Na temelju članka 13. Zakona o udrugama (NN74/14) i članka 16. Statuta Ekološke udruge Krka Knin od 05. studenoga godine, Skupština Ekološke udr

Величина: px
Почињати приказ од странице:

Download "Na temelju članka 13. Zakona o udrugama (NN74/14) i članka 16. Statuta Ekološke udruge Krka Knin od 05. studenoga godine, Skupština Ekološke udr"

Транскрипт

1 Na temelju članka 13. Zakona o udrugama (NN74/14) i članka 16. Statuta Ekološke udruge Krka Knin od 05. studenoga godine, Skupština Ekološke udruge Krka Knin, na sjednici održanoj 09. ožujka godine donosi: STATUT Ekološke udruge Krka Knin I OPĆE ODREDBE Članak 1. Izrazi koji se koriste u ovome Statutu i aktima koji se donose na temelju njega, a koji imaju rodno značenje, bez obzira na to jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu, obuhvaćaju na jednak način muški i ženski rod. Ovim Statutom uređuje se pitanje : Članak 2. naziva, sjedišta i teritorijalnog područja djelovanja Ekološke udruge Krka Knin ( u daljem tekstu: udruga); zastupanje ; izgled pečata; ciljevi i područje djelovanja sukladno ciljevima; djelatnostima kojima se ostvaruju ciljevi; gospodarskim djelatnostima sukladno Zakonu; načinu osiguranja javnosti djelovanja udruge; članstvu i članarini; pravima, obvezama i stegovnoj odgovornosti članova i načinu vođenja popisa članova; tijelima Udruge, njihovu sastavu i načinu sazivanja sjednica, izboru, opozivu, ovlastima, načinu odlučivanja i trajanju mandata te načinu sazivanja skupštine u slučaju isteka mandata; imovini, načinu stjecanja i raspolaganja imovinom, postupku s imovinom u slučaju prestanka postojanja udruge; izboru i opozivu likvidatora udruge; prestanku postojanja udruge; načinu rješavanja sporova i sukoba interesa unutar Udruge. te drugim pitanjima od značaja za udrugu Članak 3. Udruga je registrirana pri Uredu državne uprave Šibensko-kninske županije. Ekološka udruga Krka Knin je nestranačka, nevladina, neprofitna udruga utemeljena na načelima ravnopravnosti, solidarnosti i humanosti. Djelovanje Udruge temelji se na načelima neovisnosti, javnosti, demokratskog ustroja, neprofitnosti i na načelu slobodnog sudjelovanja u javnom životu.

2 Članak 4. Puni naziv udruge glasi: Ekološka udruga Krka Knin. Skraćeni naziv udruge glasi: Krka Knin. Uz naziv na hrvatskom jeziku Udruga će u pravnom prometu rabiti i naziv na engleskom jeziku: Ecological association Krka Knin. Skraćeni naziv na engleskom jeziku glasi: Krka Knin Članak 5. Teritorijalno područje djelovanja Udruge je Republika Hrvatska, s naglaskom na Šibensko-kninsku županiju. Članak 6. Sjedište Udruge je u Kninu. Odluke o promjeni adrese sjedišta donosi Upravni odbor. Članak 7. Udruga posjeduje pečat. Pečat Udruge okruglog je oblika, promjera 3,5 cm. Uz obod je ispisan puni naziv Udruge (Ekološka udruga Krka Knin). Pečat čuvaju i ovlašteni su koristiti Predsjednik Udruge i članovi Upravnog odbora Udruge, tajnik Udruge te ostali članovi koje ovlasti Upravni odbor. Članak 8. Udruga ima dva službena znaka (logoa). Prvi znak čini skraćeno ime Udruge ispisano velikim slovima, ispod kojeg se malim slovima nalazi ispisan prvi dio punog naziva Udruge, sa zelenim simbolom trave i plavim simbolom vode. Drugi znak čini puni naziv Udruge ispisan kombinacijom malih i velikih slova koji uokviruje sliku koja simbolizira sunce, rijeku i Kninsku Tvrđavu.

3 Članak 9. Udruga može surađivati i učlanjivati se u nacionalne i međunarodne organizacije i udruge. Udruga se mogu udruživati u savez, zajednicu, mrežu, koordinaciju ili drugi oblik udruživanja neovisno o području svoga djelovanja i slobodno utvrđivati naziv toga oblika udruživanja. Ovakav oblik udruživanja može imati svojstva pravne osobe te se na njega primjenjuju odredbe Zakona o udrugama. Odluku o ovome donosi Skupština. Članak 10. Udruga može osnivati podružnice. Odluku o osnivanju podružnice donosi Upravni odbor. Upravni odbor imenuje osobu ovlaštenu za predstavljanje podružnice. Podružnice mogu imati pravnu osobnost a njihov rad se uređuje drugim aktima. II ZASTUPANJE UDRUGE Članak 11. Udrugu predstavljaju i zastupaju: Predsjednik Udruge Izvršni direktor Udruge druge osobe koje za to ovlasti Skupština Udruge. Članak 12. Osobe ovlaštene za zastupanje: odgovaraju za zakonitost rada Udruge vode poslove Udruge sukladno odlukama Skupštine, ako Statutom nije drukčije propisano odgovorni su za podnošenje Skupštini prijedloga godišnjeg financijskog izvješća dostavljaju Zapisnik s redovne sjednice Skupštine nadležnom uredu koji vodi registar udruga sklapaju ugovore i poduzimaju druge pravne radnje u ime i za račun Udruge obavljaju i druge poslove u skladu sa Zakonom, Statutom i aktima udruge.

4 III CILJEVI I DJELATNOSTI Članak 13. Ciljevi Udruge su: Očuvanje i zaštita prirode i okoliša s naglaskom na područje Grada Knina,a u skladu sa makro i mikro prirodnim okruženjem i ekološkim normama. Udruga ima za ciljeve očuvanje prirode i okoliša kao temeljnih vrijednosti društva, te prihvatljivo gospodarenje prirodnim resursima primjenom odrednica održivog razvoja. Promoviranje i očuvanje prirodnih, kulturnih i drugih posebnosti Republike Hrvatske, s naglaskom na grad Knin i njegovu okolicu. Poticanje ekološke i kulturne svijesti građana, a posebice mladih i djece. Poticanje ekološke poljoprivrede te razvoj kulturnog, seoskog i ekološkog turizma. Poticanje i razvoj civilnog društva. Razvoj socijalnog poduzetništva, s naglaskom na zeleno poduzetništvo. Suradnja i razmjena s istim ili sličnim tuzemnim i inozemnim udrugama i ustanovama. Poboljšanje kvalitete života, razvoj društva te poticanje razvojnih procesa u lokalnoj zajednici. Promocija i razvoj volonterizma. Članak 14. Područje djelovanja udruge sukladno ciljevima je zaštita okoliša i prirode, kultura i umjetnost, obrazovanje, znanost, održivi razvoj i socijalna djelatnost. Članak 15. U svrhu ostvarivanja ciljeva propisanih člankom 13. Udruga će obavljati sljedeće djelatnosti: Promocija prirodnih i kulturnih posebnosti Grada Knina i okolice s ciljem očuvanja posebno vrijednih prirodnih i kulturnih prostora. Promocija prirodnih posebnosti izvora i toka rijeke Krke i ostalih prirodnih i vodnih resursa na teritorijalnom području djelovanja Udruge, s naglaskom na vodne i prirodne resurse Šibensko-kninske županije. Organiziranje ekoloških akcija na teritorijalnom području djelovanja Udruge, s naglaskom na Šibensko-kninsku županiju s ciljem očuvanja prirodne baštine. Briga za zaštitu prirodnih ljepota na teritorijalnom području djelovanja Udruge, s naglaskom na grad Knin i okolicu od štetnih i neracionalnih zahvata u prostoru. Briga i promocija održivog korištenje šuma i tla, voda i mora. Briga za održavanjem zelenih površina, njihovim uređenjem i estetskim oblikovanjem. Predlaganje mjera nadležnim tijelima za zaštitu postojećih zelenih površina. Zagovaranje za učinkovito provođenje politike zaštite okoliša i očuvanja prirode. Zagovaranje odgovornih načina upravljanja i gospodarenja na temelju odrednica održivog razvoja.

5 Poduzimanje zakonom predviđenih mjera putem nadležnih stručnih službi i tijela radi zaštite okoliša i prirode. Edukacija i informiranje javnosti s ciljem promjena vrijednosti i ponašanja te poticanja aktivnog sudjelovanja u zaštiti okoliša i prirode te poticanjem na aktivnosti koje doprinose smanjenju otpada i povećanju recikliranja. Organiziranje savjetovanja, predavanja, radionica, tribina, akcija seminara i drugih stručnih skupova na temu zaštite okoliša, ekološke poljoprivrede, eko turizma, energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije, ljekovitog, aromatičnog i medonosnog bilja kao i održivog razvoja. Organiziranje savjetovanja, predavanja, radionica, tribina, akcija seminara i drugih stručnih skupova na temu ljekovitog, aromatičnog i medonosnog bilja Predlaganje projekata projekta vezanih za zaštitu okoliša, te razvoj seoskog i ekološkog turizma, kao i ekološke poljoprivrede. Organizacija i provedba edukacija za održivi razvoj ruralnih područja te ostale aktivnosti vezane za razvoj ruralnih područja. Razvoj održivog turizma. Upućivanje članstva i javnosti na očuvanje prirodne i kulturne baštine na teritorijalnom području djelovanja Udruge. Organiziranje kulturnih akcija i manifestacija na teritorijalnom području djelovanja Udruge, s naglaskom na grad Knin i okolicu a s ciljem zaštite i očuvanja materijalnih i nematerijalnih kulturnih dobara. Praćenje javnih politika i javno zagovaranje. Razvoj civilnog društva. Organiziranje grupnih i individualnih savjetovanja, predavanja, radionica, tribina, seminara i drugih stručnih skupova s ciljem poticanja razvoja civilnog društva. Razvoj i promocija volonterizma i volonterskih centara. Promocija i razvoj neprofitnog i socijalnog(društvenog) poduzetništva. Pružanje usluga informiranja, savjetovanja i edukacije, te organizacija igraonica, radionica sukladno posebnim propisima Aktivnosti vezane za prevenciju nasilja i ovisnosti. Svi oblici humanitarnog rada i humanitarne pomoći sukladno posebnim propisima Uključivanje u rad Udruge osoba s posebnim potrebama, ovisnika i drugih socijalnih kategorija u svrhu promicanja ekološke svijesti. Rad na poboljšanju kvalitete života kroz organizaciju i osmišljavanje slobodnog vremena djece i mladeži, održavanjem i provođenjem eko radionica, tečajeva, tribina, organiziranjem priredbi, koncerata, izložbi i drugih različitih oblika odmora, zabave i rekreacije. Organiziranje i provedba razvojne suradnje i razmjene s udrugama i ustanovama u zemlji i inozemstvu. Surađivanje sa stručnjacima, ustanovama, tijelima i službama na poslovima od interesa za Udrugu. Sudjelovanje na domaćim i međunarodnim skupovima, seminarima i sl. koji su u vezi s ciljevima i djelatnošću Udruge. Edukacija članova Udruge u svrhu ostvarivanja ciljeva utvrđenih Statutom. Organizacija i provedba svih oblika odgoja i obrazovanja s ciljem zaštite i promocije kulturnopovijesnih i prirodnih dobara, zaštite prirode te održivog razvoja. Uključivanje u rad Udruge osoba s posebnim potrebama, ovisnika i drugih socijalnih kategorija u svrhu promicanja ekološke svijesti. Razvoj i promocija avanturističkih sportova s ciljem očuvanja prirodnih i kulturno-povijesnih vrednota te razvojem eko-turizma. Obavljanje drugih poslova koji doprinose ostvarivanju ciljeva utvrđenih Statutom.

6 IV JAVNOST DJELOVANJA UDRUGE Članak 16. Rad udruge je javan. Javnost rada Udruge ostvaruje na načine utvrđene ovim Statutom, posebno: putem sjednica tijela, pravodobnim izvješćivanjem članstva o radu Udruge i značajnim događajima, pisanim izvješćima, na posebnim skupovima ili na drugi prikladan način, javnim priopćavanjem Članovi se o radu obavještavaju elektroničkim medijima, pisanim materijalima te putem sjednica Skupštine. Od dostupnosti javnosti mogu se izuzeti podaci koji su utvrđeni kao poslovna tajna ili se tiču osobnih podataka članova i zaposlenika. V ČLANSTVO Članak 17. Članom udruge može postati svaka fizička i pravna osoba sukladno ovom Statutu i Zakonu. Pravne osobe članstvu u udruzi ostvaruju putem ovlaštenog predstavnika kojeg imenuje osoba ovlaštena za zastupanje pravne osobe. Članom udruge mogu postati i osobe mlađe od 14 godina za koje pisanu izjavu o učlanjivanju u udrugu daje zakonski zastupnik ili skrbnik, dok za osobe s navršenih 14 godina zakonski zastupnik ili skrbnik daje pisanu suglasnost. Članak 18. Članstvo u udruzi može biti: članovi osnivači, aktivno (redovno), podržavajuće i počasno. Članak 19. Članom udruge mogu postati osobe koje su zainteresirane za rad u Udruzi, prihvaćaju odredbe ovog Statuta i drugih općih akata Udruge, te aktivno sudjeluju u ostvarivanju ciljeva osnivanja Udruge. Osoba ili pravna osoba koja želi postati redovitim članom udruge podnosi zahtjev za prijem u članstvo Upravnom odboru koji donosi odluku o prijemu. Protiv Odluke Upravnog odbora može se podnijeti žalba Skupštini Udruge. Odluka Skupštine je konačna. Članovi potpisuju pristupnicu kojom se obvezuju na sudjelovanje u radu udruge, te poštivanje odredbi njegovog Statuta i drugih akata, kao i odluka tijela Udruge. Članovi udruge plaćaju godišnju članarinu. Odluku o visini članarine i način njenog plaćanja odlučuje i određuje Upravni odbor.

7 Članak 20. Prava i obveze članova su: birati i biti biran, plaćanje članarine ( samo određene kategorije članstva), bavljenje aktivnostima Udruge, čuvanje i podizanje ugleda Udruge, nadzirati rad Udruge, poštovati odluke tijela Udruge, čuvanje materijalnih dobara i izvršenje preuzetih obveza, biti informirani o radu Udruge, poštovati odluke tijela Udruge, poštovati odredbe Statuta i drugih akata, biti redovito informirani o statusu svog članstva. Članak 21. Članovi osnivači su posebna kategorija članstva i čine je osnivači Udruge. Članovi osnivači plaćaju članarinu i aktivno sudjeluju u radu Udruge. Članovi osnivači imaju pravo sudjelovanja i odlučivanja na sjednicama Skupštine. Članak 22. Aktivnim članom može postati svaka punoljetna osoba koja iskaže interes da aktivno sudjeluje u radu Udruge i ako ispunjava sljedeće uvjete: redovito plaća članarinu aktivno sudjeluje u svim volonterskim i drugim akcijama Udruge nije član političke stranke Odluku o prijemu u članstvo i/ili promjeni statusa članstva donosi Upravni odbor. Članak 23. Aktivni članovi imaju pravo pasivno sudjelovati na sjednicama Skupštine, bez prava glasa. Članak 24. Podržavajuće članstvo je kategorija članstva koja podržava rad Udruge te poštuje odredbe Statuta, drugih akata i tijela udruge. Podržavajuće članstvo nema obvezu plaćanja godišnje članarine. Aktivni članovi koji ne plate godišnju članarinu svrstavaju se u kategoriju podržavajućeg članstva. Podržavajuće članstvo nema pravo sudjelovanja sjednicama Skupštine. Odluku o prijemu u članstvo i/ili promjeni statusa članstva donosi Upravni odbor.

8 Članak 25. Počasnim članom može postati pravna ili fizička poslovno sposobna osoba koja: je svojim djelovanjem značajno doprinijela razvoju i radu Udruge, ili se svojim radom ili načinom života istakla na području očuvanja okoliša, prirode, održivog razvoja te društvenim angažmanom u cjelini doprinijela ciljevima za koje se zalaže Udruga, materijalno podupire rad Udruge. Skupština donosi odluku i imenuje počasne članove/ice. Počasno članstvo ima sva prava i obveze koja proizlaze iz aktivnog članstva. Počasni članovi nisu obvezni plaćati članarinu. Članak 26. Članstvo u udruzi prestaje: dragovoljnim istupom putem pisane izjave isključenjem prestankom postojanja Udruge. Član Udruge može biti isključen iz članstva ako prekrši odredbe Statuta ili ugrozi interese Udruge ili prouzroči ozbiljnu štetu Udruzi i njenom članstvu. Odluku o isključenju člana iz Udruge donosi Upravni odbor. Isključeni član ima pravo u roku od petnaest dana, računajući od dana dostave odluke, podnijeti žalbu Skupštini Udruge. Skupština je dužna riješiti žalbu na prvoj sljedećoj sjednici. Odluka Skupštine je konačna. Članak 27. Udruga je dužna voditi popis članova. Članom Udruge postaje se upisom u popis članova koji vodi Tajnik. U popis članova upisuje se osoba za koje su članovi Upravnog odbora, odnosno Skupština donijeli odluku o prijemu u članstvo. Popis članova vodi se elektronički (ili na drugi prikladan način) i obvezno sadrži slijedeće podatke: osobnom imenu (nazivu) OIB-u datumu rođenja datumu pristupanja Udruzi kategoriji članstva datumu prestanka članstva u Udruzi, te druge podatke.

9 VI TIJELA UDRUGE Članak 28. Tijela upravljanja Udrugom su: Skupština Upravni odbor Predsjednik Tajnik Likvidator SKUPŠTINA Članak 29. Skupština Udruge najviše je tijelo upravljanja. Skupštinu čine članovi-osnivači i redovni. Članom Skupštine može postati i netko iz druge kategorije članstva na prijedlog Predsjednika Udruge ili člana Skupštine. Odluka Skupštine o prijemu u članstvo Skupštine donosi se na sjednici uz prisustvovanje svih članova Skupštine, a Odluka mora biti jednoglasna. Ukoliko Odluka nije jednoglasna prijedlog za prijem u članstvo se odbacuje. Skupština može biti redovita, izborna i izvanredna. Članak 30. Članak 31. Skupština redovito zasjeda jednom u tijeku godine, dok se izborna sjednica Skupštine održava svake 4 godine, a izvanredna prema potrebi. Sjednice Skupštine saziva Predsjednik Udruge. U odluci o sazivanju Skupštine Predsjednik utvrđuje dnevni red sjednice, te dan i mjesto održavanja sjednice. Članak 32. Izvanrednu sjednicu Skupštine saziva Predsjednik Udruge na vlastitu inicijativu, na zahtjev Upravnog odbora, na zahtjev najmanje 1/3 članova Skupštine ili na zahtjev najmanje 10 aktivnih članova Udruge. Ako Predsjednik ne sazove sjednicu Skupštine u roku od 15 dana od dana dostave zahtjeva iz stavka 1. ovoga članka, sazvati će je predlagatelj (odluka treba sadržavati prijedlog dnevnog reda, te mjesto i dan održavanja sjednice). U svom zahtjevu za sazivanje Skupštine predlagatelji su obavezni predložiti dnevni red sjednice. Na izvanrednoj sjednici skupštine odlučuje se samo o pitanjima radi kojih je sjednica sazvana.

10 Članak 33. U slučaju isteka mandata tijelima Udruge, izbornu sjednicu Skupštine može sazvati dosadašnji Predsjednik ili dosadašnji Tajnik Udruge. Članak 34. Sjednicama Skupštine predsjedava Predsjednik Udruge. U odsutnosti Predsjednika, sjednicama Skupštine će predsjedavati Tajnik. O radu sjednice vodi se zapisnik, koji se trajno čuva u arhivi Udruge. Članak 35. Skupština može pravovaljano odlučivati ako sjednici prisustvuje natpolovična većina članova Skupštine, a odluke donosi većinom glasova prisutnih članova, osim u slučajevima kada je ovim Statutom određena druga potrebna većina. Sazivatelj je dužan utvrditi kvorum. Skupština između prisutnih članova bira zapisničara te ovjerovitelja zapisnika. Članak 36. Skupština udruge: usvaja Statut udruge i njegove izmjene i dopune, te ostale opće akte Udruge, bira i razrješava predsjednika udruge te članove upravnog odbora bira i razrješava osobe ovlaštene za zastupanje bira i razrješava likvidatora udruge donosi odluku o prijemu i isključenju iz počasnog članstva, odlučuje o udruživanju u saveze, zajednice, mreže i druge oblike povezivanja udruge usvaja plan rada i financijski plan za slijedeću kalendarsku godinu i izvješće o radu za prethodnu kalendarsku godinu usvaja godišnje financijsko izvješće odlučuje o promjeni ciljeva i djelatnosti, gospodarskih djelatnosti, prestanku rada i raspodjeli preostale imovine udruge donosi odluku o statusnim promjenama udruge odlučuje o visini godišnje članarine rješava žalbe na odluke Upravnog odbora usvaja godišnje izvješće Nadzornog odbora donosi odluku o imenovanju likvidatora donosi odluku o darovanju imovine Udruge u slučaju prestanka postojanja Udruge, imenuje Arbitražno vijeće za rješavanje sporova i sukoba interesa unutar Udruge, te donosi Pravilnik o sastavu, mandatu i načinu odlučivanja Vijeća te odlučuje i o drugim pitanjima za koje statutom nije utvrđena nadležnost drugih tijela udruge.

11 UPRAVNI ODBOR Članak 37. Upravni odbor izvršno je tijelo Udruge te najviše tijelo upravljanja između dva zasjedanja Skupštine. Upravni odbor bira Skupština iz redova članova Udruge a čine ga 3 člana- predsjednik Upravnog odbora i dva člana Upravnog odbora. Članovi Upravnog odbora za svoj rad odgovaraju Skupštini udruge. Članak 38. Mandat članova Upravnog odbora traje 4 godine uz mogućnost da ponovo budu birani. Članu Upravnog odbora može na osobni zahtjev prestati mandat i prije isteka vremena na koji je izabran. Član Upravnog odbora može biti opozvan od strane Skupštine: u slučaju nemogućnosti obavljanja dužnosti dulje od 6 mjeseci, zbog težih povreda odredbi Statuta i pravnih akata koji reguliraju rad Udruge, zbog zloupotrebe položaja i/ili nanošenja štete ugledu Udruge, zbog nesavjesnog i neodgovornog obavljanja dužnosti. Prijedlog za opoziv člana Upravnog odbora može podnijeti bilo koji član Upravnog odbora ili natpolovična većina članova Skupštine. Odluku o opozivu donosi Skupština natpolovičnom većinom prisutnih članova u roku od 30 dana od dana podnošenja prijedloga za opoziv. U slučaju prestanka mandata člana Upravnog odbora prije isteka vremena Skupština bira novog člana. Ukoliko se razrješava cijeli Upravni odbor Skupština tada bira novi s punim mandatom. Upravni odbor Udruge: Članak 39. priprema nacrt Statuta i drugih akata, provodi odluke Skupštine, nadzire i prati rad Predsjednika i tajnika, prati financijsko i materijalno poslovanje Udruge te se brine o poštivanju zakona, Statuta, odluka Skupštine i ostalih općih Udruge, bira i razrješava tajnika Udruge i predsjednika upravnog odbora, predlaže Predsjedniku sazivanje izvanredne sjednice Skupštine donosi odluke o osnivanju podružnica, donosi Pravilnike i druge opće akte, priprema izvještaj o radu i financijskom poslovanju, odlučuje o promjeni adrese i sjedišta Udruge donosi odluke vezane uz radne odnose, sukladno Pravilniku o radu, imenuje komisije, etičko povjerenstvo, radna i savjetodavna te slična tijela prema potrebi, donosi odluke o prijemu i prestanku i promjenama kategorije članstva, donosi odluku o dodjeli i visini naknada, te dodjeli nagrada i drugih priznanja, odlučuje i o svim drugim pitanjima utvrđenim ovim Statutom, predstavlja i promovira Udrugu u zemlji i inozemstvu te unaprjeđuju rad Udruge.

12 Članak 40. Predsjednik Upravnog odbora bira i razrješava Upravni odbor. Mandat predsjednika upravnog odbora traje 4 godine uz mogućnost da ponovo bude biran. Predsjednik upravnog odbora potpisuje sve akte koje donosi upravni odbor. Predsjednik Upravnog odbora saziva sjednicu Upravnog odbora sam ili na prijedlog bilo kojeg člana Upravnog odbora. Predsjednik Upravnog odbora rukovodi sjednicom Upravnog odbora. Sjednice Upravnog odbora održavaju se po potrebi. Članak 41. Upravni odbor može pravovaljano odlučivati ako sjednici prisustvuje više od polovice njegovih članova bilo osobno bilo posredstvom telekomunikacijskih uređaja. Upravni odbor donosi odluke natpolovičnom većinom. PREDSJEDNIK Članak 42. Predsjednika Udruge bira Skupština iz redova članova Skupštine. Predsjednik se bira na mandat od 4 godine i može biti ponovno izabran. Članak 43. Predsjedniku Udruge može na osobni zahtjev prestati mandat i prije isteka vremena na koji je izabran. U slučaju prestanka mandata predsjednika prije isteka vremena Skupština bira novog. Predsjednik Udruge može biti opozvan od strane Skupštine: u slučaju nemogućnosti obavljanja dužnosti dulje od 6 mjeseci, zbog težih povreda odredbi Statuta i pravnih akata koji reguliraju rad Udruge, zbog zloupotrebe položaja i/ili nanošenja štete ugledu Udruge, zbog nesavjesnog i neodgovornog obavljanja dužnosti. Članak 44. Predsjednik Udruge ujedno je i predsjednik Skupštine Udruge. Predsjednik: predstavlja i zastupa Udrugu u zemlji i inozemstvu, brine o pripremi sjednica Skupštine u suradnji s tajnikom Udruge, potpisuje odluke, opće i druge akte koje donosi Skupština, obavlja i druge poslove u skladu sa propisima i ovim Statutom, donosi prijedlog godišnjeg program rada i prijedlog financijskog plana,

13 saziva i predsjedava sjednicama Skupštine, nadzire materijalno i financijsko poslovanju udruge odgovara za zakonitost rada udruge, vodi poslove Udruge sukladno odlukama Skupštine, podnosi prijedlog godišnjeg financijskog izvješća Skupštini, ima naredbodavno pravo u raspolaganju s imovinom Udruge, dostavlja zapisnik s redovne sjednice skupštine nadležnom uredu državne uprave, sklapa ugovore i poduzima druge pravne radnje u ime i za račun udruge, vodi kadrovsku politiku Udruge, obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom, Statutom i aktima Udruge. U slučaju odsutnosti ili spriječenosti predsjednika njegove ovlasti prenose se na Tajnika udruge. TAJNIK Članak 45. Tajnika Udruge imenuje Upravni odbor na mandat od četiri godine i može biti ponovno izabran. Tajniku Udruge može na osobni zahtjev prestati mandat i prije isteka vremena na koji je izabran. U slučaju prestanka mandata prije isteka vremena Upravni odbor bira novog tajnika. Tajnik Udruge može biti opozvan od strane Upravnog odbora: u slučaju nemogućnosti obavljanja dužnosti dulje od 6 mjeseci, zbog težih povreda odredbi Statuta i pravnih akata koji reguliraju rad Udruge, zbog zloupotrebe položaja i/ili nanošenja štete ugledu Udruge, zbog nesavjesnog i neodgovornog obavljanja dužnosti Tajnik: Članak 46. zastupa Udrugu, odgovoran je za zakonitosti rada Udruge, stara se o urednom vođenju registra članova Udruge, vodi zapisnike sa sjednica Skupštine Udruge i Upravnog odbora udruge, vodi i čuva arhivu Udruge, obavlja stručne i druge poslove za potrebe Predsjednika i Skupštine Udruge u skladu s aktima Udruge, potpisuje odluke, opće i druge akte, sklapa ugovore i poduzima druge pravne radnje u ime i za račun udruge, u suradnji s Predsjednikom predlaže program rada I financijski plan koji donosi Skupština i odgovoran je za njihovo izvršenje, provodi odluke, zaključke i druge akte skupštine, Upravnog i Nadzornog odbora, predlaže i organizira aktivnosti koje doprinose ispunjavanju ciljeva i zadataka Udruge te program rada, organizira informiranje o radu Udruge, obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom, Statutom i aktima Udruge.

14 VII IMOVINA, NAČIN STJECANJA I RASPOLAGANJE IMOVINOM Imovinu Udruge čine: Članak 47. novčana sredstva od uplate članarina, dobrovoljni prilozi i darovi, novčana sredstva prikupljena obavljanjem djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi, sukladno Zakonu financiranjem programa i projekata udruge iz državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne uprave i samouprave te fondova, pokretne stvari, nekretnine, druga imovinska prava. Udruga može raspolagati svojom imovinom samo za ostvarivanje ciljeva i obavljanje djelatnosti određenih Statutom, u skladu sa Zakonom. Članak 48. Udruga upravlja imovinom udruge u skladu s propisima o materijalnom i financijskom poslovanju neprofitnih organizacija. Novčana sredstva Udruge raspoređuju se financijskim planom za kalendarsku godinu kojeg pripremaju Predsjednik i Izvršni direktor Udruge, a odobrava Skupština Udruge. Članak 49. Udruga je dužna voditi poslovne knjige i sastavljati financijska izvješća prema propisima kojima se uređuje način financijskog poslovanja i vođenja računovodstva neprofitnih organizacija. Financijska godina počinje 1. siječnja a završava 31. prosinca iste godine. Za opravdane troškove učinjene u vezi sa obavljanjem djelatnosti Udruge članovi imaju pravo na naknadu, a za rad u vezi s djelatnostima i na nagradu. Odluku o visini naknade i nagrade donosi Upravni odbor. Članak 50. Za svoje obveze Udruga odgovara svojom cjelokupnom imovinom. Članovi udruge i članovi njezinih tijela ne odgovaraju za obveze Udruge. Nad udrugom se može provesti stečaj, sukladno Zakonu. Udruga i osobe ovlaštene za zastupanje udruge za štetu učinjenu u udruzi ili Udruge prema trećim osobama odgovaraju sukladno općim propisima za štetu.

15 VIII RASPOLAGANJE IMOVINOM UDRUGE U SLUČAJU PRESTANKA POSTOJANJA UDRUGE Članak 51. U slučaju prestanka postojanja Udruge imovina se, nakon namirenja vjerovnika i troškova likvidacijskog, sudskog i drugih postupaka, predaje udruzi, ustanovi ili zakladi koje imaju iste ili slične statutarne ciljeva, a na osnovi odluke Skupštine sukladno Statutu. Udruga nema pravo imovinu Udruge dijeliti svojim osnivačima, članovima Udruge, osobama ovlaštenima za zastupanje, zaposlenima ili s njima povezanim osobama. IX PRESTANAK POSTOJANJA UDRUGE, LIKVIDATOR I IZBOR LIKVIDATORA Članak 52. Razlozi za prestanak postojanja Udruge jesu: odluka Skupštine o prestanku Udruge pripajanje drugoj udruzi, spajanje s drugom udrugom, podjela udruge razdvajanjem protek dvostruko više vremena od vremena predviđenog za održavanje redovne sjednice Skupštine, a ona nije održana pravomoćna odluka suda o ukidanju Udruge pokretanje stečajnog postupka U slučaju prestanka postojanja temeljem odluke Skupštine, ista donosi odluku o prestanku postojanja Udruge ako je na sjednici Skupštine prisutna dvotrećinska većina članova Skupštine, a odluku o prestanku postojanja donosi se većinom glasova nazočnih. Sa imovinom Udruge postupa se sukladno članku 51. ovoga Statuta. Članak 53. Likvidatora Udruge imenuje Skupština udruge. Likvidator može biti fizička ili pravna osoba-član udruge ili fizička ili pravna osoba koja nije član udruge. Likvidator udruge zastupa Udrugu u postupku likvidacije te se otvaranjem likvidacijskog postupka upisuje u registar udruga kao osoba ovlaštena za zastupanje do okončanja postupka likvidacije i brisanja udruge iz registra udruga.

16 X RJEŠAVANJE SPOROVA I SUKOBA INTERESA UNUTAR UDRUGE Članak 54. Spor/sukob interesa smatra se svako djelovanje člana/zaposlenika Udruge u drugoj organizaciji iz područja djelatnosti Udruge, a kojim član/zaposlenik Udruge ostvaruje financijsku ili drugu korist, te ako je riječ o poslovima koji bi mogli negativno utjecati na rad Udruge i konkurirati joj. Spor /sukob interesa u Udruzi postoji ukoliko se radi o pravima i interesima članova Udruge o kojima članovi mogu slobodno raspravljati a koji utječu na rad Udruge u cjelini odnosno ako se ona odnosi na pitanja od zajedničkog interesa za članove. Članak 55. Za rješavanje spora/sukoba interesa, Skupština imenuje Arbitražno vijeće između članova Udruge. Sastav, mandat, način odlučivanja Vijeća uređuje se Pravilnikom koji donosi Skupština. Arbitražno vijeće u svom radu na odgovarajući način primjenjuje odredbe Zakona o mirenju. Odluka arbitražnog vijeća je konačna. Ukoliko spor/sukob interesa nastane oko pitanja o kojima se podnosi zahtjev za upis promjena u registar udruga o čemu odlučuje nadležni ured, nezadovoljni član najprije se obraća udruzi da riješi spor/sukob interesa. Po konačnosti odluke Arbitražnog vijeća, a u zakonskom ruku, udruga podnosi nadležnom uredu zahtjev za upis promjena u registar udruga zajedno s Odlukom Arbitražnog vijeća. XII PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE Članak 56. Statut Udruge kao i njegove izmjene i dopune donosi Skupština većinom glasova prisutnih članova Skupštine. Tumačenje odredaba ovog Statuta daje Skupština Udruge. Tumačenje drugih akata Udruge daje Predsjednik Udruge. Članak 57. Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja a primjenjuje se danom upisa u Registar udruga RH kod nadležnog tijela državne uprave. Stupanjem na snagu ovog Statuta prestaje važiti Statut udruge od 05.studenog godine, te Odluka o izmjenama i dopunama Statuta od 03. svibnja godine i Odluka o izmjenama i dopunama Statuta od 10. siječnja godine. U Kninu, dana 9.ožujka godine ( Srečko Kmetič, predsjednik udruge)

17

Na temelju članka 13. Zakona o udrugama (NN 74/14), Skupština udruge ICARUS HRVATSKA na sjednici održanoj dana 17. kolovoza donijela je S T A T

Na temelju članka 13. Zakona o udrugama (NN 74/14), Skupština udruge ICARUS HRVATSKA na sjednici održanoj dana 17. kolovoza donijela je S T A T Na temelju članka 13. Zakona o udrugama (NN 74/14), Skupština udruge ICARUS HRVATSKA na sjednici održanoj dana 17. kolovoza 2016. donijela je S T A T U T ICARUS HRVATSKA I. OPĆE ODREDBE Članak 1. Ovim

Више

Na temelju članka 13. Zakona o udrugama (Narodne novine br. 74/14), skupština udruge AIKI EN udruga za promicanje skladnog življenja održana

Na temelju članka 13. Zakona o udrugama (Narodne novine br. 74/14), skupština udruge AIKI EN udruga za promicanje skladnog življenja održana Na temelju članka 13. Zakona o udrugama (Narodne novine br. 74/14), skupština udruge AIKI EN udruga za promicanje skladnog življenja održana 04.03.2017. godine u Zagrebu donijela je STATUT AIKI EN udruge

Више

Na temelju članka 11. Zakona o udrugama ( Narodne novine, br. 88/01 i 11/02 ) i članka 14. stavka 3. i članak 96. stavak 2. Zakona o športu ( Narodne

Na temelju članka 11. Zakona o udrugama ( Narodne novine, br. 88/01 i 11/02 ) i članka 14. stavka 3. i članak 96. stavak 2. Zakona o športu ( Narodne Na temelju članka 11. Zakona o udrugama ( Narodne novine, br. 88/01 i 11/02 ) i članka 14. stavka 3. i članak 96. stavak 2. Zakona o športu ( Narodne novine, br. 71/06 ), Skupština Atletskog sportskog

Више

Microsoft Word - Statut AMA-MEFS.doc

Microsoft Word - Statut AMA-MEFS.doc AMA MEFS UDRUGA BIVŠIH STUDENATA I PRIJATELJA METALURŠKOG FAKULTETA U SISKU STATUT UDRUGE BIVŠIH STUDENATA I PRIJATELJA METALURŠKOG FAKULTETA U SISKU Sisak, 24. rujan 2015. Na temelju članka 13. Zakona

Више

Microsoft Word statut srpske manjine.doc

Microsoft Word statut srpske manjine.doc Temeljem članka 27. Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina ( Narodne novine br. 155/02.) Vijeće srpske nacionalne manjine Grada Osijeka na sjednici održanoj 23. prosinca 2003. godine, donijelo je

Више

Srpska narodna чitaonica i kњiжnica u Vrepcu & Statut Druшtva Na temeљu чlanka 13. Zakona o udrugama (Narodne novine broj 74/14) Skupшtina Druшtva Srp

Srpska narodna чitaonica i kњiжnica u Vrepcu & Statut Druшtva Na temeљu чlanka 13. Zakona o udrugama (Narodne novine broj 74/14) Skupшtina Druшtva Srp Na temeљu чlanka 13. Zakona o udrugama (Narodne novine broj 74/14) Skupшtina Druшtva Srpska narodna чitaonica i kњжnica u Vrepcu odrжana dana 18. 3. 2017. u Druшtvenom domu Nikola Dragosavac - Vrebac donijela

Више

STATUT

STATUT Na temelju članka 13. Zakona o udrugama (Narodne novine, br. 74/14) i u skladu sa člankom 24. Statuta Udruge za zaštitu prirode i okoliša te promicanje održivog razvoja Argonauta od 7. lipnja 2013. godine,

Више

10.12.2016. Na temelju članka 13., 18. i 55. stavak 1 Zakona o udrugama (Narodne novine broj 74/14) i članka 127. Zakona o zaštiti potrošača (Narodne novine broj 41/14), te članka 19. Statuta od 21. siječnja

Више

Na temelju članka 11

Na temelju članka 11 Na temelju članka 13. i 18. Zakona o udrugama (Narodne novine broj 74/2014), Skupština Udruge Lokalna akcijska grupa VINODOL, na sjednici održanoj dana 27.04.2015. godine, donijela je STATUT LOKALNE AKCIJSKE

Више

Nacrt 27/06/2019 Na temelju članka 13. Zakona o udrugama ( Narodne novine broj 74/14, 70/17), Skupština Udruge Bregovita Hrvatska na sjednici održanoj

Nacrt 27/06/2019 Na temelju članka 13. Zakona o udrugama ( Narodne novine broj 74/14, 70/17), Skupština Udruge Bregovita Hrvatska na sjednici održanoj Na temelju članka 13. Zakona o udrugama ( Narodne novine broj 74/14, 70/17), Skupština Udruge Bregovita Hrvatska na sjednici održanoj 9. srpnja 2019. godine u Zagrebu, Rooseveltov trg 2, donijela je STATUT

Више

HRVATSKA KOMORA INŽENJERA STROJARSTVA POSLOVNIK O RADU NADZORNOG ODBORA HRVATSKE KOMORE INŽENJERA STROJARSTVA 1

HRVATSKA KOMORA INŽENJERA STROJARSTVA POSLOVNIK O RADU NADZORNOG ODBORA HRVATSKE KOMORE INŽENJERA STROJARSTVA 1 HRVATSKA KOMORA INŽENJERA STROJARSTVA POSLOVNIK O RADU NADZORNOG ODBORA HRVATSKE KOMORE INŽENJERA STROJARSTVA 1 Na temelju članka 12. stavka 1. podstavka 15. Statuta Hrvatske komore inženjera strojarstva

Више

Na temelju članka 11

Na temelju članka 11 Na temelju članka 13. Zakona o udrugama ("Narodne novine" broj 74/14) Skupština Jadranske sekcije Instituta za izgaranje, održana 28. rujna 2015. godine u Dubrovniku, donijela je STATUT JADRANSKE SEKCIJE

Више

Creative Dept

Creative Dept STATUT STUDENTSKOG ZBORA EDWARD BERNAYS VISOKE ŠKOLE ZA KOMUNIKACIJSKI MENADŽMENT Zagreb, 26. studenoga 2015. Na temelju odredbe čl. 7. Zakona o studentskom zboru i drugim studentskim organizacijama (NN

Више

Na temelju članka 13. Zakon o udrugama ( Narodne novine broj:74/14 i 70/17) Skupština Udruge diplomiranih studenata Alumni kluba Veleučilišta Nikola T

Na temelju članka 13. Zakon o udrugama ( Narodne novine broj:74/14 i 70/17) Skupština Udruge diplomiranih studenata Alumni kluba Veleučilišta Nikola T Na temelju članka 13. Zakon o udrugama ( Narodne novine broj:74/14 i 70/17) Skupština Udruge diplomiranih studenata Alumni kluba Veleučilišta Nikola Tesla u Gospiću na sjednici održanoj 23. studenog 2018.

Више

ZAHTJEV

ZAHTJEV Pročišćeni tekst Statuta Hrvatske unije tenisača obuhvaća Statut Hrvatske unije tenisača od 27. rujna 2017. godine i Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Hrvatske unije tenisača od 09. lipnja 2018. Godine.

Више

Na temelju članka 13. Zakona o udrugama ( Narodne novine" broj 74/2014 ) Skupština UDRUGA ROMA KORAK PO KORAK održana dana godine u Kopriv

Na temelju članka 13. Zakona o udrugama ( Narodne novine broj 74/2014 ) Skupština UDRUGA ROMA KORAK PO KORAK održana dana godine u Kopriv Na temelju članka 13. Zakona o udrugama ( Narodne novine" broj 74/2014 ) Skupština UDRUGA ROMA KORAK PO KORAK održana dana 07.08.2015. godine u Koprivnici donijela je STATUT UDRUGE ROMA KORAK PO KORAK

Више

Microsoft Word - STATUT _final[1] kopija.doc

Microsoft Word - STATUT _final[1] kopija.doc Na temelju članka 13. i 18. Zakona o udrugama (NN broj 74/14.), Skupština Hrvatskog saveza udruga ekoloških proizvođača na sjednici održanoj 12. prosinca 2015. godine u Zagrebu donijela je ovaj STATUT

Више

УДРУЖЕЊЕ РЕУМАТОЛОГА СРБИЈЕ Датум: године С Т А Т У Т УДРУЖЕЊА РЕУМАТОЛОГА СРБИЈЕ -пречишћен текст- Златибор, септембра године

УДРУЖЕЊЕ РЕУМАТОЛОГА СРБИЈЕ Датум: године С Т А Т У Т УДРУЖЕЊА РЕУМАТОЛОГА СРБИЈЕ -пречишћен текст- Златибор, септембра године УДРУЖЕЊЕ РЕУМАТОЛОГА СРБИЈЕ Датум:18.09.2015. године С Т А Т У Т УДРУЖЕЊА РЕУМАТОЛОГА СРБИЈЕ -пречишћен текст- Златибор, септембра 2015. године У складу са одредбама члана 78. и 12. Закона о удружењима

Више

S T A T U T Savez scenarista i pisaca izvedbenih djela SPID Zagreb,

S T A T U T Savez scenarista i pisaca izvedbenih djela SPID Zagreb, S T A T U T Savez scenarista i pisaca izvedbenih djela SPID Zagreb, 23. 04. 2015. 1 Na temelju članka 13. Zakona o udrugama (Narodne novine Republike Hrvatske, broj 74/2014.) Skupština Saveza scenarista

Више

Microsoft Word - Novi Statut docx

Microsoft Word - Novi Statut docx Temeljem čl. 13; 18. te 55. stavak 1. Zakona o udrugama (N.N. 74/14), i članka 20. Statuta Udruge za mlade Agora od 24. studenog 2013; Udruga za mlade Agora na sjednici redovne godišnje skupštine održane

Више

Zakon o poljoprivrednoj savjetodavnoj službi HRVATSKI SABOR 1224 Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim

Zakon o poljoprivrednoj savjetodavnoj službi HRVATSKI SABOR 1224 Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim HRVATSKI SABOR 1224 Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim ODLUKU O PROGLAŠENJU ZAKONA O POLJOPRIVREDNOJ SAVJETODAVNOJ SLUŽBI Proglašavam Zakon o poljoprivrednoj savjetodavnoj službi,

Више

N A C R T S T A T U TA SAVEZA STUDENATA VISOKE TURISTIČKE ŠKOLE I OPŠTE ODREDBE Član 1. Savez studenata Visoke turističke škole strukovnih studija (u

N A C R T S T A T U TA SAVEZA STUDENATA VISOKE TURISTIČKE ŠKOLE I OPŠTE ODREDBE Član 1. Savez studenata Visoke turističke škole strukovnih studija (u N A C R T S T A T U TA SAVEZA STUDENATA VISOKE TURISTIČKE ŠKOLE I OPŠTE ODREDBE Član 1. Savez studenata Visoke turističke škole strukovnih studija (u daljem tekstu Savez) je organizovan kao dobrovoljna

Више

Članak 7. (1) Pečat je okruglog oblika, promjera 36 mm. Uzduž ruba pečata ispisan je naziv Udruge na hrvatskom i na engleskom po dva puta te se u sred

Članak 7. (1) Pečat je okruglog oblika, promjera 36 mm. Uzduž ruba pečata ispisan je naziv Udruge na hrvatskom i na engleskom po dva puta te se u sred Članak 7. (1) Pečat je okruglog oblika, promjera 36 mm. Uzduž ruba pečata ispisan je naziv Udruge na hrvatskom i na engleskom po dva puta te se u sredini nalazi natpis BIOM. V. PODRUČJE DJELOVANJE UDRUGE

Више

Napomena: Statut može biti napisan i na ćirilici i na latinici, ali naziv udruženja mora biti na ćirilici

Napomena: Statut može biti napisan i na ćirilici i na latinici, ali naziv udruženja mora biti na ćirilici U skladu sa odredbama čl. 78. i 12. Zakona o udruženjima (»Službeni list RS«, br.51/09), na skupštini udruženja održanoj dana 6.04.2011. u prostorijama Agencije za saradnju sa nevladinim organizacijama

Више

Temeljem članka 11

Temeljem članka 11 STATUT Verzija 3.1. Zagreb, veljača 2019. Sadržaj OSNOVNE ODREDBE... 3 CILJEVI, PODRUČJA DJELOVANJA, DJELATNOSTI I GOSPODARSKE DJELATNOSTI UDRUGE... 4 Ciljevi udruge... 4 Djelatnosti kojima se ostvaruju

Више

Microsoft Word - HKS Poslovnik o radu Skupštine HKS-a.doc

Microsoft Word - HKS Poslovnik o radu Skupštine HKS-a.doc Poslovnik o radu Skupštine Hrvatskog konjičkog saveza Temeljem Članka 27, Stavak 14, Statuta Hrvatskog konjičkog saveza, usvojenog na Skupštini Hrvatskog konjičkog saveza održanoj 17.11.2007., na svojoj

Више

HRVATSKI SABOR 1390 Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim ODLUKU O PROGLAŠENJU ZAKONA O UDRUGAMA Proglašavam Zakon o udrugama, koji

HRVATSKI SABOR 1390 Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim ODLUKU O PROGLAŠENJU ZAKONA O UDRUGAMA Proglašavam Zakon o udrugama, koji HRVATSKI SABOR 1390 Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim ODLUKU O PROGLAŠENJU ZAKONA O UDRUGAMA Proglašavam Zakon o udrugama, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 6. lipnja 2014.

Више

SRVKS - SUSTAV RADIO VEZA U KRIZNIM SITUACIJAMA RCSCS RADIO COMMUNICATION SYSTEMS IN CRISIS SITUATIONS Adresa: Strojarska cesta 6, Zagreb, Hrava

SRVKS - SUSTAV RADIO VEZA U KRIZNIM SITUACIJAMA RCSCS RADIO COMMUNICATION SYSTEMS IN CRISIS SITUATIONS Adresa: Strojarska cesta 6, Zagreb, Hrava Na temelju članka 13. i 55. Zakona u udrugama ( Narodne novine, broj 74/14 i 70/17), članka 5. i 6. Zakona o tehničkoj kulturi ( Narodne novine, broj 76/93, 11/99 i 38/09) osnivačka Skupština Sustava radio

Више

Na temelju članka 13. Zakona o udrugama ( Narodne novine broj 74/2014), Skupština udruge jedriličarskog Udruga Maestral iz Rovinja-Rovigno na sjednici

Na temelju članka 13. Zakona o udrugama ( Narodne novine broj 74/2014), Skupština udruge jedriličarskog Udruga Maestral iz Rovinja-Rovigno na sjednici Na temelju članka 13. Zakona o udrugama ( Narodne novine broj 74/2014), Skupština udruge jedriličarskog Udruga Maestral iz Rovinja-Rovigno na sjednici održanoj 23.09.2015., u prostorijama jedriličarskog

Више

ZAGREBAČKI GIMNASTIČKI SAVEZ

ZAGREBAČKI GIMNASTIČKI SAVEZ S T A T U T ZAGREBAČKOG HOKEJSKOG SAVEZA Zagreb, 18.prosinac 2014.godine Na temelju članka 13. Zakona o udrugama ( Narodne novine broj 74/14) i članka 46. Zakona o sportu ( Narodne novine broj 71/06, 150/08,

Више

Статут Фондације На основу члана 33. став 4. Закона о задужбинама и фондацијама ( Службени гласник РС, број 88/2010), а у вези са Актом о оснивању фон

Статут Фондације На основу члана 33. став 4. Закона о задужбинама и фондацијама ( Службени гласник РС, број 88/2010), а у вези са Актом о оснивању фон Статут Фондације На основу члана 33. став 4. Закона о задужбинама и фондацијама ( Службени гласник РС, број 88/2010), а у вези са Актом о оснивању фондације Доцент др Милена Далмација овереним пред Основним

Више

Microsoft Word - HILS statut 2015

Microsoft Word - HILS statut 2015 Smatrajući da je društveni razvoj poželjan kao i gospodarski efikasan, politički demokratičan i ekološki održiv; Smatrajući da društveni razvoj treba biti organiziran "odozgo", ali i "odozdo"; Smatrajući

Више

Zagreb, Nikole Tesle 1 Na temelju članka 13. Zakona o udrugama (Narodne novine 74/14) i članka 27. Statuta Hrvatske udruge za mirenje - pročišćeni tek

Zagreb, Nikole Tesle 1 Na temelju članka 13. Zakona o udrugama (Narodne novine 74/14) i članka 27. Statuta Hrvatske udruge za mirenje - pročišćeni tek Zagreb, Nikole Tesle 1 Na temelju članka 13. Zakona o udrugama (Narodne novine 74/14) i članka 27. Statuta Hrvatske udruge za mirenje - pročišćeni tekst, od 29. studenog 2010. na redovitoj Skupštini Hrvatske

Више

У складу са одредбама чл

У складу са одредбама чл У складу са одредбама чл. 11. и 12. Закона о удружењима (»Службени лист РС«, бр. 51/09), на оснивачкој скупштини одржаној дана 15.05.2018. у Новом Саду усвојен је: СТАТУТ Удружења «Национална асоцијација

Више

Microsoft Word - Zakon o Agenciji za odgoj i obrazovanje

Microsoft Word - Zakon o Agenciji za odgoj i obrazovanje HRVATSKI SABOR 2020 Na temelju članka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim ODLUKU O PROGLAŠENJU ZAKONA O AGENCIJI ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE Proglašavam Zakon o Agenciji za odgoj i obrazovanje, kojega je

Више

Na temelju članka 11

Na temelju članka 11 Na temelju članka 13., 18. te 55. st.1 Zakona o udrugama ( Narodne novine broj 74/14), te čl. 20 Statuta, CARPE DIEM udruge za poticanje i razvoj kreativnih i socijalnih vještina djece, mladih i odraslih

Више

Statut HJS_2015

Statut HJS_2015 S T A T U T HRVATSKOG JUDO SAVEZA Zagreb, 29. ožujka 2015. 1 Temeljem članka 13. Zakona o udrugama (Narodne novine 74/14) i članka 47. stavak 6. Zakona o sportu (Narodne novine 71/06, 150/08, 124/10, 124/11,

Више

Microsoft Word - Statut EP OZON_2011

Microsoft Word - Statut EP OZON_2011 Ekološki pokret Environmental movement STATUT Januar 2011 Na osnovu člana 11. Zakona o nevladinim organizacijama (Sl. List RCG br. 27/99) Skupština Ekološkog pokreta,,ozon na svojoj sjednici od 29. 01.

Више

Microsoft Word - Statut HDE2verzija. procisc tekst nakon 2. izmjene doc.doc

Microsoft Word - Statut HDE2verzija. procisc tekst nakon 2. izmjene doc.doc Temeljem članka 10. i 11. Zakona o udrugama (N.N. br. 88/01) na Osnivačkoj skupštini Hrvatskog društva ekonomista, održanoj dana 14. veljače 2002. godine, u Zagrebu, donijet je Statut Hrvatskog društva

Више

Microsoft Word - Statut HPD Pliva 2015-novi

Microsoft Word - Statut HPD Pliva 2015-novi S T A T U T HRVATSKOG PLANINARSKOG DRUŠTVA P L I V A ZAGREB donesen na Skupštini 25.veljače 2015. Zagreb, veljača, 2015. 2 Na temelju članka 13. Zakona o udrugama (NN 74/14) skupština Hrvatskog planinarskog

Више

Na temelju odredbe članka 12.i 15. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma («Narodne novine», broj 152/08.) Skupština Turistič

Na temelju odredbe članka 12.i 15. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma («Narodne novine», broj 152/08.) Skupština Turistič Na temelju odredbe članka 12.i 15. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma («Narodne novine», broj 152/08.) Skupština Turističke zajednice općine Lopar, uz prethodnu suglasnost

Више

Hrvatski radioamaterski savez Zagreb, Dalmatinska 12 Ur. broj 209/018 Zagrebu 4. rujna Na temelju članka 40. Statuta Hrvatskog radioamater

Hrvatski radioamaterski savez Zagreb, Dalmatinska 12 Ur. broj 209/018 Zagrebu 4. rujna Na temelju članka 40. Statuta Hrvatskog radioamater Hrvatski radioamaterski savez 10000 Zagreb, Dalmatinska 12 Ur. broj 209/018 Zagrebu 4. rujna 2018. Na temelju članka 40. Statuta Hrvatskog radioamaterskog Saveza (u daljnjem tekstu: Savez) Izvršni odbor

Више

MUZEJ GRADA RIJEKE

MUZEJ GRADA RIJEKE Na temelju članka 54. Zakona o ustanovama ("Narodne novine" broj 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08), članka 25. Zakona o muzejima ("Narodne novine" broj 110/15) i članka 43. Statuta Muzeja moderne i suvremene

Више

Statut "REGIONALNOG KLUBA IPA Zabok" (N

Statut REGIONALNOG KLUBA IPA Zabok (N REGIONALNI KLUB "IPA HRVATSKO ZAGORJE S T A T U T OŽUJAK, 2016. 1/23 Temeljem članka 13. i članka 55. Zakona o udrugama («Narodne novine» broj 74/14.) Skupština Regionalnog kluba IPA Hrvatsko zagorje,

Више

MergedFile

MergedFile Na temelju članka 13. i 55. Zakona o udrugama ( Narodne novine broj 74/14) i u skladu sa člankom 28. Statuta Lokalne akcijske grupe Moslavina, Skupština Lokalne akcijske grupe Moslavina, na svom redovnom

Више

Na temelju članaka 5. i 6. Zakona o tehničkoj kulturi (Narodne novine, broj 76/1993.), te članaka 13 i 18. Zakona o udrugama (Narodne novine, broj 74/

Na temelju članaka 5. i 6. Zakona o tehničkoj kulturi (Narodne novine, broj 76/1993.), te članaka 13 i 18. Zakona o udrugama (Narodne novine, broj 74/ Na temelju članaka 5. i 6. Zakona o tehničkoj kulturi (Narodne novine, broj 76/1993.), te članaka 13 i 18. Zakona o udrugama (Narodne novine, broj 74/2014.) Redovna skupština Radio kluba Zagreb na sjednici

Више

REPUBLIKA HRVATSKA SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA G R A D S I S A K GRADONAČELNICA KLASA: /19-01/1 URBROJ: 2176/ Sisak, 29. svibnja 2019.

REPUBLIKA HRVATSKA SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA G R A D S I S A K GRADONAČELNICA KLASA: /19-01/1 URBROJ: 2176/ Sisak, 29. svibnja 2019. REPUBLIKA HRVATSKA SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA G R A D S I S A K GRADONAČELNICA KLASA: 602-12/19-01/1 URBROJ: 2176/05-02-19-1 Sisak, 29. svibnja 2019. GRADSKO VIJEĆE GRADA SISKA Predmet: Materijal za sjednicu

Више

PRIJEDLOG TEKSTA

PRIJEDLOG TEKSTA Na temelju članka 13. ( Narodne novine broj 74/2014) i članka 23. Zakona o udrugama ( Narodne novine broj 74/2014), te članka 18. važećeg Statuta Društva, skupština Društva psihologa Istre na sjednici

Више

Microsoft Word - 3. KODEKS SAVJETOVANJA SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU U POSTUPCIMA DONOŠENJA ZAKONA, DRUGIH PROPISA I AKATA

Microsoft Word - 3. KODEKS SAVJETOVANJA SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU U POSTUPCIMA DONOŠENJA ZAKONA, DRUGIH PROPISA I AKATA VLADA REPUBLIKE HRVATSKE 3402 Na temelju članka 30. stavka 3. Zakona o Vladi Republike Hrvatske (»Narodne novine«, br. 101/98, 15/2000, 117/2001, 199/2003, 30/2004 i 77/2009), Vlada Republike Hrvatske

Више

Microsoft Word - statut srpski - predat u IAA

Microsoft Word - statut srpski - predat u IAA Удружење актуара Србије ул. Булевар деспота Стефана 68(бившa Улица 29. Новембра), 11 000 Београд Статут Удружења актуара Србије (Пречишћен текст) Београд, 2005 Према одредбама чланова 21. и 30. Закона

Више

CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE VELIKA GORICA VELIKA GORICA, ZAGREBAČKA 90 Tel.: 01/ ; fax: 01/ OIB: IBAN: HR

CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE VELIKA GORICA VELIKA GORICA, ZAGREBAČKA 90 Tel.: 01/ ; fax: 01/ OIB: IBAN: HR CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE VELIKA GORICA VELIKA GORICA, ZAGREBAČKA 90 Tel.: 01/62 21 433; fax: 01/6252-515 OIB: 28129388615 IBAN: HR4923900011100025937 e-mail: czoo.vg@gmail.com web: www.centar-odgojiobrazovanje-velikagorica.skole.hr

Више

POKRAJINSKA SKUPŠTINSKA ODLUKA O OSNIVANJU FONDA "EVROPSKI POSLOVI" AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ("Sl. list AP Vojvodine", br. 13/2009 i 2/2010) I OP

POKRAJINSKA SKUPŠTINSKA ODLUKA O OSNIVANJU FONDA EVROPSKI POSLOVI AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE (Sl. list AP Vojvodine, br. 13/2009 i 2/2010) I OP POKRAJINSKA SKUPŠTINSKA ODLUKA O OSNIVANJU FONDA "EVROPSKI POSLOVI" AUTONOMNE POKRAJINE VOJVODINE ("Sl. list AP Vojvodine", br. 13/2009 i 2/2010) I OPŠTE ODREDBE Član 1 Radi praćenja, proučavanja i implementacije

Више

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ П Р А В И Л Н И К О РАДУ ОДБОРА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНУ ЕТИКУ УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ Крагујевац, мај године

УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ П Р А В И Л Н И К О РАДУ ОДБОРА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНУ ЕТИКУ УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ Крагујевац, мај године УНИВЕРЗИТЕТ У КРАГУЈЕВЦУ П Р А В И Л Н И К О РАДУ ОДБОРА ЗА ПРОФЕСИОНАЛНУ ЕТИКУ УНИВЕРЗИТЕТА У КРАГУЈЕВЦУ Крагујевац, мај 2017. године Сенат Универзитета у Крагујевцу, на основу члана 55. Закона о високом

Више

Na temelju članka 11

Na temelju članka 11 Na temelju članka 13. stavka 2. Zakona o udrugama ("Narodne novine'' 74/14), na temelju članka 21. stavka 1. pročišćenog teksta Statuta Hrvatskoga matematičkog društva iz 2012. godine i na prijedlog Izvršnog

Више



 Prečišćeni tekst Zakona o mladima obuhvata sljedeće propise: 1. Zakon o mladima ("Službeni list Crne Gore", br. 042/16 od 11.07.2016), 2. Zakon o dopuni Zakona o mladima ("Službeni list Crne Gore", br.

Више

REPUBLIKA HRVATSKA, Vlada Republike Hrvatske, Trg sv

REPUBLIKA HRVATSKA, Vlada Republike Hrvatske, Trg sv REPUBLIKA HRVATSKA, Vlada Republike Hrvatske, Trg sv. Marka 2, Zagreb, OIB: 64434885131, zastupana po ministru rada i mirovinskoga sustava, prof. dr. sc. Mirandu Mrsiću, dr. med., temeljem Odluke Vlade

Више

BOSNA I HERCEGOVINA

BOSNA I HERCEGOVINA BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OPĆINA CENTAR JU OŠ «SILVIJE STRAHIMIR KRANJČEVIĆ», SARAJEVO POSLOVNIK O RADU KOMISIJE ZA EVIDENTIRANJE ZAPOSLENIKA ZA ČIJIM RADOM JE

Више

Na temelju članka 11. Zakona o udrugama (Narodne novine br. 88/2001), članka 14. Zakona o sportu (Narodne novine br. 71/2006) i članaka 3. i 9. Zakona

Na temelju članka 11. Zakona o udrugama (Narodne novine br. 88/2001), članka 14. Zakona o sportu (Narodne novine br. 71/2006) i članaka 3. i 9. Zakona Na temelju članka 11. Zakona o udrugama (Narodne novine br. 88/2001), članka 14. Zakona o sportu (Narodne novine br. 71/2006) i članaka 3. i 9. Zakona o tehničkoj kulturi (Narodne novine br.76/1993) osnivačka

Више

ZAHTJEV

ZAHTJEV Na temelju ĉlanka 11. Zakona o udrugama ( Narodne novine broj 88/01) i ĉlanka 14. Zakona o sportu ( Narodne novine broj 71/06, 150/08, 124/10, 124/11 i 86/12), Osnivaĉka skupština HRVATSKE UNIJE TENISAĈA,

Више

Broj: O-002/2015 Sarajevo, godine Na osnovu člana 20. stav 4. Zakona o udruženjima i fondacijama Federacije Bosne i Hercegovine ( Službene

Broj: O-002/2015 Sarajevo, godine Na osnovu člana 20. stav 4. Zakona o udruženjima i fondacijama Federacije Bosne i Hercegovine ( Službene Broj: O-002/2015 Sarajevo, 14.05.2015. godine Na osnovu člana 20. stav 4. Zakona o udruženjima i fondacijama Federacije Bosne i Hercegovine ( Službene novine Federacihe BiH, broj: 45/02) Zijad Berbić,

Више

ZAKON O POLITIČKIM STRANKAMA (2009) ZAKON O POLITIČKIM STRANKAMA "Službeni glasnik RS", br. 36/2009 od 15.maja godine I. OSNOVNE ODREDBE Predmet

ZAKON O POLITIČKIM STRANKAMA (2009) ZAKON O POLITIČKIM STRANKAMA Službeni glasnik RS, br. 36/2009 od 15.maja godine I. OSNOVNE ODREDBE Predmet ZAKON O POLITIČKIM STRANKAMA "Službeni glasnik RS", br. 36/2009 od 15.maja 2009. godine I. OSNOVNE ODREDBE Predmet zakona Član 1. Ovim zakonom uređuje se osnivanje i pravni položaj političkih stranaka,

Више

REPUBLIKA HRVATSKA SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA GRAD TROGIR GRADONAČELNIK Temeljem članaka 2. i 48. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narod

REPUBLIKA HRVATSKA SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA GRAD TROGIR GRADONAČELNIK Temeljem članaka 2. i 48. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narod REPUBLIKA HRVATSKA SPLITSKO DALMATINSKA ŽUPANIJA GRAD TROGIR GRADONAČELNIK Temeljem članaka 2. i 48. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine br. 10/97, 107/07 i 94/13), članaka 1. i

Више

URED DRŽAVNE UPRAVE

URED DRŽAVNE UPRAVE (Naziv nadležnog ureda) ZAHTJEV ZA UPIS U REGISTAR UDRUGA REPUBLIKE HRVATSKE podnosi: 1. Naziv udruge Udruga bivših studenata i prijatelja Visoke tehničke škole u Bjelovaru 2. Skraćeni naziv udruge (ako

Више

Microsoft Word - Zakon o udrugama i fondacijama

Microsoft Word - Zakon o udrugama i fondacijama Službene novine Federacije BiH, br. 45/02 ZAKON O UDRUGAMA I FONDACIJAMA I - TEMELJNE ODREDBE Članak 1. Ovim zakonom uređuju se uvjeti i postupak za utemeljivanje, unutarnje ustrojstvo, registracija, prestanak

Више

Microsoft Word - Statut UZR DZ Su 2017.

Microsoft Word - Statut UZR DZ Su 2017. У складу са одредбама чл. 10, 11. и 12. Закона о удружењима (»Службени лист РС«, бр.51/09), на оснивачкој скупштини одржаној 01.09.2009. године, а на редовној скупштини одржаној 10.11.2017. усвојен је

Више

Microsoft Word - STATUTA - UDRUZENJA1 .doc

Microsoft Word - STATUTA - UDRUZENJA1 .doc На основу чл. 10,11. и 12. Закона о удружењима (»Службени гласник РС«, бр. 51/09), на оснивачкој Скупштини одржаној 3.септембра 2011. године, усвојен је следећи С Т А Т У Т УДРУЖЕЊА КОМПАНИЈА ЗА ПРЕРАДУ

Више

Microsoft Word - program-rada.docx

Microsoft Word - program-rada.docx PROGRAM RADA I FINANCIJSKI PLAN GLAS-A ZA 2018. GODINU PROGRAM RADA GLAS-A ZA 2018. GODINU ORGANIZACIJSKI USTROJ Uz kontinuiranu koordinaciju i suradnju Središnjih tijela GLAS-a, cilj Stranke je osnivanje

Више

Hrvatska narodna stranka

Hrvatska narodna stranka SKUPŠTINA KULTURNO UMJETNIČKOG DRUŠTVA BELEC Kulturno umjetničko društvo Belec Belec 6a HR-49254 Belec www.kud-belec.hr www.facebook.com/kudbelec info@kud-belec.hr Temeljem odredbi članka 23. Statuta KUD-a

Више

Na temelju članka 63. Statuta Grada Varaždina ( Službeni vjesnik Grada Varaždina, broj 5/09, 1/12, 2/13 i 4/14 pročišćeni tekst), Odluke o financiranj

Na temelju članka 63. Statuta Grada Varaždina ( Službeni vjesnik Grada Varaždina, broj 5/09, 1/12, 2/13 i 4/14 pročišćeni tekst), Odluke o financiranj Na temelju članka 63. Statuta Grada Varaždina ( Službeni vjesnik Grada Varaždina, broj 5/09, 1/12, 2/13 i 4/14 pročišćeni tekst), Odluke o financiranju javnih potreba Grada Varaždina ( Službeni vjesnik

Више

HRVATSKI SABOR Na temelju članka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim ODLUKU O PROGLAŠENJU ZAKONA O TURISTIČKIM ZAJEDNICAMA I PROMICANJU HRVATSKOG T

HRVATSKI SABOR Na temelju članka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim ODLUKU O PROGLAŠENJU ZAKONA O TURISTIČKIM ZAJEDNICAMA I PROMICANJU HRVATSKOG T HRVATSKI SABOR Na temelju članka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim ODLUKU O PROGLAŠENJU ZAKONA O TURISTIČKIM ZAJEDNICAMA I PROMICANJU HRVATSKOG TURIZMA 4142 Proglašavam Zakon o turističkim zajednicama

Више

BOSNA I HERCEGOVINA БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА Brčko distrikt BiH Брчко дистрикт БиХ SKUPŠTINA СКУПШТИНА ZAKONODAVNO POVJERENSTVO ЗАКОНОДАВНА КОМИСИЈА ZAKONO

BOSNA I HERCEGOVINA БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА Brčko distrikt BiH Брчко дистрикт БиХ SKUPŠTINA СКУПШТИНА ZAKONODAVNO POVJERENSTVO ЗАКОНОДАВНА КОМИСИЈА ZAKONO BOSNA I HERCEGOVINA БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА Brčko distrikt BiH Брчко дистрикт БиХ SKUPŠTINA СКУПШТИНА ZAKONODAVNO POVJERENSTVO ЗАКОНОДАВНА КОМИСИЈА ZAKONODAVNA KOMISIJA Mladena Maglova 2, 76100 Brčko distrikt

Више

U skladu sa odredbama čl

U skladu sa odredbama čl U skladu sa odredbama čl. 578. i 580. Zakona o privrednim društvima ( Sl. glasnik RS br. 36/2011, 99/2011 i 83/2014-dr. zakon) člana 10, 11. i 12. Zakona o udruženjima ( Sl. Glasnik RS br. 51/09), na osnivačkoj

Више

HRVATSKI SPORTSKI SAVEZ GLUHIH POSLOVNIK O RADU ETIČKE KOMISIJE Osijek, Na osnovu članka 67. Statuta Hrvatskog sportskog saveza gluhih, a

HRVATSKI SPORTSKI SAVEZ GLUHIH POSLOVNIK O RADU ETIČKE KOMISIJE Osijek, Na osnovu članka 67. Statuta Hrvatskog sportskog saveza gluhih, a HRVATSKI SPORTSKI SAVEZ GLUHIH POSLOVNIK O RADU ETIČKE KOMISIJE Osijek, 12.09.2015. Na osnovu članka 67. Statuta Hrvatskog sportskog saveza gluhih, a sukladno odredbama Zakona o sportu i Etičkom kodeksu

Више

Na temelju članaka 3., 14. i 15. Ustava Republike Hrvatske, III. poglavlja Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (Narodne novine 155/02, 47/10

Na temelju članaka 3., 14. i 15. Ustava Republike Hrvatske, III. poglavlja Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (Narodne novine 155/02, 47/10 Na temelju članaka 3., 14. i 15. Ustava Republike Hrvatske, III. poglavlja Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina (Narodne novine 155/02, 47/10, 80/10, 93/11, 93/11) i članka 13. Zakona o udrugama

Више

Na temelju članka 13. Zakona o udrugama, ( Narodne novine broj 74/14), i članka 46. Zakona o sportu, ( Narodne novine broj 71/06, 150/08, 124/10, 124/

Na temelju članka 13. Zakona o udrugama, ( Narodne novine broj 74/14), i članka 46. Zakona o sportu, ( Narodne novine broj 71/06, 150/08, 124/10, 124/ Na temelju članka 13. Zakona o udrugama, ( Narodne novine broj 74/14), i članka 46. Zakona o sportu, ( Narodne novine broj 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13, 137/13, 85/15 i 19/16), kao i članka

Више

REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU Područni ured Varaždin IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ PROVJERI PROVEDBE DANIH PREPORUKA ZA REVIZIJU UČINKOVITOSTI R

REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU Područni ured Varaždin IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ PROVJERI PROVEDBE DANIH PREPORUKA ZA REVIZIJU UČINKOVITOSTI R REPUBLIKA HRVATSKA DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU Područni ured Varaždin IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ PROVJERI PROVEDBE DANIH PREPORUKA ZA REVIZIJU UČINKOVITOSTI RADA NADZORNIH ODBORA TRGOVAČKIH DRUŠTAVA U VLASNIŠTVU/SUVLASNIŠTVU

Више

Na temelju članka 5

Na temelju članka 5 Temeljem Članka 13. Zakona o udrugama (Narodne novine, br. 74/14), Članka 10. i 14. Zakona o športu (Narodne novine, br. 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13.) i Članka 5. Zakona o tehničkoj kulturi

Више

NOVI ZAKON O UDRUGAMA narodne novine , broj 74/2014.

NOVI ZAKON O UDRUGAMA narodne  novine ,  broj  74/2014. NOVI NORMATIVNI OKVIR ZA DJELOVANJE UDRUGA ZAKON O UDRUGAMA Narodne novine, broj 74/2014. PRAVILNIK O SADRŽAJU I NAČINU VOĐENJA REGISTRA UDRUGA REPUBLIKE HRVATSKE I REGISTRA STRANIH UDRUGA U REPUBLICI

Више

FINAL-Pravilnik o sustavu osiguravanja kvalitete - SENAT lektorirano

FINAL-Pravilnik o sustavu osiguravanja kvalitete - SENAT lektorirano Na temelju članka 21. Statuta Sveučilišta u Zagrebu, a u skladu s člankom 18. stavcima 5. i 6. Zakona o osiguravanju kvalitete u znanosti i visokom obrazovanju (NN 45/09) Senat Sveučilišta u Zagrebu na

Више

Microsoft Word - Poslovnik o radu VijeÄ⁄a roditelja (3)

Microsoft Word - Poslovnik o radu VijeÄ⁄a roditelja (3) Na temelju članaka 29. i 174. Statuta Osnovne škole Vjenceslava Novaka, Školski odbor Osnovne škole Vjenceslava Novaka na sjednici održanoj 16. ožujka 2017. donio je POSLOVNIK O RADU Vijeća roditelja I.

Више

HRVATSKI SABOR Klasa: /09-01/03 Urbroj: Zagreb, 24. kolovoza ZASTUPNICAMA I ZASTUPNICIMA HRVATSKOGA SABORA PREDSJEDNICAMA I PREDS

HRVATSKI SABOR Klasa: /09-01/03 Urbroj: Zagreb, 24. kolovoza ZASTUPNICAMA I ZASTUPNICIMA HRVATSKOGA SABORA PREDSJEDNICAMA I PREDS HRVATSKI SABOR Klasa: 022-03/09-01/03 Urbroj: 65-08-02 Zagreb, 24. kolovoza 2009. ZASTUPNICAMA I ZASTUPNICIMA HRVATSKOGA SABORA PREDSJEDNICAMA I PREDSJEDNICIMA RADNIH TIJELA Na temelju članaka 137. i 153.

Више

На основу одредбе чл. 27 ст. 2 тач. 27 Статута Српског покрета Двери, на седници одржаној дана године, у Чачку, Председништво Српског по

На основу одредбе чл. 27 ст. 2 тач. 27 Статута Српског покрета Двери, на седници одржаној дана године, у Чачку, Председништво Српског по На основу одредбе чл. 27 ст. 2 тач. 27 Статута Српског покрета Двери, на седници одржаној дана 02. 06. 2018. године, у Чачку, Председништво Српског покрета Двери, донело је, измењен и допуњен ПОСЛОВНИК

Више

ПОСЛОВНИК О РАДУ СТУДЕНТСКОГ ПАРЛАМЕНТА ХЕМИЈСКОГ ФАКУЛТЕТА Београд 2013

ПОСЛОВНИК О РАДУ СТУДЕНТСКОГ ПАРЛАМЕНТА ХЕМИЈСКОГ ФАКУЛТЕТА Београд 2013 ПОСЛОВНИК О РАДУ СТУДЕНТСКОГ ПАРЛАМЕНТА ХЕМИЈСКОГ ФАКУЛТЕТА Београд 2013 Основне одредбе Члан 1 Овим Пословником о раду се уређују: делатност, избор, рад, управљање и организација Студентског парламента

Више

Na temelju čl

Na temelju čl Temeljem čl. 18. Zakona o udrugama (Narodne novine br. 74/14.), Skupština Društva distrofičara, invalida cerebralne i dječje paralize i ostalih tjelesnih invalida, Čakovec na sjednici održanoj dana 21.

Више

На основу члана 5. Пословника о изменама и допунама Пословника о раду Градског већа града Смедерева ( Службени лист града Смедерева, број 2/2012), Слу

На основу члана 5. Пословника о изменама и допунама Пословника о раду Градског већа града Смедерева ( Службени лист града Смедерева, број 2/2012), Слу На основу члана 5. Пословника о изменама и допунама Пословника о раду Градског већа града Смедерева ( Службени лист града Смедерева, број 2/2012), Служба за послове органа града утврдила је пречишћен текст

Више

Na temelju članka 13. Zakona o udrugama (Narodne novine broj 74/14), a u skladu s odredbom članka 47. stavak 6. Zakona o sportu (Narodne novine broj 7

Na temelju članka 13. Zakona o udrugama (Narodne novine broj 74/14), a u skladu s odredbom članka 47. stavak 6. Zakona o sportu (Narodne novine broj 7 Na temelju članka 13. Zakona o udrugama (Narodne novine broj 74/14), a u skladu s odredbom članka 47. stavak 6. Zakona o sportu (Narodne novine broj 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12, 94/13), Skupština

Више

Као неформална мрежа локалних еколошких организација Зелена листа Србије основана је године. У жељи да свој рад унапреди чланице су се сложиле д

Као неформална мрежа локалних еколошких организација Зелена листа Србије основана је године. У жељи да свој рад унапреди чланице су се сложиле д Као неформална мрежа локалних еколошких организација Зелена листа Србије основана је 2007. године. У жељи да свој рад унапреди чланице су се сложиле да се и формлано региструје Савез еколошких удружења

Више

Microsoft Word - HR Zakon o pravobranitelju za djecu_Ombudsman for children Act

Microsoft Word - HR Zakon o pravobranitelju za djecu_Ombudsman for children Act EU-projekt: Podrška Pravosudnoj akademiji: Razvoj sustava obuke za buduće suce i državne odvjetnike EU-project: Support to the Judicial Academy: Developing a training system for future judges and prosecutors

Више

HRVATSKI SABOR

HRVATSKI SABOR HRVATSKI SABOR 573 Na temelju ĉlanka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim ODLUKU O PROGLAŠENJU ZAKONA O AGENCIJI ZA STRUKOVNO OBRAZOVANJE I OBRAZOVANJE ODRASLIH Proglašavam Zakon o agenciji za strukovno

Више

SINDIKAT HRVATSKIH TELEKOMUNIKACIJA MOSTAR

SINDIKAT HRVATSKIH TELEKOMUNIKACIJA MOSTAR SINDIKAT HRVATSKIH TELEKOMUNIKACIJA MOSTAR SKUPŠTINA SINDIKATA Broj: SK 2 6/06 Mostar, 31.05.2006. S T A T U T SINDIKATA HRVATSKIH TELEKOMUNIKACIJA MOSTAR Na temelju članka 12. Zakona o udrugama i fondacijama

Више

СЛУЖБЕНИ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ Број 08. ГОДИНА IX ЛИСТ ПАНЧЕВО, 19. Maj ГОДИНЕ ГРАДА ПАНЧЕВА ГРАДА ПАНЧЕВА Аконтација претплате 11,038,66 Број 18. ГОДИН

СЛУЖБЕНИ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ Број 08. ГОДИНА IX ЛИСТ ПАНЧЕВО, 19. Maj ГОДИНЕ ГРАДА ПАНЧЕВА ГРАДА ПАНЧЕВА Аконтација претплате 11,038,66 Број 18. ГОДИН СЛУЖБЕНИ СЛУЖБЕНИ ЛИСТ Број 08. ГОДИНА IX ЛИСТ ПАНЧЕВО, 19. Maj 2017. ГОДИНЕ ГРАДА ПАНЧЕВА ГРАДА ПАНЧЕВА Аконтација претплате 11,038,66 Број 18. ГОДИНА IX ПАНЧЕВО, 30 Август 2017. ГОДИНЕ Аконтација претплате

Више

STATUT

STATUT STATUT NEOVISNOG OPERATORA SUSTAVA U BOSNI I HERCEGOVINI SADRŽAJ I. OPĆE ODREDBE... 4 (Osnivanje)... 4 (Registracija i pravni status)... 4 (Naziv i sjedište)... 4 (Sadržaj Statuta)... 4 (Pečat i štambilj)...

Више

Жалбена комисија Градске општине Земун, на седници одржаној дана године, на основу члана 177. став 2. Закона о запосленима у аутономним пок

Жалбена комисија Градске општине Земун, на седници одржаној дана године, на основу члана 177. став 2. Закона о запосленима у аутономним пок Жалбена комисија Градске општине Земун, на седници одржаној дана 28.9.2018. године, на основу члана 177. став 2. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе ( Службени

Више

Microsoft Word - 3._Pravilnik_o_sufinanciranju_programa_za_perspektivne_sportase .docx

Microsoft Word - 3._Pravilnik_o_sufinanciranju_programa_za_perspektivne_sportase .docx Na temelju odredbe članka 13. i 14. Statuta Samoborskog športskog saveza Izvršni odbor Samoborskog športskog saveza, na sjednici održanoj 20. lipnja 2016. godine donio je PRAVILNIK O SUFINANCIRANJU PROGRAMA

Више

PROPISNIK O KALENDARU NATJECANJA

PROPISNIK O KALENDARU NATJECANJA PRAVILNIK O KALENDARU NATJECANJA HRVATSKOG SPORTSKOG PLESNOG SAVEZA U Zagrebu 18.01.2018 godine. SADRŽAJ I. OPĆE ODREDBE... 2 II. UPIS SPORTSKIH PLESNIH NATJECANJA U KALENDAR NATJECANJA... 3 III. PRIJAVE

Више

Na osnovu člana 56. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti Crne Gore ("Službeni list CG", br. 79/08, 70/09 i 44/12) i člana 15. Statuta Agencije za zašt

Na osnovu člana 56. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti Crne Gore (Službeni list CG, br. 79/08, 70/09 i 44/12) i člana 15. Statuta Agencije za zašt Na osnovu člana 56. Zakona o zaštiti podataka o ličnosti Crne Gore ("Službeni list CG", br. 79/08, 70/09 i 44/12) i člana 15. Statuta Agencije za zaštitu ličnih podataka i slobodan pristup informacijama,

Више

ЗАЈЕДНИЦА ЗА УПРАВЉАЊЕ ЗГРАДОМ

ЗАЈЕДНИЦА ЗА УПРАВЉАЊЕ  ЗГРАДОМ ЗАЈЕДНИЦА ЕТАЖНИХ ВЛАСНИКА БАЊА ЛУКА Улица ------------------------- бр.---- Број:------------ Дана:----------- С П И С А К чланова заједнице етажних власника, -------------------------------бр..., Бања

Више

Microsoft Word - STATUT _nakon izmjene 2012_.docx

Microsoft Word - STATUT _nakon izmjene 2012_.docx S T A T U T UDRUŽENJA INŽENJERA SAOBRAĆAJA I KOMUNIKACIJA U BOSNI I HERCEGOVINI Sarajevo, februar 2012. Na osnovu člana 9, 10 i 12. Zakona o udruženjima i fondacijama Bosne i Hercegovine (Službeni Glasnik

Више

S T A T U T

S T A T U T S T A T U T INAŠ SINDIKAT NAFTNE DJELATNOSTI 16. LIPNJA 2018.G 1 S T A T U T INAŠ - SINDIKATA NAFTNE DJELATNOSTI I TEMELJNE I UVODNE ODREDBE Članak 1. INAŠ Sindikat naftne djelatnosti (u daljnjem tekstu:

Више