАНРЕДНИ БРОЈ 3 СТРАНА 549 ФУДБАЛ, 15.06.2017. На основу одредаба члана 45. Статута Фудбалског савеза Србије (Службени лист ФСС «Фудбал», ванредни бр. 18/2016.) и члана 9 Правилника о фудбалским такмичењима

Више

ВОЈВОЂАНСКА ФУДБАЛСКА ЛИГА

ВОЈВОЂАНСКА ФУДБАЛСКА ЛИГА ФУДБАЛСКИ САВЕЗ ВОЈВОДИНЕ FUDBALSKI SAVEZ VOJVODINE На основу одредаба члана 9. Правилника о фудбалским такмичењима (Прописи Фудбалског савеза Србије,''Фудбал'' ванредни број I, 15. јун. 2007) Секретаријат

Више

Microsoft Word - Propozicije TMK RSS

Microsoft Word - Propozicije TMK RSS ПРОПОЗИЦИЈЕ ТАКМИЧЕЊА МЛАЂИХ КАТЕГОРИЈА РУКОМЕТНОГ САВЕЗА СРБИЈЕ Београд, 29. август 2018. године На основу члана 100. став 2. тачка 1. и члана 160. став 4. Закона о спорту, члана 64. став 2. тачка 30.

Више

Na osnovu člana 16 stav 1 Statuta Ljekarske komore Crne Gore, Skupština Ljekarske komore Crne Gore, na sjednici održanoj 30. aprila godine, doni

Na osnovu člana 16 stav 1 Statuta Ljekarske komore Crne Gore, Skupština Ljekarske komore Crne Gore, na sjednici održanoj 30. aprila godine, doni Na osnovu člana 16 stav 1 Statuta Ljekarske komore Crne Gore, Skupština Ljekarske komore Crne Gore, na sjednici održanoj 30. aprila 2018. godine, donijela je PRAVILNIK O UPISU U LJEKARSKU KOMORU CRNE GORE

Више

ПРАВИЛНИК О РЕГИСТРАЦИЈИ БОКСЕРСКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА И ТАКМИЧАРА

ПРАВИЛНИК О РЕГИСТРАЦИЈИ БОКСЕРСКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА И ТАКМИЧАРА На основу члана 7. Статута Боксерског савеза Србије, Управни одбор Боксерског савеза Србије на седници одржаној 02.11.2015. године доноси ПРАВИЛНИК О РЕГИСТРАЦИЈИ БОКСЕРСКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА 2015. УПРАВНИ

Више

Microsoft Word - Pravilnik_o_radu_stalnih_komisija_IO

Microsoft Word - Pravilnik_o_radu_stalnih_komisija_IO FUDBALSKI SAVEZ CRNE GORE P R A V I L N I K O RADU STALNIH KOMISIJA IZVRŠNOG ODBORA FSCG Na osnovu člana 34 Statuta Fudbalskog saveza Crne Gore, Izvršni odbor FSCG, na sjednici održanoj dana 24.12.2013.godine,

Више

Microsoft Word - 03_registracioni pravilnik_konacni

Microsoft Word - 03_registracioni pravilnik_konacni RVAČKI SAVEZ SRBIJE BEOGRAD REGISTARCIONI PRAVILNIK RVAČKOG SAVEZA SRBIJE 2012.g. 1 Na osnovu Člana 32. Statuta Rvačkog Srbije, člana 102 Zakona o sportu i člana 2. Sportskih pravila Izvršni odbor Rvačkog

Више

ВАНРЕДНИ БРОЈ 9 СТРАНА 39 ФУДБАЛ, На основу члана 3. Правилника о фудбалским такмичењима (Службени лист ФСС Фудбал, ванредни бр. I/2007, 3

ВАНРЕДНИ БРОЈ 9 СТРАНА 39 ФУДБАЛ, На основу члана 3. Правилника о фудбалским такмичењима (Службени лист ФСС Фудбал, ванредни бр. I/2007, 3 ВАНРЕДНИ БРОЈ 9 СТРАНА 39 На основу члана 3. Правилника о фудбалским такмичењима (Службени лист ФСС Фудбал, ванредни бр. I/2007, 3/2012, 3/2013 и 3/2017) и члана 48. Статута ФС Србије (Службени лист ФСС

Више

Microsoft Word - 3. Pravilnik o licenciranju klubova

Microsoft Word - 3. Pravilnik o licenciranju klubova П Р Е Д Л О Г На основу чл.100. Закона о спорту ( Службени гласник Републике Србије, број 10/2016) и чл.46 ст.1 т.3 Статута Атлетског Савеза Србије, Управни одбор Атлетског Савеза Србије, на седници одржаној

Више

ВАНРЕДНИ БРОЈ 3 СТРАНА 211 ФУДБАЛ, На основу члана 45. Статута Фудбалског савеза Србије (Службени лист ФСС Фудбал, ванредни брoj 18/2016),

ВАНРЕДНИ БРОЈ 3 СТРАНА 211 ФУДБАЛ, На основу члана 45. Статута Фудбалског савеза Србије (Службени лист ФСС Фудбал, ванредни брoj 18/2016), ВАНРЕДНИ БРОЈ 3 СТРАНА 211 ФУДБАЛ, 15.06.2017. На основу члана 45. Статута Фудбалског савеза Србије (Службени лист ФСС Фудбал, ванредни брoj 18/2016), Извршни одбор ФС Србије на седници одржаној 15.06.2017.

Више

PRAVILNIK O TAKMIČENJU

PRAVILNIK O TAKMIČENJU КОШАРКАШКИ САВЕЗ СРБИЈЕ КОМИСИЈА ЗА ТАКМИЧЕЊЕ АВГУСТ 2012. ОРГАНИЗАЦИЈА КУП ТАКМИЧЕЊА КСС 2011/2012 1. НОРМАТИВНА АКТА КУП такмичење КСС се игра према одредбама Статута КСС, Правилника о такмичењу КСС,

Више

Microsoft Word - Kriterijumi juli 2009.god..doc

Microsoft Word - Kriterijumi juli 2009.god..doc РУКОМЕТНИ САВЕЗ СРБИЈЕ ЗАЈЕДНИЦА СУДИЈА И КОНТРОЛОРА КРИТЕРИЈУМИ 25/26.07.2009. РУКОМЕТНИ САВЕЗ СРБИЈЕ ЗАЈЕДНИЦА СУДИЈА И КОНТРОЛОРА УПРАВНИ ОДБОР Број: 976 Београд, 25/26. јули 2009. год. На основу члана

Више

Број: 19/2013

Број: 19/2013 На основу члана 36. Статута Фудбалског савеза града Новог Сада и одлуке Извршног одбора о систему такмичења на територији Фудбалског савеза града Новог Сада, Извршни одбор Фудбалског савеза града Новог

Више

Na osnovu Zakona o sportu Republike Srbije (Službeni glasnik RS, br. 10/16), Pravilnika o nomenklaturi sportskih zanimanja i zvanja, Pravilnika o dozv

Na osnovu Zakona o sportu Republike Srbije (Službeni glasnik RS, br. 10/16), Pravilnika o nomenklaturi sportskih zanimanja i zvanja, Pravilnika o dozv Na osnovu Zakona o sportu Republike Srbije (Službeni glasnik RS, br. 10/16), Pravilnika o nomenklaturi sportskih zanimanja i zvanja, Pravilnika o dozvoli za rad sportskih stručnjaka, Pravilnika o stručnom

Више

ВАНРЕДНИ БРОЈ 10 ISSN ГОДИНА XIV БЕОГРАД, С А Д Р Ж А Ј ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА ФС СРБИЈЕ СА 3. СЕДНИЦЕ ОДРЖАНЕ I КАД

ВАНРЕДНИ БРОЈ 10 ISSN ГОДИНА XIV БЕОГРАД, С А Д Р Ж А Ј ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА ФС СРБИЈЕ СА 3. СЕДНИЦЕ ОДРЖАНЕ I КАД ISSN 1451-5733 ГОДИНА XIV БЕОГРАД, 01.07.2019. С А Д Р Ж А Ј ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА ФС СРБИЈЕ СА 3. СЕДНИЦЕ ОДРЖАНЕ 01.07.2019. I КАДРОВСКА ПИТАЊА 1. ОДЛУКА О ПОСТАВЉАЊУ СЕЛЕКТОРА МУШКЕ ФУДБАЛСКЕ А РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ

Више

U skladu sa članom 39. Statuta Saveza za sinhrono plivanje Srbije (u daljem tekstu: SSPS ), Upravni odbor SSPS (u daljem tekstu: UO SSPS ) usvojio je

U skladu sa članom 39. Statuta Saveza za sinhrono plivanje Srbije (u daljem tekstu: SSPS ), Upravni odbor SSPS (u daljem tekstu: UO SSPS ) usvojio je U skladu sa članom 39. Statuta Saveza za sinhrono plivanje Srbije (u daljem tekstu: SSPS ), Upravni odbor SSPS (u daljem tekstu: UO SSPS ) usvojio je dana 05/07.02.2017.: PRAVILNIK O MEDICINSKOJ ZAŠTITI

Више

RUKOMETNI SAVEZ SRBIJE

RUKOMETNI SAVEZ SRBIJE РУКОМЕТНИ САВЕЗ СРБИЈЕ ЗАЈЕДНИЦА ДЕЛЕГАТА РСС КРИТЕРИЈУМИ ЗА ФОРМИРАЊЕ ЛИСТА ДЕЛЕГАТА ЗА РУКОМЕТНА ТАКМИЧЕЊА Б Е О Г Р А Д ЈАНУАР 2008. На основу члана 24, ст.2, тачка 3,Правилника Заједнице делегата РСС,

Више

P R O P O Z I C I J E

P R O P O Z I C I J E P R O P O Z I C I J E JUNIORA, KADETA, PIONIRA, PRETPIONIRA KANTONA SARAJEVO ZA SEZONU 2018-2019 Sarajevo, August 2018. godine 1 P R O P O Z I C I J E TAKMIČENJA ZA PRVENSTVO OMLADINSKIH LIGA SARAJEVO

Више

ПРАВИЛНИК О ЧЛАНАРИНИ, НАКНАДАМА И ТАКСАМА ЏУДО САВЕЗА СРБИЈЕ У Београду, децембар године

ПРАВИЛНИК О ЧЛАНАРИНИ, НАКНАДАМА И ТАКСАМА ЏУДО САВЕЗА СРБИЈЕ У Београду, децембар године ПРАВИЛНИК О ЧЛАНАРИНИ, НАКНАДАМА И ТАКСАМА ЏУДО САВЕЗА СРБИЈЕ У Београду, децембар 2018. године На основу члана 15. Статута Џудо Савеза Србије, Управни одбор Џудо савеза Србије дана 28.12.2018. године

Више

ZvaniĊan prevod sa francuskog

ZvaniĊan prevod sa francuskog На основу члана 38. Статута Бејзбол савеза Србије од 18. 03. 2012. године, Управни одбор Бејзбол савеза Србије је на седници 26.01.2013. године донео ПРАВИЛНИК О РЕГИСТРАЦИЈИ ИГРАЧА ОПШТЕ ОДРЕДБЕ Члан

Више

У П И Т Н И К

У П И Т Н И К КОШАРКАШКИ САВЕЗ СРБИЈЕ На основу одредаба Статута КСС, члан 56. тачка 6., Управни одбор КСС, на седници одржаној 18.11.2015.године, усвојио је ПРАВИЛНИК О ДЕЛЕГАТИМА КОШАРКАШКОГ САВЕЗА СРБИЈЕ Овај Правилник

Више

ВАНРЕДНИ БРОЈ 6 СТРАНА 151 ФУДБАЛ, На основу члана 4. Правилника о раду Центра за едукацију тренера ФС Србије (Службени лист ФСС Фудбал, б

ВАНРЕДНИ БРОЈ 6 СТРАНА 151 ФУДБАЛ, На основу члана 4. Правилника о раду Центра за едукацију тренера ФС Србије (Службени лист ФСС Фудбал, б ВАНРЕДНИ БРОЈ 6 СТРАНА 151 ФУДБАЛ, 30.06.2017. На основу члана 4. Правилника о раду Центра за едукацију тренера ФС Србије (Службени лист ФСС Фудбал, број 25/2017) и члана 48. Статута Фудбалског савеза

Више

Број:

Број: БИЛТЕН БР. 35 ТАКМИЧАРСКА СЕЗОНА 2018/2019. ГОДИНА. РЕЗУЛТАТ ДРУГЕ ФИНАЛНЕ УТАКМИЦЕ ПЛЕЈ ОФ СУПЕР ЛИГЕ ПРВЕНСТВА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА СЕНИОРЕ У ТАКМИЧАРСКОЈ СЕЗОНИ 2018./2019. ГОДИНЕ. Друга финална утакмица

Више

Microsoft Word Propozicije TMK RSS 2017

Microsoft Word Propozicije TMK RSS 2017 ПРОПОЗИЦИЈЕ ТАКМИЧЕЊА МЛАЂИХ КАТЕГОРИЈА РУКОМЕТНОГ САВЕЗА СРБИЈЕ Београд, 22. август 2017. године На основу члана 100. став 2. тачка 1. и члана 160. став 4. Закона о спорту, члана 64. став 2. тачка 30.

Више

ФУДБАЛСКИ САВЕЗ СРБИЈЕ ЦЕНТАР ЗА ЕДУКАЦИЈУ ФУДБАЛСКИХ ТРЕНЕРА ФСС ИНФОРМАТОР Могућности уписа на курсеве које организује Фудбалски савез Србије (као и

ФУДБАЛСКИ САВЕЗ СРБИЈЕ ЦЕНТАР ЗА ЕДУКАЦИЈУ ФУДБАЛСКИХ ТРЕНЕРА ФСС ИНФОРМАТОР Могућности уписа на курсеве које организује Фудбалски савез Србије (као и ФУДБАЛСКИ САВЕЗ СРБИЈЕ ЦЕНТАР ЗА ЕДУКАЦИЈУ ФУДБАЛСКИХ ТРЕНЕРА ФСС ИНФОРМАТОР Могућности уписа на курсеве које организује Фудбалски савез Србије (као и надлежни фудбалски региони): I УЕФА програми: 1. УЕФА

Више

(Microsoft Word - Pravilnik FUP-a g. Skup\232tina.doc)

(Microsoft Word - Pravilnik FUP-a g. Skup\232tina.doc) На основу члана 19. ст. 1 ал. 1 и члана 34. Закона о коморама здравствених радника (''Сл. гласник РС'' 107/2005) и члана 25. ст. 1., ал. 1. и члана 73. Статута Коморе медицинских сестара и здравствених

Више

ВАНРЕДНИ БРОЈ 9 СТРАНА 449 ФУДБАЛ, На основу одредаба члана 48. Статута Фудбалског савеза Србије (Службени лист ФСС Фудбал, ванредни бр. 1

ВАНРЕДНИ БРОЈ 9 СТРАНА 449 ФУДБАЛ, На основу одредаба члана 48. Статута Фудбалског савеза Србије (Службени лист ФСС Фудбал, ванредни бр. 1 ВАНРЕДНИ БРОЈ 9 СТРАНА 449 На основу одредаба члана 48. Статута Фудбалског савеза Србије (Службени лист ФСС Фудбал, ванредни бр. 18/2017) и члана 10. Правилника о фудбалским такмичењима ФС Србије (Службени

Више

БИЛТЕН БР. 24 ТАКМИЧАРСКА СЕЗОНА 2017./2018. ГОДИНА ВАТЕРПОЛО САВЕЗ СРБИЈЕ Београд, Сметанина 2 тел/факс: 011/ , е-mail: office

БИЛТЕН БР. 24 ТАКМИЧАРСКА СЕЗОНА 2017./2018. ГОДИНА ВАТЕРПОЛО САВЕЗ СРБИЈЕ Београд, Сметанина 2 тел/факс: 011/ , е-mail: office БИЛТЕН БР. 24 ТАКМИЧАРСКА СЕЗОНА 2017./2018. ГОДИНА РЕЗУЛТАТИ УТАКМИЦА СУПЕР ЛИГЕ ПРВЕНСТВА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА СЕНИОРЕ У ТАКМИЧАРСКОЈ СЕЗОНИ 2017./2018. ГОДИНЕ. Друго коло, 11. 04. 2018. године: ВК ЗЕМУН

Више

Srbija, Beograd, Sazonova 83 Tel , Fax: Београд, 08. новембар2018. године

Srbija, Beograd, Sazonova 83 Tel , Fax: Београд, 08. новембар2018. године Београд, 08. новембар2018. године ОРГАНИЗАЦИЈА 3Х3 ТАКМИЧЕЊА КСС 2019 1. НОРМАТИВНА АКТА 3Х3 такмичење КСС се игра према одредбама Статута КСС, Правилника о такмичењу КСС, Пропозиција такмичења, Регистрационог

Више

BILTEN 13 -TMK

BILTEN 13 -TMK TAKMИЧЕЊЕ МЛАЂИХ КАТЕГОРИЈА E-mail: tk.grupaistok@gmail.com ТАКМИЧЕЊE ЗА Ж 98 УЧЕСТВУЈУ СЛЕДЕЋИ КЛУБОВИ: 1. РК ЗАЈЕЧАР - Зајечар 2. РК ДУБОЧИЦА - Лесковац 3. РК ПЕТРОВАЦ - Петровац ТАКМИЧЕЊЕ У КОНКУРЕНЦИЈИ

Више

Na osnovu člana Zakona o sportu Republike Srbije i člana Statuta Sportskog saveza Srbije, Upravni odbor Sportskog saveza Srbije na sednici održanoj

Na osnovu člana  Zakona o sportu Republike Srbije i člana Statuta Sportskog saveza Srbije, Upravni odbor Sportskog saveza Srbije na sednici održanoj На основу члана 47. ст. 5. и 188. ст. 3. Закона о спорту Републике Србије ( Сл. гласник РС, бр. 24/2011) и члана 44. Статута Фудбалског савеза Војводине, Секретаријат Извршног одбора Фудбалског савеза

Више

На основу члана 34. став 4, члана 39. став 7. и члана 118. став 7. Закона о високом образовању (''Сл. гласник РС'' бр. 88/2017, 27/ др. закон и

На основу члана 34. став 4, члана 39. став 7. и члана 118. став 7. Закона о високом образовању (''Сл. гласник РС'' бр. 88/2017, 27/ др. закон и На основу члана 34. став 4, члана 39. став 7. и члана 118. став 7. Закона о високом образовању (''Сл. гласник РС'' бр. 88/2017, 27/2018 - др. закон и 73/2018), члана 41. став 1. тачка 25) и члана 91. став

Више

FUDBALSKI SAVEZ MAČVANSKOG OKRUGA Šabac, M.Obilića 2, P.Fah 157; Tel/fax 015/ , ; Мат.br.: ; PIB: ; Račun: 160-1

FUDBALSKI SAVEZ MAČVANSKOG OKRUGA Šabac, M.Obilića 2, P.Fah 157; Tel/fax 015/ , ; Мат.br.: ; PIB: ; Račun: 160-1 FUDBALSKI SAVEZ MAČVANSKOG OKRUGA 15000 Šabac, M.Obilića 2, P.Fah 157; Tel/fax 015/352-023, 601-008 ; Мат.br.:07342217 ; PIB: 100085095 ; Račun: 160-18559-77 Web: www.fsmo.rs; E-mail: fsmo@sbb.rs ; fsmo92@yahoo.com

Више

Microsoft Word - PropozicijeInline

Microsoft Word - PropozicijeInline DRŽAVNO PRVENSTVO SHLS U IN LINE HOKEJU SEZONA 2016 PROPOZICIJE Beograd, April 2016. 1 PROPOZICIJE DRŽAVNOG PRVENSTVA SHLS U IN LINE HOKEJU ZA SEZONU 2016 OPŠTE ODREDBE Član 1. Državno prvenstvo SHLS u

Више

2018/19 СЛУЖБЕНИ БИЛТЕН 4

2018/19 СЛУЖБЕНИ БИЛТЕН 4 2018/19 СЛУБЕНИ БИЛТЕН 4 www.rscs.rs КАЛЕНДАР КУП ТАКИЧЕЊА НА ТЕРИТОРИЈИ РУКОЕТНОГ САВЕЗА ЦЕНТРАЛНЕ СРБИЈЕ ТАКИЧАРСКЕ ЦЕЛИНЕ ИСТОК ОКТОБАР 31. 31. 1/16 1/16 НОВЕБАР 14. 14. 21. 21. 1/8 1/8 1/4 1/4 ДЕЦЕБАР

Више

Pravilnik ZK

Pravilnik ZK ЗАЈЕДНИЦА КЛУБОВА ПРЕДЛОГ ПРАВИЛНИКА О УДРУЖИВАЊУ И РАДУ ЗАЈЕДНИЦE КЛУБОВА ДРУГЕ РУКОМЕТНЕ ЛИГЕ СЕВЕР Нови Сад, 16.07.2018. године На основу чл. 38 и 44 Статута Рукометног савеза Србије, Скупштина Заједнице

Више

Број: 19/2013

Број: 19/2013 На основу члана 36. Статута Фудбалског савеза града Новог Сада и одлуке Извршног одбора о систему такмичења на територији Фудбалског савеза града Новог Сада, Извршни одбор Фудбалског савеза града Новог

Више

Microsoft Word - 04 Pravilnik o postupku i uslovima izricanja mera i oduzimanju dozvole emiterima.doc

Microsoft Word - 04 Pravilnik o postupku i uslovima izricanja mera i oduzimanju dozvole emiterima.doc Савет Републичке радиодифузне агенције на основу члана 8 став 1 тачка 9, члана 18 став 8, члана 62 став 2 Закона о радиодифузији ( Службени гласник Републике Србије бр. 42/02, 97/04, 76/05, 79/05, 62/06

Више

БРОЈ 52 ISSN ГОДИНА XII БЕОГРАД, С А Д Р Ж А Ј I - ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА ФСС СА 12. СЕДНИЦЕ ОДРЖАНЕ ПРАВИЛНИК О

БРОЈ 52 ISSN ГОДИНА XII БЕОГРАД, С А Д Р Ж А Ј I - ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА ФСС СА 12. СЕДНИЦЕ ОДРЖАНЕ ПРАВИЛНИК О ISSN 1451-5733 ГОДИНА XII БЕОГРАД, 26.12.2018. С А Д Р Ж А Ј I - ОДЛУКЕ ИЗВРШНОГ ОДБОРА ФСС СА 12. СЕДНИЦЕ ОДРЖАНЕ 26.12.2018. 1. ПРАВИЛНИК О ДОПУНИ ПРАВИЛНИКА О СУДИЈАМА И СУЂЕЊУ ФУДБАЛСКОГ САВЕЗА СРБИЈЕ...1827

Више

На основу члана 43

На основу члана 43 На основу члана 43 став 1 тачка 7 Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености ( Сл. гласник РС, бр. 36/09, 88/10 и 38/15), члана 11 став 1 тачка 3 Закона о професионалној рехабилитацији и

Више

ODBOJKAŠKI SAVEZ CRNE GORE Podgorica P R A V I L N I K O DOZVOLI ZA RAD SPORTSKIH STRUČNJAKA-TRENERA U OBLASTI ODBOJKAŠKOG SPORTA OPŠTE ODREDBE Član 1

ODBOJKAŠKI SAVEZ CRNE GORE Podgorica P R A V I L N I K O DOZVOLI ZA RAD SPORTSKIH STRUČNJAKA-TRENERA U OBLASTI ODBOJKAŠKOG SPORTA OPŠTE ODREDBE Član 1 ODBOJKAŠKI SAVEZ CRNE GORE Podgorica P R A V I L N I K O DOZVOLI ZA RAD SPORTSKIH STRUČNJAKA-TRENERA U OBLASTI ODBOJKAŠKOG SPORTA OPŠTE ODREDBE Član 1. Ovim Pravilnikom se regulišu uslovi, način i postupak

Више

P R O P O Z I C I J E

P R O P O Z I C I J E NOGOMETNI/FUDBALSKI SAVEZ BOSNE I HERCEGOVINE P R O P O Z I C I J E TAKMIČENJA KUPA REGIJA NOGOMETNOG/FUDBALSKOG SAVEZA BOSNE I HERCEGOVINE ZA 2018. GODINU Sarajevo, februar/veljača 2018. godine Na osnovu

Више

Na osnovu Zakona o sportu Republike Srbije (Službeni glasnik RS, br. 10/16), Pravilnika o nomenklaturi sportskih zanimanja i zvanja, Pravilnika o dozv

Na osnovu Zakona o sportu Republike Srbije (Službeni glasnik RS, br. 10/16), Pravilnika o nomenklaturi sportskih zanimanja i zvanja, Pravilnika o dozv Na osnovu Zakona o sportu Republike Srbije (Službeni glasnik RS, br. 10/16), Pravilnika o nomenklaturi sportskih zanimanja i zvanja, Pravilnika o dozvoli za rad sportskih stručnjaka, Pravilnika o stručnom

Више

1. Сокој Организација музичких аутора Србије, из Београда, Мишарска (у даљем тексту: Сокој), кога заступа г. Срђан Хофман, председник Управног о

1. Сокој Организација музичких аутора Србије, из Београда, Мишарска (у даљем тексту: Сокој), кога заступа г. Срђан Хофман, председник Управног о 1. Сокој Организација музичких аутора Србије, из Београда, Мишарска 12-14 (у даљем тексту: Сокој), кога заступа г. Срђан Хофман, председник Управног одбора и 2. АНЕМ Асоцијација независних електронских

Више

"Службени гласник РС", бр. 21/96 ПРАВИЛНИК О УСЛОВИМА, НАЧИНУ И ПРОГРАМУ ПОЛАГАЊА СТРУЧНОГ ИСПИТА ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА ИЗРАДЕ ПРОЈЕКАТА И ЕЛАБОРАТА И И

Службени гласник РС, бр. 21/96 ПРАВИЛНИК О УСЛОВИМА, НАЧИНУ И ПРОГРАМУ ПОЛАГАЊА СТРУЧНОГ ИСПИТА ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА ИЗРАДЕ ПРОЈЕКАТА И ЕЛАБОРАТА И И "Службени гласник РС", бр. 21/96 ПРАВИЛНИК О УСЛОВИМА, НАЧИНУ И ПРОГРАМУ ПОЛАГАЊА СТРУЧНОГ ИСПИТА ЗА ОБАВЉАЊЕ ПОСЛОВА ИЗРАДЕ ПРОЈЕКАТА И ЕЛАБОРАТА И ИЗВОЂЕЊА ГЕОЛОШКИХ ИСТРАЖИВАЊА Члан 1. Овим правилником

Више

ВИСОКА ПОЉОПРИВРЕДНО- ПРЕХРАМБЕНА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ПРОКУПЉЕ Дана, године ПОСЛОВНИК О РАДУ СТУДЕНТСКОГ ПАРЛАМЕНТА Високе пољопривре

ВИСОКА ПОЉОПРИВРЕДНО- ПРЕХРАМБЕНА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ПРОКУПЉЕ Дана, године ПОСЛОВНИК О РАДУ СТУДЕНТСКОГ ПАРЛАМЕНТА Високе пољопривре ВИСОКА ПОЉОПРИВРЕДНО- ПРЕХРАМБЕНА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА ПРОКУПЉЕ Дана, 01.10.2015. године ПОСЛОВНИК О РАДУ СТУДЕНТСКОГ ПАРЛАМЕНТА Високе пољопривредно-прехрамбене школе у Прокупљу Члан 1 Овим Пословником

Више

Република Србија

Република Србија Влада Републике Србије Министарство унутрашњих послова расписује КОНКУРС ЗА УПИС 600 ПОЛАЗНИКА У ЦЕНТАР ЗА ОСНОВНУ ПОЛИЦИЈСКУ ОБУКУ Министарство унутрашњих послова уписаће у Центар за основну полицијску

Више

formular_sport_2019

formular_sport_2019 Crna Gora Opština Bijelo Polje JU Centar za sport i rekreaciju - F O R M U L A R - Sufinansiranje programa rada sportskih organizacija za 2019.godinu Bijelo Polje 2019 CRNA GORA OPŠTINA BIJELO POLJE -JU

Више

ПРАВИЛНИК О РУКОМЕТНИМ ТАКМИЧЕЊИМА РСС Ниш, 14. јун 2017.

ПРАВИЛНИК О РУКОМЕТНИМ ТАКМИЧЕЊИМА РСС Ниш, 14. јун 2017. ПРАВИЛНИК О РУКОМЕТНИМ ТАКМИЧЕЊИМА РСС Ниш, 14. јун 2017. На основу чл. 3. 19., 35., 100. ст 2. тач. 1-4. и 13. Закона о спорту и члана 58. став 1. тачка 4. Статута Рукометног савеза Србије, Скупштина

Више

Advokatska kancelarija Blagojević, Banja Luka

Advokatska kancelarija Blagojević, Banja Luka ZAKON O PRAVOSUDNOM ISPITU U REPUBLICI SRPSKOJ ("Sl. glasnik RS", br. 58/2016) Član 1 Ovim zakonom uređuju se uslovi i način polaganja pravosudnog ispita u Republici Srpskoj. Član 2 Na pravosudnom ispitu

Више

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ На основу члана 43 став 1 тачка 4 Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености ( Сл. гласник РС, бр. 36/09, 88/10, 38/1 и 113/17), члана 30 Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању

Више

Microsoft Word - 10 STUDENTI doc

Microsoft Word - 10 STUDENTI doc [Закон о стипендирању и кредитирању студената и ученика, од 5. јануара 1968. године] На основу члана 197. став 2. Устава Социјалистичке Републике Србије издајем У К А З О ПРОГЛАШЕЊУ ЗАКОНА О СТИПЕНДИРАЊУ

Више

РУКОМЕТНИ САВЕЗ СРБИЈЕ - РУКОМЕТНИ САВЕЗ ВОЈВОДИНЕ

РУКОМЕТНИ САВЕЗ СРБИЈЕ - РУКОМЕТНИ САВЕЗ ВОЈВОДИНЕ НОВИ САД, 25.11.2013. године СЛУЖБЕНИ БИЛТЕН 6 ЛИГА МЛАЂИХ КАТЕГОРИЈА ВОЈВОДИНЕ М `99 и ПИОНИРКЕ `00 РЕЗУЛТАТИ: Oџаци, 23.11.2013. године (субота) БСК 2012 ГРАФИЧАР 5:16 (4:12) ЦРВЕНКА ЈАФА ДАЛМАТИНАЦ

Више

Na osnovu člana 19. stav (1) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/0

Na osnovu člana 19. stav (1) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine (Službene novine Federacije BiH, br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/0 Na osnovu člana 19. stav (1) Zakona o Vladi Federacije Bosne i Hercegovine ("Službene novine Federacije BiH", br. 1/94, 8/95, 58/02, 19/03, 2/06 i 8/06) i člana 20a. stav (3) Zakona o radu ("Službene novine

Више

ВАНРЕДНИ БРОЈ 2 ISSN ГОДИНА XIII БЕОГРАД, OДЛУКЕ ОДБОРА ЗА ХИТНА ПИТАЊА ФСС СА 27. СЕДНИЦЕ ОДРЖАНЕ ОДЛУКЕ О ДОПУН

ВАНРЕДНИ БРОЈ 2 ISSN ГОДИНА XIII БЕОГРАД, OДЛУКЕ ОДБОРА ЗА ХИТНА ПИТАЊА ФСС СА 27. СЕДНИЦЕ ОДРЖАНЕ ОДЛУКЕ О ДОПУН ВАНРЕДНИ БРОЈ 2 ISSN 1451-5733 ГОДИНА XIII БЕОГРАД, 07.02.2018. OДЛУКЕ ОДБОРА ЗА ХИТНА ПИТАЊА ФСС СА 27. СЕДНИЦЕ ОДРЖАНЕ 07.02.2018. 1. ОДЛУКЕ О ДОПУНИ ЛИСТЕ СУДИЈА, ПОМОЋНИХ СУДИЈА И ПОСМАТРАЧА НА УТАКМИЦАМА

Више

Pravilnik o izboru o zvanje nastavnika i saradnika

Pravilnik o izboru o zvanje nastavnika i saradnika ВИСОКА ШКОЛА ЗА ПРИМИЈЕЊЕНЕ И ПРАВНЕ НАУКЕ ПРОМЕТЕЈ БАЊА ЛУКА ПРАВИЛНИК О ИЗБОРУ У ЗВАЊА НАСТАВНИКА И САРАДНИКА ВИСОКЕ ШКОЛЕ Бања Лука, 2011. године На основу члана 64. Закона о високом образовању ( Службени

Више

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ На основу члана 43 став 1 тачка 4 Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености ( Сл. гласник РС, бр. 36/09, 88/10, 38/1 и 113/17), члана 30 Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању

Више

Microsoft Word - Bilten br 1 III RLS.doc

Microsoft Word - Bilten br 1 III RLS.doc RVAČKI SAVEZ SRBIJE III RVAČKA LIGA SRBIJE B I L T E N br. 1. SADRŽAJ: 1. Zapisnik sa sednice Liga odbora III Rvačke lige Srbije, 2. Propozicije takmičenja III RLS 2010. g. Novi Sad, 07.10.2010.g. 1 RVAČKI

Више

Д Р Ж А В Н О П Р В Е Н С Т В О Ж 99 СЛУЖБЕНИ БИЛТЕН бр. 1 Кикинда - Мокрин, године

Д Р Ж А В Н О П Р В Е Н С Т В О Ж 99 СЛУЖБЕНИ БИЛТЕН бр. 1 Кикинда - Мокрин, године Д Р Ж А В Н О П Р В Е Н С Т В О Ж 99 СЛУЖБЕНИ БИЛТЕН бр. 1 Кикинда - Мокрин, 04. 05.06.2016. године 1. УЧЕСНИЦИ На основу чланова 3. и 7. Пропозиција Такмичења млађих категорија Рукометног савеза Србије,

Више

Microsoft PowerPoint - BILTEN br

Microsoft PowerPoint - BILTEN br MEĐUOKRUŽNI ODBOJKAŠKI SAVEZ KRAGUJEVAC Srbija, 34000 Kragujevac, Aleksandra I Karađorđevića 56, pošt. fah 155 Tel: 034/334-876, fax: 034/334-876, mobil: 063/77 39 146 E-mail: ooskrag@ptt.rs ili ooskrag@yahoo.com,

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ П Р А В И Л Н И К О РАДУ ОДБОРА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНУ ЕТИКУ УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ Крагујевац, мај године

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ П Р А В И Л Н И К О РАДУ ОДБОРА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНУ ЕТИКУ УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ Крагујевац, мај године УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ П Р А В И Л Н И К О РАДУ ОДБОРА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНУ ЕТИКУ УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ Крагујевац, мај 2017. године Сенат Универзитета у Крагујевцу, на основу члана 55. Закона о високом

Више

Број: 10/17-18 Директор ДРЛС ''Север'' Марко Менићанин, поступајући као првостепени дисциплински орган у смислу одредбе члана 75. став 2. Дисциплинско

Број: 10/17-18 Директор ДРЛС ''Север'' Марко Менићанин, поступајући као првостепени дисциплински орган у смислу одредбе члана 75. став 2. Дисциплинско Број: 10/17-18 Директор ДРЛС ''Север'' Марко Менићанин, поступајући као првостепени дисциплински орган у смислу одредбе члана 75. став 2. Дисциплинског правилника РСС, поводом дисциплинске пријаве рукометног

Више

ODLUKA O OTUĐENJU GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA U JAVNOJ SVOJINI GRADA NOVOG SADA ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 11/2015, 8/2016 i 74/2016) I OPŠTE ODREDB

ODLUKA O OTUĐENJU GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA U JAVNOJ SVOJINI GRADA NOVOG SADA (Sl. list Grada Novog Sada, br. 11/2015, 8/2016 i 74/2016) I OPŠTE ODREDB ODLUKA O OTUĐENJU GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA U JAVNOJ SVOJINI GRADA NOVOG SADA ("Sl. list Grada Novog Sada", br. 11/2015, 8/2016 i 74/2016) I OPŠTE ODREDBE Član 1 Ovom odlukom uređuju se postupak, uslovi,

Више

На основу члана 55. став 7. Закона о високом образовању ( Службени гласник Републике Србије, бр. 76/2005, 100/2007, 97/2008, 44/2010, 93/2012, 89/2013

На основу члана 55. став 7. Закона о високом образовању ( Службени гласник Републике Србије, бр. 76/2005, 100/2007, 97/2008, 44/2010, 93/2012, 89/2013 На основу члана 55. став 7. Закона о високом образовању ( Службени гласник Републике Србије, бр. 76/2005, 100/2007, 97/2008, 44/2010, 93/2012, 89/2013, 90/2014, 45/15 и 68/2015 аутентично тумачење) и члана

Више

Microsoft Word - JAVNI POZIV za stipendije u 2011[1].doc

Microsoft Word - JAVNI POZIV za stipendije u 2011[1].doc На основу члана 9 Одлуке о подстицају развоја талентованих ученика и студената ("Службени лист Града Ниша", број 49/2005 и 49/2006), Kомисија за подстицај развоја талентованих ученика и студената Града

Више

На основу члана 9

На основу члана 9 На основу члана 11. став 6. Закона о изменама и допунама Закона о ученичком и студентском стандарду ( Службени гласник РС, бр. 18/10, 55/13, 27/18 и 10/19), члана 20. став 1. Правилника о ученичким и студентским

Више

РУКОМЕТНИ САВЕЗ СРБИЈЕ - РУКОМЕТНИ САВЕЗ ВОЈВОДИНЕ

РУКОМЕТНИ САВЕЗ СРБИЈЕ - РУКОМЕТНИ САВЕЗ ВОЈВОДИНЕ РЕЗУЛТАТИ: НОВИ САД, 21.10.2018. године ЛИГА МЛАЂИХ КАТЕГОРИЈА ВОЈВОДИНЕ и ДЕВОЈЧИЦЕ Ж16 СЛУЖБЕНИ БИЛТЕН 4 Суботица, 21.10.2018. године (недеља) СОМБОРЕЛЕКТРО 18:20 (7:10) ПИК ПРИГРЕВИЦА СОМБОР 31:17 (21:10)

Више

На основу члана 15. и члана 59. став 2. Закона о Агенцији за борбу против корупције ( Службени гласник РС, бр. 97/08, 53/10, 66/11 - одлука УС, 67/13

На основу члана 15. и члана 59. став 2. Закона о Агенцији за борбу против корупције ( Службени гласник РС, бр. 97/08, 53/10, 66/11 - одлука УС, 67/13 На основу члана 15. и члана 59. став 2. Закона о Агенцији за борбу против корупције ( Службени гласник РС, бр. 97/08, 53/10, 66/11 - одлука УС, 67/13 - одлука УС, 112/13 - аутентично тумачење и 8/15 -

Више

Microsoft Word - Pravilnik o registraciji

Microsoft Word - Pravilnik o registraciji Na temelju odredbi članka 30. Statuta Hrvatskog saveza za sportski ribolov na moru, Izvršni odbor Hrvatskog saveza za sportski ribolov na moru (u nastavku teksta: HSSRM) dana 17. svibnja 2018. godine odluka

Више

На основу члана 17. Статута Подручног Фудбалског савеза Срем и члана 9. Правилника о фудбалским такмичењима ФСС, Извршни одбор ПФС Срем на 3. седници

На основу члана 17. Статута Подручног Фудбалског савеза Срем и члана 9. Правилника о фудбалским такмичењима ФСС, Извршни одбор ПФС Срем на 3. седници На основу члана 17. Статута Подручног Фудбалског савеза Срем и члана 9. Правилника о фудбалским такмичењима ФСС, Извршни одбор ПФС Срем на 3. седници одржаној 10.07.2019.године усвојио П Р О П О З И Ц

Више

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ РЕПУБЛИКА СРБИЈА НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ ГРАД СУБОТИЦА На основу члана 43 став 1 тачка 4 Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености ( Сл. гласник РС, бр. 36/09, 88/10, 38/1 и 113/17),

Више

СТРАНА 228 ФУДБАЛ, ВАНРЕДНИ БРОЈ 9 На основу одредаба члана 48. Статута Фудбалског савеза Србије (Службени лист ФСС Фудбал, ванредни бр. 1

СТРАНА 228 ФУДБАЛ, ВАНРЕДНИ БРОЈ 9 На основу одредаба члана 48. Статута Фудбалског савеза Србије (Службени лист ФСС Фудбал, ванредни бр. 1 СТРАНА 228 ФУДБАЛ, 24.05.2018. На основу одредаба члана 48. Статута Фудбалског савеза Србије (Службени лист ФСС Фудбал, ванредни бр. 18/2017), Одбор за хитна питања ФС Србије на седници одржаној 24.05.2018.

Више

П РА В И Л Н И К

П РА В И Л Н И К Београд, 08.06.2017. год. 02-10 Број: 06-2179/3-17 На основу члана 7. Правилника о раду етичких комисија и Одбора за професионалну етику Универзитета у Београду (''Гласник Универзитета у Београду'', број

Више

РУКОМЕТНИ САВЕЗ СРБИЈЕ - РУКОМЕТНИ САВЕЗ ВОЈВОДИНЕ

РУКОМЕТНИ САВЕЗ СРБИЈЕ - РУКОМЕТНИ САВЕЗ ВОЈВОДИНЕ РЕЗУЛТАТИ: НОВИ САД, 24.09.2018. године ЛИГА МЛАЂИХ КАТЕГОРИЈА ВОЈВОДИНЕ и ДЕВОЈЧИЦЕ Ж16 СЛУЖБЕНИ БИЛТЕН 2 Риђица, 23.09.2018. године (недеља) ДАЛМАТИНАЦ 13:21 (6:9) ЕЛЕКТРО 37:6 (18:3) СПАРТАК ВОЈПУТ

Више

Microsoft Word - Pravilnik o blizim uslovima za izdavanje i oduzimanje licence.doc

Microsoft Word - Pravilnik o blizim uslovima za izdavanje i oduzimanje licence.doc ПРАВИЛНИК О БЛИЖИМ УСЛОВИМА ЗА ИЗДАВАЊЕ, ОБНАВЉАЊЕ ИЛИ ОДУЗИМАЊЕ ЛИЦЕНЦЕ ЧЛАНОВИМА КОМОРА ЗДРАВСТВЕНИХ РАДНИКА ("Сл. гласник РС", бр. 119/2007 и 23/2009) I УВОДНА ОДРЕДБА Члан 1 Овим правилником утврђују

Више

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ОПШТИНА СОКОБАЊА Општинска управа Светог Саве 23 Комисија за Јавну набавку IV Број /2019 Дана: године СОКОБАЊА ПР

РЕПУБЛИКА СРБИЈА ОПШТИНА СОКОБАЊА Општинска управа Светог Саве 23 Комисија за Јавну набавку IV Број /2019 Дана: године СОКОБАЊА ПР РЕПУБЛИКА СРБИЈА ОПШТИНА СОКОБАЊА Општинска управа Светог Саве 23 Комисија за Јавну набавку IV Број 404-18-7/2019 Дана: 21.01.2019. године СОКОБАЊА ПРЕДМЕТ: Измена Конкурсне документације за јавну набавку

Више

Poziv za javnu nabavku etender Portal - UJN CG 1 of 5 4/24/2015 1:45 PM CRNA G

Poziv za javnu nabavku etender Portal - UJN CG  1 of 5 4/24/2015 1:45 PM CRNA G 1 of 5 4/24/2015 1:45 PM CRNA GORA Ministarstvo finansija Uprava za javne nabavke Obrazac 3 Član 63 Zakona o javnim nabavkama Naručilac "Čistoća" d.o.o., Podgorica, Broj 18/15 Mjesto i datum Podgorica

Више

ПРОПОЗИЦИЈЕ ЗА ОТВОРЕНА ЗИМСКА, ЛЕТЊА И ОТВОРЕНО ПРВЕНСТВО НАЈМЛАЂИХ КАТЕГОРИЈА ПСЦС ЗА ГОДИНУ ПЛИВАЧКОГ САВЕЗА ЦЕНТРАЛНЕ СРБИЈЕ

ПРОПОЗИЦИЈЕ ЗА ОТВОРЕНА ЗИМСКА, ЛЕТЊА И ОТВОРЕНО ПРВЕНСТВО НАЈМЛАЂИХ КАТЕГОРИЈА ПСЦС ЗА ГОДИНУ ПЛИВАЧКОГ САВЕЗА ЦЕНТРАЛНЕ СРБИЈЕ ПРОПОЗИЦИЈЕ ЗА ОТВОРЕНА ЗИМСКА, ЛЕТЊА И ОТВОРЕНО ПРВЕНСТВО НАЈМЛАЂИХ КАТЕГОРИЈА ПСЦС ЗА 2016. ГОДИНУ ПЛИВАЧКОГ САВЕЗА ЦЕНТРАЛНЕ СРБИЈЕ ЗАЈЕДНИЧКЕ ОДРЕДБЕ Члан 1. Управни одбор Пливачког савеза централне

Више

БИЛТЕН БР. 29 ТАКМИЧАРСКА СЕЗОНА 2018/2019. ГОДИНА. ВАТЕРПОЛО САВЕЗ СРБИЈЕ Београд, Сметанина 2 тел/факс: 011/ , е-mail: office

БИЛТЕН БР. 29 ТАКМИЧАРСКА СЕЗОНА 2018/2019. ГОДИНА. ВАТЕРПОЛО САВЕЗ СРБИЈЕ Београд, Сметанина 2 тел/факс: 011/ , е-mail: office БИЛТЕН БР. 29 ТАКМИЧАРСКА СЕЗОНА 2018/2019. ГОДИНА. РЕЗУЛТАТИ УТАКМИЦА СУПЕР ЛИГЕ ГРУПА ЗА ПЛАСМАН 1. 6. МЕСТА ПРВЕНСТВА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА СЕНИОРЕ У ТАКМИЧАРСКОЈ СЕЗОНИ 2018./2019. ГОДИНЕ. Пето коло,

Више

На основу члана 43

На основу члана 43 На основу члана 43. став 1. тачка 7. Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености ( Сл. гласник РС, бр. 36/09, 88/10 и 38/15), члана 11. став 1. тачка 3. Закона о професионалној рехабилитацији

Више

Uvodne napomene

Uvodne napomene На основу члана 26. Статута Фото савеза Србије, Скупштина ФСС, одржана дана 15.06.2019. године у Крагујевцу, доноси ПРАВИЛНИК О ДОДЕЛИ ЗВАЊА У ФОТО САВЕЗУ СРБИЈЕ Звања у ФСС су: - Излагачка звања - Уметничка

Више

На основу члана 37. Статута Јавног комуналног предузећа за јавне гараже и паркиралишта Паркинг сервис Београд, члана 11б. и 11в. Одлукe о јавним парки

На основу члана 37. Статута Јавног комуналног предузећа за јавне гараже и паркиралишта Паркинг сервис Београд, члана 11б. и 11в. Одлукe о јавним парки На основу члана 37. Статута Јавног комуналног предузећа за јавне гараже и паркиралишта Паркинг сервис Београд, члана 11б. и 11в. Одлукe о јавним паркиралиштима ( Службени лист Града Београда бр. 12/2010

Више

HRVATSKI NOGOMETNI SAVEZ NOGOMETNI SAVEZ ZAGREBAČKE ŽUPANIJE Nogometni savez Velike Gorice tel. 01/ , tel, fax: 01/

HRVATSKI NOGOMETNI SAVEZ NOGOMETNI SAVEZ ZAGREBAČKE ŽUPANIJE Nogometni savez Velike Gorice tel. 01/ , tel, fax: 01/ HRVATSKI NOGOMETNI SAVEZ NOGOMETNI SAVEZ ZAGREBAČKE ŽUPANIJE Nogometni savez Velike Gorice tel. 01/6265-237, tel, fax: 01/6265-236 e-mail: tajnik@nsvg.hr OIB 12001227058 www.nsvg.hr MB 01303015 Velika

Више

Na osnovu člana 124. stav 2. Zakona o sportu ( Službeni glasnik RS, broj 10/16), Vlada donosi UREDBU o nacionalnim sportskim priznanjima i novčanim na

Na osnovu člana 124. stav 2. Zakona o sportu ( Službeni glasnik RS, broj 10/16), Vlada donosi UREDBU o nacionalnim sportskim priznanjima i novčanim na Na osnovu člana 124. stav 2. Zakona o sportu ( Službeni glasnik RS, broj 10/16), Vlada donosi UREDBU o nacionalnim sportskim priznanjima i novčanim nagradama Član 1. Ovom uredbom utvrđuju se bliži uslovi,

Више

На основу члана 9. став 4. Закона о ученичком и студентском стандарду ( Службени гласник РС, бр. 18/10 и 55/13), члана 6. став 1. Правилника о ученичк

На основу члана 9. став 4. Закона о ученичком и студентском стандарду ( Службени гласник РС, бр. 18/10 и 55/13), члана 6. став 1. Правилника о ученичк На основу члана 9. став 4. Закона о ученичком и студентском стандарду ( Службени гласник РС, бр. 18/10 и 55/13), члана 6. став 1. Правилника о ученичким и студентским кредитима и стипендијама ( Службени

Више

Poziv za javnu nabavku etender Portal - UJN CG 1 of 5 4/24/2015 1:41 PM CRNA G

Poziv za javnu nabavku etender Portal - UJN CG  1 of 5 4/24/2015 1:41 PM CRNA G 1 of 5 4/24/2015 1:41 PM CRNA GORA Ministarstvo finansija Uprava za javne nabavke Obrazac 3 Član 63 Zakona o javnim nabavkama Naručilac "Čistoća" d.o.o., Podgorica, Broj 11/15 Mjesto i datum Podgorica

Више

Otvoreno Prvenstvo Republike Srbije u preskakanju prepona 2019.godine PROPOZICIJE Mestoiterminodržavanja Organizator Predsednik Organizacionog odbora

Otvoreno Prvenstvo Republike Srbije u preskakanju prepona 2019.godine PROPOZICIJE Mestoiterminodržavanja Organizator Predsednik Organizacionog odbora Otvoreno Prvenstvo Republike Srbije u preskakanju prepona 2019.godine PROPOZICIJE Mestoiterminodržavanja Organizator Predsednik Organizacionog odbora Organizacioni odbor Tehnički delegate Sudijski kolegijum

Више

PRAVIKNIK

PRAVIKNIK PRAVILNIK O ORGANIZACIJI RADNO-SPORTSKIH SUSRETA SS BOFOS BEOGRAD 2006. godine Na osnovu Odluke SS BOFOS-a o načinu organizovanja radno-sportskih susreta SS BOFOS, Organizacioni odbor na sastanku održanom

Више

ЗА ГРАЂАНЕ И ПРИВРЕДУ МОДЕЛ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА ИЗДАВАЊЕ ПОРЕСКОГ УВЕРЕЊА Област: Локална пореска администрација- изворна надлежност Ко покреће

ЗА ГРАЂАНЕ И ПРИВРЕДУ МОДЕЛ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА ИЗДАВАЊЕ ПОРЕСКОГ УВЕРЕЊА Област: Локална пореска администрација- изворна надлежност Ко покреће ЗА ГРАЂАНЕ И ПРИВРЕДУ МОДЕЛ АДМИНИСТРАТИВНОГ ПОСТУПКА ИЗДАВАЊЕ ПОРЕСКОГ УВЕРЕЊА Област: Локална пореска администрација- изворна надлежност Ко покреће поступак и начин покретања поступка Порески обвезник,

Више

БИЛТЕН БР. 47 ТАКМИЧАРСКА СЕЗОНА 2017./2018. ГОДИНА ВАТЕРПОЛО САВЕЗ СРБИЈЕ Београд, Сметанина 2 тел/факс: 011/ , е-mail: office

БИЛТЕН БР. 47 ТАКМИЧАРСКА СЕЗОНА 2017./2018. ГОДИНА ВАТЕРПОЛО САВЕЗ СРБИЈЕ Београд, Сметанина 2 тел/факс: 011/ , е-mail: office БИЛТЕН БР. 47 ТАКМИЧАРСКА СЕЗОНА 2017./2018. ГОДИНА РЕЗУЛТАТИ УТАКМИЦА ДРУГЕ ЛИГЕ ПРВЕНСТВА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА СЕНИОРЕ У ТАКМИЧАРСКОЈ СЕЗОНИ 2017./2018. ГОДИНЕ. Група СЕВЕР Десето коло 04. 08. 2018. године:

Више

PLAN I PROGRAMLICENCNOG SEMINARA ZA SUDIJE, TRENERE I ISPITIVAČE

PLAN I PROGRAMLICENCNOG SEMINARA ZA SUDIJE, TRENERE I ISPITIVAČE BOSNA I HERCEGOVINA KARATE SAVEZ BOSNE I HERCEGOVINE FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KARATE SAVEZ FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE SARAJEVO BOSNIA & HERCEGOVINA KARATE FEDERATION OF BOSNIA&HERCEGOVINA FEDERATION

Више

Д О К У М Е Н Т А Ц И Ј А за продају кровног покривача са Дома здравља Др Симо Милошевић Умка и старе столарије са Дома здравља Др Симо Милошевић Срем

Д О К У М Е Н Т А Ц И Ј А за продају кровног покривача са Дома здравља Др Симо Милошевић Умка и старе столарије са Дома здравља Др Симо Милошевић Срем Д О К У М Е Н Т А Ц И Ј А за продају кровног покривача са Дома здравља Др Симо Милошевић Умка и старе столарије са Дома здравља Др Симо Милошевић Сремчица Документација садржи: - Упутство понуђачима о

Више

Број:

Број: БИЛТЕН БР. 31 ТАКМИЧАРСКА СЕЗОНА 2018/2019. ГОДИНА. РЕЗУЛТАТИ ПРВЕ ПОЛУФИНАЛНЕ УТАКМИЦЕ ПЛЕЈ ОФ СУПЕР ЛИГЕ ПРВЕНСТВА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА СЕНИОРЕ У ТАКМИЧАРСКОЈ СЕЗОНИ 2018./2019. ГОДИНЕ. Полуфиналне утакмице

Више

PRAVILNIK O TAKMIČENJIMA

PRAVILNIK O TAKMIČENJIMA На основу члана 100. Закона о спорту и члана 45. и 63. Статута Гимнастичког савеза Србије, Управни одбор Гимнастичког савеза Србије, на седници одржаној 27. септембра 2018. године донео је: ПРАВИЛНИК О

Више

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ На основу члана 43. став 1. тачка 7. Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености ( Сл. гласник РС, бр. 36/09, 88/10 и 38/15), члана 11. став 1. тачка 3. Закона о професионалној рехабилитацији

Више

ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈA

ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈA ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈA ЗА ИНФОРМАЦИОНЕ И КОМУНИКАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ Б Е О Г Р А Д П Р А В И Л Н И К О ИЗБОРУ У ЗВАЊА НАСТАВНИКА И САРАДНИКА Фебруар 2009. година ВИСОКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА

Више

ЗАКОН

ЗАКОН ЗАКОН О ДРЖАВНИМ СТАНОВИМА НА КОЈИМА НЕ ПОСТОЈИ СТАНАРСКО ПРАВО I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ Члан 1. (1) Овим законом утвђују се услови и поступак враћања станова у државној својини на којима не постоји станарско

Више